PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556"

Transcription

1 PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556

2 PD.01 2 ว ส ยท ศน ส าน กก จการน กศ กษา ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท สงเสร ม สน บสน น และพ ฒนาน กศ กษา ตามหล กส ตรการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ นธก จ ส าน กก จการน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาโดยกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. จ ดบร การและสว สด การแกน กศ กษา 3. พ ฒนาบ คลากร 4. บร หารจ ดการส การเปนองค5การสมรรถนะส ง

3 เปาประสงค ส าน กก จการน กศ กษา 1. น กศ กษาเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โดยผานกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. น กศ กษาได9ร บการบร การและอ านวยความสะดวกด9านหอพ ก และการพยาบาลอยางม ค ณภาพ 3. บ คลากรส าน กก จการน กศ กษาม ศ กยภาพ และสามารถปฏ บ ต งานได9อยางม ค ณภาพ 4. ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท ม ข ดสมรรถนะส ง ประเด นย ทธศาสตร 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรทพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ยและส งคม 2. พ ฒนาสนามก ฬาในรม สนามกลางแจ9ง และสภาพแวดล9อม ภ ม ท ศน5อาคารก ฬาและน นทนาการ เพ อให9ม บรรยากาศ ท เอ อตอการจ ดก จกรรมและการให9บร การอยางม ค ณภาพ 3. พ ฒนาค ณภาพการให9บร การหอพ ก และการพยาบาลท ตอบสนองความต9องการของน กศ กษา 4. สงเสร มและพฒนาบ คลากรด9านก จการน กศ กษาเพ อสร9างศ กยภาพในการด าเน นงานอยางม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการและด าเน นงานส การเปนองค5กรแหงการเร ยนร 9 PD.01 3

4 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการตLอนร บนLองใหม,ใส,ใจผ กพ น ส,ร วเหล องทอง ว นจ นทร5ท 9 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน ล กราชพฤกษ5รวมใจ ต9อนร บน9องใหมส ร วเหล องทอง 1. จ ดซ 9มก จกรรมต9อนร บน9องใหม ในว น ปฐมน เทศน กศ กษา (11 สาขา) 2. ก จกรรมแสดงความย นด และต9อนร บน9อง ใหม จากพ ๆ ท ง 11 สาขาว ชา 3. ต งจ ดบร การ อ านวยความสะดวกให9ก บ น กศ กษาน9องใหมและผ 9ปกครอง - จ ดท มบร การและอ านวยความสะดวกแก น9องใหมและผ 9ปกครอง CPU Smile ร9อยละของน กศ กษา ใหมม ความพ งพอใจ การเข9ารวมก จกรรม 80 9 ม ถ นายน 2556 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( 11 ซ 9ม x 500บาท)=5,500 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( สวนกลาง1 ซ 9ม = 500บาท ) -คาอาหารและเคร องด ม น กศ กษาปฏ บ ต งาน (15 คน x 30บาท)=450 รวม 6,450 บาท

5 ก จกรรมว นเปQดภาคการศ กษา 1/2556 ว นพฤห สบด ท 13 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน Welcome To CPU Freshy จ ดศ นย5ประชาส มพ นธ5เพ อให9บร การ ต ดตอ สอบถามแกน กศ กษาน9อง ใหม 2. แนะน าการแตงเคร องแบบน กศ กษา ท ถ กต9องตามระเบ ยบ 3. ก จกรรมสน กๆเพ อต9อนร บน9องใหม จากร นพ สาขา และสโมสรน กศ กษา 4. ก จกรรมห9อง Home Room เพ อ พบอาจารย5ท ปร กษา (ท งร นพ และ น กศ กษาน9องใหม) 5. ก จกรรมต9อนร บน9องใหม จาก 11 สาขาว ชา (ตามแผนปฏ บ ต งาน) PD.01 5

6 ก จกรรมร บนLองรวม ว นศ กรท 28 ม ถ นายน 2556 เวลา น. 1. WE AER UNITY ก จกรรม ศ นยรวมดวงใจ นม สการพระศร ว ร ยะพ ทธางก ร - นายกสโมสรน กศ กษา กลาว ประว ต พระศร ว ร ยะพ ทธางกร ส งศ กด ส ทธ ประจ า มหาว ทยาล ยเจ9าพระยา - ชมการแสดงพ ธ นม สการพระ ศร ว ร ยะพ ทธางก ร โดยศ นย5 ศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ย เจ9าพระยา - พ ธ นม สการพระศร ว ร ยะ พ ทธางก ร (สวดมนต5,ถวาย พวงมาล ย) ก จกรรม Freshy Spirit Boom -แนะน าคณะกรรมการบร หาร สโมสรน กศ กษาและ staff 11 สาขา - นายกสโมสรน กศ กษากลาวต9อนร บ น กศ กษาน9องใหมก จกรรมกล ม ส มพ นธ5 ละลายพฤต กรรมระหวาง น กศ กษาน9องใหม - นายกสโมสรน กศ กษากลาวถ ง ประว ต ความเปนมาของธง ประจ ามหาว ทยาล ยและธง ประจ าสาขา PD.01 6

7 - พ ธ อ นเช ญธงประจ า มหาว ทยาล ยและธงประจ า สาขา โดย ดาวและเด อนของ แตละสาขา - น กศ กษาน9องใหมโชว5 ความสามารถโดยการ Boom (Boom CPU) ก จกรรม รวมสายน าเจLาพระยา - ร นน9องและร นพ รวมบ มมหา ว ทยาล ย และร9องเพลงประจ า สถาบ น (คนด เจ9าพระยา) ก จกรรม ช,อราชพฤกษร,วมใจบร จาค โลห ต (28 ม ถ นายน 2556) - น กศ กษาและคณาจารย5รวมก น บร จาคโลห ตและอว ยวะ

8 PD.01 7 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) 2. โครงการสรLางเสร มจร ยธรรมน กศ กษาเพ อ พ ฒนาตน ประจ าป)การศ กษา จ ดก จกรรมบรรยายให9ความร 9 ด9านค ณธรรม จร ยธรรม และคาน ยมท เหมาะสม - จ ดก จกรรมฐานการเร ยนร 9ตางๆ - ฝmกปฏ บ ต ธรรม - จ ดก จกรรมสร9างความส มพ นธ5ระหวาง ร นน9องและร นพ -หล กการปฏ บ ต ตนและแนวทางการด าเน น ช ว ตในร วมหาว ทยาล ย ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของน กศ กษา ใหมปการศ กษา2556 ผ 9เข9ารวมโครงการ ร9อยละของผ 9เข9ารวม โครงการได9ร บการ ปล กฝqงค ณธรรม จร ยธรรม ความส มพ นธ5อ นด ระหวางร นพ ร นน9อง สาม คค สามารถ ปร บต วส การเร ยนร 9ใน ระด บอ ดมศ กษา ร ก สถาบ น ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) กรกฎาคม ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาเชาศ นย5ประช มฯ +หอประช ม เจ9าพระยา ว ร ยาล ย ฯ (เหมาจาย) 30,000 คาอาหารกลางว น (400คน x 80 บาท x 2 ม อ) 64,000 หมายเหต : อาหาร 3 อยาง คาอาหารวาง (400คนx25 บาท x 4 ม อ) 40,000 คาว สด ปฎ บ ต งาน 10,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 3,000 คาตอบแทนว ทยากร 6,000 คาเวชภ ณฑ5 1,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 155,200 บาท

9 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ยและส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการเปQดโลกก จกรรม CPU Show Case - จ ดน ทรรศการก จกรรมน กศ กษา - ประชาส มพ นธ5ก จกรรมของแตละชมรม -จ ดแสดงโครงการ/ก จกรรมท จะม ในป การศ กษา 2556 และสม ครสมาช กเข9ารวม - ร บสม ครสมาช กชมรมประจ าปการศ กษา การออกร9านจ าหนายส นค9าน กศ กษา ถนนคนเด น -การแสดงความสามารถของน กศ กษา ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 2 ส.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5การจ ด น ทรรศการชมรม 4,500 คาตกแตงสถานท 2,000 คาสร ปรายงานผล 300 คาอาหารน กศ กษาปฏ บ ต งาน 500 รวมงบประมาณ 8,300 บาท

10 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการล กเจLาพระยานLอมบ ชาพระค ณคร - จ ดพ ธ ไหว9คร การประกวดพานไหว9คร ประเภทสวยงาม /ประเภทสร9างสรรค5 -การประกวดออกแบบโปสการ5ด ขนาด A4 พร9อมเลาเร องประกอบ ห วข9อ คร ผ 9 เส ยสละ (เลาเร องประกอบ 5 นาท ) - การประกวด ค ากลาวส นทรพจน5 ใน ห วข9อ พระค ณคร -การประกวดดนตร โฟล5คซอง (บทเพลงแดคร ในดวงใจ) ท มละ 3 คน ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ก.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาช ดพ ธ การ 1,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหาร น.ศ.ปฏ บ ต งาน1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 2,000 คารางว ลประกวดพาน 6,000 คารางว ลการประกวดโฟล5คซอง 3,000 คารางว ลการประกวดกลาว ส นทรพจน5 3,000 คารางว ลการประกวดโปสการ5ด พร9อมเลาเร อง 3,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 40,200 บาท

11 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการ 12 ส งหามหาราช น - จ ดพ ธ ถวายพระพร - จ ดก จกรรมน9อมร าล กพระค ณแม - การประกวดเข ยนเร ยงความเน องในว นแม แหงชาต ห วข9อ ท าด เพ อแม - การประกวดการ5ดว นแม (ภาษาอ งกฤษ) ห วข9อ พระค ณของแม) - ประกวดการจ ดน ทรรศการเฉล มพระ เก ยรต สมเด จพระนางเจ9า พระบรมราช น นาถ ห วข9อ " แมของแผนด น" ร9อยละของน กศ กษาท เข9ารวมโครงการได9 ร าล กถ งพระค ณแม ส.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาว สด ตกแตงสถานท พ ธ การ 3,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหารปฏ บ ต งาน 1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล ง 2,000 คาปqจจ ย/ถวายว ด 2,000 คารางว ลการประกวด 8,000 คาสร ปรายงานผล 200 คาภ ตตาหาร 1,000 รวมงบประมาณ 37,400 บาท

12 และส งคม ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการ ค,ายพ ฒนาเยาวชน Young KTIS Smart Camp ตLนกลLาเคร อไทยเอกล กษณ คร งท 5 -ก จกรรมละลายพฤต กรรม -ก จกรรมสร9างส มพ นธภาพ -ก จกรรม Night Rally -ก จกรรม Walk Rally -ก จกรรมก ฬาและน นทนาการ -ก จกรรมสะท9อนความร 9ส ก ในการด งความ เปนต วตนและการพ ฒนาศ กยภาพ ร9อยละของ กล มเปWาหมายท เข9า รวมโครงการ 80 ต.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปฏ บ ต งาน 10,000 คาตกแตงสถานท 5,000 คาอาหาร 80,000 คาอาหารวาง 10,000 คาท พ ก 55,000 คายานพาหนะ 80,000 คาไฟฟWา 5,000 คาเบ ยเล ยงว ทยากร 5,000 คาท าเส อ 15,000 คาเก ยรต บ ตร 500 คาใช9จายอ นๆ 30,000 รวมงบประมาณ 300,000บาท

13 PD ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าปการศ กษา 2556 สวนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการ มหกรรมก ฬา เจLาพระยา เกมส คร งท 14 Freshy Party Night และการประกวดดาว-เด อน จ ดการแขงข นก ฬาสากล -จ ดการแขงข นก ฬาพ นบ9าน -การประกวดกองเช ยร5 -การประกวดช ยร5ล ดเดอร5 -การประกวดกองขบวนแฟนซ -การจ ดงานเล ยงส งสรรค5 ราตร น ปลอด เคร องด มแอลกอฮอล5 (5) -จ ดการประกวด FRESHY BOY & GIRL ม น คอนเสร ต5จากศ ลป น ดาราน กร9อง ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ร9อยละระด บความพ ง พอใจของผ 9เข9ารวม ก จกรรมอย ในระด บด ก.ย. 56 ประเด น 80 องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 ค ณภาพ บ ณฑ ต คาว สด ปชส. 2,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 10,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาอาหารน กศ กษา 3,000 คาเคร องด มอาหารวาง 1,000 คารางว ลการประกวด กองเช ยร5 3,000 2,000 1,000 เช ยร5ล ดเดอร5 3,000 2,000 1,000 ขบวนแฟนซ 3,000 2,000 1,000 คาสน บสน นสาขาว ชา 30,000 คาเหร ยญรางว ล 12,000 คารางว ลดาว เด อน 5,000 คาอาหารงานเล ยง 20,000 คาแสง ส เส ยง 15,000 คาถ9วยรางว ล และสายสะพาย ดาว เด อน 5,000 คาตกแตงสถานท งานเล ยง10,000 คาสร ปรายงานผล 500 คาอ ปกรณ5การแขงข น 3,000 รวมงบประมาณ 117,800 บาท

14 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก กก ก!"#"ก$% &' 5 $% & กก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ร9อยละระด บความพ ง พอใจของผ 9เข9ารวม ก จกรรมอย ในระด บด $ ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 1.) คาอาหารผ 9เข9ารวมอบรม (60 คน x 80 บาท x 3 ว น) = 14,400 2.) คาอาหารวาง(60 คน x 40 บาท x 6 ม อ) = 14,400 3) คาตอบแทนว ทยากร (1 คน x 6 ชม.x 800 บาท x 3 ว น) = 14,400 3.) คาว สด อ ปกรณ5 - คาเบาะ (50 ช น x 450บาท) 22,500 - คาแผนด ว ด พร9อมซอง ) คาประชาส มพ นธ5 8,000 5.) คาเด นทางผ 9เข9ารวม โครงการฯ = 5,000 6.) คาเอกสารประกอบการ อบรม (จ านวน 60 ช ด x 20 บาท) = 1,000 งบประมาณ 80,500 บาท หมายเหต งบประมาณจาก เคร อขาย U-Network

15 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก กก ก!"#"ก$% &' 5 $% & กก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา $ 2556 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 1.) คาอาหารผ 9เข9ารวมอบรม (60 คน x 80 บาท x 3 ว น) = 14,400 2.) คาอาหารวาง(60 คน x 40 บาท x 6 ม อ) = 14,400 3) คาตอบแทนว ทยากร (1 คน x 6 ชม.x 800 บาท x 3 ว น) = 14,400 3.) คาว สด อ ปกรณ5 - คาเบาะ (50 ช น x 450บาท) 22,500 - คาแผนด ว ด พร9อมซอง ) คาประชาส มพ นธ5 8,000 5.) คาเด นทางผ 9เข9ารวม โครงการฯ = 5,000 6.) คาเอกสารประกอบการ อบรม (จ านวน 60 ช ด x 20 บาท) = 1,000 งบประมาณ 80,500 บาท หมายเหต งบประมาณจาก เคร อขาย U-Network

16 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก (!"! ) &*+$,- -"-ก"ก $/-#0#,&, $,- -"-ก"ก -0#,&,$,-,&,$,-!ก - "-ก/ก-(1ก,&,$,- - "-ก/ก- CPU TALENT ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา , 28 %2-5 กก ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 PD คาประชาส มพ นธ5 1,000 -คาตกแตงสถานท 2,000 -คาอ ปกรณ5จ ดก จกรรมเด นรณรงค5 ตอต9านยาเสพต ด 2,000 -คารางว ลการประกวด น ทรรศการต,อตLานยาเสพต ด รางว ลชนะเล ศ 2,000 รางว ลรองชนะเล ศ 1,500 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ1 1,000 เปนเง น 4,500 CPU TALENT รางว ลชนะเล ศ 3,000 รางว ลรองชนะเล ศ 2,000 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ1 1,000 เปนเง น 6,000 -คาอาหารน าด มน กศ กษา ปฏ บ ต งาน (15 คน x 40 บาท x 6 ม อ) 3,600 -คาว สด อ ปกรณ-ปฏ บ ต งาน 2,000 รวม 21,100

17 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก$ ก,&,$,- -"-$ ก,&,$,- - ก(ก4ก!ก,-, / ก - "-ก"ก Walk Rally 4$,- (5 -"-ก/ก-ก4ก,&, $,-!ก$ก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา PD ประเด น องค5ประกอบท 2 -คาเอกสารการอบรม 1,000 $ คาอาหารผ 9เข9ารวมการอบรม องค5ประกอบท 3 (80 คน x240บาท x2ว น) 38,400 -คาอาหาวาง(80คน x40บาท x4 ม อ) 12,800 -คาท พ ก(80คน x 500บาท) 40,000 -คาน าม นเช อเพล ง 16,000 -รางว ลการประกวดโครงการ และการน าเสนอโครงการ รางว ลชนะเล ศ 2,000 รางว ลท 2 1,500 รางว ลท 3 1,000 เปนเง น 4,500 -คาจ ดท าเก ยรต บ ตร(80 แผน x15บาท) 1,200 -คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 2,500 รวม 116,400 บาท ก ก! 71,400 " ก #!"$%! 44,500 "

18 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก,-ก * --กก$2&,"ก!2& $4+ ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 1, $ 2556 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 PD & /$. 1,000 -&ก$ 1,000 -&2/ก0#ก," 3,000 -&+-+ ก /7, (20 x50 () 1,000 -&! 1,000 7,000

19 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการ 5 ธ นวามหาราช เจLาพระยา เท ดไทL องคราช นย - จ ดพ ธ ถวายพระพร - จ ดก จกรรมรณรงค5 ร กพอ เช อพอ ร 9พอเพ ยง - จ ดก จกรรมปล กฝqงความจงร กภ กด - ก จกรรมการประกวดเข ยนเร ยงความห วข9อ ธรรมด ท พอท า - การประกวดประด ษฐ5 ของขว ญแทนร กจาก ใจมอบให9พอ ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 2 ธ.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน8,000 คาว สด ตกแตงพ ธ การ 2,000 คาเชาช ดแสดงพ ธ เป ด 10,000 คาอาหารวาง 1,000 คารางว ลการประกวด 2,600 คาสร ปรายงานผล 300 รวมงบประมาณ 19,900 บาท 2. โครงการเล อกต งคณะกรรมการสโมสร น กศ กษา จ ดการเล อกต งคณะกรรมการสโมสรน กศ กษา ประจ าปการศ กษา 2557 ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 ม.ค. 57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน5,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 6,200 บาท

20 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การผ Lน า น กศ กษาเพ อจ ดท าแผนเพ อปองก นอ บ ต เหต ประจ าป) บรรยาย เร องการปWองก นอ บ ต เหต การข บข ปลอดภ ย 2. ก จกรรมแลกเปล ยนความร 9ระหวาง สาขาว ชาตางๆในการข บข ยานพาหนะให9 ปลอดภ ย 3.การรวมกล มเพ อระดมความค ดในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การข บข ปลอดภ ยแตละสาขาว ชา ประจ าปการศ กษา การสร9างเคร อขายน กศ กษาระด บสถาบ น โดยเป ดเวท เสวนาแลกเปล ยนเร ยนร 9 ประสบการณ5การข บข ปลอดภ ยปWองก น อ บ ต เหต สถาบ นการศ กษาในจ งหว ด นครสวรรค5 ร9อยละของน กศ กษา ท เข9ารวมโครงการได9 แผนการปWองก น อ บ ต เหต การใช9รถ ใช9ถนน 100 ม นาคม 57 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาอาหาร 8,000 คาอาหารวาง 5,000 คาว ทยากร 5,000 คาสร ปรายงานผล 500 รวมงบประมาณ 20,500 บาท

21 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การผ Lน า ก จกรรมน กศ กษาเพ อการพ ฒนาก จกรรม น กศ กษา - การอบรมเช งปฏ บ ต การผ 9น าน กศ กษาด9าน ก จกรรมน นทนาการ - การอบรมภาวะผ 9น า ท ศนคต เช งบวกในการ ท างานเปนท ม - การบร หารท มงานอยางม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการจ ดก จกรรม - ประช มอาจารย5ท ปร กษาชมรมและ กรรมการบร หารชมรมเพ อต ดตามสงเสร มการ ด าเน นงานก จกรรมชมรม - การน าหล กประก นค ณภาพมาปร บและ ประย กต5ใช9ในการจ ดก จกรรมน กศ กษาและให9 สอดคล9องก บกรอบมาตรฐานการศ กษา อ ดมศ กษา(TQF) ร9อยละของน กศ กษาท เข9ารวมโครงการเข9าใจ บทบาทหน9าท ข นตอน การด าเน นก จกรรม และการท าแผนงาน โครงการก จกรรม ประจ าปการศ กษา เม.ย. 57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส.อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 3,000 คาอาหาร ท พ ก 50,000 คาอาหารวาง 5,000 คาเช อเพล ง 10,000 คาเวชภ ณฑ5 300 คาสร ปรายงานผล 300 คาเก ยรต บ ตร 500 รวมงบประมาณ 69,100 บาท

22 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,า เปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ (ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 โครงการ 1 หอพ ก 1 ก ฬา รวมพล งปลอดภ ยไรL แอลกอฮอลส งเสพต ด (ชมรม To Be Number One ) - ส ารวจความต9องการของน กศ กษาหอพ กวาต9องการแขงข น ก ฬาชน ดใด - จ ดก จกรรมการแขงข นก ฬาให9ก บน กศ กษาหอพ ก ร9อยละของ น กศ กษาหอพ ก ม ความพ งพอใจ ตอการเข9ารวม ก จกรรม 80 พ.ย.56-ม.ค.57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 -คาปร บปร งลานก ฬาก ฬา สถานท ของแตละหอพ ก หอพ กละ (500บาท) 4 หอพ ก =2,000 บาท -คาสม ดบ นท กประจ าต ว อาจารย5ประจ าหอพ กใน การบ นท กผ 9รวมเลนก ฬา ของโครงการในแตละว น (100 บาท) -อ ปกรณ5ก ฬาในแตละ หอพ ก หอพ กละ (500บาท)4หอพ ก=2,000 บาท รวมงบประมาณ 5,000 บาท

23 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ ประเด นย ทธศาสตรท 1 สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบาย 3 D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5 ของมหาว ทยาล ยและ ส งคม เปาประสงค น กศ กษาได9ร บการสน บสน น สงเสร ม พ ฒนาด9านค ณธรรมจร ยธรรม และเข9ารวมก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท สงเสร มการเร ยนร 9ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแหงชาต ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 1 โครงการ CPU SPORT CHALLENGE (ชมรม To Be Number One ) - รณรงค5สงเสร มการออกก าล งกาย เพ อส ขภาพแกน กศ กษา - จ ดก จกรรมว น Challenge Day 1. บร หารกายด9วยล กบอลยาง (Fit Ball) 2. เด น ว งเพ อ ส ขภาพ 3. ก ฬาเพ อส ขภาพ ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของผ 9เข9ารวม โครงการตอจ านวน น กศ กษา ค,า เปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 20 พ.ย.56 ก.พ. 57 ความเช อมโยง งบประมาณ (บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ5 สกอ. เกณฑ5 สมศ. ประเด น องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คารางว ล Challenge Day (3,000 2,000 1,000) 6, คารางว ล Sport People Award (1,500 1, ) รวม 3, คาด าเน นการทดสอบ สมรรถภาพ 3, คาน าด ม 2, คาประชาส มพ นธ5 3, คาตกแตงสถานท 3, คาสร ปงาน 200 รวมงบประมาณ 20,200 บาท

24 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ฝwายก จการน กศ กษา ประจ าป)การศ กษา 2555 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ (งานก ฬาเพ อความเปxนเล ศ) ประเด นย ทธศาสตร5ท 1 สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบาย 3 D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5 ของมหาว ทยาล ยและ ส งคม เปWาประสงค5 น กศ กษาได9ร บการสน บสน น สงเสร ม พ ฒนาด9านค ณธรรมจร ยธรรม และเข9ารวมก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท สงเสร มการเร ยนร 9ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแหงชาต (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการจ ดจLางผ Lฝyกสอน ก ฬา จ ดจ9างฝmกสอนก ฬา จ านวน 2 ชน ดก ฬา วอลเลย5บอล ก.ค ม.ค. 57 รวมระยะเวลา 7 เด อน กร ฑา ก.ย.56- ม.ค. 57 รวม ระยะเวลา 5 เด อน ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม น ผลงานการเข9า รวมการแขงข น ในรายการตางๆ ตลอดป การศ กษา ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ส.ค. 56 ม.ค. 57 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คาตอบแทนผ 9ฝmกสอน - ก ฬาวอลเลย5บอลชาย = 31,500 บาท (4,500บาท x 7 เด อน) - กร ฑา =22,500 บาท (4,500บาท x 5 เด อน) 2. คาน าม นเช อเพล งส าหร บเด นทาง ปฏ บ ต งาน ก ฬาวอลเลย5บอลชาย (3,000บาท x 7 เด อน) = 21,000 บาท รวม งบประมาณ 75,000 บาท

25 PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการเขLาร,วมการ แข,งข นก ฬา มหาว ทยาล ยแห,ง ประเทศไทย คร งท 41 (รอบค ดเล อก ณ จ. เช ยงใหม) เข9ารวมการแขงข นก ฬา มหาว ทยาล ยแหง ประเทศไทย รอบ ค ดเล อกโซนภาคเหน อ จ านวน 1 ชน ดก ฬา ได9แก วอลเลย5บอล 1. โครงการจ ดซ อเคร อง ออกก าล งกายหLองฟQต เนส และอ ปกรณ ก ฬา -จ ดซ อเคร องออก ก าล งกาย -จ ดซ ออ ปกรณ5ก ฬา เพ อให9บร การแก น กศ กษา ต วบ,งช (KPIs) ค,าเปาหมาย (Target) ผลการแขงข น อ นด บท 1 โซนภาคเหน อ ร9อยละของผล การ ประเม นความ พ งพอใจ สภาพสนาม ก ฬา กลางแจ9งอย ในระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ต.ค.-พ.ย ประเด น 85 ม.ย - ต.ค.55 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน (200 บาท x 5 ว น x 3 คน) 3,000 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา (180 บาท x 5 ว น x 15 คน) 13,500 บาท 3. คาท พ ก (150 บาท x 18 คน x 4 ค น) 14,400 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 1,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 10,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 1,000 บาท 7. คาช ดแขงข นน กก ฬา (600 บาท x 15 คนX 2 ช ด) 18,000 บาท 8. คาจ ดซ อล กวอลเลย5บอลฝmกซ9อม (15 ล ก x 900 บาท) 13,500 บาท 8. คาเส อส าหร บผ 9ฝmกสอน/ผ 9ควบค ม ท ม (3 คน x 400 บาท) 1,200 บาท รวมงบประมาณ 75,600 บาท 1.คาเคร องออกก าล งกาย 100,000 2.คาอ ปกรณ5ก ฬาส าหร บการ ให9บร การ 20,000 รวมงบประมาณ120,000 บาท

26 PD PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการแข,งข นก ฬา มหาว ทยาล ยแห,ง ประเทศไทย คร งท 41 (รอบมหกรรม) จ งหว ดขอนแกน เข9ารวมการแขงข นก ฬา มหาว ทยาล ยแหง ประเทศไทย คร งท 41 รอบมหกรรม ณ มหาว ทยาล ยขอนแกน จ านวน 2 ชน ดก ฬา ได9แก วอลเลย5บอล 12 คน กร ฑา 1 คน ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม นผล การเข9ารวม การแขงข นฯ ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) เด อนมกราคม 2557 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน (200 บาท x 9 ว น x 3 คน 5,400 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา (180 บาท x 9 ว น x 16 คน) 25,920 บาท 3. คาท พ ก ( 200 บาท x 19 คน x 9 ค น) 34,200 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 2,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 20,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 2,000 บาท 7. คาช ดแขงข น ช ดวอร5ม - ช ดก ฬาแขงข นกร ฑา ( 2 ช ด x 600 บาท) 1,200 บาท - ช ดวอร5ม (19 ช ด x 1,200 บาท) = 22,800 บาท รวมงบประมาณ 113,520 บาท

27 PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการส,งเสร ม ประสบการณการ แข,งข นก ฬา สงน กก ฬาเข9ารวมการ แขงข นในรายการตางๆ (ก ฬาวอลเลย5บอล / กร ฑา) ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม นผล การเข9ารวม การแขงข นฯ ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ตลอดปการศ กษา ประเด น พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. องค5ประกอบท 3 ความเช อมโยง งบประมาณ เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน 8,000 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา 20,000 บาท 3. คาท พ ก 20,000 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 5,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 10,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 5,000 บาท 7. คาสม ครเข9ารวมการแขงข น = 6,000 บาท รวมงบประมาณ 74,000 บาท

28 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงานบร การและสว สด การ ประเด นย ทธศาสตรท 3 พ ฒนาค ณภาพการให9บร การหอพ ก และการพยาบาลท ตอบสนองความต9องการของน กศ กษา เปาประสงคท 1 หอพ กน กศ กษาม ค ณภาพและสามารถตอบสนองความต9องการของน กศ กษาได9อยางเหมาะสม PD ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 1 โครงการพ ฒนาการใหLบร การ หอพ ก หอพ กชาย ต ดเคร องขยายเส ยง (หอ กระจายเส ยง) และกล9องวงจร ป ด หอพ กหญ ง ตกแตงม มพ กผอนบร เวณ ด9านลางหอพ ก โดยม การต ดตาม การพ ฒนา ตลอดระยะเวลาในการด าเน น ก จกรรม ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของผลการ ประเม นความพ ง พอใจอย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 85 ตลอดปการศ กษา 56 ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. ประเด น องค5ประกอบท 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 งบประมาณ (บาท) หอพ กชาย - จ ดซ อเคร องปร นเตอร5และว สด อ ปกรณ5ส าน กงาน 6,000 - จ ดซ ออ ปกรณ5ก ฬา 5,000 - คาต ดต งระบบกระจายเส ยง 30,000 หอพ กหญ ง คาต 9หน งส อ โต ะเก9าอ น งเลน 8,000 - จ ดซ อเคร องปร นเตอร5และว สด อ ปกรณ5ส าน กงาน 6,000 รวมงบประมาณ 55,000 บาท

29 เปาประสงคท 2 หอพ กน กศ กษาม สภาพแวดล9อมท รมร นสวยงาม โครงการ / ก จกรรม ต วบ,งช ( Project / Activity ) ( KPIs ) ย ทธศาสตร/ 2 โครงการพ ฒนาภ ม ท ศนหอพ ก หอพ กชาย - ปล กไม9ย นต9น และไม9ประด บ ตกแตงบร เวณหอพ ก เพ อปร บปร ง ภ ม ท ศน5 หอพ กหญ ง ปล กไม9ย นต9น และไม9ประด บบร เวณ หอพ ก จ ดซ อโต ะห นออน ร9อยละของผลการ ประเม นความพ ง พอใจ ด9าน สภาพแวดล9อม ภ ม ท ศน5หอพ กอย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. 65 ต.ค.-พย. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 PD งบประมาณ (บาท) หอพ กชาย 1. ปล กต9นไม9ในกระถางหน9า ห9องพ ก K1 - K30 1.คาด นถ ง 2,000 2.คาต9นไม9 5,000 หอพ กหญ ง คาพ นธ 5ไม9 8,000 คาด นถ ง 2,000 คาโต ะห นออน 7,000 รวมงบประมาณ 24,000 บาท

30 เปาประสงคท 3 หอพ กน กศ กษาเปนท พ กอาศ ยและแหลงการเร ยนร 9อยางม ค ณภาพ ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 3 โครงการ Dormitory Beautiful 1. จ ดก จกรรมท าความสะอาด หอพ กชาย หอพ กหญ ง ประจ าเด อนโดยก าหนดท กว น ศ กร5ส ดท9ายของเด อน เวลา จ ดประกวดห9องพ กน กศ กษา ชาย และห9องพ กน กศ กษาหญ ง 3 โครงการท าบ ญหอพ กประจ าป) 1. จ ดก จกรรมท าบ ญหอ ประจ าป 2. จ ดงานเล ยงหอพ ก ต วบ,งช ( KPIs ) 1.ร9อยละของน กศ กษา ท เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา หอพ ก 2. ผลการประเม น ความสะอาดหอพ ก 1. ร9อยละของ น กศ กษาท ง 4 หอพ ก ท เข9ารวม โครงการตอจ านวน หอพ ก 2. ร9อยละระด บ ความพ งพอใจของ ผ 9เข9ารวมก จกรรม อย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 80 ตลอดปการศ กษา ประเด น ระด บด 80 ส.ค. 56 ประเด น 85 ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. องค5ประกอบท 2 ต วบงช 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 องค5ประกอบท 2 ต วบงช 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 ต วบงช ท 2 PD งบประมาณ (บาท) 1. คาว สด ปฏ บ ต งาน 4, คาว สด ปชส. 1, คารางว ลห9องพ กสวย ท 1 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 4,000 ท 2 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 3,000 ท 3 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 2,000 รวมงบประมาณ 14,000 บาท 1.คาว สด พ ธ การ 1,000 2.คาตกแตงสถานท 2,500 3.คาอาหารและจต ปqจจ ย ( 9 ช ด x 500 บาท ) 4, คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 4.คาอาหาร/น าด ม 30,000 รวมงบประมาณ 46,000 บาท

31 สร ปงบประมาณส าน กก จการน กศ กษาแต,ละส,วนงาน ส,วนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) สวนงานก จกรรม สวนงานก ฬาและน นทนาการ และสวนงานก ฬาเพ อความเปนเล ศ สวนงานบร การและสว สด การ รวมท งหมด

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information