PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556"

Transcription

1 PD.01 1 แผนปฏ บ ต การ ส าน กก จการน กศ กษา ปการศ กษา 2556

2 PD.01 2 ว ส ยท ศน ส าน กก จการน กศ กษา ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท สงเสร ม สน บสน น และพ ฒนาน กศ กษา ตามหล กส ตรการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา พ นธก จ ส าน กก จการน กศ กษา 1. พ ฒนาน กศ กษาโดยกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. จ ดบร การและสว สด การแกน กศ กษา 3. พ ฒนาบ คลากร 4. บร หารจ ดการส การเปนองค5การสมรรถนะส ง

3 เปาประสงค ส าน กก จการน กศ กษา 1. น กศ กษาเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โดยผานกระบวนการก จกรรมน กศ กษา 2. น กศ กษาได9ร บการบร การและอ านวยความสะดวกด9านหอพ ก และการพยาบาลอยางม ค ณภาพ 3. บ คลากรส าน กก จการน กศ กษาม ศ กยภาพ และสามารถปฏ บ ต งานได9อยางม ค ณภาพ 4. ส าน กก จการน กศ กษาเปนหนวยงานท ม ข ดสมรรถนะส ง ประเด นย ทธศาสตร 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรทพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ยและส งคม 2. พ ฒนาสนามก ฬาในรม สนามกลางแจ9ง และสภาพแวดล9อม ภ ม ท ศน5อาคารก ฬาและน นทนาการ เพ อให9ม บรรยากาศ ท เอ อตอการจ ดก จกรรมและการให9บร การอยางม ค ณภาพ 3. พ ฒนาค ณภาพการให9บร การหอพ ก และการพยาบาลท ตอบสนองความต9องการของน กศ กษา 4. สงเสร มและพฒนาบ คลากรด9านก จการน กศ กษาเพ อสร9างศ กยภาพในการด าเน นงานอยางม ค ณภาพ 5. พ ฒนาการบร หารจ ดการและด าเน นงานส การเปนองค5กรแหงการเร ยนร 9 PD.01 3

4 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการตLอนร บนLองใหม,ใส,ใจผ กพ น ส,ร วเหล องทอง ว นจ นทร5ท 9 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน ล กราชพฤกษ5รวมใจ ต9อนร บน9องใหมส ร วเหล องทอง 1. จ ดซ 9มก จกรรมต9อนร บน9องใหม ในว น ปฐมน เทศน กศ กษา (11 สาขา) 2. ก จกรรมแสดงความย นด และต9อนร บน9อง ใหม จากพ ๆ ท ง 11 สาขาว ชา 3. ต งจ ดบร การ อ านวยความสะดวกให9ก บ น กศ กษาน9องใหมและผ 9ปกครอง - จ ดท มบร การและอ านวยความสะดวกแก น9องใหมและผ 9ปกครอง CPU Smile ร9อยละของน กศ กษา ใหมม ความพ งพอใจ การเข9ารวมก จกรรม 80 9 ม ถ นายน 2556 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( 11 ซ 9ม x 500บาท)=5,500 -คาว สด อ ปกรณ5จ ดก จกรรม ( สวนกลาง1 ซ 9ม = 500บาท ) -คาอาหารและเคร องด ม น กศ กษาปฏ บ ต งาน (15 คน x 30บาท)=450 รวม 6,450 บาท

5 ก จกรรมว นเปQดภาคการศ กษา 1/2556 ว นพฤห สบด ท 13 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ภายใต9ร ปแบบงาน Welcome To CPU Freshy จ ดศ นย5ประชาส มพ นธ5เพ อให9บร การ ต ดตอ สอบถามแกน กศ กษาน9อง ใหม 2. แนะน าการแตงเคร องแบบน กศ กษา ท ถ กต9องตามระเบ ยบ 3. ก จกรรมสน กๆเพ อต9อนร บน9องใหม จากร นพ สาขา และสโมสรน กศ กษา 4. ก จกรรมห9อง Home Room เพ อ พบอาจารย5ท ปร กษา (ท งร นพ และ น กศ กษาน9องใหม) 5. ก จกรรมต9อนร บน9องใหม จาก 11 สาขาว ชา (ตามแผนปฏ บ ต งาน) PD.01 5

6 ก จกรรมร บนLองรวม ว นศ กรท 28 ม ถ นายน 2556 เวลา น. 1. WE AER UNITY ก จกรรม ศ นยรวมดวงใจ นม สการพระศร ว ร ยะพ ทธางก ร - นายกสโมสรน กศ กษา กลาว ประว ต พระศร ว ร ยะพ ทธางกร ส งศ กด ส ทธ ประจ า มหาว ทยาล ยเจ9าพระยา - ชมการแสดงพ ธ นม สการพระ ศร ว ร ยะพ ทธางก ร โดยศ นย5 ศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ย เจ9าพระยา - พ ธ นม สการพระศร ว ร ยะ พ ทธางก ร (สวดมนต5,ถวาย พวงมาล ย) ก จกรรม Freshy Spirit Boom -แนะน าคณะกรรมการบร หาร สโมสรน กศ กษาและ staff 11 สาขา - นายกสโมสรน กศ กษากลาวต9อนร บ น กศ กษาน9องใหมก จกรรมกล ม ส มพ นธ5 ละลายพฤต กรรมระหวาง น กศ กษาน9องใหม - นายกสโมสรน กศ กษากลาวถ ง ประว ต ความเปนมาของธง ประจ ามหาว ทยาล ยและธง ประจ าสาขา PD.01 6

7 - พ ธ อ นเช ญธงประจ า มหาว ทยาล ยและธงประจ า สาขา โดย ดาวและเด อนของ แตละสาขา - น กศ กษาน9องใหมโชว5 ความสามารถโดยการ Boom (Boom CPU) ก จกรรม รวมสายน าเจLาพระยา - ร นน9องและร นพ รวมบ มมหา ว ทยาล ย และร9องเพลงประจ า สถาบ น (คนด เจ9าพระยา) ก จกรรม ช,อราชพฤกษร,วมใจบร จาค โลห ต (28 ม ถ นายน 2556) - น กศ กษาและคณาจารย5รวมก น บร จาคโลห ตและอว ยวะ

8 PD.01 7 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) 2. โครงการสรLางเสร มจร ยธรรมน กศ กษาเพ อ พ ฒนาตน ประจ าป)การศ กษา จ ดก จกรรมบรรยายให9ความร 9 ด9านค ณธรรม จร ยธรรม และคาน ยมท เหมาะสม - จ ดก จกรรมฐานการเร ยนร 9ตางๆ - ฝmกปฏ บ ต ธรรม - จ ดก จกรรมสร9างความส มพ นธ5ระหวาง ร นน9องและร นพ -หล กการปฏ บ ต ตนและแนวทางการด าเน น ช ว ตในร วมหาว ทยาล ย ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของน กศ กษา ใหมปการศ กษา2556 ผ 9เข9ารวมโครงการ ร9อยละของผ 9เข9ารวม โครงการได9ร บการ ปล กฝqงค ณธรรม จร ยธรรม ความส มพ นธ5อ นด ระหวางร นพ ร นน9อง สาม คค สามารถ ปร บต วส การเร ยนร 9ใน ระด บอ ดมศ กษา ร ก สถาบ น ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) กรกฎาคม ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาเชาศ นย5ประช มฯ +หอประช ม เจ9าพระยา ว ร ยาล ย ฯ (เหมาจาย) 30,000 คาอาหารกลางว น (400คน x 80 บาท x 2 ม อ) 64,000 หมายเหต : อาหาร 3 อยาง คาอาหารวาง (400คนx25 บาท x 4 ม อ) 40,000 คาว สด ปฎ บ ต งาน 10,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 3,000 คาตอบแทนว ทยากร 6,000 คาเวชภ ณฑ5 1,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 155,200 บาท

9 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ยและส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) เกณฑ สมศ. PD โครงการเปQดโลกก จกรรม CPU Show Case - จ ดน ทรรศการก จกรรมน กศ กษา - ประชาส มพ นธ5ก จกรรมของแตละชมรม -จ ดแสดงโครงการ/ก จกรรมท จะม ในป การศ กษา 2556 และสม ครสมาช กเข9ารวม - ร บสม ครสมาช กชมรมประจ าปการศ กษา การออกร9านจ าหนายส นค9าน กศ กษา ถนนคนเด น -การแสดงความสามารถของน กศ กษา ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 2 ส.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5การจ ด น ทรรศการชมรม 4,500 คาตกแตงสถานท 2,000 คาสร ปรายงานผล 300 คาอาหารน กศ กษาปฏ บ ต งาน 500 รวมงบประมาณ 8,300 บาท

10 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของ มหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการล กเจLาพระยานLอมบ ชาพระค ณคร - จ ดพ ธ ไหว9คร การประกวดพานไหว9คร ประเภทสวยงาม /ประเภทสร9างสรรค5 -การประกวดออกแบบโปสการ5ด ขนาด A4 พร9อมเลาเร องประกอบ ห วข9อ คร ผ 9 เส ยสละ (เลาเร องประกอบ 5 นาท ) - การประกวด ค ากลาวส นทรพจน5 ใน ห วข9อ พระค ณคร -การประกวดดนตร โฟล5คซอง (บทเพลงแดคร ในดวงใจ) ท มละ 3 คน ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ก.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาช ดพ ธ การ 1,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหาร น.ศ.ปฏ บ ต งาน1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล งปฎ บ ต งาน 2,000 คารางว ลประกวดพาน 6,000 คารางว ลการประกวดโฟล5คซอง 3,000 คารางว ลการประกวดกลาว ส นทรพจน5 3,000 คารางว ลการประกวดโปสการ5ด พร9อมเลาเร อง 3,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 40,200 บาท

11 ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการ 12 ส งหามหาราช น - จ ดพ ธ ถวายพระพร - จ ดก จกรรมน9อมร าล กพระค ณแม - การประกวดเข ยนเร ยงความเน องในว นแม แหงชาต ห วข9อ ท าด เพ อแม - การประกวดการ5ดว นแม (ภาษาอ งกฤษ) ห วข9อ พระค ณของแม) - ประกวดการจ ดน ทรรศการเฉล มพระ เก ยรต สมเด จพระนางเจ9า พระบรมราช น นาถ ห วข9อ " แมของแผนด น" ร9อยละของน กศ กษาท เข9ารวมโครงการได9 ร าล กถ งพระค ณแม ส.ค.56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาว สด ตกแตงสถานท พ ธ การ 3,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 คาอาหารปฏ บ ต งาน 1,000 คาอาหารวาง 1,000 คาเช อเพล ง 2,000 คาปqจจ ย/ถวายว ด 2,000 คารางว ลการประกวด 8,000 คาสร ปรายงานผล 200 คาภ ตตาหาร 1,000 รวมงบประมาณ 37,400 บาท

12 และส งคม ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. PD โครงการ ค,ายพ ฒนาเยาวชน Young KTIS Smart Camp ตLนกลLาเคร อไทยเอกล กษณ คร งท 5 -ก จกรรมละลายพฤต กรรม -ก จกรรมสร9างส มพ นธภาพ -ก จกรรม Night Rally -ก จกรรม Walk Rally -ก จกรรมก ฬาและน นทนาการ -ก จกรรมสะท9อนความร 9ส ก ในการด งความ เปนต วตนและการพ ฒนาศ กยภาพ ร9อยละของ กล มเปWาหมายท เข9า รวมโครงการ 80 ต.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปฏ บ ต งาน 10,000 คาตกแตงสถานท 5,000 คาอาหาร 80,000 คาอาหารวาง 10,000 คาท พ ก 55,000 คายานพาหนะ 80,000 คาไฟฟWา 5,000 คาเบ ยเล ยงว ทยากร 5,000 คาท าเส อ 15,000 คาเก ยรต บ ตร 500 คาใช9จายอ นๆ 30,000 รวมงบประมาณ 300,000บาท

13 PD ย ทธศาสตร/ ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าปการศ กษา 2556 สวนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการ มหกรรมก ฬา เจLาพระยา เกมส คร งท 14 Freshy Party Night และการประกวดดาว-เด อน จ ดการแขงข นก ฬาสากล -จ ดการแขงข นก ฬาพ นบ9าน -การประกวดกองเช ยร5 -การประกวดช ยร5ล ดเดอร5 -การประกวดกองขบวนแฟนซ -การจ ดงานเล ยงส งสรรค5 ราตร น ปลอด เคร องด มแอลกอฮอล5 (5) -จ ดการประกวด FRESHY BOY & GIRL ม น คอนเสร ต5จากศ ลป น ดาราน กร9อง ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ร9อยละระด บความพ ง พอใจของผ 9เข9ารวม ก จกรรมอย ในระด บด ก.ย. 56 ประเด น 80 องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 ค ณภาพ บ ณฑ ต คาว สด ปชส. 2,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 10,000 คาเชาช ดการแสดง 10,000 คาอาหารน กศ กษา 3,000 คาเคร องด มอาหารวาง 1,000 คารางว ลการประกวด กองเช ยร5 3,000 2,000 1,000 เช ยร5ล ดเดอร5 3,000 2,000 1,000 ขบวนแฟนซ 3,000 2,000 1,000 คาสน บสน นสาขาว ชา 30,000 คาเหร ยญรางว ล 12,000 คารางว ลดาว เด อน 5,000 คาอาหารงานเล ยง 20,000 คาแสง ส เส ยง 15,000 คาถ9วยรางว ล และสายสะพาย ดาว เด อน 5,000 คาตกแตงสถานท งานเล ยง10,000 คาสร ปรายงานผล 500 คาอ ปกรณ5การแขงข น 3,000 รวมงบประมาณ 117,800 บาท

14 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก กก ก!"#"ก$% &' 5 $% & กก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา ร9อยละระด บความพ ง พอใจของผ 9เข9ารวม ก จกรรมอย ในระด บด $ ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 1.) คาอาหารผ 9เข9ารวมอบรม (60 คน x 80 บาท x 3 ว น) = 14,400 2.) คาอาหารวาง(60 คน x 40 บาท x 6 ม อ) = 14,400 3) คาตอบแทนว ทยากร (1 คน x 6 ชม.x 800 บาท x 3 ว น) = 14,400 3.) คาว สด อ ปกรณ5 - คาเบาะ (50 ช น x 450บาท) 22,500 - คาแผนด ว ด พร9อมซอง ) คาประชาส มพ นธ5 8,000 5.) คาเด นทางผ 9เข9ารวม โครงการฯ = 5,000 6.) คาเอกสารประกอบการ อบรม (จ านวน 60 ช ด x 20 บาท) = 1,000 งบประมาณ 80,500 บาท หมายเหต งบประมาณจาก เคร อขาย U-Network

15 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก กก ก!"#"ก$% &' 5 $% & กก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา $ 2556 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 1.) คาอาหารผ 9เข9ารวมอบรม (60 คน x 80 บาท x 3 ว น) = 14,400 2.) คาอาหารวาง(60 คน x 40 บาท x 6 ม อ) = 14,400 3) คาตอบแทนว ทยากร (1 คน x 6 ชม.x 800 บาท x 3 ว น) = 14,400 3.) คาว สด อ ปกรณ5 - คาเบาะ (50 ช น x 450บาท) 22,500 - คาแผนด ว ด พร9อมซอง ) คาประชาส มพ นธ5 8,000 5.) คาเด นทางผ 9เข9ารวม โครงการฯ = 5,000 6.) คาเอกสารประกอบการ อบรม (จ านวน 60 ช ด x 20 บาท) = 1,000 งบประมาณ 80,500 บาท หมายเหต งบประมาณจาก เคร อขาย U-Network

16 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก (!"! ) &*+$,- -"-ก"ก $/-#0#,&, $,- -"-ก"ก -0#,&,$,-,&,$,-!ก - "-ก/ก-(1ก,&,$,- - "-ก/ก- CPU TALENT ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา , 28 %2-5 กก ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 PD คาประชาส มพ นธ5 1,000 -คาตกแตงสถานท 2,000 -คาอ ปกรณ5จ ดก จกรรมเด นรณรงค5 ตอต9านยาเสพต ด 2,000 -คารางว ลการประกวด น ทรรศการต,อตLานยาเสพต ด รางว ลชนะเล ศ 2,000 รางว ลรองชนะเล ศ 1,500 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ1 1,000 เปนเง น 4,500 CPU TALENT รางว ลชนะเล ศ 3,000 รางว ลรองชนะเล ศ 2,000 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ1 1,000 เปนเง น 6,000 -คาอาหารน าด มน กศ กษา ปฏ บ ต งาน (15 คน x 40 บาท x 6 ม อ) 3,600 -คาว สด อ ปกรณ-ปฏ บ ต งาน 2,000 รวม 21,100

17 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก$ ก,&,$,- -"-$ ก,&,$,- - ก(ก4ก!ก,-, / ก - "-ก"ก Walk Rally 4$,- (5 -"-ก/ก-ก4ก,&, $,-!ก$ก ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา PD ประเด น องค5ประกอบท 2 -คาเอกสารการอบรม 1,000 $ คาอาหารผ 9เข9ารวมการอบรม องค5ประกอบท 3 (80 คน x240บาท x2ว น) 38,400 -คาอาหาวาง(80คน x40บาท x4 ม อ) 12,800 -คาท พ ก(80คน x 500บาท) 40,000 -คาน าม นเช อเพล ง 16,000 -รางว ลการประกวดโครงการ และการน าเสนอโครงการ รางว ลชนะเล ศ 2,000 รางว ลท 2 1,500 รางว ลท 3 1,000 เปนเง น 4,500 -คาจ ดท าเก ยรต บ ตร(80 แผน x15บาท) 1,200 -คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 2,500 รวม 116,400 บาท ก ก! 71,400 " ก #!"$%! 44,500 "

18 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ระยะเวลา ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 ก,-ก * --กก$2&,"ก!2& $4+ ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 1, $ 2556 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 PD & /$. 1,000 -&ก$ 1,000 -&2/ก0#ก," 3,000 -&+-+ ก /7, (20 x50 () 1,000 -&! 1,000 7,000

19 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการ 5 ธ นวามหาราช เจLาพระยา เท ดไทL องคราช นย - จ ดพ ธ ถวายพระพร - จ ดก จกรรมรณรงค5 ร กพอ เช อพอ ร 9พอเพ ยง - จ ดก จกรรมปล กฝqงความจงร กภ กด - ก จกรรมการประกวดเข ยนเร ยงความห วข9อ ธรรมด ท พอท า - การประกวดประด ษฐ5 ของขว ญแทนร กจาก ใจมอบให9พอ ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 2 ธ.ค. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน8,000 คาว สด ตกแตงพ ธ การ 2,000 คาเชาช ดแสดงพ ธ เป ด 10,000 คาอาหารวาง 1,000 คารางว ลการประกวด 2,600 คาสร ปรายงานผล 300 รวมงบประมาณ 19,900 บาท 2. โครงการเล อกต งคณะกรรมการสโมสร น กศ กษา จ ดการเล อกต งคณะกรรมการสโมสรน กศ กษา ประจ าปการศ กษา 2557 ร9อยละของน กศ กษา ผ 9เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา 80 ม.ค. 57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาปชส. 1,000 คาว สด อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน5,000 คาสร ปรายงานผล 200 รวมงบประมาณ 6,200 บาท

20 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การผ Lน า น กศ กษาเพ อจ ดท าแผนเพ อปองก นอ บ ต เหต ประจ าป) บรรยาย เร องการปWองก นอ บ ต เหต การข บข ปลอดภ ย 2. ก จกรรมแลกเปล ยนความร 9ระหวาง สาขาว ชาตางๆในการข บข ยานพาหนะให9 ปลอดภ ย 3.การรวมกล มเพ อระดมความค ดในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การข บข ปลอดภ ยแตละสาขาว ชา ประจ าปการศ กษา การสร9างเคร อขายน กศ กษาระด บสถาบ น โดยเป ดเวท เสวนาแลกเปล ยนเร ยนร 9 ประสบการณ5การข บข ปลอดภ ยปWองก น อ บ ต เหต สถาบ นการศ กษาในจ งหว ด นครสวรรค5 ร9อยละของน กศ กษา ท เข9ารวมโครงการได9 แผนการปWองก น อ บ ต เหต การใช9รถ ใช9ถนน 100 ม นาคม 57 ประเด น องค5ประกอบ ท 2 องค5ประกอบ ท 3 คาว สด ปชส. 2,000 คาอาหาร 8,000 คาอาหารวาง 5,000 คาว ทยากร 5,000 คาสร ปรายงานผล 500 รวมงบประมาณ 20,500 บาท

21 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก จกรรมน กศ กษา ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม โครงการ/ก จกรรม ต วบ,งช ค,าเปาหมาย ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) ( Project / Activity ) ( KPIs ) ( Target ) ย ทธศาสตร/ ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2. โครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การผ Lน า ก จกรรมน กศ กษาเพ อการพ ฒนาก จกรรม น กศ กษา - การอบรมเช งปฏ บ ต การผ 9น าน กศ กษาด9าน ก จกรรมน นทนาการ - การอบรมภาวะผ 9น า ท ศนคต เช งบวกในการ ท างานเปนท ม - การบร หารท มงานอยางม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการจ ดก จกรรม - ประช มอาจารย5ท ปร กษาชมรมและ กรรมการบร หารชมรมเพ อต ดตามสงเสร มการ ด าเน นงานก จกรรมชมรม - การน าหล กประก นค ณภาพมาปร บและ ประย กต5ใช9ในการจ ดก จกรรมน กศ กษาและให9 สอดคล9องก บกรอบมาตรฐานการศ กษา อ ดมศ กษา(TQF) ร9อยละของน กศ กษาท เข9ารวมโครงการเข9าใจ บทบาทหน9าท ข นตอน การด าเน นก จกรรม และการท าแผนงาน โครงการก จกรรม ประจ าปการศ กษา เม.ย. 57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 คาว สด ปชส.อ ปกรณ5ปฏ บ ต งาน 3,000 คาอาหาร ท พ ก 50,000 คาอาหารวาง 5,000 คาเช อเพล ง 10,000 คาเวชภ ณฑ5 300 คาสร ปรายงานผล 300 คาเก ยรต บ ตร 500 รวมงบประมาณ 69,100 บาท

22 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ ประเด นย ทธศาสตร5ท 1. สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบายสถาบ น 3D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5ของมหาว ทยาล ย และส งคม ย ทธศาสตร/ โครงการ/ก จกรรม ( Project / Activity ) ต วบ,งช ( KPIs ) ค,า เปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ (ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง งบประมาณ(บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. 2 โครงการ 1 หอพ ก 1 ก ฬา รวมพล งปลอดภ ยไรL แอลกอฮอลส งเสพต ด (ชมรม To Be Number One ) - ส ารวจความต9องการของน กศ กษาหอพ กวาต9องการแขงข น ก ฬาชน ดใด - จ ดก จกรรมการแขงข นก ฬาให9ก บน กศ กษาหอพ ก ร9อยละของ น กศ กษาหอพ ก ม ความพ งพอใจ ตอการเข9ารวม ก จกรรม 80 พ.ย.56-ม.ค.57 ประเด น องค5ประกอบท 2 องค5ประกอบท 3 -คาปร บปร งลานก ฬาก ฬา สถานท ของแตละหอพ ก หอพ กละ (500บาท) 4 หอพ ก =2,000 บาท -คาสม ดบ นท กประจ าต ว อาจารย5ประจ าหอพ กใน การบ นท กผ 9รวมเลนก ฬา ของโครงการในแตละว น (100 บาท) -อ ปกรณ5ก ฬาในแตละ หอพ ก หอพ กละ (500บาท)4หอพ ก=2,000 บาท รวมงบประมาณ 5,000 บาท

23 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ ประเด นย ทธศาสตรท 1 สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบาย 3 D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5 ของมหาว ทยาล ยและ ส งคม เปาประสงค น กศ กษาได9ร บการสน บสน น สงเสร ม พ ฒนาด9านค ณธรรมจร ยธรรม และเข9ารวมก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท สงเสร มการเร ยนร 9ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแหงชาต ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 1 โครงการ CPU SPORT CHALLENGE (ชมรม To Be Number One ) - รณรงค5สงเสร มการออกก าล งกาย เพ อส ขภาพแกน กศ กษา - จ ดก จกรรมว น Challenge Day 1. บร หารกายด9วยล กบอลยาง (Fit Ball) 2. เด น ว งเพ อ ส ขภาพ 3. ก ฬาเพ อส ขภาพ ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของผ 9เข9ารวม โครงการตอจ านวน น กศ กษา ค,า เปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 20 พ.ย.56 ก.พ. 57 ความเช อมโยง งบประมาณ (บาท) พ นธก จ มจพ. เกณฑ5 สกอ. เกณฑ5 สมศ. ประเด น องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คารางว ล Challenge Day (3,000 2,000 1,000) 6, คารางว ล Sport People Award (1,500 1, ) รวม 3, คาด าเน นการทดสอบ สมรรถภาพ 3, คาน าด ม 2, คาประชาส มพ นธ5 3, คาตกแตงสถานท 3, คาสร ปงาน 200 รวมงบประมาณ 20,200 บาท

24 PD ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ฝwายก จการน กศ กษา ประจ าป)การศ กษา 2555 ส,วนงาน ก ฬาและน นทนาการ (งานก ฬาเพ อความเปxนเล ศ) ประเด นย ทธศาสตร5ท 1 สน บสน น สงเสร ม และจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแหงชาต และนโยบาย 3 D ส การเปนบ ณฑ ตท พ งประสงค5 ของมหาว ทยาล ยและ ส งคม เปWาประสงค5 น กศ กษาได9ร บการสน บสน น สงเสร ม พ ฒนาด9านค ณธรรมจร ยธรรม และเข9ารวมก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท สงเสร มการเร ยนร 9ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ อ ดมศ กษาแหงชาต (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการจ ดจLางผ Lฝyกสอน ก ฬา จ ดจ9างฝmกสอนก ฬา จ านวน 2 ชน ดก ฬา วอลเลย5บอล ก.ค ม.ค. 57 รวมระยะเวลา 7 เด อน กร ฑา ก.ย.56- ม.ค. 57 รวม ระยะเวลา 5 เด อน ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม น ผลงานการเข9า รวมการแขงข น ในรายการตางๆ ตลอดป การศ กษา ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ส.ค. 56 ม.ค. 57 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คาตอบแทนผ 9ฝmกสอน - ก ฬาวอลเลย5บอลชาย = 31,500 บาท (4,500บาท x 7 เด อน) - กร ฑา =22,500 บาท (4,500บาท x 5 เด อน) 2. คาน าม นเช อเพล งส าหร บเด นทาง ปฏ บ ต งาน ก ฬาวอลเลย5บอลชาย (3,000บาท x 7 เด อน) = 21,000 บาท รวม งบประมาณ 75,000 บาท

25 PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการเขLาร,วมการ แข,งข นก ฬา มหาว ทยาล ยแห,ง ประเทศไทย คร งท 41 (รอบค ดเล อก ณ จ. เช ยงใหม) เข9ารวมการแขงข นก ฬา มหาว ทยาล ยแหง ประเทศไทย รอบ ค ดเล อกโซนภาคเหน อ จ านวน 1 ชน ดก ฬา ได9แก วอลเลย5บอล 1. โครงการจ ดซ อเคร อง ออกก าล งกายหLองฟQต เนส และอ ปกรณ ก ฬา -จ ดซ อเคร องออก ก าล งกาย -จ ดซ ออ ปกรณ5ก ฬา เพ อให9บร การแก น กศ กษา ต วบ,งช (KPIs) ค,าเปาหมาย (Target) ผลการแขงข น อ นด บท 1 โซนภาคเหน อ ร9อยละของผล การ ประเม นความ พ งพอใจ สภาพสนาม ก ฬา กลางแจ9งอย ในระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ต.ค.-พ.ย ประเด น 85 ม.ย - ต.ค.55 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน (200 บาท x 5 ว น x 3 คน) 3,000 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา (180 บาท x 5 ว น x 15 คน) 13,500 บาท 3. คาท พ ก (150 บาท x 18 คน x 4 ค น) 14,400 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 1,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 10,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 1,000 บาท 7. คาช ดแขงข นน กก ฬา (600 บาท x 15 คนX 2 ช ด) 18,000 บาท 8. คาจ ดซ อล กวอลเลย5บอลฝmกซ9อม (15 ล ก x 900 บาท) 13,500 บาท 8. คาเส อส าหร บผ 9ฝmกสอน/ผ 9ควบค ม ท ม (3 คน x 400 บาท) 1,200 บาท รวมงบประมาณ 75,600 บาท 1.คาเคร องออกก าล งกาย 100,000 2.คาอ ปกรณ5ก ฬาส าหร บการ ให9บร การ 20,000 รวมงบประมาณ120,000 บาท

26 PD PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการแข,งข นก ฬา มหาว ทยาล ยแห,ง ประเทศไทย คร งท 41 (รอบมหกรรม) จ งหว ดขอนแกน เข9ารวมการแขงข นก ฬา มหาว ทยาล ยแหง ประเทศไทย คร งท 41 รอบมหกรรม ณ มหาว ทยาล ยขอนแกน จ านวน 2 ชน ดก ฬา ได9แก วอลเลย5บอล 12 คน กร ฑา 1 คน ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม นผล การเข9ารวม การแขงข นฯ ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) เด อนมกราคม 2557 ประเด น ความเช อมโยง งบประมาณ พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน (200 บาท x 9 ว น x 3 คน 5,400 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา (180 บาท x 9 ว น x 16 คน) 25,920 บาท 3. คาท พ ก ( 200 บาท x 19 คน x 9 ค น) 34,200 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 2,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 20,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 2,000 บาท 7. คาช ดแขงข น ช ดวอร5ม - ช ดก ฬาแขงข นกร ฑา ( 2 ช ด x 600 บาท) 1,200 บาท - ช ดวอร5ม (19 ช ด x 1,200 บาท) = 22,800 บาท รวมงบประมาณ 113,520 บาท

27 PD (Strategies) โครงการ /ก จกรรม (Project/Activity) 2 โครงการส,งเสร ม ประสบการณการ แข,งข นก ฬา สงน กก ฬาเข9ารวมการ แขงข นในรายการตางๆ (ก ฬาวอลเลย5บอล / กร ฑา) ต วบ,งช (KPIs) ระด บการ ประเม นผล การเข9ารวม การแขงข นฯ ค,าเปาหมาย (Target) ระด บด ระยะเวลาด าเน นงาน (ระบ ว นเวลา) ตลอดปการศ กษา ประเด น พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. องค5ประกอบท 3 ความเช อมโยง งบประมาณ เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 1. คาเบ ยเล ยงผ 9ฝmกสอน 8,000 บาท 2. คาเบ ยเล ยงน กก ฬา 20,000 บาท 3. คาท พ ก 20,000 บาท 4. คาเวชภ ณฑ5 5,000 บาท 5. คาน าม นเช อเพล ง 10,000 บาท 6. คาสว สด การน าด ม 5,000 บาท 7. คาสม ครเข9ารวมการแขงข น = 6,000 บาท รวมงบประมาณ 74,000 บาท

28 ตารางแสดงแผนงาน/โครงการ ประจ าป)การศ กษา 2556 ส,วนงานบร การและสว สด การ ประเด นย ทธศาสตรท 3 พ ฒนาค ณภาพการให9บร การหอพ ก และการพยาบาลท ตอบสนองความต9องการของน กศ กษา เปาประสงคท 1 หอพ กน กศ กษาม ค ณภาพและสามารถตอบสนองความต9องการของน กศ กษาได9อยางเหมาะสม PD ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 1 โครงการพ ฒนาการใหLบร การ หอพ ก หอพ กชาย ต ดเคร องขยายเส ยง (หอ กระจายเส ยง) และกล9องวงจร ป ด หอพ กหญ ง ตกแตงม มพ กผอนบร เวณ ด9านลางหอพ ก โดยม การต ดตาม การพ ฒนา ตลอดระยะเวลาในการด าเน น ก จกรรม ต วบ,งช ( KPIs ) ร9อยละของผลการ ประเม นความพ ง พอใจอย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 85 ตลอดปการศ กษา 56 ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. เกณฑ สมศ. ประเด น องค5ประกอบท 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 ต วบงช ท 2 งบประมาณ (บาท) หอพ กชาย - จ ดซ อเคร องปร นเตอร5และว สด อ ปกรณ5ส าน กงาน 6,000 - จ ดซ ออ ปกรณ5ก ฬา 5,000 - คาต ดต งระบบกระจายเส ยง 30,000 หอพ กหญ ง คาต 9หน งส อ โต ะเก9าอ น งเลน 8,000 - จ ดซ อเคร องปร นเตอร5และว สด อ ปกรณ5ส าน กงาน 6,000 รวมงบประมาณ 55,000 บาท

29 เปาประสงคท 2 หอพ กน กศ กษาม สภาพแวดล9อมท รมร นสวยงาม โครงการ / ก จกรรม ต วบ,งช ( Project / Activity ) ( KPIs ) ย ทธศาสตร/ 2 โครงการพ ฒนาภ ม ท ศนหอพ ก หอพ กชาย - ปล กไม9ย นต9น และไม9ประด บ ตกแตงบร เวณหอพ ก เพ อปร บปร ง ภ ม ท ศน5 หอพ กหญ ง ปล กไม9ย นต9น และไม9ประด บบร เวณ หอพ ก จ ดซ อโต ะห นออน ร9อยละของผลการ ประเม นความพ ง พอใจ ด9าน สภาพแวดล9อม ภ ม ท ศน5หอพ กอย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. 65 ต.ค.-พย. 56 ประเด น องค5ประกอบท 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 PD งบประมาณ (บาท) หอพ กชาย 1. ปล กต9นไม9ในกระถางหน9า ห9องพ ก K1 - K30 1.คาด นถ ง 2,000 2.คาต9นไม9 5,000 หอพ กหญ ง คาพ นธ 5ไม9 8,000 คาด นถ ง 2,000 คาโต ะห นออน 7,000 รวมงบประมาณ 24,000 บาท

30 เปาประสงคท 3 หอพ กน กศ กษาเปนท พ กอาศ ยและแหลงการเร ยนร 9อยางม ค ณภาพ ย ทธศาสตร/ โครงการ / ก จกรรม ( Project / Activity ) 3 โครงการ Dormitory Beautiful 1. จ ดก จกรรมท าความสะอาด หอพ กชาย หอพ กหญ ง ประจ าเด อนโดยก าหนดท กว น ศ กร5ส ดท9ายของเด อน เวลา จ ดประกวดห9องพ กน กศ กษา ชาย และห9องพ กน กศ กษาหญ ง 3 โครงการท าบ ญหอพ กประจ าป) 1. จ ดก จกรรมท าบ ญหอ ประจ าป 2. จ ดงานเล ยงหอพ ก ต วบ,งช ( KPIs ) 1.ร9อยละของน กศ กษา ท เข9ารวมโครงการตอ จ านวนน กศ กษา หอพ ก 2. ผลการประเม น ความสะอาดหอพ ก 1. ร9อยละของ น กศ กษาท ง 4 หอพ ก ท เข9ารวม โครงการตอจ านวน หอพ ก 2. ร9อยละระด บ ความพ งพอใจของ ผ 9เข9ารวมก จกรรม อย ในระด บด ค,าเปาหมาย ( Target ) ระยะเวลา ด าเน นการ ( ระบ ว นเวลา ) 80 ตลอดปการศ กษา ประเด น ระด บด 80 ส.ค. 56 ประเด น 85 ความเช อมโยง พ นธก จ มจพ. เกณฑ สกอ. องค5ประกอบท 2 ต วบงช 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 องค5ประกอบท 2 ต วบงช 2.7,2.8 องค5ประกอบท 3 เกณฑ สมศ. ต วบงช ท 2 ต วบงช ท 2 PD งบประมาณ (บาท) 1. คาว สด ปฏ บ ต งาน 4, คาว สด ปชส. 1, คารางว ลห9องพ กสวย ท 1 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 4,000 ท 2 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 3,000 ท 3 หอ ช,ญ รวมรางว ลม ลคา 2,000 รวมงบประมาณ 14,000 บาท 1.คาว สด พ ธ การ 1,000 2.คาตกแตงสถานท 2,500 3.คาอาหารและจต ปqจจ ย ( 9 ช ด x 500 บาท ) 4, คาเชา แสง ส เส ยง 8,000 4.คาอาหาร/น าด ม 30,000 รวมงบประมาณ 46,000 บาท

31 สร ปงบประมาณส าน กก จการน กศ กษาแต,ละส,วนงาน ส,วนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) สวนงานก จกรรม สวนงานก ฬาและน นทนาการ และสวนงานก ฬาเพ อความเปนเล ศ สวนงานบร การและสว สด การ รวมท งหมด

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน ช อโครงการ : การพ ฒนาก ฬาเพ อความเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด

ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ ดการศ กษาท องถ น ประจ าป 2554 ว นศ กร ท 5 ส งหาคม 2554 เวลาการประกวด สถานท ประกวด เวท การแสดง เวท การประกวด จ ป เตอร 4 จ ป เตอร 5 จ ป เตอร 6 จ ป เตอร 7 จ ป เตอร 8 จ ป เตอร 9 จ ป เตอร 10 ลานก จกรรม 1 ลานก จกรรม 2 ลานก จกรรม 3 ก าหนดการประกวดแข งข นทางว ชาการ งานมหกรรมการจ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗

แบบรายงานผลการด าเน นงานในความร บผ ดชอบของกระทรวงมหาดไทย (รอบส ปดาห) หน!วยงาน การไฟฟ#านครหลวง ระหว!างว นท ๒๕-๓๑ ต ลาคม ๒๕๕๗ รายงานท กว นพ ธของส ปดาห หน!วยงาน การไฟฟ#า Roadmap : ๑. ด6านการเท ดท นและธ ารงไว6ซ งสถาบ นหล กของชาต เปาหมาย : ประชาชนม ความจงร กภ กด ตอสถาบ นหล กของชาต และน!อมน าแนวพระราชด าร ไปส การปฏ บ ต ล าด บ Roadmap

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม

More information

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย

กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย -๒๙- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ประเด นย ทธศาสตร ๒ ส งเสร มความม นคงทางส งคมของ องค ความร จาเป น : การพ ฒนา ต วช ว ดตามคาร

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 การจ ดบร การและสว สด การ บร การร บจดหมาย / พ สด 1. เพ อให น กศ กษาได ร บความสะดวก 1. จ ดท าประชาส มพ นธ ตลอดป น กศ กษา ในการร บจดหมาย

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information