งบประมาณ ระบ แหล งท มา (บาท) แผนปฏ บ ต งาน ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

Size: px
Start display at page:

Download "งบประมาณ ระบ แหล งท มา (บาท) แผนปฏ บ ต งาน ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย."

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๑ ร กษา ส บทอด ว ฒนธรรมของชาต และความหลากหลายของว ฒนธรรมท องถ นให คงอย อย างม นคง ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม ๔๗ โครงการ/ก จกรรม ๑. เทศกาลออกพรรษาบ งไฟ พญานาค ๒. โครงการประกวดสาวผ ด บ าวคนโก อ.เม อง ๓๐,๐๐๐.- ๓๐,๐๐๐.- ๓. โครงการดนตร ไทยพ ลาศ เฉล มราชก มาร ๔. โครงการแลกเปล ยน ว ฒนธรรมสองฝ งโขง ๕. โครงการส งท ายป เก าว ถ ไทย ต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ อ.เม อง และ สปป.ลาว ๕๐๐,๐๐๐.- งบพ ฒนา จ งหว ด ๖. โครงการอ ปสมบทเฉล ม พระเก ยรต พระเจ าอย ห ว เน องในวโรกาสมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ๔๐,๐๐๐.-

2 ๔๘ ๗. โครงการประกวดแข งข น สวดมนต หม ทานองสรภ ญญะ ประจาป ๘. โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในเทศกาลมาฆบ ชา ประจาป ๙. โครงการงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในว นว สาขบ ชา ประจาป ๑๐. โครงการว นอน ร กษ มรดกไทย ป พ ทธศ กราช ๑๑. โครงการส บสาน ประเพณ สงกรานต แบบว ถ ไทย ประจาป ๑๒. โครงการเข าว ดปฏ บ ต ธรรมว นอาท ตย เฉล มพระ เก ยรต พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว ๔๐,๐๐๐.- สป.วธ สป.วธ ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐.- ๑๓. โครงการศ นย ศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย เม อง/ท าบ อ/ ศร เช ยงใหม / โพนพ ส ย ๙๙๙,๐๐๐.-

3 ๔๙ ๑๔. โครงการส บสาน ว ฒนธรรมประเพณ ท องถ น จ งหว ด ประจาป ๑๕. โครงการงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนาเน อง ในว นอาสาฬหบ ชาและว น เข าพรรษา ประจาป ๑๖. โครงการส งเสร มศ ลป น ร นเยาว ประจาป ๔๐,๐๐๐.- ๔๐,๐๐๐.- สศร. ๑๗. โครงการปฏ บ ต ธรรม เฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสว นเฉล มพระ ชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ๑๘. โครงการลานบ ญ ลาน ป ญญา ๕ อาเภอ ๗๗๓,๕๕๐.-

4 ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๕๐ ๑๙. โครงการธรรมท ศนาจร ประจาป ๓ คร ง อ.เม อง อ.ท าบ อ อ.ศร เช ยงใหม ๑ ๒๐. โครงการปกป อง ค มครองมรดกว ฒนธรรมท จ บ ต องไม ได ประจาป ๒๑. โครงการ อสมศ. ๒๒. โครงการจ ดน ทรรศการ โต ะหม บ ชา ประจาป ๒๓. โครงการบรรพชา อ ปสมบทพระภ กษ สามเณร และบวชศ ลจาร ณ ภาคฤด ร อน อ.เม อง ๑ ศก. ๑๔๖,๐๐๐-๒๔. โครงการส งเสร มการ เร ยนร ศาสนพ ธ ๒๕. โครงการอ ดหน นศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว น อาท ตย ๒๐ แห ง ๓ อาเภอ ๙๘๘,๐๐๐.-

5 ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๕๑ ๒๖. โครงการประกวด บรรยายธรรม ๒๗. โครงการสาธยาย พระไตรป ฎก เฉล มพระ เก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาสยามบรมราช ก มาร อ.เม อง ๗๐,๐๐๐.- ๒๘. โครงการประกวดหมอ ลากลอนย อนย คและ ประกวดผญา อ.เม อง ๒๐๐,๐๐๐.- จ. ๒๙. โครงการส งเสร มศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมพ นบ าน ๙ อาเภอ ๓๐. โครงการส งท ายป เก า ว ถ ไทยต อนร บป ใหม ว ถ พ ทธ ประจาป อ.เม อง ๓๑. โครงการว นมาฆบ ชา อ.เม อง ๓๒. อ ดหน นหน วยศ กษา พระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๔ อาเภอ ๑๖,๐๐๐.- ๔๑,๐๐๐.-

6 แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๒ สร างค าน ยม จ ตสาน ก และภ ม ป ญญาคนไทย ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม ๕๒ โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการยกย องผ ทา ค ณประโยชน ต อ พระพ ทธศาสนา ประจาป ๒. ก จกรรมว นเด กแห งชาต ประจาป ๓. โครงการเม องไทยเม อง คนด ประจาป ๙ อาเภอ ๔. โครงการเฝ าระว งและ สร างสรรค ว ฒนธรรมของ ช มชน จ งหว ด ประจาป ๙ อาเภอ ๖๐,๐๐๐.- ๕. โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมประชาธ ปไตย จ งหว ด ประจาป ๓๗,๐๐๐.-

7 ๕๓ ๖. โครงการศ นย อบรม ศาสนาอ สลามและจร ยธรรม ประจาม สย ด ๗. โครงการตรวจต ดตาม สถานประกอบก จการตาม พระราชบ ญญ ต ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ.๒๕๕๑ ๓๕๐ แห ง ๙ อาเภอ ๔๐,๐๐๐.- ๘. โครงการประช มส มมนา พน กงานเจ าหน าท ตามพ.ร.บ. ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจาป ๑ ๙. โครงการประช มส มมนาผ ประกอบก จการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร และว ด ท ศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕๐,๐๐๐.- สป.วธ ๑๐. โครงการส งเสร ม จร ยธรรมน กเร ยน ประจาป ๑๑,๐๐๐.-

8 ๕๔ ๑๑. โครงการอบรมเยาวชน ภาคฤด ร อน ประจาป ๒๕๕๔ จ งหว ด ๙ อาเภอ ๔๐๐,๐๐๐.- ๑๒. โครงการร านเกมส ขาว เพ อเยาวชน ประจาป ๙ อำเภอ /กรม ส งเสร มฯ ย ทธศำสตร ฯ ๑๓. โครงการเสร มสร าง ว ฒนธรรมประชาธ ปไตยส สายใยช มชน จ งหว ด ประจาป ๑๔. โครงการศาสน กส มพ นธ ๓ คร ง ๙ อำเภอ อำเภอเม อง หนองคำย ๓๘,๘๒๐.- ๑๒,๐๐๐.- ๑๕. โครงการก จกรรมการ แสดงแสง ส เส ยง สงคราม ปราบฮ อ ๑๖. โครงการค ายเยาวชน สร างสรรค ผลงานศ ลปะร วม สม ย ประจาป ๑๗. โครงการน เทศศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว น อาท ตย อ.เม อง ๒ คร ง ๙ อาเภอ ๓ อำเภอ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- อบจ. ๑๐๐,๐๐๐.- สศร. ๘,๐๐๐.-

9 ๕๕ ๑๘. โครงการลานว ฒนธรรม เพ อเยาวชนและครอบคร ว จ งหว ด ประจาป ๑๙. โครงการพ ฒนาส อ ปลอดภ ยและสร างสรรค จ งหว ด ๒๐. การค ดเล อกผ ทา ค ณประโยชน ต อกระทรวง ว ฒนธรรม ๒ คร ง ๙ อาเภอ ๙๘,๐๐๐.- สป.วธ ๒๑. การค ดเล อกสาน กงาน ว ฒนธรรมจ งหว ดด เด น ๒๒. โครงการสารวจความ ค ดเห นเก ยวก บงานด าน ศาสนา ศ ลปะ และ ว ฒนธรรม อ.เม อง ๙ อาเภอ สป.วธ ๒๓. พ ธ บวงสรวงพระบรม อน สาวร ย ร.๕ ศาลหล กเม อง และอน สาวร ย ปราบฮ อ อ.เม อง ๑๒,๐๐๐.- จ.

10 ๕๖ ๒๔. โครงการเข าค ายเยาวชน ม คค เทศก น อย อ.เม อง ๓๐,๐๐๐.- ๒๕. โครงการงานเฉล มพระ ชนมพรรษา ๕ ธ นวาคม ณ สถานท ตไทยนครหลวงเว ยง จ นทร สปป.ลาว สปป.ลาว ๒๖. โครงการธงไตรรงค ธารง ไทย ๙ อาเภอ ๒๗. การค ดเล อกสมาคม ม ลน ธ ด เด น ๙ อาเภอ ๑๐๐,๐๐๐.- จ. ๓๘๐,๐๐๐ สาน กนายกฯ ย ทธศำสตร ฯ

11 แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๓ นาท นว ฒนธรรมของประเทศมาสร างค ณค าทางส งคมและเพ มม ลค าทางเศรษฐก จ ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการเสร มสร างความ เข าใจการดาเน นงานโครงการ ว ฒนธรรมไทยสายใยช มชน ๑๙ แห ง ๙ อาเภอ ๔๙,๘๒๐-๕๗ ๒. โครงการจ ดสร าง ภาพยนตร เร องส นส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรมพ นบ าน ๓. โครงการค ดเล อก อปท. ด เด น สน บสน นงาน ว ฒนธรรม ศ นย ว ฒนธรรม ไทยสายใยช มชน ๙ อาเภอ ๖ แห ง ๙ อาเภอ ๔. โครงการจ ดทาศ นย ข อม ล กลางทางว ฒนธรรม ๒,๐๐๐ ข อม ล ๙ อาเภอ ๑ ๕. โครงการ ๙ เสน ห มรดกทางว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๗๐,๐๐๐.- ๖. โครงการฝ กอบรม ถ ายทอดองค ความร ทาง ว ฒนธรรม อ.เม อง

12 แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด ๕๘ ย ทธศาสตร กระทรวงว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท ๔ การบร หารจ ดการองค ความร ด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ย ทธศาสตร จ งหว ด การสร างความเข มแข งของ ประชาชน ช มชน เศรษฐก จ และส งคม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสาน กงานว ฒนธรรม จ งหว ด ๒๕ คน ตามมต ท ประช ม ๑๕๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ๒. โครงการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงว ฒนธรรม ๓ คร ง จ งหว ด ๓. โครงการวางแผนและ ต ดตามประเม นผลการ ดาเน นงาน ๑๒ คร ง จ งหว ด ๓๐,๐๐๐.- สวจ. ๔. โครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศ ๒ คร ง จ งหว ด ๕๐,๐๐๐.- ๕. โครงการอ ดหน นเคร อข าย ว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๒๔,๖๐๐.-

13 ๕๙ โครงการ/ก จกรรม ๖. โครงการจ ดทาแผนปฏ บ ต งานรายบ คคล ( IP) ๙ อาเภอ ๗. โครงการจ ดทามาตรการ ประหย ดพล งงาน ๑ ฝ าย ๒ ๙ อาเภอ ฝ ายบร หารท วไป ๘. การดาเน นงานตาม ก จกรรม ๕ส ๙. โครงการพ ฒนาบ คลากร ตามภาพล กษณ ใหม ๑ ฝ าย ๙ อาเภอ ๒ ฝ ายบร หารท วไป ๑๒ คร ง ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐ ฝ ายบร หารท วไป ๑๐. โครงการพ ฒนา เคร อข ายว ฒนธรรม ๙ อาเภอ ๓๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ๑๑. โครงการส งเสร ม ค ณภาพช ว ตและการละเล น พ นบ าน ๑๒. โครงการพ ฒนาเว บไซต ๑ ฝ าย ๒ ๑๓. โครงการต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงาน อ.เม อง ๑๔,๖๐๐.- ๙ อาเภอ ๖๐,๐๐๐.- สป.วธ ๓ คร ง ๙ อาเภอ ๕๐,๐๐๐.- ฝ ายบร หารท วไป ฝ ายบร หารท วไป

14 ๑๔. โครงการเผยแพร ประชาส มพ นธ งานด าน ศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ๑๕. โครงการประช มเช ง ปฏ บ ต การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ๙ อาเภอ ๖,๐๐๐.- ๙ อาเภอ ๒๒,๕๐๐.- เม.ย พ.ค ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค... ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ฝ ายบร หารท วไป ๖๐

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information