แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘

2

3 คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา เป นเอกสารท เก ดจากการระดมความค ด ของผ บร หารสำน กการศ กษา ห วหน าส วนราชการ และ ผ แทนข าราชการจากท กส วนราชการของสำน กการศ กษา ร วมจ ดทำแผนให ม ความสอดคล องก บแผนบร หารราชการ กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบาย ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข องตามภารก จ ได แก ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร สำน กการศ กษาหว งเป นอย างย งว า เน อหาสาระ ของแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ น จะเป น แนวทางในการปฏ บ ต งานและการต ดตามประเม น ผลสำเร จของท กส วนราชการในสำน กการศ กษา และเป น แนวทางในการจ ดทำแผนงาน/โครงการของสำน กการศ กษา นอกจากน ย งเป นเอกสารท ประสานด านนโยบายและแผนการ ดำเน นงานด านการศ กษาลงส การปฏ บ ต ต อไป สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร

4

5 สารบ ญ หน า บทสร ปสำหร บผ บร หาร บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ สภาพท วไป ๑ การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ บทท ๒ การข บเคล อนค ณภาพการศ กษา ๔ ว ส ยท ศน ๔ พ นธก จ ๔ ว ตถ ประสงค ๔ เป าหมาย ๕ ภารก จสำค ญในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕ บทท ๓ ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา ๖ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด ๖ และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๔.๑ สถานการณ และการประเม น ๖ ๔.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๗ ๔.๓ แนวทางการพ ฒนา ๘ ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๙ ๕.๑ สถานการณ และการประเม น ๙ ๕.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๙ ๕.๓ แนวทางการพ ฒนา ๙

6 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายของการพ ฒนา ๑๒ แนวทางการบร หารจ ดการ ๑๒ ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ๑๓ ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของแผนปฏ บ ต ราชการ ๑๙ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา ตารางท ๒ ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน น ๒๐ แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ข. ภารก จประจำท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร ๗๔ การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ค ภารก จสน บสน นม ต ท ๒-๔ ตามแนวทางการประเม นผล ๘๓ การปฏ บ ต ราชการประจำป ของสำน กงาน ก.ก. ตารางท ๒ ง. ภารก จท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ๙๐ ตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของกร งเทพมหานคร ตารางท ๓ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ๙๑ ตาม ตารางท ๔ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจำ ๑๐๗ ตาม ตารางท ๕ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จม ต ท ๒-๔ ๑๑๐ ตาม สร ปจำนวนโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑๒ สำน กการศ กษา ภาคผนวก ๑๑๓

7 บทสร ปสำหร บผ บร หาร สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ การกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษา ของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร ม การนำเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการบร หาร การจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำ ไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบโรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของ กร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป น ระด บอน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๐ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายม จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยน ท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖)

8 พ นธก จ ๑. เป นองค กรท ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา บร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และ ม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน และองค กรเอกชนอ น ๆ ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบ ประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน กการศ กษา และนโยบายของผ บร หารกร งเทพมหานคร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และ ม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๒. เพ อให สำน กการศ กษาม แนวทางในการปฏ บ ต งาน ประกอบการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำ ในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการปฏ บ ต งานด านการศ กษา

9 บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษาของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร มการนำเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารมาใช ในการบร หารการจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบ โรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของกร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป นระด บ อน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๒ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖) การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพส งคมไทยในป จจ บ นเป นส งคมท ใช ความร เป นฐานในการข บเคล อนและ เป นเคร องม อในการแข งข น โดย PISA (Programme for International Student Assessment) ทำการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต ของประเทศสมาช กองค การเพ อความร วมม อและพ ฒนา

10 ทางเศรษฐก จ (Organisation for Economic Co-operation and Development หร อ OECD) ดำเน นการมาต งแต ป ค.ศ. ๑๙๙๙ (PISA ๒๐๐๐) ซ งในกล มอาเซ ยนม ประเทศท เข าร บการประเม น ๓ ประเทศ ค อ ไทย อ นโดน เซ ย และส งคโปร และล าส ดเป นการประเม นผลคร งท ๕ เร ยกว า PISA ๒๐๑๒ เร มเก บข อม ลในเด อนส งหาคม ๒๕๕๕ ม ประเทศในโครงการท งหมด ๖๕ ประเทศ โดยมาเลเซ ยและเว ยดนามเข าร วมเป นสมาช กและจ ดอ นด บ PISA ในคร งน เป นคร งแรก โครงการ ม ว ตถ ประสงค เพ อต องการหาต วช ว ดค ณภาพการศ กษาให แก ประเทศสมาช กและประเทศ ร วมโครงการ PISA ประเม นถ งศ กยภาพในการใช ความร ของน กเร ยนว ยจบการศ กษาภาคบ งค บ ผลการประเม นในระด บนานาชาต น กเร ยนจากประเทศ/เขตเศรษฐก จในเอเช ยส วนมาก (เซ ยงไฮ -จ น ส งคโปร ฮ องกง-จ น ไทเป เกาหล มาเก าจ น ญ ป น) ม คะแนนอย ในกล ม ๕ หร อ ๑๐ ประเทศแรก ท กว ชา โดยเฉพาะเขตเศรษฐก จเซ ยงไฮ -จ น ม คะแนนเฉล ยเป นอ นด บท หน งท กว ชา และม น กเร ยน ประมาณคร งหน งท แสดงสมรรถนะท ระด บส ง (ระด บ ๕ และระด บ ๖) ส วนเว ยดนามท เพ งเข าร วม การประเม นเป นคร งแรก ม คะแนนรวมอย ในอ นด บ ๑๗ ม คะแนนส งกว าค าเฉล ยท กว ชา ส วนน กเร ยนไทย ม คะแนนประเม นต ำกว าค าเฉล ยนานาชาต ท กว ชา คะแนนเฉล ยประเทศไทยม อ นด บอย ทางด าน ท ายตาราง ค อ อย ในอ นด บ ๕๐ ของประเทศท เข าร วมการประเม นท งหมด และเป นอ นด บ ๓ ของอาเซ ยน จากประเทศสมาช กอาเซ ยนท เข าร วมประเม น ๕ ประเทศ (ไทย อ นโดน เซ ย ส งคโปร มาเลเซ ย และเว ยดนาม) โดยม คะแนนส งกว ามาเลเซ ยและอ นโดน เซ ย และต ำกว าประเทศส งคโปร และเว ยดนามค อนข างมาก แต น บเป นคร งแรกหล งจากท ไทยเข าร วมโครงการมาต งแต ป ๒๐๐๐ ซ งท ผ านมาค อ ป ๒๐๐๓, ๒๐๐๖ ผลการประเม นลดลงท กรอบการประเม น ส วนคร งท ผ านมา ในป ๒๐๐๙ ผลการประเม นเร มทรงต ว จนมาถ งผลการประเม น PISA ๒๐๑๒ คร งน ของไทย พบว า ผลการประเม นด านการอ านและว ทยาศาสตร ส งข นช ดเจน ส วนคณ ตศาสตร ส งข นเล กน อย เม อมองในระด บคะแนน น กเร ยนไทยย งม เด กท ทำคะแนนต ำกว าระด บพ นฐาน (ระด บ ๒) จำนวนมาก โดยว ชาว ทยาศาสตร ม ๕๐% การอ าน ๓๓% และว ทยาศาสตร ๓๔% สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม หน าท ในการสน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ซ งนอกจากการสน บสน นให จ ดการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ให ม ค ณภาพ ม ผลการประเม นท ส งข นเม อเท ยบก บนานาชาต แล ว ย งต องสน บสน นให น กเร ยน เก ดการเร ยนร เท าท นการเปล ยนแปลงของกระแสส งคมโลกได อย างม นใจ พร อมเข าส ส งคมอาเซ ยน ได อย างภาคภ ม และสน บสน นให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายช วยสน บสน นให เก ดการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ เก ดความหลากหลาย ต อเน อง ร วมสร างประสบการณ ตรงเป ดโอกาสให เด กไทย ได เร ยนร และปฏ บ ต จร ง และเม อว เคราะห บร บทในด านต าง ๆ พบว า ป จจ ยท ส งผลกระทบ ต อการจ ดการศ กษาซ งเป นจ ดอ อนและอ ปสรรค ได แก การขาดแคลนบ คลากร และม จำนวนบ คลากร ท ม ท กษะด านการส อสารภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ไม เพ ยงพอ อ กท งฐานข อม ลสารสนเทศ ท ไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน คร ม ภาระงานอ นท นอกเหน อจากการสอนเป นจำนวนมาก ทำให กระทบ

11 ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของน กเร ยน การปฏ บ ต งานท สน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนต องใช ระเบ ยบการปฏ บ ต งานทางราชการซ งม ข นตอนมากทำให การดำเน นงานส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครล าช า ส วนป จจ ยท ส งผลทางบวกน น พบว า โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ส วนใหญ ต งอย ในพ นท ท เป นศ นย กลางของความเจร ญท กด านเอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน เน องจาก ม ความสะดวกในการใช เทคโนโลย และการส อสาร น กเร ยนสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร ท หลากหลาย นอกห องเร ยน นโยบายท งระด บชาต และระด บกร งเทพมหานคร สน บสน นให ม การกระจาย อำนาจลงส สำน กงานเขต ทำให การปฏ บ ต งานด านการศ กษาม ความคล องต วมากข น นอกจากน บ คลากรทางการศ กษาส วนใหญ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งาน ม การศ กษาค นคว า พ ฒนาตนเองอย างต อเน องและเป นระบบ ม ความร วมม อร วมใจ ในการทำงานเป นท มท เข มแข ง อ กท งหน วยงาน/องค กรท งภายในและภายนอกให ความร วมม อ และสน บสน นการดำเน นงานด านการศ กษาของกร งเทพมหานครเป นอย างด

12 ว ส ยท ศน บทท ๒ การข บเคล อนค ณภาพการศ กษา สำน กการศ กษาเป นองค กรหล กของกร งเทพมหานครในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ข บเคล อนค ณภาพการศ กษาให เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ ๑. เป นองค กรท ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของบ คคล ครอบคร ว ช มชน และองค กร เอกชนอ น ๆ ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน กการศ กษา และนโยบาย ของผ บร หารกร งเทพมหานครไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และ ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๒. เพ อให สำน กการศ กษาม แนวทางในการปฏ บ ต งาน ประกอบการต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

13 เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการปฏ บ ต งาน ด านการศ กษา ภารก จสำค ญในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจากท กภาพส วนของส งคม ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ๕. ส งเสร มการนำเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการบร หารและ การจ ดการเร ยนร

14 บทท ๓ ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา สำน กการศ กษาม ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ การพ ฒนา ด งน ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๔.๑ สถานการณ และการประเม น สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม หน าท ในการสน บสน นส งเสร มการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน ซ งนอกจากการสน บสน นในการจ ดการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐานให ม ค ณภาพ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท ส งข นเม อเท ยบก บนานาชาต แล ว ย งต อง สน บสน นให น กเร ยนเก ดการเร ยนร เท าท นการเปล ยนแปลงของกระแสส งคมโลกได อย างม นใจ พร อมเข าส ส งคมอาเซ ยนได อย างภาคภ ม และสน บสน นให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายช วยสน บสน น ให เก ดการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ เก ดความหลากหลาย ต อเน อง ร วมสร างประสบการณ ตรง เป ดโอกาสให เด กไทยได เร ยนร และปฏ บ ต จร ง และเม อว เคราะห บร บทในด านต าง ๆ พบว า ป จจ ย ท ส งผลกระทบต อการจ ดการศ กษาซ งเป นจ ดอ อนและอ ปสรรค ได แก การขาดแคลนบ คลากร และม จำนวนบ คลากรท ม ท กษะด านการส อสารภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ไม เพ ยงพอ อ กท ง ฐานข อม ลสารสนเทศท ไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน คร ม ภาระงานอ นท นอกเหน อจากการสอน เป นจำนวนมาก ทำให กระทบต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของน กเร ยน การปฏ บ ต งานท สน บสน น ส งเสร มการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนต องใช ระเบ ยบการปฏ บ ต งานทางราชการซ งม ข นตอนมาก ทำให การดำเน นงานส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครล าช า ส วนป จจ ยท ส งผลทางบวกน น พบว า โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ส วนใหญ ต งอย ในพ นท ท เป นศ นย กลางของความเจร ญท กด านเอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน เน องจาก ม ความสะดวกในการใช เทคโนโลย และการส อสาร น กเร ยนสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร ท หลากหลาย นอกห องเร ยน นโยบายท งระด บชาต และระด บกร งเทพมหานคร สน บสน นให ม การกระจาย อำนาจลงส สำน กงานเขตทำให การปฏ บ ต งานด านการศ กษาม ความคล องต วมากข น นอกจากน บ คลากรทางการศ กษาส วนใหญ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งาน ม การศ กษาค นคว าพ ฒนาตนเองอย างต อเน องและเป นระบบ ม ความร วมม อร วมใจ ในการทำงานเป นท มท เข มแข ง อ กท งหน วยงาน/องค กรท งภายในและภายนอกให ความร วมม อ และสน บสน นการดำเน นงานด านการศ กษาของกร งเทพมหานครเป นอย างด

15 ๔.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด พ นธก จ ๑. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของบ คคล ครอบคร ว ช มชน และ องค กรเอกชนอ น ๆ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ๒. เพ อพ ฒนาการจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กและเยาวชน ๓. พ ฒนาศ กยภาพคร บ คลากรทางการศ กษา และผ เก ยวข องในการจ ด การศ กษา เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ต วช ว ด ๑. ร อยละของโรงเร ยนท ได ร บการร บรองค ณภาพการศ กษาตามเกณฑ ท กำหนด ๒. ร อยละของสำน กงานเขตท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในส งก ด ผ านเกณฑ ๓. ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษา และผ ท เก ยวข องในการจ ด การศ กษาข นพ นฐานและปฐมว ยได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๔. ร อยละของน กเร ยนท ได ร บการสน บสน นอาหารเช าม น ำหน กส วนส ง ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย ๕. ร อยละของโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครท นำหล กส ตร โตไปไม โกง ไป ใช จ ดก จกรรมการเร ยนร ๖. ร อยละของล กเส อและย วกาชาดร วมก นทำความด ต อตนเอง ครอบคร ว โรงเร ยน ช มชน ส งคม ๗. ขยายบร การการจ ดการเร ยนการสอนสองภาษาในหล กส ตรไทย-อ งกฤษเพ มข น

16 ๘. ร อยละของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษากร งเทพมหานคร ได ร บ การพ ฒนาด านภาษาอ งกฤษ ๙. จำนวนโรงเร ยนท จ ดสอนภาษามลาย เพ อการส อสาร ๑๐. ร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครท ผ านการเข าร วม ช มน มล กเส อกร งเทพมหานครส อาเซ ยน ๑๑. ร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครศ กษาต อในระด บ ท ส งข น ๑๒. โรงเร ยนม ห องเร ยนคอมพ วเตอร สำหร บน กเร ยน ๑ คน/เคร อง ๑๓. จำนวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) ๑๔. จำนวนเคร อข ายท ให ความร วมม อในการจ ดการศ กษาในพ นท กร งเทพมหานคร ๑๕. ร อยละของเด กและเยาวชนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ม ส ขภาพมาตรฐานท กำหนด ๑๖. ร อยละของน กเร ยนท บาดเจ บและเส ยช ว ตจากเหต อ บ ต ภ ยและความร นแรง ในโรงเร ยนลดลงเม อเท ยบก บป ท ผ านมา ๔.๓ แนวทางการพ ฒนา ๔.๓.๑ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล งการเร ยนร โดยเน นผ เร ยน เป นศ นย กลางและสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคมแห งการเร ยนร (ป ๔.๑) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานและปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ประกอบด วย ๑๖ ต วช ว ด ๑๕๒ โครงการ ๒) สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจากท กภาคส วน (ก ๔.๑.๕) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๘ โครงการ ๔.๓.๒ พ ฒนาภาวะส ขภาพ (ป ๔.๔) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เร งร ดการส งเสร มส ขภาพกายของเด กและเยาวชนในโรงเร ยน ท งในและนอกส งก ดกร งเทพมหานคร (ก ๔.๔.๗) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๖ โครงการ ๔.๓.๓ พ ฒนาความปลอดภ ยและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง (ป ๔.๕) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เสร มสร างความปลอดภ ยในโรงเร ยน (ก ๔.๕.๓) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๓ โครงการ

17 ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๕.๑ สถานการณ และการประเม น สำน กการศ กษา บร หารจ ดการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และม งเน นบร หารตามกรอบแนวทางของ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ในการเป นมหานครแห งการเร ยนร ส งสำค ญท จะทำให ภารก จในการสน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลอย างย งย น ได แก การเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยการพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากรในสำน กการศ กษา และผ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ควบค ก บการนำเทคโนโลย มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น พร อมก าวท นก บการเปล ยนแปลง ไปในย คข อม ลข าวสาร และเป นไปตามความต องการของประชาชน ๕.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด พ นธก จ ๑. บร หารการจ ดการศ กษาให ม ความเหมาะสม สอดคล องก บบร บทของ กร งเทพมหานครและความต องการของประชาชน ๒. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของสำน กการศ กษาในด านค ณว ฒ ค ณธรรม และ ความร ในการจ ดการศ กษา ว ตถ ประสงค ๑. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษาให ม ความเหมาะสมสอดคล องก บความต องการ ของประชาชน ๒. พ ฒนาบ คลากรของสำน กการศ กษาทางด านความร และค ณธรรม เป าหมาย ๑. สำน กการศ กษาเป นองค กรท จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานท ม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด ๑. ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การจากสำน กการศ กษา ๕.๓ แนวทางการพ ฒนา ๕.๓.๑ ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน (ป ๕.๒) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) ดำเน นการให บร การท กร ปแบบอย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และ เป นธรรม (ก ๕.๒.๑) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๒) ขยายช องทางการบร การให ม ความหลากหลาย เพ อเพ มประส ทธ ภาพ งานบร การท ตอบสนองความต องการของประชาชน (ก ๕.๒.๒) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม

18 ๕.๓.๒ เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานครม ความพร อมท งด าน ศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๓ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๓) ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากรกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๔) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๔) พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๓ บร หารจ ดการระบบงาน (ป ๕.๔) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) ศ กษาเทคน คและว ธ การบร หารจ ดการเพ อนำมาปร บใช ในการ บร หารจ ดการของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๔.๓) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๒) เพ มประส ทธ ภาพการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ตามหล กธรรมาภ บาล (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๔ บร หารจ ดการ การเง น การคล งของกร งเทพมหานครในภาพรวม ด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของกร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ (ป ๕.๕) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามแผนงบประมาณประจำป ให รวดเร ว เป นไปตามแผนปฏ บ ต การเบ กจ ายเง น (ก สนศ.) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาการจ ดทำงบการเง นของกร งเทพมหานคร (ก สนศ.) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแผนของกร งเทพมหานคร (ป ๕.๖) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาระบบตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม 10

19 ๕.๓.๖ การเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ สำหร บการบร หารและพ ฒนามหานคร (ป ๕.๗) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการปฏ บ ต ราชการ (ก ๕.๗.๑) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส การเป นองค กรช นเล ศ ด านการบร การ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส (ก ๕.๗.๒) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๗ พ ฒนากลไกในการบร หารจ ดการภายในองค กร (ป ๕.๘) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) จ ดให ม ระบบร องเร ยนหร อร บเร องราวร องท กข และการแจ งกล บ แก ผ ร องเร ยน (ก ๕.๘.๓) ประกอบด วย ๓ ต วช ว ด ๓ โครงการ/ก จกรรม 11

20 บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมาย ของการพ ฒนา แนวทางการบร หารจ ดการ ๑. ต องม ความเช อมโยงก บ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) และแผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมไปถ งการจ ดทำคำร บรองการปฏ บ ต ราชการประจำป ท ครอบคล มม ต ต าง ๆ ตามท สกก. กำหนดด วย ๒. สร างความร ความเข าใจให แก บ คลากรให เห นความสำค ญ และความเช อมโยง ของแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท งแนวทางในการจ ดทำโครงการท ร บผ ดชอบ เพ อทำให ภารก จบรรล เป าหมายตามท แผนปฏ บ ต ราชการกำหนด ๓. การต ดตามและการรายงานผลความก าวหน า รวมท งป ญหาอ ปสรรคในการดำเน นงาน โครงการ ผ านโปรแกรม Daily Plans ต อผ บร หารสำน กการศ กษาท กเด อน รวมท งรายงาน ความก าวหน ารายต วช ว ดท ก ๓ เด อน ๔. จ ดทำรายงานการจ ดการศ กษาประจำป เพ อเผยแพร ผลงานการจ ดการศ กษา ในภาพรวมต อหน วยงาน องค กร และประชาชนท สนใจ 12

21 ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน 13

22 ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน ว ส ยท ศน ของหน วยงาน : สำน กการศ กษาเป นองค กรหล กของกร งเทพมหานครในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ข บเคล อนค ณภาพการศ กษา ให เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๑.๑ ภารก จเช งย ทธศาสตร (ม ต ท ๑) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล ง การเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) ๒. พ ฒนาภาวะส ขภาพ (ป ๔.๔) ๓. พ ฒนาความปลอดภ ยและความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง (ป ๔.๕) ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ๒. สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจาก ท กภาคส วน (ก ๔.๑.๕) ๑. เร งร ดการส งเสร มส ขภาพกายของเด กและเยาวชน ในโรงเร ยนท งในและนอกส งก ดกร งเทพมหานคร (ก ๔.๔.๗) ๑. เสร มสร างความปลอดภ ยในโรงเร ยน (ก ๔.๕.๓) 14

23 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร มหานคร ๑. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนา มหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการ ปฏ บ ต ราชการ (ก ๕.๗.๑) ๒. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส การเป นองค กร ช นเล ศด านการบร การ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส (ก ๕.๗.๒) ๒. การเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงาน ด านเทคโนโลย สารสนเทศ สำหร บ การบร หารและพ ฒนามหานคร (ป ๕.๗) 15

24 ๑.๒ ภารก จงานประจำ (ม ต ท ๑) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล ง การเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 16

25 ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ มหานคร มหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ๑. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนา 17

26 ๑.๒ ภารก จงานประจำ (ม ต ท ๒-๔) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน (ป ๕.๒) ๑. ดำเน นการให บร การท กร ปแบบอย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และเป นธรรม (ก ๕.๒.๑) ๒. ขยายช องทางการบร การให ม ความหลากหลาย เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ ท ตอบสนองความต องการของประชาชน (ก ๕.๒.๒) ๑. พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ๒. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานคร ให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. ศ กษาเทคน คและว ธ การบร หารจ ดการเพ อนำมาปร บใช ในการบร หารจ ดการ ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๔.๓) ๒. เพ มประส ทธ ภาพการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ตามหล กธรรมาภ บาล (ก สนศ.) ๓. บร หารจ ดการระบบงาน (ป ๕.๔) ๑. พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามแผนงบประมาณประจำป ให รวดเร วเป นไปตาม แผนปฏ บ ต การเบ กจ ายเง น (ก สนศ.) ๒. พ ฒนาการจ ดทำงบการเง นของกร งเทพมหานคร (ก สนศ.) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร มหานคร ๔. บร หารจ ดการการเง นการคล งของ กร งเทพมหานครในภาพรวม ด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของ กร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ (ป ๕.๕) ๑. พ ฒนาระบบตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ (ก สนศ.) ๕. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแผนของ กร งเทพมหานคร (ป ๕.๖) ๑. จ ดให ม ระบบร องเร ยนหร อร บเร องราวร องท กข และการแจ งกล บแก ผ ร องเร ยน (ก ๕.๘.๓) ๖. พ ฒนากลไกในการบร หารจ ดการภายในองค กร (ป ๕.๘) 18

27 ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา 19

28 ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของ ตารางท ๒ ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการม คค เทศก น อย (สก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๒. โครงการรำล กพระค ณบ รพาจารย (งานว นคร ) (สก. ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท) ๓. โครงการจ ดงานว นเด กของกร งเทพมหานคร (สก. ๒๒๐,๐๐๐ บาท) ๔. โครงการกร งเทพเม องส ขาว (สก. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๕. โครงการโรงเร ยนด คร เด น เด กเก ง... มหานคร ทางส อว ทย (สก. ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๖. โครงการประชาส มพ นธ การจ ดการศ กษา (สก. ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๗. โครงการพ ฒนาห องสม ด (e-library) โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร (สก. ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท) ๑. โรงเร ยนท ได ร บการร บรอง หมายถ ง โรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท ได ร บการร บรอง ค ณภาพมาตรฐาน SMART School จากกร งเทพมหานคร ๒. เป าหมาย ร อยละ ๑๐๐ ๓. ว ธ คำนวณ จำนวนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท ได ร บการร บรอง ค ณภาพมาตรฐาน SMART School จากกร งเทพมหานคร x ๑๐๐/จำนวนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท เข าร บ การประเม นท งหมด ๑. ร อยละของ โรงเร ยนท ได ร บ การร บรองค ณภาพ การศ กษาตามเกณฑ ท กำหนด (สยศ.) พ ฒนาค ณภาพ การศ กษาระด บ การศ กษา ข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) พ ฒนาค ณภาพ การศ กษา และ แหล งการเร ยนร โดยเน นผ เร ยน เป นศ นย กลาง และสร าง กร งเทพมหานคร ให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) 20

29 โครงการ/ก จกรรม ๘. โครงการพ ฒนาท กษะการค ดลายม อ ตามแบบไทยของน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานคร (สก. ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๖ ช น โรงเร ยนว ดจ กรวรรด สำน กงานเขตส มพ นธวงศ (สก. ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท) ๑๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบโรงเร ยนว ดศร ส ก สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท) ๑๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนร งเร องอ ปถ มภ สำน กงานเขตบางนา (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) ๑๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนลำผ กช สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) 21

30 โครงการ/ก จกรรม ๑๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนหนองจอกพ ทยาน สรณ สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท) ๑๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดราษฎร บำร ง สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) ๑๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดปากบ ง สำน กงานเขตลาดกระบ ง (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) ๑๖. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดใต (ราษฎร น รม ต) สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๑๗. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดปากบ อ สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) 22

31 โครงการ/ก จกรรม ๑๘. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนม ธยมนาคนาวาอ ปถ มภ สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท) ๑๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนม ธยมป รณาวาส สำน กงานเขตทว ว ฒนา (สก. ๒๕,๓๑๗,๐๐๐ บาท) ๒๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดด สหงสาราม สำน กงานเขตราชเทว (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดลาดบ วขาว สำน กงานเขตสะพานส ง (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) 23

32 โครงการ/ก จกรรม ๒๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าทรายกองด น สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดบางปะกอก สำน กงานเขตราษฎร บ รณะ (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๔. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนคลองสาม สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท) ๒๕. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนว ดสาม คค ส ทธาวาส สำน กงานเขตบางพล ด (สก. ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท) 24

33 โครงการ/ก จกรรม ๒๖. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนหนองจอกพ ทยาน สรณ สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท) ๒๗. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนส เหร าแสนแสบ สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท) ๒๘. โครงการปร บปร งค ายล กเส อ กร งเทพมหานคร (พ ศลยบ ตร) (สก. ๙,๘๑๗,๒๐๐ บาท) ๒๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๘ ช น โรงเร ยนว ดประด ธรรมาธ ป ตย สำน กงานเขตบางซ อ (สก. ๒๕,๒๒๖,๐๐๐ บาท) ๓๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนคลองก ม สำน กงานเขตบ งก ม (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) 25

34 โครงการ/ก จกรรม ๓๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบ พร อมปร บปร งอาคารเร ยนเด ม โรงเร ยนว ดดวงแข สำน กงานเขตปท มว น (สก. ๑๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท) ๓๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๖ ช น โรงเร ยนนาหลวง สำน กงานเขตท งคร (สก. ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท) ๓๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าหะย ม นา สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) ๓๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดอ างแก ว สำน กงานเขตภาษ เจร ญ (สก. ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท) ๓๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนบ านลำต นกล วย สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท) 26

35 โครงการ/ก จกรรม ๓๖. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดแสนส ข สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๖,๒๙๒,๐๐๐ บาท) ๓๗. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบโรงเร ยนว ดธาต ทอง สำน กงานเขตว ฒนา (สก. ๑๗,๐๑๒,๐๐๐ บาท) ๓๘. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าเกาะข นเณร สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๓๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนคลองป กหล ก สำน กงานเขตประเวศ (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดเทพล ลา สำน กงานเขตบางกะป (สก. ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท) 27

36 โครงการ/ก จกรรม ๔๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนกลางคลองสอง (พร ด เจร ญ) สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนบำร งรว วรรณว ทยา สำน กงานเขตดอนเม อง (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนฤทธ ยะวรรณาล ย สำน กงานเขตสายไหม (สก. ๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท) ๔๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนลอยสายอน สรณ สำน กงานเขตลาดพร าว (สก. ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท) ๔๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนเปรมประชา สำน กงานเขตดอนเม อง (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 28

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information