แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘

2

3 คำนำ แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา เป นเอกสารท เก ดจากการระดมความค ด ของผ บร หารสำน กการศ กษา ห วหน าส วนราชการ และ ผ แทนข าราชการจากท กส วนราชการของสำน กการศ กษา ร วมจ ดทำแผนให ม ความสอดคล องก บแผนบร หารราชการ กร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ และนโยบาย ผ ว าราชการกร งเทพมหานคร ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ท เก ยวข องตามภารก จ ได แก ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนา ระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร สำน กการศ กษาหว งเป นอย างย งว า เน อหาสาระ ของแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ น จะเป น แนวทางในการปฏ บ ต งานและการต ดตามประเม น ผลสำเร จของท กส วนราชการในสำน กการศ กษา และเป น แนวทางในการจ ดทำแผนงาน/โครงการของสำน กการศ กษา นอกจากน ย งเป นเอกสารท ประสานด านนโยบายและแผนการ ดำเน นงานด านการศ กษาลงส การปฏ บ ต ต อไป สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร

4

5 สารบ ญ หน า บทสร ปสำหร บผ บร หาร บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ สภาพท วไป ๑ การว เคราะห ประเม นสถานการณ ๑ บทท ๒ การข บเคล อนค ณภาพการศ กษา ๔ ว ส ยท ศน ๔ พ นธก จ ๔ ว ตถ ประสงค ๔ เป าหมาย ๕ ภารก จสำค ญในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๕ บทท ๓ ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา ๖ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด ๖ และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๔.๑ สถานการณ และการประเม น ๖ ๔.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๗ ๔.๓ แนวทางการพ ฒนา ๘ ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๙ ๕.๑ สถานการณ และการประเม น ๙ ๕.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด ๙ ๕.๓ แนวทางการพ ฒนา ๙

6 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายของการพ ฒนา ๑๒ แนวทางการบร หารจ ดการ ๑๒ ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ๑๓ ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของแผนปฏ บ ต ราชการ ๑๙ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา ตารางท ๒ ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน น ๒๐ แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ข. ภารก จประจำท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร ๗๔ การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ตารางท ๒ ค ภารก จสน บสน นม ต ท ๒-๔ ตามแนวทางการประเม นผล ๘๓ การปฏ บ ต ราชการประจำป ของสำน กงาน ก.ก. ตารางท ๒ ง. ภารก จท ดำเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ๙๐ ตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ของกร งเทพมหานคร ตารางท ๓ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ๙๑ ตาม ตารางท ๔ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจำ ๑๐๗ ตาม ตารางท ๕ โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จม ต ท ๒-๔ ๑๑๐ ตาม สร ปจำนวนโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑๒ สำน กการศ กษา ภาคผนวก ๑๑๓

7 บทสร ปสำหร บผ บร หาร สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ การกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษา ของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร ม การนำเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการบร หาร การจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำ ไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบโรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของ กร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป น ระด บอน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๐ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายม จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยน ท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖)

8 พ นธก จ ๑. เป นองค กรท ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา บร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และ ม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน และองค กรเอกชนอ น ๆ ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบ ประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน กการศ กษา และนโยบายของผ บร หารกร งเทพมหานคร ไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และ ม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๒. เพ อให สำน กการศ กษาม แนวทางในการปฏ บ ต งาน ประกอบการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำ ในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการปฏ บ ต งานด านการศ กษา

9 บทท ๑ สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป สำน กการศ กษาม อำนาจหน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการกำหนดนโยบาย เป าหมาย การจ ดทำและพ ฒนาแผนการศ กษาของกร งเทพมหานคร จ ดการศ กษาในระบบอย างม ค ณภาพ ส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา ส งเสร มการนำเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารมาใช ในการบร หารการจ ดการเร ยนร เป นศ นย กลางเคร อข ายสารสนเทศด านการศ กษา ส งเสร มให โรงเร ยนม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อนำไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาอย างต อเน อง แบ งส วนราชการภายในเป น ๗ ส วนราชการ ประกอบด วย สำน กงาน เลขาน การ กองการเจ าหน าท กองคล ง หน วยศ กษาน เทศก สำน กงานย ทธศาสตร การศ กษา กองเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน และกองพ ฒนาข าราชการคร กร งเทพมหานคร ม อ ตรากำล ง ๓๔๖ ตำแหน ง ม บ คลากรครองตำแหน งในป จจ บ น จำนวน ๓๒๕ ตำแหน ง จำแนกเป น ข าราชการสาม ญ ๒๗๗ ตำแหน ง ข าราชการคร กร งเทพมหานคร (ศ กษาน เทศก ) ๔๘ ตำแหน ง (ข อม ล ณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗) สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม ภารก จในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในระบบ โรงเร ยนให แก เด กและเยาวชนของกร งเทพมหานคร โดยม โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร จำนวน ๔๓๘ โรงเร ยน กระจายในพ นท ๕๐ สำน กงานเขต ม น กเร ยน ๓๐๖,๒๘๕ คน แบ งเป นระด บ อน บาลศ กษา จำนวน ๕๓,๓๑๐ คน ระด บประถมศ กษา จำนวน ๒๑๖,๗๗๐ คน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จำนวน ๓๓,๒๑๓ คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๒,๙๙๒ คน คร จำนวน ๑๔,๕๐๓ คน โรงเร ยนท เป ดสอนต งแต ระด บอน บาลจนถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ม จำนวน ๔๓๒ โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป ดการจ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) จำนวน ๑๐๘ โรงเร ยน (ข อม ล ณ ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๖) การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพส งคมไทยในป จจ บ นเป นส งคมท ใช ความร เป นฐานในการข บเคล อนและ เป นเคร องม อในการแข งข น โดย PISA (Programme for International Student Assessment) ทำการประเม นผลน กเร ยนนานาชาต ของประเทศสมาช กองค การเพ อความร วมม อและพ ฒนา

10 ทางเศรษฐก จ (Organisation for Economic Co-operation and Development หร อ OECD) ดำเน นการมาต งแต ป ค.ศ. ๑๙๙๙ (PISA ๒๐๐๐) ซ งในกล มอาเซ ยนม ประเทศท เข าร บการประเม น ๓ ประเทศ ค อ ไทย อ นโดน เซ ย และส งคโปร และล าส ดเป นการประเม นผลคร งท ๕ เร ยกว า PISA ๒๐๑๒ เร มเก บข อม ลในเด อนส งหาคม ๒๕๕๕ ม ประเทศในโครงการท งหมด ๖๕ ประเทศ โดยมาเลเซ ยและเว ยดนามเข าร วมเป นสมาช กและจ ดอ นด บ PISA ในคร งน เป นคร งแรก โครงการ ม ว ตถ ประสงค เพ อต องการหาต วช ว ดค ณภาพการศ กษาให แก ประเทศสมาช กและประเทศ ร วมโครงการ PISA ประเม นถ งศ กยภาพในการใช ความร ของน กเร ยนว ยจบการศ กษาภาคบ งค บ ผลการประเม นในระด บนานาชาต น กเร ยนจากประเทศ/เขตเศรษฐก จในเอเช ยส วนมาก (เซ ยงไฮ -จ น ส งคโปร ฮ องกง-จ น ไทเป เกาหล มาเก าจ น ญ ป น) ม คะแนนอย ในกล ม ๕ หร อ ๑๐ ประเทศแรก ท กว ชา โดยเฉพาะเขตเศรษฐก จเซ ยงไฮ -จ น ม คะแนนเฉล ยเป นอ นด บท หน งท กว ชา และม น กเร ยน ประมาณคร งหน งท แสดงสมรรถนะท ระด บส ง (ระด บ ๕ และระด บ ๖) ส วนเว ยดนามท เพ งเข าร วม การประเม นเป นคร งแรก ม คะแนนรวมอย ในอ นด บ ๑๗ ม คะแนนส งกว าค าเฉล ยท กว ชา ส วนน กเร ยนไทย ม คะแนนประเม นต ำกว าค าเฉล ยนานาชาต ท กว ชา คะแนนเฉล ยประเทศไทยม อ นด บอย ทางด าน ท ายตาราง ค อ อย ในอ นด บ ๕๐ ของประเทศท เข าร วมการประเม นท งหมด และเป นอ นด บ ๓ ของอาเซ ยน จากประเทศสมาช กอาเซ ยนท เข าร วมประเม น ๕ ประเทศ (ไทย อ นโดน เซ ย ส งคโปร มาเลเซ ย และเว ยดนาม) โดยม คะแนนส งกว ามาเลเซ ยและอ นโดน เซ ย และต ำกว าประเทศส งคโปร และเว ยดนามค อนข างมาก แต น บเป นคร งแรกหล งจากท ไทยเข าร วมโครงการมาต งแต ป ๒๐๐๐ ซ งท ผ านมาค อ ป ๒๐๐๓, ๒๐๐๖ ผลการประเม นลดลงท กรอบการประเม น ส วนคร งท ผ านมา ในป ๒๐๐๙ ผลการประเม นเร มทรงต ว จนมาถ งผลการประเม น PISA ๒๐๑๒ คร งน ของไทย พบว า ผลการประเม นด านการอ านและว ทยาศาสตร ส งข นช ดเจน ส วนคณ ตศาสตร ส งข นเล กน อย เม อมองในระด บคะแนน น กเร ยนไทยย งม เด กท ทำคะแนนต ำกว าระด บพ นฐาน (ระด บ ๒) จำนวนมาก โดยว ชาว ทยาศาสตร ม ๕๐% การอ าน ๓๓% และว ทยาศาสตร ๓๔% สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม หน าท ในการสน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ซ งนอกจากการสน บสน นให จ ดการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ให ม ค ณภาพ ม ผลการประเม นท ส งข นเม อเท ยบก บนานาชาต แล ว ย งต องสน บสน นให น กเร ยน เก ดการเร ยนร เท าท นการเปล ยนแปลงของกระแสส งคมโลกได อย างม นใจ พร อมเข าส ส งคมอาเซ ยน ได อย างภาคภ ม และสน บสน นให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายช วยสน บสน นให เก ดการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ เก ดความหลากหลาย ต อเน อง ร วมสร างประสบการณ ตรงเป ดโอกาสให เด กไทย ได เร ยนร และปฏ บ ต จร ง และเม อว เคราะห บร บทในด านต าง ๆ พบว า ป จจ ยท ส งผลกระทบ ต อการจ ดการศ กษาซ งเป นจ ดอ อนและอ ปสรรค ได แก การขาดแคลนบ คลากร และม จำนวนบ คลากร ท ม ท กษะด านการส อสารภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ไม เพ ยงพอ อ กท งฐานข อม ลสารสนเทศ ท ไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน คร ม ภาระงานอ นท นอกเหน อจากการสอนเป นจำนวนมาก ทำให กระทบ

11 ต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของน กเร ยน การปฏ บ ต งานท สน บสน นส งเสร มการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนต องใช ระเบ ยบการปฏ บ ต งานทางราชการซ งม ข นตอนมากทำให การดำเน นงานส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครล าช า ส วนป จจ ยท ส งผลทางบวกน น พบว า โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ส วนใหญ ต งอย ในพ นท ท เป นศ นย กลางของความเจร ญท กด านเอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน เน องจาก ม ความสะดวกในการใช เทคโนโลย และการส อสาร น กเร ยนสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร ท หลากหลาย นอกห องเร ยน นโยบายท งระด บชาต และระด บกร งเทพมหานคร สน บสน นให ม การกระจาย อำนาจลงส สำน กงานเขต ทำให การปฏ บ ต งานด านการศ กษาม ความคล องต วมากข น นอกจากน บ คลากรทางการศ กษาส วนใหญ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งาน ม การศ กษาค นคว า พ ฒนาตนเองอย างต อเน องและเป นระบบ ม ความร วมม อร วมใจ ในการทำงานเป นท มท เข มแข ง อ กท งหน วยงาน/องค กรท งภายในและภายนอกให ความร วมม อ และสน บสน นการดำเน นงานด านการศ กษาของกร งเทพมหานครเป นอย างด

12 ว ส ยท ศน บทท ๒ การข บเคล อนค ณภาพการศ กษา สำน กการศ กษาเป นองค กรหล กของกร งเทพมหานครในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ข บเคล อนค ณภาพการศ กษาให เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน พ นธก จ ๑. เป นองค กรท ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของบ คคล ครอบคร ว ช มชน และองค กร เอกชนอ น ๆ ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำน กการศ กษา และนโยบาย ของผ บร หารกร งเทพมหานครไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมภายใต ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และ ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๒. เพ อให สำน กการศ กษาม แนวทางในการปฏ บ ต งาน ประกอบการต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗

13 เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการปฏ บ ต งาน ด านการศ กษา ภารก จสำค ญในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และความโปร งใส เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพและสามารถแข งข นได ในเวท ระด บชาต และระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจากท กภาพส วนของส งคม ๔. กำหนดมาตรฐานการศ กษาและจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บ ๕. ส งเสร มการนำเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาใช ในการบร หารและ การจ ดการเร ยนร

14 บทท ๓ ย ทธศาสตร /แนวทางการพ ฒนา สำน กการศ กษาม ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ การพ ฒนา ด งน ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๔.๑ สถานการณ และการประเม น สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร ม หน าท ในการสน บสน นส งเสร มการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน ซ งนอกจากการสน บสน นในการจ ดการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐานให ม ค ณภาพ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนท ส งข นเม อเท ยบก บนานาชาต แล ว ย งต อง สน บสน นให น กเร ยนเก ดการเร ยนร เท าท นการเปล ยนแปลงของกระแสส งคมโลกได อย างม นใจ พร อมเข าส ส งคมอาเซ ยนได อย างภาคภ ม และสน บสน นให ผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ ายช วยสน บสน น ให เก ดการจ ดการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ เก ดความหลากหลาย ต อเน อง ร วมสร างประสบการณ ตรง เป ดโอกาสให เด กไทยได เร ยนร และปฏ บ ต จร ง และเม อว เคราะห บร บทในด านต าง ๆ พบว า ป จจ ย ท ส งผลกระทบต อการจ ดการศ กษาซ งเป นจ ดอ อนและอ ปสรรค ได แก การขาดแคลนบ คลากร และม จำนวนบ คลากรท ม ท กษะด านการส อสารภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) ไม เพ ยงพอ อ กท ง ฐานข อม ลสารสนเทศท ไม เอ อต อการปฏ บ ต งาน คร ม ภาระงานอ นท นอกเหน อจากการสอน เป นจำนวนมาก ทำให กระทบต อการจ ดก จกรรมการเร ยนร ของน กเร ยน การปฏ บ ต งานท สน บสน น ส งเสร มการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนต องใช ระเบ ยบการปฏ บ ต งานทางราชการซ งม ข นตอนมาก ทำให การดำเน นงานส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครล าช า ส วนป จจ ยท ส งผลทางบวกน น พบว า โรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ส วนใหญ ต งอย ในพ นท ท เป นศ นย กลางของความเจร ญท กด านเอ อต อการจ ดการเร ยนการสอน เน องจาก ม ความสะดวกในการใช เทคโนโลย และการส อสาร น กเร ยนสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร ท หลากหลาย นอกห องเร ยน นโยบายท งระด บชาต และระด บกร งเทพมหานคร สน บสน นให ม การกระจาย อำนาจลงส สำน กงานเขตทำให การปฏ บ ต งานด านการศ กษาม ความคล องต วมากข น นอกจากน บ คลากรทางการศ กษาส วนใหญ ม ความร ความสามารถ ประสบการณ และความร บผ ดชอบ ในการปฏ บ ต งาน ม การศ กษาค นคว าพ ฒนาตนเองอย างต อเน องและเป นระบบ ม ความร วมม อร วมใจ ในการทำงานเป นท มท เข มแข ง อ กท งหน วยงาน/องค กรท งภายในและภายนอกให ความร วมม อ และสน บสน นการดำเน นงานด านการศ กษาของกร งเทพมหานครเป นอย างด

15 ๔.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด พ นธก จ ๑. ส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษาบร หารจ ดการศ กษาส ความเป นเล ศ ม ค ณภาพ ๒. พ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา ในด านค ณว ฒ ค ณธรรม ความร และท กษะในการบร หาร การจ ดการความร โดยเน นความเป นเอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ๓. จ ดการศ กษาโดยให ส งคมม ส วนร วม ท งของบ คคล ครอบคร ว ช มชน และ องค กรเอกชนอ น ๆ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ๒. เพ อพ ฒนาการจ ดบร การทางการศ กษาให ก บเด กและเยาวชน ๓. พ ฒนาศ กยภาพคร บ คลากรทางการศ กษา และผ เก ยวข องในการจ ด การศ กษา เป าหมาย ๑. จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ๒. จ ดบร การการศ กษาให ม ค ณภาพ เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๓. คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความร ความสามารถ และท กษะในการ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ต วช ว ด ๑. ร อยละของโรงเร ยนท ได ร บการร บรองค ณภาพการศ กษาตามเกณฑ ท กำหนด ๒. ร อยละของสำน กงานเขตท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนในส งก ด ผ านเกณฑ ๓. ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษา และผ ท เก ยวข องในการจ ด การศ กษาข นพ นฐานและปฐมว ยได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ๔. ร อยละของน กเร ยนท ได ร บการสน บสน นอาหารเช าม น ำหน กส วนส ง ตามเกณฑ ของกรมอนาม ย ๕. ร อยละของโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครท นำหล กส ตร โตไปไม โกง ไป ใช จ ดก จกรรมการเร ยนร ๖. ร อยละของล กเส อและย วกาชาดร วมก นทำความด ต อตนเอง ครอบคร ว โรงเร ยน ช มชน ส งคม ๗. ขยายบร การการจ ดการเร ยนการสอนสองภาษาในหล กส ตรไทย-อ งกฤษเพ มข น

16 ๘. ร อยละของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษากร งเทพมหานคร ได ร บ การพ ฒนาด านภาษาอ งกฤษ ๙. จำนวนโรงเร ยนท จ ดสอนภาษามลาย เพ อการส อสาร ๑๐. ร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครท ผ านการเข าร วม ช มน มล กเส อกร งเทพมหานครส อาเซ ยน ๑๑. ร อยละของน กเร ยนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานครศ กษาต อในระด บ ท ส งข น ๑๒. โรงเร ยนม ห องเร ยนคอมพ วเตอร สำหร บน กเร ยน ๑ คน/เคร อง ๑๓. จำนวนโรงเร ยนท จ ดการศ กษาพ เศษ (เร ยนร วม) ๑๔. จำนวนเคร อข ายท ให ความร วมม อในการจ ดการศ กษาในพ นท กร งเทพมหานคร ๑๕. ร อยละของเด กและเยาวชนในโรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ม ส ขภาพมาตรฐานท กำหนด ๑๖. ร อยละของน กเร ยนท บาดเจ บและเส ยช ว ตจากเหต อ บ ต ภ ยและความร นแรง ในโรงเร ยนลดลงเม อเท ยบก บป ท ผ านมา ๔.๓ แนวทางการพ ฒนา ๔.๓.๑ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล งการเร ยนร โดยเน นผ เร ยน เป นศ นย กลางและสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคมแห งการเร ยนร (ป ๔.๑) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานและปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ประกอบด วย ๑๖ ต วช ว ด ๑๕๒ โครงการ ๒) สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจากท กภาคส วน (ก ๔.๑.๕) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๘ โครงการ ๔.๓.๒ พ ฒนาภาวะส ขภาพ (ป ๔.๔) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เร งร ดการส งเสร มส ขภาพกายของเด กและเยาวชนในโรงเร ยน ท งในและนอกส งก ดกร งเทพมหานคร (ก ๔.๔.๗) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๖ โครงการ ๔.๓.๓ พ ฒนาความปลอดภ ยและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง (ป ๔.๕) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เสร มสร างความปลอดภ ยในโรงเร ยน (ก ๔.๕.๓) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๓ โครงการ

17 ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ๕.๑ สถานการณ และการประเม น สำน กการศ กษา บร หารจ ดการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และม งเน นบร หารตามกรอบแนวทางของ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ในการเป นมหานครแห งการเร ยนร ส งสำค ญท จะทำให ภารก จในการสน บสน นการจ ดการศ กษาของกร งเทพมหานครม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลอย างย งย น ได แก การเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยการพ ฒนาศ กยภาพ ของบ คลากรในสำน กการศ กษา และผ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ควบค ก บการนำเทคโนโลย มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น พร อมก าวท นก บการเปล ยนแปลง ไปในย คข อม ลข าวสาร และเป นไปตามความต องการของประชาชน ๕.๒ พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมาย และต วช ว ด พ นธก จ ๑. บร หารการจ ดการศ กษาให ม ความเหมาะสม สอดคล องก บบร บทของ กร งเทพมหานครและความต องการของประชาชน ๒. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรของสำน กการศ กษาในด านค ณว ฒ ค ณธรรม และ ความร ในการจ ดการศ กษา ว ตถ ประสงค ๑. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการศ กษาให ม ความเหมาะสมสอดคล องก บความต องการ ของประชาชน ๒. พ ฒนาบ คลากรของสำน กการศ กษาทางด านความร และค ณธรรม เป าหมาย ๑. สำน กการศ กษาเป นองค กรท จ ดบร การการศ กษาข นพ นฐานท ม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด ๑. ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การจากสำน กการศ กษา ๕.๓ แนวทางการพ ฒนา ๕.๓.๑ ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน (ป ๕.๒) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) ดำเน นการให บร การท กร ปแบบอย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และ เป นธรรม (ก ๕.๒.๑) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๒) ขยายช องทางการบร การให ม ความหลากหลาย เพ อเพ มประส ทธ ภาพ งานบร การท ตอบสนองความต องการของประชาชน (ก ๕.๒.๒) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม

18 ๕.๓.๒ เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานครม ความพร อมท งด าน ศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๓ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๓) ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของบ คลากรกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๔) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๔) พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๓ บร หารจ ดการระบบงาน (ป ๕.๔) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) ศ กษาเทคน คและว ธ การบร หารจ ดการเพ อนำมาปร บใช ในการ บร หารจ ดการของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๔.๓) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๒) เพ มประส ทธ ภาพการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ตามหล กธรรมาภ บาล (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๔ บร หารจ ดการ การเง น การคล งของกร งเทพมหานครในภาพรวม ด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของกร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ (ป ๕.๕) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามแผนงบประมาณประจำป ให รวดเร ว เป นไปตามแผนปฏ บ ต การเบ กจ ายเง น (ก สนศ.) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาการจ ดทำงบการเง นของกร งเทพมหานคร (ก สนศ.) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแผนของกร งเทพมหานคร (ป ๕.๖) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาระบบตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ (ก สนศ.) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม 10

19 ๕.๓.๖ การเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ สำหร บการบร หารและพ ฒนามหานคร (ป ๕.๗) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการปฏ บ ต ราชการ (ก ๕.๗.๑) ประกอบด วย ๒ ต วช ว ด ๒ โครงการ/ก จกรรม ๒) พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส การเป นองค กรช นเล ศ ด านการบร การ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส (ก ๕.๗.๒) ประกอบด วย ๑ ต วช ว ด ๑ โครงการ/ก จกรรม ๕.๓.๗ พ ฒนากลไกในการบร หารจ ดการภายในองค กร (ป ๕.๘) มาตรการ/กลย ทธ ด งน ๑) จ ดให ม ระบบร องเร ยนหร อร บเร องราวร องท กข และการแจ งกล บ แก ผ ร องเร ยน (ก ๕.๘.๓) ประกอบด วย ๓ ต วช ว ด ๓ โครงการ/ก จกรรม 11

20 บทท ๔ การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมาย ของการพ ฒนา แนวทางการบร หารจ ดการ ๑. ต องม ความเช อมโยงก บ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) และแผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมไปถ งการจ ดทำคำร บรองการปฏ บ ต ราชการประจำป ท ครอบคล มม ต ต าง ๆ ตามท สกก. กำหนดด วย ๒. สร างความร ความเข าใจให แก บ คลากรให เห นความสำค ญ และความเช อมโยง ของแผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท งแนวทางในการจ ดทำโครงการท ร บผ ดชอบ เพ อทำให ภารก จบรรล เป าหมายตามท แผนปฏ บ ต ราชการกำหนด ๓. การต ดตามและการรายงานผลความก าวหน า รวมท งป ญหาอ ปสรรคในการดำเน นงาน โครงการ ผ านโปรแกรม Daily Plans ต อผ บร หารสำน กการศ กษาท กเด อน รวมท งรายงาน ความก าวหน ารายต วช ว ดท ก ๓ เด อน ๔. จ ดทำรายงานการจ ดการศ กษาประจำป เพ อเผยแพร ผลงานการจ ดการศ กษา ในภาพรวมต อหน วยงาน องค กร และประชาชนท สนใจ 12

21 ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน 13

22 ตารางท ๑ ผ งแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของหน วยงาน ว ส ยท ศน ของหน วยงาน : สำน กการศ กษาเป นองค กรหล กของกร งเทพมหานครในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ข บเคล อนค ณภาพการศ กษา ให เป นกล มผ นำในประชาคมอาเซ ยน ๑.๑ ภารก จเช งย ทธศาสตร (ม ต ท ๑) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล ง การเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) ๒. พ ฒนาภาวะส ขภาพ (ป ๔.๔) ๓. พ ฒนาความปลอดภ ยและความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง (ป ๔.๕) ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ๒. สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาจาก ท กภาคส วน (ก ๔.๑.๕) ๑. เร งร ดการส งเสร มส ขภาพกายของเด กและเยาวชน ในโรงเร ยนท งในและนอกส งก ดกร งเทพมหานคร (ก ๔.๔.๗) ๑. เสร มสร างความปลอดภ ยในโรงเร ยน (ก ๔.๕.๓) 14

23 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร มหานคร ๑. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนา มหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารในการ ปฏ บ ต ราชการ (ก ๕.๗.๑) ๒. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส การเป นองค กร ช นเล ศด านการบร การ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส (ก ๕.๗.๒) ๒. การเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงาน ด านเทคโนโลย สารสนเทศ สำหร บ การบร หารและพ ฒนามหานคร (ป ๕.๗) 15

24 ๑.๒ ภารก จงานประจำ (ม ต ท ๑) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) ๑. พ ฒนาค ณภาพการศ กษาและแหล ง การเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง และสร างกร งเทพมหานครให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 16

25 ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ มหานคร มหานครให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๓.๑) ๑. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนา 17

26 ๑.๒ ภารก จงานประจำ (ม ต ท ๒-๔) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ๑. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน (ป ๕.๒) ๑. ดำเน นการให บร การท กร ปแบบอย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และเป นธรรม (ก ๕.๒.๑) ๒. ขยายช องทางการบร การให ม ความหลากหลาย เพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การ ท ตอบสนองความต องการของประชาชน (ก ๕.๒.๒) ๑. พ ฒนาแหล งข อม ลท เป นองค ความร ให แก บ คลากรอย างต อเน อง (ก สนศ.) ๒. เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานคร ให น าอย ย งย น (ป ๕.๓) ๑. ศ กษาเทคน คและว ธ การบร หารจ ดการเพ อนำมาปร บใช ในการบร หารจ ดการ ของกร งเทพมหานคร (ก ๕.๔.๓) ๒. เพ มประส ทธ ภาพการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของหน วยงาน ตามหล กธรรมาภ บาล (ก สนศ.) ๓. บร หารจ ดการระบบงาน (ป ๕.๔) ๑. พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามแผนงบประมาณประจำป ให รวดเร วเป นไปตาม แผนปฏ บ ต การเบ กจ ายเง น (ก สนศ.) ๒. พ ฒนาการจ ดทำงบการเง นของกร งเทพมหานคร (ก สนศ.) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อเป นต นแบบ ด านการบร หาร มหานคร ๔. บร หารจ ดการการเง นการคล งของ กร งเทพมหานครในภาพรวม ด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของ กร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ (ป ๕.๕) ๑. พ ฒนาระบบตรวจสอบภายในให ม ประส ทธ ภาพ (ก สนศ.) ๕. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแผนของ กร งเทพมหานคร (ป ๕.๖) ๑. จ ดให ม ระบบร องเร ยนหร อร บเร องราวร องท กข และการแจ งกล บแก ผ ร องเร ยน (ก ๕.๘.๓) ๖. พ ฒนากลไกในการบร หารจ ดการภายในองค กร (ป ๕.๘) 18

27 ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของแผนปฏ บ ต ราชการ ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา 19

28 ตารางท ๒ แสดงแนวทางการดำเน นการของ ตารางท ๒ ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม โครงการ/ก จกรรม ๑. โครงการม คค เทศก น อย (สก. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๒. โครงการรำล กพระค ณบ รพาจารย (งานว นคร ) (สก. ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท) ๓. โครงการจ ดงานว นเด กของกร งเทพมหานคร (สก. ๒๒๐,๐๐๐ บาท) ๔. โครงการกร งเทพเม องส ขาว (สก. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๕. โครงการโรงเร ยนด คร เด น เด กเก ง... มหานคร ทางส อว ทย (สก. ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๖. โครงการประชาส มพ นธ การจ ดการศ กษา (สก. ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๗. โครงการพ ฒนาห องสม ด (e-library) โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร (สก. ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท) ๑. โรงเร ยนท ได ร บการร บรอง หมายถ ง โรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท ได ร บการร บรอง ค ณภาพมาตรฐาน SMART School จากกร งเทพมหานคร ๒. เป าหมาย ร อยละ ๑๐๐ ๓. ว ธ คำนวณ จำนวนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท ได ร บการร บรอง ค ณภาพมาตรฐาน SMART School จากกร งเทพมหานคร x ๑๐๐/จำนวนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานครท เข าร บ การประเม นท งหมด ๑. ร อยละของ โรงเร ยนท ได ร บ การร บรองค ณภาพ การศ กษาตามเกณฑ ท กำหนด (สยศ.) พ ฒนาค ณภาพ การศ กษาระด บ การศ กษา ข นพ นฐาน และปฐมว ย (ก ๔.๑.๑) พ ฒนาค ณภาพ การศ กษา และ แหล งการเร ยนร โดยเน นผ เร ยน เป นศ นย กลาง และสร าง กร งเทพมหานคร ให เป นส งคม แห งการเร ยนร (ป ๔.๑) 20

29 โครงการ/ก จกรรม ๘. โครงการพ ฒนาท กษะการค ดลายม อ ตามแบบไทยของน กเร ยนโรงเร ยนส งก ด กร งเทพมหานคร (สก. ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๖ ช น โรงเร ยนว ดจ กรวรรด สำน กงานเขตส มพ นธวงศ (สก. ๗,๑๘๐,๐๐๐ บาท) ๑๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบโรงเร ยนว ดศร ส ก สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๙,๓๕๐,๐๐๐ บาท) ๑๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนร งเร องอ ปถ มภ สำน กงานเขตบางนา (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) ๑๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนลำผ กช สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) 21

30 โครงการ/ก จกรรม ๑๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนหนองจอกพ ทยาน สรณ สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท) ๑๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดราษฎร บำร ง สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) ๑๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดปากบ ง สำน กงานเขตลาดกระบ ง (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) ๑๖. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดใต (ราษฎร น รม ต) สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๑๗. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดปากบ อ สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) 22

31 โครงการ/ก จกรรม ๑๘. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนม ธยมนาคนาวาอ ปถ มภ สำน กงานเขตสวนหลวง (สก. ๑๓,๙๑๔,๐๐๐ บาท) ๑๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนม ธยมป รณาวาส สำน กงานเขตทว ว ฒนา (สก. ๒๕,๓๑๗,๐๐๐ บาท) ๒๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดด สหงสาราม สำน กงานเขตราชเทว (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดลาดบ วขาว สำน กงานเขตสะพานส ง (สก. ๑๓,๓๑๑,๐๐๐ บาท) 23

32 โครงการ/ก จกรรม ๒๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าทรายกองด น สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดบางปะกอก สำน กงานเขตราษฎร บ รณะ (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) ๒๔. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนคลองสาม สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๖,๒๒๘,๐๐๐ บาท) ๒๕. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนว ดสาม คค ส ทธาวาส สำน กงานเขตบางพล ด (สก. ๗,๔๔๓,๐๐๐ บาท) 24

33 โครงการ/ก จกรรม ๒๖. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนหนองจอกพ ทยาน สรณ สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท) ๒๗. โครงการก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ย ๔ ช น โรงเร ยนส เหร าแสนแสบ สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท) ๒๘. โครงการปร บปร งค ายล กเส อ กร งเทพมหานคร (พ ศลยบ ตร) (สก. ๙,๘๑๗,๒๐๐ บาท) ๒๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๘ ช น โรงเร ยนว ดประด ธรรมาธ ป ตย สำน กงานเขตบางซ อ (สก. ๒๕,๒๒๖,๐๐๐ บาท) ๓๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนคลองก ม สำน กงานเขตบ งก ม (สก. ๑๔,๒๔๗,๐๐๐ บาท) 25

34 โครงการ/ก จกรรม ๓๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบ พร อมปร บปร งอาคารเร ยนเด ม โรงเร ยนว ดดวงแข สำน กงานเขตปท มว น (สก. ๑๑,๑๒๖,๐๐๐ บาท) ๓๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๖ ช น โรงเร ยนนาหลวง สำน กงานเขตท งคร (สก. ๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท) ๓๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าหะย ม นา สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๓,๗๓๔,๐๐๐ บาท) ๓๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดอ างแก ว สำน กงานเขตภาษ เจร ญ (สก. ๑๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท) ๓๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนบ านลำต นกล วย สำน กงานเขตหนองจอก (สก. ๑๐,๙๖๐,๐๐๐ บาท) 26

35 โครงการ/ก จกรรม ๓๖. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดแสนส ข สำน กงานเขตม นบ ร (สก. ๖,๒๙๒,๐๐๐ บาท) ๓๗. โครงการก อสร างอาคารเร ยนและ อาคารประกอบโรงเร ยนว ดธาต ทอง สำน กงานเขตว ฒนา (สก. ๑๗,๐๑๒,๐๐๐ บาท) ๓๘. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนส เหร าเกาะข นเณร สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๓๙. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนคลองป กหล ก สำน กงานเขตประเวศ (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๐. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนว ดเทพล ลา สำน กงานเขตบางกะป (สก. ๗,๐๔๐,๐๐๐ บาท) 27

36 โครงการ/ก จกรรม ๔๑. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนกลางคลองสอง (พร ด เจร ญ) สำน กงานเขตคลองสามวา (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๒. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนบำร งรว วรรณว ทยา สำน กงานเขตดอนเม อง (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) ๔๓. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนฤทธ ยะวรรณาล ย สำน กงานเขตสายไหม (สก. ๖,๘๘๘,๐๐๐ บาท) ๔๔. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนลอยสายอน สรณ สำน กงานเขตลาดพร าว (สก. ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท) ๔๕. โครงการก อสร างอาคารเร ยน ๕ ช น โรงเร ยนเปรมประชา สำน กงานเขตดอนเม อง (สก. ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท) 28

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน สำน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2555 ค ม ออบรมปฏ บ ต การบ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information