แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

2 rj:snrgdr:?orsrnln b.. d lrlllry raqn r odr o '' Go.r lu'ffiunrurjfrri6:trnr:rj:s,trtl{urj:srurru fl.fl.bddc, to{e{1r?o40:fl1n b yatuvladaaya.ia pna il:u:rgnqbfifrl?1a?uudflrn6uflrttau?fifl15u:1415fl0n1:u1urrjo{fln r'l.fi.bddb il1fl:'l ou riruunh[riru:t rnr:6'rrdruarur.jfrdfi:rtnr:,uardru:rtnr:rfluuarudfl iirorpiaraonn#ol ryuuarunr:riur::rrnr:uniufiu il1el:1 * tuusiavthutj:vurruuavlvieiru:ttnt:o-ndtuarurjfrrifi :rtnr:il:c,frt tflutli:sqar:udrdrgrfiurffuu1uurunr:rjfrrifi:rtnr:to.:d?u:1{n1: Lrflsil1n11 bo ritaunt#nr:r.lfrffi:rrnr:nlutud'lu:rtnr:rfluhjotirrfirj:vf,vrbnrvr ToutviritauouJlrauru uarunr:vix1u :uuur?aru6'arasorowruratatn:{n1: uacrud:cmrudoc6'arldtuurias.:ruraia In:rnr:uasocaio.rrr,rluil:hiiir:rtnr:uavil:utltuvr:'ruti':n-ufiru rfi olvin r : uira r : r ru ua v fl :r o fi n n ru n r :rj fr ffi : rt n r :t ar sir :t t { fi :n 1 n b firj:c3fl6nrn dflvlrari':ur1ulu#{rynriruarurjfrdh:rtnr:rj:v,frtlwrj:cu1ru r{.n.bdaol totrir::o {6:n1n u ttlt{rfluuu:yrdunr:uirar:mu niouvftd'rrdruarurjfrfifi:1tn1:?ro{rfirjrumu:ariunru nr:fiourirdnrruyufinrau rfialvtr::anrurflr{:varrinruuytonranidrrinlrusir:rouvirtrfi tt Tr.fi.bd d-lodbd uavuarurjfrrifi:rrnr:d:v,fril.:rrj:vrurru v{.fl.bdd6', torof,r:r046:r1n u riotrj rj:vnrn ru iuii 99 frumnr r{.rt.loddb nasl'r:rttvr Uu o,.tuajtlnl:gt'l:?ofl fi :fl 1n b!oj. -a (?:finn urraroilt)

3 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ๓ ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ๓ ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... 4 ย ทธศาสตร ต ารวจภ ธรภาค ๖... ๑๐ นโยบายของนายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร)... ๑6 นโยบายการบร หารราชการ ต ารวจภ ธรภาค ๖ กลย ทธ /แนวทางด าเน นการเพ อบรรล เป าประสงค ตามย ทธศาสตร ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ ดเน นและการด าเน นการประกอบการจ ดท าค าของบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ การต ดตามประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการของต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ภาคผนวก ผนวก ก กรอบค าของบประมาณตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผนวก ข แผนภ ม แสดงความเช อมโยงนโยบายคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต/โครงการและงบประมาณ ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต ผนวก ค ค าส งต ารวจภ ธรภาค 6 ท 334/2556 ลงว นท 28 ต ลาคม 2556 เร อง แต งต งคณะกรรมการพ จารณาจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 ของต ารวจภ ธรภาค ๖ หน า

4 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๓ ความเป นมา ความเป นมาและความส าค ญ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ก าหนดให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของ คณะร ฐมนตร และมาตรา ๑๖ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมาย และผลส มฤทธ ของงาน รวมท งประมาณการรายได และรายจ ายและทร พยากรอ นท จะต องใช เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ ส าน กงานต ารวจแห งชาต จ งได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ เสนอ รองนายกร ฐมนตร ท ก าก บด แลส าน กงานต ารวจแห งชาต ให ความเห นชอบแล ว และเพ อใช เป นกรอบในการจ ดท า ค าของบประมาณป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ความส าค ญ ต ารวจภ ธรภาค 6 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยได น านโยบายการบร หารราชการ ส าน กงานต ารวจแห งชาต มาก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ซ งม ความสอดคล อง ก บย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ส าน กงานต ารวจแห งชาต ซ งประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และหน วย ร บผ ดชอบน ากลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ด งน ว ส ยท ศน เป นต ารวจม ออาช พ เพ อความผาส กของประชาชน ต ารวจม ออาช พ ต องเป นข าราชการต ารวจท ม ความร ความสามารถ ร ล ก ร รอบ ร จร ง ในงานท ท าและต องเป นคนด ม ค ณธรรม ซ อส ตย ซ อตรง อดทน เส ยสละ ต องขย น และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส งส าค ญท ส ดต องตระหน กเสมอว า นายท แท จร งของข าราชการต ารวจ ค อ ประชาชนท งประเทศ ค าน ยมส าน กงานต ารวจแห งชาต ค าน ยม (Core Values) หมายถ ง ความค ดหร อความเช อร วมก นขององค การ ซ งได ร บการ พ จารณาแล วว า ม ค ณค า ม ประโยชน ถ กต องเหมาะสม ด งาม สมควรประกาศไว เพ อก าก บให บ คลากรในองค การ ย ดถ อและประพฤต ปฏ บ ต ตาม อ นได แก - สมรรถนะ (Competency) - ส จร ต เป นธรรม (Overall Fairness) - ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) - บร การด วยใจ (Service Mind) สมรรถนะ (Competency) หมายถ ง ความร ท กษะ และพฤต น ส ยท จ าเป นต อการท างานของบ คคล ให ประสบผลส าเร จส งกว ามาตรฐานท วไป

5 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๔ ส จร ตเป นธรรม (Overall Fairness) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใส เสมอภาค เท ยงธรรม สามารถตรวจสอบได ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ของข าราชการต ารวจต อง เป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จ ท งอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต องการของประชาชน บร การด วยใจ (Service Mind) หมายถ ง การม จ ตส าน กและให บร การประชาชนด วยความเต มใจอย าง เท าเท ยมก น พ นธก จ ๑) ถวายความปลอดภ ยส าหร บองค พระมหากษ ตร ย พระราช น พระร ชทายาท ผ ส าเร จราชการแทน พระองค พระบรมวงศาน วงศ ผ แทนพระองค และพระราชอาค นต กะ ให บ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๒) บ งค บใช กฎหมาย อ านวยความย ต ธรรม ให บร การประชาชนด วยความเสมอภาคเป นธรรม ตามหล ก ธรรมาภ บาล ๓) ร กษาความสงบเร ยบร อย ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและช มชน และร กษา ความม นคงของราชอาณาจ กรให เป นท เช อม นและศร ทธา ๔) ย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สร างเคร อข ายช มชนและองค การท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการแก ไข ป ญหาของส งคม ๕) พ ฒนาบ คลากรให ม ความเป นม ออาช พ เพ อสร างความเข มแข งขององค การ ๖) ปฏ บ ต ภารก จและช วยเหล อการพ ฒนาประเทศตามนโยบายร ฐบาลให เก ดผลส มฤทธ ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ แนวทางท ส าน กงานต ารวจแห งชาต ใช ในการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค การ โดยผ านกระบวนการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และป จจ ยค กคามจาก ส งแวดล อมท งภายใน และภายนอกของส าน กงานต ารวจแห งชาต จนได ซ งย ทธศาสตร ท ง ๔ ด าน ของส าน กงาน ต ารวจแห งชาต เพ อข บเคล อนองค การไปส ว ส ยท ศน เป นต ารวจม ออาช พ เพ อความผาส กของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล เป าประสงค : ๑.๑ ภารก จท ได ร บมอบหมายเก ดผลส มฤทธ กลย ทธ ๑.๑.๑ เพ มข ดความสามารถของหน วยงานท เก ยวข องในการตอบสนองต อ ภารก จตามนโยบายร ฐบาล โดยม งเน นภารก จส าค ญ ด งน ๑.๑.๑.๑ ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๑.๑.๒ ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 1.๑.๑.๓ แก ไขป ญหาความม นคงในจ งหว ดชายแดนภาคใต 1.๑.๑.๔ ร กษาความปลอดภ ยให ก บน กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค มปราบปรามแรงงานต างด าว ๑.๑.๑.๖ ป องก นปราบปรามอาชญากรรมท ม ล กษณะเฉพาะทาง

6 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๕ ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การด านต างๆ ท กระทบต อความม นคง ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความพร อมขององค การเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.1.๑.๙ ร กษาความสงบเร ยบร อยเพ อความปลอดภ ยในช ว ต และทร พย ส น ของประชาชน เป าประสงค : ๑.๒ ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรมของประชาชน กลย ทธ - เพ มประส ทธ ภาพการป องก นและปราบปรามอาชญากรรมท สร างความเด อดร อน แก ประชาชน ช มชน และท ม ผลกระทบต อส งคมในท กระด บ เป าประสงค : ๑.๓ ม ระบบและกระบวนงานท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน วยงานร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและมาตรการในการด าเน นงานให แก ประชาชน ได ร บร เป าประสงค : ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และเคร องม อพ เศษ รวมท งระบบสารสนเทศ อ จฉร ยะ กลย ทธ ๑.๔.๑ น าระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๒ พ ฒนาค ณภาพของระบบฐานข อม ลสารสนเทศให ครบถ วน ท นสม ย ม การเช อมโยงระหว างหน วยงานท งภายในและภายนอก ๑.๔.๓ ก าหนดกรอบอ ตราและจ ดหาอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช พ เศษท ท นสม ย ให เพ ยงพอและเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการใช อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช พ เศษ ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานต ารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน เป าประสงค : ๒.๑ ส งคมและประชาชนเช อม นต อองค การต ารวจ กลย ทธ ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ท งจากภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ น ามาตรการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการต ารวจท ประพฤต ม ชอบอย างจร งจ ง ๒.๑.๓ ม งม นท างานเพ อภาพล กษณ ของต ารวจให เป นท ยอมร บของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร างว ฒนธรรมองค การ โดยย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรมและหล กภาระ หน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการต ารวจในท กระด บ

7 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๖ เป าประสงค : ๒.๒ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการปฏ บ ต งานของต ารวจ - ประชาชนม ความพ งพอใจต อการให บร การและการปฏ บ ต งานของต ารวจ กลย ทธ - ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรมของประชาชน ๒.๒.๑ ให ความส าค ญก บการให บร การด วยความรวดเร ว ถ กต อง เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได ๒.๒.๒ เพ มข ดความสามารถของสถาน ต ารวจในท กม ต ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การท างานท ม งเน นผลส มฤทธ โดยย ดประชาชนและ ช มชนเป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ น าประชาชนเข ามาม ส วนร วมในก จการต ารวจ ๒.๒.๕ ด าเน นก จกรรมท ม งเน นการแก ป ญหาของช มชนและส งคม เป าประสงค : ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน - ม กระบวนงานท มาตรฐาน เป นท ยอมร บของประชาชนและหน วยงานต างๆ - ม การตรวจสอบการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๒.๓.๑ ก าหนดกรอบมาตรฐาน และปร บปร งแก ไขข นตอนกระบวนงานและ ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานของสถาน ต ารวจและงานบร การประชาชน ๒.๓.๒ ปร บปร ง พ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานของสถาน ต ารวจ และงานบร การ ประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบมาตรฐานข นตอนกระบวนงานและ ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานให ประชาชนร บร โดยใช ส อต าง ๆ ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การ ตามมาตรฐานค ม อการปฏ บ ต งานท ก าหนด ๒.๓.๕ เสร มสร างและพ ฒนาข าราชการต ารวจให ม ว น ยและเคร งคร ดต อค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ ๒.๓.๖ พ ฒนางานตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทางประก นค ณภาพ การตรวจสอบภายในภาคร ฐ เป าประสงค : ๒.๔ บ คลากรและหน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอตามมาตรฐาน การปฏ บ ต งาน กลย ทธ ๒.๔.๑ ก าหนดกรอบอ ตราคร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อ เคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ม ความเหมาะสมตามมาตรฐานท ก าหนด ๒.๔.๒ จ ดหา ปร บเกล ย และแจกจ ายคร ภ ณฑ ฯ ตามข อ ๒.๔.๑ ให เพ ยงพอต อการปฏ บ ต ๒.๔.๓ พ ฒนาระบบฐานข อม ลให ม ความถ กต อง ครบถ วน ตรงต อการใช ประโยชน ม ความสะดวกง ายต อการจ ดเก บข อม ล และสามารถพ ฒนาให เช อมโยงข อม ล ระหว างหน วยงานภายในและภายนอก

8 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๗ ย ทธศาสตร ท ๓ : การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งานของต ารวจ เป าประสงค : ๓.๑ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามา ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและให บร การม ความเข มแข ง กลย ทธ - ส งเสร มสน บสน นให ประชาชนเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนเข ามาม ส วนร วม ตามหล กเกณฑ ท ก าหนด เป าประสงค : ๓.๒ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชนท เข ามา ม ส วนร วมในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและให บร การม ความพ งพอใจ กลย ทธ ๓.๒.๑ ส งเสร มยกย องเช ดช เก ยรต และ/หร อให รางว ลตอบแทนค ณความด แก ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในก จการ ต ารวจ ๓.๒.๒ สน บสน นเง นค าตอบแทนและสว สด การให ก บประชาชน และเคร อข าย ภาคร ฐ และภาคเอกชนตามความเหมาะสม ๓.๒.๓ ปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การปฏ บ ต ตลอดจนแนวทางการประเม นผล การเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ให ม ความช ดเจน สามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ม ความเหมาะสม ก บสภาพป ญหา และความต องการของประชาชนในพ นท เป าประสงค : ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ค าส ง และข อบ งค บต างๆ ท เก ยวข อง เอ อต อ การเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชน กลย ทธ ๓.๓.๑ บ รณาการกลไกท เก ยวข องท งภายใน และภายนอกองค การ ให ม การ เช อมโยงการด าเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนให ม เอกภาพ ลดความซ าซ อนในการปฏ บ ต งาน ๓.๓.๒ ปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ค าส ง และข อบ งค บต างๆ ท เป น อ ปสรรคต อการเป ดโอกาสให ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน เป าประสงค : ๓.๔ หน วยงานและบ คลากรน าแนวค ดการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข าย ภาคร ฐ และภาคเอกชนมาใช ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมและ ให บร การประชาชน กลย ทธ ๓.๔.๑ ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของข าราชการต ารวจและเป าหมายการท างานของ หน วยงานท กระด บให ย ดถ อการม ส วนร วมของประชาชนในการท างานตาม แนวค ด Community Policing ๓.๔.๒ จ ดท าฐานข อม ลในเร องการม ส วนร วมของประชาชน ได แก ทะเบ ยน อาสาสม ครเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ประเภทและชน ดของ ก จกรรมท ด าเน นการ และให สามารถเช อมโยงระหว างหน วยงานใน กระบวนการย ต ธรรม และหน วยงานอ นๆ ๓.๔.๓ ปร บโครงสร างหน วยงาน และระบบต าแหน งให สอดคล องก บการม ส วนร วม ของประชาชน

9 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๘ ย ทธศาสตร ท ๔ : การสร างความเข มแข งในการบร หาร เป าประสงค : ๔.๑ การบร หารโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด กลย ทธ ๔.๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผนย ทธศาสตร ๔.๑.๒ พ ฒนาระบบการจ ดท าแผนงานงบประมาณ ข บเคล อนต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท งในระด บองค การและระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ๔.๑.๓ พ ฒนาองค การและโครงสร างองค การให ม ความสอดคล องต อความ เปล ยนแปลง เป าประสงค : ๔.๒ ผ ม ส วนเก ยวข องและประชาชนผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อ การบร หารงานของส าน กงานต ารวจแห งชาต กลย ทธ ๔.๒.๑ สร างบรรยากาศแวดล อมให จ งใจต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๒ สร างว ฒนธรรมขององค การให เอ อต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๓ วางระบบการจ ดการด านสว สด การ ให เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๒.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลให ม ความเจร ญก าวหน าในหน าท ย ดหล ก สมรรถนะ ความร ความสามารถ ความโปร งใสและเป นธรรม ๔.๒.๕ ปร บปร งเง นเด อนและค าตอบแทน ให เหมาะสมก บว ชาช พ สายงานและ ความเส ยงภ ย เพ อให ด ารงช ว ตในส งคมได อย างม เก ยรต และสมศ กด ศร ๔.๒.๖ จ ดท าและพ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานภายในองค การ ๔.๒.๗ พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ข ดความสามารถส ง เพ อให คนด และคนเก งได ร บการส งเสร มอย างต อเน อง ๔.๒.๘ ส งเสร มการพ ฒนาสมรรถภาพทางกายและจ ตใจ ๔.๒.๙ ส งเสร ม แนะน า ฝ กอบรม ให ความร ท กษะทางด านว ชาช พ และการด ารงช ว ต เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให แก บ คลากรก อนเกษ ยณอาย ราชการ ๔.๒.๑๐ สร างจ ตส าน กของบ คลากรให ท มเทและอ ท ศตนในการท างาน โดยค าน งถ ง ความค มค าและต นท นในการท างาน เพ อให ผลงานม ม ลค าเพ มข น เป าประสงค : ๔.๓ กระบวนการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ๔.๓.๑ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการด านย ทธศาสตร ด านงบประมาณ ด านทร พยากรมน ษย ด านเทคโนโลย สารสนเทศและด านการตรวจราชการ ๔.๓.๒ ก าหนดแผนการจ ดหาและทดแทนสถานท ท าการ บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จ าเป นและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต หน าท ๔.๓.๓ สร างจ ตส าน กของบ คลากรในการใช งบประมาณ ทร พย ส นและส งของหลวง

10 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๙ เป าประสงค : ๔.๔ ข าราชการต ารวจม สมรรถนะส งในการปฏ บ ต หน าท และน าระบบ เทคโนโลย มาใช ในการบร หารจ ดการ กลย ทธ ๔.๔.๑ พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาและฝ กอบรมท กระด บให สอดคล องสน บสน น ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต ๔.๔.๒ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การและวางระบบในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความ ครอบคล มและต อเน องภายใต ข อจ าก ดด านงบประมาณ ๔.๔.๓ ส งเสร มการสร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา และ หน วยงานอ นๆ ในกระบวนการย ต ธรรม

11 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๐ ย ทธศาสตร ต ารวจภ ธรภาค ๖ ย ทธศาสตร ท ๑ ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล 1. ด านการถวายอาร กขา การร กษาความปลอดภ ย และการปฏ บ ต ท กระทบต อความม นคง 1.1 การถวายอาร กขา และร กษาความปลอดภ ย ถวายความปลอดภ ย และถวายพระเก ยรต แด องค พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ และพระบรมวงศาน วงศ ตลอดจนพระราชอาค นต กะอย างเต ม ความสามารถ โดยถ อว าเป นภารก จส าค ญส งส ด การป องก นและปราบปรามการละเม ดพระบรมเดชาน ภาพ ถ อเป นเร องส าค ญท ข าราชการต ารวจท กนายจะต องปฏ บ ต อย างจร งจ งและต อเน องเม อม การกระท าผ ดเก ดข น ผ บ งค บบ ญชา ท กระด บช นจะต องเข าควบค มก าก บด แลการด าเน นคด เพ อให การสอบสวนรวบรวมพยานหล กฐานเป นไปด วย ความรวดเร วม ความถ กต อง เป นธรรม ตามข นตอนของกฎหมาย ข อบ งค บ ระเบ ยบ และค าส งท เก ยวข อง ร กษาความปลอดภ ยบ คคล และสถานท ส าค ญอย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 การปฏ บ ต ท กระทบต อความม นคง พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพระบบข าวกรอง สร างโครงข ายการประสานงานด านการข าว ก บหน วยงานท เก ยวข องอย างเป นระบบ สร างความพร อมของหน วยในส งก ดในการเผช ญเหต เพ อรองร บสถานการณ พ เศษ เช น การช มน มประท วง การก อเหต การณ ไม สงบต างๆ โดยม การฝ กทบทวนการควบค มฝ งชนและการแก ไขว กฤต การณ ตามแผนกรกฎ ๕๒ อย างน อย ภ.จว.ละ ๒ เด อน/คร ง พ ฒนาศ กยภาพด านการต อต านการก อการร ายสากล การก ออาชญากรรมข ามชาต โดย การประสานหน วยงานท เก ยวข อง เพ อจ ดท าโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานให แก ข าราชการต ารวจท ม หน าท ร บผ ดชอบ 2. ด านการป องก นปราบปรามอาชญากรรม 2.1 การป องก นอาชญากรรมท วไป ส งเสร มบทบาทคณะกรรมการตรวจสอบและพ ฒนาการบร หารงานต ารวจ (กต.ตร.) ใน ท กระด บให ม ส วนร วมในการปฏ บ ต งานก บเจ าหน าท ต ารวจอย างจร งจ ง และต อเน อง ส งเสร มให ม การจ ดก จกรรมช มชน และพ ฒนาเคร อข าย ความร วมม อระหว างต ารวจ ภาคร ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการสร างพล งช มชนในการป องก นและแก ไขป ญหาอาชญากรรม สร างแรงจ งใจและหร อยกย องเช ดช เก ยรต แก เคร อข ายช มชนในการท างานร วมก บ เจ าหน าท ต ารวจในการแก ไขป ญหาอาชญากรรม รณรงค ให ท กภาคส วนในส งคมร วมเป นพล งแผ นด น ในการป องก นและแก ไขป ญหา อาชญากรรม ส งเสร มให ประชาชนม ความร พ นฐานในการป องก นอาชญากรรมและเข ามาม ส วนร วมใน การสอดส องเฝ าระว ง รวมท งแก ไขป ญหาอาชญากรรมท จะเก ดข นในส งคม เน นการด าเน นการควบค ม ตรวจสอบ ก จการท เป นแหล งส งเสร มให เก ดอาชญากรรม ได แก สถานบร การ ร านร บซ อของเก า โรงร บจ าน า และอ ซ อมรถ เป นต น โดยประสานการปฏ บ ต ก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อด าเน นการให เป นไปตามกฎหมาย

12 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๑ ให ความสนใจก บสถานประกอบการหร อกล มบ คคล หร อบ คคลท ม พฤต กรรมฉ อโกง ประชาชน โดยใช มาตรการทางกฎหมายเข าด าเน นการอย างจร งจ ง เช น การเร ยกดอกเบ ยเก นอ ตรา หร อ การหลอกลวงประชาชนด วยว ธ การต างๆ เป นต น 2.2 การป องก นอาชญากรรมเช งร ก ว เคราะห แนวโน มของอาชญากรรมล วงหน า ท งแผนประท ษกรรมของคนร าย ประเภทคด ห วงเวลาท เก ด และเหย อท ถ กกระท าอย างต อเน อง โดยการน าทฤษฎ สามเหล ยมอาชญากรรมมาปร บใช สร างปฏ ส มพ นธ ก บสภาพแวดล อมภายนอกองค กรท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ อเข าไปทราบสภาพแวดล อม และป จจ ยท ส งผลกระทบต อสภาพอาชญากรรม ท งส วนท เป นอ ปสรรค และป จจ ย ในการป องก นอาชญากรรม แล วด าเน นการเพ อแก ไขป ญหาอาชญากรรมร วมก น และสร างให เก ดแนวค ดในการม ส วนร วมในการป องก นตนเองจากอาชญากรรมของท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และประชาชน 2.3 ส งเสร มการน าเทคโนโลย และระบบสารสนเทศท ท นสม ยมาใช ในการควบค มอาชญากรรม ตาม ความเหมาะสมก บสภาพแวดล อม 2.4 การบร หารจ ดการและพ ฒนาสายตรวจ เน นการปฏ บ ต ตามค ม อการปฏ บ ต งานของต ารวจสายตรวจ ส าน กงานต ารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕4๓ ก าหนดตรวจว สด อ ปกรณ ประจ ากาย และประจ ายานพาหนะของสายตรวจ ให เป น มาตรฐานเด ยวก นท กหน วยในส งก ด พ ฒนาสายตรวจต าบล (ต ยามต ารวจ) ให ม มาตรฐานในการปฏ บ ต ตามโครงการสายตรวจ ต าบลต นแบบของ ภ.๖ พ ฒนางานสายตรวจทางน าเพ อรองร บป ญหาอ ทกภ ยในพ นท 2.5 การส บสวนปราบปรามอาชญากรรม การส บสวนปราบปรามอาชญากรรมท วไป พ ฒนาศ นย ปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามอาชญากรรม (ศปป.ภ.๖) ให ม ประส ทธ ภาพในการควบค ม ส งการ ก าช บ ด แล ประเม นผลการป องก นปราบปรามอาชญากรรมของหน วยในส งก ด ระดมกวาดล างอาชญากรรมอย างต อเน องตามห วงเวลาท เหมาะสม โดยม แผน และเป าหมายท ช ดเจน อย างน อยเด อนละ ๑ คร ง ส บสวนปราบรามการกระท าความผ ดเก ยวก บอบายม ข ตามนโยบายของ ส าน กงานต ารวจแห งชาต และร ฐบาล ให ม ผลการปฏ บ ต ท เป นร ปธรรมช ดเจน เพ มสถ ต การจ บก มคด อาญา ๕ กล ม ให ได อย างน อยร อยละ ๕ ของผลการ จ บก มของแต ละหน วย เม อเปร ยบเท ยบก บป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ ต ดตามจ บก มคด ค างเก าตามหมายจ บ ให ได ไม น อยกว าร อยละ ๑๐ 2.6 การปราบปรามและแก ไขป ญหายาเสพต ด ก าหนดแผนการปฏ บ ต การปราบปราม และสน บสน นการแก ไขป ญหายาเสพต ด ตาม นโยบายของร ฐบาล เพ อให เก ดผลการปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม โดยเน นการปราบปรามน กค ารายส าค ญ รายย อย รวมถ งผ ม อ ทธ พล และผ สน บสน นอย างเฉ ยบขาดภายในขอบเขตของกฎหมาย และสน บสน นด านการฟ นฟ บ าบ ดร กษาผ เสพผ ต ด แก หน วยงานท เก ยวข อง

13 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๒ พ ฒนาให เจ าหน าท ต ารวจผ ปฏ บ ต งานด านการปราบปรามยาเสพต ด ม ความร ความเข าใจ ในการน ากฎหมายท งหมดท เก ยวข องท งทางตรง และทางอ อมมาบ งค บใช เพ อปราบปรามและแก ไขป ญหา ยาเสพต ดให ได ผลอย างจร งจ ง 2.7 การปราบปรามการกระท าผ ดเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก าหนดแผนการด าเน นการอย างช ดเจนท งทางด านป องก นปราบปรามและแก ไขป ญหา โดยเน นการปราบปราม ควบค ไปก บการให ความร แก ประชาชน หม บ าน หร อช มชน เพ อให ตระหน กถ งผลเส ยหร อ ภ ยพ บ ต ท เก ดข นจากการท าลายธรรมชาต ประสานความร วมม อก บหน วยงานท ร บผ ดชอบหล ก เพ อเสร มสร างช มชนเข มแข ง พ ท กษ ร กษาทร พยากรธรรมชาต พ ฒนาให เจ าหน าท ต ารวจผ ปฏ บ ต ม ความร ความเข าใจ ท จะน ากฎหมายท งหมดท เก ยวข องท งทางตรง และทางอ อมมาบ งค บใช ในการปราบปราม และแก ไขป ญหาการกระท าผ ดเก ยวก บ ทร พยากรธรรมชาต ให ได ผลอย างจร งจ ง พ ฒนาศ นย ปฏ บ ต การปราบปรามการกระท าผ ดเก ยวก บธรรมชาต และส งแวดล อม ให ม ความท นสม ย 2.8 การปราบปราม และแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวผ ดกฎหมาย ก าหนดแผนการด าเน นการอย างช ดเจน ท งในด านการปราบปราม และแก ไขป ญหา โดย เน นการด าเน นการไปท ผ น าพา ผ ให ท พ กพ ง นายท น ผ ม อ ทธ พลท อย เบ องหล ง ประสานความร วมม อก บหน วยงานท ร บผ ดชอบหล ก เพ อเสร มสร างช มชนเข มแข งตาม แนวชายแดนเพ อให เป นหม บ านปลอดแรงงานต างด าวผ ดกฎหมาย รวมถ งการประชาส มพ นธ ให ทราบถ งผลเส ย หร อภ ยต างๆ ท อาจเก ดข นจากแรงงานต างด าว เช น ยาเสพต ด การแพร ระบาดของเช อโรคบางชน ด หร อภ ย ด านความม นคง เป นต น พ ฒนาให เจ าหน าท ต ารวจผ ปฏ บ ต ม ความร ความเข าใจ ท จะน ากฎหมายท งหมดท เก ยวข องท งทางตรง และทางอ อม มาบ งค บใช ในการปราบปราม และแก ไขป ญหาแรงงานต างด าวผ ดกฎหมาย ให ได ผลอย างจร งจ ง 2.9 การอ านวยความสะดวก และบ งค บใช กฎหมายเก ยวก บการจราจร พ ฒนาเจ าหน าท ต ารวจจราจรท กระด บให เป นม ออาช พ ท งด านการควบค ม การจราจร และบ งค บใช กฎหมายเก ยวก บการจราจร ได อย างม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาเจ าหน าท ต ารวจจราจรให ม ความร ความเข าใจ ในเร องการร กษาสถานท เก ดเหต การท าแผนท เก ดเหต เบ องต น เม อเก ดอ บ ต เหต เพ อให สามารถช วยเหล อพน กงานสอบสวน ในการปฏ บ ต ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาให เจ าหน าท ต ารวจจราจร ม ความพร อมในการสน บสน นด านการป องก น ปราบปรามอาชญากรรม ได อย างม ประส ทธ ภาพ ก าหนดแผนงาน โครงการ หร อก จกรรม ในการปฏ บ ต ต อผ กระท าผ ดกฎหมายด านการ จราจร ด วยว ธ การอ นแทนการเปร ยบเท ยบปร บ ก าหนดแผนงาน โครงการ หร อก จกรรม เพ อลดจ านวนของการเก ดอ บ ต เหต และการ ส ญเส ยช ว ต และทร พย ส นของประชาชน

14 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๓ 2.10 การพ ฒนาและเสร มสร างสมรรถนะท งทางร างกาย และจ ตใจ เพ อให เจ าหน าท ต ารวจ ผ ปฏ บ ต งานด านการป องก นปราบปรามอาชญากรรม และเจ าหน าท ต ารวจจราจร ม ความพร อมในการปฏ บ ต หน าท โดยเน นไปท การฝ กทบทวนย ทธว ธ ต ารวจ และใช อาว ธป นประจ ากาย 3. ด านการอ านวยความย ต ธรรม 3.1 ปร บปร งและพ ฒนาศ นย ส งเสร มงานสอบสวนต ารวจภ ธรภาค ๖ เพ อให เป นศ นย กลางในการ ควบค ม ก าก บด แล พ ฒนา และแก ไขป ญหาการปฏ บ ต งานของพน กงานสอบสวน และกระบวนการสอบสวน คด อาญา ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.2 พ ฒนาพน กงานสอบสวนท กระด บ ให ม ความร ท นต อการเปล ยนแปลงของต วบทกฎหมาย ต างๆท ม การบ ญญ ต ข นใหม และสามารถน าไปใช ในการปฏ บ ต งานในหน าท ได เป นอย างด 3.3 สร างจ ตส าน กให พน กงานสอบสวน ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดม นในจรรยาบรรณของพน กงาน สอบสวน ปฏ บ ต งานในหน าท ด วยความเสมอภาค เป นธรรม โปร งใส ตรวจสอบได และใช อ านาจโดยค าน งถ งส ทธ มน ษยชน 3.4 เน นการท าว ทยาการสม ยใหม และความร ทางน ต ว ทยาศาสตร มาใช ในการรวบรวมพยาน หล กฐานในการสอบสวน 3.5 ส งเสร มให ม การน าเทคโนโลย และระบบสารสนเทศท ท นสม ยมาสน บสน นการปฏ บ ต งาน สอบสวนของพน กงานสอบสวน 3.6 พ ฒนาแนวทางการประสานงาน และการแก ไขป ญหาในการปฏ บ ต ร วมก น ระหว างหน วยงาน ในกระบวนการย ต ธรรม และหน วยงานอ นๆ ท เก ยวข อง เช น ฝ ายปกครอง แพทย น กส งคมสงเคราะห เป นต น หร ออ านวยความย ต ธรรมให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชน 3.7 เสนอยกเล ก ปร บปร ง แก ไขกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และค าส งท ล าสม ย ขาดสภาพการบ งค บใช หร อเป นอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งาน 4. ด านการบร หารเพ อการให บร การท ด แก ประชาชน 4.1 กระจายการบร การเข าไปในพ นท อย างท วถ ง เพ อให สามารถบร การประชาชนได อย างรวดเร ว ท นเหต การณ และแก ไขป ญหาให ก บประชาชนได อย างตรงจ ด เช น กระจายการร บแจ งเหต โรงพ กเคล อนท หร อ โรงพ กส ญจร เป นต น 4.2 สร างจ ตส าน กข าราชการต ารวจให ม การบร การด วยความเต มใจ (Service Mind) ย มแย ม แจ มใส รวดเร ว เสมอภาค โปร งใส เป นธรรม และไม ปฏ เสธการให บร การประชาชนท กกรณ โดยให ความช วยเหล อ แนะน า และประสานงานเบ องต นแม ไม ใช งานในหน าท โดยตรง 4.3 พ ฒนาระบบการร บเร องร องเร ยน ร องท กข และการแจ งเบาะแสต างๆ เพ อให ประชาชน สามารถเข าถ งบร การของต ารวจได โดยง าย สะดวก และรวดเร ว รวมท งแจ งผลการปฏ บ ต ให ประชาชนได ร บทราบ อ นม ล กษณะเป นการส อสารสองทาง 4.4 สถาน ต ารวจท กแห งต องปฏ บ ต ตามโครงการพ ฒนาสถาน ต ารวจเพ อประชาชนอย างต อเน อง และต องผ านเกณฑ การประเม นตามโครงการท กแห ง โดยจ ดให ม การส มตรวจสอบการปฏ บ ต อย างสม าเสมอ

15 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๔ ย ทธศาสตร ท ๒ การพ ฒนางานต ารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน 1. พ ฒนาระบบการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งานท งจากภายใน และภายนอกองค กร 2. น ามาตรการป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ มาบ งค บใช ก บข าราชการต ารวจท ประพฤต ม ชอบอย างจร งจ ง 3. ปล กฝ งให ข าราชการต ารวจด ารงช ว ต โดยย ดหล กค ณธรรม ๔ ประการ ของพระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว ท พระราชทานแก ประชาชนชาวไทย ในคราวสมโภชน กร งร ตนโกส นทร ๒๐๐ ป ได แก การร กษา ความส จ การร จ กข มใจตนเอง การอดทน อดกล น และการร จ กละวางความช ว โดยผ บ งค บบ ญชาจะต องประพฤต ปฏ บ ต ให เป นแบบอย างท ด แก ผ ใต บ งค บบ ญชา 4. ปล กฝ งเร องจ ตส าน กให ข าราชการต ารวจปฏ เสธ หร อร งเก ยจการท จร ตประพฤต ม ชอบ 5. เสร มสร างภาพล กษณ ของต ารวจให เป นท ยอมร บของส งคม และประชาชน 6. เสร มสร างว ฒนธรรมองค กร โดยย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรม หล กภาระหน าท ความร บผ ดชอบต อส งคม 7. เสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการต ารวจในท กระด บ 8. ให ความส าค ญก บการให บร การด วยความรวดเร ว ถ กต อง เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได 9. ปร บท ศนคต และว ธ การท างานท ม งเน นผลส มฤทธ โดยย ดประชาชน และช มชนเป นศ นย กลาง 10. เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบมาตรการ กระบวนงาน และกรอบระยะเวลาในการปฏ บ ต งานให ประชาชนร บร โดยใช ส อต างๆ ย ทธศาสตร ท ๓ การม ส วนร วมของประชาชน และเคร อข ายการปฏ บ ต งานของต ารวจ 1. บ รณาการเคร อข ายภาคประชาชน และช มชนให ม การเช อมโยงเคร อข ายภาคร ฐ 2. ส งเสร มสน บสน นให เคร อข ายภาคประชาชนขยายในวงกว างมากย งข น และม ความเข มแข ง 3. ก าหนดแนวทาง ร ปแบบการม ส วนร วมของประชาชนให ม ความช ดเจน โดยค าน งถ งความต องการของ ประชาชนและช มชน 4. ส งเสร ม ยกย อง เช ดช เก ยรต และหร อให รางว ลตอบแทนค ณความด แก ประชาชนท เข ามาม ส วนร วมใน ก จการต ารวจ 5. สน บสน นค าตอบแทนและสว สด การให ประชาชนและเคร อข ายตามความเหมาะสม 6. ปร บกระบวนท ศน ของข าราชการต ารวจท กระด บให ย ดถ อ การม ส วนร วมของประชาชนเป นปร ชญา ในการท างาน 7. ส งเสร ม ยกย อง เช ดช เก ยรต และหร อให รางว ลตอบแทนค ณความด แก เจ าหน าท ต ารวจท สามารถด ง ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในก จการต ารวจ 8. จ ดท าระบบฐานข อม ลสมาช กเคร อข ายภาคประชาชนให ม ข อม ลท เป นป จจ บ น 9. พ ฒนาปร บปร งสถานท ท าการเพ อรองร บการม ส วนร วมของประชาชนให เก ดความพร อมในการ ปฏ บ ต งาน ย ทธศาสตร ท ๔ การสร างความเข มแข งในการบร หาร 1. การบร หารงานท วไป ๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผนย ทธศาสตร (ของ ตร.) ๑.๒ พ ฒนาระบบการจ ดท าแผนงาน งบประมาณข บเคล อนต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานท งใน ระด บองค กรและระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ

16 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๕ ๑.๓ วางระบบการจ ดการด านสว สด การให เหมาะสมและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ๑.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลให บ คลากรม ความเจร ญก าวหน าในหน าท อย างแท จร ง โดยย ด หล กความร ความสามารถ โปร งใส และเป นธรรม ๑.๕ จ ดท า และพ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานภายในองค กร ๑.๖ สร างจ ตส าน กของบ คลากรให ท มเทและอ ท ศตนในการท างาน โดยค าน งถ งความค มค า และ ก อให เก ดผลงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการท างาน เพ อให ผลงานม ม ลค าเพ มข นภายใต ปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ๑.๗ ด าเน นการประชาส มพ นธ ผลการปฏ บ ต งานในเช งร กอย างต อเน อง 2. การพ ฒนาบ คลากร 2.1 พ ฒนาห วหน าหน วย โดยเฉพาะในระด บสถาน ต ารวจ ให ม ท กษะการบร หารจ ดการท ด และ สามารถบ รณาการท งภายใน และภายนอกหน วยได ๒.๒ พ ฒนาฝ กอบรมข าราชการต ารวจผ ปฏ บ ต หน าท ๒.๒.๑ ม การฝ กอบรมเพ อเพ มพ นท กษะระหว างปฏ บ ต งาน (In-Service Trainning) อย างต อเน อง พ ฒนาข ดความสามารถ และเพ มศ กยภาพ (Empowerment) ก าล งพลท ปฏ บ ต งานใน พ นท ให สามารถบร การประชาชนได อย างเต มก าล งความสามารถ ๒.๒.๓ เสร มสร างศ กยภาพต ารวจให ม ความเป นม ออาช พในการปฏ บ ต หน าท 2.3 พ ฒนาบร หารงานบ คคล ให ม ความเป นธรรมในการให ความด ความชอบ การแต งต งโยกย าย เล อน ต าแหน ง และการลงโทษข าราชการต ารวจอย างม หล กเกณฑ โปร งใส และตรวจสอบได 2.4 ให ท กหน วยม การด าเน นการด านจ ตอาสาอย างเป นร ปธรรม อย างน อยหน วยละ ๑ คร ง 3. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 3.1 พ ฒนาระบบการประช มทางไกลผ านจอภาพ (Video Conference) ให ม ประส ทธ ภาพ เพ อ รองร บการประช มส งการจากหน วยเหน อ และการบร หารส งการหน วยปฏ บ ต 3.2 ส งเสร มให หน วยในส งก ดใช ประโยชน จากส อส งคมออนไลน (Social Media) เสร มการปฏ บ ต งาน ในหน าท 3.3 ส งเสร มให หน วยในส งก ดน าเทคโนโลย และระบบสารสนเทศสม ยใหม มาใช ในการบร หารจ ดการ เพ อประหย ดงบประมาณ 3.4 พ ฒนาเจ าหน าท ต ารวจให เร ยนร เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อรองร บก บเทคโนโลย ท เปล ยนแปลง และสามารถน ามาปร บใช ก บการปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.5 ส งเสร มสน บสน นให ข าราชการต ารวจม Hardware ท ท นสม ย และเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ 4. การสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท 4.1 พ ฒนาส ขภาพทางกาย ส ขภาพทางจ ต และสมรรถภาพ ให ข าราชการต ารวจม ความพร อมใน การปฏ บ ต หน าท 4.2 พ ฒนาการจ ดสว สด การแก ข าราชการต ารวจและครอบคร ว ให ท ดเท ยมก บหน วยงานอ นๆ เพ อให ข าราชการต ารวจปฏ บ ต หน าท ได อย างม ศ กด ศร

17 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๖ 4.3 จ ดให ม โครงการต างๆ เพ อมอบรางว ลตอบแทนแก ผ ปฏ บ ต ท งท เป นต วเง น และไม เป นต วเง น เพ อจ งใจให หน วยปฏ บ ต และผ ปฏ บ ต ม การพ ฒนางานในหน าท อย างสม าเสมอ เช น โครงการค ดเล อกสถาน ต ารวจ และข าราชการต ารวจ ท ม ผลการปฏ บ ต งานป องก นอาชญากรรมด เด น เป นต น 5. การพ ฒนาสถานท ท างาน ท กหน วยในส งคมต องจ ดท าและด าเน นการตามโครงการ ก จกรรม ๕ ส. ให เป นร ปธรรมท ปรากฏ ช ดเจน 6. การจ ดหา และจ ดสรรส งอ ปกรณ ในการปฏ บ ต งานในหน าท ม การบร หารพ สด ท ใช ในการปฏ บ ต หน าท ได อย างเหมาะสม และค มค า โดยม แผนรองร บอย างเป น ร ปธรรม 7. เตร ยมความพร อมขององค กร และพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน นโยบายของนายกร ฐมนตร เม อว นท ๓ ต ลาคม ๒๕๕๕ ส าน กงานต ารวจแห งชาต ได เร ยนเช ญ นายกร ฐมนตร (นางสาวย งล กษณ ช นว ตร) มามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต สร ปประเด นได ด งน ๑. การปราบปรามยาเสพต ด ให คงความหน กแน นต อเน องต อไปโดยเฉพาะ ๑.๑ การป องก น การปราบปราม การบ าบ ดร กษา ๑.๒ ม การท างานแบบค แฝด ระหว างผ ว าราชการจ งหว ด และผ บ งค บการต ารวจภ ธรจ งหว ด ๑.๓ ถ อเป นวาระแห งชาต ท จะน าไปหาร อ เพ อสร างความร วมม อในกล มภ ม ภาคอาเซ ยน ๑.๔ การด แลเร องอาช พของประชาชนตามแนวชายแดน เพ อแก ป ญหา และต ดความเส ยง ๑.๕ ให ม การท างานเป นข นตอนตามกฎหมาย โดยค าน งถ งความเด อดร อนของประชาชน ๒. การป องก นปราบปรามการกระท าผ ดเก ยวก บการค ามน ษย อย างจร งจ ง ๒.๑ ให ม มาตรการในการปฏ บ ต ท ช ดเจน ๒.๒ หากม การปฏ บ ต ท เก ยวข องก บหน วยงานอ น ให เสนอร ฐบาล เพ อก าหนดมาตรการในภาพรวม ให เก ดประส ทธ ภาพ ๒.๓ เน นย าให ม การตรวจตราในพ นท อย างเคร งคร ด ๓. เจ าหน าท ต ารวจต องปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ๓.๑ ท างานด วยความซ อส ตย ส จร ต ท มเท ๓.๒ ไม ม การซ อขายต าแหน ง เพ อสร างความเช อถ อให ก บประชาชน ๓.๓ ปฏ บ ต หน าท ด วยความเส ยสละ ท มเท ตามท ประชาชนคาดหว ง ๓.๔ ต องรอบร ป ญหาท เก ดข นในพ นท ร บผ ดชอบ ๓.๕ สามารถเข าถ งป ญหา และแก ไขป ญหาได อย างรวดเร ว ท นเหต การณ ๓.๖ บ งค บใช กฎหมายโดยเคร งคร ด เสมอภาคด วยความรวดเร ว และเป นธรรม

18 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๗ ๔. การแก ไขป ญหาการจราจร ๔.๑ ป องก นแก ไขการจราจร โดยเฉพาะในช วงฤด ฝน น าท วมข ง ท ท าให เก ดป ญหาจราจรต ดข ด ๔.๒ ต องม ศ นย บร หารจ ดการ เพ อบ รณาการในการแก ไขป ญหาด านการจราจร ๔.๓ แก ส งก ดขวางการจราจร ท งทางบก และทางน า ด านการบ รณาการหน วยงานท เก ยวข องและ หน วยงานร วมปฏ บ ต เพ อแก ไขป ญหาให ได ผลอย างเป นร ปธรรม ๕. พ ฒนางานด านการข าวอย างเป นระบบ ๕.๑ การพ ฒนาการข าวระด บพ นท รายงานจากพ นท ส ส วนกลาง อย างเป นระบบ รวดเร ว ๕.๒ ม ศ นย ข าวปฏ บ ต งานตลอดเวลา โดยเฉพาะจ งหว ดชายแดนภาคใต ๕.๓ เพ อแก ไขป ญหาด วยความรวดเร ว ท งด านความม นคง การร กษาความสงบเร ยบร อยให ท นต อ เหต การณ และม ประส ทธ ภาพมากข น ๖. การน าหล กการบร หารจ ดการท ด ควบค ก บการพ ฒนาเทคโนโลย มาเสร มการปฏ บ ต ราชการ เน นย าเร องการท างานร วมก น ระหว างผ ว าราชการจ งหว ด ก บผ บ งค บการต ารวจภ ธรจ งหว ด ๗. การพ ฒนาคน ๗.๑ จ ดให ม การเร ยนร อย างต อเน องตลอดเวลา ๗.๒ ผ บ งค บบ ญชา หร อห วหน าหน วย จะต องปกครอง ด แลผ ใต บ งค บบ ญชาโดยใกล ช ด ม การศ กษา เร ยนร ในท กสายงาน ท งภาคว ชาการ ทฤษฎ และปฏ บ ต ม การท างานท เสร มสร างประสบการณ ท งสองทาง ๗.๓ ม การน าเทคโนโลย มาใช เสร มสร างการเร ยนร ท กด าน ๘. การน าเทคโนโลย มาใช ให ส าน กงานต ารวจแห งชาต ศ กษาแนวทางท จะน าเทคโนโลย อ ปกรณ Software ต างๆ มาบ รณาการ ในการด แลความสงบเร ยบร อย ช วยเหล อประชาชน บร หารจ ดการ เช น CCTV ระบบการตรวจสอบ ควบค ม ยานพาหนะ และระบบอ นๆ เพ อใช ในการป องก นปราบปรามอาชญากรรม การว เคราะห อาชญากรรม การร กษา ความสงบเร ยบร อย การบร หารงาน การเสร มการเร ยนร และการต ดตามแก ไขป ญหาต างๆ ๙. การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๙.๑ การปร บองค กร การเตร ยมต วเพ อรองร บป พ.ศ.๒๕๕๘ ๙.๒ การจ ดท า Workshop เพ อก าหนดแนวทางในการเตร ยมความพร อม จะต องท าอะไรบ าง ปร บต วอย างไร น าเสนอร ฐบาลเพ อรวบรวมแนวทางต างๆ ๙.๓ การด แลประชาชนต องด แลความปลอดภ ยให แก ประชาชน รวมท งประชากรของกล มอาเซ ยน ด วย

19 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๘ ๑๐. การพ ฒนาส าน กงานต ารวจแห งชาต ร ฐบาลพร อมท จะสน บสน นบ คลากร อ ปกรณ และเคร องม อเคร องใช สว สด การให แก ข าราชการ ต ารวจ เพ อให ม ความพร อมด แลให บร การประชาชน ให พ จารณาว าจะพ ฒนาท งต วเจ าหน าท ต ารวจ สถาน ต ารวจ ครอบคร ว ระบบงานต างๆ รวมท งความก าวหน า ระบบสว สด การต างๆ เพ อให บร การประชาชนได อย างท วถ ง ม ความโปร งใส และรวดเร ว นอกจากน ควรม การเพ มช องทางในการให บร การประชาชนมากย งข น นโยบายของผ บ ญชาการต ารวจภ ธรภาค ๖ เพ อให เป นไปตามนโยบายของคณะร ฐมนตร แนวโน มสถานการณ ความต องการของประชาชน และเก ดความต อเน องก บนโยบายการบร หารราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ งได ก าหนดนโยบายการ บร หารราชการ ต ารวจภ ธรภาค 6 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ด งน ๑. นโยบายท วไป ๑.๑ ปกป อง เท ดท น และพ ท กษ ร กษาไว ซ งสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และ การปกครองในระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ๑) จ ดการถวายความปลอดภ ยแด พระมหากษ ตร ย และพระบรมวงศาน วงศ ข นส งส ด และ สมพระเก ยรต โดยต องไม อย ในความประมาท ไม ม การผ ดพลาดในท กกรณ ถ อเป นภารก จส าค ญส งส ดท ต อง ร บผ ดชอบด วยช ว ต 2) พ ฒนากลไกการถวายความปลอดภ ยของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ให ม มาตรฐาน และม ประส ทธ ภาพส งส ด 3) เสร มสร างความส าน กของคนในชาต ให ม ความจงร กภ กด ต อสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย 4) พ ฒนาระบบและด าเน นการเฝ าระว ง ตรวจสอบ ด าเน นการเก ยวก บการกระท าผ ดในการละเม ด สถาบ นท กด าน และด าเน นคด โดยเด ดขาด 5) ส งเสร มและสน บสน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร อย างเต มความสามารถ ๑.๒ การป องก นและปราบปรามอาชญากรรม ๑) ให ความส าค ญในการควบค ม และลดความร นแรงของอาชญากรรมท ประชาชนร ส กว าเป นภ ย ค กคามต อช ว ต และทร พย ส น โดยเน นคด เก ยวก บทร พย ในท สาธารณะท กระทบก บความหวาดกล วภ ย อาชญากรรมของประชาชน เช น ร านสะดวกซ อ ธนาคาร ร านทอง เป นต น ๒) ม งเน นการป องก นอาชญากรรมจากสภาพแวดล อม โดยการจ ดระเบ ยบพ นท เส ยงตามอ านาจ หน าท และแหล งม วส ม เพ อต ดช องโอกาส และไม เป นแหล งบ มเพาะอาชญากรรม ภายใต กรอบความค ดท ว า ผ กระท าผ ดจะไม กระท าผ ดถ าร ว าถ กจ บตามอง เช น ต ดต งระบบไฟฟ าส องสว าง ระบบกล องวงจรป ด (CCTV) ๓) พ ฒนาระบบงานสายตรวจให ม ความพร อม และม ประส ทธ ภาพในการระง บเหต และบร การ ประชาชนด วยความรวดเร ว ๔) พ ฒนาศ นย ร บแจ งเหต ๑๙๑ เพ อเฝ าระว งในการร บแจ งเหต และบร หารสถานการณ ส าค ญ ระด บจ งหว ด และสถาน ต ารวจ เพ อเพ มช องทางในการเข าถ งประชาชน และเป นศ นย ประสานงานกลางระหว าง หน วยงานต างๆ

20 แผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค ๖ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ๑๙ ๕) น าเทคโนโลย มาใช ในการป องก นปราบปรามอาชญากรรม และการส บสวน เช น ระบบ โทรท ศน วงจรป ด (CCTV) ระบบบอกต าแหน งพ ก ด (GPS) ส อส งคมออนไลน (Social Media) การประย กต ใช โปรแกรมใช งานบนโทรศ พท ม อถ อ ๖) พ ฒนาการเก บบ นท กข อม ลท เก ดเหต ให เป นข อม ลเช งพ นท ก าหนดจ ดท ม อ ตราการเก ด อาชญากรรมส ง (Hot Spot) เพ อน าไปส การว เคราะห อาชญากรรม ๗) ด าเน นการว เคราะห อาชญากรรมในท กระด บ เพ อให ทราบถ งสถานการณ แนวโน ม แผน ประท ษกรรม และน ามาใช ในการป องก น และแก ไขป ญหาอาชญากรรม รวมท งการประชาส มพ นธ เพ อสร างความ ร วมม อจากประชาชนในเว บไซต และส อต างๆ อย างสม าเสมอ ๘) จ ดระเบ ยบส งคมตามอ านาจหน าท และเข มงวดกวดข นในการปราบปรามอบายม ขอย าง จร งจ ง ๙) การปฏ บ ต งานของต ารวจให ย ดประชาชนเป นศ นย กลาง และเสร มสร างการม ส วนร วมของ ประชาชน โดยบ รณาการท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามอาชญากรรม และสร างจ ตส าน ก ให ประชาชนท กคนม ส วนร บผ ดชอบ ตามหล กการท ว า ประชาชน ค อ ต ารวจคนแรก ๑๐) ผล กด นให ม มาตรการทางกฎหมาย ระเบ ยบ ค าส ง ข อบ งค บท เอ ออ านวยต อการป องก น และปราบปรามอาชญากรรมในช มชน สถานประกอบการท กประเภท ส วนราชการและร ฐว สาหก จ เขตช มชน และเขตท อย อาศ ยหนาแน น เช น ต ารวจบ าน ศ นย ยาเสพต ด ต ารวจช มชน เป นต น ๑๑) ส งเสร มและพ ฒนาระบบสายตรวจต าบล สายตรวจช มชน และต ารวจช มชนส มพ นธ ให ม ความพร อมและม ประส ทธ ภาพในการระง บเหต และบร การประชาชนด วยความรวดเร ว ๑๒) การต งจ ดตรวจจ ดสก ดในเส นทางส าค ญ และในเส นทางส ารองในเขตพ นท ร บผ ดชอบ เพ อ ปราบปรามสก ดก นยาเสพต ด ผ กระท าผ ดอ นและป องก นเหต ร ายโดยการท างานต องม มาตรฐาน แต งเคร องแบบให เร ยบร อย เพ อร กษาภาพล กษณ ของต ารวจ ๑๓) เร งร ดส บสวนต ดตามจ บก มคด อาญา ๕ กล ม โดยม เป าหมายให ผลการจ บก มคด อาญากล มท ๑-๕ หร อกล มใดกล มหน งเป นอ นด บ ๑ ของส าน กงานต ารวจแห งชาต ๑๔) ส บสวนต ดตามจ บก มผ ต องหาตามหมายจ บคด ค างเก า และคด เก ดใหม ในท กฐานความผ ดให เพ มมากข นอย างน อย ร อยละ ๕ สถาน /เด อน ๑๕) ส บสวน ขยายผลการจ บก มท กคด โดยเฉพาะการจ บก มเคร อข ายรายส าค ญหร อท ม อ ทธ พล ในพ นท เพ อเช อมโยงไปถ งผ บงการ ผ ใช จ างวาน ผ อย เบ องหล ง และผ ท เก ยวข องมาด าเน นคด ๑๖) ประช มต ดตามความค บหน าในงานส บสวนท กเด อน อย างน อยเด อนละ ๒ คร ง หากเป นคด ส าค ญ หร อน าสนใจ จะประช มต ดตามคด เป นระยะอย างต อเน อง ๑๗) กวดข นปราบปรามอบายม ข บ อนการพน น ต ม าไฟฟ า เคร องจ กรกลไฟฟ า ส งมอมเมา เยาวชน การพกพาอาว ธป น สถานบร การผ ดกฎหมาย การค าน าม นเถ อน การค ามน ษย การโจรกรรมรถ การ บ งค บใช แรงงาน การค าประเวณ การหล กเล ยงน าส นค าหน ภาษ ตามชายแดน การกระท าความผ ดเก ยวก บ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การละเม ดทร พย ส นทางป ญญา และการท จร ตจ าน าข าว และห ามม ให ข าราชการต ารวจปล อยปละละเลย เข าไปม ส วนพ วพ น ย งเก ยวหร อม ผลประโยชน หากตรวจสอบพบ จะด าเน นการทางการปกครอง ทางว น ย และทางอาญาโดยเด ดขาด ๑๘) จ ดท าแผนระดมกวาดล างปราบปรามอาชญากรรม โดยก าหนดห วงเวลาท เหมาะสม อย าง น อยเด อนละ ๒ คร ง และม งเน นการจ บก มส งผ ดกฎหมาย อาว ธป น อาว ธสงคราม ยาเสพต ดให โทษ และหมายจ บ คด ค างเก า

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information