ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_ แผนการบร หาร หล กส ตรและการ จ ดการเร ยนการสอน 1.เพ อให การ บร หาร หล กส ตรและ การจ ดการ เร ยนการสอน ม ค ณภาพ 2.เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน 3. เพ อให การ ด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการของ กล มภารก จ ด านว ชาการม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ ผลการประเม น ความพ งพอใจในการ บร หารหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการ สอนมากกว า 3.5 ข นไปร อยละ ร อยละ 90 ของ แผนงานโครงการ ในกล มภารก จด าน ว ชาการม การ ด าเน นการบรรล ตามต วบ งช และ เสร จส นในเวลาท ก าหนด 1.อาจารย ท กท าน 2. แผนงาน/ โครงการในกล ม ภารก จด าน ว ชาการ การบร หารหล กส ตร 1.รวบรวมผลการประเม นมาใช ใน การพ ฒนาปร บปร งการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน 2. จ ดท าตารางสอน / จ ดสรรภาระ งาน มอบหมายงาน 3. จ ดประช มน าเสนอการออกแบบ การเร ยนการสอนโดยด าเน นการ ตามเกณฑ การประก นค ณภาพ 4. สน บสน นให อาจารย ใช ว ธ การ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและ สร างเสร มประสบการณ จร ง และ สน บสน นให ม การท าว จ ยเพ อ พ ฒนากระบวนการเร ยนร และการ สอนโดยใช เคร อข ายคอมพ วเตอร และตามสภาพการเปล ยนแปลงของ ต.ค.54 -ก.ย ,236 บาท (ค าว สด / อ ปกรณ ) 1. ม การบร หาร หล กส ตรท ม ค ณภาพ 2. ม การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม เกณฑ 3.แผนงาน/ โครงการใน กล มภารก จ ด านว ชาการ บรรล และ ประส ทธ ภาพ อ.ประกร ต ~ 17 ~ ว ชาการ

2 ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล ส งคม 5. ประเม นความพ งพอใจของ น กศ กษาและอาจารย ในการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน ส งสน บสน นการเร ยนร 6. ประเม นค ณภาพของหล กส ตร และจ ดการเร ยนการสอนตามต ว บ งช กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร ท กป การศ กษาเพ อ ประก นค ณภาพหล กส ตรและการ เร ยนการสอน 7. ประเม นผลการเร ยนร ของ น กศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร 8. ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ผ ใช บ ณฑ ตแหล งฝ ก ต อการบร หารหล กส ตรการจ ดการ เร ยนการสอน การปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 9. รายงานผลการประเม นต อ ผ บร หารและน าผลการประเม นมา พ ฒนาปร บปร ง 10. รายงานการด าเน นงานของ ~ 18 ~ ว ชาการ

3 หล กส ตร (มคอ.7 ) ท กป การศ กษา 11.ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน 12. ตรวจสอบการจ ดท ารายการ การเบ กจ ายค าสอนของอาจารย พ เศษและอาจารย พ เศษแหล งฝ ก 13. ประชาส มพ นธ แผน ย ทธศาสตร ของว ทยาล ยให บ คคลากรในกล มภารก จทราบ 1. ประช มวางแผนในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป กล ม ภารก จด านว ชาการโดยว เคราะห จากผลการด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคในป การศ กษาท ผ านมา 2. ก าหนดต วบ งช และค าเป าหมายของแผนงาน การด าเน นงานของกล มภารก จ ด านว ชาการ 3. เสนอแผนและประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด าน ว ชาการให บ คลากรทราบและ น าแผนไปปฏ บ ต 4. จ ดหาทร พยากรท เอ อต อการ ด าเน นงานอย างเพ ยงพอ 5. ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ~ 19 ~ ว ชาการ

4 ED55101_ แผนการร บและ ผล ตน กศ กษาตาม นโยบายและ เป าหมายแผนพ ฒนา ประจ าป 1. เพ อร บ สม คร น กศ กษาใหม เข าศ กษา ตาม ค ณสมบ ต ท สบช.ก าหนด ได ครบตาม จ านวนท ก าหนดใน แผนการร บ ม น กศ กษาใหม เข า ศ กษาตามแผนท ก าหนดอย างน อย ร อยละ 95 ในการด าเน นงานตามแผนงาน/ โครงการ 6. ก าก บต ดตามในการด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการ 7.สร ปต ดตามผลการด าเน นงาน และสร ปผลการด าเน นงานท ก ไตรมาสเสนอต อคณะ กรรมการบร หาร 8.น าผลการประเม นมาพ ฒนา ปร บปร ง 9.จ ดท าค ม อการบร หารงานกล ม ภารก จด านว ชาการ 10.เข ยนรายงานประเม นตนเอง และเตร ยมความพร อมในการร บ การตรวจประเม นค ณภาพจาก องค กรประเม นค ณภาพ น กเร ยนช น 1.วางแผนการร บสม ครและ พ.ย.55 - ม น กศ กษาใหม ม ธยมศ กษา ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตาม เข าร บ ป ท 6 ท ม นโยบายของ สบช. การศ กษาใน ภ ม ล าเนาจ งหว ด 2.ประชาส มพ นธ การร บสม คร ธ.ค.54-ม.ค. ว ทยาล ยตาม สระบ ร และตามท และค ดเล อกโดยจ ดท าประกาศ 55 แผนท ก าหนด สบช.ก าหนด ต ดป ายประกาศ และประกาศ ทาง Website ของว ทยาล ย 3.แนะแนวการศ กษาพยาบาล และการร บสม ครตามโรงเร ยน ม ธยมต าง ๆ ~ 20 ~ ว ชาการ อ.ประกร ต อ.ป ยะร ตน อ.เกศแก ว

5 น กศ กษาเข า ศ กษา และ เป นไปตาม ก าหนดเวลา ED55101_ แผนงานการ บร หารศ นย พ มพ 1. เพ อให ม การ จ ดพ มพ จดหมายและ เอกสารราชการ ค ม อการสอน และเอกสาร ว ชาการอย าง ถ กต อง รวดเร ว 2.ม การใช ระบบ งานสาร บรรณทางอ เลค โทรน คตาม ระบบท ก าหนด 3.ม การจ ดท า ค าตอบแทน การสอน อาจารย พ เศษท ร อยละ 80 ของ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจในระด บด (มากกว า 3.51) 4.ด าเน นการร บสม ครและ ก.พ.-เม.ย.55 ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตามแผน ก าหนด - ร บตรง - ร บกลาง 5.ประกาศผลการค ดเล อกและ ม.ค., พ.ค.55 ต ดต อประชาส มพ นธ ข อม ลให ผ ท การค ดเล อก ม.ย.55 6.ประเม นผลและสร ปรายงาน อาจารย และ ต.ค ,847 เจ าหน าท -ก.ย. 55 บาท ~ 21 ~ ว ชาการ 1. ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบ จ ดสรรภาระงานและ มอบหมายงาน 2. จ ดพ มพ หน งส อราชการ เอกสารว ชาการ และค าตอบ แทนอาจารย พ เศษ และ เอกสารรายงานอ น ๆ ท สน บสน นการด าเน นงานตาม พ นธก จด านว ชาการของว ทยาล ย ตามบ นท กขอใช บร การ 3.ประสานงานและจ ดท าส าเนา เอกสารและจ ดท าเล มเอกสาร ค ม อก บร านบร การถ ายเอกสาร 4.บ นท กและประมวลผลข อม ล การประเม นประส ทธ ภาพการ สอนและการประเม นข อม ลอ นๆ ตามพ นธก จด านว ชาการ ม การจ ดท า เอกสารการ ด าเน นงานท สน บสน นการ ปฏ บ ต งานตาม พ นธก จอย างม ค ณภาพ อ.ประกร ต เจ าหน าท ศ นย พ มพ ค ณย พ น ค ณท พวรรณ ค ณร ตต กาล

6 ถ กต องและ รวดเร วท นตาม ก าหนดเวลา 4. ม การ ประมวล ผล การประเม น ประส ทธ ภาพ การสอนของ อาจารย ค ณล กษณะ บ ณฑ ต การ ส มมนาการ เร ยนการสอน อย างถ กต อง และส าเร จตาม ก าหนด เวลา 5.ม การวางแผน และด าเน นการ เบ กพ สด และ คร ภ ณฑ ตาม ระบบท นตาม ก าหนดเวลา และความ ต องการของ ผ ใช ในกล ม ว ชาการ 5.บ นท กข อม ลในฐาน ข อม ลตามท มอบหมาย 6.ด าเน นงานระบบสารบรรณ ทางอ เลคโทรน ค 7.ด าเน นการเบ กจ ายพ สด และ คร ภ ณฑ ตามระบบท นตาม ก าหนดเวลาและความต องการ ของผ ใช ในกล มว ชาการ 8.ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ และน าผลมาพ ฒนา ปร บปร ง ~ 22 ~ ว ชาการ

7 6. ม การบ นท ก ข อม ลและ จ ดเก บข อม ล อย างเป นระบบ และม ความเป น ป จจ บ น ED แผนบร หารจ ดการงานประจ า ED แผนงาน การศ กษาท วไป ED แผนงานกล ม ว ชาช พ 1 ED แผนงานกล ม กล มว ชาช พ 2 เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด ~ 23 ~ ว ชาการ ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย ,308 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 196,250 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 686,395 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน ดร.พอเพ ญ อ.ส น ย ร ตน อ.น สรา

8 เป นไปตาม แผน 2.4 แผนงานทะเบ ยน ว ดและประเม นผล งานทะเบ ยน ED การลงทะเบ ยนเร ยน 1. เพ อข น 1.1ร อยละ 100 (1) ทะเบ ยน ของน กศ กษาใหม น กศ กษาใหม การข น ทะเบ ยน 2. เพ อให น กศ กษา ลงทะเบ ยน เร ยนถ กต อง ตามแผนการ จ ดการศ กษา และเป นไป ตาม ก าหนดเวลา 2.1 ร อยละ 100 ของน กศ กษา ลงทะเบ ยนเร ยน ครบท กรายว ชาท เป ดสอน และเป น ไปตาม ก าหนดเวลา 2.2 ม การบ นท ก ข อม ลการลง ทะเบ ยนในฐาน 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า เป นไปตามแผน สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง น กศ กษาท การค ดเล อกเข า ศ กษา ในป การ ศ กษา 2555 ~ 24 ~ ว ชาการ 1.1 วางแผนในการร บรายงานต ว และข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม 1.2 ด าเน นการร บการ ลงทะเบ ยนเร ยน -เตร ยมเอกสาร -ตรวจสอบเอกสาร -จ ดเก บหล กฐาน -บ นท กข อม ลในฐานข อม ล ทะเบ ยน -ต ดต อท าบ ตรน กศ กษา 1.3 ประเม นผลการด าเน นงาน และพ ฒนาปร บปร ง 2.1 ด าเน นการร บลงทะเบ ยน เร ยนโดย -วางแผนก าหนดการลงทะเบ ยน -จ ดท าค ม อลงทะเบ ยน -ตรวจสอบจ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยน -ต ดต อธนาคาร กร งไทยในการ ช าระเง นด วยระบบ Tellor payment - ประชาส มพ นธ น กศ กษา ม.ย.55 21,689 บาท 3,000 บาท 1. 1การข น ทะเบ ยน น กศ กษาใหม ม ความถ กต อง ครบถ วน 1.2การจ ดเก บ เอกสารเป น ระบบถ กต อง 1.3 น กศ กษาได บ ตรใหม ใน ร ปแบบ smart card 1.4 น กศ กษา ท กคน ลงทะเบ ยน ถ กต องม ประส ทธ ภาพ รวดเร วและ ครบถ วนตาม เวลาท ก าหนด 2.1 ม น กศ กษา ใหม เข าร บ อ.ศ ร วรรณ ค ณศศ ว มล

9 ข อม ลทะเบ ยน ภายใน 2 ส ปดาห หล งการ ลงทะเบ ยน การส าเร จการศ กษา 3.เพ อ 3.1 ขออน ม ต ด าเน นการใน ส าเร จการศ กษา เร องการ จากสภาม.มห ดล ส าเร จ ได ท นตาม การศ กษาของ ก าหนดเวลา น กศ กษา -จ ดท า ใบร บรองการ ส าเร จ การศ กษาและ ใบปร ญญา บ ตรจากม. มห ดล -ลงทะเบ ยน ร บปร ญญา 4.เพ อการ สม ครสอบ และข น ทะเบ ยนเป นผ ประกอบ ว ชาช พ 4. ร อยละ 100 ของ น กศ กษา สม ครสอบข น ทะเบ ยนฯท นตาม ก าหนดเวลา - ค ด FTES การศ กษาใน ว ทยาล ยตาม แผนท ก าหนด น กศ กษาช นป 4 จ านวน 80 คน 3.1 การขออน ม ต ส าเร จ การศ กษา - รวบรวมเอกสารหล กฐาน ของน.ศ และตรวจสอบความ ถ กต อง - ท าหน งส อราชการต ดต อ ประสานงานก บม.มห ดลขออน ม ต การส าเร จการศ กษาและขอ หล กฐานการส าเร จการศ กษาเพ อ ส งให สภาการพยาบาลภายใน เวลาก าหนด 4. การสม ครสอบข นทะเบ ยน -ต ดต อประสานงานก บสภาการ พยาบาล -ให น กศ กษากรอกใบสม ครและ เตร ยมหล กฐานการสม คร จ ดท าหน งส อและจ ดส ง เอกสาร - ต ดตามผลสอบสภาและสร ปผล ~ 25 ~ ว ชาการ ธ.ค.54 - ม.ค. 55 5,000 บาท อ.ศ ร วรรณ 4. น กศ กษา สม ครสอบข น ทะเบ ยนท นเวลา ท ก าหนด

10 5. เพ อการ 5.ร อยละ 90 ของ สม ครเป น บ ณฑ ต วพบ. สมาช ก สระบ ร เป นสมาช ก องค กร/ องค กร/สมาคม/ สมาคม/ชมรม ชมรมว ชาช พ ว ชาช พต างๆ การร บรองการศ กษา 6. เพ อ ให บร การใน การตรวจสอบ ว ฒ และออก หล กฐาน ทางการศ กษา และหล กฐาน อ น ๆ ท ท นการศ กษา 7. เพ อ สน บสน นให น กศ กษา ท น อ ดหน น 6. ผ ขอร บบร การ และสถาบ นต างๆ ข อม ล/ บร การตรวจสอบ ค ณว ฒ ครบถ วน ถ กต องตาม ก าหนดเวลา 7.ร อยละ 75 ของ ความพ งพอใจใน การให บร การของ ผ ร บบร การ น กศ กษาและศ ษย เก าด านงาน ทะเบ ยนอย ใน ระด บด (มากกว า 3.5 ข นไป) 8. น กศ กษาร อยละ 95 การ สน บสน นให ท นอ ดหน น 5. ต ดต อก บสมาคมและชมรม 5. บ ณฑ ตได เป น ว ชาช พ ชมรมศ ษย เก าเพ อ การ สมาช กองค กร/ สม ครสมาช ก สมาคม/ชมรม ว ชาช พต าง ๆ ~ 26 ~ ว ชาการ 6.ตรวจสอบค ณว ฒ และออก หน งส อร บรองหล กฐานการศ กษา น กศ กษาท กช นป 1.ต ดต อก บหน วยงานเจ าของ โควต าและหน วยงานในส งก ด กระทรวงสาธารณ ส ขเพ อการให ท นสน บสน นการ ศ กษาและท า 6. ผ ขอร บ บร การและ สถาบ นต าง ๆ บร การท ครบถ วนรวดเร ว อ.ศ ร วรรณ ค ณศศ ว มล

11 การศ กษาจาก การศ กษาจาก หน วยงานใน หน วยงานใน ส งก ดกระทรวง กระทรวง สาธารณส ข สาธารณส ขและได และการท า ท าส ญญาร บ เข า ส ญญาร บท น ท างานเม อส าเร จ เคร อข ายศ ษย เก า ส มพ นธ 1.พ ฒนา เคร อข าย ศ นย กลางการ ต ดต อ ประสานงานก บ สมาคม ชมรม กล ม และ องค กรของศ ษย เก า และ เสร มสร าง ความส มพ นธ ระหว าง ว ทยาล ยและ ศ ษย เก า 2. ร วมม อก บ ชมรมศ ษย เก า ของว ทยาล ย และหน วยงาน อ นๆ ท งภาคร ฐ หร อเอกชน ใน การศ กษา ม ช องทางการ ต ดตามระหว าง ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น ส ญญา 2.ให ข อม ลน กศ กษาและให การ สน บสน นในการสม ครร บท นจาก หน วยงานและท าส ญญาร บท น 3. สร ปสถ ต ข อม ล จ านวน น กศ กษา และข อม ลอ นๆท เก ยวข อง ศ ษย เก าท กร น 1.แต งต งด าเน นการ 1 พ.ย.54 1,738 บาท 1.ว ทยาล ยม 2.ประช มวางแผน -30 ส.ค.55 กลไกท จะท าให 3. ต ดต อประสานงานก บ ม การเช อมโยง ประธานชมรมศ ษย ว ทยาล ย และ ก บศ ษย เก า ร บฟ งค าช แจงร ปแบบการ อย างเป นระบบ ด าเน นงานในการจ ดต งเคร อข าย 2.ว ทยาล ย ศ ษย เก าส มพ นธ ม เวบไซต ท จะ 4. ประสานงานก บ เป นช องทางใน เพ อพ ฒนาเวบไซต ฐานข อม ล การต ดต อก บ 5.จ ดท าท าเน ยบนามและท อย ศ ษย เก าอย าง ของศ ษย เก าให เป นป จจ บ น เป นร ปธรรม ~ 27 ~ ว ชาการ อ.ศ ร วรรณ อ.เกศแก ว อ.ประกร ต

12 การเผยแพร ความร และ ว ชาการแขนง ต างๆ รวมท ง การท าก จกรรม ท เป นประโยชน ต อว ทยาล ย และสาธารณชน 3. รวบรวมและ จ ดท าท าเน ยบ นามและท อย ของศ ษย เก า เพ อใช เป น ฐานข อม ล และ ประโยชน ใน ก จการของ ว ทยาล ย จ ดท าเว บไซต พ มพ เอกสาร และส งพ มพ ต างๆ เพ อ ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ลข าวสาร และก จกรรม ต างๆ ของ ว ทยาล ย ~ 28 ~ ว ชาการ

13 การต ดตามการได งานท าและต ดตาม ประเม นค ณภาพและ ความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต งานว ดและประเม นผล ED55102_2.4 (2) งานว ดและ ประเม นผล 1.เพ อต ดตาม การได งานท า ของผ ส าเร จ การศ กษา 2. ต ดตาม ค ณภาพและ ความพ งพอใจ ของผ ใช บ ณฑ ต 1. เพ อให ม การว ดผล ส มฤทธ ทางการเร ยน ท เป น มาตรฐาน 2. เพ อให ม 1.ร อยละ 95 ของ ผ ส าเร จการศ กษาได งานท าหร อ ประกอบ อาช พ อ สระภายใน 1 ป 2. ร อยละ 80 ของ ผ ใช บ ณฑ ตม ค าเฉล ยความพ ง พอใจในระด บด (มากกว า 3.5 ข น ไป) 3ค ณภาพบ ณฑ ต จากผ ใช บ ณฑ ตอย ในระด บ 3.5 ข นไป 1. ร อยละ 100 ของจ านวนรายว ชา ท จ ดสอบม ผ งการ ออกข อสอบ 2. ร อยละ 100 ของจ านวนรายว ชา ท จ ดสอบม การ น กศ กษาช นป 4 ร น 31 จ านวน 79 คน อาจารย และ น กศ กษาท กช นป ทราบ ~ 29 ~ ว ชาการ 1. วางแผนการด าเน นงานในการ ต ดตามการได งานท า ประเม น ค ณภาพและความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต 2. รวบรวมข อม ลและ ประชาส มพ นธ ข อม ลการร บสม คร งาน 3. ต ดตามการได งานท า เง นเด อน และสถานท ท างานของ บ ณฑ ตโดยใช แบบส ารวจ 4. สร ปรายงานผล 5.จ ดท าแบบ สอบถามและส ง แบบสอบถามต ดตาม ค ณภาพ บ ณฑ ตและความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต ไปย งหน วยงานท บ ณฑ ตท างาน 6.ว เคราะห ข อม ล และสร ป รายงานผล 1. วางแผนและด าเน นการสอบโดย 1.1 จ ดท าตารางสอบและ แต งต งกรรมการค มสอบ 1.2 จ ดท าตารางรายช อผ ว พากษ ข อสอบและ ประชาส มพ นธ ให เม.ย.-ก.ค. 55 3,000บาท 1. ต ดตามการ ได งานท าของ บ ณฑ ตได ครบถ วน 2. ต ดตาม ค ณภาพบ ณฑ ต และความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ตได ครบถ วน ต.ค ก.ย ,696 บาท น กศ กษาส าเร จ การศ กษาตาม เวลาท ก าหนด และผ านการ ประเม น ผลส มฤทธ ทาง การศ กษาตาม อ.เกศแก ว อ.ศ ร วรรณ อ.เกศแก ว อ.ป ยร ตน อ.วน ศา อ.ว ลาว ลย นางอมรศร น.ส.คน งน จ

14 การ ว พากษ และ ประเม นผล ว เคราะห ข อสอบ ส มฤทธ 3. สามารถออกใบ ทางการเร ยน รายงานผล สอดคล อง การศ กษาได ภายใน ตามท 4 ส ปดาห หล งป ด หล กส ตร ภาคการศ กษา ก าหนด ถ กต องและ เสร จตามเวลา ท ก าหนด 1.3 จ ดท าแบบทดสอบท ผ าน เกณฑ การว พากษ แล ว มาตรฐานท 1.4 ตรวจคะแนนและว เคราะห หล กส ตร ข อสอบและจ ดท าคล งข อสอบ ก าหนด ค ณภาพ 1.5 วางแผนบ าร งร กษา โปรแกรมตรวจข อสอบ MCTA 2. ประเม นผลส มฤทธ การเร ยนร โดยด าเน นการด งน 2.1 รวบรวมคะแนนจาก อาจารย ว ชาท ผ าน การทวนสอบคะแนนแล ว ด าเน นการค ดค านวณคะแนน และต ดเกรด 2.2 ส งคะแนนท ค านวณ แล วให อาจารย ว ชา 2.3 งานว ดและประเม นผล ตรวจสอบคะแนนรายว ชา 4.รายงานการประเม นผลและ เกรดแต ละช นป ให คณะกรรมการว ดและประเม นผล ร บทราบ 5. ประมวลผลคะแนนเฉล ย สะสม 6.สร ปรายงานการประเม นผล ส มฤทธ ตามท หล กส ตรก าหนด ~ 30 ~ ว ชาการ

15 3.เพ อให น กศ กษา อน ม ต ปร ญญา บ ตรตาม ก าหนดเวลา 7.ร อยละ 100 ของ น กศ กษาการ อน ม ต ปร ญญาบ ตร และ ประกาศผลการเร ยน 7.แจ งผลการเร ยนให ผ ปกครอง ทราบกรณ ม ผลการเร ยนต ากว า เกณฑ 8. ออกใบรายงานผลการศ กษา น กศ กษาป 4 9.จ ดท าคะแนนเฉล ยตลอด หล กส ตรและรายช อน กศ กษาท อย ในระด บเก ยรต น ยม 10.สร ปผลการเร ยนตลอด หล กส ตรเสนอต อคณะกรรมการ ว ดและประเม นผล 11. เสนอขออน ม ต ส าเร จ การศ กษาต อกรรมการบร หาร ว ทยาล ยและเสนอขออน ม ต ต อ สภามหาว ทยาล ยมห ดล 12.จ ดท าใบ ทรานสคร ปและส ง มอบให บ ณฑ ต อ.เกศแก ว อ.ป ยะร ตน อ.ว ลาว ลย ~ 31 ~ ว ชาการ

16 ย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตทางด านส ขภาพเพ อรองร บระบบส ขภาพของช มชน เป าประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม อ ตล กษณ ท โดดเด น ม ความเป นเล ศทาง ด านความร ป ญญา และท กษะทางว ชาช พ ปฏ บ ต งานด วยจ ตว ญญาณการบร การท เป นม ออาช พ ค าน งถ งช มชน แผนงาน : 1 ผล ตและพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช ED55201 แผนงานพ ฒนาระบบกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มสมรรถนะของผ เร ยน ED55201 _1.1 แผนงานบร หาร หล กส ตรตาม มาตรฐาน TQF อาจารย และ น กศ กษา 1. เพ อพ ฒนา หล กส ตรให ได ตามกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร และ สอดคล องก บ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ความ ต องการและ การ เปล ยนแปลง ของส งคม 1.ม ความร วมม อใน การพ ฒนาและ บร หารหล กส ตร ระหว างสถาบ นก บ ภาคร ฐท เก ยวข อง ก บว ชาช พ 2.ม ระบบและกลไก ในการจ ดการเร ยน การสอน (สบช ) 3.ผลการประเม น ค ณภาพบ ณฑ ตตาม กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ อ ดมศ กษา มากกว า 3.5 (สมศ ข นไปร อยละ 70) 4.ม ระบบและกลไก การพ ฒนานา ผลส มฤทธ การ เร ยนร ตาม ค ณล กษณะบ ณฑ ต ~ 32 ~ ว ชาการ 1. วางแผนในการด าเน นการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน 2. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรโดย จ ดท ารายละเอ ยดของหล กส ตร (มคอ.2) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ 3.4) 3. น าเสนหล กส ตรปร บปร ง 2558 ต อคณะกรรมการบร หารว ทยาล ย สถาบ นสมทบ สภากาพยาบาล และ ส าน กงานการอ ดมศ กษา 4.. ประชาส มพ นธ หล กส ตรใหม และ วางแผนการน าหล กส ตรมาใช 5. รวบรวมผลการประเม นการ บร หารหล กส ตรมาใช ในการพ ฒนา ปร บปร ง 6. จ ดท าแผนแม บทการศ กษา แผนการศ กษาและปฏ ท นการศ กษา 7. จ ดประช มคณะกรรมการหล กส ตร เพ อพ จารณาแผนแม บทการบร หาร หล กส ตรประจ าป และประจ า หล กส ตร ต.ค.54 -ก.ย ม การ ด าเน นงาน พ ฒนาหล กส ตร ให ได ตามกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร - การจ ดการ เร ยนการสอนม ค ณภาพ อ.ประกร ต อ.ดร.พอเพ ญ อ.น สรา อ.ส น ย ร ตน

17 (สกอ.2.7 ) และได ด าเน นการได 3 ข อ 5.ม การส ารวจ ค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ ง ประสงค 6.ม การน าผลการ ประเม นมาพ ฒนา ปร บปร งหล กส ตร 7. ม การสน บสน น ทร พยากรและ เทคโนโลย งบประมาณในการ พ ฒนาบ ณฑ ต 8.ผลการประเม น ความเช อม นของ ค ณภาพบ ณฑ ต เท าก บ 3 9.ผลการประเม น การประก นค ณภาพ หล กส ตรและการ จ ดการเร ยนการสอน ผ านเกณฑ ในระด บ ด มากผ านครบ 10 ข อ 8. จ ดประช มน าเสนอการออกแบบ การเร ยนการสอนโดยด าเน นการตาม เกณฑ การประก นค ณภาพหล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอน ตามผล การเร ยนร กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร และจ ดท า Curriculum mapping จ ดท า รายละเอ ยดของว ชา (มคอ.3,4 ) 9. สน บสน นให อาจารย ใช ว ธ การ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและ สร างเสร มประสบการณ จร ง และ สน บสน นให ม การท าว จ ยการจ ดการ ความร เพ อพ ฒนากระบวนการ เร ยนร และการสอนโดยใช เคร อข าย คอมพ วเตอร และตามสภาพการ เปล ยนแปลงของส งคม 10. ประเม นความพ งพอใจของ น กศ กษาและอาจารย ในการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ส งสน บสน นการเร ยนร 11. ประเม นค ณภาพของหล กส ตร และจ ดการเร ยนการสอนตามต วบ งช กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร ท กป การศ กษาเพ อ ประก นค ณภาพหล กส ตรและการ เร ยนการสอน ~ 33 ~ ว ชาการ

18 ED55201 _1.2 โครงการประสาน ความร วมม อในการ ผล ตและพ ฒนา น กศ กษาในการฝ ก ภาคปฏ บ ต ร วมก บ แหล งฝ ก 1.เพ อเตร ยม ความพร อม ของแหล งฝ ก ในการฝ ก ภาคปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 2.เพ อ ร อยละ 80 ของผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจใน ระด บมาก 12. ประเม นผลการเร ยนร ของ น กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร 13. ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ผ ใช บ ณฑ ตแหล งฝ ก ต อการบร หารหล กส ตรการจ ดการ เร ยนการสอน การปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 14.. รายงานผลการประเม นต อ ผ บร หารและน าผลการประเม นมา พ ฒนาปร บปร ง 15. รายงานการด าเน นงานของ หล กส ตร(มคอ.7 ) ท กป การศ กษา 16. เท ยบเค ยงการบร หารหล กส ตร ก บสถาบ นอ น (ศ กษาด งานการ จ ดการเร ยนการสอน ) 17. พ ฒนาฐานข อม ลว ชาการและ บ นท กข อม ลให เป นป จจ บ น ผ บร หารของกล ม ก.ค. ก.ย. การพยาบาล และ 55 ผ บร หารของกล ม ว ชาการ ว ทยาล ย พยาบาลบรมราช ชนน สระบ ร ~ 34 ~ ว ชาการ 1.1 ข นเตร ยมการ 1.2 วางแผนงานและจ ดท า โครงการ 1.2 ต ดต อประสานงานผ เข าร บ การประช ม 1.3 เตร ยมความพร อมด าน เอกสารและสถานท 2. ข นด าเน นการ จ ดก จกรรม ด งน 60,000 บาท ม แนวทางใน การเตร ยม ความพร อมใน การพ ฒนา น กศ กษาในการ ฝ กปฏ บ ต งาน และเก ดความ ร วมท ด ระหว าง อ.ประกร ต

19 พ ฒนาการ จ ดการเร ยน การสอน ภาคปฏ บ ต ให ม ค ณภาพ 2.แผนงานการจ ดการเร ยนการสอนท เน นช มชนเร ยนร จากสภาพจร งสอดคล องก บเอกล กษณ ของสถาบ นและอ ตล กษณ บ ณฑ ต ED55202 _2.1 โครงการประช ม ว ชาการ เร อง ค ณภาพการศ กษาก บ การพ ฒนาอ ตล กษณ บ ณฑ ต ร อยละ 80 ของผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจใน ระด บมากกกว า 3.5 ข นไป อาจารย ท กท าน 1.เพ อจ ดการ เร ยนการสอน ให ม ค ณภาพ ตามการ เปล ยนแปลง ของส งคม 2.1 การประเม นผลการจ ดการเร ยน ว ทยาล ยและ การสอนภาคปฏ บ ต ป การศ กษา แหล งฝ ก 2554 ภาคปฏ บ ต 2.2 การวางแผนการจ ดการเร ยน การสอนภาคปฏ บ ต ป การศ กษา การพ ฒนาน กศ กษา ด าน ค ณธรรม จร ยธรรม การให บร การ ด วยห วใจความเป นมน ษย และ เกณฑ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร สาขาพยาบาลศาสตร 3. ข นการประเม นผล 3.1 ประเม นความพ งพอใจท ได จาก การประช ม 3.2 น าผลการประเม นไปปร บปร ง พ ฒนาโครงการ ~ 35 ~ ว ชาการ 1.ด าเน นการจ ดท าโครงการและ ต ดต อว ทยากรในการบรรยาย การศ กษาท ม ค ณภาพตามการ เปล ยนแปลง 2. ด าเน นการตามแผน 3.ประเม นผลการโครงการ ต.ค.54- ก.ย ,000 บาท (ค าว ทยากรการ จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตาม การ เปล ยนแปลง 1,200 บาท x 3 ชม. = 3,600 บาท น กศ กษาม อ ต ล กษณ ตามท สถาบ นพระ บรมราชชนก ก าหนด อ.ประกร ต อ.ประไพ

20 ค าเด นทาง ว ทยากร 1,200 บาท ค าว ทยากร บรรยาย Nursing care 1,200 x 3 ชม. =3,600 ค าเด นทาง 2,000 บาท ส นทร ยสนทนา และการ ให บร การด วย ห วใจความเป น มน ษย 600 x 17 ชม. = 10,200 บาท การสอนด วย ความเอ ออาทร ให บร การด วย ห วใจความเป น มน ษย 600 x 6 ชม = 3,600 บาท ค าเด นทาง 1,200 บาท ~ 36 ~ ว ชาการ

21 2. เพ อ พ ฒนาการ จ ดการเร ยน การสอนให เป นไปตามอ ต ล กษณ บ ณฑ ต การบร การ ส ขภาพด วย ห วใจความ 1.ม กลย ทธ ในการ พ ฒนาบ ณฑ ตให ม เอกล กษณ บร การ ส ขภาพด วยห ว ใจความเป นมน ษย 2.ม การสร างระบบ การม ส วนร วมของ ผ เร ยนในการปฏ บ ต ตามอ ตล กษณ ค าอาหารว าง และเคร องด ม 25 บาท x 50 คน x 8 ม อ = 10,000 บาท ค าอาหาร กลางว น 100 บาท x 50 คน x 4 ม อ = 20,000 บาท ค าอาหารเช า เย น ว ทยากร 200 x 7 ม อ =1,400 บาท ค าว สด อ ปกรณ 13,200 บาท) น กศ กษาท กช นป 4.วางแผนกลย ทธ ในการจ ดการ เร ยนการสอนเพ อพ ฒนาน กศ กษา ให ม การบร การส ขภาพด วยความ เอ ออาทรให บร การด วยห วใจความ เป นมน ษย ในแต ละช นป 5. ทบทวนการจ ดการเร ยนการสอน เพ อวางแผนการจ ดการเร ยนการ สอนเพ อส งเสร มพฤต กรรมการ บร การด วยความเอ ออาทรให การ บร การด วยห วใจความเป นมน ษย ~ 37 ~ ว ชาการ

22 เป นมน ษย 3.ร อยละ 70 ของ 3. เพ อจ ดการ น กศ กษาม เร ยนการสอน พฤต กรรมบร การ ให น กศ กษา ด วยห วใจความเป น ม อ ตล กษณ มน ษย ในระด บ บ ณฑ ตท ให มากกว า 3.51ข นไป การบร การ ส ขภาพด วย ห วใจความ เป นมน ษย 4.เพ อส งเสร ม ให น กศ กษาม พฤต กรรมการ บร การส ขภาพ ด วยห ว ใจความเป น มน ษย 5. เพ อปล กฝ ง พฤต กรรม บร การด วยห ว ใจความเป น มน ษย อย าง เป นระบบและ โดย 5.1 ประช มเช งปฏ บ ต การใน การจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา น กศ กษาในการบร การด วยความ เอ ออาทรและให บร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย 5.2. เช ญว ทยากรบรรยายพ เศษ เก ยวก บพฤต กรรมการด แลด วย ความเอ ออาทรบร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย 6.ก าหนดนโยบายและมอบหมาย ก บว ชาในการออกแบบ การจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม การบร การส ขภาพ ด วยความเอ ออาทรให บร การภาพ ด วยห วใจความเป นมน ษย 7. ออกแบบการจ ดการเร ยนการ สอนในการ เสร มสร างการให บร การด วยความ เอ ออาทรบร การห วใจความเป น มน ษย และในรายว ชาปฏ บ ต การ พยาบาลท กรายว ชา 8. อาจารย น เทศด าเน นการ ประเม นพฤต กรรมบร การฯ ของ น กศ กษาตามแบบประเม นท ก าหนดไว และจากผ ใช บร การใน ~ 38 ~ ว ชาการ

23 ต อเน อง 6. เพ อส งเสร ม ให น กศ กษา เป นผ ให บร การ ท ม ความเอ อ อาทรต อ ผ ร บบร การ และผ ร วมงาน 7.ม น กศ กษา/ คร / บ คลากร ต นแบบ บร การด วยห ว ใจความเป น มน ษย อย าง น อย 1 ราย ED55202 _ โครงการจ ดการ เร ยนการสอนเพ อ พ ฒนาการบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย อาจารย สามารถจ ดการ เร ยนการสอน เพ อพ ฒนา บร การห วใจ มน ษย ได - ม ว ชาทางการ พยาบาลท จ ดการ เร ยนการสอนเพ อ พ ฒนาบร การด วย ห วใจความเป น มน ษย อย างน อย 2 แหล งฝ กประเม นการให บร การฯ น กศ กษา 9. ให น กศ กษาประเม นตนเอง เก ยวก บพฤต กรรมการบร การฯตาม แบบประเม นท ก าหนด 10. ว เคราะห และน าผลการ ประเม นมาพ ฒนาและปร บปร ง พฤต กรรมบร การเพ อน าไปพ ฒนา พฤต กรรมของน กศ กษาแต ละช นป 11. จ ดประกวดและมอบรางว ล เร องเล า การบร การด วยห วใจความ เป นมน ษย ของน กศ กษา /อาจารย / บ คลากร 12.แต งต งคณะกรรมการส งเสร ม ว ฒนธรรมบร การด วยห วใจความ เป นมน ษย 13.ค ดเล อกน กศ กษาต นแบบ/คร ต นแบบพฤต กรรมบร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย ในว นพยาบาลหร อในว นไหว คร อาจารย 50 คน - เช ญว ทยากรจาก สบช. อบรม มค.- พ.ค.55 สบช น กศ กษา แนวค ดพ นฐานการจ ดการเร ยนการ 30,000 บาท การพ ฒนาการ สอนเพ อพ ฒนาบร การด วยห ว -ค าว ทยากร บร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย -ค าเด นทาง ใจความเป น -ค ดเล อกรายว ชาท ต องการ -ว ทยากร มน ษย พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนด วย ค าอาหารและ ~ 39 ~ ว ชาการ อ.ประไพ อ.ประกร ต

24 ว ชา -ว ชาการศ กษาท จ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาบร การ ด วยห วใจความเป น มน ษย ท วไปอย าง น อย 1 ว ชา -น กศ กษาม พฤต กรรมบร การ ด วยห วใจความเป น มน ษย ระด บด (X> 3.51 ) ED55202 _2.3 โครงการศ กษาด งาน การจ ดการเร ยนการ สอนส การสร าง อ ตล กษณ บ ณฑ ตใน การด แลส ขภาพด วย ห วใจความเป น มน ษย (บ รณาการก บงาน พ ฒนาอาจารย ) เพ อให คณาจารย 1.ม ความเข าใจ ในแนวทางการ ปล กฝ งค ณค า ความเป น มน ษย และ จ ตส าน ก สาธารณะ 2.เร ยนร แนวทางการ จ ดการเร ยน 1.ร อยละ 90 ของ อาจารย ท งหมด เข าร วมโครงการ 2.ร อยละ 80 ของ อาจารย ท เข าร วม โครงการม ความพ ง พอใจต อก จกรรม ในระด บด ข นไป 3.ร อยละ 60 ห วใจความเป นมน ษย 3-4 รายว ชา -เคร องด ม -น าเสนอการออกแบบการจ ดการ -ค าว สด อ ปกรณ เร ยนการสอนเพ อพ ฒนาบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย ว ชา ป ญหาส ขภาพ 1,2,3 ว ชาการ พยาบาลครอบคร วและช มชน 1, ว ชาทางการศ กษาท วไป 1 ว ชา - ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน -ประเม นผลและรายงานผลการ ด าเน นงานโดยม ว ทยากรจาก สบช. ร วมแลกเปล ยนเร ยนร -ประเม นผลพฤต กรรมบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย น กศ กษา อาจารย พยาบาล และว ทยาจารย จ านวน 38 คน แบ งเป น 2 ร นๆ ละ 19 คน อาจารย พ เล ยง จากโรงพยาบาล สระบ ร จ านวน 1 คน ~ 40 ~ ว ชาการ 1 น าผลการประเม นจากการ ด าเน นการในป 2554 มาเป น แนวทาง 2.ประช มวางแผนงานและจ ดท า โครงการ 3.ต ดต อประสานงานสถานท ศ กษาด งาน 4.เตร ยมความพร อมการศ กษาด งานท งท ศทางการศ กษาด งาน และผลท น ามาใช 5. จ ดก จกรรมศ กษาด งานตาม แผน จ านวน 2 ร น ร น 1 ว นท 4 8 เมษายน 2555 ร น 2 ว นท ต ลาคม ,197,000 บาท ป งบประมาณ ,500 บาท ป งบประมาณ ,500 บาท ด งน - ค าเด นทาง ( 12,000 บาท x 19 คน = 228,000 บาท ว ทยาล ยม แนวทางพ ฒนา น กศ กษา พยาบาลให ม จ ตส าน ก สาธารณะ บ ณฑ ต พยาบาลม อ ต ล กษณ บ ณฑ ต การให บร การ ส ขภาพด วยห ว ใจความเป น ดร.พอเพ ญ อ.พนมพร

25 การสอนท เน น ของรายว ชาม การ การให การ ออกแบบการ ด แลด วยห ว จ ดการเร ยนการ ใจความเป น สอนท พ ฒนา มน ษย น กศ กษาให 3..เร ยนร และ เก ดอ ตล กษณ แลกเปล ยน บ ณฑ ตด านการ กระบวนการ ด แลด วยห ว เทคน คการ ใจความเป นมน ษย ปล กฝ ง ค ณธรรม จร ยธรรมของ สถาบ นการศ ก ษาและ หน วยงาน ต างๆ ภายใต การสน บสน น ของม ลน ธ พ ทธฉ อจ ไต หว น 4..สามารถ วางแผนและ ประย กต ใช กระบวนการ ในการปล กฝ ง ค ณธรรม 6. ประเม นผลการด าเน นงาน -ค าธรรมเน ยมว มน ษย และ 6.1 ประเม นความพ งพอใจท ได ซ า ( 1500 บาท ผ ร บบร การ จากการศ กษาด งาน x 19 คน = การด แล 6.2 ประเม นจ านวนบ คลากรท 28,500 บาท จากน กศ กษา การพ ฒนาสมรรถนะด าน - ค าเบ ยเล ยง พยาบาลด วย การจ ดการเร ยนการสอน (1,500 บาท x ความเข าใจใน 6.3 ประเม นการออกแบบการ 5 ว น x 19 คน ค ณค า และ จ ดการเร ยนการสอนและการจ ด =142,500 บาท ศ กด ศร ความ ก จกรรมเสร มหล กส ตรท พ ฒนา - ค าท พ ก เป นมน ษย น กศ กษาให เก ด อ ตล กษณ (1,750 บาท บ ณฑ ตด านการด แลด วยห ว x 19 คน x 4 ใจความเป นมน ษย ค น = 133, น าผลการประเม นไป บาท ปร บปร งพ ฒนาโครงการ - ค าพาหนะใน - คร งท 1 หล งการศ กษาด งาน ต างประเทศ ของกล มแรกจ ดให ม การประช ม ( 5 ว น x 19 น าเสนอและแลกเปล ยนเร ยนร คน x 700 บาท เสนอป ญหา แนวทางพ ฒนาหล ง = 66,500 บาท การศ กษาด งาน เพ อน าผลการ ประเม นไปแก ไข ปร บปร ง โครงการกล มท 2 - คร งท 2 หล งการศ กษาด งาน ของกล มท 2 จ ดให ม การประช ม สร ปผลการด าเน นงาน ป ญหา และแนวทางการพ ฒนาของกล ม ท 2 ~ 41 ~ ว ชาการ

26 จร ยธรรมท สอดคล องก บ บร บทของ ส งคมและ ว ฒนธรรมไทย ED55202 _ โครงการ พ ฒนาการสร างแบบ ประเม น ตามสภาพจร ง (Authentic Assessment) 1. เพ อให คณาจารย ใน ว ทยาล ย พ ฒนาความร เร อง Authentic Assessment และการสร าง แบบประเม น ท เน น Authentic Assessment 2. เพ อพ ฒนา แบบประเม น ในแบบ Authentic ร อยละของ คณาจารย ม ความ พ งพอใจในการจ ด ให ความร เร อง Authentic Assessment -ม แบบประเม น กลางท เน น Authentic Assessment ร อยละ 75 ของ ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจใน การประช มอย ใน ระด บด ข นไป - คร งท 3 ประช มแลกเปล ยน เร ยนร ท งสองกล มเพ อสร ป ประเม นผลและหาแนวทาง พ ฒนา การจ ดการเร ยนการสอน ให น กศ กษาในการให บร การ ส ขภาพด วยห วใจความเป น มน ษย ในรายว ชาท เก ยวข อง - ต ดตามการน าความร มาใช จ ดการเร ยนการสอนในแต ละ รายว ชา อาจารย 1.วางแผนและจ ดท าโครงการ พ.ค.-ม.ย.55 50,000 บาท 1.อาจารย ม 2.ต ดต อประสานงานว ทยากร (ค าว ทยากร ความร เร อง 3. เตร ยมความพร อมด านเอกสาร 600 x 14ชม. X Authentic และสถานท 2 คน = 16,800 Assessment 4.. วางแผนการสร างแบบประเม น บาท 2. ได แบบ กลางท เน นAuthentic ค าเด นทาง ประเม นกลางท Assessment ว ทยากร 1,500 ใช ประเม น 5.. จ ดการอบรมเร องAuthentic บาท Authentic Assessment ค าอาหารว าง Assessment 6. ว พากษ โดยอาจารย ผ เก ยวข อง 25 บาท x ประเม นผลการอบรม คน x 4 ม อ = 8. ทดลองใช แบบประเม นในรายว ชา 5,000 บาท ท เก ยวข อง ค าอาหาร 9. ว เคราะห ค ณภาพของแบบ กลางว น 150 x ประเม น 50 คน x 2 ม อ = 15,000 บาท ~ 42 ~ ว ชาการ อ.ป ยะร ตน อ.เกศแก ว

27 Assessment ค าว สด อ ปกรณ 11,700 บาท) ED55202_ โครงการพ ฒนา ต.ค.54 - ก.ย. 70,000 บาท ระบบการให 55 (งบว จ ย) ค าปร กษา (ว จ ย) 1.เพ อพ ฒนา ระบบท ปร กษา 2.เพ อพ ฒนา สมรรถนะ อาจารย ท ปร กษา ED แผนงานพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนการสอน ED55203_ พ ฒนาบทเร ยน 1.พ ฒนา e-learning /ebook learning / e- บทเร ยน e- book เพ อ เสร ม ประส ทธ ภาพ การเร ยนการ สอน 1.ม ค ม อระบบท ปร กษา 2.ม ค ม ออาจารย ท ปร กษา 3.ร อยละ90 ของ อาจารย ท ปร กษา การพ ฒนา 1. บทเร ยน e-learning / e- book กล มว ชาละ 1 เร อง อาจารย 54 คน 1.ส ารวจข อม ลเก ยวก บระบบท ปร กษา 2.ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บระบบท ปร กษา 3.จ ดท าค ม อระบบท ปร กษา (ฉบ บร าง) และตรวจสอบความ เป นไปได ของค ม อโดยผ เช ยวชาญ ด วยว ธ Focus group 4.ปร บปร งค ม อระบบท ปร กษา 5.จ ดท าค ม ออาจารย ท ปร กษา 6.จ ดส มมนาเพ อพ ฒนา สมรรถนะอาจารย ท ปร กษา 7.ด าเน นการตามระบบท ปร กษา 8.ประเม นผลโครงการ คณาจารย วพบ.สระบ ร ~ 43 ~ ว ชาการ 1. เข ยนโครงการขออน ม ต ด าเน นการและงบประมาณ 2. ประชาส มพ นธ คณาจารย ท สนใจและจ ดสรรงบประมาณ สน บสน นการด าเน นงาน 3. ต ดตาม ความก าวหน าการ ด าเน นงาน 4. ประเม นผลโครงการ (ไตรมาส 3) (ไตรมาส 4) ต.ค.54-ก.ย ,000 บาท -งบพ ฒนา บทเร ยน 3 เร องๆ ละ 5,000 บาท น กศ กษา สามารถส าเร จ การศ กษาใน เวลาโดยไม ม ป ญหาทางด าน การเร ยนและ ส วนต วมาเป น อ ปสรรคต อการ เร ยนและ สามารถปร บต ว และแก ป ญหา ในการด าเน น ช ว ตร วมก บ ผ อ นอย าง เหมาะสม 1. น กศ กษา พยาบาลม บทเร ยนท ช วย ส งเสร มการ เร ยนร เพ มเต ม นอกนอกเวลา เพ อตอบสนอง ความแตกต าง อ.พน ตนาฎ อ.ส ดา ดร.พอเพ ญ

28 ED55203_ ต าราแนวทาง การน ากระบวนการ พยาบาลไปใช ED55203_ การว จ ยในช น เร ยน (3 เร อง) เพ อพ ฒนา ท กษะการใช กระบวนการ การพยาบาล ของน กศ กษา 1. ว จ ยในช น เร ยนเพ อ แก ป ญหา/ พ ฒนาการ เร ยนการสอน น กศ กษาม ท กษะ ในการใช กระบวนการ พยาบาล 1. ว จ ยในช น เร ยน กล มว ชาละ 1 เร อง 5. น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คคล นว ตกรรมท พ ฒนาและเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน น กศ กษาช นป ต.ค.54 งบว จ ย 2-4 ก.ย. 55 คณาจารย วพบ.สระบ ร ED55204_4.1.แผนงานพ ฒนาน กศ กษาให ม คณล กษณะตามกรอบ TQF และอ ตล กษณ บ ณฑ ต ED55204_ โครงการพ ฒนา 1. เพ อให 1. ร อยละ 70 ของ น กศ กษา บ ณฑ ตเพ อจ ตเอ อ น กศ กษาได ผ เข าร บการอบรม พยาบาล ช นป ท อาทร เร ยนร ในการ ม ความพ งพอใจใน 1 4 จ านวน 1.วางแผนและประช มช แจง อาจารย 2.ประสานอาจารย ว ชาในการฝ กภาคปฏ บ ต เพ อ พ ฒนาท กษะการใช กระบวนการ พยาบาลของน กศ กษา 3.ต ดตามประเม นผล 6. เข ยนโครงการขออน ม ต ด าเน นการและงบประมาณ 7. ประชาส มพ นธ คณาจารย ท สนใจและจ ดสรรงบประมาณ สน บสน นการด าเน นงาน 8. ต ดตาม ความก าวหน าการ ด าเน นงาน 9. ประเม นผลโครงการ 10. น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ผลการว จ ยในช นเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน 1. วางแผนบ รณาการออกแบบ การพ ฒนาบ ณฑ ตและจ ดท า โครงการเพ อขออน ม ต ต.ค.54-ก.ย. 55 ต ลาคม 2554 ก นยายน งบว จ ย (งบว จ ยช นเร ยน 3 เร องๆละ 5,000 บาท ) งบว จ ย 150,000บาท งบก จการ น กศ กษาม ท กษะในการใช กระบวนการ พยาบาล 1. น กศ กษา การแก ไข ป ญหาการ เร ยนร อย าง เหมาะสมด วย กระบวนการ ว จ ยในช นเร ยน น กศ กษาม แนวทางใน การพ ฒนา อ.ส รางค ดร.พอเพ ญ อ.ประกร ต อ.จ ราภรณ ~ 44 ~ ว ชาการ

29 เข าใจตนเอง ระด บมาก และผ อ น ม 2. ร อยละ 70 ของ สต และ น กศ กษาม ศร ทธาในการ พฤต กรรมบร การ ท าความด ด วยห วใจความ และด าเน น เป นมน ษย ต งแต ช ว ตได อย างม 3.51 ข นไป ความส ข 3. ร อยละ 70 ของ 2. เพ อให น กศ กษาท เข าร บ น กศ กษาได การอบรมม เร ยนร ว ธ การ ค ณล กษณะ ฟ งอย าง บ ณฑ ตตามอ ต ล กซ งและ ล กษณ และกรอบ ส อสารได มาตรฐานค ณว ฒ อย างม ระด บปร ญญาตร ประส ทธ ภาพ สาขาพยาบาล ม บ คล กภาพ ศาสตร ท ด 3. เพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม ท กษะการค ด ว เคราะห 4. เพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม 311 คน 2.ด าเน นการตามแผน 2555 น กศ กษา ตนเองให ม สต โครงการย อย 1 ใจใสด วยธรรม 300,000บาท ศร ทธาในการ ประกอบด วย ท าความด 1.1 ก จกรรมสร างส ขด วยสต เข าใจตนเอง และศร ทธาเพ อให น กศ กษา และเข าใจ เข าใจตนเองและผ อ น ผ อ นและม ตระหน กถ งความส าค ญของ แนวทาง การสร างสต ศร ทธาและความด ปฏ บ ต การ ในร ปแบบต างๆ และด าเน น พยาบาลด วย ช ว ตอย างม ความส ข ความเอ อ 1.2 ก จกรรมครอบคร วธรรม อาทร เพ อให น กศ กษา อาจารย และ ให บร การ เจ าหน าท ในร ปแบบครอบคร ว ส ขภาพด วย ว ทยาล ยได เสร มสร างสต และ ห วใจความ ศร ทธาในการท าความด และ เป นมน ษย ท า พล งใจในการด าเน นช ว ตอย าง ให ผ ร บบร การ ม ความส ข การ 1.3 ก จกรรมต กบาตรหน าบ าน บร การท ม เพ อให น กศ กษา อาจารย และ ค ณภาพท เจ าหน าท ในร ปแบบ สอดคล องก บ ครอบคร วว ทยาล ยได ร วม ความต องการ ท าบ ญต กบาตรหน าว ทยาล ยฯ ของ ส ปดาห ละคร งๆ ละ 2 ครอบคร ว ผ ร บบร การ 1.4 ก จกรรมสมาธ มนตราโดย ~ 45 ~ ว ชาการ

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา

รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร (ป งบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ป งบประมาณ ๒๕๕๓ ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑ รายงานผลการด าเน นงาน การบร หารแผนย ทธศาสตร ( ๒๕๕๑-๒๕๕๕) ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา ๑.การผล ตบ ณฑ ต ทางการพยาบาล ๑.ผ ใช บ ณฑ ตยอมร บและ เช อม นค ณภาพของบ ณฑ ต ๒. บ ณฑ ตม สมรรถนะและ ค ณล กษณะบ ณฑ ตท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๑ ระบบและกลไกการประก

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information