ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555"

Transcription

1 กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_ แผนการบร หาร หล กส ตรและการ จ ดการเร ยนการสอน 1.เพ อให การ บร หาร หล กส ตรและ การจ ดการ เร ยนการสอน ม ค ณภาพ 2.เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน 3. เพ อให การ ด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการของ กล มภารก จ ด านว ชาการม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ ผลการประเม น ความพ งพอใจในการ บร หารหล กส ตรและ การจ ดการเร ยนการ สอนมากกว า 3.5 ข นไปร อยละ ร อยละ 90 ของ แผนงานโครงการ ในกล มภารก จด าน ว ชาการม การ ด าเน นการบรรล ตามต วบ งช และ เสร จส นในเวลาท ก าหนด 1.อาจารย ท กท าน 2. แผนงาน/ โครงการในกล ม ภารก จด าน ว ชาการ การบร หารหล กส ตร 1.รวบรวมผลการประเม นมาใช ใน การพ ฒนาปร บปร งการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน 2. จ ดท าตารางสอน / จ ดสรรภาระ งาน มอบหมายงาน 3. จ ดประช มน าเสนอการออกแบบ การเร ยนการสอนโดยด าเน นการ ตามเกณฑ การประก นค ณภาพ 4. สน บสน นให อาจารย ใช ว ธ การ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและ สร างเสร มประสบการณ จร ง และ สน บสน นให ม การท าว จ ยเพ อ พ ฒนากระบวนการเร ยนร และการ สอนโดยใช เคร อข ายคอมพ วเตอร และตามสภาพการเปล ยนแปลงของ ต.ค.54 -ก.ย ,236 บาท (ค าว สด / อ ปกรณ ) 1. ม การบร หาร หล กส ตรท ม ค ณภาพ 2. ม การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม เกณฑ 3.แผนงาน/ โครงการใน กล มภารก จ ด านว ชาการ บรรล และ ประส ทธ ภาพ อ.ประกร ต ~ 17 ~ ว ชาการ

2 ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล ส งคม 5. ประเม นความพ งพอใจของ น กศ กษาและอาจารย ในการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน ส งสน บสน นการเร ยนร 6. ประเม นค ณภาพของหล กส ตร และจ ดการเร ยนการสอนตามต ว บ งช กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร ท กป การศ กษาเพ อ ประก นค ณภาพหล กส ตรและการ เร ยนการสอน 7. ประเม นผลการเร ยนร ของ น กศ กษาตามกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร 8. ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ผ ใช บ ณฑ ตแหล งฝ ก ต อการบร หารหล กส ตรการจ ดการ เร ยนการสอน การปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 9. รายงานผลการประเม นต อ ผ บร หารและน าผลการประเม นมา พ ฒนาปร บปร ง 10. รายงานการด าเน นงานของ ~ 18 ~ ว ชาการ

3 หล กส ตร (มคอ.7 ) ท กป การศ กษา 11.ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน 12. ตรวจสอบการจ ดท ารายการ การเบ กจ ายค าสอนของอาจารย พ เศษและอาจารย พ เศษแหล งฝ ก 13. ประชาส มพ นธ แผน ย ทธศาสตร ของว ทยาล ยให บ คคลากรในกล มภารก จทราบ 1. ประช มวางแผนในการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป กล ม ภารก จด านว ชาการโดยว เคราะห จากผลการด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคในป การศ กษาท ผ านมา 2. ก าหนดต วบ งช และค าเป าหมายของแผนงาน การด าเน นงานของกล มภารก จ ด านว ชาการ 3. เสนอแผนและประชาส มพ นธ แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด าน ว ชาการให บ คลากรทราบและ น าแผนไปปฏ บ ต 4. จ ดหาทร พยากรท เอ อต อการ ด าเน นงานอย างเพ ยงพอ 5. ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ~ 19 ~ ว ชาการ

4 ED55101_ แผนการร บและ ผล ตน กศ กษาตาม นโยบายและ เป าหมายแผนพ ฒนา ประจ าป 1. เพ อร บ สม คร น กศ กษาใหม เข าศ กษา ตาม ค ณสมบ ต ท สบช.ก าหนด ได ครบตาม จ านวนท ก าหนดใน แผนการร บ ม น กศ กษาใหม เข า ศ กษาตามแผนท ก าหนดอย างน อย ร อยละ 95 ในการด าเน นงานตามแผนงาน/ โครงการ 6. ก าก บต ดตามในการด าเน นงาน ตามแผนงาน/ โครงการ 7.สร ปต ดตามผลการด าเน นงาน และสร ปผลการด าเน นงานท ก ไตรมาสเสนอต อคณะ กรรมการบร หาร 8.น าผลการประเม นมาพ ฒนา ปร บปร ง 9.จ ดท าค ม อการบร หารงานกล ม ภารก จด านว ชาการ 10.เข ยนรายงานประเม นตนเอง และเตร ยมความพร อมในการร บ การตรวจประเม นค ณภาพจาก องค กรประเม นค ณภาพ น กเร ยนช น 1.วางแผนการร บสม ครและ พ.ย.55 - ม น กศ กษาใหม ม ธยมศ กษา ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตาม เข าร บ ป ท 6 ท ม นโยบายของ สบช. การศ กษาใน ภ ม ล าเนาจ งหว ด 2.ประชาส มพ นธ การร บสม คร ธ.ค.54-ม.ค. ว ทยาล ยตาม สระบ ร และตามท และค ดเล อกโดยจ ดท าประกาศ 55 แผนท ก าหนด สบช.ก าหนด ต ดป ายประกาศ และประกาศ ทาง Website ของว ทยาล ย 3.แนะแนวการศ กษาพยาบาล และการร บสม ครตามโรงเร ยน ม ธยมต าง ๆ ~ 20 ~ ว ชาการ อ.ประกร ต อ.ป ยะร ตน อ.เกศแก ว

5 น กศ กษาเข า ศ กษา และ เป นไปตาม ก าหนดเวลา ED55101_ แผนงานการ บร หารศ นย พ มพ 1. เพ อให ม การ จ ดพ มพ จดหมายและ เอกสารราชการ ค ม อการสอน และเอกสาร ว ชาการอย าง ถ กต อง รวดเร ว 2.ม การใช ระบบ งานสาร บรรณทางอ เลค โทรน คตาม ระบบท ก าหนด 3.ม การจ ดท า ค าตอบแทน การสอน อาจารย พ เศษท ร อยละ 80 ของ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจในระด บด (มากกว า 3.51) 4.ด าเน นการร บสม ครและ ก.พ.-เม.ย.55 ค ดเล อกน กศ กษาใหม ตามแผน ก าหนด - ร บตรง - ร บกลาง 5.ประกาศผลการค ดเล อกและ ม.ค., พ.ค.55 ต ดต อประชาส มพ นธ ข อม ลให ผ ท การค ดเล อก ม.ย.55 6.ประเม นผลและสร ปรายงาน อาจารย และ ต.ค ,847 เจ าหน าท -ก.ย. 55 บาท ~ 21 ~ ว ชาการ 1. ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบ จ ดสรรภาระงานและ มอบหมายงาน 2. จ ดพ มพ หน งส อราชการ เอกสารว ชาการ และค าตอบ แทนอาจารย พ เศษ และ เอกสารรายงานอ น ๆ ท สน บสน นการด าเน นงานตาม พ นธก จด านว ชาการของว ทยาล ย ตามบ นท กขอใช บร การ 3.ประสานงานและจ ดท าส าเนา เอกสารและจ ดท าเล มเอกสาร ค ม อก บร านบร การถ ายเอกสาร 4.บ นท กและประมวลผลข อม ล การประเม นประส ทธ ภาพการ สอนและการประเม นข อม ลอ นๆ ตามพ นธก จด านว ชาการ ม การจ ดท า เอกสารการ ด าเน นงานท สน บสน นการ ปฏ บ ต งานตาม พ นธก จอย างม ค ณภาพ อ.ประกร ต เจ าหน าท ศ นย พ มพ ค ณย พ น ค ณท พวรรณ ค ณร ตต กาล

6 ถ กต องและ รวดเร วท นตาม ก าหนดเวลา 4. ม การ ประมวล ผล การประเม น ประส ทธ ภาพ การสอนของ อาจารย ค ณล กษณะ บ ณฑ ต การ ส มมนาการ เร ยนการสอน อย างถ กต อง และส าเร จตาม ก าหนด เวลา 5.ม การวางแผน และด าเน นการ เบ กพ สด และ คร ภ ณฑ ตาม ระบบท นตาม ก าหนดเวลา และความ ต องการของ ผ ใช ในกล ม ว ชาการ 5.บ นท กข อม ลในฐาน ข อม ลตามท มอบหมาย 6.ด าเน นงานระบบสารบรรณ ทางอ เลคโทรน ค 7.ด าเน นการเบ กจ ายพ สด และ คร ภ ณฑ ตามระบบท นตาม ก าหนดเวลาและความต องการ ของผ ใช ในกล มว ชาการ 8.ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ และน าผลมาพ ฒนา ปร บปร ง ~ 22 ~ ว ชาการ

7 6. ม การบ นท ก ข อม ลและ จ ดเก บข อม ล อย างเป นระบบ และม ความเป น ป จจ บ น ED แผนบร หารจ ดการงานประจ า ED แผนงาน การศ กษาท วไป ED แผนงานกล ม ว ชาช พ 1 ED แผนงานกล ม กล มว ชาช พ 2 เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตาม แผน เพ อให การ เบ กจ าย งบประมาณ การจ ดการ เร ยนการสอน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน เบ กจ าย งบประมาณการ จ ดการเร ยนการ สอน เป นไปตาม แผน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน อาจารย ท กท าน 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง 1. ประมาณการค าใช จ ายในการ ด าเน นงานการจ ดการเร ยนการ สอนท กหล กส ตรและต ดตามการ ด าเน นการเบ กจ ายตามเวลาและ งบประมาณท ก าหนด ~ 23 ~ ว ชาการ ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย. 55 ต.ค.54 ก.ย ,308 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 196,250 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน เป นไปตามแผน 686,395 บาท ม การด าเน นการ เบ กจ าย งบประมาณใน การจ ดการ เร ยนการสอน ดร.พอเพ ญ อ.ส น ย ร ตน อ.น สรา

8 เป นไปตาม แผน 2.4 แผนงานทะเบ ยน ว ดและประเม นผล งานทะเบ ยน ED การลงทะเบ ยนเร ยน 1. เพ อข น 1.1ร อยละ 100 (1) ทะเบ ยน ของน กศ กษาใหม น กศ กษาใหม การข น ทะเบ ยน 2. เพ อให น กศ กษา ลงทะเบ ยน เร ยนถ กต อง ตามแผนการ จ ดการศ กษา และเป นไป ตาม ก าหนดเวลา 2.1 ร อยละ 100 ของน กศ กษา ลงทะเบ ยนเร ยน ครบท กรายว ชาท เป ดสอน และเป น ไปตาม ก าหนดเวลา 2.2 ม การบ นท ก ข อม ลการลง ทะเบ ยนในฐาน 2.ตรวจสอบการจ ดท าการเบ กค า เป นไปตามแผน สอนอาจารย พ เศษ/พ เล ยง น กศ กษาท การค ดเล อกเข า ศ กษา ในป การ ศ กษา 2555 ~ 24 ~ ว ชาการ 1.1 วางแผนในการร บรายงานต ว และข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม 1.2 ด าเน นการร บการ ลงทะเบ ยนเร ยน -เตร ยมเอกสาร -ตรวจสอบเอกสาร -จ ดเก บหล กฐาน -บ นท กข อม ลในฐานข อม ล ทะเบ ยน -ต ดต อท าบ ตรน กศ กษา 1.3 ประเม นผลการด าเน นงาน และพ ฒนาปร บปร ง 2.1 ด าเน นการร บลงทะเบ ยน เร ยนโดย -วางแผนก าหนดการลงทะเบ ยน -จ ดท าค ม อลงทะเบ ยน -ตรวจสอบจ านวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยน -ต ดต อธนาคาร กร งไทยในการ ช าระเง นด วยระบบ Tellor payment - ประชาส มพ นธ น กศ กษา ม.ย.55 21,689 บาท 3,000 บาท 1. 1การข น ทะเบ ยน น กศ กษาใหม ม ความถ กต อง ครบถ วน 1.2การจ ดเก บ เอกสารเป น ระบบถ กต อง 1.3 น กศ กษาได บ ตรใหม ใน ร ปแบบ smart card 1.4 น กศ กษา ท กคน ลงทะเบ ยน ถ กต องม ประส ทธ ภาพ รวดเร วและ ครบถ วนตาม เวลาท ก าหนด 2.1 ม น กศ กษา ใหม เข าร บ อ.ศ ร วรรณ ค ณศศ ว มล

9 ข อม ลทะเบ ยน ภายใน 2 ส ปดาห หล งการ ลงทะเบ ยน การส าเร จการศ กษา 3.เพ อ 3.1 ขออน ม ต ด าเน นการใน ส าเร จการศ กษา เร องการ จากสภาม.มห ดล ส าเร จ ได ท นตาม การศ กษาของ ก าหนดเวลา น กศ กษา -จ ดท า ใบร บรองการ ส าเร จ การศ กษาและ ใบปร ญญา บ ตรจากม. มห ดล -ลงทะเบ ยน ร บปร ญญา 4.เพ อการ สม ครสอบ และข น ทะเบ ยนเป นผ ประกอบ ว ชาช พ 4. ร อยละ 100 ของ น กศ กษา สม ครสอบข น ทะเบ ยนฯท นตาม ก าหนดเวลา - ค ด FTES การศ กษาใน ว ทยาล ยตาม แผนท ก าหนด น กศ กษาช นป 4 จ านวน 80 คน 3.1 การขออน ม ต ส าเร จ การศ กษา - รวบรวมเอกสารหล กฐาน ของน.ศ และตรวจสอบความ ถ กต อง - ท าหน งส อราชการต ดต อ ประสานงานก บม.มห ดลขออน ม ต การส าเร จการศ กษาและขอ หล กฐานการส าเร จการศ กษาเพ อ ส งให สภาการพยาบาลภายใน เวลาก าหนด 4. การสม ครสอบข นทะเบ ยน -ต ดต อประสานงานก บสภาการ พยาบาล -ให น กศ กษากรอกใบสม ครและ เตร ยมหล กฐานการสม คร จ ดท าหน งส อและจ ดส ง เอกสาร - ต ดตามผลสอบสภาและสร ปผล ~ 25 ~ ว ชาการ ธ.ค.54 - ม.ค. 55 5,000 บาท อ.ศ ร วรรณ 4. น กศ กษา สม ครสอบข น ทะเบ ยนท นเวลา ท ก าหนด

10 5. เพ อการ 5.ร อยละ 90 ของ สม ครเป น บ ณฑ ต วพบ. สมาช ก สระบ ร เป นสมาช ก องค กร/ องค กร/สมาคม/ สมาคม/ชมรม ชมรมว ชาช พ ว ชาช พต างๆ การร บรองการศ กษา 6. เพ อ ให บร การใน การตรวจสอบ ว ฒ และออก หล กฐาน ทางการศ กษา และหล กฐาน อ น ๆ ท ท นการศ กษา 7. เพ อ สน บสน นให น กศ กษา ท น อ ดหน น 6. ผ ขอร บบร การ และสถาบ นต างๆ ข อม ล/ บร การตรวจสอบ ค ณว ฒ ครบถ วน ถ กต องตาม ก าหนดเวลา 7.ร อยละ 75 ของ ความพ งพอใจใน การให บร การของ ผ ร บบร การ น กศ กษาและศ ษย เก าด านงาน ทะเบ ยนอย ใน ระด บด (มากกว า 3.5 ข นไป) 8. น กศ กษาร อยละ 95 การ สน บสน นให ท นอ ดหน น 5. ต ดต อก บสมาคมและชมรม 5. บ ณฑ ตได เป น ว ชาช พ ชมรมศ ษย เก าเพ อ การ สมาช กองค กร/ สม ครสมาช ก สมาคม/ชมรม ว ชาช พต าง ๆ ~ 26 ~ ว ชาการ 6.ตรวจสอบค ณว ฒ และออก หน งส อร บรองหล กฐานการศ กษา น กศ กษาท กช นป 1.ต ดต อก บหน วยงานเจ าของ โควต าและหน วยงานในส งก ด กระทรวงสาธารณ ส ขเพ อการให ท นสน บสน นการ ศ กษาและท า 6. ผ ขอร บ บร การและ สถาบ นต าง ๆ บร การท ครบถ วนรวดเร ว อ.ศ ร วรรณ ค ณศศ ว มล

11 การศ กษาจาก การศ กษาจาก หน วยงานใน หน วยงานใน ส งก ดกระทรวง กระทรวง สาธารณส ข สาธารณส ขและได และการท า ท าส ญญาร บ เข า ส ญญาร บท น ท างานเม อส าเร จ เคร อข ายศ ษย เก า ส มพ นธ 1.พ ฒนา เคร อข าย ศ นย กลางการ ต ดต อ ประสานงานก บ สมาคม ชมรม กล ม และ องค กรของศ ษย เก า และ เสร มสร าง ความส มพ นธ ระหว าง ว ทยาล ยและ ศ ษย เก า 2. ร วมม อก บ ชมรมศ ษย เก า ของว ทยาล ย และหน วยงาน อ นๆ ท งภาคร ฐ หร อเอกชน ใน การศ กษา ม ช องทางการ ต ดตามระหว าง ศ ษย เก าและศ ษย ป จจ บ น ส ญญา 2.ให ข อม ลน กศ กษาและให การ สน บสน นในการสม ครร บท นจาก หน วยงานและท าส ญญาร บท น 3. สร ปสถ ต ข อม ล จ านวน น กศ กษา และข อม ลอ นๆท เก ยวข อง ศ ษย เก าท กร น 1.แต งต งด าเน นการ 1 พ.ย.54 1,738 บาท 1.ว ทยาล ยม 2.ประช มวางแผน -30 ส.ค.55 กลไกท จะท าให 3. ต ดต อประสานงานก บ ม การเช อมโยง ประธานชมรมศ ษย ว ทยาล ย และ ก บศ ษย เก า ร บฟ งค าช แจงร ปแบบการ อย างเป นระบบ ด าเน นงานในการจ ดต งเคร อข าย 2.ว ทยาล ย ศ ษย เก าส มพ นธ ม เวบไซต ท จะ 4. ประสานงานก บ เป นช องทางใน เพ อพ ฒนาเวบไซต ฐานข อม ล การต ดต อก บ 5.จ ดท าท าเน ยบนามและท อย ศ ษย เก าอย าง ของศ ษย เก าให เป นป จจ บ น เป นร ปธรรม ~ 27 ~ ว ชาการ อ.ศ ร วรรณ อ.เกศแก ว อ.ประกร ต

12 การเผยแพร ความร และ ว ชาการแขนง ต างๆ รวมท ง การท าก จกรรม ท เป นประโยชน ต อว ทยาล ย และสาธารณชน 3. รวบรวมและ จ ดท าท าเน ยบ นามและท อย ของศ ษย เก า เพ อใช เป น ฐานข อม ล และ ประโยชน ใน ก จการของ ว ทยาล ย จ ดท าเว บไซต พ มพ เอกสาร และส งพ มพ ต างๆ เพ อ ประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ลข าวสาร และก จกรรม ต างๆ ของ ว ทยาล ย ~ 28 ~ ว ชาการ

13 การต ดตามการได งานท าและต ดตาม ประเม นค ณภาพและ ความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต งานว ดและประเม นผล ED55102_2.4 (2) งานว ดและ ประเม นผล 1.เพ อต ดตาม การได งานท า ของผ ส าเร จ การศ กษา 2. ต ดตาม ค ณภาพและ ความพ งพอใจ ของผ ใช บ ณฑ ต 1. เพ อให ม การว ดผล ส มฤทธ ทางการเร ยน ท เป น มาตรฐาน 2. เพ อให ม 1.ร อยละ 95 ของ ผ ส าเร จการศ กษาได งานท าหร อ ประกอบ อาช พ อ สระภายใน 1 ป 2. ร อยละ 80 ของ ผ ใช บ ณฑ ตม ค าเฉล ยความพ ง พอใจในระด บด (มากกว า 3.5 ข น ไป) 3ค ณภาพบ ณฑ ต จากผ ใช บ ณฑ ตอย ในระด บ 3.5 ข นไป 1. ร อยละ 100 ของจ านวนรายว ชา ท จ ดสอบม ผ งการ ออกข อสอบ 2. ร อยละ 100 ของจ านวนรายว ชา ท จ ดสอบม การ น กศ กษาช นป 4 ร น 31 จ านวน 79 คน อาจารย และ น กศ กษาท กช นป ทราบ ~ 29 ~ ว ชาการ 1. วางแผนการด าเน นงานในการ ต ดตามการได งานท า ประเม น ค ณภาพและความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต 2. รวบรวมข อม ลและ ประชาส มพ นธ ข อม ลการร บสม คร งาน 3. ต ดตามการได งานท า เง นเด อน และสถานท ท างานของ บ ณฑ ตโดยใช แบบส ารวจ 4. สร ปรายงานผล 5.จ ดท าแบบ สอบถามและส ง แบบสอบถามต ดตาม ค ณภาพ บ ณฑ ตและความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ต ไปย งหน วยงานท บ ณฑ ตท างาน 6.ว เคราะห ข อม ล และสร ป รายงานผล 1. วางแผนและด าเน นการสอบโดย 1.1 จ ดท าตารางสอบและ แต งต งกรรมการค มสอบ 1.2 จ ดท าตารางรายช อผ ว พากษ ข อสอบและ ประชาส มพ นธ ให เม.ย.-ก.ค. 55 3,000บาท 1. ต ดตามการ ได งานท าของ บ ณฑ ตได ครบถ วน 2. ต ดตาม ค ณภาพบ ณฑ ต และความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ตได ครบถ วน ต.ค ก.ย ,696 บาท น กศ กษาส าเร จ การศ กษาตาม เวลาท ก าหนด และผ านการ ประเม น ผลส มฤทธ ทาง การศ กษาตาม อ.เกศแก ว อ.ศ ร วรรณ อ.เกศแก ว อ.ป ยร ตน อ.วน ศา อ.ว ลาว ลย นางอมรศร น.ส.คน งน จ

14 การ ว พากษ และ ประเม นผล ว เคราะห ข อสอบ ส มฤทธ 3. สามารถออกใบ ทางการเร ยน รายงานผล สอดคล อง การศ กษาได ภายใน ตามท 4 ส ปดาห หล งป ด หล กส ตร ภาคการศ กษา ก าหนด ถ กต องและ เสร จตามเวลา ท ก าหนด 1.3 จ ดท าแบบทดสอบท ผ าน เกณฑ การว พากษ แล ว มาตรฐานท 1.4 ตรวจคะแนนและว เคราะห หล กส ตร ข อสอบและจ ดท าคล งข อสอบ ก าหนด ค ณภาพ 1.5 วางแผนบ าร งร กษา โปรแกรมตรวจข อสอบ MCTA 2. ประเม นผลส มฤทธ การเร ยนร โดยด าเน นการด งน 2.1 รวบรวมคะแนนจาก อาจารย ว ชาท ผ าน การทวนสอบคะแนนแล ว ด าเน นการค ดค านวณคะแนน และต ดเกรด 2.2 ส งคะแนนท ค านวณ แล วให อาจารย ว ชา 2.3 งานว ดและประเม นผล ตรวจสอบคะแนนรายว ชา 4.รายงานการประเม นผลและ เกรดแต ละช นป ให คณะกรรมการว ดและประเม นผล ร บทราบ 5. ประมวลผลคะแนนเฉล ย สะสม 6.สร ปรายงานการประเม นผล ส มฤทธ ตามท หล กส ตรก าหนด ~ 30 ~ ว ชาการ

15 3.เพ อให น กศ กษา อน ม ต ปร ญญา บ ตรตาม ก าหนดเวลา 7.ร อยละ 100 ของ น กศ กษาการ อน ม ต ปร ญญาบ ตร และ ประกาศผลการเร ยน 7.แจ งผลการเร ยนให ผ ปกครอง ทราบกรณ ม ผลการเร ยนต ากว า เกณฑ 8. ออกใบรายงานผลการศ กษา น กศ กษาป 4 9.จ ดท าคะแนนเฉล ยตลอด หล กส ตรและรายช อน กศ กษาท อย ในระด บเก ยรต น ยม 10.สร ปผลการเร ยนตลอด หล กส ตรเสนอต อคณะกรรมการ ว ดและประเม นผล 11. เสนอขออน ม ต ส าเร จ การศ กษาต อกรรมการบร หาร ว ทยาล ยและเสนอขออน ม ต ต อ สภามหาว ทยาล ยมห ดล 12.จ ดท าใบ ทรานสคร ปและส ง มอบให บ ณฑ ต อ.เกศแก ว อ.ป ยะร ตน อ.ว ลาว ลย ~ 31 ~ ว ชาการ

16 ย ทธศาสตร ท 1 การผล ตบ ณฑ ตทางด านส ขภาพเพ อรองร บระบบส ขภาพของช มชน เป าประสงค ท 1 : บ ณฑ ตม อ ตล กษณ ท โดดเด น ม ความเป นเล ศทาง ด านความร ป ญญา และท กษะทางว ชาช พ ปฏ บ ต งานด วยจ ตว ญญาณการบร การท เป นม ออาช พ ค าน งถ งช มชน แผนงาน : 1 ผล ตและพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ต รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช ED55201 แผนงานพ ฒนาระบบกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มสมรรถนะของผ เร ยน ED55201 _1.1 แผนงานบร หาร หล กส ตรตาม มาตรฐาน TQF อาจารย และ น กศ กษา 1. เพ อพ ฒนา หล กส ตรให ได ตามกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร และ สอดคล องก บ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ความ ต องการและ การ เปล ยนแปลง ของส งคม 1.ม ความร วมม อใน การพ ฒนาและ บร หารหล กส ตร ระหว างสถาบ นก บ ภาคร ฐท เก ยวข อง ก บว ชาช พ 2.ม ระบบและกลไก ในการจ ดการเร ยน การสอน (สบช ) 3.ผลการประเม น ค ณภาพบ ณฑ ตตาม กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ อ ดมศ กษา มากกว า 3.5 (สมศ ข นไปร อยละ 70) 4.ม ระบบและกลไก การพ ฒนานา ผลส มฤทธ การ เร ยนร ตาม ค ณล กษณะบ ณฑ ต ~ 32 ~ ว ชาการ 1. วางแผนในการด าเน นการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการ สอน 2. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตรโดย จ ดท ารายละเอ ยดของหล กส ตร (มคอ.2) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ 3.4) 3. น าเสนหล กส ตรปร บปร ง 2558 ต อคณะกรรมการบร หารว ทยาล ย สถาบ นสมทบ สภากาพยาบาล และ ส าน กงานการอ ดมศ กษา 4.. ประชาส มพ นธ หล กส ตรใหม และ วางแผนการน าหล กส ตรมาใช 5. รวบรวมผลการประเม นการ บร หารหล กส ตรมาใช ในการพ ฒนา ปร บปร ง 6. จ ดท าแผนแม บทการศ กษา แผนการศ กษาและปฏ ท นการศ กษา 7. จ ดประช มคณะกรรมการหล กส ตร เพ อพ จารณาแผนแม บทการบร หาร หล กส ตรประจ าป และประจ า หล กส ตร ต.ค.54 -ก.ย ม การ ด าเน นงาน พ ฒนาหล กส ตร ให ได ตามกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร - การจ ดการ เร ยนการสอนม ค ณภาพ อ.ประกร ต อ.ดร.พอเพ ญ อ.น สรา อ.ส น ย ร ตน

17 (สกอ.2.7 ) และได ด าเน นการได 3 ข อ 5.ม การส ารวจ ค ณล กษณะของ บ ณฑ ตท พ ง ประสงค 6.ม การน าผลการ ประเม นมาพ ฒนา ปร บปร งหล กส ตร 7. ม การสน บสน น ทร พยากรและ เทคโนโลย งบประมาณในการ พ ฒนาบ ณฑ ต 8.ผลการประเม น ความเช อม นของ ค ณภาพบ ณฑ ต เท าก บ 3 9.ผลการประเม น การประก นค ณภาพ หล กส ตรและการ จ ดการเร ยนการสอน ผ านเกณฑ ในระด บ ด มากผ านครบ 10 ข อ 8. จ ดประช มน าเสนอการออกแบบ การเร ยนการสอนโดยด าเน นการตาม เกณฑ การประก นค ณภาพหล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอน ตามผล การเร ยนร กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร และจ ดท า Curriculum mapping จ ดท า รายละเอ ยดของว ชา (มคอ.3,4 ) 9. สน บสน นให อาจารย ใช ว ธ การ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและ สร างเสร มประสบการณ จร ง และ สน บสน นให ม การท าว จ ยการจ ดการ ความร เพ อพ ฒนากระบวนการ เร ยนร และการสอนโดยใช เคร อข าย คอมพ วเตอร และตามสภาพการ เปล ยนแปลงของส งคม 10. ประเม นความพ งพอใจของ น กศ กษาและอาจารย ในการบร หาร หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ส งสน บสน นการเร ยนร 11. ประเม นค ณภาพของหล กส ตร และจ ดการเร ยนการสอนตามต วบ งช กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร ท กป การศ กษาเพ อ ประก นค ณภาพหล กส ตรและการ เร ยนการสอน ~ 33 ~ ว ชาการ

18 ED55201 _1.2 โครงการประสาน ความร วมม อในการ ผล ตและพ ฒนา น กศ กษาในการฝ ก ภาคปฏ บ ต ร วมก บ แหล งฝ ก 1.เพ อเตร ยม ความพร อม ของแหล งฝ ก ในการฝ ก ภาคปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 2.เพ อ ร อยละ 80 ของผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจใน ระด บมาก 12. ประเม นผลการเร ยนร ของ น กศ กษาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บปร ญญาตร 13. ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ผ ใช บ ณฑ ตแหล งฝ ก ต อการบร หารหล กส ตรการจ ดการ เร ยนการสอน การปฏ บ ต งานของ น กศ กษา 14.. รายงานผลการประเม นต อ ผ บร หารและน าผลการประเม นมา พ ฒนาปร บปร ง 15. รายงานการด าเน นงานของ หล กส ตร(มคอ.7 ) ท กป การศ กษา 16. เท ยบเค ยงการบร หารหล กส ตร ก บสถาบ นอ น (ศ กษาด งานการ จ ดการเร ยนการสอน ) 17. พ ฒนาฐานข อม ลว ชาการและ บ นท กข อม ลให เป นป จจ บ น ผ บร หารของกล ม ก.ค. ก.ย. การพยาบาล และ 55 ผ บร หารของกล ม ว ชาการ ว ทยาล ย พยาบาลบรมราช ชนน สระบ ร ~ 34 ~ ว ชาการ 1.1 ข นเตร ยมการ 1.2 วางแผนงานและจ ดท า โครงการ 1.2 ต ดต อประสานงานผ เข าร บ การประช ม 1.3 เตร ยมความพร อมด าน เอกสารและสถานท 2. ข นด าเน นการ จ ดก จกรรม ด งน 60,000 บาท ม แนวทางใน การเตร ยม ความพร อมใน การพ ฒนา น กศ กษาในการ ฝ กปฏ บ ต งาน และเก ดความ ร วมท ด ระหว าง อ.ประกร ต

19 พ ฒนาการ จ ดการเร ยน การสอน ภาคปฏ บ ต ให ม ค ณภาพ 2.แผนงานการจ ดการเร ยนการสอนท เน นช มชนเร ยนร จากสภาพจร งสอดคล องก บเอกล กษณ ของสถาบ นและอ ตล กษณ บ ณฑ ต ED55202 _2.1 โครงการประช ม ว ชาการ เร อง ค ณภาพการศ กษาก บ การพ ฒนาอ ตล กษณ บ ณฑ ต ร อยละ 80 ของผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจใน ระด บมากกกว า 3.5 ข นไป อาจารย ท กท าน 1.เพ อจ ดการ เร ยนการสอน ให ม ค ณภาพ ตามการ เปล ยนแปลง ของส งคม 2.1 การประเม นผลการจ ดการเร ยน ว ทยาล ยและ การสอนภาคปฏ บ ต ป การศ กษา แหล งฝ ก 2554 ภาคปฏ บ ต 2.2 การวางแผนการจ ดการเร ยน การสอนภาคปฏ บ ต ป การศ กษา การพ ฒนาน กศ กษา ด าน ค ณธรรม จร ยธรรม การให บร การ ด วยห วใจความเป นมน ษย และ เกณฑ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ ปร ญญาตร สาขาพยาบาลศาสตร 3. ข นการประเม นผล 3.1 ประเม นความพ งพอใจท ได จาก การประช ม 3.2 น าผลการประเม นไปปร บปร ง พ ฒนาโครงการ ~ 35 ~ ว ชาการ 1.ด าเน นการจ ดท าโครงการและ ต ดต อว ทยากรในการบรรยาย การศ กษาท ม ค ณภาพตามการ เปล ยนแปลง 2. ด าเน นการตามแผน 3.ประเม นผลการโครงการ ต.ค.54- ก.ย ,000 บาท (ค าว ทยากรการ จ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตาม การ เปล ยนแปลง 1,200 บาท x 3 ชม. = 3,600 บาท น กศ กษาม อ ต ล กษณ ตามท สถาบ นพระ บรมราชชนก ก าหนด อ.ประกร ต อ.ประไพ

20 ค าเด นทาง ว ทยากร 1,200 บาท ค าว ทยากร บรรยาย Nursing care 1,200 x 3 ชม. =3,600 ค าเด นทาง 2,000 บาท ส นทร ยสนทนา และการ ให บร การด วย ห วใจความเป น มน ษย 600 x 17 ชม. = 10,200 บาท การสอนด วย ความเอ ออาทร ให บร การด วย ห วใจความเป น มน ษย 600 x 6 ชม = 3,600 บาท ค าเด นทาง 1,200 บาท ~ 36 ~ ว ชาการ

21 2. เพ อ พ ฒนาการ จ ดการเร ยน การสอนให เป นไปตามอ ต ล กษณ บ ณฑ ต การบร การ ส ขภาพด วย ห วใจความ 1.ม กลย ทธ ในการ พ ฒนาบ ณฑ ตให ม เอกล กษณ บร การ ส ขภาพด วยห ว ใจความเป นมน ษย 2.ม การสร างระบบ การม ส วนร วมของ ผ เร ยนในการปฏ บ ต ตามอ ตล กษณ ค าอาหารว าง และเคร องด ม 25 บาท x 50 คน x 8 ม อ = 10,000 บาท ค าอาหาร กลางว น 100 บาท x 50 คน x 4 ม อ = 20,000 บาท ค าอาหารเช า เย น ว ทยากร 200 x 7 ม อ =1,400 บาท ค าว สด อ ปกรณ 13,200 บาท) น กศ กษาท กช นป 4.วางแผนกลย ทธ ในการจ ดการ เร ยนการสอนเพ อพ ฒนาน กศ กษา ให ม การบร การส ขภาพด วยความ เอ ออาทรให บร การด วยห วใจความ เป นมน ษย ในแต ละช นป 5. ทบทวนการจ ดการเร ยนการสอน เพ อวางแผนการจ ดการเร ยนการ สอนเพ อส งเสร มพฤต กรรมการ บร การด วยความเอ ออาทรให การ บร การด วยห วใจความเป นมน ษย ~ 37 ~ ว ชาการ

22 เป นมน ษย 3.ร อยละ 70 ของ 3. เพ อจ ดการ น กศ กษาม เร ยนการสอน พฤต กรรมบร การ ให น กศ กษา ด วยห วใจความเป น ม อ ตล กษณ มน ษย ในระด บ บ ณฑ ตท ให มากกว า 3.51ข นไป การบร การ ส ขภาพด วย ห วใจความ เป นมน ษย 4.เพ อส งเสร ม ให น กศ กษาม พฤต กรรมการ บร การส ขภาพ ด วยห ว ใจความเป น มน ษย 5. เพ อปล กฝ ง พฤต กรรม บร การด วยห ว ใจความเป น มน ษย อย าง เป นระบบและ โดย 5.1 ประช มเช งปฏ บ ต การใน การจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา น กศ กษาในการบร การด วยความ เอ ออาทรและให บร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย 5.2. เช ญว ทยากรบรรยายพ เศษ เก ยวก บพฤต กรรมการด แลด วย ความเอ ออาทรบร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย 6.ก าหนดนโยบายและมอบหมาย ก บว ชาในการออกแบบ การจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม การบร การส ขภาพ ด วยความเอ ออาทรให บร การภาพ ด วยห วใจความเป นมน ษย 7. ออกแบบการจ ดการเร ยนการ สอนในการ เสร มสร างการให บร การด วยความ เอ ออาทรบร การห วใจความเป น มน ษย และในรายว ชาปฏ บ ต การ พยาบาลท กรายว ชา 8. อาจารย น เทศด าเน นการ ประเม นพฤต กรรมบร การฯ ของ น กศ กษาตามแบบประเม นท ก าหนดไว และจากผ ใช บร การใน ~ 38 ~ ว ชาการ

23 ต อเน อง 6. เพ อส งเสร ม ให น กศ กษา เป นผ ให บร การ ท ม ความเอ อ อาทรต อ ผ ร บบร การ และผ ร วมงาน 7.ม น กศ กษา/ คร / บ คลากร ต นแบบ บร การด วยห ว ใจความเป น มน ษย อย าง น อย 1 ราย ED55202 _ โครงการจ ดการ เร ยนการสอนเพ อ พ ฒนาการบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย อาจารย สามารถจ ดการ เร ยนการสอน เพ อพ ฒนา บร การห วใจ มน ษย ได - ม ว ชาทางการ พยาบาลท จ ดการ เร ยนการสอนเพ อ พ ฒนาบร การด วย ห วใจความเป น มน ษย อย างน อย 2 แหล งฝ กประเม นการให บร การฯ น กศ กษา 9. ให น กศ กษาประเม นตนเอง เก ยวก บพฤต กรรมการบร การฯตาม แบบประเม นท ก าหนด 10. ว เคราะห และน าผลการ ประเม นมาพ ฒนาและปร บปร ง พฤต กรรมบร การเพ อน าไปพ ฒนา พฤต กรรมของน กศ กษาแต ละช นป 11. จ ดประกวดและมอบรางว ล เร องเล า การบร การด วยห วใจความ เป นมน ษย ของน กศ กษา /อาจารย / บ คลากร 12.แต งต งคณะกรรมการส งเสร ม ว ฒนธรรมบร การด วยห วใจความ เป นมน ษย 13.ค ดเล อกน กศ กษาต นแบบ/คร ต นแบบพฤต กรรมบร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย ในว นพยาบาลหร อในว นไหว คร อาจารย 50 คน - เช ญว ทยากรจาก สบช. อบรม มค.- พ.ค.55 สบช น กศ กษา แนวค ดพ นฐานการจ ดการเร ยนการ 30,000 บาท การพ ฒนาการ สอนเพ อพ ฒนาบร การด วยห ว -ค าว ทยากร บร การด วยห ว ใจความเป นมน ษย -ค าเด นทาง ใจความเป น -ค ดเล อกรายว ชาท ต องการ -ว ทยากร มน ษย พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนด วย ค าอาหารและ ~ 39 ~ ว ชาการ อ.ประไพ อ.ประกร ต

24 ว ชา -ว ชาการศ กษาท จ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาบร การ ด วยห วใจความเป น มน ษย ท วไปอย าง น อย 1 ว ชา -น กศ กษาม พฤต กรรมบร การ ด วยห วใจความเป น มน ษย ระด บด (X> 3.51 ) ED55202 _2.3 โครงการศ กษาด งาน การจ ดการเร ยนการ สอนส การสร าง อ ตล กษณ บ ณฑ ตใน การด แลส ขภาพด วย ห วใจความเป น มน ษย (บ รณาการก บงาน พ ฒนาอาจารย ) เพ อให คณาจารย 1.ม ความเข าใจ ในแนวทางการ ปล กฝ งค ณค า ความเป น มน ษย และ จ ตส าน ก สาธารณะ 2.เร ยนร แนวทางการ จ ดการเร ยน 1.ร อยละ 90 ของ อาจารย ท งหมด เข าร วมโครงการ 2.ร อยละ 80 ของ อาจารย ท เข าร วม โครงการม ความพ ง พอใจต อก จกรรม ในระด บด ข นไป 3.ร อยละ 60 ห วใจความเป นมน ษย 3-4 รายว ชา -เคร องด ม -น าเสนอการออกแบบการจ ดการ -ค าว สด อ ปกรณ เร ยนการสอนเพ อพ ฒนาบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย ว ชา ป ญหาส ขภาพ 1,2,3 ว ชาการ พยาบาลครอบคร วและช มชน 1, ว ชาทางการศ กษาท วไป 1 ว ชา - ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน -ประเม นผลและรายงานผลการ ด าเน นงานโดยม ว ทยากรจาก สบช. ร วมแลกเปล ยนเร ยนร -ประเม นผลพฤต กรรมบร การด วย ห วใจความเป นมน ษย น กศ กษา อาจารย พยาบาล และว ทยาจารย จ านวน 38 คน แบ งเป น 2 ร นๆ ละ 19 คน อาจารย พ เล ยง จากโรงพยาบาล สระบ ร จ านวน 1 คน ~ 40 ~ ว ชาการ 1 น าผลการประเม นจากการ ด าเน นการในป 2554 มาเป น แนวทาง 2.ประช มวางแผนงานและจ ดท า โครงการ 3.ต ดต อประสานงานสถานท ศ กษาด งาน 4.เตร ยมความพร อมการศ กษาด งานท งท ศทางการศ กษาด งาน และผลท น ามาใช 5. จ ดก จกรรมศ กษาด งานตาม แผน จ านวน 2 ร น ร น 1 ว นท 4 8 เมษายน 2555 ร น 2 ว นท ต ลาคม ,197,000 บาท ป งบประมาณ ,500 บาท ป งบประมาณ ,500 บาท ด งน - ค าเด นทาง ( 12,000 บาท x 19 คน = 228,000 บาท ว ทยาล ยม แนวทางพ ฒนา น กศ กษา พยาบาลให ม จ ตส าน ก สาธารณะ บ ณฑ ต พยาบาลม อ ต ล กษณ บ ณฑ ต การให บร การ ส ขภาพด วยห ว ใจความเป น ดร.พอเพ ญ อ.พนมพร

25 การสอนท เน น ของรายว ชาม การ การให การ ออกแบบการ ด แลด วยห ว จ ดการเร ยนการ ใจความเป น สอนท พ ฒนา มน ษย น กศ กษาให 3..เร ยนร และ เก ดอ ตล กษณ แลกเปล ยน บ ณฑ ตด านการ กระบวนการ ด แลด วยห ว เทคน คการ ใจความเป นมน ษย ปล กฝ ง ค ณธรรม จร ยธรรมของ สถาบ นการศ ก ษาและ หน วยงาน ต างๆ ภายใต การสน บสน น ของม ลน ธ พ ทธฉ อจ ไต หว น 4..สามารถ วางแผนและ ประย กต ใช กระบวนการ ในการปล กฝ ง ค ณธรรม 6. ประเม นผลการด าเน นงาน -ค าธรรมเน ยมว มน ษย และ 6.1 ประเม นความพ งพอใจท ได ซ า ( 1500 บาท ผ ร บบร การ จากการศ กษาด งาน x 19 คน = การด แล 6.2 ประเม นจ านวนบ คลากรท 28,500 บาท จากน กศ กษา การพ ฒนาสมรรถนะด าน - ค าเบ ยเล ยง พยาบาลด วย การจ ดการเร ยนการสอน (1,500 บาท x ความเข าใจใน 6.3 ประเม นการออกแบบการ 5 ว น x 19 คน ค ณค า และ จ ดการเร ยนการสอนและการจ ด =142,500 บาท ศ กด ศร ความ ก จกรรมเสร มหล กส ตรท พ ฒนา - ค าท พ ก เป นมน ษย น กศ กษาให เก ด อ ตล กษณ (1,750 บาท บ ณฑ ตด านการด แลด วยห ว x 19 คน x 4 ใจความเป นมน ษย ค น = 133, น าผลการประเม นไป บาท ปร บปร งพ ฒนาโครงการ - ค าพาหนะใน - คร งท 1 หล งการศ กษาด งาน ต างประเทศ ของกล มแรกจ ดให ม การประช ม ( 5 ว น x 19 น าเสนอและแลกเปล ยนเร ยนร คน x 700 บาท เสนอป ญหา แนวทางพ ฒนาหล ง = 66,500 บาท การศ กษาด งาน เพ อน าผลการ ประเม นไปแก ไข ปร บปร ง โครงการกล มท 2 - คร งท 2 หล งการศ กษาด งาน ของกล มท 2 จ ดให ม การประช ม สร ปผลการด าเน นงาน ป ญหา และแนวทางการพ ฒนาของกล ม ท 2 ~ 41 ~ ว ชาการ

26 จร ยธรรมท สอดคล องก บ บร บทของ ส งคมและ ว ฒนธรรมไทย ED55202 _ โครงการ พ ฒนาการสร างแบบ ประเม น ตามสภาพจร ง (Authentic Assessment) 1. เพ อให คณาจารย ใน ว ทยาล ย พ ฒนาความร เร อง Authentic Assessment และการสร าง แบบประเม น ท เน น Authentic Assessment 2. เพ อพ ฒนา แบบประเม น ในแบบ Authentic ร อยละของ คณาจารย ม ความ พ งพอใจในการจ ด ให ความร เร อง Authentic Assessment -ม แบบประเม น กลางท เน น Authentic Assessment ร อยละ 75 ของ ผ เข าร วมประช มม ความพ งพอใจใน การประช มอย ใน ระด บด ข นไป - คร งท 3 ประช มแลกเปล ยน เร ยนร ท งสองกล มเพ อสร ป ประเม นผลและหาแนวทาง พ ฒนา การจ ดการเร ยนการสอน ให น กศ กษาในการให บร การ ส ขภาพด วยห วใจความเป น มน ษย ในรายว ชาท เก ยวข อง - ต ดตามการน าความร มาใช จ ดการเร ยนการสอนในแต ละ รายว ชา อาจารย 1.วางแผนและจ ดท าโครงการ พ.ค.-ม.ย.55 50,000 บาท 1.อาจารย ม 2.ต ดต อประสานงานว ทยากร (ค าว ทยากร ความร เร อง 3. เตร ยมความพร อมด านเอกสาร 600 x 14ชม. X Authentic และสถานท 2 คน = 16,800 Assessment 4.. วางแผนการสร างแบบประเม น บาท 2. ได แบบ กลางท เน นAuthentic ค าเด นทาง ประเม นกลางท Assessment ว ทยากร 1,500 ใช ประเม น 5.. จ ดการอบรมเร องAuthentic บาท Authentic Assessment ค าอาหารว าง Assessment 6. ว พากษ โดยอาจารย ผ เก ยวข อง 25 บาท x ประเม นผลการอบรม คน x 4 ม อ = 8. ทดลองใช แบบประเม นในรายว ชา 5,000 บาท ท เก ยวข อง ค าอาหาร 9. ว เคราะห ค ณภาพของแบบ กลางว น 150 x ประเม น 50 คน x 2 ม อ = 15,000 บาท ~ 42 ~ ว ชาการ อ.ป ยะร ตน อ.เกศแก ว

27 Assessment ค าว สด อ ปกรณ 11,700 บาท) ED55202_ โครงการพ ฒนา ต.ค.54 - ก.ย. 70,000 บาท ระบบการให 55 (งบว จ ย) ค าปร กษา (ว จ ย) 1.เพ อพ ฒนา ระบบท ปร กษา 2.เพ อพ ฒนา สมรรถนะ อาจารย ท ปร กษา ED แผนงานพ ฒนา นว ตกรรมการเร ยนการสอน ED55203_ พ ฒนาบทเร ยน 1.พ ฒนา e-learning /ebook learning / e- บทเร ยน e- book เพ อ เสร ม ประส ทธ ภาพ การเร ยนการ สอน 1.ม ค ม อระบบท ปร กษา 2.ม ค ม ออาจารย ท ปร กษา 3.ร อยละ90 ของ อาจารย ท ปร กษา การพ ฒนา 1. บทเร ยน e-learning / e- book กล มว ชาละ 1 เร อง อาจารย 54 คน 1.ส ารวจข อม ลเก ยวก บระบบท ปร กษา 2.ว เคราะห ข อม ลเก ยวก บระบบท ปร กษา 3.จ ดท าค ม อระบบท ปร กษา (ฉบ บร าง) และตรวจสอบความ เป นไปได ของค ม อโดยผ เช ยวชาญ ด วยว ธ Focus group 4.ปร บปร งค ม อระบบท ปร กษา 5.จ ดท าค ม ออาจารย ท ปร กษา 6.จ ดส มมนาเพ อพ ฒนา สมรรถนะอาจารย ท ปร กษา 7.ด าเน นการตามระบบท ปร กษา 8.ประเม นผลโครงการ คณาจารย วพบ.สระบ ร ~ 43 ~ ว ชาการ 1. เข ยนโครงการขออน ม ต ด าเน นการและงบประมาณ 2. ประชาส มพ นธ คณาจารย ท สนใจและจ ดสรรงบประมาณ สน บสน นการด าเน นงาน 3. ต ดตาม ความก าวหน าการ ด าเน นงาน 4. ประเม นผลโครงการ (ไตรมาส 3) (ไตรมาส 4) ต.ค.54-ก.ย ,000 บาท -งบพ ฒนา บทเร ยน 3 เร องๆ ละ 5,000 บาท น กศ กษา สามารถส าเร จ การศ กษาใน เวลาโดยไม ม ป ญหาทางด าน การเร ยนและ ส วนต วมาเป น อ ปสรรคต อการ เร ยนและ สามารถปร บต ว และแก ป ญหา ในการด าเน น ช ว ตร วมก บ ผ อ นอย าง เหมาะสม 1. น กศ กษา พยาบาลม บทเร ยนท ช วย ส งเสร มการ เร ยนร เพ มเต ม นอกนอกเวลา เพ อตอบสนอง ความแตกต าง อ.พน ตนาฎ อ.ส ดา ดร.พอเพ ญ

28 ED55203_ ต าราแนวทาง การน ากระบวนการ พยาบาลไปใช ED55203_ การว จ ยในช น เร ยน (3 เร อง) เพ อพ ฒนา ท กษะการใช กระบวนการ การพยาบาล ของน กศ กษา 1. ว จ ยในช น เร ยนเพ อ แก ป ญหา/ พ ฒนาการ เร ยนการสอน น กศ กษาม ท กษะ ในการใช กระบวนการ พยาบาล 1. ว จ ยในช น เร ยน กล มว ชาละ 1 เร อง 5. น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คคล นว ตกรรมท พ ฒนาและเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน น กศ กษาช นป ต.ค.54 งบว จ ย 2-4 ก.ย. 55 คณาจารย วพบ.สระบ ร ED55204_4.1.แผนงานพ ฒนาน กศ กษาให ม คณล กษณะตามกรอบ TQF และอ ตล กษณ บ ณฑ ต ED55204_ โครงการพ ฒนา 1. เพ อให 1. ร อยละ 70 ของ น กศ กษา บ ณฑ ตเพ อจ ตเอ อ น กศ กษาได ผ เข าร บการอบรม พยาบาล ช นป ท อาทร เร ยนร ในการ ม ความพ งพอใจใน 1 4 จ านวน 1.วางแผนและประช มช แจง อาจารย 2.ประสานอาจารย ว ชาในการฝ กภาคปฏ บ ต เพ อ พ ฒนาท กษะการใช กระบวนการ พยาบาลของน กศ กษา 3.ต ดตามประเม นผล 6. เข ยนโครงการขออน ม ต ด าเน นการและงบประมาณ 7. ประชาส มพ นธ คณาจารย ท สนใจและจ ดสรรงบประมาณ สน บสน นการด าเน นงาน 8. ต ดตาม ความก าวหน าการ ด าเน นงาน 9. ประเม นผลโครงการ 10. น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ผลการว จ ยในช นเร ยนเพ อ พ ฒนาการเร ยนการสอน 1. วางแผนบ รณาการออกแบบ การพ ฒนาบ ณฑ ตและจ ดท า โครงการเพ อขออน ม ต ต.ค.54-ก.ย. 55 ต ลาคม 2554 ก นยายน งบว จ ย (งบว จ ยช นเร ยน 3 เร องๆละ 5,000 บาท ) งบว จ ย 150,000บาท งบก จการ น กศ กษาม ท กษะในการใช กระบวนการ พยาบาล 1. น กศ กษา การแก ไข ป ญหาการ เร ยนร อย าง เหมาะสมด วย กระบวนการ ว จ ยในช นเร ยน น กศ กษาม แนวทางใน การพ ฒนา อ.ส รางค ดร.พอเพ ญ อ.ประกร ต อ.จ ราภรณ ~ 44 ~ ว ชาการ

29 เข าใจตนเอง ระด บมาก และผ อ น ม 2. ร อยละ 70 ของ สต และ น กศ กษาม ศร ทธาในการ พฤต กรรมบร การ ท าความด ด วยห วใจความ และด าเน น เป นมน ษย ต งแต ช ว ตได อย างม 3.51 ข นไป ความส ข 3. ร อยละ 70 ของ 2. เพ อให น กศ กษาท เข าร บ น กศ กษาได การอบรมม เร ยนร ว ธ การ ค ณล กษณะ ฟ งอย าง บ ณฑ ตตามอ ต ล กซ งและ ล กษณ และกรอบ ส อสารได มาตรฐานค ณว ฒ อย างม ระด บปร ญญาตร ประส ทธ ภาพ สาขาพยาบาล ม บ คล กภาพ ศาสตร ท ด 3. เพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม ท กษะการค ด ว เคราะห 4. เพ อพ ฒนา น กศ กษาให ม 311 คน 2.ด าเน นการตามแผน 2555 น กศ กษา ตนเองให ม สต โครงการย อย 1 ใจใสด วยธรรม 300,000บาท ศร ทธาในการ ประกอบด วย ท าความด 1.1 ก จกรรมสร างส ขด วยสต เข าใจตนเอง และศร ทธาเพ อให น กศ กษา และเข าใจ เข าใจตนเองและผ อ น ผ อ นและม ตระหน กถ งความส าค ญของ แนวทาง การสร างสต ศร ทธาและความด ปฏ บ ต การ ในร ปแบบต างๆ และด าเน น พยาบาลด วย ช ว ตอย างม ความส ข ความเอ อ 1.2 ก จกรรมครอบคร วธรรม อาทร เพ อให น กศ กษา อาจารย และ ให บร การ เจ าหน าท ในร ปแบบครอบคร ว ส ขภาพด วย ว ทยาล ยได เสร มสร างสต และ ห วใจความ ศร ทธาในการท าความด และ เป นมน ษย ท า พล งใจในการด าเน นช ว ตอย าง ให ผ ร บบร การ ม ความส ข การ 1.3 ก จกรรมต กบาตรหน าบ าน บร การท ม เพ อให น กศ กษา อาจารย และ ค ณภาพท เจ าหน าท ในร ปแบบ สอดคล องก บ ครอบคร วว ทยาล ยได ร วม ความต องการ ท าบ ญต กบาตรหน าว ทยาล ยฯ ของ ส ปดาห ละคร งๆ ละ 2 ครอบคร ว ผ ร บบร การ 1.4 ก จกรรมสมาธ มนตราโดย ~ 45 ~ ว ชาการ

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information