แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ฉบ บน เป นแผนท แสดงให เห นภาพรวมในการด าเน นงานการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ท สนองตอบต อเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ ท ศทางการพ ฒนาประเทศตามนโยบายของร ฐบาล นโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ มต คณะร ฐมนตร เก ยวก บการส งเสร มการอ านให เป นวาระแห งชาต เพ อสร างส งคมแห ง การเร ยนร ตลอดช ว ต แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ รวมท งย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงาน ส าน กงาน กศน.ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ประกอบด วยสร ปภาพรวมงาน/โครงการและงบประมาณท ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ขอขอบค ณท กท านท ให ความร วมม อในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ฉบ บน จนส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จะเป นแนวทางในการบร หารงาน/โครงการ และงบประมาณของหน วยงาน และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ดร อยเอ ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตลอดจนเป นเคร องม อ ในการก าก บต ดตามผลการด าเน นงานของผ บร หาร รวมท งเป นข อม ลส าหร บหน วยงาน และผ สนใจก จกรรม งานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยต อไป กศน. อ าเภอจต รพ กตรพ มาน พฤศจ กายน 2558

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1-24 ส วนท 2 ท ศทางการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 ตารางบ ญช โครงการ/ก จกรรม แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การบร หารจ ดการ การก าก บต ดตาม และการประเม นผล ภาคผนวก ค าส งแต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะผ จ ดท าเอกสาร

4 ส วนท 1 ข อม ลท วไป ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 และมาตรา 14 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นท แสดงให เห นท ศทางและแนวทางการท างาน ของคณะร ฐมนตร ในช วงระยะเวลา 4 ป รวมท งมาตรา 16 ได ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ส วนราชการ โดยจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ท สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 โดย ในแต ละป งบประมาณ ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ แล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อด าเน นงานให บรรล ผลส าเร จตามภารก จของหน วยงานท ได ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต ราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน เป นหน วยงานในส งก ด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดร อยเอ ด ม ภารก จในการด าเน นการ จ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ได น าย ทธศาสตร การบร หารประเทศของร ฐบาลด านการศ กษา นโยบายกระทรวงศ กษาธ การและกฎหมายท เก ยวข อง เช น นโยบาย ร ฐบาลด านการศ กษาและแผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) มต คณะร ฐมนตร เก ยวก บการ ส งเสร มการอ านให เป นวาระแห งชาต เพ อสร างส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ.2551 นโยบายร ฐบาลด านการศ กษาและแผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ เก ยวก บการยกระด บค ณภาพการศ กษา การส งเสร มการร หน งส อ รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ 4 ป (พ.ศ ) ของ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ มาเป นกรอบในการก าหนดนโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. โดยกฎหมายท เก ยวข อง มต คณะร ฐมนตร นโยบาย แผน และย ทธศาสตร ด งกล าวม สาระส าค ญ ด งน 1. ย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงาน กศน. ได ก าหนดย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย โดยม ว ส ยท ศน เป าประสงค และพ นธก จ ท ใช เป นหล กย ดและต วก าก บท ศทางย ทธศาสตร และจ ดเน นการ ด าเน นงานด งกล าวในป งบประมาณ พ.ศ ไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 1

5 คนไทยท กกล ม ท กช วงว ย เข าถ งโอกาสทางการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยท ม ค ณภาพ อย างท วถ งเท าเท ยม เป นพลเม องด ม ศ กยภาพ และม ความพร อมในการแข งข นในระด บสากล เป าประสงค ประชาชนผ ร บบร การ ท กกล ม ท กช วงว ย ม ความร ความสามารถรอบด านเพ ยงพอต อการด ารงช ว ตอย ในส งคม อย างม ความส ขบนพ นฐานของค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ม ศ กยภาพในการผล ตทาง เศรษฐก จ การสร างส งคมค ณภาพ การม ส วนร วมในการพ ฒนาประเทศ และม ความใฝ ร อย างต อเน องตลอดช ว ต พ นธก จ ส าน กงาน กศน. ม พ นธก จหล ก ด งน 1. จ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให ประชาชนกล มเป าหมายท กกล ม ท กช วงว ย ม โอกาสเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. ส งเสร ม สน บสน นภาค เคร อข ายท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อตอบสนองความต องการทางการศ กษาของประชาชนอย างหลากหลาย 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ม งเน นผลส มฤทธ ในการ ด าเน นงานตามบทบาทหน าท และภารก จ ท งระด บนโยบาย และระด บปฏ บ ต ของหน วยงาน สถานศ กษา รวมท งการ ส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ย ทธศาสตร 3 ย ทธศาสตร ท หว งผลใน 3 เด อน 1. การเร งปฏ ร ปการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให สามารถข บเคล อนนโยบายของ ร ฐบาลท กระด บในส วนท เก ยวข อง เพ อน าไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลอย างม ประส ทธ ภาพตามกรอบเง อนไขระยะเวลาท ก าหนดไว โดย 1.1) การทบทวนและปร บบทบาทหน าท ของหน วยงานและสถานศ กษาท กประเภท ท กระด บตลอดจนหน วยจ ดบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในพ นท ให ท าหน าท ตามเจตนารมณ ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ โดยใช กศน.ต าบล เป นฐาน (สถาน ) เต มเต มความร โดยย ดผ ร บบร การเป น ศ นย กลาง 1.2) การประเม น ทบทวนและปร บก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ให เอ อต อการเร ยนร สอดคล องก บว ถ ช ว ต และสภาพป ญหาความเร งด วนของแต ละช มชนตลอดจนพ ฒนา ท กษะท จ าเป นในการด ารงช ว ต 1.3) ก าก บและต ดตามให หน วยงานละสถานศ กษาท กระด บบร หารการจ ดการศ กษานอก แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 2

6 ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยใช นโยบายและแผน ตลอดจนระบบการกระจายอ านาจเป นกลไกการ ด าเน นงานท ส าค ญ โดยม การส อสารสร างความเข าใจท ช ดเจนระหว างผ ท ม ส วนได ส วนเส ย เพ อให นโยบายและแผนเป น เคร องม อในการพ ฒนาการด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ ม การน เทศ ก าก บต ดตาม ประเม น และรายงานผลการน า นโยบายส การปฏ บ ต ท เช อมโยงก นอย างเป นระบบ 1.4) การกระต น ส งเสร มและสน บสน นการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ของท กภาคส วนอย างกว างขวาง โดยย ดหล กความคล องต วในการท างาน การเข าถ งกล มเป าหมายการศ กษา ท ม ค ณภาพ และความต อเน องอย างย งย นของการเป นภาค เคร อข ายซ งก นและก น ท งระด บนโยบายและระด บการ ปฏ บ ต 1.5) การเร งร ดสร างความเข าใจกรรมการ กศน.จ งหว ด กรรมการสถานศ กษา และกรรมการ กศน.ต าบล ให เข าใจบทบาทหน าท และสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.6) การเร งร ดพ ฒนาคร กศน.ต าบลท กคน ให สามารถปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. การเร งร ดด าเน นการ การน าค ปองการศ กษาหร อค ปองการเร ยนร ตลอดช ว ตมาใช เพ อส งเสร มการ เข าถ งโอกาสทางการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ของประชาชนผ ร บบร การให เก ดประส ทธ ภาพ และ เป นธรรมอย างแท จร ง 3. การเร งร ดปร บปร งหล กส ตรแกนกลาง และพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา/หล กส ตรท องถ น ตลอดจน หล กส ตรท สอดคล องก บบร บทของแต ละกล มเป าหมาย รวมถ งการเร ยนการสอน ท ม งเน นให ผ เร ยนเป นพลเม องด ม ค ณธรรมน าความร และปฏ บ ต ตนตามค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ม ส วนร วมในการสร างความสมานฉ นท และม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 3 ย ทธศาสตร ท หว งผลใน 1 ป 1. การเร งร ดการกระจายโอกาสทางการศ กษา ให สามารถเข าถ งประชาชนท อย นอกระบบโรงเร ยนอย าง ท วถ ง ท กกล มอาย ท กกล มเป าหมาย ท ม ค ณล กษณะเฉพาะทางส งคม ประชากรอย างเสมอภาค และเป นธรรมพร อม ท งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างเป นองค รวมท งระบบ โดย 1.1) การใช แผนและการว จ ยเป นเคร องม อส าค ญในการด าเน นการ ท งการออกแบบก จกรรม การน เทศ การต ดตามผล การปร บปร ง การพ ฒนา และการต ดส นใจท งในระด บนโยบายและระด บปฏ บ ต และสามารถ รายงานสร ปความก าวหน าเป นรายไตรมาส และรองร บการเปล ยนแปลงท งในเช งโครงสร าง ระบบงานกฎหมาย ระบบ การบร หารจ ดการและอ นๆ ท เก ยวข องได อย างเป นระบบ 1.2) การน าส อและเทคโนโลย ทางการศ กษาท หลากหลาย และม ค ณภาพ มาใช ในการจ ด กระบวนการเร ยนร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและค ณภาพในการจ ดการศ กษา และขยายโอกาสในการเข าถ งการจ ดบร การ การศ กษาและการเร ยนร ของกล มเป าหมายท งในประเทศ และต างประเทศท หว งผลได อย างแท จร ง แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 3

7 1.3) การส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา และหน วยจ ดบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย น าภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ าน หร อภ ม ป ญญาพ นฐาน และแหล งว ทยาการช มชนท กประเภทในพ น ท มาใช ประโยชน ในการจ ดการศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพ และม การอน ร กษ ส บสาน ประย กต ใช ต อยอดสร างสรรค และพ ฒนา เพ อความย งย นและความเข มแข งของช มชนและท องถ นตลอดจนการพ ฒนาประเทศอย างเป นระบบรวมท ง พ ฒนากล มเป าหมายให ม ความค ดว เคราะห ม เหต ม ผล และม จ ตว ทยาศาสตร 1.4) การปร บร ปแบบก จกรรมและว ธ ด าเน นการจาก บ านหน งส ออ จฉร ยะ ไปส บ านหน งส อ ช มชน และขยายการบร การให กระจายครบท กหม บ าน/ช มชนท วประเทศ โดยค าน งถ งความต องการทางการศ กษา/ การเร ยนร ของประชาชนในพ นท และบร บทเฉพาะของหม บ าน/ช มชนแต ละพ นท เพ อส งเสร มการร หน งส อ การ เสร มสร างน ส ยร กการอ าน และการเข าถ งข าวสารข อม ลและความร ของประชาชนอย างท วถ ง โดยเช อมโยงการท างาน เป นเคร อข ายก บ กศน.ต าบล/ศ นย การเร ยนร ช มชนในพ นท เพ อสร างกระบวนการเร ยนร อย างต อเน อง 1.5) การพ ฒนาศ กยภาพและความพร อมในการจ ดบร การการศ กษา เพ อการร หน งส อ การศ กษา ข นพ นฐาน และการศ กษาต อเน อง ส าหร บกล มเป าหมายท งในและต างประเทศ พร อมท งแสวงหาความร วมม อจากภาค ส วนต างๆ ท งในและต างประเทศ 1.6) การวางระบบน เทศการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ม งเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและความคล องต วในการจ ดบร การการศ กษาให ก บกล มเป าหมาย โดยม การ เช อมโยงข อม ลและการด าเน นการน เทศจากระด บนโยบายส ระด บภ ม ภาค ระด บจ งหว ด ระด บอ าเภอ/ระด บสถานศ กษา และระด บหน วยจ ดบร การ อย างเป นระบบ 1.7) การก าหนดแนวทางและด าเน นการในข อกฎหมายการศ กษาท เก ยวข อง เพ อให การศ กษา ทางเล อก เป นการศ กษาอ กประเภทหน งท สามารถตอบสนองความต องการทางการศ กษาและการเร ยนร ของประชาชน ผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ส วนร วมในการจ ดของภาคส วนต างๆอย างกว างขวาง 2. การก าหนดให ม แผนย ทธศาสตร /แผนการพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าหร บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยม การเช อมโยงก บแผนย ทธศาสตร /แผนพ ฒนาพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต อย างเป นระบบ และสน บสน นซ งก นและก นเพ อให การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นกลไกส าค ญ กลไกหน งท ม พล งในการแก ไขป ญหาและพ ฒนาพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ในบทบาทท เก ยวข องได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการน เทศ ก าก บต ดตามและรายงานผล อย างเคร งคร ด และปร บเปล ยนได อย างท นท วงท ตามนโยบาย และสถานการณ 3. การเร งร ด ต ดตาม ให ม การพ ฒนาหน วยงาน สถานศ กษาและหน วยจ ดบร การการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท กแห งท วประเทศ โดยย ดภารก จหล กเป นต วต ง เพ อให ม ศ กยภาพในการน านโยบาย ร ฐบาลและนโยบายท เก ยวข องส การปฏ บ ต จร งอย างม ประส ทธ ภาพ ท งด านก าล งคนท กระด บ และทร พยากรสน บสน น การด าเน นงานท จ าเป นต อการข บเคล อนนโยบายด งกล าว แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 4

8 จ ดเน นการด าเน นงานตามย ทธศาสตร 1. จ ดเน นด านประชากรกล มเป าหมาย 1.1) ม งเน นการสร างโอกาสทางการศ กษาท ม ความเป นธรรมให ก บประชาชนท กกล ม โดยเฉพาะกล มผ ด อยผ พลาด และผ ขาดโอกาสทางการศ กษา (1) จ าแนกตามช วงอาย ม 3 กล ม 1.1) กล มว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ แต อย นอกระบบโรงเร ยน (อาย 6-14 ป ) 1.2) กล มประชากรว ยแรงงาน(อาย ป ) ซ งแบ งเป น 2 กล มย อย ค อ กล มว ยแรงงานอาย ป เป นกล มว ยแรงงานท ให ความส าค ญ ในการจ ดบร การการเร ยนร เป นกล มแรก กล มว ยแรงงานอาย ป เป นกล มว ยแรงงานท ให ความส าค ญ ในการจ ดบร การการเร ยนร รองลงมา 1.3) กล มผ ส งอาย (2) จ าแนกตามค ณล กษะเฉพาะทางส งคม ประชากรท เก ยวข องเน องก บการเข าส โอกาสทางการศ กษา แบ งเป น 2 กล มใหญ ด งน 2.1) กล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ ง โอกาสทางการศ กษา / การเร ยนร กล มผ ด อยโอกาส (1) กล มผ พ การ (2) กล มผ ประกอบอาช พแรงงานนอกระบบ (3) กล มชาต พ นธ (ชนกล มน อย) กล มผ พลาดโอกาส กล มผ ขาดโอกาส 2.2) กล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/การเร ยนร จ าแนก เป น 4 กล มย อย ได แก 2.2.1) กล มบ คลผ เป นภ ม ป ญญาท องถ น/ภ ม ป ญญาพ นบ านหร อปราชญ ชาวบ าน 2.2.2) กล มผ น าช มชนท งท เป นทางการและไม เป นทางการ 2.2.3) กล มน กเร ยน/น กศ กษาในระบบโรงเร ยนท สนใจเต มเต มความร 2.2.4) กล มประชาชนท วไป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 5

9 2. จ ดเน นด านผ จ ดการบร หารและภาค เคร อข าย 2.1 ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท กประเภท คณะกรรมการ กศน.จ งหว ด คณะกรรมการ สถานศ กษา และคร กศน.ต าบลท กคน ได ร บการพ ฒนาให ม ศ กยภาพและความพร อมในการปฏ บ ต ภาระก จตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 ม การประสานเช อมโยงการท างานตามโครงสร างภายในหน วยงานก บภาค เคร อข าย 2.3 กศน.ต าบลท กแห งใช แผนจ ลภาคระด บต าบลเป นเคร องม อในการจ ดก จกรรมการเร ยนร 3. จ ดเน นด านผลส มฤทธ 3.1 ผ ส าเร จหล กส ตรหร อร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ม ผลส มฤทธ ท ม ค ณภาพ ตรงตามจ ดม งหมายของหล กส ตร และสามารถน าความร และประสบการณ เร ยนร ท ได ร บไปใช ประโยชน ได จร ง 3.2 ผ ส าเร จหล กส ตรหร อร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตาม ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดหล กค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ในการด าเน นช ว ต และม ความใฝ ร ใฝ เร ยนอย างต อเน องตลอดช ว ต ต วช ว ดความส าเร จตามย ทธศาสตร และจ ดเน น ความส าเร จในการด าเน นงานตามย ทธศาสตร และจ ดเน น ม งท ผลล พธ หร อกล มเป าหมายผ ร บบร การ/ร วม ก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ม 10 ต วบ งช 1. ประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ได ร บการบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนเร ยนร ทางการศ กษานอก ระบบ แต ละกล มอาย ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบท งหมด 2. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบกล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/เร ยนร และกล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาส ทางการศ กษา/การเร ยนร ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ ท งหมด และจ าแนก รายประเภทก จกรรม 3. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบในพ นท ชนบท /และพ นท เม องต อการบร หาร/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ ท งหมด และจ าแนกรายประเภท ก จกรรม 4. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยแต ละ กล มอาย ต อต อจ านวนผ ร บบร การ /ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนกรายประเภท ก จกรรม 5. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/การเร ยนร และกล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาส แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 6

10 ทางการศ กษา/การเร ยนร ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนก รายประเภทก จกรรม 6. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยในพ นท ชนบท/และพ นท เม องต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนกราย ประเภทก จกรรม 7. ส ดส วนผ เร ยน/ร วมก จกรรมทางการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบแต ละหล กส ตร/ก จกรรมท จบหล กส ตร แต ละระด บหร อแต ระก จกรรมต อจ านวนผ ลงทะเบ ยนเร ยน/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบแต ละ หล กส ตร หร อแต ละก จกรรมท งหมด และจ าแนกรายประเภทก จกรรม 8. ร อยละของผ เร ยนการศ กษาข นพ นฐานท ม คะแนนผลการสอบแต ละภาคเร ยนในว ชา คณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร /ภาษาอ งกฤษ/ภาษาไทย ร อยละ 55 ข นไปของคะแนนเต มแต ละว ชาด งกล าว 9. ร อยละของผ จบหล กส ตรการศ กษา/การฝ กอบรมทางการศ กษานอกระบบแต ละหล กส ตรท สามารถน า ความร หร อประสงการณ การเร ยนร ท ได ร บไปใช ได จร งตามจ ดม งหมายของหล กส ตรน นๆ 10. ร อยละของผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ/การศ กษาตามอ ธยาศ ยท ย ดถ อ ค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ป จจ ยหล กแห งความส าเร จ 1. การย ดหล กว ชา หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง หล กปร ชญาค ดเป น หล กธรรมาภ บาล และผลส มฤทธ ในการบร หารจ ดการ 2. การใช ย ทธศาสตร /กลย ทธ ในการด าเน นงาน 3. การเน นการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท กภาคส วน 4. การใช กศน.ต าบล เป นฐานและเป นสถาน ปลายทาง 5. การใช กล ม/โซน เป นกลไกข บเคล อนการบร หารนโยบายในระด บพ นท 6. การม ข อม ลเก ยวก บกล มเป าหมายท กกล มตามจ ดเน น 7. การม ระบบการน เทศก าก บต ดตามและรายงานผล 8. การม กลไก/ระบบท สามารถเช อมโยงการท างาน 9. การม หน วยงาน/สถานศ กษาร บผ ดชอบต วช ว ดความส าเร จ 1.2 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงาน กศน. จ งหว ดร อยเอ ด ได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยม ว ส ยท ศน เป าประสงค และพ นธก จ ท ใช เป นหล กย ดและต วก าก บท ศทางย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานด งกล าวในป งบประมาณ พ.ศ ไว ด งต อไปน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 7

11 ว ส ยท ศน ส งเสร ม สน บสน นและจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างม ค ณภาพมาตรฐานและเท า เท ยม ประสานภาค เคร อข ายในการจ ดการศ กษา การพ ฒนาคนให เป นพลเม องท ด ม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค ประชาชนในจ งหว ดร อยเอ ดได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท ม ค ณภาพมาตรฐาน และ สอดคล องก บความต องการของช มชน โดยให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เพ อให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ม จ ตสาธารณะ ร กษาเอกล กษณ ค าน ยม ความเป นไทย และอย ในส งคมได อย างม ความส ข และม ค ณภาพช ว ตท ด พ ฒนาอาช พ ท กษะฝ ม อ รองร บการเปล ยนแปลงเพ อสร างรายได อย างย งย นบนหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. ส งเสร ม สน บสน นและประสานภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย 3. ส งเสร ม สน บสน นการใช ส อและเทคโนโลย ในกระบวนการบร หารจ ดการ และการจ ดการเร ยนการสอน การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4. ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 5. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พ ท กษะฝ ม อ เพ อรองร บการเปล ยนแปลงและสร างรายได อย างย งย นบนหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร 1. การข บเคล อน กศน.ต าบลเป นฐาน โดยย ดผ ร บบร การเป นศ นย กลาง 2. การพ ฒนาการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและส บสานว ฒนธรรมประเพณ 5. การประสานภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 8

12 ต วช ว ดตามเป าประสงค ล าด บ ต วช ว ดตามเป าประสงค ค าเป าหมาย 1. ร อยละประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและพ ฒนา กศน.ต าบล ร อยละ ร อยละของคะแนนเฉล ยการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐาน ร อยละ ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการส งเสร มและพ ฒนาให เป นไปตาม มาตรฐานว ชาช พ และม ความก าวหน าในว ชาช พ ร อยละ ร อยละของผ เร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาท ได ร บการปล กฝ งจ ตส าน กให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และส บสานว ฒนธรรมประเพณ ร อยละ ร อยละของน กศ กษาและประชาชนในจ งหว ดร อยเอ ดท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและ ท กษะด านอาช พ สามารถม งานท าหร อน าไปประกอบอาช พหร อม รายได เพ มข น ร อยละ 80 ข อม ลพ นฐานท วไปของสถานศ กษา 1. ช อสถานศ กษา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 2. สถานท ต ง เลขท - หม ท 2 ถนน ป ทมานนท ต าบลห วช าง อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website : http// /4607, http//roiet.nfe.go.th 3. ส งก ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 4. ประว ต ความเป นมาของสถานศ กษา 4.1 ประว ต สถานศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศจ ดต งศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอ าเภอ/ก งอ าเภอ ของ กระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 27 ส งหาคม พ.ศ.2536 โดยอาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห ง พระราชบ ญญ ต ปร บปร ง กระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2524 ก บระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดกรมการศ กษานอกโรงเร ยน พ.ศ.2521 ข อ 6 ลงนามโดยนายปราโมทย ส ข ม ต าแหน ง ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 22 ต ลาคม พ.ศ.2536 ดร.ร ง แก วแดง อธ บด กรมการศ กษา นอกโรงเร ยน ได ลงนามในหน งส อท ศธ 503/7171 เร อง เลขหน งส อราชการภายนอกของหน วยงาน/สถานศ กษา ในส งก ดกรมการศ กษานอกโรงเร ยน และศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ได ประกาศให ใช เลขท หน งส อราชการภายนอกเป น ท ศธ / โดยเร มใช ต งแต ว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ เป นต นมา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต งอย ทางด านท ศ ตะว นตก ในบร เวณของท ว าการอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต าบลห วช าง อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด ม สาย การบ งค บบ ญชาข นตรงต อส าน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด เม อ พ.ศ.2546 ได ม การเปล ยนเลขหน งส อเป น ท ศธ / แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 9

13 4.2 อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บอ าเภอเม องร อยเอ ด อ าเภอศร สมเด จ จ งหว ดร อยเอ ด ท ศตะว นออก ต ดต อก บอ าเภอเม องสรวง อ าเภออาจสามารถ จ งหว ดร อยเอ ด ท ศใต ต ดต อก บอ าเภอเกษตรว ส ย จ งหว ดร อยเอ ด ท ศตะว นตก ต ดต อก บอ าเภอวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต งอย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ของจ งหว ดร อยเอ ด ห างจากต วจ งหว ดร อยเอ ด ระยะทางประมาณ ๒๖ ก โลเมตร ห างจากกร งเทพมหานครประมาณ ๕๓๐ ก โลเมตร ม เน อท ท งหมด ๕๒๑.๙๘ ตาราง ก โลเมตร 4.3 สภาพช มชน สภาพภ ม ประเทศ อ าเภอจต รพ กตรพ มานม ล กษณะภ ม ประเทศเป นท ราบ ป าไม ส วนใหญ ในพ นท เป น ป า เบญจพรรณ สภาพภ ม อากาศ อ าเภอจต รพ กตรพ มาน แบ งออกได เป น ๓ ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต เด อนม นาคม - ม ถ นายน อากาศร อนจ ดในเด อนเมษายน ฤด ฝน เร มต งแต เด อนกรกฎาคม ต ลาคม ฝนตกช กในช วงเด อนกรกฎาคม - เด อน ส งหาคม ฤด หนาว เร มต งแต เด อนพฤศจ กายน เด อนก มภาพ นธ อากาศหนาวจ ดในช วงปลาย เด อนธ นวาคม มกราคม เศรษฐก จและการประกอบอาช พ ประชากรอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส วนมากประกอบอาช พทางด าน การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา รองลงมาค อ ปล กพ ช เล ยงส ตว พ นท การเกษตรท งอ าเภอรวมประมาณ ๒๔๔,๖๘๙ ไร พ ชเศรษฐก จท ส าค ญ ค อ ข าวหอมมะล ม นส าปะหล ง รองลงมาค อ ข าวโพด ยางพารา และพ ชผ กอ นๆ ด งน 1. พ นท ท านา ๒๑๕,๔๗๙ ไร 2. พ นท ปล กผ ก ๖๒๔ ไร 3. พ นท ท าสวน ๑๑,๐๙๘ ไร 4. พ นท การเกษตรอ นๆ ๖,๓๑๐ ไร 5. พ นท ท าไร ๖,๗๓๗ ไร 6. พ นท ว างเปล า ๔,๔๓๕ ไร การเล ยงส ตว ม เกษตรกรผ เล ยงส ตว รวมท งส น ๗,๖๓๒ ราย ประกอบด วย ฟาร มส กร ๓๓ แห ง ฟาร มไก ไข ๕๙ แห ง ฟาร มไก เน อ ๓ แห ง รวม ๙๕ แห ง โค ๑๗,๐๕๗ ต ว กระบ อ ๔,๒๕๒ ต ว ส กร ๒๙,๙๑๑ ต ว เป ด ๓๗,๗๔๙ ต ว ไก ๕๗๗,๙๒๐ ต ว ส น ข ๘,๖๖๕ ต ว และแมว ๑,๘๔๒ ต ว การประมง ม เกษตรกรผ เล ยงปลา ๑,๐๐๙ ราย จ านวนบ อปลา ๑,๐๒๓ บ อ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 10

14 การพาณ ชย 1. สถาน บร การน าม นเช อเพล งขนาดใหญ จ านวน ๒ แห ง 2. ร านค าต างๆ จ านวน ๕๑๒ แห ง 3. ร านอาหาร จ านวน ๑๐ แห ง 4. สหกรณ จ านวน ๒ แห ง 4.1 สหกรณ การเกษตรจต รพ กตรพ มาน จ าก ด 4.2 สหกรณ ศ ภน ม ตจต รพ กตรพ มาน จ าก ด 5. โรงงานอ ตสาหกรรม 5.1 โรงส ข าว จ านวน ๒ แห ง 5.2 โรงงานอ เล กทรอน กส จ านวน ๑ แห ง 5.3 โรงงานผล ตน าแข ง จ านวน ๑ แห ง 5.4 โรงงานผล ตน าด ม จ านวน 3 แห ง 6. ร านร บซ อผล ตผลการเกษตร จ านวน 3 แห ง ท มา : ส าน กงานสรรพากรพ นท สาขาจต รพ กตรพ มาน การเง นการธนาคาร - ม สถาบ นการเง น ๒ แห ง ได แก 1. ธนาคารออมส น 2. ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จ านวน 2 สาขา รายได ของประชากร คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. (๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป ) จากการ จ ดเก บข อม ล จปฐ.ป ๒๕๕7 อ าเภอจต รพ กตรพ มานม คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. จ านวน 19 คร วเร อน และม รายได เฉล ยต อคนต อป จ านวน ๖8,168 บาท/คน/ป ป พ.ศ. คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. รายได เฉล ยต อคนต อป ๒๕๕๕ ๒๒ ๖๔,๔๗๐ ๒๕๕ ,470 ๒๕๕ ,162 ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน การปกครองและประชากร อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ม ประชากร 5๗,092 คน จ าแนกเป นชาย 27,4๒5 คน หญ ง 29,667 คน จ านวน 17,190 คร วเร อน แบ งการปกครองออกเป น ๑๒ ต าบล ๑๕๐ หม บ าน โดยม องค กรปกครองส วนท องถ น รวม ๑๓ แห ง ค อ องค การบร หารส วนต าบล จ านวน ๖ แห ง และเทศบาลต าบล จ านวน ๗ แห ง ด งน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 11

15 ตารางแสดงจ านวนประชากรและคร วเร อนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ท ต าบล การปกครอง ประชากร จ านวน หม บ าน (แห ง) อบต. (แห ง) เทศบาล (แห ง) ชาย (คน) หญ ง (คน) รวม (คน) คร วเร อน ๑ ห วช าง ๑2-1 2,616 2,939 5,555 1,932 ๒ หนองผ อ ๑๑-๑ 2,705 2,920 5,625 1,606 ๓ เม องหงส ๑๗-๑ 1,950 2,209 4,159 1,612 ๔ โคกล าม ๑๖-๑ 2,501 2,692 5,193 1,557 ๕ น าใส ๑๐ ๑-1,627 1,777 3,404 1,098 ๖ ดงแดง ๑๖-๑ 3,220 3,414 6,634 1,883 ๗ ดงกลาง ๑๐ ๑-2,181 2,286 4,467 1,175 ๘ ป าส งข ๑๔ ๑-1,757 1,898 3,655 1,186 ๙ อ ง อง ๙ ๑-1,469 1,535 3, ๑๐ ล นฟ า ๙-๑ 1,664 1,759 3, ๑๑ ด น อย ๑๔ ๑-2,512 2,703 5,215 1,368 ๑๒ ศร โคตร ๙ ๑-1,539 1,681 3, ทต.จต รพ กตร 3-1 1,684 1,854 3,538 1,079 พ มาน รวม ๑๒ ต าบล ๑๕๐ ๖ ๗ 27,425 29,667 57,092 17,190 ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน การปกครองส วนท องถ น - เทศบาลต าบล จ านวน ๗ แห ง ด งน 1. เทศบาลต าบลจต รพ กตรพ มาน 2. เทศบาลต าบลห วช าง 3. เทศบาลต าบลหนองผ อ 4. เทศบาลต าบลเม องหงส 5. เทศบาลต าบลโคกล าม 6. เทศบาลต าบลดงแดง 7. เทศบาลต าบลล นฟ า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 12

16 - องค การบร หารส วนต าบล จ านวน ๖ แห ง ด งน 1. องค การบร หารส วนต าบลน าใส 2. องค การบร หารส วนต าบลดงกลาง 3. องค การบร หารส วนต าบลป าส งข 4. องค การบร หารส วนต าบลอ ง อง 5. องค การบร หารส วนต าบลด น อย 6. องค การบร หารส วนต าบลศร โคตร การศ กษา 1. ม สถานศ กษาระด บประถมศ กษา จ านวน 42 แห ง 2. ม สถานศ กษาระด บม ธยมศ กษา จ านวน 17 แห ง 3. ม สถานศ กษาเอกชนระด บประถมศ กษา จ านวน 1 แห ง 4. ม สถานศ กษาสายปร ย ต ธรรม จ านวน 1 แห ง 5. ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ านวน 1 แห ง 6. ศ นย การเร ยนช มชน จ านวน 14 แห ง 7. ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน จ านวน 105 แห ง 8. ห องสม ดประชาชน จ านวน 2 แห ง 9. ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ จ านวน 32 แห ง ระด บการศ กษา ระด บการศ กษา เพศ รวม(คน) ร อยละ ชาย(คน) ร อยละ หญ ง(คน) ร อยละ ไม เคยศ กษา , อน บาล/ศ นย เด กเล ก 1, , , ต ากว าช นประถมศ กษา 1, , , จบช นประถมศ กษา 13, , , ม ธยมศ กษาตอนต น 4, , , ม ธยมศ กษาตอนปลาย 4, , , อน ปร ญญา หร อเท ยบเท า , ปร ญญาตร หร อเท ยบเท า 1, , , ส งกว าปร ญญาตร รวม 27, , , ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตร พ มาน ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ประชากรในอ าเภอจต รพ กตรพ มาน น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ ๙๙ ศาสนาอ น ร อยละ ๑ ม ว ด จ านวน ๙๐ แห ง และส าน กสงฆ จ านวน ๒๙ แห ง พระสงฆ ๔๒๐ ร ป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 13

17 ประเพณ ว ฒนธรรม ประชากรส วนใหญ ได ร บอ ทธ พลการส บสานประเพณ ว ฒนธรรมอ สานมาแต บรรพบ ร ษ เร ยกว า ฮ ต มาจากศ พท ว า จาร ต เป นประเพณ ฮ ตส บสองครองส บส หร อประเพณ การท าบ ญ ประจ าเด อน งานประเพณ ท ส าค ญของท องถ น ได แก งานบวงสรวงพระพรหม ช วงเวลาจ ดงานเด อนมกราคม ม นาคม งานบ ญผะเหวด ช วงเวลาจ ดงาน เด อนก มภาพ นธ -ม นาคม งานสงกรานต ช วงเวลาจ ดงาน เด อนเมษายน งานบ ญบ งไฟ ช วงเวลาจ ดงานเด อนพฤษภาคม-ม ถ นายน งานบ ญทอดเท ยนรวม (โฮม) ช วงเวลาจ ดงานในช วงเทศกาลเข าพรรษา งานลอยกระทง ช วงเวลาจ ดงาน ต ลาคม-พฤศจ กายน 4.4 ท าเน ยบผ บร หาร ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท ด ารงต าแหน ง 1. นายอ ท ศ ขานทะราชา ห วหน าศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 27 ส งหาคม 2536 ถ งว นท 30 พฤศจ กายน นายเผ าเพชร สาล ผ อ านวยการศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 1 ธ นวาคม 2543 ถ งว นท 31 พฤษภาคม นางก งทอง ช นสามพราน ผ อ านวยการศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 1 ม ถ นายน 2548 ถ งว นท 3 ม นาคม นายส ร ต ว ภ กด ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 4 ม นาคม 2551 ถ งว นท 11 ก นยายน นางสาวจ ราว ลย ซาเหลา ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกษตรว ส ย ร กษาการในต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 11 ก นยายน 2551 ถ งว นท 22 ต ลาคม นายว ฒ พล ท บธาน ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 23 ต ลาคม 2551 ถ ง ป จจ บ น แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 14

18 5. โครงสร างสถานศ กษา ผ อ านวยการ กศน. อ าเภอ คณะกรรมการสถานศ กษา กล มอ านวยการ กล มการศ กษาข นพ นฐาน กล มการศ กษาตามอ ธยาศ ย กล มการศ กษาต อเน อง กล มภาค เคร อข ายและก จการพ เศษ - งานแผนงาน - ประก นค ณภาพภายใน - ข อม ลสารสนเทศและการ รายงาน - น เทศภายใน ต ดตามและ ประเม นผล - งบประมาณและทร พยากร - กศน.ต าบล - งานการเง นและบ ญช - งานควบค มภายใน - งานพ สด - อาคารสถานท และยานพาหนะ - งานธ รการและสารบรรณ - บ คลากร - งานประชาส มพ นธ - งานสว สด การ - งานเลขาน การคณะกรรมการ สถานศ กษา - งานร ฐพ ธ /พ ธ การ - ศ นย ราชการใสสะอาด การส งเสร มการศ กษา พ นฐานนอกระบบ งานจ ดการเร ยนการสอน งานจ ดการเร ยนการสอน ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) งานส งเสร มการร หน งส อ การพ ฒนาหล กส ตร ส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา งานทะเบ ยนและว ดผล ศ นย บร การให ค าปร กษา แนะแนว งานก จการน กศ กษา - ก จกรรมล กเส อ - ก จกรรมย วกาชาด - องค กรน กศ กษา - อาสาสม คร กศน. งานส งเสร มการร หน งส อ งานส งเสร มการอ าน งานการศ กษาตามอ ธยาศ ย งานพ ฒนาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานจ ดและพ ฒนาศ นย การเร ยนช มชน งานห องสม ดประชาชน การศ กษาเคล อนท การศ กษา ส อสารมวลชน งานการศ กษาต อเน อง งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาอาช พ งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาท กษะช ว ต งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาส งคมและช มชน ศ นย ฝ กอาช พช มชน งานส งเสร มสน บสน นภาค เคร อข าย งานก จกรรม/โครงการพ เศษ งานโครงการเน องมาจากพระราชด าร ฯ งานป องก นแก ไขป ญหายาเสพต ด/ โรคเอดส งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตย งานสน บสน น ส าหร บนโยบาย จ งหว ด/ อ าเภอ งานกล มเป าหมายผ ส งอาย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 15

19 6. งบประมาณท ได ร บ 6.1 เง นงบประมาณงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากต นส งก ด ค อ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด และส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ป งบประมาณ ๒๕๕8(ไตรมาสท 1-2 ) จ านวนเง นงบประมาณ 4,081,153.oo บาท 6.2 เง นนอกงบประมาณ จ านวนเง นงบประมาณ 80, บาท 7. ข อม ลคร และบ คลากร ประเภท/ต าแหน ง จ านวน ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ๑. ข าราชการ ผ บร หารสถานศ กษา ข าราชการคร ล กจ างประจ า พน กงานราชการ ต าแหน ง คร อาสาสม ครฯ ต าแหน ง คร กศน.ต าบล ล กจ างช วคราว คร ศ นย การเร ยนช มชน บรรณาร กษ จ างเหมา คร ผ สอนคนพ การ คร ประจ ากล ม ปวช รวม รวมท งส น ส งอ านวยความสะดวก 8.1 อาคารส าน กงาน ห องสม ด อาคารเร ยน 8.2 คร ภ ณฑ เทคโนโลย 8.3 ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน 8.4 กศน.ต าบลและสถานท พบกล ม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 16

20 9. แหล งเร ยนร และภาค เคร อข าย 9.1 แหล งเร ยนร กศน.ต าบล ม จ านวน 13 แห ง ด งน ท ช อ กศน. ต าบล ท ต ง ผ ร บผ ดชอบ 1. กศน.ต าบลเม องหงส บ านเม องหงส ม.15 ต าบลเม องหงส นายอาว ธ หงส ทองค า 2. กศน.ต าบลศร โคตร อบต.ศร โคตร ม.1 ต าบลศร โคตร นายปรเรศ นามโคตร 3. กศน.ต าบลห วช าง เทศบาลต าบลห วช าง ม.4 ต าบลห วช าง นายย ทธดน ย พลเย ยม 4. กศน.ต าบลโคกล าม เทศบาลต าบลโคกล าม ม. 2 ต าบลโคล าม นางส มาล เนตรพล 5. กศน.ต าบลน าใส บ านสว างอารมณ ม.7 ต าบลน าใส นางดร ณ วงค อามาตย 6. กศน.ต าบลดงกลาง บ านอ โคตร ม.1 ต าบลดงกลาง นางกฤษณา วรรณส นธ 7. กศน.ต าบลป าส งข บ านป าส งข ม.14 ต าบลป าส งข นางพงศกร อ ดมอร ยทร พย 8. กศน.ต าบลล นฟ า เทศบาลต าบลล นฟ า ม.1 ต าบลล นฟ า นางสายร ง ล แวง 9. กศน.ต าบลอ ง อง บ านหนองหน อง ม.5 ต าบลอ ง อง นายจ ระศ กด วงศ เสน 10. กศน.ต าบลหนองผ อ บ านอ มจาน ม.2 ต าบลหนองผ อ นายค าด อ งคะณ ต 11. กศน.ต าบลด น อย บ านโนนส ง ม.5 ต าบลด น อย นายแสวง วรรณส นธ 12. กศน.ต าบลดงแดง เทศบาลต าบลดงแดง ม.1 ต าบลดงแดง นางดาราวรรณ ตาค า 13. กศน.เทศบาลต าบลจต รพ กตรพ มาน ม.2 ต าบลห วช าง นางว ไลวรรณ ร ตนส งข ศ นย การเร ยนช มชน ม จ านวน 13 แห ง ด งน ท ศ นย การเร ยน/สถานท พบกล ม ท ต ง ผ ร บผ ดชอบ 1. ศ นย การเร ยนช มชนบ านไม ล าว ม.17 บ านไม ล าว ม.17 ต าบลเม องหงส นายฤทธ ช ย ล แวง 2. ศ นย การเร ยนช มชนบ านเท ยมแข บ านเท ยมแข ม.2 ต าบลน าใส นายประมวล เจร ญส ข 3. ศ นย การเร ยนช มชนเทศบาลต าบลจต รฯ ม.2 ต าบลห วช าง น.ส.วาสนา พาน ชย 4. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองหล ม บ านหนองหล ม ม. 10 ต าบลดงกลาง นายประยงค อ ทธ ส นธ 5. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองค บอน บ านหนองค บอน ม.10 ต าบลโคกล าม ว าท ร.ต.หญ งส น ษา ผากาเกต 6. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองแวง บ านหนองแวง ม.7 ต าบลหนองผ อ นายก เก ยรต ค มเม อง 7. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองห น บ านหนองห น ม. 4 ต าบลศร โคตร น.ส.จ นทร ท พย ศร ล ย 8. ศ นย การเร ยนช มชนเทศบาลต าบลห วช าง ม.4 ต าบลห วช าง น.ส.วรางค ร ตน พ กอน นต 9. ศ นย การเร ยนช มชนบ านเหล าย ง บ านเหล าย ง ม.7 ต าบลโคกล าม นางณ ฏฐธ ดา ไทยสงคราม 10. ศ นย การเร ยนช มชนว ดไตรภ ม บ านผ อฮ ว ดไตรภ ม บ านผ อฮ ม.11 ต าบลดงแดง นางอภ ชญา ด ผาย 11. ศ นย การเร ยนช มชนป าส งข บ านดอนแคน ม.2 ต าบลป าส งข น.ส.ส จ ตรา โยส ดา 12. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองบ ว บ านหนองบ ว ม.7 ต าบลอ ง อง นายจ ระศ กด วงศ เสน 13. ศ นย การเร ยนช มชนว ดบ านหนองฮ บ านหนองฮ ม.11 ต าบลด น อย นายแสวง วรรณส นธ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 17

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information