แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ฉบ บน เป นแผนท แสดงให เห นภาพรวมในการด าเน นงานการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ท สนองตอบต อเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ ท ศทางการพ ฒนาประเทศตามนโยบายของร ฐบาล นโยบาย กระทรวงศ กษาธ การ มต คณะร ฐมนตร เก ยวก บการส งเสร มการอ านให เป นวาระแห งชาต เพ อสร างส งคมแห ง การเร ยนร ตลอดช ว ต แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ รวมท งย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงาน ส าน กงาน กศน.ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ประกอบด วยสร ปภาพรวมงาน/โครงการและงบประมาณท ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ขอขอบค ณท กท านท ให ความร วมม อในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของ ศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ฉบ บน จนส าเร จล ล วงไปด วยด และหว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จะเป นแนวทางในการบร หารงาน/โครงการ และงบประมาณของหน วยงาน และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน.จ งหว ดร อยเอ ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตลอดจนเป นเคร องม อ ในการก าก บต ดตามผลการด าเน นงานของผ บร หาร รวมท งเป นข อม ลส าหร บหน วยงาน และผ สนใจก จกรรม งานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยต อไป กศน. อ าเภอจต รพ กตรพ มาน พฤศจ กายน 2558

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1-24 ส วนท 2 ท ศทางการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 ตารางบ ญช โครงการ/ก จกรรม แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การบร หารจ ดการ การก าก บต ดตาม และการประเม นผล ภาคผนวก ค าส งแต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะผ จ ดท าเอกสาร

4 ส วนท 1 ข อม ลท วไป ความเป นมา พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 13 และมาตรา 14 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นท แสดงให เห นท ศทางและแนวทางการท างาน ของคณะร ฐมนตร ในช วงระยะเวลา 4 ป รวมท งมาตรา 16 ได ก าหนดให ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ส วนราชการ โดยจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป ท สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นตามมาตรา 13 โดย ในแต ละป งบประมาณ ส วนราชการต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เสนอต อร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ แล ว ให ส าน กงบประมาณด าเน นการจ ดสรรงบประมาณเพ อด าเน นงานให บรรล ผลส าเร จตามภารก จของหน วยงานท ได ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต ราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน เป นหน วยงานในส งก ด ส าน กงาน กศน.จ งหว ดร อยเอ ด ม ภารก จในการด าเน นการ จ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ได น าย ทธศาสตร การบร หารประเทศของร ฐบาลด านการศ กษา นโยบายกระทรวงศ กษาธ การและกฎหมายท เก ยวข อง เช น นโยบาย ร ฐบาลด านการศ กษาและแผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) มต คณะร ฐมนตร เก ยวก บการ ส งเสร มการอ านให เป นวาระแห งชาต เพ อสร างส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต พระราชบ ญญ ต ส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย พ.ศ.2551 นโยบายร ฐบาลด านการศ กษาและแผนการบร หารราชการแผ นด น (พ.ศ ) นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ เก ยวก บการยกระด บค ณภาพการศ กษา การส งเสร มการร หน งส อ รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป (พ.ศ ) ของส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ 4 ป (พ.ศ ) ของ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานปล ดกระทรวง ศ กษาธ การ มาเป นกรอบในการก าหนดนโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. โดยกฎหมายท เก ยวข อง มต คณะร ฐมนตร นโยบาย แผน และย ทธศาสตร ด งกล าวม สาระส าค ญ ด งน 1. ย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงาน กศน. ได ก าหนดย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย โดยม ว ส ยท ศน เป าประสงค และพ นธก จ ท ใช เป นหล กย ดและต วก าก บท ศทางย ทธศาสตร และจ ดเน นการ ด าเน นงานด งกล าวในป งบประมาณ พ.ศ ไว ด งต อไปน ว ส ยท ศน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 1

5 คนไทยท กกล ม ท กช วงว ย เข าถ งโอกาสทางการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ยท ม ค ณภาพ อย างท วถ งเท าเท ยม เป นพลเม องด ม ศ กยภาพ และม ความพร อมในการแข งข นในระด บสากล เป าประสงค ประชาชนผ ร บบร การ ท กกล ม ท กช วงว ย ม ความร ความสามารถรอบด านเพ ยงพอต อการด ารงช ว ตอย ในส งคม อย างม ความส ขบนพ นฐานของค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ม ศ กยภาพในการผล ตทาง เศรษฐก จ การสร างส งคมค ณภาพ การม ส วนร วมในการพ ฒนาประเทศ และม ความใฝ ร อย างต อเน องตลอดช ว ต พ นธก จ ส าน กงาน กศน. ม พ นธก จหล ก ด งน 1. จ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให ประชาชนกล มเป าหมายท กกล ม ท กช วงว ย ม โอกาสเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต 2. ส งเสร ม สน บสน นภาค เคร อข ายท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย เพ อตอบสนองความต องการทางการศ กษาของประชาชนอย างหลากหลาย 3. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ม งเน นผลส มฤทธ ในการ ด าเน นงานตามบทบาทหน าท และภารก จ ท งระด บนโยบาย และระด บปฏ บ ต ของหน วยงาน สถานศ กษา รวมท งการ ส งเสร ม สน บสน นการด าเน นงานการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ย ทธศาสตร 3 ย ทธศาสตร ท หว งผลใน 3 เด อน 1. การเร งปฏ ร ปการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ให สามารถข บเคล อนนโยบายของ ร ฐบาลท กระด บในส วนท เก ยวข อง เพ อน าไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลอย างม ประส ทธ ภาพตามกรอบเง อนไขระยะเวลาท ก าหนดไว โดย 1.1) การทบทวนและปร บบทบาทหน าท ของหน วยงานและสถานศ กษาท กประเภท ท กระด บตลอดจนหน วยจ ดบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในพ นท ให ท าหน าท ตามเจตนารมณ ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ โดยใช กศน.ต าบล เป นฐาน (สถาน ) เต มเต มความร โดยย ดผ ร บบร การเป น ศ นย กลาง 1.2) การประเม น ทบทวนและปร บก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ให เอ อต อการเร ยนร สอดคล องก บว ถ ช ว ต และสภาพป ญหาความเร งด วนของแต ละช มชนตลอดจนพ ฒนา ท กษะท จ าเป นในการด ารงช ว ต 1.3) ก าก บและต ดตามให หน วยงานละสถานศ กษาท กระด บบร หารการจ ดการศ กษานอก แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 2

6 ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยใช นโยบายและแผน ตลอดจนระบบการกระจายอ านาจเป นกลไกการ ด าเน นงานท ส าค ญ โดยม การส อสารสร างความเข าใจท ช ดเจนระหว างผ ท ม ส วนได ส วนเส ย เพ อให นโยบายและแผนเป น เคร องม อในการพ ฒนาการด าเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ ม การน เทศ ก าก บต ดตาม ประเม น และรายงานผลการน า นโยบายส การปฏ บ ต ท เช อมโยงก นอย างเป นระบบ 1.4) การกระต น ส งเสร มและสน บสน นการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ของท กภาคส วนอย างกว างขวาง โดยย ดหล กความคล องต วในการท างาน การเข าถ งกล มเป าหมายการศ กษา ท ม ค ณภาพ และความต อเน องอย างย งย นของการเป นภาค เคร อข ายซ งก นและก น ท งระด บนโยบายและระด บการ ปฏ บ ต 1.5) การเร งร ดสร างความเข าใจกรรมการ กศน.จ งหว ด กรรมการสถานศ กษา และกรรมการ กศน.ต าบล ให เข าใจบทบาทหน าท และสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.6) การเร งร ดพ ฒนาคร กศน.ต าบลท กคน ให สามารถปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. การเร งร ดด าเน นการ การน าค ปองการศ กษาหร อค ปองการเร ยนร ตลอดช ว ตมาใช เพ อส งเสร มการ เข าถ งโอกาสทางการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ของประชาชนผ ร บบร การให เก ดประส ทธ ภาพ และ เป นธรรมอย างแท จร ง 3. การเร งร ดปร บปร งหล กส ตรแกนกลาง และพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา/หล กส ตรท องถ น ตลอดจน หล กส ตรท สอดคล องก บบร บทของแต ละกล มเป าหมาย รวมถ งการเร ยนการสอน ท ม งเน นให ผ เร ยนเป นพลเม องด ม ค ณธรรมน าความร และปฏ บ ต ตนตามค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ม ส วนร วมในการสร างความสมานฉ นท และม ความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 3 ย ทธศาสตร ท หว งผลใน 1 ป 1. การเร งร ดการกระจายโอกาสทางการศ กษา ให สามารถเข าถ งประชาชนท อย นอกระบบโรงเร ยนอย าง ท วถ ง ท กกล มอาย ท กกล มเป าหมาย ท ม ค ณล กษณะเฉพาะทางส งคม ประชากรอย างเสมอภาค และเป นธรรมพร อม ท งพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างเป นองค รวมท งระบบ โดย 1.1) การใช แผนและการว จ ยเป นเคร องม อส าค ญในการด าเน นการ ท งการออกแบบก จกรรม การน เทศ การต ดตามผล การปร บปร ง การพ ฒนา และการต ดส นใจท งในระด บนโยบายและระด บปฏ บ ต และสามารถ รายงานสร ปความก าวหน าเป นรายไตรมาส และรองร บการเปล ยนแปลงท งในเช งโครงสร าง ระบบงานกฎหมาย ระบบ การบร หารจ ดการและอ นๆ ท เก ยวข องได อย างเป นระบบ 1.2) การน าส อและเทคโนโลย ทางการศ กษาท หลากหลาย และม ค ณภาพ มาใช ในการจ ด กระบวนการเร ยนร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและค ณภาพในการจ ดการศ กษา และขยายโอกาสในการเข าถ งการจ ดบร การ การศ กษาและการเร ยนร ของกล มเป าหมายท งในประเทศ และต างประเทศท หว งผลได อย างแท จร ง แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 3

7 1.3) การส งเสร มสน บสน นให สถานศ กษา และหน วยจ ดบร การการศ กษานอกระบบและการศ กษา ตามอ ธยาศ ย น าภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ าน หร อภ ม ป ญญาพ นฐาน และแหล งว ทยาการช มชนท กประเภทในพ น ท มาใช ประโยชน ในการจ ดการศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพ และม การอน ร กษ ส บสาน ประย กต ใช ต อยอดสร างสรรค และพ ฒนา เพ อความย งย นและความเข มแข งของช มชนและท องถ นตลอดจนการพ ฒนาประเทศอย างเป นระบบรวมท ง พ ฒนากล มเป าหมายให ม ความค ดว เคราะห ม เหต ม ผล และม จ ตว ทยาศาสตร 1.4) การปร บร ปแบบก จกรรมและว ธ ด าเน นการจาก บ านหน งส ออ จฉร ยะ ไปส บ านหน งส อ ช มชน และขยายการบร การให กระจายครบท กหม บ าน/ช มชนท วประเทศ โดยค าน งถ งความต องการทางการศ กษา/ การเร ยนร ของประชาชนในพ นท และบร บทเฉพาะของหม บ าน/ช มชนแต ละพ นท เพ อส งเสร มการร หน งส อ การ เสร มสร างน ส ยร กการอ าน และการเข าถ งข าวสารข อม ลและความร ของประชาชนอย างท วถ ง โดยเช อมโยงการท างาน เป นเคร อข ายก บ กศน.ต าบล/ศ นย การเร ยนร ช มชนในพ นท เพ อสร างกระบวนการเร ยนร อย างต อเน อง 1.5) การพ ฒนาศ กยภาพและความพร อมในการจ ดบร การการศ กษา เพ อการร หน งส อ การศ กษา ข นพ นฐาน และการศ กษาต อเน อง ส าหร บกล มเป าหมายท งในและต างประเทศ พร อมท งแสวงหาความร วมม อจากภาค ส วนต างๆ ท งในและต างประเทศ 1.6) การวางระบบน เทศการด าเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท ม งเพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและความคล องต วในการจ ดบร การการศ กษาให ก บกล มเป าหมาย โดยม การ เช อมโยงข อม ลและการด าเน นการน เทศจากระด บนโยบายส ระด บภ ม ภาค ระด บจ งหว ด ระด บอ าเภอ/ระด บสถานศ กษา และระด บหน วยจ ดบร การ อย างเป นระบบ 1.7) การก าหนดแนวทางและด าเน นการในข อกฎหมายการศ กษาท เก ยวข อง เพ อให การศ กษา ทางเล อก เป นการศ กษาอ กประเภทหน งท สามารถตอบสนองความต องการทางการศ กษาและการเร ยนร ของประชาชน ผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม ส วนร วมในการจ ดของภาคส วนต างๆอย างกว างขวาง 2. การก าหนดให ม แผนย ทธศาสตร /แผนการพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าหร บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยม การเช อมโยงก บแผนย ทธศาสตร /แผนพ ฒนาพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต อย างเป นระบบ และสน บสน นซ งก นและก นเพ อให การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เป นกลไกส าค ญ กลไกหน งท ม พล งในการแก ไขป ญหาและพ ฒนาพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ในบทบาทท เก ยวข องได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการน เทศ ก าก บต ดตามและรายงานผล อย างเคร งคร ด และปร บเปล ยนได อย างท นท วงท ตามนโยบาย และสถานการณ 3. การเร งร ด ต ดตาม ให ม การพ ฒนาหน วยงาน สถานศ กษาและหน วยจ ดบร การการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท กแห งท วประเทศ โดยย ดภารก จหล กเป นต วต ง เพ อให ม ศ กยภาพในการน านโยบาย ร ฐบาลและนโยบายท เก ยวข องส การปฏ บ ต จร งอย างม ประส ทธ ภาพ ท งด านก าล งคนท กระด บ และทร พยากรสน บสน น การด าเน นงานท จ าเป นต อการข บเคล อนนโยบายด งกล าว แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 4

8 จ ดเน นการด าเน นงานตามย ทธศาสตร 1. จ ดเน นด านประชากรกล มเป าหมาย 1.1) ม งเน นการสร างโอกาสทางการศ กษาท ม ความเป นธรรมให ก บประชาชนท กกล ม โดยเฉพาะกล มผ ด อยผ พลาด และผ ขาดโอกาสทางการศ กษา (1) จ าแนกตามช วงอาย ม 3 กล ม 1.1) กล มว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ แต อย นอกระบบโรงเร ยน (อาย 6-14 ป ) 1.2) กล มประชากรว ยแรงงาน(อาย ป ) ซ งแบ งเป น 2 กล มย อย ค อ กล มว ยแรงงานอาย ป เป นกล มว ยแรงงานท ให ความส าค ญ ในการจ ดบร การการเร ยนร เป นกล มแรก กล มว ยแรงงานอาย ป เป นกล มว ยแรงงานท ให ความส าค ญ ในการจ ดบร การการเร ยนร รองลงมา 1.3) กล มผ ส งอาย (2) จ าแนกตามค ณล กษะเฉพาะทางส งคม ประชากรท เก ยวข องเน องก บการเข าส โอกาสทางการศ กษา แบ งเป น 2 กล มใหญ ด งน 2.1) กล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ ง โอกาสทางการศ กษา / การเร ยนร กล มผ ด อยโอกาส (1) กล มผ พ การ (2) กล มผ ประกอบอาช พแรงงานนอกระบบ (3) กล มชาต พ นธ (ชนกล มน อย) กล มผ พลาดโอกาส กล มผ ขาดโอกาส 2.2) กล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/การเร ยนร จ าแนก เป น 4 กล มย อย ได แก 2.2.1) กล มบ คลผ เป นภ ม ป ญญาท องถ น/ภ ม ป ญญาพ นบ านหร อปราชญ ชาวบ าน 2.2.2) กล มผ น าช มชนท งท เป นทางการและไม เป นทางการ 2.2.3) กล มน กเร ยน/น กศ กษาในระบบโรงเร ยนท สนใจเต มเต มความร 2.2.4) กล มประชาชนท วไป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 5

9 2. จ ดเน นด านผ จ ดการบร หารและภาค เคร อข าย 2.1 ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาท กประเภท คณะกรรมการ กศน.จ งหว ด คณะกรรมการ สถานศ กษา และคร กศน.ต าบลท กคน ได ร บการพ ฒนาให ม ศ กยภาพและความพร อมในการปฏ บ ต ภาระก จตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 ม การประสานเช อมโยงการท างานตามโครงสร างภายในหน วยงานก บภาค เคร อข าย 2.3 กศน.ต าบลท กแห งใช แผนจ ลภาคระด บต าบลเป นเคร องม อในการจ ดก จกรรมการเร ยนร 3. จ ดเน นด านผลส มฤทธ 3.1 ผ ส าเร จหล กส ตรหร อร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ม ผลส มฤทธ ท ม ค ณภาพ ตรงตามจ ดม งหมายของหล กส ตร และสามารถน าความร และประสบการณ เร ยนร ท ได ร บไปใช ประโยชน ได จร ง 3.2 ผ ส าเร จหล กส ตรหร อร วมก จกรรมการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตาม ม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดหล กค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ในการด าเน นช ว ต และม ความใฝ ร ใฝ เร ยนอย างต อเน องตลอดช ว ต ต วช ว ดความส าเร จตามย ทธศาสตร และจ ดเน น ความส าเร จในการด าเน นงานตามย ทธศาสตร และจ ดเน น ม งท ผลล พธ หร อกล มเป าหมายผ ร บบร การ/ร วม ก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย ม 10 ต วบ งช 1. ประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ได ร บการบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนเร ยนร ทางการศ กษานอก ระบบ แต ละกล มอาย ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบท งหมด 2. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบกล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/เร ยนร และกล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาส ทางการศ กษา/การเร ยนร ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ ท งหมด และจ าแนก รายประเภทก จกรรม 3. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบในพ นท ชนบท /และพ นท เม องต อการบร หาร/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ ท งหมด และจ าแนกรายประเภท ก จกรรม 4. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยแต ละ กล มอาย ต อต อจ านวนผ ร บบร การ /ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนกรายประเภท ก จกรรม 5. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มท ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาสทางการศ กษา/การเร ยนร และกล มท ไม ม เง อนไขข อจ าก ดในการเข าถ งโอกาส แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 6

10 ทางการศ กษา/การเร ยนร ต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนก รายประเภทก จกรรม 6. ส ดส วนประชาชนนอกระบบโรงเร ยนท ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยในพ นท ชนบท/และพ นท เม องต อจ านวนผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษาตามอ ธยาศ ยท งหมด และจ าแนกราย ประเภทก จกรรม 7. ส ดส วนผ เร ยน/ร วมก จกรรมทางการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบแต ละหล กส ตร/ก จกรรมท จบหล กส ตร แต ละระด บหร อแต ระก จกรรมต อจ านวนผ ลงทะเบ ยนเร ยน/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบแต ละ หล กส ตร หร อแต ละก จกรรมท งหมด และจ าแนกรายประเภทก จกรรม 8. ร อยละของผ เร ยนการศ กษาข นพ นฐานท ม คะแนนผลการสอบแต ละภาคเร ยนในว ชา คณ ตศาสตร / ว ทยาศาสตร /ภาษาอ งกฤษ/ภาษาไทย ร อยละ 55 ข นไปของคะแนนเต มแต ละว ชาด งกล าว 9. ร อยละของผ จบหล กส ตรการศ กษา/การฝ กอบรมทางการศ กษานอกระบบแต ละหล กส ตรท สามารถน า ความร หร อประสงการณ การเร ยนร ท ได ร บไปใช ได จร งตามจ ดม งหมายของหล กส ตรน นๆ 10. ร อยละของผ ร บบร การ/ร วมก จกรรมการเร ยนร ทางการศ กษานอกระบบ/การศ กษาตามอ ธยาศ ยท ย ดถ อ ค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ป จจ ยหล กแห งความส าเร จ 1. การย ดหล กว ชา หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง หล กปร ชญาค ดเป น หล กธรรมาภ บาล และผลส มฤทธ ในการบร หารจ ดการ 2. การใช ย ทธศาสตร /กลย ทธ ในการด าเน นงาน 3. การเน นการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายท กภาคส วน 4. การใช กศน.ต าบล เป นฐานและเป นสถาน ปลายทาง 5. การใช กล ม/โซน เป นกลไกข บเคล อนการบร หารนโยบายในระด บพ นท 6. การม ข อม ลเก ยวก บกล มเป าหมายท กกล มตามจ ดเน น 7. การม ระบบการน เทศก าก บต ดตามและรายงานผล 8. การม กลไก/ระบบท สามารถเช อมโยงการท างาน 9. การม หน วยงาน/สถานศ กษาร บผ ดชอบต วช ว ดความส าเร จ 1.2 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงาน กศน. จ งหว ดร อยเอ ด ได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษานอกระบบ และการศ กษาตามอ ธยาศ ย โดยม ว ส ยท ศน เป าประสงค และพ นธก จ ท ใช เป นหล กย ดและต วก าก บท ศทางย ทธศาสตร และจ ดเน นการด าเน นงานด งกล าวในป งบประมาณ พ.ศ ไว ด งต อไปน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 7

11 ว ส ยท ศน ส งเสร ม สน บสน นและจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอย างม ค ณภาพมาตรฐานและเท า เท ยม ประสานภาค เคร อข ายในการจ ดการศ กษา การพ ฒนาคนให เป นพลเม องท ด ม ความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค ประชาชนในจ งหว ดร อยเอ ดได ร บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยท ม ค ณภาพมาตรฐาน และ สอดคล องก บความต องการของช มชน โดยให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เพ อให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ม จ ตสาธารณะ ร กษาเอกล กษณ ค าน ยม ความเป นไทย และอย ในส งคมได อย างม ความส ข และม ค ณภาพช ว ตท ด พ ฒนาอาช พ ท กษะฝ ม อ รองร บการเปล ยนแปลงเพ อสร างรายได อย างย งย นบนหล กเศรษฐก จ พอเพ ยง พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นการจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. ส งเสร ม สน บสน นและประสานภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ย 3. ส งเสร ม สน บสน นการใช ส อและเทคโนโลย ในกระบวนการบร หารจ ดการ และการจ ดการเร ยนการสอน การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4. ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 5. ส งเสร มและพ ฒนาอาช พ ท กษะฝ ม อ เพ อรองร บการเปล ยนแปลงและสร างรายได อย างย งย นบนหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร 1. การข บเคล อน กศน.ต าบลเป นฐาน โดยย ดผ ร บบร การเป นศ นย กลาง 2. การพ ฒนาการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 3. การพ ฒนากระบวนการบร หารจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 4. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและส บสานว ฒนธรรมประเพณ 5. การประสานภาค เคร อข ายให ม ส วนร วมการจ ดการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 8

12 ต วช ว ดตามเป าประสงค ล าด บ ต วช ว ดตามเป าประสงค ค าเป าหมาย 1. ร อยละประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการและพ ฒนา กศน.ต าบล ร อยละ ร อยละของคะแนนเฉล ยการเร ยนว ชาหล กระด บการศ กษาข นพ นฐาน ร อยละ ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการส งเสร มและพ ฒนาให เป นไปตาม มาตรฐานว ชาช พ และม ความก าวหน าในว ชาช พ ร อยละ ร อยละของผ เร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษาท ได ร บการปล กฝ งจ ตส าน กให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และส บสานว ฒนธรรมประเพณ ร อยละ ร อยละของน กศ กษาและประชาชนในจ งหว ดร อยเอ ดท ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและ ท กษะด านอาช พ สามารถม งานท าหร อน าไปประกอบอาช พหร อม รายได เพ มข น ร อยละ 80 ข อม ลพ นฐานท วไปของสถานศ กษา 1. ช อสถานศ กษา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 2. สถานท ต ง เลขท - หม ท 2 ถนน ป ทมานนท ต าบลห วช าง อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด รห สไปรษณ ย โทรศ พท โทรสาร Website : http// /4607, http//roiet.nfe.go.th 3. ส งก ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 4. ประว ต ความเป นมาของสถานศ กษา 4.1 ประว ต สถานศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศจ ดต งศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอ าเภอ/ก งอ าเภอ ของ กระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 27 ส งหาคม พ.ศ.2536 โดยอาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห ง พระราชบ ญญ ต ปร บปร ง กระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2524 ก บระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการจ ดการศ กษา ในสถานศ กษาส งก ดกรมการศ กษานอกโรงเร ยน พ.ศ.2521 ข อ 6 ลงนามโดยนายปราโมทย ส ข ม ต าแหน ง ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ เม อว นท 22 ต ลาคม พ.ศ.2536 ดร.ร ง แก วแดง อธ บด กรมการศ กษา นอกโรงเร ยน ได ลงนามในหน งส อท ศธ 503/7171 เร อง เลขหน งส อราชการภายนอกของหน วยงาน/สถานศ กษา ในส งก ดกรมการศ กษานอกโรงเร ยน และศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ได ประกาศให ใช เลขท หน งส อราชการภายนอกเป น ท ศธ / โดยเร มใช ต งแต ว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ เป นต นมา ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต งอย ทางด านท ศ ตะว นตก ในบร เวณของท ว าการอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต าบลห วช าง อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด ม สาย การบ งค บบ ญชาข นตรงต อส าน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด เม อ พ.ศ.2546 ได ม การเปล ยนเลขหน งส อเป น ท ศธ / แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 9

13 4.2 อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บอ าเภอเม องร อยเอ ด อ าเภอศร สมเด จ จ งหว ดร อยเอ ด ท ศตะว นออก ต ดต อก บอ าเภอเม องสรวง อ าเภออาจสามารถ จ งหว ดร อยเอ ด ท ศใต ต ดต อก บอ าเภอเกษตรว ส ย จ งหว ดร อยเอ ด ท ศตะว นตก ต ดต อก บอ าเภอวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ต งอย ทางท ศตะว นตกเฉ ยงใต ของจ งหว ดร อยเอ ด ห างจากต วจ งหว ดร อยเอ ด ระยะทางประมาณ ๒๖ ก โลเมตร ห างจากกร งเทพมหานครประมาณ ๕๓๐ ก โลเมตร ม เน อท ท งหมด ๕๒๑.๙๘ ตาราง ก โลเมตร 4.3 สภาพช มชน สภาพภ ม ประเทศ อ าเภอจต รพ กตรพ มานม ล กษณะภ ม ประเทศเป นท ราบ ป าไม ส วนใหญ ในพ นท เป น ป า เบญจพรรณ สภาพภ ม อากาศ อ าเภอจต รพ กตรพ มาน แบ งออกได เป น ๓ ฤด ค อ ฤด ร อน เร มต งแต เด อนม นาคม - ม ถ นายน อากาศร อนจ ดในเด อนเมษายน ฤด ฝน เร มต งแต เด อนกรกฎาคม ต ลาคม ฝนตกช กในช วงเด อนกรกฎาคม - เด อน ส งหาคม ฤด หนาว เร มต งแต เด อนพฤศจ กายน เด อนก มภาพ นธ อากาศหนาวจ ดในช วงปลาย เด อนธ นวาคม มกราคม เศรษฐก จและการประกอบอาช พ ประชากรอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส วนมากประกอบอาช พทางด าน การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา รองลงมาค อ ปล กพ ช เล ยงส ตว พ นท การเกษตรท งอ าเภอรวมประมาณ ๒๔๔,๖๘๙ ไร พ ชเศรษฐก จท ส าค ญ ค อ ข าวหอมมะล ม นส าปะหล ง รองลงมาค อ ข าวโพด ยางพารา และพ ชผ กอ นๆ ด งน 1. พ นท ท านา ๒๑๕,๔๗๙ ไร 2. พ นท ปล กผ ก ๖๒๔ ไร 3. พ นท ท าสวน ๑๑,๐๙๘ ไร 4. พ นท การเกษตรอ นๆ ๖,๓๑๐ ไร 5. พ นท ท าไร ๖,๗๓๗ ไร 6. พ นท ว างเปล า ๔,๔๓๕ ไร การเล ยงส ตว ม เกษตรกรผ เล ยงส ตว รวมท งส น ๗,๖๓๒ ราย ประกอบด วย ฟาร มส กร ๓๓ แห ง ฟาร มไก ไข ๕๙ แห ง ฟาร มไก เน อ ๓ แห ง รวม ๙๕ แห ง โค ๑๗,๐๕๗ ต ว กระบ อ ๔,๒๕๒ ต ว ส กร ๒๙,๙๑๑ ต ว เป ด ๓๗,๗๔๙ ต ว ไก ๕๗๗,๙๒๐ ต ว ส น ข ๘,๖๖๕ ต ว และแมว ๑,๘๔๒ ต ว การประมง ม เกษตรกรผ เล ยงปลา ๑,๐๐๙ ราย จ านวนบ อปลา ๑,๐๒๓ บ อ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 10

14 การพาณ ชย 1. สถาน บร การน าม นเช อเพล งขนาดใหญ จ านวน ๒ แห ง 2. ร านค าต างๆ จ านวน ๕๑๒ แห ง 3. ร านอาหาร จ านวน ๑๐ แห ง 4. สหกรณ จ านวน ๒ แห ง 4.1 สหกรณ การเกษตรจต รพ กตรพ มาน จ าก ด 4.2 สหกรณ ศ ภน ม ตจต รพ กตรพ มาน จ าก ด 5. โรงงานอ ตสาหกรรม 5.1 โรงส ข าว จ านวน ๒ แห ง 5.2 โรงงานอ เล กทรอน กส จ านวน ๑ แห ง 5.3 โรงงานผล ตน าแข ง จ านวน ๑ แห ง 5.4 โรงงานผล ตน าด ม จ านวน 3 แห ง 6. ร านร บซ อผล ตผลการเกษตร จ านวน 3 แห ง ท มา : ส าน กงานสรรพากรพ นท สาขาจต รพ กตรพ มาน การเง นการธนาคาร - ม สถาบ นการเง น ๒ แห ง ได แก 1. ธนาคารออมส น 2. ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จ านวน 2 สาขา รายได ของประชากร คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. (๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ป ) จากการ จ ดเก บข อม ล จปฐ.ป ๒๕๕7 อ าเภอจต รพ กตรพ มานม คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. จ านวน 19 คร วเร อน และม รายได เฉล ยต อคนต อป จ านวน ๖8,168 บาท/คน/ป ป พ.ศ. คร วเร อนท ม รายได ต ากว าเกณฑ จปฐ. รายได เฉล ยต อคนต อป ๒๕๕๕ ๒๒ ๖๔,๔๗๐ ๒๕๕ ,470 ๒๕๕ ,162 ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน การปกครองและประชากร อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ม ประชากร 5๗,092 คน จ าแนกเป นชาย 27,4๒5 คน หญ ง 29,667 คน จ านวน 17,190 คร วเร อน แบ งการปกครองออกเป น ๑๒ ต าบล ๑๕๐ หม บ าน โดยม องค กรปกครองส วนท องถ น รวม ๑๓ แห ง ค อ องค การบร หารส วนต าบล จ านวน ๖ แห ง และเทศบาลต าบล จ านวน ๗ แห ง ด งน แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 11

15 ตารางแสดงจ านวนประชากรและคร วเร อนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน ท ต าบล การปกครอง ประชากร จ านวน หม บ าน (แห ง) อบต. (แห ง) เทศบาล (แห ง) ชาย (คน) หญ ง (คน) รวม (คน) คร วเร อน ๑ ห วช าง ๑2-1 2,616 2,939 5,555 1,932 ๒ หนองผ อ ๑๑-๑ 2,705 2,920 5,625 1,606 ๓ เม องหงส ๑๗-๑ 1,950 2,209 4,159 1,612 ๔ โคกล าม ๑๖-๑ 2,501 2,692 5,193 1,557 ๕ น าใส ๑๐ ๑-1,627 1,777 3,404 1,098 ๖ ดงแดง ๑๖-๑ 3,220 3,414 6,634 1,883 ๗ ดงกลาง ๑๐ ๑-2,181 2,286 4,467 1,175 ๘ ป าส งข ๑๔ ๑-1,757 1,898 3,655 1,186 ๙ อ ง อง ๙ ๑-1,469 1,535 3, ๑๐ ล นฟ า ๙-๑ 1,664 1,759 3, ๑๑ ด น อย ๑๔ ๑-2,512 2,703 5,215 1,368 ๑๒ ศร โคตร ๙ ๑-1,539 1,681 3, ทต.จต รพ กตร 3-1 1,684 1,854 3,538 1,079 พ มาน รวม ๑๒ ต าบล ๑๕๐ ๖ ๗ 27,425 29,667 57,092 17,190 ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตรพ มาน การปกครองส วนท องถ น - เทศบาลต าบล จ านวน ๗ แห ง ด งน 1. เทศบาลต าบลจต รพ กตรพ มาน 2. เทศบาลต าบลห วช าง 3. เทศบาลต าบลหนองผ อ 4. เทศบาลต าบลเม องหงส 5. เทศบาลต าบลโคกล าม 6. เทศบาลต าบลดงแดง 7. เทศบาลต าบลล นฟ า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 12

16 - องค การบร หารส วนต าบล จ านวน ๖ แห ง ด งน 1. องค การบร หารส วนต าบลน าใส 2. องค การบร หารส วนต าบลดงกลาง 3. องค การบร หารส วนต าบลป าส งข 4. องค การบร หารส วนต าบลอ ง อง 5. องค การบร หารส วนต าบลด น อย 6. องค การบร หารส วนต าบลศร โคตร การศ กษา 1. ม สถานศ กษาระด บประถมศ กษา จ านวน 42 แห ง 2. ม สถานศ กษาระด บม ธยมศ กษา จ านวน 17 แห ง 3. ม สถานศ กษาเอกชนระด บประถมศ กษา จ านวน 1 แห ง 4. ม สถานศ กษาสายปร ย ต ธรรม จ านวน 1 แห ง 5. ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ านวน 1 แห ง 6. ศ นย การเร ยนช มชน จ านวน 14 แห ง 7. ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน จ านวน 105 แห ง 8. ห องสม ดประชาชน จ านวน 2 แห ง 9. ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ จ านวน 32 แห ง ระด บการศ กษา ระด บการศ กษา เพศ รวม(คน) ร อยละ ชาย(คน) ร อยละ หญ ง(คน) ร อยละ ไม เคยศ กษา , อน บาล/ศ นย เด กเล ก 1, , , ต ากว าช นประถมศ กษา 1, , , จบช นประถมศ กษา 13, , , ม ธยมศ กษาตอนต น 4, , , ม ธยมศ กษาตอนปลาย 4, , , อน ปร ญญา หร อเท ยบเท า , ปร ญญาตร หร อเท ยบเท า 1, , , ส งกว าปร ญญาตร รวม 27, , , ท มา : สร ปผลการจ ดเก บข อม ลความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) ป 2557 ส าน กงานพ ฒนาช มชนอ าเภอจต รพ กตร พ มาน ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ประชากรในอ าเภอจต รพ กตรพ มาน น บถ อศาสนาพ ทธ ร อยละ ๙๙ ศาสนาอ น ร อยละ ๑ ม ว ด จ านวน ๙๐ แห ง และส าน กสงฆ จ านวน ๒๙ แห ง พระสงฆ ๔๒๐ ร ป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 13

17 ประเพณ ว ฒนธรรม ประชากรส วนใหญ ได ร บอ ทธ พลการส บสานประเพณ ว ฒนธรรมอ สานมาแต บรรพบ ร ษ เร ยกว า ฮ ต มาจากศ พท ว า จาร ต เป นประเพณ ฮ ตส บสองครองส บส หร อประเพณ การท าบ ญ ประจ าเด อน งานประเพณ ท ส าค ญของท องถ น ได แก งานบวงสรวงพระพรหม ช วงเวลาจ ดงานเด อนมกราคม ม นาคม งานบ ญผะเหวด ช วงเวลาจ ดงาน เด อนก มภาพ นธ -ม นาคม งานสงกรานต ช วงเวลาจ ดงาน เด อนเมษายน งานบ ญบ งไฟ ช วงเวลาจ ดงานเด อนพฤษภาคม-ม ถ นายน งานบ ญทอดเท ยนรวม (โฮม) ช วงเวลาจ ดงานในช วงเทศกาลเข าพรรษา งานลอยกระทง ช วงเวลาจ ดงาน ต ลาคม-พฤศจ กายน 4.4 ท าเน ยบผ บร หาร ล าด บท ช อ สก ล ต าแหน ง ระยะเวลาท ด ารงต าแหน ง 1. นายอ ท ศ ขานทะราชา ห วหน าศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 27 ส งหาคม 2536 ถ งว นท 30 พฤศจ กายน นายเผ าเพชร สาล ผ อ านวยการศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 1 ธ นวาคม 2543 ถ งว นท 31 พฤษภาคม นางก งทอง ช นสามพราน ผ อ านวยการศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยน อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 1 ม ถ นายน 2548 ถ งว นท 3 ม นาคม นายส ร ต ว ภ กด ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 4 ม นาคม 2551 ถ งว นท 11 ก นยายน นางสาวจ ราว ลย ซาเหลา ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกษตรว ส ย ร กษาการในต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน 11 ก นยายน 2551 ถ งว นท 22 ต ลาคม นายว ฒ พล ท บธาน ผ อ านวยการศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอจต รพ กตรพ มาน 23 ต ลาคม 2551 ถ ง ป จจ บ น แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 14

18 5. โครงสร างสถานศ กษา ผ อ านวยการ กศน. อ าเภอ คณะกรรมการสถานศ กษา กล มอ านวยการ กล มการศ กษาข นพ นฐาน กล มการศ กษาตามอ ธยาศ ย กล มการศ กษาต อเน อง กล มภาค เคร อข ายและก จการพ เศษ - งานแผนงาน - ประก นค ณภาพภายใน - ข อม ลสารสนเทศและการ รายงาน - น เทศภายใน ต ดตามและ ประเม นผล - งบประมาณและทร พยากร - กศน.ต าบล - งานการเง นและบ ญช - งานควบค มภายใน - งานพ สด - อาคารสถานท และยานพาหนะ - งานธ รการและสารบรรณ - บ คลากร - งานประชาส มพ นธ - งานสว สด การ - งานเลขาน การคณะกรรมการ สถานศ กษา - งานร ฐพ ธ /พ ธ การ - ศ นย ราชการใสสะอาด การส งเสร มการศ กษา พ นฐานนอกระบบ งานจ ดการเร ยนการสอน งานจ ดการเร ยนการสอน ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) งานส งเสร มการร หน งส อ การพ ฒนาหล กส ตร ส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ทางการศ กษา งานทะเบ ยนและว ดผล ศ นย บร การให ค าปร กษา แนะแนว งานก จการน กศ กษา - ก จกรรมล กเส อ - ก จกรรมย วกาชาด - องค กรน กศ กษา - อาสาสม คร กศน. งานส งเสร มการร หน งส อ งานส งเสร มการอ าน งานการศ กษาตามอ ธยาศ ย งานพ ฒนาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานจ ดและพ ฒนาศ นย การเร ยนช มชน งานห องสม ดประชาชน การศ กษาเคล อนท การศ กษา ส อสารมวลชน งานการศ กษาต อเน อง งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาอาช พ งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาท กษะช ว ต งานการศ กษาเพ อ พ ฒนาส งคมและช มชน ศ นย ฝ กอาช พช มชน งานส งเสร มสน บสน นภาค เคร อข าย งานก จกรรม/โครงการพ เศษ งานโครงการเน องมาจากพระราชด าร ฯ งานป องก นแก ไขป ญหายาเสพต ด/ โรคเอดส งานส งเสร มก จกรรมประชาธ ปไตย งานสน บสน น ส าหร บนโยบาย จ งหว ด/ อ าเภอ งานกล มเป าหมายผ ส งอาย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 15

19 6. งบประมาณท ได ร บ 6.1 เง นงบประมาณงบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากต นส งก ด ค อ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด และส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ป งบประมาณ ๒๕๕8(ไตรมาสท 1-2 ) จ านวนเง นงบประมาณ 4,081,153.oo บาท 6.2 เง นนอกงบประมาณ จ านวนเง นงบประมาณ 80, บาท 7. ข อม ลคร และบ คลากร ประเภท/ต าแหน ง จ านวน ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม ๑. ข าราชการ ผ บร หารสถานศ กษา ข าราชการคร ล กจ างประจ า พน กงานราชการ ต าแหน ง คร อาสาสม ครฯ ต าแหน ง คร กศน.ต าบล ล กจ างช วคราว คร ศ นย การเร ยนช มชน บรรณาร กษ จ างเหมา คร ผ สอนคนพ การ คร ประจ ากล ม ปวช รวม รวมท งส น ส งอ านวยความสะดวก 8.1 อาคารส าน กงาน ห องสม ด อาคารเร ยน 8.2 คร ภ ณฑ เทคโนโลย 8.3 ศ นย การเร ยนร ICT ช มชน 8.4 กศน.ต าบลและสถานท พบกล ม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 16

20 9. แหล งเร ยนร และภาค เคร อข าย 9.1 แหล งเร ยนร กศน.ต าบล ม จ านวน 13 แห ง ด งน ท ช อ กศน. ต าบล ท ต ง ผ ร บผ ดชอบ 1. กศน.ต าบลเม องหงส บ านเม องหงส ม.15 ต าบลเม องหงส นายอาว ธ หงส ทองค า 2. กศน.ต าบลศร โคตร อบต.ศร โคตร ม.1 ต าบลศร โคตร นายปรเรศ นามโคตร 3. กศน.ต าบลห วช าง เทศบาลต าบลห วช าง ม.4 ต าบลห วช าง นายย ทธดน ย พลเย ยม 4. กศน.ต าบลโคกล าม เทศบาลต าบลโคกล าม ม. 2 ต าบลโคล าม นางส มาล เนตรพล 5. กศน.ต าบลน าใส บ านสว างอารมณ ม.7 ต าบลน าใส นางดร ณ วงค อามาตย 6. กศน.ต าบลดงกลาง บ านอ โคตร ม.1 ต าบลดงกลาง นางกฤษณา วรรณส นธ 7. กศน.ต าบลป าส งข บ านป าส งข ม.14 ต าบลป าส งข นางพงศกร อ ดมอร ยทร พย 8. กศน.ต าบลล นฟ า เทศบาลต าบลล นฟ า ม.1 ต าบลล นฟ า นางสายร ง ล แวง 9. กศน.ต าบลอ ง อง บ านหนองหน อง ม.5 ต าบลอ ง อง นายจ ระศ กด วงศ เสน 10. กศน.ต าบลหนองผ อ บ านอ มจาน ม.2 ต าบลหนองผ อ นายค าด อ งคะณ ต 11. กศน.ต าบลด น อย บ านโนนส ง ม.5 ต าบลด น อย นายแสวง วรรณส นธ 12. กศน.ต าบลดงแดง เทศบาลต าบลดงแดง ม.1 ต าบลดงแดง นางดาราวรรณ ตาค า 13. กศน.เทศบาลต าบลจต รพ กตรพ มาน ม.2 ต าบลห วช าง นางว ไลวรรณ ร ตนส งข ศ นย การเร ยนช มชน ม จ านวน 13 แห ง ด งน ท ศ นย การเร ยน/สถานท พบกล ม ท ต ง ผ ร บผ ดชอบ 1. ศ นย การเร ยนช มชนบ านไม ล าว ม.17 บ านไม ล าว ม.17 ต าบลเม องหงส นายฤทธ ช ย ล แวง 2. ศ นย การเร ยนช มชนบ านเท ยมแข บ านเท ยมแข ม.2 ต าบลน าใส นายประมวล เจร ญส ข 3. ศ นย การเร ยนช มชนเทศบาลต าบลจต รฯ ม.2 ต าบลห วช าง น.ส.วาสนา พาน ชย 4. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองหล ม บ านหนองหล ม ม. 10 ต าบลดงกลาง นายประยงค อ ทธ ส นธ 5. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองค บอน บ านหนองค บอน ม.10 ต าบลโคกล าม ว าท ร.ต.หญ งส น ษา ผากาเกต 6. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองแวง บ านหนองแวง ม.7 ต าบลหนองผ อ นายก เก ยรต ค มเม อง 7. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองห น บ านหนองห น ม. 4 ต าบลศร โคตร น.ส.จ นทร ท พย ศร ล ย 8. ศ นย การเร ยนช มชนเทศบาลต าบลห วช าง ม.4 ต าบลห วช าง น.ส.วรางค ร ตน พ กอน นต 9. ศ นย การเร ยนช มชนบ านเหล าย ง บ านเหล าย ง ม.7 ต าบลโคกล าม นางณ ฏฐธ ดา ไทยสงคราม 10. ศ นย การเร ยนช มชนว ดไตรภ ม บ านผ อฮ ว ดไตรภ ม บ านผ อฮ ม.11 ต าบลดงแดง นางอภ ชญา ด ผาย 11. ศ นย การเร ยนช มชนป าส งข บ านดอนแคน ม.2 ต าบลป าส งข น.ส.ส จ ตรา โยส ดา 12. ศ นย การเร ยนช มชนบ านหนองบ ว บ านหนองบ ว ม.7 ต าบลอ ง อง นายจ ระศ กด วงศ เสน 13. ศ นย การเร ยนช มชนว ดบ านหนองฮ บ านหนองฮ ม.11 ต าบลด น อย นายแสวง วรรณส นธ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕8 : กศน.อ าเภอจต รพ กตรพ มาน จ งหว ดร อยเอ ด หน า 17

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information