แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

2 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน จ ดท าข นโดยฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ร วมก บกองนโยบายและแผนของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา เพ อเป นแนวทางในการด าเน นงาน ของว ทยาล ยฯ ส าหร บป งบประมาณ 26 โดยพ จารณาจาก จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส ภ ยค กคาม และ ย ทธศาสตร ต างๆ ของมหาว ทยาล ย ท ม การถ ายทอดมาเป นกลย ทธ ตามพ นธก จ 6 ด านค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปะว ฒนธรรม เอกล กษณ และการบร หารจ ดการ ท งน ได ม การ ระบ เป าหมายและแผนท นาทาง (Roadmap) ในระยะยาวเพ อให เก ดความเข าใจในแผน โครงการ งบประมาณ ต วช ว ด และก จกรรมป จจ บ นมากย งข น ฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยฯ หว งเป นอย างย งว าแผนฉบ บน จะสามารถเป นประโยชน ต อการดาเน นงานเช อมโยงนโยบายระด บมหาว ทยาล ยเข าก บว ทยาล ย และถ ายทอดลงส ระด บเพ อให เก ดการดาเน นงานอ นเป นอ นหน งอ นเด ยวก นและพ ฒนาส เป าหมายร วมก น ฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ

3 สารบ ญ ส วนท 1 บทนา หน า - ข อม ลพ นฐานว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ 1 - รายช อผ บร หารกรรมการข บเคล อนช ดป จจ บ น 2 - จานวนน กศ กษา ประจาป การศ กษา งบประมาณและสถานท 3 - โครงสร างการบร หารงานว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ 4 ส วนท 2 บร บทและการว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) 6 - บร บทท เก ยวข องและการว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) 6 ส วนท 3 แผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ - ว ส ยท ศน 10 - ค าน ยมองค การ 10 - พ นธก จ 10 - ว ตถ ประสงค 10 - แนวทางการพ ฒนาว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ตามประเด นย ทธศาสตร 11 - Road map การพ ฒนาหล กส ตร 13 - Road map การพ ฒนางานว จ ยและบร การว ชาการ 14 ส วนท ๔ โครงการหล กตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา - ตารางเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย ผลผล ต/โครงการ-ก จกรรม ตาม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 26 - โครงการและงบประมาณตามประเด นย ทธศาสตร 33

4 ประว ต ของว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร ส วนท 1 บทนำ ข อม ลพ นฐำน สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลได ยกฐานะ เป นมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล เม อว นท 18 พฤศจ กายน พ.ศ. 248 น นเป นการ เปล ยนแปลงการบร หาร และโครงสร างใหม ของมหาว ทยาล ยฯ เก ดการย บและรวมคณะว ชาเด มให เป นคณะ ใหม เพ อท าให เก ดความเข มแข ง เก ดแนวค ดการจ ดการศ กษาแบบบ รณการองค ความร ในแต ละศาสตร เข า ด วยก น อ กท งย งต องคงความเป นเอกล กษณ ของโรงเร ยนช างฝ ม อด านอ ตสาหกรรม พณ ชยกรรมเกษตรกรรม และศ ลปกรรม ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการจ งได จ ดต งข นในป พ.ศ. 20 ตามกฎกระทรวงให เป น หน วยงานท ม ระด บเท ยบเท าคณะ ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนา เพ อตอบสนองปณ ธานหล กของมหาว ทยาล ยท ต องการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ถ งพร อมด วย ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร ความเช ยวชาญท จะไปพ ฒนาส งคมและประเทศชาต ให ม ความเจร ญร งเร องอย าง ย งย นและด าเน นช ว ตอย างเป นส ขพ งพาตนเองได โดยม ภาระก จการจ ดการเร ยนการสอนในระด บต ากว า ปร ญญาและระด บปร ญญาในหล กส ตรม การบ รณาการศาสตร บนพ นฐานของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดระบบการเร ยนการสอน การเร ยนร ด วยป ญหาและการเร ยนร ด วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) ส งเสร มการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาให เช อมโยงก บการพ ฒนา ท องถ น และภาคอ ตสาหกรรมในภ ม ภาค เก ดการพ ฒนาอาช พและพ ฒนาการศ กษาต อเน องและการเร ยนร ตลอดช ว ต ท ต ง 98 หม 8 ต.ป าป อง อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม 0220 ปณ ธำน แหล งบ มเพาะน กศ กษาให ม ความร ความช านาญสรรพว ชาพ นฐานทางอาช พแบบบ รณาการศาสตร และ เทคโนโลย สร างสรรค บรรยากาศแห งความใฝ ร ผสานความค ดสร างสรรค ม ค ณธรรม และจ ตส าน กสาธารณะ สร างสรรค ผลงานว จ ยเช งประย กต เป นแหล งความร เพ อการพ ฒนาช มชน เอกล กษณ สหว ทยาการ พ นฐานส งคม นาช มชนส การพ ฒนาชาต อ ตล กษณ ค ณธรรมนาจ ต ค ดสรรสร างว ทยาการ ส ความเป นน กปฏ บ ต 1

5 รำยช อผ บร หำรกรรมกำรข บเคล อนช ดป จจ บ น 1. ผ ช วยศาสตราจารย ว นชาต ส ว ตถ ผ อานวยการ 2. นายนท ส มป รณะพ นธ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา 3. ดร.ส บงกช โตไพบ ลย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร 4. ดร.พาน ช อ นต ะ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว จ ยและพ ฒนา. นางสาววน สส ดา คาพ ฒ ห วหน าเตร ยมบร หารธ รก จ 6. นายช ชวาลย ก นทะลา ห วหน าเตร ยมว ศวกรรมศาสตร 7. นายก ตต ว ฒน ณ ร งษ ห วหน าเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร 8. นางมาล ยพร วงค แก ว ร กษาการห วหน าว ศวกรรม หล กส ตรและสำขำว ชำท เป ดสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1.1 สาขาเตร ยมว ศวกรรมศาสตร 1.2 สาขาเตร ยมบร หารธ รก จ 1.3 สาขาเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร 2. หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต 2.1 สาขาว ศวกรรม (ว ศวกรรม) จำนวนน กศ กษำ 1. เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 1 จานวน 3 คน เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 2 จานวน 31 คน เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 3 จานวน 32 คน 2. เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 1 จานวน 90 คน เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 2 จานวน 89 คน เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 3 จานวน 77 คน 3. เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป ท 1 จานวน 36 คน เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป ท 2 จานวน 32 คน เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป 3 จานวน 30 คน 4. ว ศวกรรมป ท 1 จานวน 30 คน ว ศวกรรมป ท 2 จานวน 20 คน ว ศวกรรมป ท 3 จานวน 24 คน ว ศวกรรมป ท 4 จานวน 18 คน 2

6 งบประมำณและอำคำรสถำนท งบประมาณในการด าเน นงานและปร บปร งระบบสาธารณ ปโภคพ นฐานของว ทยาล ยมาจาก งบประมาณรายได จากค าบ าร งการศ กษา และงบประมาณแผ นด นซ งได ร บการจ ดสรรจากมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนาในร ปแบบงบประมาณท สนองตอบต อย ทธศาสตร ของประเทศ และงบด าเน นงาน ในแต ละป งบประมาณจากแหล งต างๆ จะถ กจ ดสรรให ใช ในการจ ดจ างบ คลากรท งสายสอนและสายสน บสน น ในกล มของพน กงานตามพ นธก จ และกระจายออกเป นงบด าเน นงานอ นๆ อ นประกอบไปด วยค าใช สอย ค า ว สด งบประมาณในการด าเน นโครงการ และก จกรรมของน กศ กษา อ กส วนหน งจะถ กน ามาปร บปร งอาคาร สถานท และโครงสร างพ นฐาน เช น คร ภ ณฑ ประจ าห องปฏ บ ต การต างๆ ส าหร บการจ ดการเร ยนการสอนจะ ถ กแบ งออกเป นสองสถานท ค อ อาคารนว ตกรรม และอาคารห องปฏ บ ต การ ณ ว ทยาล ยเทคโนโลย และสห ว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ล านนา (ดอยสะเก ด) และ อาคารห องปฏ บ ต การกลาง ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ณ อาคารเร ยนรวมว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ล านนา (ห วยแก ว) โดยใน อนาคตจะย บรวมสถานท จ ดการเร ยนการสอนท งหมดมาย งว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ล านนา (ดอยสะเก ด) เพ อให การบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพมากย งข น 3

7 โครงสร ำงกำรบร หำรงำน ผ อานวยการ คณะกรรมการประจาว ทยาล ยฯ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา งานธ รการฝ าย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หาร งานบร หารงานท วไป ผ ช วยผ อานวยการฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว จ ยและบร การ ว ชาการ งานนโยบายและแผน กล มงานบร หารจ ดการงานว จ ย งานว ชาการ - งานหล กส ตรและกล มสาระการเร ยนร ห วหน าสาขา และห วหน าหมวดสาระ ว ชา - งานทะเบ ยนว ดผล - งานส งเสร มว ชาการ งานก จการน กศ กษา - งานก จกรรมน กศ กษา ส งเสร มส ขภาพและ สว สด การน กศ กษา - งานพ ฒนาว น ยน กศ กษา - งานศ ลปว ฒนธรรม - งานหอพ กน กศ กษา และงานชมรมศ ษย เก า และผ ปกครอง - งานแนะแนวและท นการศ กษา - งานสารบรรณ - งานคล งและพ สด - งานบ คลากรและ ประชาส มพ นธ งานบร การท วไป - งานสถานท และระบบ สาธารณ ปโภค - งานยานพาหนะ งานงบประมาณและต ดตามประเม นผล งานประก นค ณภาพการศ กษา งานว เคราะห และระบบข อม ล งานว เทศส มพ นธ กล มงานเผยแพร และเคร อข าย กล มงานนโยบายและอานวยการ 4

8 ส วนท 2 บร บทและกำรว เครำะห สถำนกำรณ ( SWOT Analysis )

9 ส วนท 2 บร บทและกำรว เครำะห สถำนกำรณ ( SWOT Analysis ) การว เคราะห SWOT เพ อเป นเคร องม อในการพ จารณา จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และภ ยค กคาม เพ อ เป นประโยชน ต อการวางแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยจะแบ งเป นการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก และ สภาพแวดล อมภายใน ส าหร บสภาพแวดล อมภายนอกจะค าน งถ งป จจ ยในแง ม มต างๆ ก นท อาจส งผลกระทบ ต อการด ารงอย ของสถาบ นอ นประกอบไปด วย ป จจ ยทางการเม อง ป จจ ยทางเศรษฐก จ ป จจ ยทางส งคมเป น ต น ส วนสภาพแวดล อมภายในจะพ จารณาจากกลย ทธ โครงสร าง ระบบ การบร หารและต วบ คลากรเป นต น รายละเอ ยดการว เคราะห สามารถอ านได จากภาคผนวก โดยสร ปแล วสามารถรวบรวมบทว เคราะห สถานการณ ได ด งน S: Strengths จ ดแข ง 1. ระบบการบร หารเช งกลย ทธ ม การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ เอกล กษณ ว ตถ ประสงค และ พ นธก จ ระบ อย างช ดเจน 2. ม การท าแผน ระยะกลาง, ยาว โดยบ คลากรท กระด บร วมก น และม การว เคราะห ข อจ าก ดเพ อปร บ แผน ให สอดคล องก บสถานการณ ท ก 6 เด อน 3. บ คลากรในองค กรม ความร ความเข าใจในแผน 4. โครงสร างองค กรม การแบ งอย างช ดเจน ม การมอบอานาจในการบร หารและต ดส นใจตามล าด บช นการ บ งค บบ ญชา ม การกาก บด แลโดยคณะกรรมการข บเคล อน. โครงสร างองค กรเอ อต อการท างานร วมก นระหว างหน วยงาน ม เคร อข ายด านการเร ยนการสอนท กว างขวางและม ประส ทธ ภาพ 6. ม การเข ยน Job Description และ Job Specification อย างช ดเจน บ คลากรม ความเข าใจในหน าท ตนเอง พน กงานสายสน บสน นและสายว ชาการ ม ความสามารถเหมาะสมก บหน าท หร อส งกว าหน าท โดยเฉพาะสายว ชาการ 7. องค กรม ภาพล กษณ และช อเส ยงเป นท ร จ กในส งคมภายนอกเน องจากช อเส ยงของมหาว ทยาล ย W: Weaknesses จ ดอ อน 1. ม การนาแผนมาปฏ บ ต อย างจร งจ ง และต ดตามผลท ก 6 เด อน แต ในทางปฎ บ ต ย งม ความเข าใจในการ ดาเน นงานและเอกสารไม ช ดเจน 2. ม ระบบการเร ยนการสอนท ย ดหล กบ รณาการแต ต องม การพ ฒนาการบ รณาการร วมระหว างบ คลากร เพ อให เก ดประส ทธ ภาพเพ มข น 3. ม การวางระบบการท างานส วนสน บสน นอย างช ดเจน แต การน าเอาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการบร หารจ ดการย งม อย างจาก ด 6

10 4. ม ต นท นการผล ตน กศ กษาส งเน องจากค าใช จ ายบ คลากรซ งม ภาระงานหลายด านนอกเหน อจากการ เร ยนการสอน. ผ บร หารม ภาระงานอ นๆ นอกเหน อจากงานบร หาร ลดทอนศ กยภาพและการท างานบางคร งย งขาด ความช ดเจน ผ บร หารบางส วนม ท กษะในการบร หารและภาวะความเป นผ น าในระด บหน งซ งบางคร ง ส งผลต อการทางานภายในองค กร 6. ร ปแบบการบร หารและโครงสร างเอ อให เก ดการท างานเป นท ม หากภาวะผ น าอ นไม เหมาะสมท าให เก ดกล มบ คลากรท ม การท างานเป นท มร วมก บกล มคนท รวมต วก นตามหน าท พน กงาน ม ท ศนคต ต อ การบร หารในระด บพอใช ท ศนคต ของบ คลากรต อองค กรส วนใหญ จ งย งไม ไปในท ศทางเด ยวก น สะท อนต อว ฒนธรรมการทางานซ งต องม การปร บปร งเพ อเพ มสมรรถภาพ 7. ม การกาหนดค าน ยมร วมก นภายในองค กรเป นลายล กษณ อ กษรและแจ งแก บ คลากรท กส วน ย งขาด การเผยแพร ภายในอย างเป นร ปธรรม 8. ขว ญและกาล งใจท างานด เป นช วงๆ ย งม ความไม ม นใจในสถานภาพการท างานเน องจากม สถานะเป น พน กงานพ นธก จส วนใหญ 9. บ คลากรม ความร และชานาญในหน าท ด แต ย งขาดความชานาญในการบร หารจ ดการระด บ 10. ม การให การสน บสน นท นบ คลากรให พ ฒนางานว จ ย และฐานข อม ลออนไลน แต บ คลากรย งขาดความ เข าในในและการจ ดทาเอกสาร 11. งบประมาณท น ามาบร หารจ ดการมาจากแหล งเด ยวค อค าบ าร งการศ กษาและส วนใหญ ใช จ ายเป น เง นเด อนและค าบาร งร กษาทร พย ส นทาให ม ข อจาก ดในการจ ดหาสว สด การและเง นเพ มให บ คลากร 12. ม ความพร อมทางด านส งอานวยความสะดวกอ นเป นพ นฐานของการเร ยนการสอนในห องเร ยนด แต ย ง ขาดเคร องม อในห องปฎ บ ต การ ความพร อมของหอพ กน กศ กษาและระบบขนส งย งไม ด น ก O: Opportunities โอกำส 1. การด าเน นการของว ทยาล ยสอดคล องก บนโยบายทางด านการศ กษาของร ฐ ท สน บสน นการศ กษาท พ งพาตนเองได ม การสน บสน นทางงบประมาณจากร ฐในร ปงบประมาณพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและ คร ภ ณฑ 2. ความร วมม อระหว างภ ม ภาคอาเซ ยนเป ดโอกาสให เก ดการแลกเปล ยนน กศ กษาจากว ทยาล ยไป ต างประเทศได ง ายข น และเพ มฐานน กศ กษาท จะเข าศ กษาต อในว ทยาล ยหากสามารถผล กด นให เก ด หล กส ตรภาษาอ งกฤษได 3. ท ศนคต ของคนในภ ม ภาคต องการให ล กเร ยนต อในสายว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มากกว าสายศ ลป การศ กษาพ นฐานของคนในภ ม ภาคด ม การสน บสน นให ล กหลานเร ยนต อจนถ งระด บปร ญญาตร 4. สภาพความเป นอย ฐานะทางเศรษฐก จของภ ม ภาคส วนใหญ อย ในระด บด และม แนวโน มการเพ ม จานวนการอพยพของประชากรจากส วนอ นโดยเฉพาะภาคกลางเข าส ภาคเหน อมากข น. การน บถ อศาสนาไม ม ผลต อการเร ยนการสอน 7

11 6. ม การน าเทคโนโลย ท ท นสม ยการใช เป นส อและสน บสน นการเร ยนการสอน เช น Smart board ห องปฎ บ ต การต างๆ และส อการสอนท พ ฒนาอย างต อเน อง 7. ม การสน บสน นงบประมาณเพ อจ ดทาโครงงานท งระด บ ปวช. และป.ตร ม เป าหมายเพ อพ ฒนาผลงาน นว ตกรรม และสร างน กปฎ บ ต 8. ภ ม อากาศของภ ม ภาคเอ ออ านวยต อการเร ยนการสอนด ไม พบป ญหาด านส งแวดล อมท ส งผลต อการ เร ยนการสอนของว ทยาล ย 9. กฎระเบ ยบท องถ นไม ม ผลต อกระทบต อการดาเน นงานของว ทยาล ย T: Threats ภ ยค กคำม 1. เสถ ยรภาพทางการเม องม ผลต อว ทยาล ยในการได ร บงบประมาณสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรและ การเร ยนการสอน 2. ป ญหาเศรษฐก จส งผลต อการเปล ยนงานของบ คลากรและการวางแผนจ ดการเร ยนการสอน และการ ชาระค าบาร งการศ กษาของน กศ กษาบางส วน 3. เง นเด อนและค าครองช พป จจ บ นในความร ส กของบ คลากรส วนใหญ ย งข ดแย งก บปร มาณงานท ท า การ เพ มเง นเด อนม ผลต อศ กยภาพการท างานของบ คลากรแต ในขณะเด ยวก นก กระทบต อการร บบ คลากร ใหม เข าทางาน 4. การร บน กศ กษาระด บปวช.ต องเปร ยบเท ยบก บโรงเร ยนม ธยมปลายสายสาม ญ และมหาว ทยาล ยอ นๆ. เป าหมายของว ทยาล ยค อผล ตน กศ กษาให ก บ มทร.ล านนา และป อนบ ณฑ ตเข าส โรงงาน ท ง สองส วนต องการน กศ กษาท ม ศ กยภาพส งเพ อให เป นท ยอมร บเม อเท ยบก บค แข ง 6. ล กษณะการดาเน นช ว ตท ไม เร งร อนของคนในภ ม ภาคอาจส งผลต อการดาเน นงาน 7. เทคโนโลย ท เจร ญแบบก าวกระโดดม ผลต อต นท นการเร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร แต การสอน ระด บปวช.จะใช เคร องม อฝ กพ นฐาน 8. หล กเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บปวช. และป.ตร ม ความย ดหย นไม เพ ยงพอต อการจ ดท าหล กส ตร บ รณาการของว ทยาล ย 9. สถานท ต งของว ทยาล ยอย ในทาเลห างไกลการเด นทางย งไม สะดวกน ก 8

12 ส วนท 3 ตำรำงเป ำประสงค /ต วช ว ด/ค ำเป ำหมำย/ผลผล ต/ โครงกำร/ก จกรรม ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป 26 ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ 9

13 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ค ำ เป ำหมำย หน วยงำน ร บผ ดชอบ ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การพ ฒนาและบร หารหล กส ตร< สกอ. 2.1 > (คะแนน ) 2.จานวนหล กส ตรใหม ท ท นสม ย หลากหลาย สอดคล องก บตลาด และได ร บการร บรอง ตาม < สกอ. 2.1 > (หล กส ตร) 3.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกใน การสรรหาและพ ฒนาบ คลากรให เป นไป ตาม พ นธก จ และจรรยาบรรณว ชาช พ < สกอ. 2.4 สมศ. 14> (คะแนน ) 4.บ คลากรทางการศ กษาได ร บการอบรมด าน ว ชาการหร อว ชาช พ < สกอ > (ร อยละ).ม ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการ (ส ดส วน ต อ อาจารย ประจา ) < สกอ. 2.3 สมศ. 14 > (ร อยละ ) 6.ส ดส วนของค ณว ฒ ปร ญญาเอกต ออาจารย ประจา < สกอ. 2.2 สมศ. 2 > (ร อยละ ) 7.สร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ตรงตามความ ต องการ ของตลาดให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยม ท กษะว ชาช พ ควบค ค ณธรรม รวมท งม ความ สามารถ ด าน ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ < สกอ. 2.7, 2.8 สมศ. 1, 2, 3 >(ร อยละ) 8.ส ดส วนของน กศ กษาสายว ทยาศาสตร ต อ ส งคมศาสตร (ส ดส วน ) 9.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกการ ให คาปร กษาและบร การด านข อม ล ข าวสาร < สกอ. 3.1 > (คะแนน ) ฝ ายว ชาการฯ พรท พา, อรพรรณ 0 2 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, พลกฤษณ 2 ฝ ายบร หาร จ ฑาท พย 2 2 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 2.87 ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน 7 7 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 4:1 4:1 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 4 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 10

14 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 10.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การส งเสร มก จกรรมน กศ กษา< สกอ. 3.2 > คะแนน 11.ร อยละของจานวนบ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป ต อจานวนบ ณฑ ตท ตอบแบบสารวจ ท งหมด. < สมศ. 1 > (ร อยละ ) 12.ค าเฉล ยผลรวมของคะแนนท ได จากการ ประเม นค ณภาพบ ณฑ ต (ตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต ) ต อจานวนบ ณฑ ตท ได ร บการ ประเม นท งหมด < สมศ. 2, 16.1,16.2 > (คะแนน ) 13.ผลการดาเน นการด านการจ ดการหร อ จ ดบร การทางด านห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร < สกอ. 2.> (คะแนน ) ต วช ว ดตำมนโยบำยสภำมหำว ทยำล ย ระบบกลไกพ ฒนำน กศ กษำ ให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands-on ) 14.ม ผลการดาเน นการด านระบบกลไก พ ฒนาน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลให เป นบ ณฑ ตน ก ปฏ บ ต (Hands-on) < สกอ > (คะแนน) 1.ม การดาเน นการด านสหก จศ กษา / ฝ กงานในสถานประกอบการ ( ) 16.จานวนอาจารย ท ได ร บการฝ ก ประสบการณ จากสถานประกอบการ/ ผ เช ยวชาญ (คน ) 17.อาจารย ท นาความร ท ได ร บจากสถาน ประกอบการมาบ รณาการในการจ ดการ เร ยนการสอนต ออาจารย ท ไปฝ กอบรม ท งหมด (ร อยละ ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว ชาการ ห วหน า ว ศวกรรม n/a 4 ว ศวกรรม มาล ยพร มาล ยพร 4 4 ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน 2 4 ว ศวกรรม ประว ทย 0 1 ว ศวกรรม ประว ทย 0 2 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน าสชา ว ชา ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 11

15 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 18.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ระบบกลไกพ ฒนาน กศ กษาของให เป น บ ณฑ ตน กปฏ บ ต (คะแนน ) กระบวนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน ใช ท กษะ ท ม เทคโนโลย เป นฐำน (Technology Based Education - Training) 19.ม ผลการดาเน นการจ ดการ เร ยนการสอน ใช ท กษะท ม เทคโนโลย เป น ฐาน (Technology Based Education - Training) < สกอ > (คะแนน) 20.จานวนหล กส ตรท ม การฝ กท กษะโดยใช เทคโนโลย เป นฐาน (Technology Based) (ร อยละ) 21.จานวนโครงงาน/งานว จ ย/กรณ ศ กษา ท น กศ กษาใช หล ก Technology Based ต อหล กส ตร (ร อยละ) 22.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ จ ดการเร ยนการสอน ใช ท กษะท ม เทคโนโลย เป นฐาน (คะแนน ) ระบบและกลไกกำรสร ำงควำมเช ยวชำญ ว ชำช พ (Professional Oriented) 23.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การสร างความเช ยวชาญว ชาช พ (Professional Oriented) ให ก บ น กศ กษา < สกอ > (คะแนน) 24.ม ระบบและกลไกในการสร างความ เช ยวชาญในว ชาช พ (หล กส ตร) 2.จานวนก จกรรมท สน บสน นการพ ฒนา ความเช ยวชาญทางด านว ชาช พต อ หล กส ตร (ก จกรรม) 26.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ระบบและกลไกการสร างความเช ยวชาญ ว ชาช พ (Professional Oriented) (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ n/a 4 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า ว ศวกรรม ประว ทย 7 7 ว ศวกรรม ประว ทย 7 7 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า n/a 4 ฝ ายว ชาการฯ สมภพ 4 ว ศวกรรม 1 1 ว ศวกรรม 4 ว ศวกรรม 4 4 ว ศวกรรม ประว ทย ประว ทย โบว ประว ทย 12

16 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 ต วช ว ดตำมย ทธศำสตร เช งร ก ย ทธศำสตร ใต ร มพระบำรม 27.จานวนพ นท ท ได ร บการพ ฒนา(สถาน / ศ นย ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 2 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 28.จานวนคนท ได ร บการฝ กอบรม (คน ) ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 29.ความพ งพอใจของผ เข าร บการฝ กอบรม 3. จาก 3.7 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด (คะแนน ) 30.ผ ผ านการฝ กอบรม สามารถนาองค 0 0 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ความร ท ได ไปปฏ บ ต งานจร ง (ร อยละ ) ย ทธศำสตร กำรศ กษำท เน นสร ำง กระบวนกำรค ดสร ำงสรรค 31.จานวนโครงการ/ก จกรรมท น กศ กษาม ส วนร วม (โครงการ/ก จกรรม ) จานวนผลงาน/น กศ กษา ท ได ร บรางว ล ระด บภาค/ชาต /ภ ม ภาค (รางว ล ) ย ทธศำสตร RMUTL Educational Standard 33. ม ผ งแม บททางกายภาพเป นมาตรฐาน (ผ ง ) 2 2 ฝ ายว ชาการฯ ฝ ายว จ ยฯ ฝ ายว ชาการฯ ฝ ายว จ ยฯ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา และการบร หารจ ดการ (ระบบ ) 3.ระด บความพ งพอใจของผ ใช บร การระบบ n/a 4 ฝ ายแผนฯ บวรศ กด เทคโนโลย สารสนเทศ (คะแนน ) ย ทธศำสตร กำรเร ยนร ตลอดช ว ต ธนำคำรหน วยก ตเพ อปวงชน 36.จานวนว ชาช พท ได ร บสทธ บ ตร(หล กส ตร) จานวนโครงการก จกรรม ท ร วมก บ หน วยงานภายนอกท เป นเคร อข ายเพ อ การเร ยนร การฝ กปฏ บ ต ด านว ชาช พ (โครงการ ) 38.จานวนหล กส ตรเท ยบโอนประสบการณ ท ได ร บการร บรอง (หล กส ตร ) 39.ระด บความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ (คะแนน )

17 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 ย ทธศำสตร กลไกส งเสร มสมรรถนะส ควำม เป นม ออำช พ 40.จานวนท จ ดทามาตรฐานว ชาช พ ร วมก บสถานประกอบการ/ สถาบ นการศ กษา/สภาว ชาช พ ( ) 41.จานวนโครงการก จกรรม ท ร วมก บ หน วยงานภายนอกท เป นเคร อข ายเพ อ การเร ยนร การฝ กปฏ บ ต (WIL) (โครงการ ) 42.จานวนสาขาท ได ร บการร บรองมาตรฐาน ว ชาช พ ( ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 0 1 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 14

18 ประเด นย ทธศำตร : 2 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนงำนว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ เป ำประสงค : 2 เพ อต อยอดภ ม ป ญญำและส สำกลของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร อ งานสร างสรรค < สกอ. 4.1 >(คะแนน ) 2 26 ค ำเป ำหมำย หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 2.ม อาจารย ประจาทาว จ ย (ร อยละ ) n/a 4 ฝ ายว จ ยฯ พลกฤษณ 3.ม งานว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น และ ศ กยภาพพ นท < สมศ. 6 > (เร อง/ป ) 0 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 4.ม งานว จ ยทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย < สมศ. 6 > (เร อง/ป ).ม ผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ และ เผยแพร ท งในระด บชาต และนานาชาต < สกอ. 4.2 สมศ. > (เร อง/ป ) 6.ม งานว จ ยท นามาใช ในการบร การว ชาการ ส ส งคม ช มชน < สมศ. 8 > (เร อง/ป ) 7.ม งานว จ ยท นามาใช ในการพ ฒนาการ เร ยนการสอน < สมศ. 8 > (เร อง/ป ) 8. ม งบประมาณสน บสน นงานว จ ยหร องาน สร างสรรค จากภายในและภายนอก สถาบ น ต อคน < สกอ. 4.3 > (บาท/ คน/ป ) 9.การนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน < สมศ. 6 > (ร อยละ) 2 2 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช ฝ ายว จ ยฯ พลกฤษณ 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ไพรพ นธ 4,800 60,000 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 1

19 ประเด นย ทธศำตร : 3 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร กำรว ชำกำร เป ำประสงค :3 เพ อสร ำงควำมเข มแข งของช มชนและพ ฒนำข ดควำมสำมำรถในกำรแข งข นของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม < สกอ..1 > (คะแนน ) 2.ม บร การทางว ชาการให เก ด ประโยชน ต อส งคม < สกอ..2 >(คะแนน ) 3.ม การดาเน นการในด านผลการเร ยนร และ เสร มสร างความเข มแข งของช มชนหร อ องค กรภายนอก <สมศ. 9> (คะแนน ) 4.อาจารย ประจาม ส วนร วมในการบร การ ว ชาการ < สกอ..1 > (ร อยละ ).ม โครงการหร อก จกรรมบร การว ชาการ ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไป สร างอาช พในช มชน (ช มชน) < สกอ..2 สมศ. 9 > (ช มชน) 6.นาความร จากการบร การว ชาการมาใช ใน การว จ ย <สมศ. 8> (เร อง/ป ) 7.นาความร จากการบร การว ชาการมาใช ใน การเร ยนการสอน <สมศ. 8> (เร อง/ป ) 8.ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การด าน บร การว ชาการ (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 3 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 0 0 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 16

20 ประเด นย ทธศำตร : 4 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรทำน บำร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป ำประสงค : 4 เพ ออน ร กษ ส บสำน และถ ำยทอดภ ม ป ญญำทำงด ำนศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม <สมศ. 6.1> (คะแนน ) 2.ม การดาเน นการส งเสร มและสน บสน นด าน ศ ลปะและว ฒนธรรม <สมศ. 10> (คะแนน ) 3.ม การดาเน นการพ ฒนาส นทร ยภาพในม ต ทางศ ลปะและว ฒนธรรม <สมศ. 11> (คะแนน ) 4.ม การว จ ยองค ความร ภ ม ป ญญาทางด าน เทคโนโลย ในการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม (เร อง/ป ).ม การบ รณาการงานด านทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ก บ การเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ (เร อง/ป ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 17

21 ประเด นย ทธศำตร : ประเด นย ทธศำสตร ด ำนเอกล กษณ เป ำประสงค : เพ อให สำมำรถข บเคล อนย ทธศำสตร ของชำต และของพ นท ได อย ำงสมด ลย งย นท งทำง เศรษฐก จส งคม และส งแวดล อมของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน สหว ทยำกำร พ นฐำนส งคม นำช มชนส กำร พ ฒนำชำต ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 1. จานวนโครงการว จ ย (โครงการ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 2. จานวนโครงการบร การว ชาการ(โครงการ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3. องค ความร จากการว จ ยและบร การว ชาการ (เร อง) 2 4 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช, ธ รศ กด 4. จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน (ผลงาน) 1 1 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช. จานวนช มชนหร อกล มเป าหมายท ได ร บการ บร การว ชาการ(แห ง) 6. ระด บความสาเร จของการดาเน นโครงการท สะท อนเอกล กษณ (ระด บ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 4 4 ฝ ายว จ ยฯ ฝ าย ว ชาการฯ 7. ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต(คะแนน) ฝ าย ว ชาการฯ พาน ช, ห วหน า ห วหน า 18

22 ประเด นย ทธศำตร : 6 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร หำรจ ดกำร เป ำประสงค : 6 เพ อควำมเป นผ นำและควำมเป นเล ศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ผลการดาเน นการด านภาวะผ นาของสภา สถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น < สกอ. 7.1 > (คะแนน ) 2.ผลการดาเน นการด านการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร < สกอ. 7.2 > (คะแนน ) 3.ผลการดาเน นการด านระบบสารสนเทศเพ อ การบร หารและการต ดส นใจ < สกอ. 7.3 > (คะแนน ) 4.ผลการดาเน นการด านระบบบร หารความ เส ยง < สกอ. 7.4 > (คะแนน ).ผลการประเม นการดาเน นงานของสภา สถาบ น < สมศ. 12 > (คะแนน ) 6.ผลการประเม นผ บร หารโดยคณะกรรมการท สภาสถาบ นแต งต ง < สมศ. 13 >(คะแนน ) 7.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การเง นและงบประมาณ < สกอ. 8.1 > (คะแนน ) 8.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน < สกอ. 9.1 >(คะแนน ) 9.ค าเฉล ยคะแนนผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในโดยต นส งก ด < สมศ. 1 > (คะแนน ) 10.ม จานวนฐานข อม ลและระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการเพ มข น < สกอ. 7.3 > (ระบบฐานข อม ล ) 11.ระด บความพ งพอใจในการปฎ บ ต งานท สอดคล องก บเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย < สมศ. 17 > (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ผ ดชอบ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 3 4 ฝ ายบร หาร ไพรพ นธ 2 4 ฝ ายแผนฯ บวรศ กด ฝ ายบร หาร ต นวงศ n/a 4. ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 3 4 ฝ ายแผนฯ ธมนวรรณ ฝ ายแผนฯ ธมนวรรณ ฝ ายบร หาร กรรมการ ข บเคล อน 19

23 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 12.ผ บร หารท กระด บท ได ร บการแต งต งต อง ได ร บการ ฝ กอบรมพ ฒนา สมรรถนะและ ภาวะผ นา < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (คน/คร ง/ป ) 13.จานวนโครงการให ความร ด านประก น ค ณภาพการศ กษา และการบร หารความ เส ยง < สกอ. 7.4, 9.1 > (โครงการ ) 14.ม กลไกการจ ดสรรงบประมาณเพ อการ ข บเคล อนการประก นค ณภาพการศ กษา < สกอ. 8.1, 9.1 > (ท กสาขา ) 1.ม รายร บจากการให บร การว ชาการและ ว ชาช พในนามมหาว ทยาล ย (ต ออาจารย ประจา) < สกอ. 8.1 > (บาท/คน/ป ) 16.ม การจ ดสรรค าใช จ ายไปส ท กสาขา < สกอ. 8.1 > (ท กสาขา ) 17.ม การใช ระบบบร หารทร พยากรองค กร < สกอ. 7.3, 8.1 > (หน วยเบ กจ าย) 18.ร อยละของงบดาเน นงานส าหร บการพ ฒนา คณาจารย ท งในประเทศและ ต างประเทศ ต อ งบดาเน นงาน < สกอ. 2.4> (ร อยละ) 19.จานวนโครงการ/ก จกรรมม ความร วมม อก บ เคร อข ายการบร หารจ ดการท งภายในและ ภายนอก มหาว ทยาล ย < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (โครงการ ) 20.ม ระบบการร บฟ งความค ดเห นของผ ม ส วน ได ส วนเส ยผ าน ช องทางท เป ดเผยและเป น ท ร บร โดยท วไป < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (ช องทาง ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ผ ดชอบ ฝ ายบร หาร ต นวงศ, ธมนวรรณ ท กสาขา ท กสาขา ฝ ายแผนฯ ส บงกช ท กสาขา ท กสาขา ฝ ายแผนฯ ส บงกช ฝ ายแผนฯ ส บงกช 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3 3 ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 20

24 ส วนท 4 โครงกำรและงบประมำณตำมประเด นย ทธศำสตร ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ 21

25 โครงกำรและงบประมำณตำมประเด นย ทธศำสตร ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ ประเด นย ทธศำสตร งบประมำณ (บำท) 26 23,828, ประเด นย ทธศาสตร ด านการเร ยนการสอน 1,42,00 2.ประเด นย ทธศาสตร ด านงานว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ 220,000 3.ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร การว ชาการ 144, ประเด นย ทธศาสตร ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและ 23,700 อน ร กษ ส งแวดล อม. ประเด นย ทธศาสตร ด านเอกล กษณ 22,960, ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ,000 22

26 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน" เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น โครงการ พ นธก จด านการเร ยนการสอน ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 1,42,00 1 การพ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาตร 1 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 20,000 / / / / / / / / / / / 20,000 ดร.พลกฤษณ 2 การสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรนานาชาต ระด บปร ญญาตร 2 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 40,000 / / / / / / / / / / / 40,000 อ.ว ชร ตน, อ.ข ตต ยา 3 โครงการสน บสน นการแข งข นท กษะน กศ กษา 1 คร ง/หล กส ตร-ป ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 183,000 / / / / / / / / / / / / 183,000 ห วหน า 4 โครงการอบรมความร ทางด านว ศวกรรม 1 คร ง ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 0,000 0,000 ว ศวกรรม / / / พ ฒนาห องสม ด วทส. ช ดหน งส อและส อ ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 10,000 10,000 ฝ ายว ชาการและ เทคโนโลย 4 ก จการน กศ กษา / / / / / ปร บสภาพห องสม ดให พร อมใช 1 ห อง 6 โครงการส งเสร มการศ กษาด วยการเร ยนร นอกร วมหาว ทยาล ยก จกรรมการเร ยนร จาก การดาเน นงานจร ง 1 ก จกรรม 7 โครงการส งเสร มการศ กษาด วยการเร ยนร นอกร วว ทยาล ย ก จกรรมการเร ยนร นอก ร วว ทยาล ย 3 ก จกรรม 8 โครงการสน บสน นก จกรรมภาษาต างประเทศ ก จกรรม ภาษาต างประเทศ 6 ก จกรรมต อป ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 16,70 ตรงตามเวลา 130,000 ตรงตามเวลา 30,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 16,70 ว ศวกรรม 130,000 ห วหน า ระด บ ปวช. 30,000 ศ นย ภาษา วทส. 23

27 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน" เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น (ต อ) โครงการ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) พ นธก จด านการเร ยนการสอน 1,42,00 9 การสน บสน นก จกรรมน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 688,70 688,70 ฝ ายว ชาการและ / / / / / / / / / / / / ก จการน กศ กษา 10 ป จฉ มน เทศน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 27,000 27,000 ฝ ายว ชาการและ / / ก จการน กศ กษา 11 อบรมจร ยธรรมน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 60,000 60,000 ฝ ายว ชาการและ / / / / ก จการน กศ กษา 12 ปฐมน เทศน น กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 30,000 30,000 ฝ ายว ชาการและ / / / ก จการน กศ กษา 13 ก จกรรมการสร างเสร มประสบการณ ทางว ชาการหร อ 1 หน วยงานต อภาคเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - งบดาเน นการ ว ศวกรรม ว ชาช พจากหน วยงานภายนอก / / / / / / / / / 14 ก จกรรมการศ กษาด งานในรายว ชา 3 หน วยงานต อภาคเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - งบดาเน นการ ว ศวกรรม / / / / / / / / / 24

28 พ นธก จด านการว จ ย โครงการ 1 โครงการสน บสน นการพ ฒนาและสร างสรรค งานว จ ย งบประมาณ 000 บาท ต อคน งานว จ ย 3 เร อง องค ความร ใหม 3 เร อง 2 โครงการสน บสน นการพ ฒนาและสร างสรรค ส งประด ษฐ งบประมาณ 000 บาท ต อคน งานว จ ย 3 เร อง องค ความร ใหม 3 เร อง โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 2 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนงำนว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ เป ำประสงค : 2 เพ อต อยอดภ ม ป ญญำและส สำกลของประเทศ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 200,000 ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 100,000 ตรงตามเวลา 100,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 100,000 ฝ ายว จ ยและ บร การว ชาการ 100,000 ฝ ายว จ ยและ บร การว ชาการ โครงการ พ นธก จด านการบร การว ชาการ 1 โครงการบร การว ชาการ ถ ายทอดความร 1 เร อง ช มชนได ร บประโยชน 2 ช มชน 2 โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนร วมก บการบร การว ชาการ ก จกรรมการพ ฒนาการ เร ยนการสอนร วมก บ การบร การว ชาการ 1 ก จกรรมต อหล กส ตร โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 3 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร กำรว ชำกำร เป ำประสงค : 3 เพ อสร ำงควำมเข มแข งของช มชนและพ ฒนำข ดควำมสำมำรถในกำรแข งข นของประเทศ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 144,000 ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 20,000 ตรงตามเวลา 124,000 / / / / / / / / / / / / / / / / 20,000 ว ศวกรรม 124,000 ห วหน า 2

29 โครงการ พ นธก จด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1 โครงการส บสานว ฒนธรรมไทย ก จกรรมทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 1 ก จกรรม 2 โครงการข นดอยตามรอยคร บาร วมก นปล กป าร กษา ธรรมชาต 6 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 4 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรทำน บำร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป ำประสงค : 4 เพ ออน ร กษ ส บสำน และถ ำยทอดภ ม ป ญญำทำงด ำนศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ความสาเร จระด บ 4 จาก 1 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก 3 โครงการรวมใจถวายเท ยนพรรษา ผ ร วมโครงการ 30 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก 4 โครงการไหว คร ป การศ กษา 26 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 23,700 ตรงตามเวลา 20,000 ตรงตามเวลา 2,00 ตรงตามเวลา 1,200 ตรงตามเวลา - / / / / / / / / / / 20,000 ว ศวกรรม 2,00 ว ศวกรรม 1,200 ว ศวกรรม - ว ศวกรรม 26

30 พ นธก จด านอ ตล กษณ โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : ประเด นย ทธศำสตร ด ำนเอกล กษณ เป ำประสงค : เพ อให สำมำรถข บเคล อนย ทธศำสตร ของชำต และของพ นท ได อย ำงสมด ลย งย นท งทำงเศรษฐก จส งคม และส งแวดล อมของประเทศ โครงการ 1 พ ฒนาห องสม ด วทส. ช ดหน งส อและส อ เทคโนโลย 4 ปร บสภาพห องสม ดให พร อมใช 1 ห อง 2 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมว ศวกรรมศาสตร คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด 3 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมบร หารธ รก จ คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด 4 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก โรงงานผล ตน าผลไม ระบบพาสเจอร ไรส คร ภ ณฑ 1 ช ด ความสาเร จระด บ 4 จาก ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 22,960,000 ตรงตามเวลา 10,000 ตรงตามเวลา 922,000 ตรงตามเวลา 963,000 ตรงตามเวลา 92,000 ตรงตามเวลา 1,000,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 10,000 ฝ ายว ชาการและ ก จการน กศ กษา 922,000 เตร ยม ว ศวกรรมศาสตร 963,000 เตร ยม บร หารธ รก จ 92,000 เตร ยม สถาป ตยกรรม ศาสตร 1,000,000 ฝ ายนโยบายและ แผนย ทธศาสตร 6 โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน วทส. ห องเร ยนอ จฉร ยะ จานวน 1 ห องเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา,000,000 / / / / / / /,000,000 ฝ ายนโยบายและ แผนย ทธศาสตร 7 โครงการ 7 ป ราล ก สาน กร กสาขา ผ ร วมโครงการ 60 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก 8 โครงการสานส มพ นธ ฉ นพ น องว ศวกรรม ผ ร วมโครงการ 60 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - ตรงตามเวลา - / / / / ว ศวกรรม ว ศวกรรม 27

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556

แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 แผนการบร หารจ ดการความร ในองค กร ป การศ กษา 2556 คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พนมว นท ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information