แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

2 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน จ ดท าข นโดยฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ร วมก บกองนโยบายและแผนของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา เพ อเป นแนวทางในการด าเน นงาน ของว ทยาล ยฯ ส าหร บป งบประมาณ 26 โดยพ จารณาจาก จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส ภ ยค กคาม และ ย ทธศาสตร ต างๆ ของมหาว ทยาล ย ท ม การถ ายทอดมาเป นกลย ทธ ตามพ นธก จ 6 ด านค อ การเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การท าน บ าร งศ ลปะว ฒนธรรม เอกล กษณ และการบร หารจ ดการ ท งน ได ม การ ระบ เป าหมายและแผนท นาทาง (Roadmap) ในระยะยาวเพ อให เก ดความเข าใจในแผน โครงการ งบประมาณ ต วช ว ด และก จกรรมป จจ บ นมากย งข น ฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยฯ หว งเป นอย างย งว าแผนฉบ บน จะสามารถเป นประโยชน ต อการดาเน นงานเช อมโยงนโยบายระด บมหาว ทยาล ยเข าก บว ทยาล ย และถ ายทอดลงส ระด บเพ อให เก ดการดาเน นงานอ นเป นอ นหน งอ นเด ยวก นและพ ฒนาส เป าหมายร วมก น ฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ

3 สารบ ญ ส วนท 1 บทนา หน า - ข อม ลพ นฐานว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ 1 - รายช อผ บร หารกรรมการข บเคล อนช ดป จจ บ น 2 - จานวนน กศ กษา ประจาป การศ กษา งบประมาณและสถานท 3 - โครงสร างการบร หารงานว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ 4 ส วนท 2 บร บทและการว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) 6 - บร บทท เก ยวข องและการว เคราะห สถานการณ ( SWOT Analysis ) 6 ส วนท 3 แผนย ทธศาสตร ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ - ว ส ยท ศน 10 - ค าน ยมองค การ 10 - พ นธก จ 10 - ว ตถ ประสงค 10 - แนวทางการพ ฒนาว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ตามประเด นย ทธศาสตร 11 - Road map การพ ฒนาหล กส ตร 13 - Road map การพ ฒนางานว จ ยและบร การว ชาการ 14 ส วนท ๔ โครงการหล กตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา - ตารางเป าประสงค ต วช ว ดและค าเป าหมาย ผลผล ต/โครงการ-ก จกรรม ตาม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 26 - โครงการและงบประมาณตามประเด นย ทธศาสตร 33

4 ประว ต ของว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร ส วนท 1 บทนำ ข อม ลพ นฐำน สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคลได ยกฐานะ เป นมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ตาม พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล เม อว นท 18 พฤศจ กายน พ.ศ. 248 น นเป นการ เปล ยนแปลงการบร หาร และโครงสร างใหม ของมหาว ทยาล ยฯ เก ดการย บและรวมคณะว ชาเด มให เป นคณะ ใหม เพ อท าให เก ดความเข มแข ง เก ดแนวค ดการจ ดการศ กษาแบบบ รณการองค ความร ในแต ละศาสตร เข า ด วยก น อ กท งย งต องคงความเป นเอกล กษณ ของโรงเร ยนช างฝ ม อด านอ ตสาหกรรม พณ ชยกรรมเกษตรกรรม และศ ลปกรรม ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการจ งได จ ดต งข นในป พ.ศ. 20 ตามกฎกระทรวงให เป น หน วยงานท ม ระด บเท ยบเท าคณะ ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราช มงคลล านนา เพ อตอบสนองปณ ธานหล กของมหาว ทยาล ยท ต องการสร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ถ งพร อมด วย ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร ความเช ยวชาญท จะไปพ ฒนาส งคมและประเทศชาต ให ม ความเจร ญร งเร องอย าง ย งย นและด าเน นช ว ตอย างเป นส ขพ งพาตนเองได โดยม ภาระก จการจ ดการเร ยนการสอนในระด บต ากว า ปร ญญาและระด บปร ญญาในหล กส ตรม การบ รณาการศาสตร บนพ นฐานของว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จ ดระบบการเร ยนการสอน การเร ยนร ด วยป ญหาและการเร ยนร ด วยโครงการ (Problem-Project Based Learning) ส งเสร มการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนาให เช อมโยงก บการพ ฒนา ท องถ น และภาคอ ตสาหกรรมในภ ม ภาค เก ดการพ ฒนาอาช พและพ ฒนาการศ กษาต อเน องและการเร ยนร ตลอดช ว ต ท ต ง 98 หม 8 ต.ป าป อง อ.ดอยสะเก ด จ.เช ยงใหม 0220 ปณ ธำน แหล งบ มเพาะน กศ กษาให ม ความร ความช านาญสรรพว ชาพ นฐานทางอาช พแบบบ รณาการศาสตร และ เทคโนโลย สร างสรรค บรรยากาศแห งความใฝ ร ผสานความค ดสร างสรรค ม ค ณธรรม และจ ตส าน กสาธารณะ สร างสรรค ผลงานว จ ยเช งประย กต เป นแหล งความร เพ อการพ ฒนาช มชน เอกล กษณ สหว ทยาการ พ นฐานส งคม นาช มชนส การพ ฒนาชาต อ ตล กษณ ค ณธรรมนาจ ต ค ดสรรสร างว ทยาการ ส ความเป นน กปฏ บ ต 1

5 รำยช อผ บร หำรกรรมกำรข บเคล อนช ดป จจ บ น 1. ผ ช วยศาสตราจารย ว นชาต ส ว ตถ ผ อานวยการ 2. นายนท ส มป รณะพ นธ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา 3. ดร.ส บงกช โตไพบ ลย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร 4. ดร.พาน ช อ นต ะ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว จ ยและพ ฒนา. นางสาววน สส ดา คาพ ฒ ห วหน าเตร ยมบร หารธ รก จ 6. นายช ชวาลย ก นทะลา ห วหน าเตร ยมว ศวกรรมศาสตร 7. นายก ตต ว ฒน ณ ร งษ ห วหน าเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร 8. นางมาล ยพร วงค แก ว ร กษาการห วหน าว ศวกรรม หล กส ตรและสำขำว ชำท เป ดสอน 1. หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1.1 สาขาเตร ยมว ศวกรรมศาสตร 1.2 สาขาเตร ยมบร หารธ รก จ 1.3 สาขาเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร 2. หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต 2.1 สาขาว ศวกรรม (ว ศวกรรม) จำนวนน กศ กษำ 1. เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 1 จานวน 3 คน เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 2 จานวน 31 คน เตร ยมบร หารธ รก จช นป ท 3 จานวน 32 คน 2. เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 1 จานวน 90 คน เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 2 จานวน 89 คน เตร ยมว ศวกรรมศาสตร ป ท 3 จานวน 77 คน 3. เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป ท 1 จานวน 36 คน เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป ท 2 จานวน 32 คน เตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร ป 3 จานวน 30 คน 4. ว ศวกรรมป ท 1 จานวน 30 คน ว ศวกรรมป ท 2 จานวน 20 คน ว ศวกรรมป ท 3 จานวน 24 คน ว ศวกรรมป ท 4 จานวน 18 คน 2

6 งบประมำณและอำคำรสถำนท งบประมาณในการด าเน นงานและปร บปร งระบบสาธารณ ปโภคพ นฐานของว ทยาล ยมาจาก งบประมาณรายได จากค าบ าร งการศ กษา และงบประมาณแผ นด นซ งได ร บการจ ดสรรจากมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลล านนาในร ปแบบงบประมาณท สนองตอบต อย ทธศาสตร ของประเทศ และงบด าเน นงาน ในแต ละป งบประมาณจากแหล งต างๆ จะถ กจ ดสรรให ใช ในการจ ดจ างบ คลากรท งสายสอนและสายสน บสน น ในกล มของพน กงานตามพ นธก จ และกระจายออกเป นงบด าเน นงานอ นๆ อ นประกอบไปด วยค าใช สอย ค า ว สด งบประมาณในการด าเน นโครงการ และก จกรรมของน กศ กษา อ กส วนหน งจะถ กน ามาปร บปร งอาคาร สถานท และโครงสร างพ นฐาน เช น คร ภ ณฑ ประจ าห องปฏ บ ต การต างๆ ส าหร บการจ ดการเร ยนการสอนจะ ถ กแบ งออกเป นสองสถานท ค อ อาคารนว ตกรรม และอาคารห องปฏ บ ต การ ณ ว ทยาล ยเทคโนโลย และสห ว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ล านนา (ดอยสะเก ด) และ อาคารห องปฏ บ ต การกลาง ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ ณ อาคารเร ยนรวมว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ล านนา (ห วยแก ว) โดยใน อนาคตจะย บรวมสถานท จ ดการเร ยนการสอนท งหมดมาย งว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ล านนา (ดอยสะเก ด) เพ อให การบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพมากย งข น 3

7 โครงสร ำงกำรบร หำรงำน ผ อานวยการ คณะกรรมการประจาว ทยาล ยฯ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการและก จการน กศ กษา งานธ รการฝ าย ผ ช วยผ อานวยการฝ ายบร หาร งานบร หารงานท วไป ผ ช วยผ อานวยการฝ ายนโยบายและแผนย ทธศาสตร ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว จ ยและบร การ ว ชาการ งานนโยบายและแผน กล มงานบร หารจ ดการงานว จ ย งานว ชาการ - งานหล กส ตรและกล มสาระการเร ยนร ห วหน าสาขา และห วหน าหมวดสาระ ว ชา - งานทะเบ ยนว ดผล - งานส งเสร มว ชาการ งานก จการน กศ กษา - งานก จกรรมน กศ กษา ส งเสร มส ขภาพและ สว สด การน กศ กษา - งานพ ฒนาว น ยน กศ กษา - งานศ ลปว ฒนธรรม - งานหอพ กน กศ กษา และงานชมรมศ ษย เก า และผ ปกครอง - งานแนะแนวและท นการศ กษา - งานสารบรรณ - งานคล งและพ สด - งานบ คลากรและ ประชาส มพ นธ งานบร การท วไป - งานสถานท และระบบ สาธารณ ปโภค - งานยานพาหนะ งานงบประมาณและต ดตามประเม นผล งานประก นค ณภาพการศ กษา งานว เคราะห และระบบข อม ล งานว เทศส มพ นธ กล มงานเผยแพร และเคร อข าย กล มงานนโยบายและอานวยการ 4

8 ส วนท 2 บร บทและกำรว เครำะห สถำนกำรณ ( SWOT Analysis )

9 ส วนท 2 บร บทและกำรว เครำะห สถำนกำรณ ( SWOT Analysis ) การว เคราะห SWOT เพ อเป นเคร องม อในการพ จารณา จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และภ ยค กคาม เพ อ เป นประโยชน ต อการวางแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยจะแบ งเป นการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก และ สภาพแวดล อมภายใน ส าหร บสภาพแวดล อมภายนอกจะค าน งถ งป จจ ยในแง ม มต างๆ ก นท อาจส งผลกระทบ ต อการด ารงอย ของสถาบ นอ นประกอบไปด วย ป จจ ยทางการเม อง ป จจ ยทางเศรษฐก จ ป จจ ยทางส งคมเป น ต น ส วนสภาพแวดล อมภายในจะพ จารณาจากกลย ทธ โครงสร าง ระบบ การบร หารและต วบ คลากรเป นต น รายละเอ ยดการว เคราะห สามารถอ านได จากภาคผนวก โดยสร ปแล วสามารถรวบรวมบทว เคราะห สถานการณ ได ด งน S: Strengths จ ดแข ง 1. ระบบการบร หารเช งกลย ทธ ม การกาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ เอกล กษณ ว ตถ ประสงค และ พ นธก จ ระบ อย างช ดเจน 2. ม การท าแผน ระยะกลาง, ยาว โดยบ คลากรท กระด บร วมก น และม การว เคราะห ข อจ าก ดเพ อปร บ แผน ให สอดคล องก บสถานการณ ท ก 6 เด อน 3. บ คลากรในองค กรม ความร ความเข าใจในแผน 4. โครงสร างองค กรม การแบ งอย างช ดเจน ม การมอบอานาจในการบร หารและต ดส นใจตามล าด บช นการ บ งค บบ ญชา ม การกาก บด แลโดยคณะกรรมการข บเคล อน. โครงสร างองค กรเอ อต อการท างานร วมก นระหว างหน วยงาน ม เคร อข ายด านการเร ยนการสอนท กว างขวางและม ประส ทธ ภาพ 6. ม การเข ยน Job Description และ Job Specification อย างช ดเจน บ คลากรม ความเข าใจในหน าท ตนเอง พน กงานสายสน บสน นและสายว ชาการ ม ความสามารถเหมาะสมก บหน าท หร อส งกว าหน าท โดยเฉพาะสายว ชาการ 7. องค กรม ภาพล กษณ และช อเส ยงเป นท ร จ กในส งคมภายนอกเน องจากช อเส ยงของมหาว ทยาล ย W: Weaknesses จ ดอ อน 1. ม การนาแผนมาปฏ บ ต อย างจร งจ ง และต ดตามผลท ก 6 เด อน แต ในทางปฎ บ ต ย งม ความเข าใจในการ ดาเน นงานและเอกสารไม ช ดเจน 2. ม ระบบการเร ยนการสอนท ย ดหล กบ รณาการแต ต องม การพ ฒนาการบ รณาการร วมระหว างบ คลากร เพ อให เก ดประส ทธ ภาพเพ มข น 3. ม การวางระบบการท างานส วนสน บสน นอย างช ดเจน แต การน าเอาระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการบร หารจ ดการย งม อย างจาก ด 6

10 4. ม ต นท นการผล ตน กศ กษาส งเน องจากค าใช จ ายบ คลากรซ งม ภาระงานหลายด านนอกเหน อจากการ เร ยนการสอน. ผ บร หารม ภาระงานอ นๆ นอกเหน อจากงานบร หาร ลดทอนศ กยภาพและการท างานบางคร งย งขาด ความช ดเจน ผ บร หารบางส วนม ท กษะในการบร หารและภาวะความเป นผ น าในระด บหน งซ งบางคร ง ส งผลต อการทางานภายในองค กร 6. ร ปแบบการบร หารและโครงสร างเอ อให เก ดการท างานเป นท ม หากภาวะผ น าอ นไม เหมาะสมท าให เก ดกล มบ คลากรท ม การท างานเป นท มร วมก บกล มคนท รวมต วก นตามหน าท พน กงาน ม ท ศนคต ต อ การบร หารในระด บพอใช ท ศนคต ของบ คลากรต อองค กรส วนใหญ จ งย งไม ไปในท ศทางเด ยวก น สะท อนต อว ฒนธรรมการทางานซ งต องม การปร บปร งเพ อเพ มสมรรถภาพ 7. ม การกาหนดค าน ยมร วมก นภายในองค กรเป นลายล กษณ อ กษรและแจ งแก บ คลากรท กส วน ย งขาด การเผยแพร ภายในอย างเป นร ปธรรม 8. ขว ญและกาล งใจท างานด เป นช วงๆ ย งม ความไม ม นใจในสถานภาพการท างานเน องจากม สถานะเป น พน กงานพ นธก จส วนใหญ 9. บ คลากรม ความร และชานาญในหน าท ด แต ย งขาดความชานาญในการบร หารจ ดการระด บ 10. ม การให การสน บสน นท นบ คลากรให พ ฒนางานว จ ย และฐานข อม ลออนไลน แต บ คลากรย งขาดความ เข าในในและการจ ดทาเอกสาร 11. งบประมาณท น ามาบร หารจ ดการมาจากแหล งเด ยวค อค าบ าร งการศ กษาและส วนใหญ ใช จ ายเป น เง นเด อนและค าบาร งร กษาทร พย ส นทาให ม ข อจาก ดในการจ ดหาสว สด การและเง นเพ มให บ คลากร 12. ม ความพร อมทางด านส งอานวยความสะดวกอ นเป นพ นฐานของการเร ยนการสอนในห องเร ยนด แต ย ง ขาดเคร องม อในห องปฎ บ ต การ ความพร อมของหอพ กน กศ กษาและระบบขนส งย งไม ด น ก O: Opportunities โอกำส 1. การด าเน นการของว ทยาล ยสอดคล องก บนโยบายทางด านการศ กษาของร ฐ ท สน บสน นการศ กษาท พ งพาตนเองได ม การสน บสน นทางงบประมาณจากร ฐในร ปงบประมาณพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและ คร ภ ณฑ 2. ความร วมม อระหว างภ ม ภาคอาเซ ยนเป ดโอกาสให เก ดการแลกเปล ยนน กศ กษาจากว ทยาล ยไป ต างประเทศได ง ายข น และเพ มฐานน กศ กษาท จะเข าศ กษาต อในว ทยาล ยหากสามารถผล กด นให เก ด หล กส ตรภาษาอ งกฤษได 3. ท ศนคต ของคนในภ ม ภาคต องการให ล กเร ยนต อในสายว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มากกว าสายศ ลป การศ กษาพ นฐานของคนในภ ม ภาคด ม การสน บสน นให ล กหลานเร ยนต อจนถ งระด บปร ญญาตร 4. สภาพความเป นอย ฐานะทางเศรษฐก จของภ ม ภาคส วนใหญ อย ในระด บด และม แนวโน มการเพ ม จานวนการอพยพของประชากรจากส วนอ นโดยเฉพาะภาคกลางเข าส ภาคเหน อมากข น. การน บถ อศาสนาไม ม ผลต อการเร ยนการสอน 7

11 6. ม การน าเทคโนโลย ท ท นสม ยการใช เป นส อและสน บสน นการเร ยนการสอน เช น Smart board ห องปฎ บ ต การต างๆ และส อการสอนท พ ฒนาอย างต อเน อง 7. ม การสน บสน นงบประมาณเพ อจ ดทาโครงงานท งระด บ ปวช. และป.ตร ม เป าหมายเพ อพ ฒนาผลงาน นว ตกรรม และสร างน กปฎ บ ต 8. ภ ม อากาศของภ ม ภาคเอ ออ านวยต อการเร ยนการสอนด ไม พบป ญหาด านส งแวดล อมท ส งผลต อการ เร ยนการสอนของว ทยาล ย 9. กฎระเบ ยบท องถ นไม ม ผลต อกระทบต อการดาเน นงานของว ทยาล ย T: Threats ภ ยค กคำม 1. เสถ ยรภาพทางการเม องม ผลต อว ทยาล ยในการได ร บงบประมาณสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรและ การเร ยนการสอน 2. ป ญหาเศรษฐก จส งผลต อการเปล ยนงานของบ คลากรและการวางแผนจ ดการเร ยนการสอน และการ ชาระค าบาร งการศ กษาของน กศ กษาบางส วน 3. เง นเด อนและค าครองช พป จจ บ นในความร ส กของบ คลากรส วนใหญ ย งข ดแย งก บปร มาณงานท ท า การ เพ มเง นเด อนม ผลต อศ กยภาพการท างานของบ คลากรแต ในขณะเด ยวก นก กระทบต อการร บบ คลากร ใหม เข าทางาน 4. การร บน กศ กษาระด บปวช.ต องเปร ยบเท ยบก บโรงเร ยนม ธยมปลายสายสาม ญ และมหาว ทยาล ยอ นๆ. เป าหมายของว ทยาล ยค อผล ตน กศ กษาให ก บ มทร.ล านนา และป อนบ ณฑ ตเข าส โรงงาน ท ง สองส วนต องการน กศ กษาท ม ศ กยภาพส งเพ อให เป นท ยอมร บเม อเท ยบก บค แข ง 6. ล กษณะการดาเน นช ว ตท ไม เร งร อนของคนในภ ม ภาคอาจส งผลต อการดาเน นงาน 7. เทคโนโลย ท เจร ญแบบก าวกระโดดม ผลต อต นท นการเร ยนการสอนในระด บปร ญญาตร แต การสอน ระด บปวช.จะใช เคร องม อฝ กพ นฐาน 8. หล กเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บปวช. และป.ตร ม ความย ดหย นไม เพ ยงพอต อการจ ดท าหล กส ตร บ รณาการของว ทยาล ย 9. สถานท ต งของว ทยาล ยอย ในทาเลห างไกลการเด นทางย งไม สะดวกน ก 8

12 ส วนท 3 ตำรำงเป ำประสงค /ต วช ว ด/ค ำเป ำหมำย/ผลผล ต/ โครงกำร/ก จกรรม ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป 26 ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ 9

13 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ค ำ เป ำหมำย หน วยงำน ร บผ ดชอบ ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การพ ฒนาและบร หารหล กส ตร< สกอ. 2.1 > (คะแนน ) 2.จานวนหล กส ตรใหม ท ท นสม ย หลากหลาย สอดคล องก บตลาด และได ร บการร บรอง ตาม < สกอ. 2.1 > (หล กส ตร) 3.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกใน การสรรหาและพ ฒนาบ คลากรให เป นไป ตาม พ นธก จ และจรรยาบรรณว ชาช พ < สกอ. 2.4 สมศ. 14> (คะแนน ) 4.บ คลากรทางการศ กษาได ร บการอบรมด าน ว ชาการหร อว ชาช พ < สกอ > (ร อยละ).ม ผ ดารงตาแหน งทางว ชาการ (ส ดส วน ต อ อาจารย ประจา ) < สกอ. 2.3 สมศ. 14 > (ร อยละ ) 6.ส ดส วนของค ณว ฒ ปร ญญาเอกต ออาจารย ประจา < สกอ. 2.2 สมศ. 2 > (ร อยละ ) 7.สร างบ ณฑ ตน กปฏ บ ต ท ตรงตามความ ต องการ ของตลาดให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยม ท กษะว ชาช พ ควบค ค ณธรรม รวมท งม ความ สามารถ ด าน ภาษาต างประเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ < สกอ. 2.7, 2.8 สมศ. 1, 2, 3 >(ร อยละ) 8.ส ดส วนของน กศ กษาสายว ทยาศาสตร ต อ ส งคมศาสตร (ส ดส วน ) 9.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกการ ให คาปร กษาและบร การด านข อม ล ข าวสาร < สกอ. 3.1 > (คะแนน ) ฝ ายว ชาการฯ พรท พา, อรพรรณ 0 2 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, พลกฤษณ 2 ฝ ายบร หาร จ ฑาท พย 2 2 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 2.87 ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน 7 7 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 4:1 4:1 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 4 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 10

14 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 10.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การส งเสร มก จกรรมน กศ กษา< สกอ. 3.2 > คะแนน 11.ร อยละของจานวนบ ณฑ ตปร ญญาตร ท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป ต อจานวนบ ณฑ ตท ตอบแบบสารวจ ท งหมด. < สมศ. 1 > (ร อยละ ) 12.ค าเฉล ยผลรวมของคะแนนท ได จากการ ประเม นค ณภาพบ ณฑ ต (ตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา แห งชาต ) ต อจานวนบ ณฑ ตท ได ร บการ ประเม นท งหมด < สมศ. 2, 16.1,16.2 > (คะแนน ) 13.ผลการดาเน นการด านการจ ดการหร อ จ ดบร การทางด านห องสม ด อ ปกรณ การศ กษา และสภาพแวดล อมการเร ยนร < สกอ. 2.> (คะแนน ) ต วช ว ดตำมนโยบำยสภำมหำว ทยำล ย ระบบกลไกพ ฒนำน กศ กษำ ให เป นบ ณฑ ตน กปฏ บ ต (Hands-on ) 14.ม ผลการดาเน นการด านระบบกลไก พ ฒนาน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลให เป นบ ณฑ ตน ก ปฏ บ ต (Hands-on) < สกอ > (คะแนน) 1.ม การดาเน นการด านสหก จศ กษา / ฝ กงานในสถานประกอบการ ( ) 16.จานวนอาจารย ท ได ร บการฝ ก ประสบการณ จากสถานประกอบการ/ ผ เช ยวชาญ (คน ) 17.อาจารย ท นาความร ท ได ร บจากสถาน ประกอบการมาบ รณาการในการจ ดการ เร ยนการสอนต ออาจารย ท ไปฝ กอบรม ท งหมด (ร อยละ ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว ชาการ ห วหน า ว ศวกรรม n/a 4 ว ศวกรรม มาล ยพร มาล ยพร 4 4 ฝ ายบร หาร คณะกรรมการ ข บเคล อน 2 4 ว ศวกรรม ประว ทย 0 1 ว ศวกรรม ประว ทย 0 2 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน าสชา ว ชา ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 11

15 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 18.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ระบบกลไกพ ฒนาน กศ กษาของให เป น บ ณฑ ตน กปฏ บ ต (คะแนน ) กระบวนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน ใช ท กษะ ท ม เทคโนโลย เป นฐำน (Technology Based Education - Training) 19.ม ผลการดาเน นการจ ดการ เร ยนการสอน ใช ท กษะท ม เทคโนโลย เป น ฐาน (Technology Based Education - Training) < สกอ > (คะแนน) 20.จานวนหล กส ตรท ม การฝ กท กษะโดยใช เทคโนโลย เป นฐาน (Technology Based) (ร อยละ) 21.จานวนโครงงาน/งานว จ ย/กรณ ศ กษา ท น กศ กษาใช หล ก Technology Based ต อหล กส ตร (ร อยละ) 22.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ จ ดการเร ยนการสอน ใช ท กษะท ม เทคโนโลย เป นฐาน (คะแนน ) ระบบและกลไกกำรสร ำงควำมเช ยวชำญ ว ชำช พ (Professional Oriented) 23.ม ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การสร างความเช ยวชาญว ชาช พ (Professional Oriented) ให ก บ น กศ กษา < สกอ > (คะแนน) 24.ม ระบบและกลไกในการสร างความ เช ยวชาญในว ชาช พ (หล กส ตร) 2.จานวนก จกรรมท สน บสน นการพ ฒนา ความเช ยวชาญทางด านว ชาช พต อ หล กส ตร (ก จกรรม) 26.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อ ระบบและกลไกการสร างความเช ยวชาญ ว ชาช พ (Professional Oriented) (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ n/a 4 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า ว ศวกรรม ประว ทย 7 7 ว ศวกรรม ประว ทย 7 7 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า n/a 4 ฝ ายว ชาการฯ สมภพ 4 ว ศวกรรม 1 1 ว ศวกรรม 4 ว ศวกรรม 4 4 ว ศวกรรม ประว ทย ประว ทย โบว ประว ทย 12

16 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 ต วช ว ดตำมย ทธศำสตร เช งร ก ย ทธศำสตร ใต ร มพระบำรม 27.จานวนพ นท ท ได ร บการพ ฒนา(สถาน / ศ นย ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 2 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 28.จานวนคนท ได ร บการฝ กอบรม (คน ) ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 29.ความพ งพอใจของผ เข าร บการฝ กอบรม 3. จาก 3.7 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด (คะแนน ) 30.ผ ผ านการฝ กอบรม สามารถนาองค 0 0 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ความร ท ได ไปปฏ บ ต งานจร ง (ร อยละ ) ย ทธศำสตร กำรศ กษำท เน นสร ำง กระบวนกำรค ดสร ำงสรรค 31.จานวนโครงการ/ก จกรรมท น กศ กษาม ส วนร วม (โครงการ/ก จกรรม ) จานวนผลงาน/น กศ กษา ท ได ร บรางว ล ระด บภาค/ชาต /ภ ม ภาค (รางว ล ) ย ทธศำสตร RMUTL Educational Standard 33. ม ผ งแม บททางกายภาพเป นมาตรฐาน (ผ ง ) 2 2 ฝ ายว ชาการฯ ฝ ายว จ ยฯ ฝ ายว ชาการฯ ฝ ายว จ ยฯ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา และการบร หารจ ดการ (ระบบ ) 3.ระด บความพ งพอใจของผ ใช บร การระบบ n/a 4 ฝ ายแผนฯ บวรศ กด เทคโนโลย สารสนเทศ (คะแนน ) ย ทธศำสตร กำรเร ยนร ตลอดช ว ต ธนำคำรหน วยก ตเพ อปวงชน 36.จานวนว ชาช พท ได ร บสทธ บ ตร(หล กส ตร) จานวนโครงการก จกรรม ท ร วมก บ หน วยงานภายนอกท เป นเคร อข ายเพ อ การเร ยนร การฝ กปฏ บ ต ด านว ชาช พ (โครงการ ) 38.จานวนหล กส ตรเท ยบโอนประสบการณ ท ได ร บการร บรอง (หล กส ตร ) 39.ระด บความพ งพอใจของผ เข าร บบร การ (คะแนน )

17 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 ย ทธศำสตร กลไกส งเสร มสมรรถนะส ควำม เป นม ออำช พ 40.จานวนท จ ดทามาตรฐานว ชาช พ ร วมก บสถานประกอบการ/ สถาบ นการศ กษา/สภาว ชาช พ ( ) 41.จานวนโครงการก จกรรม ท ร วมก บ หน วยงานภายนอกท เป นเคร อข ายเพ อ การเร ยนร การฝ กปฏ บ ต (WIL) (โครงการ ) 42.จานวนสาขาท ได ร บการร บรองมาตรฐาน ว ชาช พ ( ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 0 1 ฝ ายว ชาการฯ ห วหน า 14

18 ประเด นย ทธศำตร : 2 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนงำนว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ เป ำประสงค : 2 เพ อต อยอดภ ม ป ญญำและส สำกลของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการพ ฒนางานว จ ยหร อ งานสร างสรรค < สกอ. 4.1 >(คะแนน ) 2 26 ค ำเป ำหมำย หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 2.ม อาจารย ประจาทาว จ ย (ร อยละ ) n/a 4 ฝ ายว จ ยฯ พลกฤษณ 3.ม งานว จ ยเก ยวก บภ ม ป ญญาท องถ น และ ศ กยภาพพ นท < สมศ. 6 > (เร อง/ป ) 0 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 4.ม งานว จ ยทางด านว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย < สมศ. 6 > (เร อง/ป ).ม ผลงานว จ ยท ได ร บการต พ มพ และ เผยแพร ท งในระด บชาต และนานาชาต < สกอ. 4.2 สมศ. > (เร อง/ป ) 6.ม งานว จ ยท นามาใช ในการบร การว ชาการ ส ส งคม ช มชน < สมศ. 8 > (เร อง/ป ) 7.ม งานว จ ยท นามาใช ในการพ ฒนาการ เร ยนการสอน < สมศ. 8 > (เร อง/ป ) 8. ม งบประมาณสน บสน นงานว จ ยหร องาน สร างสรรค จากภายในและภายนอก สถาบ น ต อคน < สกอ. 4.3 > (บาท/ คน/ป ) 9.การนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน < สมศ. 6 > (ร อยละ) 2 2 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช ฝ ายว จ ยฯ พลกฤษณ 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ไพรพ นธ 4,800 60,000 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 1

19 ประเด นย ทธศำตร : 3 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร กำรว ชำกำร เป ำประสงค :3 เพ อสร ำงควำมเข มแข งของช มชนและพ ฒนำข ดควำมสำมำรถในกำรแข งข นของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม < สกอ..1 > (คะแนน ) 2.ม บร การทางว ชาการให เก ด ประโยชน ต อส งคม < สกอ..2 >(คะแนน ) 3.ม การดาเน นการในด านผลการเร ยนร และ เสร มสร างความเข มแข งของช มชนหร อ องค กรภายนอก <สมศ. 9> (คะแนน ) 4.อาจารย ประจาม ส วนร วมในการบร การ ว ชาการ < สกอ..1 > (ร อยละ ).ม โครงการหร อก จกรรมบร การว ชาการ ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ไป สร างอาช พในช มชน (ช มชน) < สกอ..2 สมศ. 9 > (ช มชน) 6.นาความร จากการบร การว ชาการมาใช ใน การว จ ย <สมศ. 8> (เร อง/ป ) 7.นาความร จากการบร การว ชาการมาใช ใน การเร ยนการสอน <สมศ. 8> (เร อง/ป ) 8.ระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การด าน บร การว ชาการ (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 3 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 0 0 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 16

20 ประเด นย ทธศำตร : 4 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรทำน บำร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป ำประสงค : 4 เพ ออน ร กษ ส บสำน และถ ำยทอดภ ม ป ญญำทำงด ำนศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม <สมศ. 6.1> (คะแนน ) 2.ม การดาเน นการส งเสร มและสน บสน นด าน ศ ลปะและว ฒนธรรม <สมศ. 10> (คะแนน ) 3.ม การดาเน นการพ ฒนาส นทร ยภาพในม ต ทางศ ลปะและว ฒนธรรม <สมศ. 11> (คะแนน ) 4.ม การว จ ยองค ความร ภ ม ป ญญาทางด าน เทคโนโลย ในการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และอน ร กษ ส งแวดล อม (เร อง/ป ).ม การบ รณาการงานด านทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ก บ การเร ยนการสอน การว จ ย และการบร การ ว ชาการ (เร อง/ป ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 4 ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย ฝ ายว ชาการฯ มาล ยพร, ลม ย 17

21 ประเด นย ทธศำตร : ประเด นย ทธศำสตร ด ำนเอกล กษณ เป ำประสงค : เพ อให สำมำรถข บเคล อนย ทธศำสตร ของชำต และของพ นท ได อย ำงสมด ลย งย นท งทำง เศรษฐก จส งคม และส งแวดล อมของประเทศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน สหว ทยำกำร พ นฐำนส งคม นำช มชนส กำร พ ฒนำชำต ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ร บผ ดชอบ 1. จานวนโครงการว จ ย (โครงการ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช 2. จานวนโครงการบร การว ชาการ(โครงการ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3. องค ความร จากการว จ ยและบร การว ชาการ (เร อง) 2 4 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช, ธ รศ กด 4. จานวนผลงานว จ ยท นาไปใช ประโยชน (ผลงาน) 1 1 ฝ ายว จ ยฯ พาน ช. จานวนช มชนหร อกล มเป าหมายท ได ร บการ บร การว ชาการ(แห ง) 6. ระด บความสาเร จของการดาเน นโครงการท สะท อนเอกล กษณ (ระด บ) 1 2 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 4 4 ฝ ายว จ ยฯ ฝ าย ว ชาการฯ 7. ระด บความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต(คะแนน) ฝ าย ว ชาการฯ พาน ช, ห วหน า ห วหน า 18

22 ประเด นย ทธศำตร : 6 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร หำรจ ดกำร เป ำประสงค : 6 เพ อควำมเป นผ นำและควำมเป นเล ศ ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน ต วช ว ดตำมพ นธก จ 1.ผลการดาเน นการด านภาวะผ นาของสภา สถาบ นและผ บร หารท กระด บของสถาบ น < สกอ. 7.1 > (คะแนน ) 2.ผลการดาเน นการด านการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร < สกอ. 7.2 > (คะแนน ) 3.ผลการดาเน นการด านระบบสารสนเทศเพ อ การบร หารและการต ดส นใจ < สกอ. 7.3 > (คะแนน ) 4.ผลการดาเน นการด านระบบบร หารความ เส ยง < สกอ. 7.4 > (คะแนน ).ผลการประเม นการดาเน นงานของสภา สถาบ น < สมศ. 12 > (คะแนน ) 6.ผลการประเม นผ บร หารโดยคณะกรรมการท สภาสถาบ นแต งต ง < สมศ. 13 >(คะแนน ) 7.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไก การเง นและงบประมาณ < สกอ. 8.1 > (คะแนน ) 8.ผลการดาเน นการด านระบบและกลไกการ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน < สกอ. 9.1 >(คะแนน ) 9.ค าเฉล ยคะแนนผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในโดยต นส งก ด < สมศ. 1 > (คะแนน ) 10.ม จานวนฐานข อม ลและระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการเพ มข น < สกอ. 7.3 > (ระบบฐานข อม ล ) 11.ระด บความพ งพอใจในการปฎ บ ต งานท สอดคล องก บเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย < สมศ. 17 > (คะแนน ) ค ำ เป ำหมำย 2 26 หน วยงำน ผ ดชอบ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 3 4 ฝ ายบร หาร ไพรพ นธ 2 4 ฝ ายแผนฯ บวรศ กด ฝ ายบร หาร ต นวงศ n/a 4. ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 3 4 ฝ ายแผนฯ ธมนวรรณ ฝ ายแผนฯ ธมนวรรณ ฝ ายบร หาร กรรมการ ข บเคล อน 19

23 ต วช ว ด ผลกำร ดำเน นงำน 2 12.ผ บร หารท กระด บท ได ร บการแต งต งต อง ได ร บการ ฝ กอบรมพ ฒนา สมรรถนะและ ภาวะผ นา < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (คน/คร ง/ป ) 13.จานวนโครงการให ความร ด านประก น ค ณภาพการศ กษา และการบร หารความ เส ยง < สกอ. 7.4, 9.1 > (โครงการ ) 14.ม กลไกการจ ดสรรงบประมาณเพ อการ ข บเคล อนการประก นค ณภาพการศ กษา < สกอ. 8.1, 9.1 > (ท กสาขา ) 1.ม รายร บจากการให บร การว ชาการและ ว ชาช พในนามมหาว ทยาล ย (ต ออาจารย ประจา) < สกอ. 8.1 > (บาท/คน/ป ) 16.ม การจ ดสรรค าใช จ ายไปส ท กสาขา < สกอ. 8.1 > (ท กสาขา ) 17.ม การใช ระบบบร หารทร พยากรองค กร < สกอ. 7.3, 8.1 > (หน วยเบ กจ าย) 18.ร อยละของงบดาเน นงานส าหร บการพ ฒนา คณาจารย ท งในประเทศและ ต างประเทศ ต อ งบดาเน นงาน < สกอ. 2.4> (ร อยละ) 19.จานวนโครงการ/ก จกรรมม ความร วมม อก บ เคร อข ายการบร หารจ ดการท งภายในและ ภายนอก มหาว ทยาล ย < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (โครงการ ) 20.ม ระบบการร บฟ งความค ดเห นของผ ม ส วน ได ส วนเส ยผ าน ช องทางท เป ดเผยและเป น ท ร บร โดยท วไป < สกอ. 1.1, 7.1, 7.2 สมศ. 16.1, 17 > (ช องทาง ) ค ำ เป ำหมำย 26 หน วยงำน ผ ดชอบ ฝ ายบร หาร ต นวงศ, ธมนวรรณ ท กสาขา ท กสาขา ฝ ายแผนฯ ส บงกช ท กสาขา ท กสาขา ฝ ายแผนฯ ส บงกช ฝ ายแผนฯ ส บงกช 1 1 ฝ ายว จ ยฯ ธ รศ กด 3 3 ฝ ายบร หาร ผ อานวยการ 20

24 ส วนท 4 โครงกำรและงบประมำณตำมประเด นย ทธศำสตร ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ 21

25 โครงกำรและงบประมำณตำมประเด นย ทธศำสตร ว ทยำล ยเทคโนโลย และสหว ทยำกำร มหำว ทยำล ยเทคโนโลย รำชมงคลล ำนนำ ประเด นย ทธศำสตร งบประมำณ (บำท) 26 23,828, ประเด นย ทธศาสตร ด านการเร ยนการสอน 1,42,00 2.ประเด นย ทธศาสตร ด านงานว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ 220,000 3.ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร การว ชาการ 144, ประเด นย ทธศาสตร ด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและ 23,700 อน ร กษ ส งแวดล อม. ประเด นย ทธศาสตร ด านเอกล กษณ 22,960, ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ,000 22

26 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน" เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น โครงการ พ นธก จด านการเร ยนการสอน ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 1,42,00 1 การพ ฒนาหล กส ตรระด บปร ญญาตร 1 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 20,000 / / / / / / / / / / / 20,000 ดร.พลกฤษณ 2 การสน บสน นการพ ฒนาหล กส ตรนานาชาต ระด บปร ญญาตร 2 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 40,000 / / / / / / / / / / / 40,000 อ.ว ชร ตน, อ.ข ตต ยา 3 โครงการสน บสน นการแข งข นท กษะน กศ กษา 1 คร ง/หล กส ตร-ป ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 183,000 / / / / / / / / / / / / 183,000 ห วหน า 4 โครงการอบรมความร ทางด านว ศวกรรม 1 คร ง ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 0,000 0,000 ว ศวกรรม / / / พ ฒนาห องสม ด วทส. ช ดหน งส อและส อ ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 10,000 10,000 ฝ ายว ชาการและ เทคโนโลย 4 ก จการน กศ กษา / / / / / ปร บสภาพห องสม ดให พร อมใช 1 ห อง 6 โครงการส งเสร มการศ กษาด วยการเร ยนร นอกร วมหาว ทยาล ยก จกรรมการเร ยนร จาก การดาเน นงานจร ง 1 ก จกรรม 7 โครงการส งเสร มการศ กษาด วยการเร ยนร นอกร วว ทยาล ย ก จกรรมการเร ยนร นอก ร วว ทยาล ย 3 ก จกรรม 8 โครงการสน บสน นก จกรรมภาษาต างประเทศ ก จกรรม ภาษาต างประเทศ 6 ก จกรรมต อป ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 16,70 ตรงตามเวลา 130,000 ตรงตามเวลา 30,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 16,70 ว ศวกรรม 130,000 ห วหน า ระด บ ปวช. 30,000 ศ นย ภาษา วทส. 23

27 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำสตร : 1. ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรเร ยนกำรสอน" เป ำประสงค : 1. เพ อพ ฒนำค ณภำพกำล งคนส มำตรฐำนสำกลอย ำงเป นระบบและย งย น (ต อ) โครงการ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) พ นธก จด านการเร ยนการสอน 1,42,00 9 การสน บสน นก จกรรมน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 688,70 688,70 ฝ ายว ชาการและ / / / / / / / / / / / / ก จการน กศ กษา 10 ป จฉ มน เทศน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 27,000 27,000 ฝ ายว ชาการและ / / ก จการน กศ กษา 11 อบรมจร ยธรรมน กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 60,000 60,000 ฝ ายว ชาการและ / / / / ก จการน กศ กษา 12 ปฐมน เทศน น กศ กษา 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 30,000 30,000 ฝ ายว ชาการและ / / / ก จการน กศ กษา 13 ก จกรรมการสร างเสร มประสบการณ ทางว ชาการหร อ 1 หน วยงานต อภาคเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - งบดาเน นการ ว ศวกรรม ว ชาช พจากหน วยงานภายนอก / / / / / / / / / 14 ก จกรรมการศ กษาด งานในรายว ชา 3 หน วยงานต อภาคเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - งบดาเน นการ ว ศวกรรม / / / / / / / / / 24

28 พ นธก จด านการว จ ย โครงการ 1 โครงการสน บสน นการพ ฒนาและสร างสรรค งานว จ ย งบประมาณ 000 บาท ต อคน งานว จ ย 3 เร อง องค ความร ใหม 3 เร อง 2 โครงการสน บสน นการพ ฒนาและสร างสรรค ส งประด ษฐ งบประมาณ 000 บาท ต อคน งานว จ ย 3 เร อง องค ความร ใหม 3 เร อง โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 2 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนงำนว จ ย นว ตกรรม และส งประด ษฐ เป ำประสงค : 2 เพ อต อยอดภ ม ป ญญำและส สำกลของประเทศ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 200,000 ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 100,000 ตรงตามเวลา 100,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 100,000 ฝ ายว จ ยและ บร การว ชาการ 100,000 ฝ ายว จ ยและ บร การว ชาการ โครงการ พ นธก จด านการบร การว ชาการ 1 โครงการบร การว ชาการ ถ ายทอดความร 1 เร อง ช มชนได ร บประโยชน 2 ช มชน 2 โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอนร วมก บการบร การว ชาการ ก จกรรมการพ ฒนาการ เร ยนการสอนร วมก บ การบร การว ชาการ 1 ก จกรรมต อหล กส ตร โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 3 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรบร กำรว ชำกำร เป ำประสงค : 3 เพ อสร ำงควำมเข มแข งของช มชนและพ ฒนำข ดควำมสำมำรถในกำรแข งข นของประเทศ ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 144,000 ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา 20,000 ตรงตามเวลา 124,000 / / / / / / / / / / / / / / / / 20,000 ว ศวกรรม 124,000 ห วหน า 2

29 โครงการ พ นธก จด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1 โครงการส บสานว ฒนธรรมไทย ก จกรรมทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 1 ก จกรรม 2 โครงการข นดอยตามรอยคร บาร วมก นปล กป าร กษา ธรรมชาต 6 โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : 4 ประเด นย ทธศำสตร ด ำนกำรทำน บำร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม เป ำประสงค : 4 เพ ออน ร กษ ส บสำน และถ ำยทอดภ ม ป ญญำทำงด ำนศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ ส งแวดล อม ความสาเร จระด บ 4 จาก 1 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก 3 โครงการรวมใจถวายเท ยนพรรษา ผ ร วมโครงการ 30 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก 4 โครงการไหว คร ป การศ กษา 26 4 หล กส ตร ความสาเร จระด บ 4 จาก ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 23,700 ตรงตามเวลา 20,000 ตรงตามเวลา 2,00 ตรงตามเวลา 1,200 ตรงตามเวลา - / / / / / / / / / / 20,000 ว ศวกรรม 2,00 ว ศวกรรม 1,200 ว ศวกรรม - ว ศวกรรม 26

30 พ นธก จด านอ ตล กษณ โครงกำรและงบประมำณตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ป พ.ศ. 26 ประเด นย ทธศำตร : ประเด นย ทธศำสตร ด ำนเอกล กษณ เป ำประสงค : เพ อให สำมำรถข บเคล อนย ทธศำสตร ของชำต และของพ นท ได อย ำงสมด ลย งย นท งทำงเศรษฐก จส งคม และส งแวดล อมของประเทศ โครงการ 1 พ ฒนาห องสม ด วทส. ช ดหน งส อและส อ เทคโนโลย 4 ปร บสภาพห องสม ดให พร อมใช 1 ห อง 2 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมว ศวกรรมศาสตร คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด 3 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมบร หารธ รก จ คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด 4 คร ภ ณฑ ประจาหล กส ตรเตร ยมสถาป ตยกรรมศาสตร คร ภ ณฑ ประจาสาขา 1 ช ด ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก ความสาเร จระด บ 4 จาก โรงงานผล ตน าผลไม ระบบพาสเจอร ไรส คร ภ ณฑ 1 ช ด ความสาเร จระด บ 4 จาก ต วช ว ด / เป าหมาย ระยะเวลาดาเน นการ (2-26) แหล งงบประมาณ งบประมาณ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ เช งเวลา เช งต นท น แผ นด น รายได อ นๆ (บาท) 22,960,000 ตรงตามเวลา 10,000 ตรงตามเวลา 922,000 ตรงตามเวลา 963,000 ตรงตามเวลา 92,000 ตรงตามเวลา 1,000,000 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 10,000 ฝ ายว ชาการและ ก จการน กศ กษา 922,000 เตร ยม ว ศวกรรมศาสตร 963,000 เตร ยม บร หารธ รก จ 92,000 เตร ยม สถาป ตยกรรม ศาสตร 1,000,000 ฝ ายนโยบายและ แผนย ทธศาสตร 6 โครงการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน วทส. ห องเร ยนอ จฉร ยะ จานวน 1 ห องเร ยน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา,000,000 / / / / / / /,000,000 ฝ ายนโยบายและ แผนย ทธศาสตร 7 โครงการ 7 ป ราล ก สาน กร กสาขา ผ ร วมโครงการ 60 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก 8 โครงการสานส มพ นธ ฉ นพ น องว ศวกรรม ผ ร วมโครงการ 60 คน ความสาเร จระด บ 4 จาก ตรงตามเวลา - ตรงตามเวลา - / / / / ว ศวกรรม ว ศวกรรม 27

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information