แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

2 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ ให ม ความสอดคล องก บภาวการณ และความเปล ยนแปลงทางการเม อง และให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร บปร งใหม จ งท าให โครงการท ได ร บการ ทบทวนและบรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการน ม ความเหมาะสมและสามารถสน บสน นย ทธศาสตร ของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ได เป นอย างด โครงการเหล าน ได ร บความเห นชอบในหล กการจาก คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แล ว แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 น บเป นเคร องม อส าค ญ อย างหน งของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ส าน ก/กองได ร วมก นจ ดท าข น เพ อใช ในการผล กด น ย ทธศาสตร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให สามารถบรรล ว ส ยท ศน ค อ ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ คณะร ฐมนตร คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม นาคม 2552

3 สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 ส วนท 1 : ข อม ลพ นฐาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 3 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 4 ภารก จส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 5 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 6 ส วนท 2 : แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 17 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 18 แผนภาพแสดงความเช อมโยงว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 19 เป าประสงค และกลย ทธ หล กของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 21 โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 29 งบประมาณของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 37 แหล งงบประมาณของโครงการ ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 39 กรอบระยะเวลาด าเน นโครงการประจ าป ส วนท 3 : การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ 49 แบบรายงานผลการด าเน นโครงการ 50 ภาคผนวก บ นท กอน ม ต แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ปกหล งด านใน และรายช อโครงการ

4 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ประกอบด วยข อม ล พ นฐานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร (สลค.) ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. ประจ าป 2552 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. และงบประมาณ ประจ าป 2552 รวมท งการต ดตามและการรายงาน ผลการด าเน นการ ภายใต ขอบเขตภารก จหล กในการปฏ บ ต ราชการของ สลค. ค อ ภารก จด านคณะร ฐมนตร ด านราชการในพระองค ด านการประสานงานก บส วนราชการ และด านการบร การและเผยแพร ข อม ล ข าวสารของงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน และเพ อให สอดคล องก บสภาวการณ ต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไป ในป 2552 สลค. ได ก าหนดว ส ยท ศน ข นใหม ค อ สลค. ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการ สน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร โดยได วางย ทธศาสตร การด าเน นการไว 2 ประเด นหล ก และในแต ละประเด นย ทธศาสตร ประกอบด วยโครงการต าง ๆ ของส าน ก/กองท จะข บเคล อน ย ทธศาสตร เหล าน นให บรรล เป าประสงค ท วางไว ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน โดยม จ านวนโครงการและงบประมาณ ด งน ย ทธศาสตร จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ย ทธศาสตร ท ,528,100 ย ทธศาสตร ท ,922,300 รวม ,450,400 แหล งงบประมาณเพ อด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552 มาจาก 2 แหล ง ค อ งบประมาณรายจ ายประจ าป 2552 จ านวน 23,663,800 บาท และงบประมาณจากม ลน ธ คอนราด อาเดนาวร จ านวน 1,360,000 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 จ านวน 3,736,600 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2550 จ านวน 59,790,000 บาท และงบประมาณรายจ ายประจ าป 2549 จ านวน 69,900,000 บาท ซ งปรากฏตามแผนภาพได ด งน

5 2 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนภาพแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 27 โครงการ (60.00%) ย ทธศาสตร ท 2 จ านวน 18 โครงการ (40.00%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 งบประมาณ 66,922,300 บาท (42.24%) ย ทธศาสตร ท 1 งบประมาณ 91,528,100 บาท (57.76%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ในส วนของการต ดตามผลการด าเน นการโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2552 ได ก าหนดให ม การรายงานผลการด าเน นโครงการ 3 รอบระยะเวลาค อ 4 เด อน 8 เด อน และ 12 เด อน ท งน เพ อให เก ดผลส มฤทธ ตามเป าหมายและเป นไปตามระยะเวลาท ต งไว

6 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน

7 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ว ส ยท ศน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศ ในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบ การบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร เป าประสงค ท 1 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการต ดส นใจของ คณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตาม หล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค ท 2 หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เป าประสงค ท 4 ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจ ก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ในการท างาน เป าประสงค ท 5 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐานและเป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ท 6 บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ดสมรรถนะ ความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก

8 4 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เลขาธ การคณะร ฐมนตร รองเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร กษาประจ าส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร - กล มพ ฒนาระบบบร หาร - กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ กองการประช มคณะร ฐมนตร ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร ส าน กน ต ธรรม ส าน กบร หารงานสารสนเทศ ส าน กส งเสร ม และประสานงานคณะร ฐมนตร ส าน กอาล กษณ และเคร องราชอ สร ยาภรณ ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา* * เป นหน วยบร การร ปแบบพ เศษ (Service Delivery Unit : SDU)

9 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ภารก จส าน กเลขาธ การค ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ภารก จเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร การประสาน ราชการก บร ฐสภา การประสานราชการก บส วนราชการในพระองค การประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ และภารก จเก ยวก บประชาชน โดยพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการต ดส นใจของ ฝ ายบร หาร พ ฒนาการออกกฎ ระเบ ยบ ค าส ง และมต คณะร ฐมนตร ประสานการปฏ บ ต ตามนโยบายและ มต คณะร ฐมนตร ตามแผนการบร หารราชการแผ นด นเพ อน าไปส การบร หารราชการแผ นด นท ม ประส ทธ ภาพ ม งผลส มฤทธ และเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน 1. ด าเน นการเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร 2. ประสานราชการก บส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา เก ยวก บการด าเน นการเสนอและพ จารณาร างกฎหมาย และเร องท กฎหมายก าหนดให ขอร บความ ย นยอม หร อความเห นชอบจากสภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา ตลอดจนเร องท สภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา เสนอมาย งคณะร ฐมนตร 3. ประสานราชการก บส วนราชการในพระองค เก ยวก บภารก จของนายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร ท จะต องขอพระราชทานพระมหากร ณาตามกฎหมายหร อระเบ ยบประเพณ 4. ประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร เป นไปด วยความเร ยบร อย 5. บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารของทางราชการเก ยวก บงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน 6. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นหน าท ของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย

10 6 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 1. ส าน กบร หารกลาง o จ ดวางระเบ ยบและพ ฒนางานสารบรรณเพ อควบค ม ประสานงานและต ดตามกระบวนการ น าเสนอเร องต อคณะร ฐมนตร และการน าเร องเสนอนายกร ฐมนตร หร อรองนายกร ฐมนตร เพ อ พ จารณาส งการ o ด าเน นการเก ยวก บการพ สด อาคารสถานท ยานพาหนะ และงานบร หารพ สด เคร องราชอ สร ยาภรณ o ให บร การและอ านวยความสะดวกเก ยวก บการใช ห องประช มและการร บรองในเร องอ น ๆ แก คณะร ฐมนตร และคณะกรรมการต าง ๆ ตลอดจนการประช มภายในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานช วยอ านวยการ งานเลขาน การ และงานประชาส มพ นธ ของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร o จ ดระบบงานและบร หารงานบ คคล รวมท งงานสว สด การของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บการเง น การบ ญช การบร หารงบประมาณของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานอน ร กษ เอกสารของคณะร ฐมนตร งานพ พ ธภ ณฑ งานห องสม ด คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา และงานศ กษาค นคว าว จ ยในเร องเก ยวก บคณะร ฐมนตร o ปฏ บ ต ราชการท วไปของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ซ งม ได ก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของ ส วนราชการใดในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยเฉพาะ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2. กองการประช มคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ตามท ได ร บ มอบหมาย ตลอดจนการให บร การและอ านวยความสะดวกต าง ๆ เก ยวก บการประช ม o ประมวลและรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ รวมท งการจ ดท ารายงานการประช มคณะร ฐมนตร o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ การปฏ บ ต ในการด าเน นการเก ยวก บการ ประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ล าด บท 1-8 เป นอ านาจหน าท ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กนายกร ฐมนตร พ.ศ. 2549

11 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ประสานการปฏ บ ต งานก บส าน กน ต ธรรม ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร และส วนราชการ ท เก ยวข องก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 3. ส าน กน ต ธรรม o ศ กษา ว เคราะห ข อม ล เพ อเสนอความเห นเก ยวก บร างกฎหมายและเร องท เก ยวก บกฎหมาย รวมท งเร องอ น ๆ ท เป นป ญหาข อกฎหมายท กระทรวง ทบวง กรม หร อหน วยงานอ นของร ฐเสนอต อ คณะร ฐมนตร หร อท เก ยวข องก บคณะร ฐมนตร เพ อประกอบการว น จฉ ยส งการของนายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร และแจ งค าส งส าน กนายกร ฐมนตร และมต คณะร ฐมนตร ในเร องด งกล าวให ส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง ตลอดจนจ ดพ มพ และตรวจสอบร างกฎหมาย และ ประกาศพระบรมราชโองการท เก ยวข องก บกฎหมายเพ อน าข นท ลเกล าฯ ถวายเพ อทรงลง พระปรมาภ ไธย o ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท ามต คณะร ฐมนตร รวมท งตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร และ มต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องท เก ยวก บกฎหมาย o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ ปฏ บ ต ในการน าร างกฎหมายและเร องอ น ๆ ท เก ยวก บกฎหมายเสนอต อคณะร ฐมนตร จนประกาศใช บ งค บ o ประสานการจ ดท าค าช แจงและค าให การต อศาล และองค กรอ สระต าง ๆ ตามร ฐธรรมน ญและ ประสานต ดตามการด าเน นกระบวนการพ จารณาในศาลหร อองค กรต าง ๆ ในนามคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการตรวจสอบร างกฎหมายและร างอน บ ญญ ต ท เสนอคณะร ฐมนตร หร อปฏ บ ต งานอ นตามท คณะกรรมการมอบหมาย o ประสานงานก บร ฐสภา ในการน าร างกฎหมายและเร องท กฎหมายก าหนดให ต องขอร บความ ย นยอมหร อความเห นชอบจากร ฐสภาเสนอต อร ฐสภา การร บร างกฎหมายท สมาช กสภาผ แทน ราษฎรเสนอมาเพ อพ จารณาก อนร บหล กการ กระท ถาม ญ ตต ตลอดจนรายงานและข อส งเกตของ กรรมาธ การเสนอต อคณะร ฐมนตร รวมท งแจ งผลการพ จารณาด าเน นการไปย งร ฐสภาและ ประสานงานก บส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐ ในการไปร วมประช ม ช แจงและแสดงความ ค ดเห นต อคณะกรรมาธ การ o ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ความเห นของคณะกรรมการกฤษฎ กา ค าพ พากษาและ ค าว น จฉ ยของศาล และเร องส าค ญท ต องใช อ างอ งอย เสมอเพ อให เป นป จจ บ น

12 8 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 o ประสานการปฏ บ ต งานก บกองการประช มคณะร ฐมนตร เก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ o ตรวจสอบ จ าแนกประเภทและจ ดล าด บการประกาศเร องต าง ๆ ในราชก จจาน เบกษา จ ดท าข อม ล ราชก จจาน เบกษาโดยใช ส ออ เล กทรอน กส เพ อบร การประชาชนในเร องกฎหมายและเร องส าค ญต าง ๆ ท ประกาศในราชก จจาน เบกษา o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 4. ส าน กบร หารงานสารสนเทศ o เป นศ นย กลางรวบรวม ว เคราะห จ ดเก บ ประมวลข อม ลและให บร การข อม ลมต คณะร ฐมนตร แก คณะร ฐมนตร เพ อเป นศ นย ข อม ลประกอบการพ จารณาต ดส นใจในการบร หารราชการแผ นด น ของคณะร ฐมนตร และเผยแพร ข อม ลมต คณะร ฐมนตร แก ประชาชน o ศ กษา และพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อให บร การแก ส วนราชการภายใน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร และเพ อสน บสน นการประช มคณะร ฐมนตร o พ ฒนาและจ ดระบบบร หารงานสารสนเทศและการส อสารเก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ท งในและนอกสถานท o ให บร การข อม ลข าวสารแก ประชาชน o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 5. ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ o ศ กษา ว เคราะห และประมวลมต คณะร ฐมนตร รวมท งข าวสารเหต การณ ท เก ยวข องก บการ ด าเน นงานตามมต คณะร ฐมนตร ตลอดจนต ดตามและรายงานความก าวหน าของการด าเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร และเป นศ นย ประสานงานเก ยวก บมต คณะร ฐมนตร ระหว างส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ก บส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐ o ตรวจสอบ รวบรวม ศ กษา ว เคราะห มต คณะร ฐมนตร ท ล าสม ย ไม ช ดเจน หร อไม สอดคล องก บ กฎหมาย เพ อทบทวน พ ฒนาและปร บปร งให สอดคล องก บย ทธศาสตร การบร หารราชการแผ นด น o ประมวล ต ดตาม และเร งร ดด าเน นงานตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บย ทธศาสตร การบร หาร ราชการแผ นด น และรายงานให นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร ทราบ o ด าเน นการตามย ทธศาสตร ของคณะร ฐมนตร ตามท ได ร บมอบหมายโดยประสานก บส วนราชการ และหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง

13 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ก าหนดแนวทาง ระบบ ร ปแบบและว ธ ปฏ บ ต ตลอดจนการต ดตามการด าเน นการตามนโยบาย พ เศษของคณะร ฐมนตร และย ทธศาสตร การบร หารราชการแผ นด นตามท ได ร บมอบหมายให เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 6. ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร o ศ กษา ว เคราะห ข อม ล เพ อเสนอความเห นในเร องท กระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานของร ฐ เสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อประกอบการว น จฉ ยส งการของนายกร ฐมนตร คณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ท เก ยวข องในเร องเศรษฐก จ ส งคม การบร หาร การพ ฒนา ระบบราชการ ความม นคงและการต างประเทศ และแจ งค าส งนายกร ฐมนตร มต คณะร ฐมนตร และ มต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องด งกล าวให ส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง o ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท ามต คณะร ฐมนตร รวมท งตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร และมต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องประเภทท วไป o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ การปฏ บ ต เก ยวก บการน าเร องท ม ใช ร าง กฎหมายหร อเร องท เก ยวก บกฎหมายเสนอต อคณะร ฐมนตร และการตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร o ประสานการปฏ บ ต งานก บกองการประช มคณะร ฐมนตร เก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ โดยเฉพาะการจ ดระเบ ยบวาระการประช มคณะร ฐมนตร และ การประช มอ น o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 7. ส าน กส งเสร มและประสานงานคณะร ฐมนตร o ประสานงานก บกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการตาม นโยบายของร ฐบาล เพ อประโยชน ในการต ดตาม ประเม นผล เร งร ด และพ ฒนา รวมท งจ ดท าและ เผยแพร รายงานแสดงผลการด าเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐและนโยบายร ฐบาล o รวบรวมข อม ลของกระทรวงและส วนราชการเพ อใช เป นข อม ลในการจ ดท าแผนการบร หารราชการ แผ นด นและปร บเปล ยนแผนการบร หารราชการแผ นด นตามนโยบายของร ฐบาล เพ อให สอดคล อง ก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไปร วมก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อน าเสนอคณะร ฐมนตร

14 10 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 o ศ กษา ว เคราะห และจ ดท าข อม ลสน บสน นการจ ดท าค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร เพ อแถลง ต อร ฐสภา จ ดพ มพ และเผยแพร ค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร จ ดท าข อม ลตามนโยบายของ คณะร ฐมนตร เพ อประสานงานก บกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานอ นของร ฐในการน านโยบาย ด งกล าวไปปฏ บ ต รวมท งจ ดท าข อม ลความเห นของสมาช กร ฐสภาต อแนวนโยบายและผลการ ด าเน นงานของร ฐบาล o ด าเน นการพ ฒนา ก าหนดว ธ การ แนวทาง ร ปแบบ และว ธ ปฏ บ ต ในการด าเน นงานของผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภาให เป นไปตามกฎหมายว าด วยการเสนอเร องและการประช ม คณะร ฐมนตร o ด าเน นงานศ กษาว จ ยทางว ชาการและประสานความร วมม อก บหน วยงานองค กรระหว างประเทศ เพ อประโยชน ในการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการปฏ บ ต งานของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร รวมท งด าเน นการตามภารก จพ เศษตามนโยบายเฉพาะเร อง o ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บราชการของคณะร ฐมนตร o เสนอแนะนโยบายและย ทธศาสตร พ ฒนาองค กร จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการ ด าเน นงานประจ าป การบร หารการควบค มภายในและการก าก บด แลการบร หารความเส ยงของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ตลอดจนเร งร ด ต ดตาม และพ ฒนาต วช ว ด เพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของส วนราชการภายในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในส วนท ร บผ ดชอบ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 8. ส าน กอาล กษณ และเคร องราชอ สร ยาภรณ o ก าหนดมาตรฐานและว ธ การปฏ บ ต แก บ คคลท จะต องเข าเฝ าฯ รวมท งวางแผนและประสานงานก บ ส วนราชการในพระองค เก ยวก บการปฏ บ ต งานหน าพระท น งในพระราชพ ธ ร ฐพ ธ การพระราชก ศล ต าง ๆ และงานเสด จพระราชด าเน น o ปฏ บ ต งานล ข ต การร กษาและการประท บพระราชล ญจกรให เป นไปตามโบราณราชประเพณ o ด าเน นการเก ยวก บราชการท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร จะต องกราบบ งคมท ลพระกร ณาหร อ ขอพระราชทานพระมหากร ณาในเร องต าง ๆ ตามกฎหมาย หร อระเบ ยบประเพณ การสถาปนา พระอ สร ยยศ ฐาน นดรศ กด แห งพระราชวงศ และสมณศ กด การแต งต งและการพ นจากต าแหน ง ของข าราชการและบ คคลประเภทต าง ๆ รวมท งการปฏ บ ต เก ยวก บความส มพ นธ ระหว างประเทศ ตามราชประเพณ ตลอดจนการจ ดท าประกาศพระบรมราชโองการท ม ใช การเสนอกฎหมายเพ อน า ข นท ลเกล าฯ ถวายเพ อทรงลงพระปรมาภ ไธย

15 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ การขอพระราชทานและร บสนองพระมหากร ณาธ ค ณโปรดเกล าฯ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ การขอร บความเห นชอบจากนายกร ฐมนตร ในการร บ เคร องราชอ สร ยาภรณ ต างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอ ยดประกอบแบบ เคร องราชอ สร ยาภรณ และการวางแผนการสร างซ อมและจ ายเคร องราชอ สร ยาภรณ o วางระบบและพ ฒนาฐานข อม ล และให บร การข อม ลฐาน นดรของผ ได ร บพระราชทานอ สร ยยศ ฐาน นดรศ กด ยศ ต าแหน ง และเคร องราชอ สร ยาภรณ แก ประชาชน o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 9. ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา o ผล ตหน งส อราชก จจาน เบกษาและราชก จจาน เบกษาฉบ บอ เล กทรอน กส ในร ปแบบซ ด o ร บสม ครสมาช กหน งส อราชก จจาน เบกษา และราชก จจาน เบกษาฉบ บส ออ เล กทรอน กส o จ ดพ มพ ประกาศน ยบ ตรก าก บเคร องราชอ สร ยาภรณ ส ญญาบ ตรยศ ส ญญาบ ตรสมณศ กด และ ก าหนดการต าง ๆ ของกระทรวงการต างประเทศ o ร บผล ตส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส จากท งส วนราชการและเอกชน o จ ดท าธ รก จงานพ มพ ด วน ร บพ มพ งานท วไป นามบ ตร การ ดเช ญ รายงาน รวมท งการเย บปก หน งส อ และถ ายเอกสาร o จ ดท าและจ าหน ายหน งส อท ม งเน นร ปแบบหน งส อทางด านกฎหมาย มต คณะร ฐมนตร กฎ ระเบ ยบต าง ๆ ของทางราชการ หน งส อเร ยนของสถาบ นการศ กษา ตลอดจนหน งส อพ มพ และ วารสารต าง ๆ เป นอ านาจหน าท ตามประกาศส าน กนายกร ฐมนตร ลงว นท 11 ส งหาคม พ.ศ เร อง ให แปลงสภาพกองโรงพ มพ ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร เป นส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา (หน วยบร การร ปแบบพ เศษ) พ.ศ. 2549

16 12 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

17 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

18 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ม ว ตถ ประสงค เพ อก าหนดท ศทางการปฏ บ ต และพ ฒนางาน องค กร และบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพย งข น อ นจะส งผลให องค กรสามารถบรรล เป าหมายการปฏ บ ต งานและว ส ยท ศน ได ต อไป ซ งการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าวได ด าเน นการตามข นตอนการถ ายทอดแผนการบร หารราชการแผ นด นไปส การปฏ บ ต ของ ส วนราชการ กล าวค อ เม อคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 13 มกราคม 2552 เห นชอบแผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ (ร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ) ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) และถ ายทอดมาเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ตามล าด บ การถ ายทอดแผนการบร หารราชการแผ นด นส แผนปฏ บ ต ราชการส ป แผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาลประกอบด วยนโยบาย 8 ด านซ งนโยบาย ท ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม หน าท ร วมผล กด นค อ นโยบายท 8 การบร หารก จการบ านเม องท ด ซ งแผนการบร หารราชการแผ นด นในส วนของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประกอบด วยโครงการรวม 4 โครงการ ด งน 1. โครงการการบร หารจ ดการงานตามหล กธรรมาภ บาล 2. โครงการพ ฒนาข ดสมรรถนะในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ คณะร ฐมนตร 3. โครงการพ ฒนากฎหมาย 4. โครงการพ ฒนาฐานข อม ลและระบบการให บร การข อม ลของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร และเม อแผนการบร หารราชการแผ นด นแล วเสร จ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได จ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) โดยได ก าหนดว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ขององค กรให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร วมก นทบทวนว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร เด มขององค กร ท ได ก าหนดไว ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บสภาวการณ และการเปล ยนแปลงในป จจ บ นมากย งข น ซ งการก าหนดว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ใน ป พ.ศ น น ได ม การส ารวจและรวบรวมความค ดเห นจากคณะร ฐมนตร ส วนราชการท ปฏ บ ต งาน

19 14 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ร วมก บส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ผ บร หารและบ คลากรของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท กระด บ ในประเด นเก ยวก บความคาดหว งในบทบาทและการพ ฒนาส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในด านต าง ๆ การส ารวจความค ดเห นได ใช ว ธ การต าง ๆ เช น การส มภาษณ การทอดแบบส ารวจความค ดเห น การประช มหาร อเพ อระดมความค ดเห น และการประช มเช งปฏ บ ต การ ซ งผ เข าร วมประช มประกอบด วย ผ บร หารและข าราชการจากท กส าน ก/กอง รวมท งได น าการว เคราะห สภาพแวดล อม และศ กยภาพ (SWOT Analysis) ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร มาร วมพ จารณาด วย ว ส ยท ศน ท ได ก าหนดข นใหม ค อ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการ ท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และได ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค กร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เน นการพ ฒนาม ต ประส ทธ ผล ม ต ค ณภาพการให บร การ และม ต ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ โดยพ ฒนาศ กยภาพและกระบวนการท างานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให สามารถสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เสร มสร างความร วมม อก บส วนราชการ ท เก ยวข องเพ อให การประสานงานและการท างานเป นไปอย างราบร น สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และสามารถสร างความพ งพอใจ ให แก ผ ร บบร การของหน วยงาน ซ งได แก คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค และประชาชน โดยก าหนดเป าประสงค ของประเด นย ทธศาสตร ท 1 ด งน เป าประสงค ท 1 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการ ต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค ท 2 หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เป าประสงค ท 4 ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

20 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน เน นการพ ฒนาม ต ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ และม ต การพ ฒนาองค กร โดย พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ รวมท งม ความร และท กษะในการปฏ บ ต งานมากข น โดยก าหนดเป าประสงค ของประเด น ย ทธศาสตร ท 2 ด งน เป าประสงค 5 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐาน และเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 6 บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ด สมรรถนะ ความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก การถ ายทอดแผนปฏ บ ต ราชการส ป ส แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ในการก าหนดโครงการ/ก จกรรมในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 ส าน ก/กองได ด าเน นการโดยค าน งถ งความสอดคล องก บย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค กร และเสนอให คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ซ งม เลขาธ การคณะร ฐมนตร เป นประธาน และผ บร หารส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท กท านเป นกรรมการ พ จารณาให ความเห นชอบท งในประเด น ด านเน อหาสาระ ว ธ การด าเน นการ และงบประมาณก อนบรรจ โครงการของส าน ก/กองลงในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 เพ อให การด าเน นโครงการต าง ๆ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อบ คลากรและองค กร และเป นไปในท ศทางท สน บสน นการปฏ บ ต งานและการบรรล ว ส ยท ศน ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 แบ งเป นโครงการท ผล กด น ย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 27 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 91,528,100 บาท และโครงการท ผล กด น ย ทธศาสตร ท 2 จ านวน 18 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 66,922,300 บาท รวมท งส น 45 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 158,450,400 บาท ท งน เม อส าน ก/กองจะเร มด าเน นโครงการจะต องเสนอ เลขาธ การคณะร ฐมนตร เพ อขออน ม ต การด าเน นโครงการอ กคร งหน ง และจะต องรายงานผลการด าเน น โครงการ รวมถ งรายงานความส าเร จของโครงการตามต วช ว ดผลล พธ และผลผล ตของโครงการ และการใช จ ายงบประมาณเม อโครงการแล วเสร จให ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการนโยบายและแผนทราบตาม ระยะเวลาท ก าหนด เพ อเป นการต ดตาม เร งร ดการด าเน นการ และน าไปส การประเม นผลในภาพรวมต อไป

21 16 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

22 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ย ทธศาสตร จ ดสรร งบประมาณ 8. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ด แผนงบประมาณ เป าหมายการ ให บร การกระทรวง/ ผลผล ต งบประมาณ 1. หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อ ในการข บเคล อนนโยบายและ ย ทธศาสตร ของคณะร ฐมนตร ไปส การ ปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม 1. การปฏ บ ต ราชการสนองงาน คณะร ฐมนตร แนวใหม 1. บร หารจ ดการภาคร ฐ 2. พ ฒนากฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2. ระบบการท างานของ สลค. ม มาตรฐานเป นเล ศตรงก บ ความต องการของผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร หน วยงาน ประชาชน) 2. การขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ 3. คณะร ฐมนตร สามารถบร หารงาน ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรมและหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด 3. การพ ฒนากฎหมาย 208,534, ,801,700 20,000,000 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป

23 ประส ทธ ผล ค ณภาพ การให บร การ ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ว ส ยท ศน : ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ : ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบการบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และ การประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการ ปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน น กระบวนการต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย าง ถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงาน ท ม มาตรฐานและเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล 18 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 การพ ฒนา องค กร บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อ เพ มข ดสมรรถนะความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก

24 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป เป าประสงค กลย ทธ หล ก ว ส ยท ศน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศ ในการสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร และ การประสานงานในภารก จของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 1. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการ ต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด 2. หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เสร มสร างธรรมาภ บาลในระบบการต ดส นใจของคณะร ฐมนตร พ ฒนาประส ทธ ภาพการว เคราะห เร องเสนอต อคณะร ฐมนตร เพ มประส ทธ ภาพการต ดตามผลการด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร พ ฒนากฎหมายเพ ออน ว ต ให เป นไปตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญ พ.ศ พ ฒนาระบบผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา และระบบประสานงานอ น ๆ ในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให ม ประส ทธ ภาพ สร างความเข าใจเก ยวก บภารก จคณะร ฐมนตร และการจ ดท าเร องเสนอต อ คณะร ฐมนตร ให แก ส วนราชการ ปร บปร งระบบข อม ลสารสนเทศ พ ฒนาช องทางการส อสารท งภายในและภายนอกส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร รวมศ นย บร การส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการ ในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และ หน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การ ประชาชน โดยม ระบบการบร หารจ ดการ ท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป น เล ศในการท างาน 4. ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 5. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐาน และเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล พ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ เพ อตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การ เพ มประส ทธ ภาพเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในการปฏ บ ต งาน ส งเสร มและจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค กรท ด ก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน พ ฒนาประส ทธ ภาพการท างานให เก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ ส งเสร มให บ คลากรเก ดการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 6. บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ด สมรรถนะความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก จ ดท าแผนและด าเน นการตามแผนการจ ดการความร และแผนพ ฒนาข าราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการของบ คลากรส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร

25 20 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

26 โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร โครงการของ สลค. ประจ าป 2552 ม จ านวนท งส น 41 โครงการ แบ งกล มโครงการตามย ทธศาสตร และภารก จ ได ด งน ประเภทย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด น ของคณะร ฐมนตร และการประสานงานในภารก จของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร จ านวน งบประมาณ โครงการ (บาท) 27 91,528,100 ก. ภารก จด านคณะร ฐมนตร 20 85,569,100 ข. ภารก จการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การ 5 2,459,000 คณะร ฐมนตร และการให บร การข อม ลข าวสาร ค. ภารก จการพ ฒนากฎหมาย 2 3,500,000 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการ 18 66,922,300 ท างาน ง. ภารก จการพ ฒนาองค กรและระบบงาน 12 65,360,300 จ. ภารก จพ ฒนาบ คลากร 6 1,562,000 รวมท งส น ,450,400 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร

ประกาศร บสม ครงาน พน กงานจ างเหมาบร การ ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ปฏ บ ต งานพ ฒนาอ ตสาหกรรมด านบ นท กข อม ลการดาเน นงาน ในการพ ฒนาบ คลากรศ ลปาช พ : ก าวส OTOP ตามแนวพระราชดาร ๑. รวบรวมคาของบประมาณของโครงการประจาป โดยประสานขอข อม ลก บหน วยงานปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ท เก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information