แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

2 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ ให ม ความสอดคล องก บภาวการณ และความเปล ยนแปลงทางการเม อง และให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร บปร งใหม จ งท าให โครงการท ได ร บการ ทบทวนและบรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการน ม ความเหมาะสมและสามารถสน บสน นย ทธศาสตร ของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร ได เป นอย างด โครงการเหล าน ได ร บความเห นชอบในหล กการจาก คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แล ว แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 น บเป นเคร องม อส าค ญ อย างหน งของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ส าน ก/กองได ร วมก นจ ดท าข น เพ อใช ในการผล กด น ย ทธศาสตร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให สามารถบรรล ว ส ยท ศน ค อ ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ คณะร ฐมนตร คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม นาคม 2552

3 สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 ส วนท 1 : ข อม ลพ นฐาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 3 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 4 ภารก จส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 5 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 6 ส วนท 2 : แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ 17 แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 18 แผนภาพแสดงความเช อมโยงว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 19 เป าประสงค และกลย ทธ หล กของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 21 โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 29 งบประมาณของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร 37 แหล งงบประมาณของโครงการ ประจ าป งบประมาณของโครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามส าน ก/กอง 39 กรอบระยะเวลาด าเน นโครงการประจ าป ส วนท 3 : การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ การต ดตามและการรายงานผลการด าเน นการ 49 แบบรายงานผลการด าเน นโครงการ 50 ภาคผนวก บ นท กอน ม ต แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ปกหล งด านใน และรายช อโครงการ

4 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ประกอบด วยข อม ล พ นฐานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร (สลค.) ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. ประจ าป 2552 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต ราชการ สลค. และงบประมาณ ประจ าป 2552 รวมท งการต ดตามและการรายงาน ผลการด าเน นการ ภายใต ขอบเขตภารก จหล กในการปฏ บ ต ราชการของ สลค. ค อ ภารก จด านคณะร ฐมนตร ด านราชการในพระองค ด านการประสานงานก บส วนราชการ และด านการบร การและเผยแพร ข อม ล ข าวสารของงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน และเพ อให สอดคล องก บสภาวการณ ต าง ๆ ท เปล ยนแปลงไป ในป 2552 สลค. ได ก าหนดว ส ยท ศน ข นใหม ค อ สลค. ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการ สน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร โดยได วางย ทธศาสตร การด าเน นการไว 2 ประเด นหล ก และในแต ละประเด นย ทธศาสตร ประกอบด วยโครงการต าง ๆ ของส าน ก/กองท จะข บเคล อน ย ทธศาสตร เหล าน นให บรรล เป าประสงค ท วางไว ด งน ย ทธศาสตร ท 1 : การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร ท 2 : การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน โดยม จ านวนโครงการและงบประมาณ ด งน ย ทธศาสตร จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ย ทธศาสตร ท ,528,100 ย ทธศาสตร ท ,922,300 รวม ,450,400 แหล งงบประมาณเพ อด าเน นโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552 มาจาก 2 แหล ง ค อ งบประมาณรายจ ายประจ าป 2552 จ านวน 23,663,800 บาท และงบประมาณจากม ลน ธ คอนราด อาเดนาวร จ านวน 1,360,000 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 จ านวน 3,736,600 บาท งบประมาณรายจ ายประจ าป 2550 จ านวน 59,790,000 บาท และงบประมาณรายจ ายประจ าป 2549 จ านวน 69,900,000 บาท ซ งปรากฏตามแผนภาพได ด งน

5 2 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนภาพแสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 27 โครงการ (60.00%) ย ทธศาสตร ท 2 จ านวน 18 โครงการ (40.00%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 แผนภาพแสดงงบประมาณจ าแนกตามย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 2 งบประมาณ 66,922,300 บาท (42.24%) ย ทธศาสตร ท 1 งบประมาณ 91,528,100 บาท (57.76%) ย ทธศาสตร ท 1 ย ทธศาสตร ท 2 ในส วนของการต ดตามผลการด าเน นการโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2552 ได ก าหนดให ม การรายงานผลการด าเน นโครงการ 3 รอบระยะเวลาค อ 4 เด อน 8 เด อน และ 12 เด อน ท งน เพ อให เก ดผลส มฤทธ ตามเป าหมายและเป นไปตามระยะเวลาท ต งไว

6 ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน

7 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ว ส ยท ศน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศ ในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบ การบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร และการ ประสานงานในภารก จของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร เป าประสงค ท 1 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการต ดส นใจของ คณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตาม หล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค ท 2 หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในการ ประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เป าประสงค ท 4 ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจ ก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศ ในการท างาน เป าประสงค ท 5 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐานและเป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล เป าประสงค ท 6 บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ดสมรรถนะ ความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก

8 4 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 โครงสร างส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เลขาธ การคณะร ฐมนตร รองเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท ปร กษาประจ าส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร - กล มพ ฒนาระบบบร หาร - กล มตรวจสอบภายใน ส าน กบร หารกลาง ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ กองการประช มคณะร ฐมนตร ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร ส าน กน ต ธรรม ส าน กบร หารงานสารสนเทศ ส าน กส งเสร ม และประสานงานคณะร ฐมนตร ส าน กอาล กษณ และเคร องราชอ สร ยาภรณ ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา* * เป นหน วยบร การร ปแบบพ เศษ (Service Delivery Unit : SDU)

9 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ภารก จส าน กเลขาธ การค ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ภารก จเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร การประสาน ราชการก บร ฐสภา การประสานราชการก บส วนราชการในพระองค การประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ และภารก จเก ยวก บประชาชน โดยพ ฒนาระบบข อม ลเพ อการต ดส นใจของ ฝ ายบร หาร พ ฒนาการออกกฎ ระเบ ยบ ค าส ง และมต คณะร ฐมนตร ประสานการปฏ บ ต ตามนโยบายและ มต คณะร ฐมนตร ตามแผนการบร หารราชการแผ นด นเพ อน าไปส การบร หารราชการแผ นด นท ม ประส ทธ ภาพ ม งผลส มฤทธ และเป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน 1. ด าเน นการเก ยวก บราชการของคณะร ฐมนตร 2. ประสานราชการก บส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎรและส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา เก ยวก บการด าเน นการเสนอและพ จารณาร างกฎหมาย และเร องท กฎหมายก าหนดให ขอร บความ ย นยอม หร อความเห นชอบจากสภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา ตลอดจนเร องท สภาผ แทนราษฎร ว ฒ สภา และร ฐสภา เสนอมาย งคณะร ฐมนตร 3. ประสานราชการก บส วนราชการในพระองค เก ยวก บภารก จของนายกร ฐมนตร หร อ คณะร ฐมนตร ท จะต องขอพระราชทานพระมหากร ณาตามกฎหมายหร อระเบ ยบประเพณ 4. ประสานราชการก บกระทรวง กรม และหน วยงานอ น ๆ ของร ฐ เพ อให การบร หาร ราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร เป นไปด วยความเร ยบร อย 5. บร การและเผยแพร ข อม ลข าวสารของทางราชการเก ยวก บงานในอ านาจหน าท แก ประชาชน 6. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นหน าท ของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร หร อตามท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย

10 6 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 อ านาจหน าท ของส วนราชการในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 1. ส าน กบร หารกลาง o จ ดวางระเบ ยบและพ ฒนางานสารบรรณเพ อควบค ม ประสานงานและต ดตามกระบวนการ น าเสนอเร องต อคณะร ฐมนตร และการน าเร องเสนอนายกร ฐมนตร หร อรองนายกร ฐมนตร เพ อ พ จารณาส งการ o ด าเน นการเก ยวก บการพ สด อาคารสถานท ยานพาหนะ และงานบร หารพ สด เคร องราชอ สร ยาภรณ o ให บร การและอ านวยความสะดวกเก ยวก บการใช ห องประช มและการร บรองในเร องอ น ๆ แก คณะร ฐมนตร และคณะกรรมการต าง ๆ ตลอดจนการประช มภายในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานช วยอ านวยการ งานเลขาน การ และงานประชาส มพ นธ ของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร o จ ดระบบงานและบร หารงานบ คคล รวมท งงานสว สด การของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บการเง น การบ ญช การบร หารงบประมาณของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานอน ร กษ เอกสารของคณะร ฐมนตร งานพ พ ธภ ณฑ งานห องสม ด คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา และงานศ กษาค นคว าว จ ยในเร องเก ยวก บคณะร ฐมนตร o ปฏ บ ต ราชการท วไปของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ซ งม ได ก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของ ส วนราชการใดในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยเฉพาะ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 2. กองการประช มคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ตามท ได ร บ มอบหมาย ตลอดจนการให บร การและอ านวยความสะดวกต าง ๆ เก ยวก บการประช ม o ประมวลและรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ รวมท งการจ ดท ารายงานการประช มคณะร ฐมนตร o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ การปฏ บ ต ในการด าเน นการเก ยวก บการ ประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ล าด บท 1-8 เป นอ านาจหน าท ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ส าน กนายกร ฐมนตร พ.ศ. 2549

11 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ประสานการปฏ บ ต งานก บส าน กน ต ธรรม ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร และส วนราชการ ท เก ยวข องก บการประช มคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 3. ส าน กน ต ธรรม o ศ กษา ว เคราะห ข อม ล เพ อเสนอความเห นเก ยวก บร างกฎหมายและเร องท เก ยวก บกฎหมาย รวมท งเร องอ น ๆ ท เป นป ญหาข อกฎหมายท กระทรวง ทบวง กรม หร อหน วยงานอ นของร ฐเสนอต อ คณะร ฐมนตร หร อท เก ยวข องก บคณะร ฐมนตร เพ อประกอบการว น จฉ ยส งการของนายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร และแจ งค าส งส าน กนายกร ฐมนตร และมต คณะร ฐมนตร ในเร องด งกล าวให ส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง ตลอดจนจ ดพ มพ และตรวจสอบร างกฎหมาย และ ประกาศพระบรมราชโองการท เก ยวข องก บกฎหมายเพ อน าข นท ลเกล าฯ ถวายเพ อทรงลง พระปรมาภ ไธย o ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท ามต คณะร ฐมนตร รวมท งตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร และ มต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องท เก ยวก บกฎหมาย o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ ปฏ บ ต ในการน าร างกฎหมายและเร องอ น ๆ ท เก ยวก บกฎหมายเสนอต อคณะร ฐมนตร จนประกาศใช บ งค บ o ประสานการจ ดท าค าช แจงและค าให การต อศาล และองค กรอ สระต าง ๆ ตามร ฐธรรมน ญและ ประสานต ดตามการด าเน นกระบวนการพ จารณาในศาลหร อองค กรต าง ๆ ในนามคณะร ฐมนตร o ด าเน นการเก ยวก บงานเลขาน การของคณะกรรมการตรวจสอบร างกฎหมายและร างอน บ ญญ ต ท เสนอคณะร ฐมนตร หร อปฏ บ ต งานอ นตามท คณะกรรมการมอบหมาย o ประสานงานก บร ฐสภา ในการน าร างกฎหมายและเร องท กฎหมายก าหนดให ต องขอร บความ ย นยอมหร อความเห นชอบจากร ฐสภาเสนอต อร ฐสภา การร บร างกฎหมายท สมาช กสภาผ แทน ราษฎรเสนอมาเพ อพ จารณาก อนร บหล กการ กระท ถาม ญ ตต ตลอดจนรายงานและข อส งเกตของ กรรมาธ การเสนอต อคณะร ฐมนตร รวมท งแจ งผลการพ จารณาด าเน นการไปย งร ฐสภาและ ประสานงานก บส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐ ในการไปร วมประช ม ช แจงและแสดงความ ค ดเห นต อคณะกรรมาธ การ o ประมวล รวบรวมกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ความเห นของคณะกรรมการกฤษฎ กา ค าพ พากษาและ ค าว น จฉ ยของศาล และเร องส าค ญท ต องใช อ างอ งอย เสมอเพ อให เป นป จจ บ น

12 8 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 o ประสานการปฏ บ ต งานก บกองการประช มคณะร ฐมนตร เก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ o ตรวจสอบ จ าแนกประเภทและจ ดล าด บการประกาศเร องต าง ๆ ในราชก จจาน เบกษา จ ดท าข อม ล ราชก จจาน เบกษาโดยใช ส ออ เล กทรอน กส เพ อบร การประชาชนในเร องกฎหมายและเร องส าค ญต าง ๆ ท ประกาศในราชก จจาน เบกษา o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 4. ส าน กบร หารงานสารสนเทศ o เป นศ นย กลางรวบรวม ว เคราะห จ ดเก บ ประมวลข อม ลและให บร การข อม ลมต คณะร ฐมนตร แก คณะร ฐมนตร เพ อเป นศ นย ข อม ลประกอบการพ จารณาต ดส นใจในการบร หารราชการแผ นด น ของคณะร ฐมนตร และเผยแพร ข อม ลมต คณะร ฐมนตร แก ประชาชน o ศ กษา และพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อให บร การแก ส วนราชการภายใน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร และเพ อสน บสน นการประช มคณะร ฐมนตร o พ ฒนาและจ ดระบบบร หารงานสารสนเทศและการส อสารเก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ท งในและนอกสถานท o ให บร การข อม ลข าวสารแก ประชาชน o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 5. ส าน กพ ฒนาย ทธศาสตร และต ดตามนโยบายพ เศษ o ศ กษา ว เคราะห และประมวลมต คณะร ฐมนตร รวมท งข าวสารเหต การณ ท เก ยวข องก บการ ด าเน นงานตามมต คณะร ฐมนตร ตลอดจนต ดตามและรายงานความก าวหน าของการด าเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร และเป นศ นย ประสานงานเก ยวก บมต คณะร ฐมนตร ระหว างส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ก บส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐ o ตรวจสอบ รวบรวม ศ กษา ว เคราะห มต คณะร ฐมนตร ท ล าสม ย ไม ช ดเจน หร อไม สอดคล องก บ กฎหมาย เพ อทบทวน พ ฒนาและปร บปร งให สอดคล องก บย ทธศาสตร การบร หารราชการแผ นด น o ประมวล ต ดตาม และเร งร ดด าเน นงานตามมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บย ทธศาสตร การบร หาร ราชการแผ นด น และรายงานให นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร ทราบ o ด าเน นการตามย ทธศาสตร ของคณะร ฐมนตร ตามท ได ร บมอบหมายโดยประสานก บส วนราชการ และหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง

13 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ก าหนดแนวทาง ระบบ ร ปแบบและว ธ ปฏ บ ต ตลอดจนการต ดตามการด าเน นการตามนโยบาย พ เศษของคณะร ฐมนตร และย ทธศาสตร การบร หารราชการแผ นด นตามท ได ร บมอบหมายให เป นไป ตามเป าหมายท ก าหนด o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 6. ส าน กว เคราะห เร องเสนอคณะร ฐมนตร o ศ กษา ว เคราะห ข อม ล เพ อเสนอความเห นในเร องท กระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานของร ฐ เสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อประกอบการว น จฉ ยส งการของนายกร ฐมนตร คณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ท เก ยวข องในเร องเศรษฐก จ ส งคม การบร หาร การพ ฒนา ระบบราชการ ความม นคงและการต างประเทศ และแจ งค าส งนายกร ฐมนตร มต คณะร ฐมนตร และ มต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องด งกล าวให ส วนราชการและหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข อง o ด าเน นการเก ยวก บการจ ดท ามต คณะร ฐมนตร รวมท งตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร และมต คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ ในเร องประเภทท วไป o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระบบ ร ปแบบ และว ธ การปฏ บ ต เก ยวก บการน าเร องท ม ใช ร าง กฎหมายหร อเร องท เก ยวก บกฎหมายเสนอต อคณะร ฐมนตร และการตอบข อหาร อมต คณะร ฐมนตร o ประสานการปฏ บ ต งานก บกองการประช มคณะร ฐมนตร เก ยวก บการประช มคณะร ฐมนตร และ คณะกรรมการร ฐมนตร คณะต าง ๆ โดยเฉพาะการจ ดระเบ ยบวาระการประช มคณะร ฐมนตร และ การประช มอ น o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 7. ส าน กส งเสร มและประสานงานคณะร ฐมนตร o ประสานงานก บกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานอ นของร ฐท เก ยวข องในการด าเน นการตาม นโยบายของร ฐบาล เพ อประโยชน ในการต ดตาม ประเม นผล เร งร ด และพ ฒนา รวมท งจ ดท าและ เผยแพร รายงานแสดงผลการด าเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐและนโยบายร ฐบาล o รวบรวมข อม ลของกระทรวงและส วนราชการเพ อใช เป นข อม ลในการจ ดท าแผนการบร หารราชการ แผ นด นและปร บเปล ยนแผนการบร หารราชการแผ นด นตามนโยบายของร ฐบาล เพ อให สอดคล อง ก บสถานการณ ท เปล ยนแปลงไปร วมก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อน าเสนอคณะร ฐมนตร

14 10 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 o ศ กษา ว เคราะห และจ ดท าข อม ลสน บสน นการจ ดท าค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร เพ อแถลง ต อร ฐสภา จ ดพ มพ และเผยแพร ค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร จ ดท าข อม ลตามนโยบายของ คณะร ฐมนตร เพ อประสานงานก บกระทรวง ทบวง กรม และหน วยงานอ นของร ฐในการน านโยบาย ด งกล าวไปปฏ บ ต รวมท งจ ดท าข อม ลความเห นของสมาช กร ฐสภาต อแนวนโยบายและผลการ ด าเน นงานของร ฐบาล o ด าเน นการพ ฒนา ก าหนดว ธ การ แนวทาง ร ปแบบ และว ธ ปฏ บ ต ในการด าเน นงานของผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภาให เป นไปตามกฎหมายว าด วยการเสนอเร องและการประช ม คณะร ฐมนตร o ด าเน นงานศ กษาว จ ยทางว ชาการและประสานความร วมม อก บหน วยงานองค กรระหว างประเทศ เพ อประโยชน ในการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการปฏ บ ต งานของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร รวมท งด าเน นการตามภารก จพ เศษตามนโยบายเฉพาะเร อง o ด าเน นการพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บราชการของคณะร ฐมนตร o เสนอแนะนโยบายและย ทธศาสตร พ ฒนาองค กร จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการ ด าเน นงานประจ าป การบร หารการควบค มภายในและการก าก บด แลการบร หารความเส ยงของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ตลอดจนเร งร ด ต ดตาม และพ ฒนาต วช ว ด เพ อประเม นผลการ ปฏ บ ต งานของส วนราชการภายในส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในส วนท ร บผ ดชอบ o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 8. ส าน กอาล กษณ และเคร องราชอ สร ยาภรณ o ก าหนดมาตรฐานและว ธ การปฏ บ ต แก บ คคลท จะต องเข าเฝ าฯ รวมท งวางแผนและประสานงานก บ ส วนราชการในพระองค เก ยวก บการปฏ บ ต งานหน าพระท น งในพระราชพ ธ ร ฐพ ธ การพระราชก ศล ต าง ๆ และงานเสด จพระราชด าเน น o ปฏ บ ต งานล ข ต การร กษาและการประท บพระราชล ญจกรให เป นไปตามโบราณราชประเพณ o ด าเน นการเก ยวก บราชการท นายกร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร จะต องกราบบ งคมท ลพระกร ณาหร อ ขอพระราชทานพระมหากร ณาในเร องต าง ๆ ตามกฎหมาย หร อระเบ ยบประเพณ การสถาปนา พระอ สร ยยศ ฐาน นดรศ กด แห งพระราชวงศ และสมณศ กด การแต งต งและการพ นจากต าแหน ง ของข าราชการและบ คคลประเภทต าง ๆ รวมท งการปฏ บ ต เก ยวก บความส มพ นธ ระหว างประเทศ ตามราชประเพณ ตลอดจนการจ ดท าประกาศพระบรมราชโองการท ม ใช การเสนอกฎหมายเพ อน า ข นท ลเกล าฯ ถวายเพ อทรงลงพระปรมาภ ไธย

15 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป o ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ ระเบ ยบ และว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ การขอพระราชทานและร บสนองพระมหากร ณาธ ค ณโปรดเกล าฯ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ การขอร บความเห นชอบจากนายกร ฐมนตร ในการร บ เคร องราชอ สร ยาภรณ ต างประเทศ การก าหนดมาตรฐานและรายละเอ ยดประกอบแบบ เคร องราชอ สร ยาภรณ และการวางแผนการสร างซ อมและจ ายเคร องราชอ สร ยาภรณ o วางระบบและพ ฒนาฐานข อม ล และให บร การข อม ลฐาน นดรของผ ได ร บพระราชทานอ สร ยยศ ฐาน นดรศ กด ยศ ต าแหน ง และเคร องราชอ สร ยาภรณ แก ประชาชน o ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อท ได ร บมอบหมาย 9. ส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา o ผล ตหน งส อราชก จจาน เบกษาและราชก จจาน เบกษาฉบ บอ เล กทรอน กส ในร ปแบบซ ด o ร บสม ครสมาช กหน งส อราชก จจาน เบกษา และราชก จจาน เบกษาฉบ บส ออ เล กทรอน กส o จ ดพ มพ ประกาศน ยบ ตรก าก บเคร องราชอ สร ยาภรณ ส ญญาบ ตรยศ ส ญญาบ ตรสมณศ กด และ ก าหนดการต าง ๆ ของกระทรวงการต างประเทศ o ร บผล ตส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส จากท งส วนราชการและเอกชน o จ ดท าธ รก จงานพ มพ ด วน ร บพ มพ งานท วไป นามบ ตร การ ดเช ญ รายงาน รวมท งการเย บปก หน งส อ และถ ายเอกสาร o จ ดท าและจ าหน ายหน งส อท ม งเน นร ปแบบหน งส อทางด านกฎหมาย มต คณะร ฐมนตร กฎ ระเบ ยบต าง ๆ ของทางราชการ หน งส อเร ยนของสถาบ นการศ กษา ตลอดจนหน งส อพ มพ และ วารสารต าง ๆ เป นอ านาจหน าท ตามประกาศส าน กนายกร ฐมนตร ลงว นท 11 ส งหาคม พ.ศ เร อง ให แปลงสภาพกองโรงพ มพ ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร เป นส าน กพ มพ คณะร ฐมนตร และราชก จจาน เบกษา (หน วยบร การร ปแบบพ เศษ) พ.ศ. 2549

16 12 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

17 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

18 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ภาพรวมแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ม ว ตถ ประสงค เพ อก าหนดท ศทางการปฏ บ ต และพ ฒนางาน องค กร และบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพย งข น อ นจะส งผลให องค กรสามารถบรรล เป าหมายการปฏ บ ต งานและว ส ยท ศน ได ต อไป ซ งการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการด งกล าวได ด าเน นการตามข นตอนการถ ายทอดแผนการบร หารราชการแผ นด นไปส การปฏ บ ต ของ ส วนราชการ กล าวค อ เม อคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 13 มกราคม 2552 เห นชอบแผนการบร หาร ราชการแผ นด น พ.ศ (ร ฐบาล นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ) ส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) และถ ายทอดมาเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป ตามล าด บ การถ ายทอดแผนการบร หารราชการแผ นด นส แผนปฏ บ ต ราชการส ป แผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาลประกอบด วยนโยบาย 8 ด านซ งนโยบาย ท ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม หน าท ร วมผล กด นค อ นโยบายท 8 การบร หารก จการบ านเม องท ด ซ งแผนการบร หารราชการแผ นด นในส วนของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประกอบด วยโครงการรวม 4 โครงการ ด งน 1. โครงการการบร หารจ ดการงานตามหล กธรรมาภ บาล 2. โครงการพ ฒนาข ดสมรรถนะในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของ คณะร ฐมนตร 3. โครงการพ ฒนากฎหมาย 4. โครงการพ ฒนาฐานข อม ลและระบบการให บร การข อม ลของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร และเม อแผนการบร หารราชการแผ นด นแล วเสร จ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได จ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการส ป (พ.ศ ) โดยได ก าหนดว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ขององค กรให สอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร วมก นทบทวนว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร เด มขององค กร ท ได ก าหนดไว ในป พ.ศ เพ อให สอดคล องก บสภาวการณ และการเปล ยนแปลงในป จจ บ นมากย งข น ซ งการก าหนดว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ใน ป พ.ศ น น ได ม การส ารวจและรวบรวมความค ดเห นจากคณะร ฐมนตร ส วนราชการท ปฏ บ ต งาน

19 14 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ร วมก บส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ผ บร หารและบ คลากรของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท กระด บ ในประเด นเก ยวก บความคาดหว งในบทบาทและการพ ฒนาส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ในด านต าง ๆ การส ารวจความค ดเห นได ใช ว ธ การต าง ๆ เช น การส มภาษณ การทอดแบบส ารวจความค ดเห น การประช มหาร อเพ อระดมความค ดเห น และการประช มเช งปฏ บ ต การ ซ งผ เข าร วมประช มประกอบด วย ผ บร หารและข าราชการจากท กส าน ก/กอง รวมท งได น าการว เคราะห สภาพแวดล อม และศ กยภาพ (SWOT Analysis) ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร มาร วมพ จารณาด วย ว ส ยท ศน ท ได ก าหนดข นใหม ค อ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการ ท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และได ก าหนด ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค กร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เน นการพ ฒนาม ต ประส ทธ ผล ม ต ค ณภาพการให บร การ และม ต ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ โดยพ ฒนาศ กยภาพและกระบวนการท างานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให สามารถสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เสร มสร างความร วมม อก บส วนราชการ ท เก ยวข องเพ อให การประสานงานและการท างานเป นไปอย างราบร น สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว ท วถ ง และสามารถสร างความพ งพอใจ ให แก ผ ร บบร การของหน วยงาน ซ งได แก คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค และประชาชน โดยก าหนดเป าประสงค ของประเด นย ทธศาสตร ท 1 ด งน เป าประสงค ท 1 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการ ต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เป าประสงค ท 2 หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 3 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เป าประสงค ท 4 ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

20 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน เน นการพ ฒนาม ต ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ และม ต การพ ฒนาองค กร โดย พ ฒนาระบบบร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณภาพ รวมท งม ความร และท กษะในการปฏ บ ต งานมากข น โดยก าหนดเป าประสงค ของประเด น ย ทธศาสตร ท 2 ด งน เป าประสงค 5 ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐาน และเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล เป าประสงค 6 บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ด สมรรถนะ ความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก การถ ายทอดแผนปฏ บ ต ราชการส ป ส แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ในการก าหนดโครงการ/ก จกรรมในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 ส าน ก/กองได ด าเน นการโดยค าน งถ งความสอดคล องก บย ทธศาสตร และเป าประสงค ขององค กร และเสนอให คณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ซ งม เลขาธ การคณะร ฐมนตร เป นประธาน และผ บร หารส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท กท านเป นกรรมการ พ จารณาให ความเห นชอบท งในประเด น ด านเน อหาสาระ ว ธ การด าเน นการ และงบประมาณก อนบรรจ โครงการของส าน ก/กองลงในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 เพ อให การด าเน นโครงการต าง ๆ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดต อบ คลากรและองค กร และเป นไปในท ศทางท สน บสน นการปฏ บ ต งานและการบรรล ว ส ยท ศน ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2552 แบ งเป นโครงการท ผล กด น ย ทธศาสตร ท 1 จ านวน 27 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 91,528,100 บาท และโครงการท ผล กด น ย ทธศาสตร ท 2 จ านวน 18 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 66,922,300 บาท รวมท งส น 45 โครงการ ค ดเป นงบประมาณจ านวน 158,450,400 บาท ท งน เม อส าน ก/กองจะเร มด าเน นโครงการจะต องเสนอ เลขาธ การคณะร ฐมนตร เพ อขออน ม ต การด าเน นโครงการอ กคร งหน ง และจะต องรายงานผลการด าเน น โครงการ รวมถ งรายงานความส าเร จของโครงการตามต วช ว ดผลล พธ และผลผล ตของโครงการ และการใช จ ายงบประมาณเม อโครงการแล วเสร จให ฝ ายเลขาน การคณะกรรมการนโยบายและแผนทราบตาม ระยะเวลาท ก าหนด เพ อเป นการต ดตาม เร งร ดการด าเน นการ และน าไปส การประเม นผลในภาพรวมต อไป

21 16 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

22 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ย ทธศาสตร จ ดสรร งบประมาณ 8. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ด แผนงบประมาณ เป าหมายการ ให บร การกระทรวง/ ผลผล ต งบประมาณ 1. หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อ ในการข บเคล อนนโยบายและ ย ทธศาสตร ของคณะร ฐมนตร ไปส การ ปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม 1. การปฏ บ ต ราชการสนองงาน คณะร ฐมนตร แนวใหม 1. บร หารจ ดการภาคร ฐ 2. พ ฒนากฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2. ระบบการท างานของ สลค. ม มาตรฐานเป นเล ศตรงก บ ความต องการของผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร หน วยงาน ประชาชน) 2. การขอพระราชทาน เคร องราชอ สร ยาภรณ 3. คณะร ฐมนตร สามารถบร หารงาน ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรมและหล กการ บร หารก จการบ านเม องท ด 3. การพ ฒนากฎหมาย 208,534, ,801,700 20,000,000 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป

23 ประส ทธ ผล ค ณภาพ การให บร การ ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต ราชการ แผนท ย ทธศาสตร (Strategy Map) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ว ส ยท ศน : ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศในการสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ : ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การประชาชน โดยม ระบบการบร หารจ ดการท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด นของคณะร ฐมนตร และ การประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการ ปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน ก เลขาธ การคณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการท างาน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน น กระบวนการต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย าง ถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงาน ท ม มาตรฐานและเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล 18 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 การพ ฒนา องค กร บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อ เพ มข ดสมรรถนะความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก

24 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป เป าประสงค กลย ทธ หล ก ว ส ยท ศน ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม มาตรฐานการท างานท เป นเล ศ ในการสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการ แผ นด นของคณะร ฐมนตร และ การประสานงานในภารก จของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 1. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถสน บสน นกระบวนการ ต ดส นใจของคณะร ฐมนตร ให ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล เป นไปตามหล กน ต ธรรม และหล กการบร หารก จการ บ านเม องท ด 2. หน วยงานท เก ยวข องให ความร วมม อก บส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ในการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สามารถเผยแพร ข อม ล ความร แก หน วยงานภาคร ฐ และภาคประชาชนท วไปได อย างถ กต อง รวดเร ว และท วถ ง เสร มสร างธรรมาภ บาลในระบบการต ดส นใจของคณะร ฐมนตร พ ฒนาประส ทธ ภาพการว เคราะห เร องเสนอต อคณะร ฐมนตร เพ มประส ทธ ภาพการต ดตามผลการด าเน นการตามมต คณะร ฐมนตร พ ฒนากฎหมายเพ ออน ว ต ให เป นไปตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญ พ.ศ พ ฒนาระบบผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา และระบบประสานงานอ น ๆ ในภารก จของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ให ม ประส ทธ ภาพ สร างความเข าใจเก ยวก บภารก จคณะร ฐมนตร และการจ ดท าเร องเสนอต อ คณะร ฐมนตร ให แก ส วนราชการ ปร บปร งระบบข อม ลสารสนเทศ พ ฒนาช องทางการส อสารท งภายในและภายนอกส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร รวมศ นย บร การส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ปฏ บ ต ราชการสนองงานของคณะร ฐมนตร และประสานราชการก บร ฐสภา ส วนราชการ ในพระองค ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และ หน วยงานอ นของร ฐ รวมท งการบร การ ประชาชน โดยม ระบบการบร หารจ ดการ ท ท นสม ยและสอดคล องก บภาวการณ ตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป น เล ศในการท างาน 4. ผ ร บบร การ (คณะร ฐมนตร ส วนราชการ ราชการในพระองค ประชาชน) ม ความพ งพอใจก บการปฏ บ ต งานของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร 5. ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ม ระบบการบร หารงานท ม มาตรฐาน และเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล พ ฒนากระบวนการปฏ บ ต งานในด านต าง ๆ เพ อตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การ เพ มประส ทธ ภาพเทคโนโลย สารสนเทศท ใช ในการปฏ บ ต งาน ส งเสร มและจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค กรท ด ก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน พ ฒนาประส ทธ ภาพการท างานให เก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ ส งเสร มให บ คลากรเก ดการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 6. บ คลากรส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ได ร บการพ ฒนาเพ อเพ มข ด สมรรถนะความร และท กษะในเช งกว างและเช งล ก จ ดท าแผนและด าเน นการตามแผนการจ ดการความร และแผนพ ฒนาข าราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร เสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต ราชการของบ คลากรส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร

25 20 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

26 โครงการประจ าป 2552 จ าแนกตามย ทธศาสตร โครงการของ สลค. ประจ าป 2552 ม จ านวนท งส น 41 โครงการ แบ งกล มโครงการตามย ทธศาสตร และภารก จ ได ด งน ประเภทย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 การสน บสน นการบร หารราชการแผ นด น ของคณะร ฐมนตร และการประสานงานในภารก จของ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร จ านวน งบประมาณ โครงการ (บาท) 27 91,528,100 ก. ภารก จด านคณะร ฐมนตร 20 85,569,100 ข. ภารก จการประสานงานในภารก จของส าน กเลขาธ การ 5 2,459,000 คณะร ฐมนตร และการให บร การข อม ลข าวสาร ค. ภารก จการพ ฒนากฎหมาย 2 3,500,000 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาองค กรส ความเป นเล ศในการ 18 66,922,300 ท างาน ง. ภารก จการพ ฒนาองค กรและระบบงาน 12 65,360,300 จ. ภารก จพ ฒนาบ คลากร 6 1,562,000 รวมท งส น ,450,400 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information