สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554"

Transcription

1 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ได ส นป การศ กษา 2554 แล วน น งานนโยบายและ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ได ด าเน นการ สร ปผลการด าเน นก จกรรม/งาน/โครงการ ตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โดยจ าแนก ด งน 1.ระยะในการด าเน นก จกรรม 2.งบประมาณในการด าเน นก จกรรม 3.ก จกรรมม ความสอดคล องมาตรฐานการศ กษา 4.ก จกรรมสอดคล องก บกลย ทธ โรงเร ยน และ 5.สร ปการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 ท งน เพ อน าผลการประเม นก จกรรม/งาน/โครงการในป การศ กษา 2554 ไป ปร บปร ง พ ฒนาในป การศ กษา 2555 ต อไป งานนโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน

3 สารบ ญ รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 9 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 42

4 สารบ ญ (ต อ) สร ปผลการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน จ าแนกตามแหล งเง น... 56

5 -1- รายงานสร ปผลการด าเน นงาน ตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

6 -2- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 ภาพรวม ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา ภาพรวมโรงเร ยน

7 -3- จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาซ งม ท งหมด 850 กล มงาน และแบ งระด บการ ประเม นออกเป น 4 ระด บ ค อระด บ 1 หมายถ ง ปร บปร ง ระด บ 2 หมายถ ง พอใช ระด บ 3 หมายถ ง ด ระด บ 4 หมายถ ง ด มาก ผลท ได ค อ ม 598 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ด เป นร อยละ ม 225 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 1.41 และ 15 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.76 รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

8 -4- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารงบประมาณ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารงบประมาณซ งม ท งหมด 52 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 42 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตาม ระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ 7.69 ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บ พอใช ค ดเป นร อยละ 7.69และ 2 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป น ร อยละ 3.85 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ม เอกสารสารสนเทศ ของงานบ คลากรและงานสารบรรณ เพ อแจกให แต ละกล มสาระฯได ร บทราบช วง ของการปฏ บ ต งานแต ละเด อนทราบ 2.ม เอกสาร วารสาร ส าหร บให คร เจ าหน าท และบ คคลท มาต ดต องานราชการ 3.ม เคร องบ นท กการท างานของคร ล กจ างประจ า อ ตราจ าง ท กคนตรวจเช คง าย 4.น กเร ยนและผ ปกครองสามารถเข าตรวจสอบผลการสอบแต ละช วงท กภาคเร ยน และสร ปผลการเร ยนรวม ของน กเร ยนท กคน 5.คร ผ านการอบรมพ ฒนาเก ยวก บการจ ดท าฐานข อม ล 6.บ คลากรในกล มงานม อ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ

9 -5- ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.จ านวนถ ายเอกสารม จ านวนมาก ท าให ส นเปล องงบประมาณ 2.บางคนไม สามารถจะสแกนลายน วม อได 3.ข อม ลน กเร ยนรายบ คคลท น ามารายงานเก ยวก บการขาด ลา มาสาย ของงานฝ ายปกครองขาดการ ประสานงาน ส งข อม ลเข าระบบไม ต อเน อง 4.บ คลากรท ร บผ ดชอบม ภาระงานสอนมาก 5.การก าก บต ดตามและประเม นผลร วมก บระบบควบค มภายในและงานประก นค ณภาพม ประส ทธ ภาพย งไม เป นท น าพอใจ 6.ภาวะท โรงเร ยนประสบป ญหาหน ส นช วงรอยต อการปร บเปล ยนผ บร หาร รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

10 -6- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารว ชาการ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารว ชาการซ งม ท งหมด 541 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 391กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไป ตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 131 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 7 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป น ร อยละ 1.29และ 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 2.22 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ได น าเสนอโครงการค ณธรรมจร ยธรรมในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท กห องเร ยน 2.ได น าโครงการค ณธรรม เข าแข งข นในโครงการม ลน ธ เปรม ต ณส รานนท เข ารอบในระด บสหว ทยาเขต1 3.ได น าโครงการเข าแข งข นโครงงานค ณธรรมเพ อค ดเล อกเข าแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมใน ระด บประเทศ เข ารอบในระด บ สหว ทยาเขต 1 4.น กเร ยนม จ ตอาสา ในการท าประโยชน ให ก บสาธารณะ 5.น กเร ยนได เร ยนว ชาพระพ ทธศาสนาก บพระภ กษ สงฆ โดยตรงและน กเร ยนได เข าใจในหล กธรรมตามหล ก ของพระพ ทธศาสนาได ช ดเจนและถ กต อง 6.น กเร ยนม จ ตส าน กท ด ในการเข าร วมก จกรรมว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา เสร มสร างให น กเร ยนได พ ฒนาตนเองม จ ตสาธารณะ และน าหล กธรรมมาปร บใช ในช ว ตประจ าว น

11 -7-7.น กเร ยนในโรงเร ยนเคร อข ายได น าผลงานโครงการค ณธรรมเข าประกวดแข งข นร วมก บโรงเร ยนแกนน า ค อโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ในโครงการช อว า "เป ดบ านค ณธรรม" ได ร บความร วมม อจากโรงเร ยน เคร อข ายเป นอย างด 8.ได เข าร วมการแข งข นตอบป ญหาร ฐศาสตร ส งห แดงส ญจร ณ ศ นย โอท อป และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 9.น าประสบการณ มาปร บใช ในช ว ตประจ าว น ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.น กเร ยนบางคนไม ยอมเข าค ายเพราะกล วจะล าบาก จ งให ผ ปกครอง มาขอยกเว นไม เข า 2.ระยะเวลาส นเก นไป 3.ระยะเวลาในการจ ดการค ายอน ร กษ ม จ าก ดน กเร ยนด าเน นโครงการไม ครบตามแผนท วางไว และ งบประมาณในการจ ดการน อย 4.พระภ กษ เด นทางมาสอนโดยจ างรถว นละ 100 บาท เม อสอนเสร จกล บว ดคร พ เล ยงไปส งว ด เง นสน บสน น ในโครงการ 4,000 บาท ย งเบ กจ ายไม ได 5.ก จกรรมได ส นส ดแล วแต ย งไม อน ม ต ให เบ กเง นในโครงการ คร ผ ร บผ ดชอบโครงการทดรองจ ายก อน 6.ระยะเวลาในการจ ดท าโครงการกระช นช ดส บเน องจากในโรงเร ยนม ก จกรรมมากมายจ งม การเตร ยม โครงงานในระยะเวลาท จ าก ด ประกอบก บการส อสารก บโรงเร ยนเคร อข ายล าช าจ งท าให การเตร ยมน าเสนอ โครงการไม สมบ รณ เท าท ควร 7.ระยะเวลาในการเตร ยมงานน อย เน องจากไม ช ดเจนในห วงเวลาก าหนดการแข งข น 8.ก จกรรมในสถานศ กษา ม มาก และจ ดสรรระยะเวลาในการร วมก จรรมน อยเก นไป 9.งานท ได ร บมอบหมายกระช นช ดท าให การจ ดการม ความบกพร องในเร องค าส งและการปฏ บ ต 10.ส วนราชการและภาคเอกชนขอการสน บสน นบ คลากรและน กเร ยนจากโรงเร ยนมากเก นไป ม ผลกระทบ ต อการเร ยนการสอน 11.น กเร ยนไม ค อยม เวลาเข ามาส บค นในเวลาว าง เพราะตารางเร ยนเต มเวลา 12.คร ผ สอนไม มอบหมายงานให ส บค นในแหล งเร ยนร SEAR เท าท ควร

12 -8- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารก จการน กเร ยน จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารก จการน กเร ยนซ งม ท งหมด 57 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 48 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 8 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตาม

13 -9- ระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และ 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บ ปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.75 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ - ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารท วไป

14 -10- จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารท วไปซ งม ท งหมด 200 กล มงานและแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 117 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไป ตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 82 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ใน ระด บด ค ดเป นร อยละ ม 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร ง ค ดเป น ร อยละ 0.50 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค

15 -11- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ความเหมาะสมด านงบประมาณ แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

16 -12- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 ภาพรวม ตอนท 1 สร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ส งก ด การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ ภาพรวมโรงเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณซ งม ท งหมด 850 กล มงาน และแบ ง ระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ค อระด บ 1 หมายถ ง ปร บปร ง ระด บ 2 หมายถ ง พอใช ระด บ 3

17 -13- หมายถ ง ด ระด บ 4 หมายถ ง ด มาก ผลท ได ค อ ม 593 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ใน ระด บด มากค ดเป นร อยละ กล มงาน 224 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ด เป นร อยละ ม 17 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 2.00 และ 16 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.88 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

18 -14- กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารงบประมาณ จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารงบประมาณซ งม ท งหมด 52 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 40 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป น ร อยละ ม 5 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ 9.62 ม 4 กล ม งานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 7.69 และ 3 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 5.77 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ ท าให ม เอกสาร วารสาร และแบบฟอร ม เพ อบร การแก คร อาจารย และบ คคลภายนอก ซ งมาต ดต องาน ราชการได อย างเพ ยงพอ ตลอดป การศ กษา ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค - 1.ได ร บงบประมาณน อย เน องจากม เจ าหน าท มาเพ ม 1 คน 2.จ านวนถ ายเอกสารม จ านวนมาก ท าให ส นเปล องงบประมาณ

19 -15- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารว ชาการซ งม ท งหมด 541 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 388 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ

20 ม 133 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 8 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 1.48 และ 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน น ไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 2.22 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.การบร การส งคม จ านวนคร งท ให บร การ เช น ดนตร สากล วงโยธวาท ต ประมาณจ านวน ๔๐ คร ง ดนตร ไทย ๒๕ คร ง นาฏศ ลป ๒๐ คร ง 2.คร ในกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ม หล กส ตรและก าหนดการจ ดการเร ยนร ไป ในแนวเด ยวก นท กระด บช น และท าให คร ในกล มสาระฯเข าใจตรงก นในการจ ดการเร ยนการสอนในว ชา โลกศ กษาท ช ดเจน 3.น กเร ยนได ประสบการณ ตรงจากการศ กษาแหล งเร ยนร ท ได พบได เห น และน ามาเปร ยบเท ยบก บสภาพ ความเป นอย ของตนเอง และมองเห นความส าค ญของปร ชญาเศรษฐก จ ได อย างช ดเจน 4.น กเร ยนได ทราบความเป นไปของโลก ก าวท นโลก และร เท าท นความเป นไปของโลก 5.ม ว สด อ ปกรณ ในการจ ดการเร ยนการสอน ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.งบประมาณในการจ ดการม น อยไม เพ ยงพอ 2.การไปศ กษาแหล งเร ยนร จ าเป นต องใช รถหลายค นและไปพร อมก นจ งท าให เก ดป ญหาของคนหม มากซ ง ต องรอไปพร อมก น รถบางค นย งมาไม ถ ง รถอ กค น ศ กษาเสร จเร ยบร อยแล ว 3.งบประมาณน อย ไม เพ ยงพอในการจ ดซ อวารสารท ด ม ประโยชน ได อย างหลากหลาย 4.ว สด อ ปกรณ ไม เพ ยงพอก บความต องการของคร ในกล มสาระ 5.การใช เง นและการเบ กใช เง นไม เป นไปตามแผนงานท ได ร บอน ม ต 6.การใช เง นในการเข าร วมก จกรรมไม ได เป นตามท ได ร บจ ดสรรตามแผนงานโรงเร ยน

21 -17- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารก จการน กเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารก จการน กเร ยน ซ งม ท งหมด 57 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 48 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป น

22 -18- ร อยละ ม 8 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และม 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร ง ค ดเป นร อยละ 1.75 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ คร ในกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะม อ ปกรณ สน บสน นการเร ยนการสอน ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.ไม ม ห องเร ยนท ใช อ ปกรณ เทคโนโลย 2.น กเร ยนม ความอ อนน อมมากข น 3.น กเร ยนม การแต งกายถ กต องตามระเบ ยบมากข น 4.การต ดต อส อสารรายงานสถานการณ ม ประส ทธ ภาพ 5.การจราจรภายในโรงเร ยนเป นไปด วยความเร ยบร อย

23 -19- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารท วไป จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของงานบร หารท วไปซ งม ท งหมด 200 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 117 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ

24 ม 78 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และม 5 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 2.50 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.คณะคร น กเร ยน ศ ษย เก า ได ร บข าวสารและก จกรรมต างๆของโรงเร ยนอย างท วถ ง 2.สถานศ กษาม การจ ดแผนงานเพ อส งเสร มความส มพ นธ และร วมม อก บช มชน 3.ม ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการให บร การบ คลากร ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค งบประมาณไม เพ ยงพอ

25 -21- สร ปการปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานการศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

26 -22- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 ภาพรวม ส งก ด การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

27 -23- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา ภาพรวมโรงเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชซ งม 18 มาตรฐาน 898 กล มงาน สร ปได ด งต อไปน ม จ านวน 44 กล มงานอย ในมาตรฐานท 1 ค อผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ม จ านวน 85 กล มงานอย ในมาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ม จ านวน 61 กล มงานอย ในมาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม จ านวน 48 กล มงานอย ในมาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบค ด สร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ม จ านวน 68 กล มงานอย ในมาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร ม จ านวน 52 กล มงานอย ในมาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถ ท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ม จ านวน 61 กล มงานอย ในมาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ม จ านวน 6 กล มงานอย ในมาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล

28 -24- ม จ านวน 29 กล มงานอย ในมาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ม จ านวน 27 กล มงานอย ในมาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ม จ านวน 49 กล มงานอย ในมาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ม จ านวน 163 กล มงานอย ในมาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษาตามท ก าหนดในกฎกระทรวง ม จ านวน 39 กล มงานอย ในมาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม ม จ านวน 65 กล มงานอย ในมาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท ก าหนดข น ม จ านวน 10 กล มงานอย ในมาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น ม จ านวน 65 กล มงานอย ในมาตรฐานท 16 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ ม จ านวน 1 กล มงานอย ในมาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ม จ านวน 25 กล มงานอย ในมาตรฐานท 18 สถานศ กษาม การร วมม อก นระหว างบ าน องค กรทาง ศาสนา สถาบ นทางว ชาการ และองค กรภาคร ฐและเอกชนเพ อพ ฒนาว ถ การเร ยนร ในช มชน

29 -25- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารงบประมาณ

30 -26- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารงบประมาณม ท งหมด 52 กล มงาน ครอบคล ม 8 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 2 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 3 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.92 มาตรฐานท 9 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.69 มาตรฐานท 11 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.92 มาตรฐานท 12 จ านวน 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 15 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 1.92 มาตรฐานท 18 จ านวน 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 5.77

31 -27- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

32 -28- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารว ชาการ สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารว ชาการม ท งหมด 564 กล มงาน ครอบคล ม 18 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 12 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13 มาตรฐานท 2 จ านวน 47 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.33 มาตรฐานท 3 จ านวน 41 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.27 มาตรฐานท 4 จ านวน 35 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.21 มาตรฐานท 5 จ านวน 66 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ มาตรฐานท 6 จ านวน 17 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.01 มาตรฐานท 7 จ านวน 31 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 5.50 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 0.18 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 9 จ านวน 23 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 4.08 มาตรฐานท 10 จ านวน 27 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.79 มาตรฐานท 11 จ านวน 25 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 4.43 มาตรฐานท 12 จ านวน 105 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 19 กล ม งาน ค ดเป นร อยละ 3.37 มาตรฐานท 14 จ านวน 61 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 15 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.71 มาตรฐานท 16 จ านวน 41 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.27 มาตรฐานท 17 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 18 จ านวน 8 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.42

33 -29- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

34 -30- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารก จการน กเร ยน สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารก จการน กเร ยนม ท งหมด 83 กล มงาน ครอบคล ม 10 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 30 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 2 จ านวน 7 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.43 มาตรฐานท 3 จ านวน 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.02 มาตรฐานท 4 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 มาตรฐานท 7 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 มาตรฐานท 9 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20 มาตรฐานท 11 จ านวน 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 12 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.41 มาตรฐานท 15 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ 1.20 มาตรฐานท 16 จ านวน 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.61

35 -31- การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตาม มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เปอร เซ นน บจ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

36 -32- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารท วไปม ท งหมด 564 กล มงาน ครอบคล ม 16 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.01 มาตรฐานท 2 จ านวน 25 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 3 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.04 มาตรฐานท 4 จ านวน 7 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.52 มาตรฐานท 5 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.01 มาตรฐานท 6 จ านวน 35 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 7 จ านวน 24 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ มาตรฐานท 8 จ านวน 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.51 มาตรฐานท 9 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ 0.50 มาตรฐานท 11 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.50 มาตรฐานท 12 จ านวน 34 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.02 มาตรฐานท 14 จ านวน 4 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 2.01 มาตรฐานท 15 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.01 มาตรฐานท 16 จ านวน 21 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 18 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.04

37 -33- สร ปการปฏ บ ต งาน ตามกลย ทธ โรงเร ยน ป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

38 -34- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 ภาพรวม ส งก ด (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ น น บ ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตาม น บจ านวน ของ รห ส จ านวน ของ รห ส กลย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช ก จกรรม ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน ภาพรวมโรงเร ยน

39 -35- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชซ งม 8 กลย ทธ 870 กล มงาน สร ปได ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส มาตรฐานสากลโดยเน นการม ส วนร วม ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 94 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการให เข มแข งโดยใช วงจรค ณภาพ (PDCA) บน พ นฐานของหล กธรรมาภ บาลม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 164 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม มาตรฐาน ค ณภาพตามเกณฑ ว ชาช พคร ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 81 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 9.31 กลย ทธ ท 4 ส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนอย างหลากหลายให สอดคล องก บหล กส ตรสถานศ กษา ม กล ม งานท อย ในกลย ทธ น 198 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ส งเสร มการใช ส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ท เหมาะสมในระบบการบร หารจ ดการและ ระบบการจ ดการเร ยนร ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 42 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.83 กลย ทธ ท 6 ส งเสร มและสน บสน นเคร อข ายคร ผ ปกครองและช มชนให ม ส วนร วมในการด แล ช วยเหล อน กเร ยน เพ อสร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะท พ งประสงค ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 140 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ส งเสร มการม ส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 103 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ส งเสร มและสน บสน นการน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งานและพ ฒนาค ณภาพช ว ตบนพ นฐานของความเป นไทย ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 48 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 5.52

40 -36- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ

41 -37- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มกล มบร หารงบประมาณ ม ท งหมด 47 กล มงานครอบคล ม 7 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.51 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 20 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.38 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13 กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 13 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13

42 -38- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารว ชาการ

43 -39- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มกล มบร หารว ชาการ ม ท งหมด 548 กล มงานครอบคล ม 8 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 86 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 110 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 34 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.20 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 164 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 23 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.20 กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 52 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 9.49 กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 65 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.55

44 -40- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ส งก ด (ท งหมด) ข อม ล ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ น น บจ านวนของ รห สก จกรรม % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารก จการน กเร ยน สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารก จการน กเร ยน ม ท งหมด 83 กล มงานครอบคล ม 7 กลย ทธ ได แก

45 -41- กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.61 กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 11 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 45 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 16 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20

46 -42- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารท วไป

47 -43- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารท วไป ม ท งหมด 192 กล ม งานครอบคล ม 8 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.56 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 31 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 38 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.13 กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 38 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 21 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 33 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 17.19

48 -44- สร ปการใช จ ายเง น แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน

49 -45- ตารางแสดงสร ปการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน รห สหมวดเง น งบอน ม ต 54 รายจ าย คงเหล อ bu กล มงานอ านวยการและบร หาร งบประมาณ 10,080,000 9,335, ,379 bu งานส าน กงานอ านวยการและ บร หารงบประมาณ - 66,890-66,890 bu งานธ รการ 70, ,644-77,644 bu บ คลากร 20,000-20,000 bu งานบร หารการเง นและบ ญช 5,030,000 1,716,166 3,313,834 bu งานพ สด และส นทร พย 1,030,000 1,680, ,957 bu งานนโยบายและแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 140,000 69,813 70,187 bu งานประก นค ณภาพการศ กษา 70,000 4,640 65,360 bu งานควบค มภายใน - 46,000-46,000 bu งานเทคโนโลย 3,430,000 5,249,262-1,819,262 bu งานสารสนเทศ 40,000-40,000 bu งานยานพาหนะ 250, , ,249 wi กล มงานบร หารว ชาการ 50,603,905 49,663, ,020 wi งานส าน กงานบร หารว ชาการ 824,512 1,482, ,808 wi งานส งเสร มและพ ฒนาว ชาช พ คร 235, ,067 64,233 wi งานว ดผล, 2.4 งานทะเบ ยน 550, , ,072 wi งานหล กส ตรและการสอน 270, , ,970 wi งานห องเร ยนส เข ยว 25,000 20,000 5,000

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information