สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554"

Transcription

1 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ได ส นป การศ กษา 2554 แล วน น งานนโยบายและ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ได ด าเน นการ สร ปผลการด าเน นก จกรรม/งาน/โครงการ ตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โดยจ าแนก ด งน 1.ระยะในการด าเน นก จกรรม 2.งบประมาณในการด าเน นก จกรรม 3.ก จกรรมม ความสอดคล องมาตรฐานการศ กษา 4.ก จกรรมสอดคล องก บกลย ทธ โรงเร ยน และ 5.สร ปการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 ท งน เพ อน าผลการประเม นก จกรรม/งาน/โครงการในป การศ กษา 2554 ไป ปร บปร ง พ ฒนาในป การศ กษา 2555 ต อไป งานนโยบายและแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน

3 สารบ ญ รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 9 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - ภาพรวมโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารก จการน กเร ยน กล มบร หารท วไป... 42

4 สารบ ญ (ต อ) สร ปผลการใช จ ายเง นตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน จ าแนกตามแหล งเง น... 56

5 -1- รายงานสร ปผลการด าเน นงาน ตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

6 -2- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 ภาพรวม ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา ภาพรวมโรงเร ยน

7 -3- จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาซ งม ท งหมด 850 กล มงาน และแบ งระด บการ ประเม นออกเป น 4 ระด บ ค อระด บ 1 หมายถ ง ปร บปร ง ระด บ 2 หมายถ ง พอใช ระด บ 3 หมายถ ง ด ระด บ 4 หมายถ ง ด มาก ผลท ได ค อ ม 598 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ด เป นร อยละ ม 225 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 1.41 และ 15 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.76 รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

8 -4- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารงบประมาณ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารงบประมาณซ งม ท งหมด 52 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 42 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตาม ระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ 7.69 ม 4 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บ พอใช ค ดเป นร อยละ 7.69และ 2 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป น ร อยละ 3.85 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ม เอกสารสารสนเทศ ของงานบ คลากรและงานสารบรรณ เพ อแจกให แต ละกล มสาระฯได ร บทราบช วง ของการปฏ บ ต งานแต ละเด อนทราบ 2.ม เอกสาร วารสาร ส าหร บให คร เจ าหน าท และบ คคลท มาต ดต องานราชการ 3.ม เคร องบ นท กการท างานของคร ล กจ างประจ า อ ตราจ าง ท กคนตรวจเช คง าย 4.น กเร ยนและผ ปกครองสามารถเข าตรวจสอบผลการสอบแต ละช วงท กภาคเร ยน และสร ปผลการเร ยนรวม ของน กเร ยนท กคน 5.คร ผ านการอบรมพ ฒนาเก ยวก บการจ ดท าฐานข อม ล 6.บ คลากรในกล มงานม อ ปกรณ ใช งานอย างเพ ยงพอ

9 -5- ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.จ านวนถ ายเอกสารม จ านวนมาก ท าให ส นเปล องงบประมาณ 2.บางคนไม สามารถจะสแกนลายน วม อได 3.ข อม ลน กเร ยนรายบ คคลท น ามารายงานเก ยวก บการขาด ลา มาสาย ของงานฝ ายปกครองขาดการ ประสานงาน ส งข อม ลเข าระบบไม ต อเน อง 4.บ คลากรท ร บผ ดชอบม ภาระงานสอนมาก 5.การก าก บต ดตามและประเม นผลร วมก บระบบควบค มภายในและงานประก นค ณภาพม ประส ทธ ภาพย งไม เป นท น าพอใจ 6.ภาวะท โรงเร ยนประสบป ญหาหน ส นช วงรอยต อการปร บเปล ยนผ บร หาร รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

10 -6- กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารว ชาการ จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารว ชาการซ งม ท งหมด 541 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 391กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไป ตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 131 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 7 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป น ร อยละ 1.29และ 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 2.22 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.ได น าเสนอโครงการค ณธรรมจร ยธรรมในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท กห องเร ยน 2.ได น าโครงการค ณธรรม เข าแข งข นในโครงการม ลน ธ เปรม ต ณส รานนท เข ารอบในระด บสหว ทยาเขต1 3.ได น าโครงการเข าแข งข นโครงงานค ณธรรมเพ อค ดเล อกเข าแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมใน ระด บประเทศ เข ารอบในระด บ สหว ทยาเขต 1 4.น กเร ยนม จ ตอาสา ในการท าประโยชน ให ก บสาธารณะ 5.น กเร ยนได เร ยนว ชาพระพ ทธศาสนาก บพระภ กษ สงฆ โดยตรงและน กเร ยนได เข าใจในหล กธรรมตามหล ก ของพระพ ทธศาสนาได ช ดเจนและถ กต อง 6.น กเร ยนม จ ตส าน กท ด ในการเข าร วมก จกรรมว นส าค ญทางพระพ ทธศาสนา เสร มสร างให น กเร ยนได พ ฒนาตนเองม จ ตสาธารณะ และน าหล กธรรมมาปร บใช ในช ว ตประจ าว น

11 -7-7.น กเร ยนในโรงเร ยนเคร อข ายได น าผลงานโครงการค ณธรรมเข าประกวดแข งข นร วมก บโรงเร ยนแกนน า ค อโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ในโครงการช อว า "เป ดบ านค ณธรรม" ได ร บความร วมม อจากโรงเร ยน เคร อข ายเป นอย างด 8.ได เข าร วมการแข งข นตอบป ญหาร ฐศาสตร ส งห แดงส ญจร ณ ศ นย โอท อป และมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 9.น าประสบการณ มาปร บใช ในช ว ตประจ าว น ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.น กเร ยนบางคนไม ยอมเข าค ายเพราะกล วจะล าบาก จ งให ผ ปกครอง มาขอยกเว นไม เข า 2.ระยะเวลาส นเก นไป 3.ระยะเวลาในการจ ดการค ายอน ร กษ ม จ าก ดน กเร ยนด าเน นโครงการไม ครบตามแผนท วางไว และ งบประมาณในการจ ดการน อย 4.พระภ กษ เด นทางมาสอนโดยจ างรถว นละ 100 บาท เม อสอนเสร จกล บว ดคร พ เล ยงไปส งว ด เง นสน บสน น ในโครงการ 4,000 บาท ย งเบ กจ ายไม ได 5.ก จกรรมได ส นส ดแล วแต ย งไม อน ม ต ให เบ กเง นในโครงการ คร ผ ร บผ ดชอบโครงการทดรองจ ายก อน 6.ระยะเวลาในการจ ดท าโครงการกระช นช ดส บเน องจากในโรงเร ยนม ก จกรรมมากมายจ งม การเตร ยม โครงงานในระยะเวลาท จ าก ด ประกอบก บการส อสารก บโรงเร ยนเคร อข ายล าช าจ งท าให การเตร ยมน าเสนอ โครงการไม สมบ รณ เท าท ควร 7.ระยะเวลาในการเตร ยมงานน อย เน องจากไม ช ดเจนในห วงเวลาก าหนดการแข งข น 8.ก จกรรมในสถานศ กษา ม มาก และจ ดสรรระยะเวลาในการร วมก จรรมน อยเก นไป 9.งานท ได ร บมอบหมายกระช นช ดท าให การจ ดการม ความบกพร องในเร องค าส งและการปฏ บ ต 10.ส วนราชการและภาคเอกชนขอการสน บสน นบ คลากรและน กเร ยนจากโรงเร ยนมากเก นไป ม ผลกระทบ ต อการเร ยนการสอน 11.น กเร ยนไม ค อยม เวลาเข ามาส บค นในเวลาว าง เพราะตารางเร ยนเต มเวลา 12.คร ผ สอนไม มอบหมายงานให ส บค นในแหล งเร ยนร SEAR เท าท ควร

12 -8- รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารก จการน กเร ยน จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารก จการน กเร ยนซ งม ท งหมด 57 กล มงาน และแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 48 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 8 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตาม

13 -9- ระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และ 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บ ปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.75 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ - ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค รายงานสร ปผลการด าเน นงานตามระยะเวลา แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลา ส งก ด ข นตอนการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ด าเน นไปตาม ระยะเวลาท ก าหนดและได ร บความร วมม อจากผ ร วมงาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามระยะเวลา กล มบร หารท วไป

14 -10- จากตารางสร ปผลงานการปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาของกล มบร หารท วไปซ งม ท งหมด 200 กล มงานและแบ งระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ผลท ได ค อ ม 117 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไป ตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ ม 82 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ใน ระด บด ค ดเป นร อยละ ม 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร ง ค ดเป น ร อยละ 0.50 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค

15 -11- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งาน ความเหมาะสมด านงบประมาณ แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

16 -12- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 ภาพรวม ตอนท 1 สร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ส งก ด การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ ภาพรวมโรงเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณซ งม ท งหมด 850 กล มงาน และแบ ง ระด บการประเม นออกเป น 4 ระด บ ค อระด บ 1 หมายถ ง ปร บปร ง ระด บ 2 หมายถ ง พอใช ระด บ 3

17 -13- หมายถ ง ด ระด บ 4 หมายถ ง ด มาก ผลท ได ค อ ม 593 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ใน ระด บด มากค ดเป นร อยละ กล มงาน 224 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ด เป นร อยละ ม 17 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 2.00 และ 16 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 1.88 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด %

18 -14- กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารงบประมาณ จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารงบประมาณซ งม ท งหมด 52 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 40 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป น ร อยละ ม 5 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ 9.62 ม 4 กล ม งานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 7.69 และ 3 กล มงานปฏ บ ต งาน ด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 5.77 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ ท าให ม เอกสาร วารสาร และแบบฟอร ม เพ อบร การแก คร อาจารย และบ คคลภายนอก ซ งมาต ดต องาน ราชการได อย างเพ ยงพอ ตลอดป การศ กษา ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค - 1.ได ร บงบประมาณน อย เน องจากม เจ าหน าท มาเพ ม 1 คน 2.จ านวนถ ายเอกสารม จ านวนมาก ท าให ส นเปล องงบประมาณ

19 -15- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารว ชาการ จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารว ชาการซ งม ท งหมด 541 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 388 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ

20 ม 133 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ ม 8 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 1.48 และ 12 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน น ไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร งค ดเป นร อยละ 2.22 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.การบร การส งคม จ านวนคร งท ให บร การ เช น ดนตร สากล วงโยธวาท ต ประมาณจ านวน ๔๐ คร ง ดนตร ไทย ๒๕ คร ง นาฏศ ลป ๒๐ คร ง 2.คร ในกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ม หล กส ตรและก าหนดการจ ดการเร ยนร ไป ในแนวเด ยวก นท กระด บช น และท าให คร ในกล มสาระฯเข าใจตรงก นในการจ ดการเร ยนการสอนในว ชา โลกศ กษาท ช ดเจน 3.น กเร ยนได ประสบการณ ตรงจากการศ กษาแหล งเร ยนร ท ได พบได เห น และน ามาเปร ยบเท ยบก บสภาพ ความเป นอย ของตนเอง และมองเห นความส าค ญของปร ชญาเศรษฐก จ ได อย างช ดเจน 4.น กเร ยนได ทราบความเป นไปของโลก ก าวท นโลก และร เท าท นความเป นไปของโลก 5.ม ว สด อ ปกรณ ในการจ ดการเร ยนการสอน ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.งบประมาณในการจ ดการม น อยไม เพ ยงพอ 2.การไปศ กษาแหล งเร ยนร จ าเป นต องใช รถหลายค นและไปพร อมก นจ งท าให เก ดป ญหาของคนหม มากซ ง ต องรอไปพร อมก น รถบางค นย งมาไม ถ ง รถอ กค น ศ กษาเสร จเร ยบร อยแล ว 3.งบประมาณน อย ไม เพ ยงพอในการจ ดซ อวารสารท ด ม ประโยชน ได อย างหลากหลาย 4.ว สด อ ปกรณ ไม เพ ยงพอก บความต องการของคร ในกล มสาระ 5.การใช เง นและการเบ กใช เง นไม เป นไปตามแผนงานท ได ร บอน ม ต 6.การใช เง นในการเข าร วมก จกรรมไม ได เป นตามท ได ร บจ ดสรรตามแผนงานโรงเร ยน

21 -17- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารก จการน กเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของกล มบร หารก จการน กเร ยน ซ งม ท งหมด 57 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 48 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป น

22 -18- ร อยละ ม 8 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และม 1 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บปร บปร ง ค ดเป นร อยละ 1.75 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ คร ในกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะม อ ปกรณ สน บสน นการเร ยนการสอน ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค 1.ไม ม ห องเร ยนท ใช อ ปกรณ เทคโนโลย 2.น กเร ยนม ความอ อนน อมมากข น 3.น กเร ยนม การแต งกายถ กต องตามระเบ ยบมากข น 4.การต ดต อส อสารรายงานสถานการณ ม ประส ทธ ภาพ 5.การจราจรภายในโรงเร ยนเป นไปด วยความเร ยบร อย

23 -19- รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมด านงบประมาณ ตามแผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป ตอนท 1 สร ปผลงาน/โครงการ/ก จกรรม การปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมในงบประมาณท ได ร บและว สด อ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต งาน น บจ านวน ของ รห สก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามงบประมาณ กล มบร หารท วไป จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานม ความเหมาะสมในงบประมาณของงานบร หารท วไปซ งม ท งหมด 200 กล มงาน ผลท ได ค อ ม 117 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด มากค ดเป นร อยละ

24 ม 78 กล มงานปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บด ค ดเป นร อยละ และม 5 กล มงาน ปฏ บ ต งานด าเน นไปตามระยะเวลาอย ในระด บพอใช ค ดเป นร อยละ 2.50 ตอนท 2 ผลงานท ปรากฏ 1.คณะคร น กเร ยน ศ ษย เก า ได ร บข าวสารและก จกรรมต างๆของโรงเร ยนอย างท วถ ง 2.สถานศ กษาม การจ ดแผนงานเพ อส งเสร มความส มพ นธ และร วมม อก บช มชน 3.ม ว สด อ ปกรณ เพ ยงพอต อการให บร การบ คลากร ตอนท 3 ป ญหาและอ ปสรรค งบประมาณไม เพ ยงพอ

25 -21- สร ปการปฏ บ ต งาน ตามมาตรฐานการศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

26 -22- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 ภาพรวม ส งก ด การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

27 -23- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา ภาพรวมโรงเร ยน จากตารางสร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชซ งม 18 มาตรฐาน 898 กล มงาน สร ปได ด งต อไปน ม จ านวน 44 กล มงานอย ในมาตรฐานท 1 ค อผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ม จ านวน 85 กล มงานอย ในมาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ม จ านวน 61 กล มงานอย ในมาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม จ านวน 48 กล มงานอย ในมาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบค ด สร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ม จ านวน 68 กล มงานอย ในมาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร ม จ านวน 52 กล มงานอย ในมาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถ ท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ม จ านวน 61 กล มงานอย ในมาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ม จ านวน 6 กล มงานอย ในมาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล

28 -24- ม จ านวน 29 กล มงานอย ในมาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ม จ านวน 27 กล มงานอย ในมาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ม จ านวน 49 กล มงานอย ในมาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ม จ านวน 163 กล มงานอย ในมาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษาตามท ก าหนดในกฎกระทรวง ม จ านวน 39 กล มงานอย ในมาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม ม จ านวน 65 กล มงานอย ในมาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นท ก าหนดข น ม จ านวน 10 กล มงานอย ในมาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น ม จ านวน 65 กล มงานอย ในมาตรฐานท 16 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ ม จ านวน 1 กล มงานอย ในมาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ม จ านวน 25 กล มงานอย ในมาตรฐานท 18 สถานศ กษาม การร วมม อก นระหว างบ าน องค กรทาง ศาสนา สถาบ นทางว ชาการ และองค กรภาคร ฐและเอกชนเพ อพ ฒนาว ถ การเร ยนร ในช มชน

29 -25- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารงบประมาณ

30 -26- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารงบประมาณม ท งหมด 52 กล มงาน ครอบคล ม 8 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 2 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 3 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.92 มาตรฐานท 9 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.69 มาตรฐานท 11 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.92 มาตรฐานท 12 จ านวน 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 15 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 1.92 มาตรฐานท 18 จ านวน 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 5.77

31 -27- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

32 -28- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารว ชาการ สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารว ชาการม ท งหมด 564 กล มงาน ครอบคล ม 18 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 12 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13 มาตรฐานท 2 จ านวน 47 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.33 มาตรฐานท 3 จ านวน 41 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.27 มาตรฐานท 4 จ านวน 35 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.21 มาตรฐานท 5 จ านวน 66 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ มาตรฐานท 6 จ านวน 17 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.01 มาตรฐานท 7 จ านวน 31 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 5.50 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 0.18 มาตรฐานท 8 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 9 จ านวน 23 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ 4.08 มาตรฐานท 10 จ านวน 27 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.79 มาตรฐานท 11 จ านวน 25 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 4.43 มาตรฐานท 12 จ านวน 105 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 19 กล ม งาน ค ดเป นร อยละ 3.37 มาตรฐานท 14 จ านวน 61 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 15 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.71 มาตรฐานท 16 จ านวน 41 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.27 มาตรฐานท 17 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.18 มาตรฐานท 18 จ านวน 8 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.42

33 -29- สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตามมาตรฐาน การศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ นน บ จ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

34 -30- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารก จการน กเร ยน สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารก จการน กเร ยนม ท งหมด 83 กล มงาน ครอบคล ม 10 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 30 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 2 จ านวน 7 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.43 มาตรฐานท 3 จ านวน 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.02 มาตรฐานท 4 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 มาตรฐานท 7 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 มาตรฐานท 9 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20 มาตรฐานท 11 จ านวน 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 12 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.41 มาตรฐานท 15 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ 1.20 มาตรฐานท 16 จ านวน 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.61

35 -31- การปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม การด าเน นงาน/โครงการม ความเหมาะสมตาม มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เปอร เซ นน บจ านวน ของ รห สก จกรรม % % % % % % % % % % % % % % % % ผลรวมท งหมด %

36 -32- กราฟแสดงการด าเน นงานตามมาตรฐานการศ กษา กล มบร หารท วไป สร ปการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารท วไปม ท งหมด 564 กล มงาน ครอบคล ม 16 มาตรฐาน ได แก มาตรฐานท 1 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.01 มาตรฐานท 2 จ านวน 25 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 3 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.04 มาตรฐานท 4 จ านวน 7 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.52 มาตรฐานท 5 จ านวน 2 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.01 มาตรฐานท 6 จ านวน 35 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 7 จ านวน 24 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ มาตรฐานท 8 จ านวน 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.51 มาตรฐานท 9 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อย ละ 0.50 มาตรฐานท 11 จ านวน 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 0.50 มาตรฐานท 12 จ านวน 34 กล มงาน ค ดเป น ร อยละ มาตรฐานท 13 จ านวน 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.02 มาตรฐานท 14 จ านวน 4 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 2.01 มาตรฐานท 15 จ านวน 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.01 มาตรฐานท 16 จ านวน 21 กล มงาน ค ดเป นร อยละ มาตรฐานท 18 จ านวน 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.04

37 -33- สร ปการปฏ บ ต งาน ตามกลย ทธ โรงเร ยน ป การศ กษา 2554 จ านวนแนกตาม - ภาพรวมโรงเร ยน - กล มบร หาร 4 ฝ าย

38 -34- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 ภาพรวม ส งก ด (ท งหมด) ข อม ล เปอร เซ น น บ ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตาม น บจ านวน ของ รห ส จ านวน ของ รห ส กลย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช ก จกรรม ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน ภาพรวมโรงเร ยน

39 -35- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชซ งม 8 กลย ทธ 870 กล มงาน สร ปได ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส มาตรฐานสากลโดยเน นการม ส วนร วม ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 94 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการให เข มแข งโดยใช วงจรค ณภาพ (PDCA) บน พ นฐานของหล กธรรมาภ บาลม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 164 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม มาตรฐาน ค ณภาพตามเกณฑ ว ชาช พคร ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 81 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 9.31 กลย ทธ ท 4 ส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนอย างหลากหลายให สอดคล องก บหล กส ตรสถานศ กษา ม กล ม งานท อย ในกลย ทธ น 198 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ส งเสร มการใช ส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ท เหมาะสมในระบบการบร หารจ ดการและ ระบบการจ ดการเร ยนร ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 42 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.83 กลย ทธ ท 6 ส งเสร มและสน บสน นเคร อข ายคร ผ ปกครองและช มชนให ม ส วนร วมในการด แล ช วยเหล อน กเร ยน เพ อสร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะท พ งประสงค ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 140 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ส งเสร มการม ส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 103 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ส งเสร มและสน บสน นการน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางในการ ปฏ บ ต งานและพ ฒนาค ณภาพช ว ตบนพ นฐานของความเป นไทย ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 48 กล มงาน ค ด เป นร อยละ 5.52

40 -36- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารงบประมาณ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารงบประมาณ

41 -37- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มกล มบร หารงบประมาณ ม ท งหมด 47 กล มงานครอบคล ม 7 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 4 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 8.51 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 20 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.38 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13 กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 13 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 5 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.13

42 -38- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารว ชาการ (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารว ชาการ

43 -39- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มกล มบร หารว ชาการ ม ท งหมด 548 กล มงานครอบคล ม 8 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 86 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 110 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 34 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 6.20 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 164 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 23 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 4.20 กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 52 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 9.49 กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 65 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 14 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 2.55

44 -40- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารก จการน กเร ยน ส งก ด (ท งหมด) ข อม ล ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม เปอร เซ น น บจ านวนของ รห สก จกรรม % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารก จการน กเร ยน สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารก จการน กเร ยน ม ท งหมด 83 กล มงานครอบคล ม 7 กลย ทธ ได แก

45 -41- กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.61 กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 7.23 กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 11 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 45 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 16 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 1 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.20

46 -42- สร ปการปฏ บ ต งานตามตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป การศ กษา 2554 กล มบร หารท วไป (ท งหมด) ส งก ด ข อม ล เปอร เซ น น บจ านวน ของ รห ส ก จกรรม ตารางการเปร ยบเท ยบการด าเน นงาน/โครงการตามกล ย ทธ โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช น บ จ านวน ของ รห ส ก จกรรม % % % % % % % % ผลรวมท งหมด % กราฟแสดงการด าเน นงานตามกลย ทธ ของโรงเร ยน กล มบร หารท วไป

47 -43- สร ปการปฏ บ ต งานตามกลย ทธ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชกล มบร หารท วไป ม ท งหมด 192 กล ม งานครอบคล ม 8 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 3 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 1.56 กลย ทธ ท 2 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 31 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 3 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 38 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 4 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 22 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 5 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 6 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 3.13 กลย ทธ ท 6 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 38 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 7 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 21 กล มงาน ค ดเป นร อยละ กลย ทธ ท 8 ม กล มงานท อย ในกลย ทธ น 33 กล มงาน ค ดเป นร อยละ 17.19

48 -44- สร ปการใช จ ายเง น แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน

49 -45- ตารางแสดงสร ปการใช งบประมาณตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2554 จ าแนกตามโครงสร างการบร หารโรงเร ยน รห สหมวดเง น งบอน ม ต 54 รายจ าย คงเหล อ bu กล มงานอ านวยการและบร หาร งบประมาณ 10,080,000 9,335, ,379 bu งานส าน กงานอ านวยการและ บร หารงบประมาณ - 66,890-66,890 bu งานธ รการ 70, ,644-77,644 bu บ คลากร 20,000-20,000 bu งานบร หารการเง นและบ ญช 5,030,000 1,716,166 3,313,834 bu งานพ สด และส นทร พย 1,030,000 1,680, ,957 bu งานนโยบายและแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 140,000 69,813 70,187 bu งานประก นค ณภาพการศ กษา 70,000 4,640 65,360 bu งานควบค มภายใน - 46,000-46,000 bu งานเทคโนโลย 3,430,000 5,249,262-1,819,262 bu งานสารสนเทศ 40,000-40,000 bu งานยานพาหนะ 250, , ,249 wi กล มงานบร หารว ชาการ 50,603,905 49,663, ,020 wi งานส าน กงานบร หารว ชาการ 824,512 1,482, ,808 wi งานส งเสร มและพ ฒนาว ชาช พ คร 235, ,067 64,233 wi งานว ดผล, 2.4 งานทะเบ ยน 550, , ,072 wi งานหล กส ตรและการสอน 270, , ,970 wi งานห องเร ยนส เข ยว 25,000 20,000 5,000

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information