แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร"

Transcription

1 1 แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ผลผล ตบร การการศ กษาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รห ส ก (4) 1. ร บสม ครน กศ กษาใหม ก (230) /90,000 (1) รณรงค ประชาส มพ นธ ร บสม ครน กศ กษาใหม 350 คร ง - ระด บปร ญญาตร (1.1, ) บ งอร/มน ก (220) /62,500 - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต/ปร ญญาโท/ปร ญญาเอก (3.1,3.5) ส มาล /มน ก (230) /10,000 (2) ร บสม ครน กศ กษาใหม 40 คร ง - ระด บปร ญญาตร ( ) บ งอร ก (210) /75,000 - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต/ปร ญญาโท/ปร ญญาเอก (3.2) ส มาล ก(220)/112,600 - โครงการส มฤทธ บ ตร (2) บ งอร ก (230) /90,000 (3) ร อยละของจานวนน กศ กษาใหม ท กระด บสม ครผ าน 1,127 คน งานส งเสร ม ศวน. 2. บร การงานทะเบ ยนน กศ กษา (1) ร อยละเฉล ยของน กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนท กระด บ ร อยละ 80 งานส งเสร ม ก (210) /75,000 ผ าน ศวน.เม อเท ยบก บการศ กษาผ านมา - ระด บปร ญญาตร (1.6) ณ ฎฐา ก (230) /90,000 - ระด บบ ณฑ ตศ กษา (3.3) ส มาล 3. บร การห องสม ดและส อโสตท ศน ปกรณ (1) บร การห องสม ดแก น กศ กษาและประชาชน 1,500 ราย เพ ชรดา ก (210) /28,000 - จ ดหาทร พยากรสารสนเทศประเภทหน งส อพ มพ วารสาร น ตยสาร (1-4) 345 รายการ - บร การทร พยากรสารสนเทศ 92 รายการ - โครงการฝ กอบรมการส บค นสารสนเทศออนไลน (11) 1 คร ง ก (900)/22,000 - โครงการฝ กอบรมการให บร การตอบคาถามน กศ กษา 1 คร ง ก (900) /20,000 มสธ. (12)

2 2 (2) บร การส อโสตท ศน ปกรณ /อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ - บาร งร กษาอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (18) 30 รายการ ประพ นธ พร/ - - บร การการใช อ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (15-17) 12 เด อน วโรรส/ธนศร พ (210)/18,000 (3) บร การเคร อข ายคอมพ วเตอร และระบบอ นเตอร เน ต 12 เด อน ธนศร - 4. บร การแนะแนวการศ กษา ก(230)/18,000 (1) บร การแนะแนวการศ กษาต อ มสธ. - นอก ศวน. ในเขตพ นร บผ ดชอบ ( ) 18 คร ง ว ร ช/ส มาล ก (220)/16,000 - ณ ทาการศ นย ฯ (4.1) งานส งเสร ม (2) น ทรรศการการศ กษาทางไกล มสธ. (15) ก (220)/20,000 (3) ส มมนาอาจารย แนะแนว (10) 1 คร ง ว ร ช ก (500)/50,000 (4) สร างเคร อข ายแนะแนวการศ กษาต อ มสธ. (11) 10 แห ง ว ร ช ก (500)/50,000 5 เคร อข ายบร การการศ กษาในพ น ก (230)/30,000 (1) ส มมนาผ นาชมรมน กศ กษา (8) 1 คร ง ว ร ช 80,000 (2) สน บสน นก จกรรมชมรมน กศ กษาและชมรมบ ณฑ ต (6) 8 ชมรม ว ร ช ก (220)/37,000 (3) ประช มเคร อข ายปฏ บ ต การ มสธ. (9) 1 คร ง ว ร ช ก (500)/36,000 (4) น เทศศ นย บร การเฉพาะก จ ม ม มสธ. และศ นย บร การ 9 แห ง/18 คร ง งานบร การส อ ก (220)/32,000 การศ กษา มสธ. (5) ประช มผ นาชมรมน กศ กษา (8) (7) 2 คร ง ว ร ช ก (220)/32, สร างเคร อข ายด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ 5 สถาบ น ก (500)/25,000 น กศ กษา มสธ. ก บสถาบ นการศ กษาอ นในพ น (27) 7. สน บสน นงานหล กของมหาว ทยาล ยให บร การการศ กษา ก (230)/36,000 (1) ก จกรรมปฐมน เทศน กศ กษาใหม - ระด บปร ญญาตร (1.7) 1 คร ง ณ ฎฐา สาน กบร การ - ระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต (3.7) 1 คร ง ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ (2) ก จกรรมส มมนาเสร มบ ณฑ ตศ กษา ตาม มสธ.กาหนด (3.6) ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ (3) อบรมเข มประสบการณ ว ชาช พประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ตาม มสธ.กาหนด ส มาล สาน กบ ณฑ ตฯ หล กส ตรและการสอน (3.8)

3 3 (4) ก จกรรมฝ กซ อมย อยพ ธ พระราชทานปร ญญาบ ตร (13) 1 คร ง ส มาล สาน กบร การ 8. โครงการย ทธศาสตร รห ส ก (1) โครงการลดอ ตราการลาออกกลางค น (drop out) (5) งานส งเสร มฯ (500) / 80,000 - การให บร การร บลงทะเบ ยน คาร องและให คาปร กษา 12 คร ง * * * * ณ สนามสอบในเขตพ นศ นย ฯ 8 จ งหว ด - การให คาปร กษาสายด วนทางโทรศ พท ม อถ อ 2,000 คน - การส งเสร มความสาเร จทางการศ กษา 2 คร ง * * - การประชาส มพ นธ เพ อรณรงค ให น กศ กษามา 2,000 ฉบ บ ลงทะเบ ยน (2) โครงการ One Stop Service (ก 2.3.1) (17) งานส งเสร มฯ คร ภ ณฑ 162,000 ผลผล ตการบร หารงานท วไป ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ.เพชรบ ร รห ส พ (4) 1. ระด บคะแนนเฉล ยของการส งข อม ลสาค ญระด บ ระด บ 3 มหาว ทยาล ยภายในระยะเวลากาหนด (ตามกาหนด) ต วช ว ดในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ระยะเวลาการส งแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2555 กฤต กร/ดารา พ (210) /30,000 - ระยะเวลาการส งงบประมาณประจ าป งบประมาณ พ (210) / 30, ระยะเวลาการรายงานผลคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ดารา พ (210) / 30, ระยะเวลาการจ ดส งรายงานการประก นค ณภาพ ป ดารา พ (210) / 30,000 การศ กษา ระยะเวลาการจ ดส งเร องการจ ดซ อจ ดจ าง คร ภ ณฑ ให บ สรา พ (210) / 30,000 กองพ สด 2. ร อยละความสาเร จของแผนแม บทการประชาส มพ นธ ของ ร อยละ 70 คณะทางาน พ (220) / 30,000 ต วช ว ดในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป และคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป 2554 ศวน.

4 4 สน บสน นการบร หารจ ดการท วไป (งานอานวยการ) 1 (1) งานธ รการ งานสารบรรณ และงานบ คคล 3,000 เร อง บ สรา พ (210)/30,000 (2) งานประช มศ นย ฯ - ประช มบ คลากร 6 คร ง บ สรา/กฤต กร - ประช มคณะทางาน 10 คร ง คณะทางาน (3) งานยานพาหนะ 700 คร ง กฤต กร (4) งานพ สด /การจ ดซ อ จ ดจ างคร ภ ณฑ 10 เร อง บ สรา (5) งานร กษาความปลอดภ ยของศ นย ฯ 365 ว น กฤต กร (6) งานเช าใช ห องประช ม (ภายใน+ภายนอก) 60 คร ง บ สรา/กฤต กร พ (210)/18,000 สน บสน นการบร หารจ ดการท วไป (งานบร หารท วไป) 2 แผนปฏ บ ต ราชการ / โครงการ และงบประมาณประจาป 1 ฉบ บ - ดาเน นการเพ อจ ดทาและประช มแผนปฏ บ ต ราชการ / 1 คร ง คณะทางาน พ (220)/12,000 โครงการ และงบประมาณประจาป ส งข อม ลแผนปฏ บ ต ราชการ / โครงการ และ 1 ฉบ บ บ สรา/ดารา พ (210)/30,000 งบประมาณประจาป 2555 และนาข อม ลเข าระบบ งบประมำณ 3 ม ต 3 คาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป ฉบ บ พ (210)/30,000 - ดาเน นการตามต วช ว ดในคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ 12 เด อน บ คลากรท กคน ประจาป - รายงานผลคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป คร ง คณะทางาน 4 รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 3 คร ง พ (210)/30,000 - รายงานผลตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป คร ง คณะทางาน - รายงานผลการดาเน นงานประจาป งบประมาณ คร ง ดารา 5 การใช จ ายงบประมาณประจาป 12 คร ง พ (210)/30,000 - การเง น บ ญช และงบประมาณท งระบบเก าและระบบ - งานอานวยการ สามม ต - รายงานและเอกสารต างๆ ทางการเง น ประจาเด อน 12 ฉบ บ * * * * * * * * * * * * ดารา

5 5 6 การประก นค ณภาพการศ กษา (QA) 1 ฉบ บ ดารา พ (210)/30,000 - ค ม อและรายงานการประเม นค ณภาพการศ กษา ป 1 ฉบ บ คณะทางาน การศ กษา ดาเน นการตามแผน (ปฏ ท นการประก นค ณภาพ) - บ คลากรท กคน - ร บประเม นค ณภาพการศ กษาภายในของศ นย ฯ 1 คร ง ศ นย ฯ 7 ระบบควบค มภายในและบร หารความเส ยง 4 ฉบ บ บ สรา พ (210) /30,000 - จ ดทาแผนบร หารความเส ยง บสน.1 ประจาป ฉบ บ คณะทางาน - ดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยงประจาป บ คลากรท กคน - รายงานผลตามแผนบร หารความเส ยง ประจาป ฉบ บ บ สรา (บนส.2) 8 การจ ดการความร (KM) 4 ฉบ บ กฤต กร พ (210) /30,000 - จ ดทาแผนการจ ดการความร ประจาป 2554 และ 1 ฉบ บ กฤต กร พ (220) /15,000 แผน 5 ป - ดาเน นการตามแผนการจ ดการความร ประจาป บ คลากรท กคน - รายงานผลการดาเน นงานการจ ดการความร ประจาป 3 ฉบ บ กฤต กร 2554 ๙. ประเม นผลการพ จารณาเล อนข นเง นเด อน/การ 2 คร ง คณะทางาน - ปฏ บ ต งาน - ประเม นผลการพ จารณาเล อนข นเง นเด อนข าราชการ 2 คร ง - ประเม นผลการปฏ บ ต งานพน กงาน 1 คร ง - ประเม นผลการปฏ บ ต งานล กจ างช วคราวรายเด อน 1 คร ง 9 การประชาส มพ นธ และการสร างภาพล กษณ คณะทางาน พ(220)/30,000 (1) จ ดทาส อประชาส มพ นธ ต างๆ 5,000 ช น (2) การประชาส มพ นธ หน วยงานภายนอก/เคร อข าย 8 คร ง สถาบ นอ ดมฯ (3) การประชาส มพ นธ ผ านส อ มสธ./ส อท องถ น 8 สถาน /192 คร ง ส มาล (4) จ ดทารายการว ทย ตลอดป ส มาล /ประพ นธ พร ก (410)/40,000

6 6 10 การพ ฒนางานโครงสร างพ นฐานทางกายภาพ งานพ ฒนา/ปร บปร ง กฤต กร 1,992,000 โครงสร างพ นฐานทางกายภาพ (เง นคงคล ง) (1) สารวจออกแบบงานปร บปร งทาการ ศวน. 1 คร ง (2) ควบค มงานปร บปร งพ ฒนาทาการ ศวน. 1 คร ง (3) ปร บปร งพ ฒนาทาการ ศวน. 1 คร ง ก จกรรม/โครงการบร การว ชาการแก ส งคม 1 โครงการฝ กอบรม หล กการ อ ดมการณ ว ธ การ การ ว ร ช 149,740.- จ ดต งสหกรณ และศ กษาด งานศ นย สาธ ตสหกรณ โครงการตามพระราชประสงค ห บกะพง และโครงการช ง ห วม น ตามพระราชดาร 2 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การทากล อง / อเนกประสงค (24) ราจวน 3 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การเป นพ ธ กรในงาน / พ ธ การ (14) ราจวน 4 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การทาหน งส อเด ก / (25) ราจวน 5 โครงการเร ยนร ภ ม ป ญญาชาวบ าน 100 ประโยชน ตาลโตนดไทย (24) ก จกรรม/โครงการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1 โครงการส บสานประเพณ สงกรานต ( ) 2 โครงการตามรอยส นทรภ ในเม องเพชร (21) 3 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ ป นป น สก ลช างเม องเพชร * ค ณค ามรดกไทย (29) 4 โครงการถวายเท ยนพรรษา 5 โครงการเร ยนร ว ถ ช ว ตการทานาเกล อ (30) 6 โครงการว นสถาปนามหาว ทยาล ยครบรอบ 32 ป (13) โครงการกองท น มสธ. 12 ป เพ ชรดา (25)

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information