สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖"

Transcription

1 สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

2 ค าน า การจ ดท าสร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 น ว ทยาล ยฯ ย ดถ อเป นแนวปฏ บ ต เพ อให สถานศ กษาใช เป นแนวทางการบร หารงบประมาณของว ทยาล ยประจ าป โดยย ดหล กให สอดคล อง ก บว ตถ ประสงค และนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รวมท งย ทธศาสตร ของ กระทรวงศ กษาธ การ สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) โดยค าน งถ งการใช งบประมาณให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการเร ยนการสอน และการพ ฒนาสถานศ กษา การจ ดท าสร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป ในคร งน ได ร บความร วมม อเป นอย างด จากหน วยงานท ก ฝ ายและแผนกว ชาท กแผนก ของว ทยาล ยฯ ให การด าเน นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผลต อไป งานแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร

3 สารบ ญ ค าน า แผนภ ม โครงสร างการบร หารของสถานศ กษา. ประว ต ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร... ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอนในป จจ บ น... ว ส ยท ศน และพ นธก จของว ทยาล ย... ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ... ความเก ยวข อง นโยบายร ฐบาล แผนย ทธศาสตร ศธ. และ แผนย ทธศาสตร สอศ.... ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ ด านการอาช วศ กษา... เป าประสงค (Goal) ของ สอศ.... รายละเอ ยดการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น ป งบประมาณ นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา... สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ภาคผนวก... หน า

4 คณะกรรมการบร หารสถานศ กษา แผนภ ม บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ผ อ านวยการว ทยาล ย นายไชยน นท แสงเมฆา คณะกรรมการสถานศ กษา แบบฟอร ม ป.1/1 ฝ ายบร หารทร พยากร นางอาร ย พงษ สมบ รณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายว ช ย หาญพลาช ย ฝ ายพ ฒนาการศ กษา ฝ ายว ชาการ นายชลว ฒน ศ ร วาจา งานบร หารงานท วไป นายส ว นต พงศ งานบ คลากร นางน ตยาพร เสมอ งานแผนและงบประมาณ นายน ก ล ปรางค งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายมาน ตย ห มาน น งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา นายส ทธ กร สมทรง งานคร ท ปร กษา นางณ ฐมน ชมศาสตร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นายวส นต บ วทร พย แผนกว ชาช พตามสาขาท เป ดสอน งานการเง น นางส มาล ผ องผ ว งานบ ญช นางจ นตนา ยงท ศน ย งานพ สด นายเอกศ ลป ยงท ศน ย งานอาคารสถานท นายไพพยนต น นทะ งานความร วมม อ นายมานพ บ ตรแวว งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ นายภ ญโญ ข าประด ษฐ งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางสาวเอ อมพร ทองเย น งานปกครอง นายพ ทธน นท พรสมมนต งานแนะแนวอาช พและจ ดหางาน นายว ทยา แสนค า งานสว สด การน กเร ยน น กศ กษา นางสาวอ นท รา ว ฒนล มานนท งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายมานะ วาจาส ตย งานว ดผลและประเม นผล นายทรงช ย จ นทร ประเสร ฐ งานว ทยบร การและห องสม ด นางรว วรรณ ประย รเวช งานทะเบ ยน นางเยาวภา บ ญ งานประชาส มพ นธ นายสมพร บ ญร น งานส งเสร มผล ตผล การค าและประกอบธ รก จ นายว เล ศ อ ศวพรรณราย งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายมาโนช ร งษ มณ ร ตน งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายประพจน น ธ ส ทธ พล งานส อการเร ยนการสอน นายอภ ชาต อน ก ลเวช 1

5 2 ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร เป นสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวง ศ กษาธ การ ม หน าท จ ดการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ประว ต ท ต งและขนาด ข อม ลพ นฐาน ปร ชญา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร เร มก อต งเม อว นท 1 ส งหาคม พ.ศ บนเน อท 10 ไร 2 งาน 42 ตารางวา โดยการเช าท ด นของว ดอร ญญ กาวาส (นาป า) อ าเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ในนามโรงเร ยนช างไม ชลบ ร ต อมา ได ร บการพ ฒนาและเปล ยนช อ ตามล าด บด งน ว นท 1 ส งหาคม พ.ศ ช อโรงเร ยนช างไม ชลบ ร ว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ช อโรงเร ยนการช างชลบ ร ป พ.ศ.2502 ได ร บความช วยเหล อด านเคร องกล และการอบรมบ คลากรจาก สปอ. ป พ.ศ.2512 ได เข าร วมอย ในโครงการพ ฒนาอาช วศ กษา (กพอ.) และในป เด ยวก นน ได ย าย จากสถานท เด มไปสถานท ใหม ซ งต งอย เลขท 205 หม 3 ถนนบ านบ ง แกลง ต าบลหนองชาก อ าเภอ บ านบ ง จ งหว ดชลบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท (038) , , โทรสาร (038) ม เน อท ท งหมด 94 ไร ล กษณะพ นท เป นร ป ส เหล ยมคางหม กว างประมาณ 280 เมตร ยาวประมาณ 550 เมตร ท ศเหน อ : ต ดถนนสาธารณะ บ านบ ง หนองชาก ท ศใต : ต ดท ด นเกษตรกร ไร อ อย ท ศตะว นออก : ต ดท ด นเกษตรกร ไร อ อย ท ศตะว นตก : ต ดโรงเร ยนจ ฬาภรณ ราชว ทยาล ย ชลบ ร ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ.2513 ช อโรงเร ยนเทคน คชลบ ร ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ.2519 ช อว ทยาล ยอาช วศ กษาชลบ ร ว ทยาเขต 1 ตามประกาศเร อง การรวมสถานศ กษาเพ อจ ดต งเป นว ทยาล ย โดยการรวมโรงเร ยนเทคน คชลบ ร และโรงเร ยนอาช วศ กษา ชลบ ร โดยแบ งเป น 2 ว ทยาเขต ค อ ว ทยาเขต 1 ได แก โรงเร ยนเทคน คชลบ ร ว ทยาเขต 2 ได แก โรงเร ยนอาช วศ กษาชลบ ร ท ง 2 ว ทยาเขตรวมก นต งเป น ว ทยาล ยอาช วศ กษาชลบ ร ว นท 1 มกราคม พ.ศ โดยประกาศของกระทรวงศ กษาธ การให เป นว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จนถ งป จจ บ น ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จ ดการศ กษาเพ อม งให ผ ส าเร จการศ กษาสามารถออกไปประกอบอาช พได ท ง ภาคร ฐและเอกชน ม ความเช อม นในตนเอง ในว ชาช พ สามารถสร างงานเพ อประกอบอาช พอ สระได และม พ นฐานความร เพ ยงพอส าหร บการศ กษาเพ มเต ม โดยว ทยาล ยได ย ดแนวปฏ บ ต ตามปร ชญาของว ทยาล ย ค อ ท กษะเย ยม เป ยมค ณธรรม ล าเล ศว ชา ( ปรม ทกษ ธมม ว ช ชา )

6 3 ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอนในป จจ บ น 1. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 1.1 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ม 6 สาขาว ชา 11 สาขางาน สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต สาขาว ชาเคร องม อกล - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ โลหะ - สาขางานเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง - สาขางานอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานซ อมบ าร งเคร องจ กรกล สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ - สาขางานเทคโนโลย สารสนเทศ 2. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2.1 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ม 11 สาขาว ชา 14 สาขางาน สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานเทคน คยานยนต สาขาว ชาเทคน คการผล ต - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ โลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง - สาขางานเคร องกลไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า

7 สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร - สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานเทคน คการก อสร าง สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล - สาขางานออกแบบและเข ยนแบบการผล ต สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานต ดต งและบ าร งร กษา สาขาว ชาเมคคาทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ - สาขางานเทคโนโลย สารสนเทศ 3. เท ยบโอนประสบการณ 3.1 ประเภทช างอ ตสาหกรรม ท งระด บ ปวช. และ ปวส. ว ส ยท ศน และพ นธก จของว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ว ส ยท ศน เป นองค กรท ม งม นจ ดการเร ยนการสอนด านอ ตสาหกรรม เพ อผล ตก าล งคนต งแต ระด บฝ ม อ ระด บเทคน ค ให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ส งแวดล อม ความก าวหน าของเทคโนโลย ความต องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาช พอ สระ พ นธก จ 1. ม งเน นให น กเร ยน น กศ กษา ได ฝ กท กษะท ถ กต อง และม ความร ค ค ณธรรม ม บ คล กภาพท ด และเป นคนด ของส งคม 2. สน บสน นหล กส ตรนอกระบบ เพ อเป นทางเล อกใหม ของผ ท ศ กษาอย ในระด บ ปวช. และ ปวส. โดยใช หล กส ตรระยะส น / หล กส ตรเท ยบโอน / สะสมหน วยก ต / หล กส ตรฝ กอบรมว ชาช พส าหร บเยาวชน ผ ส าเร จการศ กษาม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ตลอดจนน าภ ม ป ญญาท องถ นมาปร บใช 3. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ให เอ ออ านวยต อการพ ฒนาและหร อผล ตก าล งคนให ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการ

8 4. พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และความร ความสามารถท เป นเล ศทางว ชาการท ท น ต อความก าวหน าทางอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย 5. สน บสน นบ คลากรให ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 6. สน บสน น คร ให ม ความร ความเข าใจ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ในการผล ตส อและ นว ตกรรมการสอน ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและสร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ต อย างท วถ งโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให เป นพลเม องท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล ค าน ยมองค กร ย ทธศาสตร พ ฒนาองค กรส ความเป นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 1. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บท กประเภท 2. การสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชากรท กกล มอย างเสมอภาค 3. การปฏ ร ปคร เพ อยกฐานะคร และว ชาช พคร ให เป นว ชาช พช นส ง 4. การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระด บอาช วศ กษา และการฝ กอาช พให สอดคล องก บตลาดแรงงาน ท ง ในเช งปร มาณและค ณภาพ 5

9 6 5. การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อให การศ กษาท ดเท ยมก บนานาชาต 6. การสน บสน นการว จ ยและพ ฒนา และบร การทางว ชาการ เพ อสร างนว ตกรรมและการพ ฒนาประเทศ 7. การเพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการ เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐาน ค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และ 4 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ 4 และน กศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 หร อเท ยบเท า ได ร บเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหา ท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย างม ค ณภาพ 3. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน กร วมอน ร กษ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 4. น กเร ยน น กศ กษาท กกล ม ได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 5. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและยกระด บค ณภาพช ว ต 6. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาตามเส นทางว ชาช พท งระบบเต มตามศ กยภาพ เพ อ ยกระด บเข าส มาตรฐานว ชาช พช นส ง 7. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล 8. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 9. น กศ กษาท ก าล งจะจบการศ กษาม โอกาสเข าถ งแหล งท น และม ทางเล อกท จะประกอบธ รก จสร างต ว 10. หน วยงานม ระบบบร หารและการจ ดการความร รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 11. ผลงานการศ กษาและว จ ยเพ อบร การร กษาพยาบาลและส งเสร มส ขภาพได ร บการพ ฒนา 12. ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ได ร บการเผยแพร น าไปใช ประโยชน หร อต อยอดในเช งพาณ ชย 13. น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บการเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศในภ ม ภาค 14. หน วยงานม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล

10 7 เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตและม เน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย างม ค ณภาพ 3. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล 4. เด ก เยาวชนและประชาชนได ร บความร ความเข าใจม ความตระหน กร วมอน ร กษ และบ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 5. เด ก เยาวชนและประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 6. ประชาชนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 7. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ และยกระด บค ณภาพช ว ต ส าหร บ (Flagship project) ของกระทรวงศ กษาธ การ ภายใต ย ทธศาสตร ประเทศ (Country Strategy : CS) ซ งได จ ดล าด บความส าค ญแล ว ประกอบด วย 1. โครงการพ ฒนาการศ กษาเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. โครงการกองท นต งต วได 3. โครงการปฏ ร ปหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอนเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา 4. โครงการผล ตและพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บความต องการของประเทศ 5. โครงการสร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม 6. โครงการผล ต พ ฒนา เสร มสร างค ณภาพช ว ตคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา และมาตรฐาน ว ชาช พ 7. โครงการส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา 8. โครงการพ ฒนาเม องการศ กษานานาชาต 9. โครงการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหารอ นทร ย จ งหว ดเช ยงใหม 10. โครงการเพ มศ กยภาพบ คลากรจากพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยศ นย ว ทยาศาสตร ฮาลาล จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

11 ความเก ยวข อง นโยบายร ฐบาล แผนย ทธศาสตร ศธ. แผนย ทธศาสตร สอศ. นโยบายร ฐบาล*.; นโยบายท 4 นโยบายส งคมและ ค ณภาพช ว ต แผนย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ภายใต แผนบร หาร ราชการแผ นด นและ แผนปฏ บ ต ราชการ จ านวน 20 นโยบาย โครงการตามนโยบาย (ปกต ) และ Flagship ของ สอศ. ท งส น 82 โครงการ โครงการตามนโยบาย (ปกต ) จ านวน 60 โครงการ โครงการ Flagship จ านวน 22 โครงการ 8

12 9 ย ทธศาสตร 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตามความต องการของลาด แรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค ภาระก จ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพและความเป นเล ศทาง ว ชาช พ พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ภารก จและนโยบาย การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาส สากล พ.ศ คณะกรรมการการอาช วศ กษา ของ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ด งน 1) ด านการเพ มปร มาณผ เร ยนสายอาช พ ก าหนดเป าหมายของการด าเน นงานโดย 1.1) ร กษาเป าหมายผ เร ยนในระด บ ปวช. การเพ มปร มาณผ เร ยนในระด บ ปวส. 1.2) ลดป ญหาการออกกลางค น โดยวางเป าหมายให ลดลงร อยละ 5 ด วยการป องก น/ด แลรายบ คคล การว จ ยพ ฒนา แก ป ญหารายว ทยาล ย/รายสาขาว ชา การว เคราะห แก ป ญหาเช งระบบ กล มเป าหมาย ใน 50 ว ทยาล ยท ม ป ญหาการออกกลางค นส ง 1.3) จ ดการเร ยนการสอนในระด บพ นท และภาพรวมตามความต องการในแต ละสาขา 1.4) เป ดโอกาสให น กเร ยนเข าเร ยนสายอาช พด วยระบบโควตา 1.5) เข าถ งกล มเป าหมายผ ม ส วนส าค ญต อการเล อกเร ยนอาช วศ กษาในเช งร ก ซ งได แก น กเร ยน และ ผ ปกครอง 2) ด านการขยายโอกาสในการเร ยนอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ 2.1) จ ดอาช วศ กษาครอบคล มท กพ นท สาขาอาช พ การขยายกล มเป าหมาย

13 10 2.2) จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษาในร ปแบบกล มจ งหว ด 18 กล มจ งหว ดและกร งเทพมหานคร รวม 19 สถาบ น และสถาบ นการอาช วศ กษาเกษตร ภาคละ 1 แห ง จ านวน 4 แห ง 2.3) จ ดต งสถานศ กษาอาช วะอ าเภอในกล มอ าเภอช นหน ง 2.4) ส งเสร มการจ ดอาช วะชายแดนใต ส ส นต ส ข ศ นย ฝ กอบรมอาช วะ อาช วะสองระบบ และการจ ด หล กส ตรอาช วะท องถ น และสน บสน นท นการศ กษาแก ผ ด อยโอกาส 2.5) ม งผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน สาขาท เป นนโยบาย ร ฐบาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยการจ ดอาช วศ กษาเฉพาะทาง อาท ป โตรเคม การสร างเกษตรร นใหม คร วไทยส คร วโลก พล งงานทดแทน โลจ สต กส /รถไฟความเร วส ง อ ญ มณ ยานยนต ไฟฟ า อ เล กทรอน กส ท องเท ยว/โรงแรม ฯลฯ 2.6) ขยายกล มเป าหมายอาช วะในโรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐาน และอาช วะเพ อคนพ การ อาช วะว ยแรงงาน อาช วะส งว ย อาช วะเพ อสตร อบรมระยะส น/ตลาดน ดอาช พ ศ นย ซ อมสร างเพ อ ช มชน เท ยบโอนความร และประสบการณ เพ อต อยอดและพ ฒนาท กษะท ง Upgrade Skills และ Re Skills ร วมจ ดอาช วศ กษาในสถานพ น จ เร อนจ า ค ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 2.7) สน บสน นให หน วยงาน/องค กร ร วมจ ดอาช วศ กษาซ งได แก สถานประกอบการ อปท. และ ภาคเอกชนจากสาขาอาช พต างๆ ฯลฯ 2.8) จ ดอาช วะทางเล อก อาช วะทายาท ว ทยาล ยอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร อาช วะอ นเตอร และ อาช วะเท ยบโอนประสบการณ 2.9) เพ มช องทางการเร ยนอาช วศ กษาด วย อาช วะทางไกล และเคร อข ายว ทย เพ อการศ กษาและพ ฒนา อาช พ (R-radio network) 3) ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษา 3.1) ระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน ส งเสร มค ณภาพและสร างความเข มแข งในการพ ฒนาและ ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษาโดย - พ ฒนาการจ ดการเร ยนร ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพ มพ นท กษะประสบการณ จากการเร ยนในสถานท จร ง/สถานการณ จร ง อาท Fix It Center และกรณ ภ ยพ บ ต - พ ฒนาระบบน เทศ การจ ดการความร และถ ายทอดประสบการณ จากคร ร นพ ส คร ร นใหม (น เทศภายใน) และการน เทศทางไกล - สร างความเข มแข งการประก นค ณภาพภายใน สน บสน นให ท กว ทยาล ย ผ านการประเม นค ณภาพ ภายนอกระด บด มาก และเตร ยมพร อมร บการประเม นระด บสากล - ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาขนาดเล ก ให เป นตามว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง ตามความต องการของ พ นท และการให บร การกล มเป าหมายพ เศษ อาท คนพ การ, ว ยท างาน, ส งว ย, สตร ฯลฯ

14 11 - ใช ICT เพ อการเร ยนการสอน สน บสน นความพร อมในด าน Hardware ส อการเร ยนการสอน ส งเสร มการ ประกวดส อ/ส อออนไลน และจ ดต งว ทยาล ยต นแบบการใช ICT เพ อการเร ยนการสอน - พ ฒนาคร สร างเคร อข ายคร Social Media และ Network สน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ - จ ดหาส อ/หน งส อ ว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน ท ท นสม ยและเพ ยงพอ 3.2) ระด บผ เร ยน ยกระด บความสามารถของผ เร ยนเพ อให ผ ส าเร จอาช วศ กษา ม ข ดความสามารถใน การแข งข นท งสมรรถนะหล ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน งหน าท (Function Competency) โดยใช V-NET การประเม นด านมาตรฐานว ชาช พ และ การประเม นระด บ ห องเร ยน สร างเสร มท กษะอาช พในอนาคตด วยก จกรรมองค การว ชาช พ ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม ว ถ ประชาธ ปไตย ความม ว น ย เสร มสร างท กษะช ว ต ความสามารถด านนว ตกรรม/ส งประด ษฐ การเป น ผ ประกอบการ พ ฒนาท กษะการค ดบนพ นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมท งการแก ป ญหาด านพฤต กรรมและการใช เวลาให เก ด ประโยชน อาท ส ภาพบ ร ษอาช วะ ล กเส อ ก ฬา และการป องก น/แก ไขการทะเลาะว วาท 3.3) เตร ยมผ เร ยนส การเป นประชาคม ASEAN โดยการเพ มจ านวนสถานศ กษา English Program (EP) Mini English Program (MEP) ท กจ งหว ด ใช หล กส ตร/ส อต างประเทศ สน บสน นการฝ กงาน ต างประเทศ/บร ษ ทต างประเทศและในประเทศ ยกระด บท กษะด านภาษาอ งกฤษในงาน อาช พ ส งเสร ม การเร ยนร ภาษาประเทศค ค า จ ดระบบ Sister School ท กประเทศใน ASEAN 4) ด านการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4.1) ด านบร หารท วไป ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการได แก Web Portal, E-office และ Data based รวมท งการปร บภาพล กษณ เช งบวก 4.2) ด านงบประมาณ ใช แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding โดยการจ ดงบประมาณตามความจ าเป นพ นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจ ดซ อจ ดจ าง, จ ดหางบประมาณค าสาธารณ ปโภคและค าจ างคร ให เพ ยงพอ 4.3) ด านบร หารงานบ คคล สร างเคร อข ายคร /สมาคมว ชาช พ จ ดหาล กจ าง พน กงานราชการให เพ ยงพอ รวมท งการพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของสถาบ นการอาช วศ กษา 4.4) ด านการสร างความร วมม อท กภาคส วนท งในประเทศและต างประเทศเพ อพ ฒนา การจ ด อาช วศ กษา ด งน - องค การ/สมาคมว ชาช พ สภาอ ตสาหกรรม สภาหอการค า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค การฝ กงาน ฯลฯ - ประเทศเพ อนบ าน ประเทศในกล มอาเซ ยน - องค การระหว างประเทศ ได แก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ - ประเทศต างๆในภ ม ภาคของโลก ได แก สาธารณร ฐประชาชนจ น อ สลาเอล ญ ป น เดนมาร ก เยอรม น ฯลฯ

15 รายละเอ ยดการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น ป งบประมาณ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 4.1 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต นโยบายร ฐบาล ข อ สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการสร างความ เสมอภาคและความเป นธรรมให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร องทางกายและการเร ยนร รวมท งชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ ง แรกเก ดให ได ร บการด แลอย างม ประส ทธ ภาพท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ยและ พ ฒนาการอย างม ค ณภาพต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาส าหร บกล มท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เช น กล มแม บ าน จ ดให ม ระบบสะสมผลการศ กษาและ การเท ยบโอนเพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลดป ญหาคนออกจากระบบการศ กษา นอกจากน จะด าเน นการลดข อจ าก ดของการเข าถ งการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและอาช วศ กษา ช นส ง โดยจ ดให ม โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต โดยให ผ ก เร มใช ค นต อเม อม รายได เพ ยงพอท จะเล ยงต วได พ กช าระหน แก ผ เป นหน กองท นก ย มเพ อการศ กษา โดยปร บเปล ยนการช าระ หน เป นระบบท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต ปร บปร งระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อท กระด บให เอ อต อการ กระจายโอกาส โดยเฉพาะอย างย งจะจ ดให ม ระบบค ดเล อกกลางเพ อเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพและเป นธรรม ด าเน น โครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กไทยได ไปเร ยนต อ ต างประเทศ จ ดการศ กษาช มชนเพ อม งให เก ดส งคมแห งการเร ยนร และการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ Flagship 1. การสร างโอกาสทางการศ กษา นโยบายร ฐบาล ข อ ปฏ ร ปคร ยกฐานะคร ให เป นว ชาช พช นส งอย างแท จร ง โดยปฏ ร ประบบการผล ตคร ให ม ค ณภาพ ท ดเท ยมก บนานาชาต สร างแรงจ งใจให คนเร ยนด และม ค ณธรรมเข าส ว ชาช พคร ปร บปร งระบบเง นเด อน และค าตอบแทนคร พ ฒนาระบบความก าวหน าของคร โดยใช การประเม นเช งประจ กษ ท อ งข ดความสามารถ และว ดส มฤทธ ผลของการจ ดการศ กษาเป นหล ก จ ดระบบการศ กษาและฝ กอบรมเพ อพ ฒนาค ณภาพคร อย าง ต อเน อง แก ป ญหาหน ส นคร โดยการพ กชาระหน และการปร บโครงสร างหน ตามนโยบายแก ป ญหาหน คร วเร อนของร ฐบาล พ ฒนาระบบภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการกระจายคร ขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร ใน สาระว ชาหล ก เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษา โครงการ Flagship 2. พ ฒนาคร ขบวนการผล ต การขาดแคลนคร มาตรฐานคร มาตรฐานความก าวหน า 12

16 13 นโยบายร ฐบาล ข อ เร งพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยการปฏ ร ประบบความร ของส งคมไทย อ นประกอบด วยการ ยกระด บองค ความร ให ได มาตรฐานสากล จ ดให ม โครงการต าราแห งชาต ท บรรจ ความร ท ก าวหน าและได มาตรฐานท งความร ท เป นสากลและภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มการอ าน พร อมท งส งเสร มการเร ยนการสอน ภาษาต างประเทศและภาษาถ น จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ปฏ ร ปหล กส ตรการศ กษาท กระด บให รองร บ การเปล ยนแปลงของโลกและท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลบนความเป นท องถ นและความเป นไทย เพ ม ผลส มฤทธ ของการศ กษาท กระด บช นโดยว ดผลจากการผ านการทดสอบมาตรฐานในระด บชาต และ นานาชาต ขจ ดความไม ร หน งส อให ส นไปจากส งคมไทย จ ดให ม คร ด เพ ยงพอในท กห องเร ยน ให ม โรงเร ยน และสถาบ นอาช วศ กษาค ณภาพส งในท กพ นท พ ฒนามหาว ทยาล ยเข าส ระด บโลก พ ฒนาระบบการศ กษาให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรมม งการสร างจร ยธรรมในระด บป จเจก รวมท งสร างความตระหน กในส ทธ และหน าท ความเสมอภาค และด าเน นการให การศ กษาเป นพ นฐานของส งคมประชาธ ปไตยท แท จร ง ปร บปร ง โครงสร างระบบบร หารการศ กษาโดยการกระจายอานาจส พ นท ให เสร จสมบ รณ โดยเร มจากพ นท ท ม ความ พร อม นโยบายร ฐบาล ข อ จ ดการศ กษาข นอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณและ ค ณภาพ โดยกระบวนการสร างประสบการณ ระหว างเร ยนอย างเหมาะสม และสน บสน นการสร างรายได ระหว างเร ยน และสน บสน นให ผ สาเร จการศ กษาม งานท าได ท นท โดยความร วมม อระหว างแหล งงานก บ สถานศ กษา ส งเสร มให ม ศ นย อบรมอาช วศ กษาเพ อให น กเร ยน น กศ กษา และประชาชนสามารถเร ยนร หา ประสบการณ ก อนไปประกอบอาช พโดยให สถาบ นอาช วศ กษาด าเน นการร วมก บผ เช ยวชาญในแต ละอาช พ รวมท งจ ดให ม ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชนเพ อฝ กฝนช างฝ ม อและการสร างท กษะในการให บร การแก ประชาชน ท งน จะด าเน นการร วมก บภาคเอกชนอย างจร งจ ง เพ อส งเสร มการศ กษาในสายอาช วศ กษาให เป นท ยอมร บและสามารถม รายได ส งตามความสามารถ นโยบายร ฐบาล ข อ สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ยให ม งส การเป น มหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก ระดมสรรพก าล งเพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายการว จ ยแห งชาต เพ อสร างท นทาง ป ญญาและนว ตกรรม ผล กด นให ประเทศสามารถพ งตนเองได ทางเทคโนโลย เพ อน าไปส การสร างรากฐาน ใหม ของเศรษฐก จฐานนว ตกรรม จ ดต งศ นย ความเป นเล ศเพ อการว จ ยสาหร บสาขาว ชาท จ าเป น พ ฒนา โครงสร างการบร หารงานว จ ยของชาต โดยเน นความส มพ นธ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพระหว าง องค กรบร หารงานว จ ยก บสถาบ นอ ดมศ กษา โครงการ Flagship 3. การพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน 4. พ ฒนาองค ความร และการว จ ย 5. การพ ฒนาศ กยภาพทางการศ กษา แหล งเร ยนร ตามกล มอาช พต าง ๆ 6. การส งเสร มการม งานท า

17 นโยบายร ฐบาล ข อ เพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน โดยร วมม อก บ ภาคเอกชนและสถาบ นการศ กษา ในการวางแผนการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพและปร มาณ เพ ยงพอ สอดคล องตามความต องการของภาคการผล ตและบร การ เร งร ดการจ ดท ามาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พ ร บรองสมรรถนะการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานอาช พ และการจ ดท ามาตรฐานฝ ม อแรงงานให ครบท ก อ ตสาหกรรม โครงการ Flagship 7. การเตร ยมการเข าส ประชาคมโลก อาเซ ยนตามภ ม ภาคต าง ๆ 8. การบร หารจ ดการกลย ทธ นโยบายร ฐบาล ข อ เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อ ในการเร งยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบอ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวนท ศน การเร ยนร ให เป นแบบผ เร ยนเป นศ นย กลางและเอ อให เก ด การเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โฮม ท สามารถส ง ความร มาย งผ เร ยนโดยระบบอ นเทอร เน ตความเร วส ง ส งเสร มให น กเร ยน ท กระด บช นได ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร แท บเล ตเพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวาง ปร บปร งห องเร ยนนา ร องให ได มาตรฐานห องเร ยนอ เล กทรอน กส รวมท งเร งดาเน นการให กองท นเพ อพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ การศ กษา สามารถด าเน นการตาม ภารก จได โครงการ Flagship 9. การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 14

18 15 นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา 4.1 นโยบาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ ) การจ ดท าข อเสนอเช งนโยบาย เป าหมายย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาของ คณะอน กรรมการการอาช วศ กษาด านการก าหนดนโยบายเป าหมายการผล ตและแผนพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษา ให ความส าค ญก บค ณภาพผ ส าเร จอาช วศ กษาเป นส าค ญโดยม งปร บปร งป จจ ยสน บสน นและ กระบวนการจ ด อาช วศ กษาให เก ดค ณภาพท งในด าน 1) สารสนเทศส าค ญท จะเป นต วบ งช แนวทางการพ ฒนาก าล งคนในระด บโลกระด บภ ม ภาค ระด บประเทศระด บกล มจ งหว ดและระด บจ งหว ด 2) ให ความส าค ญก บคร และผ บร หารสถานศ กษาซ งเป นป จจ ยแห งความส าเร จ โดยม งเพ มพ น ข ดความสามารถของคร ในย คแห งการเปล ยนแปลง เพ อให คร สามารถจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 3) ยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนท สอดคล องและเช อมโยงก บสถานประกอบการ โดย เน นความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษา ระบบทว ภาค และการฝ กงาน 4) เตร ยมความพร อมกาล งคนรองร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในส วนของการต งร บ และเช งร ก ได แก การเพ มข ดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะก าล งคนอาช วศ กษาให ม มาตรฐานใน ระด บสากล ในการน คณะอน กรรมการฯ ได ก าหนดนโยบายและย ทธศาสตร ของการพ ฒนา ประกอบด วย 4 นโยบาย 10 ย ทธศาสตร 28 กลย ทธ และโครงการ 93 โครงการ ด งน นโยบายท 1 : ม งสร าง/ผล ตก าล งคนอาช วศ กษา ให ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงาน เป าหมาย : ผล ตและพ ฒนากาล งคนอาช วศ กษาภายใต บร บทความร วมม อก บสถานประกอบการ ให ได ตาม เป าหมายของการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองและฝ กอบรมว ชาช พก าล งคนอาช วศ กษาท อย นอกระบบให เพ มข น ย ทธศาสตร ท 1 ม งพ ฒนาค ณภาพและปร มาณผ เร ยนให ส มพ นธ ก บความต องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและระด บสากล กลย ทธ ท 1 ผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม สมรรถนะ ได มาตรฐานเป นท ยอมร บของตลาดแรงงาน และ ส งคมท งในประเทศภ ม ภาคอาเซ ยน และระด บสากล 1. โครงการศ กษาความต องการการผล ตและพ ฒนากาล งคนท งปร มาณและค ณภาพ ภายในประเทศ 1.1 ระด บจ งหว ด 1.2 ระด บกล มจ งหว ด 1.3 ระด บกล มอ ตสาหกรรม /กล มอาช พ 2. โครงการศ กษาความต องการการผล ตและพ ฒนากาล งคนท งด านปร มาณและค ณภาพ ตาม กรอบความร วมม อกล มประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนและสากล 3. โครงการศ กษาเป าหมายการผล ตและพ ฒนาก าล งคนระด บกลางของประเทศไทยระยะ 15 ป (ป การศ กษา )

19 ระยะท (60:40) ระยะท (70:30) กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษา และการฝ กอบรมว ชาช พด วยร ปแบบท หลากหลาย ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและการศ กษาระบบทว ภาค 1. โครงการแลกเปล ยนการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาและสถานประกอบการในกล มจ งหว ด 2. โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนและระด บสากล 3. โครงการแลกเปล ยนน กศ กษาอาช วศ กษาระหว างประเทศ กลย ทธ ท 3 ส งเสร ม สน บสน น และเร งร ดการจ ดอาช วศ กษาด านความร วมม อ ผล ตและพ ฒนา ก าล งคนร วมก นระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศ กษาระบบทว ภาค และการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พตามสาขาว ชาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน 1. โครงการพ ฒนาหล กส ตรทว ภาค ให สอดคล องก บขนาดและความสามารถของสถาน ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ภายใต ความร วมม อก บสถานประกอบการ 2. โครงการจ ดต งคณะกรรมการบร หารความร วมม อในการผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา ระด บจ งหว ด 3. โครงการสร างเคร อข ายความร วมม อก บสถานประกอบการในการจ ดการฝ กงานและฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ กลย ทธ ท 4 ปร บภาพล กษณ ท ศนคต และสร างการยอมร บของส งคมท ม ต อการเร ยนสายอาช พ ด วยกระบวนการเช งค ณภาพให ก บน กเร ยน กล มผ ปกครองและช มชน 1. โครงการส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยนเพ อเพ มประสบการณ ของผ เร ยนและ ลดภาระ ค าใช จ ายของผ ปกครอง 2. โครงการพ ฒนาระบบการแนะแนวอาช พเช งร กเพ อให สามารถเข าถ งพ อแม ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข อง 3. โครงการประชาส มพ นธ เผยแพร ภาพล กษณ เช งค ณภาพไปย งกล มเป าหมายให เห นความส าค ญ ของ การเร ยนอาช วศ กษาท จะสร างให เก ด การศ กษาเพ ออาช พ ค อ ดวงประท ปส องช ว ต ช วยเสร มสร าง เศรษฐก จ เพ อช ว ตท ม นคง 4. โครงการสร างภาพยนตร เพ อประชาส มพ นธ และปร บภาพล กษณ เก ยวก บว ถ ช ว ตชาว อาช วศ กษา เช งสร างสรรค 5. โครงการส งเสร มคนด ศร อาช วะ 6. โครงการเยาวชนอาช วะส มพ นธ ร วมสร างสรรค ส งคม 7. โครงการอาช วะอาสา เพ อพ ฒนาส งคม ย ทธศาสตร ท 2 การเพ มโอกาสการเร ยนและการฝ กอบรมว ชาช พอาช วศ กษาให ก บกล มผ อย นอกระบบ 16

20 กลย ทธ ท 1 ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ผ อย นอกระบบการศ กษา ให สามารถสร างงาน สร าง รายได 1. โครงการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และยกระด บรายได ของช มชน 2. โครงการฝ กอาช พระยะส นตามความต องการของตลาดแรงงาน กลย ทธ ท 2 ส งเสร ม สน บสน น และร วมม อพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พตลอด ช ว ตให แก ผ ปฏ บ ต งานในสถานประกอบการและผ อย นอกระบบ 1. โครงการเท ยบโอนประสบการณ ในการท างานเพ อให ค ณว ฒ ทางการศ กษา 2. โครงการอบรมฝ กอาช พร วมก บหน วยงานตามโครงการพระราชด าร 3. โครงการฝ กอาช พร วมก บผ ร บผ ดชอบโครงการตามนโยบายย ทธศาสตร 4. โครงการฝ กอาช พให ก บผ พ การ ส งอาย ผ ด อยโอกาส กลย ทธ ท 3 ส งเสร ม สน บสน นอบรมว ชาช พเพ อการพ ฒนาต อยอดอาช พเด มหร อสร างอาช พใหม ส าหร บผ ประกอบอาช พอ สระ 1. โครงการฝ กอบรมฝ ม อแรงงานเพ อสร างหร อเปล ยนอาช พท ตรงก บความต องการของ ตลาดแรงงาน 2. โครงการอบรมยกระด บฝ ม อแรงงานหล งเข าส ตลาดแรงงาน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบการประเม นมาตรฐานว ชาช พตามระบบค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรให ม ผลล พธ การเร ยนร เป นไปตามสมรรถนะของกรอบค ณว ฒ ว ชาช พ 1. โครงการศ กษาร ปแบบการพ ฒนาหล กส ตรเป นไปตามกรอบค ณว ฒ ว ชาช พโดยความร วมม อ ก บ สถานประกอบการ 2. โครงการพ ฒนาคณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรให ม ผลล พธ การเร ยนร ให ตรงก บสมรรถนะตาม กรอบ ค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 2 พ ฒนาระบบประเม นมาตรฐานว ชาช พตรงตามค ณว ฒ ว ชาช พ 1. โครงการพ ฒนาระบบประเม นมาตรฐานว ชาช พโดยความร วมม อของสถานประกอบการ 2. โครงการฝ กอบรมพ ฒนาคณะกรรมการผ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 4 สร างระบบการจ งใจให เก ดการต ดส นใจเข าศ กษาต ออาช วศ กษา กลย ทธ ท 1 ปร บระบบกองท นก ย มเพ อการศ กษาต ออาช วศ กษา 1. โครงการพ ฒนาหล กเกณฑ เพ อให กองท นก ย มเพ อการศ กษาจ ดสรรเง นก ย มให แก ผ เร ยน อาช วศ กษา 100% ในสาขาว ชาช พท ขาดแคลน 2. โครงการสน บสน นด านท นการศ กษาและส งอ านวยความสะดวก เช น ท พ กและแหล งรองร บงาน กลย ทธ ท ๒ จ ดหาแหล งเง นสน บสน นท นการศ กษาให ผ ท สนใจและคนเก งได ศ กษาในระด บปวช., ปวส. และปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การ 17

21 18 1. โครงการจ ดหาแหล งเง นท นการศ กษาจากภายนอกสถานศ กษา 2. โครงการจ ดหาแหล งเง นท นการศ กษาในสถานศ กษา 3. โครงการสน บสน นเคร องม อประจ าต วพ นฐานตามว ชาช พ กลย ทธ ท 3 สน บสน นแหล งเง นท นเพ อการประกอบอาช พอ สระหล งจบการศ กษา สร างความม นคง ในช ว ต 1. โครงการแนะแนวเส นทางความก าวหน าเพ อการประกอบอาช พ (Career Path) 2. โครงการกองท นต งต วอาช วศ กษา 3. โครงการเถ าแก น อย กลย ทธ ท 4 มาตรการทางด านภาษ อากรเพ อการจ งใจให สถานประกอบการให ความร วมม อใน การ จ ดการอาช วศ กษา 1. โครงการศ กษาการสร างแรงจ งใจ ทางด านมาตรการภาษ อากรให แก ภาคเอกชน/ สถาน ประกอบการในการร วมจ ดการอาช วศ กษา นโยบายท 2 : พ ฒนาปร มาณและค ณภาพของคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ด านอาช วศ กษา เป าหมาย : 1) ม ปร มาณคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษา พอเพ ยงต อการ จ ดการศ กษาระด บ ปวช. ระด บ ปวส. และระด บปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การและการ ฝ กอบรม ว ชาช พ 2) พ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษาให ม ค ณภาพและ ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องสม าเสมอ ย ทธศาสตร ท 1 สร างเสร มปร มาณคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1 การสน บสน นบ คลากรทางการศ กษาด านการอาช วศ กษาจากภาคร ฐ 1. โครงการขออ ตราก าล งข าราชการ พน กงานราชการให พอเพ ยง 2. โครงการขอร บงบประมาณค าจ างช วคราวคร และเจ าหน าท 3. โครงการค ร ทายาทคร ว ชาช พ (ขอท นการศ กษาและอ ตราบรรจ แต งต งคร ว ชาช พพ นธ ใหม ให แก ผ เร ยนต งแต ระด บ ปวช.,ปวส.,และปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การ) กลย ทธ ท 2 การสน บสน นบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษาจากภาคเอกชนและช มชน 1. โครงการเช ญคร เกษ ยณอาย ราชการเป นคร พ เศษ อาจารย พ เศษ 2. โครงการสร างระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญจากสถานประกอบการเป นคร พ เศษ อาจารย พ เศษ 3. โครงการคร พ เศษจากภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ านและผ เช ยวชาญในท องถ น

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ (ร าง) กรอบการปฏ ร ปการศ กษาให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ สถานการณ และ ป ญหาท พบ - ค ณภาพผ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนย ทธศาสตร ส าน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ ว ตถ ประสงค ปร ชญา : ส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนาคน พ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ปณ ธาน : ม งส ความเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information