สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖"

Transcription

1 สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

2 ค าน า การจ ดท าสร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 น ว ทยาล ยฯ ย ดถ อเป นแนวปฏ บ ต เพ อให สถานศ กษาใช เป นแนวทางการบร หารงบประมาณของว ทยาล ยประจ าป โดยย ดหล กให สอดคล อง ก บว ตถ ประสงค และนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รวมท งย ทธศาสตร ของ กระทรวงศ กษาธ การ สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) โดยค าน งถ งการใช งบประมาณให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการเร ยนการสอน และการพ ฒนาสถานศ กษา การจ ดท าสร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป ในคร งน ได ร บความร วมม อเป นอย างด จากหน วยงานท ก ฝ ายและแผนกว ชาท กแผนก ของว ทยาล ยฯ ให การด าเน นเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผลต อไป งานแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร

3 สารบ ญ ค าน า แผนภ ม โครงสร างการบร หารของสถานศ กษา. ประว ต ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร... ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอนในป จจ บ น... ว ส ยท ศน และพ นธก จของว ทยาล ย... ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ... ความเก ยวข อง นโยบายร ฐบาล แผนย ทธศาสตร ศธ. และ แผนย ทธศาสตร สอศ.... ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ ด านการอาช วศ กษา... เป าประสงค (Goal) ของ สอศ.... รายละเอ ยดการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น ป งบประมาณ นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา... สร ปแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ภาคผนวก... หน า

4 คณะกรรมการบร หารสถานศ กษา แผนภ ม บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ผ อ านวยการว ทยาล ย นายไชยน นท แสงเมฆา คณะกรรมการสถานศ กษา แบบฟอร ม ป.1/1 ฝ ายบร หารทร พยากร นางอาร ย พงษ สมบ รณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ นายว ช ย หาญพลาช ย ฝ ายพ ฒนาการศ กษา ฝ ายว ชาการ นายชลว ฒน ศ ร วาจา งานบร หารงานท วไป นายส ว นต พงศ งานบ คลากร นางน ตยาพร เสมอ งานแผนและงบประมาณ นายน ก ล ปรางค งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ นายมาน ตย ห มาน น งานก จกรรมน กเร ยน น กศ กษา นายส ทธ กร สมทรง งานคร ท ปร กษา นางณ ฐมน ชมศาสตร แผนกว ชาสาม ญส มพ นธ นายวส นต บ วทร พย แผนกว ชาช พตามสาขาท เป ดสอน งานการเง น นางส มาล ผ องผ ว งานบ ญช นางจ นตนา ยงท ศน ย งานพ สด นายเอกศ ลป ยงท ศน ย งานอาคารสถานท นายไพพยนต น นทะ งานความร วมม อ นายมานพ บ ตรแวว งานว จ ยพ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ นายภ ญโญ ข าประด ษฐ งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา นางสาวเอ อมพร ทองเย น งานปกครอง นายพ ทธน นท พรสมมนต งานแนะแนวอาช พและจ ดหางาน นายว ทยา แสนค า งานสว สด การน กเร ยน น กศ กษา นางสาวอ นท รา ว ฒนล มานนท งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน นายมานะ วาจาส ตย งานว ดผลและประเม นผล นายทรงช ย จ นทร ประเสร ฐ งานว ทยบร การและห องสม ด นางรว วรรณ ประย รเวช งานทะเบ ยน นางเยาวภา บ ญ งานประชาส มพ นธ นายสมพร บ ญร น งานส งเสร มผล ตผล การค าและประกอบธ รก จ นายว เล ศ อ ศวพรรณราย งานโครงการพ เศษและบร การช มชน นายมาโนช ร งษ มณ ร ตน งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค นายประพจน น ธ ส ทธ พล งานส อการเร ยนการสอน นายอภ ชาต อน ก ลเวช 1

5 2 ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร เป นสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวง ศ กษาธ การ ม หน าท จ ดการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ช นส ง (ปวส.) ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ประว ต ท ต งและขนาด ข อม ลพ นฐาน ปร ชญา ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร เร มก อต งเม อว นท 1 ส งหาคม พ.ศ บนเน อท 10 ไร 2 งาน 42 ตารางวา โดยการเช าท ด นของว ดอร ญญ กาวาส (นาป า) อ าเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ในนามโรงเร ยนช างไม ชลบ ร ต อมา ได ร บการพ ฒนาและเปล ยนช อ ตามล าด บด งน ว นท 1 ส งหาคม พ.ศ ช อโรงเร ยนช างไม ชลบ ร ว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ช อโรงเร ยนการช างชลบ ร ป พ.ศ.2502 ได ร บความช วยเหล อด านเคร องกล และการอบรมบ คลากรจาก สปอ. ป พ.ศ.2512 ได เข าร วมอย ในโครงการพ ฒนาอาช วศ กษา (กพอ.) และในป เด ยวก นน ได ย าย จากสถานท เด มไปสถานท ใหม ซ งต งอย เลขท 205 หม 3 ถนนบ านบ ง แกลง ต าบลหนองชาก อ าเภอ บ านบ ง จ งหว ดชลบ ร รห สไปรษณ ย โทรศ พท (038) , , โทรสาร (038) ม เน อท ท งหมด 94 ไร ล กษณะพ นท เป นร ป ส เหล ยมคางหม กว างประมาณ 280 เมตร ยาวประมาณ 550 เมตร ท ศเหน อ : ต ดถนนสาธารณะ บ านบ ง หนองชาก ท ศใต : ต ดท ด นเกษตรกร ไร อ อย ท ศตะว นออก : ต ดท ด นเกษตรกร ไร อ อย ท ศตะว นตก : ต ดโรงเร ยนจ ฬาภรณ ราชว ทยาล ย ชลบ ร ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ.2513 ช อโรงเร ยนเทคน คชลบ ร ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ.2519 ช อว ทยาล ยอาช วศ กษาชลบ ร ว ทยาเขต 1 ตามประกาศเร อง การรวมสถานศ กษาเพ อจ ดต งเป นว ทยาล ย โดยการรวมโรงเร ยนเทคน คชลบ ร และโรงเร ยนอาช วศ กษา ชลบ ร โดยแบ งเป น 2 ว ทยาเขต ค อ ว ทยาเขต 1 ได แก โรงเร ยนเทคน คชลบ ร ว ทยาเขต 2 ได แก โรงเร ยนอาช วศ กษาชลบ ร ท ง 2 ว ทยาเขตรวมก นต งเป น ว ทยาล ยอาช วศ กษาชลบ ร ว นท 1 มกราคม พ.ศ โดยประกาศของกระทรวงศ กษาธ การให เป นว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จนถ งป จจ บ น ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร จ ดการศ กษาเพ อม งให ผ ส าเร จการศ กษาสามารถออกไปประกอบอาช พได ท ง ภาคร ฐและเอกชน ม ความเช อม นในตนเอง ในว ชาช พ สามารถสร างงานเพ อประกอบอาช พอ สระได และม พ นฐานความร เพ ยงพอส าหร บการศ กษาเพ มเต ม โดยว ทยาล ยได ย ดแนวปฏ บ ต ตามปร ชญาของว ทยาล ย ค อ ท กษะเย ยม เป ยมค ณธรรม ล าเล ศว ชา ( ปรม ทกษ ธมม ว ช ชา )

6 3 ระด บการศ กษาและสาขาว ชาท เป ดสอนในป จจ บ น 1. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 1.1 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ม 6 สาขาว ชา 11 สาขางาน สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานยานยนต สาขาว ชาเคร องม อกล - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ โลหะ - สาขางานเข ยนแบบเคร องกล สาขาว ชาโลหะการ - สาขางานเช อมโลหะ สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส - สาขางานไฟฟ าก าล ง - สาขางานอ เล กทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานก อสร าง - สาขางานสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานซ อมบ าร งเคร องจ กรกล สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ - สาขางานเทคโนโลย สารสนเทศ 2. ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 2.1 ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม ม 11 สาขาว ชา 14 สาขางาน สาขาว ชาเคร องกล - สาขางานเทคน คยานยนต สาขาว ชาเทคน คการผล ต - สาขางานเคร องม อกล - สาขางานแม พ มพ โลหะ สาขาว ชาเทคน คโลหะ - สาขางานเทคน คการเช อมอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าก าล ง - สาขางานเคร องกลไฟฟ า - สาขางานต ดต งไฟฟ า

7 สาขาว ชาอ เล กทรอน กส - สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร - สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม สาขาว ชาการก อสร าง - สาขางานเทคน คการก อสร าง สาขาว ชาเทคน คสถาป ตยกรรม - สาขางานเทคน คสถาป ตยกรรม สาขาว ชาเข ยนแบบเคร องกล - สาขางานออกแบบและเข ยนแบบการผล ต สาขาว ชาเทคน คอ ตสาหกรรม - สาขางานต ดต งและบ าร งร กษา สาขาว ชาเมคคาทรอน กส - สาขางานเมคคาทรอน กส สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ - สาขางานเทคโนโลย สารสนเทศ 3. เท ยบโอนประสบการณ 3.1 ประเภทช างอ ตสาหกรรม ท งระด บ ปวช. และ ปวส. ว ส ยท ศน และพ นธก จของว ทยาล ยเทคน คชลบ ร ว ส ยท ศน เป นองค กรท ม งม นจ ดการเร ยนการสอนด านอ ตสาหกรรม เพ อผล ตก าล งคนต งแต ระด บฝ ม อ ระด บเทคน ค ให ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ส งแวดล อม ความก าวหน าของเทคโนโลย ความต องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาช พอ สระ พ นธก จ 1. ม งเน นให น กเร ยน น กศ กษา ได ฝ กท กษะท ถ กต อง และม ความร ค ค ณธรรม ม บ คล กภาพท ด และเป นคนด ของส งคม 2. สน บสน นหล กส ตรนอกระบบ เพ อเป นทางเล อกใหม ของผ ท ศ กษาอย ในระด บ ปวช. และ ปวส. โดยใช หล กส ตรระยะส น / หล กส ตรเท ยบโอน / สะสมหน วยก ต / หล กส ตรฝ กอบรมว ชาช พส าหร บเยาวชน ผ ส าเร จการศ กษาม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ตลอดจนน าภ ม ป ญญาท องถ นมาปร บใช 3. พ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ให เอ ออ านวยต อการพ ฒนาและหร อผล ตก าล งคนให ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการ

8 4. พ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และความร ความสามารถท เป นเล ศทางว ชาการท ท น ต อความก าวหน าทางอ ตสาหกรรมและเทคโนโลย 5. สน บสน นบ คลากรให ม การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน 6. สน บสน น คร ให ม ความร ความเข าใจ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ในการผล ตส อและ นว ตกรรมการสอน ย ทธศาสตร 2557 กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งเน นพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและสร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ต อย างท วถ งโดยการม ส วนร วมของท กภาคส วน เพ อให เป นพลเม องท ม ค ณภาพ ม ค ณธรรม จร ยธรรม พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล ค าน ยมองค กร ย ทธศาสตร พ ฒนาองค กรส ความเป นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 1. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท กระด บท กประเภท 2. การสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชากรท กกล มอย างเสมอภาค 3. การปฏ ร ปคร เพ อยกฐานะคร และว ชาช พคร ให เป นว ชาช พช นส ง 4. การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระด บอาช วศ กษา และการฝ กอาช พให สอดคล องก บตลาดแรงงาน ท ง ในเช งปร มาณและค ณภาพ 5

9 6 5. การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อให การศ กษาท ดเท ยมก บนานาชาต 6. การสน บสน นการว จ ยและพ ฒนา และบร การทางว ชาการ เพ อสร างนว ตกรรมและการพ ฒนาประเทศ 7. การเพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบบร หารจ ดการ เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐาน ค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 และ 4 น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 และ 4 และน กศ กษา ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 หร อเท ยบเท า ได ร บเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหา ท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย างม ค ณภาพ 3. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน กร วมอน ร กษ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 4. น กเร ยน น กศ กษาท กกล ม ได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 5. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและยกระด บค ณภาพช ว ต 6. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาตามเส นทางว ชาช พท งระบบเต มตามศ กยภาพ เพ อ ยกระด บเข าส มาตรฐานว ชาช พช นส ง 7. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล 8. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 9. น กศ กษาท ก าล งจะจบการศ กษาม โอกาสเข าถ งแหล งท น และม ทางเล อกท จะประกอบธ รก จสร างต ว 10. หน วยงานม ระบบบร หารและการจ ดการความร รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 11. ผลงานการศ กษาและว จ ยเพ อบร การร กษาพยาบาลและส งเสร มส ขภาพได ร บการพ ฒนา 12. ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ได ร บการเผยแพร น าไปใช ประโยชน หร อต อยอดในเช งพาณ ชย 13. น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บการเสร มสร างความส มพ นธ และ พ ฒนาความร วมม อก บประเทศในภ ม ภาค 14. หน วยงานม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล

10 7 เป าประสงค 1. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐานและค ณภาพ 2. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตและม เน อหาท เหมาะสมตามหล กส ตร ส งเสร มการเร ยนร อย างม ค ณภาพ 3. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพมาตรฐาน สามารถแข งข นได ในระด บสากล 4. เด ก เยาวชนและประชาชนได ร บความร ความเข าใจม ความตระหน กร วมอน ร กษ และบ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 5. เด ก เยาวชนและประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 6. ประชาชนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนดไว 7. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ และยกระด บค ณภาพช ว ต ส าหร บ (Flagship project) ของกระทรวงศ กษาธ การ ภายใต ย ทธศาสตร ประเทศ (Country Strategy : CS) ซ งได จ ดล าด บความส าค ญแล ว ประกอบด วย 1. โครงการพ ฒนาการศ กษาเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. โครงการกองท นต งต วได 3. โครงการปฏ ร ปหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอนเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา 4. โครงการผล ตและพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บความต องการของประเทศ 5. โครงการสร างและกระจายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งและเป นธรรม 6. โครงการผล ต พ ฒนา เสร มสร างค ณภาพช ว ตคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา และมาตรฐาน ว ชาช พ 7. โครงการส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา 8. โครงการพ ฒนาเม องการศ กษานานาชาต 9. โครงการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหารอ นทร ย จ งหว ดเช ยงใหม 10. โครงการเพ มศ กยภาพบ คลากรจากพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยศ นย ว ทยาศาสตร ฮาลาล จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

11 ความเก ยวข อง นโยบายร ฐบาล แผนย ทธศาสตร ศธ. แผนย ทธศาสตร สอศ. นโยบายร ฐบาล*.; นโยบายท 4 นโยบายส งคมและ ค ณภาพช ว ต แผนย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ ภายใต แผนบร หาร ราชการแผ นด นและ แผนปฏ บ ต ราชการ จ านวน 20 นโยบาย โครงการตามนโยบาย (ปกต ) และ Flagship ของ สอศ. ท งส น 82 โครงการ โครงการตามนโยบาย (ปกต ) จ านวน 60 โครงการ โครงการ Flagship จ านวน 22 โครงการ 8

12 9 ย ทธศาสตร 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาอย างม ค ณภาพ ได มาตรฐาน ตรงตามความต องการของลาด แรงงาน ส งคม ระด บประเทศและภ ม ภาค ภาระก จ จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ โดยค าน งถ งค ณภาพและความเป นเล ศทาง ว ชาช พ พ นธก จ 1) จ ดและส งเสร มการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐาน 2) ขยายโอกาสทางการศ กษาว ชาช พอย างท วถ งและเสมอภาค 3) สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พ 4) ว จ ย สร างนว ตกรรม พ ฒนาองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พ ภารก จและนโยบาย การข บเคล อนนโยบายร ฐบาล นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาส สากล พ.ศ คณะกรรมการการอาช วศ กษา ของ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ด งน 1) ด านการเพ มปร มาณผ เร ยนสายอาช พ ก าหนดเป าหมายของการด าเน นงานโดย 1.1) ร กษาเป าหมายผ เร ยนในระด บ ปวช. การเพ มปร มาณผ เร ยนในระด บ ปวส. 1.2) ลดป ญหาการออกกลางค น โดยวางเป าหมายให ลดลงร อยละ 5 ด วยการป องก น/ด แลรายบ คคล การว จ ยพ ฒนา แก ป ญหารายว ทยาล ย/รายสาขาว ชา การว เคราะห แก ป ญหาเช งระบบ กล มเป าหมาย ใน 50 ว ทยาล ยท ม ป ญหาการออกกลางค นส ง 1.3) จ ดการเร ยนการสอนในระด บพ นท และภาพรวมตามความต องการในแต ละสาขา 1.4) เป ดโอกาสให น กเร ยนเข าเร ยนสายอาช พด วยระบบโควตา 1.5) เข าถ งกล มเป าหมายผ ม ส วนส าค ญต อการเล อกเร ยนอาช วศ กษาในเช งร ก ซ งได แก น กเร ยน และ ผ ปกครอง 2) ด านการขยายโอกาสในการเร ยนอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พ 2.1) จ ดอาช วศ กษาครอบคล มท กพ นท สาขาอาช พ การขยายกล มเป าหมาย

13 10 2.2) จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษาในร ปแบบกล มจ งหว ด 18 กล มจ งหว ดและกร งเทพมหานคร รวม 19 สถาบ น และสถาบ นการอาช วศ กษาเกษตร ภาคละ 1 แห ง จ านวน 4 แห ง 2.3) จ ดต งสถานศ กษาอาช วะอ าเภอในกล มอ าเภอช นหน ง 2.4) ส งเสร มการจ ดอาช วะชายแดนใต ส ส นต ส ข ศ นย ฝ กอบรมอาช วะ อาช วะสองระบบ และการจ ด หล กส ตรอาช วะท องถ น และสน บสน นท นการศ กษาแก ผ ด อยโอกาส 2.5) ม งผล ตและพ ฒนาก าล งคนในสาขาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน สาขาท เป นนโยบาย ร ฐบาล และการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ โดยการจ ดอาช วศ กษาเฉพาะทาง อาท ป โตรเคม การสร างเกษตรร นใหม คร วไทยส คร วโลก พล งงานทดแทน โลจ สต กส /รถไฟความเร วส ง อ ญ มณ ยานยนต ไฟฟ า อ เล กทรอน กส ท องเท ยว/โรงแรม ฯลฯ 2.6) ขยายกล มเป าหมายอาช วะในโรงเร ยนการศ กษาข นพ นฐาน และอาช วะเพ อคนพ การ อาช วะว ยแรงงาน อาช วะส งว ย อาช วะเพ อสตร อบรมระยะส น/ตลาดน ดอาช พ ศ นย ซ อมสร างเพ อ ช มชน เท ยบโอนความร และประสบการณ เพ อต อยอดและพ ฒนาท กษะท ง Upgrade Skills และ Re Skills ร วมจ ดอาช วศ กษาในสถานพ น จ เร อนจ า ค ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 2.7) สน บสน นให หน วยงาน/องค กร ร วมจ ดอาช วศ กษาซ งได แก สถานประกอบการ อปท. และ ภาคเอกชนจากสาขาอาช พต างๆ ฯลฯ 2.8) จ ดอาช วะทางเล อก อาช วะทายาท ว ทยาล ยอาช วศ กษาฐานว ทยาศาสตร อาช วะอ นเตอร และ อาช วะเท ยบโอนประสบการณ 2.9) เพ มช องทางการเร ยนอาช วศ กษาด วย อาช วะทางไกล และเคร อข ายว ทย เพ อการศ กษาและพ ฒนา อาช พ (R-radio network) 3) ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษา 3.1) ระด บสถานศ กษา และระด บห องเร ยน ส งเสร มค ณภาพและสร างความเข มแข งในการพ ฒนาและ ยกระด บค ณภาพการจ ดอาช วศ กษาโดย - พ ฒนาการจ ดการเร ยนร ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning Authentic Assessment, การเพ มพ นท กษะประสบการณ จากการเร ยนในสถานท จร ง/สถานการณ จร ง อาท Fix It Center และกรณ ภ ยพ บ ต - พ ฒนาระบบน เทศ การจ ดการความร และถ ายทอดประสบการณ จากคร ร นพ ส คร ร นใหม (น เทศภายใน) และการน เทศทางไกล - สร างความเข มแข งการประก นค ณภาพภายใน สน บสน นให ท กว ทยาล ย ผ านการประเม นค ณภาพ ภายนอกระด บด มาก และเตร ยมพร อมร บการประเม นระด บสากล - ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาขนาดเล ก ให เป นตามว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง ตามความต องการของ พ นท และการให บร การกล มเป าหมายพ เศษ อาท คนพ การ, ว ยท างาน, ส งว ย, สตร ฯลฯ

14 11 - ใช ICT เพ อการเร ยนการสอน สน บสน นความพร อมในด าน Hardware ส อการเร ยนการสอน ส งเสร มการ ประกวดส อ/ส อออนไลน และจ ดต งว ทยาล ยต นแบบการใช ICT เพ อการเร ยนการสอน - พ ฒนาคร สร างเคร อข ายคร Social Media และ Network สน บสน นให คร ท าว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพ - จ ดหาส อ/หน งส อ ว สด ฝ ก อ ปกรณ การเร ยนการสอน ท ท นสม ยและเพ ยงพอ 3.2) ระด บผ เร ยน ยกระด บความสามารถของผ เร ยนเพ อให ผ ส าเร จอาช วศ กษา ม ข ดความสามารถใน การแข งข นท งสมรรถนะหล ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน งหน าท (Function Competency) โดยใช V-NET การประเม นด านมาตรฐานว ชาช พ และ การประเม นระด บ ห องเร ยน สร างเสร มท กษะอาช พในอนาคตด วยก จกรรมองค การว ชาช พ ปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม ว ถ ประชาธ ปไตย ความม ว น ย เสร มสร างท กษะช ว ต ความสามารถด านนว ตกรรม/ส งประด ษฐ การเป น ผ ประกอบการ พ ฒนาท กษะการค ดบนพ นฐาน Competency Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมท งการแก ป ญหาด านพฤต กรรมและการใช เวลาให เก ด ประโยชน อาท ส ภาพบ ร ษอาช วะ ล กเส อ ก ฬา และการป องก น/แก ไขการทะเลาะว วาท 3.3) เตร ยมผ เร ยนส การเป นประชาคม ASEAN โดยการเพ มจ านวนสถานศ กษา English Program (EP) Mini English Program (MEP) ท กจ งหว ด ใช หล กส ตร/ส อต างประเทศ สน บสน นการฝ กงาน ต างประเทศ/บร ษ ทต างประเทศและในประเทศ ยกระด บท กษะด านภาษาอ งกฤษในงาน อาช พ ส งเสร ม การเร ยนร ภาษาประเทศค ค า จ ดระบบ Sister School ท กประเทศใน ASEAN 4) ด านการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4.1) ด านบร หารท วไป ประย กต ใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการได แก Web Portal, E-office และ Data based รวมท งการปร บภาพล กษณ เช งบวก 4.2) ด านงบประมาณ ใช แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula Funding โดยการจ ดงบประมาณตามความจ าเป นพ นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจ ดซ อจ ดจ าง, จ ดหางบประมาณค าสาธารณ ปโภคและค าจ างคร ให เพ ยงพอ 4.3) ด านบร หารงานบ คคล สร างเคร อข ายคร /สมาคมว ชาช พ จ ดหาล กจ าง พน กงานราชการให เพ ยงพอ รวมท งการพ ฒนาระบบบร หารงานบ คคลของสถาบ นการอาช วศ กษา 4.4) ด านการสร างความร วมม อท กภาคส วนท งในประเทศและต างประเทศเพ อพ ฒนา การจ ด อาช วศ กษา ด งน - องค การ/สมาคมว ชาช พ สภาอ ตสาหกรรม สภาหอการค า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอ ตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค การฝ กงาน ฯลฯ - ประเทศเพ อนบ าน ประเทศในกล มอาเซ ยน - องค การระหว างประเทศ ได แก VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ - ประเทศต างๆในภ ม ภาคของโลก ได แก สาธารณร ฐประชาชนจ น อ สลาเอล ญ ป น เดนมาร ก เยอรม น ฯลฯ

15 รายละเอ ยดการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น ป งบประมาณ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 4.1 นโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต นโยบายร ฐบาล ข อ สร างโอกาสทางการศ กษา กระจายโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย โดยค าน งถ งการสร างความ เสมอภาคและความเป นธรรมให เก ดข นแก ประชากรท กกล ม ซ งรวมถ งผ ยากไร ผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ บกพร องทางกายและการเร ยนร รวมท งชนกล มน อย โดยส งเสร มการให ความร ต งแต อย ในครรภ มารดาถ ง แรกเก ดให ได ร บการด แลอย างม ประส ทธ ภาพท งแม และเด ก สน บสน นการจ ดการศ กษาตามว ยและ พ ฒนาการอย างม ค ณภาพต งแต ก อนว ยเร ยนจนจบการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ ดให ม การเท ยบโอนว ฒ การศ กษาส าหร บกล มท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เช น กล มแม บ าน จ ดให ม ระบบสะสมผลการศ กษาและ การเท ยบโอนเพ อขยายโอกาสให กว างขวางและลดป ญหาคนออกจากระบบการศ กษา นอกจากน จะด าเน นการลดข อจ าก ดของการเข าถ งการศ กษาระด บอ ดมศ กษาและอาช วศ กษา ช นส ง โดยจ ดให ม โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต โดยให ผ ก เร มใช ค นต อเม อม รายได เพ ยงพอท จะเล ยงต วได พ กช าระหน แก ผ เป นหน กองท นก ย มเพ อการศ กษา โดยปร บเปล ยนการช าระ หน เป นระบบท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต ปร บปร งระบบการค ดเล อกเข าศ กษาต อท กระด บให เอ อต อการ กระจายโอกาส โดยเฉพาะอย างย งจะจ ดให ม ระบบค ดเล อกกลางเพ อเข าศ กษาต อในมหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพและเป นธรรม ด าเน น โครงการ 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กไทยได ไปเร ยนต อ ต างประเทศ จ ดการศ กษาช มชนเพ อม งให เก ดส งคมแห งการเร ยนร และการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ Flagship 1. การสร างโอกาสทางการศ กษา นโยบายร ฐบาล ข อ ปฏ ร ปคร ยกฐานะคร ให เป นว ชาช พช นส งอย างแท จร ง โดยปฏ ร ประบบการผล ตคร ให ม ค ณภาพ ท ดเท ยมก บนานาชาต สร างแรงจ งใจให คนเร ยนด และม ค ณธรรมเข าส ว ชาช พคร ปร บปร งระบบเง นเด อน และค าตอบแทนคร พ ฒนาระบบความก าวหน าของคร โดยใช การประเม นเช งประจ กษ ท อ งข ดความสามารถ และว ดส มฤทธ ผลของการจ ดการศ กษาเป นหล ก จ ดระบบการศ กษาและฝ กอบรมเพ อพ ฒนาค ณภาพคร อย าง ต อเน อง แก ป ญหาหน ส นคร โดยการพ กชาระหน และการปร บโครงสร างหน ตามนโยบายแก ป ญหาหน คร วเร อนของร ฐบาล พ ฒนาระบบภ ม สารสนเทศเพ อใช ในการกระจายคร ขจ ดป ญหาการขาดแคลนคร ใน สาระว ชาหล ก เช น คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และภาษา โครงการ Flagship 2. พ ฒนาคร ขบวนการผล ต การขาดแคลนคร มาตรฐานคร มาตรฐานความก าวหน า 12

16 13 นโยบายร ฐบาล ข อ เร งพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยการปฏ ร ประบบความร ของส งคมไทย อ นประกอบด วยการ ยกระด บองค ความร ให ได มาตรฐานสากล จ ดให ม โครงการต าราแห งชาต ท บรรจ ความร ท ก าวหน าและได มาตรฐานท งความร ท เป นสากลและภ ม ป ญญาท องถ น ส งเสร มการอ าน พร อมท งส งเสร มการเร ยนการสอน ภาษาต างประเทศและภาษาถ น จ ดให ม ระบบการจ ดการความร ปฏ ร ปหล กส ตรการศ กษาท กระด บให รองร บ การเปล ยนแปลงของโลกและท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลบนความเป นท องถ นและความเป นไทย เพ ม ผลส มฤทธ ของการศ กษาท กระด บช นโดยว ดผลจากการผ านการทดสอบมาตรฐานในระด บชาต และ นานาชาต ขจ ดความไม ร หน งส อให ส นไปจากส งคมไทย จ ดให ม คร ด เพ ยงพอในท กห องเร ยน ให ม โรงเร ยน และสถาบ นอาช วศ กษาค ณภาพส งในท กพ นท พ ฒนามหาว ทยาล ยเข าส ระด บโลก พ ฒนาระบบการศ กษาให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรมม งการสร างจร ยธรรมในระด บป จเจก รวมท งสร างความตระหน กในส ทธ และหน าท ความเสมอภาค และด าเน นการให การศ กษาเป นพ นฐานของส งคมประชาธ ปไตยท แท จร ง ปร บปร ง โครงสร างระบบบร หารการศ กษาโดยการกระจายอานาจส พ นท ให เสร จสมบ รณ โดยเร มจากพ นท ท ม ความ พร อม นโยบายร ฐบาล ข อ จ ดการศ กษาข นอ ดมศ กษาและอาช วศ กษาให สอดคล องก บตลาดแรงงานท งในเช งปร มาณและ ค ณภาพ โดยกระบวนการสร างประสบการณ ระหว างเร ยนอย างเหมาะสม และสน บสน นการสร างรายได ระหว างเร ยน และสน บสน นให ผ สาเร จการศ กษาม งานท าได ท นท โดยความร วมม อระหว างแหล งงานก บ สถานศ กษา ส งเสร มให ม ศ นย อบรมอาช วศ กษาเพ อให น กเร ยน น กศ กษา และประชาชนสามารถเร ยนร หา ประสบการณ ก อนไปประกอบอาช พโดยให สถาบ นอาช วศ กษาด าเน นการร วมก บผ เช ยวชาญในแต ละอาช พ รวมท งจ ดให ม ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชนเพ อฝ กฝนช างฝ ม อและการสร างท กษะในการให บร การแก ประชาชน ท งน จะด าเน นการร วมก บภาคเอกชนอย างจร งจ ง เพ อส งเสร มการศ กษาในสายอาช วศ กษาให เป นท ยอมร บและสามารถม รายได ส งตามความสามารถ นโยบายร ฐบาล ข อ สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างท นป ญญาของชาต พ ฒนามหาว ทยาล ยให ม งส การเป น มหาว ทยาล ยว จ ยระด บโลก ระดมสรรพก าล งเพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายการว จ ยแห งชาต เพ อสร างท นทาง ป ญญาและนว ตกรรม ผล กด นให ประเทศสามารถพ งตนเองได ทางเทคโนโลย เพ อน าไปส การสร างรากฐาน ใหม ของเศรษฐก จฐานนว ตกรรม จ ดต งศ นย ความเป นเล ศเพ อการว จ ยสาหร บสาขาว ชาท จ าเป น พ ฒนา โครงสร างการบร หารงานว จ ยของชาต โดยเน นความส มพ นธ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพระหว าง องค กรบร หารงานว จ ยก บสถาบ นอ ดมศ กษา โครงการ Flagship 3. การพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน 4. พ ฒนาองค ความร และการว จ ย 5. การพ ฒนาศ กยภาพทางการศ กษา แหล งเร ยนร ตามกล มอาช พต าง ๆ 6. การส งเสร มการม งานท า

17 นโยบายร ฐบาล ข อ เพ มข ดความสามารถของทร พยากรมน ษย เพ อรองร บการเป ดเสร ประชาคมอาเซ ยน โดยร วมม อก บ ภาคเอกชนและสถาบ นการศ กษา ในการวางแผนการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพและปร มาณ เพ ยงพอ สอดคล องตามความต องการของภาคการผล ตและบร การ เร งร ดการจ ดท ามาตรฐานค ณว ฒ ว ชาช พ ร บรองสมรรถนะการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานอาช พ และการจ ดท ามาตรฐานฝ ม อแรงงานให ครบท ก อ ตสาหกรรม โครงการ Flagship 7. การเตร ยมการเข าส ประชาคมโลก อาเซ ยนตามภ ม ภาคต าง ๆ 8. การบร หารจ ดการกลย ทธ นโยบายร ฐบาล ข อ เร งพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท ดเท ยมก บนานาชาต โดยใช เป นเคร องม อ ในการเร งยกระด บค ณภาพและการกระจายโอกาสทางการศ กษา จ ดให ม ระบบการเร ยนแบบอ เล กทรอน กส แห งชาต เพ อเป นกลไกในการเปล ยนกระบวนท ศน การเร ยนร ให เป นแบบผ เร ยนเป นศ นย กลางและเอ อให เก ด การเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาเคร อข ายสารสนเทศเพ อการศ กษา พ ฒนาระบบ ไซเบอร โฮม ท สามารถส ง ความร มาย งผ เร ยนโดยระบบอ นเทอร เน ตความเร วส ง ส งเสร มให น กเร ยน ท กระด บช นได ใช อ ปกรณ คอมพ วเตอร แท บเล ตเพ อการศ กษา ขยายระบบโทรท ศน เพ อการศ กษาให กว างขวาง ปร บปร งห องเร ยนนา ร องให ได มาตรฐานห องเร ยนอ เล กทรอน กส รวมท งเร งดาเน นการให กองท นเพ อพ ฒนาเทคโนโลย เพ อ การศ กษา สามารถด าเน นการตาม ภารก จได โครงการ Flagship 9. การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ 14

18 15 นโยบาย เป าหมาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา 4.1 นโยบาย ย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ ) การจ ดท าข อเสนอเช งนโยบาย เป าหมายย ทธศาสตร การผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษาของ คณะอน กรรมการการอาช วศ กษาด านการก าหนดนโยบายเป าหมายการผล ตและแผนพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษา ให ความส าค ญก บค ณภาพผ ส าเร จอาช วศ กษาเป นส าค ญโดยม งปร บปร งป จจ ยสน บสน นและ กระบวนการจ ด อาช วศ กษาให เก ดค ณภาพท งในด าน 1) สารสนเทศส าค ญท จะเป นต วบ งช แนวทางการพ ฒนาก าล งคนในระด บโลกระด บภ ม ภาค ระด บประเทศระด บกล มจ งหว ดและระด บจ งหว ด 2) ให ความส าค ญก บคร และผ บร หารสถานศ กษาซ งเป นป จจ ยแห งความส าเร จ โดยม งเพ มพ น ข ดความสามารถของคร ในย คแห งการเปล ยนแปลง เพ อให คร สามารถจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ 3) ยกระด บค ณภาพการจ ดการเร ยนการสอนท สอดคล องและเช อมโยงก บสถานประกอบการ โดย เน นความร วมม อในการจ ดอาช วศ กษา ระบบทว ภาค และการฝ กงาน 4) เตร ยมความพร อมกาล งคนรองร บการเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนในส วนของการต งร บ และเช งร ก ได แก การเพ มข ดความสามารถทางภาษาและสมรรถนะก าล งคนอาช วศ กษาให ม มาตรฐานใน ระด บสากล ในการน คณะอน กรรมการฯ ได ก าหนดนโยบายและย ทธศาสตร ของการพ ฒนา ประกอบด วย 4 นโยบาย 10 ย ทธศาสตร 28 กลย ทธ และโครงการ 93 โครงการ ด งน นโยบายท 1 : ม งสร าง/ผล ตก าล งคนอาช วศ กษา ให ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงาน เป าหมาย : ผล ตและพ ฒนากาล งคนอาช วศ กษาภายใต บร บทความร วมม อก บสถานประกอบการ ให ได ตาม เป าหมายของการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สองและฝ กอบรมว ชาช พก าล งคนอาช วศ กษาท อย นอกระบบให เพ มข น ย ทธศาสตร ท 1 ม งพ ฒนาค ณภาพและปร มาณผ เร ยนให ส มพ นธ ก บความต องการของ ตลาดแรงงานในประเทศและระด บสากล กลย ทธ ท 1 ผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม สมรรถนะ ได มาตรฐานเป นท ยอมร บของตลาดแรงงาน และ ส งคมท งในประเทศภ ม ภาคอาเซ ยน และระด บสากล 1. โครงการศ กษาความต องการการผล ตและพ ฒนากาล งคนท งปร มาณและค ณภาพ ภายในประเทศ 1.1 ระด บจ งหว ด 1.2 ระด บกล มจ งหว ด 1.3 ระด บกล มอ ตสาหกรรม /กล มอาช พ 2. โครงการศ กษาความต องการการผล ตและพ ฒนากาล งคนท งด านปร มาณและค ณภาพ ตาม กรอบความร วมม อกล มประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนและสากล 3. โครงการศ กษาเป าหมายการผล ตและพ ฒนาก าล งคนระด บกลางของประเทศไทยระยะ 15 ป (ป การศ กษา )

19 ระยะท (60:40) ระยะท (70:30) กลย ทธ ท 2 ส งเสร มและพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษา และการฝ กอบรมว ชาช พด วยร ปแบบท หลากหลาย ท งการศ กษาในระบบ การศ กษานอกระบบและการศ กษาระบบทว ภาค 1. โครงการแลกเปล ยนการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาและสถานประกอบการในกล มจ งหว ด 2. โครงการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนและระด บสากล 3. โครงการแลกเปล ยนน กศ กษาอาช วศ กษาระหว างประเทศ กลย ทธ ท 3 ส งเสร ม สน บสน น และเร งร ดการจ ดอาช วศ กษาด านความร วมม อ ผล ตและพ ฒนา ก าล งคนร วมก นระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศ กษาระบบทว ภาค และการฝ ก ประสบการณ ว ชาช พตามสาขาว ชาท เป นความต องการของตลาดแรงงาน 1. โครงการพ ฒนาหล กส ตรทว ภาค ให สอดคล องก บขนาดและความสามารถของสถาน ประกอบการ โดยเฉพาะ SME ภายใต ความร วมม อก บสถานประกอบการ 2. โครงการจ ดต งคณะกรรมการบร หารความร วมม อในการผล ตและพ ฒนาก าล งคนอาช วศ กษา ระด บจ งหว ด 3. โครงการสร างเคร อข ายความร วมม อก บสถานประกอบการในการจ ดการฝ กงานและฝ ก ประสบการณ ว ชาช พ กลย ทธ ท 4 ปร บภาพล กษณ ท ศนคต และสร างการยอมร บของส งคมท ม ต อการเร ยนสายอาช พ ด วยกระบวนการเช งค ณภาพให ก บน กเร ยน กล มผ ปกครองและช มชน 1. โครงการส งเสร มให ม การสร างรายได ระหว างเร ยนเพ อเพ มประสบการณ ของผ เร ยนและ ลดภาระ ค าใช จ ายของผ ปกครอง 2. โครงการพ ฒนาระบบการแนะแนวอาช พเช งร กเพ อให สามารถเข าถ งพ อแม ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข อง 3. โครงการประชาส มพ นธ เผยแพร ภาพล กษณ เช งค ณภาพไปย งกล มเป าหมายให เห นความส าค ญ ของ การเร ยนอาช วศ กษาท จะสร างให เก ด การศ กษาเพ ออาช พ ค อ ดวงประท ปส องช ว ต ช วยเสร มสร าง เศรษฐก จ เพ อช ว ตท ม นคง 4. โครงการสร างภาพยนตร เพ อประชาส มพ นธ และปร บภาพล กษณ เก ยวก บว ถ ช ว ตชาว อาช วศ กษา เช งสร างสรรค 5. โครงการส งเสร มคนด ศร อาช วะ 6. โครงการเยาวชนอาช วะส มพ นธ ร วมสร างสรรค ส งคม 7. โครงการอาช วะอาสา เพ อพ ฒนาส งคม ย ทธศาสตร ท 2 การเพ มโอกาสการเร ยนและการฝ กอบรมว ชาช พอาช วศ กษาให ก บกล มผ อย นอกระบบ 16

20 กลย ทธ ท 1 ส งเสร มและพ ฒนาอาช พให ผ อย นอกระบบการศ กษา ให สามารถสร างงาน สร าง รายได 1. โครงการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และยกระด บรายได ของช มชน 2. โครงการฝ กอาช พระยะส นตามความต องการของตลาดแรงงาน กลย ทธ ท 2 ส งเสร ม สน บสน น และร วมม อพ ฒนาการจ ดอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พตลอด ช ว ตให แก ผ ปฏ บ ต งานในสถานประกอบการและผ อย นอกระบบ 1. โครงการเท ยบโอนประสบการณ ในการท างานเพ อให ค ณว ฒ ทางการศ กษา 2. โครงการอบรมฝ กอาช พร วมก บหน วยงานตามโครงการพระราชด าร 3. โครงการฝ กอาช พร วมก บผ ร บผ ดชอบโครงการตามนโยบายย ทธศาสตร 4. โครงการฝ กอาช พให ก บผ พ การ ส งอาย ผ ด อยโอกาส กลย ทธ ท 3 ส งเสร ม สน บสน นอบรมว ชาช พเพ อการพ ฒนาต อยอดอาช พเด มหร อสร างอาช พใหม ส าหร บผ ประกอบอาช พอ สระ 1. โครงการฝ กอบรมฝ ม อแรงงานเพ อสร างหร อเปล ยนอาช พท ตรงก บความต องการของ ตลาดแรงงาน 2. โครงการอบรมยกระด บฝ ม อแรงงานหล งเข าส ตลาดแรงงาน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาระบบการประเม นมาตรฐานว ชาช พตามระบบค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาหล กส ตรให ม ผลล พธ การเร ยนร เป นไปตามสมรรถนะของกรอบค ณว ฒ ว ชาช พ 1. โครงการศ กษาร ปแบบการพ ฒนาหล กส ตรเป นไปตามกรอบค ณว ฒ ว ชาช พโดยความร วมม อ ก บ สถานประกอบการ 2. โครงการพ ฒนาคณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรให ม ผลล พธ การเร ยนร ให ตรงก บสมรรถนะตาม กรอบ ค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 2 พ ฒนาระบบประเม นมาตรฐานว ชาช พตรงตามค ณว ฒ ว ชาช พ 1. โครงการพ ฒนาระบบประเม นมาตรฐานว ชาช พโดยความร วมม อของสถานประกอบการ 2. โครงการฝ กอบรมพ ฒนาคณะกรรมการผ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 4 สร างระบบการจ งใจให เก ดการต ดส นใจเข าศ กษาต ออาช วศ กษา กลย ทธ ท 1 ปร บระบบกองท นก ย มเพ อการศ กษาต ออาช วศ กษา 1. โครงการพ ฒนาหล กเกณฑ เพ อให กองท นก ย มเพ อการศ กษาจ ดสรรเง นก ย มให แก ผ เร ยน อาช วศ กษา 100% ในสาขาว ชาช พท ขาดแคลน 2. โครงการสน บสน นด านท นการศ กษาและส งอ านวยความสะดวก เช น ท พ กและแหล งรองร บงาน กลย ทธ ท ๒ จ ดหาแหล งเง นสน บสน นท นการศ กษาให ผ ท สนใจและคนเก งได ศ กษาในระด บปวช., ปวส. และปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การ 17

21 18 1. โครงการจ ดหาแหล งเง นท นการศ กษาจากภายนอกสถานศ กษา 2. โครงการจ ดหาแหล งเง นท นการศ กษาในสถานศ กษา 3. โครงการสน บสน นเคร องม อประจ าต วพ นฐานตามว ชาช พ กลย ทธ ท 3 สน บสน นแหล งเง นท นเพ อการประกอบอาช พอ สระหล งจบการศ กษา สร างความม นคง ในช ว ต 1. โครงการแนะแนวเส นทางความก าวหน าเพ อการประกอบอาช พ (Career Path) 2. โครงการกองท นต งต วอาช วศ กษา 3. โครงการเถ าแก น อย กลย ทธ ท 4 มาตรการทางด านภาษ อากรเพ อการจ งใจให สถานประกอบการให ความร วมม อใน การ จ ดการอาช วศ กษา 1. โครงการศ กษาการสร างแรงจ งใจ ทางด านมาตรการภาษ อากรให แก ภาคเอกชน/ สถาน ประกอบการในการร วมจ ดการอาช วศ กษา นโยบายท 2 : พ ฒนาปร มาณและค ณภาพของคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ด านอาช วศ กษา เป าหมาย : 1) ม ปร มาณคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษา พอเพ ยงต อการ จ ดการศ กษาระด บ ปวช. ระด บ ปวส. และระด บปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การและการ ฝ กอบรม ว ชาช พ 2) พ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษาให ม ค ณภาพและ ได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องสม าเสมอ ย ทธศาสตร ท 1 สร างเสร มปร มาณคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1 การสน บสน นบ คลากรทางการศ กษาด านการอาช วศ กษาจากภาคร ฐ 1. โครงการขออ ตราก าล งข าราชการ พน กงานราชการให พอเพ ยง 2. โครงการขอร บงบประมาณค าจ างช วคราวคร และเจ าหน าท 3. โครงการค ร ทายาทคร ว ชาช พ (ขอท นการศ กษาและอ ตราบรรจ แต งต งคร ว ชาช พพ นธ ใหม ให แก ผ เร ยนต งแต ระด บ ปวช.,ปวส.,และปร ญญาตร สายเทคโนโลย หร อสายปฏ บ ต การ) กลย ทธ ท 2 การสน บสน นบ คลากรทางการศ กษาด านอาช วศ กษาจากภาคเอกชนและช มชน 1. โครงการเช ญคร เกษ ยณอาย ราชการเป นคร พ เศษ อาจารย พ เศษ 2. โครงการสร างระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญจากสถานประกอบการเป นคร พ เศษ อาจารย พ เศษ 3. โครงการคร พ เศษจากภ ม ป ญญาท องถ น ปราชญ ชาวบ านและผ เช ยวชาญในท องถ น

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information