รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)"

Transcription

1 รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557

2 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ แผนการใช จ ายงบประมาณ การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 1-5 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงาน/โครงการท ส าค ญ นโยบายท 1 การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2-1 นโยบายท 2 การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 2-5 นโยบายท 3 การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ ง 2-14 บร การของร ฐ นโยบายท 4 การศ กษาและเร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 2-19 นโยบายท 5 การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 2-30 นโยบายท 6 การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 2-36 นโยบายท 7 การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 2-60 นโยบายท 8 การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย 2-71 การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม นโยบายท 9 การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว าง 2-79 การอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 2-83 ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ นโยบายท 11 การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2-89

3 ภาพรวมงบประมาณ ส วนท 1

4 ภาพรวมงบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการตามนโยบายร ฐบาล พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา ในป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2558 เป นการด าเน นการโดยส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท และการด าเน นการโดยร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท รวมวงเง นงบประมาณ ส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการโดยส วนราชการและร ฐว สาหก จท งส น 4,895, ล านบาท ซ งม รายละเอ ยดด านแหล งเง น การใช จ าย และแผนการใช จ าย รวมท งภาพรวมงบประมาณและการด าเน นการของ จ งหว ดและกล มจ งหว ดโดยส งเขป ด งน 1. แหล งเง นงบประมาณ 1.1 แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,427, ล านบาท (ร อยละ 94.76) ท เหล อเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1 127, ล านบาท (ร อยละ 4.98) เง นก ภายในประเทศ ล านบาท (ร อยละ 0.02) เง นก ต างประเทศ 1, ล านบาท (ร อยละ 0.05) และเง นอ นๆ 4, ล านบาท (ร อยละ 0.19) แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,696, ล านบาท (ร อยละ 72.67) รองลงมาเป นการใช จ ายจากเง นอ นๆ 3 347, ล านบาท (ร อยละ 14.89) งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 จ านวน 147, ล านบาท (ร อยละ 6.32) เง นก ในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 5.54) และเง นก ต างประเทศ 13, ล านบาท (ร อยละ 0.58) 1.3 รวมการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการและร ฐว สาหก จในวงเง น 4,895, ล านบาท เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,575,000 ล านบาท (ร อยละ 52.60) รองลงมาเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,823, ล านบาท (ร อยละ 37.25) เง นอ นๆ 352, ล านบาท (ร อยละ 7.20) เง นก ภายในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 2.65) และเง นก ต างประเทศ 14, ล านบาท (ร อยละ 0.30) 1 รายได ของส วนราชการท ส าค ญ ได แก รายได ของกองท น/เง นท นหม นเว ยน เช น กองท นก ย มเพ อการศ กษา และรายได ของ มหาว ทยาล ยต างๆ เป นต น 2 แหล งเง นอ นของส วนราชการ เช น เง นท นหม นเว ยนของกรมการข าว 1, ล านบาท และเง นเหล อจ ายจากโครงการ ไทยเข มแข ง 2555 ของกรมชลประทาน 2, ล านบาท เป นต น 3 แหล งเง นอ นของร ฐว สาหก จ เช น การร วมลงท นระหว างภาคร ฐก บเอกชน (PPP) เป นต น

5 1-2 ตารางท 1 แหล งเง นส าหร บด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม แหล งเง น วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) งบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ , , รายได ของ , , เง นก ภายในประเทศ เง นก ต างประเทศ เง นอ นๆ รวม 2, , , งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ 2.1 การใช จ ายของส วนราชการส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,561, ล านบาท 4 แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 1,992, ล านบาท (ร อยละ 77.79) และการใช จ าย ด าเน นการอ นๆ 5 568, ล านบาท (ร อยละ 22.21) การใช จ ายของร ฐว สาหก จส าหร บการด าเน นการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,333, ล านบาท แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 703, ล านบาท (ร อยละ 30.14) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 6 1,630, ล านบาท (ร อยละ 69.86) รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จวงเง น 4,895, ล านบาท แบ งเป นการใช จ าย เพ อด าเน นการตามนโยบาย 2,695, ล านบาท (ร อยละ 55.07) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 2,199, ล านบาท (ร อยละ 44.93) 4 วงเง นงบประมาณรายจ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ของร ฐบาล ตามแผนปฏ บ ต การของส วนราชการไม รวม งบประมาณของกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร 5 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของส วนราชการ ประกอบด วย ค าใช จ ายในงบกลาง เช น ค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลข าราชการ ล กจ าง และพน กงานของร ฐ 60,000 ล านบาท ค าใช จ ายเง นเบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ 144,842 ล านบาท เง นส ารองจ าย เง นสมทบและเง นชดเชยของข าราชการ 45, ล านบาท เง นส ารองจ ายเพ อกรณ ฉ กเฉ นและจ าเป น 88, ล านบาท เป นต น รวมท ง รายจ ายชดใช เง นคงคล ง 41,965.4 ล านบาท และรายจ ายช าระต นเง นก และดอกเบ ย 183,270.6 ล านบาท 6 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ เป นค าใช จ ายในการด าเน นงานปกต ได แก ค าใช จ ายในการขายและบร การ ค าใช จ ายด านบ คลากรและค าสว สด การต างๆ และค าใช จ ายในการบร หาร เช น ค าน า ค าไฟฟ า ค าโฆษณา และ ประชาส มพ นธ

6 1-3 ตารางท 2 การใช จ ายตามแผนปฏ บ ต ราชการจ าแนกตามประเภทการใช จ าย การใช จ าย วงเง น (พ นล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ส วนราชการ* การด าเน นการตามนโยบาย 1, การด าเน นการอ นๆ รวม 2, ร ฐว สาหก จ การด าเน นการตามนโยบาย การด าเน นการอ นๆ 1, รวม 2, รวม การด าเน นการตามนโยบาย 2, การด าเน นการอ นๆ 2, หมายเหต : รวม* 4, * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 2.2 การใช จ ายของส วนราชการเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 1,992, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายด านการศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและ ศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 29.91) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย ยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 316, ล านบาท (ร อยละ 15.89) นโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 293, ล านบาท (ร อยละ 14.73) และนโยบายการร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 12.55) 2.3 การใช จ ายของร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 703, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 667, ล านบาท (ร อยละ 94.85) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 20, ล านบาท (ร อยละ 2.85) การลดความเหล อมล าของส งคมและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 8, ล านบาท (ร อยละ 1.18) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ วงเง น 1,630, ล านบาท 2.4 รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 2,695, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จ ของประเทศ 960, ล านบาท (ร อยละ 35.63) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย การศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 22.13) การยกระด บ ค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 321, ล านบาท (ร อยละ 11.92) การร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 9.28) การส งเสร มการบร หารราชการ แผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 206, ล านบาท (ร อยละ 7.767) และการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการ ใช ประโยชน อย างย งย น 118, ล านบาท (ร อยละ 4.41) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของ ส วนราชการและร ฐว สาหก จ จ านวน 2,199, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ

7 1-4 ตารางท 3 การใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ หน วย : พ นล านบาท นโยบาย ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ 3. การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการ เข าถ งบร การของร ฐ 4. การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสใน ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จาก ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และ การสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ต และประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการ ย ต ธรรม รวม 1, , หมายเหต * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 3 แผนการใช จ ายงบประมาณ 3.1 การใช จ ายของราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 883, ล านบาท (ร อยละ 34.51) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 595, ล านบาท 615, ล านบาท 465, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ สอดคล องก บแผนการใช จ ายงบประมาณ รายจ ายประจ าป 2558 ตามมาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท เสนอโดยส าน กงบประมาณ ซ งคณะร กษาความสงบแห งชาต ม มต เห นชอบไปเม อว นท 2 ก นยายน การใช จ ายของร ฐว สาหก จตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,333, ล านบาท เป นการใช จ าย ในไตรมาสแรก 618, ล านบาท (ร อยละ 26.52) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 550, ล านบาท 556, ล านบาท 608, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ

8 การใช จ ายของราชการและร ฐว สาหก จในภาพรวม ตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 4,895, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 1,502, ล านบาท (ร อยละ 30.70) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 1,145, ล านบาท 1,172, ล านบาท 1,074, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ ตารางท 4 แผนการใช จ ายรายไตรมาส ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม ส วนราชการ* วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) ร ฐว สาหก จ วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) รวม* วงเง น (พ นล านบาท) 1, , , , , ส ดส วน (ร อยละ) แผนการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ตามมต คสช. เม อว นท 2 ก.ย. 2557** วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท ** มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ (เสนอโดยส าน กงบประมาณ) 4. การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 4.1 ภาพรวมงบประมาณและการใช จ าย ในป งบประมาณ 2558 จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บการจ ดสรร งบประมาณจากงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาล 17, ล านบาท ค ดเป นร อยละ 0.69 ของวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 โดยวงเง นท ได ร บการจ ดสรรด งกล าวส วนใหญ เป นการจ ดสรรเพ อ ด าเน นการตามนโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ (ร อยละ 65.57) นโยบายการร กษาความม นคง ของฐานทร พยากรและการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น (ร อยละ 13.05) นโยบายการส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน (ร อยละ 8.80) และนโยบายการส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ (ร อยละ 4.49)

9 1-6 ตารางท 5 การใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายร ฐบาลของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย รวม วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 11, การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 1, การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 2, การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม ท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม 17, แผนการใช จ ายเง นงบประมาณของจ งหว ดและกล มจ งหว ดเป นการใช จ ายในช วงไตรมาสแรก จ านวน 6,708.3 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของของงบประมาณท จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บจ ดสรร ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 6, ล านบาท 3, ล านบาท และ 1, ล านบาท ค ดเป นร อยละ และร อยละ 8.26 ตามล าด บ ตารางท 6 แผนการใช จ ายรายไตรมาสของจ งหว ดและกล มจ งหว ด วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ไตรมาสท 1 6, ไตรมาสท 2 6, ไตรมาสท 3 3, ไตรมาสท 4 1, รวม 17,

10 ตารางท 7 วงเง นงบประมาณท งหมดของราชการ ร ฐว สาหก จ และอ นของร ฐเพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ หน วย : ล านบาท นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 108, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 274, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 404, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 25, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 100, , , , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 206, , ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,984, , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 590, ,549, , , ,199, รวมท งส น 2,574, ,823, , , , ,895, ส ดส วน(%) 15, , หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

11 ตารางท 8 วงเง นงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 107, , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 270, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 289, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 23, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 96, , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม 206, , การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,858, , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 568, , รวมท งส น 2,426, , , , ,561, ส ดส วน(%) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท **อ นของร ฐ ได แก กองท น/เง นท นหม นเว ยน องค กรมหาชน อ สระของร ฐ ศาล ของร ฐสภา ส วนราชการไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวง หร อทบวง

12 ตารางท 9 วงเง นงบประมาณของร ฐว สาหก จ เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 3, , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 114, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย และพ ฒนา และนว ตกรรม 2, , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการ อน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 21, ,549, , , ,630, รวมท งส น 147, ,696, , , , ,333, ส ดส วน(%)

13 ตารางท 10 ภาพรวมแผนการใช จ ายงบประมาณป 2558 จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-10 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 42, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 105, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 298, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 37, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและ ประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 78, , , , , การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 597, , , , ,199, รวมท งส น 1,502, ,145, ,172, ,074, ,895, ส ดส วน (%)

14 ตารางท 11 แผนการใช จ ายงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-11 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 39, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 104, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 93, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 33, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน 78, , , , , ภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 191, , , , , รวมท งส น 883, , , , ,561, ส ดส วน (%)

15 ตารางท 12 แผนการใช จ ายงบประมาณของร ฐว สาหก จ จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล นโยบาย 1-12 แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 2, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 1, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 204, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน ภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 405, , , , ,630, รวมท งส น 618, , , , ,333, ส ดส วนการใช จ าย (%)

16 ตารางท 13 ภาพรวมประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาสตามกรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายป ของร ฐบาล (จ าแนกตามนโยบาย) นโยบาย 1-13 ต.ค.-ธ.ค.57 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 40, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 186, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 95, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 175, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 10, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย าง 32, , , , , ย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต 78, , , , , ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวม นโยบายท 1 ถ ง , , , , ,984, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 195, , , , , รวมท งส น 937, , , , ,574, ส ดส วนการใช จ าย (%) หมายเหต : 1. กรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาลม จ านวน 2,575,000.0 ล านบาท 2. ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

17 ตารางท 14 สร ปแผนการใช เง นของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย 1-14 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป 2558 ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 4, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน , อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม นโยบายท 1 ถ ง 11 6, , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ รวมท งส น 6, , , , , ส ดส วนการใช จ าย (%)

18 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงานโครงการท ส าค ญ

19 นโยบายท 1 นโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย เป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยตามประเพณ การปกครองของไทย ร ฐบาลจ งถ อเป นหน าท ส าค ญย งยวดในการจะเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ไว ด วยความ จงร กภ กด และปกป องร กษาพระบรมเดชาน ภาพ โดยจะใช มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศในการด าเน นการก บผ กระท าการหม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร ายพระบรมวงศาน วงศ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย เพ อม งส นคลอน สถาบ นหล กของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส าน กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจน เผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จ เพ อประชาชน ท งจะสน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชด าร ส งเสร มให เจ าหน าท สถานศ กษา ตลอดจนท งหลายของร ฐเร ยนร เข าใจหล กการทรงงาน สามารถน าหล กด งกล าวมาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนา ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย างท ทรงวางรากฐานไว ให แพร หลายเป นท ประจ กษ และเก ดประโยชน ในวงกว างซ งจะช วยสร างความสมบ รณ พ นส ขแก ประชาชนในท ส ด ท งน การปฏ บ ต ราชการภายใต การด าเน นนโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ได ด าเน นผ านส วนราชการและท เก ยวข อง ประกอบด วย ส าน กงบประมาณ ส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต กระทรวงกลาโหม กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ส าน กพระราชว ง ส าน กราชเลขาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร ซ งได ม การก าหนดต วช ว ดในระด บ นโยบายและโครงการท ส าค ญ ด งน 1.1 ต วช ว ดระด บนโยบาย ต วช ว ด ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 การผล ตภาพยนตร ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ 12 เร อง เก ยรต จ านวน 1 เร อง เก ยรต จ านวน เก ยรต จ านวน 1. การเท ดท นและสร างความร ความเข าใจเก ยวก บสถาบ น พระมหากษ ตร ย แก ประชาชน 2. จ านวนประชาชนท ได ร บ ประโยชน จากการขยายผล ตามโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจากโครงการ พระราชด าร จ านวน 720 คน ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรม จาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,100 คน 3 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,800 คน 5 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 1,400 คน

20 โครงการส าค ญ แผนงาน/โครงการ 1. แผนงานการจ ดท า แนวทางการร กษาความ ม นคงสถาบ นหล กของชาต ภายใต การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข 2. จ ดสร างภาพยนตร ส งเสร ม "ค าน ยมหล ก 12 ประการ" เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว เน องใน โอกาสมหามงคลเฉล ม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม จ ดท าสารคด โทรท ศน เฉล มพระเก ยรต เน องใน ว นส าค ญของ พระมหากษ ตร ย และ พระบรมวงศาน วงศ ผลผล ต (Output) ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58 น าร างแนวทางฯ น าร างแนวทางฯ เสนอส วนราชการท ท สภาความม นคง เก ยวข องให ความ แห งชาต เห นชอบ เห นชอบและน าเข า แล ว ให ส วน ส การพ จารณาของ ราชการท เก ยวข อง สภาความม นคง ร บไปปฏ บ ต แห งชาต. การผล ตภาพยนตร จ านวน 12 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราช ก มาร จ านวน 1 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยาม มก ฏราชก มาร สมเด จพระเจ า ล กเธอ เจ าฟ า จ ฬาภรณ วล ยล กษณ อ ครราชก มาร และ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า โสมสวล พระวรราชา ท น ดดามาต จ านวน 3 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว สมเด จพระ นางเจ าฯ พระบรม ราช น นาถ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า ศร ร ศม พระวรชายาใน สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยามมก ฎ ราชก มาร พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ า พ ชรก ต ยาภา และ พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าส ร ว ณณวร นาร ร ตน จ านวน 5 เร อง ร บผ ดชอบ สมช. สปน. สปน.

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information