รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)"

Transcription

1 รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557

2 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ แผนการใช จ ายงบประมาณ การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 1-5 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงาน/โครงการท ส าค ญ นโยบายท 1 การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 2-1 นโยบายท 2 การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 2-5 นโยบายท 3 การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ ง 2-14 บร การของร ฐ นโยบายท 4 การศ กษาและเร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 2-19 นโยบายท 5 การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 2-30 นโยบายท 6 การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 2-36 นโยบายท 7 การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 2-60 นโยบายท 8 การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย 2-71 การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม นโยบายท 9 การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว าง 2-79 การอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น นโยบายท 10 การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 2-83 ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ นโยบายท 11 การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 2-89

3 ภาพรวมงบประมาณ ส วนท 1

4 ภาพรวมงบประมาณ แผนปฏ บ ต ราชการตามนโยบายร ฐบาล พล.อ.ประย ทธ จ นทร โอชา ในป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการป 2558 เป นการด าเน นการโดยส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท และการด าเน นการโดยร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท รวมวงเง นงบประมาณ ส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการโดยส วนราชการและร ฐว สาหก จท งส น 4,895, ล านบาท ซ งม รายละเอ ยดด านแหล งเง น การใช จ าย และแผนการใช จ าย รวมท งภาพรวมงบประมาณและการด าเน นการของ จ งหว ดและกล มจ งหว ดโดยส งเขป ด งน 1. แหล งเง นงบประมาณ 1.1 แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการในวงเง น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,427, ล านบาท (ร อยละ 94.76) ท เหล อเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1 127, ล านบาท (ร อยละ 4.98) เง นก ภายในประเทศ ล านบาท (ร อยละ 0.02) เง นก ต างประเทศ 1, ล านบาท (ร อยละ 0.05) และเง นอ นๆ 4, ล านบาท (ร อยละ 0.19) แหล งเง นส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของร ฐว สาหก จในวงเง น 2,333, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,696, ล านบาท (ร อยละ 72.67) รองลงมาเป นการใช จ ายจากเง นอ นๆ 3 347, ล านบาท (ร อยละ 14.89) งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 จ านวน 147, ล านบาท (ร อยละ 6.32) เง นก ในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 5.54) และเง นก ต างประเทศ 13, ล านบาท (ร อยละ 0.58) 1.3 รวมการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการและร ฐว สาหก จในวงเง น 4,895, ล านบาท เป นการใช จ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2558 ในวงเง น 2,575,000 ล านบาท (ร อยละ 52.60) รองลงมาเป นการใช จ ายจากรายได ของ 1,823, ล านบาท (ร อยละ 37.25) เง นอ นๆ 352, ล านบาท (ร อยละ 7.20) เง นก ภายในประเทศ 129, ล านบาท (ร อยละ 2.65) และเง นก ต างประเทศ 14, ล านบาท (ร อยละ 0.30) 1 รายได ของส วนราชการท ส าค ญ ได แก รายได ของกองท น/เง นท นหม นเว ยน เช น กองท นก ย มเพ อการศ กษา และรายได ของ มหาว ทยาล ยต างๆ เป นต น 2 แหล งเง นอ นของส วนราชการ เช น เง นท นหม นเว ยนของกรมการข าว 1, ล านบาท และเง นเหล อจ ายจากโครงการ ไทยเข มแข ง 2555 ของกรมชลประทาน 2, ล านบาท เป นต น 3 แหล งเง นอ นของร ฐว สาหก จ เช น การร วมลงท นระหว างภาคร ฐก บเอกชน (PPP) เป นต น

5 1-2 ตารางท 1 แหล งเง นส าหร บด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม แหล งเง น วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน วงเง น ส ดส วน (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) (พ นล านบาท) (ร อยละ) งบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ , , รายได ของ , , เง นก ภายในประเทศ เง นก ต างประเทศ เง นอ นๆ รวม 2, , , งบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการ 2.1 การใช จ ายของส วนราชการส าหร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,561, ล านบาท 4 แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 1,992, ล านบาท (ร อยละ 77.79) และการใช จ าย ด าเน นการอ นๆ 5 568, ล านบาท (ร อยละ 22.21) การใช จ ายของร ฐว สาหก จส าหร บการด าเน นการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการวงเง น 2,333, ล านบาท แบ งเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย 703, ล านบาท (ร อยละ 30.14) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 6 1,630, ล านบาท (ร อยละ 69.86) รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จวงเง น 4,895, ล านบาท แบ งเป นการใช จ าย เพ อด าเน นการตามนโยบาย 2,695, ล านบาท (ร อยละ 55.07) และการใช จ ายด าเน นการอ นๆ 2,199, ล านบาท (ร อยละ 44.93) 4 วงเง นงบประมาณรายจ ายจากงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ของร ฐบาล ตามแผนปฏ บ ต การของส วนราชการไม รวม งบประมาณของกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร 5 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของส วนราชการ ประกอบด วย ค าใช จ ายในงบกลาง เช น ค าใช จ ายในการร กษาพยาบาลข าราชการ ล กจ าง และพน กงานของร ฐ 60,000 ล านบาท ค าใช จ ายเง นเบ ยหว ดบ าเหน จบ านาญ 144,842 ล านบาท เง นส ารองจ าย เง นสมทบและเง นชดเชยของข าราชการ 45, ล านบาท เง นส ารองจ ายเพ อกรณ ฉ กเฉ นและจ าเป น 88, ล านบาท เป นต น รวมท ง รายจ ายชดใช เง นคงคล ง 41,965.4 ล านบาท และรายจ ายช าระต นเง นก และดอกเบ ย 183,270.6 ล านบาท 6 รายจ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ เป นค าใช จ ายในการด าเน นงานปกต ได แก ค าใช จ ายในการขายและบร การ ค าใช จ ายด านบ คลากรและค าสว สด การต างๆ และค าใช จ ายในการบร หาร เช น ค าน า ค าไฟฟ า ค าโฆษณา และ ประชาส มพ นธ

6 1-3 ตารางท 2 การใช จ ายตามแผนปฏ บ ต ราชการจ าแนกตามประเภทการใช จ าย การใช จ าย วงเง น (พ นล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ส วนราชการ* การด าเน นการตามนโยบาย 1, การด าเน นการอ นๆ รวม 2, ร ฐว สาหก จ การด าเน นการตามนโยบาย การด าเน นการอ นๆ 1, รวม 2, รวม การด าเน นการตามนโยบาย 2, การด าเน นการอ นๆ 2, หมายเหต : รวม* 4, * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 2.2 การใช จ ายของส วนราชการเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 1,992, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายด านการศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและ ศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 29.91) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย ยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 316, ล านบาท (ร อยละ 15.89) นโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 293, ล านบาท (ร อยละ 14.73) และนโยบายการร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 12.55) 2.3 การใช จ ายของร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 703, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 667, ล านบาท (ร อยละ 94.85) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 20, ล านบาท (ร อยละ 2.85) การลดความเหล อมล าของส งคมและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 8, ล านบาท (ร อยละ 1.18) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ วงเง น 1,630, ล านบาท 2.4 รวมการใช จ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จเพ อด าเน นการตามนโยบาย ในวงเง น 2,695, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จ ของประเทศ 960, ล านบาท (ร อยละ 35.63) รองลงมาเป นการใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบาย การศ กษาและเร ยนร การท าน บ าร งศาสนาและศ ลปว ฒนธรรม 596, ล านบาท (ร อยละ 22.13) การยกระด บ ค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน 321, ล านบาท (ร อยละ 11.92) การร กษา ความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 250, ล านบาท (ร อยละ 9.28) การส งเสร มการบร หารราชการ แผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 206, ล านบาท (ร อยละ 7.767) และการร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการ ใช ประโยชน อย างย งย น 118, ล านบาท (ร อยละ 4.41) ในขณะท การใช จ ายด าเน นการอ นๆ ของ ส วนราชการและร ฐว สาหก จ จ านวน 2,199, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายเพ อด าเน นการอ นๆ ของร ฐว สาหก จ

7 1-4 ตารางท 3 การใช จ ายเพ อด าเน นการตามนโยบายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ หน วย : พ นล านบาท นโยบาย ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ รวม วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) วงเง น ส ดส วน (%) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการ ต างประเทศ 3. การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการ เข าถ งบร การของร ฐ 4. การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 5. การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 6. การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสใน ประชาคมอาเซ ยน 8. การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จาก ว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และ การสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามท จร ต และประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการ ย ต ธรรม รวม 1, , หมายเหต * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท 3 แผนการใช จ ายงบประมาณ 3.1 การใช จ ายของราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,561, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 883, ล านบาท (ร อยละ 34.51) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 595, ล านบาท 615, ล านบาท 465, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ สอดคล องก บแผนการใช จ ายงบประมาณ รายจ ายประจ าป 2558 ตามมาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท เสนอโดยส าน กงบประมาณ ซ งคณะร กษาความสงบแห งชาต ม มต เห นชอบไปเม อว นท 2 ก นยายน การใช จ ายของร ฐว สาหก จตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 2,333, ล านบาท เป นการใช จ าย ในไตรมาสแรก 618, ล านบาท (ร อยละ 26.52) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 550, ล านบาท 556, ล านบาท 608, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ

8 การใช จ ายของราชการและร ฐว สาหก จในภาพรวม ตามแผนปฏ บ ต ราชการท งส น 4,895, ล านบาท ส วนใหญ เป นการใช จ ายในไตรมาสแรก 1,502, ล านบาท (ร อยละ 30.70) ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 1,145, ล านบาท 1,172, ล านบาท 1,074, ล านบาท ค ดเป นร อยละ ร อยละ และร อยละ ตามล าด บ ตารางท 4 แผนการใช จ ายรายไตรมาส ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวม ส วนราชการ* วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) ร ฐว สาหก จ วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) รวม* วงเง น (พ นล านบาท) 1, , , , , ส ดส วน (ร อยละ) แผนการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 ตามมต คสช. เม อว นท 2 ก.ย. 2557** วงเง น (พ นล านบาท) , ส ดส วน (ร อยละ) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท ** มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ (เสนอโดยส าน กงบประมาณ) 4. การใช จ ายของจ งหว ดและกล มจ งหว ด 4.1 ภาพรวมงบประมาณและการใช จ าย ในป งบประมาณ 2558 จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บการจ ดสรร งบประมาณจากงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาล 17, ล านบาท ค ดเป นร อยละ 0.69 ของวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป 2558 โดยวงเง นท ได ร บการจ ดสรรด งกล าวส วนใหญ เป นการจ ดสรรเพ อ ด าเน นการตามนโยบายการเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ (ร อยละ 65.57) นโยบายการร กษาความม นคง ของฐานทร พยากรและการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น (ร อยละ 13.05) นโยบายการส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน (ร อยละ 8.80) และนโยบายการส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ (ร อยละ 4.49)

9 1-6 ตารางท 5 การใช จ ายเพ อการด าเน นการตามนโยบายร ฐบาลของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย รวม วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าและการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษา เร ยนร ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ขและส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 11, การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 1, การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 2, การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม ท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม 17, แผนการใช จ ายเง นงบประมาณของจ งหว ดและกล มจ งหว ดเป นการใช จ ายในช วงไตรมาสแรก จ านวน 6,708.3 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของของงบประมาณท จ งหว ดและกล มจ งหว ดได ร บจ ดสรร ในขณะท การใช จ ายในไตรมาสท สอง ไตรมาสท สาม และไตรมาสท ส ม วงเง น 6, ล านบาท 3, ล านบาท และ 1, ล านบาท ค ดเป นร อยละ และร อยละ 8.26 ตามล าด บ ตารางท 6 แผนการใช จ ายรายไตรมาสของจ งหว ดและกล มจ งหว ด วงเง น (ล านบาท) ส ดส วน (ร อยละ) ไตรมาสท 1 6, ไตรมาสท 2 6, ไตรมาสท 3 3, ไตรมาสท 4 1, รวม 17,

10 ตารางท 7 วงเง นงบประมาณท งหมดของราชการ ร ฐว สาหก จ และอ นของร ฐเพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ หน วย : ล านบาท นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 108, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 274, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 404, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 25, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 100, , , , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น 206, , ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,984, , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 590, ,549, , , ,199, รวมท งส น 2,574, ,823, , , , ,895, ส ดส วน(%) 15, , หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

11 ตารางท 8 วงเง นงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น* ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 15, , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 249, , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 107, , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 520, , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 270, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 289, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 10, , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและ 23, , , พ ฒนา และนว ตกรรม 9. การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บ 96, , , การใช ประโยชน อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม 206, , การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 68, , รวมนโยบายท 1 ถ ง 11 1,858, , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 568, , รวมท งส น 2,426, , , , ,561, ส ดส วน(%) หมายเหต : * ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท **อ นของร ฐ ได แก กองท น/เง นท นหม นเว ยน องค กรมหาชน อ สระของร ฐ ศาล ของร ฐสภา ส วนราชการไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวง หร อทบวง

12 ตารางท 9 วงเง นงบประมาณของร ฐว สาหก จ เพ อใช จ ายในการปฏ บ ต งานในป งบประมาณ พ.ศ นโยบาย รวมแหล งเง นท งป งบประมาณ 2558 ส ดส วน งบประมาณ เง นก ภาย เง นก รวม รายได เง นอ นๆ (ร อยละ) แผ นด น ในประเทศ ต างประเทศ ท งส น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 3, , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 114, , , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ย และพ ฒนา และนว ตกรรม 2, , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการ อน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก น ปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 21, ,549, , , ,630, รวมท งส น 147, ,696, , , , ,333, ส ดส วน(%)

13 ตารางท 10 ภาพรวมแผนการใช จ ายงบประมาณป 2558 จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-10 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 42, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 105, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 298, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 37, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและ ประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 78, , , , , การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,695, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 597, , , , ,199, รวมท งส น 1,502, ,145, ,172, ,074, ,895, ส ดส วน (%)

14 ตารางท 11 แผนการใช จ ายงบประมาณของราชการ และอ นของร ฐ (ไม รวมร ฐว สาหก จ) จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล 1-11 หน วย: ล านบาท นโยบาย แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 39, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 207, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 104, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 93, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 11, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 33, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน 78, , , , , ภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , ,992, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 191, , , , , รวมท งส น 883, , , , ,561, ส ดส วน (%)

15 ตารางท 12 แผนการใช จ ายงบประมาณของร ฐว สาหก จ จ าแนกตามนโยบายร ฐบาล นโยบาย 1-12 แผนการใช จ ายงบประมาณรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 2, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 1, , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 204, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย างย งย น 3, , , , , การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบใน ภาคร ฐ การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวมนโยบายท 1 ถ ง , , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 405, , , , ,630, รวมท งส น 618, , , , ,333, ส ดส วนการใช จ าย (%)

16 ตารางท 13 ภาพรวมประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาสตามกรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายป ของร ฐบาล (จ าแนกตามนโยบาย) นโยบาย 1-13 ต.ค.-ธ.ค.57 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย 6, , , , , การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ 88, , , , , การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ 40, , , , , การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม 186, , , , , การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน 95, , , , , การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 175, , , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน 4, , , , , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม 10, , , , , การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน อย าง 32, , , , , ย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต 78, , , , , ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม 24, , , , , รวม นโยบายท 1 ถ ง , , , , ,984, การใช จ ายด าเน นการอ นๆ 195, , , , , รวมท งส น 937, , , , ,574, ส ดส วนการใช จ าย (%) หมายเหต : 1. กรอบวงเง นงบประมาณรายจ ายประจ าป พ.ศ ของร ฐบาลม จ านวน 2,575,000.0 ล านบาท 2. ไม รวมกองท นเพ อการส บสวนและสอบสวนคด อาญา วงเง น 450 ล านบาท

17 ตารางท 14 สร ปแผนการใช เง นของจ งหว ดและกล มจ งหว ด นโยบาย 1-14 ประมาณการเบ กจ ายรายไตรมาส ต.ค.-ธ.ค.57 ม.ค.-ม.ค.58 เม.ย.-ม.ย.58 ก.ค.-ก.ย.58 รวมวงเง น งบประมาณ ป 2558 ส ดส วน (ร อยละ) 1. การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย การร กษาความม นคงของร ฐและการต างประเทศ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ การศ กษาและเร ยนร การทะน บ าร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ 4, , , , การส งเสร มบทบาทและการใช โอกาสในประชาคมอาเซ ยน , การพ ฒนาและส งเสร มการใช ประโยชน จากว ทยาศาสตร เทคโนโลย การว จ ยและพ ฒนา และนว ตกรรม การร กษาความม นคงของฐานทร พยากร และการสร างสมด ลระหว างการอน ร กษ ก บการใช ประโยชน , อย างย งย น 10. การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ 11. การปร บปร งกฎหมายและกระบวนการย ต ธรรม รวม นโยบายท 1 ถ ง 11 6, , , , , การใช จ ายด าเน นการอ นๆ รวมท งส น 6, , , , , ส ดส วนการใช จ าย (%)

18 ส วนท 2 ต วช ว ดระด บนโยบาย และแผนงานโครงการท ส าค ญ

19 นโยบายท 1 นโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย เป นองค ประกอบส าค ญของการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยตามประเพณ การปกครองของไทย ร ฐบาลจ งถ อเป นหน าท ส าค ญย งยวดในการจะเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ไว ด วยความ จงร กภ กด และปกป องร กษาพระบรมเดชาน ภาพ โดยจะใช มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศในการด าเน นการก บผ กระท าการหม นประมาท ด หม น หร อแสดงความอาฆาตมาดร ายพระบรมวงศาน วงศ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย เพ อม งส นคลอน สถาบ นหล กของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส าน กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจน เผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จ เพ อประชาชน ท งจะสน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชด าร ส งเสร มให เจ าหน าท สถานศ กษา ตลอดจนท งหลายของร ฐเร ยนร เข าใจหล กการทรงงาน สามารถน าหล กด งกล าวมาประย กต ใช ในการ ปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนา ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย างท ทรงวางรากฐานไว ให แพร หลายเป นท ประจ กษ และเก ดประโยชน ในวงกว างซ งจะช วยสร างความสมบ รณ พ นส ขแก ประชาชนในท ส ด ท งน การปฏ บ ต ราชการภายใต การด าเน นนโยบายการปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย ได ด าเน นผ านส วนราชการและท เก ยวข อง ประกอบด วย ส าน กงบประมาณ ส าน กงานปล ดส าน ก นายกร ฐมนตร ส าน กเลขาธ การนายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต กระทรวงกลาโหม กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม ส าน กพระราชว ง ส าน กราชเลขาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร และกองอ านวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร ซ งได ม การก าหนดต วช ว ดในระด บ นโยบายและโครงการท ส าค ญ ด งน 1.1 ต วช ว ดระด บนโยบาย ต วช ว ด ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 การผล ตภาพยนตร ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ ว ด ท ศน เฉล มพระ 12 เร อง เก ยรต จ านวน 1 เร อง เก ยรต จ านวน เก ยรต จ านวน 1. การเท ดท นและสร างความร ความเข าใจเก ยวก บสถาบ น พระมหากษ ตร ย แก ประชาชน 2. จ านวนประชาชนท ได ร บ ประโยชน จากการขยายผล ตามโครงการอ นเน องมาจาก พระราชด าร ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจากโครงการ พระราชด าร จ านวน 720 คน ผ ได ร บการอบรมการ พ ฒนาและเพ มม ลค า ผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรม จาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,100 คน 3 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 390 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 2,800 คน 5 เร อง ผ ได ร บการอบรม การพ ฒนาและเพ ม ม ลค าผล ตภ ณฑ ช มชนอ น เน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 260 คน แรงงานฝ ม อท ได ร บ การอบรมจาก โครงการพระราชด าร จ านวน 1,400 คน

20 โครงการส าค ญ แผนงาน/โครงการ 1. แผนงานการจ ดท า แนวทางการร กษาความ ม นคงสถาบ นหล กของชาต ภายใต การปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข 2. จ ดสร างภาพยนตร ส งเสร ม "ค าน ยมหล ก 12 ประการ" เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว เน องใน โอกาสมหามงคลเฉล ม พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม จ ดท าสารคด โทรท ศน เฉล มพระเก ยรต เน องใน ว นส าค ญของ พระมหากษ ตร ย และ พระบรมวงศาน วงศ ผลผล ต (Output) ต.ค.-ธ.ค. 57 ม.ค.-ม.ค. 58 เม.ย.-ม.ย. 58 ก.ค.-ก.ย. 58 น าร างแนวทางฯ น าร างแนวทางฯ เสนอส วนราชการท ท สภาความม นคง เก ยวข องให ความ แห งชาต เห นชอบ เห นชอบและน าเข า แล ว ให ส วน ส การพ จารณาของ ราชการท เก ยวข อง สภาความม นคง ร บไปปฏ บ ต แห งชาต. การผล ตภาพยนตร จ านวน 12 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราช ก มาร จ านวน 1 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยาม มก ฏราชก มาร สมเด จพระเจ า ล กเธอ เจ าฟ า จ ฬาภรณ วล ยล กษณ อ ครราชก มาร และ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า โสมสวล พระวรราชา ท น ดดามาต จ านวน 3 เร อง ว ด ท ศน เฉล ม พระเก ยรต พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว สมเด จพระ นางเจ าฯ พระบรม ราช น นาถ พระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ า ศร ร ศม พระวรชายาใน สมเด จพระบรม โอรสาธ ราช ฯ สยามมก ฎ ราชก มาร พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ า พ ชรก ต ยาภา และ พระเจ าหลานเธอ พระองค เจ าส ร ว ณณวร นาร ร ตน จ านวน 5 เร อง ร บผ ดชอบ สมช. สปน. สปน.

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา

แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ว นพ ธท 24 ก นยายน 2557 1 แนวทางการทางานแผนปฏ บ ต การ 1 ป ของกระทรวง ตามนโยบายร ฐบาลของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ประกอบการช แจงส วนราชการ ความเป นมา ว นท 12 ก นยายน 2557 พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา ได แถลงนโยบายร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ)

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล 50 4.0057 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ 30 4.1282 บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง และนโยบายส าค ญ/พ เศษของร ฐบาล 1.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑

ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ของนายกร ฐมนตร ความสอดคล อง ก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กร ไทยหร อ แผนพ ฒนาการ เศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ รายงานผลการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ส าน กงานสภาความม นคงแห งชาต ระหว างว น ๑๒ ถ ง ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๗ ล าด บ นโยบายร ฐบาล/การส งการ ๑ นโยบายร ฐบาล ๑ เร อง

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information