แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ

2 ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม ความละเอ ยด และช ดเจน โดยแสดงให เห นถ งภารก จท หน วยงาน/ภาคว ชา ในส งก ดคณะว ทยาศาสตร จะต องด าเน นการประจ าป งบประมาณ ในล กษณะของโครงการ/ก จกรรม เพ อน าไปเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน และการรายงานผลการด าเน นงานเม อส นป งบประมาณตลอดจน ใช เป นค ม อในการก าก บต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต งานได อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 ของคณะฯ น ได ก าหนดผ ร บผ ดชอบในการด าเน น โครงการ/ก จกรรมไว อย างช ดเจน เพ อให ม ความสะดวกในการวางแผน และบร หารจ ดการงบประมาณ ร วมก นให เป นไปตามเป าประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลต อไป

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ปร ชญา ปณ ธาน และว ตถ ประสงค 1 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาศาสตร 2 โครงสร างหน วยงาน 3 โครงสร างการบร หาร 5 การผล ตบ ณฑ ต 9 บ คลากร 11 เทคโนโลย สถานท และส งแวดล อม 13 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ 14 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ 15 ผลการว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา 15 การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณด าเน นการ 18 แผนท กลย ทธ คณะว ทยาศาสตร 19 บทท 3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด โดรงการ และงบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค 20 เป าประสงค และต วช ว ด 21 เป าประสงค และกลย ทธ 25 ก จกรรม/โครงการ และงบประมาณ 27 สร ปงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณท ได ร บจ ดสรรในป งบประมาณ บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามย ทธศาสตร 39 สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณ (จ าแนกตามภาคว ชา/งาน) 45 บทท 5 การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าป ภาคผนวก แบบเสนอโครงการ ค าอธ บายแบบฟอร มเสนอโครงการ แบบฟอร มการต ดตามและประเม นผลส มฤทธ โครงการตามแผนปฏ บ ต การ

4 ปร ชญา ปณ ธาน และว ตถ ประสงค ของคณะว ทยาศาสตร 1 ปร ชญา คณะว ทยาศาสตร ม งสร างบ ณฑ ต และงานว จ ยท ม ค ณภาพ และค ณธรรม ปณ ธาน 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพ 2. สร างบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ และค ณธรรม 3. ผล ตงานว จ ยท ม มาตรฐาน 4. ให บร การว ชาการแก ส งคม ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างบ ณฑ ตว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร 2. เพ อให การศ กษาว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร แก น กศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 3. เพ อด าเน นการว จ ยและพ ฒนาทางว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร 4. เพ อให บร การทางว ชาการแก ส งคม 5. เพ อส งเสร ม และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

5 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาศาสตร 2 ข อม ลท วไป คณะว ทยาศาสตร ได จ ดต งข นเม อว นท 28 ต ลาคม พ.ศ.2534 ตามพระราชกฤษฎ กา จ ดต งส วน ราชการในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ทบวงมหาว ทยาล ย พ.ศ.2534 พร อมก บการจ ดต งมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน แบ งส วนราชการตามประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน พ.ศ.2534 เป น ส าน กงานเลขาน การคณะว ทยาศาสตร และภาคว ชาอ ก 4 ภาคว ชา ค อ ภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร ภาคว ชาเคม ภาคว ชาฟ ส กส ภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ในป การศ กษา 2548 โครงสร างหน วยงานของคณะฯ ภาระงานหล กในระยะแรก จากช วงป การศ กษา ได จ ดการเร ยนการสอน ว ชาว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร สถ ต และ คอมพ วเตอร ให แก น กศ กษาคณะอ นๆ จนถ งป การศ กษา 2536 ได เร มเป ดสอนหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตของคณะว ทยาศาสตร ในสาขาว ชาจ ลช วว ทยา เป นสาขาแรก ต ดตามด วย สาขาว ชาเคม ในป การศ กษา 2538 สาขาว ชาฟ ส กส ในป การศ กษา 2539 สาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร ในป การศ กษา 2540 ในป การศ กษา 2541 ได ร วมม อก บกระทรวงสาธารณส ข เป ดสาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร (ป ดหล กส ตรเม อป พ.ศ.2545) รวมเป น 5 หล กส ตร และในป การศ กษา 2551 ม หล กส ตรท เป ดร บน กศ กษา แบ งเป นหล กส ตรปร ญญาตร 8 หล กส ตร หล กส ตรปร ญญาโท 8 หล กส ตร และหล กส ตรปร ญญาเอก 3 หล กส ตร น กศ กษาของคณะฯ ส วนใหญ เป นกล มน กเร ยนในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยเฉพาะในแถบจ งหว ดอ บลราชธาน และจ งหว ดใกล เค ยง เช น ศร สะเกษ ยโสธร อ านาจเจร ญ ส ร นทร บ ร ร มย ม กดาหาร นครพนม สกลนคร และร อยเอ ด น บว าคณะฯได ม ส วนสน บสน น มหาว ทยาล ยฯ ในการด าเน นภารก จด านการกระจายโอกาสทางการศ กษาให แก ประชากรในภ ม ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อได อย างสมบ รณ

6 โครงสร างหน วยงานและโครงสร างการบร หารของคณะว ทยาศาสตร 3 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะว ทยาศาสตร ภาคว ชา ส าน กงานเลขาน การ หน วยบร การว ชาการ ว ทยาศาสตร ช วภาพ งานบร หารท วไป หน วยว เคราะห น า เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร งานว ชาการ งานก จการน กศ กษา งานบร หารงานบ คคล งานว จ ย งานการเง นและบ ญช หน วยว เคราะห โครโมโซม หน วยพ ฒนาการศ กษา ข นพ นฐาน ศ นย ตรวจว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชน งานเอกสารสนเทศ งานพ สด งานแผนและการงบประมาณ งานประก นค ณภาพการศ กษา หน วยตรวจสอบค ณสมบ ต ของว สด (XRD) หน วยให ความร ทาง ว ชาการด านการเง นและ พ สด งานพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร การว ชาการ

7 ภายในส าน กงานเลขาน การคณะฯ จ ดแบ งงานออกเป น 12 งาน ค อ (1) งานบร หารท วไป ร บผ ดชอบงานธ รการ ประสานงานการใช งาน การจ ดการด แลอาคาร สถานท รวมท งการร กษาความสะอาด การร กษาความปลอดภ ย การจ ดบร การยานพาหนะ และ สาธารณ ปโภคต าง ๆ (2) งานว ชาการ ประสานงานการจ ดการเร ยนการสอน การต ดตามประเม นผล และการปร บปร ง พ ฒนาหล กส ตร ท งระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา การสอบค ดเล อกและการบร หารจ ดการ โครงการร บน กศ กษาเพ อภารก จพ เศษต าง ๆ ได แก ท น สควค. และท นเร ยนด ว ทยาศาสตร แห งประเทศไทย รวมท งการต ดตามผลการท างานของบ ณฑ ต และส งเสร ม ประสานงาน ให ม การจ ดหาส อ การเร ยนการสอนท กด านอย างเหมาะสม เพ ยงพอ (3) งานก จการน กศ กษา ร บผ ดชอบงานด านการพ ฒนาน กศ กษา งานส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ท นการศ กษา เง นก ย มเพ อการศ กษา งานสว สด การน กศ กษา (4) งานบร หารงานบ คคล ร บผ ดชอบงานด านการสรรหา การบร หารและการพ ฒนาบ คลากร (5) งานว จ ย ส งเสร มให ม การสร างงานว จ ย ตามว ตถ ประสงค ของคณะฯ ต ดตาม ด แล ก าก บการ ด าเน นงานให ม ความโปร งใสตรวจสอบได จ ดก จกรรมเพ อให ม การเผยแพร ผลงานว จ ย สน บสน น/จ ดให ม การขยายผลส ระด บช มชน และส งคมว ชาการนานาชาต (6) งานการเง นและบ ญช ร บผ ดชอบงาน การร บและเก บร กษา/เบ กจ าย/จ ดท าบ ญช เง นของคณะฯ ท กประเภท (7) งานเอกสารสนเทศ ร บผ ดชอบงานห องสม ด บร การส บค นข อม ล บร การย ม - ค นหน งส อ หน งส อเช าเร ยน และเอกสารประกอบการเร ยนการสอน (8) งานพ สด ร บผ ดชอบการขออน ม ต เง นงวด การจ ดซ อจ ดหา และงานธ รการของการใช งาน ด แลบ าร งร กษา และจ ดท าบ ญช คงคล ง ของพ สด ท งหมด (9) งานแผนและการงบประมาณ ร บผ ดชอบงานด านแผน นโยบายงบประมาณ โดยประสานงาน การจ ดท าแผนและงบประมาณ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การก าก บ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศด านแผนและงบประมาณ รายงานการใช จ ายงบประมาณ และรายงานประจ าป (10) งานประก นค ณภาพการศ กษา ร บผ ดชอบต ดตามประส ทธ ผลการด าเน นงานท กงาน เพ อน า ว เคราะห ประมวลผล จ ดท ารายงานของคณะฯ ค อ รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) รายงานการควบค ม ภายใน รวมท งประสานงานการจ ดท าค ม อประก นค ณภาพการศ กษา และการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในของคณะฯ (11) งานพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ ร บผ ดชอบด แลงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ของคณะฯ ด าเน นการเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งให ข อม ลเพ อประกอบการ ต ดส นใจแก คณะกรรมการคณะฯ ในการจ ดซ อหร อซ อมบ าร ง ให ค าแนะน าการปฏ บ ต งานแก เจ าหน าท ร บผ ดชอบระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และให บร การด านการซ อมบ าร งคอมพ วเตอร การพ ฒนาระบบ ซอฟต แวร (12) งานบร การว ชาการ ร บผ ดชอบด แลงานด านบร การว ชาการของคณะฯ ต ดตาม ด แล ก าก บการ ด าเน นงาน จ ดก จกรรมเพ อให ม การเผยแพร ผลงานด านบร การว ชาการ 4

8 โครงสร างการบร หาร ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ด าเน นงานด านการบร หารงานในคณะฯ โดยม คณบด เป นผ บ งค บบ ญชาส งส ด ท าหน าท บ งค บบ ญชาและร บผ ดชอบงานของคณะฯ รองคณบด 6 ฝ าย และผ ช วยคณบด อ ก 5 ฝ าย ท าหน าท ร บผ ดชอบงานด านต าง ๆ ตามท คณบด มอบหมาย โดยม เจ าหน าท ประจ าฝ ายต างๆ เป นผ ปฏ บ ต งานประจ า ท งน การบร หารงานธ รการเป นล กษณะรวมศ นย ท คณะฯ ใน ภาคว ชา ม ห วหน าภาคว ชาเป นผ บ งค บบ ญชา และร บผ ดชอบการด าเน นงานของภาคว ชา ม รองห วหน า ภาคว ชาเป นผ ช วย และท กภาคว ชาม เจ าหน าท ธ รการท าหน าท ประสานงานด านบร หารธ รการ ระหว าง ภาคว ชาและฝ ายต างๆ ในส าน กงานเลขาน การคณะฯ 5 คณบด คณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบด ผ ช วยคณบด ห วหน าภาคว ชา ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายวางแผนและการงบประมาณ ฝ ายการเง น ฝ ายว จ ย ฝ ายก จการน กศ กษา ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายก จการพ เศษ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาศาสตร ช วภาพ เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร

9 ผ บร หาร คณะผ บร หารคณะว ทยาศาสตร (1 ต ลาคม ก นยายน 2553) 6 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ อ นทรประเสร ฐ คณบด คณะว ทยาศาสตร ดร.พรรณณ รอดแรงบ ญ รองคณบด ฝ ายบร หาร งานบ คคล ผศ.ดร.ชร ดา ป กห ต รองคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา อ.ธนาตย เดโชช ยพร รองคณบด ฝ ายวางแผนและ การงบประมาณ ผศ.ดร.สาย นต แสงส วรรณ รองคณบด ฝ ายการเง น ดร.จ ตกร ผลโยญ รองคณบด ฝ ายว จ ย ดร.น ภาวรรณ พองพรหม รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา ดร.ล กษณ เจร ญว ฒนา ผ ช วยคณบด ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ดร.สมจ นตนา ทว พาน ชย ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ ดร.กนกพร ช างทอง ผ ช วยคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ร งนภา ท พากรฐ ต ก ล ผ ช วยคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา อาจารย ก ลธรา มหาด ลกร ตน ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา

10 ห วหน าภาคว ชา 7 ดร.ทรงอ านาจ พงษ สมบ รณ ห วหน าภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ผศ.ดร.พรพรรณ พ งโพธ ห วหน าภาคว ชาเคม ผศ.ดร.อน สรณ น ยมพ นธ ห วหน าภาคว ชาฟ ส กส ผศ.ดร.จ รดา แฮร บส ท ห วหน าภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร (3 ส งหาคม 2552 ป จจ บ น)

11 คณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร ในป งบประมาณ 2553 โครงสร างของคณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร ประกอบด วย คณบด รองคณบด 6 ฝ าย ผ ช วยคณบด 5 ฝ าย ห วหน าภาคว ชา 4 ภาคว ชา ผ แทนอาจารย 2 ต าแหน ง รวม 17 ต าแหน ง แสดงด งตารางท 1 ตารางท 1 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร (1 ต ลาคม ก นยายน 2553) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ระยะเวลา 1 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ อ นทรประเสร ฐ คณบด คณะว ทยาศาสตร ประธาน 1 ม.ค.49- ป จจ บ น กรรมการ 2 ผศ.ดร.ชร ดา ป กห ต รองคณบด ฝ ายประก นค ณภาพ กรรมการ 1 ม.ค.49 - ป จจ บ น การศ กษา 3 อาจารย ก ลธรา มหาด ลกร ตน ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพ กรรมการ การศ กษา 4 อ.ธนาตย เดโชช ยพร รองคณบด ฝ ายวางแผนและ กรรมการ 1 ก.พ ก.พ.53 การงบประมาณ 5 ผศ.ดร.สาย นต แสงส วรรณ รองคณบด ฝ ายการเง น กรรมการ 1 ม.ค.50 - ป จจ บ น 6 ดร.น ภาวรรณ พองพรหม รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ 1 ก.ย.51 - ป จจ บ น 7 ดร.จ ตกร ผลโยญ รองคณบด ฝ ายว จ ย กรรมการ 9 ม.ย.51 - ป จจ บ น 8 ดร.ล กษณ เจร ญว ฒนา ผ ช วยคณบด ฝ ายเทคโนโลย กรรมการ 1 ส.ค ป จจ บ น สารสนเทศ 9 ดร.สมจ นตนา ทว พาณ ชย ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ กรรมการ 2 ม.ย. 51 ป จจ บ น 10 ดร.กนกพร ช างทอง ผ ช วยคณบด ฝ ายว ชาการ กรรมการ 1 ส.ค. 51 ป จจ บ น 11 ดร.ร งนภา ท พากรฐ ต ก ล ผ ช วยคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา กรรมการ 1 ก.พ ป จจ บ น 12 ดร.ทรงอ านาจ พงษ สมบ รณ ห วหน าภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ กรรมการ 1 ม.ย.50 - ป จจ บ น 13 ผศ.ดร.พรพรรณ พ งโพธ ห วหน าภาคว ชาเคม กรรมการ 1 ส.ค.50 - ป จจ บ น 14 ผศ.ดร.อน สรณ น ยมพ นธ ห วหน าภาคว ชาฟ ส กส กรรมการ 21 ต.ค.49 - ป จจ บ น 15 ผศ.ดร.จ รดา แฮร บส ท ห วหน าภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต กรรมการ 3 ส.ค ป จจ บ น และคอมพ วเตอร 16 ผศ.ดร.ประสงค สม ป ณยอ ปพ ทธ ผ แทนอาจารย กรรมการ 10 พ.ย. 51 ป จจ บ น 17 ผศ.ดร.ส ว ฒน ผาบจ นดา ผ แทนอาจารย กรรมการ 22 ม.ย ป จจ บ น 18 ดร.พรรณณ รอดแรงบ ญ รองคณบด ฝ ายบร หารงานบ คคล เลขาน การ 1 ม.ค.49 - ป จจ บ น 8

12 คณะกรรมการประจ าคณะ ม อ านาจหน าท ด งน 1. วางนโยบายและแผนงานของคณะฯให สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ 2. พ จารณาหล กส ตรและรายละเอ ยดเก ยวก บหล กส ตรคณะฯเพ อเสนอต อมหาว ทยาล ยฯ 3. พ จารณาวางระเบ ยบและออกข อบ งค บภายในคณะตามท สภามหาว ทยาล ยฯ มอบหมาย หร อเพ อเสนอต อสภามหาว ทยาล ยฯ 4. พ จารณาน าเสนอเก ยวก บการด ารงต าแหน งว ชาการของคณาจารย ในคณะฯต อมหาว ทยาล ยฯ 5. จ ดการว ดผล ประเม นผล และควบค มมาตรฐานการศ กษาของคณะฯ 6. ให ค าปร กษาและเสนอความเห นต อคณบด 7. ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ เก ยวก บก จการของคณะฯ หร อตามท อธ การบด มอบหมาย การผล ตบ ณฑ ต ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ได จ ดการศ กษารวม 3 ระด บ 19 สาขา ค อ ระด บ ปร ญญาตร จ านวน 8 สาขาว ชา ระด บปร ญญาโท จ านวน 8 สาขาว ชา และระด บปร ญญาเอก 3 สาขา เพ อตอบสนองความต องการในการพ ฒนาประเทศและความต องการของตลอดแรงงานในแต ละระด บ การศ กษาจะม ความหลากหลายของหล กส ตรตามความต องการของผ เร ยน ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) จ านวน 8 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาจ ลช วว ทยา 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาฟ ส กส 4) สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 5) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 6) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อเน อง 2 ป ) 7) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 8) สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การยาง ระด บปร ญญาโท หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) จ านวน 8 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา 2) สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ 3) สาขาว ชาเคม 4) สาขาว ชาฟ ส กส 5) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 6) สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7) สาขาว ชาเทคโนโลย ส งแวดล อม 8) สาขาว ชาคณ ตศาสตร ระด บปร ญญาเอก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) จ านวน 3 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาฟ ส กส 9

13 10 จ านวนน กศ กษา ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม น กศ กษาจ านวนท งส น 1,806 คน แบ งเป น ระด บ ปร ญญาตร จ านวน 1,463 คน ระด บปร ญญาโท จ านวน 301 คน ระด บปร ญญาเอก จ านวน 42 คน แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาตร จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม จ ลช วว ทยา เคม ฟ ส กส ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ส ขาภ บาลส งแวดล อม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การยาง เทคโนโลย สารสนเทศ (ต อเน อง 2 ป ) รวม ,463 แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาโท จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม ว ทยาศาสตร ศ กษา เทคโนโลย ช วภาพ เคม ฟ ส กส เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย ส งแวดล อม คณ ตศาสตร รวม แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม เทคโนโลย ช วภาพ ฟ ส กส เคม รวม

14 บ คลากร ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรรวมท งส น 215 คน แบ งเป น บ คลากรสาย ว ชาการ 117 คน บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน 94 คน เฉพาะสายว ชาการ จ ดเป นอาจารย ประจ า 117 คน โดยม ว ฒ ปร ญญาเอก:โท:ตร ค ดเป นส ดส วนร อยละ 68 : 30 : 2 และอย ในระหว างการลา ศ กษาต อจ านวน 4 คน รายละเอ ยดแสดงด งตาราง จ านวนบ คลากรสายว ชาการ จ าแนกตามภาคว ชา ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ ในป งบประมาณ 2553 ภาคว ชา ต าแหน งทางว ชาการ ปฏ บ ต งานประจ า ศ กษาต อ รวม เอก โท ตร รวม เอก โท ตร รวม ว ทยาศาสตร ช วภาพ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม เคม รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ฟ ส กส รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม รวมท งคณะ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม

15 ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรท ม ต าแหน งทางว ชาการ ค อ รองศาสตราจารย จ านวน 6 ราย ผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 30 ราย และอาจารย จ านวน 81 ราย จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามภาคว ชา และต าแหน งทางว ชาการ ในป งบประมาณ พ.ศ.2553 ภาคว ชา ต าแหน งทางว ชาการ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ว ทยาศาสตร ช วภาพ เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร ฯ รวม คณะว ทยาศาสตร สน บสน นการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ เพ อให ม ค ณว ฒ ส งส ดตรงตาม ภาระหน าท ในป งบประมาณ 2553 จ งม บ คลากรท ปฏ บ ต งานประจ าท งคณะฯ 117 คน และลาศ กษาต อ 4 คน โดยม รายละเอ ยดของแต ละภาคว ชา แสดงส ดส วนของบ คลากรสายว ชาการท ปฏ บ ต งานจร งต อบ คลากรท ลาศ กษาต อจ าแนกตามภาคว ชา ภาคว ชา จ านวนท งหมด ปฏ บ ต งานจร ง ลาศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ (ปฏ บ ต งาน:ลาศ กษาต อ) ว ทยาศาสตร ช วภาพ : 3 เคม ฟ ส กส : 5 คณ ตศาสตร ฯ : 5 รวม : 3 บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน จ านวน 94 คน จ าแนกตามค ณว ฒ แสดงจ านวนบ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน ป งบประมาณ พ.ศ.2553 จ าแนกตามค ณว ฒ ต าแหน ง ค ณว ฒ ท ครองในป จจ บ น โท ตร ปวส. ปวช. อ นๆ รวม ข าราชการ พน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว ผ ช วยโครงการ รวม

16 เทคโนโลย สถานท และส งแวดล อม เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย เคร อข ายไร สาย (Wireless Technology) โดยกระจายการให บร การในพ นท อาคาร ของคณะท งหมด 13 อาคารสถานท ได แก 1. อาคารว จ ย ม พ นท ใช สอย 17,614 ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานเลขาน การ - ห องประช ม - ห องสม ด - ห องส าน กงานภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ - ห องพ ก 2. อาคารเคม ม พ นท ใช สอย 6, ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาเคม - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ 3. อาคารฟ ส กส ม พ นท ใช สอย 4, ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาฟ ส กส - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ 4. อาคารว ทยาศาสตร ช วภาพ ม พ นท ใช สอย 5,237 ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ ส งแวดล อม - โทรท ศน วงจรป ดตามจ ดต างๆ เพ อความปลอดภ ยแก น กศ กษา และบ คลากร

17 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได ให ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ โดยม คณะกรรมการประจ าคณะเป นกรรมการศ กษาว เคราะห และก าหนดแผนกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในคณะฯ ให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และย ทธศาสตร ของชาต ด าเน นการตามแผนงานตามท ก าหนดท งในส วนของการบร หาร และสน บสน น การเร ยนการสอนให สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร อย างร ปธรรม อ นจะน าไปส การด าเน นงานตามแผน เพ อให เก ดความส มฤทธ ผล ในการด าเน นงานของคณะว ทยาศาสตร และเก ดประโยชน ส งส ดตามแผนการ ด าเน นงาน ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ 1. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให หน วยงาน/องค กรพ ฒนาตนเองได ท น ก บสภาพการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม เพราะการจ ดท าแผนกลย ทธ ให ความส าค ญก บการศ กษา ว เคราะห บร บทและสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานเป นประเด นส าค ญ 2. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให หน วยงานภาคร ฐในท กระด บ ม ความ เป นต วเองมากข น ร บผ ดชอบต อความส าเร จและความล มเหลวของตนเองมากข น ท งน เพราะการจ ดท า แผนกลย ทธ ย ทธศาสตร เป นการวางแผนขององค กร โดยองค กรและเพ อองค กรไม ใช เป นการวางแผนท ต องกระท าตามท หน วยเหน อส งการ 3. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท สอดร บก บการกระจายอ านาจซ งเป นกระแส หล กในการบร หารภาคร ฐในป จจ บ น และสอดคล องก บท ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อนได เตร ยมออกระเบ ยบก าหนดให หน วยงานภาคร ฐท กระด บม การจ ดท าแผนกลย ทธ ใช เป นเคร องม อใน การพ ฒนางานส ม ต ใหม ของการปฏ ร ประบบราชการ 4. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นเง อนไขหน งของการจ ดท าระบบงบประมาณแบบม งเน นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซ งส าน กงบประมาณก าหนดให ส วนราชการและหน วยงานในส งก ด จ ดท าก อนท จะกระจายอ านาจด านงบประมาณโดยการจ ดสรรงบประมาณเง นก อนลงไปให หน วยงาน 5. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นการวางแผนท ให ความส าค ญต อการก าหนด กลย ทธ ท ได มาจาก การว เคราะห แบบใหม ๆ ท ไม ผ กต ดอย ก บป ญหาเก าในอด ตไม เอาข อจ าก ดทางด านทร พยากรและ งบประมาณมาเป นข ออ าง ด งน นการจ ดท าแผนกลย ทธ จ งเป นการวางแผนแบบท าทายความสามารถ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให เก ดการร เร มสร างสรรค ทางเล อกใหม ได ด วยตนเองจ งเป นการวางแผน พ ฒนาท ย งย น

18 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ แผนกลย ทธ ได ผ านกระบวนการในการจ ดท าอย างเป นระบบ ด งน 1. การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา (SWOT Analysis) โดยว เคราะห ป จจ ยต างๆ ท งภายใน องค กรและภายนอกองค กร เพ อก าหนดจ ดแข งและจ ดอ อน โอกาสและอ ปสรรค อ นเป นพ นฐานส าค ญใน การวางแผนกลย ทธ 2. น าผลของการว เคราะห ศ กยภาพมาก าหนดเป นว ส ยท ศน เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และ ย ทธศาสตร ซ งจะท าให คณะว ทยาศาสตร เป นองค กรท เห นท ศทาง รวมถ งเป าหมายและประเด น ย ทธศาสตร ส าค ญท จะต องได ร บการพ จารณา 3. การน าย ทธศาสตร ไปแปลงเป นกลย ทธ มาตรการ แผนงานและโครงการ เพ อน าย ทธศาสตร ท ได ก าหนดไว แล วไปส การปฏ บ ต ผลการว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา (SWOT Analysis) จากการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายในและภายนอก คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน ม จ ดแข ง (Strengths) จ ดอ อน (Weakness) ด งน จ ดแข ง (Strengths) 1. ม ทร พยากรบ คคลท ม ความม งม นท มเทและต งใจในการท างานท าให งานในหน วยงานบรรล ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ส ง (บ คลากรม ความร กและภ ม ใจในองค กร) 2. ม โครงการบร การว ชาการแก ช มชนท เข มแข งสามารถช วยเหล อช มชนและหน วยงานภายในและ ภายนอกให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาท ย งย น 3. ม นโยบายส งเสร มให บ คลากรพ ฒนางานว จ ยท าให น กว จ ยม ศ กยภาพในการสร างผลงาน การว จ ยองค ความร ใหม จนสามารถได ร บอน ส ทธ บ ตรและต พ มพ บทความว จ ยในวารสารระด บชาต และ ระด บนานาชาต 4. ม การบร หารจ ดการทร พยากรท ด ท งทางด านบ คคลและงบประมาณ โดยการสร างแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งานให แก บ คลากรท กสายงาน เช น - จ ดสรรเคร องคอมพ วเตอร ชน ดพกพาแก บ คลากรสายว ชาการ 1 เคร อง/คน - การจ ดสรรงบพ ฒนาบ คลากร ป ละ 15,000 บาท/คน - จ ดสรรงบค าหน งส อ/ต ารา ป ละ 7,500 บาท/คน (สายว ชาการ) - จ ดสรรงบค าหน งส อ/ต ารา ป ละ 2,500 บาท/คน (สายสน บสน นว ชาการ) - สน บสน นรางว ลผลงานการว จ ยหร อการน าเสนอผลงานทางว ชาการ - สน บสน นท นว จ ยแก บ คลากรท จบการศ กษาใหม ซ งไม ม โอกาสได ขอร บการสน บสน นท นว จ ย จากภายในและภายนอก เป นจ านวนท นละ 40,000 บาท/คน จ านวน 5 ท น/ป 5. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนและก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท งด านว ชาการ ด านค ณธรรม และจร ยธรรม เม อบ ณฑ ตจบออกไปร บใช ส งคมจะได น าความร ความสามารถท ม ไปช วยพ ฒนาตนเอง พ ฒนาส งคม และประเทศชาต ซ งผ ใช บ ณฑ ตม ความพ งพอใจก บบ ณฑ ตท จบจากคณะว ทยาศาสตร อย ในระด บส ง 15 แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

19 จ ดอ อน (Weakness) 1. จ านวนบ คลากร และอาคารสถานท ไม เพ ยงพอจ านวนน กศ กษาท จะเพ มข นในอนาคต 2. งบประมาณท ได ร บสน บสน นจากร ฐบาลจ านวนไม เพ ยงพอต อการเร ยนการสอน การว จ ย เช น งบประมาณด านคร ภ ณฑ ด านการว จ ยข นส ง ฯลฯ 3. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานม การบ รณาการงานของตนเองก บงานอ นๆ ท เก ยวข องค อนข างน อย 4. ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนาให ด ย งข น เพ อน ามาใช ก บการบร หารจ ดการ ท งด าน งบประมาณ และข อม ลส าหร บการต ดส นใจของผ บร หาร 5. การต ดตามถามข าวสารข อม ลจากภายนอกของบ คลากรค อนข างน อย จากการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายในและภายนอกคณะว ทยาศาสตร เพ อให สามารถบรรล ตาม ว ส ยท ศน และเป าประสงค จ งก าหนดเป นย ทธศาสตร (Strategies) ของคณะว ทยาศาสตร ท สอดคล องก บ มหาว ทยาล ยได 6 ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ย ในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐานและสามารถ น าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง ย ทธศาสตร ท 3 ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงาน สร างสรรค ท สามารถน าไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนในท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข ย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และ อน ภ ม ภาคล มน าโขงเพ อการบร การแก ช มชนและสร างม ลค าให ก บมหาว ทยาล ยผ านการเร ยนร ร วมก บ ช มชน ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งาม ของท องถ นและชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อรองร บการเปล ยนแปลงภายใต ความ หลากหลายทางว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 คณะว ทยาศาสตร เน นกระบวนการม ส วนร วมบ คลากร ท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการเสนอโครงการ/ก จกรรม โดยผ านคณะกรรมการประจ าคณะ พ จารณากล นกรอง คณะว ทยาศาสตร ได ม การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 โดยม ข นตอน การด าเน นการขออน ม ต โครงการ ด งน 16 แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

20 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 17 งานแผนฯ แจ งการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป ให ภาคว ชา/งานทราบ ภาคว ชา/งาน ระดมความ ค ดเห นและจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแบบฟอร มท ก าหนด และเสนอโครงการ/ก จกรรม ไม ถ กต อง ไม เห นชอบ งานแผนฯ ตรวจสอบ เอกสาร/ว เคราะห ถ กต อง งานแผนฯ รวบรวมแผน ปฏ บ ต การประจ าป คณะกรรมการประจ า คณะพ จารณา งานแผนฯ รายงานผลการ ปฏ บ ต งานเสนอต อ คณะกรรมการคณะ งานแผนฯ ต ดตามประเม นผล โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป จากภาคว ชา/งาน เห นชอบ งานแผนฯ เสนอแผนปฏ บ ต การประจ าป ต อคณบด ภาคว ชา/งาน ด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป คณบด ลงนามอน ม ต โครงการ งานแผนฯ แจ งเว ยน แผนปฏ บ ต การประจ าป แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

21 งบประมาณด าเน นการ คณะว ทยาศาสตร ม งบประมาณประจ าป 2553 ท จะสน บสน นการด าเน นการโครงการ/ก จกรรม ต างๆ เพ อให การด าเน นงานบรรล เป าหมายของคณะว ทยาศาสตร ม แหล งงบประมาณท สน บสน น 3 ส วนท ได จากงบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได และงบประมาณเง นกองท น แสดงด งตาราง หมวดรายจ าย แหล งงบประมาณ (บาท) งบแผ นด น เง นรายได เง นกองท น รวมงบประมาณ งบบ คลากร 35,554, ,554, งบด าเน นการ 9,567,900-22,326,202 31,894,102 เง นอ ดหน นท วไปโครงการว จ ย 8,116, ,116,700 เง นอ ดหน นท วไปโครงการ 3,549, ,549,775 บร การว ชาการแก ช มชน เง นอ ดหน นท วไปโครงการท าน 300, ,000 บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เง นอ ดหน นท วไปโครงการท น 940, ,418 พ ฒนาอาจารย เง นอ ดหน นท วไปโครงการพ ฒนา 782, , ก าล งคนด านว ทยาศาสตร (ท นเร ยนด ว ทยาศาสตร แห ง ประเทศไทย) เง นอ ดหน นท วไปโครงการ 1,306, ,306, เคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ต และพ ฒนาอาจารย ค าจ างล กจ างช วคราว - 8,282, ,282, งบลงท นคร ภ ณฑ ท ด นและ - 4,141,716 2,787,238 6,928,954 ส งก อสร าง ค าสาธารณ ปโภค , , รวมท งส น 60,117, ,424, ,182, ,724, แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

22 19

23 บทท 3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด โครงการงบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issues) 1. พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยม ความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว 2. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐาน และสามารถน าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง 3. ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ด องค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถ น าความร ไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนใน ท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข 4. เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาค ล มน าโขง เพ อการบร การว ชาการแก ช มชน 5. ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และ ความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ น และชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อ รองร บการเปล ยนแปลงภายใต ความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม 6. บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข เป าประสงค (Goals) เพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย และบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และปร บต วรองร บการ เปล ยนแปลง เพ อพ ฒนาให น กศ กษาเก ดกระบวนการเร ยนร ในว ถ ช ว ต และท กษะช ว ตท จ าเป นเพ อการอย ร วมก นก บ ผ อ นในส งคมได อย างศานต ส ข ม ประโยชน และลด ความเห นแก ต ว เพ อสร างและพ ฒนากล มว จ ยท ตอบสนองต อ การพ ฒนาประเทศ บร การว ชาการโดยถ ายทอดความร และเทคโนโลย ท เหมาะสมแก ช มชนอ นจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท ด และย งย น ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต และฟ นฟ ว ฒนธรรมอ นด งามเพ อน ากล บมาใช ในการด าเน น ช ว ตและการพ ฒนาประเทศไทยในล กษณะของการ ใช ว ฒนธรรมน าการพ ฒนา บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและ บ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข

24 21 เป าประสงค และต วช ว ด ข อม ลพ นฐาน ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) (Baseline Data) เป าหมาย (Target) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย และบ คลากรให ม 1.ร อยละของอาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ความร ความสามารถ และปร บต วรองร บ 2.ร อยละของอาจารย ประจ าท ม ต าแหน งทางว ชาการ การเปล ยนแปลง 3.ร อยละของอาจารย และบ คลากรท เข าร วมประช ม ว ชาการและ/หร อน าเสนอผลงานว ชาการท งใน ประเทศและต างประเทศ 4.งบประมาณสน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย และบ คลากร 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 12,000/ คน/ป 12,000/ คน/ป ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐาน และสามารถน าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง เพ อพ ฒนาให น กศ กษาเก ดกระบวนการเร ยนร ในว ถ 1.จ านวนก จกรรม/โครงการเสร มหล กส ตร และ ช ว ต และท กษะช ว ตท จ าเป นเพ อการอย ร วมก นก บ ก จกรรมนอกหล กส ตร ผ อ นในส งคมได อย างศานต ส ข ม ประโยชน และลด 2.ร อยละของน กศ กษาท เข าร วมก จกรรม/โครงการ ความเห นแก ต ว พ ฒนาน กศ กษา 3.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท เข าร วมโครงการ ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท า และ ประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป (น บเฉพาะ ปร ญญาตร ) 5.ร อยละความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท าตรง สาขาท ส าเร จการศ กษา (น บเฉพาะปร ญญาตร )

25 22 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) 7.จ านวนน กศ กษา หร อศ ษย เก าท ได ร บการประกาศ เก ยรต ค ณยกย องในด านว ชาการ ว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรมหร อรางว ลทางว ชาการ หร อด านอ นท เก ยวข องก บค ณภาพบ ณฑ ตในระด บชาต หร อ ระด บนานาชาต ข อม ลพ นฐาน (Baseline Data) เป าหมาย (Target) คน 5 คน 5 คน ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถน าความร ไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนใน ท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข เพ อสร างและพ ฒนากล มว จ ยท ตอบสนองต อ 1.เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค จากภายใน ,000 55,000 55,000 การพ ฒนาประเทศ คณะและภายนอกสถาบ นต อจ านวนอาจารย ประจ า 2.ร อยละของอาจารย ประจ าท ได ร บท นท าว จ ยหร อ งานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นต อ อาจารย ประจ า ร อยละของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และระด บนานาชาต ต อจ านวน อาจารย ประจ า 4.ร อยละของบทความว จ ยท ได ร บการอ างอ ง (Citation) ใน refereed journal หร อในฐานข อม ล ระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจ า ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาคล ม น าโขง เพ อการบร การว ชาการแก ช มชน บร การว ชาการโดยถ ายทอดความร และเทคโนโลย ท เหมาะสมแก ช มชนอ นจะน าไปส การพ ฒนา 1.ร อยละของอาจารย ประจ าท เป นท ปร กษา เป นกรรมการว ทยาน พนธ ภายนอกสถาบ น

26 23 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) ค ณภาพช ว ตท ด และย งย น เป นกรรมการว ชาการและกรรมการว ชาช พใน ระด บชาต หร อนานาชาต ต ออาจารย ประจ า 2.จ านวนของก จกรรมหร อโครงการบร การว ชาการ และว ชาช พท ตอบสนองความต องการพ ฒนาและ เสร มสร างความเข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย (Target) (Baseline Data) ร อยละของความพ งพอใจของผ ร บบร การ งบประมาณสน บสน นการบร การว ชาการต อ อาจารย ประจ า ,000/ คน/ป 50,000/ คน/ป 50,000/ คน/ป ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ นและชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงภายใต ความหลากหลายทางว ฒนธรรม ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต และฟ นฟ 1.จ านวนก จกรรม/โครงการในการอน ร กษ พ ฒนา ว ฒนธรรมอ นด งามเพ อน ากล บมาใช ในการด าเน น และสร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะและว ฒนธรรม ช ว ตและการพ ฒนาประเทศไทยในล กษณะของ 2.ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ การใช ว ฒนธรรมน าการพ ฒนา ประเด นย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพและม ความส ข ร อยละของอาจารย ประจ าท เข าร วมประช ม ว ชาการ และ/หร อ น าเสนอผลงานว ชาการท งใน ประเทศและต างประเทศ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information