แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน งานแผนและการงบประมาณ

2 ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นกระบวนการหน งของการวางแผนในระยะส น แผนปฏ บ ต การประจ าป จะม ความละเอ ยด และช ดเจน โดยแสดงให เห นถ งภารก จท หน วยงาน/ภาคว ชา ในส งก ดคณะว ทยาศาสตร จะต องด าเน นการประจ าป งบประมาณ ในล กษณะของโครงการ/ก จกรรม เพ อน าไปเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน และการรายงานผลการด าเน นงานเม อส นป งบประมาณตลอดจน ใช เป นค ม อในการก าก บต ดตามประเม นผล การปฏ บ ต งานได อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 ของคณะฯ น ได ก าหนดผ ร บผ ดชอบในการด าเน น โครงการ/ก จกรรมไว อย างช ดเจน เพ อให ม ความสะดวกในการวางแผน และบร หารจ ดการงบประมาณ ร วมก นให เป นไปตามเป าประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลต อไป

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ปร ชญา ปณ ธาน และว ตถ ประสงค 1 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาศาสตร 2 โครงสร างหน วยงาน 3 โครงสร างการบร หาร 5 การผล ตบ ณฑ ต 9 บ คลากร 11 เทคโนโลย สถานท และส งแวดล อม 13 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ 14 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ 15 ผลการว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา 15 การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณด าเน นการ 18 แผนท กลย ทธ คณะว ทยาศาสตร 19 บทท 3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด โดรงการ และงบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค 20 เป าประสงค และต วช ว ด 21 เป าประสงค และกลย ทธ 25 ก จกรรม/โครงการ และงบประมาณ 27 สร ปงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณท ได ร บจ ดสรรในป งบประมาณ บทท 4 รายละเอ ยดโครงการ สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณ แยกตามย ทธศาสตร 39 สร ปจ านวนโครงการ และงบประมาณ (จ าแนกตามภาคว ชา/งาน) 45 บทท 5 การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าป ภาคผนวก แบบเสนอโครงการ ค าอธ บายแบบฟอร มเสนอโครงการ แบบฟอร มการต ดตามและประเม นผลส มฤทธ โครงการตามแผนปฏ บ ต การ

4 ปร ชญา ปณ ธาน และว ตถ ประสงค ของคณะว ทยาศาสตร 1 ปร ชญา คณะว ทยาศาสตร ม งสร างบ ณฑ ต และงานว จ ยท ม ค ณภาพ และค ณธรรม ปณ ธาน 1. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพ 2. สร างบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ และค ณธรรม 3. ผล ตงานว จ ยท ม มาตรฐาน 4. ให บร การว ชาการแก ส งคม ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างบ ณฑ ตว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร 2. เพ อให การศ กษาว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร แก น กศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 3. เพ อด าเน นการว จ ยและพ ฒนาทางว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร 4. เพ อให บร การทางว ชาการแก ส งคม 5. เพ อส งเสร ม และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

5 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาศาสตร 2 ข อม ลท วไป คณะว ทยาศาสตร ได จ ดต งข นเม อว นท 28 ต ลาคม พ.ศ.2534 ตามพระราชกฤษฎ กา จ ดต งส วน ราชการในมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ทบวงมหาว ทยาล ย พ.ศ.2534 พร อมก บการจ ดต งมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน แบ งส วนราชการตามประกาศทบวงมหาว ทยาล ย เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ย อ บลราชธาน พ.ศ.2534 เป น ส าน กงานเลขาน การคณะว ทยาศาสตร และภาคว ชาอ ก 4 ภาคว ชา ค อ ภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร ภาคว ชาเคม ภาคว ชาฟ ส กส ภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ในป การศ กษา 2548 โครงสร างหน วยงานของคณะฯ ภาระงานหล กในระยะแรก จากช วงป การศ กษา ได จ ดการเร ยนการสอน ว ชาว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร สถ ต และ คอมพ วเตอร ให แก น กศ กษาคณะอ นๆ จนถ งป การศ กษา 2536 ได เร มเป ดสอนหล กส ตรว ทยาศาสตร บ ณฑ ตของคณะว ทยาศาสตร ในสาขาว ชาจ ลช วว ทยา เป นสาขาแรก ต ดตามด วย สาขาว ชาเคม ในป การศ กษา 2538 สาขาว ชาฟ ส กส ในป การศ กษา 2539 สาขาว ชาว ทยาการ คอมพ วเตอร ในป การศ กษา 2540 ในป การศ กษา 2541 ได ร วมม อก บกระทรวงสาธารณส ข เป ดสาขาว ชา สาธารณส ขศาสตร (ป ดหล กส ตรเม อป พ.ศ.2545) รวมเป น 5 หล กส ตร และในป การศ กษา 2551 ม หล กส ตรท เป ดร บน กศ กษา แบ งเป นหล กส ตรปร ญญาตร 8 หล กส ตร หล กส ตรปร ญญาโท 8 หล กส ตร และหล กส ตรปร ญญาเอก 3 หล กส ตร น กศ กษาของคณะฯ ส วนใหญ เป นกล มน กเร ยนในภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยเฉพาะในแถบจ งหว ดอ บลราชธาน และจ งหว ดใกล เค ยง เช น ศร สะเกษ ยโสธร อ านาจเจร ญ ส ร นทร บ ร ร มย ม กดาหาร นครพนม สกลนคร และร อยเอ ด น บว าคณะฯได ม ส วนสน บสน น มหาว ทยาล ยฯ ในการด าเน นภารก จด านการกระจายโอกาสทางการศ กษาให แก ประชากรในภ ม ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อได อย างสมบ รณ

6 โครงสร างหน วยงานและโครงสร างการบร หารของคณะว ทยาศาสตร 3 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คณะว ทยาศาสตร ภาคว ชา ส าน กงานเลขาน การ หน วยบร การว ชาการ ว ทยาศาสตร ช วภาพ งานบร หารท วไป หน วยว เคราะห น า เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร งานว ชาการ งานก จการน กศ กษา งานบร หารงานบ คคล งานว จ ย งานการเง นและบ ญช หน วยว เคราะห โครโมโซม หน วยพ ฒนาการศ กษา ข นพ นฐาน ศ นย ตรวจว เคราะห ผล ตภ ณฑ ช มชน งานเอกสารสนเทศ งานพ สด งานแผนและการงบประมาณ งานประก นค ณภาพการศ กษา หน วยตรวจสอบค ณสมบ ต ของว สด (XRD) หน วยให ความร ทาง ว ชาการด านการเง นและ พ สด งานพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ งานบร การว ชาการ

7 ภายในส าน กงานเลขาน การคณะฯ จ ดแบ งงานออกเป น 12 งาน ค อ (1) งานบร หารท วไป ร บผ ดชอบงานธ รการ ประสานงานการใช งาน การจ ดการด แลอาคาร สถานท รวมท งการร กษาความสะอาด การร กษาความปลอดภ ย การจ ดบร การยานพาหนะ และ สาธารณ ปโภคต าง ๆ (2) งานว ชาการ ประสานงานการจ ดการเร ยนการสอน การต ดตามประเม นผล และการปร บปร ง พ ฒนาหล กส ตร ท งระด บปร ญญาตร และระด บบ ณฑ ตศ กษา การสอบค ดเล อกและการบร หารจ ดการ โครงการร บน กศ กษาเพ อภารก จพ เศษต าง ๆ ได แก ท น สควค. และท นเร ยนด ว ทยาศาสตร แห งประเทศไทย รวมท งการต ดตามผลการท างานของบ ณฑ ต และส งเสร ม ประสานงาน ให ม การจ ดหาส อ การเร ยนการสอนท กด านอย างเหมาะสม เพ ยงพอ (3) งานก จการน กศ กษา ร บผ ดชอบงานด านการพ ฒนาน กศ กษา งานส งเสร มก จกรรมน กศ กษา ท นการศ กษา เง นก ย มเพ อการศ กษา งานสว สด การน กศ กษา (4) งานบร หารงานบ คคล ร บผ ดชอบงานด านการสรรหา การบร หารและการพ ฒนาบ คลากร (5) งานว จ ย ส งเสร มให ม การสร างงานว จ ย ตามว ตถ ประสงค ของคณะฯ ต ดตาม ด แล ก าก บการ ด าเน นงานให ม ความโปร งใสตรวจสอบได จ ดก จกรรมเพ อให ม การเผยแพร ผลงานว จ ย สน บสน น/จ ดให ม การขยายผลส ระด บช มชน และส งคมว ชาการนานาชาต (6) งานการเง นและบ ญช ร บผ ดชอบงาน การร บและเก บร กษา/เบ กจ าย/จ ดท าบ ญช เง นของคณะฯ ท กประเภท (7) งานเอกสารสนเทศ ร บผ ดชอบงานห องสม ด บร การส บค นข อม ล บร การย ม - ค นหน งส อ หน งส อเช าเร ยน และเอกสารประกอบการเร ยนการสอน (8) งานพ สด ร บผ ดชอบการขออน ม ต เง นงวด การจ ดซ อจ ดหา และงานธ รการของการใช งาน ด แลบ าร งร กษา และจ ดท าบ ญช คงคล ง ของพ สด ท งหมด (9) งานแผนและการงบประมาณ ร บผ ดชอบงานด านแผน นโยบายงบประมาณ โดยประสานงาน การจ ดท าแผนและงบประมาณ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การก าก บ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณ จ ดเก บข อม ลสารสนเทศด านแผนและงบประมาณ รายงานการใช จ ายงบประมาณ และรายงานประจ าป (10) งานประก นค ณภาพการศ กษา ร บผ ดชอบต ดตามประส ทธ ผลการด าเน นงานท กงาน เพ อน า ว เคราะห ประมวลผล จ ดท ารายงานของคณะฯ ค อ รายงานการประเม น ตนเอง (SAR) รายงานการควบค ม ภายใน รวมท งประสานงานการจ ดท าค ม อประก นค ณภาพการศ กษา และการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในของคณะฯ (11) งานพ ฒนาและบร การเทคโนโลย สารสนเทศ ร บผ ดชอบด แลงานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ของคณะฯ ด าเน นการเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งให ข อม ลเพ อประกอบการ ต ดส นใจแก คณะกรรมการคณะฯ ในการจ ดซ อหร อซ อมบ าร ง ให ค าแนะน าการปฏ บ ต งานแก เจ าหน าท ร บผ ดชอบระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และให บร การด านการซ อมบ าร งคอมพ วเตอร การพ ฒนาระบบ ซอฟต แวร (12) งานบร การว ชาการ ร บผ ดชอบด แลงานด านบร การว ชาการของคณะฯ ต ดตาม ด แล ก าก บการ ด าเน นงาน จ ดก จกรรมเพ อให ม การเผยแพร ผลงานด านบร การว ชาการ 4

8 โครงสร างการบร หาร ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ด าเน นงานด านการบร หารงานในคณะฯ โดยม คณบด เป นผ บ งค บบ ญชาส งส ด ท าหน าท บ งค บบ ญชาและร บผ ดชอบงานของคณะฯ รองคณบด 6 ฝ าย และผ ช วยคณบด อ ก 5 ฝ าย ท าหน าท ร บผ ดชอบงานด านต าง ๆ ตามท คณบด มอบหมาย โดยม เจ าหน าท ประจ าฝ ายต างๆ เป นผ ปฏ บ ต งานประจ า ท งน การบร หารงานธ รการเป นล กษณะรวมศ นย ท คณะฯ ใน ภาคว ชา ม ห วหน าภาคว ชาเป นผ บ งค บบ ญชา และร บผ ดชอบการด าเน นงานของภาคว ชา ม รองห วหน า ภาคว ชาเป นผ ช วย และท กภาคว ชาม เจ าหน าท ธ รการท าหน าท ประสานงานด านบร หารธ รการ ระหว าง ภาคว ชาและฝ ายต างๆ ในส าน กงานเลขาน การคณะฯ 5 คณบด คณะกรรมการประจ าคณะ รองคณบด ผ ช วยคณบด ห วหน าภาคว ชา ฝ ายบร หารงานบ คคล ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายวางแผนและการงบประมาณ ฝ ายการเง น ฝ ายว จ ย ฝ ายก จการน กศ กษา ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายก จการพ เศษ ฝ ายว ชาการ ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาศาสตร ช วภาพ เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร

9 ผ บร หาร คณะผ บร หารคณะว ทยาศาสตร (1 ต ลาคม ก นยายน 2553) 6 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ อ นทรประเสร ฐ คณบด คณะว ทยาศาสตร ดร.พรรณณ รอดแรงบ ญ รองคณบด ฝ ายบร หาร งานบ คคล ผศ.ดร.ชร ดา ป กห ต รองคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา อ.ธนาตย เดโชช ยพร รองคณบด ฝ ายวางแผนและ การงบประมาณ ผศ.ดร.สาย นต แสงส วรรณ รองคณบด ฝ ายการเง น ดร.จ ตกร ผลโยญ รองคณบด ฝ ายว จ ย ดร.น ภาวรรณ พองพรหม รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา ดร.ล กษณ เจร ญว ฒนา ผ ช วยคณบด ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ดร.สมจ นตนา ทว พาน ชย ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ ดร.กนกพร ช างทอง ผ ช วยคณบด ฝ ายว ชาการ ดร.ร งนภา ท พากรฐ ต ก ล ผ ช วยคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา อาจารย ก ลธรา มหาด ลกร ตน ผ ช วยคณบด ฝ ายประก น ค ณภาพการศ กษา

10 ห วหน าภาคว ชา 7 ดร.ทรงอ านาจ พงษ สมบ รณ ห วหน าภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ผศ.ดร.พรพรรณ พ งโพธ ห วหน าภาคว ชาเคม ผศ.ดร.อน สรณ น ยมพ นธ ห วหน าภาคว ชาฟ ส กส ผศ.ดร.จ รดา แฮร บส ท ห วหน าภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร (3 ส งหาคม 2552 ป จจ บ น)

11 คณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร ในป งบประมาณ 2553 โครงสร างของคณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร ประกอบด วย คณบด รองคณบด 6 ฝ าย ผ ช วยคณบด 5 ฝ าย ห วหน าภาคว ชา 4 ภาคว ชา ผ แทนอาจารย 2 ต าแหน ง รวม 17 ต าแหน ง แสดงด งตารางท 1 ตารางท 1 รายนามคณะกรรมการประจ าคณะว ทยาศาสตร (1 ต ลาคม ก นยายน 2553) ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ระยะเวลา 1 ผศ.ดร.จ นทร เพ ญ อ นทรประเสร ฐ คณบด คณะว ทยาศาสตร ประธาน 1 ม.ค.49- ป จจ บ น กรรมการ 2 ผศ.ดร.ชร ดา ป กห ต รองคณบด ฝ ายประก นค ณภาพ กรรมการ 1 ม.ค.49 - ป จจ บ น การศ กษา 3 อาจารย ก ลธรา มหาด ลกร ตน ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพ กรรมการ การศ กษา 4 อ.ธนาตย เดโชช ยพร รองคณบด ฝ ายวางแผนและ กรรมการ 1 ก.พ ก.พ.53 การงบประมาณ 5 ผศ.ดร.สาย นต แสงส วรรณ รองคณบด ฝ ายการเง น กรรมการ 1 ม.ค.50 - ป จจ บ น 6 ดร.น ภาวรรณ พองพรหม รองคณบด ฝ ายก จการน กศ กษา กรรมการ 1 ก.ย.51 - ป จจ บ น 7 ดร.จ ตกร ผลโยญ รองคณบด ฝ ายว จ ย กรรมการ 9 ม.ย.51 - ป จจ บ น 8 ดร.ล กษณ เจร ญว ฒนา ผ ช วยคณบด ฝ ายเทคโนโลย กรรมการ 1 ส.ค ป จจ บ น สารสนเทศ 9 ดร.สมจ นตนา ทว พาณ ชย ผ ช วยคณบด ฝ ายก จการพ เศษ กรรมการ 2 ม.ย. 51 ป จจ บ น 10 ดร.กนกพร ช างทอง ผ ช วยคณบด ฝ ายว ชาการ กรรมการ 1 ส.ค. 51 ป จจ บ น 11 ดร.ร งนภา ท พากรฐ ต ก ล ผ ช วยคณบด ฝ ายบ ณฑ ตศ กษา กรรมการ 1 ก.พ ป จจ บ น 12 ดร.ทรงอ านาจ พงษ สมบ รณ ห วหน าภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ กรรมการ 1 ม.ย.50 - ป จจ บ น 13 ผศ.ดร.พรพรรณ พ งโพธ ห วหน าภาคว ชาเคม กรรมการ 1 ส.ค.50 - ป จจ บ น 14 ผศ.ดร.อน สรณ น ยมพ นธ ห วหน าภาคว ชาฟ ส กส กรรมการ 21 ต.ค.49 - ป จจ บ น 15 ผศ.ดร.จ รดา แฮร บส ท ห วหน าภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต กรรมการ 3 ส.ค ป จจ บ น และคอมพ วเตอร 16 ผศ.ดร.ประสงค สม ป ณยอ ปพ ทธ ผ แทนอาจารย กรรมการ 10 พ.ย. 51 ป จจ บ น 17 ผศ.ดร.ส ว ฒน ผาบจ นดา ผ แทนอาจารย กรรมการ 22 ม.ย ป จจ บ น 18 ดร.พรรณณ รอดแรงบ ญ รองคณบด ฝ ายบร หารงานบ คคล เลขาน การ 1 ม.ค.49 - ป จจ บ น 8

12 คณะกรรมการประจ าคณะ ม อ านาจหน าท ด งน 1. วางนโยบายและแผนงานของคณะฯให สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ 2. พ จารณาหล กส ตรและรายละเอ ยดเก ยวก บหล กส ตรคณะฯเพ อเสนอต อมหาว ทยาล ยฯ 3. พ จารณาวางระเบ ยบและออกข อบ งค บภายในคณะตามท สภามหาว ทยาล ยฯ มอบหมาย หร อเพ อเสนอต อสภามหาว ทยาล ยฯ 4. พ จารณาน าเสนอเก ยวก บการด ารงต าแหน งว ชาการของคณาจารย ในคณะฯต อมหาว ทยาล ยฯ 5. จ ดการว ดผล ประเม นผล และควบค มมาตรฐานการศ กษาของคณะฯ 6. ให ค าปร กษาและเสนอความเห นต อคณบด 7. ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ เก ยวก บก จการของคณะฯ หร อตามท อธ การบด มอบหมาย การผล ตบ ณฑ ต ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ได จ ดการศ กษารวม 3 ระด บ 19 สาขา ค อ ระด บ ปร ญญาตร จ านวน 8 สาขาว ชา ระด บปร ญญาโท จ านวน 8 สาขาว ชา และระด บปร ญญาเอก 3 สาขา เพ อตอบสนองความต องการในการพ ฒนาประเทศและความต องการของตลอดแรงงานในแต ละระด บ การศ กษาจะม ความหลากหลายของหล กส ตรตามความต องการของผ เร ยน ด งน ระด บปร ญญาตร หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (วท.บ.) จ านวน 8 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาจ ลช วว ทยา 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาฟ ส กส 4) สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 5) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 6) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อเน อง 2 ป ) 7) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 8) สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การยาง ระด บปร ญญาโท หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) จ านวน 8 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาว ทยาศาสตร ศ กษา 2) สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ 3) สาขาว ชาเคม 4) สาขาว ชาฟ ส กส 5) สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 6) สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 7) สาขาว ชาเทคโนโลย ส งแวดล อม 8) สาขาว ชาคณ ตศาสตร ระด บปร ญญาเอก หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต (ปร.ด.) จ านวน 3 สาขาว ชา ได แก 1) สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ 2) สาขาว ชาเคม 3) สาขาว ชาฟ ส กส 9

13 10 จ านวนน กศ กษา ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม น กศ กษาจ านวนท งส น 1,806 คน แบ งเป น ระด บ ปร ญญาตร จ านวน 1,463 คน ระด บปร ญญาโท จ านวน 301 คน ระด บปร ญญาเอก จ านวน 42 คน แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาตร จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม จ ลช วว ทยา เคม ฟ ส กส ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ส ขาภ บาลส งแวดล อม อาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การยาง เทคโนโลย สารสนเทศ (ต อเน อง 2 ป ) รวม ,463 แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาโท จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม ว ทยาศาสตร ศ กษา เทคโนโลย ช วภาพ เคม ฟ ส กส เทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาการคอมพ วเตอร เทคโนโลย ส งแวดล อม คณ ตศาสตร รวม แสดงจ านวนน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จ าแนกตามสาขาว ชาและช นป สาขาว ชา ช นป ท 1 ช นป ท 2 ช นป ท 3 ช นป ท 4 ช นป ท 5 ช นป ท 6 รวม เทคโนโลย ช วภาพ ฟ ส กส เคม รวม

14 บ คลากร ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรรวมท งส น 215 คน แบ งเป น บ คลากรสาย ว ชาการ 117 คน บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน 94 คน เฉพาะสายว ชาการ จ ดเป นอาจารย ประจ า 117 คน โดยม ว ฒ ปร ญญาเอก:โท:ตร ค ดเป นส ดส วนร อยละ 68 : 30 : 2 และอย ในระหว างการลา ศ กษาต อจ านวน 4 คน รายละเอ ยดแสดงด งตาราง จ านวนบ คลากรสายว ชาการ จ าแนกตามภาคว ชา ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ค ณว ฒ ในป งบประมาณ 2553 ภาคว ชา ต าแหน งทางว ชาการ ปฏ บ ต งานประจ า ศ กษาต อ รวม เอก โท ตร รวม เอก โท ตร รวม ว ทยาศาสตร ช วภาพ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม เคม รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ฟ ส กส รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม คณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม รวมท งคณะ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม

15 ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรท ม ต าแหน งทางว ชาการ ค อ รองศาสตราจารย จ านวน 6 ราย ผ ช วยศาสตราจารย จ านวน 30 ราย และอาจารย จ านวน 81 ราย จ านวนบ คลากรสายว ชาการจ าแนกตามภาคว ชา และต าแหน งทางว ชาการ ในป งบประมาณ พ.ศ.2553 ภาคว ชา ต าแหน งทางว ชาการ รองศาสตราจารย ผ ช วยศาสตราจารย อาจารย รวม ว ทยาศาสตร ช วภาพ เคม ฟ ส กส คณ ตศาสตร ฯ รวม คณะว ทยาศาสตร สน บสน นการพ ฒนาบ คลากรด านการศ กษาต อ เพ อให ม ค ณว ฒ ส งส ดตรงตาม ภาระหน าท ในป งบประมาณ 2553 จ งม บ คลากรท ปฏ บ ต งานประจ าท งคณะฯ 117 คน และลาศ กษาต อ 4 คน โดยม รายละเอ ยดของแต ละภาคว ชา แสดงส ดส วนของบ คลากรสายว ชาการท ปฏ บ ต งานจร งต อบ คลากรท ลาศ กษาต อจ าแนกตามภาคว ชา ภาคว ชา จ านวนท งหมด ปฏ บ ต งานจร ง ลาศ กษาต อ ค ดเป นร อยละ (ปฏ บ ต งาน:ลาศ กษาต อ) ว ทยาศาสตร ช วภาพ : 3 เคม ฟ ส กส : 5 คณ ตศาสตร ฯ : 5 รวม : 3 บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน ในป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร ม บ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน จ านวน 94 คน จ าแนกตามค ณว ฒ แสดงจ านวนบ คลากรสายสน บสน นการเร ยนการสอน ป งบประมาณ พ.ศ.2553 จ าแนกตามค ณว ฒ ต าแหน ง ค ณว ฒ ท ครองในป จจ บ น โท ตร ปวส. ปวช. อ นๆ รวม ข าราชการ พน กงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว ผ ช วยโครงการ รวม

16 เทคโนโลย สถานท และส งแวดล อม เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย เคร อข ายไร สาย (Wireless Technology) โดยกระจายการให บร การในพ นท อาคาร ของคณะท งหมด 13 อาคารสถานท ได แก 1. อาคารว จ ย ม พ นท ใช สอย 17,614 ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานเลขาน การ - ห องประช ม - ห องสม ด - ห องส าน กงานภาคว ชาคณ ตศาสตร สถ ต และคอมพ วเตอร - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ - ห องพ ก 2. อาคารเคม ม พ นท ใช สอย 6, ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาเคม - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ 3. อาคารฟ ส กส ม พ นท ใช สอย 4, ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาฟ ส กส - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ 4. อาคารว ทยาศาสตร ช วภาพ ม พ นท ใช สอย 5,237 ตารางเมตร ประกอบด วย - ห องส าน กงานภาคว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ - ห องพ กอาจารย - ห องเร ยนบรรยาย - ห องเร ยนปฏ บ ต การ ส งแวดล อม - โทรท ศน วงจรป ดตามจ ดต างๆ เพ อความปลอดภ ยแก น กศ กษา และบ คลากร

17 บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 กระบวนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได ให ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ โดยม คณะกรรมการประจ าคณะเป นกรรมการศ กษาว เคราะห และก าหนดแผนกลย ทธ ของคณะว ทยาศาสตร โดยการม ส วนร วมของบ คลากรในคณะฯ ให สอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และย ทธศาสตร ของชาต ด าเน นการตามแผนงานตามท ก าหนดท งในส วนของการบร หาร และสน บสน น การเร ยนการสอนให สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร อย างร ปธรรม อ นจะน าไปส การด าเน นงานตามแผน เพ อให เก ดความส มฤทธ ผล ในการด าเน นงานของคณะว ทยาศาสตร และเก ดประโยชน ส งส ดตามแผนการ ด าเน นงาน ความส าค ญของการจ ดท าแผนกลย ทธ 1. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให หน วยงาน/องค กรพ ฒนาตนเองได ท น ก บสภาพการเปล ยนแปลงได อย างเหมาะสม เพราะการจ ดท าแผนกลย ทธ ให ความส าค ญก บการศ กษา ว เคราะห บร บทและสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานเป นประเด นส าค ญ 2. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให หน วยงานภาคร ฐในท กระด บ ม ความ เป นต วเองมากข น ร บผ ดชอบต อความส าเร จและความล มเหลวของตนเองมากข น ท งน เพราะการจ ดท า แผนกลย ทธ ย ทธศาสตร เป นการวางแผนขององค กร โดยองค กรและเพ อองค กรไม ใช เป นการวางแผนท ต องกระท าตามท หน วยเหน อส งการ 3. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นร ปแบบการวางแผนท สอดร บก บการกระจายอ านาจซ งเป นกระแส หล กในการบร หารภาคร ฐในป จจ บ น และสอดคล องก บท ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อนได เตร ยมออกระเบ ยบก าหนดให หน วยงานภาคร ฐท กระด บม การจ ดท าแผนกลย ทธ ใช เป นเคร องม อใน การพ ฒนางานส ม ต ใหม ของการปฏ ร ประบบราชการ 4. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นเง อนไขหน งของการจ ดท าระบบงบประมาณแบบม งเน นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซ งส าน กงบประมาณก าหนดให ส วนราชการและหน วยงานในส งก ด จ ดท าก อนท จะกระจายอ านาจด านงบประมาณโดยการจ ดสรรงบประมาณเง นก อนลงไปให หน วยงาน 5. การจ ดท าแผนกลย ทธ เป นการวางแผนท ให ความส าค ญต อการก าหนด กลย ทธ ท ได มาจาก การว เคราะห แบบใหม ๆ ท ไม ผ กต ดอย ก บป ญหาเก าในอด ตไม เอาข อจ าก ดทางด านทร พยากรและ งบประมาณมาเป นข ออ าง ด งน นการจ ดท าแผนกลย ทธ จ งเป นการวางแผนแบบท าทายความสามารถ เป นร ปแบบการวางแผนท ช วยให เก ดการร เร มสร างสรรค ทางเล อกใหม ได ด วยตนเองจ งเป นการวางแผน พ ฒนาท ย งย น

18 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ แผนกลย ทธ ได ผ านกระบวนการในการจ ดท าอย างเป นระบบ ด งน 1. การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา (SWOT Analysis) โดยว เคราะห ป จจ ยต างๆ ท งภายใน องค กรและภายนอกองค กร เพ อก าหนดจ ดแข งและจ ดอ อน โอกาสและอ ปสรรค อ นเป นพ นฐานส าค ญใน การวางแผนกลย ทธ 2. น าผลของการว เคราะห ศ กยภาพมาก าหนดเป นว ส ยท ศน เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และ ย ทธศาสตร ซ งจะท าให คณะว ทยาศาสตร เป นองค กรท เห นท ศทาง รวมถ งเป าหมายและประเด น ย ทธศาสตร ส าค ญท จะต องได ร บการพ จารณา 3. การน าย ทธศาสตร ไปแปลงเป นกลย ทธ มาตรการ แผนงานและโครงการ เพ อน าย ทธศาสตร ท ได ก าหนดไว แล วไปส การปฏ บ ต ผลการว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา (SWOT Analysis) จากการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายในและภายนอก คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย อ บลราชธาน ม จ ดแข ง (Strengths) จ ดอ อน (Weakness) ด งน จ ดแข ง (Strengths) 1. ม ทร พยากรบ คคลท ม ความม งม นท มเทและต งใจในการท างานท าให งานในหน วยงานบรรล ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ส ง (บ คลากรม ความร กและภ ม ใจในองค กร) 2. ม โครงการบร การว ชาการแก ช มชนท เข มแข งสามารถช วยเหล อช มชนและหน วยงานภายในและ ภายนอกให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาท ย งย น 3. ม นโยบายส งเสร มให บ คลากรพ ฒนางานว จ ยท าให น กว จ ยม ศ กยภาพในการสร างผลงาน การว จ ยองค ความร ใหม จนสามารถได ร บอน ส ทธ บ ตรและต พ มพ บทความว จ ยในวารสารระด บชาต และ ระด บนานาชาต 4. ม การบร หารจ ดการทร พยากรท ด ท งทางด านบ คคลและงบประมาณ โดยการสร างแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งานให แก บ คลากรท กสายงาน เช น - จ ดสรรเคร องคอมพ วเตอร ชน ดพกพาแก บ คลากรสายว ชาการ 1 เคร อง/คน - การจ ดสรรงบพ ฒนาบ คลากร ป ละ 15,000 บาท/คน - จ ดสรรงบค าหน งส อ/ต ารา ป ละ 7,500 บาท/คน (สายว ชาการ) - จ ดสรรงบค าหน งส อ/ต ารา ป ละ 2,500 บาท/คน (สายสน บสน นว ชาการ) - สน บสน นรางว ลผลงานการว จ ยหร อการน าเสนอผลงานทางว ชาการ - สน บสน นท นว จ ยแก บ คลากรท จบการศ กษาใหม ซ งไม ม โอกาสได ขอร บการสน บสน นท นว จ ย จากภายในและภายนอก เป นจ านวนท นละ 40,000 บาท/คน จ านวน 5 ท น/ป 5. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนและก จกรรมพ ฒนาน กศ กษาท งด านว ชาการ ด านค ณธรรม และจร ยธรรม เม อบ ณฑ ตจบออกไปร บใช ส งคมจะได น าความร ความสามารถท ม ไปช วยพ ฒนาตนเอง พ ฒนาส งคม และประเทศชาต ซ งผ ใช บ ณฑ ตม ความพ งพอใจก บบ ณฑ ตท จบจากคณะว ทยาศาสตร อย ในระด บส ง 15 แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

19 จ ดอ อน (Weakness) 1. จ านวนบ คลากร และอาคารสถานท ไม เพ ยงพอจ านวนน กศ กษาท จะเพ มข นในอนาคต 2. งบประมาณท ได ร บสน บสน นจากร ฐบาลจ านวนไม เพ ยงพอต อการเร ยนการสอน การว จ ย เช น งบประมาณด านคร ภ ณฑ ด านการว จ ยข นส ง ฯลฯ 3. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานม การบ รณาการงานของตนเองก บงานอ นๆ ท เก ยวข องค อนข างน อย 4. ระบบเทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนาให ด ย งข น เพ อน ามาใช ก บการบร หารจ ดการ ท งด าน งบประมาณ และข อม ลส าหร บการต ดส นใจของผ บร หาร 5. การต ดตามถามข าวสารข อม ลจากภายนอกของบ คลากรค อนข างน อย จากการว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายในและภายนอกคณะว ทยาศาสตร เพ อให สามารถบรรล ตาม ว ส ยท ศน และเป าประสงค จ งก าหนดเป นย ทธศาสตร (Strategies) ของคณะว ทยาศาสตร ท สอดคล องก บ มหาว ทยาล ยได 6 ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ย ในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐานและสามารถ น าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง ย ทธศาสตร ท 3 ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงาน สร างสรรค ท สามารถน าไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนในท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข ย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และ อน ภ ม ภาคล มน าโขงเพ อการบร การแก ช มชนและสร างม ลค าให ก บมหาว ทยาล ยผ านการเร ยนร ร วมก บ ช มชน ย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งาม ของท องถ นและชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อรองร บการเปล ยนแปลงภายใต ความ หลากหลายทางว ฒนธรรม ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 คณะว ทยาศาสตร เน นกระบวนการม ส วนร วมบ คลากร ท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการเสนอโครงการ/ก จกรรม โดยผ านคณะกรรมการประจ าคณะ พ จารณากล นกรอง คณะว ทยาศาสตร ได ม การบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 โดยม ข นตอน การด าเน นการขออน ม ต โครงการ ด งน 16 แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

20 ข นตอนการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 17 งานแผนฯ แจ งการจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป ให ภาคว ชา/งานทราบ ภาคว ชา/งาน ระดมความ ค ดเห นและจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแบบฟอร มท ก าหนด และเสนอโครงการ/ก จกรรม ไม ถ กต อง ไม เห นชอบ งานแผนฯ ตรวจสอบ เอกสาร/ว เคราะห ถ กต อง งานแผนฯ รวบรวมแผน ปฏ บ ต การประจ าป คณะกรรมการประจ า คณะพ จารณา งานแผนฯ รายงานผลการ ปฏ บ ต งานเสนอต อ คณะกรรมการคณะ งานแผนฯ ต ดตามประเม นผล โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป จากภาคว ชา/งาน เห นชอบ งานแผนฯ เสนอแผนปฏ บ ต การประจ าป ต อคณบด ภาคว ชา/งาน ด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป คณบด ลงนามอน ม ต โครงการ งานแผนฯ แจ งเว ยน แผนปฏ บ ต การประจ าป แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

21 งบประมาณด าเน นการ คณะว ทยาศาสตร ม งบประมาณประจ าป 2553 ท จะสน บสน นการด าเน นการโครงการ/ก จกรรม ต างๆ เพ อให การด าเน นงานบรรล เป าหมายของคณะว ทยาศาสตร ม แหล งงบประมาณท สน บสน น 3 ส วนท ได จากงบประมาณแผ นด น งบประมาณเง นรายได และงบประมาณเง นกองท น แสดงด งตาราง หมวดรายจ าย แหล งงบประมาณ (บาท) งบแผ นด น เง นรายได เง นกองท น รวมงบประมาณ งบบ คลากร 35,554, ,554, งบด าเน นการ 9,567,900-22,326,202 31,894,102 เง นอ ดหน นท วไปโครงการว จ ย 8,116, ,116,700 เง นอ ดหน นท วไปโครงการ 3,549, ,549,775 บร การว ชาการแก ช มชน เง นอ ดหน นท วไปโครงการท าน 300, ,000 บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เง นอ ดหน นท วไปโครงการท น 940, ,418 พ ฒนาอาจารย เง นอ ดหน นท วไปโครงการพ ฒนา 782, , ก าล งคนด านว ทยาศาสตร (ท นเร ยนด ว ทยาศาสตร แห ง ประเทศไทย) เง นอ ดหน นท วไปโครงการ 1,306, ,306, เคร อข ายเช งกลย ทธ เพ อการผล ต และพ ฒนาอาจารย ค าจ างล กจ างช วคราว - 8,282, ,282, งบลงท นคร ภ ณฑ ท ด นและ - 4,141,716 2,787,238 6,928,954 ส งก อสร าง ค าสาธารณ ปโภค , , รวมท งส น 60,117, ,424, ,182, ,724, แผนการปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2553 คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

22 19

23 บทท 3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด โครงการงบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issues) 1. พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยม ความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว 2. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐาน และสามารถน าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง 3. ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ด องค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถ น าความร ไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนใน ท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข 4. เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาค ล มน าโขง เพ อการบร การว ชาการแก ช มชน 5. ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และ ความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ น และชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อ รองร บการเปล ยนแปลงภายใต ความหลากหลาย ทางว ฒนธรรม 6. บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข เป าประสงค (Goals) เพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย และบ คลากรให ม ความร ความสามารถ และปร บต วรองร บการ เปล ยนแปลง เพ อพ ฒนาให น กศ กษาเก ดกระบวนการเร ยนร ในว ถ ช ว ต และท กษะช ว ตท จ าเป นเพ อการอย ร วมก นก บ ผ อ นในส งคมได อย างศานต ส ข ม ประโยชน และลด ความเห นแก ต ว เพ อสร างและพ ฒนากล มว จ ยท ตอบสนองต อ การพ ฒนาประเทศ บร การว ชาการโดยถ ายทอดความร และเทคโนโลย ท เหมาะสมแก ช มชนอ นจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท ด และย งย น ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต และฟ นฟ ว ฒนธรรมอ นด งามเพ อน ากล บมาใช ในการด าเน น ช ว ตและการพ ฒนาประเทศไทยในล กษณะของการ ใช ว ฒนธรรมน าการพ ฒนา บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและ บ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข

24 21 เป าประสงค และต วช ว ด ข อม ลพ นฐาน ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) (Baseline Data) เป าหมาย (Target) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย และบ คลากรให ม 1.ร อยละของอาจารย ประจ าท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก ความร ความสามารถ และปร บต วรองร บ 2.ร อยละของอาจารย ประจ าท ม ต าแหน งทางว ชาการ การเปล ยนแปลง 3.ร อยละของอาจารย และบ คลากรท เข าร วมประช ม ว ชาการและ/หร อน าเสนอผลงานว ชาการท งใน ประเทศและต างประเทศ 4.งบประมาณสน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพของ อาจารย และบ คลากร 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 15,000/ คน/ป 12,000/ คน/ป 12,000/ คน/ป ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในทฤษฎ พ นฐาน และสามารถน าความร ไปค ดแก ป ญหาในพ นท ได จร ง เพ อพ ฒนาให น กศ กษาเก ดกระบวนการเร ยนร ในว ถ 1.จ านวนก จกรรม/โครงการเสร มหล กส ตร และ ช ว ต และท กษะช ว ตท จ าเป นเพ อการอย ร วมก นก บ ก จกรรมนอกหล กส ตร ผ อ นในส งคมได อย างศานต ส ข ม ประโยชน และลด 2.ร อยละของน กศ กษาท เข าร วมก จกรรม/โครงการ ความเห นแก ต ว พ ฒนาน กศ กษา 3.ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท เข าร วมโครงการ ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท า และ ประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป (น บเฉพาะ ปร ญญาตร ) 5.ร อยละความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร ท ได งานท าตรง สาขาท ส าเร จการศ กษา (น บเฉพาะปร ญญาตร )

25 22 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) 7.จ านวนน กศ กษา หร อศ ษย เก าท ได ร บการประกาศ เก ยรต ค ณยกย องในด านว ชาการ ว ชาช พ ค ณธรรม จร ยธรรมหร อรางว ลทางว ชาการ หร อด านอ นท เก ยวข องก บค ณภาพบ ณฑ ตในระด บชาต หร อ ระด บนานาชาต ข อม ลพ นฐาน (Baseline Data) เป าหมาย (Target) คน 5 คน 5 คน ประเด นย ทธศาสตร ท 3 ส งเสร มการว จ ยและสร างนว ตกรรม เพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถน าความร ไปใช เพ มข ดความสามารถของช มชนใน ท องถ น และประเทศให อย ได อย างม ความส ข เพ อสร างและพ ฒนากล มว จ ยท ตอบสนองต อ 1.เง นสน บสน นงานว จ ยและงานสร างสรรค จากภายใน ,000 55,000 55,000 การพ ฒนาประเทศ คณะและภายนอกสถาบ นต อจ านวนอาจารย ประจ า 2.ร อยละของอาจารย ประจ าท ได ร บท นท าว จ ยหร อ งานสร างสรรค จากภายในและภายนอกสถาบ นต อ อาจารย ประจ า ร อยละของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต และระด บนานาชาต ต อจ านวน อาจารย ประจ า 4.ร อยละของบทความว จ ยท ได ร บการอ างอ ง (Citation) ใน refereed journal หร อในฐานข อม ล ระด บชาต หร อระด บนานาชาต ต ออาจารย ประจ า ประเด นย ทธศาสตร ท 4 เสร มสร างความเป นเล ศทางด านฐานข อม ล องค ความร และผ ร ในอ สานใต และอน ภ ม ภาคล ม น าโขง เพ อการบร การว ชาการแก ช มชน บร การว ชาการโดยถ ายทอดความร และเทคโนโลย ท เหมาะสมแก ช มชนอ นจะน าไปส การพ ฒนา 1.ร อยละของอาจารย ประจ าท เป นท ปร กษา เป นกรรมการว ทยาน พนธ ภายนอกสถาบ น

26 23 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค (Goal) ต วช ว ด (KPIs) ค ณภาพช ว ตท ด และย งย น เป นกรรมการว ชาการและกรรมการว ชาช พใน ระด บชาต หร อนานาชาต ต ออาจารย ประจ า 2.จ านวนของก จกรรมหร อโครงการบร การว ชาการ และว ชาช พท ตอบสนองความต องการพ ฒนาและ เสร มสร างความเข มแข งของส งคม ช มชน ประเทศชาต ข อม ลพ นฐาน เป าหมาย (Target) (Baseline Data) ร อยละของความพ งพอใจของผ ร บบร การ งบประมาณสน บสน นการบร การว ชาการต อ อาจารย ประจ า ,000/ คน/ป 50,000/ คน/ป 50,000/ คน/ป ประเด นย ทธศาสตร ท 5 ส งเสร ม ท าน บ าร งและฟ นฟ ร ปแบบ และความค ดทางศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ นและชาต โดยการซ มซ บเข าส ว ถ การด ารงช ว ตเพ อรองร บ การเปล ยนแปลงภายใต ความหลากหลายทางว ฒนธรรม ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของชาต และฟ นฟ 1.จ านวนก จกรรม/โครงการในการอน ร กษ พ ฒนา ว ฒนธรรมอ นด งามเพ อน ากล บมาใช ในการด าเน น และสร างเสร มเอกล กษณ ศ ลปะและว ฒนธรรม ช ว ตและการพ ฒนาประเทศไทยในล กษณะของ 2.ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ การใช ว ฒนธรรมน าการพ ฒนา ประเด นย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพ และม ความส ข บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กร และบ คลากรให ม ค ณภาพและม ความส ข ร อยละของอาจารย ประจ าท เข าร วมประช ม ว ชาการ และ/หร อ น าเสนอผลงานว ชาการท งใน ประเทศและต างประเทศ

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1 ส วนท 1 การวางแผนโครงการ (Planning Phase) 1. ข อม ลท วไป (ความเช อมโยงเช งย ทธศาสตร ) แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.1 รห ส/ช อโครงการ: CITU-QA 3.1: โครงการคล

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2555 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตามต วช ว ดความส าเร จ 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information