โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด"

Transcription

1 โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 2. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557

2 โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557

3 โครงการน ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล อาจารย ผ สอนโครงการ/โครงงาน นางบ ปผา ทองเหมาะ อาจารย ท ปร กษาโครงการ/โครงงาน นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก นางน ชร กรณ อ นอาไพ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช. อาจารย ภ วน ย ส วรรณธารา รองผ อานวยการ และห วหน างานว ชาการ

4 ห วข อโครงการ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช อผ จ ดทาโครงการ นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 แผนก การบ ญช ท ปร กษาโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ผ ด แลโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา 2557

5 โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ แผนกการบ ญช ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 ช อ : นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 ช อเร อง : การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด แผนกว ชา : การบ ญช ท ปร กษา : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา : 255 บทค ดย อ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง ายเพ อให ร านค าได ทราบถ งรายร บและ รายจ ายในแต ละว นได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข นการดาเน นโครงการจ ดทาบ ญช รายร บ- รายจ าย ของร าน ส มตา ในคร งน ม ว ธ การและข นตอนงานการดาเน นงานโครงการ ร านตาระเบ ด ในคร งน ผ จ ดทารายงานได นาเสนอผลการดาเน นงาน

6 ก ตต กรรมประกาศ ในส วนน เป นการให เก ยรต และระล กถ งผ ท ม ส วนให ความช วยเหล อ ให คาแนะนา ให ข อม ล ให กาล งใจ ให กาล งทร พย ให ความช วยเหล อในการทางาน จนกระท งงานน นสาเร จล ล วงตาม ว ตถ ประสงค ท วางไว ท งน การเข ยนก ตต กรรมประกาศน น เป นเสม อนการประกาศเก ยรต ค ณและแสดง ความระล กถ งผ ท ให ความช วยเหล อ เป นส วนหน งในว ธ การสอน ท ต องการให ผ ว จ ย หร อรายงานใด ๆ ได ระล กคาว า กต ญญ ต อ บ พการ พ อแม ล งป า น าอา ป ย า ตายาย คร อาจารย เจ าหน าท บรรณาร กษ แม แต เพ อนท ได ให คาแนะนา ปร กษา และม ส วนร วมในการผล กด นให งานสาเร จล ล วงได ด วยด ขอขอบค ณคณะผ ปกครอง คร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ และช มชนท ให ความช วยเหล อในด านต างๆ และให กาล งใจตลอดมา คณะผ จ ดทา นางสาว ท พาน น ลาพ งการ ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง ปวช. 3/8

7 สรบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ค ก ตต กรรมประกาศ ง บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นของโครงการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ ประโยชน ท ได ร บของโครงการ ขอบเขตในการดาเน นโครงการ น ยามศ พท. 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวก บโครงการ แนวค ดทฤษฎ ท เก ยวข องก บโครงการ 5 บทท 3 ว ธ การดาเน นโครงการ 15 ข นตอนการดาเน นโครงการ 15 สถานท ดาเน นโครงการ 15 ขอบเขตด านประชากร 15 ขอบเขตด านการดาเน นงาน/การผล ต 15 ขอบเขตด านการตลาด 15 บทท 4 ผลการดาเน นโครงการ 16 ผลการดาเน นโครงการ 16

8 สารบ ญ (ต อ ) บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ 18 บรรณาน กรม ภาคผนวก สร ปผลการดาเน นโครงการ 18 ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นโครงการ 18 ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา 18 ประว ต ผ จ ดทา เอกสารใบ Pj1-Pj4.1 หน งส อร บรองการนาไปใช ประโยชน สาเนาบ ตรประชาชนของเจ าของธ รก จพร อมเซ นสาเนาถ กต อง ร ปภาพประกอบจานวน 4 ร ป CD เน อหาโครงการ 1 แผ น

9 Pj 3 แบบคาร องเสนอช อโครงการ/โครงงาน ช อโครงการ : ร านตาระเบ ด ผ จ ดทาโครงการ : 1. ท พาน น ลาพ งการ ระด บช นปวช.3/8 เลขท 4 2. ปรารถนา ร น ช ระด บช นปวช.3/8 เลขท 5 3. ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง ระด บช นปวช.3/8 เลขท 27 สาขา การบ ญช ว นท น ดเสนอโครงร างโครงการ เวลา สถานท คณะกรรมการพ จารณา 1. ผ สอนโครงการ/โครงงาน ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 2. ท ปร กษาโครงการ/โครงการ ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางป บผา ทองเหมาะ ) 2. ห วหน าแผนก ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 3. ห วหน าว ชาการระด บปวช. ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ความเห นของผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ อน ม ต ไม อน ม ต ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช.

10 แบบเสนอโครงการ 1. ช อโครงการ การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ - รายจ าย ร านตาระเบ ด 2. ผ ร บผ ดชอบโครองการ 4. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 5. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 6. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. ท ปร กษาโครงการ 1. อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล (ท ปร กษาประจาว ชา) 2. นาง บ ปผา ทองเหมาะ (เจ าของก จการ) 4. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 5. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 เพ อศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 6. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ

11 1.1 สามารถช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย าง ง าย 1.2 สามารถช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 ได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 7. ขอบเขตของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ ส นค าหล ก ส มตา ส นค ารอง - ขอบเขตด านสถานท ข าวเหน ยว, ไก ย าง 4/5 หม 12 ตาบล หนองสามว ง อาเภอ หนองเส อ จ งหว ด ปท มธาน ขอบเขตด านราคา ส มตา 1 ครก 30 บาท ข าวเหน ยว 1 ห อ 5 บาท ไก ย าง 1 ไม 15 บาท - ขอบเขตด านการส งเสร มการตลาด ส มตาท กครกราคาเด ยว แค 30 บาท - ขอบเขตด านล กค าเป าหมาย ล กค าเป าหมาย ล กค าท วไป - ขอบเขตด านระยะเวลา ระยะเวลาดาเน นการ 21 พฤษภาคม - 30 ก นยายน น ยามศ พท การทาบ ญช หมายถ ง งานประจาท เก ยวข องก บการบ นท กและรวบรวมข อม ลประจาว นเพ อให สามารจ ดทางบการเง นได กาไร หมายถ ง ผลท ได เก ดต นท น ขาดท น หมายถ ง ท นหมดไป, ได ไม ครบท น คงเหล อ หมายถ ง ย งเหล อ รายร บ หมายถ ง รายการร บ เช น เขาม รายร บเพ มข น ค ก บรายจ าย รายจ าย หมายถ ง รายการจ าย เช น เด อนน รายจ ายส งกว าเด อนท แล ว ค ก บรายร บ เสนอโครงการ

12 ลงช อ ผ จ ดทา ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวท พาน น ลาพ งการ) (นางสาวปรารถนา ร น ช).../.../....../.../... ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง).../.../... พ จารณาเห นชอบ ลงช อ อาจารย ท ปร กษาโครงการ (นางสาวประท ม วงษ ว รก ล).../.../... ลงช อ ท ปร กษาโครงการ (นางบ ปผา ทองเหมาะ ).../.../...

13 บทท 1 บทน า 1. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 เพ อศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 3. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ 1.1 สามารถช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 สามารถช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 ได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น

14 4. ขอบเขตของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ ส นค าหล ก ส นค ารอง - ขอบเขตด านสถานท ส มตา ข าวเหน ยว, ไก ย าง 4/5 หม 12 ตาบล หนองสามว ง อาเภอ หนองเส อ จ งหว ด ปท มธาน ขอบเขตด านราคา ส มตา 1 ครก 30 บาท ข าวเหน ยว 1 ห อ 5 บาท ไก ย าง 1 ไม 15 บาท - ขอบเขตด านการส งเสร มการตลาด ส มตาท กครกราคาเด ยว แค 30 บาท - ขอบเขตด านล กค าเป าหมาย ล กค าเป าหมาย ล กค าท วไป - ขอบเขตด านระยะเวลา ระยะเวลาดาเน นการ 21 พฤษภาคม - 30 ก นยายน น ยามศ พท การทาบ ญช หมายถ ง งานประจาท เก ยวข องก บการบ นท กและรวบรวมข อม ลประจาว นเพ อให สามารจ ดทางบการเง นได กาไร หมายถ ง ผลท ได เก ดต นท น ขาดท น คงเหล อ หมายถ ง ท นหมดไป, ได ไม ครบท น หมายถ ง ย งเหล อ รายร บ หมายถ ง รายการร บ เช น เขาม รายร บเพ มข น ค ก บรายจ าย รายจ าย หมายถ ง รายการจ าย เช น เด อนน รายจ ายส งกว าเด อนท แล ว ค ก บรายร บ

15 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษา เร อง ความต องการเก ยวก บค ณสมบ ต ของน กบ ญช ตามมาตรฐานของสถาน ประกอบการ ผ ศ กษาได ศ กษาแนวค ดทฤษฎ จากเอกสารต าง ๆ และผลงานการว จ ยท เก ยวข องเพ อเป นพ นฐานและ แนวทางในการศ กษาโดยม รายละเอ ยดด งน แนวความค ดเก ยวก บท กษะทางว ชาช พสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการศ กษาและเทคโนโลย การบ ญช สภาว ชาช พบ ญช,2550 มาตรฐาน การศ กษาระหว างประเทศสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช (International EducationStandards for Professional Accountants: IES) ฉบ บท 3 เร อง ท กษะทางว ชาช พบ ญช ระบ ว าน กบ ญช ต องม ท กษะ 5 ด าน ได แก 1)ท กษะทางป ญญา (Intellectual Skills) ซ งแบ งย อยได อ ก 6 ระด บ ตามลาด บจากน อยไปหามาก ได แก ม ความร ความเข าใจ สามารถประย กต ใช สามารถว เคราะห ได สามารถส งเคราะห ได (นาองค ความร หลาย ๆ ด านมา ประมวลเข าด วยก นแล วทาการคาดการณ และให ผลสร ปได ) และสามารถประเม นค ณค าได ส งท สาค ญค อบ คคลท พร อมจะเป นผ ประกอบว ชาช พต องบรรล ระด บส งท ส ดของท กษะเหล าน ณ ช วงเวลาท ม ค ณสมบ ต เป นผ ประกอบ ว ชาช พบ ญช ท กษะทางป ญญาช วยให น กบ ญช แก ป ญหา ต ดส นใจ และใช ด ลยพ น จท ด แก ไขสถานการณ ท ซ บซ อน ขององค กรได ท กษะทางป ญญาท จาเป นประกอบไปด วยท กเร อง 2) ท กษะทางว ชาการเช งปฏ บ ต และหน าท การงาน (Technical and Functional Skills) ประกอบด วย ท กษะท วไปและท กษะเฉพาะเจาะจงสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช ซ งรวมถ ง (ก) ความชานาญทางต วเลข (การใช คณ ตศาสตร และสถ ต ) และความชานาญด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ข) การว เคราะห แบบจาลองการต ดส นใจและความเส ยง (Decision modeling and risk Analysis) (ค) การประเม นค า (ง) การรายงาน และ (จ) ความร ด านกฎหมายและกฎเกณฑ ข อบ งค บ 3) ท กษะทางค ณล กษณะเฉพาะบ คคล (Personal Skills) ซ งเก ยวข องก บท ศนคต และพฤต กรรมของผ ประกอบว ชาช พบ ญช การพ ฒนาท กษะเหล าน จะช วยการเร ยนร และการปร บค ณล กษณะเฉพาะบ คคล ซ งรวมถ ง (ก) ความสามารถในการจ ดการตนเอง (ข) ม ความค ดร เร ม ม ความสามารถโน มน าวและเร ยนร ด วยตนเอง (ค) ความสามารถท จะเล อกและเร ยงลาด บทร พยากรท ม จาก ด และจ ดแจงงานให เสร จตามกาหนดเวลา (ง) ความสามารถท จะเข าร วมและปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง (จ) พ จารณาปร บค าน ยมทางว ชาช พ จรรยาบรรณ และท ศนคต ให เข าก บการต ดส นใจ (ฉ) ความระม ดระว งสงส ยเย ยงผ ประกอบว ชาช พ

16 4) ท กษะทางปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคลและการส อสาร ซ งช วยให ผ ประกอบการว ชาช พบ ญช สามารถ ปฏ บ ต งานร วมก บบ คคลอ นในองค กรได ด ร บและส งผลสารสนเทศได การต ดส นใจอย างม เหต ผลและม ประส ทธ ภาพส วนประกอบของท กษะทางปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคลและการส อสารประกอบด วย (ก) การทางานร วมก บผ อ นในกระบวนการปร กษาหาหร อก นเพ อแก ป ญหาความข ดแย ง (ข) สามารถทางานเป นกล ม (ค) ม ปฏ ส มพ นธ ก บบ คคลท ต างว ฒนธรรมและความค ดเห นต างก นได 5) ท กษะการบร หารองค กรและการจ ดการทางธ รก จ ม ความสาค ญเพ มข นต อผ ประกอบว ชาช พบ ญช ซ งจะ ม การเร ยกร องให เป นผ แสดงบทบาทในเช งร กในการจ ดองค การในแต ละว นในขณะท ก อนหน าน บทบาทของผ ประกอบว ชาช พบ ญช อาจถ กจาก ดอย เพ ยงแค การเก บและรวบรวมข อม ลเพ อให หน วยงานอ นนาไปใช แต ใน ป จจ บ นผ ประกอบว ชาช พบ ญช ได เข าไปม บทบาทก บหลายหน วยงานมากข น จ งม ความจาเป นท ต องม ความร ด าน ธ รก จมากข น และตระหน กในเร องการเม องและม ม มมองแบบรอบด าน ท กษะการบร หารองค กรและการจ ดการ ธ รก จ รวมถ ง (ก) การวางแผนเช งกลย ทธ การบร หารโครงการ การบร หารงานบ คคลและทร พยากร การต ดส นใจ (ข) ความสามารถท จะจ ดแบ งหน าท งาน และการมอบหมายงานเพ อกระต นและพ ฒนาบ คลากร (ค) การม ภาวะความเป นผ นา แนวค ดเก ยวก บท ศนคต ทางบ ญช ท ศนคต เป นเร องของความชอบ ความไม ชอบ ความค ดเห น ความร ส ก ความเช อฝ งใจของเราต อส งหน งส ง ใด ม กจะเก ดข นเม อเราร บร หร อประเม นผ คน เหต การณ ในส งคม เราจะเก ดอารมณ ความร ส กบางอย างควบค ไปก บ การร บร น น และม ผลต อความค ดและปฏ ก ร ยาในใจของเรา ด งน น ท ศนคต จ งเป นพฤต กรรมภายนอกท อาจส งเกต ได หร อพฤต กรรมภายในท ไม สามารถส งเกตเห นได โดยง าย แต ม ความโน มเอ ยงท จะเป นพฤต กรรมภายใน มากกว าพฤต กรรมภายนอก หล กการของพระราชบ ญญ ต การบ ญช พ.ศ แก ไขหล กการจากเด มท กาหนดให ธ รก จท งน ต บ คคลและบ คคลธรรมดาท ประกอบธ รก จตามประเภทท ร ฐมนตร ประกาศกาหนดต องจ ดทาบ ญช เป นกาหนดให เฉพาะน ต บ คคลเท าน น ท ม หน าท จ ดทาบ ญช และเพ ม ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากรให เป นผ ท ม หน าท จ ดทาบ ญช ด วยบ คคลธรรมดาและห างห นส วนท ไม ได จดทะเบ ยนไม ต องจ ดทาบ ญช เว นแต ร ฐมนตร จะออกประกาศให เป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช 2. กาหนดให ผ ทาบ ญช ต องเข ามาม ส วนร วมร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช ของธ รก จโดยแบ งแยกหน าท และความร บผ ดชอบระหว างผ จ ดทาบ ญช และผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ให ช ดเจนซ งม การเพ มโทษจากกฎหมายเด ม โดยบทกาหนดโทษม ท งโทษปร บและจาค ก สาหร บผ ม หน าท จ ดทาบ ญช และผ ทาบ ญช ท กระทาความผ ด

17 3. ให อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร ม อานาจกาหนดค ณสมบ ต และเง อนไขของการเป นผ ทาบ ญช รวมท งกาหนดข อยกเว นให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ จ ดทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ในเร องใด เร องหน งหร อส วนใดส วนหน ง โดยให คาน งถ งมาตรฐานการบ ญช และข อค ดเห นของหน วยงานท เก ยวข องและ สถาบ นว ชาช พบ ญช ประกอบด วย 4. กาหนดให ร ฐมนตร ม อานาจออกกฎกระทรวง ยกเว นให งบการเง นของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเป นห าง ห นส วนจดทะเบ ยนท ม ท น, ส นทร พย, หร อรายได รายการใดรายการหน งหร อท กรายการ ไม เก นท กาหนด โดย กฎกระทรวงไม ต องร บการตรวจสอบและแสดงความเห นโดยผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 5. ลดภาระของธ รก จในการเก บร กษาบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช จาก 10 ป เหล อ 5 ป เว นแต ในกรณ ท จาเป นในการตรวจสอบบ ญช อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร ม อานาจกาหนดให ผ ม หน าท จ ดทา บ ญช เก บร กษาบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช ไว เก น 5 ป แต ต องไม เก น 7 ป 6. กาหนดให การจ ดทาบ ญช ต องเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช และม การร บรองมาตรฐานการบ ญช ท สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทยกาหนดข นซ งคณะกรรมการการควบค มการประกอบ ว ชาช พสอบบ ญช ได ม มต ให ประกาศใช แล วเป นมาตรฐานการบ ญช ตามกฎหมาย ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช กาหนดให เฉพาะน ต บ คคลเท าน นท ม หน าท จ ดทาบ ญช และกาหนดให ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากร เป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ด วย โดยกาหนดว นเร มทาบ ญช ของน ต บ คคลต าง ๆ ไว ด วย ด งน ประเภทน ต บ คคล - ห างห นส วนจดทะเบ ยนว นเร มทาบ ญช ว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - บร ษ ทจาก ดว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - บร ษ ทมหาชนจาก ดว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - น ต บ คคลท ต งข นตามกฎหมายต างประเทศท ประกอบธ รก จในประเทศไทยว นเร มทาบ ญช ค อว นท เร มต นประกอบธ รก จในประเทศไทย - ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากรว นเร มทาบ ญช ว นท เร มต นประกอบก จการ ประเภทบ คคลธรรมดา บ คคลธรรมดาและห างห นส วนท ไม ได จดทะเบ ยน ไม ต องจ ดทาบ ญช เว นแต ร ฐมนตร โดยความเห นชอบ ของคณะร ฐมนตร จะออกประกาศให เป นผ ท ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเม อเป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช แล วจะต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บว นเร มทาบ ญช เร มแรก และว ธ การจ ดทาบ ญช ของบ คคลธรรมดาหร อห าง ห นส วนท ม ได จดทะเบ ยนน นตามท อธ บด กาหนด

18 ความร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช กาหนดความร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช ของธ รก จ โดยแบ งแยกหน าท และความร บผ ดชอบระหว างผ ม หน าท จ ดทาบ ญช และผ ทาบ ญช อย างช ดเจน ด งน ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หมายถ ง ผ ม หน าท จ ดให ม การทาบ ญช โดยม หน าท ตามกฎหมาย ด งน - ต องจ ดให ม การทาบ ญช ให ถ กต องตามกฎหมายท กาหนดน บแต ว นเร มทาบ ญช - ต องส งมอบเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ให แก ผ ทาบ ญช ให ถ กต องครบถ วนเพ อให บ ญช ท จ ดทา ข นสามารถแสดงผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อการเปล ยนแปลงฐานะการเง นท เป นอย ตามความเป นจร ง และตามมาตรฐานการบ ญช ซ งมาตรฐานการบ ญช หมายถ ง หล กการบ ญช และว ธ ปฏ บ ต ทางการบ ญช ท ร บรอง ท วไป หร อมาตรฐานการบ ญช ท กาหนดตามกฎหมาย โดยในระหว างท ย งไม ม มาตรฐานการบ ญช ท กฎหมาย กาหนดให ถ อว ามาตรฐานการบ ญช ท กาหนดโดยสมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย ซ ง คณะกรรมการควบค มการประกอบว ชาช พสอบบ ญช ได ม มต ให ประกาศใช แล ว เป นมาตรฐานการบ ญช ท งน อธ บด ม อานาจประกาศกาหนดข อยกเว นให ม ผ จ ดทาหน าท จ ดทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการ บ ญช ในเร องใดเร องหน งหร อส วนใดส วนหน ง - ต องป ดบ ญช และจ ดทางบการเง น โดยม รายการย อตามท อธ บด ประกาศกาหนด โดยความเห นชอบของ ร ฐมนตร พร อมท งย นงบการเง นต อสาน กงานกลางบ ญช หร อสาน กงานบ ญช ประจาท องท ซ งงบการเง น หมายถ ง รายงานผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อการเปล ยนแปลงฐานะการเง นของก จการ ไม ว าจะรายงานโดยงบด ล งบกาไรขาดท น งบกาไรสะสม งบกระแสเง นสด งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น งบประกอบ หร อ หมายเหต ประกอบงบการเง น หร อ คาอธ บายอ นซ งระบ ไว ว าเป นส วนหน งของงบการเง น ต องจ ดให งบการเง นได ร บการตรวจสอบและแสดงความเห นโดยผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเว นแต งบการเง น ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเป นห างห นส วนจดทะเบ ยนท จ ดต งข นตามกฎหมายไทย ท ม ท น ส นทร พย หร อรายได รายการใดรายการหน งหร อท กรายการไม เก นท กาหนดโดยกฎกระทรวงไม ต องจ ดให ม ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ตรวจสอบงบการเง นได - ต องเก บร กษาบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ไว ณ สถานท ทาการหร อสถานท ท ใช เป นท ทาการผล ตหร อเก บส นค าเป นประจาหร อสถานท ท ใช เป นท ทางานประจา โดยเก บไว เป นเวลาไม น อยกว า 5 ป ท งน อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร จะกาหนดให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช สาหร บก จการบางประเภทเก บร กษา และเอกสารประกอบการลงบ ญช ไว เก น 5 ป แต ต องไม เก น 7 ป ได - ต องจ ดให ม ผ ทาบ ญช ซ งเป นผ ท ม ค ณสมบ ต ตามท อธ บด กาหนด โดยต องจ ดให ม ผ ทาบ ญช ด งกล าว ภายในหน งป น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ม ผลบ งค บในกรณ ท ม ความจาเป น อธ บด โดยความเห นชอบของ ร ฐมนตร จะขยายกาหนดระยะเวลาออกไปอ กได แต ต องไม เก นหน งป ถ าผ ม หน าท จ ดทาบ ญช เป นบ คคลธรรมดา จะเป นผ จ ดทาบ ญช สาหร บก จการของตนเองก ได - ม หน าท ควบค มด แลผ ทาบ ญช ให จ ดทาบ ญช ให ตรงต อความเป นจร งและถ กต องตามกฎหมาย

19 ผ ทาบ ญช หมายถ ง ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ไม ว าจะเป นล กจ างของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อไม ก ตาม โดยผ จ ดทาบ ญช จะต องม ค ณสมบ ต และเง อนไขของการเป นผ ทาบ ญช ตามท อธ บด ประกาศกาหนด ท งน หากผ ใดเป นผ ทาบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช อย ก อนว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บไม น อยกว า 5 ป แต ไม ม ค ณสมบ ต ของการเป นผ ทาบ ญช ตามท อธ บด กาหนด หากประสงค จะเป นผ ทาบ ญช ตาม พระราชบ ญญ ต น ต อไป ให ผ ทาบ ญช น นแจ งต ออธ บด ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท อธ บด กาหนดภายใน 60 ว น น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บ และเม อผ น นเข าร บการอบรมและสาเร จการอบรมตามหล กเกณฑ ว ธ การและระยะเวลาท อธ บด ประกาศกาหนดแล ว ให ผ น นเป นผ ทาบ ญช ต อไปได เป นเวลา 8 ป น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บ - ต องจ ดทาบ ญช เพ อให ม การแสดงผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อ การเปล ยนแปลงฐานะการเง น ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ท เป นอย ตามความเป นจร งและตามมาตรฐานการบ ญช โดยม เอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ให ถ กต องครบถ วน ในการจ ดทาบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช น น อธ บด ม อานาจ ประกาศกาหนดข อยกเว นให ผ ทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ในเร องใดเร องหน ง หร อส วนใดส วน หน ง - ในการลงรายการในบ ญช ผ ทาบ ญช ต องลงรายการเป นภาษาไทย หากลงรายการเป นภาษาต างประเทศ แล ว ให ม ภาษาไทยกาก บ หร อลงรายการเป นรห สบ ญช ให ค ม อคาแปลรห สท เป นภาษาไทยไว รวมท งต องเข ยน ด วยหม ก พ มพ ด ด ต พ มพ หร อทาด วยว ธ อ นใดท ได ผลในทานองเด ยวก น อานาจในการตรวจสอบบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช กาหนดให สารว ตรใหญ บ ญช และ สารว ตรบ ญช ม อานาจตรวจสอบบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช โดยม อานาจเข าไปในสถานท ท ทาการหร อ สถานท เก บร กษาบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช หร อ สถานท รวบรวมหร อประมวลข อม ลของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช รวมท งม อานาจส งเป นหน งส อให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช มาให ถ อยคา หร อส งบ ญช เอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช รวมท งเช ญบ คคล ท เก ยวข องมาให ถ อยคาได บทกาหนดโทษผ กระทาความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น จะต องร บโทษตามล กษณะความผ ด ซ งโทษม ท ง โทษปร บ และจาค ก และในกรณ ท เป นความผ ดต อเน องม โทษปร บรายว นจนกว าจะปฏ บ ต ให ถ กต อง ความหมายของการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จาแนก และทาสร ปข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทาง เศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข นส ดท ายของการบ ญช ค อ การให ข อม ลทางการเง น ซ งเป นประโยชน แก บ คคล หลายฝ าย และผ ท สนใจในแต ละก จกรรม

20 จากคาจ าก ดความของคาว า การบ ญช สามารถอธ บายความหมายได ด งน 1. ข นตอนของการเล อกและการเก บรวบรวม ค อการพ จารณาว ารายการท เก ดข นเป นรายการค าหร อไม (เป นเหต การณ ทางเศรษฐก จท ก จการต องนามาบ นท กหร อไม ) ต องเก บรวบรวมเอกสารหล กฐานเพ อไว ใช ในการ บ นท กบ ญช 2.การจดบ นท กและการว ดม ลค า เป นการนาข อม ลเอกสารจากข นตอนแรกมาบ นท กรายการทางบ ญช หร อ รายการค าและเหต การณ ซ งจะต องเป นรายการหร อเหต การณ ท เก ดข นแล วมาบ นท กลงในสม ดบ ญช เร ยกว า สม ด รายว น (Journal) การบ นท กจะม การว ดม ลค าเข ามาเก ยวข อง การว ดม ลค า หมายถ ง การแสดงม ลค าของรายการ น นๆ จะแตกต างก นไปข นอย ก บว าเป นรายการประเภทไหน เช น ว ดด วยราคาท น (ราคา ณ ว นท ได มา) หร อว ดด วย ราคาย ต ธรรม (ราคาท ผ ซ อและผ ขายม ความเต มใจในการซ อขายก น ไม ม ใครม อานาจเหน อใคร) 3.การใช หน วยเง นตรา การบ นท กรายการทางบ ญช ต องใช หน วยเง นตรา เช น บาท ดอลลาร เป นต น และ ถ อว าจานวนท บ นท กลงไปแต ละหน วยจะม ค าคงท แม ค าของเง นจะเปล ยนแปลง 4.การจ ดหมวดหม เพ อหายอดคงเหล อของท กรายการโดยการแยกประเภทบ ญช เป นส นทร พย หน ส น ท น รายได และค าใช จ าย ในการจ ดหมวดหม จะใช สม ดบ ญช ท เร ยกว า สม ดแยกประเภท (Ledger) 5.การสร ปผลและการรายงานข อม ลทางการเง น เม อม การบ นท กบ ญช ไประยะหน ง จะต องนารายการท จ ด หมวดหม มาสร ปผลดาเน นการและฐานะของก จการโดยจ ดทา งบการเง น (Financial Statement) ซ ง ประกอบด วย 5 ส วนค อ 1) งบกาไรขาดท น 2) งบด ล 3) งบแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของผ ถ อห น 4) งบกระแสเง นสด 5) นโยบายบ ญช และหมายเหต ประกอบงบการเง น นโยบายบ ญช เป นหล กการทางบ ญช ท ก จการใช ใน การจ ดทา และนาเสนองบการเง น สาหร บหมายเหต ประกอบงบการเง นเป นการนาเสนอข อม ลต างๆ ท สาค ญทาให ผ ใช งบการเง นได ทราบหล กปฏ บ ต ทางบ ญช ท ก จการเล อกใช ในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น การบ ญช และการทาบ ญช งานของการทาบ ญช เป นเร องของการบ นท กรายการค าหร อข อม ลทางบ ญช ท เก ดข นในสม ดบ ญช จนกระท งจ ดทางบการเง น ผ ท ม หน าท ในการบ นท กบ ญช เร ยกว า ผ ทาบ ญช (Bookkeeper) ส วนการบ ญช เป นงาน ท เก ยวข องก บการออกแบบระบบการบ นท กบ ญช การจ ดทารายงานการเง นและแปลความหมายของรายงาน การเง น น กบ ญช (Accountant) ม หน าท จ ดวางระบบบ ญช ของก จการ ควบค มและตรวจตรางานของผ ทาบ ญช ด งน นน กบ ญช ต องเป นผ ม ความร และประสบการณ มากว าผ ทาบ ญช

21 ประโยชน ของข อม ลทางการบ ญช 1. ทราบถ งความก าวหน าของก จการ และประสบการณ ในการดาเน นงานของผ บร หาร 2. ทราบถ งผลการดาเน นงานและฐานะการเง นของก จการ 3. ให ผ บร หารและผ เก ยวข องอ นๆ ใช ข อม ลเพ อประกอบการวางแผนการควบค ม และต ดส นใจ 4. ให ฝ ายบร หารทราบถ งข อบกพร องในการดาเน นงานท ผ านมา เพ อท จะเป นแนวทางในการปร บปร ง การดาเน นงานในอนาคต ผ ใช ข อม ลทางบ ญช Ø ผ ถ อห น (Stockholder) เป นผ นาเง นมาลงท นในก จการ (ในร ปเง นสดหร อส งของก ได ) ด งน นผ ถ อห นก ต องการทราบผลการดาเน นงานว าม กาไรหร อขาดท น ม การจ ายเง นป นผลมากน อยเพ ยงใด Ø เจ าหน (Creditor) เป นผ ท ให ก จการก เง น หร ออาจให เครด ตแก ก จการในการชาระเง นสด ผ เป นเจ าหน ต องการทราบความสามารถในการชาระหน ของก จการ Ø ผ บร หาร (Management Team) เป นผ ท ได ร บผลตอบแทน ด งน นผ บร หารต องสนใจในผล ประกอบการของก จการรวมท งฐานะของก จการ หากก จการม ผลประกอบการท ด ฐานะการเง นท ม นคง ผ บร หารก จะได ร บผลตอบแทนจากก จการท ด Ø ค แข งข น (Competitor) ต องการทราบเพ อท จะได วางแผนกาหนดนโยบายของก จการต วเองเพ อท จะได แข งข นและอย รอดได ในธ รก จ Ø พน กงาน (Employee) เพ อคาดการณ การได ร บผลตอบแทนในร ปของเง นเด อน โบน ส รวมท งจะได พ จารณาถ งความม นคงของต วเองในการทางานท ก จการ Ø ล กค า (Customer) หากล กค าต องการท จะส งซ อส นค าหร อบร การจากก จการก ต องพ จารณาถ งความ ม นคงของก จการเพ อพ จารณาว าเม อส งส นค าแล วจะได ร บการจ ดส งตรงตามเวลาหร อไม จากผ ใช ข อม ลทางการบ ญช จะเห นได ว าสามารถจาแนกประเภทของผ ใช งบการเง นได เป น 2 ประเภท ค อ ผ ใช งบการเง นภายในก จการ และผ ใช งบการเง นภายนอกก จการ จากหล กการน สามารถแบ งประเภท ของการบ ญช ได 2 ประเภทใหญ ๆ ค อ การบ ญช การเง น และการบ ญช บร หาร หร อการบ ญช เพ อการจ ดการ การบ ญช การเง น (Financial Accounting) หมายถ ง การจ ดทาบ ญช และการรายงานทางการเง น ของก จการท จ ดทาภายใต กฎเกณฑ หล กการบ ญช ท ร บรองท วไปหร อมาตรฐานบ ญช ให แก ผ ใช งบการเง นภายนอก ก จการ เพ อใช ประกอบการวางแผน ควบค ม และต ดส นใจในการดาเน นการต างๆ การบ ญช บร หาร (Managerial Accounting) หมายถ ง การจ ดทาบ ญช และรายงานทางการเง น ของส วนงานต างๆ ในองค กรให แก ฝ ายบร หารของก จการเพ อใช ในการวางแผน ควบค ม และต ดส นใจ การจ ดทา ข อม ลทางบ ญช จะทาตามความเหมาะสม และตามความต องการของฝ ายบร หาร

22 ประเภทของธ รก จ การดาเน นงานของธ รก จในป จจ บ นไม ว าจะจ ดต งในร ปแบบใด เราสามารถแบ งประเภทของธ รก จเป น 3 ประเภท ค อ 1.ธ รก จพาณ ชยกรรม หร อธ รก จประเภทซ อมาขายไป เป นธ รก จท ก จการซ อส นค าสาเร จร ป มาแล วก ขายออกไปเลย รายได หล กของธ รก จค อรายได จากการขาย การจ ดทารายงานทางการเง นไม ซ บซ อน เน องจากไม ม ต นท นเก ยวก บการผล ต ม เพ ยงต นท นจากการซ อเท าน น 2. ธ รก จอ ตสาหกรรม หร อธ รก จประเภทผล ต เป นธ รก จท ก จการซ อว ตถ ด บ แล วนาเข าส กระบวนการผล ต โดยใส แรงงานและค าใช การผล ต ผลท ออกมาค อส นค าสาเร จร ป รายได หล กของธ รก จ ค อรายได จากการขาย การจ ดทารายงานทางการเง นม ความย งยาก เน องจากการคานวณต นท นการผล ต ค อนข างซ บซ อน 3.ธ รก จบร การ เป นธ รก จท ก จการให บร การในร ปของแรงงาน รายได จะมาจากรายได ค าบร การท ค ดจากล กค า ซ งอาจอย ในล กษณะรายได ค าธรรมเน ยม รายได ค านายหน า รายได ค าบร การ และรายได ค าเช า ร ปแบบของธ รก จ 1. ก จการเจ าของคนเด ยว บ คคลคนเด ยวเป นเจ าของ และบ คคลเพ ยงคนเด ยวน จะเป นผ นาเง นสด หร อ ส งของอ นๆ มาลงท น ส วนใหญ เจ าของม กจะดาเน นการเอง ร บผ ดชอบหน ส นอย างไม จาก ดจานวน การ ต ดส นใจเป นของเจ าของเยงคนเด ยว ข อเส ยค อ เจ าของจะต องร บผ ดชอบในหน ส นอย างไม จาก ดจานวน การระดมท นไม สามารถระดมท นจากผ ถ อห นได ต องมาจากแหล งของเจ าของหร อแหล งเง นก และถ า เจ าของเส ยช ว ตก จการก จะส นส ดไปพร อมอาย ของเจ าของคนเด ยว 2.ห างห นส วน การดาเน นงานม บ คคลต งแต 2 คนข นไป โดยตกลงเข าห นก น เพ อกระทาการร วมก น ส ดส วนการลงท นไม จาเป นต องเท าก นข นอย ก บการตกลง การบร หารจะร วมก นบร หารก ได แบ งห าง ห นส วนออกเป น 2 ประเภทค อ 2.1 ห างห นส วนสาม ญ ผ เป นห นส วนท กคนต องร บผ ดชอบในหน ส นอย างไม จาก ดจานวน จะจดทะเบ ยน หร อไม จดทะเบ ยนก ได ห างห นส วนสาม ญแยกย อยได อ ก 2 ประเภทค อ ห างห นส วนสาม ญไม จดทะเบ ยน จะม สภาพเป นบ คคลธรรมดา ด งน นการเส ยภาษ ก เปร ยบเป น บ คคลธรรมดา ผ เป นห นส วนท กคนสามารถมาบร หารจ ดการห างห นส วนได หากไม ม การตกลงก นไว ห างห นส วนสาม ญจดทะเบ ยน จะจดทะเบ ยนก บพน กงานนายทะเบ ยนห นส วนบร ษ ท/ กระทรวงพาณ ชย ด งน นห นส วนสาม ญจดทะเบ ยน ม ฐานะเป นน ต บ คคลแยกต างหากจากผ เป นห นส วน ในการจดทะเบ ยนต องระบ ช อผ เป นห นส วนผ จ ดการด วย โดยห นส วนผ จ ดการจะเป นผ ม ส ทธ ในการ บร หารจ ดการการดาเน นงานของห างห นส วน

23 2.2 ห างห นส วนจาก ด เป นห างห นส วนท ม ผ เป นห นส วน 2 ประเภทค อ ผ เป นห นส วนประเภทจาก ดความ ร บผ ดชอบ และผ เป นห นส วนประเภทไม จาก ดความร บผ ดชอบ - ประเภทจาก ดความร บผ ด ต องร บผ ดชอบในหน ส นไม เก นจานวนท ลงท นในห างห นส วน - ประเภทไม จาก ดความร บผ ด ต องร บผ ดชอบในหน ส นท งหมดโดยไม จาก ดจานวน ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย กาหนดไว ว า ต องม ห นส วนประเภทไม จาก ดความร บผ ดชอบอย าง น อย 1 คน และห างห นส วนจาก ดน ต องจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคล ร ปแบบการบร หารจ ดการจะด กว าแบบเจ าของคนเด ยว ค อผ เป นห นส วนร วมก นระดมความค ดและแหล ง เง นท น แต ม ข อจาก ดด านการบร หารในเร องของกฎหมาย โดยต องม ผ สอบบ ญช ภาษ อากรเข ามาเป นผ ตรวจสอบ 3.บร ษ ทจาก ด เป นกล มบ คคลต งแต 7 คนข นไปร วมก นลงท น ในร ปของน ต บ คคล โดยจดทะเบ ยนบร ษ ท แยกต างหากออกจากเจ าของ แบ งท นออกเป นม ลค าห นๆ ละเท าก น ผ ลงท นจะซ อห น จะเร ยกว า ผ ถ อ ห น (Shareholders) ผ ถ อห นจะร บผ ดชอบในหน ส นไม เก นกว าจานวนเง นท ย งส งให บร ษ ทไม ครบม ลค า ของห นท ถ ออย ผ ถ อห นถ อว าเป นเจ าของก จการร วมก น ม ส ทธ ออกเส ยงตามจานวนห นท ถ ออย จะได ร บ ส วนแบ งในร ปเง นป นผล การจดทะเบ ยนห นจะเร ยกว า ห นสาม ญ การจ ดต งบร ษ ทจาก ด จาแนกได 2 ประเภท 1) บร ษ ทเอกชนจาก ด จะแบ งท นเป นห น แต ละห นม ม ลค าเท าๆ ก น จะม ผ ถ อห นไม ถ ง 100 คน 2) บร ษ ทมหาชนจาก ด ต องจ ดต งโดยกล มบ คคลอย างน อย 15 คน และต องม ผ ถ อห นเก นกว า 100 คน ห น ของบร ษ ทมหาชนจาก ด ม 2 ประเภท ค อห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ม ความเหม อนก นค อ ผ ถ อห นท งสองเป นเจ าของก จการ แตกต างก นท ว าผ ถ อ ห นสาม ญม ส ทธ ในการออกเส ยงในท ประช มผ ถ อห น แต ผ ถ อห นบ ร มส ทธ ไม ม ส ทธ ออกเส ยงในท ประช ม ผ ถ อห นท งสองจะได ร บส วนแบ งผลการดาเน นงานในร ปเง นป นผล แต ผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะได ร บเง นป น ผลก อนผ ถ อห นสาม ญ และหากม การเล กก จการผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะได ร บการค นเง นก อน แต เง นป นผล ของผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะม การกาหนดอ ตราไว ล วงหน า

24 แม บทการบ ญช แม บทการบ ญช กาหนดข นเพ อวางแนวค ดพ นฐานในการจ ดทา และนาเสนองบการเง นแก ผ ใช งบการเง นท เป นบ คคลภายนอก แนวความค ดและหล กการบ ญช ต างๆ ท ปรากฏอย ในแม บทการบ ญช ม ด งน 1. ข อสมมต 1.1 เกณฑ คงค าง ภายใต เกณฑ คงค าง รายการและเหต การณ ทางบ ญช จะร บร เม อเก ดข น ม ใช เม อม การร บ หร อจ ายเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด 1.2 การดาเน นงานต อเน อง ก จการท ต งข นมาจะดาเน นการต อเน องก นยาวนาน พอท จะบรรล เป าหมาย และข อผ กพ นท ทาไว จนสาเร จ หากก จการม ความจาเป นต องเล กก จการ งบการเง นต อง ดทาข นโดยใช เกณฑ อ นและต องเป ดเผยหล กเกณฑ ท ใช ในงบการเง นด วย เช นการบ นท กค าเส อราคา 2. ล กษณะเช งค ณภาพของงบการเง น 2.1 ความเข าใจได งบการเง นต องสามารถเข าใจได ในท นท ท ผ ใช งบการเง นใช ข อม ลด งกล าว 2.2 ความเก ยวข องก บการต ดส นใจ ของผ ให ข อม ลข นอย ก บล กษณะและความม น ยสาค ญของข อม ล ด งต อไปน - เก ยวข องก บการต ดส นใจในเช งเศรษฐก จก ต อเม อข อม ลน นช วยให ผ ใช งบการเง นสามารถประเม น เหต การณ ในอด ต ป จจ บ นและอนาคต - บทบาทของข อม ลท ช วยในการคาดคะเนและย นย นความถ กต องของการคาดคะเนท ผ านมาม ความส มพ นธ ก น - ข อม ลเก ยวก บฐานะการเง นและผลการดาเน นงานในอด ตของก จการม กถ อเป นเกณฑ ในการคาดคะเน ฐานะการเง นและผลการดาเน นงานในอนาคต รวมท งเร องอ นๆ ท ผ ใช งบการเง นสนใจ 2.3 ความเช อถ อได เป นการอธ บายว าข อม ลในงบการเง นจะม ประโยชน ต อผ ใช งบการเง นในการนามาใช เพ อการต ดส นใจในเช งเศรษฐก จน น ข อม ลต องเช อถ อได ไม ม ความผ ดพลาด รวมท งไม ม การนาเสนอ อย างลาเอ ยงไม ตรงก บความเป นจร ง ซ งม 5 ค ณล กษณะค อ การเป นต วแทนอ นเท ยงธรรม เน อหาสาค ญกว าร ปแบบ ความเป นกลาง ความระม ดระว ง ความครบถ วน 2.4 การเปร ยบเท ยบก นได ผ ใช งบการเง นต องสามารถนาข อม ลในงบการเง นมาเปร ยบเท ยบก บงบการเง น ในรอบระยะเวลาต างก นของก จการเด ยวก นได

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน งานบร หารธ รการและงานสารบรรณ จ ดท าโดย ผ องพรรณ ก นธ ยะ เจ าหน าท บร หารงานท วไปช านาญการพ เศษ ห วหน าสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า มหาว ทยาล ยแม โจ 2555 ค านา ค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information