โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด"

Transcription

1 โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 2. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557

2 โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs โครงการน เป นส วนหน งของว ชาโครงการ รห สว ชา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557

3 โครงการน ได ร บอน ม ต จาก คณะกรรมการ ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล อาจารย ผ สอนโครงการ/โครงงาน นางบ ปผา ทองเหมาะ อาจารย ท ปร กษาโครงการ/โครงงาน นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก นางน ชร กรณ อ นอาไพ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช. อาจารย ภ วน ย ส วรรณธารา รองผ อานวยการ และห วหน างานว ชาการ

4 ห วข อโครงการ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช อผ จ ดทาโครงการ นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 แผนก การบ ญช ท ปร กษาโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ผ ด แลโครงการ อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา 2557

5 โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ แผนกการบ ญช ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ ป การศ กษา 2557 ช อ : นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 ช อเร อง : การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด แผนกว ชา : การบ ญช ท ปร กษา : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ห วหน าแผนก : อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล ป การศ กษา : 255 บทค ดย อ โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง ายเพ อให ร านค าได ทราบถ งรายร บและ รายจ ายในแต ละว นได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข นการดาเน นโครงการจ ดทาบ ญช รายร บ- รายจ าย ของร าน ส มตา ในคร งน ม ว ธ การและข นตอนงานการดาเน นงานโครงการ ร านตาระเบ ด ในคร งน ผ จ ดทารายงานได นาเสนอผลการดาเน นงาน

6 ก ตต กรรมประกาศ ในส วนน เป นการให เก ยรต และระล กถ งผ ท ม ส วนให ความช วยเหล อ ให คาแนะนา ให ข อม ล ให กาล งใจ ให กาล งทร พย ให ความช วยเหล อในการทางาน จนกระท งงานน นสาเร จล ล วงตาม ว ตถ ประสงค ท วางไว ท งน การเข ยนก ตต กรรมประกาศน น เป นเสม อนการประกาศเก ยรต ค ณและแสดง ความระล กถ งผ ท ให ความช วยเหล อ เป นส วนหน งในว ธ การสอน ท ต องการให ผ ว จ ย หร อรายงานใด ๆ ได ระล กคาว า กต ญญ ต อ บ พการ พ อแม ล งป า น าอา ป ย า ตายาย คร อาจารย เจ าหน าท บรรณาร กษ แม แต เพ อนท ได ให คาแนะนา ปร กษา และม ส วนร วมในการผล กด นให งานสาเร จล ล วงได ด วยด ขอขอบค ณคณะผ ปกครอง คร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเทคน คบร หารธ รก จกร งเทพ และช มชนท ให ความช วยเหล อในด านต างๆ และให กาล งใจตลอดมา คณะผ จ ดทา นางสาว ท พาน น ลาพ งการ ปวช. 3/8 นางสาว ปรารถนา ร น ช ปวช. 3/8 นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง ปวช. 3/8

7 สรบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ค ก ตต กรรมประกาศ ง บทท 1 บทนา 1.1 ความเป นของโครงการ ว ตถ ประสงค ของโครงการ ประโยชน ท ได ร บของโครงการ ขอบเขตในการดาเน นโครงการ น ยามศ พท. 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวก บโครงการ แนวค ดทฤษฎ ท เก ยวข องก บโครงการ 5 บทท 3 ว ธ การดาเน นโครงการ 15 ข นตอนการดาเน นโครงการ 15 สถานท ดาเน นโครงการ 15 ขอบเขตด านประชากร 15 ขอบเขตด านการดาเน นงาน/การผล ต 15 ขอบเขตด านการตลาด 15 บทท 4 ผลการดาเน นโครงการ 16 ผลการดาเน นโครงการ 16

8 สารบ ญ (ต อ ) บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ 18 บรรณาน กรม ภาคผนวก สร ปผลการดาเน นโครงการ 18 ป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นโครงการ 18 ข อเสนอแนะและแนวทางในการพ ฒนา 18 ประว ต ผ จ ดทา เอกสารใบ Pj1-Pj4.1 หน งส อร บรองการนาไปใช ประโยชน สาเนาบ ตรประชาชนของเจ าของธ รก จพร อมเซ นสาเนาถ กต อง ร ปภาพประกอบจานวน 4 ร ป CD เน อหาโครงการ 1 แผ น

9 Pj 3 แบบคาร องเสนอช อโครงการ/โครงงาน ช อโครงการ : ร านตาระเบ ด ผ จ ดทาโครงการ : 1. ท พาน น ลาพ งการ ระด บช นปวช.3/8 เลขท 4 2. ปรารถนา ร น ช ระด บช นปวช.3/8 เลขท 5 3. ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง ระด บช นปวช.3/8 เลขท 27 สาขา การบ ญช ว นท น ดเสนอโครงร างโครงการ เวลา สถานท คณะกรรมการพ จารณา 1. ผ สอนโครงการ/โครงงาน ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 2. ท ปร กษาโครงการ/โครงการ ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางป บผา ทองเหมาะ ) 2. ห วหน าแผนก ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางสาวประท ม วงษ ว ระก ล ) 3. ห วหน าว ชาการระด บปวช. ลงนามร บทราบ ว น/เด อน/ป ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ความเห นของผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ อน ม ต ไม อน ม ต ( นางน ชร กรณ อ นอาไพ ) ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ปวช.

10 แบบเสนอโครงการ 1. ช อโครงการ การศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ - รายจ าย ร านตาระเบ ด 2. ผ ร บผ ดชอบโครองการ 4. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 5. นางสาว ปรารถนา ร น ช รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 6. นางสาว ฉ ตรร ตน ดา หงษ ทอง รห ส ช น/ห อง ปวช. 3/8 3. ท ปร กษาโครงการ 1. อาจารย ประท ม วงษ ว ระก ล (ท ปร กษาประจาว ชา) 2. นาง บ ปผา ทองเหมาะ (เจ าของก จการ) 4. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 5. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 เพ อศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 6. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ

11 1.1 สามารถช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย าง ง าย 1.2 สามารถช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 ได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 7. ขอบเขตของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ ส นค าหล ก ส มตา ส นค ารอง - ขอบเขตด านสถานท ข าวเหน ยว, ไก ย าง 4/5 หม 12 ตาบล หนองสามว ง อาเภอ หนองเส อ จ งหว ด ปท มธาน ขอบเขตด านราคา ส มตา 1 ครก 30 บาท ข าวเหน ยว 1 ห อ 5 บาท ไก ย าง 1 ไม 15 บาท - ขอบเขตด านการส งเสร มการตลาด ส มตาท กครกราคาเด ยว แค 30 บาท - ขอบเขตด านล กค าเป าหมาย ล กค าเป าหมาย ล กค าท วไป - ขอบเขตด านระยะเวลา ระยะเวลาดาเน นการ 21 พฤษภาคม - 30 ก นยายน น ยามศ พท การทาบ ญช หมายถ ง งานประจาท เก ยวข องก บการบ นท กและรวบรวมข อม ลประจาว นเพ อให สามารจ ดทางบการเง นได กาไร หมายถ ง ผลท ได เก ดต นท น ขาดท น หมายถ ง ท นหมดไป, ได ไม ครบท น คงเหล อ หมายถ ง ย งเหล อ รายร บ หมายถ ง รายการร บ เช น เขาม รายร บเพ มข น ค ก บรายจ าย รายจ าย หมายถ ง รายการจ าย เช น เด อนน รายจ ายส งกว าเด อนท แล ว ค ก บรายร บ เสนอโครงการ

12 ลงช อ ผ จ ดทา ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวท พาน น ลาพ งการ) (นางสาวปรารถนา ร น ช).../.../....../.../... ลงช อ ผ จ ดทา (นางสาวฉ ตรร ตน ดา หงส ทอง).../.../... พ จารณาเห นชอบ ลงช อ อาจารย ท ปร กษาโครงการ (นางสาวประท ม วงษ ว รก ล).../.../... ลงช อ ท ปร กษาโครงการ (นางบ ปผา ทองเหมาะ ).../.../...

13 บทท 1 บทน า 1. ความเป นมาของโครงการ จากป ญหาทางด านเศรษฐก จและการเง นท เก ดข นน น บางคนอาจจะค ดว าเป นเพ ยงป ญหาท เล กน อย แต ในป จจ บ น ป ญหาด านการเง นท ไม ม ระเบ ยบ แบบแผนน นได กลายเป นป ญหาท เก ดข นอย างแพร หลายในธ รก จขนาดใหญ ไปจนถ ง บ คคลธรรมดา เพราะการใช เง นและการบร หารอย างไม ม การวางแผน ขาดการบ นท กท ช วยให ทราบเก ยวก บการใช เง นแต ละ ว นหร อแต ละคร ง ว าควรบร หารเช นไรจ งจะไม เก ดการเง นขาดม อ หากเก ดภาวะน นแล ว การก ย มเง นในสถาบ นการเง น ต างๆ จ งเก ดข น แต ป จจ บ นน นก เก ดข นมากในธ รก จขนาดเล ก ใหญ และบ คคลท วไปเช นก น ด งน น จากป ญหาด งกล าวน น ผ จ ดทาโครงการจ งม ความค ด ความเห นว าหากม การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย จะสามารถช วยให การจ ดระบบการใช เง นน นเป นไปได อย างง ายข น จ งม โครงการ ศ กษา การจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด ข น โดยใช แบบฟอร มในการบ นท กบ ญช อย างง าย เพ อให ร านค าและสถานประกอบการเข าใจได ง ายและสามารถใช ได จร งในช ว ตประจาว น 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1.1 เพ อช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 เพ อช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 เพ อศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น 3. ประโยชน ท ได ร บจากโครงการ 1.1 สามารถช วยให ร านค าขนาดเล กท ไม เคยจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย สามารถเร มบ นท กได อย างง าย 1.2 สามารถช วยให ร านค าได ทราบถ งรายร บและรายจ ายในแต ละว น 1.3 ได ศ กษาการทาบ ญช รายร บ รายจ าย ให มากข น

14 4. ขอบเขตของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ ส นค าหล ก ส นค ารอง - ขอบเขตด านสถานท ส มตา ข าวเหน ยว, ไก ย าง 4/5 หม 12 ตาบล หนองสามว ง อาเภอ หนองเส อ จ งหว ด ปท มธาน ขอบเขตด านราคา ส มตา 1 ครก 30 บาท ข าวเหน ยว 1 ห อ 5 บาท ไก ย าง 1 ไม 15 บาท - ขอบเขตด านการส งเสร มการตลาด ส มตาท กครกราคาเด ยว แค 30 บาท - ขอบเขตด านล กค าเป าหมาย ล กค าเป าหมาย ล กค าท วไป - ขอบเขตด านระยะเวลา ระยะเวลาดาเน นการ 21 พฤษภาคม - 30 ก นยายน น ยามศ พท การทาบ ญช หมายถ ง งานประจาท เก ยวข องก บการบ นท กและรวบรวมข อม ลประจาว นเพ อให สามารจ ดทางบการเง นได กาไร หมายถ ง ผลท ได เก ดต นท น ขาดท น คงเหล อ หมายถ ง ท นหมดไป, ได ไม ครบท น หมายถ ง ย งเหล อ รายร บ หมายถ ง รายการร บ เช น เขาม รายร บเพ มข น ค ก บรายจ าย รายจ าย หมายถ ง รายการจ าย เช น เด อนน รายจ ายส งกว าเด อนท แล ว ค ก บรายร บ

15 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษา เร อง ความต องการเก ยวก บค ณสมบ ต ของน กบ ญช ตามมาตรฐานของสถาน ประกอบการ ผ ศ กษาได ศ กษาแนวค ดทฤษฎ จากเอกสารต าง ๆ และผลงานการว จ ยท เก ยวข องเพ อเป นพ นฐานและ แนวทางในการศ กษาโดยม รายละเอ ยดด งน แนวความค ดเก ยวก บท กษะทางว ชาช พสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการศ กษาและเทคโนโลย การบ ญช สภาว ชาช พบ ญช,2550 มาตรฐาน การศ กษาระหว างประเทศสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช (International EducationStandards for Professional Accountants: IES) ฉบ บท 3 เร อง ท กษะทางว ชาช พบ ญช ระบ ว าน กบ ญช ต องม ท กษะ 5 ด าน ได แก 1)ท กษะทางป ญญา (Intellectual Skills) ซ งแบ งย อยได อ ก 6 ระด บ ตามลาด บจากน อยไปหามาก ได แก ม ความร ความเข าใจ สามารถประย กต ใช สามารถว เคราะห ได สามารถส งเคราะห ได (นาองค ความร หลาย ๆ ด านมา ประมวลเข าด วยก นแล วทาการคาดการณ และให ผลสร ปได ) และสามารถประเม นค ณค าได ส งท สาค ญค อบ คคลท พร อมจะเป นผ ประกอบว ชาช พต องบรรล ระด บส งท ส ดของท กษะเหล าน ณ ช วงเวลาท ม ค ณสมบ ต เป นผ ประกอบ ว ชาช พบ ญช ท กษะทางป ญญาช วยให น กบ ญช แก ป ญหา ต ดส นใจ และใช ด ลยพ น จท ด แก ไขสถานการณ ท ซ บซ อน ขององค กรได ท กษะทางป ญญาท จาเป นประกอบไปด วยท กเร อง 2) ท กษะทางว ชาการเช งปฏ บ ต และหน าท การงาน (Technical and Functional Skills) ประกอบด วย ท กษะท วไปและท กษะเฉพาะเจาะจงสาหร บผ ประกอบว ชาช พบ ญช ซ งรวมถ ง (ก) ความชานาญทางต วเลข (การใช คณ ตศาสตร และสถ ต ) และความชานาญด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ข) การว เคราะห แบบจาลองการต ดส นใจและความเส ยง (Decision modeling and risk Analysis) (ค) การประเม นค า (ง) การรายงาน และ (จ) ความร ด านกฎหมายและกฎเกณฑ ข อบ งค บ 3) ท กษะทางค ณล กษณะเฉพาะบ คคล (Personal Skills) ซ งเก ยวข องก บท ศนคต และพฤต กรรมของผ ประกอบว ชาช พบ ญช การพ ฒนาท กษะเหล าน จะช วยการเร ยนร และการปร บค ณล กษณะเฉพาะบ คคล ซ งรวมถ ง (ก) ความสามารถในการจ ดการตนเอง (ข) ม ความค ดร เร ม ม ความสามารถโน มน าวและเร ยนร ด วยตนเอง (ค) ความสามารถท จะเล อกและเร ยงลาด บทร พยากรท ม จาก ด และจ ดแจงงานให เสร จตามกาหนดเวลา (ง) ความสามารถท จะเข าร วมและปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง (จ) พ จารณาปร บค าน ยมทางว ชาช พ จรรยาบรรณ และท ศนคต ให เข าก บการต ดส นใจ (ฉ) ความระม ดระว งสงส ยเย ยงผ ประกอบว ชาช พ

16 4) ท กษะทางปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคลและการส อสาร ซ งช วยให ผ ประกอบการว ชาช พบ ญช สามารถ ปฏ บ ต งานร วมก บบ คคลอ นในองค กรได ด ร บและส งผลสารสนเทศได การต ดส นใจอย างม เหต ผลและม ประส ทธ ภาพส วนประกอบของท กษะทางปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคลและการส อสารประกอบด วย (ก) การทางานร วมก บผ อ นในกระบวนการปร กษาหาหร อก นเพ อแก ป ญหาความข ดแย ง (ข) สามารถทางานเป นกล ม (ค) ม ปฏ ส มพ นธ ก บบ คคลท ต างว ฒนธรรมและความค ดเห นต างก นได 5) ท กษะการบร หารองค กรและการจ ดการทางธ รก จ ม ความสาค ญเพ มข นต อผ ประกอบว ชาช พบ ญช ซ งจะ ม การเร ยกร องให เป นผ แสดงบทบาทในเช งร กในการจ ดองค การในแต ละว นในขณะท ก อนหน าน บทบาทของผ ประกอบว ชาช พบ ญช อาจถ กจาก ดอย เพ ยงแค การเก บและรวบรวมข อม ลเพ อให หน วยงานอ นนาไปใช แต ใน ป จจ บ นผ ประกอบว ชาช พบ ญช ได เข าไปม บทบาทก บหลายหน วยงานมากข น จ งม ความจาเป นท ต องม ความร ด าน ธ รก จมากข น และตระหน กในเร องการเม องและม ม มมองแบบรอบด าน ท กษะการบร หารองค กรและการจ ดการ ธ รก จ รวมถ ง (ก) การวางแผนเช งกลย ทธ การบร หารโครงการ การบร หารงานบ คคลและทร พยากร การต ดส นใจ (ข) ความสามารถท จะจ ดแบ งหน าท งาน และการมอบหมายงานเพ อกระต นและพ ฒนาบ คลากร (ค) การม ภาวะความเป นผ นา แนวค ดเก ยวก บท ศนคต ทางบ ญช ท ศนคต เป นเร องของความชอบ ความไม ชอบ ความค ดเห น ความร ส ก ความเช อฝ งใจของเราต อส งหน งส ง ใด ม กจะเก ดข นเม อเราร บร หร อประเม นผ คน เหต การณ ในส งคม เราจะเก ดอารมณ ความร ส กบางอย างควบค ไปก บ การร บร น น และม ผลต อความค ดและปฏ ก ร ยาในใจของเรา ด งน น ท ศนคต จ งเป นพฤต กรรมภายนอกท อาจส งเกต ได หร อพฤต กรรมภายในท ไม สามารถส งเกตเห นได โดยง าย แต ม ความโน มเอ ยงท จะเป นพฤต กรรมภายใน มากกว าพฤต กรรมภายนอก หล กการของพระราชบ ญญ ต การบ ญช พ.ศ แก ไขหล กการจากเด มท กาหนดให ธ รก จท งน ต บ คคลและบ คคลธรรมดาท ประกอบธ รก จตามประเภทท ร ฐมนตร ประกาศกาหนดต องจ ดทาบ ญช เป นกาหนดให เฉพาะน ต บ คคลเท าน น ท ม หน าท จ ดทาบ ญช และเพ ม ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากรให เป นผ ท ม หน าท จ ดทาบ ญช ด วยบ คคลธรรมดาและห างห นส วนท ไม ได จดทะเบ ยนไม ต องจ ดทาบ ญช เว นแต ร ฐมนตร จะออกประกาศให เป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช 2. กาหนดให ผ ทาบ ญช ต องเข ามาม ส วนร วมร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช ของธ รก จโดยแบ งแยกหน าท และความร บผ ดชอบระหว างผ จ ดทาบ ญช และผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ให ช ดเจนซ งม การเพ มโทษจากกฎหมายเด ม โดยบทกาหนดโทษม ท งโทษปร บและจาค ก สาหร บผ ม หน าท จ ดทาบ ญช และผ ทาบ ญช ท กระทาความผ ด

17 3. ให อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร ม อานาจกาหนดค ณสมบ ต และเง อนไขของการเป นผ ทาบ ญช รวมท งกาหนดข อยกเว นให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ จ ดทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ในเร องใด เร องหน งหร อส วนใดส วนหน ง โดยให คาน งถ งมาตรฐานการบ ญช และข อค ดเห นของหน วยงานท เก ยวข องและ สถาบ นว ชาช พบ ญช ประกอบด วย 4. กาหนดให ร ฐมนตร ม อานาจออกกฎกระทรวง ยกเว นให งบการเง นของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเป นห าง ห นส วนจดทะเบ ยนท ม ท น, ส นทร พย, หร อรายได รายการใดรายการหน งหร อท กรายการ ไม เก นท กาหนด โดย กฎกระทรวงไม ต องร บการตรวจสอบและแสดงความเห นโดยผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 5. ลดภาระของธ รก จในการเก บร กษาบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช จาก 10 ป เหล อ 5 ป เว นแต ในกรณ ท จาเป นในการตรวจสอบบ ญช อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร ม อานาจกาหนดให ผ ม หน าท จ ดทา บ ญช เก บร กษาบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช ไว เก น 5 ป แต ต องไม เก น 7 ป 6. กาหนดให การจ ดทาบ ญช ต องเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช และม การร บรองมาตรฐานการบ ญช ท สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทยกาหนดข นซ งคณะกรรมการการควบค มการประกอบ ว ชาช พสอบบ ญช ได ม มต ให ประกาศใช แล วเป นมาตรฐานการบ ญช ตามกฎหมาย ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช กาหนดให เฉพาะน ต บ คคลเท าน นท ม หน าท จ ดทาบ ญช และกาหนดให ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากร เป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ด วย โดยกาหนดว นเร มทาบ ญช ของน ต บ คคลต าง ๆ ไว ด วย ด งน ประเภทน ต บ คคล - ห างห นส วนจดทะเบ ยนว นเร มทาบ ญช ว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - บร ษ ทจาก ดว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - บร ษ ทมหาชนจาก ดว นท ได ร บการจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคลตามกฎหมายไทย - น ต บ คคลท ต งข นตามกฎหมายต างประเทศท ประกอบธ รก จในประเทศไทยว นเร มทาบ ญช ค อว นท เร มต นประกอบธ รก จในประเทศไทย - ก จการร วมค าตามประมวลร ษฎากรว นเร มทาบ ญช ว นท เร มต นประกอบก จการ ประเภทบ คคลธรรมดา บ คคลธรรมดาและห างห นส วนท ไม ได จดทะเบ ยน ไม ต องจ ดทาบ ญช เว นแต ร ฐมนตร โดยความเห นชอบ ของคณะร ฐมนตร จะออกประกาศให เป นผ ท ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเม อเป นผ ม หน าท จ ดทาบ ญช แล วจะต องปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บว นเร มทาบ ญช เร มแรก และว ธ การจ ดทาบ ญช ของบ คคลธรรมดาหร อห าง ห นส วนท ม ได จดทะเบ ยนน นตามท อธ บด กาหนด

18 ความร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช กาหนดความร บผ ดชอบในการจ ดทาบ ญช ของธ รก จ โดยแบ งแยกหน าท และความร บผ ดชอบระหว างผ ม หน าท จ ดทาบ ญช และผ ทาบ ญช อย างช ดเจน ด งน ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หมายถ ง ผ ม หน าท จ ดให ม การทาบ ญช โดยม หน าท ตามกฎหมาย ด งน - ต องจ ดให ม การทาบ ญช ให ถ กต องตามกฎหมายท กาหนดน บแต ว นเร มทาบ ญช - ต องส งมอบเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ให แก ผ ทาบ ญช ให ถ กต องครบถ วนเพ อให บ ญช ท จ ดทา ข นสามารถแสดงผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อการเปล ยนแปลงฐานะการเง นท เป นอย ตามความเป นจร ง และตามมาตรฐานการบ ญช ซ งมาตรฐานการบ ญช หมายถ ง หล กการบ ญช และว ธ ปฏ บ ต ทางการบ ญช ท ร บรอง ท วไป หร อมาตรฐานการบ ญช ท กาหนดตามกฎหมาย โดยในระหว างท ย งไม ม มาตรฐานการบ ญช ท กฎหมาย กาหนดให ถ อว ามาตรฐานการบ ญช ท กาหนดโดยสมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาตแห งประเทศไทย ซ ง คณะกรรมการควบค มการประกอบว ชาช พสอบบ ญช ได ม มต ให ประกาศใช แล ว เป นมาตรฐานการบ ญช ท งน อธ บด ม อานาจประกาศกาหนดข อยกเว นให ม ผ จ ดทาหน าท จ ดทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการ บ ญช ในเร องใดเร องหน งหร อส วนใดส วนหน ง - ต องป ดบ ญช และจ ดทางบการเง น โดยม รายการย อตามท อธ บด ประกาศกาหนด โดยความเห นชอบของ ร ฐมนตร พร อมท งย นงบการเง นต อสาน กงานกลางบ ญช หร อสาน กงานบ ญช ประจาท องท ซ งงบการเง น หมายถ ง รายงานผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อการเปล ยนแปลงฐานะการเง นของก จการ ไม ว าจะรายงานโดยงบด ล งบกาไรขาดท น งบกาไรสะสม งบกระแสเง นสด งบแสดงการเปล ยนแปลงส วนของผ ถ อห น งบประกอบ หร อ หมายเหต ประกอบงบการเง น หร อ คาอธ บายอ นซ งระบ ไว ว าเป นส วนหน งของงบการเง น ต องจ ดให งบการเง นได ร บการตรวจสอบและแสดงความเห นโดยผ สอบบ ญช ร บอน ญาตเว นแต งบการเง น ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ซ งเป นห างห นส วนจดทะเบ ยนท จ ดต งข นตามกฎหมายไทย ท ม ท น ส นทร พย หร อรายได รายการใดรายการหน งหร อท กรายการไม เก นท กาหนดโดยกฎกระทรวงไม ต องจ ดให ม ผ สอบบ ญช ร บอน ญาต ตรวจสอบงบการเง นได - ต องเก บร กษาบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ไว ณ สถานท ทาการหร อสถานท ท ใช เป นท ทาการผล ตหร อเก บส นค าเป นประจาหร อสถานท ท ใช เป นท ทางานประจา โดยเก บไว เป นเวลาไม น อยกว า 5 ป ท งน อธ บด โดยความเห นชอบของร ฐมนตร จะกาหนดให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช สาหร บก จการบางประเภทเก บร กษา และเอกสารประกอบการลงบ ญช ไว เก น 5 ป แต ต องไม เก น 7 ป ได - ต องจ ดให ม ผ ทาบ ญช ซ งเป นผ ท ม ค ณสมบ ต ตามท อธ บด กาหนด โดยต องจ ดให ม ผ ทาบ ญช ด งกล าว ภายในหน งป น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ม ผลบ งค บในกรณ ท ม ความจาเป น อธ บด โดยความเห นชอบของ ร ฐมนตร จะขยายกาหนดระยะเวลาออกไปอ กได แต ต องไม เก นหน งป ถ าผ ม หน าท จ ดทาบ ญช เป นบ คคลธรรมดา จะเป นผ จ ดทาบ ญช สาหร บก จการของตนเองก ได - ม หน าท ควบค มด แลผ ทาบ ญช ให จ ดทาบ ญช ให ตรงต อความเป นจร งและถ กต องตามกฎหมาย

19 ผ ทาบ ญช หมายถ ง ผ ร บผ ดชอบในการทาบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ไม ว าจะเป นล กจ างของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อไม ก ตาม โดยผ จ ดทาบ ญช จะต องม ค ณสมบ ต และเง อนไขของการเป นผ ทาบ ญช ตามท อธ บด ประกาศกาหนด ท งน หากผ ใดเป นผ ทาบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช อย ก อนว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บไม น อยกว า 5 ป แต ไม ม ค ณสมบ ต ของการเป นผ ทาบ ญช ตามท อธ บด กาหนด หากประสงค จะเป นผ ทาบ ญช ตาม พระราชบ ญญ ต น ต อไป ให ผ ทาบ ญช น นแจ งต ออธ บด ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท อธ บด กาหนดภายใน 60 ว น น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บ และเม อผ น นเข าร บการอบรมและสาเร จการอบรมตามหล กเกณฑ ว ธ การและระยะเวลาท อธ บด ประกาศกาหนดแล ว ให ผ น นเป นผ ทาบ ญช ต อไปได เป นเวลา 8 ป น บแต ว นท พระราชบ ญญ ต น ใช บ งค บ - ต องจ ดทาบ ญช เพ อให ม การแสดงผลการดาเน นงาน ฐานะการเง น หร อ การเปล ยนแปลงฐานะการเง น ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช ท เป นอย ตามความเป นจร งและตามมาตรฐานการบ ญช โดยม เอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ให ถ กต องครบถ วน ในการจ ดทาบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช น น อธ บด ม อานาจ ประกาศกาหนดข อยกเว นให ผ ทาบ ญช ไม ต องปฏ บ ต ตามมาตรฐานการบ ญช ในเร องใดเร องหน ง หร อส วนใดส วน หน ง - ในการลงรายการในบ ญช ผ ทาบ ญช ต องลงรายการเป นภาษาไทย หากลงรายการเป นภาษาต างประเทศ แล ว ให ม ภาษาไทยกาก บ หร อลงรายการเป นรห สบ ญช ให ค ม อคาแปลรห สท เป นภาษาไทยไว รวมท งต องเข ยน ด วยหม ก พ มพ ด ด ต พ มพ หร อทาด วยว ธ อ นใดท ได ผลในทานองเด ยวก น อานาจในการตรวจสอบบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช กาหนดให สารว ตรใหญ บ ญช และ สารว ตรบ ญช ม อานาจตรวจสอบบ ญช และเอกสารประกอบการลงบ ญช โดยม อานาจเข าไปในสถานท ท ทาการหร อ สถานท เก บร กษาบ ญช และเอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช ของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช หร อ สถานท รวบรวมหร อประมวลข อม ลของผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช รวมท งม อานาจส งเป นหน งส อให ผ ม หน าท จ ดทาบ ญช หร อผ ทาบ ญช มาให ถ อยคา หร อส งบ ญช เอกสารท ต องใช ประกอบการลงบ ญช รวมท งเช ญบ คคล ท เก ยวข องมาให ถ อยคาได บทกาหนดโทษผ กระทาความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น จะต องร บโทษตามล กษณะความผ ด ซ งโทษม ท ง โทษปร บ และจาค ก และในกรณ ท เป นความผ ดต อเน องม โทษปร บรายว นจนกว าจะปฏ บ ต ให ถ กต อง ความหมายของการบ ญช การบ ญช เป นศ ลปะของการรวบรวม บ นท ก จาแนก และทาสร ปข อม ลอ นเก ยวก บเหต การณ ทาง เศรษฐก จในร ปต วเง น ผลงานข นส ดท ายของการบ ญช ค อ การให ข อม ลทางการเง น ซ งเป นประโยชน แก บ คคล หลายฝ าย และผ ท สนใจในแต ละก จกรรม

20 จากคาจ าก ดความของคาว า การบ ญช สามารถอธ บายความหมายได ด งน 1. ข นตอนของการเล อกและการเก บรวบรวม ค อการพ จารณาว ารายการท เก ดข นเป นรายการค าหร อไม (เป นเหต การณ ทางเศรษฐก จท ก จการต องนามาบ นท กหร อไม ) ต องเก บรวบรวมเอกสารหล กฐานเพ อไว ใช ในการ บ นท กบ ญช 2.การจดบ นท กและการว ดม ลค า เป นการนาข อม ลเอกสารจากข นตอนแรกมาบ นท กรายการทางบ ญช หร อ รายการค าและเหต การณ ซ งจะต องเป นรายการหร อเหต การณ ท เก ดข นแล วมาบ นท กลงในสม ดบ ญช เร ยกว า สม ด รายว น (Journal) การบ นท กจะม การว ดม ลค าเข ามาเก ยวข อง การว ดม ลค า หมายถ ง การแสดงม ลค าของรายการ น นๆ จะแตกต างก นไปข นอย ก บว าเป นรายการประเภทไหน เช น ว ดด วยราคาท น (ราคา ณ ว นท ได มา) หร อว ดด วย ราคาย ต ธรรม (ราคาท ผ ซ อและผ ขายม ความเต มใจในการซ อขายก น ไม ม ใครม อานาจเหน อใคร) 3.การใช หน วยเง นตรา การบ นท กรายการทางบ ญช ต องใช หน วยเง นตรา เช น บาท ดอลลาร เป นต น และ ถ อว าจานวนท บ นท กลงไปแต ละหน วยจะม ค าคงท แม ค าของเง นจะเปล ยนแปลง 4.การจ ดหมวดหม เพ อหายอดคงเหล อของท กรายการโดยการแยกประเภทบ ญช เป นส นทร พย หน ส น ท น รายได และค าใช จ าย ในการจ ดหมวดหม จะใช สม ดบ ญช ท เร ยกว า สม ดแยกประเภท (Ledger) 5.การสร ปผลและการรายงานข อม ลทางการเง น เม อม การบ นท กบ ญช ไประยะหน ง จะต องนารายการท จ ด หมวดหม มาสร ปผลดาเน นการและฐานะของก จการโดยจ ดทา งบการเง น (Financial Statement) ซ ง ประกอบด วย 5 ส วนค อ 1) งบกาไรขาดท น 2) งบด ล 3) งบแสดงการเปล ยนแปลงในส วนของผ ถ อห น 4) งบกระแสเง นสด 5) นโยบายบ ญช และหมายเหต ประกอบงบการเง น นโยบายบ ญช เป นหล กการทางบ ญช ท ก จการใช ใน การจ ดทา และนาเสนองบการเง น สาหร บหมายเหต ประกอบงบการเง นเป นการนาเสนอข อม ลต างๆ ท สาค ญทาให ผ ใช งบการเง นได ทราบหล กปฏ บ ต ทางบ ญช ท ก จการเล อกใช ในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น การบ ญช และการทาบ ญช งานของการทาบ ญช เป นเร องของการบ นท กรายการค าหร อข อม ลทางบ ญช ท เก ดข นในสม ดบ ญช จนกระท งจ ดทางบการเง น ผ ท ม หน าท ในการบ นท กบ ญช เร ยกว า ผ ทาบ ญช (Bookkeeper) ส วนการบ ญช เป นงาน ท เก ยวข องก บการออกแบบระบบการบ นท กบ ญช การจ ดทารายงานการเง นและแปลความหมายของรายงาน การเง น น กบ ญช (Accountant) ม หน าท จ ดวางระบบบ ญช ของก จการ ควบค มและตรวจตรางานของผ ทาบ ญช ด งน นน กบ ญช ต องเป นผ ม ความร และประสบการณ มากว าผ ทาบ ญช

21 ประโยชน ของข อม ลทางการบ ญช 1. ทราบถ งความก าวหน าของก จการ และประสบการณ ในการดาเน นงานของผ บร หาร 2. ทราบถ งผลการดาเน นงานและฐานะการเง นของก จการ 3. ให ผ บร หารและผ เก ยวข องอ นๆ ใช ข อม ลเพ อประกอบการวางแผนการควบค ม และต ดส นใจ 4. ให ฝ ายบร หารทราบถ งข อบกพร องในการดาเน นงานท ผ านมา เพ อท จะเป นแนวทางในการปร บปร ง การดาเน นงานในอนาคต ผ ใช ข อม ลทางบ ญช Ø ผ ถ อห น (Stockholder) เป นผ นาเง นมาลงท นในก จการ (ในร ปเง นสดหร อส งของก ได ) ด งน นผ ถ อห นก ต องการทราบผลการดาเน นงานว าม กาไรหร อขาดท น ม การจ ายเง นป นผลมากน อยเพ ยงใด Ø เจ าหน (Creditor) เป นผ ท ให ก จการก เง น หร ออาจให เครด ตแก ก จการในการชาระเง นสด ผ เป นเจ าหน ต องการทราบความสามารถในการชาระหน ของก จการ Ø ผ บร หาร (Management Team) เป นผ ท ได ร บผลตอบแทน ด งน นผ บร หารต องสนใจในผล ประกอบการของก จการรวมท งฐานะของก จการ หากก จการม ผลประกอบการท ด ฐานะการเง นท ม นคง ผ บร หารก จะได ร บผลตอบแทนจากก จการท ด Ø ค แข งข น (Competitor) ต องการทราบเพ อท จะได วางแผนกาหนดนโยบายของก จการต วเองเพ อท จะได แข งข นและอย รอดได ในธ รก จ Ø พน กงาน (Employee) เพ อคาดการณ การได ร บผลตอบแทนในร ปของเง นเด อน โบน ส รวมท งจะได พ จารณาถ งความม นคงของต วเองในการทางานท ก จการ Ø ล กค า (Customer) หากล กค าต องการท จะส งซ อส นค าหร อบร การจากก จการก ต องพ จารณาถ งความ ม นคงของก จการเพ อพ จารณาว าเม อส งส นค าแล วจะได ร บการจ ดส งตรงตามเวลาหร อไม จากผ ใช ข อม ลทางการบ ญช จะเห นได ว าสามารถจาแนกประเภทของผ ใช งบการเง นได เป น 2 ประเภท ค อ ผ ใช งบการเง นภายในก จการ และผ ใช งบการเง นภายนอกก จการ จากหล กการน สามารถแบ งประเภท ของการบ ญช ได 2 ประเภทใหญ ๆ ค อ การบ ญช การเง น และการบ ญช บร หาร หร อการบ ญช เพ อการจ ดการ การบ ญช การเง น (Financial Accounting) หมายถ ง การจ ดทาบ ญช และการรายงานทางการเง น ของก จการท จ ดทาภายใต กฎเกณฑ หล กการบ ญช ท ร บรองท วไปหร อมาตรฐานบ ญช ให แก ผ ใช งบการเง นภายนอก ก จการ เพ อใช ประกอบการวางแผน ควบค ม และต ดส นใจในการดาเน นการต างๆ การบ ญช บร หาร (Managerial Accounting) หมายถ ง การจ ดทาบ ญช และรายงานทางการเง น ของส วนงานต างๆ ในองค กรให แก ฝ ายบร หารของก จการเพ อใช ในการวางแผน ควบค ม และต ดส นใจ การจ ดทา ข อม ลทางบ ญช จะทาตามความเหมาะสม และตามความต องการของฝ ายบร หาร

22 ประเภทของธ รก จ การดาเน นงานของธ รก จในป จจ บ นไม ว าจะจ ดต งในร ปแบบใด เราสามารถแบ งประเภทของธ รก จเป น 3 ประเภท ค อ 1.ธ รก จพาณ ชยกรรม หร อธ รก จประเภทซ อมาขายไป เป นธ รก จท ก จการซ อส นค าสาเร จร ป มาแล วก ขายออกไปเลย รายได หล กของธ รก จค อรายได จากการขาย การจ ดทารายงานทางการเง นไม ซ บซ อน เน องจากไม ม ต นท นเก ยวก บการผล ต ม เพ ยงต นท นจากการซ อเท าน น 2. ธ รก จอ ตสาหกรรม หร อธ รก จประเภทผล ต เป นธ รก จท ก จการซ อว ตถ ด บ แล วนาเข าส กระบวนการผล ต โดยใส แรงงานและค าใช การผล ต ผลท ออกมาค อส นค าสาเร จร ป รายได หล กของธ รก จ ค อรายได จากการขาย การจ ดทารายงานทางการเง นม ความย งยาก เน องจากการคานวณต นท นการผล ต ค อนข างซ บซ อน 3.ธ รก จบร การ เป นธ รก จท ก จการให บร การในร ปของแรงงาน รายได จะมาจากรายได ค าบร การท ค ดจากล กค า ซ งอาจอย ในล กษณะรายได ค าธรรมเน ยม รายได ค านายหน า รายได ค าบร การ และรายได ค าเช า ร ปแบบของธ รก จ 1. ก จการเจ าของคนเด ยว บ คคลคนเด ยวเป นเจ าของ และบ คคลเพ ยงคนเด ยวน จะเป นผ นาเง นสด หร อ ส งของอ นๆ มาลงท น ส วนใหญ เจ าของม กจะดาเน นการเอง ร บผ ดชอบหน ส นอย างไม จาก ดจานวน การ ต ดส นใจเป นของเจ าของเยงคนเด ยว ข อเส ยค อ เจ าของจะต องร บผ ดชอบในหน ส นอย างไม จาก ดจานวน การระดมท นไม สามารถระดมท นจากผ ถ อห นได ต องมาจากแหล งของเจ าของหร อแหล งเง นก และถ า เจ าของเส ยช ว ตก จการก จะส นส ดไปพร อมอาย ของเจ าของคนเด ยว 2.ห างห นส วน การดาเน นงานม บ คคลต งแต 2 คนข นไป โดยตกลงเข าห นก น เพ อกระทาการร วมก น ส ดส วนการลงท นไม จาเป นต องเท าก นข นอย ก บการตกลง การบร หารจะร วมก นบร หารก ได แบ งห าง ห นส วนออกเป น 2 ประเภทค อ 2.1 ห างห นส วนสาม ญ ผ เป นห นส วนท กคนต องร บผ ดชอบในหน ส นอย างไม จาก ดจานวน จะจดทะเบ ยน หร อไม จดทะเบ ยนก ได ห างห นส วนสาม ญแยกย อยได อ ก 2 ประเภทค อ ห างห นส วนสาม ญไม จดทะเบ ยน จะม สภาพเป นบ คคลธรรมดา ด งน นการเส ยภาษ ก เปร ยบเป น บ คคลธรรมดา ผ เป นห นส วนท กคนสามารถมาบร หารจ ดการห างห นส วนได หากไม ม การตกลงก นไว ห างห นส วนสาม ญจดทะเบ ยน จะจดทะเบ ยนก บพน กงานนายทะเบ ยนห นส วนบร ษ ท/ กระทรวงพาณ ชย ด งน นห นส วนสาม ญจดทะเบ ยน ม ฐานะเป นน ต บ คคลแยกต างหากจากผ เป นห นส วน ในการจดทะเบ ยนต องระบ ช อผ เป นห นส วนผ จ ดการด วย โดยห นส วนผ จ ดการจะเป นผ ม ส ทธ ในการ บร หารจ ดการการดาเน นงานของห างห นส วน

23 2.2 ห างห นส วนจาก ด เป นห างห นส วนท ม ผ เป นห นส วน 2 ประเภทค อ ผ เป นห นส วนประเภทจาก ดความ ร บผ ดชอบ และผ เป นห นส วนประเภทไม จาก ดความร บผ ดชอบ - ประเภทจาก ดความร บผ ด ต องร บผ ดชอบในหน ส นไม เก นจานวนท ลงท นในห างห นส วน - ประเภทไม จาก ดความร บผ ด ต องร บผ ดชอบในหน ส นท งหมดโดยไม จาก ดจานวน ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณ ชย กาหนดไว ว า ต องม ห นส วนประเภทไม จาก ดความร บผ ดชอบอย าง น อย 1 คน และห างห นส วนจาก ดน ต องจดทะเบ ยนเป นน ต บ คคล ร ปแบบการบร หารจ ดการจะด กว าแบบเจ าของคนเด ยว ค อผ เป นห นส วนร วมก นระดมความค ดและแหล ง เง นท น แต ม ข อจาก ดด านการบร หารในเร องของกฎหมาย โดยต องม ผ สอบบ ญช ภาษ อากรเข ามาเป นผ ตรวจสอบ 3.บร ษ ทจาก ด เป นกล มบ คคลต งแต 7 คนข นไปร วมก นลงท น ในร ปของน ต บ คคล โดยจดทะเบ ยนบร ษ ท แยกต างหากออกจากเจ าของ แบ งท นออกเป นม ลค าห นๆ ละเท าก น ผ ลงท นจะซ อห น จะเร ยกว า ผ ถ อ ห น (Shareholders) ผ ถ อห นจะร บผ ดชอบในหน ส นไม เก นกว าจานวนเง นท ย งส งให บร ษ ทไม ครบม ลค า ของห นท ถ ออย ผ ถ อห นถ อว าเป นเจ าของก จการร วมก น ม ส ทธ ออกเส ยงตามจานวนห นท ถ ออย จะได ร บ ส วนแบ งในร ปเง นป นผล การจดทะเบ ยนห นจะเร ยกว า ห นสาม ญ การจ ดต งบร ษ ทจาก ด จาแนกได 2 ประเภท 1) บร ษ ทเอกชนจาก ด จะแบ งท นเป นห น แต ละห นม ม ลค าเท าๆ ก น จะม ผ ถ อห นไม ถ ง 100 คน 2) บร ษ ทมหาชนจาก ด ต องจ ดต งโดยกล มบ คคลอย างน อย 15 คน และต องม ผ ถ อห นเก นกว า 100 คน ห น ของบร ษ ทมหาชนจาก ด ม 2 ประเภท ค อห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ม ความเหม อนก นค อ ผ ถ อห นท งสองเป นเจ าของก จการ แตกต างก นท ว าผ ถ อ ห นสาม ญม ส ทธ ในการออกเส ยงในท ประช มผ ถ อห น แต ผ ถ อห นบ ร มส ทธ ไม ม ส ทธ ออกเส ยงในท ประช ม ผ ถ อห นท งสองจะได ร บส วนแบ งผลการดาเน นงานในร ปเง นป นผล แต ผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะได ร บเง นป น ผลก อนผ ถ อห นสาม ญ และหากม การเล กก จการผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะได ร บการค นเง นก อน แต เง นป นผล ของผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะม การกาหนดอ ตราไว ล วงหน า

24 แม บทการบ ญช แม บทการบ ญช กาหนดข นเพ อวางแนวค ดพ นฐานในการจ ดทา และนาเสนองบการเง นแก ผ ใช งบการเง นท เป นบ คคลภายนอก แนวความค ดและหล กการบ ญช ต างๆ ท ปรากฏอย ในแม บทการบ ญช ม ด งน 1. ข อสมมต 1.1 เกณฑ คงค าง ภายใต เกณฑ คงค าง รายการและเหต การณ ทางบ ญช จะร บร เม อเก ดข น ม ใช เม อม การร บ หร อจ ายเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด 1.2 การดาเน นงานต อเน อง ก จการท ต งข นมาจะดาเน นการต อเน องก นยาวนาน พอท จะบรรล เป าหมาย และข อผ กพ นท ทาไว จนสาเร จ หากก จการม ความจาเป นต องเล กก จการ งบการเง นต อง ดทาข นโดยใช เกณฑ อ นและต องเป ดเผยหล กเกณฑ ท ใช ในงบการเง นด วย เช นการบ นท กค าเส อราคา 2. ล กษณะเช งค ณภาพของงบการเง น 2.1 ความเข าใจได งบการเง นต องสามารถเข าใจได ในท นท ท ผ ใช งบการเง นใช ข อม ลด งกล าว 2.2 ความเก ยวข องก บการต ดส นใจ ของผ ให ข อม ลข นอย ก บล กษณะและความม น ยสาค ญของข อม ล ด งต อไปน - เก ยวข องก บการต ดส นใจในเช งเศรษฐก จก ต อเม อข อม ลน นช วยให ผ ใช งบการเง นสามารถประเม น เหต การณ ในอด ต ป จจ บ นและอนาคต - บทบาทของข อม ลท ช วยในการคาดคะเนและย นย นความถ กต องของการคาดคะเนท ผ านมาม ความส มพ นธ ก น - ข อม ลเก ยวก บฐานะการเง นและผลการดาเน นงานในอด ตของก จการม กถ อเป นเกณฑ ในการคาดคะเน ฐานะการเง นและผลการดาเน นงานในอนาคต รวมท งเร องอ นๆ ท ผ ใช งบการเง นสนใจ 2.3 ความเช อถ อได เป นการอธ บายว าข อม ลในงบการเง นจะม ประโยชน ต อผ ใช งบการเง นในการนามาใช เพ อการต ดส นใจในเช งเศรษฐก จน น ข อม ลต องเช อถ อได ไม ม ความผ ดพลาด รวมท งไม ม การนาเสนอ อย างลาเอ ยงไม ตรงก บความเป นจร ง ซ งม 5 ค ณล กษณะค อ การเป นต วแทนอ นเท ยงธรรม เน อหาสาค ญกว าร ปแบบ ความเป นกลาง ความระม ดระว ง ความครบถ วน 2.4 การเปร ยบเท ยบก นได ผ ใช งบการเง นต องสามารถนาข อม ลในงบการเง นมาเปร ยบเท ยบก บงบการเง น ในรอบระยะเวลาต างก นของก จการเด ยวก นได

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information