แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13"

Transcription

1 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ า ป งบประมาณ 2558 เพ อให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ดใช เป นกรอบการด าเน นงานและข บเคล อนการ บร หารจ ดการศ กษา โดยม สาระส าค ญประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ โครงการ ก จกรรม และงบประมาณ โดยม การว เคราะห ความสอดคล องของแผนปฏ บ ต การประจ าป ก บนโยบายของร ฐบาล นโยบาย ของกระทรวงศ กษาธ การ และนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ฉบ บน จะบรรล ว ตถ ประสงค ได ต องได ร บความร วมม อจากหน วยงานท เก ยวข องทางการศ กษาและการสน บสน นจากท กภาคส วน อ นจะผล กด น ให แผนส การปฏ บ ต ได อย างแท จร ง โดยผลส าเร จท ได ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย าง ท วถ งและม ค ณภาพตามศ กยภาพอย างเท าเท ยมก น 2 ธ นวาคม 2557

3 สารบ ญ แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 หน า คานา. ก สารบ ญ. ข สารบ ญตาราง... ช ส วนท 1 บทนา... 1 ส วนท 2 ข อม ลพ นฐาน สภาพภ ม ศาสตร... 7 ภารก จ อ านาจ หน าท... 8 โครงสร างการบร หารงาน... 9 ข อม ลพ นฐานสถานศ กษาในส งก ด 10 ผลการทดสอบระด บชาต (ONET). 11 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา. 12 ว ส ยท ศน พ นธก จ อ ตล กษณ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น ส วนท 4 สร ปงบประมาณ แผนงาน/ โครงการ ส วนท 5 รายละเอ ยดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 31 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท (101) โครงการการพ ฒนาสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของผ เร ยน และส อเทคโนโลย การจ ดการเร ยนร (102) โครงการศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา (103) โครงการต ดตามการใช จ ายเง นและตรวจสอบส งก อสร างท ได ร บในการ จ ดสรรงบประมาณในการก อสร างและปร บปร งซ อมแซม ป งบประมาณ (104) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าค าขอต งงบประมาณ ป 2558 (เพ มเต ม)และขอต งงบประมาณ ป (105) โครงการพ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนด านก จการล กเส อเนตรนาร (106) โครงการแข งข นก ฬาฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร งค พ คร งท (107) โครงการการจ ดน ทรรศการประกวดก จกรรมน กเร ยนงานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพ และงานล กเส อเนตรนาร และย วกาชาดของโรงเร ยนในส งก ด ป งบประมาณ (108) โครงการการปร บปร งประส ทธ ภาพและซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ระด บศ นย ซ อม

4 4 สารบ ญ (ต อ) (109) โครงการค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อมส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล กส งก ด (110) โครงการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพและเสมอภาค (201) โครงการพ ฒนาบ คลากรด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (202) โครงการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ประจ าป การศ กษา (203) โครงการส งเสร มการศ กษาต อส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ (204) โครงการประเม นความพร อมและต ดตามผลการด าเน นงานห องเร ยนพ เศษของสถานศ กษา 204 (205) โครงการท นการศ กษาสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯสยามมก ฎราชก มาร ป (206) โครงการสร างโอกาสทางการศ กษา เพ อลดป ญหาการออกกลางค น (207) โครงการพ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ประจ าป งบประมาณ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา (301) โครงการพ ฒนาผลส มฤทธ สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (302) โครงการการพ ฒนาการสอนและนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระการงานอาช พ และเทคโนโลย (303) โครงการการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร โดยใช โครงงานส ส งคมแห งการเร ยนร (304) โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร (305) โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย พ ฒนาการอ าน การเข ยน การส อสาร การค ด เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน (306) โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ (307) โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะ ป งบประมาณ (308) โครงการพ ฒนาคร กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ท บ รณาการท กษะช ว ตส ค ณภาพท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนร (309) โครงการพ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (310) โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านการเง นและพ สด ของสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (311) โครงการพ ฒนาบ คลากรด านการใช โปรแกรมพ สด (312) โครงการจ ดท าคล งข อสอบออนไลน สพม (313) โครงการพ ฒนานว ตกรรมการใช เทคโนโลย (314) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดการระบบเคร อข ายข นส ง

5 สารบ ญ (ต อ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ (315) โครงการประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) (316) โครงการข บเคล อนการปฏ ร ปการจ ดการเร ยนร ของคร ด วยระบบการน เทศภายใน (317) โครงการน เทศ ก าก บ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ป งบประมาณ (.318) โครงการเวท แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เพ อส งเสร ม สน บสน น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา (319) โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการส งเสร มการจ ดการศ กษา (320) โครงการเสร มสร างศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อให ม และเล อน ว ทยฐานะ (321) โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ (322) โครงการยกย องเช ดช เก ยรต ข าราชการคร บ คลากรทางการศ กษา และล กจ างประจ า ป พ.ศ (323) โครงการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ (324) โครงการสรรหาบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา (401) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเคร อข ายสหว ทยาเขต (402) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการวางแผน (403) โครงการประช มผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด 229 (404) โครงการก าก บ ต ดตามการบร หารจ ดการระบบควบค มภายในของโรงเร ยนในส งก ด (405) โครงการประกวดสวนสวยโรงเร ยนงาม (406) โครงการบร การท เป นเล ศเพ อสร างความประท บใจ (407) โครงการแข งข นก ฬาบ คลากร สพท.ฝ งอ นดาม นเช อมความส มพ นธ (408) โครงการประช มปฏ บ ต การจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ (409) โครงการพ ฒนาส าน กงานโดยก จกรรม 5 ส (410) โครงการประชาส มพ นธ (411) โครงการประช มข าราชการและล กจ างใน 260 (412) โครงการประช ม อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต (413) โครงการต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการสถานศ กษา (414) โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยการม ส วนร วมขององค คณะบ คคล (415) โครงการประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา (416) โครงการประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

6 สารบ ญ (ต อ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ (417) โครงการประช มเช งปฏ บ ต การปร บปร งทะเบ ยนประว ต ตามระเบ ยบ ก.ค.ศ. ว าด วยระบบ ทะเบ ยนประว ต อ เล กทรอน กส ส าหร บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส วนท 6 การกาก บ ต ดตาม ประเม นผล และรายงาน ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการ คณะผ จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

7 สารบ ญตาราง แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 หน า ตารางท 1 จ านวนโรงเร ยน น กเร ยน และคร ป การศ กษา 2557 จ าแนกตามจ งหว ด ตารางท 2 จ านวนโรงเร ยนและน กเร ยนจ าแนกตามขนาดสถานศ กษา ตารางท 3 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ในภาพรวม ระด บ ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ ตารางท 4 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ในภาพรวม ระด บ ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ

8 8 ส วนท 1 บทนา พระราชกฤษฎ กาว าด วยการบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 10 ต ลาคม 2546 มาตราท 14 ก าหนดให คณะร ฐมนตร ต องม แผนในการบร หารราชการแผ นด นเพ อใช เป น ท ศทางการด าเน นงานเช งย ทธศาสตร ของร ฐบาล มาตราท 16 ก าหนดให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของ ตนเองรองร บการปฏ บ ต งานตามแผนบร หารราชการแผ นด น ในระด บนโยบายป จจ บ น ได ก าหนดให ม แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ( ) แผนการศ กษาแห งชาต ( ) ตลอดจนนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ นโยบายของร ฐบาลท ส วนราชการท กระด บย ดถ อเป นท ศทางการจ ดท าแผนกลย ทธ หร อแผนพ ฒนา ต อไป ในฐานะเป นหน วยงานหน งท ต องจ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษา 4 ป และแผนปฏ บ ต การประจ าป ท สอดคล องก บแผนปฎ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ท งในส วนของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให โรงเร ยนในส งก ดได ใช เป นกรอบและท ศทางในการด าเน นงานเช อมโยงส มพ นธ ก น และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ก าหนดเป นกรอบแนวค ดการด าเน นการโดยก าหนดว ส ยท ศน ไว ด งน ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากลบนพ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ งและม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วม เพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ลและน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคน ม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพและเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสมและม ว ฒนธรรมการ ท างานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข น พ นฐานการศ กษาส ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล 5. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการท างานเน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจายอ านาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา

9 9 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท เป าประสงค ท 1 น กเร ยนก อนประถมศ กษาม พ ฒนาท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ กลย ทธ 1. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องก บค ณภาพของผ เร ยนท กระด บท กประเภทให ม ประส ทธ ภาพ 2. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให แก ผ ปกครอง ช มชน ส งคมและ สาธารณชน ม งพ ฒนาผ เร ยนท เหมาะสมก บว ย ท กษะและค ณล กษณะท จ าเป นของน กเร ยนท สถาน ประกอบการต องการและท จ าเป นต อการใช ช ว ตในอนาคต เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไทยส มาตรฐานสากลบนพ นฐานของความเป นไทย 3. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณในร ปแบบท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บท ของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของผ เร ยน 4. ส งเสร มการน าหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ให เก ดประส ทธ ภาพรวมถ งการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของช มชน ส งคมและท องถ น 5. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและ นอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 6. จ ดระบบน เทศ ต ดตามผล และรายงานผลให ม ความเข มแข งและต อเน องเป นร ปธรรมและหลากหลายม ต เน นการน เทศแบบก ลยาณม ตร 7. สน บสน นให ม การแนะแนวผ เร ยนให ม แรงจ งใจในการเร ยน เพ อการเร ยนต อและการม อาช พส จร ต เพ อความม นคงในช ว ต ด วยผ แนะแนวท หลากหลาย เช น คร ผ ประกอบอาช พต างๆท งท เป นผ ปกครอง ศ ษย เก า ผ ท ท างานสถานประกอบการใน/นอกพ นท 8. ส งเสร มสน บสน นการน าการทดสอบ ONet การประเม นของ PISA และระบบการทดสอบกลางของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานมาเป นส วนหน งในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาผ เร ยน ให ม ค ณภาพและมาตรฐานท ใกล เค ยงก น 9. ส งเสร มการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ม ความเข มแข ง เพ อรองร บการประเม นภายนอก 10. จ ดระบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ม การเร ยนการสอนท งว ชาสาม ญและว ชาช พ เพ อรองร บการม อาช พ ต งแต การเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐาน 11. ส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสานและภาษาอาเซ ยน อย างน อย 1 ภาษา เพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ.2558 และส มาตรฐานสากล 12. ประสานหน วยงานท เก ยวข องก บการค ดเล อกผ เร ยนท จบการศ กษาข นพ นฐานเพ อเร ยนต อ ให ม ว ธ การ ค ดเล อกท หลากหลาย สอดคล องก บหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน นอกเหน อจากการว ดความร และ ความสามารถในการสอบแข งข น

10 10 ย ทธศาสตร ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ เป าประสงค ท 2 ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ม ค ณภาพและ เสมอภาค เป าประสงค ท 6 พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศน กเร ยนเป นรายบ คคลท งในเช งปร มาณและค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ 2. สน บสน นการบร หารจ ดการงบประมาณประเภทงบเง นอ ดหน นรายห วให ผ เร ยนเพ อพ ฒนาค ณภาพการ เร ยนร แบบตามต วผ เร ยน (Demandside Financing) ม การเช อมโยงก บหน วยงานท เก ยวข องและ หน วยงานท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน เน นการบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ 3. ส งเสร มให ผ เร ยนท กระด บท กประเภทม โอกาสเข าเร ยนในโรงเร ยนท ม ค ณภาพ Smart School เร ยนจน จบหล กส ตร ม โอกาสเร ยนต อ ม อาช พท ส จร ตและม นคงในช ว ต 4. สน บสน นโรงเร ยนด ม ค ณภาพ Smart School ท งในระด บประถมศ กษาและระด บม ธยมศ กษาให เป น โรงเร ยนท ม ร ปแบบการเร ยนการสอนท ม งส มาตรฐานสากลบนพ นฐานของความเป นไทยให ครอบคล ม ท กจ งหว ด อ าเภอ ต าบล 5. สน บสน นให โรงเร ยนท จ ดการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอนปลายในพ นท พ เศษ ม โอกาสจ ดการศ กษา ด านว ชาช พท งท จ ดเอง และสร างความร วมม อก บหน วยงานอ น เพ อเป นการสร างอาช พส จร ตให ก บ ผ เร ยน 6. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งในร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความเป นเล ศ ร ปแบบ เพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบการศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมเต มศ กยภาพของ ผ เร ยนและย งคงระด บค ณภาพตามมาตรฐาน 7. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข งและต อเน อง 8. ประสานหน วยงานท เก ยวข องวางแนวทางการด แลช วยเหล อและจ ดการศ กษาท เหมาะสมแก เด กด อย โอกาสท ไม อย ในทะเบ ยนราษฎร เช น บ ตรหลานของแรงงานต างด าว เด กไร ส ญชาต เด กพล ดถ น เด กต างด าว เด กไทยท ไม ม เลขประจ าต วประชาชน ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าประสงค ท 3 คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสม ม ว ฒนธรรมการท างานท ม งเน นผลส มฤทธ เป าประสงค ท 6 พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ 1. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง 1.1 เผยแพร องค ความร และแหล งเร ยนร เก ยวก บนว ตกรรม ว ธ การจ ดการเร ยนการสอน การพ ฒนา ความค ด และการว ดประเม นผลให สามารถพ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนให ม ค ณภาพตาม ศ กยภาพเป นรายบ คคล

11 พ ฒนาคร ท ม อย ให สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย 1.3 ส งเสร มระบบการน เทศแบบก ลยาณม ตรโดยเขตพ นท การศ กษาและโดยเพ อนคร ท งในโรงเร ยน เด ยวก นหร อระหว างโรงเร ยนหร อภาคส วนอ นๆตามความพร อมของโรงเร ยน 1.4 ส งเสร มเก ดช มชนแห งการเร ยนร ของคร ในพ นท ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว างโรงเร ยน หร ออ นๆ และในองค กรส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท กหน วยงาน 1.5 ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารและท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อจ ดการ เร ยนร ได ในระด บด 2. พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน 3. เสร มสร างระบบแรงจ งใจในการท างาน เพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาม ขว ญก าล งใจในการ ท างาน สอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน 3.1 ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท เป นคร ม ออาช พ และบ คลากรทางการศ กษาท ม ผลงานเช งประจ กษ ท งด าน 1) การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร 2) การด แลช วยเหล อเด กน กเร ยนท ม ความต องการพ เศษ 3) การม จ ตว ญญาณความเป นคร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และเป นต วอย างท ด แก ส งคม 3.2 ส งเสร มความก าวหน าของคร ให ม ว ทยฐานะท ส งข นให สอดคล องก บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กเร ยนและรายได ของคร 4. ประสานและสน บสน นองค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ท ม ความสามารถ สอดคล องก บความต องการของโรงเร ยนและส งคม ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ เป าประสงค ท 4 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพ และเป นกลไกข บเคล อน การศ กษาข นพ นฐานส ค ณภาพระด บมาตรฐานสากล เป าประสงค ท 5 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการท างาน เน นการบร หาร แบบม ส วนร วม กระจายอ านาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา เป าประสงค ท 6 พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ 1. กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ 1.1 ส งเสร มสน บสน นให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ความสามารถและม ความ เข มแข งในการบร หารจ ดการด วยตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.2 บ รณาการการท างาน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาระหว างหน วยงานต างๆในส วนกลาง เพ อส งเสร มให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา/สถานศ กษาพ ฒนาค ณภาพตามบร บทได เพ มข น 1.3 พ ฒนาระบบต ดตามตรวจสอบการบร หารจ ดการงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ 1.4 สร างเคร อข าย/กลไกท สามารถร บร ป ญหาและแก ไขป ญหาการบร หารจ ดงบประมาณท ไม เหมาะสม /ไม ถ กต องตามหล กธรรมภ บาลได อย างรวดเร ว

12 12 2. ส งเสร มการม ส วนร วม 2.1 เร งสร างความร ความเข าใจให ก บผ บร หารสถานศ กษาถ งความจ าเป นและประโยชน ของการส งเสร ม การม ส วนร วมอย างแท จร งในการพ ฒนาการศ กษา 2.2 ส งเสร มการม ส วนร วมสน บสน นทร พยากร 2.3 ส งเสร มการม ส วนร วมในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบหน วยงานในส งก ดโดยประชาชนท กภาคส วน 3. ส งเสร มให สถานศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและองค คณะบ คคลม ความร บผ ดชอบต อผลการ ดาเน นงาน 3.1 ส งเสร มให ม การเช ดช เก ยรต สถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา องค คณะบ คคลท เก ยวข องท น กเร ยนในพ นท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข น/อ ตราการลาออกกลางค นลดลง/ม พฤต กรรมเส ยง ลดลง 3.2 สร างช องทางร บฟ งความค ดเห น/ข อเสนอแนะ/เร องร องเร ยนท เก ยวข องก บองค กร/องค คณะ บ คคลท เก ยวข องและต ดตามตรวจสอบอย างต อเน อง จ ดเน นการดาเน นงาน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนดจ ดเน นการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ โดยแบ งเป น 3 ส วนด งน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะสาค ญ ส มาตรฐานสากล ด งต อไปน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ม ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านการใช เหต ผลท เหมาะสม น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เป นต นไปได ร บการส งเสร มให ม แรงจ งใจส อาช พ ด วยการ แนะแนว ท งโดยคร และผ ประกอบอาช พต างๆ (ผ ปกครอง ศ ษย เก า สถานประกอบการใน/นอกพ นท ) และได ร บ การพ ฒนาความร ท กษะท เหมาะสมก บการประกอบอาช พส จร ตในอนาคต น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (ONET) กล มสาระหล กเพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกล ยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 13 ใฝ ด น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 46 ใฝ เร ยนร น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นอย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนาเต มศ กยภาพ เด กพ การการได ร บการพ ฒนาพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย

13 เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของ หล กส ตรและอ ตล กษณ แห งตนทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ บ คคล องค กร ว ชาช พ องค กรเอกชน องค กรช มชน องค กรส งคมอ น และองค กรทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพตาม มาตรฐาน เด กกล มท ต องการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษได ร บการค มครองและช วยเหล อ เย ยวยาด วยร ปแบบท หลากหลาย ส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย าง ต อเน อง คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร เก ยวก บการพ ฒนาการค ด การว ดประเม นผลของคร ให สามารถพ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย คร ได ร บการน เทศแบบก ลยาณม ตร โดยเขตพ นท การศ กษาและโดยเพ อนคร ท งใน โรงเร ยนเด ยวก นหร อระหว างโรงเร ยนหร อภาคส วนอ นๆตามความพร อมของโรงเร ยน คร ได ร บการช วยเหล อให จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ผล โดยช มชนแห งการเร ยนร ของคร ในพ นท ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว างโรงเร ยน หร ออ นๆตามความเหมาะสม ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสารและท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อ จ ดการเร ยนร ได ในระด บด 2.2 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจาเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน 2.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาท เป นม ออาช พม ผลงานเช งประจ กษ ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต อย างเหมาะสม 2.4 องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ตระหน กและดาเน นการในส วน ท เก ยวข องให คร และผ บร หารสถานศ กษาบรรจ ใหม /ย ายไปบรรจ ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการ ของโรงเร ยนช มชนและส งคม ส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและสาน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจาย อานาจ การม ส วนร วมและม ความร บผ ดชอบต อผลการดาเน นงาน (Participation and Accountability) โรงเร ยนท ผ านการร บรองค ณภาพภายนอกท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต า กว าค าเฉล ยของประเทศได ร บการแก ไขแทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม ประเม นผลโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท าหน าท ส งเสร มสน บสน นเป นผ ประสานงานหล กให โรงเร ยนท าแผนพ ฒนาเป นรายโรงร วมก บ ผ ปกครอง ช มชน และองค กรอ นๆท เก ยวข อง

14 สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการม ส วนร วมอย างแท จร งและม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพ โดยม งเน นการม ส วนร วมและ ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ม ระบบการน เทศ เร งร ด ต ดตาม ประเม นผลสถานศ กษาและคร ท เข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ดช เก ยรต โรงเร ยนท น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ส งข น/อ ตราการลาออกกลางค นลดลง/ม พฤต กรรมเส ยงลดลง องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาเร งร ดและต ดตามการด าเน นการของ หน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เป นก ลยาณม ตร 3.2 สถานศ กษาและสาน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในได ระด บมาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ/หร อผ านการร บรองจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การ มหาชน) การจ ดท าแผนปฏ บ ต การป งบประมาณพ.ศ.2558 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ได ว เคราะห สภาพการจ ดการศ กษาจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายของร ฐบาล แผนพ ฒนาของกระทรวงศ กษาธ การและหน วยงานอ นๆท เก ยวข อง ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยได น านโยบายและเป าหมายด งกล าวมาหลอมรวมเป น นโยบายและท ศทางในการปฏ บ ต งานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 และจ ดท าเป น แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 เพ อน าส การปฏ บ ต ให บรรล ผลตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว

15 15 สภาพภ ม ศาสตร ส วนท 2 ข อม ลพ นฐาน ต งอย เลขท 96 ถนนพ ทล ง อ าเภอเม องตร ง จ งหว ด ตร ง โดยใช อาคารศ นย OTOP ขององค การบร หารส วนจ งหว ดตร งเป นส าน กงาน ม พ นท ครอบคล ม 2 จ งหว ด ด งน 1) จ งหว ดตร ง ประกอบด วย 10 อ าเภอ ได แก อ าเภอเม องตร ง อ าเภอร ษฎา อ าเภอว งว เศษ อ าเภอห วยยอด อ าเภอส เกา อ าเภอนาโยง อ าเภอก นต ง อ าเภอย านตาขาว อ าเภอ หาดส าราญ และอ าเภอปะเหล ยน ม โรงเร ยน ม ธยมศ กษาในส งก ด ต งอย 28 โรงเร ยน 2) จ งหว ดกระบ ประกอบด วย 8 อ าเภอ ได แก อ า เ ภ อ เ ม อ ง ก ร ะ บ อ า เ ภ อ อ า ว ล ก อ าเภอปลายพระยา อ าเภอคลองท อม อ าเภอ เกาะล นตา อ าเภอล าท บ อ าเภอเหน อคลอง และอ าเภอเขาพนม ม โรงเร ยนม ธยมศ กษา ในส งก ด ต งอย 16 โรงเร ยน ภารก จ อานาจ หน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บด แลของ ส าน กงานคณะกรรมการการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท ด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของ คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ตามมาตรา 38 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และ มาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บ นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณ งบประมาณอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต น 3. ร บทราบ ก าก บตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของสถานศ กษาและหน วยงานในเขต

16 16 พ นท การศ กษา 4. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา 5. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆรวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ด พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพและประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสานส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการ ประสานงานส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กร หน วยงานภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครองส วน ท องถ นในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ไม ได ระบ เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย

17 17 โครงสร างการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 แบ งโครงสร างตามภารก จไว 7 กล ม ประกอบด วย กล มอ านวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา โดยม รายละเอ ยดตามโครงสร าง ด งน คณะกรรมการ นายไพร ช แสงทอง คณะอน กรรมการข าราชการคร เขตพ นท การศ กษา ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และน เทศการศ กษา ว าท ร.ต.นพดล ร กษ แก ว นายปฐม ภาโอภาส รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กล มบร หารงานบ คคล กล มน เทศต ดตามและ ล มนโยบายและแผน กล มบร หารงานการเง น ประเม นผลการจ ดการศ กษา และส นทร พย นายกร ณพล พราหมเภทย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มอ านวยการ คณะกรรมการสถานศ กษา สถานศ กษา

18 18 ข อม ลพ นฐานสถานศ กษาในส งก ด ด าเน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในจ งหว ดตร งและ จ งหว ดกระบ โดยม สถานศ กษาในส งก ด จ านวน 44 แห ง จ าแนกเป นสถานศ กษาในจ งหว ดตร ง 28 แห ง และ สถานศ กษาในจ งหว ดกระบ 16 แห ง ตารางท 1 แสดงจ านวนโรงเร ยน น กเร ยน และคร ป การศ กษา 2557 จ าแนกตามจ งหว ด จ านวน จ านวนน กเร ยนป การศ กษา 2555 จ งหว ด ห องเร ยน คร โรงเร ยน ม.ต น ม.ปลาย รวม จ งหว ดตร ง 28 14,637 12,715 27, ,368 จ งหว ดกระบ 16 9,774 7,907 17, รวม 44 24,411 20,622 45,033 1,303 2,195 ท มา : ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557) ตารางท 2 แสดงจ านวนโรงเร ยนและน กเร ยน จ าแนกตามขนาดสถานศ กษา ขนาดโรงเร ยน จ านวนโรงเร ยน (โรง) จ านวนน กเร ยน (คน) ขนาดเล ก (น กเร ยน < 500 คน) 14 4,588 ขนาดกลาง (น กเร ยน 5001,499 คน) 18 14,522 ขนาดใหญ (น กเร ยน 1,5002,499 คน) 8 15,087 ขนาดใหญ พ เศษ (น กเร ยน 2,500 คน) 4 10,836 รวม 44 45,033 ท มา : ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557)

19 19 ผลการทดสอบระด บชาต (ONET) ตารางท 3 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ในภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ ท กล มสาระ ป 2555 ป 2556 ผลต าง 1 ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย รวมเฉล ยท กกล มสาระ ท มา : ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557) ตารางท 4 ผลการทดสอบระด บชาต ONET ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ในภาพรวมระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบป การศ กษา 2556 จ าแนกตามกล มสาระ ท กล มสาระ ป 2555 ป 2556 ผลต าง 1 ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย รวมเฉล ยท กกล มสาระ ท มา : ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557)

20 20 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ก าหนดท ศทางการบร หารจ ดการศ กษา ป งบประมาณ 2558 เพ อตอบสนองนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ด งน ว ส ยท ศน เป นผ น าในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความ เป นเล ศ บนพ นฐานของความเป นไทยส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ ฒนา ส งเสร ม และสน บสน น ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างม ค ณภาพอย างท วถ ง โดยเน น ผ เร ยนเป นส าค ญ 2. ส งเสร ม สน บสน นให โรงเร ยนจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพ น กเร ยนม ความร ม ค ณธรรม ม จร ยธรรม และเป น คนด ของส งคม 3. พ ฒนาและส งเสร ม สน บสน น ระบบบร หารจ ดการศ กษาแบบการม ส วนร วมจากภาค เคร อข ายด วยมาตรฐาน การปฏ บ ต งานท ด อ ตล กษณ เป าประสงค ส าน กงานมาตรฐาน บร การด ม ความโปร งใส ใส ใจค ณภาพ 1. ผ เร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานและพ ฒนาส ความเป นเล ศ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพ ท วถ ง และเสมอภาค 3. คร จ ดการศ กษาเต มศ กยภาพให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 4. สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งและได ร บการร บรองการประเม นภายนอก 5. และสถานศ กษาม ระบบการก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการ จ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 6. องค คณะบ คคลม ความเข มแข งและม ส วนร วมในการส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษา 7. สถานศ กษาม ค ณภาพผ านเกณฑ โรงเร ยนมาตรฐานสากล 8. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ท กษะและสมรรถนะในการปฏ บ ต งานอย างม ออาช พ

21 กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพและเสมอภาค กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการสน บสน นการจ ดการศ กษา จ ดเน น แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะส มาตรฐานสากล น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาได ร บการส งเสร มให ม แรงจ งใจส อาช พด วยการแนะแนว ท งโดยคร และผ ประกอบอาช พต างๆ (ผ ปกครอง ศ ษย เก า สถานประกอบการใน/นอกพ นท ) และได ร บการพ ฒนา ความร ท กษะท เหมาะสมก บการประกอบอาช พส จร ตในอนาคต น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจาก การทดสอบระด บชาต (ONET) กล มสาระหล กเพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ 3 และผลส มฤทธ ว ชาหล กม คะแนนเฉล ยมากกว าร อยละ น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกลยา เสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นอย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน น กเร ยนม ค าน ยมหล ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะร กษาความสงบแหง ชาต (คสช.) 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนาเต มศ กยภาพ เด กพ การการได ร บการพ ฒนาพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของ หล กส ตรและอ ตล กษณ แห งตนทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ บ คคล องค กร ว ชาช พ องค กรเอกชน องค กรช มชน องค กรส งคมอ น และองค กรทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพตาม มาตรฐาน เด กกล มท ต องการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษได ร บการค มครองและช วยเหล อ เย ยวยาด วยร ปแบบท หลากหลาย จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง

22 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน 2.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาท เป นม ออาช พม ผลงานเช งประจ กษ ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต อย างเหมาะสม 2.4 องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ตระหน กและด าเน นการในส วนท เก ยวข องให คร และผ บร หารสถานศ กษาบรรจ ใหม /ย ายไปบรรจ ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของ โรงเร ยนช มชนและส งคม 2.5 คร และบ คลากรทางการศ กษาสามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ โดยจ ดให ม ช มชนแห งการเร ยนร ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว างโรงเร ยน หร อโดยความร วมม อสร างเคร อข ายตามความ เหมาะสม 3. จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจาย อ านาจ การม ส วนร วมและม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน (Participation and Accountability) โรงเร ยนท ผ านการร บรองค ณภาพภายนอกท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต ากว า ค าเฉล ยของประเทศได ร บการแก ไขแทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม ประเม นผลโดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท าหน าท ส งเสร มสน บสน นเป นผ ประสานงานหล กให โรงเร ยนท าแผนพ ฒนาเป นรายโรงร วมก บ ผ ปกครอง ช มชน และองค กรอ นๆท เก ยวข อง สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการม ส วนร วมอย างแท จร งและม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพ โดยม งเน นการม ส วนร วมและ ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ม ระบบการน เทศ เร งร ด ต ดตาม ประเม นผลสถานศ กษาและคร ท เข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ดช เก ยรต โรงเร ยนท น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ส งข น/อ ตราการลาออกกลางค นลดลง/ม พฤต กรรมเส ยงลดลง องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาเร งร ดและต ดตามการด าเน นการของ หน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เป นก ลยาณม ตร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาร วมก นบร หารจ ดการศ กษาโดยม ง ผลส มฤทธ ด วยการม ส วนร วมและมาตรฐานการปฏ บ ต งานท ด ม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงานให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสพฐ. 3.2 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในได ระด บมาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ/หร อผ านการร บรองจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การ มหาชน)

23 ส วนท 4 สร ปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ 23 ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ 2558 จากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน งบด าเน นงานเพ อเป นค าใช จ าย ในการบร หารจ ดการส าน กงาน ค าสาธารณ ปโภค ค าบร หารจ ดการโรงเร ยนในส งก ดตามภาระงานและการ ต ดตามพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นเง น 9,000,000 บาท โดย จ ดสรรงบประมาณเป น 2 ส วน ด งน ส วนท 1 งบบร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 3,000,000 บาท ส วนท 2 งบพ ฒนาค ณภาพส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 6,000,000 บาท งบประมาณเพ อพ ฒนาค ณภาพสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ได จ ดสรรงบประมาณตามภารก จ สร ปตามกลย ทธ ด งน ท กลย ทธ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 1 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท 10 1,024,640 2 กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพ 7 285,550 และเสมอภาค 3 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 24 3,285,530 4 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการสน บสน นการจ ดการศ กษา 17 1,404,280 รวมท งส น 58 6,000,000

24 24 งบประมาณเพ อพ ฒนาค ณภาพสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จาแนกรายกลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม.13 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ รวม ผ ร บผ ดชอบ 101 การพ ฒนาสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยน เฉล ยของผ เร ยนและส อเทคโนโลย การจ ดการ เร ยนร 1.1 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกลางป การศ กษา 2557 ท กระด บช น 1.2 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล GPA 6 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล GPA ม.6 จบไม พร อมร น ป การศ กษา ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล ผลส มฤทธ ต นป การศ กษา 2558 ท กระด บช น 1.5 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล GPA 5 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา พ ฒนาเวบไซต แลกเปล ยนเร ยนร และส อ ว ดและประเม นผลออนไลน 1.7 ประช มปฏ บ ต การพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ การใช ส อการว ดและประเม นผลออนไลน ใน การจ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอน 102 ศ ล ป ห ต ถ ก ร ร ม น ก เ ร ย น ค ร ง ท 6 4 ป การศ กษา การแข งข นและค ดเล อกต วแทนน กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา จ งหว ดตร ง 2.2 การเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ภาคใต ณ จ งหว ดกระบ 2.3 การเข าร วมและศ กษาด งานการแข งข น ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต 88,800 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 15,000 27, , ,800 43,000 65,000 32,000 32,000 88,800 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 15,000 27, , ,800 43,000 65,000 ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา

25 25 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม.13 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 103 ต ดตามการใช จ ายเง นและตรวจสอบ ส งก อสร างท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณใน ก า ร ก อ ส ร า ง แ ล ะ ป ร บ ป ร ง ซ อ ม แ ซ ม ป งบประมาณ ประช มคณะกรรมการ 3.2 ต ดตามตรวจสอบส งก อสร าง 42,570 2,880 39,690 42,570 2,880 39, ประช ม เช ง ปฏ บ ต ก ารจ ดท าค า ขอต ง 62,600 62,600 งบประมาณ ป 2558 (เพ มเต ม) และขอต ง งบประมาณ ป ประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าปร.4 ปร.6 46,400 46,400 และแบบความขาดแคลนคร ภ ณฑ อาคาร เร ยน อาคารประกอบและส งก อสร างอ นๆ 4.2 ประช มคณะกรรมการพ จารณาจ ดล าด บ 16,200 16,200 ความจ าเป น/ความส าค ญ 105 พ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนด านก จการ 30, , ,000 ล กเส อเนตรนาร 5.1 การอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อสาม ญร น 10, , ,000 ใหญ ข นความร เบ องต น 5.2 การอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อสาม ญร น 20, , ,000 ใหญ ข นความร ช นส ง 106 แข งข นก ฬาฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร งค พ คร งท แข งข นก ฬาฟ ตซอล 100, , การจ ดน ทรรศการประกวดก จกรรมน กเร ยน งานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร ม ส ขภาพ และงานล กเส อเนตรนาร และย ว กาชาดของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ป งบประมาณ จ ดน ทรรศการประกวดก จกรรมน กเร ยน 100, ,000 งานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร ม ส ขภาพ และงานล กเส อเนตรนาร และย ว รวม ผ ร บผ ดชอบ กล มนโยบาย และแผน กล มนโยบาย และแผน กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา

26 26 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม.13 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ กาชาดของโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ป งบประมาณ การปร บปร งประส ทธ ภาพและซ อมบ าร ง เคร องคอมพ วเตอร ระด บศ นย ซ อม 8.1 ด าเน นงานศ นย ซ อมบ าร งคอมพ วเตอร 200, , ค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อม ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ประช มเตร ยมความพร อม 9.2 ค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อม ส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล ก 110 ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1.1 เสร มสร างความเข มแข งระบบการจ ดท า รายงานประจ าป ท ถ กต อง สมบ รณ และม ค ณภาพ 1.2 ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเพ อเตร ยม ความพร อมร บการประเม นค ณภาพภายนอก รอบส 60,700 2,550 58,150 75,170 24,950 50,220 รวม ผ ร บผ ดชอบ 60,700 2,550 58,150 75,170 24,950 50,220 รวมกลย ทธ ท 1 (11 โครงการ) 1,024, ,000 1,706,640 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา

27 27 กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสใน การพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม.13 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 201 พ ฒนาบ ค ล า ก ร ด า น ร ะบบงานข อ ม ล สารสนเทศ 1.1 ประช มคณะท างานพ ฒนาบ คลากรด าน ระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ส ง ก ด ส า น ก ง า น เ ข ต พ น ท ก า ร ศ ก ษ า ม ธยมศ กษา เขต จ ดการอบรมและพ ฒนาระบบงานจ ดเก บ ข อ ม ล น ก เ ร ย น ร า ย บ ค ค ล Data Management Center ป การศ กษา 2558 แก สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต จ ดท าข อม ลสารสนเทศและป าย ประชาส มพ นธ 71,050 1,680 20,000 49,370 71,050 1,680 20,000 49, น เทศ ต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษา โดยครอบคร ว ประจ าป การศ กษา น เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ด 5,000 5,000 การศ กษาโดยครอบคร ว 203 ส งเสร มการศ กษาต อส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ 3.1 จ ดสอบค ดเล อกน กเร ยน 10,000 10, ประเม นความพร อมและต ดตามผลการ 12,000 12,000 ด าเน นงานห องเร ยนพ เศษของสถานศ กษา 4.1 ประเม นความพร อมของสถานศ กษาใน 4,800 4,800 ส งก ดท ขอเป ดห องเร ยนพ เศษ 4.2 ต ดตามและประเม นผลการจ ดการเร ยน 4,800 4,800 การสอนห องเร ยนพ เศษ 4.3 จ ดท าเอกสารรายงานผลการด าเน นงาน 2,400 2,400 ห องเร ยนพ เศษ รวม ผ ร บผ ดชอบ กล มนโยบาย และแผน กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มนโยบาย และแผน

28 28 รห ส โครงการ/ก จกรรม 205 ท นการศ กษาสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ป ประช มเพ อค ดเล อกค ดสรรผ ร บ ท นการศ กษาสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ 206 สร างโอกาสทางการศ กษา เพ อลดป ญหาการ ออกกลางค น 6.1 ประช มช แจงคณะท างานแก ป ญหา น กเร ยนออกกลางค น 6.2 จ ดก จกรรม/น เทศต ดตามน กเร ยนออก กลางค นของสถานศ กษา 6.3 น เทศต ดตามการด าเน นงานแก ป ญหา น กเร ยนออกกลางค น 207 พ ฒนาระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ประจ าป งบประมาณ สพม.13 เย ยมบ านน กเร ยน 7.2 อบรมเช งปฏ บ ต การใช โปรแกรมบ นท ก ข อม ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของ สพฐ. 7.3 ประกวดบ คลากร/สถานศ กษาปฏ บ ต งาน ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนด เด น ป งบประมาณ 2558 งบประมาณ สพม.13 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 7,500 7,500 70,000 5,500 49,600 14, ,000 66,000 23,800 20,200 รวม ผ ร บผ ดชอบ 70,000 5,500 49,600 14, ,000 66,000 23,800 20,200 รวมกลย ทธ ท 2 (7 โครงการ) 200, ,000 กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา

29 29 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม พ ฒนาผลส มฤทธ สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1.1 การพ ฒนาคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร กล มส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม และ การเข าค ายเสร มคว ามร น กเร ยนท ม ผลส มฤทธ ต า 302 การพ ฒนาการสอนและนว ตกรรมการจ ดการ 60,700 เร ยนร กล มสาระการงานอาช พแล ะ เทคโนโลย 1.1 ประช มปฏ บ ต การการพ ฒนาการสอน 49,800 และนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย 1.2 ประช ม ประกวดน าเสนอแผนการสอน 10,900 ส อ และนว ตกรรม กล มสาระการงานอาช พ และเทคโนโลย เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 60,700 60,700 รวม ผ ร บผ ดชอบ 60,700 49,800 10, การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร โดยใช โครงงานส ส งคมแห งการเร ยนร 3.1 ประช มเช งปฏ บ ต การ 69,730 69, พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 4.1 ประช มห วหน ากล มสาระคณ ตศาสตร 4.2 ประกวดส อ/นว ตกรรมของคร ผ สอน 305 พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย พ ฒนาการอ าน การเข ยน การส อสาร การ ค ด เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 5.1 จ ดประช มระดมความค ดในการพ ฒนา น กเร ยนท กกล มความสามารถและการ ยกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทย 5.2 ผล ตส อส งเสร มและอน ร กษ ภาษาถ นและ รวบรวมผลงานคร น กเร ยน 60,700 42,800 17,900 60,700 44,750 15,950 60,700 42,800 17,900 60,700 44,750 15,950 ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา

30 30 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม จ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการ สอนภาษาไทย 306 ประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอน 60,700 ภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ ประช มปฏ บ ต การ Focus Group 42,750 คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ 6.2 ประช มปฏ บ ต การสร ปผลการ Focus 12,730 Group 6.3 จ ดท าเอกสาร 5, ประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอน 60,700 กล มสาระศ ลปะ ป งบประมาณ ประช มปฏ บ ต การ Focus Group 20,900 คร ผ สอนศ ลปะ 7.2 ประกวด/น าเสนอผลงานน กเร ยน 39, พ ฒนาคร กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท บ รณาการท กษะช ว ต ส ค ณภาพท สอดคล อง ก บการจ ดการเร ยนร ในศตวรรษท อบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร การจ ด ก จกรรมการเร ยนร ท บ รณาการท กษะช ว ต คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา 309 พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากร 619,550 ทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต การปฐมน เทศและพ ฒนาศ กยภาพคร 300,000 ผ ช วยตามมาตรฐานว ชาช พ 9.2 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนา 112,300 ศ ก ย ภ า พ เ จ า ห น า ท ท ร บ ผ ด ช อ บ ง า น บร หารงานบ คคล 9.3 การพ ฒนาศ กยภาพคร อ ตราจ าง 77,700 เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ รวม ผ ร บผ ดชอบ 60,700 42,750 12,730 5,220 60,700 20,900 39,800 60,700 60, ,850 1,016, , ,300 77,700 ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา กล ม บร หารงาน บ คคล

31 31 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม การพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท สพม.13 ด านการใช ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 9.5 การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ว ทยฐานะช านาญการพ เศษให ได ร บว ทยฐานะ เช ยวชาญ 9.6 การอบรมว น ยส าหร บข าราชการคร และ 129,550 บ คลากรทางการศ กษา 310 พ ฒนาบ คลากรด านการเง นและพ สด ของ 184,000 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต ฝ กอบรมเจ าหน าท การเง นและพ สด ท 85,200 ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด น อยกว า 5 ป 10.2 ฝ กอบรมเจ าหน าท การเง นและพ สด ท 98,800 ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด มากกว า 5 ป 311 พ ฒนาบ คลากรด านการใช โปรแกรมพ สด 11.1 ศ กษาด งานโปรแกรมการใช พ สด ณ สพป.อ บลราชธาน เขต จ ดท าคล งข อสอบออนไลน สพม ประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าคล งข อสอบ ออนไลน คร แกนน า 12.2 ประช มเช งปฏ บ ต การคร ท กกล มสาระ 313 การพ ฒนานว ตกรรมการใช เทคโนโลย 13.1 ศ กษาด งานโรงเร ยนเม งรายมหาราช และศ กษาโครงการต นแบบศ นย ทางไกลเพ อ การศ กษาพ ฒนาชนบท เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง 314 อบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดการระบบ เคร อข ายช นส ง 14.1 อบรมเช งปฏ บ ต การเคร อข าย จ งหว ด กระบ 14.2 อบรมเช งปฏ บ ต การเคร อข าย จ งหว ด ตร ง เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 92, ,400 37,300 รวม ผ ร บผ ดชอบ 92, , , ,000 85,200 98,800 94,600 94, ,040 75, , ,040 75, ,520 55,000 55, , ,740 99, , ,740 99,120 กล มบร หาร การเง นและ ส นทร พย กล มบร หาร การเง นและ ส นทร พย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา

32 32 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม ประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนา 165,000 คร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) 15.1 ประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนา 139,550 คร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) 15.2 ประช มเตร ยมความพร อมและจ ดท า 2,850 เคร องม อ ก าก บ ต ดตามการด าเน นการ พ ฒนากระบวนการว ดผล ประเม นผล 15.3 การก าก บ ต ดตาม การด าเน นการ 12,600 พ ฒนากระบวนวการว ดผลประเม นผล 15.4 สร ปรวบรวมผลการด าเน นก จกรรม 10,000 โครงการ 316 ข บเคล อนการปฏ ร ปการจ ดการเร ยนร ของคร ด วยระบบการน เทศภายใน 16.1 ประช มส มมนาการจ ดการเร ยนร ของคร แต ละกล มสาระการเร ยนร 317 น เทศ ก าก บ ต ดตามและประเม นผลการจ ด การศ กษา ป งบประมาณ ประช มการจ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศ และเคร องม อน เทศ 17.2 ประช มศ กษาน เทศก ประจ าเด อน 17.3 การน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา ป ร ะ ช ม ป ฏ บ ต ก า ร ส ร ป ผ ล ก า ร ด าเน นงานและศ กษาด งาน 17.5 สร ปรายงานผลการด าเน นงาน 318 เวท แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practice) 18.1 การประช มผ บร หารโรงเร ยน คณะท างานและผ เก ยวข อง เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ รวม ผ ร บผ ดชอบ 165, ,550 2,850 12,600 10,000 80,000 80,000 18,000 72,700 22,800 96,000 26,000 7, ,000 3,200 18,000 72,700 22,800 96,000 26,000 7, ,000 3,200 ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา ก ล ม น เ ท ศ ต ด ต า ม แ ล ะ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา

33 33 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม การประช มคณะกรรมการต ดส นการ 4,000 น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด ก า ร จ ด เ ว ท แ ล ก เ ป ล ย น เ ร ย น ร 233,500 ประสบการณ ซ งก นและก นและส งเสร ม ศ กยภาพส ย คส งคมแห งการเร ยนร 18.4 จ ดท าเอกสารรวบรวมสร ปผลงานการ 20,000 น าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด 319 พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการส งเสร มการ จ ดการศ กษา 19.1 ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากร 320 เสร มสร างศ กยภาพข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา เพ อให ม และเล อน ว ทยฐานะ 20.1 ประเม นข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา เพ อให ม และเล อนว ทยฐานะ 321 ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดใน 200,000 สถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ ฒนาศ กยภาพคร ปฏ บ ต งานด านการ 111,230 ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดใน สถานศ กษา 21.2 ตรวจความประพฤต น กเร ยนในพ นท 47,570 จ งหว ดตร งและจ งหว ดกระบ 21.3 ประกวดสถานศ กษา/บ คลากรป องก น 11,900 ยาเสพต ดด เด น ประจ าป งบประมาณ ประกวดสถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพ 29,300 ต ดและอบายม ข ประจ าป งบประมาณ ยกย องเช ดช เก ยรต ข าราชการคร บ คลากร ทางการศ กษาและล กจ างประจ า ป พ.ศ จ ดงานเกษ ยณอาย ราชการ 22.2 มอบรางว ลหน งแสนคร ด 22.3 พ ธ มอบเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ รวม ผ ร บผ ดชอบ 4, ,500 20,000 50,000 50,000 60,030 39, , , ,830 56,845 15, , ,230 47,570 11,900 29, , ,830 56,845 15,075 กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล ม บร หารงาน บ คคล กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล ม บร หารงาน บ คคล

34 34 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม พ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ จ ดประช มส มมนาข าราชการคร และ บ คลากรเกษ ยณอาย ราชการ ป งบประมาณ สรรหาบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการคร 70,000 และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย 24.1 การสอบแข งข นบ คคลเข าร บราชการ 20,000 เป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย 24.2 การค ดเล อกคร อ ตราจ างตาม ว 3 30,000 ป การประช มกล นกรองย ายข าราชการคร 20,000 และบ คลากรทางการศ กษา เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 21,400 21,400 รวม ผ ร บผ ดชอบ 70,000 20,000 30,000 20,000 รวมกลย ทธ ท 3 (24 โครงการ) 3,285, ,850 3,736,380 กล มบร หาร การเง นและ ส นทร พย กล ม บร หารงาน บ คคล

35 35 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เคร อข ายสหว ทยาเขต เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 1.1 เข าค ายน กเร ยนกล มเร ยนอ อน 210, , พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการวางแผน 127, , การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 33,200 33,200 งบประมาณ การต ดตามและป ระเ ม นผลการ 15,900 15,900 ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ การต ดตามและป ระเ ม นผลการ 30,000 30,000 ด าเน นงานตามกลย ทธ สพฐ. ประจ าป งบประมาณ รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป 47,900 47,900 งบประมาณ ประช มผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ประช มผ บร หารสถานศ กษาในส งก ด 124, ,000 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ก าก บต ดตามการบร หารจ ดการระบบควบค ม ภายในของโรงเร ยนในส งก ด 4.1 ประช มคณะกรรมการต ดตามการบร หาร 30,000 30,000 จ ดการระบบควบค มภายใน 405 ประกวดสวนสวยโรงเร ยนงาม 5.1 ประกวดสวนสวยโรงเร ยนงาม 40,000 40, บร การท เป นเล ศเพ อสร างความประท บใจ 6.1 การประช มอบรมบ คลากรทางการศ กษา สพม.13 ด านการให บร การ 6.2 การศ กษาด งานด านมาตรฐานส าน กงาน 133, ,800 31,400 รวม ผ ร บผ ดชอบ 133, ,800 31,400 กล ม อ านวยการ กล มนโยบาย และแผน กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ

36 36 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม แข งข นก ฬาบ คลากรส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฝ งอ นดาม นเช อมความส มพ นธ 7.1 การแข งข นก ฬาบ คลากรสพท.ฝ งอ นดา ม นเช อมความส มพ นธ 408 การประช มปฏ บ ต การจ ดท าค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ จ ดประช มช แจงกรอบการประเม นผล 8.2 จ ดประช มปฏ บ ต การจ ดท าค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ป งบประมาณ พ ฒนาส าน กงานโดยก จกรรม 5 ส 9.1 จ ดก จกรรม 5 ส เพ อปร บปร งพ ฒนา ส าน กงาน 410 ประชาส มพ นธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต ค าจ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต จ ดอบรมเคร อข ายประชาส มพ นธ โรงเร ยนและผ ท เก ยวข อง 411 การประช มข าราชการและล กจ างในส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต จ ดประช มข าราชการและล กจ างใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ป ร ะ ช ม อ. ก. ค. ศ. เ ข ต พ น ท ก า ร ศ ก ษ า ม ธยมศ กษา เขต การประช มอ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการ สถานศ กษา 13.1 ประช มคณะกรรมการเพ อจ ดท าเกณฑ และเคร องม อการประเม น เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 100, ,000 92,700 78,750 13,950 รวม ผ ร บผ ดชอบ 92,700 78,750 13,950 50,000 50, , ,000 73, , ,000 73,800 55,800 55,800 50, , ,080 30,000 3,875 30,000 3,875 กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม อ านวยการ กล ม บร หารงาน บ คคล กล ม บร หารงาน บ คคล

37 37 รห ส โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ สพม ต ดตามและประเม นสถานศ กษาคร งท 1 23, ต ดตามและประเม นสถานศ กษาคร งท 2 2, พ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยการม ส วนร วม ขององค คณะบ คคล 14.1 ประช มรองผอ.สพม. ผอ.กล มและ เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ 14.2 ประช มปฏ บ ต การองค คณะบ คคล 3 องค คณะและคณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐาน 415 ประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา 416 ประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ป ร ะ ช ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ด ต า ม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา ของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ประช มเช งปฏ บ ต การปร บปร งทะเบ ยนประว ต ตามระเบ ยบ ก.ค.ศ.ว าด วยระบบทะเบ ยน ประว ต อ เล กทรอน กส ส าหร บส าน กงานเขต พ นท การศ กษา 17.1 ประช มเช งปฏ บ ต การปร บปร งทะเบ ยน ประว ต เง นลงทะเบ ยน/ งบสพฐ./ งบอ นๆ 174,750 1, ,700 รวม ผ ร บผ ดชอบ 23,800 2, ,750 1, ,700 84,780 84,780 50,000 50,000 39,970 39,970 รวมกลย ทธ ท 4 (17 โครงการ) 1,404, ,130 1,806,410 รวมท งส น (58 โครงการ) 6,000,000 1,534,980 7,534,980 กล มนโยบาย และแผน กล มนโยบาย และแผน ก ล ม น เ ท ศ ต ดตามและ ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร จ ด การศ กษา กล ม บร หารงาน บ คคล

38 38 ส วนท 5 รายละเอ ยดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ได ร บจ ดสรรงบประมาณท งส น 9,000,000 บาท โดยจ ดสรรงบประมาณให ก บหน วยงาน เพ อบร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นเง น 3,000,000 บาท และ พ ฒนาค ณภาพส าน กงานเขตพ นท การศ กษา โดยจ ดท าโครงการให สอดร บก บภารก จนโยบายของร ฐบาล นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การและส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยจ าแนกตามกลย ทธ 4 กลย ทธ เป นเง น 6,000,000 บาท ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 1,024,640 บาท และจ ดท าโครงการ 10 โครงการ กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพและเสมอภาค ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 285,550 บาท และจ ดท าโครงการ 7 โครงการ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 3,285,530 บาท และจ ดท าโครงการ 24 โครงการ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการสน บสน นการจ ดการศ กษา ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 1,404,280 บาท และจ ดท าโครงการ 17 โครงการ รวมเป นเง นท งส น 6,000,000 บาท 58 โครงการ

39 39 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท (10 โครงการ งบประมาณ 1,024,640 บาท)

40 40 โครงการ การพ ฒนาสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของผ เร ยน และส อเทคโนโลย การจ ดการเร ยนร รห สโครงการ 101 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องก บค ณภาพของผ เร ยนท กระด บท กประเภทให ม ประส ทธ ภาพ สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร.ต. นพดล ร กษ แก ว 2. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 3. นายว เช ยร เด มหล ม 4. นางกรว กา ฉ นนานนท 5. นางน ตยา ล มเถาว 6. นางสาววราภรณ ช เทพ 7. นายศ ภส ณห แก วส าราญ ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 88,800 บาท หล กการและเหต ผล ตามจ ดเน นของ สพฐ.ด านผ เร ยน ม งเน น ให น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 3 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (onet) กล มสาระหล ก เพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ 3 และด านคร คร ได ร บพ ฒนาการค ด การว ดประเม นผลของคร ให สามารถพ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนเป น รายบ คคล คร สามรถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย การจ ดท าข อม ลสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของผ เร ยนรายบ คคล ท แสดงพ ฒนาการ ความก าวหน าและความส าเร จทางการเร ยนของผ เร ยน เป นประโยชน ต อการส งเสร มให ผ เร ยนเก ดการพ ฒนา และเร ยนร เต มตามศ กยภาพ สร างความม นใจเก ยวก บค ณภาพ ท แสดงพ ฒนาการความก าวหน าและความส าเร จ ทางการเร ยนของผ เร ยน รวมท งการใช ส อเทคโนโลย ท เป นประโยชน ต อการส งเสร มให ผ เร ยนเก ดการพ ฒนา ความร ท กษะ กระบวนการ ค ณธรรม ค าน ยมอ นพ งประสงค และเร ยนร เต มตามศ กยภาพของผ เร ยน ให สอดคล องก บแนวการปฏ ร ปการศ กษาและเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต รวมท งการ บ นท กผลการเร ยนของผ เร ยนและผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐานในส ดส วน ท ก าหนดไว ในระเบ ยนแสดง ผลการเร ยน (ปพ.1) เป นไปอย างม ถ กต องและเท ยงธรรม จากความส าค ญจ าเป นด งกล าว จ งได ด าเน นงาน โครงการการพ ฒนาสารสนเทศผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยของผ เร ยน และส อเทคโนโลย การจ ดการเร ยนร เพ อให การด าเน นการน าไปส การพ ฒนาผ เร ยนให เต มศ กยภาพบนพ นฐานของความแตกต างระหว างบ คคลและ กระบวนการการจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ท นเหต การณ ท นโลก อย างเป นร ปธรรม

41 41 2. ว ตถ ประสงค 2.1) เพ อพ ฒนาข อม ลสารสนเทศในการว ดและประเม นผลการเร ยนร โดยน าผลการว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยน ตามเจตนารมณ ของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และจ ดท า ระเบ ยนแสดงผลการเร ยน (ปพ.1) เป นไปอย างม ถ กต องและเท ยงธรารม 2.2) เพ อการพ ฒนาคร ให สร างและใช เคร องม อส อเทคโนโลย ในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน น าไปใช และปฏ บ ต ในสถานศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพและท นสม ย ส การยกระด บค ณภาพการศ กษา 3. เป าหมาย 3.1) ผลผล ต (Output) ผ บร หาร และคร ว ดผลและบ คลากรท เก ยวข องก บงานทะเบ ยนว ดผลโรงเร ยน โรงเร ยน ในส งก ด จ านวน 46 โรงเร ยน และโรงเร ยนท อย ในความร บชอบ จ านวน 2 โรงเร ยน ม ความร ความสามารถ ใน การจ ดเก บและท าฐานข อม ล GPA ระด บเขตพ นท การศ กษา ด วยโปรแกรม Students 2551, การออกเอกสาร หล กฐานการศ กษา ได ถ กต อง น าข อม ลสารสนเทศในการว ดและประเม นผลการเร ยนร โดยน าผลการว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนต นแบบจ านวน 5 โรงเร ยน โรงเร ยนท ม ความพร อมด าน Server และบ คลากร สร างและใช ส อเทคโนโลย Exam Online ในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ม การพ ฒนาเว บไซต แลกเปล ยน เร ยนร และส อออนไลน ในระด บเขตพ นท การศ กษา 3.2) ผลล พธ (Outcomes) โรงเร ยนม การออกเอกสารหล กฐานการศ กษา ได ถ กต อง น าข อม ลสารสนเทศในการว ด และประเม นผลการเร ยนร โดยน าผลการว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ม โรงเร ยนต นแบบ สร างและใช ส อ เทคโนโลย Exam Online ในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ได อย างม ประส ทธ ภาพ และเขตพ นท การศ กษา ม เว บไซต แลกเปล ยนเร ยนร และส อออนไลน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดท า/เสนอโครงการ พฤศจ กายน 2557 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางสาววราภรณ ช เทพ นางน ตยา ล มเถาว นางกรว กา ฉ นนานนท

42 42 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 2 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล ผลส มฤทธ ทางการเร ยนกลางป การศ กษา 2557 ท กระด บช น 17 พฤศจ กายน 2557 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ นางกรว กา ฉ นนานนท 3 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าฐานข อม ล GPA 6 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา ประช มปฏ บ ต การจ ดท าข อม ล GPA ม.6 จบไม พร อมร น และข อม ลคะแนน เฉล ยส นป การศ กษา ป ร ะ ช ม ป ฏ บ ต ก า ร จ ด ท า ข อ ม ล ผลส มฤทธ ต นป การศ กษา ป การศ กษา 2558 ท กระด บช น 6 ประช มปฏ บ ต การจ ดท าข อม ล GPA 5 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา เมษายน 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม, นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ นางกรว กา ฉ นนานนท 18 พฤษภาคม 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ นางกรว กา ฉ นนานนท 1 กรกฎาคม 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ นางกรว กา ฉ นนานนท 30 ก นยายน 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ

43 43 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ นางกรว กา ฉ นนานนท 7 พ ฒนาโรงเร ยนต นแบบการใช ส อ 7 ต ลาคม นายว เช ยร เด มหล ม การว ดและประประเม นผลออนไลน 30 ก นยายน 2558 (Exam Online)ในการจ ดก จกรรม เสร มการเร ยนการสอน 8 พ ฒนาเว บไซต แลกเปล ยนเร ยนร 20 ต ลาคม 2558 นายว เช ยร เด มหล ม ออนไลน และทดสอบความร คร ทาง ออนไลน 9 สร ปผล และรายงานผลการด าเน นงาน ก นยายน นายว เช ยร เด มหล ม 2558 นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางสมค ด ศร แก ว นางน ตยา ล มเถาว นางสาววราภรณ ช เทพ นางกรว กา ฉ นนานนท 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 88,800 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ท ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม 1 ก จกรรมท 1 ประช มปฏ บ ต การจ ดท า ฐานข อม ลผลส มฤทธ ทางการเร ยนกลาง ป การศ กษา 2557 ท กระด บช น ค าอาหารว างและเคร องด ม/ ค าอาหารกลางว น จ านวน 92 คน ๆ 9,200 9,200 9,200 ละ 100 บาท จ านวน 1 ว น 92x100 (คร ทะเบ ยนและว ดผล 2 คน/โรงเร ยน) 2 ก จกรรมท 2 ประช มปฏ บ ต การจ ดท า ฐานข อม ล GPA 6 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา 2557 ค าอาหารว างและเคร องด ม/ อาหารกลางว น จ านวน 92 คนๆละ 100 บาท จ านวน 1 ว น 92x100 (คร ทะเบ ยนและว ดผล 2 คน/โรงเร ยน) 9,200 9,200 9,200

44 44 ท ก จกรรม/รายการ 3 ก จกรรมท 3 ประช มปฏ บ ต การจ ดท า ข อม ล GPA ม.6 จบไม พร อมร น ป การศ กษา 2557 ค าอาหารว างและเคร องด ม/ ค าอาหารกลางว น จ านวน 92 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 ว น 92x100 (คร ทะเบ ยนและว ดผล 2 คน/โรงเร ยน) 4 ก จกรรมท 4 ประช มปฏ บ ต การจ ดท า ข อม ล ผลส มฤทธ ต นป การศ กษา ป การศ กษา 2558 ท กระด บช น ค าอาหารว างและเคร องด ม/ ค าอาหารกลางว น จ านวน 92 คน ๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 ว น 92x100 (คร ทะเบ ยนและว ดผล 2 คน/โรงเร ยน) 5 ก จกรรมท 5 ประช มปฏ บ ต การ จ ดท าข อม ล GPA 5 ภาคเร ยน ม.6 ป การศ กษา 2558 ค าอาหารว างและเคร องด ม/ ค า อาหารกลางว น จ านวน 92 คน ๆ ละ 100 บาท 92x100 จ านวน 1 ว น (คร ทะเบ ยนและว ดผล 2 คน/โรงเร ยน) 6 ก จกรรมท 6 พ ฒนาเว บไซต แลกเปล ยนเร ยนร และส อว ดและ ประเม นผลออนไลน กล มน เทศฯ ค า พ ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม ค าเช าต ออาย พ นท เว บไซต จ าแนกตามหมวดรายจ าย ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 8,000 7,000 8,000 7,000 8,000 7,000

45 45 จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ท รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม 7 ก จกรรมท 7 ประช มปฏ บ ต การพ ฒนา โรงเร ยนต นแบบการใช ส อการว ดและ ประประเม นผลออนไลน (Exam Online) ในการจ ดก จกรรมเสร มการ เร ยนการสอน จ านวน 5 โรงเร ยน ค าอาหารว างและเคร องด ม/ ค าอาหารกลางว น จ านวน 25 คน ๆ 25,000 25,000 25,000 ละ 200 บาท จ านวน 1ว น/1 โรงเร ยนๆละ 5,000 บาท จ านวน 5 โ ร ง เ ร ย น ( 2 5 x200x5) ค าว สด ส าหร บจ ดท าค ม อ 2,800 2,800 2,800 8 สร ปและรายงานผลการด าเน นงาน รวม 8,000 78,000 2,800 88,800 88,800 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ม ข อม ลด านการว ดผลค ณภาพน กเร ยน ท กระด บช นช น ส าหร บวางแผนบร หาร การศ กษา และจ ดท าเอกสารระเบ ยน แสดงผลการเร ยนถ กต องครบถ วน 2.คร ม ความร การใช ส อการว ดและประ ประเม นผลออนไลน (Exam Online)ใน การจ ดก จกรรมเสร มการเร ยนการสอน 1. น เทศต ดตามการปฏ บ ต งานของคร 2. ทดสอบความร คร ทางออนไลน 3.การพ ฒนาผลการเร ยนเฉล ย (GPA) 1. แบบประเม น 2. แบบประเม น 3. แบบน เทศต ดตาม

46 46 7. ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนสามารถออกเอกสารหล กฐานการศ กษาได ถ กต อง น าข อม ลสารสนเทศในการว ดและ ประเม นผลการเร ยนร โดยการน าผลการว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายว เช ยร เด มหล ม) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

47 47 โครงการ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 รห สโครงการ 102 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณในร ปแบบท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของผ เร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ระยะเวลาดาเน นการ ก นยายน 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 496,800 บาท งบประมาณสพม ,800 บาท เง นนอกงบประมาณ 32,000 บาท หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได เร มจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนข น ต งแต พ.ศ ในร ชสม ย ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ร ชกาลท 6 โดยม จ ดม งหมายเพ อแนะน าช กจ งให เด กชายหญ งในสม ยน น ได เอาใจใส ฝ กห ดศ ลปห ตถกรรมซ งเป นทางหาเล ยงช พ และม การจ ดต อเน องก นมาท กป จนถ งป จจ บ นเป นเวลา 90 ป ต อมาในป การศ กษา 2548 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ได ส งมอบงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ให แก ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นผ ร บผ ดชอบการจ ดงาน แต ละได ก าหนดจ ดงานเป น 4 ภ ม ภาค และน าผลงานน กเร ยนและคร ระด บยอดเย ยมมาน าเสนอในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บประเทศ อ กคร งหน งเพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาและผ สนใจได เล งเห นความก าวหน าทางการศ กษาและ เก ดความค ดใหม ๆ น าไปพ ฒนาการศ กษาในพ นท ของตนต อไป ได ร บมอบหมายจากส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ให ด าเน นการจ ดการแข งข นและค ดเล อกต วแทนน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาในเขตพ นท ท ร บผ ดชอบโดยแบ งตามเขตพ นท การศ กษาเด มในจ งหว ดตร งและกระบ ด งน น เพ อให การด าเ น นงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 เป นไปด วยความเร ยบร อย จ งได จ ดโครงการศ ลปห ตถกรรม น กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557

48 48 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านว ชาการของน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาในจ งหว ด ตร ง 2.2 เพ อค ดเล อกต วแทนน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาจ งหว ดตร งเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต คร งท 64 ป การศ กษา เพ อประชาส มพ นธ ผลการด าเน นด านการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด 3. เป าหมาย 3.1 ก จกรรมการแข งข นและค ดเล อกต วแทนน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาของจ งหว ดตร ง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต นท กส งก ดรวมโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห (ยกเว น โรงเร ยนขยายโอกาส) ท กโรงในจ งหว ดตร ง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลายท กส งก ด (รวมโรงเร ยนขยายโอกาสและ โรงเร ยนศ กษาสงเคราะห ) ท งน กเร ยนปกต และน กเร ยนพ การเร ยนร วมท กโรงในจ งหว ดตร ง 3.2 ก จกรรมการเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต ณ จ งหว ดกระบ บ คลากรท เก ยวข อง จ านวน 21 คน 3.3 ก จกรรมการเข าร วมและศ กษาด งานการแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต ณ เม องทองธาน บ คลากรท เก ยวข อง จ านวน 10 คน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมท 1 การแข งข นและค ดเล อกต วแทนน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาจ งหว ดตร ง 1 เสนอโครงการอน ม ต งบประมาณ นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ประช มศ นย การแข งข น 3 มอบภารก จให ศ นย แข งข นเตร ยมความพร อม ในการด าเน นงาน ก นยายน ต ลาคม ประช มผ บร หารโรงเร ยนเอกชน/ต างๆส งก ด 5 แจ งรายละเอ ยดให ท กโรงเร ยนทราบ 5 ประช มเตร ยมความพร อมศ นย แข งข นและ ต ลาคม 2557 กรรมการต ดส นการแข งข น 6 โรงเร ยนด าเน นการการแข งข นและค ดเล อก 15 พฤศจ กายน 2557 ต วแทนน กเร ยน 7 ศ นย การแข งข นรายงานผลการด าเน นงาน 9 พฤศจ กายน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สร ปผล พฤศจ กายน 2557

49 49 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมท 2 ก จกรรมการเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต ณ จ งหว ดกระบ 1 ประช มเตร ยมความพร อมโรงเร ยนท ได เป น นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ต วแทนเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน พฤศจ กายน 2557 ภาคใต คร งท 64 ป การศ กษา ประช มคณะท างาน ธ นวาคม ประสานงานหน วยงานท เก ยวข องและ ด าเน นการ ธ นวาคม ร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต จ.กระบ 1012 ธ นวาคม สร ปผลการแข งข น/รายงานผล 15 ธ นวาคม 2557 ก จกรรมท 3 ก จกรรมการเข าร วมและศ กษาด งานการแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต ณ เม องทองธาน 1 ประช มเตร ยมความพร อมโรงเร ยนท ได เป น นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ต วแทนเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ก มภาพ นธ 2558 ระด บชาต คร งท 64 ป การศ กษา ประช มคณะท างาน ก มภาพ นธ ประสานงานหน วยงานท เก ยวข องและ ด าเน นการ ก มภาพ นธ ร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต ณ เม องทองธาน 1619 ก มภาพ นธ สร ปผลการแข งข น/รายงานผลการแข งข น 2025 ก มภาพ นธ 2558

50 50 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 496,800 บาท เง นงบประมาณ 464,800 บาท เง นนอกงบประมาณ 32,000 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 การแข งข นและค ดเล อกต วแทนน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาจ งหว ดตร ง 1.1 ค าอาหารว างประช มประธาน ศ นย และเลขาน การศ นย จ านวน 20 คนๆละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารว างประช มผ บร หาร โรงเร ยนเอกชน/อปท. จ านวน 20 คนๆละ 35 บาท 1.3 ค าอาหารว างประช มประธาน ศ นย และเลขาน การศ นย ประธาน กรรมการและเลขาน การจ ดการ แข งข นท กรายการ จ านวน 40 คนๆละ 35 บาท 1.4 ค าอาหารว างประช มเตร ยม ความพร อม ประธาน+เลขาน การ ศ นย แข งข น ประธาน+เลขาน การ ต ดส นการแข งข นท กรายการ 400 คนๆละ 35 บาท 1.5 ค าจ ดท าเอกสารแจก 400 เล มๆละ 50 บาท 1.6 ค าด าเน นงานศ นย การแข งข น โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย ตร ง 1.7 ค าด าเน นงานศ นย การแข งข น โรงเร ยนว เช ยรมาต 1.8 ค าด าเน นงานศ นย การแข งข น โรงเร ยนสภาราช น จ งหว ดตร ง ,400 1,400 1,400 14,000 14,000 14,000 20,000 20,000 20,000 70,000 70,000 70,000 90,000 90,000 90,000 70,000 70,000 70,000

51 51 เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ 1.9 ค าด าเน นงานศ นย การแข งข น 70,000 70,000 70,000 โรงเร ยนสภาราช น ค าด าเน นงานการแข งข น 6,000 4,000 10,000 10,000 20,000 น กบ นน อย สพฐ. (อ.สถาพร เพ งพ ศ/รร.ว เช ยรมาต ) 1.11 ค าด าเน นงานการแข งข น 5,000 5,000 10,000 22,000 32,000 ห นยนต บ งค บม อ สพฐ. (อ.สถาพร เพ งพ ศ/รร.ว เช ยรมาต ) รวมก จกรรมท 1 11, ,800 20, ,800 32, ,800 ก จกรรมท 2 การเข าร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต ณ จ งหว ดกระบ 1.1 ค าเบ ยเล ยงเจ าหน าท ร วมงาน 13,770 13,770 13,770 ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต จ านวน 21 คน ผอ.สพม. (3 ว นX270บาท=810 บาท) เจ าหน าท 18 คนX3 ว น X 240 บาท=12,960บาท 1.2 ค าเคร องด มและอาหารว าง 4,200 4,200 4,200 ส าหร บการประช มหาร อ ณ ศ นย ประสานงาน จ งหว ดกระบ 3 ว น 1.3 ค าเบ ยเล ยงน กเร ยนและคร 7,200 7,200 7,200 แสดงน ทรรศการ 3 ว น 10 คน 1.4 ค าท พ ก 5 ห องๆละ 800 บาท 8,000 8,000 8,000 2 ค น 1.5 ค าป ายไวน ล 1,000 1,000 1, ค าน าม นเช อเพล ง 5,000 5,000 5, ค าว สด อ นๆ 3,830 3,830 3,830 รวมก จกรรมท 2 38,170 4,830 43,000 43,000 ก จกรรมท 3 การเข าร วมและศ กษาด งานการแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต รวม 65,000 บาท 1.1 ค าอาหารเจ าหน าท ศ กษาด 20,000 20,000 20,000 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน 10

52 52 ก จกรรม/รายการ คน 4 ว น (10 คนX4ว นX500 บาท) 1.2 ค าต วเคร องบ นและพาหนะ ผอ.สพม.13 ไปกล บ 8,000 บาท 1.3 ค าท พ ก 6 ห องๆละ 1,200 บาท 3 ค น 1.4 ค าน าม นเช อเพล ง 4 ว น 10,000 บาท 1.5 ค าว สด /เอกสารรายงาน สร ปผล เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม 8,000 8,000 8,000 21,600 21,600 21,600 10,000 10,000 10,000 5,400 5,400 5,400 รวมก จกรรมท 3 59,600 5,400 65,000 65,000 รวมท งหมด 11, ,570 30, ,800 32, ,800 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช น กเร ยนในส งก ดได ร วมเข าแข งข นท กโรง รายการลงทะเบ ยน 28 โรง ทะเบ ยนผ เข าแข งข น น กเร ยนในส งก ดได เป นต วแทนเข าแข งข น ผลการแข งข น 40 รายการ ผลการแข งข น ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคใต คร งท 64 ป การศ กษา 2557 น กเร ยนในส งก ดได เป นต วแทนเข าแข งข น ผลการแข งข น 20 รายการ ผลการแข งข น ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนชาต คร งท 64 ป การศ กษา 2557 น กเร ยนได ร บรางว ลชนะเล ศอ นด บ 1 เหร ยญทอง ระด บชาต ผลการแข งข น 5 รายการ ผลการแข งข น

53 53 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 น กเร ยนได เป นต วแทนเข าแข งข นระด บภาคใต 40 รายการ 7.2 น กเร ยนได เป นต วแทนเข าแข งข นระด บชาต จ านวน 20 รายการ 7.3 การแข งข นระด บประเทศ น กเร ยนได ร บรางว ลเหร ยญทองอ นด บ 1 จ านวน 5 รางว ล ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

54 54 โครงการ ต ดตามการใช จ ายเง นและตรวจสอบส งก อสร าง ท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณ ในการก อสร างและปร บปร งซ อมแซมป งบประมาณ 2557 รห สโครงการ 103 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณในร ปแบบท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของผ เร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการ โดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจายอ านาจ การม ส วนร วมและม ความร บผ ดชอบต อ ผลการด าเน นงาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายธว ช จ ตรชวาล 2. นางส รภ ทร ศ ลปภ กด 3. นายชยว ฒน ภ ขะโร 4. นางวราภรณ บ ญโสม ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 42,570 บาท หล กการและเหต ผล ตามท ได จ ดท าโครงการต ดตามตรวจสอบส งก อสร าง โรงเร ยนในส งก ดในป งบประมาณ 2556 และได น าข อม ลมาใช ในการพ จารณาจ ดต งและจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2557 เพ อให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการท ด ท ประกอบด วยการวางแผน การด าเน นการ ตามแผน การต ดตามตรวจสอบประเม นผล การปร บปร งพ ฒนาให ด ข น น น เน องจากในป งบประมาณ 2556 ไม ม ข อม ลในการพ จารณาจ ดต ง/จ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนในส งก ด ท เสนอของบประมาณในแต ละป งบประมาณ จ งได วางแผนจ ดท าโครงการต ดตาม ตรวจสอบ ส งก อสร างเป นรายโรงท กโรงเพ อน าข อม ลมาเป นฐานในการพ จารณาจ ดต ง จ ดสรรงบประมาณ (เล อกป ญหา ต งเป าหมาย การแก ป ญหา ) ในป งบประมาณ 2557 ได น าข อม ลท ได จากการ ต ดตามตรวจสอบส งก อสร างโรงเร ยนในส งก ดท กโรงมาใช เป นฐานในการเสนอของบประมาณ ในการก อสร าง/ ปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนอาคารประกอบและส งก อสร างอ น รวมท งปร บปร งซ อมแซมไฟฟ า ประปาด วย ด งน นในป งบประมาณ 2557 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได จ ดสรรงบประมาณเป นค าก อสร าง

55 55 /ค าปร บปร งซ อมแซมในป งบประมาณ 2557 จ าแนกเป นค าก อสร างอาคารประกอบและส งก อสร างอ น (งบลงท น) จ านวน 15 โรงเร ยนงบประมาณท งส น 15,204,000 บาท ค าปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนอาคาร ประกอบและส งก อสร างอ น (งบลงท น) จ านวน 37 โรงเร ยน งบประมาณรวมท งส น 24,873,712 บาท รวมงบลงท น 40,077,712 บาท ค าปร บปร งระบบไฟฟ า (งบด าเน นงาน) งบประมาณรวมท งส น 1,065,800 บาท ค าปร บปร งระบบประปา(งบด าเน นงาน) งบประมาณรวมท งส น 1,225,260 บาท รวมงบด าเน นงาน 2,291,060 บาท ซ งเป นงบประมาณท ได ร บมากกว าป 2556 เพ อให การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นการก อสร าง/ปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนอาคารประกอบ และส งก อสร างอ น รวมท งปร บปร งซ อมแซมระบบไฟฟ า ประปา ตามท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และค มค าประกอบก บให เป นไปตามหล กการบร หารจ ดการท ด ข อท 3 จ งได จ ดท าโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อต ดตามการใช จ ายงบประมาณท ได ร บการจ ดสรร 2.2 เพ อต ดตามตรวจสอบส งก อสร างท ได ด าเน นการปร บปร งซ อมแซมแล วหร ออย ระหว างการ ก อสร าง/ปร บปร งซ อมแซม 2.3 เพ อตรวจสอบส งก อสร างอ นท ม การเสนอของบประมาณในการปร บปร งซ อมแซม 3. เป าหมาย โรงเร ยนในส งก ดท กโรง 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ แต งต งคณะกรรมการ จ ดท าปฏ ท นในการต ดตามตรวจสอบ ต ดตามตรวจสอบตามว ตถ ประสงค พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม 2557 มกราคม 2558 นางส รภ ทร ศ ลปภ กด

56 56 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 42,570 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 ประช มคณะกรรมการ (8 คน 2 คร ง) ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว าง และเคร องด ม คนละ 180 บาท 8 คน 2 คร ง (180x8x2) 2,880 2,880 2,880 ก จกรรมท 2 ต ดตามตรวจสอบ ส งก อสร าง ค าเบ ยเล ยง 240 บาท จ านวน 7,200 7,200 7, ว น 3 คน (240x10x3) ค าท พ ก จ านวน 4 ห องๆละ 1,000 บาท 6 ว น (4x1,000x6) 24,000 24,000 24,000 ค าจ ดท าเอกสารสร ปผลการ ด าเน นงาน 15 เล มๆละ 80 บาท 1,190 1,190 1,190 ค าน าม นเช อเพล ง 7,300 7,300 7,300 รวมก จกรรมท 2 38,500 1,190 39,690 39,690 หมายเหต รวมท งส น 41,380 1,190 42,570 42,570 สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. สพม.ม ข อม ลการช าร ดเส ยหายท เป นป จจ บ น 2. โรงเร ยนใช จ ายงบประมาณท ได ร บตรงตาม ว ตถ ประสงค สอบถาม ต ดตาม โทรศ พท แบบต ดตาม

57 57 7. ผลท คาดว าจะได ร บ การใช จ ายงบประมาณในการด าเน นการก อสร าง/ปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน อาคารประกอบและ ส งก อสร างอ น รวมท งปร บปร งซ อมแซมระบบไฟฟ า ประปาตามท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และค มค า ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางส รภ ทร ศ ลปภ กด ) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายธว ช จ ตรชวาล) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

58 58 โครงการ ประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าค าขอต งงบประมาณป 2558 (เพ มเต ม) และขอต งงบประมาณป 2559 รห สโครงการ 104 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณในร ปแบบท ส งเสร มการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของผ เร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการ โดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจายอ านาจ การม ส วนร วมและม ความร บผ ดชอบต อ ผลการด าเน นงาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายธว ช จ ตรชวาล 2. นางส รภ ทร ศ ลปภ กด 3. นายชยว ฒน ภ ขะโร 4. นางวราภรณ บ ญโสม ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 62,600 บาท หล กการและเหต ผล จากการต ดตามตรวจสอบส งก อสร างของสถานศ กษาในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ในป งบประมาณ 2556 และ จากการส งเกต ในการขอต งงบประมาณแต ละรายการแต ละป งบประมาณ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จะอย ในช วงระยะเวลาต นป งบประมาณของท กป ประกอบก บ ในช วงปลายป งบประมาณเม อม งบประมาณท เหล อจ าย ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จะส งการ ให ด าเน นการจ ดท าเอกสารค าขอต งบประมาณ(เพ มเต ม) โดยม ระยะเวลาในการด าเน นงานกระช นช ดมาก ซ งจะ ท าให โรงเร ยนในส งก ดท ม ความประสงค และจ าเป นในการปร บปร งซ อมแซมต องด าเน นการอย างเร งร บในการ จ ดท าเอกสารและข อม ลในการเสนอของบประมาณ ท าให ได รายการท จะปร บปร งซ อมแซมไม ครอบคล มและตรง เป าหมายท ช ดเจน ตระหน กถ งความจ าเป นในการท จะได มาของ งบประมาณในแต ละป และม แนวค ดท จะแก ไขป ญหาด งกล าวประกอบก บกล มนโยบายและแผนม แนวค ดในการท จะจ ดท าแผนความต องการงบลงท นรายการค าก อสร างปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยนอาคารประกอบและ ส งก อสร างอ น รวมท งปร บปร งสภาพแวดล อมภายในโรงเร ยน เช น ท าถนน ท าร ว ท าทางเท าและงบด าเน นงาน ในการปร บปร งซ อมแซมไฟฟ า ประปา จ งได จ ดท าโครงการน ข น

59 59 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อได ข อม ลความขาดแคลนและความต องการก อสร างอาคารเร ยน อาคารประกอบและ ส งก อสร างอ น 2.2 เพ อได ข อม ลความต องการและรายละเอ ยดรายการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน อาคาร ประกอบและส งก อสร างอ น 2.3 เพ อได ข อม ลความขาดแคลนและความต องการคร ภ ณฑ ของโรงเร ยน 2.4 เพ อได ข อม ลร ว/ถนน และความต องการ ในการก อสร าง ร ว ถนน ทางเท า ค ระบายน า 2.5 เพ อได ข อม ลรายการปร บปร งซ อมแซมระบบไฟฟ า ประปา 2.6 เพ อน าข อม ลท กรายการมาจ ดท าแผนความต องการงบลงท น รายการค าก อสร างปร บปร ง ซ อมแซม จ ดซ อคร ภ ณฑ และก อสร างส งแวดล อมภายในโรงเร ยนในป งบประมาณ 2558 และ ป งบประมาณ เป าหมาย โรงเร ยนในส งก ดท กโรง 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ต ลาคม 2557 ต ลาคม 2557 ต ลาคม ต ลาคม 2557 นางส รภ ทร ศ ลปภ กด เสนอโครงการ/ขออน ม ต ก าหนดรายการท จะด าเน นการจ ดท าแผนความต องการ จ ดท าแบบเสนอขอต งงบประมาณ แจ งสถานศ กษาด าเน นการจ ดท าพร อมแบบเสนอขอต ง งบประมาณ จ ดประช มเช งปฏ บ ต การ โรงเร ยนในจ งหว ดตร ง ณ ห องประช ม สพม.13 โรงเร ยนในจ งหว ดกระบ ณ โรงเร ยนคลองท อม ราษฎร ร งสรรค แต งต งคณะกรรมการพ จารณาจ ดเร ยงล าด บความ จ าเป น/ส าค ญ จ ดท าแผนความต องการ 7 พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายนธ นวาคม 2557

60 60 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 62,600 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท า ปร.4 ปร.6 และแบบความขาด แคลนคร ภ ณฑ /อาคารเร ยน อาคาร ประกอบและส งก อสร างอ นๆ โรงเร ยนในจ งหว ดตร ง ค าอาหารกลางว น 120 คนๆละ 120 บาท 1 ว น (120x120x1) ค าอาหารว างและเคร องด ม 35 บาท 120 คน 2 ม อ (35x120x2) โรงเร ยนในจ งหว ดกระบ ค าอาหารกลางว น 85 คนๆละ 120 บาท 1 ว น (85x120x1) ค าอาหารว างและเคร องด ม 35 บาท 85 คน 2 ม อ (35x85x2) ค าจ างท าเอกสารประกอบการ 14,400 8,400 10,200 5,950 7,450 14,400 8,400 10,200 5,950 7,450 14,400 8,400 10,200 5,950 7,450 ประช ม 205 ช ดๆละ 37 บาท (205x37) รวมก จกรรมท 1 38,950 7,450 46,400 46,400

61 61 จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 2 ประช มช แจงแบบร ป รายการแก โรงเร ยนท ได ร บจ ดสรร งบประมาณ ค าอาหารว างและเคร องด ม 35 บาท จ านวน 15 คน 2 คร ง (35x15x2) ค าอาหารกลางว น 115 บาท จ านวน 15 คน 1 คร ง (115x15x1) ค าว สด ส าหร บจ ดท าเอกสาร ประกอบการประช ม ค าจ ดท าเอกสารแผนความ ต องการงบลงท นป งบประมาณ 2558 จ านวน 55 เล มๆละ 120 บาท (55x120) ค าจ ดท าเอกสารแผนความ 1,050 1, ,600 6,600 1,050 1, ,600 6,600 1,050 1, ,600 6,600 ต องการงบลงท น ป งบประมาณ 2559 จ านวน 55 เล มๆละ 120 บาท (55x120) รวมก จกรรมท 2 2,775 13,425 16,200 16,200 รวมท งส น 41,725 20,875 62,600 62,600 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

62 62 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. สพม.ม แผนความต องการงบลงท นป งบประมาณ สพม.ม แผนความต องการงบลงท นป งบประมาณ สพม.เสนอขอต งงบประมาณท นตามก าหนดเวลา ส งเกต ส งเกต ส งเกต ส งเกต 7. ผลท คาดว าจะได ร บ สถานศ กษาในส งก ดม แผนความต องการงบลงท น รายการค าก อสร าง ปร บปร งซ อมแซม จ ดซ อคร ภ ณฑ และก อสร างส งแวดล อมภายในโรงเร ยนในป งบประมาณ 2558 และป งบประมาณ 2559 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางส รภ ทร ศ ลปภ กด ) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายธว ช จ ตรชวาล) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

63 63 โครงการ พ ฒนาก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนด านก จการล กเส อเนตรนาร รห สโครงการ 105 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายส รพงษ เพชรเคร อ ระยะเวลาดาเน นการ มกราคม 2558 ส งหาคม 2558 งบประมาณ 480,000 บาท งบประมาณ สพม.13 30,000 บาท งบโรงเร ยนสมทบ 450,000 บาท หล กการและเหต ผล ก จการล กเส อเป นกระบวนการพ ฒนาเยาวชนให เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ปฏ บ ต ตนอย ใน ระเบ ยบว น ยและขนบธรรมเน ยมประเพณ อ นด งามของส งคม โดยม งเน นให เยาวชนย ดถ อปฏ บ ต ตามกฎ ค าปฏ ญาณและอ ดมการณ ของล กเส อ เป นการพ ฒนาเยาวชนให ร จ กช วยเหล อตนเอง รอบร ใฝ หา ประสบการณ ใหม ๆ เสร มสร างศ กยภาพในแขนงว ทยาการตามท สนใจ พ ฒนาส ความเป นเล ศ และเพ อเป นการ สนองนโยบายของคณะร กษาความสงบแห งชาต ได ม นโยบายในการสร างค าน ยมของคนไทย 12 ประการ ซ งเป น ค าน ยมท สอดคล องในหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ น กเร ยน 8 ประการ และก จกรรมท จะสนองตอบนโยบายในการสร างค าน ยมของคนไทย 12 ประการ ค อ ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ก าหนดมาตรการและแนวทางใน การยกระด บค ณภาพการเร ยนการสอน และการจ ดก จกรรมล กเส อในสถานศ กษาข น ประกอบก บส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ได ร บการบรรจ ข าราชการคร คร ผ ช วย พน กงานราชการและคร อ ตรา จ าง ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ซ งคร ด งกล าวย งไม ว ฒ ทางล กเส อหร อม ต ไม ตรงตามประเภทการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา และเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วในโอกาสทรงเจร ญมาย ครบ 86 พรรษา

64 64 จ งได จ ดโครงการพ ฒนาก จกรรมด านผ เร ยนด าน ก จการล กเส อเนตรนาร ของโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด จ านวน 2 ก จกรรม ค อ ก จกรรมท 1 การอบรม ผ บ งค บบ ญชาล กเส อข นความร เบ องต น จ านวน 1 ร น ก จกรรมท 2 การอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อข นความร ข นส ง จ านวน 1 ร น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร ม และเป นขว ญก าล งใจในก จการล กเส อ ให ม ความเข าใจจ ดหมาย ว ตถ ประสงค และ ว ธ การของล กเส อในการฝ กอบรมแผนใหม ตามแนวทางของส าน กงานคณะกรรมการล กเส อแห งชาต 2.2 เพ อเสร มท กษะช ว ตให ก บน กเร ยนให ผ บ งค บบ ญชาล กเส อสามารถวางแผนด าเน นจ ดก จกรรมเข า ค ายล กเส อ เนตรนาร ตามแทนการฝ กอบรมแผนใหม ได 2.3 เพ อให น กเร ยนได ม ท กษะในการอย ร วมก นอย างม ความส ข 3. เป าหมาย ก จกรรมท 1 ข าราชการคร คร ผ ช วย พน กงานราชการและคร อ ตราจ าง ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 หล กส ตรสาม ญร นใหญ ข นความร เบ องต น จ านวน 50 คน ก จกรรมท 2 ข าราการคร คร ผ ช วย พน กงานราชการและคร อ ตราจ างในโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 หล กส ตรสาม ญร นใหญ ข นความร ช นส ง จ านวน 50 คน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ส ารวจความต องการเข าร วมฝ กอบรมเป นหน งส อ และสอบถามท ประช มผ บร หาร ส งหน งส อเช ญผ เช ยวชาญทางด านการฝ กอบรม ผ บ งค บบ ญชาล กเส อร วมปร กษาหาร อ ประช มคณะท างานและผ เช ยวชาญและมอบหมาย ภารก จ ประสานงานด านต าง ๆ การย มเง นทดรองราชการ ประสานสถานท ฝ กอบรม ประสานว ทยากร ประสาน โรงเร ยนท ส งผ เข าอบรม ประสานสถานท จ ดงานช มน มล กเส อส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 มกราคม ส งหาคม 2558 นายส รพงษ เพชรเคร อ

65 65 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 480,000 บาท งบประมาณ สพม ,000 บาท งบโรงเร ยนสมทบ 450,000 บาท ก จกรรม/รายการ ก จกรรมท 1 การอบรมผ บ งค บบ ญชา ล กเส อสาม ญร นใหญ ข นความร เบ องต น 1.1 ประช มคณะท างานเพ อ เตร ยมงาน ค าอาหารว างและเคร องด ม 2 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 50 คน (2x35x50) 1.2 ด าเน นการอบรม ค าอาหารกลางว น 7 ม อๆละ 120 บาท จ านวน 100 คน (7x120x100) ค าอาหารว างและเคร องด ม 14 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 100 คน (14x35x100) ค าว สด จ าแนกตามหมวดรายจ าย ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 2,100 2,100 7,900 7,900 เง นนอก งบประมาณ 1,400 76,100 49,000 23,500 รวม 3,500 84,000 49,000 23,500 รวมก จกรรมท 1 10,000 10, , ,000

66 66 จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 2 การอบรมผ บ งค บบ ญชา ล กเส อสาม ญร นใหญ ข นความร ช นส ง 2.1 ประช มคณะท างานเพ อเตร ยมงาน ค าอาหารว างและเคร องด ม 2 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 50 คน (2x35x50) 2.2 ด าเน นการอบรม ค าอาหารกลางว น 13 ม อๆละ บ า ท จ า น ว น ค น (13x120x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม 26 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 120 คน (26x35x120) ค าว สด 3,500 16,500 3,500 16, , ,200 20,100 3, , ,200 20,100 รวมก จกรรมท 2 20,000 20, , ,000 รวมท งส น 30,000 30, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ข าราชการคร คร ผ ช วย พน กงานราชการ และคร อ ตราจ าง โรงเร ยนในส งก ดม ความเข าใจในจ ดหมาย ว ตถ ประสงค และว ธ การของล กเส อในการฝ กอบรมแผนใหม ตามแนวทาง ของส าน กงานคณะกรรมการล กเส อแห งชาต 1. ส งเกต 2. ประเม น/ ทดสอบ แบบประเม น/ แบบทดสอบ

67 67 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 น กเร ยนได ม ท กษะในการอย ร วมก นอย างม ความส ข 7.2 ผ บ งค บบ ญชาล กเส อสามารถวางแผนด าเน นการจ ดก จกรรมเข าค ายล กเส อ เนตรนาร ตามการ ฝ กอบรมแผนใหม ได ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายส รพงษ เพชรเคร อ) น กว ชาการศ กษาช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

68 68 โครงการ การแข งข นก ฬาฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร งค พ คร งท 2 รห สโครงการ 106 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นายส รพงษ เพชรเคร อ 3. นางกชน นท ส งต ระยะเวลาดาเน นการ กรกฎาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 100,000 บาท.. 1. หล กการและเหต ผล การส งเสร มให เยาวชนเล นก ฬา ถ อเป นการออกก าล งกายท ด ท าให ม ส ขภาพพลานาม ยท สมบ รณ แข งแรง ปราศจากโรคภ ยไข เจ บและย งท าให ร จ กใช เวลาว างให เก ดประโยชน หล กเล ยงการม วส มเก ยวก บยาเสพ ต ด ให โทษต าง ๆ ท าให เป นประชากรท ม ส ขภาพแข งแรง ม ค ณภาพและศ กยภาพ จะเป นก าล งส าค ญในการ ช วยก นพ ฒนาท องถ นและประเทศชาต ให ความเจร ญก าวหน าย งข น ด งน น เพ อเป นการปล กฝ งเยาวชนและประชาชนให ห นมาสนใจด านการก ฬาให มากข น ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 และองค การบร หารส วนจ งหว ดตร ง ได มองเห นความส าค ญของการส งเสร ม การออกก าล งกายด วยการเล นก ฬา ท งย งเป นการส งเสร มให เก ดความร กสม ครสมานและเก ดความสาม คค ระหว างหม คณะ จ งได จ ดให ม การแข งข นก ฬาฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร ง ค พ คร งท 1 ประจ าป 2558 ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มความสาม คค ระหว างหม คณะ 2.2 เพ อส งเสร มให เยาวชนม การใช เวลาว างให เก ดประโยชน 2.3 เพ อส งเสร มให เยาวชนห างไกลจากยาเสพต ดและอบายม ขต าง ๆ 2.4 เพ อเป นการยกระด บการเล นก ฬาในระด บท องถ นให ม มาตรฐานด ข น 2.5 เพ อเป ดโอกาสให เยาวชนและประชาชนในท องถ นได ร บประสบการณ จากการเล นและชมการแข งข นก ฬา 3. เป าหมาย การแข งข นฟ ตซอล ร นอาย ไม เก น 15 ป (ม.ต น) จ านวน 15 ท ม แข งแบบพบก นหมด ใช เวลาการ จ ดการแข งข นประมาณ 7 ว น ๆ ละ 4 ค

69 69 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ประช มผ เก ยวข องเพ อปร กษาหาร อเก ยวก บ แนวทางในการด าเน นการ เสนอโครงการเพ อขออน ม ต ประชาส มพ นธ เช ญชวนโรงเร ยนต างๆในจ งหว ด ตร ง ส งท มเข าร วมแข งข น ประกาศร บสม คร เช ญผ จ ดการท มร วมประช มจ บฉลากแบ งสาย การแข งข น ด าเน นการแข งข น กรกฎาคมก นยายน 2558 (แข งข นท กว นศ กร เวลา น น.) นายส รพงษ เพชรเคร อ หมายเหต จ ดแข งข น ณ สนามก ฬาของโรงเร ยนต างๆท ส งท มเข าร วมแข งข น จ านวน 15 สนาม 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 100,000 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จ ก ร ร ม ท 1 จ ด แ ข ง ข น ก ฬ า ฟ ตซอลต านยาเสพต ด ม ธยม 13 & อบจ.ตร งค พ คร งท 2 ค าเง นรางว ล (รางว ลท 1 5,000 บาท รางว ลท 2 3,000 บาท รางว ลท 3 2,000 บาท ค าถ วยรางว ล 10 ใบๆละ 1,500 บาท ค าป ายไวน ลการแข งข น 15 แผ นๆละ 900 บาท ค าล กฟ ตซอล 15 ล กๆละ 600 บาท ค าตอบแทนกรรมการต ดส น ค ละ 10,000 52,500 15,000 13,500 9,000 10,000 15,000 13,500 9,000 52,500 10,000 15,000 13,500 9,000 52, บาท 105 ค รวมท งส น 62,500 37, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

70 70 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ป ญหายาเสพต ดในโรงเร ยนลดลง ส งเกต/สอบถาม แบบส งเกต/แบบสอบถาม 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 เยาวชนและประชาชนในท องถ นได ร บประสบการณ จากการเล นและชมการแข งข นก ฬา 7.2 เยาวชนและประชาชนท เข าร วมการแข งข นและชมการแข งข นห างไกลจากยาเสพต ดและอบายม ข ต าง ๆ 7.3 เยาวชน และประชาชน ม ส ขภาพร างกายแข งแรงและสามารถใช เวลาว างให เก ดประโยชน 7.4 น กก ฬาในแต ละโรงเร ยนม ความสาม คค สน ทสนมกลมเกล ยวก นมากย งข น 7.5 การเล นก ฬาในระด บท องถ นม การยกระด บให ม มาตรฐานด ข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายส รพงษ เพชรเคร อ) น กว ชาการศ กษาช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

71 71 โครงการ การจ ดน ทรรศการประกวดก จกรรมน กเร ยนงานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพ และงานล กเส อเนตรนาร และย วกาชาดของโรงเร ยนในส งก ด ป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 107 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายส รพงษ เพชรเคร อ ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน ส งหาคม 2558 งบประมาณ 100,000 บาท.. 1. หล กการและเหต ผล การจ ดน ทรรศการก จกรรมน กเร ยน เป นส วนหน งของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ม งเน นการส งเสร ม และพ ฒนาผ เร ยนให ร จ กศ กษาหาความร ด วยตนเอง และแลกเปล ยนเร ยนร ท กษะ ความร กระบวนการ/ว ธ การ น าประสบการณ ท ได ร บไปใช ในการวางแผนการเร ยนในว ชาท ตนเองถน ด พ ฒนาต อยอดการเร ยนร ในส งท ด ให ม การพ ฒนาท ด ย งข น เป นการบ รณาการก จกรรมน กเร ยนให ม ความหลากหลาย สามารถแลกเปล ยนเร ยนร ได มากย งข น และท ส าค ญน กเร ยนสามารถน าไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย างม ประส ทธ ภาพ ประกอบ ก บคณะร กษาความสงบแห งชาต และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ให ความส าค ญในระบบ ด แลช วยเหล อน กเร ยนซ งประกอบด วยก จกรรมน กเร ยนในด านต าง ๆ โดยเฉพาะก จกรรมประชาธ ปไตยและ ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ งได จ ดให ม โครงการจ ดน ทรรศการประกวดก จกรรม น กเร ยน ด านส งเสร มส ขภาพ งานแนะแนว งานสภาน กเร ยน และงานล กเส อเนตรนาร และย วกาชาด ป งบประมาณ 2558 เพ อให งานแนะแนวของสถานศ กษา สามารถด าเน นก จกรรมได ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ การพ ฒนางานแนะแนว จ งก าหนดโครงการพ ฒนาค ณภาพงานแนะแนวของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13

72 72 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนได ศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร ในงานน กเร ยน ด านส งเสร มส ขภาพ งานแนะแนว งานสภาน กเร ยน และงานล กเส อเนตรนาร และย วกาชาด 2. เพ อให น กเร ยนได น าความร ท ได ร บจากการศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร ไปพ ฒนาก จกรรมการเร ยนของ ตนเองให ม ความก าวหน าย งข นไป 3. เพ อให โรงเร ยน/คร /น กเร ยน เห นความแตกต างการพ ฒนาการเร ยนการสอนท หลากหลายและ สามารถน าส งท ด ไปประย กต ใช ในพ ฒนาก จกรรมการเร ยนการสอนในโรงเร ยนของตนเอง 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 จ านวน 44 โรงเร ยน 3.2 เช งค ณภาพ คร /น กเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ท เข าร วม ก จกรรมได ร บความร ท หลากหลาย และสามารถพ ฒนาก จกรรมของตนเอง/โรงเร ยนได ไม น อยกว า ร อยละ 80 4.ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ เสนอโครงการ/ขออน ม ต โครงการ แจ งโรงเร ยนส งเอกสารเพ อพ จารณาเบ องต น จ านวน 6 โรงเร ยนในแต ละด าน แต งต งคณะกรรมการพ จารณาการประกวดไม จ ดล าด บ โรงเร ยนท ได ร บการค ดเล อกจ ดบ ธน ทรรศการ คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกจ ดล าด บ มอบโล โรงเร ยนท ได ท 1 มอบเก ยรต บ ตร โรงเร ยนท 26 รายงานผล/เผยแพร พฤศจ กายน 2557 เมษายน 2558 นายส รพงษ เพชรเคร อ

73 73 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 100,000 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 จ ดน ทรรศการประกวด ก จกรรมงานแนะแนว งานสภาน กเร ยน งานส งเสร มส ขภาพและงานล กเส อเนตร นาร และย วกาชาดของโรงเร ยนส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ป งบประมาณ ค าอาหารว างและเคร องด ม ส าหร บ ประช มคณะท างาน จ านวน 20 คนๆละ 35 บาท (20x35) 1.2 ค าอาหารกลางว น 1 ม อ ค าอาหารว าง และเคร องด ม 2 ม อ ในการจ ดบ ธน ทรรศ การโรงเร ยนท ได ร บการค ดเล อก 24 โรง จ านวน 240 คนๆละ 150 บาท 1.3 ค าอาหารกลางว น 1 ม อ ค าอาหารว าง และเคร องด ม 2 ม อ ส าหร บการร วมชม น ทรรศการโรงเร ยน 20 โรง จ านวน 100 คนๆละ 150 บาท (100x150) ,000 15, ,000 15, ,000 15, ค าชดเชยน าม นรถเหมาจ าย 24 24,000 24,000 24,000 โรงเร ยนๆละ 1,000 บาท (24x1,000) 1.5 ค าชดเชยน าม นรถเหมาจ าย 20 โรงเร ยนๆละ 500 บาท (20x500) 1.6 ค าโล รางว ลโรงเร ยนท ได ร บการ พ จารณาค ดเล อกล าด บท 1 จ านวน 4 โรงเร ยนๆละ 1,500 บาท (4x1,500) 1.7 ค าอาหารกลางว น 1 ม อ ค าอาหารว าง แ ล ะ เ ค ร อ ง ด ม 2 ม อ ส า ห ร บ คณะกรรมการ/เจ าหน าท จ ดงาน จ านวน 40 คนๆละ 150 บาท (40x150) 1.8 ค าเก ยรต บ ตร ดอกไม และของท ระล ก 10,000 6,000 6,000 2,300 10,000 6,000 6,000 2,300 10,000 6,000 6,000 2,300 รวมท งส น 91,700 8, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

74 74 5. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช คร และน กเร ยนสามารถพ ฒนาก จกรรมของ ตนเอง/โรงเร ยนไม น อยกว าร อยละ ผลท คาดว าจะได ร บ สอบถาม/ตรวจสอบฐานข อม ล ตามเง อนไข แบบสอบถามคร ผ เข าส มมนา น กเร ยนได น าความร ท ได ร บจากการศ กษาแลกเปล ยนเร ยนร ไปพ ฒนาก จกรรมการเร ยนของตนเอง ให ม ความก าวหน าย งข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายส รพงษ เพชรเคร อ) น กว ชาการศ กษาช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

75 75 โครงการ การปร บปร งประส ทธ ภาพและซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ระด บศ นย ซ อม รห สโครงการ 108 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล 3. นายภาสกร ทองเม ด ระยะเวลาดาเน นการ มกราคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 200,000 บาท.. 1. หล กการและเหต ผล ศ นย ซ อมบ าร งคอมพ วเตอร ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 เป นหน วยงาน ภายใต การก าก บด แลของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 เป นโรงเร ยนประจ าอ าเภอ ได ร บค ดเล อกจากส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ให เป นศ นย ซ อมบ าร งระบบคอมพ วเตอร ระด บอ าเภอ โดยในแต ละศ นย ซ อมจะม โรงเร ยนในเขตพ นท บร การตามค าส ง สพม. 13 การซ อมบ าร ง ด แลร กษาระบบคอมพ วเตอร เป นเร องจ าเป นอย างย ง เน องจากเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานไปได ระยะหน งแล ว ว สด คอมพ วเตอร ท ใช ประกอบเป นเคร องคอมพ วเตอร ม โอกาสท จะช าร ด เส ยหาย เส อมสภาพตามอาย การใช งาน ด วยเหต น จ งม ความจ าเป นท จะต องซ อมบ าร ง เพ อให เป นไปตามนโยบายและสอดคล องก บกลย ทธ และแผนการด าเน นงานของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 จ งได จ ดท าโครงการ ปร บปร งประส ทธ ภาพและซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ของสถานศ กษา เพ อด แลซ อมแซมเคร องคอมพ วเตอร ของสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย เสมอ 2. ว ตถ ประสงค เพ อซ อมบ าร ง ปร บปร งประส ทธ ภาพเคร องคอมพ วเตอร ของโรงเร ยนและส าน กงานให สามารถฏ บ ต งาน ได อย างม ประส ทธ ภาพอย เสมอ

76 76 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (Output) จ ดต งศ นย ซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ในระด บอ าเภอ ประจ าอ าเภอ 5 ศ นย ซ อมบ าร งและปร บปร งประส ทธ ภาพเคร องคอมพ วเตอร ของสถานศ กษาอย างน อย 125 เคร องในแต ละศ นย 3.2 ผลล พธ (Outcomes) โรงเร ยนม เคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดท าแผนการด าเน นงาน ธ นวาคม 2557 นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล ด าเน นงานตามแผนท ก าหนด ศ นย ซ อมบ าร งฯรายงานผลการด าเน นงาน ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงาน ธ นวาคม 2557 ก นยายน 2558 ก นยายน 2558 และคณะ 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 200,000 บาท จ าแนกตามหมวดรายจ าย เง นนอก ก จกรรม/รายการ ค าตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 ด าเน นงานศ นย ซ อมบ าร ง คอมพ วเตอร จ ด ส ร ร ใ ห ศ น ย ซ อ ม บ า ร ง คอมพ วเตอร 5 ศ นย เพ อเป นค า ว ส ด ศ น ย ล ะ 2 5, บ า ท (5x25,000) ค าตอบแทนเคร องละ 150 บาท 75, , ,000 75, ,000 75,000 จ านวน 100 เคร อ ง ต อศ น ย (150x100x5) รวมท งส น 75, , , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

77 77 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. การให บร การ 1. ส ารวจ 1. แบบส ารวจ 2. ความพ งพอใจผ ร บบร การ 2. ประเม นความพ งพอใจ 2. แบบสอบถาม 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ม ศ นย การให บร การด าน ICT ซ อมบ าร งเคร องคอมพ วเตอร ของโรงเร ยน 7.2 เคร องคอมพ วเตอร ท ได ร บการซ อมบ าร งร กษาให ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล) ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

78 78 โครงการ ค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อมส าหร บน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ด รห สโครงการ 109 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 2. นางกรว กา ฉ นนานนท 3. นายส ช พ นวลอ อน ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท.. 1. หล กการและเหต ผล ก จกรรมเร ยนร นอกห องเร ยนเป นก จกรรมท โรงเร ยนสามารถจ ดท าข นเพ อเสร มสร างศ กยภาพ การเร ยนร ด านต างๆ ของน กเร ยนในโรงเร ยน ค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร เช งปฏ บ ต การ ด านว ทยาศาสตร และ ส งแวดล อม จ ดเป นอ กทางเล อกหน งในการเร ยนร ทางด านว ทยาศาสตร และส งแวดล อมนอกห องเร ยน โดยเป น การจ ดค ายท ผสมผสานการเร ยนร เร องว ทยาศาสตร ป ญหาส งแวดล อม ความส มพ นธ ของส งแวดล อมก บสรรพส ง ในระบบน เวศ เข าไปในว ถ ช ว ตประจ าว นของน กเร ยนท งในโรงเร ยน บ าน และช มชนใกล เค ยง และม กระบวนการ จ ดค ายท จะท าให น กเร ยนได ม โอกาสในการฝ กท กษะ กระบวนการค ด การทดลอง และการท างานร วมก น นอกเหน อจากจะได ร บความร ด านว ทยาศาสตร และส งแวดล อม รวมท งการม ประสบการณ ร วมก นในการป องก น และแก ไขป ญหาส งแวดล อมแบบม ส วนร วม ด วยการจ ดร ปแบบการให ความร ควบค ไปก บความสน กสนานเพล ดเพล นและการสร างความสาม คค ใน การท างานร วมก นเป นท มผ านฐานความร ท น าเสนอความร ด านว ทยาศาสตร และส งแวดล อมในร ปแบบของ น ทรรศการประกอบการสาธ ต และเกมต างๆ ท ทางโครงการค ายส ญจร ร วมก บโรงเร ยนจ ดท าข นจะกระต นให น กเร ยนเก ดการต นต วและเก ดกระบวนการเร ยนร ทางด านว ทยาศาสตร และการอน ร กษ ส งแวดล อม เก ดการ ปร บเปล ยนพฤต กรรมให ม การบร โภคและใช ทร พยากรอย างร ค ณค า เพ อเป นส วนสน บสน นต อการลดป ญหา ส งแวดล อมท งท บ าน โรงเร ยนและช มชนใกล เค ยงได

79 79 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อกระต นความสนใจในว ชาว ทยาศาสตร ให แก น กเร ยนในระด บม ธยมศ กษาตอนต น 2.2 เพ อฝ กท กษะพ นฐานและกระบวนการทางว ทยาศาสตร ให แก น กเร ยนในระด บม ธยมศ กษาตอนต น 2.3 เพ อเสร มสร างศ กยภาพของน กเร ยนในการใช กระบวนการทางว ทยาศาสตร ว เคราะห ป ญหา ทางด านส งแวดล อม 2.4 เพ อสน บสน นน กเร ยนให เก ดการพ ฒนาท กษะการเร ยนร ควบค ก บการปฏ บ ต จร ง 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล ก ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ท ม ผลการทดสอบทางการศ กษาข นพ นฐาน ระด บชาต (Onet) กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ต า 5 ล าด บท าย โรงเร ยนละ 10 คน รวม 50 คน ศ กษาน เทศก และคณะท างาน จ านวน 12 คน คร ด แลน กเร ยน โรงเร ยนละ 1 คน รวม 5 คน ว ทยากรประจ าฐานๆละ 2 คน รวม 8 คน 3.2 เช งค ณภาพ น กเร ยนเข าร วมก จกรรม ม ความร และความเข าใจเก ยวก บกระบวนการว ทยาศาสตร และการ อน ร กษ ส งแวดล อม น กเร ยนท เข าร วมก จกรรม ได ม โอกาสน าเสนอแนวค ดและประสบการณ การร วมก น ส งผลให เก ดความตระหน กและเก ดจ ตส าน กในการป องก นและแก ไขป ญหาส งแวดล อม น กเร ยนจากโรงเร ยนหร อช นและห องต างๆ สามารถแลกเปล ยนประสบการณ และม โอกาส ในการจ ดต งเป นเคร อข ายเยาวชนอน ร กษ ส งแวดล อมในโรงเร ยนของตนได 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 ก จกรรมประช มเตร ยมความพร อม ก าหนด มกราคม 2558 นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ ก จกรรม และแนวทางการด าเน นก จกรรม 2 ก จกรรมค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และ มกราคมก มภาพ นธ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ ส งแวดล อม ส าหร บน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนขนาดเล ก ก จกรรมสร ปรวบรวมผลการด าเน นก จกรรม โครงการ ก มภาพ นธ 2558 นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ

80 80 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 ประช มเตร ยมความ พร อม ก าหนดก จกรรม และด าเน น ก จกรรม เป าหมาย ว ทยากรประจ าฐานและ คณะท างาน จ านวน 15 คน 1.1 ค าอาหารว าง/เคร องด ม 2 ม อๆละ 35 บาท 15 คน (2x35x15) 1.2 ค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 100 1,050 1,500 1,050 1,500 1,050 1,500 บาท 15 คน (1x100x15) รวมก จกรรมท 1 2,550 2,550 2,550 ก จกรรมท 2 ค ายเร ยนร ว ทยาศาสตร และส งแวดล อมส าหร บน กเร ยนระด บ ช นม ธยมศ กษาตอนต นโรงเร ยนขนาด เล ก เป าหมาย น กเร ยน 50 คน คร ผ ด แล 5 คน ว ทยากรประจ าฐาน 8 คน และ คณะท างาน 5 คน รวม 68 คน จ านวน 2 ว น 1 ค น 2.1 ค าอาหารว าง/เคร องด ม 4 ม อๆละ 25 บาท จ านวน 68 คน (4x25x68) 2.2 ค าอาหารเช า 1 ม อ อาหารกลางว น 2 ม อ และ อาหารเย น 2 ม อ รวม 5 ม อ ม อๆละ 100 บาท จ านวน 68 คน (5x100x68) 2.3 ค าตอบแทนว ทยากรหล กประจ า ฐาน 4 ฐานๆ 2 คน รวม 8 คน ว นละ 500 บาท 2 ว น (8x500x2) 2.4 ค าตอบแทนว ทยากรพ เล ยงประจ า ฐาน 4 ฐานๆ 2 คน รวม 8 คน ว นละ 300 บาท 2 ว น (8x300x2) 2.5 ค าท พ ก (เหมาจ าย) 1 ค น 8,000 4,800 6,800 34,000 3,000 6,800 34,000 8,000 4,800 3,000 6,800 34,000 8,000 4,800 3,000

81 81 ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม 2.6 ค าว สด และเอกสารประกอบ 1,550 1,550 1,550 ก จกรรม รวมก จกรรมท 2 12,800 43,800 1,550 58,150 58,150 ก จกรรมท 3 สร ปรวบรวมผลการ ด าเน นก จกรรมโครงการ รวมก จกรรมท 3 รวมท งส น 12,800 46,350 1,550 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ร อยละของเข าร วมก จกรรมโครงการ ม การพ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพในการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนอย างหลากหลาย 2. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมโครงการได ร บ การเสร มสร างขว ญและก าล งใจในการพ ฒนา การเร ยนร อย างเหมาะสม 3. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมม ความพ ง พอใจต อการด าเน นก จกรรมโครงการ 4. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมม ความร และ ความเข าใจเก ยวก บกระบวนการว ทยาศาสตร และการอน ร กษ ส งแวดล อม การส มภาษณ /สอบถาม การประเม นช นงาน การน าเสนอ สอบการความพ งพอใจ การรวบรวมช น การประเม นช นงาน/ การน าเสนอผลงาน แบบบ นท กการส มภาษณ / แบบสอบถาม แบบบ นท กการประเม น แบบสอบถาม ความพ งพอใจ เอกสารรวบรวมสร ปผล การด าเน นก จกรรมโครงการ

82 82 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ผ เข าร วมก จกรรมได ร บความร และประสบการณ ในด านว ทยาศาสตร และส งแวดล อมเช งปฏ บ ต การ และม ความสนใจในว ชาว ทยาศาสตร 7.2 ผ เข าร วมก จกรรมได ท กษะความเข าใจและกระบวนการค ดทางว ทยาศาสตร เพ อสามารถเร ยนร ต อ ยอดในระด บท ส งข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางกรว กา ฉ นนานนท ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

83 83 โครงการ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นค ณภาพการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา รห สโครงการ 110 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ม ความเข มแข งรองร บการ ประเม นภายนอก สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 3. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 4. นายส ช พ นวลอ อน 5. นายบ ญพฤกษ มะศ ร 6. นางสมค ด ศร แก ว 7. นายว เช ยร เด มหล ม 8. นางสาวณ ฐธ นยภรณ เหล าภ ทรเกษม 9. นางน ตยา ล มเถาว 10. นางไรว ลย สมาธ 11. นางส ท น พ ทธชาด 12. นางพรพ มล ผลกล า 13. นางกรว กา ฉ นนานนท ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 75,170 บาท.. 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ระบ ไว ใน หมวด 6 มาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรา 48 ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพ และ มาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอก จากพระราชบ ญญ ต น าส การปฏ บ ต โดย กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา พ.ศ ซ งร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ได พ จารณาลงนามในกฎกระทรวงฯ เม อว นท 11 ม นาคม 2553 และประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม 127 ตอนท 23 ก เม อว นท 2เมษายน พ.ศ ซ งม ผลบ งค บ ใช แล ว

84 84 จากสาระส าค ญของกฎกระทรวงฯ ข อ 14 ได ก าหนดให สถานศ กษาข นพ นฐานจ ดให ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ งให สถานศ กษาย ดหล กการม ส วนร วมของช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชนในการส งเสร ม สน บสน น และก าก บด แลของหน วยงานต นส งก ด โดยด าเน นการด งต อไปน 1. ก าหนดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 2. จ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท ม งค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา 3. จ ดระบบบร หารและสารสนเทศ 4. ด าเน นงานตามแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 5. จ ดให ม การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา 6. จ ดให ม การประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา 7. จ ดให ม การจ ดท ารายงานประจ าป 8. การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ถ อเป นหน วยงานหล กในการสน บสน น ส งเสร ม การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให เข มแข ง โดยม งม นยกระด บค ณภาพภายในของ สถานศ กษาโดยรวมให ได มาตรฐาน ตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และ ท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 และสอดคล องตามแนวทางท กฎกระทรวง ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ ประก นค ณภาพสถานศ กษา พ.ศ.2553 ก าหนดไว กอปรก บในป 2558 ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) (สมศ.) จะด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอก รอบ 4 (พ.ศ ) ด งน นเพ อเป น สร างความเข มแข งด านการประก นค ณภาพภายในแก สถานศ กษา อ นส งผลให ระบบการ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาม ความเข มแข งทางด านว ชาการ บร หารจ ดการสถานศ กษา ได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งได จ ดท าโครงการต ดตาม ตรวจสอบ การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาระบบการจ ดท ารายงานประจ าป ของสถานศ กษาถ กต อง สมบ รณ ม ค ณภาพ 2.2 เพ อต ดตาม ตรวจสอบระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาในส งก ดท กโรงเร ยน เพ อเตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพการ ภายนอบส ป เป าหมาย สถานศ กษาในส งก ด ท กโรงเร ยน (จ านวน 44 โรง )

85 85 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลา ด าเน นการ 1 ก จกรรมเสร มสร างความเข มแข งระบบการจ ดท ารายงาน มกราคม 2558 ประจ าป ท ถ กต อง สมบ รณ และม ค ณภาพ ผ ร บผ ดชอบ นายบ ญพฤกษ มะศ ร นางกรว กา ฉ นนานนท 2 ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการประก นค ณภาพภายใน สถานศ กษา เพ อเตร ยมความพร อมร บการประเม น ค ณภาพภายนอกรอบส ( ป ) ก มภาพ นธ 2558 คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม น ค ณ ภ า พ ภ า ย ใ น สถานศ กษาของ สพม. เขต รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 75,170 บาท ก จกรรม / รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 เสร มสร างความเข มแข งระบบ การจ ดท ารายงานประจ าป ท ถ กต อง สมบ รณ และม ค ณภาพ ว ธ ด ำเน นกำร จ ดประช มสร างความเข าใจท ถ กต อง ให แก คร ผ ร บผ ดชอบงานประก น ค ณภาพของสถานศ กษา ท ง 44 โรงเร ยน โดย จ ดประช ม เป น 2 จ ด จ ดท 1 สถานศ กษาในจ งหว ดตร ง จ านวน 28 โรงเร ยน จ านวน 65 คน ประช ม 1 ว น ณ ห อง ประช ม สพม. เขต 13 เป นค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท ค าอาหารว าง 2 ม อๆละ 35 บาท (120x65) (2x35x65) ค าว สด เอกสารประกอบการประช ม จ ดท 2 สถานศ กษาในจ งหว ดกระบ จ านวน 16 โรงเร ยน จ านวน 35 คน ประช ม 1 ว น ณ ห องประช มก ตต ธรก ล สพม. เขต 13 ศ นย กระบ เป นค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท ค าอาหารว าง 2 ม อๆละ 35 บาท (120x35) (2x35x35) 12,350 6,650 3,500 2,450 12,350 3,500 6,650 2,450 รวม 12,350 3,500 6,650 2,450

86 86 ก จกรรม / รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ค าว สด เอกสารประกอบการประช ม รวมท งส น 19,000 5,950 24,950 24,950 ก จกรรมท 2 ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เพ อ เตร ยมความพร อมร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบส ( ป ) ว ธ ดำเน นกำร 1. จ ดประช ม ช แจงค ม อการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลตามระบบการประก นค ณภาพ ภายในแก คณะกรรมการซ งแต งต งโดยเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ประกอบด วย ประธานว ทยาเขตท ง 7ว ทยาเขต ผ ทรงค ณว ฒ ในว ทยาเขตซ งผ านการอบรมตามประกาศของ เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 และ ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบว ทยาเขตท ง 11 คน โดยจ ดประช ม 2 จ ด จ ดท 1 ว ทยาเขตในจ งหว ดตร ง จ านวน 4 ว ทยาเขต จ านวน 42 คน ประช ม 1 ว น ณ 7,980 7,980 7,980 ห องประช ม สพม. เขต 13 เป นค าอาหาร กลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท และค าอาหาร ว าง 2 ม อๆละ 35 บาท (190x42) ค าว สด เอกสารประกอบการประช ม จ ดท 2 ว ทยาเขตในจ งหว ดกระบ จ านวน 3 ว ทยาเขต จ านวน 24 คน ประช ม 1 ว น ณ ห องประช มก ตต ธรก ล สพม. เขต 13 ศ นย กระบ เป นค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท ค าอาหารว าง 2 ม อๆละ 35 บาท (190x24). ค าว สด เอกสารประกอบการประช ม 2. จ ดท าเอกสารต ดตามตรวจสอบ 3. คณะกรรมการตามประกาศแต งต งของ สพม. 13 ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นค ณภาพ ของสถานศ กษาในส งก ดท ง 44 โรงเร ยน โดย 4,560 2,000 1,500 2,500 2,000 4,560 1,500 2,500 2,000 4,560 1,500 2,500

87 87 ก จกรรม / รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ไขว การประเม นแต ละว ทยาเขตจ ดสรรเป นค า เบ ยเล ยงประเภท ข ว ทยาเขตละ 6 คนๆ ละ 120 บาท ต อว น ต อโรงเร ยน 3.1 ว ทยาเขตศร ตร งจ านวน 7 โรงเร ยนๆละ 720 บาท (7x720) 3.2 ว ทยาเขตท บเท ยงจ านวน 7 โรงเร ยนๆละ 720 บาท (7x720) 3.3 ว ทยาเขตปล นดาจ านวน 7 โรงเร ยนๆละ 720 บาท (7x720) 3.4 ว ทยาเขตร ษฎาจ านวน 7 โรงเร ยนๆละ 720 บาท (7x720) 3.5 ว ทยาเขตมรกตอ นดาม นจ านวน 6 โรงๆละ 720 บาท (6x720) 5,040 5,040 5,040 5,040 4,320 2,880 4,320 5,040 5,040 5,040 5,040 4,320 2,880 4,320 5,040 5,040 5,040 5,040 4,320 2,880 4, ว ทยาเขตเบญจาปกาส ยจ านวน 4 โรงๆละ 720 บาท (4x720) 3.7 ว ทยาเขตขนาบน า ธารโบกจ านวน 6 โรงๆ ละ 720 บาท (6x720) รวมก จกรรมท 2 31,680 12,540 6,000 50,220 50,220 รวมท งส น 31,680 31,540 11,950 75,170 75,170 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ส งเกตการณ การท างาน 1. แบบส งเกต ของคร 1.สถานศ กษาจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาได ถ กต อง สมบ รณ ม ค ณภาพ 2. สถานศ กษาในส งก ดท กโรงด าเน นการ ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาได อย างม ค ณภาพ เป นท ยอมร บของน กเร ยน คร ผ ปกครองและช มชน และม ความพร อม ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบส ป และสามารถผ านการประเม น ค ณภาพภายนอกท กโรงเร ยน 2. คณะกรรมการตามค าส ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 13 ออก ประเม นโดยไขว ว ทยาเขต ท ง 7 ว ทยาเขต 2. แบบต ดตาม ตรวจสอบ และ ประเม นค ณภาพภายในโดย คณะกรรมการตามค าส งเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13

88 88 7. ผลท คาดว าจะได ร บ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ท ง 44 โรง ม ระบบการประก น ค ณภาพภายในท เข มแข ง และผ านการประเม นค ณภาพภายนอกจากสมศ. ท กโรงเร ยน ลงช อ ผ เสนอโครงการ ( นายบ ญพฤกษ มะศ ร ) ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

89 89 กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาท ม ค ณภาพและเสมอภาค (7 โครงการ งบประมาณ 285,550 บาท)

90 90 โครงการ พ ฒนาบ คลากรด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา รห สโครงการ 201 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศน กเร ยนเป นรายบ คคลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ ให ม ประส ทธ ภาพ สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายปฐม ภาโอภาส 2. นายธว ช จ ตรชวาล 3. นายชยว ฒน ภ ขะโร ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 71,050 บาท หล กการและเหต ผล ตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการบร หารข อม ลสารสนเทศด านการศ กษา พ.ศ.2554 ระบ ไว ในหมวดท 1 (บทท วไป) ข อท 6 ว า ให เป นหน าท ของห วหน าสถานศ กษา หน วยงาน ส วนราชการท จะต องท า การส ารวจตรวจสอบ ให ผ ท จ ดเก บข อม ลหร อผ ท ได ร บมอบหมายปฏ บ ต งานให แล วเสร จตามเวลาท ก าหนดด าน การศ กษาให ถ กต อง รวดเร ว ท นสม ย และพ ฒนาเจ าหน าท ผ จ ดเก บข อม ล ให ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และในหมวดท 5 (การจ ดเก บและการจ ดส งข อม ลพ นฐานและข อม ลเฉพาะก จ) ข อ 24 วรรค 1 ว าให สถานศ กษาหน วยงานหร อส วนราชการแล วแต กรณ จ ดเก บรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลและจ ดส งข อม ล พ นฐานประจ าป ตามหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขท คณะกรรมการประกาศก าหนด ด งน น เพ อให การด าเน นงานเป นตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการบร หารข อม ลสารสนเทศ ด านการศ กษา พ.ศ.2554 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาบ คลากร ด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา น ข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให และสถานศ กษาในส งก ดม ข อม ล สารสนเทศทางการศ กษาท ถ กต อง ครบถ วน เช อถ อได และสามารถน ามาใช ในการบร หารการจ ดการได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด

91 91 2. ว ตถ ประสงค 2.1. เพ อให และสถานศ กษาในส งก ดม ข อม ล สารสนเทศท ม ความถ กต อง สมบ รณ และเป นป จจ บ น สามารถน ามาใช ในการบร หารจ ดการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด 2.2. เพ อให บ คลากรท ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศในสถานศ กษาม ความร ความเข าใจในการ รวบรวม จ ดเก บ ว เคราะห ประมวลผลและจ ดท าข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา 2.3. เพ อสร างความตระหน กและเล งเห นถ งความส าค ญของงานข อม ลสารสนเทศให แก ผ บร หาร การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา 2.4. เพ อประชาส มพ นธ และเผยแพร ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ในส อต างๆ ให สถานศ กษา หน วยงานต างๆและผ ท สนใจได ร บทราบ 3. เป าหมาย 3.1 เช งค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต13 และสถานศ กษาในส งก ดม ข อม ลสารสนเทศ ท ตรงตามความต องการครอบคล มท กภารก จงานถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ เป นป จจ บ นและท นเวลา บ คลากรท ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศในสถานศ กษาม ความร ความเข าใจในการจ ดท า ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา 3.1.3ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาเก ดความตระหน กและเล งเห นถ งความส าค ญของงาน ข อม ลสารสนเทศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ม ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา เพ อประชาส มพ นธ และเผยแพร ตามส อต างๆ 3.2 เช งปร มาณ บ คลากรท ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 จ านวน 44 คน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 ประช มคณะท างานพ ฒนาบ คลากรด านระบบงานข อม ล นายชยว ฒน ภ ขะโร สารสนเทศทางการศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต ประช มคณะท างานก อนการพ ฒนาบ คลากร เมษายน 2558 ด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ประช มคณะท างานเพ อสร ปผลการด าเน นใน กรกฎาคม 2558 การพ ฒนาบ คลากรด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทาง

92 92 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ การศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 และเตร ยมการในการจ ดท าเอกสารสารสนเทศทาง การศ กษา ป การศ กษา ประช มคณะท างานเพ อสร ปผลการจ ดท า ก นยายน 2558 เอกสารสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา จ ดอบรมและพ ฒนาระบบงานจ ดเก บข อม ลน กเร ยน รายบ คคล Data Management Center ป การศ กษา 2557 แก สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต จ ดการอบรมและพ ฒนาบ คลากรด านระบบงาน พฤษภาคม ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด จ ดท าเอกสารข อม ลสารสนเทศและป ายประชาส มพ นธ 3. 1.จ ด ท า เอกสารสารสนเทศทางการศ ก ษ า ป การศ กษา จ ดท าป ายประชาส มพ นธ นโยบาย กลย ทธ จ ดเน น สพฐ./สพม. และแผนท สถานศ กษาในส งก ดสพม.13 ก นยายน 2558 ต ลาคม รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 71,050 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด เง นนอก งบประมาณ 1 ก จกรรมท 1 ประช มคณะท างานพ ฒนา บ คลากรด านระบบงานข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 13 (3 คร ง) ค าอาหารว างและเคร องด มคณะท างาน 3 1,680 1,680 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 16 คน (35 บาท x 16 คน x 3 ม อ) รวมก จกรรมท 1 1,680 1,680 2 จ ดการอบรมและพ ฒนาระบบงานจ ดเก บข อม ล น กเร ยนรายบ คคล Data Management Centerป การศ กษา 2558 แก สถานศ กษาใน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา รวม

93 93 ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด เง นนอก งบประมาณ เขต 13 ค าอาหารกลางว น จ านวน 1 ม อๆละ 120 บาท ผ ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศ/ เจ าหน าท จ านวน 60 คน (120บาท x 60คน) ค าอาหารว างและเคร องด ม 2 ม อๆละ 35 บาท ผ ร บผ ดชอบงานข อม ลสารสนเทศ/ เจ าหน าท จ านวน 60 คน (35บาท x60คนx2 ม อ) ค าสถานท 2 ว นๆละ 2,000 บาท (2 ว น x 2,000 บาท) ค าตอบแทนว ทยากร 2 ว นๆละ 2 ช วโมงๆละ 600 บาท (2 ว น x 2 ชม.x 600 บาท) ค าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 55 2,400 7,200 4,200 4,000 2,200 7,200 4,200 4,000 2,400 2,200 เล มๆละ 50 บาท ( 55 เล ม x 40 บาท) รวมก จกรรมท 2 2,400 15,400 2,200 20,000 3 จ ดท าข อม ลสารสนเทศและป ายประชาส มพ นธ จ ดท าร ปเล มข อม ลสารสนเทศประจ าป งบประมาณ 2557จ านวน 100 เล มๆละ 230 บาท ( 100 เล ม x 230 บาท ) จ ดท าป ายข อม ลสารสนเทศส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 จ านวน 10 ป ายๆ ละ 2,000 บาท ( 2,000 x 10 ) ค าว สด 23,000 20,000 6,370 23,000 20,000 6,370 รวมก จกรรมท 3 49,370 49,370 รวมท งส น 2,400 17,080 51,570 71,050 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ รวม

94 94 6.การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. บ คลากรม ความร ความเข าใจในการท าข อม ลสารสนเทศสามารถ รวบรวม จ ดเก บและว เคราะห ข อม ลเป นสารสนเทศได ถ กต อง ครบถ วนท นตามก าหนดเวลา 2. และ สถานศ กษาในส งก ดม ข อม ลสารสนเทศท ถ กต องเป นป จจ บ นและ ส งเกต ประเม น 1.แบบเก บข อม ลระด บ โรงเร ยน 2.การส งเกต 3.การตรวจสอบ 4. แบบประเม น เช อถ อได สามารถน ามาใช ในการวางแผนและบร หารจ ดการศ กษา ได เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 3. ม การประชาส มพ นธ เผยแพร ให บร การข อม ลสารสนเทศแก หน วยงานอ นท เก ยวข องผ ขอร บบร การม ความพ งพอใจ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 และสถานศ กษาในส งก ดม ข อม ลสารสนเทศท ตรงตาม ความต องการครอบคล มท กภารก จงานถ กต อง ครบถ วน สมบ รณ เป นป จจ บ นและท นเวลา ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายชยว ฒน ภ ขะโร) น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายธว ช จ ตรชวาล) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

95 95 โครงการ น เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ประจ าป การศ กษา 2558 รห สโครงการ 202 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งในร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความ เป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบการศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมเต มศ กยภาพของผ เร ยนและย งคงระด บค ณภาพตามมาตรฐาน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาววราภรณ ช เทพ ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 5,000 บาท หล กการและเหต ผล เจตนาแห งร ฐธรรมน ญราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 ม งให ประชาชนได ร บความเสมอภาคใน การได ร บการศ กษา โดยให ความส าค ญและอ สระในการเล อกร บการศ กษาได ท กร ปแบบ รวมท งการให การศ กษา ทางเล อกได ร บความค มครอง และการส งเสร มท เหมาะสมจากร ฐ กระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฏหมายว าด วย ส ทธ ในการจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดยครอบคร ว พ.ศ.2547 เพ อเป นทางเล อกในการจ ดการศ กษาให แก บ ตร หลาน และส งเสร มให ภาคส งคมม ส วนร วมจ ดการศ กษาข นพ นฐาน เพ อให การจ ดการศ กษาโดยครอบคร วเป นไปตามเจตนารมณ ด งกล าว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ม พ นท ร บผ ดชอบจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ครอบคล ม 2 จ งหว ด ประกอบด วย จ งหว ด ตร งและจ งหว ดกระบ ซ งม สถานศ กษาในส งก ด 2 ครอบคร ว ค อ ครอบคร วจ งหว ดตร ง 1 ครอบคร ว และ ครอบคร วในจ งหว ดกระบ 1 ครอบคร ว ได ตระหน กใน ความส าค ญของกระบวนการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา โดยเน นกระบวนการม ส วนร วมจาก ท กฝ ายท เก ยวข องในการด าเน นการ ซ งเป นป จจ ยหล กท จะส งผลให ด าเน นงานตามภารก จด งกล าว บรรล ผลได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน น จ งจ ดให ม โครงการน เทศต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ประจ าป การศ กษา ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ครอบคร ว ได ร บการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอย างเป นระบบ 2. เพ อให ครอบคร วได ร บความช วยเหล อตามความต องการและความจ าเป นในการจ ดการเร ยนร และ การบร หารจ ดการ

96 96 3. เป าหมาย 1. ครอบคร วได ร บการช วยเหล อ โดยการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษา อย างน อยภาค เร ยนละ 1 คร ง จ านวน 2 ครอบคร ว 2. ครอบคร ว สามารถพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเข มแข ง ตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานอย าง เป นระบบและต อเน อง 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 น เทศ ต ดตาม ประเม นผลการจ ดการศ กษา และ ช วยเหล อครอบคร ว ภาคเร ยนละ 1 คร ง จ านวน 2 ครอบคร ว น.ส.วราภรณ ช เทพ และศ กษาน เทศก ตาม ค าส ง 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 5,000 บาท ท ก จกรรม 1 ก จกรรมท 1 น เทศ ต ดตามและประเม นผลการ จ ดการศ กษาโดยครอบคร ว ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและ เคร องด มในการประช มคณะกรรมการ น เทศ ต ดตามและประเม นผลฯ สพม.13 จ านวน 10 คนๆละ 100 บาท 2 คร ง (2 ครอบคร ว) (10x100x2) ค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด 2,000 3,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 2,000 3,000 รวมท งส น 5,000 5,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

97 97 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ร อยละของน กเร ยนท จ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ยได ร บโอกาสทาง การศ กษาอย างเหมาะสม ประเม น/ทดสอบ แบบประเม น/แบบทดสอบ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ครอบคร วได ร บการน เทศ ต ตามและประเม นผลการศ กษา 7.2 ครอบคร วได ร บการพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอย างเป นระบบ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาววราภรณ ช เทพ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

98 98 โครงการ ส งเสร มการศ กษาต อส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ รห สโครงการ 203 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งในร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความ เป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบการศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมเต มศ กยภาพของผ เร ยนและย งคงระด บค ณภาพตามมาตรฐาน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาววราภรณ ช เทพ ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 10,000 บาท หล กการและเหต ผล ในท กป การศ กษา ม สถานศ กษาช นน าระด บประเทศ ได ม การร บสม ครน กเร ยนโควตาจ งหว ด เข าศ กษา ในช นม ธยมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2558 โดยการจ ดสรรโควตาให น กเร ยนท อย ในภ ม ภาคของเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาในต างจ งหว ด เพ อเป ดโอกาสให น กเร ยนในส วนภ ม ภาคได เข าศ กษาในโรงเร ยนด งกล าว และให น กเร ยนท เร ยนด ม ความสามารถพ เศษในต างจ งหว ด สามารถเข าไปศ กษาต อในระด บช นม ธยมศ กษาตอน ปลายในโรงเร ยนช นน าได โดยให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาท กแห งด าเน นการจ ดสอบค ดเล อก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 13 ร บผ ดชอบโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 44 โรงเร ยนใน 2 จ งหว ด ได แก จ งหว ดตร ง 28 โรงเร ยน จ งหว ดกระบ 16 โรงเร ยน เพ อให การด าเน นการจ ดสอบค ดเล อกน กเร ยนเข า ศ กษาต อในโรงเร ยนช นน าระด บประเทศ ป การศ กษา 2558 เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ กล มส งเสร มการจ ด การศ กษาจ งจ ดท าโครงการส งเสร มการศ กษาต อส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสอบค ดเล อกน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ เข าศ กษาต อในระด บช นม ธยมศ กษา ตอนปลาย ป การศ กษา 2558 ของโรงเร ยนช นน าระด บประเทศ 2.2 เพ อน าผลการค ดเล อกน กเร ยนโควตาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ไปจ ด กล มน กเร ยนท ม ผลการเร ยนด เด น ระด บม ธยมศ กษาป ท 3 ของ

99 99 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ : น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ของโรงเร ยนในส งก ดท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนด จ านวน 100 คน 3.2 เช งค ณภาพ : ม ข อสอบของน กเร ยนท สอบค ดเล อกตามหล กเกณฑ การจ ดสรรโควตาอย างเป นธรรม และม ประส ทธ ภาพ 4. ก จกรรมและปฏ ท นการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 โรงเร ยนประชาส มพ นธ และ ด าเน นการร บสม คร แต งต งคณะกรรมการด าเน นการ จ ดสอบค ดเล อก 2 โรงเร ยนรวบรวมใบสม ครส งให ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 3 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบและสถานท สอบ ทางเว บไซต ของสพม.13 มกราคม 2558 มกราคม 2558 โรงเร ยน กล มส งเสร มการจ ด การศ กษา โรงเร ยน มกราคม 2558 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 4 สอบค ดเล อก ณ สนามสอบท ก าหนด ก มภาพ นธ 2558 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 5 ประกาศรายช อน กเร ยนท ได ร บค ดเล อก ก มภาพ นธ 2558 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ทางเว บไซต ของ สพม.13 6 ส งผลการค ดเล อกไปย งโรงเร ยนช นน า ระด บประเทศท จ ดสรรโควตา ก มภาพ นธ 2558 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 10,000 บาท ท ก จกรรม 1 ก จกรรมท 1 จ ดสอบค ดเล อกน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ค าอาหารว างและเคร องด มในการ ประช มคณะกรรมการออกข อสอบ 2 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 30 คน (2x35x30) ค าอาหารกลางว นคณะกรรมการออก ข อสอบ ม อละ 120 บาท 1 ม อ จ านวน 30 คน (120x1x30) เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด 2,100 3,600 เง นนอก งบประมาณ รวม 2,100 3,600

100 100 ท ก จกรรม ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร เ ด น ท า ง ข อ ง คณะกรรมการออกข อสอบ ค าว สด เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด 3,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 3,000 1,300 1,300 รวมท งส น 8,700 1,300 10,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ผลผล ต (Output) จ านวนน กเร ยนช น ม.3 ของโรงเร ยนในส งก ดในจ งหว ดตร ง กระบ จ านวน 100 คน สม ครเข าร บการค ดเล อก ผลล พธ (Outcomes) สพม.13 ด าเน นการจ ดสอบค ดเล อกอย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ส ารวจ ใบสม คร ส งเกต สอบถาม แบบสอบถาม 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ของโรงเร ยนในส งก ดท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนด ได ม โอกาส และม ส ทธ สอบค ดเล อกน กเร ยนโควตาจ งหว ด เพ อเข าศ กษาช นม ธยมศ กษาป ท 4 โรงเร ยนช นน าระด บประเทศ 7.2 ม ผลการสอบค ดเล อกท บร ส ทธ ย ต ธรรม และโปร งใส ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาววราภรณ ช เทพ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

101 101 โครงการ ประเม นความพร อมและต ดตามผลการด าเน นงานห องเร ยนพ เศษของสถานศ กษา รห สโครงการ 204 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งในร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความ เป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบการศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมเต มศ กยภาพของผ เร ยนและย งคงระด บค ณภาพตามมาตรฐาน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายปฐม ภาโอภาส 2. นายธว ช จ ตรชวาล 3. นางบาล นท เม องพ ล ระยะเวลาดาเน นการ ธ นวาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 12,000 บาท หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงศ กษาธ การม นโยบายให สถานศ กษาข นพ นฐานในส งก ดเป ดห องเร ยนพ เศษ ต งแต ป การศ กษา 2553 เพ อพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ต อมาในป การศ กษา 2547ส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ส งเสร มให สถานศ กษาข นพ นฐานในส งก ดเป ดห องเร ยนพ เศษเพ มข น เพ อ พ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ โดยก าหนดไว ในนโยบายและแนวปฏ บ ต เก ยวก บการร บน กเร ยน แต ละป ว า โรงเร ยนท จ ดห องเร ยนพ เศษ ให ร บน กเร ยนตามว ตถ ประสงค ของการจ ดห องเร ยนพ เศษท ส งเสร ม ความสามารถด านว ชาการและด านอ นๆ ประกอบก บกฎกระทรวงศ กษาธ การ ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การ กระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.2550 และประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐานไปย งคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน โดยได ม การกระจายอ านาจการร บน กเร ยนไปย งคณะกรรมการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ สถานศ กษาข นพ นฐาน ด งน น เพ อให การจ ดการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษ ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 จ งได จ ดท าโครงการเพ อสน บสน นให สถานศ กษาในส งก ดท ม ศ กยภาพและความ พร อมได บร หารจ ดการศ กษา เพ อตอบสนองความต องการในการเพ มศ กยภาพผ เร ยน จ ดการเร ยนการสอนใน ร ปแบบห องเร ยนพ เศษ อ นจะส งผลให ผ เร ยนม ความเข มแข งทางด านว ชาการ ม ความสามารถแข งข นในเวท สากล และม ความพร อมท จะเป นพลเม องของประชาคมอาเซ ยนต อไป

102 ว ตถ ประสงค 2.1 ด าเน นการประเม นศ กยภาพและความพร อมของสถานศ กษาในส งก ดท เสนอขอร บการประเม นเพ อขอ เป ดห องเร ยนพ เศษ 2.2 ด าเน นการต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาในส งก ดท จ ดการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษ 3. เป าหมาย 3.1 สถานศ กษาในส งก ดท ม ศ กยภาพและความพร อมได ร บการอน ม ต ให เป ดห องเร ยนพ เศษตามแนว ปฏ บ ต และหล กเกณฑ ของสพฐ. 3.2 สถานศ กษาในส งก ดจ ดการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษได มาตรฐานเป นไปตามแนวทางของสพฐ. 3.3 ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาค ณภาพและศ กยภาพตามความถน ดของตนเอง ส งผลให ม ความร เป นสากล ในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และท กษะช ว ต 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ประเม นความพร อมของสถานศ กษาในส งก ดท ขอ เป ดห องเร ยนพ เศษ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอน ห องเร ยนพ เศษ จ ดท ารายงานผลการด าเน นงานห องเร ยนพ เศษ ธ นวาคม 2557 ก นยายน 2558 นางบาล นท เม องพ ล 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 12,000 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด เง นนอก งบประมาณ 1 ก จกร รมท 1 ประเม นคว ามพร อมของ สถานศ กษาในส งก ดท ขอเป ดห องเร ยนพ เศษ 1.1 ประช มคณะกรรมการประเม นความพร อม ของสถานศ กษาในส งก ดท ขอเป ดห องเร ยนพ เศษ ค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท 1 คน 2 คร ง (120x1x2) ค าอาหารว างและเคร องด ม จ านวน 2 ม อๆ ละ 35 บาท 10 คน 2 คร ง (2x35x10x2) ค าว สด ส าหร บจ ดท าเอกสารประกอบการ 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 ประช ม รวมก จกรรมท 1 3,800 1,000 4,800 รวม

103 103 ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด เง นนอก งบประมาณ 2 ก จกรรมท 2 ต ดตามและประเม นผลการ จ ดการเร ยนการสอนห องเร ยนพ เศษ 2.1 ประช มคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนห องเร ยน พ เศษ ค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 บาท 1 คน 2 คร ง (120x1x2) ค าอาหารว างและเคร องด ม จ านวน 2 ม อๆ ละ 35 บาท 10 คน 2 คร ง (2x35x10x2) ค าว สด ส าหร บจ ดท าเอกสารประกอบการ 2,400 1,400 1,000 2,400 1,400 1,000 ประช ม รวมก จกรรมท 2 3,800 1,000 4,800 3 ก จกรรมท 3 จ ดท าเอกสารรายงานผลการ ด าเน นงานห องเร ยนพ เศษ จ ดท าเอกสารรายงานผลการด าเน นงาน 2,400 2,400 ห องเร ยนพ เศษ จ านวน 20 เล มๆละ 120 บาท (20x120) รวมก จกรรมท 3 2,400 2,400 รวมท งส น 7,600 4,400 12,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. โรงเร ยนในส งก ดท ม ความพร อมในการเป ด/ขยาย ห องเร ยนพ เศษ ผ านการประเม นตามหล กเกณฑ ของ สพฐ.และได ร บการอน ม ต ให เป ด/ขยายห องเร ยนพ เศษ 2. โรงเร ยนในส งก ดท จ ดการเร ยนการสอนห องเร ยน ประเม น ประเม น แบบประเม น แบบประเม น พ เศษ ม ผลการประเม นผ านเกณฑ ของสพฐ. ส งเกต 3. น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษม ความเป นสากลใน ประเม น การส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย แบบประเม น และท กษะช ว ต รวม

104 ผลท คาดว าจะได ร บ น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษได ร บการส งเสร ม พ ฒนาค ณภาพและศ กยภาพตามความถน ดของตนเอง ส งผลให ม ความร เป นสากลในการส อสาร การค ด การแก ป ญหา การใช เทคโนโลย และท กษะช ว ต ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางบาล นท เม องพ ล) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายธว ช จ ตรชวาล) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

105 105 โครงการ ท นการศ กษาสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯสยามมก ฎราชก มาร ป 2558 รห สโครงการ 205 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข งและต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางจ ตรา ตร งคธนส น ระยะเวลาดาเน นการ ม นาคม พฤษภาคม 2558 งบประมาณ 7,500 บาท หล กการและเหต ผล สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ทรงม พระราชด าร ให ด าเน นโครงการท นการศ กษา พระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ข นเม อป 2552 ด วยพระราชปณ ธานท ม งสร างความร สร างโอกาส แก เยาวชนไทยท ม ฐานะยากจนยากล าบาก แต ประพฤต ด ม ค ณธรรม ท ก าล งศ กษาอย ในช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 ได ม โอกาสศ กษาต อระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญ สายอาช พ และศ กษาต อเน องไป จนจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ให ด าเน นการพ จารณาค ดเล อกค ดสรรผ ร บ พระราชทานท นและประสานงานโรงเร ยนในส งก ดและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาตร ง เขต 1 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อส งเสร มและสน บสน นเด กยากจนท เร ยนด ประพฤต ด ม ค ณธรรม ท ก าล งศ กษาอย ใน ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ท ก าล งจะจบการศ กษา ได ม โอกาสศ กษาต อระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญ สายอาช พ และศ กษาต อเน องไปจนจบการศ กษาระด บปร ญญาตร โดยไม ม ภาระผ กพ นต องใช ท นค น 2.2 เพ อเสร มสร างศ กยภาพของเด กยากจนท งชายและหญ ง ให ม ความร ในระด บม ธยมศ กษา ตอนปลายสายสาม ญ สายอาช พ จนถ งระด บปร ญญาตร และม ท กษะความสามารถพ ฒนาตนเอง ตลอดจน ยกระด บความสามารถในการประกอบอาช พ อ นจะน าไปส การแก ไขป ญหาความยากจนอย างย งย น

106 เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ น กเร ยนในส งก ด ร บพระราชทานท นการศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญต อเน องจนจบการศ กษาระด บปร ญญาตร เป นน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 3 ท ม ฐานะจากจน เร ยนด ประพฤต ด ม ค ณธรรม จ านวน 2 คน (ชาย 1 คน หญ ง 1 คน) 3.2 เช งค ณภาพ น กเร ยนด อยโอกาสได ม โอกาสทางการศ กษาท ส งข น 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 เสนอโครงการ/ขออน ม ต โครงการ แจ งโรงเร ยนด าเน นการแสวงหาค ดเล อกค ดสรร ม น า ค ม เ ม ษ า ย น 2558 นายไพร ช แสงทอง นางจ ตรา ตร งคธนส น และกล นกรอง แต งต งคณะกรรมการจ ดการค ดเล อก ค ดกรอง และกล นกรอง เย ยมบ านน กเร ยน เพ อตรวจสอบข อม ล ประช มคณะกรรมการเพ อจ ดล าด บความส าค ญ และรายงานผลการค ดเล อก ส งรายช อน กเร ยนให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาตร ง เขต 1 ค ดเล อก 2 สร ปและรายงานผลการด าเน นงาน พฤษภาคม รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 7,500 บาท ท ก จกรรม 1 ก จกรรมท 1 ค ดเล อกค ดสรรผ ร บท นการศ กษา สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ ค าตอบแทนคณะกรรมการระด บเขตพ นท การ ศ กษมาม ธยมศ กษา เย ยมบ านเด กน กเร ยน จ านวน 6 คนๆละ 400 บาท จ านวน 2 ว น (6x400x2) ค าอาหารว างและเคร องด มส าหร บจ ดประช ม คณะกรรมการค ดเล อก ค ดสรร กล นกรอง จ านวน 6 คน จ านวน 2 ม อๆละ 35 บาท (6x2x35) เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด 4, เง นนอก งบประมาณ รวม 4,

107 107 ท ก จกรรม ค าอาหารกลางว นประช มคณะกรรมการฯ จ านวน 6 คน 2 ม อๆละ 120 บาท (6x2x120) ค าจ ดท าเอกสาร เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด 1,440 เง นนอก งบประมาณ รวม 1, รวมท งส น 4,800 1, ,500 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ร อยละของน กเร ยนท เข าร บ การลงพ นท เช งประจ กษ การส มภาษณ การค ดเล อก ค ดสรร 7. ผลท คาดว าจะได ร บ น กเร ยน ในส งก ด ร บพระราชทานท นการศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาสายสาม ญต อเน องจนจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางจ ตรา ตร งคธนส น) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

108 108 โครงการ สร างโอกาสทางการศ กษา เพ อลดป ญหาการออกกลางค น รห สโครงการ 206 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข งและต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางพ ชาพ ทธ นพค ณร งสฤษด ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 70,000 บาท... 1.หล กการและเหต ผล ร ฐธรรมน ญแห งชาต แห งราชอาณาจ กไทยพ ทธศ กราช 2550 มาตรา 39 ได บ ญญ ต ไว ว า บ คคลย อมม ส ทธ เสมอก นในการร บการศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บ ค าใช จ าย และเพ อให สอดร บก บร ฐธรรมน ญด งกล าว พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ จ งได ระบ ให ม การศ กษาข นพ นฐานในมาตรา 17 ว า ให ม การศ กษาภาคบ งค บ 9 ป โดยให เด กซ งม อาย ย างเข าป ท 7 เข าเร ยนในสถานศ กษาข นพ นฐานจนอาย ย างเข าป ท 16 เว นแต สอบได ช นป ท 9 ของการศ กษาภาคบ งค บ โดย เจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญและพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ต องการท จะให เด กท อย ในผ นแผ นด นไทยท ก คน ได เข าร บการศ กษาภาคบ งค บ จ านวน 9 ป และเข าร บการศ กษาข นพ นฐาน จ งเป นหน าท ความร บผ ดชอบ ของสถานศ กษา และส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ต องร บเด กในเขตบร การท ม อาย ย างเข าป ท เจ ดเข าศ กษาใน ภาคบ งค บท กคน และต องให เด กศ กษาเล าเร ยนจนจบการศ กษาภาคบ งค บและได ศ กษาในระด บท ส งข นไป แต ป ญหาท เก ดข นท กย คท กสม ย ค อ ป ญหาท เด กส วนหน งศ กษาเล าเร ยนไม จบการศ กษาภาคบ งค บ เพราะออก กลางค น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 13 ได เล งเห นความส าค ญของป ญหาน กเร ยนออก กลางค น และได จ ดท างานว จ ยเร อง การศ กษาป ญหาและสาเหต การออกกลางค นของน กเร ยน ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 เพ อศ กษาป ญหาและสาเหต การออกกลางค นของน กเร ยน และจ ดท าแนวทางในการแก ป ญหาเพ อเป นแนวทางในการแก ป ญหาด งกล าว จากการศ กษาว จ ย พบว า ป จจ ย สาเหต การออกกลางค นท ง 6 ด าน ท ม ผลต อการออกกลางค นของน กเร ยนมากท ส ดจากมากไปน อย ค อ 1) ด านสภาพครอบคร ว 2) ด านส วนต วน กเร ยน 3) ด านสถานศ กษา 4) ด านคร ผ สอน 5) ด านหล กส ตรการสอน และ 6) ด านสภาพแวดล อม จากการว จ ยผลการส มภาษณ ผ เก ยวข อง พบว า ป จจ ยสาเหต การออกกลางค น ของน กเร ยน ส งก ด ด านต วน กเร ยนซ งพบว า เป นป จจ ยท ส งผล ต อการออกกลางค นของน กเร ยนมากกว าด านอ นๆ ซ งม สาเหต ส วนหน งมาจากการขาดเร ยนบ อยคร ง ผลการ

109 109 เร ยนไม น าพ งพอใจ ไม ม เป าหมายในการศ กษาเล าเร ยน ด งน น การน าระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนมาใช ให เก ดประส ทธ ภาพ เป นว ธ การท สามารถแก ป ญหาและเฝ าระว งการออกกลางค นของน กเร ยนได ด ท ส ด การส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาด าเน นการจ ดก จกรรมต าง ๆ อย างหลากหลาย เช น การเย ยมบ านน กเร ยน การมอบท นการศ กษา การรณรงค ให ผ ปกครองเห นความส าค ญของการศ กษาและผลท เก ดจากน กเร ยนออก กลางค น จ ดก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนม รายได ระหว างเร ยน ปร บกระบวนการเร ยนร ให เหมาะสมก บน กเร ยน แต ละบ คคล ต ดตามเฝ าระว งน กเร ยนท ม แนวโน มจะออกกลางค นส ง และเพ อให การด าเน นการเป นร ปธรรม ม ประส ทธ ภาพย งข นจ งได จ ดท าโครงการ สร างโอกาสทางการศ กษาเพ อลดป ญหาออกกลางค น เพ อสร างการม ส วนร วมท กภาคส วนในการแก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค นและแนวโน มจะออกกลางค นของสถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อแก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค นของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพและเป นร ปธรรม 2.2 เพ อสร างโอกาสให น กเร ยนท อย ในว ยการศ กษาภาคบ งค บ และ การศ กษาข นพ นฐานของ สถานศ กษา ส งก ด ได กล บมาเข าเร ยนและเร ยนจบการศ กษา 2.3 เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อในการแก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค นและแนวโน มจะออก กลางค นของสถานศ กษา 3. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ แก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค น จ านวน 992 คน ของสถานศ กษาส งก ดส าน กงาน เขตเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ของป การศ กษา 2556 ให กล บมาเข าเร ยนและเร ยนจนจบการศ กษา ตามท หล กส ตรก าหนด 3.2 ด านค ณภาพ ลดป ญหาน กเร ยนออกกลางค นของสถานศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ภายในป การศ กษา น กเร ยน ในส งก ด ได กล บมาเข า เร ยนและเร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บและการศ กษาข นพ นฐานตามท หล กส ตรก าหนด 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ ส ารวจเก บรวบรวมข อม ลจ านวนน กเร ยนน กเร ยน ออกกลางค น ป การศ กษา 2556 แต งต งคณะกรรมการต ดตามน กเร ยนออก กลางค น ระด บสถานศ กษา และระด บเขตพ นท ประช มช แจงสภาพป ญหา/แนวทางด าเน นการ แก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค นแก ผ บร หาร สถานศ กษา และคณะกรรมการน เทศ ต ดตาม สถานศ กษาวางแผนแก ป ญหา สร างเคร อข าย ม ถ นายน 2557 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2557 มกราคม 2558 พฤษภาคม ม ถ นายน 2558 นางพ ชาพ ทธ นพค ณร งสฤษด นางพ ชาพ ทธ นพค ณร งสฤษด คณะท างานระด บ สพม.13 คณะท างานระด บสถานศ กษา สถานศ กษา

110 110 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ ผ ร บผ ดชอบ 5 6 ความร วมม อ แก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค น น เทศ ต ดตามการด าเน นงานแก ป ญหาน กเร ยน ออกกลางค นของสถานศ กษา สร ปรายงานผลการด าเน นงานตามโครงการ กรกฎาคม 2558 ส งหาคม 2558 คณะท างานระด บ สพม.13 นางพ ชาพ ทธ นพค ณร งสฤษด 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 70,000 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด เง นนอก งบประมาณ 1 ก จกรรมท 1 ประช มช แจงคณะท างาน แก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค น ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 ม อๆละ 30 บาท จ านวน 50 คน (30x50) ค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 80 บาท 1,500 4,000 1,500 4,000 จ านวน 50 คน (80x50) รวมก จกรรมท 1 5,500 5,500 2 ก จกรรมท 2 จ ดก จกรรม/น เทศต ดตาม น กเร ยนออกกลางค นของสถานศ กษา 2.1 ประช มคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนห องเร ยน พ เศษ ค าใช สอยในการจ ดก จกรรมโดยจ ายเป นราย 49,600 49,600 ห วน กเร ยนท ออกกลางค น จ านวน 992 คนๆละ 50 บาท (992x50) รวมก จกรรมท 2 49,600 49,600 3 ก จกรรมท 3 น เทศต ดตามการด าเน นงาน แก ป ญหาน กเร ยนออกกลางค น ค าพาหนะ/ค าน าม นเช อเพล งในการน เทศ ต ดตามการด าเน นงานฯ คณะกรรมการ 2 ช ดๆ ละ 2,000 บาท (2x2,000) ค าเบ ยเล ยงพน กงานข บรถและคณะต ดตาม จ านวน 12 คนๆละ 240 บาท 2 ว น (12x240x2) ค าจ ดท าเอกสารด าเน นงานตามโครงการ 4,000 5,760 2,000 4,000 5,760 2,000 รวม

111 111 ท ก จกรรม เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด งบประมาณ รวม ค าว สด ด าเน นโครงการ 3,140 3,140 รวมก จกรรมท 3 9,760 5,140 14,900 รวมท งส น 64,860 5,140 70,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม นผล เคร องม อท ใช 1. อ ตราการออกกลางค นของน กเร ยน ส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ลดลง 2. ร อยละของน กเร ยนออกกลางค น ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ได กล บเข า เร ยนและเร ยนจบการศ กษา ตามหล กส ตร น เทศ ต ดตาม รายงานการเข าเร ยนและ ก า ร จ บ ห ล ก ส ต ร ข อ ง สถานศ กษา แบบน เทศต ดตาม แบบรายงานการเข าเร ยน แบบรายงานการจบ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 น กเร ยนออกกลางค น ได กล บเข าเร ยนและเร ยนจนจบหล กส ตรการศ กษาภาคบ งค บและ การศ กษาข นพ นฐาน 7.2 ได ร ปแบบและว ธ การแก ป ญหา น กเร ยนออกกลางค นของสถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ท ม ประส ทธ ภาพ 7.3 น กเร ยนท ม แนวโน มท จะออกกลางค นหร อออกกลางค นไปแล วได ม โอกาสเข าเร ยนจนจบ การศ กษาภาคบ งค บและการศ กษาข นพ นฐาน ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางพ ชาพ ทธ นพค ณร งสฤษด ) น กว ชาการศ กษาปฏ บ ต การ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

112 112 โครงการ พ ฒนาระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยน ประจ าป บประมาณ 2558 รห สโครงการ 207 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บ โอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพและม ค ณภาพ สนองกลย ทธ สพฐ. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข งและต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบร หารจ ดการ โดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจายอ านาจ การม ส วนร วมและม ความร บผ ดชอบต อผล การด าเน นงาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ส งหาคม 2558 งบประมาณ 110,000 บาท หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นสภาพเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมได เปล ยนแปลงไป ท าเก ดผลกระทบต อเยาวชน กลายเป นป ญหาส งคมท หลายๆฝ ายต างว ตกก งวลก บเหต ท เก ดข น เช น ความปลอดภ ยในส งแวดล อมทางส งคม ป ญหาเศรษฐก จในครอบคร ว ส ทธ เด ก ป ญหายาเสพต ด การถ กกระท า และการถ กล วงละเม ดทางเพศ การ แก ป ญหาต างๆเหล าน จะส าเร จหร อเบาบางลงได ข นอย ก บหลายป จจ ย ด งน น โรงเร ยนซ งเป นหน วยงานท ใกล ช ด ก บเยาวชน จ งเป นหน วยแรกท จะต องแก ไขป ญหาท เก ดข นก บเยาวชน โรงเร ยนจ าเป นต องม การด าเน นงาน ระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข ง และม บ คลากรท ม ศ กยภาพในการปฏ บ ต งาน เข าใจในบทบาท หน าท เข าถ งน กเร ยนท กคน และม ความม งม นในในการปฏ บ ต งาน ซ งแนวทางในการแก ไขป ญหาในเบ องต นได อย างย งย น จากประเด นด งกล าว ได ตระหน กและเห น ความส าค ญของการแก ไขป ญหาท เก ดข นก บเยาวชนในโรงเร ยน จ งได โครงการพ ฒนาระบบการด แลและ ช วยเหล อน กเร ยน ป งบประมาณ 2558 ข น เพ อให โรงเร ยนและคร ได พ ฒนาศ กยภาพในการปฏ บ ต หน าท ด าน ระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยน 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยนให ม ความเข มแข ง 2.2 เพ อป องก นและแก ไขป ญหาน กเร ยนออกกลางค น 2.3 เพ อเป นแรงเสร มในการปฏ บ ต งานของคร ท ร บผ ดชอบงานระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยน

113 เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ จ านวน 210 คน น กเร ยน (กล มเส ยง /ม แนวโน มจะออกกลางค น/ม ป ญหาครอบคร ว/ป ญหาด านการเร ยน ฯลฯ) ผ บร หารสถานศ กษาและคร เจ าหน าท /คณะท างาน/คณะกรรมการ 3.2 ด านค ณภาพ น กเร ยนม ค ณภาพช ว ตท ด ข น คร ผ ปฏ บ ต งานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ม แรงเสร มในการปฏ บ ต งาน สถานศ กษาม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข งและม การพ ฒนาอย างต อเน อง 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมท 1 สพม.13 เย ยมบ านน กเร ยน 1 ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบการด าเน นงาน พฤศจ กายน แจ งโรงเร ยน ค ดเล อกน กเร ยน จ.กระบ จ านวน 12 โรงเร ยน พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม 2557 จ.ตร ง จ านวน 12 โรงเร ยน ก มภาพ นธ 2558 จ.ตร ง จ านวน 12 โรงเร ยน ม ถ นายน 2558 จ.กระบ จ านวน 4 โรงเร ยน ส งหาคม 2558 จ.ตร ง จ านวน 4 โรงเร ยน ส งหาคม รวบรวมเอกสาร/ภาพก จกรรม/สร ป/ ส งหาคม 2558 รายงานผล ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การการใช โปรแกรมบ นท กข อม ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของ สพฐ. 1 ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบการด าเน นงาน ม นาคม แจ งโรงเร ยนส งคร ร วมก จกรรม เมษายน ประสานงานสถานท /จ ดท าเอกสาร/อ นๆ เมษายน แต งต งคณะท างาน เมษายน 2558

114 114 ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 8 ด าเน นงานก จกรรม พฤษภาคม สร ปผล/รายงานผล พฤษภาคม 2558 ก จกรรม 3 ประกวดบ คลากร/สถานศ กษาปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนด เด น ป งบประมาณ ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบ/เกณฑ การประเม นผลงาน เมษายน แจ งโรงเร ยนส งผลงาน พฤษภาคม แต งต งคณะกรรมการประเม นผลงาน พฤษภาคม ประช มกรรมการเตร ยมความพร อม พฤษภาคม ด าเน นการพ จารณาผลงาน พฤษภาคม แจ งผ เข ารอบ 5 คน น าเสนอผลงานในท พฤษภาคม 2558 ประช ม 10 แจ งโรงเร ยนพ จารณาผ เข าประช มโรงละ พฤษภาคม คน 11 ด าเน นงานน าเสนอผลงาน ม ถ นายน ประกาศผล/ประชาส มพ นธ ผลการประกวด/ กรกฎาคม 2558 มอบรางว ล 13 สร ปผล/รายงานผล ส งหาคม รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 110,000 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 สพม.13 เย ยมบ านน กเร ยน 1.1 เง นท นการศ กษา 44 คน 44,000 44,000 44,000 คนละ 1,000 บาท 1.2 ถ งย งช พ 44 ถ งๆละ500บาท 22,000 22,000 22,00 รวมก จกรรมท 1 44,000 22,000 66,000 66,000 ก จกรรมท 2 อบรมเช งปฏ บ ต การการใช โปรแกรมบ นท กข อม ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนของ สพฐ. 1.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม 4,200 4,200 4, คน 2 ม อๆละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารกลางว น 60 คน 1 ม อๆละ 120 บาท 7,200 7,200 7,200

115 115 เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ 1.3 ค าท พ กว ทยากร 2 ห อง 2,400 2,400 2,400 ห องละ 1,200 บาท 1.4 ค าตอบแทนว ทยากร 10 6,000 6,000 6,000 ช วโมงๆละ 600 บาท 1.5 พาหนะว ทยากร 2 คนๆละ 1,200 1,200 1, บาท 1.6 ค าว สด 2,800 2,800 2,800 รวมก จกรรมท 2 6,000 15,000 2,800 23,800 23,800 ก จกรรมท 3 ประกวดบ คลากร/สถานศ กษาปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนด เด น ป งบประมาณ ค าอาหารว างและเคร องด ม กรรมการต ดส นผลงาน 10 คน 2 ม อๆละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารกลางว น 1 ม อ 12,000 12,000 12,000 ม อละ 120 บาท 100 คน 1.3 ค าโล รางว ล 3 อ น 3,900 3,900 3,900 อ นละ 1,300 บาท 1.4 ค ากรอบเก ยรต บ ตร 2 อ นและ อ นๆ 1.5 ค าห องประช ม 3,000 3,000 3,000 รวมก จกรรมท 3 15,700 4,500 20,200 20,200 รวมท งส น 6,000 74,700 29, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ม ฐานข อม ลระบบการด แล การประมวลผลในระบบ โปรแกรมในระบบ pceducation ช วยเหล อน กเร ยนครบท กโรง pceducation นว ตกรรมใหม ๆในการ ด าเน นงานระบบการด แล ช วยเหล อน กเร ยน ผลงานของคร เกณฑ การประเม น

116 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.2 น กเร ยนได ร บการด แลโดยระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยนอย างท วถ งท กคน 7.2 คร ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพด านระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยน 7.3 ม นว ตกรรมใหม ด านระบบการด แลและช วยเหล อน กเร ยน ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

117 117 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา (24 โครงการ งบประมาณ 3,285,530 บาท)

118 118 โครงการ พ ฒนาผลส มฤทธ สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม รห สโครงการ 301 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 2. ศ กษาน เทศก สพม.13 ท กคน ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล โลกในย คป จจ บ น เป นย คไร พรมแดน และม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งด านการเม อง ส งคม เศรษฐก จ และการเม อง ป จจ ยส าค ญท ท าให พลเม องโลกอย ร วมก นอย างส นต ค อการเข าใจอ นด ต อก นม ความ เอ อเฟ อ เผ อแผ และม จ ตส าน กในความเป นพลเม องท ด ของโลก ประเทศต างๆ ในภ ม ภาคเด ยวก นม การรวมกล ม ก นเพ อส งเสร มความม นคงในด านต างๆไม ว าจะเป นการรวมกล มก นเพ อความม นคงทางด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม การศ กษา และว ฒนธรรม ท งน เพ อความอย รอดของมวลมน ษยชาต จากผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ระด บชาต ในป การศ กษา 2556 ระด บม ธยมศ กษาป ท 3 ม คะแนนเฉล ย และเม อพ จารณาตามสาระ พบว าท กสาระการเร ยนร ม ระด บคะแนนต ากว าป การศ กษา 2555 ด งน นเพ อเป นการส งเสร ม พ ฒนาคร ผ สอน ในกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมท กคน ท กโรงเร ยนในส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ด การศ กษา จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาผลส มฤทธ สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมข น เพ อยกระด บผลส มฤทธ ให ส งข นอย างน อยร อยละ 3 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2.1 เพ อให คร ผ สอนสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ได พ ฒนาการจ ดก จกรรมการ เร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดท กษะกระบวนการค ด สร างองค ความร และสร ปองค ความร ได ม ค ณธรรมและ จร ยธรรมท ด งาม 2.2 เพ อให คร ผ สอนสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมได แลกเปล ยนเร ยนร แนวค ด และเทคน คว ธ การสอนร ปแบบใหม

119 เพ อให ผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมส งข น 3. เป าหมาย 3.1. คร ผ สอนสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ท กคนได พ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ส คร ทศวรรษท สอง 3.2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมท ก ระด บช นส งข นร อยละ 3 4. ก จกรรมและการดาเน นการ ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนท เป นศ นย กล ม 1 พฤศจ กายน 26 นายบ ญพฤกษ มะศ ร สาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และ ธ นวาคม 2557 ว ฒนธรรม จ งหว ดตร ง โรงเร ยนย านตาขาว ร ฐชน ปถ มภ จ งหว ดตร ง จ านวนเง น 38,000 บาท ( 28 โรงเร ยน ) จ งหว ดกระบ โรงเร ยนอ าว ล กประชาสรรค จ านวนเง น 22,700 บาท ( 16 โรงเร ยน ) เพ อให โรงเร ยนศ นย ด าเน นก จกรรม ด งน 1.1 การพ ฒนาคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สถานศ กษา ในส งก ด สพม. เขต 13 ท กคน เพ อการเพ ม ศ กยภาพการออกแบบการจ ดก จกรรมการเร ยน ท เพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข นร อยละ การเข าค ายเสร มความร น กเร ยนท ม ผลส มฤทธ ระด บต า

120 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 1 ก จกรรมท 1 การพ ฒนาคร ผ สอนกล ม สาระการเร ยนร กล มส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม และการเข าค ายเสร มความร น กเร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต า 1.1 การพ ฒนาคร ผ สอนกล มสาระการ เร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สถานศ กษาในส งก ดสพม.13 ท กคนเพ อ เพ มศ กยภาพการออกแบบการจ ดก จกรรม การเร ยนท เพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข นร อยละ การเข าค ายเสร มความร น กเร ยนท ม ผลส มฤทธ ระด บต าโดยจ ดสรรให 1) โรงเร ยนย านตาขาวร ฐชน ปถ มภ จ งหว ดตร ง จ านวนเง น 38,000 บาท 2) โรงเร ยนอ าวล กประชาสรรค 38,000 22,700 38,000 22,700 38,000 22,700 จ งหว ดกระบ จ านวนเง น 22,700 บาท รวมท งส น 60,700 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช รวม 3.1. คร ผ สอนสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ท ก คนได พ ฒนาการจ ดก จกรรมการ เร ยนร ส คร ทศวรรษท สอง 3.2. ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของน กเร ยน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ท กระด บช นส งข นร อยละ น เทศ ต ดตาม การด าเน นก จกรรม การเร ยนร ของคร กล มสาระการ เร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม แบบน เทศ ต ดตาม การด าเน นงาน ของคร

121 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ในโรงเร ยนส งก ดสพม. เขต 13 ท กคน ได พ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนร 7.2 คร ผ สอนกล มสาระส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ในโรงเร ยนส งก ดสพม. เขต 13 ท กคน ได แลกเปล ยนเร ยนร แนวค ด เทคน คว ธ การสอนและผลงานด เด น 7.3 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนท กคนใน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรมส งข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายบ ญพฤกษ มะศ ร ) ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

122 122 โครงการ การพ ฒนาการสอนและนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระการงานอาช พ และเทคโนโลย รห สโครงการ 302 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 3. นายว เช ยร เด มหล ม 4. นางกรว กา ฉ นนานนท 5. นายศ ภส ณห แก วส าราญ 6. นางน ตยา ล มเถาว ระยะเวลาดาเน นการ 30 พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล ตามจ ดเน นของ สพฐ.ด านผ เร ยน ม งเน น ให น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (onet) ท กกล มสาระ เพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ 3 และด านคร คร ได ร บพ ฒนาองค ความร การค ด สามารถพ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย จากความส าค ญจ าเป นด งกล าว จ งได ด าเน นงาน โครงการการพ ฒนาการสอนและนวกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย เพ อให การ ด าเน นการน าไปส การพ ฒนาผ เร ยนให เต มศ กยภาพบนพ นฐานของความแตกต างระหว างบ คคลและกระบวนการ การจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ท นเหต การณ ท นโลก อย างเป นร ปธรรม 2. ว ตถ ประสงค เพ อการพ ฒนาคร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย สามารถสร างแผนการสอน นว ตกรรมและใช เคร องม อส อเทคโนโลย ในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน น าไปใช และปฏ บ ต ในสถานศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพ และท นสม ย ส การยกระด บค ณภาพการศ กษา

123 เป าหมาย 3.1) ผลผล ต (Output) คร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนในส งก ด จ านวน 44 โรงเร ยนๆละ 2 คน จ านวน 88 คน ม ความร ความสามารถ ในการจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย โดยน าผลการว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยน 3.2) ผลล พท (Outcomes) คร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ม แผนการสอน ส อ นว ตกรรม ใน พ ฒนาการเร ยนการสอน การว เคราะห ไปพ ฒนาผ เร ยนยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดท า/เสนอโครงการ 30 พฤศจ กายน 2557 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม, นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางกรว กา ฉ นนานนท นางน ตยา ล มเถาว 2 ประช มอบรม การพ ฒนาการสอนและ นว ตกรรมการจ ดการเร ยนร กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย 3 ประกวดน าเสนอ แผนการสอน ส อและ นว ตกรรม กล มสาระการงานอาช พและ เทคโนโลย 13 ม ถ นายน 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม, นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางกรว กา ฉ นนานนท นางน ตยา ล มเถาว ต ลาคม สร ปผล และรายงานผลการด าเน นงาน ก นยายน 2558 นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม, นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางกรว กา ฉ นนานนท นางน ตยา ล มเถาว นางบ ญเร อน ปานจ นทร นายว เช ยร เด มหล ม, นายศ ภส ณห แก วส าราญ นางกรว กา ฉ นนานนท นางน ตยา ล มเถาว หมายเหต สถานท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 โรงเร ยนในส งก ด

124 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 1 ก จกรรมท 1 ประช มปฏ บ ต การการ พ ฒนาการสอนและนว ตกรรมการจ ดการ เร ยนร กล มสาระการงานอาช พและ เทคโนโลย ค าอาหารว างและเคร องด ม ค าอาหาร กลางว น 150 บาท จ านวน 88 คน 3 ว น (150x88x3) ค าท พ กว ทยากร 3 ค นๆละ 1,000 บาท (3x1,000) ค าตอบแทนว ทยากร 12 ช วโมงๆละ 600 7,200 39,600 3,000 39,600 3,000 7,200 39,600 3,000 7,200 บาท (12x600) รวมก จกรรมท 1 7,200 42,600 49,800 49,800 2 ก จกรรมท 2 ประช มประกวดน าเสนอ แผนการสอน ส อและนว ตกรรม กล มสาระ การงานอาช พและเทคโนโลย ค าอาหารว างและเคร องด ม ค าอาหาร กลางว นส าหร บผ เข าร วมก จกรรม 100 บาท จ านวน 88 คน 1 ว น (100x88x1) จ ดท าเอกสารสร ปผลงาน 8,800 2,100 8,800 2,100 8,800 2,100 รวมก จกรรมท 2 8,800 2,100 10,900 10,900 รวมท งส น 7,200 51,400 2,100 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. น เทศต ดตามการปฏ บ ต งานของคร 2. ทดสอบความร คร ทางออนไลน คร กล มสาระการงานอาช พและ เทคโนโลย ม ความร ความสามารถใน การจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยน ต องการการได ด วยตนเองหร อใช ส อ เทคโนโลย 1. แบบประเม น แบบน เทศ ต ดตาม 2. แบบประเม น รวม

125 ผลท คาดว าจะได ร บ คร กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย ม แผนการสอน ส อ นว ตกรรม ในพ ฒนาการเร ยนการสอน ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายว เช ยร เด มหล ม) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

126 126 โครงการ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร โดยใช โครงงานส ส งคมแห งการเร ยนร รห สโครงการ 303 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางบ ญเร อน ปานจ นทร ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน ธ นวาคม 2557 งบประมาณ 69,730 บาท หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสภาพส งคมไทยม การเปล ยนแปลงในด านต าง ๆ อย างรวดเร ว ม ความซ บซ อน ม ต วอย างท เหมาะสมและไม เหมาะสม ม การแข งข นท งด านการศ กษาและเศรษฐก จ ท าให ม ผลกระทบต อการด าเน นช ว ตของ ผ เร ยน ส งผลให ผ เร ยนต องพยายามปร บต วเพ อด าเน นช ว ตอย ในส งคมได ราบร นและม ความส ข ด งน น ผ เร ยน จ งต องได ร บการพ ฒนาให ม ท กษะช ว ตตามความม งหว งของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 และจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนในการปฏ ร ปการศ กษา ทศวรรษท 2 ( ) จ งได จ ดอบรมคร เพ อพ ฒนาการจ ดก จกรรมการ เร ยนร โดยให น กเร ยนลงม อปฏ บ ต และม ส วนร วมในการจ ดท าโครงงานเพ อช วยเหล อส งคมและเพ อสร าง สมรรถนะให ผ เร ยนสามารถแก ป ญหาระหว างจ ดท าโครงงานและช วยเหล อส งคมและเพ อน าประสบการณ ท ได ร บ ไปใช ในช ว ตประจ าว นต อไป 2. ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาคร ท จ ดก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให ม ท กษะกระบวนการสร างโครงงาน ช วยเหล อส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. เป าหมาย คร และน กเร ยนโรงเร ยนท กโรงในส งก ด

127 ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ประช มศ กษาน เทศก เพ อจ ดท าค ม อการจ ดก จกรรม เร ยนร โครงงาน ฯ แจ งสถานศ กษาเพ อเข าร วมโครงการด งกล าว จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ ฯ จ านวน จ านวน 2 ว น น เทศต ดตามและรายงานผล พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน ธ นวาคม 2557 นางบ ญเร อน ปานจ นทร และศ กษาน เทศก ท กคน 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 69,730 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 ประช มเช งปฏ บ ต การ 1.1 ประช มศ กษาน เทศก เพ อจ ดท าค ม อ โครงงาน ฯ 1.2 ประช มเช งปฏ บ ต การ คร 44 คน น กเร ยนโรงละ 3 คน รวม 176 คน 2 ว น ค าอาหารว างและเคร องด ม ม อละ 35 บาท 176 คน 2 ว นๆละ 2 ม อ (35x176x2x2) อาหารเท ยงม อละ 120 บาท 176 คน 2 ว น (120x176x2) ค าจ ดท าเอกสาร 24,640 42,240 2,850 24,640 42,240 2,850 24,640 42,240 2,850 รวมท งส น 66,880 2,850 69,730 69,730 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช โครงงาน ร อยละสถานศ กษาม โครงงาน 1 โรงเร ยน 1 โครงงาน ร อยละของคร ม ท กษะในการโค ช ช ว ย เ ห ล อ น ก เ ร ย น ใ น ก า ร แก ป ญหา ร อยละของน กเร ยนได ลงม อ ปฏ บ ต งานโดยใช โครงงานและ กระบวนการกล ม ฯ ร อยละของน กเร ยนม ท กษะช ว ต และสามารถช วยเหล อส งคมได เทคน คการโค ช ท กษะ กระบวนการการท างานม ส วนรวม องค ประกอบท กษะช ว ต 4 ด าน แบบส งเกต/ แบบสอบถาม/ตรวจ ช นงาน แบบส งเกต /แบบสอบถาม แบบส งเกต/ แบบสอบถาม ต วช ว ด/ค าถาม/ความพ งพอใจ

128 ผลท คาดว าจะได ร บ สถานศ กษาท กโรงเร ยนม โครงงานช วยเหล อส งคม ละน กเร ยนม ท กษะช ว ตสามารถอย ร วมก บส งคมอย างม ความส ข ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

129 129 โครงการ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร รห สโครงการ 304 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสมค ด ศร แก ว ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล จากการศ กษาสภาพป ญหาท ร นแรง ในแต ละช น ม.1 น กเร ยนขาดสมาธ ในการเร ยน ไม สนใจเร ยน การค ณการหารจ านวนหลายหล ก ไม ม ความร พ นฐาน ท งบวก ลบ ค ณ หาญ อ านไม คล อง สมาธ ส น อ านหน งส อไม ออก ระบบจ านวนจร งและสมบ ต การน าไปใช ห วงเล น เก ยจคร าน ท องส ตรค ณไม ได จ บใจความไม ได หน เร ยน สมาธ ส น ร บร ช า ไม ม ท กษะทาง คณ ตศาสตร ไม สามารถค ณและหารจ านวนเต มได ม. 2 ขาดท กษะการค ดว เคราะห การว เคราะห การแก โจทย ป ญหาคณ ตศาสตร ไม ต งใจเร ยน ต ดเพ อน พ นฐานทางคณ ตศาสตร ไม ด ไม ต งใจเร ยน การหารากท 2 และรากท 3 ของจ านวนเต ม หน เร ยน ขาดเร ยนนาน ไม ส งงาน สมาธ ส น ขาดความร บผ ดชอบ ค ดเลขไม เป น ม. 3 ขาดท กษะการค ดว เคราะห การว เคราะห การแก โจทย ป ญหา ไม เข าใจ ก จกรรมม มากเวลาเร ยน ม น อย พ นฐานทางคณ ตศาสตร ไม ด ไม ท าแบบฝ กห ด สถ ต และความน าจะเป น ไม ชอบค ด ชอบก อกวนใน ห องเร ยน ว เคราะห โจทย ป ญหาไม ได สมาธ ส น ไม สนใจเร ยน ขาดความร บผ ดชอบ น าความร เด มมาใช ไม ได ม. 4 ขาดท กษะการค ดว เคราะห การว เคราะห การน าไปใช พ นฐานทางคณ ตศาสตร ไม ด ความส มพ นธ และฟ งก ช น ชอบลอกงานส ง ความค ดส บสน พ นฐานการค านวณ ไม ด ล มเน อหาท เคยเร ยน ม. 5 ขาดท กษะการค ดว เคราะห การว เคราะห การน าไปใช ไม ต งใจเร ยน พ นฐานทางคณ ตศาสตร ไม ด การใช น พจน สมการ อสมการ กราฟ สมาธ ส น ม ป ญหาสภาพจ ตใจ พ นฐานการค านวณ ไม ด ไม สามารถค ณ และหารทศน ยมได ไม ม การพ ฒนาตนเอง ให ความส าค ญเร องอ นมากกว าเร องเร ยน ม. 6 ขาดท กษะการค ดว เคราะห การว เคราะห การน าไปใช ไม มาโรงเร ยน ไม ต งใจเร ยน พ นฐานทาง คณ ตศาสตร ไม ด การเร ยนเน อหาสถ ต และความน าจะเป น มาจากครอบคร วท ไม เอาใจใส ภาระงานทางบ านม มาก

130 130 ขาดอ ปกรณ การเร ยน ประมวลความร ไม ได ว เคราะห โจทย ไม ได หน เร ยน ขาดความกระต อร อร นใฝ ร ใฝ เร ยน ไม ม การพ ฒนาท กษะกระบวนการ ข อม ลความต องการพ ฒนาของคร คณ ตศาสตร ตามลาด บมากไปหาน อย 9 อ นด บ ด งน 1) ต องการส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย 2) ให ม การจ ดประช มคร ผ สอนระด บเด ยวก นเพ อร วมก นสร างส อนว ตกรรม 3) จ ดอบรมท กษะการสอนด วยว ธ ท หลากหลาย 4) น าส อท ม ค ณภาพมาเผยแพร เพ อใช ในการแก ป ญหาหร อพ ฒนาน กเร ยน 5) จ ดหาว ทยากรให ความร เก ยวก บเร องโครงงานให แก น กเร ยน 6) จ ดการอบรมท กษะกระบวนการค ดให แก น กเร ยน 7) ลดภาระงานนอกเหน อจากการสอนของคร 8) จ ดอบรมการสร างและพ ฒนาส อนว ตกรรม เช นหน งส ออ านเพ มเต ม ซ เอไอ ช ดฝ กท กษะ 9) จ ดค ายคณ ตศาสตร ส าหร บน กเร ยน 2. ว ตถ ประสงค 1. ก จกรรมประช ม/น เทศและ ต ดตามการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร เร งร ด และส งเสร ม การจ ดการเร ยนร /จ ดก จกรรม เพ อให แก ป ญหา/พ ฒนาน กเร ยน ให สอดคล องก บสภาพป ญหา ส งเสร มสน บสน นให คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของน กเร ยน ส งเสร มการสร างความร วมม อระหว างโรงเร ยน ก บผ ปกครองในการช วยเหล อ ฝ กท กษะ พ นฐานท จ าเป น เช นการท องส ตรค ณ และส ตรทางคณ ตศาสตร อ นๆ ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ของโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษา ให โรงเร ยนพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ คณ ตศาสตร ท กระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ จ ดประกวดแข งข นท กษะคณ ตศาสตร ของน กเร ยน 3. จ ดประช ม/อบรมพ ฒนาคร คณ ตศาสตร ท กคนในเขตพ นท การศ กษา 4. จ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 5. สร ปรายงานผลในภาพรวมต อ สพฐ. ภายในเด อนส งหาคม เป าหมาย 1. ก จกรรมน เทศและ ต ดตามการจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร เร งร ด และส งเสร ม การจ ดการเร ยนร /จ ดก จกรรม เพ อให แก ป ญหา/พ ฒนาน กเร ยน ให สอดคล องก บสภาพป ญหาข างต น ส งเสร มสน บสน นให คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของน กเร ยน ส งเสร มการสร างความร วมม อระหว างโรงเร ยน ก บผ ปกครองในการช วยเหล อ ฝ กท กษะ พ นฐานท จ าเป น เช นการท องส ตรค ณ และส ตรทางคณ ตศาสตร อ นๆ

131 131 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร ของโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษา ให โรงเร ยนพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ คณ ตศาสตร ท กระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ จ ดประกวดแข งข นท กษะคณ ตศาสตร ของน กเร ยน 3. จ ดประช ม/อบรมพ ฒนาคร คณ ตศาสตร ท กคนในเขตพ นท การศ กษา 4. จ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 5. สร ปรายงานผลในภาพรวมต อ สพฐ. ภายในเด อนส งหาคม ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมประช มระดมความค ด และน เทศและ ต ดตาม การจ ดการเร ยนร คณ ตศาสตร ในประเด น การเร งร ด และส งเสร ม การจ ดการเร ยนร /จ ดก จกรรม เพ อให แก ป ญหา/พ ฒนาน กเร ยน ให สอดคล องก บสภาพ ป ญหาข างต น(อ านเข ยนท อง) การส งเสร มสน บสน นให คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของน กเร ยน การส งเสร มการสร างความร วมม อระหว างโรงเร ยนก บ ผ ปกครองในการช วยเหล อ ฝ กท กษะพ นฐานท จ าเป น เช น การท องส ตรค ณ และส ตรทางคณ ตศาสตร อ นๆ การส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอน คณ ตศาสตร ของโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษา ให โรงเร ยนพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ คณ ตศาสตร ท ก ระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ 50 จ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร สร ปรายงานผลในภาพรวมต อสพฐ. พฤศจ กายนธ นวาคม 2557 และ ม นาคมกรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2558 ส งหาคม 2558 นางสมค ด ศร แก ว

132 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก รวม งบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 ประช มปร กษาหาร อต วแทน ห วหน ากล มสาระฯคณ ตศาสตร เพ อระดม ความค ด/แสดงความค ดเห น และสร าง ข อตกลงในการพ ฒนาการเร ยนการสอน คณ ตศาสตร ของเขตพ นท การศ กษา และ ประช มสร ปรายงานผลการด าเน นงาน ห วหน ากล มสาระฯคณ ตศาสตร จ านวน 44 คน ผ บร หาร ศ กษาน เทศก และเจ าหน าท 16 คน รวม 60 คน 2 คร งๆละ 1 ว น ค าอาหารกลางว น อาหารว างและ เคร องด ม ว นละ 190 บาท จ านวน 60 คน 2 ว น (190x60x2) 1.2 ค าจ างจ ดท าเอกสารค ม อพ ฒนาการเร ยน การสอนคณ ตศาสตร จ านวน 50 เล มๆละ 200 บาท (50x200) 1.3 ค าจ างจ ดท าเอกสารสร ปรายงาน พ ฒนาการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร จ านวน 50 เล มๆละ 200 บาท (50x200) 22,800 10,000 10,000 22,800 10,000 10,000 22,800 10,000 10,000 รวมก จกรรมท 1 22,800 20,000 42,800 42,800 2 ก จกรรมท 2 ประกวดส อ/นว ตกรรมของ คร ผ สอน ค า อ า ห า ร ว า ง แ ล ะ เ ค ร อ ง ด ม 17,900 17,900 17,900 คณะกรรมการคร ผ สอนคณ ตศาสตร (ม.ต น และม.ปลายระด บละ1คน) ศ กษาน เทศก และ เจ าหน าท รวมท งส น 95 คน 1 ว น คนละ 190 บาทต อว น (95x1x190) รวมก จกรรมท 2 17,900 17,900 17,900 รวมท งส น 40,700 20,000 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

133 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ส งเกต สอบถามความ แ บ บ ส ง เ ก ต / พ งพอใจ แบบสอบถาม ศ กษาสภาพป ญหา แบบส ารวจ ศ กษาสภาพจร ง แบบบ นท ก ศ กษาสภาพจร ง แบบบ นท ก ความร วมม อและผลจากการระดมความค ดในการพ ฒนาการ เร ยนการสอน สภาพป ญหาลดลง คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของน กเร ยน ได ร บความร วมม อระหว างโรงเร ยน ก บผ ปกครองในการ ช วยเหล อ ฝ กท กษะพ นฐานท จ าเป น เช นการท องส ตรค ณ และ ส ตรทางคณ ตศาสตร อ นๆ ความพ งพอใจของคร ท ในการระดมความค ดและการร วมน เทศ ผลส มฤทธ คณ ตศาสตร ท กระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว า ร อยละ 50 ค ณภาพของส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนคณ ตศาสตร 7. ผลท คาดว าจะได ร บ สอบถาม ส มภาษณ ศ ก ษ า ผ ล ส ม ฤ ท ธ ระด บชาต ประเม นส อนว ตกรรม แบบสอบถาม/ส มภาษณ แบบบ นท ก แบบประเม น/เกณฑ คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ท กคนม ส อ/นว ตกรรมในการพ ฒนาน กเร ยนท กระด บช นให บรรล ต วช ว ดตามหล กส ตร น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นอย างน อยร อยละ 5 และในช นท ม การสอบ ONET น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเพ มข นอย างน อยร อยละ 5 และม ค าเฉล ยแต ละกล มสาระฯ อย างน อย ร อยละ 50 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสมค ด ศร แก ว) ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

134 134 โครงการ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย พ ฒนาการอ าน การเข ยน การส อสาร การค ด เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน รห สโครงการ 305 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสมค ด ศร แก ว ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล การด าเน นงานเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษาให ได มาตรฐานบนพ นฐานของความเป นไทย โดยให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาศ กยภาพส งส ดในตนเอง ม ความร และท กษะท แข งแกร งและเหมาะสม เพ อเป นพ นฐาน ส าค ญในการเร ยนร ระด บส งข นไป และเพ อการด ารงช ว ตในอนาคต เป นเหต ผลส าค ญของการก าหนดนโยบาย ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ 2558 เพ อสนองนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ในส วนท เก ยวก บการเร งร ดปฏ ร ป การศ กษาข นพ นฐานและกระบวนการจ ดการศ กษาข นพ นฐานท งระบบให ม ประส ทธ ภาพ การเร งพ ฒนาความ แข งแกร งทางการศ กษาโดยเฉพาะท กษะการอ าน เข ยน และการค ด เพ อให ม ความพร อมเข าส การศ กษาระด บส ง และโลกของการท างาน การสน บสน นการจ ดการศ กษาท สอดคล องไปในท ศทางเด ยวก น ม การประสาน ส มพ นธ ก บเน อหาท กษะและกระบวนการเร ยนการสอน สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ การสร างว ฒนธรรมใหม ในการท างานให เป นแบบร วมค ดร วมท า ม ส วนร วม ม การประสานงานเพ อสร างเคร อข าย การพ ฒนาการศ กษาระหว างโรงเร ยนก บโรงเร ยนและระหว างโรงเร ยนก บองค กร/กล มบ คคลและองค กรส งคม อ นๆ การม งสร างพลเม องด ท ต นต วและอย ร วมก บผ อ นในส งคมพห ว ฒนธรรมได และท าให การศ กษาน าการ แก ป ญหาส าค ญของส งคม การท มเทมาตรการเพ อยกระด บค ณภาพสถานศ กษาท ล าหล งและโรงเร ยนขนาดเล กท ไม ม ค ณภาพเพ อให ผ เร ยนม โอกาสร บการศ กษาท ม ค ณภาพ รวมท งเหต ผลจากการศ กษาสภาพป ญหาและความ ต องการของโรงเร ยนในส งก ด พบว า สภาพป จจ บ นป ญหาของโรงเร ยน ว เคราะห ป ญหาร นแรงภาพรวมแต ละช น ด งน ม.1 อ านเข ยนไม คล องต งแต เร ยนช นประถมศ กษา ไม เอาใจใส การอ านการเข ยน ขาดการด แลเอาใจใส จากผ ปกครอง ป ญหาส ขภาพ อ านเข ยนค าท สะกดไม ตรงมาตราไม ได

135 135 ม.2 ไม เอาใจใส น กเร ยนขาดความกระต อร อร น ไม ค อยให ความส าค ญในการท าก จกรรม ขาดการฝ กฝน อย างต อเน อง ม.3 ไม ม ความกระต อร อร น ไม เห นความส าค ญ ผ ปกครองปล อยปละละเลย ไม เอาใจใส การอ านการ เข ยน บกพร องทางภาษา ขาดการฝ กฝนอย างต อเน อง ม.4 น กเร ยนย ายเข ามาใหม อ านไม คล องเข ยนไม คล อง ม.5 ไม ร กการอ าน ไม ใส ใจการอ านการเข ยน ขาดการฝ กฝนอย างต อเน อง ม.6 ไม ม ความต อเน องในการแก ไขป ญหา ผลการศ กษาความต องการของโรงเร ยน ตามลาด บจากมากไปหาน อย ด งน 1) ต องการส อท ช วยพ ฒนาท กษะการอ านการเข ยน 2) ให สน บสน นส อท ท นสม ย 3) ควรจ ดคร มาสอนเฉพาะน กเร ยนกล มท ม ป ญหาการอ านการเข ยนโดยเฉพาะ 4) ให สพม. จ ดค ายพ ฒนาการอ านการเข ยนให น กเร ยนเข าร วมก จกรรม 5) งบประมาณจ ดท าส อพ ฒนาการอ านการเข ยน 6) ควรจ ดอบรมการผล ตส อพ ฒนาการอ านการเข ยน 7) ให จ ดอบบรมเก ยวก บการเร ยนการสอนภาษาไทยอย างหลากหลายต อเน อง 8) ให ศ กษาน เทศก จ ดหาหร อจ ดท าส อส งเสร มท กษะการอ านการเข ยนเผยแพร ให โรงเร ยนใช 9) ให จ ดอบรมการว จ ยและพ ฒนาส อนว ตกรรมพ ฒนาการอ านการเข ยน 10) แผนการจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนม ป ญหาการอ านการเข ยน 11) ความร เก ยวก บเทคน คการสอน ฯลฯ ด วยหล กการและเหต ผลด งกล าว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 จ งจ ดท าโครงการ พ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อน เทศและ ต ดตาม เร งร ด และส งเสร ม การจ ดการเร ยนร ให น กเร ยนอ านร เร อง เข ยนคล อง ค ดเป น และส อสารได ท กระด บช น โดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ท เหมาะสมท นสม ย รวมท งการสอนตามแบบเด มๆ ของไทย โดยใช ภ ม ป ญญาท องถ น (สอนแผนไทย(ศ กษารวบรวมว ธ สอนแบบด งเด มมาประย กต ใช )) ส งเสร มสน บสน นให คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของน กเร ยน และการจ ด ค ายพ ฒนาท กษะภาษาไทยในระด บโรงเร ยนโดยใช น กเร ยนกล มเก งเข าร วมก จกรรมในล กษณะเกมก ฬา พ ฒนาการอ านการเข ยนซ งได ส งว ธ ด าเน นการให โรงเร ยนไปส วนหน งแล ว รวมท งแนวทางท น กเร ยนกล มท ม ความสามารถพ เศษด านภาษาไทยได แสดงแนวค ดไว แล วเก ยวก บการช วยเหล อเพ อกล มท ม ป ญหาการอ าน ส งเสร มการสร างความร วมม อของคร ภาษาไทยระหว างโรงเร ยน และองค กร บ คคล ครอบคร ว ฯลฯ ในการพ ฒนาการเร ยนร ภาษาไทยของน กเร ยน

136 136 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทยของโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษา ให โรงเร ยนพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทยท กระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ เพ อจ ดประกวดแข งข นท กษะภาษาไทยของน กเร ยนเน องในว นภาษาไทยแห งชาต ประจ าป เพ อผล ตส อส งเสร มการเร ยนการสอนเพ ออน ร กษ ภาษาถ น และรวบรวม/เผยแพร ผลงานคร และ น กเร ยนเก ยวก บภาษาถ น 4. เพ อจ ดประช ม/อบรมพ ฒนาคร ภาษาไทยท กคนในเขตพ นท การศ กษา 5. เพ อจ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนภาษาไทย 6. เพ อสร ปรายงานผลในภาพรวมต อ สพฐ. ภายในเด อนส งหาคม เป าหมาย 1. โรงเร ยนในส งก ดท กโรงได ร บการน เทศ ต ดตาม เร งร ด และส งเสร ม การจ ดการเร ยนร ให น กเร ยน อ านร เร อง เข ยนคล อง ค ดเป น และส อสารได ท กระด บช น โดยใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ท เหมาะสมท นสม ย รวมท งประย กต ใช การสอนตามแบบเด มๆ ของไทย ตามแนวทางของภ ม ป ญญาท องถ น (สอนแผนไทย) อ าน เข ยน ค ด ท องจ า ค าน ยมหล ก 12 ประการ เบญจศ ล เบญจธรรม ฯลฯ แต งค าประพ นธ ชน ดต างๆ แต งกลอนโดยใช ภาษาถ น แต งเพลง/เพลงมาร ชประจ าโรงเร ยน ประกวดแต งเพลงมาร ชของเขตพ นท การศ กษา จ ดค ายสร างสรรค ภายในโรงเร ยนเพ อพ ฒนาท กษะการอ านการเข ยน การส อสาร การค ด แก น กเร ยนกล มอ อนและกล มเก งในล กษณะช วยเหล อก นโดยใช ส อเกมก ฬาพ ฒนาท กษะภาษาไทย ฯลฯ 2. คร ภาษาไทยท กโรงเร ยนได ร บการน เทศ/ส งเสร มสน บสน นให ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บ สภาพป ญหาของน กเร ยน และส งส อเข าประกวดแข งข นระด บเขตพ นท การศ กษา 3. ศ กษาน เทศก ภาษาไทยผล ตส อส งเสร มการเร ยนการสอนเพ ออน ร กษ และการเร ยนร ภาษาถ น และรวบรวม/เผยแพร ผลงานคร และน กเร ยนเก ยวก บภาษาถ น 4. โรงเร ยนท กโรงได พ ฒนาการเร ยนร ภาษาไทยแก น กเร ยนโดยสร างความร วมม อระหว างโรงเร ยนก บ โรงเร ยนและโรงเร ยนก บองค กรบ คคล ครอบคร ว ฯลฯ 5. โรงเร ยนท กโรงสามารถพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทยท กระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ 50 ในป การศ กษา 2557 และ โรงเร ยนท กโรงส งผลงานเข าประกวดแข งข นท กษะภาษาไทยของน กเร ยน เน องในว นภาษาไทย แห งชาต ประจ าป คร ภาษาไทยท สม ครใจและได ร บการค ดสรรจาก สพม.13 ได เข าร วมน เทศก บคณะศ กษาน เทศก สพม เพ อสร ปรายงานผลในภาพรวมต อ สพฐ. ภายในเด อนส งหาคม 2558

137 ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ จ ดประช มระดมความค ดในการพ ฒนาน กเร ยนท กกล ม ความสามารถและการยกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทย (การส อสาร อย างสร างสรรค ส วนใหญ ไม บรรล จ ดเน น) ก จกรรมประกวดแข งข นท กษะภาษาไทยของน กเร ยนเน องในว น ภาษาไทยแห งชาต ประจ าป 2558 ก จกรรมผล ตส อส งเสร มและอน ร กษ ภาษาถ นและรวบรวมผลงาน คร น กเร ยน จ ดประกวดส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนภาษาไทย สร ปรายงานผลในภาพรวม ภายในเด อนส งหาคม 2558 ต ลาคม ก นยายน 2558 นางสมค ด ศร แก ว และนางน ตยา ล มเถาว 5.รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก 1 ก จกรรมท 1 จ ดประช มระดมความค ดใน การพ ฒนาน กเร ยนท กกล มความสามารถ และการยกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทย ประช มปร กษาหาร อต วแทนห วหน ากล ม สาระฯภาษาไทยเพ อระดมความค ด/แสดง ความค ดเห น และสร างข อตกลงในการ พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทยของเขต พ นท การศ กษา และประช มสร ปรายงานผล การด าเน นงาน ห วหน ากล มสาระฯภาษาไทย จ านวน 44 คน ผ บร หาร ศ กษาน เท ศก และ เจ าหน าท 16 คน รวม 60 คน 1 ว น 1.1 ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและ เคร องด ม 190 บาท จ านวน 60 คน 1 ว น (190x60x1) 1.2 ค าตอบแทนว ทยากร 4 คนๆละ 3 ช วโมงๆละ 600 บาท (4x3x600) 1.3 ค าท พ กว ทยากรและเจ าหน าท 15 คนๆ ละ 400 บาท ต อค น 1 ค น (15x400x1) ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 7,200 11,400 6,000 11,400 7,200 6,000 งบประมาณ รวม 11,400 7,200 6,000

138 138 ท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก 1.4 ค าพาหนะว ทยากร 4 คนๆละ 1,700 บาท (4x1,700) 1.5 ค าจ างจ ดท าเอกสารค ม อพ ฒนาการ เร ยนการสอนภาษาไทย จ านวน 44 เล มๆ ละ 150 บาท (44x150) 1.6 ค าจ างจ ดท าเอกสารสร ปรายงาน พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย จ านวน 45 เล มๆละ 150 บาท (45x150) ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 6,800 6,800 6,600 6,750 6,600 6,750 งบประมาณ รวม 6,800 6,600 6,750 รวมก จกรรมท 1 7,200 24,200 13,350 44,750 44,750 2 ก จกรรมท 2 ผล ตส อส งเสร มและอน ร กษ ภาษาถ นและรวบรวมผลงานคร น กเร ยน 2.1 สร างส อส งเสร มการเร ยนร ภาษาถ นส อ นเตอร (ค าในภาษาถ นท ค ดเล อกแล ว ภาษากลางว าอย างไรในแต ละค า ภ า ษ า อ า เ ซ ย น แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ ภาษาอ งกฤษ) จ านวน 60 เล มๆละ 200 บาท (60x200) 2.2 สร างส อส งเสร มการพ ฒนาท กษะ 12,000 3,950 12,000 3,950 12,000 3,950 ภ า ษ า ไ ท ย เ ก ม ก ฬ า พ ฒ น า ท ก ษ ะ ภาษาไทย และการพ ฒนาท กษะภาษาไทย โดยการสอนแผนไทย จ านวน 50 เล มๆละ 80 บาท (50x80) รวมก จกรรมท 2 15,950 15,950 15,950 3 ก จกรรมท 3 จ ดประกวดส อ/นว ตกรรมการ เร ยนการสอนภาษาไทย ค า อ า ห า ร ว า ง แ ล ะ เ ค ร อ ง ด ม คณะกรรมการคร ผ สอนภาษาไทย (ม.ต น และม.ปลายระด บละ1คน) ศ กษาน เทศก และเจ าหน าท 95 คนๆละ 190 บาท 1 ว น (95x190x1) รวมก จกรรมท 3 รวมท งส น 7,200 24,200 29,300 60,700 60,700

139 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ก จกรรมน เทศ น กเร ยนอ านร เร อง เข ยนคล อง ค ดเป น และส อสารได ท ก ระด บช น คร ใช ร ปแบบการจ ดการเร ยนร ท เหมาะสมท นสม ย ประสม ประสานก บการสอนตามแบบเด มๆ ของไทยโดยใช ภ ม ป ญญาท องถ น(สอนแผนไทย) การปล กฝ งค าน ยมหล ก 12 ประการ และบรรล จ ดเน นและ ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร คร ผล ตส อ นว ตกรรม ท สอดคล องก บสภาพป ญหาของ น กเร ยน คร จ ดค ายพ ฒนาท กษะภาษาไทยในระด บโรงเร ยนโดยใช น กเร ยนกล มเก งเข าร วมก จกรรมในล กษณะเกมก ฬา พ ฒนาการอ านการเข ยน รวมท งแนวทางท น กเร ยนกล มท ม ความสามารถพ เศษด านภาษาไทยได แสดงแนวค ดไว แล ว เก ยวก บการช วยเหล อเพ อกล มท ม ป ญหาการอ าน โรงเร ยนได ร บความร วมม อจากก บองค กรบ คคล ครอบคร ว ฯลฯ ในการพ ฒนาการเร ยนร ภาษาไทยของน กเร ยน 2. ความพ งพอใจของคร จากการร วมระดมความค ดและการ เข าร วมน เทศ 3. โรงเร ยนสามารถพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ภาษาไทยท ก ระด บช น อย างน อยร อยละ 5 และม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนในการทดสอบระด บชาต เฉล ยมากกว าร อยละ ค ณภาพของผลงานน กเร ยนท ส งเข าประกวดแข งข น ท กษะภาษาไทยของน กเร ยนเน องในว นภาษาไทยแห งชาต ประจ าป ค ณภาพของส อส งเสร มการเร ยนการสอนเพ ออน ร กษ ภาษาถ น และ ผลงานคร และน กเร ยนเก ยวก บภาษาถ น 6. ค ณภาพของส อ นว ตกรรมการเร ยนการสอนภาษาไทย น เทศ/ต ดตาม สอบถาม ศ กษาผลส มฤทธ ประเม นผลงาน ตรวจสอบค ณภาพ ประเม นค ณภาพ เคร องม อ น เทศ แบบสอบถาม แบบบ นท ก แบบประเม น แบบตรวจสอบค ณภาพ แบบประเม น

140 ผลท คาดว าจะได ร บ คร ผ สอนกล มสาระภาษาไทยท กคนสามารถพ ฒนาน กเร ยนท กระด บช นให บรรล ต วช ว ดตามหล กส ตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นอย างน อยร อยละ 5 ในช นท ม การสอบ ONET น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เพ มข นอย างน อยร อยละ 5 และม ค าเฉล ยแต ละกล มสาระฯ อย างน อยร อยละ 50 ม ค าน ยมหล ก 12 ประการ และบรรล จ ดเน นและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสมค ด ศร แก ว) ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

141 141 โครงการ ประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 306 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 3. นางไรว ลย สมาธ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยความเห นชอบของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ เพ อให การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย ให น กเร ยน ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพส งส ดในตน ม ความร และท กษะท แข งแกร งและเหมาะสม เป นพ นฐานส าค ญในการ เร ยนร ระด บส งข นไป และการด ารงช ว ตใตอนาคต ได ก าหนดกลย ทธ ข อ 11 ส งเสร มภาษาอ งกฤษเพ อส อสาร และภาษาอาเซ ยน 1 ภาษา จ ดเน นส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา ข อ ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร และท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อจ ดการเร ยนร ได ในระด บด ได ก าหนด เป าหมายย ทธศาสตร และต วบ งช การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เป าหมาย ย ทธศาสตร ข อ 1 คนไทยและการศ กษาไทยม ค ณภาพ และได มาตรฐานระด บสากล ข อ 1.3 ความ สามารถด าน ภาษาอ งกฤษเพ มข นร อยละ 3 ต อป ตระหน กในความส าค ญของนโยบายและเป าหมาย ย ทธศาสตร ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได จ ดสรรงบประมาณให กล มน เทศต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อจ ดท าโครงการสนองนโยบายด งกล าว จ านวน 60,700 บาท กล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษาจ งได จ ด โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอน ภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ 2558 ข น

142 ว ตถ ประสงค 2.1 ให คร ร วมก นส ารวจและว เคราะห สภาพป ญหาในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ 2.2 ให คร ร วมก นแสดงความค ดเห นและก าหนดแนวทางในการแก ป ญหา 2.3 ให คร ได เสนอแนวค ด เทคน ค ว ธ การในการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ เพ อยก ระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 2.4 สร างเคร อข ายในการท างานแบบความร วมม อ 2.5 เพ อจ ดท า ค ม อการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ ห วหน ากล มสาระภาษาต างประเทศ หร อผ แทน โรงเร ยนละ 1 คน รวม 44 คน รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ หร อผ แทน โรงเร ยนละ 1 คน รวม 44 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 10 คน 3.2 เช งค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มสาระภาษาอ งกฤษเพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ผ สอนภาษาอ งกฤษได ร บการน เทศ ต ดตามท งภายในและภายนอกโดยศ กษาน เทศก อย างน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง คร ผ สอนภาษาอ งกฤษได ใช ค ม อการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 เสนอโครงการเพ อขออน ม ต 2 แต งต งคณะกรรมการด าเน นการ 3 ประสานงานว ทยากร 4 ประช มเช งปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ป งบประมาณ ร น ๆ ละ 1 ว น ค อ ร นท 1 หน.กล มสาระ/รอง ผอ.ฝ ายว ชาการ จ งหว ดตร ง ร นท 2 หน.กล มสาระ/รอง ผอ.ฝ ายว ชาการ จ งหว ดกระบ ร นท 3 คร ต างชาต ใน จ. ตร งและ จ. กระบ 5 ประช มปฏ บ ต การ สร ปผลการ Focus Group ท ง 3 ร น (กล มเป าหมายค อ ประธาน/รองประธาน/เลขาน การ ท ง 3 กล ม และศ กษาน เทศก )จ ดท า ค ม อการพ ฒนาการจ ดการ เร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการ เร ยนของน กเร ยน พฤศจ กายน 2557 มกราคม 2558 ธ นวาคม 2557 ส งหาคม 2558 นางไรว ลย สมาธ และคณะ

143 143 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 5 น เทศ ก าก บ ต ดตาม 6 สร ปผลรายงานโครงการ 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม/รายการ 1 ก จกรรมท 1 ประช มเช งปฏ บ ต การ Focus Group ค ร ผ ส อ น ภ า ษ า อ ง ก ฤ ษ ป งบประมาณ 2558 จ านวน 3 ร นๆละ 1 ว น ด งน ร นท 1 จ งหว ดตร ง 67 คน (คร 28 คน รองผอ.ฝ ายว ชาการ 28 คน ศ กษาน เทศก 11 คน) ค าอาหารกลางว น ผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 67 คน 1 ม อๆละ 120 บาท (67x1x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า ประช มปฏ บ ต การ 67 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (67x2x35) ร นท 2 จ งหว ดกระบ 43 คน (คร 16 ค น ร อ ง ผ อ. ฝ า ย ว ช า ก า ร 1 6 ค น ศ กษาน เทศก 11 คน) ค าอาหารกลางว น ผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 43 คน 1 ม อๆละ 120 บาท (43x1x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า ประช มปฏ บ ต การ 43 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (43x2x35) ร นท 3 คร ต างชาต จ งหว ดตร งและกระบ 105 ศ กษาน เทศก 10 คน รวม 115 คน ค าอาหารกลางว น ผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 115 คน 1 ม อๆละ 120 คน (115x1x120) เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 8,040 8,040 4,690 4,690 5,160 5,160 3,010 3,010 13,800 13,800 เง นนอก งบประมาณ รวม 8,040 4,690 5,160 3,010 13,800

144 144 ท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม งบประมาณ ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า 8,050 8,050 8,050 ประช มปฏ บ ต การ 115 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (115x2x35) รวมก จกรรมท 1 42,750 42,750 42,750 2 ก จกรรมท 2 ประช มปฏ บ ต การสร ปผล การ Focus Group ท ง 3 ร น (ประธาน/รอง ประธาน/เลขาน การท ง 3 กล ม และ ศ กษาน เทศก รวม 20 คน) เพ อจ ดท าค ม อ การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอ น ภาษาอ งกฤษเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ค าอาหารกลางว นผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 67 คน 1 ม อๆละ 120 บาท (67x1x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า 8,040 4,690 8,040 4,690 8,040 4,690 ประช มปฏ บ ต การ 67 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (67x2x35) รวมก จกรรมท 2 12,730 12,730 12,730 3 ก จกรรมท 3 จ ดท าเอกสาร ค าจ างพ มพ /เข าเล มค ม อ 50 เล มๆ 5,220 5,220 5,220 ละ 105 บาท (50x105) รวมก จกรรมท 3 5,220 5,220 5,220 รวมท งส น 55,480 5,220 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ในกล มสาระภาษาอ งกฤษเพ มข น 2. ความพ งพอใจของคร ต อการน เทศอย ในระด บด และด มาก 1. ว ดผลการทดสอบ 2. ส ารวจความพ งพอใจของ 1. แบบทดสอบ 2. แบบส ารวจความพ งพอใจ

145 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มสาระภาษาอ งกฤษเพ มข นไม ต ากว าร อยละ คร ผ สอนภาษาอ งกฤษได ร บการน เทศ ต ดตามท งภายในและภายนอกโดยศ กษาน เทศก อย างน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางไรว ลย สมาธ ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

146 146 โครงการ ประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะ ป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 307 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 3. นางไรว ลย สมาธ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 60,700 บาท หล กการและเหต ผล ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยความเห นชอบของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ เพ อให การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย ให น กเร ยน ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพส งส ดในตน ม ความร และท กษะท แข งแกร งและเหมาะสม เป นพ นฐานส าค ญในการ เร ยนร ระด บส งข นไป และการด ารงช ว ตใตอนาคต นโยบายข อท 1 เร งร ดปฏ ร ปการศ กษาข นพ นฐาน ให ม การ ปร บปร งเปล ยนแปลงระบบ และกระบวนการจ ดการศ กษาข นพ นฐานท งระบบให ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ท นเหต การณ ท นโลก ให ส าเร จอย างเป นร ปธรรม จ ดเน นการด าเน นงาน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน ข อท 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร มและพ ฒนาเต มศ กยภาพ และข อท น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ได ร บการส งเสร มให ม เป นเล ศ ด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ คร ผ สอนในกล มสาระศ ลปะ จ งเป นกล มเป าหมายท ส าค ญอ กกล มหน งท จ าเป นต องได ร บการพ ฒนาให เป นผ ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะ สามารถพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนในกล มสาระศ ลปะให สอดคล องก บ นโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ได ตระหน กในความส าค ญของนโยบายและเป าหมายย ทธศาสตร จ งได จ ดสรร งบประมาณให กล มน เทศต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ส าหร บพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนใน กล มสาระศ ลปะ จ านวน 60,700 บาท

147 147 เพ อสนองนโยบาย และเพ อเป ดโอกาสให คร ผ สอนใน กล มสาระศ ลปะในส งก ด ได ม โอกาสแลกเปล ยนเร ยนร และหาแนวทางในการพ ฒนาร วมก น กล มน เทศต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งได จ ด โครงการประช มปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะ ป งบประมาณ 2558 ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 ให คร ร วมก นส ารวจและว เคราะห สภาพป ญหาการจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระศ ลปะ 2.2 ให คร ร วมก นแสดงความค ดเห นและก าหนดแนวทางในการแก ป ญหา 2.3 ให คร ได เสนอแนวค ด เทคน ค ว ธ การในการจ ดการเร ยนการสอนในกล มสาระศ ลปะ เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 2.4 ให คร ม เคร อข ายในการท างาน ร วมค ด ร วมท า ร วมแก ป ญหา 2.5 เพ อจ ดท า ค ม อการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระศ ลปะ เพ อยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ ห วหน ากล มสาระศ ลปะ หร อผ แทน โรงเร ยนละ 1 คน รวม 44 คน รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ หร อผ แทน โรงเร ยนละ 1 คน รวม 44 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 10 คน 3.2 เช งค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มสาระศ ลปะ เพ มข นไม ต ากว า ร อยละ คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะได ร บการน เทศ ต ดตามท งภายในและภายนอกโดย ศ กษาน เทศก อย างน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง คร ผ สอนกล มสาระศ ลปะ ได ใช ค ม อการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนกล มสาระ ศ ลปะเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน เป นแนวทางในการจ ดการเร ยนการสอน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 เสนอโครงการเพ อขออน ม ต พฤศจ กายน แต งต งคณะกรรมการด าเน นการ/ประสานงานว ทยากร พฤศจ กายน ประช มเช งปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนกล มสาระ ศ ลปะ ป งบประมาณ ร น ๆ ละ 1 ว น ค อ ร นท 1 คร /รอง ผอ.ฝ ายว ชาการ ในจ งหว ดตร ง ร นท 2 คร /รอง ผอ.ฝ ายว ชาการ ในจ งหว ดกระบ 4 น เทศต ดตาม สร ปและรายงานผล พฤศจ กายน 2557 ส งหาคม 2558 นางไรว ลย สมาธ และคณะ

148 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม งบประมาณ ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 ประช มเช งปฏ บ ต การ Focus Group คร ผ สอนศ ลปะ ป งบประมาณ 2558 จ านวน 2 ร นๆละ 1 ว น ด งน ร นท 1 จ งหว ดตร ง 67 คน (คร 28 คน รอง ผอ.ฝ ายว ชาการ 28 คน ศ กษาน เทศก 11 คน) ค าอาหารกลางว น ผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 67 คน 1 ม อๆละ 120 บาท (67x1x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า ประช มปฏ บ ต การ 67 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (67x2x35) ร นท 2 จ งหว ดกระบ 43 คน (คร 16 คน รองผอ.ฝ ายว ชาการ 16 คน ศ กษาน เทศก 11 คน) ค าอาหารกลางว น ผ เข าประช ม ปฏ บ ต การ 43 คน 1 ม อๆละ 120 บาท (43x1x120) ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ เข า 8,040 4,690 5,160 3,010 8,040 4,690 5,160 3,010 8,040 4,690 5,160 3,010 ประช มปฏ บ ต การ 43 คน 2 ม อๆละ 35 บาท (43x2x35) รวมก จกรรมท 1 20,900 20,900 20,900 2 ก จกรรมท 2 ประกวด/น าเสนอผลงาน น กเร ยน ผ เข าร วมประกวด/น าเสนอผลงาน จ งหว ด ตร ง จ านวน 200 คน จ งหว ดกระบ จ านวน 132 คน รวม 332 คน จ งหว ดละ 1 ว น ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว าง และเคร องด มผ เข าร วมก จกรรม 332 คนๆละ 39,800 39,800 39, บาท (332x120) รวมก จกรรมท 2 39,800 39,800 39,800 รวมท งส น 60,700 60,700 60,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

149 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ ประเม นผล เคร องม อประเม น 1. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กเร ยนในกล มสาระศ ลปะ เพ มข น 2. ความพ งพอใจของคร ต อการ น เทศอย ในระด บด และด มาก 1. ว ดผลการทดสอบ 2. ส ารวจความพ งพอใจของ 1. แบบทดสอบ 2. แบบส ารวจความพ งพอใจ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนกล มสาระศ ลปะ เพ มข นไม ต ากว าร อยละ 3 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางไรว ลย สมาธ ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

150 150 โครงการ พ ฒนาคร กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยน การสอนท บ รณาการท กษะช ว ตส ค ณภาพท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนร รห สโครงการ 308 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านผ เร ยน น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญส มาตรฐานสากล ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1.นายไพร ช แสงทอง 2.ว าท ร.ต.นพดล ร กษ แก ว 3.นางบ ญเร อน ปานจ นทร 4.นายส ช พ นวลอ อน 5.นายบ ญพฤกษ มะศ ร 6.นางสมค ด ศร แก ว 7.นายว เช ยร เด มหล ม 8.นางน ตยา ล มเถาว 9.นางสาวณ ฐธ นยภรณ เหล าภ ทรเกษม 10.นางกรว กา ฉ นนานนท 11.นางไรว ลย สมาธ 12.นางส ท น พ ทธชาต 13.นางพรพ มล ผลกล า ระยะเวลาดาเน นการ เมษายน 2558พฤษภาคม 2558 งบประมาณ 60,700 บาท... 1.หล กการและเหต ผล ส ขศ กษาและพลศ กษา เป นการศ กษาด านส ขภาพ การจ ดการเร ยนร ม ความจ าเป นท ต องใช เทคน ค ว ธ การออกแบบก จกรรมการจ ดกระบวนการเร ยนการสอนท หลากหลาย ม ความต อเน องและเหมาะสมก บ ระด บ ความสามารถ ความต องการ และความสนใจของผ เร ยน เน นก จกรรมท ช วยพ ฒนาความสามารถในการ ต ดส นใจ ต งแต การวางแผน การฝ กปฏ บ ต การตรวจสอบและประเม นผล ครอบคล มก จกรรมส ขภาพในด าน การป องก น ส งเสร มการด ารงส ขภาพ โดยใช ว ธ การเร ยนร อย างม ช ว ตช วา ให ผ เร ยนได ฝ กความร บผ ดชอบ ฝ กท กษะการค ด ท กษะการจ ดการ ท กษะการส อสาร ท กษะการเผช ญสถานการณ การเร ยนร จากป ญหา และประย กต ความร มา ใช ป องก นและแก ป ญหาในช ว ตจร ง หม นฝ กฝนและเอาใจใส ด แลส ขภาพตนเอง เข าร วมก จกรรมพลศ กษาและ ก ฬาต าง ๆ ประเภทบ คคลและประเภทท ม ได เร ยนร ถ งความส าค ญของการฝ กฝน ตนเองตาม กฎ กต กา ระเบ ยบและหล กการทางว ทยาศาสตร ได แข งข นและท างานร วมก นเป นท ม และยอมร บว าตนเองม ส วนร วมหร อ เป นส วนหน งของสภาวะส ขภาพ ตลอดจนความปลอดภ ยของตนเองและผ อ นซ งสอดคล องก บการจ ดการเร ยนร ในศตวรรษท 21

151 151 ได ม ความตระหน กและให ความส าค ญท ต องจ ดให ม การพ ฒนาการจ ดการสอน ท บ รณาการท กษะช ว ต เพ อรองร บก บการเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ ก าวท น ต อสถานการณ ของโลก จ งได จ ดพ ฒนาคร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ให ได เร ยนร ร วมก น แลกเปล ยนประสบการณ และการแก ป ญหาท เก ดข นร วมก น อย างเป นร ปธรรม 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให ผ เข าร บการอบรมได ร บทราบแนวทางในการพ ฒนาการก จกรรมเร ยนร ท บ รณาการ ท กษะช ว ต ให ผ เร ยนม ค ณภาพ ท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนร ในศตวรรษ ท เพ อให ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจ สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร เช งบ รณาการ ปร บการเร ยนเปล ยนการสอนท เน นด านท กษะช ว ตแก ผ เร ยน 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 44 โรงเร ยน จ านวน 95 คน 3.2 ผลล พธ ผ เข าร บการอบรมท กคนตระหน ก และเห นความส าค ญของการจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นให ผ เร ยน ม ท กษะการด ารงช ว ต และสามารถยกระด บผลส มฤทธ ในกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษาให ส งข น ในป การศ กษา ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 อบรมเช งปฏ บ ต การ พ ฒนาคร การจ ดก จกรรม การเร ยนร ท บ รณาการท กษะช ว ต คร ผ สอน เมษายนพฤษภาคม 2558 นางพรพ มล ผลกล า ศ กษาน เทศก ท กคน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 2 น เทศ ต ดตาม, รายงานผลการด าเน นงาน ก นยายน 2558 ศ กษาน เทศก ท กคน 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 60,700 บาท ท ก จกรรม 1 ก จกรรมท 1 อบรมเช งปฏ บ ต การ พ ฒนา คร การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท บ รณาการ ท กษะช ว ต คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา เป าหมาย คร ผ สอนกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 44 โรงเร ยน จ านวน 95 คน 1.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม จ านวน 4 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 95 คน เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม 13,300 13,300 13,300

152 152 เง นงบประมาณ เง นนอก ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม (95x 35x 4) 1.2 ค าอาหารกลางว น จ านวน 2 ม อ ม อละ 150 บาท จ านวน 95 คน (95x 150x 2) 1.3 ค าตอบแทนว ทยากร 3 คน จ านวน 9 ช วโมง ๆ ละ 600 บาท (9x 600) 1.4 ค าท พ กคณะท างาน 2 ค น 2ห อง (2x 2x 1,000) 1.5 ค าพาหนะ ของคณะท างานและ ว ทยากร 1.6 เอกสารประกอบการอบรม/ส อ 5,400 28,500 4,000 3,000 6,500 28,500 5,400 4,000 3,000 6,500 28,500 5,400 4,000 3,000 6,500 อ ปกรณ รวมก จกรรมท 1 5,400 48,800 6,500 60,700 60,700 2 ก จกรรมท 2 น เทศ ต ดตาม สร ป รายงาน ผลการด าเน นงาน รวมก จกรรมท 2 รวมท งส น 5,400 48,800 6,500 60,700 60,700 หมายเหต ถ วจ ายท กรายการ 6.การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ ประเม นผล เคร องม อประเม นผล 1. ผ เข าร บการอบรมม ความร ความ ความพ งพอใจของผ เข าร บการ แบบประเม นความพ งพอใจ เข าใจ แนวทางการพ ฒนาการจ ด อบรม ก จกรรมการเร ยนร ท บ รณาการท กษะ ช ว ต 2. ผ เข าร บการอบรมสามารถจ ดก จกรรม การเร ยนร เช งบ รณาการท เน นการพ ฒนา ท กษะช ว ต สอดคล องก บการเร ยนร ใน ศตวรรษท 21 ส งเกตพฤต กรรมของผ เข าร บการ อบรม/การร วมก จกรรม ระหว างการอบรม/การน าเสนอ/ การอภ ปราย ซ กถาม แบบส งเกต ความสอดคล องของเน อหา

153 153 7.ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ผ เข าร บการอบรมท กคน ม ความร ความเข าใจแนวทางการพ ฒนาการจ ดก จกรรมการเร ยนร ในกล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษา และพลศ กษา 7.2 ผ เข าร บการอบรมท กคน สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร เช งบ รณาการ เน นการพ ฒนาท กษะช ว ต ท สอดคล องก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางพรพ มล ผลกล า) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

154 154 โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา รห สโครงการ 309 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานบ คคล ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางก นยา ใจสม ทร 3. นางชนกภ กด ส ดสน ท 4. นางว ณา เปล ยนว จารณ 5. นายปร ญญา อน พ น จ 6. นางส ภา น ลลออ 7. นางส มณฑา เร องข า 8. นางพลอยชน นท ม ด ระยะเวลาดาเน นการ 1 ธ นวาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 1,016,400 บาท งบประมาณ สพม ,550 บาท เง นนอกงบประมาณ (ลงทะเบ ยน) 396,850 บาท หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ต องการพ ฒนาค ณภาพคร และ บ คลากรทางการศ กษาท กระด บ ให สามารถปฏ บ ต งานให เก ดผลส มฤทธ อย างแท จร ง ประกอบกลย ทธ จ ดเน นของ ท ต องการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการ ปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษา เสร มสร างระบบแรงจ งใจในการท างาน สอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน ตลอดจน ประสานและสน บสน นองค กรและคณะบ คคลท เก ยวข อง จ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ท ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของโรงเร ยนและส งคม ท งน เพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 จ งได จ ดท าโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาความร และท กษะตามว ชาช พ สามารถปฏ บ ต ตนและปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อให สามารถยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนซ งเป นเป าหมายส าค ญในการ จ ดการศ กษาของ ได ส งข น

155 เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (OUTPUTS) ข าราชการคร ในต าแหน งคร ผ ช วย จ านวน 60 คน เจ าหน าท ท ร บผ ดชอบงานบร หารงานบ คคลของสถานศ กษา จ านวน 100 คน คร อ ตราจ างงบประมาณส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 202 คน เจ าหน าท สพม.13 จ านวน 55 คน ผ บร หารสถานศ กษา จ านวน 44 คน ข าราชการคร ท ร บผ ดชอบงานว น ยในสถานศ กษา (ฝ ายปกครอง) จ านวน 200 คน 3.2 ผลล พธ (OUTCOMES) ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 661 คน สามารถปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ บรรล ตามต วช ว ดท ต องการ ให บ คลากรปฏ บ ต งานได มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 ส ารวจข อม ล พฤศจ กายน 2557 นางก นยา ใจสม ทร 2 วางแผนการพ ฒนา พฤศจ กายน 2557 และกล มบร หารงานบ คคล 3 เสนอขออน ม ต โครงการ พฤศจ กายนธ นวาคม แต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน ก มภาพ นธ เมษายน ประช มคณะกรรมการด าเน นงาน ก มภาพ นธ เมษายน ประสานบ คลากรและหน วยงาน ก มภาพ นธ เมษายน 2558 ท เก ยวข อง 7 จ ดท าเอกสาร ก มภาพ นธ เมษายน ด าเน นการอบรม ก มภาพ นธ พฤษภาคม สร ปผลการด าเน นงาน ก นยายน 2558

156 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 1,016,040 บาท งบประมาณ สพม ,550 บาท เง นนอกงบประมาณ (ลงทะเบ ยน) 396,850 บาท ท ก จกรรม 1 ก จกรรมท 1 การปฐมน เทศและพ ฒนา ศ กยภาพคร ผ ช วยตามมาตรฐานว ชาช พ 1.1 ค าอาหารเช าของผ เข าร บการพ ฒนา/ ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 4 ม อ 80 คนๆละ 150 บาท (4x80x150) 1.2 ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 5 ม อ 80 คนๆละ 150 บาท (5x80x150) 1.3 ค าอาหารเย นของผ เข าร บการพ ฒนา/ ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 4 ม อ 80 คนๆละ 200 บาท (4x80x200) 1.4 ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 5 ว นๆละ 2 ม อๆละ 35 บาท 80 คน (5x2x35x80) 1.5 ค าตอบแทนว ทยากร ช วโมงละ 600 บาท 34 ช วโมง (600x34) และช วโมงละ 1,200 บาท 10 ช วโมง (1,200x10) 1.6 ค าตอบแทนพ ธ กร 5 ว นๆละ 2 ช วโมงๆละ 600 บาท (5x2x600) 1.7 ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท 5 ว นๆละ 3,000 บาท (5x3,000) 1.8 ค าจ ดจ างท าเอกสารอบรม/กระเป า/ เก ยรต บ ตร/ซ อว สด จ านวน 80 ช ดๆละ 530 บาท (80x530) 1.9 ค าน าม นเช อเพล ง ตอบ แทน 32,400 6,000 เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม 48,000 60,000 64,000 28,000 4,200 15,000 42,400 48,000 60,000 64,000 28,000 32,400 6,000 15,000 42,400 4,200 เง นนอก งบประมาณ รวม 48,000 60,000 64,000 28,000 32,400 6,000 15,000 42,400 4,200 รวมก จกรรมท 1 38, ,200 57, , ,000

157 157 ท ก จกรรม ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 2 ก จกรรมท 2 การประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ งานบร หารงานบ คคล 2.1 ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 2 ม อ ๆ ล ะ 9 0 ค น ๆ ล ะ บ า ท (2x90x200) 2.2 ค าอาหารเย นของผ เข าร บการพ ฒนา/ ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 1 ม อ 90 คนๆละ 200 บาท (1x90x200) 2.3 ค าอาหารเช าของผ เข าร บการพ ฒนา/ ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 1 ม อ 90 คนๆละ 200 บาท (1x90x200) 2.4 ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 2 ว นๆละ 2 ม อๆละ 35 บาท 90 คน (2x2x35x90) 2.5 ค าตอบแทนว ทยากร 12 ช วโมงๆละ 600 บาท (12x600) 2.6 ค าจ ดจ างท าเอกสาร/เก ยรต บ ตร จ านวน 90 ช ดๆละ 150 บาท (90x150) 2.7 ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท 2.8 ค าน าม นเช อเพล ง 7,200 36,000 18,000 18,000 12,600 2,000 13,500 5,000 36,000 18,000 18,000 12,600 7,200 13,500 5,000 2,000 36,000 18,000 18,000 12,600 7,200 13,500 5,000 2,000 รวมก จกรรมท 2 7,200 86,600 18, , ,300 3 ก จกรรมท 3 การพ ฒนาศ กยภาพคร อ ตราจ าง 3.1 ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บ การ พ ฒ น า / ว ท ย า ก ร / ค ณ ะ ท า ง า น จ า น ว น 1 ม อ ค น ๆ ล ะ บาท (1x220x120) 3.2 ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน 26,400 15,400 26,400 15,400 26,400 15,400 รวม

158 158 ท ก จกรรม ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ จ านวน 1 ว น 2 ม อๆละ 35 บาท 220 คน (1x2x35x220)\ 3.3 ค าตอบแทนว ทยากร 5 ช วโมงๆละ 600 บาท (5x600) /1 ช วโมงๆละ 1,200 บาท (1x1,200) 3.4 ค าจ ดจ างท าเอกสาร/เก ยรต บ ตร/ ค าจ ดซ อว สด จ านวน 220 ช ดๆละ 80 บาท (220x80) 3.5 ค า น า ม น เ ช อ เ พ ล ง เ จ า ห น า ท / คณะท างาน/ว ทยากร 3.6 ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท 4,200 1,500 12,600 17,600 4,200 17,600 1,500 12,600 4,200 17,600 1,500 12,600 รวมก จกรรมท 3 4,200 55,900 17,600 77,700 77,700 4 ก จกรรมท 4 การพ ฒนาศ กยภาพ เจ าหน าท สพม.13 ด านการใช อ งกฤษเพ อการส อสาร 4.1 ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 30 ว นๆละ 1 ม อๆละ 35 บาท 55 คน (30x1x35x55) 4.2 ค าตอบแทนว ทยากร 30 ช วโมงๆละ 600 บาท (30x600) 4.3 ค าจ ดจ างท าเอกสาร/เก ยรต บ ตร 55 ช ดๆละ 80 บาท (55x80) 4.4 ค าพาหนะว ทยากร จ านวน 30 ว นๆ 57,750 18,000 4,400 12,000 57,750 18,000 4,400 12,000 ละ 400 บาท (30x400) รวมก จกรรมท 4 92,150 92,150 5 ก จกรรมท 5 การพ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาว ทยฐานะช านาญการพ เศษ ให ได ร บว ทยฐานะเช ยวชาญ ก จกรรมท 5.1 ประช มช แจง ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 1 18,000 18,000 รวม

159 159 ท ก จกรรม ม อ 60 คนๆละ 300 บาท (1x60x300) ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 1 ว นๆละ 2 ม อๆละ 50 บาท 60 คน (1x2x50x60) ค าตอบแทนว ทยากร 6 ช วโมงๆละ 1,200 บาท (6x1,200) ค าท พ กว ทยากร 2 ห อง 2 ค นๆละ 1,200 บาท (2x2x1,200) ค าตอบแทนพ ธ กร 2 ช วโมงๆละ 600 บาท (2x600) ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท 1 ว นๆละ 2,000 บาท ค าจ ดจ างท าเอกสารอบรม/กระเป า จ านวน 60 ช ดๆละ 500 บาท (60x500) ค าน าม นเช อเพล ง ค าพาหนะว ทยากร 2 คน 2 เท ยวๆ ละ 4,000 บาท (2x2x4,000) ก จกรรมท 5.2 ประช มเช งปฏ บ ต การ ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 3 ม อ 60 คนๆละ 300 บาท (3x60x300) ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 3 ว นๆละ 2 ม อๆละ 50 บาท 60 คน (3x2x50x60) ค าอาหารเย นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 2 ม อ 60 คนๆละ 300 บาท (2x60x300) ค าตอบแทนว ทยากร 3 ว นๆละ 6 ช วโมงๆละ 1,200 บาท (3x6x1,200) ค าท พ กว ทยากร 2 ห อง 3 ค นๆละ ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 6,000 7,200 4,800 1,200 2,000 30,000 2,000 16,000 54,000 18,000 36,000 21,600 7,200 รวม 6,000 7,200 4,800 1,200 2,000 30,000 2,000 16,000 54,000 18,000 36,000 21,600 7,200

160 160 ท ก จกรรม 1,200 บาท (2x3x1,200) ค าตอบแทนพ ธ กร 3 ว นๆละ 2 ช วโมงๆละ 600 บาท (3x2x600) ค าตกแต งเวท ค าจ ดจ างท าเอกสารอบรม/เก ยรต บ ตร/ซ อว สด จ านวน 60 ช ดๆละ 330 บาท (60x330) ค าน าม นเช อเพล ง ค าพาหนะว ทยากร 2 คน 2 เท ยวๆละ 4,000 บาท (2x2x4,000) ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 3,600 2,000 19,800 2,000 16,000 รวม 3,600 2,000 19,800 2,000 16,000 รวมก จกรรมท 5 267, ,400 6 ก จกรรมท 6 การอบรมว น ยส าหร บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ก จกรรมท 6.1 อบรมว น ยส าหร บ ข าราชการคร ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน 100 คน 2 ม อๆละ 120 บาท (100x2x120) ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน จ านวน 3 ม อๆละ 35 บาท 100 คน (3x35x100) ค าตอบแทนว ทยากร 6 ช วโมงๆละ 600 บาท (6x600) 3 ช วโมงๆละ 1,200 บาท (3x1,200) ค าพาหนะว ทยากร 2 คนๆละ 2,000 บาท (2x2,000) 4 คนๆละ 300 บาท (4x300) ค าท พ กว ทยากร ค าจ ดจ างท าเอกสารอบรม/กระเป า/ เก ยรต บ ตร จ านวน 100 ช ดๆละ 50 บาท (100x50) 7,200 24,000 10,500 5,200 1,200 5,000 24,000 10,500 7,200 5,200 1,200 5,000 24,000 10,500 7,200 5,200 1,200 5,000

161 161 ท ก จกรรม ค าน าม นเช อเพล ง ค าว สด ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท ก จกรรมท 6.2 อบรมว น ยส าหร บ ผ บร หารสถานศ กษา ค าอาหารกลางว นของผ เข าร บการ พ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน 100 คน 2 ม อๆละ 300 บาท (100x2x300) ค าอาหารว างและเคร องด มของผ เข า ร บการพ ฒนา/ว ทยากร/คณะท างาน 100 คน 3 ม อๆละ 50 บาท (100x3x50) ค าตอบแทนว ทยากร 6 ช วโมงๆละ 600 บาท (6x600) 3 ช วโมงๆละ 1,200 บาท (3x1,200) ค าพาหนะว ทยากร 2 คนๆละ 2,000 บาท (2x2,000) 4 คนๆละ 300 บาท (4x300) ค าท พ กว ทยากร ค าจ ดจ างท าเอกสารอบรม/กระเป า/ เก ยรต บ ตร จ านวน 100 ช ดๆละ 50 บาท (100x50) ค าน าม นเช อเพล ง ค าว สด หมายเหต ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม 2,000 11,000 60,000 3,450 เง นนอก งบประมาณ 2,000 1,700 2,000 1,700 รวมก จกรรมท 6 7, ,900 8, ,550 37, ,850 รวมท งส น 57, , , , ,850 1,016,400 สามารถถ วจ ายท กรายการ 2,000 3,450 11,000 60,000 15,000 7,200 5,200 1,200 5,000 รวม 2,000 3,450 11,000 60,000 15,000 7,200 5,200 1,200 5,000

162 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. จ านวนข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาท ผ านการพ ฒนา 2. ระด บความพ งพอใจของผ เข าร บ การพ ฒนา 1.ประเม นความร ก อนและหล งเข าร บการอบรม 2. ประเม นความพ งพอใจของผ เข าร บการพ ฒนา 1. แบบประเม น 2. แบบประเม น 7. ผลท คาดว าจะได ร บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ผ านการพ ฒนาสามารถปฏ บ ต งานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ บรรล ว ตถ ประสงค ของทางราชการ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางชนกภ กด ส ดสน ท) น กทร พยากรบ คคลช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางก นยา ใ จสม ทร) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

163 163 โครงการ พ ฒนาบ คลากรด านการเง นและพ สด ของสถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 รห สโครงการ 310 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ ร บผ ดชอบ 1. นายปฐม ภาโอกาส 2. นางดวงฤด ล ลาวรก ล 3. นางสาวจรรยา คล งส ขคล าย 4. นางกชน นท ส งต 5. นางล ดดา ค วนาง 6. นางสาวกาญจนา ส วรรณภพ 7. นางปราณ ขว ญน ม ตร 8. นางพ มพ ชนก อ นทร ฤทธ 9.น.ส.อรวรรณ เหม นแก ว 10.นางร ตนาภรณ ข นพ ท กษ ระยะเวลาดาเน นการ ธ นวาคม 2557 มกราคม 2558 งบประมาณ 184,000 บาท หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม มาตรา 38 และ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ มาตรา 37 ได กระจายอ านาจการ บร หารและการจ ดการศ กษาให ก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาโดยตรง คร และบ คลากร ทางการศ กษาอ น ผ ปฏ บ ต งานการเง นและพ สด น บเป นบ คลากรท ม ความส าค ญอย างส งต อส าน กงาน บ คลากร เหล าน เป นผ ท ท าให งานในส าน กงานล นไหลไปด วยด เป นงานท ให การสน บสน นให งานหล กของส าน กงานประสบ ความส าเร จแต ม กไม ค อยม ใครให ความส าค ญก บบ คลากรเหล าน เปร ยบเสม อนเป นผ ท ต ดทองหล งพระ จ งท าให บ คลากรเหล าน ไม ค อยม ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต หน าท ของตนเอง ม กจะมองว าตนเองเป นผ ท ถ กทอดท ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 เห นว าควรให ความส าค ญก บบ คคลเหล าน และเพ อ ให ผลการปฏ บ ต งานเป นไปในแนวทางเด ยวก นถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ อ กท งเป นการสร าง ขว ญและก าล งใจ ความก าวหน าในว ชาช พของบ คลากรทางการศ กษาอ นท ปฏ บ ต งานในโรงเร ยนและในเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา

164 ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 2.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด ของผ ปฏ บ ต งานด านพ สด เป นไปในแนวทางเด ยวก น และถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ 2.2 เพ อเป นขว ญและก าล งใจผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด ให ม ความม งม นในการปฏ บ ต หน าท ใน ว ชาช พของตน และม ขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต หน าท ไม ท าให ต วเองร ส กว าถ กทอดท ง 2.3 เพ อความก าวหน าในว ชาช พของตนเอง 2.4 เพ อให ผ ท ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด ม ความร ส กท ด ต อว ชาช พของตนเอง 3.1 จ ดการฝ กอบรมภายในเด อน ธ นวาคม 2557 มกราคม ผ เข าร บการอบรมจากบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนๆ ละ 2 คน (เจ าหน าท การเง น 1 คน เจ าหน าท พ สด 1 คน) 44 โรงเร ยน จ านวน 88 คน เจ าหน าท กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 และว ทยากร จ านวน 32 คน รวม 120 คน 3.2 ผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร จากว ทยากรไปปฏ บ ต ถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของ ทางราชการ และเป นไปในแนวทางเด ยวก น 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1. ด าเน นการจ ดท าโครงการเพ อขออน ม ต 1 10 พฤศจ กายน 2557 กล มบร หารการเง นฯ 2. แต งต งคณะกรรมการด าเน นงานและต ดต อ ธ นวาคม 2557 กล มบร หารการเง นฯ ประสานงานผ เข าร บการอบรมและว ทยากร 3. ด าเน นตามโครงการ ธ นวาคม 2557 ม นาคม กล มบร หารการเง นฯ จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการฝ กอบรม ธ นวาคม 2558 กล มบร หารการเง นฯ 5. จ ดท าเอกสารประกอบการอบรม ธ นวาคม 2558 กล มบร หารการเง นฯ 6. สร ปผลการด าเน นงาน/รายงานผล มกราคม 2558 กล มบร หารการเง นฯ

165 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 184,000 บาท เง นงบประมาณ ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 ฝ กอบรมเจ าหน าท การเง น และพ สด ท ปฏ บ ต ด านการเง นและพ สด น อยกว า 5 ป (80 คน) ค าอาหารกลางว น 2 ม อๆละ 120 บาท 19,200 19, คน (2x120x80) ค าอาหารว างและเคร องด ม 4 ม อๆละ 35 11,200 11,200 บาท 80 คน (4x35x80) ค าพาหนะว ทยากร 2 คนๆละ 5,000 10,000 10,000 บาท (2x5,000) ค าท พ กว ทยากร 2 คนๆละ 1,200 บาท 2,400 2,400 (2x1,200) ค าตอบแทนว ทยากร 2 คนๆละ 7 8,400 8,400 ช วโมงๆละ 600 บาท (2x7x600) ค าของท ระล ก 2 ช นๆละ 1,500 บาท 3,000 3,000 (2x1,500) ค าเอกสารค ม อ 29,000 29,000 ค าน าม นเช อเพล ง 2,000 2,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 19,200 11,200 10,000 2,400 8,400 3,000 29,000 2,000 รวมก จกรรมท 1 8,400 44,800 32,000 85,200 85,200 2 ก จกรรมท 2 ฝ กอบรมเจ าหน าท การเง น และพ สด ท ปฏ บ ต ด านการเง นและพ สด มากกว า 5 ป (40คน) ค าอาหารกลางว น 2 ว นๆละ 2 ม อๆละ 250 บาท 40 คน (2x2x250x40) อาหารว างและเคร องด ม 2 ว นๆละ 2 ม อๆละ 50 บาท 40 คน (2x2x50x40) ค าตอบแทนว ทยากร 2 คนๆละ 7 ช วโมงๆละ 600 บาท (2x7x600) ค า ท พ ก ว ท ย า ก ร 2 ค น ๆ ล ะ 1,200 บาท (2x1,200) 8,400 40,000 8,000 2,400 40,000 8,000 8,400 2,400 40,000 8,000 8,400 2,400

166 166 ท ก จกรรม ค าพาหนะว ทยากร 2 คนๆละ 5,000 บาท (2x5,000) ค าท พ ก 40 คนๆละ 600 บาท (40x600) ค าของท ระล ก 2 ช นๆละ 1,500 บาท (2x1,500) ค าน าม นเช อเพล ง เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 10,000 10,000 24,000 3,000 3,000 24,000 3,000 3,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 10,000 24,000 3,000 3,000 รวมก จกรรมท 2 8,400 87,400 3,000 98,800 98,800 รวมท งส น 16, ,200 35, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6.การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ร อยละของคร ผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด และ บ คลากรทางการศ กษาอ น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 เข าร วมโครงกา ม ขว ญ และก าล งใจ ม ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พของตนเอง 2. ร อยละของคร ผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด และ บ คลากรทางการศ กษาอ น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ม ความร ความเข าใจ ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการท ใช ในการปฏ บ ต หน าท และเป นไปในแนวทางเด ยวก น ประเม นผล การส งเกต การส มภาษณ 3. ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บการอบรม ประเม นผล การส งเกต ประเม นผลการปฏ บ ต งาน การส งเกต ประเม นผล การส งเกต การส มภาษณ เอกสารหล กฐาน ท โรงเร ยนขอเบ ก แบบประเม นผล การส งเกต

167 167 7.ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร ผ ปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด และบ คลากรทางการศ กษาอ น ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 ม ความร ความเข าใจ ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการท ใช ในการปฏ บ ต หน าท และเป นไปในแนวทางเด ยวก น 7.2 เอกสารการเบ กจ ายเง นถ กต องตามระเบ ยบท ก าหนด 7.3 สามารถเบ กจ ายเง นให ก บผ ร บจ าง/ผ ขาย/เจ าหน ได ท นตามเวลาท ก าหนด ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดา ค วนาง) น กว ชาการพ สด ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางดวงฤด ล ลาวรก ล) ผ อ านวยการกล มบร หารการเง นและส นทร พย ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

168 168 โครงการ พ ฒนาบ คลากรด านการใช โปรแกรมพ สด รห สโครงการ 311 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ ร บผ ดชอบ 1. นายปฐม ภาโอกาส 2. นางดวงฤด ล ลาวรก ล 3. นางสาวจรรยา คล งส ขคล าย 4. นางกชน นท ส งต 5. นางล ดดา ค วนาง 6. นางสาวกาญจนา ส วรรณภพ 7. นางปราณ ขว ญน ม ตร 8. นางพ มพ ชนก อ นทร ฤทธ 9.น.ส.อรวรรณ เหม นแก ว 10.นางร ตนาภรณ ข นพ ท กษ 11. นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล 12. นายภาสกร ทองเม ด ระยะเวลาดาเน นการ ธ นวาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 94,600 บาท หล กการและเหต ผล ด วยกล มบร หารงานการเง นและส นทร พย งานพ สด ม ความจ าเป นต องใช โปรแกรมเก ยวก บการปฏ บ ต งานด านพ สด เพ อลดข นตอนในการปฏ บ ต งานและป ญหาการขาด แคลนอ ตราก าล งเพ อให การควบค มว สด ม ความถ กต อง รวดเร ว และเป นป จจ บ นสามารถตรวจสอบได ลดข นตอนในการปฏ บ ต งาน จ งจ าเป นต องให บ คลากรผ ปฏ บ ต งานและผ ท เก ยวข องเข าร บการอบรมเพ อพ ฒนา ให ท นก บเทคโนโลย ท ม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร เร องการใช โปรแกรมพ สด ท เจ าของโปรแกรมได พ ฒนาข น 2.2 พ อลดข นตอนการปฏ บ ต งานท ซ าซ อน 2.3 เพ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนอ ตราก าล ง 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ บ คลากรในกล มบร หารการเง นและส นทร พย ได ร บการพ ฒนาท กษะและความร ด านการใช โปรแกรมส าเร จร ป บ คลากรในกล มศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ได ร บการพ ฒนาท กษะและความร เฉพาะด าน

169 เช งค ณภาพ บ คลากรผ ปฏ บ ต งานด านพ สด สามารถปฏ บ ต งานในหน าท ท ตนร บผ ดชอบได อย างถ กต องรวดเร ว สามารถตรวจสอบได และม ประส ทธ ภาพอ กท งบรรล ว ตถ ประสงค ของงานท ได ร บมอบหมาย สร างพล งข บเคล อนให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ระบบบร หารจ ดการท ด พ ฒนาการปฏ บ ต งานตามเกณฑ ค ณภาพมาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาของส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 3.1 จ ดการฝ กอบรมภายในเด อน ธ นวาคม 2557 มกราคม ผ เข าร บการอบรมจากบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยนๆ ละ 2 คน (เจ าหน าท การเง น 1 คน เจ าหน าท พ สด 1 คน) 44 โรงเร ยน จ านวน 88 คน เจ าหน าท กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 13 และว ทยากร จ านวน 32 คน รวม 120 คน 3.2 ผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร จากว ทยากรไปปฏ บ ต ถ กต องตามระเบ ยบแบบแผนของ ทางราชการ และเป นไปในแนวทางเด ยวก น 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ส ารวจข อม ล น าเสนอโครงการเพ อขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน ด าเน นการตามโครงการ ศ กษาด งาน ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 1 น าผลการศ กษาด งานมาปร บปร งพ ฒนา ระบบท ม อย ให ม ประส ทธ ภาพมากข น จ ดระบบและมอบหมายงานให ก บบ คลากร ของกล มให สามารถด าเน นได ครบวงจรตาม ประส ทธ ภาพของโปรแกรม ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต เป นระยะ สร ปผล/ประเม นความพ งพอใจของ ผ ร บบร การและปร บปร งค ณภาพการบร การ/ รายงานผล พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน มกราคม 2558 มกราคมก นยายน 2558 มกราคมก นยายน 2558 นางล ดดา ค วนาง และกล มบร หารงาน การเง นและส นทร พย

170 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 94,600 บาท เง นงบประมาณ ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 ศ กษาด งานโปรแกรมการใช พ สด ณ สพป.อ บลราชธาน เขต 1 ค าโปรแกรมพ สด 20,000 20,000 ค าท พ กคนละ 600 บาท 12 คน 36,000 36,000 5 ว น (600x12x5) ค าอาหารกลางว นและอาหารเย น 24,000 24,000 2 ว นๆละ 500 บาท 4 ว น 12 คน (500x4x12) ค าพาหนะ/น าม นเช อเพล ง 10,220 10,220 ค าของท ระล ก 1,500 1,500 ค าเบ ยเล ยงคนละ 240 บาท 12 2,880 2,880 คน (240x12) เง นนอก งบประมาณ รวม 20,000 36,000 24,000 10,220 1,500 2,880 รวมท งส น 73,100 21,500 94,600 94,600 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6.การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. เบ กจ ายเง นค าว สด ม ความถ กต อง รวดเร ว 2. กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย งานพ สด ใช โปรแกรมประย กต ได อย างม ประส ทธ ภาพบนความขาด แคลนอ ตราก าล ง 3. กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย งานพ สด สามารถลงทะเบ ยนบ ญช ว สด และทะเบ ยนค มทร พย ส น ได อย างถ กต อง รวดเร ว ต ร ว จ ส อ บ เ อ ก ส า ร หล กฐานท โรงเร ยนขอเบ ก แบบประเม น

171 171 7.ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 เบ กจ ายเง นค าว สด ได ถ กต องรวดเร ว ม ค ณภาพ 7.2 ลดความซ าซ อน และข นตอนการปฏ บ ต งาน 7.3 สามารถลงทะเบ ยนค มว สด และคร ภ ณฑ ประเภทต างๆม ความรวดเร ว ถ กต อง และเป นป จจ บ น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดา ค วนาง) น กว ชาการพ สด ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางดวงฤด ล ลาวรก ล) ผ อ านวยการกล มบร หารการเง นและส นทร พย ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

172 172 โครงการ จ ดท าคล งข อสอบออนไลน สพม.13 รห สโครงการ 312 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล 3. นายภาสกร ทองเม ด ระยะเวลาดาเน นการ ม ถ นายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 248,040 บาท หล กการและเหต ผล การใช ICT เพ อเป นเคร องม อในการจ ดการเร ยนร ซ งสอดคล องก บนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การด านการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท 21 ม เป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาและการเร ยนร ของคนไทย เพ มโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร อย างท วถ งและม ค ณภาพ โดยม กรอบในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยย คใหม พ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม พ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษาและแหล งเร ยนร ย คใหม และการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการใหม และย งสอดคล องก บ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายประสงค และกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล าวค อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นพล งข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยให เป นผ เพ อให การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาบรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดผลต อค ณภาพของผ เร ยน จ งได เข ยนโครงการจ ดท าคล งข อสอบออนไลน เพ อยกระด บค ณภาพและผลส มฤทธ ทางการศ กษาของสพม ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให คร ม ความร ความเข าใจระบบคล งข อสอบออนไลน 2.2 เพ อให คร ม ความร ความสามารถในการน าข อสอบเข าส โปแกรมคล งข อสอบออนไลน ได 2.3 เพ อให คร ใช คล งข อสอบออนไลน เพ อพ ฒนาการเร ยนร และว เคราะห ข อสอบโดยใช โปรแกรม คล งข อสอบออนไลน ได 2.4 เพ อให โรงเร ยนม คล งข อสอบออนไลน ท กกล มสาระ 3. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ 1) สพม.13 ม คล งข อสอบออนไลน สพม.13 2) โรงเร ยนท กโรงม ระบบข อสอบออนไลน สพม.13

173 ด านค ณภาพ 1) คร ม ความร ความเข าใจในการว เคราะห ข อสอบ ม ความร ความสามารถในการใช ข อสอบออนไลน 2) โรงเร ยนม คล งข อสอบมาตรฐานผ านระบบออนไลน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 ข นวางแผน (Plan) ต ลาคม 57 คณะท างาน 1.1 ประช มคณะท างานวางแผนจ ดท า เอกสาร 1.2 จ ดหาโปรแกรมคล งข อสอบออนไลน 1.3 ประสานงานเช ญว ทยากรและสถานท อบรม 2 ข นด าเน นการ (Do) 2.1 ประช มปฏ บ ต การคร คอมพ วเตอร คณะท างาน ผ ด แลระบบเคร อข ายของโรงเร ยน และคร ว ดผลในการใช โปรแกรมคล ง ข อสอบออนไลน เมษายน ข นทบทวนตรวจสอบ(Check) คณะท างาน 3.1 น เทศ ก าก บ ต ดตาม 3.2 ประเม นผล เมษายน ข นสร ปและรายงาน (Action) เมษายน 2558 คณะท างาน 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 248,040 บาท เง นงบประมาณ ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 1 ก จกรรมท 1 ประช มเช งปฏ บ ต การ จ ดท าคล งข อสอบออนไลน คร แกนน า โรงเร ยนละ 2 คน จ านวน 44 โรงเร ยน รวม 88 คน (นอกสถานท ) ค าอาหารว างและเคร องด มและ 25,520 25,520 ค าอาหารกลางว น ว นละ 290 บาท 1 ว น 88 คน (290x1x88) ค าตอบแทนว ทยากรจากสพฐ. 42,000 42,000 และท มงาน 7 ช วโมงๆละ 1,200 บาท จ านวน 5 คน (7x1,200x5) เง นนอก งบประมาณ รวม 25,520 42,000

174 174 เง นงบประมาณ เง นนอก งบประมาณ ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม รวม ค าเด นทางว ทยากรด วยเคร องบ น 8,000 8,000 8,000 ต นท นต า รวมก จกรรมท 1 42,000 33,520 75,520 75,520 2 ก จกรรมท 2 ประช มเช งปฎ บ ต การคร กล มสาระ โรงเร ยนท กโรงโรงละ 8 คน ท กกล มสาระ (นอกสถานท ) ค าอาหารว างและเคร องด ม และ ค าอาหารกลางว น ว นละ 290 บาท 2 ว น 224 คน (290x2x224) 129, , ,920 ค าตอบแทนว ทยากร 7 ช วโมงๆ 33,600 33,600 33,600 ละ 600 บาท จ านวน 4 คน 2 ว น (7x600x4x2) ค าว สด 9,000 5,160 9,000 5,160 9,000 รวมก จกรรมท 2 33, ,920 9, , ,520 รวมท งส น 75, ,440 9, , ,040 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 5. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ม ข อสอบมาตรฐาน 5 กล มสาระหล กตามต วช ว ด ของหล กส ตร 5 กล มสาระๆ 2. คร ใช โปรแกรมคล งข อสอบออนไลน ได ร อยละ ก าก บน เทศต ดตามและประเม นผลโรงเร ยนละ 1 คร ง ข อสอบจากสถาบ นต าง ๆ น เทศต ดตามผล น เทศต ดตามผล แบบรายงานการใช คล ง ข อสอบ แบบสอบถาม แบบส มภาษณ

175 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร ม ความร ความเข าใจระบบคล งข อสอบออนไลน ร อยละ คร ม ความร ความสามารถในการน าข อสอบเข าส โปแกรมคล งข อสอบออนไลน ได ร อยละ คร ใช คล งข อสอบออนไลน เพ อพ ฒนาการเร ยนร และว เคราะห ข อสอบโดยใช โปรแกรมคล ง ข อสอบออนไลน ได ร อยละ โรงเร ยนท กโรงม คล งข อสอบออนไลน ท กกล มสาระ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล) ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

176 176 โครงการ การพ ฒนานว ตกรรมการใช เทคโนโลย รห สโครงการ 313 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล 3. นายภาสกร ทองเม ด ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ธ นวาคม 2557 งบประมาณ 55,000 บาท หล กการและเหต ผล ป จจ บ นหน วยงานต างๆได น าระบบสารสนเทศมาใช ในองค กรก นอย างแพร หลาย เพ อให การปฏ บ ต งาน สามารถด าเน นการได ท นต อสถานการณ ท เปล ยนแปลงไป ซ งจ าเป นต องอาศ ยเทคโนโลย ท ท นสม ยมาพ ฒนา ระบบฐานข อม ลท ม อย มากมายให เป นระบบ เพ อให หน วยงานหร อผ ใช บร การสามารถเข าถ งข อม ลสารสารเทศได อย างรวดเร ว ไม ม ข อจ าก ดทางด านเวลา ด งน นในการพ ฒนาการบร หารจ ดการของหน วยงานภาคร ฐด วยการน า ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช เพ อปร บปร งระบบงานให ม ประส ทธ ภาพ ม ความถ กต อง รวดเร ว อ นจะเป นประโยชน ต อการจ ดการและการต ดส นใจของผ บร หารน นจ งเป นส งจ าเป นส าหร บพ ฒนาองค กรอย าง ย งย น ได เล งเห นความส าค ญของการพ ฒนาด งกล าว ซ งใน การพ ฒนาเทคโนโลย ให ท นสม ยจ าเป นต องได ร บความร ใหม ๆ และบ คลากรได ร บความร ประสบการณ ใหม ๆ เพ อให ก าวท นต อความเปล ยนแปลง และไม ล าหล งหน วยงานอ น ๆ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานของคร และบ คลากร 2.2 เพ อพ ฒนาระบบการบร หารงานของส าน กงานเขตและสถานศ กษา 3. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ บ คลากรและผ บร หาร จ านวน 9 คน ต อยอดการใช งานให ก บโรงเร ยน 44 โรง 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

177 ด านค ณภาพ สามารถพ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรด านการใช เทคโนโลย สามารถพ ฒนาระบบงานบร หารส าน กงานให ม ความท นสม ย 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ต ลาคม 2557 นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล แต งต งคณะท างาน ศ กษาสภาพการใช เทคโนโลย ประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบการศ กษาด งาน ประสานหน วยงาน/โรงเร ยนท เก ยวข อง ประสานเร องต างๆ เช น การเด นทาง ท พ ก ประช มเตร ยมความพร อมก อนเด นทางเพ อมอบภารก จ ให แต ละคนร บผ ดชอบ จ ดเตร ยมเอกสารส าหร บการศ กษาด งาน เด นทางศ กษาด งานโรงเร ยนเม งรายมหาราชและศ กษา โครงการต นแบบศ นย ทางไกลเพ อการศ กษาพ ฒนา ชนบท เฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง สร ปและรวบรวมข อม ลจากการด งาน จ ดท าร ปเล มรายการผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ธ นวาคม 2557 มกราคม รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 55,000 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก งบประมาณ ท ก จกรรม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม รวม 1 ก จกรรมท 1 ศ กษาด งานโรงเร ยน เม งรายมหาราชและศ กษาโครงการ ต นแบบศ นย ทางไกลเพ อการศ กษา พ ฒ น า ช น บ ท เ ฉ ล ม พ ร ะ เ ก ย ร ต มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง (9 คน) ค าอาหาร 3 ม อ ว นละ 500 บาท 5 ว น 9 คน (500x5x9) ค าท พ ก 9 คนๆละ 500 บาท 5 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 ค น (9x500x5) 10,000 ค าน าม นเช อเพล ง 10,000 10,000 รวมท งส น 55,000 55,000 55,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

178 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนา ศ กยภาพ พ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาในส งก ด พ ฒนาระบบการท างานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษาเขต 13 รายงานผลโครงการ แบบรายงานผลการด าเน นงาน โครงการ 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพท าให ม ความเข มแข งและท กษะในปฏ บ ต งานมากย งข น 7.2 คร และบ คลากรม เคร อข ายการปฏ บ ต งานระด บเขตพ นท การศ กษา 7.3 คร และบ คลากรน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการสน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาใน ส งก ด ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล) ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

179 179 โครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดการระบบเคร อข ายข นส ง รห สโครงการ 314 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. นายไพร ช แสงทอง 2. นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล 3. นายภาสกร ทองเม ด ระยะเวลาดาเน นการ ม นาคม ม ถ นายน 2558 งบประมาณ 212,860 บาท หล กการและเหต ผล ป จจ บ นได ม การใช ระบบอ นเตอร เน ตเพ มมากข น ท าให การบร หารจ ดการเก ยวก บระบบเคร อข ายม ความ ยากล าบาก เน องจากม การใช อ ปกรณ หลากหลายในการเข าใช ไม ว าจะเป นคอมพ วเตอร โทรศ พท เคล อนท หร อ แท บเลต ซ งหากม การจ ดการระบบเคร อข ายท ไม ด อาจท าให การใช งานไม ม ประส ทธ ภาพ เพ อเป นการส งเสร มให สถานศ กษาของ ได ม การ จ ดการระบบเคร อข ายให ม ประส ทธ ภาพ จ งได จ ดท าโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การการจ ดการระบบเคร อข ายข นส งข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให โรงเร ยนในส งก ด สพม.13 ม การจ ดการระบบเคร อข ายอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อพ ฒนาระบบเคร อข ายภายในโรงเร ยนส งก ด สพม เป าหมาย เช งปร มาณ อบรมบ คลากรของสถานศ กษา โรงเร ยนละ 2 คนและคณะท างาน 15 รวมจ านวน 69 คน ระยะเวลาการฝ กอบรม 3 ว น เช งค ณภาพ 1. โรงเร ยนในส งก ด สพม.13 ม การจ ดการระบบเคร อข ายอย างม ประส ทธ ภาพ 2. โรงเร ยนในส งก ด สพม.13 ม ระบบเคร อข ายภายในโรงเร ยนด ข น

180 ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 เสนอขออน ม ต โครงการ ม.ค.58 2 แต งต งคณะท างาน เม.ย.58 3 ประสานว ทยากร/ จ ดท าหล กส ตร เม.ย.58 4 แจ งโรงเร ยนเสนอรายช อผ เข าร บการอบรม เม.ย.58 พ.ค.58 5 จ ดท าเอกสารประกอบการอบรม เม.ย.58 พ.ค.58 6 ด าเน นการจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ 5 8 พ.ค.58 7 ประเม น /สร ปผล / รายงานผลโครงการ ม.ย รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 212,860 บาท เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา เง นนอก งบประมาณ ท ก จกรรม รวม 1 ก จกรรมท 1 อบรมเช งปฎ บ ต การ เคร อข าย โรงเร ยนละ 2 คน 44 โรง เจ าหน าท 6 คน รวม 94 คน 3 ว น (นอกสถานท ) ค าอาหารว างและเคร องด ม และ 81,780 81,780 81,780 ค าอาหารกลางว น ว นละ 290 บาท 3 ว น 94 คน (290x3x94) ค าอาหารเย น ว นละ 1 ม อๆละ ,600 37,600 37,600 บาท 94 คน 2 ว น (1x200x94x2) ค าตอบแทนว ทยากร 7 ช วโมงๆละ 50,400 50,400 50, บาท จ านวน 4 คน 3 ว น (7x600x4x3) ค าท พ ก 4 ห องๆละ 1,100 บาท 2 8,800 8,800 8,800 ค น (4x1,100x2) ค าว สด 34,280 34,280 34,280 รวมท งส น 50, ,180 34, , ,860 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

181 181 หล กส ตรการอบรม 1. ระบบปฏ บ ต การ server 2. ความเข าใจเก ยวก บระบบเคร อข ายโพรโตคอล TCP/IP และการต งค าการใช งานเคร อข าย 3. การบร หารจ ดการ server 4. การต ดต ง การต งค าและการบร หารจ ดการ Dynamic Host configuration Protocol 5. การต ดต ง การต งค าและการบร หารจ ดการ Domain Name system (DNS) Zone 6. การต ดต ง และการบร หารจ ดการไซต บนระบบเคร อข าย 7. การต ดต ง การต งค าและการบร หารจ ดการ Web Hosting 8. การบร หารจ ดการ File Server, Print Server และ การใช งานพร นเตอร ร วมก นผ านระบบเคร อข าย 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ผลผล ต (Outputs) โรงเร ยนในส งก ด สพม.13ม ความร ความเข าใจในการ จ ดการระบบเคร อข าย โรงเร ยนในส งก ด สพม.13 จ ดการระบบเคร อข ายได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลล พธ (Outcomes) บ คลากรม ความพ งพอในในการปฏ บ ต งาน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจในการให บร การ ประเม นจากการ ปฏ บ ต งาน การส งเกต สอบถาม การส มภาษณ ประเม นความ พ งพอใจ แบบประเม น แบบส งเกต แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบประเม น 7. ผลท คาดว าจะได ร บ โรงเร ยนในส งก ด สพม.13 สามารถจ ดการระบบเคร อข ายภายในโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางล ดดาวรรณ ช ณหพ มล) ผ อ านวยการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

182 182 โครงการ ประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) รห สโครงการ 315 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 2. นางกรว กา ฉ นนานนท 3. นางส ท น พ ทธชาต ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 165,000 บาท หล กการและเหต ผล ตามท กระทรวงศ กษาธ การ ได ด าเน นการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) โดยม งเน นให เก ดการเปล ยนแปลงในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยย คใหม คร ย คใหม สถานศ กษา และแหล งเร ยนร ใหม และระบบบร หารจ ดการใหม ต องอาศ ยการด าเน นการพ ฒนาในกระบวนการต าง ๆ ท เช อมโยงก นท ง กระบวนการด านหล กส ตร การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล ซ งเน นในการยกระด บค ณภาพผ เร ยนให เต มตามศ กยภาพน น ซ งในป งบประมาณ 2558 ได ก าหนด จ ดเน นส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ค อ ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนใน 5 กล มสาระการเร ยนร หล กให เพ มข น รวมท งเพ มศ กยภาพน กเร ยนในด านภาษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาส ความเป นหน งในภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต เป นหน วยงานท ร บผ ดชอบในการส งเสร มสน บสน น ให สถานศ กษา ม ความเข มแข งในด านการว ดและประเม นผล สามารถว ดและประเม นค ณภาพน กเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ สร างความเข มแข งด านการว ดและประเม นผ เร ยนเพ อการประก นค ณภาพ จากการศ กษาว จ ยท เก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมเพ อพ ฒนาคร ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พบว า การฝ กอบรมคร สามารถพ ฒนาให คร ได เพ มพ นความร ความเช ยวชาญ ม ความม นใจในการจ ดการเร ยนร ม เจต คต ท ด ต อการจ ดการเร ยนร และสามารถพ ฒนาความก าวหน าในว ชาช พได แสดงให เห นว า การฝ กอบรมเป น กระบวนการหน งท สามารถน ามาใช ในการพ ฒนาคร ท งด านความร ท กษะและเจตคต ในการจ ดการเร ยนร ให ด ข นได อ กท งผลการส งเคราะห งานว จ ยตามโครงการว จ ยและพ ฒนาการประเม น เพ อการเร ยนร ของน กเร ยนและ การสอนของคร ระด บการศ กษาข นพ นฐาน (AsSIL) ได หล กส ตรการฝ กอบรมการพ ฒนาคร ด านการประเม นเพ อ การเร ยนร ส าหร บการด าเน นงานต อไปเพ อการสร างความเข มแข งทางด านการประเม นแก บ คลากรเขตพ นท

183 183 การศ กษา ซ งได แก ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนใน 5 กล มสาระการเร ยนร หล ก เพ อสอดคล องก บจ ดเน นของ สพฐ. ด งน น จ งเห นควรจ ดฝ กอบรมบ คลากรเขตพ นท การศ กษา และ บ คลากรคร เพ อสร างความเข มแข งด านการว ดและประเม นผล โดยม งเน นการประเม นผลท สอดร บก บจ ดเน น ค ณภาพผ เร ยนจ ดเปล ยนการปฏ ร ปการศ กษาไทย โดยใช ร ปแบบของเคร องม อท ใกล เค ยงก บแบบทดสอบท ใช ใน การสอบ ONET ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) เพ อให เด กได ค นเคยก บร ปแบบ การทดสอบระด บชาต ท ม งเน นท กษะการค ดข นส งอ กด วย 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างความตระหน กในความส าค ญของการว ดผลและประเม นผล และการใช ผลการประเม น ในการยกระด บผลส มฤทธ ของผ เร ยน 2.2 เพ อพ ฒนาคร และศ กษาน เทศก ในด านว ดผลและประเม นผล 2.3 เพ อส งเสร มพ ฒนากระบวนการว ดผลประเม นผลเป นกลไกในการยกระด บผลส มฤทธ ของผ เร ยน 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ โรงเร ยนละ 1 คน รวมจ านวน 44 คน คร ผ สอนปฏ บ ต หน าท ห วหน างานว ดผลหร องานว ชาการ โรงเร ยนละ 1 คน รวมจ านวน 44 คน และคร ผ สอนปฏ บ ต หน าท ห วหน างาน น เทศภายใน โรงเร ยนละ 1 คน รวมจ านวน 44 คน รวมท งส น 132 คน ศ กษาน เทศก และคณะท างาน จ านวน 18 คน จ ดประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผล ระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) จ านวน 2 ว น จ ดท าเอกสารรวบรวมสร ปผลงาน จ านวน 20 เล ม 3.2 เช งค ณภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ศ กยภาพในการพ ฒนาการเร ยนร การว ดผลและประเม นผล การจ ดการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละระด บการศ กษาอย างหลากหลาย สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาและม ความเข มแข งด านการว ดและประเม นผล เพ อการประก นค ณภาพ

184 ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม 1 ก จกรรมประช มฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอน ด านเทคน คการว ดและประเม นผลระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) 2 ก จกรรมประช มเตร ยมความพร อม และจ ดท าเคร องม อ ในการก าก บ ต ดตามการด าเน นการพ ฒนากระบวนการ ว ดผลประเม นผลเป นกลไกในการยกระด บผลส มฤทธ ของผ เร ยน 3 ก จกรรมก าก บ ต ดตามการด าเน นการพ ฒนากระบวนการ ว ดผลประเม นผลเป นกลไกในการยกระด บผลส มฤทธ ของผ เร ยน ระยะเวลา ด าเน นงาน ธ.ค.ม.ค. 57 ม.ค. 57 ผ ร บผ ดชอบ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ ม.ค.ก.พ. 57 นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ 4 ก จกรรมสร ปรวบรวมผลการด าเน นก จกรรมโครงการ ก.พ. 57 นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 165,000 บาท ก จกรรม/รายการ ก จกรรมท 1 ประช มฝ กอบรม เช ง ปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอนด านเทคน ค การว ดและประเม นผลระด บช นเร ยน (Classroom Assessment) นอก สถานท เป าหมาย ด าเน นก จกรรม 2 ว น จ านวน 150 คน 1.2 ค าอาหารว าง/เคร องด ม 4 ม อๆละ 50 บาท จ านวน 150 คน (4x50x150) 1.2 ค าอาหารกลางว น 2 ม อๆละ 200 บาท จ านวน 150 คน (2x200x150) 1.3 ค าใช จ ายส าหร บว ทยากร ค าตอบแทนว ทยากร 3 คนๆละ 3 ช วโมงๆละ 1,200 บาท 2 ว น (3x3x1,200x2) เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 30,000 60,000 20,000 30,000 60,000 20,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 30,000 60,000 20,000

185 185 ก จกรรม/รายการ ค าใช จ ายในการเด นทางของ ว ทยากร จ านวน 3 คนๆละ 5,000 บาท (3x5,000) ค าท พ กว ทยากร 2 ค น จ านวน 2 ห องๆละ 1,200 บาท (2x2x1,200) 1.4 ค าจ ดท าเอกสารประกอบการ ประช มอบรมเช งปฏ บ ต การฯ 150 เล มๆ ละ 60 บาท (150x60) 1.5 ค าว สด เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 15,000 15,000 4,800 9,000 4,800 9,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 15,000 4,800 9, รวมก จกรรมท 1 20, ,800 9, , ,550 ก จกรรมท 2 ประช มเตร ยมความพร อม และจ ดท าเคร องม อ ก าก บ ต ดตามการ ด าเน นการพ ฒนากระบวนการว ดผล ประเม นผล เป าหมาย จ านวน 15 คน 1 ว น 2.1 ค าอาหารว าง/เคร องด ม 2 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 15 คน (2x35x15) 2.2 ค าอาหารกลางว น 1 ม อๆละ 120 1,050 1,800 1,050 1,800 1,050 1,800 บาท จ านวน 15 คน (1x120x15) รวมก จกรรมท 2 2,850 2,850 2,850 ก จกรรมท 3 การก าก บ ต ดตามการ ด าเน นการพ ฒนากระบวนการว ดผล ประเม นผล เป าหมาย โรงเร ยนในส งก ด 44 โรงเร ยน ผ ด าเน นการ 15 คน จ านวน 7 ว น 3.1 ค าเบ ยเล ยง 7 ว นๆละ 120 บาท จ านวน 15 คน(7x15x120) 12,600 12,600 12,600 รวมก จกรรมท 3 12,600 12,600 12,600 ก จกรรมท 4 สร ปรวบรวมผลการด าเน น ก จกรรมโครงการ เป าหมาย จ ดท าเอกสารรายงานผลการ ด าเน นงาน แจกไปย งโรงเร ยน 44 โรงเร ยน และประกอบการประเม น

186 186 ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม หน วยงาน จ านวน 50 เล มๆ ละ 200 บาท (50x200) 10,000 10,000 10,000 รวมก จกรรมท 4 10,000 10,000 10,000 รวมท งส น 20, ,250 19, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. ร อยละของเข าร วมก จกรรมโครงการ ม การพ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพในพ ฒนา การเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละระด บ การศ กษาอย างหลากหลาย 2. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมโครงการได ร บ การเสร มสร างขว ญและก าล งใจในการพ ฒนา การเร ยนร อย างเหมาะสมสอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษา 3. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมท ม ความพ งพอใจต อการด าเน นก จกรรมโครงการ 4. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมโครงการม ศ กยภาพในการพ ฒนาการเร ยนร การว ดผลและ ประเม นผลการจ ดการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยน ในแต ละระด บการศ กษาอย างหลากหลาย เป นแบบอย างได การส มภาษณ /สอบถาม การประเม นช นงาน การน าเสนอ สอบการความพ งพอใจ การรวบรวมช น การประเม นช นงาน/ การน าเสนอผลงาน การรวบรวมช น การประเม นช นงาน/ การน าเสนอผลงาน ผลการก าก บ ต ดตาม แบบบ นท กการส มภาษณ / แบบสอบถาม แบบบ นท กการประเม น แบบสอบถาม ความพ งพอใจ เอกสารรวบรวมสร ปผล การด าเน นก จกรรมโครงการ แบบบ นท กการส มภาษณ / แบบสอบถาม แบบบ นท กการประเม น แบบบ นท กการก าก บ ต ดตาม

187 ผลท คาดว าจะได ร บ คร ผ สอน และบ คลากรทางการศ กษาม ความเข มแข งด านการว ดและประเม นผล โดยม งเน นการประเม นผล ท สอดร บก บจ ดเน นค ณภาพผ เร ยนจ ดเปล ยนการปฏ ร ปการศ กษาไทย ตลอดจนการสร างเคร องม อ ท ม ร ปแบบ ของเคร องม อท ใกล เค ยงก บแบบทดสอบท ใช ในการสอบ ONET ของสถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) เพ อให เด กได ค นเคยก บร ปแบบการทดสอบระด บชาต ท ม งเน นท กษะการค ดข นส ง ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางกรว กา ฉ นนานนท ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

188 188 โครงการ ข บเคล อนการปฏ ร ปการจ ดการเร ยนร ของคร ด วยระบบการน เทศภายใน รห สโครงการ 316 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ นายส ช พ นวลอ อนและคณะศ กษาน เทศก ท กคน ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 80,000 บาท หล กการและเหต ผล เน องจากผลการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนในส งก ด ในป ท ผ านมาย งไม สามารถยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนให ส งข นได ตามเป าหมาย น กเร ยนย ง อ อนด อยในเร องการค ดว เคราะห และการเช อมโยงความความร สาเหต หล กเน องจากการจ ดกระบวนการเร ยนร ชองคร แม ได ร บการอบรมให ความร มาอย างมากมายแล วก ตามคร ย งคงใช ว ธ การสอนแบบเด มจ งไม สามารถ ปฏ ร ปการเร ยนร ได อย างแท จร ง การสร างความเข มแข งของการน เทศภายในของแต ละโรงเร ยน ซ งสามารถด าเน นการได อย างต อเน อง และช วยให คร ได ปฏ บ ต อย างจร งจ งจนเป นน ส ยเก ดเป นว ฒนธรรมขององค กร สามารถท จะปฏ ร ปการจ ดการ เร ยนร ของคร ตามเจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษา 2.ว ตถ ประสงค เพ อปร บเปล ยนการจ ดการเร ยนร ของคร จากผ สอนให เป นการจ ดการเร ยนร อย างแท จร ง 3.เป าหมาย โรงเร ยนในส งก ด 3.1 โรงเร ยนขนาดเล ก/ขนาดกลาง จ งหว ดตร ง จ านวน 21 โรงเร ยน 3.2 โรงเร ยนขนาดเล ก/กลาง/ใหญ จ งหว ดกระบ จ านวน 15 โรงเร ยน

189 189 4.ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 พ ฒนาคร ผ สอน (Training On Job) 1 ต.ค.5730 ก.ย.58 ศ กษาน เทศก ประจ ากล ม สาระการเร ยนร 2. พ ฒนาคร ผ น เทศภายใน (Training On Job) 1 ต.ค.5730 ก.ย.58 ศ กษาน เทศก ประจ ากล ม สาระการเร ยนร 3. ประช มส มมนาการจ ดการเร ยนร ของคร แต ละ กล มสาระการเร ยนร ภาคเร ยนละ 1 คร ง ศ กษาน เทศก ประจ ากล ม สาระการเร ยนร 5.รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 80,000 บาท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 พ ฒนาคร รวมก จกรรมท 1 ก จกรรมท 2 พ ฒนาคร ผ น เทศ ภายใน รวมก จกรรมท 2 ก จกรรมท 3 ประช มส มมนาการ จ ดการเร ยนร ของคร แต ละกล ม สาระการเร ยนร ค าอาหารและเคร องด ม จ านวน 2,000 คนๆละ 40 บาท (2,000x40) 80,000 80,000 80,000 รวมก จกรรมท 3 80,000 80,000 80,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

190 190 6.การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1.ผลส มฤทธ ทางการเร ยน เปร ยบเท ยบผลการพ ฒนาของแต ข อม ลท น ามาใช ส าหร บการ 2.ผลการทดสอบระด บชาต (ONET) 3.ผลการสอบเข ามหาว ทยาล ย 4.ผลการแข งข นท กษะว ชาการ ละป เปร ยบเท ยบ 7.ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร ปร บเปล ยนร ปแบบการจ ดการเร ยนร อย างย งย น 7.2 ต วช ว ดความส าเร จท กต วช ว ดพ ฒนาส งข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นายส ช พ นวลอ อน) ศ กษาน เทศก ช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

191 191 โครงการ น เทศก าก บ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 317 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. ว าท ร.ต.นพดล ร กษ แก ว 2. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 3. นายส ช พ นวลอ อน 4. นางไรว ลย สมาธ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 225,000 บาท หล กการและเหต ผล นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ได ก าหนดว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย กลย ทธ ข อ 6 จ ดระบบน เทศ ต ดตามและรายงานผล จ ดเน นส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา ข อ คร ได ร บการน เทศแบบก ลยาณม ตร โดยเขตพ นท การศ กษา และโดยเพ อนคร ท งในโรงเร ยนเด ยวก น หร อระหว างโรงเร ยน หร อภาคส วนอ นๆ ตามความพร อมของโรงเร ยน จ ดเน นส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หาร จ ดการ ข อ โรงเร ยนท ไม ผ านการร บรองค ณภาพภายนอก และท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต า กว าค าเฉล ยของประเทศ ได ร บการแก ไขแทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม และประเม นผล โดยส าน กงานเขต พ นท การศ กษาท าหน าท ส งเสร มสน บสน น และเป นผ ประสานงานหล ก ให โรงเร ยนท าแผนพ ฒนาเป นรายโรง ร วมก บผ ปกครอง ช มชน และองค กรอ นๆ ท เก ยวข อง และข อ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หาร จ ดการอย างม ค ณภาพ เพ อสนองนโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 โดยกล มน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา จ งม ความจ าเป นต องจ ด โครงการ/ก จกรรมน เทศก าก บ ต ดตาม และประเม นผลการจ ดการศ กษา ป งบประมาณ 2558 ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 น เทศ ก าก บ ต ดตามให ความช วยเหล อคร ในโรงเร ยนในส งก ด ด านการจ ดการเร ยนการสอน 2.2 ประเม นผลการด าเน นงานของโรงเร ยน เพ อน าข อม ลมาใช ประกอบการพ ฒนาปร บปร ง 2.3 รายงานให ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานทราบ

192 เป าหมาย 3.1 ผลผล ต คร ในโรงเร ยนในส งก ด ได ร บการน เทศ ก าก บ ต ดตามท กโรงไม ต ากว าภาคเร ยนละ 2 คร ง โรงเร ยนในส งก ดได ร บการประเม นผลท กโรง ไม ต ากว าภาคเร ยนละ 2 คร ง 3.2 ผลล พธ คร ในโรงเร ยนในส งก ดสามารถด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนส งข นไม ต ากว า ร อยละ ม ข อม ลส าหร บใช ประกอบการพ ฒนา ปร บปร งการด าเน นงาน และการรายงานผล 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดท าโครงการเสนอเพ ออน ม ต พฤศจ กายน แต งต งคณะกรรมการ/ประช มจ ดท าแผน/ก าหนดการ พฤศจ กายน ด าเน นการน เทศ ก าก บ ต ดตามและประเม นผล ป งบประมาณ 2558 พฤศจ กายน 2557 ก นยายน สร ป รายงานผลการด าเน นงาน ก นยายน รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 225,000 บาท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม ก จกรรมท 1 ประช มการจ ดท า แผนปฏ บ ต การน เทศและเคร องม อน เทศ ประช มจ ดท าแผนปฏ บ ต การน เทศ และเคร องม อน เทศ ภาคเร ยนละ 2 คร ง รวม 4 คร ง ศ กษาน เทศก และเจ าหน าท 15 คน 1. ค าอาหารว างและเคร องด ม ม อละ 50 12,000 12,000 บาท 4 คร งๆละ 4 ม อ 15 คน (50x4x4x15) 2. ค าอาหารกลางว น ม อละ 150 บาท 18,000 18,000 4 คร งๆละ 2 ม อ15 คน (150x4x2x15) 3. ค าอาหารเย น ม อละ 200 บาท 4 12,000 12,000 คร งๆละ 1 ม อ 15 คน (200x4x1x15) 4. ค าท พ ก ค นละ 500 บาท 4 คร งๆละ 30,000 30,000 1 ค น 15 คน (500x4x1x15) นายส ช พ นวลอ อน นางไรว ลย สมาธ และคณะ เง นนอก งบประมาณ รวม 12,000 18,000 12,000 30,000

193 193 ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม 5. ค าว สด รวมก จกรรมท 1 72, ,700 72,700 ก จกรรมท 2 ประช มศ กษาน เทศ ประจ าเด อน (จ านวน 15 คน) ประช มสร ปการน เทศ ต ดตาม การ ด าเน นงานของสถานศ กษาในส งก ด เด อนละ 1 คร ง (จ านวน 8 คร ง) 1. ค าอาหารว างและเคร องด ม ม อละ 35 บ า ท 8 ค ร ง ๆ ล ะ 2 ม อ 1 5 ค น (35x8x2x15) 2. ค าอาหารกลางว นม อละ 120 บาท 8 8,400 14,400 8,400 14,400 8,400 14,400 คร งๆละ 1 ม อ 15 คน (120x8x1x15) รวมก จกรรมท 2 22,800 22,800 22,800 ก จกรรมท 3 การน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ของสถานศ กษา ด าเน นการน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการพ ฒนาค ณภาพทาง การศ กษาของสถานศ กษา จ านวน 5 คร งๆละ 8 ว น จ านวน 20 คน 1. ค าเบ ยเล ยง ว นละ 120 บาท 5 คร งๆ 96,000 96,000 96,000 ละ 8 ว น 20 คน (120x5x8x20) รวมก จกรรมท 3 96,000 96,000 96,000 ก จกรรมท 4 ประช มปฏ บ ต การ สร ปผลการด าเน นงานและศ กษาด งาน ประช มเช งปฏ บ ต การสร ปผลการ ด าเน นงานและศ กษาด งาน จ านวน 2 ว น 15 คน 1. ค าอาหารว างและเคร องด มม อละ 50 บ า ท 2 ว น ๆ ล ะ 2 ม อ 1 5 ค น (50x2x2x15) 2. ค าอาหารกลางว น ม อละ 150 บาท 2 คร งๆละ 1 ม อ 15 คน (150x2x15) 3,000 4,500 3,000 4,500 3,000 4,500

194 194 ก จกรรม/รายการ 3. ค าอาหารเย น ม อละ 200 บาท 1 คร ง 15 คน (200x15) 4. ค าท พ ก 1 ค นๆละ 500 บาท 15 คน (500x15) 5. ค าจ างเหมารถพร อมน าม นเช อเพล ง 2 ว นๆละ 4,000 บาท (2x4,000) เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 3,000 3,000 7,500 8,000 7,500 8,000 เง นนอก งบประมาณ รวม 3,000 7,500 8,000 รวมก จกรรมท 4 18,000 8,000 26,000 26,000 ก จกรรมท 5 สร ปรายงานผลการ ด าเน นงาน จ ดท าเอกสารรายงานสร ปผลการ 7,500 7,500 7,500 ด าเน นงาน 50 เล มๆละ 150 บาท (50x150) รวมก จกรรมท 5 7,500 7,500 7,500 รวมท งส น 208,800 16, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. น เทศ ก าก บ ต ดตาม 2. ประเม นผลการด าเน นงาน 3. ส ารวจความพ งพอใจของ ผ ร บการน เทศ 1. คร ในโรงเร ยนในส งก ด ได ร บการน เทศ ก าก บ ต ดตามไม ต ากว าภาคเร ยนละ 2 คร ง ท กโรง 2. โรงเร ยนในส งก ดได ร บการประเม นผล ไม ต ากว าภาคเร ยนละ 2 คร ง ท กโรง 3. ร อยละของความพ งพอใจของผ ตอบแบบ ส ารวจ อย ในระด บมาก และมากท ส ด 4. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนโดย ภาพรวมเพ มข น 1. เคร องม อน เทศ ต ดตาม 2. แบบประเม น 3. แบบส ารวจความพ งพอใจ

195 ผลท คาดว าจะได ร บ คร ในโรงเร ยนในส งก ดสามารถด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนส งข นไม ต ากว า ร อยละ 3 ลงช อ (นางไรว ลย สมาธ ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ผ เสนอโครงการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

196 196 โครงการ เวท แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เพ อส งเสร ม สน บสน นการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา รห สโครงการ 318 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ 1. นางบ ญเร อน ปานจ นทร 2. นางกรว กา ฉ นนานนท 3. นางส ท น พ ทธชาต ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน 2558 งบประมาณ 260,700 บาท หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นถ อได ว าส งท ม ความส าค ญและความเจร ญก าวหน า ท หน ไม พ นค อความเจร ญก าวหน า ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ม การเปล ยนแปลงทางด านส งคม เศรษฐก จและการเม องอย างรวดเร วจ งท าให ท ก ประเทศท วโลกจะต องเร ยนร และพ ฒนาประเทศให ท นก บการเปล ยนแปลงของโลก การท ประเทศจะ เจร ญก าวหน าท ดเท ยมประเทศอ นๆ น น ป จจ ยส าค ญประการหน งท ถ อว าเป นห วใจของการพ ฒนาค อ คน หร อ ค ณภาพของคนในประเทศ จ งส งผลให ประเทศไทยได ปฏ ร ปส งคมไทยท งระบบ รวมถ งการปฏ ร ปการศ กษา ซ งคน ท ม ค ณภาพจะต องผ านกระบวนการพ ฒนา ท เร ยกว า การศ กษา ซ งนโยบายร ฐบาล และกระทรวงศ กษาธ การ ได ด าเน นการปฏ ร ปการศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ ส งเสร มการจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ม ค ณภาพมาตรฐาน สามารถผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพส ย คส งคมแห ง การเร ยนร คร เป นบ คคลส าค ญในกระบวนการปฏ ร ปการศ กษา เพราะเป นผ ร บผ ดชอบโดยตรงในการด าเน นการ และเป นกลไกส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การพ ฒนาค ณภาพคร ย คใหม จ งเป นกรอบแนวทางท ส าค ญ ประการหน งในข อเสนอการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท 2 (พ.ศ ) โดยม งเน นให คร เป น ผ เอ ออ านวยให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร สามารถจ ดการเร ยนร ได อย างม ค ณภาพมาตรฐาน สามารถพ ฒนาตนเองและ แสวงหาความร อย างต อเน อง ซ งในการพ ฒนาคร น นต องม การด าเน นการอย างเป นระบบ ต อเน อง ม ความ สอดคล องก บสภาพป ญหาและความต องการของการพ ฒนา โดยการท จะพ ฒนาคร ให ม ค ณล กษณะด งกล าว ข างต น ส งส าค ญค อคร ต องม ความเข าใจเก ยวก บหล กการ แนวทางและทฤษฎ การเร ยนร ท สอดคล องก บ การจ ดการเร ยนร ในย คป จจ บ น ตลอดจนสามารถน าหล กการและทฤษฎ ด งกล าวไปเป นพ นฐานในการออกแบบ การจ ดการเร ยนร และการพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร เพ อส งเสร มการเร ยนร ของผ เร ยนให ม ประส ทธ ภาพ เก ดค ณล กษณะตามท ประเทศชาต และส งคมโลกต องการ

197 197 ด งน น การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาต องเร มต นจากการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งเป นผ ท ม บทบาทส าค ญในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนท กคนได ร บการพ ฒนาอย างเต ม ศ กยภาพ ซ งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ท ให ความส าค ญ ก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอน โดยเฉพาะอย างย งสถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข อง ได ส งเสร ม สน บสน นให ผ สอน สามารถจ ดบรรยากาศ สภาพแวดล อม ส อการเร ยนการสอน ว สด อ ปกรณ และอ านวยความ สะดวก เพ อให ผ เร ยนเก ดการเร ยนร และม ความร นอกจากน ย งก าหนดให สถานศ กษาพ ฒนากระบวนการเร ยน การสอนท ม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละระด บการศ กษา ได เล งถ งความส าค ญในการเสร มสร างศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษา จ งได จ ดท าโครงการเวท แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เพ อส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข น เพ อเป นแนวทางหน งในการจ ดการเร ยนร ในย คส งคม แห งการเร ยนร การแลกเปล ยนประสบการณ ซ งก นและก น รวมท งเป นขว ญและก าล งใจ ศ กยภาพให คร ใน การผล ตและพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร ในการจ ดการเร ยนร ตลอดจนการน านว ตกรรมการเร ยนร ต อยอดส การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนต อไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเสร มสร างศ กยภาพของคร และบ คลากรทางการศ กษาในพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยน ในแต ละระด บการศ กษาอย างหลากหลาย 2.2 เพ อจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และส งเสร มศ กยภาพส ย คส งคมแห งการ เร ยนร 2.3 เพ อเสร มสร างขว ญและก าล งใจในการพ ฒนาการเร ยนร อย างเหมาะสม สอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษา 2.4 เพ อรวบรวมเอกสารผลงานการน าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) ของคร และ บ คลากรทางการศ กษา 3. เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ คร ผ สอนท กกล มสาระโรงเร ยนในส งก ด จ านวน 44 โรงเร ยน ระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 1 คน และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย จ านวน 1 คน รวมจ านวน 792 คน ผ บร หารโรงเร ยน จ านวน 44 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 10 คน จ ดท าเอกสารรวบรวมสร ปผลงานการน าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) จ านวน 100 เล ม 3.2 เช งค ณภาพ คร และบ คลากรทางการศ กษา ม ศ กยภาพในการพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนใน แต ละระด บการศ กษาอย างหลากหลาย สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา

198 คร และบ คลากรทางการศ กษาได แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และน าเสนอ ผลงานส ว ธ ปฏ บ ต ท ด 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม 1 การประช มผ บร หารโรงเร ยน คณะท างาน และ ผ เก ยวข อง ว ตถ ประสงค เพ อ 1. ช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการ เป าหมาย และ กระบวนด าเน นการตามก จกรรมโครงการ 2. น าเสนอว ธ การ/ร ปแบบ หล กเกณฑ การให คะแนน 3. การค ดเล อกคณะกรรมต ดส น 4. ประชาส มพ นธ โครงการ 2 การประช มคณะกรรมการต ดส นการน าเสนอ แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) ว ตถ ประสงค เพ อ 1. ช แจงว ตถ ประสงค ของโครงการเป าหมาย 2. หาร อเก ยวก บว ธ การ/ร ปแบบ หล กเกณฑ การให คะแนน รวมท งแบบบ นท กคะแนน 3 การจ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และส งเสร มศ กยภาพส ย คส งคมแห งการเร ยนร 9 กล ม สาระฯ จ ดเด อนละ 1 กล มสาระ ๆ 12 ว น ว ตถ ประสงค เพ อ 1. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และส งเสร มศ กยภาพส ย คส งคมแห งการเร ยนร ของคร ผ สอนแต ละกล มสาระ ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอ นๆ 2. สอบถามความค ดเห นเก ยวก บการด าเน นก จกรรม โครงการ 4 จ ดท าเอกสารรวบรวมสร ปผลงานการน าเสนอ แลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) ว ตถ ประสงค เพ อ รวบรวมสร ปผลงานการน าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) ระยะเวลา ด าเน นงาน พ.ย.ธ.ค. 57 พ.ย.ธ.ค. 57 ธ.ค. ก.ย.57 ส.ค.ก.ย. 57 ผ ร บผ ดชอบ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ นางกรว กา ฉ นนานนท และคณะ

199 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 260,700 บาท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม ก จกรรมท 1 การประช มผ บร หาร โรงเร ยน คณะท างาน และผ เก ยวข อง เป าหมาย ผ บร หารโรงเร ยน จ านวน 44 คน และคณะท างาน 20 คน รวม 64 คน (นอกสถานท ) 1.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 ม อๆ 3,200 3,200 3,200 ละ 50 บาท 64 คน (1x50x64) รวมก จกรรมท 1 3,200 3,200 3,200 ก จกรรมท 2 การประช มคณะกรรมการ ต ดส นการน าเสนอแลกเปล ยนเร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เป าหมาย คณะกรรมการต ดส น จ านวน 60 คน และคณะท างาน 20 คน รวม 80 คน (นอกสถานท ) 2.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม 1 ม อๆ 4,000 4,000 4,000 ละ 50 บาท 80 คน (1x50x80) เป นเง น รวมก จกรรมท 2 4,000 4,000 4,000 ก จกรรมท 3 การจ ดเวท แลกเปล ยน เร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และ ส งเสร มศ กยภาพส ย คส งคมแห ง การเร ยนร เป าหมาย คร ผ สอน จ านวน 792 คน ผ บร หารโรงเร ยน 44 คน คณะท างาน 34 คน และคณะกรรมการต ดส น จ านวน 60 คน รวม 930 คน (นอก สถานท ) 3.1 ค าเต นท จ ดก จกรรมและพ ธ เป ด 3.2 ค าเคร องเส ยง 9 ว นๆละ 5,000 บาท (9x5,000) 3.3 ค าอาหารว างและเคร องด ม ผ ม เก ยรต ร วมพ ธ เป ด 9 ว น (1x50x9x 50) 3.4 ค าตอบแทนคณะกรรมการต ดส น 80,000 45,000 22,500 80,000 45,000 22,500 80,000 45,000 22,500

200 200 ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ รวม คณะกรรมการจากภายนอก 12,000 12,000 12,000 จ านวน 20 คนๆละ 600 บาท (20x600) ค าค าอาหารว าง/เคร องด ม และ อาหารกลางว นกรรมการจากภายนอก จ านวน 20 คนๆละ 300 บาท (20x300) ค าอาหารว าง/เคร องด ม และอาหาร กลางว นคณะกรรมการภายในหน วยงาน จ านวน 40 คนๆละ 300 บาท (40x300) 3.5 ค าโล รางว ลและเก ยรต บ ตร เก ยรต บ ตรพร อมกรอบ จ านวน 80 รางว ลๆละ 250 บาท (80x250) เก ยรต บ ตรผ เข าร วมก จกรรม 700 คนๆละ 30 บาท (700x30) 3.6 ประชาส มพ นธ และเอกสาร ก าหนดการ จ านวน 400 ช ดๆละ 30 บาท (400x30) 3.7 ค าว สด 6,000 12,000 20,000 21,000 12,000 3,000 6,000 12,000 20,000 21,000 12,000 3,000 6,000 12,000 20,000 21,000 12,000 3,000 รวมก จกรรมท 3 12, ,500 56, , ,500 ก จกรรมท 4 จ ดท าเอกสารรวบรวม สร ปผลงานการน าเสนอแลกเปล ยน เร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เป าหมาย จ ดท าเอกสารรวบรวม สร ปผลงานการน าเสนอแลกเปล ยน เร ยนร ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) จ านวน 100 เล ม 4.1 ค าจ ดท าเอกสารรวบรวมสร ปผล 20,000 20,000 20,000 งานการน าเสนอฯ จ านวน 100 เล มๆละ 200 บาท (100x200) รวมก จกรรมท 4 20,000 20,000 20,000 รวมท งส น 12, ,700 76, , ,700 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

201 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช การส มภาษณ /สอบถาม การประเม นช นงาน การน าเสนอ 1. ร อยละของเข าร วมก จกรรมโครงการ ม การพ ฒนาและเสร มสร างศ กยภาพในพ ฒนา การเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละระด บ การศ กษาอย างหลากหลาย 2. ร อยละของเข าร วมก จกรรมโครงการ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และส งเสร มศ กยภาพส ย คส งคมแห งการเร ยนร 3. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมโครงการได ร บ การเสร มสร างขว ญและก าล งใจในการพ ฒนา การเร ยนร อย างเหมาะสมสอดคล องก บมาตรฐาน การศ กษา 4. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมท ม ความพ งพอใจ ต อการด าเน นก จกรรมโครงการ 5. ร อยละของผ เข าร วมก จกรรมโครงการม การ น าเสนอผลงานส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เป นแบบอย างได การลงช อเข าร วม ก จกรรม ส งเกต การส มภาษณ /สอบถาม สอบการความพ งพอใจ การรวบรวมช น การประเม นช นงาน/ การน าเสนอผลงาน แบบบ นท กการส มภาษณ /แบบสอบถาม แบบบ นท กการประเม น บ ญช ลงเวลาการเข าร วม ก จกรรม แบบบ นท กการส งเกต แบบบ นท กการส มภาษณ /แบบสอบถาม แบบสอบถามความพ ง พอใจ เอกสารรวบรวมสร ปผล การน าเสนอผลงานส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices)

202 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร และบ คลากรทางการศ กษาม ศ กยภาพในการพ ฒนาการเร ยนร ท เหมาะสมก บผ เร ยนในแต ละ ระด บการศ กษาอย างหลากหลาย สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา 7.2 คร และบ คลากรทางการศ กษาได แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ซ งก นและก น และน าเสนอผลงาน ส ว ธ ปฏ บ ต ท ด 7.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาม การน าเสนอผลงานส ว ธ ปฏ บ ต ท ด (Best Practices) เป นแบบอย างได ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางกรว กา ฉ นนานนท ) ศ กษาน เทศก ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางบ ญเร อน ปานจ นทร ) ผ อ านวยการกล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

203 203 โครงการ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด านการส งเสร มการจ ดการศ กษา รห สโครงการ 319 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 50,000 บาท หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรเป นส งจ าเป นและม ความส าค ญมากส าหร บหน วยงาน เน องจากเป นกรรมว ธ ท จะ ช วยเพ มพ นความร ความสามารถและท กษะในการปฏ บ ต งานของบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ค ณภาพบรรล ตามจ ดประสงค ท ต งไว และบรรล เป าหมายของ องค กร นอกจากน การพ ฒนาบ คลากรย งท าให เก ดความส มพ นธ ท ด ระหว างผ ปฏ บ ต งานร วมก น เก ดความ ถ กต องระหว างบ คคล ท าให ม ว ธ การท างานท ด และท าให การปฏ บ ต งานของบ คลากรม ค ณภาพมากย งข น ได เล งเห นความส าค ญของการพ ฒนาคร และบ คลากร ซ งเป นผ ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการการศ กษาให สถานศ กษาในส งก ดม ค ณภาพและประส ทธ ภาพมากย งข น จ งได จ ดโครงการพ ฒนาบ คลากรด านการส งเสร มการจ ดการศ กษา โดยน าบ คลากรท เก ยวข อด านการส งเสร มการ จ ดการศ กษาศ กษาด งานการจ ดการเร ยนการสอนของโรงเร ยนในภ ม ภาคอ น เพ อได ม โอกาในการแลกเปล ยน เร ยนร ว ธ การปฏ บ ต งาน แนวทางการจ ดการศ กษา และนว ตกรรมใหม ของสถานศ กษา 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานของคร และบ คลากร 2.2 เพ อพ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด 2.3 เพ อเสร มสร างเคร อข ายการปฏ บ ต งานด านการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา

204 เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ บ คลากรและผ บร หาร จ านวน 8 คน 3.2 ด านค ณภาพ สามารถพ ฒนาศ กยภาพของคร และบ คลากรด านการส งเสร มการจ ดการศ กษา สามารถพ ฒนาระบบการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาในส งก ด 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาดาเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมท 1 พ ฒนาศ กยภาพคร ปฏ บ ต ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 1 ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ กรกฎาคม ก าหนดกรอบ/หล กส ตรการด าเน นงาน กรกฎาคม ประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบ ส งหาคม 2558 การศ กษาด งาน 6 ประสานงานสถานท /การเด นทาง ส งหาคม ด าเน นงานก จกรรม 1216 ส งหาคม สร ป/รายงาน ก นยายน รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 50,000 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากร 1.1 ค าอาหารในการศ กษาด งาน 19,600 19,600 19,600 7 คน จ านวน 4 ว นๆละ 700 บาท (7x4x700) 1.2 ค าเบ ยเล ยง 240 บาท 6 คน 1,710 1,710 1,710 (6x240) และ 270 บาท 1 คน (270x1) 1.2 ค าท พ ก 4 ห องๆละ 1,200 14,400 14,400 14,400 บาท 3 ค น (4x1,200x3) 1.3 ค าของท ระล ก 4 ช น 4,000 4,000 4,000 ช นละ 1,000 บาท 1.4 ค าพาหนะ 10,290 10,290 10,290 รวมท งส น 46,000 4,000 50,000 50,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ

205 การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ พ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาในส งก ด พ ฒนาระบบการท างานของ กล มส งเสร มกาจ ดการศ กษา สอบถามความพ งพอใจ/ความ ค ดเห นของผ ร วมโครงการ แบบสอบถาม 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร และบ คลากรได ร บการพ ฒนาศ กยภาพท าให ม ท กษะในปฏ บ ต งานมากย งข น 7.2 คร และบ คลากรม เคร อข ายการปฏ บ ต งานระด บเขตพ นท การศ กษา 7.3 คร และบ คลากรน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการสน บสน นการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาในส งก ด ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

206 206 โครงการ เสร มสร างศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม และเล อน ว ทยฐานะ รห สโครงการ 320 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. 1. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง 2. เสร มสร างระบบแรงจ งใจเพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาม ขว ญก าล งใจในการ ท างานสอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานบ คคล ผ ร บผ ดชอบ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางก นยา ใจสม ทร 3. นางก ตต ยา ช ดเช อ 4. นางร งร ตน ท มกล บ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 100,000 บาท งบ สพม.13 60,030 บาท รองบประมาณ 39,970 บาท หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา พ.ศ มาตรา 39 ก าหนดให ต าแหน งคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก เป นต าแหน งท ม ว ทยฐานะ และในมาตรา 54 ก าหนดว า การให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาม ว ทยฐานะใดและการเล อนเป นว ทยฐานะใด ต องเป นไปตามมาตรฐานว ทยฐานะท ก.ค.ศ.ก าหนด ซ ง ก.ค.ศ.ได ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ ประเม นข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อให ม และเล อนว ทยฐานะตามหน งส อส าน กงาน ก.ค.ศ. ท ศธ /ว25 ลงว นท 29 ธ นวาคม 2548 และหน งส อส าน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ /ว17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 จากการด าเน นการเพ อประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม และเล อนว ทยฐานะ ช านาญการพ เศษของ ต งแต เด อนพฤศจ กายน 2553 (ก อต ง สพม.13) จนถ งเด อนพฤศจ กายน 2557 พบว า ม ข าราชการคร จ านวนมากได ส งผลงานทางว ชาการตาม หล กเกณฑ และว ธ การท ก าหนดเพ อม และเล อนว ทยฐานะช านาญการพ เศษ แต ผลปรากฏเป นท ประจ กษ ว า คร ส วนใหญ ท ส งผลงานทางว ชาการด งกล าว ไม ผ านการประเม นจากคณะกรรมการผ ประเม นเน องจากค ณภาพของ

207 207 ผลงานทางว ชาการไม ผ านเกณฑ ท ก าหนด ม ผ ผ านการประเม นค ดเป นร อยละ 35 ของจ านวนผ เสนอขอร บการ ประเม น เพ อให การด าเน นการในป งบประมาณน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ส งผลจ านวนผ ผ านการประเม น เพ มส งข น ม ขว ญและก าล งในการปฏ บ ต งาน นอกจากน จะได ทราบถ งป จจ ยท ส งผลกระทบต อการจ ดท าผลงาน ทางว ชาการ ท าให ผลงานไม ผ านการประเม นของคณะกรรมการประเม น ซ งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 จะสามารถแก ไขป ญหาได ท นท วงท ส งผลให จ านวนผ ผ านการประเม นข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม และเล อนว ทยฐานะช านาญการพ เศษของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ม อ ตราเพ มส งข น เป นขว ญและก าล งใจของข าราชการคร ส งผลต อประส ทธ ภาพในการ จ ดการเร ยนการสอน ยกระด บผลส มฤทธ ของน กเร ยน จ ง จ ดท าโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให จ านวนผ ผ านการประเม นท ได ร บแต งต งให ม และเล อนว ทยฐานะเพ มมากข น 2. เพ อให การตรวจผลงานทางว ชาการของคณะกรรมการประเม นเป นไปในท ศทางและ มาตรฐานเด ยวก น 3. เป าหมาย 1. คณะกรรมการประเม นว ทยฐานะ จ านวน 34 คน 2. ผ ขอร บการประเม นว ทยฐานะ จ านวน 16 คน 3. เจ าหน าท ผ เก ยวข อง จ านวน 2 คน 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลา ด าเน นการ 1 ประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม และเล อนว ทยฐานะ 1.1 ขออน ม ต โครงการ พ.ย แต งต งคณะกรรมการ พ.ย ประช มคณะกรรมการประเม น เพ อซ กซ อมความ พ.ย. ธ.ค เข าใจและมอบเอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานและผลงาน ทางว ชาการ 1.4 ประช มคณะกรรมการประเม น เพ อสร ปผลการ ประเม นและมอบเอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานและ ผลงานทางว ชาการกรณ ปร บปร งผลงานฯ ธ.ค ก.ย.2558 ผ ร บผ ดชอบ นางก ตต ยา ช ดเช อ นางร งร ตน ท มกล บ

208 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 100,000 บาท งบสพม.13 60,030 บาท รองบประมาณ 39,970 บาท ก จกรรม/รายการ ก จกรรมท 1 ประเม นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อให ม และ เล อนว ทยฐานะ การด าเน นการ จ ดประช มคณะกรรมการเพ อซ กซ อม ความเข าใจและมอบเอกสารรายงานผล การปฏ บ ต งานและผลงานทางว ชาการ ส ร ป ผ ล การประเม นและมอบ เอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานและ ผลงานทางว ชาการกรณ ปร บปร งผลงาน ด งน 1. ค า อ า ห า ร ว า ง แ ล ะ เ ค ร อ ง ด ม คณะกรรมการฯ และเจ าหน าท จ านวน 66 คน ม อละ 35 บาท (66X35) 2. ค าอาหารกลางว นคณะกรรมการฯ จ านวน 34 คน ม อละ 120 บาท (34X1X120) 3. ค าพาหนะกรรมการฯ จ านวน 34 คนๆ ละ 690 บาท (34X690) 4. ค าเบ ยเล ยงเจ าหน าท ฯ 8 กล มๆ ละ 1 คร งๆ ละ 2 คน คนละ 240 บาท 5. ค าเบ ยประช มกรรมการฯ ประธาน (8X625) กรรมการ (8X500) 6. ค าท พ กกรรมการฯ 2 คน ว ทยฐานะเช ยวชาญ 1 คนๆ ละ 1,200 บาท (1X1,200) ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ 1 คนๆ ละ 800 บาท (1X800) 7. ค าเบ ยเล ยงกรรมการฯ 2 คน ว ทยฐานะเช ยวชาญ 1 คนๆ ละ เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม 2,310 2,310 4,080 4,080 23,460 23,460 3,840 3,840 9,000 9,000 1,200 1, เง นนอก งบประมาณ รวม 2,310 4,080 23,460 3,840 9,000 1,

209 209 ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 270 บาท (1X270) ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ 1 คนๆ ละ 240 บาท (1X240) 8. ค าอ านผลงานทางว ชาการ 16 รายๆ ละ 3,000 บาท (16X3,000) 8, ,030 39, , ค าน าม นเช อเพล งจ ดส งผลงาน 8 6,800 6,800 6,800 กล มว ชาๆ ละ 1 คร งๆละ 850 บาท (8X850) รวมท งส น 8,030 52,000 60,030 39, ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช จ านวนผ ท เสนอขอร บการประเม นได ร บการแต งต งให ม และเล อนว ทยฐานะเพ มข น ตรวจน บ การน บจ านวน 7. ผลท คาดว าจะได ร บ จ านวนผ ผ านการประเม นท ได ร บแต งต งให ม และเล อนว ทยฐานะเพ มมากข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางก ตต ยา ช ดเช อ) น กทร พยากรบ คคลช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางก นยา ใจสม ทร) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ รวม

210 210 โครงการ ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 321 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. 1. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล อ อย างต อเน อง 2. เสร มสร างระบบแรงจ งใจเพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาม ขว ญก าล งใจในการ ท างานสอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบ นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ระยะเวลาดาเน นการ 1 ต ลาคม ส งหาคม 2558 งบประมาณ 200,000 บาท หล กการและเหต ผล ป ญหายาเสพต ดเป นป ญหาส าค ญซ งม ผลกระทบและเป นภ ยต อความม นคงของประเทศ ป จจ บ นน จะ พบว ากล มเยาวชนในว ยเร ยนได เข าไปอย ในวงจรของยาเสพต ดหลากหลายร ปแบบ ท งในร ปของน กเสพรายใหม หร อน กค ารายใหม และยาเสพต ดได เข าไปแพร ระบาดในสถานศ กษาอย างรวดเร ว ซ งถ อว าเป นป ญหาส าค ญท ควรได ร บการป องก นและแก ไขอย างเร งด วนและจร งจ ง ร ฐบาลจ งได ก าหนดให การป องก นและแก ไขป ญหายา เสพต ดเป นวาระแห งชาต และก าหนดย ทธศาสตร พล งแผ นด นเอาชนะยาเสพต ดอย างย งย นเพ อให ท กหน วยงาน ท เก ยวข องด าเน นการข บเคล อนงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดตามแผนย ทธศาสตร ท ก าหนดไว ท งน ได ก าหนดให กระทรวงศ กษาธ การ เป นหน วยงานหล กร บผ ดชอบแผนท 3 แผนการสร างภ ม ค มก นและสร างระบบ ป องก นเฝ าระว งและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ได เล งเห นความส าค ญของป ญหายาเสพต ดท ก าล ง แพร ระบาดเข าส สถานศ กษาและกล มน กเร ยนอย างรวดเร ว จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาศ กยภาพคร ผ ปฏ บ ต งาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา เพ อให การปฏ บ ต เก ดประส ทธ ภาพมากย งข น จ งได จ ด โครงการป องและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ป งบประมาณ 2558 เพ อเสร มสร างความเข มแข งและ พ ฒนาศ กยภาพของคร ให สถานศ กษาปลอดยาเสพต ดอย างย งย น

211 ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาศ กยภาพของคร ผ ปฏ บ ต งานด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 2.2 เพ อสร างเคร อข ายคร แกนน าต านภ ยยาเสพต ดในสถานศ กษา 2.3 เพ อเป นแรงเสร มในการปฏ บ ต งานของบ คลากรผ ร บผ ดชอบงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานศ กษา 3. เป าหมาย 3.1 ด านปร มาณ จ านวน 200 คน รองผ อ านวยการโรงเร ยน คร ผ ปฏ บ ต งานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา คร และบ คลากรผ ปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา กรรมการ/คณะท างาน 3.2 ด านค ณภาพ คร ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพท าให สามารถปฏ บ ต งานได อย างประส ทธ ภาพ ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากร ม แรงเสร มในการปฏ บ ต งาน สถานศ กษาปลอดอย างเสพต ดอย างย งย น 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรมท 1 พ ฒนาศ กยภาพคร ปฏ บ ต ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 1 ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบ/หล กส ตรการด าเน นงาน พฤศจ กายน แจ งโรงเร ยนส งผ เข าอบรม ธ นวาคม ประสานงานว ทยากร/สถานท /จ ดท าเอกสาร ธ นวาคม ด าเน นงานก จกรรม ธ นวาคม สร ปผล/รายงานผล ธ นวาคม 2557 ก จกรรมท 2 ตรวจความประพฤต น กเร ยนในพ นท จ งหว ดตร ง และจ งหว ดกระบ 1 ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบการด าเน นงาน พฤศจ กายน แจ งโรงเร ยนส งคร ร วมก จกรรม พฤศจ กายน ประสานงานสถานท /จ ดท าเอกสาร/อ นๆ พฤศจ กายน จ ดประช มเตร ยมความพร อมคณะท างาน พฤศจ กายน 2557

212 212 ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 8 แต งต งคณะท างาน พฤศจ กายน ด าเน นงานก จกรรม ธ นวาคม 2557กรกฎาคม สร ปผล/รายงานผล ส งหาคม 2558 ก จกรรมท 3 ประกวดสถานศ กษา/บ คคลากรป องก นยาเสพต ดด เด น ประจาป งบประมาณ ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบ/เกณฑ การประเม นผลงาน ม ถ นายน แจ งโรงเร ยนส งผลงาน ม ถ นายน กรกฎาคม แต งต งคณะกรรมการประเม นผลงาน กรกฎาคม ประช มกรรมการเตร ยมความพร อม กรกฎาคม ด าเน นการพ จารณาผลงาน กรกฎาคม ประกาศผล/มอบรางว ล/รายงานผล กรกฎาคม 2558 ก จกรรมท 4 ประกวดสถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข ประจาป งบประมาณ ร บนโยบาย/แจ งการจ ดสรรงบประมาณ ต ลาคม 2557 นางสาวจร ยา เน ยมสว สด 2 ส งโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ พฤศจ กายน ขออน ม ต การด าเน นงานโครงการ พฤศจ กายน ก าหนดกรอบ/หล กเกณฑ การประเม น พฤศจ กายน แจ งโรงเร ยนย นความประสงค เข าประกวด ม ถ นายน แต งต งคณะกรรมการประเม นผลงาน กรกฎาคม ประช มกรรมการเตร ยมความพร อม กรกฎาคม ด าเน นการพ จารณาผลงาน กรกฎาคม ประกาศผล/มอบรางว ล/รายงานผล กรกฎาคม 2558

213 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 200,000 บาท เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 พ ฒนาศ กยภาพคร ปฏ บ ต ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 1.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม 19,000 19,000 19, คน 4 ม อๆละ 50 บาท 1.2 ค าอาหารกลางว น 95 คน 57,000 57,000 57,000 2 ม อๆละ 300 บาท 1.3 ค าตอบแทนว ทยากร 6 3,600 3,600 3,600 ช วโมงๆละ 600 บาท 1.4 ค าพาหนะว ทยากร 2 คน 1,000 1,000 1, ค าท พ ก 25 ห องละ 1,200 30,000 30,000 30,000 บาท 1.6 ค าน าม นเช อเพล ง รวมก จกรรมท 1 3, , , ,230 ก จกรรมท 2 ตรวจความประพฤต น กเร ยนในพ นท จ งหว ดตร ง และจ งหว ดกระบ 1.1 ค าอาหารว างและเคร องด ม 3,500 3,500 3,500 จ งหว ดตร ง 100 คนๆละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารว างและเคร องด ม 1,750 1,750 1,750 จ งหว ดกระบ 50 คนๆละ 35 บาท 1.5 ค าตอบแทนไปปฏ บ ต ราชการ 40,320 40,320 40, บาทต อคน 7 ช ดๆละ 6 คน 4 คร ง (240x7x6x4) 1.6 ค าว สด 2,000 2,000 2,000 รวมก จกรรมท 2 40,320 5,250 2,000 47,570 47,570 ก จกรรมท 3 ประกวดสถานศ กษา/บ คคลากรป องก นยาเสพต ดด เด น ประจาป งบประมาณ ค าอาหารว างและเคร องด ม กรรมการ 10 คนๆละ 2 ม อๆ ละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารกลางว นกรรมการ 1,200 1,200 1, คน 1 ม อๆละ 120 บาท 1.3 ค าว สด (โล /เก ยรต บ ตร/กรอบ/ 10,000 10,000 10,000 อ นๆ) รวมก จกรรมท 3 1,900 10,000 11,900 11,900

214 214 เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ก จกรรม/รายการ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 4 ประกวดสถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข ประจาป งบประมาณ ค าอาหารว างและเคร องด ม คณะท างาน/กรรมการ 10 คนๆละ 2 ม อๆละ 35 บาท 1.2 ค าอาหารกลางว นคณะท างาน 1,200 1,200 1,200 /กรรมการ 10 คน ละ 1 ม อๆ ละ 120 บาท 1.3 ค าตอบแทนกรรมการ 14,400 14,400 14,400 ประเม นผลงาน 6 คน 6 ว นๆ ละ 400 บาท 1.4 ค าน าม นเช อเพล ง 6 ว นๆละ 3,000 3,000 3, บาท 1.6 ค าว สด (โล /เก ยรต บ ตร/กรอบ/ 10,000 10,000 10,000 อ นๆ) รวมก จกรรมท 4 14,400 4,900 10,000 29,300 29,300 รวมท งส น 58, ,680 22, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความสาเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช คร ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพใน ใช แบบสอบถามเพ อประเม นความพ ง แบบประเม น การปฏ บ ต งาน พอใจ การด าเน นงานผ านการประเม น จาก ส าน กงาน ป.ป.ส. การรายงานผลในระบบ NISSPA ผลการประเม นในระบบ NISSPA

215 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 คร ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ม ความร ความเข าใจ และความช ดเจนในกระบวนการปฏ บ ต งานด าน การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 7.3 สถานศ กษาด าเน นงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดผ านการประเม นในระบบ NISSPA 7.3 สถานศ กษาม ความเข มแข งในการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 7.4 ม เคร อข ายในการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดอย างย งย น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางสาวจร ยา เน ยมสว สด ) น กว ชาการศ กษาช านาญการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

216 216 โครงการ ยกย องเช ดช เก ยรต ข าราชการคร บ คลากรทางการศ กษา และล กจ างประจ า ป พ.ศ รห สโครงการ 322 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. เสร มสร างระบบแรงจ งใจเพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาม ขว ญก าล งใจในการ ท างานสอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษาท เป นม ออาช พม ผลงานเช งประจ กษ ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต อย างเหมาะสม ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานบ คคล ผ ร บผ ดชอบ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางก นยา ใจสม ทร 3. นางชนกภ กด ส ดสน ท 4. นางว ณา เปล ยนว จารณ 5. นางส มณฑา เร องข า 6. นางพลอยชน นท ม ด ระยะเวลาดาเน นการ 1 พฤศจ กายน ก นยายน 2558 งบประมาณ 204,750 บาท หล กการและเหต ผล ตามนโยบายของร ฐบาลในด านการศ กษาท ต องการให ม การพ ฒนาด านการศ กษาท งระบบ เยาวชนไทย สามารถแข งข นก บอาเซ ยนได ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ า เป นกล มบ คคลท ม ความส าค ญอย างย งต อการพ ฒนาประเทศ เพราะม บทบาทส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ความร ได มาตรฐานสากล ม ศ กด ศร ท ดเท ยมก บผ ประกอบว ชาช พอ น เพ อให คร ม ขว ญและก าล งใจในการท างาน จะได อ ท ศ เวลา เส ยสละ ถ ายทอดความร และประสบการณ ให ก บผ เร ยนด วยจ ตว ญญาณของความเป นคร ได อย างสมบ รณ สามารถพ ฒนาค ณภาพของคนไทยให ท ดเท ยมก บมาตรฐานสากลได การศ กษาจ งเป นเคร องม อส าค ญในการสร าง และพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ ด งน น จ งจ าเป นอย างย งท คร จะต องเป นผ ท ม ความร ความสามารถ ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถท าหน าท ได อย างม เก ยรต และศ กด ศร สมก บท เป นว ชาช พช นส งซ งจ าเป นต องม การ วางรากฐานท ด ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ า จ งเป นกลไกส าค ญของเร องน การปฏ บ ต งานในระบบราชการ ข าราชการและล กจ างประจ าในฐานะผ ปฏ บ ต งานจะได ร บค าตอบแทน (compensation) หร อท เร ยกว า ค าตอบแทนในระบบราชการ ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น นอกจากน ย งได ร บสว สด การและประโยชน เก อก ลท ไม เป นต วเง น ซ งถ อเป นการสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต ราชการ อาท ส ทธ ในการได ร บพระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ การลา การฝ กอบรม ตลอดจน การได ค าชมเชย รางว ล การยกย องเช ดช เก ยรต ในวาระของการเกษ ยณอาย ราชการ เป นต น ถ อว าการจ ดก จกรรมเช ดช เก ยรต ให ก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ าด งกล าว เป นภารก จส าค ญประการหน ง ท แสดงถ งการให เก ยรต

217 217 และยกย องผ ท าค ณงามความด ปฏ บ ต ตนเหมาะสม ตลอดระยะเวลาท ได ปฏ บ ต หน าท ราชการมาด วยความว ร ยะ อ ตสาหะ และเป นแบบอย างท ด แก ข าราชการร นหล ง ด งน น เพ อเป นการแสดงความช นชม ยกย องเช ดช เก ยรต สร างขว ญ และก าล งใจแก ผ ท ท า ค ณประโยชน และประกอบค ณงามความด มาโดยตลอด จ งได จ ดท าโครงการน ข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อยกย องเช ดช เก ยรต เสร มสร างขว ญและก าล งใจแก ผ ท ท าค ณประโยชน และประกอบค ณ งามความด 2.2 เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ร บความร เก ยวก บการเสร มสร างค ณภาพ และค ณค าของช ว ต 2.3 เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ร บประสบการณ จากการแลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (OUTPUTS) ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ า และคณะท างาน จ านวน 675 คน 3.2 ผลล พธ (OUTCOMES) ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ า คณะท างาน จ านวน 675 คน ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต ม ความภาคภ ม ใจในตนเอง ในฐานะข าราชการ ม ขว ญและก าล งใจ ม ความก าวหน าในอาช พราชการ สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ข 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 จ ดท าโครงการเสนอผ อน ม ต โครงการ พฤศจ กายน ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2 ต ดต อประสานงานผ ท เก ยวข อง พฤศจ กายน แต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน มกราคม ประช มคณะกรรมการด าเน นงาน มกราคม ด าเน นการจ ดก จกรรม ก จกรรมท 1 เช ดช เก ยรต ข าราชการคร และ ก นยายน 2558 บ คลากรทางการศ กษา/ล กจ างประจ าท gกษ ยณ อาย ราชการป พ.ศ ก จกรรมท 2 พ ธ มอบเข มเช ดช เก ยรต และเก ยรต มกราคม 2558 บ ตร (หน งแสนคร ด คร ด ในดวงใจ) ป พ.ศ ก จกรรมท 3 พ ธ มอบเคร องราชอ สร ยาภรณ และ ก นยายน 2558 เหร ยญจ กรพรรด มาลาสร ปรายงานผล 6 สร ปรายงานผล ก นยายน นางก นยา ใจสม ทร 3. นางชนกภ กด ส ดสน ท 4. นางว ณา เปล ยนว จารณ 5. นางส มณฑา เร องข า 6. นางพลอยชน นท ม ด

218 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 204,750 บาท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม ก จกรรมท 1 จ ดงานเกษ ยณอาย ราชการ 1. ค าว สด ในการจ ดพ ธ เช ดช เก ยรต 83,030 83, ค าอาหารผ เกษ ยณและผ เข าร วมงาน 39,000 39, คน ๆ ละ 300 บาท (130 คน 300 บาท) 3. ค าอาหารว างและเคร องด มผ เกษ ยณและผ เข าร วม 6,500 6,500 งาน 130 คนๆ ละ 1 ม อ ๆ ละ 50 บาท (130 1x50) 4. ค าตอบแทนว ทยากร ( 1.5 ช วโมง 1,200 บาท) 1,800 1, ค าเช าช ดการแสดง ( 1 ช ด ๆ ละ 2,500 บาท) 2,500 2,500 เง นนอกงบ ประมาณ รวม 83,030 39,000 1,800 2,500 รวมก จกรรมท 1 1,800 45,500 85, , ,830 ก จกรรมท 2 มอบรางว ลหน งแสนคร ด ก จกรรมท 2.1 จ งหว ดกระบ 1. ค าอาหารว างและเคร องด มผ เข าร บรางว ลหน ง แสนคร ด และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง 150 คน ๆ ละ 35 บาท (150 คน 35 บาท) 2. ค าจ ดท ากรอบเก ยรต บ ตร (150 อ น 100 บาท) 3. ค าตอบแทนว ทยากร (1 ช วโมง 600 บาท) 4. ค าสมนาค ณพ ธ กร (3 ช วโมง 600 บาท) 5. ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท 6. ค าน าม นเช อเพล ง ก จกรรมท 2.2 จ งหว ดตร ง 1. ค าอาหารว างและเคร องด มผ เข าร บรางว ล หน งแสนคร ด และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง 150 คน ๆ ละ 35 บาท (150 คน 35 บาท) 2. ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท (1 ห อง x 5,000 บาท) 3. ค าจ ดท ากรอบเก ยรต บ ตร (150 อ น 100 บาท) 4. ค าตอบแทนว ทยากร (1 ช วโมง 600 บาท) 5. ค าสมนาค ณพ ธ กร (3 ช วโมง 600 บาท) 6. ค าน าม นเช อเพล ง 600 1, ,800 5,250 1,000 5,250 15,000 5,000 5,000 15, ,250 15, ,800 5,000 1,000 5.,250 5,000 15, , ,500 5,250 15, ,800 5,000 1,000 5.,250 5,000 15, , รวมก จกรรมท 2 4,800 11,500 40,545 56,845 56,845 ก จกรรมท 3 พ ธ มอบเคร องราชอ สร ยาภรณ ฯ 1. ค าอาหารว างและเคร องด มผ เข าร บเคร องราชฯ 8,575 8,575 8,575

219 219 ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอกงบ ประมาณ และเจ าหน าท ผ เก ยวข อง 245 คน ๆ ละ 1 ม อๆ ละ 35 บาท (245 x 1 35) 2. ค าใช จ ายเก ยวก บการใช สถานท (1 ห อง x 5,000 บาท) 3. ค าสมนาค ณพ ธ กร 2.5 ช วโมงๆ ละ 600 บาท 1,500 5,000 5,000 1,500 5,000 1,500 รวมก จกรรมท 3 1,500 8,575 5,000 15,075 15,075 รวมท งส น 8,100 65, , , ,750 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 7. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. จ านวนข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา/ล กจ างประจ าท เข าร วมโครงการ 2. ระด บความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ แจกแบบประเม นผล โครงการ 1. แบบประเม นผล 2. ส งเกตการณ 8. ผลท คาดว าจะได ร บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา /ล กจ างประจ า ท เข าร วมโครงการม ความภาคภ ม ใจใน ตนเอง ในฐานะข าราชการ ม ขว ญและก าล งใจ ม ความร ความเข าใจในการปฏ บ ต ตน สามารถน าประสบการณ ท ได ร บไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได อย างม ค ณค า สามารถด ารงช ว ตได อย างม ความส ขเป นแบบอย างท ด แก บ คคลอ นในส งคม ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางชนกภ กด ส ดสน ท) น กทร พยากรบ คคลช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางก นยา ใจสม ทร) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ รวม

220 220 โครงการ พ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรเกษ ยณอาย ราชการป งบประมาณ 2558 รห สโครงการ 323 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. เสร มสร างระบบแรงจ งใจเพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษาม ขว ญก าล งใจในการ ท างานสอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย ผ ร บผ ดชอบ 1. นายปฐม ภาโอภาส 2. นางดวงฤด ล ลาวรก ล 3. นางกชน นท ส งต ระยะเวลาดาเน นการ พฤษภาคม ม ถ นายน 2558 งบประมาณ 21,400 บาท หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต บ าเหน จบ านาญข าราชการ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ได ก าหนดหล กเกณฑ ให ข าราชการ/ล กจ างท ม อาย ครบ 60 ป บร บ รณ เกษ ยณอาย ข าราชการ โดยให ข าราชการ/ล กจ างสามารถเล อก ร บประเภทการขอร บเง นตอบแทน บ าเหน จ หร อบ านาญปกต บ าเหน จ หมายถ ง เง นตอบแทนความชอบท ได ร บ ราชการ จ ายให เป นเง นก อนคร งเด ยว และ บ านาญ หมายถ ง เง นตอบแทนความชอบท ได ร บราชการ จ ายให เป นรายเด อนจนกว าจะถ งแก กรรม หร อ หมดส ทธ เห นความส าค ญของข าราชการและบ คลากรทางการ ศ กษาท เกษ ยณอาย ราชการในงบประมาณ 2558 ให ได ร บความร เก ยวก บแนวทางในการปฏ บ ต ตนและร บทราบ ถ งส ทธ ประโยชน อ นพ งได ร บหล งจากเกษ ยณอาย ราชการ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อเป นขว ญและก าล งใจให ก บข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท จะเกษ ยณอาย ราชการใน ป งบประมาณ เพ อให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บทราบถ งส ทธ และประโยชน อ นพ งได ร บ หล งจากเกษ ยณอาย ราชการ 2.3 เพ อทราบแนวทางการปฏ บ ต ตนให ม ความส ขหล งจากเกษ ยณอาย ราชการ 2.4 เพ อจ ดท าเอกสารให ถ กต องตามระเบ ยนเป นไปในแนวทางเด ยวก น

221 เป าหมาย 3.1 จ ดประช มส มมนาภายในเด อน พฤษภาคม ม ถ นายน ผ เข าร วมการอบรม ประกอบด วยข าราชการท เกษ ยณอาย ราชการในป งบประมาณ 2558 จ านวน 65 คน และเจ าหน าท /ว ทยากร รวม 76 คน 4. ก จกรรมและการด าเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1. ด าเน นการจ ดท าโครงการเพ อขออน ม ต พฤษภาคม ม ถ นายน 2558 กล มบร หารงานการเง นฯ 2. จ ดท าเอกสารประกอบการประช มส มมนา พฤษภาคม ม ถ นายน 2558 นางกชน นท ส งต 3. ด าเน นการประช มส มมนา พฤษภาคม ม ถ นายน รายงานคล งเขต 9 กรกฎาคม รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 21,400 บาท ก จกรรม ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ ก จกรรมท 1 จ ดประช มส มมนาข าราชการคร และบ คลากรเกษ ยณอาย ราชการ 1.ค าอาหารว างและเคร องด มจ านวน 2 ม อๆ ละ 35 บาท จ านวน 85 คน (2x35x85) 2. ค าอาหารกลางว น จ านวน 1 ม อ ๆ ละ 120 บาท จ านวน 85 คน (1x120x85) 3. ค าตอบแทนว ทยากร 4 ช วโมง ๆ ละ 600 บาท 4. ค าว สด ส าหร บจ ดท าเอกสารประกอบการ ประช ม 2,400 5,950 10,200 2,850 5,950 10,200 2,400 2,850 5,950 10,200 2,400 2,850 รวมท งส น 2,400 16,150 2,850 21,400 21,400 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษาท เกษ ยณอาย ราชการ กรอกแบบประเม น แบบประเม น กรอกแบบฟอร มขอร บบ าเหน จบ านาญได ถ กต อง ร อยละของคร และบ คลากรทางการศ กษาท เกษ ยณอาย ราชการ กรอกแบบสอบถาม แบบประเม น เข าใจส ทธ และผลประโยชน อ นพ งได ร บหล งจากเกษ ยณอาย ราชการ ร อยละความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรม กรอกแบบสอบถาม แบบประเม น รวม

222 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท เกษ ยณอาย ราชการกรอกแบบฟอร มรายละเอ ยดต าง ๆ ได ถ กต อง 7.2 เบ กจ ายเง นบ านาญเด อนต ลาคมได ท นตามก าหนด 7.3 ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท เกษ ยณอาย ราชการได ทราบถ งส ทธ ต าง ๆอ นพ งได หล งจากเกษ ยณอาย ราชการ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางกชน นท ส งต ) น กว ชาการเง นและบ ญช ช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางดวงฤด ล ลาวรก ล) ผ อ านวยการกล มบร หารการเง นและส นทร พย ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

223 223 โครงการ สรรหาบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย รห สโครงการ 324 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา สนองกลย ทธ สพฐ. ประสานและสน บสน นให องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร และผ บร หารสถานศ กษาท ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของโรงเร ยน และส งคม สนองจ ดเน นสพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดการเตร ยม และจ ดสรรคร ตระหน กและด าเน นการในส วนท เก ยวข องให คร และผ บร หาร สถานศ กษาบรรจ ใหม /ย ายไปบรรจ ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของ โรงเร ยน ช มชนและส งคม ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มบร หารงานบ คคล ผ ร บผ ดชอบ 1. ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว 2. นางก นยา ใจสม ทร 3. นางส ภา น ลละออ ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 70,000 บาท หล กการและเหต ผล ม ต าแหน งว างข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา สายงานการสอน ซ งว างจากการร บย ายภายในเขตพ นท ต างเขตพ นท อย เน องๆ ประกอบก บบ ญช ผ สอบแข งข นได ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 บางว ชาเอกหมดบ ญช หร อบางว ชาเอกไม ม ผ สอบแข งข นได จ งจ าเป นต องขอใช บ ญช ผ สอบแข งข นได จากบ ญช ผ สอบแข งข นได ของเขตพ นท การศ กษาใกล เค ยง แต ก ย งไม สามารถ แก ไขป ญหาการขาดแคลนคร ตามว ชาเอกได ตามเป าประสงค ประกอบก บส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 ได ร บจ ดสรรค นต าแหน งว างจากการเกษ ยณอาย ราชการป พ.ศ ท าให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ม ต าแหน งว างส าหร บด าเน นการสรรหาบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย ท งกรณ การสอบแข งข น และการค ดเล อกคร อ ตราจ าง ตาม ว 3 ด งน น เพ อให การด าเน นการเป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส าน กงาน ก.ค.ศ. และส าน กงานคณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนด สามารถบรรจ และ แต งต งบ คคลท ม ความร ความสามารถ ประสบการณ ค ณธรรมจร ยธรรมท เหมาะสม ให ด ารงต าแหน งใน สถานศ กษาภายในระยะเวลาท ก าหนด สามารถบรรเทาป ญหาการขาดแคลนคร ในสถานศ กษาได จ งจ ดท า โครงการน ข น

224 ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให สามารถสรรหาบ คคล เข าร บการบรรจ และแต งต งเป นข าราชการคร ต าแหน งคร ผ ช วย ในสถานศ กษา ได ตรงตามว ชาเอกท สถานศ กษาต องการ 2.2 เพ อบรรเทาป ญหาการขาดแคลนคร ว ชาเอกต างๆ ในสถานศ กษา 3. เป าหมาย 3.1 ผลผล ต (OUTPUTS) เพ อสรรหาบ คคลท ม ความร ความสามารถ ม ประสบการณ ม ค ณธรรม จร ยธรรม มาด ารงต าแหน ง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาท ม ต าแหน งว าง 3.2 ผลล พธ (OUTCOMES) ผ ผ านการค ดเล อกและหร อผ สอบแข งข นได ได ร บการบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งท ว าง ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการจ ดการเร ยนการสอนของสถานศ กษาม ค ณภาพมากข น 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 การสอบแข งข นบ คคลเข าร บราชการเป นข าราชการ พฤศจ กายน 2557 นางส ภา น ลละออ คร และบ คลากรทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย ก นยายน การสอบค ดเล อก ตาม ว3 ป 2557 พฤศจ กายน 2557 ก นยายน รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 70,000 บาท ก จกรรม ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ ก จกรรมท 1 การสอบแข งข นบ คคลเข าร บ ราชการเป นข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษาต าแหน งคร ผ ช วย 1. ค าตอบแทนกรรมการด าเน นการสอบแข งข น 2. ค าว สด 15,000 5,000 15,000 5,000 15,000 5,000 รวมก จกรรมท 1 15,000 5,000 20,000 20,000 ก จกรรมท 2 การค ดเล อกคร อ ตราจ างตาม ว 3 ป ค าตอบแทนกรรมการด าเน นการค ดเล อก 2. ค าว สด 28,400 1,600 28,400 1,600 28,400 1,600 รวมก จกรรมท 2 28,400 1,600 30,000 30,000 รวม

225 225 ก จกรรม ตอบ แทน เง นงบประมาณ ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ ก จกรรมท 3 การประช มกล นกรองย าย ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว างและ เคร องด ม 190 บาท 15 คน 6 คร ง (190x15x6) 2. ค าว สด จ ดท าเอกสารประกอบการประช ม 17,100 2,900 17,100 2,900 17,100 2,900 รวมก จกรรมท 3 17,100 2,900 20,000 20,000 รวมท งส น 43,400 17,100 9,500 70,000 70,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช จ านวนคร ผ ช วยท ผ านการสรรหาแต ละก จกรรม น บจ านวน แบบน บจ านวน 7. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ผ ผ านการสรรหาแต ละก จกรรมได ร บการบรรจ และแต งต งเข าร บราชการเป นข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ต าแหน งคร ผ ช วย 2. โรงเร ยนม อ ตราก าล งคร ปฏ บ ต การสอนตามกล มสาระว ชาท ขาดแคลน สามารถยกระด บผลส มฤทธ ของ น กเร ยนในภาพรวมได ส งข น ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางส ภา น ลละออ) น กทร พยากรบ คคลช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นางก นยา ใจสม ทร) ผ อ านวยการกล มบร หารงานบ คคล ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (ว าท ร อยตร นพดล ร กษ แก ว) รองผ อ านวยการ รวม ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

226 226 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการสน บสน นการจ ดการศ กษา (17 โครงการ งบประมาณ 1,404,280 บาท)

227 227 โครงการ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการเคร อข ายสหว ทยาเขต รห สโครงการ 401 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ สนองกลย ทธ สพฐ. กระจายอ านาจ สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ล กษณะโครงการ โครงการใหม กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มอ านวยการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายกร ณพล พราหมเภทย 2. นายชาญณรงค ส นส วรรณ 3. นางศรธนวรรณ เจ ยทองศร ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 210,000 บาท หล กการและเหต ผล ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ โดยก าหนดให จ ดการศ กษา ให ท วถ งและม ค ณภาพได มาตรฐาน และให ยกระด บค ณภาพผ เร ยนท กคนให ม การพ ฒนาการเหมาะสมก บว ย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ม ค ณธรรมและส าน กความเป นไทย ยกระด บค ณภาพคร โดยใช โรงเร ยนเป นฐาน เพ มโอกาสในการเข าถ งการศ กษาท ม ค ณภาพมากข น การจ ดต งสหว ทยาเขต จ งม ความเป นเพ อพ ฒนากลไก การบร หารจ ดการท ม งเน นประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา และร วมเป นเคร อข ายความร วมม อในการบร หารและ ใช ทร พยากรร วมก นระหว างโรงเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานให ใกล เค ยงก น โดยกระจายโรงเร ยนท ม ความพร อมส งเพ อช วยเหล อ ด แล และร วมพ ฒนาโรงเร ยนในสหว ทยาเขต ตลอดจนประสาน ส งเสร ม และ สน บสน น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในการบร หารงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ย งข น ส งเสร มให สถานศ กษาม ความเข มแข งในการบร หารและจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพได มาตรฐานเท าเท ยมก น จ งได จ ดโครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการเคร อข ายสหว ทยาเขต โดยให สหว ทยาเขต 7 สหว ทยาเขต จ ดก จกรรมเข าค ายน กเร ยนกล มเร ยนอ อน เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อจ ดค ายพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนกล มเร ยนอ อน 2.2 เพ อยกระด บค ณภาพของผ เร ยนให ม การพ ฒนา และม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น

228 เป าหมาย 3.1 เช งปร มาณ (0UTPUT) น กเร ยนกล มเร ยนอ อนโรงเร ยนในสหว ทยาเขต 7 สหว ทยาเขต 3.2 เช งค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนส งข น อย างน อยร อยละ 5 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ 1 ขออน ม ต โครงการ ต ลาคมพฤศจ กายน ประช มประธานสหว ทยาเขต ธ นวาคม 2557 นางศรธนวรรณ เจ ยทองศร 3 สหว ทยาเขต 7 สหว ทยาเขต เมษายน 2558 จ ดค ายพ ฒนาน กเร ยนกล มเร ยนอ อน 5 สร ปรายงานผลการด าเน นงาน ก นยายน รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 210,000 บาท ก จกรรม/รายการ เง นงบประมาณ เง นนอก รวม ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม งบประมาณ ก จกรรมท 1 เข าค ายน กเร ยนกล มเร ยน อ อน จ ดสรรงบประมาณให ก บสหว ทยาเขต 210, , ,000 7 สหว ทยาเขต เพ อใช ในการด าเน นงาน จ ดก จกรรมเข าค ายน กเร ยน สหว ทยาเขต ละ 30,000 บาท รวมท งส น 210, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ 6. การประเม นผล ท ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1 ร อยละของน กเร ยนท เข าร วมโครงการ สามารถพ ฒนาตนเองและยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น 2 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน สมรรถนะส าค ญ ของผ เร ยนและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของ ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร พ ฒนาการของผ เร ยน ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ศ กษาผลส มฤทธ ทางการ เร ยน ศ กษาสภาพจร งของน กเร ยน บ นท กหล งสอนของ คร แบบ ปพ. ต าง ๆ แบบประเม น แบบส งเกต

229 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 น กเร ยนท เข าร วมโครงการเก ดเจตคต ท ด ต อการเร ยนและได ร บความร ความเข าใจเพ มเต ม สามารถยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น 7.2 น กเร ยนท เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรมค ายว ชาการในระด บมากท ส ด ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางศรธนวรรณ เจ ยทองศร ) น กจ ดการงานท วไปช านาญการพ เศษ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายชาญณรงค ส นส วรรณ) ผ อ านวยการกล มอ านวยการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายกร ณพล พราหมเภทย ) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

230 230 โครงการ พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการวางแผน รห สโครงการ 402 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองย ทธศาสตร สพฐ. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ สนองกลย ทธ สพฐ. กระจายอ านาจ สนองจ ดเน นสพฐ. ด านการบร หารจ ดการ สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษาจ ดการศ กษา อย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง กล ม/หน วยท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นายปฐม ภาโอภาส 2. นายธว ช จ ตรชวาล 3. นางบาล นท เม องพ ล 4. นายชยว ฒน ภ ขะโร ระยะเวลาดาเน นการ ต ลาคม 2557 ก นยายน 2558 งบประมาณ 127,000 บาท หล กการและเหต ผล การข บเคล อนนโยบาย ย ทธศาสตร กลย ทธ และจ ดเน นของหน วยงาน จะบรรล ตามเป าหมาย ความส าเร จท ก าหนดไว ได น น จะต องประกอบด วยข นตอนต างๆ ได แก การวางแผน การจ ดท าข อม ลสารสนเทศ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ การต ดตามประเม นผล และการสร ปรายงานผล เพ อให สามารถบร หารจ ดการและ ปฏ บ ต หน าท ตามภารก จได อย างม ค ณภาพ ม มาตรฐาน และม สมรรถภาพส ง การจ ดท าแผนปฏ บ ต การและการต ดตามรายงานผลการปฏ บ ต งานจ งม ความส าค ญ เน องจากการจ ดท า แผนเป นการก าหนดท ศทางการปฏ บ ต งานให บรรล ว ตถ ประสงค โดยน าข อม ลสารสนเทศมาประกอบการ ด าเน นงาน ตลอดจนการน าผลการต ดตามและประเม นผลมาใช ในการว เคราะห จ ดเด น จ ดด อยของหน วยงาน อ นจะน าไปส การพ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลต อไป 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อสร างความร ความเข าใจในงานนโยบายและแผนให ก บโรงเร ยนและเจ าหน าท ในส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 และน าความร ไปใช ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ของหน วยงาน 2.2 เพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ 2.3 เพ อประเม นแผนปฏ บ ต การของโรงเร ยนในส งก ดและน าผลท ได ไปปร บปร งการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2.4 เพ อจ ดเตร ยมข อม ลและเอกสารในการร บการประเม นและต ดตามผลการด าเน นงานตามกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2.5 เพ อจ ดท ารายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13

231 เป าหมาย 3.1 สามารถบร หารจ ดการศ กษาตามบทบาท หน าท สนองต อนโนบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โดยใช แผนปฏ บ ต การเป นเคร องม อ 3.2 ม ข อม ลสารสนเทศเพ อเป นข อม ล ประกอบการด าเน นงานและเผยแพร 3.3 โรงเร ยนในส งก ดใช แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ก จกรรมและการดาเน นงาน ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 การประเม นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ สพฐ. ประจ าป งบประมาณ 2558 รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ต ลาคม พฤศจ กายน เมษายน ก นยายน มกราคม ก นยายน ธ นวาคม ก นยายน 2558 นางบาล นท เม องพ ล นางบาล นท เม องพ ล นางบาล นท เม องพ ล นายชยว ฒน ภ ขะโร 5. รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 127,000 บาท ท ก จกรรม เง นงบประมาณ เง นนอก งบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม รวม 1 ก จกรรมท 1 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ประช มคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ค าอาหารว างและเคร องด ม 6 ม อๆละ 35 บาท จ านวน 20 คน (6X35X20) ค าอาหารกลางว น 2 ม อๆละ 100 บาท จ านวน 20 คน (2X100X20) 1.2 จ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ค าจ ดท าเอกสารแผนปฏ บ ต การ เล มละ 4,200 4,000 25,000 4,200 4,000 25,000 4,200 4,000 25, บาท จ านวน 125 เล ม (200 X 125) รวมก จกรรมท 1 8,200 25,000 33,200 33,200

232 232 ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 2 ก จกรรมท 2 การต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานตามแผ นปฏ บ ต การ ป ร ะ จ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ (จ านวน 2 คร ง) 2. 1 ประช มค ณะกรรมการก าหนด เคร องม อประเม นและเกณฑ การประเม น ค าอาหารว างและเคร องด ม จ านวน 2 ม อ ๆ ล ะ 3 5 บ า ท จ า น ว น 1 5 ค น (2x35x15) ค าอาหารกลางว น จ านวน 1 ม อๆละ 100 บาท 15 คน (1X100X15) 2.2 ประช มคณะกรรมการประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ค าอาหารว างและเคร องด ม จ านวน 2 ม อๆละ 35 บาท 12 คน 4 คร ง (2X35X 12X4) ค าอาหารกลางว น จ านวน 1 ม อๆละ 100 บาท 12 คน 4 คร ง (100X12X4) 2.3 จ ดท าเอกสารรายงานผลการประเม น การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ จ านวน 40 เล มๆละ 100 บาท (40X100) 2.4 ค าว สด 1,050 1,500 3,360 4,800 4,000 1,190 1,050 1,500 3,360 4,800 4,000 1,190 1,050 1,500 3,360 4,800 4,000 1,190 รวมก จกรรมท 2 10,710 5,190 15,900 15,900 3 ก จกรรมท 3 การต ดตามและประเม นผล การด าเน นงานตามกลย ทธ สพฐ. ประจ าป งบประมาณ 2558 (จ านวน 2 รอบการ ประเม น) 3.1 จ ดประช มคณะกรรมการรายงานผล การด าเน นตามกลย ทธ สพฐ. ค าอาหารว างและเคร องด มม อละ 35 บาท จ านวน 2 คร งๆละ 5 ม อ 20 คน (35X2X5X20) 7,000 7,000 7,000 รวม

233 233 ท ก จกรรม เง นงบประมาณ ตอบแทน ใช สอย ว สด รวม เง นนอก งบประมาณ 3.2 จ ดประช มคณะกรรมการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามกลย ทธ สพฐ. ค าอาหารกลางว นม อละ 80 บาท จ านวน 1 ม อ 2 คร ง 35 คน (80x1x2x35) ค าอาหารว างและเคร องด มม อละ 35 บาท จ านวน 2 คร งๆละ 2 ม อ 35 คน (35X2X2X35) ค าของท ระล กคณะกรรมการต ดตาม กลย ทธ จ านวน 3 คนๆละ 800 บาท 2 คร ง (3x800x2) 3. 3 จ ด ท า เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 5,600 4,900 4,800 7,700 5,600 4,900 4,800 7,700 5,600 4,900 4,800 7,700 ด าเน นงานตามกลย ทธ สพฐ. จ านวน 25 เล มๆละ 155 บาท จ านว น 2 คร ง (25X155X2) รวมก จกรรมท 3 17,500 12,500 30,000 30,000 4 ก จกรรมท 4 รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ ประช มคณะกรรมการ ว เคราะห ออกแบบ รวบรวมและสร ปการจ ดท า เอกสารรายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2556 (3 คร ง) ค าอาหารว างและเคร องด มคณะท างาน 3 ม อๆละ 35 บาทจ านวน 20 คน (3x35X20) 4.2 จ ดท าเอกสารรายงานผลการ ด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2557 ค าจ ดท าเอกสารรายงานผลการ 2,100 45,800 2,100 45,800 2,100 45,800 ด าเน นงานประจ าป งบประมาณ 2557 จ านวน 132 เล มๆละ 350 บาท (132X350) รวมก จกรรมท 4 2,100 45,800 47,900 47,900 รวมท งส น 38,510 88, , ,000 หมายเหต สามารถถ วจ ายได ท กรายการ รวม

234 การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การประเม น เคร องม อท ใช 1. คร /เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานนโยบายและแผน ม ความร ความเข าใจในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ 2. ม แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ใช ในการ บร หารและปฏ บ ต งาน 3. ม เอกสารรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนและ เอกสารรายงานผลการด าเน นงานตามกลย ทธ ป 2557 ใช ในการปร บปร งพ ฒนางานป ต อไป 4. โรงเร ยนในส งก ดด าเน นการจ ดการศ กษาเป นไปตาม แผนปฏ บ ต การ 5. โรงเร ยนและหน วยงานภายนอกทราบถ งผลงานและ การปฏ บ ต งานประจ าป ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 13 ประเม นผลการฝ กอบรม แบบประเม น ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ตามแผน ส อ บ ถ า ม ผ ล ก า ร ปฏ บ ต งานตามแผนกลย ทธ แบบต ดตามและ รายงาน แบบสอบถาม แ บ บ ต ด ต า ม / ป ร ะ เ ม น ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น ต า ม กลย ทธ สพฐ. ประเม นแผนปฏ บ ต การ แบบประเม น สอบถาม แบบสอบถาม

235 ผลท คาดว าจะได ร บ 7.1 สามารถบร หารจ ดการศ กษาตามบทบาท หน าท สนองต อนโนบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โดยใช แผนปฏ บ ต การ เป นเคร องม อ 7.2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต13 ม ข อม ลสารสนเทศเพ อเป นข อม ลประกอบการ ด าเน นงานและเผยแพร 7.3 โรงเร ยนในส งก ดใช แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ได อย างม ประส ทธ ภาพ ลงช อ ผ เสนอโครงการ (นางบาล นท เม องพ ล) น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายธว ช จ ตรชวาล) ผ อ านวยการกล มนโยบายและแผน ลงช อ ผ เห นชอบโครงการ (นายปฐม ภาโอภาส) รองผ อ านวยการ ลงช อ ผ อน ม ต โครงการ (นายไพร ช แสงทอง) ผ อ านวยการ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ

ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ ๑ การนาเสนอผลงานการปฏ บ ต งานท ด ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อผลงาน การเพ มพ นศ กยภาพการจ ด การเร ยนร คณ ตศาสตร ช อเจ าของผลงาน นางสาวล ดดา แตงหอม ตาแหน ง ศ กษาน เทศก ว ทยาฐานะ ชานาญการพ เศษ สถานท ทางาน กล มน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information