2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ"

Transcription

1 - 1 - โครงการบร การว ชาการ : การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออก เจ าของโครงการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) 2. หน วยงานท ปร กษาโครงการ มหาว ทยาล ยบ รพา โดย คณะศ กษาศาสตร 3. หล กการและเหต ผล การเปล ยนแปลงกระบวนท ศน ทางการศ กษา (Changing the paradigm in Education) เป น ปรากฏการณ หน งของการเปล ยนแปลงท เก ดข นในส งคมย คป จจ บ น โดยเฉพาะอย างย งในส งคมแห งโลกาภ ว ตน (Globalization)หร อย คแห งเทคโนโลย สารสนเทศเป นการเปล ยนแปลงท เป นไปอย างรวดเร วจากอ ทธ พลของ ความก าวหน าทางเทคโนโลย และว ทยาการทางว ทยาศาสตร ส งผลกระทบในวงกว างต อส งคมโดยรวมอย าง รวดเร ว รวมไปถ งกระบวนการจ ดการเร ยนร ท ได ปร บเปล ยนไปในป จจ บ นและในหลากหลายร ปแบบ ด งน นการปร บต วเข าก บการเปล ยนแปลงท เก ดข นย อมเป นส งท ส งคมพ งตระหน กและให ความส าค ญ โดยเฉพาะอย างย งการปร บต วให ก าวท นต อการเปล ยนแปลงในร ปแบบหร อกระบวนท ศน ทางการเร ยนร จะต องก าวท นก บกระแสแห งความเป นโลกาภ ว ตน ท เก ดข น ซ งป จจ บ นส ออ เล กทรอน กส ได เข ามาม บทบาท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเน องจากส อและเทคโนโลย ทางการศ กษาเป นต วช วยให การจ ดการเร ยน การสอนม ประส ทธ ภาพมากย งข น ครอบคล มว ธ การเร ยนร หลากหลายร ปแบบ เช น การเร ยนร บนคอมพ วเตอร (Computer Based Learning) ห องเร ยนเสม อนจร ง (Virtual Classrooms) ระบบการจ ดการเร ยนร (Learning Management System) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (Management Information System) เป นต น โดยผ เร ยนสามารถเร ยนร ผ านส ออ เล กทรอน กส ได ท กประเภทอย างไร ขอบ ภายใต สภาพแวดล อมและบร บททางการเร ยนร ในร ปแบบต าง ๆ เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศ เป นแหล งรวบรวมสาระความร (Content) จ านวนมากในล กษณะท ส อประเภทอ นไม สามารถกระท าได ผ เร ยนจะม ความสะดวกต อการค นหาข อม ลในล กษณะใดก ได เช น การ ค นหาหน งส อแบบฝ กห ดหร อบทเร ยนจากห องสม ดออนไลน (E-Library) การอ านหน งส อ ข าวสาร วรรณกรรม หร อเอกสารทางว ชาการบนเคร อข ายคอมพ วเตอร ไม ว าจะอย สถานท ใดหร อสภาพแวดล อมแบบใดก ตามก สามารถเข าไปใช เคร อข ายได อย างเท าเท ยมก นโดยผ าน (E-learning) ส งผลให เก ดท กษะการค ดอย างม ระบบ (High-order thinking skills) โดยเฉพาะท กษะการว เคราะห แบบส บค น (Inquiry-based analytical skills) การค ดเช งว เคราะห (Critical thinking) การว เคราะห ข อม ลการแก ป ญหา และการค ดอย างอ สระ ซ ง หมายความว า ผ เร ยนสามารถเข าถ งข อม ลสารสนเทศได ท กหนท กแห ง ท กสภาพแวดล อม ท สามารถใช คอมพ วเตอร เช อมต อก บเคร อข ายไม ว าจะอย ท ใดก ตาม จะเห นได ว า ส อและเทคโนโลย สารสนเทศม ความส าค ญและม บทบาทต อการเร ยนร ของผ เร ยนในย ค ป จจ บ น ด งน น การปร บเปล ยนกระบวนท ศน ทางการศ กษาให ก าวท นต อการเปล ยนแปลงด งกล าว ป จจ ยส าค ญ ท จะผล กด นและสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อและเทคโนโลย สารสนเทศ ได แก ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งจะต องม ความร ความเข าใจ และยอมร บการเปล ยนแปลงท เก ดข น สามารถน า ส อและเทคโนโลย สารสนเทศไปใช เป นส วนหน งของการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารสถานศ กษา

2 - 2 - การท ผ บร หาร คร และบ คลากร จะม ความร ความเข าใจ และความเข มแข งท งทางด านว ชาการ และการปฏ บ ต เพ อให เก ดผลเป นร ปธรรมน น จ าเป นต องได ร บการพ ฒนาและเสร มสร างความร ในล กษณะของ การพ ฒนาท ฐานการท างาน (Work base development) ผ านกระบวนการพ ฒนาในร ปแบบการว จ ยเช ง ปฏ บ ต การ (Action research) โดยการให ความร โดยตรงเพ อการพ ฒนาพ นฐานความร ท เก ยวก บความร ความ เข าใจว ตถ ประสงค การเร ยนร ตามหล กส ตร ระบบการจ ดการเร ยนร (Learning Management System) และ ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (Management Information System) ตลอดจนสาระความร ท น าเสนอ ผ านการจ ดการเร ยนการสอนหร อบทเร ยนส าเร จร ป (Instruction Package)ท น าเสนอเน อหาและก จกรรม การเร ยนการสอนผ านเทคโนโลย เคร อข ายท งแบบใช สายและไร สายท ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ท กท ท กเวลา และการประเม นเพ อการพ ฒนา สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนร ในล กษณะของการบรรยาย การส มมนา การศ กษาทบทวนด วยตนเอง การจ ดสถานการณ และสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ตลอดจนการน าไปส การเร ยนร จากแหล งท ม การปฏ บ ต ท ด (Best practice)ในการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารจ ด การศ กษาผ านส อและเทคโนโลย สารสนเทศ เช น การจ ดการเร ยนการสอนผ านระบบ Google for education ระบบ E-learning เป นต น การพ ฒนาและเสร มสร างความร แก ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษาน น เป นการเร ยนร การ ปฏ บ ต บนพ นฐานของการประเม นน าการพ ฒนา ซ งจะเป นการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของคร ด วยวงจรค ณภาพ ภายใต แนวค ดการศ กษาผ านบทเร ยน (Lesson Study Approach) อ นประกอบด วย การก าหนดเป าหมาย และวางแผนร วมก น การปฏ บ ต การสอนในห องเร ยนจร ง การสะท อนผลการปฏ บ ต และการวางแผนการ ปฏ บ ต รอบใหม ท น าบทเร ยนจากการปฏ บ ต ก อนหน าน มาเป นฐานในการวางแผนใหม โดยความร วมม อของ ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา การพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บโรงเร ยนใน ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภาคตะว นออกม เป าหมายการด าเน นการท จะพ ฒนา เพ อยกระด บศ กยภาพการจ ดการเร ยนการสอน โดยใช ส ออ เล กทรอน กส ในการพ ฒนาผ บร หารส าน กงาน พ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก คร ผ สอน ตามกล มสาระการเร ยนร ให สอดคล องก บบร บท ของผ เร ยน สถานศ กษา และพ นท การศ กษาภาคตะว นออก 4. ว ตถ ประสงค โครงการ 4.1 เพ อศ กษาหาความจ าเป นในการพ ฒนาและจ ดท าหล กส ตรในการพ ฒนาผ บร หารส าน กงาน พ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนให ม ความร ท กษะในการจ ดการเร ยนการสอน โดยส อเทคโนโลย สารสนเทศ 4.2 เพ อด าเน นการพ ฒนา ฝ กอบรมผ บร หารส าน กงานพ นท การศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนโดยการใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนตามกล มสาระการเร ยนร ให สอดคล องก บบร บทของผ เร ยน สถานศ กษา และพ นท การศ กษาตามความแตกต างของสถานศ กษา ในภ ม ภาคตะว นออก 5. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 5.1 ผ บร หาร ศ กษาน เทศก คร และกล มเป าหมายท ได ร บการพ ฒนา จะเป นกล มคร ต นแบบท ม ความร ความเข าใจและท กษะการปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ คอมพ วเตอร สามารถท าหน าท เป น "คร แกนน า" ขยายผลและสร างเคร อข ายในพ นท ได ต อไปในอนาคต

3 ระบบการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อคอมพ วเตอร เทคโนโลย สารสนเทศ จะก อให เก ดองค ความร ท สามารถสร างข อเสนอเพ อการปฏ บ ต ส าหร บคร ท จะด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนเพ อการศ กษา แบบบ รณาการผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างช ดเจนและน าไปปฏ บ ต ได ง ายและเป นร ปธรรม 5.3 การปฏ บ ต การพ ฒนาคร เพ อจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อคอมพ วเตอร คร งน จะเป นส วนหน งของการสนองตอบต อนโยบายการจ ดการศ กษาเพ อรองร บและการปฏ บ ต การเช งร กต อ การเข าส ส งคมอาเซ ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.4 สร างองค ความร การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ านระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ ภายใต บร บททางการศ กษาของประเทศไทย สามารถน าไปขยายผลและพ ฒนาต อยอด ได ในอนาคต 6. เป าหมาย เช งปร มาณ ฝ กอบรม พ ฒนาผ บร หาร ศ กษาน เทศก และคร ผ สอนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ในภ ม ภาคตะว นออก ประกอบด วย 1. ผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษา 2. รองผ อ านวยการส าน กงานพ นท การศ กษา 3. ศ กษาน เทศก 4. ผ อ านวยการสถานศ กษา 5. คร ตามจ านวนและกล มเป าหมายด งรายละเอ ยดต อท ายโครงการฯ ฉบ บน เช งค ณภาพ - ผ บร หาร ศ กษาน เทศก คร ม ความร ความเข าใจและท กษะการปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอนโดย ใช เทคโนโลย สารสนเทศ หร อคอมพ วเตอร ในโรงเร ยนส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สามารถจ ดการเร ยนร ให เหมาะสมก บบร บทน กเร ยน สถานศ กษา ภ ม ภาคตะว นออก - ม องค ความร การจ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเพ อการศ กษาแบบบ รณาการผ านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ภายใต บร บททางการศ กษาของประเทศไทย สามารถน าไปขยายผลและพ ฒนาต อยอดได ตาม บร บทของสถานศ กษาในภ ม ภาคตะว นออก

4 - 4 - ตารางกล มเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานในภ ม ภาคตะว นออก ภ ม ภาค จ านวน ผอ. รอง ผอ. ศน. ผ บร หาร รร. รวม คร 8 กล มสาระ ขยาย แกนน า ผล รวม รวมท งหมด ภาคตะว นออก ,180 1,237 3,110 18,989 22,099 23,336 จ านวน ท พ นท การศ กษา จ านวนโรงเร ยน จ านวนบ คลากร รร.กลาง รร.ใหญ ผอ.รร. คร 1 จ นทบ ร จ นทบ ร ฉะเช งเทรา ฉะเช งเทรา ชลบ ร ชลบ ร ชลบ ร ตราด ปราจ นบ ร ปราจ นบ ร ระยอง ระยอง สระแก ว สระแก ว สม ทรปราการ สม ทรปราการ สพม สพม สพม รวม 1, ,180 3,110 รวมท งส น 4347 คน

5 กรอบแนวค ดท ใช ในการด าเน นการพ ฒนา LMS MIS Lesson study Google for Ed. ADDIE Model Keywords (Content) Pedagogy (Draft) หล กส ตร Expert Focus Group Discussion (Draft) (Master) Implement Concussion & Recommendation Reflection & Evaluation แผนภาพท 1กรอบแนวค ดท ใช ในการด าเน นการพ ฒนา

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ช องานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช. 1/1 และ 1/2 แผนกว ชาการบ ญช ช อผ ว จ ย นายจารส นทร จ นทร อ าพล ความเป นมาและความสาค ญของป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน

ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน ค ม ออบรมปฏ บ ต การ บ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน สำน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 2555 ค ม ออบรมปฏ บ ต การบ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา

More information