แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทาง การด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ท สอดคล องก บกลย ทธ จ ดเน น ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 นอกจากน ย งใช เป นเคร องม อในการก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 อ กด วย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ในคราวประช มคร งท เม อว นท 15 มกราคม 2558 ขอขอบพระค ณ รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ผ อ านวยการกล ม เจ าหน าท และผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ได ร วมก นจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ให ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป น อย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ เก ยวข องท จะใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพต อไป (นายว ระ ทว ส ข) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ก ค ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 อ านาจหน าท 1 โครงสร างการบร หารงาน 2 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา 3 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 12 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 15 ต วช ว ดความส าเร จ 16 ส วนท 3 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 18 งบประมาณเพ อการบร หารจ ดการส าน กงาน 19 งบประมาณโครงการจ าแนกตามกลย ทธ 20 โครงการจ าแนกตามกลย ทธ 21 ส วนท 4 รายละเอ ยดโครงการ 23 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท 1. โครงการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา โครงการสภาน กเร ยนไทย ร กษ ค าน ยมไทย 12 ประการ โครงการประเม นค ณภาพน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 36 ระด บประถมศ กษาป ท 6 และระด บม ธยมศ กษาตอนต น 5. โครงการพ ฒนาแนวการจ ดเพ อเสร มสร างค าน ยมหล ก 12 ประการ โครงการการพ ฒนาสถานศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต โครงการพ ฒนาท กษะภาษาไทยเพ อการอ านร เร องและส อสารได 55 กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนา ตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ 9. โครงการพ ฒนาความเข มแข งระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 60 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 10. โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาท กษะในศตวรรษท 21 ด วย PBL : Project Base Learning โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม 73 ก

4 สารบ ญ หน า กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา (ต อ) 13. โครงการเสร มสร างและพ ฒนาให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาม ว น ย 77 และป องก นการกระท าผ ดว น ย 14. โครงการประช มส มมนาคณะอน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการ 80 เขตพ นท การศ กษา และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพ นท การศ กษา 15. โครงการเช ดช เก ยรต ผ บร หารสถานศ กษาและข าราชการคร ด เด น ประจ าป พ.ศ โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อสร างท มงานคร และบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา โครงการการจ ดงานว นคร ป กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 19. โครงการน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการศ กษา โครงการการตรวจสอบและทบทวนการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โครงการพ ฒนาคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา โครงการประชาส มพ นธ ภาพล กษณ ท ด ขององค กรผ านส อหน งส อพ มพ ท องถ น โครงการประช มผ บร หารสถานศ กษา ส งก ด สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการเสร มสร างความร และการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของข าราชการ 117 คร และบ คลากรทางการศ กษา ตามมาตรฐานส าน กงานเขตพ นท 25. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ ) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการการประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต โครงการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา โครงการต ดตาม รายงานและประเม นผล โครงการการเพ มประส ทธ ภาพการเล อนข นเง นเด อนด วยระบบอ เล กทรอน คส 141 ระด บสถานศ กษา 33. โครงการการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข า ICT เพ อการบร หารจ ดการภายในหน วยงานและ 147 สถานศ กษา 35. โครงการตรวจต ดตามการใช จ ายเง นอ ดหน นโรงเร ยนเอกชน ประจ าป 150 งบประมาณ โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หารงานโรงเร ยนเอกชนในระบบ 153 ป งบประมาณ 2558 ข

5 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หน า ค

6 อ านาจหน าท ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ต งอย บร เวณโรงเร ยนว ดหนองตาสาม ต าบลอ ทอง อ าเภออ ทอง จ งหว ดส พรรณบ ร เป นหน วยงานบร หารราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท เก ดข นจากการปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ด วยการปร บโครงสร างกระทรวงใหม ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ม หน าท หล กในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให เป นไปตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ าย งบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดและ พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กร ปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใด โดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท มอบหมาย 1

7 โครงสร างการบร หารงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 2

8 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 จ านวนหน วยงานในส งก ด สถานศ กษา จ านวน ส งก ด สพฐ. 136 แห ง อ าเภออ ทอง 54 แห ง อ าเภอสองพ น อง 55 แห ง อ าเภอดอนเจด ย 27 แห ง ส งก ด สช. 10 แห ง อ าเภออ ทอง 6 แห ง อ าเภอสองพ น อง 3 แห ง อ าเภอดอนเจด ย 1 แห ง ตารางท 2 จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน ผ อ านวยการสถานศ กษา และรองผ อ านวยการสถานศ กษา 149 คน คร 1,183 คน บ คลากรทางการศ กษา ส งก ด สพป. 65 คน 3

9 ตารางท 3 จ านวนน กเร ยน และห องเร ยน ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 57) จ านวนน กเร ยน (คน) จ านวน ระด บช น อ ทอง สองพ น อง ดอนเจด ย รวม ห อง รวมท งส น ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เร ยน อน บาล ,261 1,152 2, อน บาล ,296 1,135 2, รวมก อนประถมศ กษา , ,557 2,287 4, ประถมศ กษาป ท ,403 1,272 2, ประถมศ กษาป ท ,421 1,266 2, ประถมศ กษาป ท ,365 1,284 2, ประถมศ กษาป ท ,451 1,301 2, ประถมศ กษาป ท ,403 1,253 2, ประถมศ กษาป ท ,335 1,217 2, รวมระด บประถมศ กษา 3,280 3,016 3,448 3,125 1,650 1,452 8,378 7,593 15, ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น , , รวมท งส น 4,578 4,207 5,147 4,626 2,275 1,979 12,000 10,812 22,812 1,360 4

10 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ตามกลย ทธ ท ก าหนดไว 5 กลย ทธ ม ผลการด าเน นงานปรากฏด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ด าเน นโครงการต าง ๆ ม ผลการด าเน นโครงการ ด งน การพ ฒนาการเร ยนการสอนปฐมว ย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย โดยจ ด อบรมคร ผ สอนระด บปฐมว ยท กโรงเร ยน จ านวน 180 คน จ ดสรรงบประมาณเพ อส งเสร ม สน บสน น และสร างความ เข มแข งให โรงเร ยนอน บาลบ านท าพระยาจ กร ซ งเป นโรงเร ยนอน บาลประจ าเขตพ นท การศ กษา ส งเสร ม สน บสน นการ จ ดการเร ยนการสอนตามแนวค ดมอนเทสซอร ให แก โรงเร ยนว ดท งคอก พ ฒนาหล กส ตรและค ม อหล กส ตรการศ กษา ปฐมว ย และพ ฒนาพ อแม ผ ปกครองเด กปฐมว ย โดยการจ ดท าหน งส อพ ฒนาล กร ก ให สมว ยด วยใจพ อแม ผ ปกครอง จ านวน 2,000 เล ม และด าเน นการน เทศต ดตามผล จากการพ ฒนาคร ผ สอนระด บปฐมว ยตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ท าให คร ผ สอนระด บปฐมว ยม ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดประสบการณ การสอนตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย อาเซ ยนใน ระด บปฐมว ย โดยบ รณาการความร เข าก บการจ ด 6 และการจ ดประสบการณ การสอนระด บปฐมว ย การส งเสร มและพ ฒนาท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย การส งเสร มและพ ฒนาท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย ได จ ดประช มระดมความค ดจากคร สอนภาษาไทยช น ป.1,2,4,5 เพ อหาแนวทางแก ไขป ญหา การอ าน การเข ยนภาษาไทย ซ งคร สอนภาษาไทยได น า แนวทางการแก ไขป ญหา การอ าน การเข ยนภาษาไทยไปใช ซ อมเสร มน กเร ยนท ม ป ญหาด านการอ าน การเข ยนภาษาไทย จ ดประกวดส อนว ตกรรม และงานว จ ยในช นเร ยนท แก ไขป ญหาหร อส งเสร มท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย นอกจากน ได ด าเน นการตรวจสอบ และว น จฉ ยความสามารถในการอ านของน กเร ยนช น ป.4 - ป.5 โดยการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ าน ประโยค ผลการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ านประโยคของน กเร ยนช น ป.4 จ านวน 2,396 คน พบว า น กเร ยนส วนใหญ ม ผลการทดสอบอย ในระด บ ด ร อยละ พอใช ร อยละ ปร บปร ง ร อยละ 7.35 และ น กเร ยน จ านวน 151 คน อ านไม ออก ค ดเป นร อยละ 6.97 ส าหร บผลการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ านประโยคของน กเร ยนช น ป.5 จ านวน 2,501 คน พบว า น กเร ยนส วนใหญ ม ผลการทดสอบอย ในระด บ ด ร อยละ พอใช ร อยละ ปร บปร ง ร อยละ 6.44 และน กเร ยน จ านวน 89 คน อ านไม ออก ค ดเป นร อยละ 3.56 การประเม นค ณภาพทางการศ กษาข นพ นฐาน 1. ประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2555 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 และช นม ธยมศ กษาป ท 2 เพ อต องการทราบผลการจ ดการศ กษาและน าผลการประเม นมาก าหนด แนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ซ งจากการประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนด งกล าวปรากฏผล การประเม นด งน 5

11 ตารางท 4 ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา จ าแนกตามกล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภาษาไทย 3, คณ ตศาสตร 3, ว ทยาศาสตร 3, ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3, ภาษาอ งกฤษ 3, จากตารางท 4 พบว า ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสาระการเร ยนภาษาไทย ร อยละ รองลงมา ได แก กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาฯ ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ย ร อยละต าท ส ด ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช และ ด พบว า น กเร ยนส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นอย ในระด บ พอใช ท กกล มสาระการเร ยนร ตารางท 5 ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา จ าแนกตามกล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาษาอ งกฤษ จากตารางท 5 พบว า ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสาระการเร ยนภาษาไทย ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช และ ด พบว า น กเร ยน ส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นอย ในระด บ พอใช ท กกล มสาระการเร ยนร 6

12 2. การประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3, ช นประถมศ กษาป ท 6 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ประจ าป การศ กษา 2556 ม ผลการประเม น ด งน ตารางท 6 แสดงผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) เพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 รายความสามารถของน กเร ยน ป การศ กษา 2556 ความสามารถ คะแนน ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ จ านวน เฉล ย น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ด เย ยม ด านภาษา 2, ด านค านวณ 2, ด านเหต ผล 2, จากตารางท 6 พบว า คะแนนเฉล ยร อยละความสามารถด านภาษา ม คะแนนเฉล ยส งส ด ร อยละ รองลงมาค อ ความสามารถด านเหต ผล ร อยละ และความสามารถด านค านวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ค อ ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช ด และ ด เย ยม พบว า น กเร ยนส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านเหต ผล อย ในระด บ พอใช ด ท กด าน ตารางท 7 แสดงผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ยร อยละ น กเร ยน ป 56 ป การศ กษา 55 ป การศ กษา 56 ภาษาไทย 2, * คณ ตศาสตร 2, ว ทยาศาสตร 2, * ภาษาอ งกฤษ 2, * ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2, * ส ขศ กษาและพลศ กษา 2, ศ ลปะ 2, * การงานอาช พและเทคโนโลย 2, * จากตาราง 7 พบว า ผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษา ป ท 6 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา ร อยละ และส งกว าป การศ กษา 2555 ร อยละ 7.05 รองลงมาค อ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ แต ต ากว าป การศ กษา 2555 ร อยละ 1.68 ส าหร บกล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ค อ กล มสาระ การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ร อยละ และต ากว าป การศ กษา 2555 ร อยละ

13 ตารางท 8 แสดงการเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ระด บเขตพ นท การศ กษา ก บผลการประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ความสามารถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต าง สพ.2 จ งหว ด ส งก ด สพฐ. ผลต าง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต าง สพ.2 ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ จากตาราง 8 คะแนนเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ระด บเขตพ นท การศ กษา เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด พบว าคะแนนเฉล ย ร อยละระด บเขตพ นท การศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด ท กกล มสาระการเร ยนร เม อพ จารณาคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บ สพฐ. พบว า คะแนนเฉล ยร อยละท กกล มสาระการเร ยนร ส งกว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ยกเว นกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ซ งม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยระด บ สพฐ. ร อยละ 1.84 เพ ยงกล มสาระการเร ยนร เด ยว เม อพ จารณาคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ พบว า ม 3 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ร อยละ 0.10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ 1.18 และกล มสาระ การเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ 0.36 ส วนกล มสาระการเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ตารางท 9 แสดงผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร จ านวน น กเร ยน ป 56 คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 55 ป การศ กษา 56 ภาษาไทย * คณ ตศาสตร * ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม * ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย * 8

14 จากตาราง 9 พบว า ผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษา ป ท 3 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ร อยละ รองลงมาค อ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ย ร อยละต าท ส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ร อยละ ตารางท 10 แสดงการเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา ก บผลการประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ความสามารถ ส พรรณบ ร เขต 2 ส งก ด สพฐ. ผลต าง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต าง สพ.2 ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ จากตาราง 10 คะแนนเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ระด บเขตพ นท การศ กษา เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. และคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว า คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. และระด บประเทศ ท กกล มสาระการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ส งเสร มให สถานศ กษาในส งก ดจ ด พ นฐานเพ อปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทย 29 ประการส การเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ แบ งเป น 5 ด าน ประกอบด วย ด านกายภาพ 7 ประการ ด านประจ าว นพระ 4 ประการ ด านการเร ยนการสอน 5 ประการ ด าน พฤต กรรมน กเร ยนคร ผ บร หาร 5 ประการ และด านการส งเสร มว ถ พ ทธ 8 ประการ กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ป การศ กษา 2557 สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดบร การ การศ กษาให แก ประชากรว ยเร ยนได เข าเร ยนในสถานศ กษา ปรากฏผลด งน ประชากร อาย 3-5 ป จ านวน 8,514 คน เข าร บการเตร ยมความพร อมในสถานศ กษา จ านวน 2,596 คน ค ดเป น ร อยละ ประชากร อาย 6-11 ป จ านวน 20,474 คน เข าเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 5,222 คน ค ดเป น ร อยละ ประชากร อาย 6 ป จ านวน 3,616 คน เข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 จ านวน 2,675 คน ค ดเป น ร อยละ

15 อ ตราการเร ยนต อของน กเร ยน ในป การศ กษา 2556 ม น กเร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 2,439 คน เร ยนต อ จ านวน 2,304 คน ค ดเป น ร อยละ น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 519 คน เร ยนต อในระด บท ส งข น จ านวน 446 คน ค ดเป นร อยละ การต ดตาม ด แลช วยเหล อน กเร ยน ได ด าเน นการออกเย ยมบ านน กเร ยนท เป นกล มเส ยงต อการออกกลางค น น กเร ยนท ครอบคร วม ฐานะยากจน ต องช วยเหล อผ ปกครอง โดยน าอ ปกรณ ขอใช ในช ว ตประจ าว นไปมอบให แก น กเร ยน และครอบคร ว จ านวน 48 ครอบคร ว ซ งเป นการสร างขว ญและก าล งใจให แก น กเร ยนมากข น นอกจากน ได จ ดค ายจ ตอาสา แก น กเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กเส ยสละ เห นค ณค าในตนเองและผ อ น อ ตราการออกกลางค น ป การศ กษา 2556 น กเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 16,030 คน ออกกลางค น จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.01 น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 2,059 คน ออกกลางค น จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.10 ซ งอ ตราการออกกลางค นท งระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาตอนต น ลดลงจากป การศ กษา 2555 การพ ฒนาสมรรถภาพผ พ การ ได จ ดสรรงบประมาณสน บสน นป จจ ยพ นฐานให แก โรงเร ยนท ม น กเร ยนบกพร อง ทางการเร ยนร ใช ในการจ ดท าจ ดซ อส อ ว สด ทางการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะด านการอ าน การเข ยน และค ดค านวณ ส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ านวน 53 โรงเร ยน พ ฒนาว ทยากรแกนน าหล กส ตรผ ด าเน นการค ดกรอง คนพ การทางการศ กษา จ านวน 3 คน และขยายผลให แก คร ในโรงเร ยนท ม น กเร ยนเร ยนร วม จ านวน 85 คน กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได พ ฒนาคร ผ ช วยท บรรจ ต งแต ป งบประมาณ จ านวน 70 คน ให ม ความร ความเข าใจระเบ ยบ กฎหมาย จรรยาบรรณว ชาช พ สร างจ ตส าน กให ม ความร ก และศร ทธาในว ชาช พคร จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก น ม การด าเน นการน เทศ ต ดตามผลหล งการพ ฒนา ด านการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ได ด าเน นการพ ฒนาคร ผ สอนให ม ความร ความเข าใจ ในด าน เศรษฐศาสตร และเศรษฐก จอาเซ ยน และน าคณะคร ศ กษาด งานการผล ตผลงานแหล งเร ยนร เศรษฐก จสร างสรรค ณ จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เพ อการน าแนวค ดมาประย กต ใช ในการจ ดการเร ยนสอน การพ ฒนาคร ผ สอน จ านวน 136 คน ให ม ความร ความเข าใจในการน าส อการเร ยนการสอนน กเร ยนช น ป.3 และ ม.2 ต ดต งลงในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษา ตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาเพ อให สถานศ กษาได มาตรฐาน ม ระบบการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษาท เป นระบบและเข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ด าเน นการ ตรวจสอบและทบทวนการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาในส งก ดท กแห ง ท กระด บ เพ อเตร ยมการร บการประเม น ภายนอกจาก สมศ. ซ งสถานศ กษาในส งก ดได เข าร บการประเม นภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ระหว างป พ.ศ ครบท กโรงเร ยน รวมท งส น 146 โรงเร ยน จ าแนกเป นสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 10

16 จ านวน 136 โรงเร ยน และส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน จ านวน 10 โรงเร ยน โดยม สถานศ กษาได ร บ การร บรองค ณภาพ จ านวน 116 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ และไม ผ านการร บรองค ณภาพ จ านวน 20 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการระหว างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยการพ ฒนา ระบบงานสารบรรณ ระบบ E-Money พ ฒนา ปร บปร งระบบอ นเตอร เน ต เว ปไซด ของหน วยงานและสถานศ กษา การจ ดเก บข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารสถานศ กษา (Data Management Center : DMC) ระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา (Education Management Information System : EMIS) และระบบข อม ลส งก อสร างของ สถานศ กษา เพ อใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 11

17 ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 แนวทางการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาข นพ นฐานของบประเทศไทย ม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วม เพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา ค าน ยมองค การ องค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออาทร ม อาภรณ ค อความขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน อย างท วถ ง ม ค ณภาพ และเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการท างานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ค ณภาพมาตรฐานสากล 5. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ ราการการท างาน เน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจาย อ านาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการ พ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 12

18 จ ดเน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนดจ ดเน นการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ด งน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญ ส มาตรฐานสากล ด งต อไปน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ม ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านการใช เหต ผล ท เหมาะสม น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เป นต นไปได ร บการส งเสร มให ม แรงจ งใจส อาช พ ด วยการแนะแนว ท งโดยคร และผ ประกอบอาช พต าง ๆ (ผ ปกครอง ศ ษย เก า สถานประกอบการในนอกพ นท ) และได ร บการพ ฒนาความร ท กษะท เหมาะสมก บการประกอบอาช พท ส จร ตในอนาคต น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (O-NET) กล มสาระหล ก เพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ภ ม ใจในความ เป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ใฝ ด น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4-6 ใฝ เร ยนร น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น อย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาเต มศ กยภาพ เด กพ การได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และ อ ตล กษณ แห งตน น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ บ คคล องค กรว ชาช พ องค กรเอกชน องค กรช มชน และองค กรส งคมอ น และการศ กษาทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน เด กกล มท ต องการการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษ ได ร บการค มครองและช วยเหล อ เย ยวยา ด วยร ปแบบท หลากหลาย ส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร เก ยวก บการพ ฒนาการค ด การว ดประเม นผลของคร ให สามารถ พ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย คร ได ร บการน เทศแบบก ลยาณม ตร โดยเขตพ นท การศ กษา และโดยเพ อนคร ท งในโรงเร ยน เด ยวก น หร อระหว างโรงเร ยน หร อภาคส วนอ น ๆ ตามความพร อมของโรงเร ยน 13

19 2.1.4 คร ได ร บการช วยเหล อให จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ผล โดยช มชนแห งการเร ยนร ของคร ในพ นท ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว างโรงเร ยน หร ออ น ๆ ตามความเหมาะสม ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อจ ดการ เร ยนร ได ในระด บด 2.2 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน 2.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาท เป นม ออาช พ ม ผลงานเช งประจ กษ ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต อย าง เหมาะสม 2.4 องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ตระหน กและด าเน นการ ในส วนท เก ยวข องให คร และผ บร หารสถานศ กษาบรรจ ใหม ย ายไปบรรจ ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของโรงเร ยน ช มชนและส งคม ส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจายอ านาจ การม ส วนร วม และม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน โรงเร ยนท ไม ผ านการร บรองค ณภาพภายนอก และท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต ากว า ค าเฉล ยของประเทศ ได ร บการแก ไขแทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม และประเม นผล โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท าหน าท ส งเสร มสน บสน น และเป นผ ประสานงานหล กให โรงเร ยนท าแผนพ ฒนาเป นรายโรงร วมก บผ ปกครองช มชน และ องค กรอ นๆ ท เก ยวข อง สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการม ส วนร วมอย างแท จร ง และการม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการอย างม ค ณภาพ โดยม งการม ส วนร วม และความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ม ระบบการน เทศ เร งร ด ต ดตาม ประเม นผลสถานศ กษาและคร ท เข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ดช เก ยรต โรงเร ยนท น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ข นอ ตรา การออกกลางค นลดลงม พฤต กรรมเส ยงลดลง องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา เร งร ดและต ดตามการด าเน นการของหน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เป นก ลยาณม ตร 3.2 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ได มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาม ระบบประก นค ณภาพภายใน ได ระด บมาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และหร อผ านการร บรองจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 14

20 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ว ส ยท ศน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพได มาตรฐานส สากล บนพ นฐานของค ณธรรมและความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง เสมอภาค และม ค ณภาพ 2. ส งเสร ม สน บสน นให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และปล กฝ งค าน ยม 12 ประการ 3. ส งเสร ม พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ความเช ยวชาญในว ชาช พ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาม ค ณภาพด วยการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ได มาตรฐาน 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค 1. ผ เร ยนในระด บก อนประถมศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างเหมาะสมตามช วงว ย 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บบร การการศ กษาอย างท วถ ง เสมอภาค และม ค ณภาพ 3. ผ เร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม จร ยธรรม ด ารงช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและค าน ยมหล ก 12 ประการ 4. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ท กษะในการท างานท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการท างานท ม งเน น ผลส มฤทธ 5. สถานศ กษาท กแห งม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท เข มแข ง และหร อผ านการร บรองจาก ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 6. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ จ ดเน นการด าเน นงาน 3 ด าน ประกอบด วย จ ดเน นด านผ เร ยน จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 15

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information