แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2

2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทาง การด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ท สอดคล องก บกลย ทธ จ ดเน น ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และใช เป นเคร องม อในการด าเน นงานเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 นอกจากน ย งใช เป นเคร องม อในการก าก บ ต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 อ กด วย แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ในคราวประช มคร งท เม อว นท 15 มกราคม 2558 ขอขอบพระค ณ รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ผ อ านวยการกล ม เจ าหน าท และผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ได ร วมก นจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ให ส าเร จล ล วงด วยด และหว งเป น อย างย งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อผ เก ยวข องท จะใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพต อไป (นายว ระ ทว ส ข) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2

3 สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ก ค ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 อ านาจหน าท 1 โครงสร างการบร หารงาน 2 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา 3 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 12 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 15 ต วช ว ดความส าเร จ 16 ส วนท 3 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ 18 งบประมาณเพ อการบร หารจ ดการส าน กงาน 19 งบประมาณโครงการจ าแนกตามกลย ทธ 20 โครงการจ าแนกตามกลย ทธ 21 ส วนท 4 รายละเอ ยดโครงการ 23 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท 1. โครงการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา โครงการสภาน กเร ยนไทย ร กษ ค าน ยมไทย 12 ประการ โครงการประเม นค ณภาพน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 36 ระด บประถมศ กษาป ท 6 และระด บม ธยมศ กษาตอนต น 5. โครงการพ ฒนาแนวการจ ดเพ อเสร มสร างค าน ยมหล ก 12 ประการ โครงการการพ ฒนาสถานศ กษาส ประชาคมอาเซ ยนของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต โครงการพ ฒนาท กษะภาษาไทยเพ อการอ านร เร องและส อสารได 55 กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนา ตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ 9. โครงการพ ฒนาความเข มแข งระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน 60 กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 10. โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาท กษะในศตวรรษท 21 ด วย PBL : Project Base Learning โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม 73 ก

4 สารบ ญ หน า กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา (ต อ) 13. โครงการเสร มสร างและพ ฒนาให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาม ว น ย 77 และป องก นการกระท าผ ดว น ย 14. โครงการประช มส มมนาคณะอน กรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการ 80 เขตพ นท การศ กษา และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพ นท การศ กษา 15. โครงการเช ดช เก ยรต ผ บร หารสถานศ กษาและข าราชการคร ด เด น ประจ าป พ.ศ โครงการพ ฒนาบ คลากรเพ อสร างท มงานคร และบ คลากรทางการศ กษาม ออาช พ โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา โครงการการจ ดงานว นคร ป กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 19. โครงการน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการศ กษา โครงการการตรวจสอบและทบทวนการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โครงการพ ฒนาคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา โครงการประชาส มพ นธ ภาพล กษณ ท ด ขององค กรผ านส อหน งส อพ มพ ท องถ น โครงการประช มผ บร หารสถานศ กษา ส งก ด สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการเสร มสร างความร และการเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของข าราชการ 117 คร และบ คลากรทางการศ กษา ตามมาตรฐานส าน กงานเขตพ นท 25. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการองค กร โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ โครงการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ ) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของ สพป.ส พรรณบ ร เขต โครงการการประช มคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต โครงการพ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา โครงการต ดตาม รายงานและประเม นผล โครงการการเพ มประส ทธ ภาพการเล อนข นเง นเด อนด วยระบบอ เล กทรอน คส 141 ระด บสถานศ กษา 33. โครงการการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข า ICT เพ อการบร หารจ ดการภายในหน วยงานและ 147 สถานศ กษา 35. โครงการตรวจต ดตามการใช จ ายเง นอ ดหน นโรงเร ยนเอกชน ประจ าป 150 งบประมาณ โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการบร หารงานโรงเร ยนเอกชนในระบบ 153 ป งบประมาณ 2558 ข

5 ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ หน า ค

6 อ านาจหน าท ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ต งอย บร เวณโรงเร ยนว ดหนองตาสาม ต าบลอ ทอง อ าเภออ ทอง จ งหว ดส พรรณบ ร เป นหน วยงานบร หารราชการส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท เก ดข นจากการปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ด วยการปร บโครงสร างกระทรวงใหม ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ม หน าท หล กในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให เป นไปตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และม อ านาจหน าท ด งน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ าย งบประมาณของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐาน และในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดและ พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กร ปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใด โดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท มอบหมาย 1

7 โครงสร างการบร หารงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 2

8 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 จ านวนหน วยงานในส งก ด สถานศ กษา จ านวน ส งก ด สพฐ. 136 แห ง อ าเภออ ทอง 54 แห ง อ าเภอสองพ น อง 55 แห ง อ าเภอดอนเจด ย 27 แห ง ส งก ด สช. 10 แห ง อ าเภออ ทอง 6 แห ง อ าเภอสองพ น อง 3 แห ง อ าเภอดอนเจด ย 1 แห ง ตารางท 2 จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวน ผ อ านวยการสถานศ กษา และรองผ อ านวยการสถานศ กษา 149 คน คร 1,183 คน บ คลากรทางการศ กษา ส งก ด สพป. 65 คน 3

9 ตารางท 3 จ านวนน กเร ยน และห องเร ยน ป การศ กษา 2557 (ข อม ล ณ ว นท 10 ม.ย. 57) จ านวนน กเร ยน (คน) จ านวน ระด บช น อ ทอง สองพ น อง ดอนเจด ย รวม ห อง รวมท งส น ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง ชาย หญ ง เร ยน อน บาล ,261 1,152 2, อน บาล ,296 1,135 2, รวมก อนประถมศ กษา , ,557 2,287 4, ประถมศ กษาป ท ,403 1,272 2, ประถมศ กษาป ท ,421 1,266 2, ประถมศ กษาป ท ,365 1,284 2, ประถมศ กษาป ท ,451 1,301 2, ประถมศ กษาป ท ,403 1,253 2, ประถมศ กษาป ท ,335 1,217 2, รวมระด บประถมศ กษา 3,280 3,016 3,448 3,125 1,650 1,452 8,378 7,593 15, ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น , , รวมท งส น 4,578 4,207 5,147 4,626 2,275 1,979 12,000 10,812 22,812 1,360 4

10 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ การด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ตามกลย ทธ ท ก าหนดไว 5 กลย ทธ ม ผลการด าเน นงานปรากฏด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ด าเน นโครงการต าง ๆ ม ผลการด าเน นโครงการ ด งน การพ ฒนาการเร ยนการสอนปฐมว ย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย โดยจ ด อบรมคร ผ สอนระด บปฐมว ยท กโรงเร ยน จ านวน 180 คน จ ดสรรงบประมาณเพ อส งเสร ม สน บสน น และสร างความ เข มแข งให โรงเร ยนอน บาลบ านท าพระยาจ กร ซ งเป นโรงเร ยนอน บาลประจ าเขตพ นท การศ กษา ส งเสร ม สน บสน นการ จ ดการเร ยนการสอนตามแนวค ดมอนเทสซอร ให แก โรงเร ยนว ดท งคอก พ ฒนาหล กส ตรและค ม อหล กส ตรการศ กษา ปฐมว ย และพ ฒนาพ อแม ผ ปกครองเด กปฐมว ย โดยการจ ดท าหน งส อพ ฒนาล กร ก ให สมว ยด วยใจพ อแม ผ ปกครอง จ านวน 2,000 เล ม และด าเน นการน เทศต ดตามผล จากการพ ฒนาคร ผ สอนระด บปฐมว ยตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ท าให คร ผ สอนระด บปฐมว ยม ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดประสบการณ การสอนตามโครงการบ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย อาเซ ยนใน ระด บปฐมว ย โดยบ รณาการความร เข าก บการจ ด 6 และการจ ดประสบการณ การสอนระด บปฐมว ย การส งเสร มและพ ฒนาท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย การส งเสร มและพ ฒนาท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย ได จ ดประช มระดมความค ดจากคร สอนภาษาไทยช น ป.1,2,4,5 เพ อหาแนวทางแก ไขป ญหา การอ าน การเข ยนภาษาไทย ซ งคร สอนภาษาไทยได น า แนวทางการแก ไขป ญหา การอ าน การเข ยนภาษาไทยไปใช ซ อมเสร มน กเร ยนท ม ป ญหาด านการอ าน การเข ยนภาษาไทย จ ดประกวดส อนว ตกรรม และงานว จ ยในช นเร ยนท แก ไขป ญหาหร อส งเสร มท กษะการอ าน การเข ยนภาษาไทย นอกจากน ได ด าเน นการตรวจสอบ และว น จฉ ยความสามารถในการอ านของน กเร ยนช น ป.4 - ป.5 โดยการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ าน ประโยค ผลการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ านประโยคของน กเร ยนช น ป.4 จ านวน 2,396 คน พบว า น กเร ยนส วนใหญ ม ผลการทดสอบอย ในระด บ ด ร อยละ พอใช ร อยละ ปร บปร ง ร อยละ 7.35 และ น กเร ยน จ านวน 151 คน อ านไม ออก ค ดเป นร อยละ 6.97 ส าหร บผลการทดสอบความสามารถและท กษะการอ านค า อ านประโยคของน กเร ยนช น ป.5 จ านวน 2,501 คน พบว า น กเร ยนส วนใหญ ม ผลการทดสอบอย ในระด บ ด ร อยละ พอใช ร อยละ ปร บปร ง ร อยละ 6.44 และน กเร ยน จ านวน 89 คน อ านไม ออก ค ดเป นร อยละ 3.56 การประเม นค ณภาพทางการศ กษาข นพ นฐาน 1. ประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2555 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดให ม การประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 5 และช นม ธยมศ กษาป ท 2 เพ อต องการทราบผลการจ ดการศ กษาและน าผลการประเม นมาก าหนด แนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป ซ งจากการประเม นค ณภาพการศ กษาน กเร ยนด งกล าวปรากฏผล การประเม นด งน 5

11 ตารางท 4 ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา จ าแนกตามกล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภาษาไทย 3, คณ ตศาสตร 3, ว ทยาศาสตร 3, ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 3, ภาษาอ งกฤษ 3, จากตารางท 4 พบว า ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสาระการเร ยนภาษาไทย ร อยละ รองลงมา ได แก กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาฯ ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ย ร อยละต าท ส ด ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช และ ด พบว า น กเร ยนส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นอย ในระด บ พอใช ท กกล มสาระการเร ยนร ตารางท 5 ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา จ าแนกตามกล มสาระการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ย ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาษาอ งกฤษ จากตารางท 5 พบว า ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ได แก กล มสาระการเร ยนภาษาไทย ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช และ ด พบว า น กเร ยน ส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นอย ในระด บ พอใช ท กกล มสาระการเร ยนร 6

12 2. การประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3, ช นประถมศ กษาป ท 6 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ประจ าป การศ กษา 2556 ม ผลการประเม น ด งน ตารางท 6 แสดงผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน (NT) เพ อการประก นค ณภาพผ เร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 รายความสามารถของน กเร ยน ป การศ กษา 2556 ความสามารถ คะแนน ร อยละของจ านวนน กเร ยนตามเกณฑ จ านวน เฉล ย น กเร ยน ร อยละ ปร บปร ง พอใช ด ด เย ยม ด านภาษา 2, ด านค านวณ 2, ด านเหต ผล 2, จากตารางท 6 พบว า คะแนนเฉล ยร อยละความสามารถด านภาษา ม คะแนนเฉล ยส งส ด ร อยละ รองลงมาค อ ความสามารถด านเหต ผล ร อยละ และความสามารถด านค านวณ ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ค อ ร อยละ เม อพ จารณาร อยละของน กเร ยนท ม ผลการประเม นตามเกณฑ ปร บปร ง พอใช ด และ ด เย ยม พบว า น กเร ยนส วนใหญ ผ านเกณฑ การประเม นความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านเหต ผล อย ในระด บ พอใช ด ท กด าน ตารางท 7 แสดงผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร จ านวน คะแนนเฉล ยร อยละ น กเร ยน ป 56 ป การศ กษา 55 ป การศ กษา 56 ภาษาไทย 2, * คณ ตศาสตร 2, ว ทยาศาสตร 2, * ภาษาอ งกฤษ 2, * ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2, * ส ขศ กษาและพลศ กษา 2, ศ ลปะ 2, * การงานอาช พและเทคโนโลย 2, * จากตาราง 7 พบว า ผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษา ป ท 6 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและ พลศ กษา ร อยละ และส งกว าป การศ กษา 2555 ร อยละ 7.05 รองลงมาค อ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ แต ต ากว าป การศ กษา 2555 ร อยละ 1.68 ส าหร บกล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละต าท ส ด ค อ กล มสาระ การเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ร อยละ และต ากว าป การศ กษา 2555 ร อยละ

13 ตารางท 8 แสดงการเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ระด บเขตพ นท การศ กษา ก บผลการประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ความสามารถ ส พรรณบ ร เขต 2 จ งหว ด ส พรรณบ ร ผลต าง สพ.2 จ งหว ด ส งก ด สพฐ. ผลต าง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต าง สพ.2 ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ จากตาราง 8 คะแนนเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ระด บเขตพ นท การศ กษา เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด พบว าคะแนนเฉล ย ร อยละระด บเขตพ นท การศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บจ งหว ด ท กกล มสาระการเร ยนร เม อพ จารณาคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บ สพฐ. พบว า คะแนนเฉล ยร อยละท กกล มสาระการเร ยนร ส งกว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. ยกเว นกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ ซ งม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยระด บ สพฐ. ร อยละ 1.84 เพ ยงกล มสาระการเร ยนร เด ยว เม อพ จารณาคะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา เปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ พบว า ม 3 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ร อยละ 0.10 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ 1.18 และกล มสาระ การเร ยนร ศ ลปะ ร อยละ 0.36 ส วนกล มสาระการเร ยนร อ นม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บประเทศ ตารางท 9 แสดงผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 เปร ยบเท ยบก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร จ านวน น กเร ยน ป 56 คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 55 ป การศ กษา 56 ภาษาไทย * คณ ตศาสตร * ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม * ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย * 8

14 จากตาราง 9 พบว า ผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษา ป ท 3 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ร อยละ รองลงมาค อ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ย ร อยละต าท ส ด ค อ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ร อยละ ตารางท 10 แสดงการเปร ยบเท ยบผลการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 ระด บเขตพ นท การศ กษา ก บผลการประเม นระด บจ งหว ด สพฐ. และระด บประเทศ สพป. เปร ยบเท ยบคะแนนเฉล ยร อยละ ความสามารถ ส พรรณบ ร เขต 2 ส งก ด สพฐ. ผลต าง สพ.2-สพฐ. ระด บ ประเทศ ผลต าง สพ.2 ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ฯ ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ จากตาราง 10 คะแนนเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ระด บเขตพ นท การศ กษา เม อเปร ยบเท ยบก บคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. และคะแนนเฉล ยร อยละ ระด บประเทศ พบว า คะแนนเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าคะแนนเฉล ยร อยละระด บ สพฐ. และระด บประเทศ ท กกล มสาระการเร ยนร กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ส งเสร มให สถานศ กษาในส งก ดจ ด พ นฐานเพ อปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทย 29 ประการส การเป นโรงเร ยนว ถ พ ทธ แบ งเป น 5 ด าน ประกอบด วย ด านกายภาพ 7 ประการ ด านประจ าว นพระ 4 ประการ ด านการเร ยนการสอน 5 ประการ ด าน พฤต กรรมน กเร ยนคร ผ บร หาร 5 ประการ และด านการส งเสร มว ถ พ ทธ 8 ประการ กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ งครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ป การศ กษา 2557 สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได จ ดบร การ การศ กษาให แก ประชากรว ยเร ยนได เข าเร ยนในสถานศ กษา ปรากฏผลด งน ประชากร อาย 3-5 ป จ านวน 8,514 คน เข าร บการเตร ยมความพร อมในสถานศ กษา จ านวน 2,596 คน ค ดเป น ร อยละ ประชากร อาย 6-11 ป จ านวน 20,474 คน เข าเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 5,222 คน ค ดเป น ร อยละ ประชากร อาย 6 ป จ านวน 3,616 คน เข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 จ านวน 2,675 คน ค ดเป น ร อยละ

15 อ ตราการเร ยนต อของน กเร ยน ในป การศ กษา 2556 ม น กเร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 จ านวน 2,439 คน เร ยนต อ จ านวน 2,304 คน ค ดเป น ร อยละ น กเร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3 จ านวน 519 คน เร ยนต อในระด บท ส งข น จ านวน 446 คน ค ดเป นร อยละ การต ดตาม ด แลช วยเหล อน กเร ยน ได ด าเน นการออกเย ยมบ านน กเร ยนท เป นกล มเส ยงต อการออกกลางค น น กเร ยนท ครอบคร วม ฐานะยากจน ต องช วยเหล อผ ปกครอง โดยน าอ ปกรณ ขอใช ในช ว ตประจ าว นไปมอบให แก น กเร ยน และครอบคร ว จ านวน 48 ครอบคร ว ซ งเป นการสร างขว ญและก าล งใจให แก น กเร ยนมากข น นอกจากน ได จ ดค ายจ ตอาสา แก น กเร ยนเพ อให น กเร ยนร จ กเส ยสละ เห นค ณค าในตนเองและผ อ น อ ตราการออกกลางค น ป การศ กษา 2556 น กเร ยนระด บประถมศ กษา จ านวน 16,030 คน ออกกลางค น จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.01 น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 2,059 คน ออกกลางค น จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 0.10 ซ งอ ตราการออกกลางค นท งระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษาตอนต น ลดลงจากป การศ กษา 2555 การพ ฒนาสมรรถภาพผ พ การ ได จ ดสรรงบประมาณสน บสน นป จจ ยพ นฐานให แก โรงเร ยนท ม น กเร ยนบกพร อง ทางการเร ยนร ใช ในการจ ดท าจ ดซ อส อ ว สด ทางการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะด านการอ าน การเข ยน และค ดค านวณ ส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร จ านวน 53 โรงเร ยน พ ฒนาว ทยากรแกนน าหล กส ตรผ ด าเน นการค ดกรอง คนพ การทางการศ กษา จ านวน 3 คน และขยายผลให แก คร ในโรงเร ยนท ม น กเร ยนเร ยนร วม จ านวน 85 คน กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได พ ฒนาคร ผ ช วยท บรรจ ต งแต ป งบประมาณ จ านวน 70 คน ให ม ความร ความเข าใจระเบ ยบ กฎหมาย จรรยาบรรณว ชาช พ สร างจ ตส าน กให ม ความร ก และศร ทธาในว ชาช พคร จ ดให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก น ม การด าเน นการน เทศ ต ดตามผลหล งการพ ฒนา ด านการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน ได ด าเน นการพ ฒนาคร ผ สอนให ม ความร ความเข าใจ ในด าน เศรษฐศาสตร และเศรษฐก จอาเซ ยน และน าคณะคร ศ กษาด งานการผล ตผลงานแหล งเร ยนร เศรษฐก จสร างสรรค ณ จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เพ อการน าแนวค ดมาประย กต ใช ในการจ ดการเร ยนสอน การพ ฒนาคร ผ สอน จ านวน 136 คน ให ม ความร ความเข าใจในการน าส อการเร ยนการสอนน กเร ยนช น ป.3 และ ม.2 ต ดต งลงในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศ กษา ตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บองค กรส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาเพ อให สถานศ กษาได มาตรฐาน ม ระบบการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษาท เป นระบบและเข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ได ด าเน นการ ตรวจสอบและทบทวนการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาในส งก ดท กแห ง ท กระด บ เพ อเตร ยมการร บการประเม น ภายนอกจาก สมศ. ซ งสถานศ กษาในส งก ดได เข าร บการประเม นภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ระหว างป พ.ศ ครบท กโรงเร ยน รวมท งส น 146 โรงเร ยน จ าแนกเป นสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 10

16 จ านวน 136 โรงเร ยน และส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน จ านวน 10 โรงเร ยน โดยม สถานศ กษาได ร บ การร บรองค ณภาพ จ านวน 116 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ และไม ผ านการร บรองค ณภาพ จ านวน 20 โรงเร ยน ค ดเป นร อยละ การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการระหว างส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา โดยการพ ฒนา ระบบงานสารบรรณ ระบบ E-Money พ ฒนา ปร บปร งระบบอ นเตอร เน ต เว ปไซด ของหน วยงานและสถานศ กษา การจ ดเก บข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หารสถานศ กษา (Data Management Center : DMC) ระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา (Education Management Information System : EMIS) และระบบข อม ลส งก อสร างของ สถานศ กษา เพ อใช เป นข อม ลในการบร หารจ ดการศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด 11

17 ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 แนวทางการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การศ กษาข นพ นฐานของบประเทศไทย ม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วม เพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา ค าน ยมองค การ องค กรท ม ช ว ต พร อมจ ตเอ ออาทร ม อาภรณ ค อความขย น ใจย ดม นหล กย ต ธรรม เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน อย างท วถ ง ม ค ณภาพ และเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการท างานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐาน ส ค ณภาพมาตรฐานสากล 5. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ ราการการท างาน เน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจาย อ านาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการ พ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 12

18 จ ดเน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานก าหนดจ ดเน นการด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ด งน ส วนท 1 จ ดเน นด านผ เร ยน 1.1 น กเร ยนม สมรรถนะส าค ญ ส มาตรฐานสากล ด งต อไปน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ม ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ และด านการใช เหต ผล ท เหมาะสม น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 เป นต นไปได ร บการส งเสร มให ม แรงจ งใจส อาช พ ด วยการแนะแนว ท งโดยคร และผ ประกอบอาช พต าง ๆ (ผ ปกครอง ศ ษย เก า สถานประกอบการในนอกพ นท ) และได ร บการพ ฒนาความร ท กษะท เหมาะสมก บการประกอบอาช พท ส จร ตในอนาคต น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนจากการทดสอบระด บชาต (O-NET) กล มสาระหล ก เพ มข นเฉล ยไม น อยกว าร อยละ น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ภ ม ใจในความ เป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและท กษะทางส งคมท เหมาะสม น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-3 ใฝ ด น กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 4-6 ใฝ เร ยนร น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น อย อย างพอเพ ยง น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ความม งม นในการศ กษาและการท างาน 1.3 น กเร ยนท ม ความต องการพ เศษได ร บการส งเสร ม และพ ฒนาเต มศ กยภาพ เด กพ การได ร บการพ ฒนาศ กยภาพเป นรายบ คคลด วยร ปแบบท หลากหลาย เด กด อยโอกาสได ร บโอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพตามมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตร และ อ ตล กษณ แห งตน น กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ได ร บการส งเสร มให ม ความเป นเล ศด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย พ นฐานทางว ศวกรรมศาสตร คณ ตศาสตร ภาษา ก ฬา ดนตร และศ ลปะ น กเร ยนท เร ยนภายใต การจ ดการศ กษาโดยครอบคร ว สถานประกอบการ บ คคล องค กรว ชาช พ องค กรเอกชน องค กรช มชน และองค กรส งคมอ น และการศ กษาทางเล อก ได ร บการพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน เด กกล มท ต องการการค มครองและช วยเหล อเป นกรณ พ เศษ ได ร บการค มครองและช วยเหล อ เย ยวยา ด วยร ปแบบท หลากหลาย ส วนท 2 จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 2.1 คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร และสมรรถนะ ผ านการปฏ บ ต จร งและการช วยเหล ออย างต อเน อง คร ได ร บการพ ฒนาองค ความร เก ยวก บการพ ฒนาการค ด การว ดประเม นผลของคร ให สามารถ พ ฒนาและประเม นผลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร สามารถจ ดการเร ยนร ในว ชาท โรงเร ยนต องการได ด วยตนเองหร อใช ส อเทคโนโลย คร ได ร บการน เทศแบบก ลยาณม ตร โดยเขตพ นท การศ กษา และโดยเพ อนคร ท งในโรงเร ยน เด ยวก น หร อระหว างโรงเร ยน หร อภาคส วนอ น ๆ ตามความพร อมของโรงเร ยน 13

19 2.1.4 คร ได ร บการช วยเหล อให จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ผล โดยช มชนแห งการเร ยนร ของคร ในพ นท ท งในโรงเร ยนเด ยวก น ระหว างโรงเร ยน หร ออ น ๆ ตามความเหมาะสม ส งเสร มให คร ม สมรรถนะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และท กษะการใช คอมพ วเตอร เพ อจ ดการ เร ยนร ได ในระด บด 2.2 พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บการพ ฒนาเร งด วน 2.3 คร และบ คลากรทางการศ กษาท เป นม ออาช พ ม ผลงานเช งประจ กษ ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต อย าง เหมาะสม 2.4 องค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร ตระหน กและด าเน นการ ในส วนท เก ยวข องให คร และผ บร หารสถานศ กษาบรรจ ใหม ย ายไปบรรจ ม ความสามารถสอดคล องก บความต องการของโรงเร ยน ช มชนและส งคม ส วนท 3 จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 3.1 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการกระจายอ านาจ การม ส วนร วม และม ความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน โรงเร ยนท ไม ผ านการร บรองค ณภาพภายนอก และท ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนต ากว า ค าเฉล ยของประเทศ ได ร บการแก ไขแทรกแซง ช วยเหล อ น เทศ ต ดตาม และประเม นผล โดยส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท าหน าท ส งเสร มสน บสน น และเป นผ ประสานงานหล กให โรงเร ยนท าแผนพ ฒนาเป นรายโรงร วมก บผ ปกครองช มชน และ องค กรอ นๆ ท เก ยวข อง สถานศ กษาบร หารจ ดการโดยม งผลส มฤทธ เน นการม ส วนร วมอย างแท จร ง และการม ความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา บร หารจ ดการอย างม ค ณภาพ โดยม งการม ส วนร วม และความ ร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน ม ระบบการน เทศ เร งร ด ต ดตาม ประเม นผลสถานศ กษาและคร ท เข มแข ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เช ดช เก ยรต โรงเร ยนท น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนร ข นอ ตรา การออกกลางค นลดลงม พฤต กรรมเส ยงลดลง องค คณะบ คคลท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา เร งร ดและต ดตามการด าเน นการของหน วยงานท เก ยวข องอย างเข มแข ง เป นก ลยาณม ตร 3.2 สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ ดการศ กษาอย างม ค ณภาพตามมาตรฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ได มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาม ระบบประก นค ณภาพภายใน ได ระด บมาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และหร อผ านการร บรองจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 14

20 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ว ส ยท ศน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส พรรณบ ร เขต 2 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาอย างท วถ ง ม ค ณภาพได มาตรฐานส สากล บนพ นฐานของค ณธรรมและความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร ม สน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บการศ กษาอย างท วถ ง เสมอภาค และม ค ณภาพ 2. ส งเสร ม สน บสน นให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และปล กฝ งค าน ยม 12 ประการ 3. ส งเสร ม พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ความเช ยวชาญในว ชาช พ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. ส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาม ค ณภาพด วยการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ได มาตรฐาน 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาให ได มาตรฐาน เป าประสงค 1. ผ เร ยนในระด บก อนประถมศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างเหมาะสมตามช วงว ย 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บบร การการศ กษาอย างท วถ ง เสมอภาค และม ค ณภาพ 3. ผ เร ยนท กคนม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ม ค ณธรรม จร ยธรรม ด ารงช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงและค าน ยมหล ก 12 ประการ 4. คร และบ คลากรทางการศ กษาม ท กษะในการท างานท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการท างานท ม งเน น ผลส มฤทธ 5. สถานศ กษาท กแห งม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาท เข มแข ง และหร อผ านการร บรองจาก ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) 6. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาได มาตรฐานส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กลย ทธ กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บ ท กประเภท กลย ทธ ท 2 ขยายโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 3 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา กลย ทธ ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ จ ดเน นการด าเน นงาน 3 ด าน ประกอบด วย จ ดเน นด านผ เร ยน จ ดเน นด านคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดเน นด านการบร หารจ ดการ 15

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information