บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา"

Transcription

1 บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต ให ม ประส ทธ ภาพ อ นน าไปส การสร างคนให ม ค ณภาพเป นไปตามเป าหมายใน การจ ดการศ กษาตามท ก าหนดไว ความหมายของแผนการศ กษาแห งชาต น กการศ กษาได ให ความหมายเก ยวก บแผนการศ กษาแห งชาต ไว ต าง ๆ ก นด งน คณะอาจารย ภาคว ชาพ นฐานการศ กษา (2532 : 46 ; อ างอ งจาดกรมการศาสนา กระทรวงศ กษาธ การ : 64 ; ว ไล ต งจ ตสมค ด 2539 : 123)) กล าวว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง แผนอ นเป นแม บทหล กหร อแผนงานหล ก (Master plan) ในการจ ดการศ กษาของชาต ประกอบด วย ว ตถ ประสงค นโยบาย แนวปฏ บ ต ระบบการศ กษา ระบบโรงเร ยนและเกณฑ อาย มาตรฐานของน กเร ยนแต ละระด บการศ กษา ส วนพ พ ฒน ว เช ยร ส วรรณ (2542 : 5) กล าวว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง แผนแม บทหร อแผนงาน หล กในการจ ดการศ กษา ของชาต โดยท วไปจะแบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ความม งหมายของ การจ ดการศ กษา นโยบายการศ กษา ระบบการศ กษา แนวปฏ บ ต งาน เกณฑ อาย มาตรฐาน ของน กเร ยนแต ละระด บ จากแนวค ดด งกล าวสร ปได ว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง เอกสารท เป นแม บท เพ อใช เป นแนวทางในการจ ดและบร หารการจ ดการศ กษาของชาต ท จะน าไปส ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ประกอบด วยความม งหมาย นโยบาย ระบบการศ กษา แนวปฏ บ ต และเกณฑ อาย มาตรฐานของน กเร ยนแต ละระด บ ความเป นมาของแผนการศ กษาแห งชาต แผนการศ กษาแห งชาต เป นค าศ พท ท เร มใช ในภายหล งจากการเปล ยนแปลงการ ปกครอง พ.ศ แต เด มใช ค าว า โครงการศ กษาและโครงการศ กษาแห งชาต ม แผนการ ศ กษาแห งชาต ฉบ บแรก ค อ โครงการศ กษา พ.ศ ได ก าหนดข นในร ชสม ย พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 5 แห งราชวงศ จ กร พระองค ทรงเห นว า การศ กษาได ขยายออกไปถ งพลเม องท วไป แต ไม เป นระเบ ยบแบบแผน ขาดเป าหมายและ นโยบายท แน นอนในการจ ดการศ กษาและน กเร ยนไทยท ไปศ กษาต อต างประเทศก ย งไม ส าเร จ กล บมา พระองค จ งโปรดให พระยาส เรนทราธ บด (ม.ร.ว. เป ย มาลาก ล) อ ครราชฑ ตพ เศษ ประจ าราชส าน กอ งกฤษได ส บค นแบบแผนการศ กษาท กแขนงว ชาในประเทศอ งกฤษและย โรป

2 31 เพ อน ามาจ ดท าโครงการศ กษาแห งชาต ซ งส าเร จในป พ.ศ หล งจากน นม การ เปล ยนแปลงปร บปร งเพ อให ม ความเหมาะสมก บความเปล ยนแปลงของโลกและความม นคงทาง เศรษฐก จของชาต ขณะน ประเทศไทยได ใช แผนการศ กษาแห งชาต จนถ งป จจ บ นรวม 13 ฉบ บ ซ งม รายละเอ ยดด งน (ว ไล ต งจ ตสมค ด : ; คณะอาจารย ภาคว ชา พ นฐานการศ กษา ; ; พ พ ฒน ว เช ยรส ธรรม : 5-13) โครงการศ กษา พ.ศ เป นแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บแรกท พระบาทสมเด จ พระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ทรงกระต นให ม การขยายการศ กษาให แพร กระจายท งประเทศ โดย โครงการศ กษาฉบ บน แบ งออกเป น 2 ภาค ภาคหน ง กล าวถ งการจ ดการศ กษาในกร งเทพฯ ภาคสองกล าวค อ การจ ดการศ กษาในห วเม อง โดยการศ กษาฉบ บน ม สาระส าค ญด งน 1. ประเภทการศ กษา แบ งออกเป น 2 กล ม 1.1 กล มการศ กษาสาม ญศ กษา แบ งออกเป น 4 ข น ม ลศ กษา เป นการ เล าเร ยนเบ องแรก ประถมศ กษา เป นการเล าเร ยนเบ องต น ม ธยมศ กษา เป นการเล าเร ยน เบ องกลาง และอ ดมศ กษา เป นการเล าเร ยนเบ องส ง 1.2 การศ กษาพ เศษ ค อการศ กษาว ชาเฉพาะ เช น การฝ กห ดคร อาจารย กฎหมาย การแพทย การช าง การค า และการเพาะปล ก 2. ระบบโรงเร ยน แบ งออกเป น 4 กล มด งน 2.1 ม ลศ กษาและประถมศ กษา แบ งออกได 3 ระด บ ได แก โรงเร ยนบ รบพ เข าเร ยนเม ออาย ได 7 ป ส วนการเร ยนในโรงเร ยน ก ข นโม เร ยนท ว ดไม ก าหนดอาย โรงเร ยนเบ องต นช นต า เร ยน 3 ป น บเป นประโยค 1 (อาย ภายใน 10 ป ) และโรงเร ยน เบ องต นช นส ง เร ยน 3 ป น บเป นประโยค 2 (อาย ภายใน 13 ป ) 2.2 ม ธยมศ กษา แบ งเป น 3 ระด บ ได แก โรงเร ยนไทยเบ องกลาง เร ยน 4 ป น บประโยค 3 (อาย ต งแต ป ) โรงเร ยนอ งกฤษไทยเบ องต น เร ยน 4 ป (อาย ภายใน 17 ป ) และโรงเร ยนอ งกฤษไทยเบ องกลาง เร ยน 4 ป (อาย ภายใน 17 ป ) 2.3 สกลว ทยาล ย เป นการศ กษาข นอ ดมศ กษา เท ยบได ก บมหาว ทยาล ย เร ยน 4 ป (อาย ป ) 2.4 สถานศ กษาพ เศษ เป นโรงเร ยนหร อว ทยาล ยเฉพาะว ชา ได แก โรงเร ยน ฝ กห ดคร อาจารย โรงเร ยนฝ กห ดข าราชการพลเร อน โรงเร ยนการแพทย โรงเร ยนกฎหมาย เป นต น ส วนการศ กษาในห วเม อง ม รายละเอ ยดกล าวถ งการคาดคะเนพลเม อง การ แบ งมลฑลการศ กษา คร อาจารย การจ ดการศ กษาในต าบลท ท านา โรงเร ยนเบ องแรก ก ข

3 32 นโม การร บผ ดชอบเทศาภ บาล การค ดเล อกน กเร ยนท สต ป ญญาเล ศ ค าใช จ ายในการศ กษา ล กษณะโครงการศ กษา พ.ศ น อาศ ยแบบการศ กษาของอ งกฤษเป นส วนใหญ (ว ไล ต ง จ ตสมค ด : 127 ; อ างอ งจาก ส นทร ศร ร กษา : 161) ซ งม โครงสร าง การจ ดการศ กษา ด งภาพประกอบ 1 μ ม ลศ กษา อาย ภายใน 7 ขวบ ไทยเบ องต นข นต า - - ประโยค 1 อาย ภายใน 10 ขวบ ประถมศ กษา ไทยเบ องต นข นส ง - - ประโยค 2 อาย ภายใน 11 ขวบ ม ธยมศ กษาไทย เบ องกลาง ประโยค 3 อ งกฤษไทย เบ องต น ไทยเบ องกลาง อาย ต งแต ป อ งกฤษไทย เบ องต น อาย ภายใน 14 ป โรงเร ยน พ เศษ อ งกฤษไทย เม องกลาง อาย ภายใน 18 ป การศ กษาพ เศษ สกลว ทยาล ย สกลว ทยาล ยอาย ต งแต ป การศ กษาพ เศษ ไม ม ก าหนดอาย ภาพประกอบ 1 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ เป นโครงการท ย ดแบบแผนมาจากอ งกฤษและได ม การด ดแปลงบางส วนให เหมาะสมก บประเทศไทย ตามท พระยาว ส ทธ ส ร ยศ กด ได ไปศ กษางาน การศ กษาของประเทศญ ป น ขณะท ไปร บสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชสยามมก ฎราชก มาร (ร.6) ท ประเทศญ ป น ซ งม สาระส าค ญ สร ปได ด งน 1. ระด บการศ กษา แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ ประโยคหน ง ข นต น ค อ ประโยคม ลศ กษาและช นประถมศ กษาส าหร บ ช นม ลศ กษาน นถ อเป น ช นเบ องต น ของ ประโยคประถมศ กษา การเล าเร ยนประโยคหน ง ข นต น ก าหนดเวลา 3 ป ประโยคสอง ข นกลาง ค อ ม ธยมศ กษาก าหนดให เร ยน 3 ป และประโยคสาม ข นส ง ค อ อ ดมศ กษา ก าหนดให เร ยน 5 ป 2. ประเภทศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภทหร อ 2 สาย

4 สายสาม ญศ กษา ได แก ความร สาม ญ เช น การอ าน การเข ยน เลข บ ญช และศ ลธรรม จ ดแบ งออกตามระด บของโรงเร ยนด งน ประถมศ กษา เป นความร พ นฐาน แก ราษฎรท วไป เม อจบแล วได ร บประกาศน ยบ ตรประโยค 1 เล อกด าเน นช ว ตได 3 ค อ ออกไปประกอบอาช พ เร ยนต อม ธยมศ กษาสายสาม ญ และเร ยนต อทางว ชาว สาม ญ โดยเข า โรงเร ยนประถมศ กษาพ เศษเร ยนว ชาเฉพาะอย าง ม ธยมศ กษา เร ยนต อจากประถมศ กษาเร ยน ส าเร จได ประกาศน ยบ ตรประโยค 2 จบแล ว เล อกทางเด นช ว ตได 3 ทาง ค อ ประกอบอาช พ เช น เป นเสม ยนร บราชการ เร ยนม ธยมศ กษาพ เศษทางว ชาว สาม ญ หร อเร ยนต อช นอ ดมศ กษา และ อ ดมศ กษา ร บจากช นม ธยมศ กษา เป นความร ระด บส งท สามารถท างานได ด วยภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศบางภาษา เร ยนส าเร จได ประกาศน ยบ ตรประโยค 3 จะออกร บราชการ หร อ เร ยนต อช นอ ดมศ กษาพ เศษในประเทศหร อต างประเทศก ได 2.2 สายว สาม ญศ กษา ได แก ความร พ เศษต าง ๆ ในการประกอบอาช พ เช น (1) ว ชาคร แพทย ช างและว ชาช พอ น ๆ แบ งออกเป น 3 ข นเหม อน สาม ญศ กษา ค อ ว สาม ญข นต นเร ยกว า ประถมศ กษาพ เศษ ว สาม ญข นกลางเร ยกว า ม ธยมศ กษาพ เศษ ร บน กศ กษาท จบม ธยมศ กษาสายสาม ญเป นว ชาท ต องใช ความร สาม ญเป น พ นฐานท ส งพอสมควร เช นโรงเร ยนฝ กห ดอาจารย โรงเร ยนกฎหมาย โรงเร ยนแพทย โรงเร ยน มหาดเล ก โรงเร ยนนายร อยทหารบก โรงเร ยนก อสร าง โรงเร ยนแผนท โรงเร ยนพาณ ชย เป นต น ว สาม ญข นส ง เร ยกว า อ ดมศ กษาพ เศษ เร ยนว ชาพ เศษส าหร บประกอบอาช พท ไม ต องใช ความร ทางสาม ญ เร ยนจบแล วได ประกาศน ยบ ตรประถมศ กษาพ เศษ ย งไม ได จ ดในเม องไทย ต องไปเร ยนต างประเทศ ส าหร บโครงการศ กษา พ.ศ ม การจ ดระบบการศ กษาด งภาพประกอบ 2 อาย ประโยค 1 ช นต น - - ม ลศ กษา- ประถมศ กษา ประถมศ กษาพ เศษ ประโยค 2 ช นกลาง - - ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาพ เศษ ประโยค 3 ช นส ง อ ดมศ กษา อ ดมศ กษา --ว สาม ญศ กษา สาม ญศ กษา

5 34 ภาพประกอบ 2 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ.2445 โครงการศ กษา พ.ศ อย ในช วงร ชสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล า เจ าอย ห วม การจ ดการศ กษาแบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษา ด งม สาระส าค ญต อไปน 1. สาม ญศ กษา แบ งการศ กษาออกเป น 2 แผนก ค อ แผนกสาม ญและแผนก พ เศษ แผนกสาม ญ แบ งออกเป น 3 ระด บ ได แก ม ลศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนว ชาเลข ก าหนดอาย ไม เก น 9 ป ประถมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนว ชาเลข ภ ม ศาสตร พงศาวดาร วาดเข ยน ก าหนดอาย ไม เก น 12 ป และม ธยมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป ว ชาเร ยนเหม อนในระด บประถมศ กษา แต เพ มว ชาภาษาอ งกฤษ ว ชาค านวณและว ทยาศาสตร ให มากข น ม ธยมศ กษาม 2 ประเภท ค อ ม ธยมว ทยา จะเป นหล กส ตรท ม ว ชาใหม ๆ ครบ บร บ รณ ส วนม ธยมหน งส อ จะเป นหล กส ตรท ย งม ว ชาใหม ๆ ไม เต มตามก าหนด ส วนแผนก พ เศษ แบ งการศ กษาออกเป น 3 ระด บ ค อ ม ลพ เศษ ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป ป ส ดท ายเร ม เร ยนภาษาอ งกฤษ ประถมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนตามหล กส ตรภาษาอ งกฤษ และว ชาต าง ๆ ตามความต องการ แต หน กทางด านภาษาต างประเทศจ ดสอนท โรงเร ยนราช ว ทยาล ย และโรงเร ยนว ดเทพศ ร นทร จบแล วสามารถเร ยนต อในม ธยมศ กษาพ เศษได หร อ ออกไปท างานเป นเสม ยน และม ธยมพ เศษ หร อเร ยกว าม ธยมภาษา ก าหนดเวลาเร ยน 5 ป เน นหน กทางด านภาษาอ งกฤษ ป 1 4 สอนว ชาต าง ๆ เป นภาษาอ งกฤษท งส น ป 5 เร ยน ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ก าหนดอาย ป 2. ว สาม ญศ กษา ร บผ ท สอบไล ได ม ธยมสาม ญแล ว เป นการศ กษาทางด าน ปฏ บ ต คล ายก บโรงเร ยนเทคน ค แบ งออกเป นแผนกต าง ๆ ได แก แผนกอ งกฤษ ช างแพทย ผด งครรภ และคร เป นต น ว สาม ญศ กษา แบ งออกได เป น 2 ระด บ ประถม เร ยนได 3 ป ได แก โรงเร ยนอ งกฤษมหาพฤฒาราม สโมสรช าง สโมสรอ งกฤษ และโรงเร ยนแพทย ผด งครรภ ม ธยม เร ยน 3 ป ได แก โรงเร ยนแพทย และฝ กห ดอาจารย โครงสร างการศ กษา พ.ศ ปรากฏ ด งภาพประกอบ 3 อาย ว ประถม สา ม ญ ศ ก ษา ม ธยม อ ดมศ กษา จะจ ดต อไป

6 35 สาม ญ สาม ญศ กษา พ เศษ ม ล สาม ญ พ เศษ ประถม สาม ญ พ เศษ ม ธยม ประโยค 3 อ ดมศ กษา จะจ ดต อไป ภาพประกอบ 3 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ.2452 ตรงร ชสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห วม การจ ดการศ กษาท ส งกว าประถมศ กษา ค อ ระด บม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา สาระส าค ญของ โครงการศ กษา พ.ศ ม 3ประการ ค อ (1) ก าหนดเพ มหล กส ตรม ธยมพ เศษให เหล อเวลา เร ยนเพ ยง 3 ป เท าก บหล กส ตรประถมว สาม ญและม ธยมสาม ญ (2) ก าหนดเพ มหล กส ตรม ธยม ส งอ ก 3 ป ต อจากหล กส ตรม ธยมสาม ญและ(3)ม ธยมพ เศษ เป นความร เท ยบเท าช นต นของ มหาว ทยาล ย เพ อให น กเร ยนท จบช นม ธยมส งแล วไปศ กษาต อในย โรปโดยไม ต องเส ยเวลาเตร ยม ท จะไปเข ามหาว ทยาล ยอ ก ก าหนดอาย และจ านวนป ของการศ กษาแต ละระด บ ด งน ม ลศ กษา เร ยน 3 ป อาย 7 9 ป ประถมศ กษา เร ยน 3 ป อาย ป ม ธยมศ กษา เร ยน 3 ป อาย ป ม ธยมส ง เร ยน 3 ป อาย ป ล กษณะโครงสร าง ของโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 4 อาย ประถมว สาม ญ ม ธยมว สาม ญ สาม ญ พ เศษ ประถมศ กษา หมายเหต ม ลศ กษา 1. ช นม ธยมพ เศษ ม ช นเตร ยมส าหร บช นประถม สาม ญ สาม ญ ม ธยมว สาม ญ ม ธยมส ง ม ธยมศ กษา อ ดมศ กษา

7 36 ภาพประกอบ 4 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ.2452 โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห วม จ ดม งหมายส าค ญ ค อ (1) ม งแก ไขความเข าใจผ ดของราษฎร สาเหต เน องมาจากการจ ดการ ศ กษาท ผ านๆ มาท าให ราษฎรเข าใจว า ว สาม ญศ กษา น น ไม จ าเป นต องเร ยนร เพราะท าให ส นเปล องเง นทองและเส ยเวลา เร ยนเฉพาะ สาม ญศ กษา ก เพ ยงพอส าหร บออกมาร บราชการ เป นเสม ยนได และ (2) ม งปร บปร งสาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษาให ม ความส มพ นธ ก น เพ อจะ ได ส งเสร มให ราษฎรได ม โอกาสได เล าเร ยนท งสาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษาควบค ก นไปท งน เพราะโครงการศ กษาท ผ านมาแล วได แยกออกเป นหล กส ตรสาม ญและหล กส ตรว สาม ญ ล กษณะ โครงการศ กษา พ.ศ เปล ยนช อม ลศ กษาแบ งเป นประถมศ กษา การศ กษาม 3 ระด บ ค อ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา และได การศ กษาออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. สาม ญศ กษา ประกอบด วย ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา โดยม การเล าเร ยน ความร สาม ญท ท กคนควรจะร เช น ว ชาหน งส อ ว ชาเลข และจรรยามารยาท เป นต น 1.1 ช นประถมศ กษาม 5 ช น ค อ (1) ช นประถม 1 3 เร ยนว ชาสาม ญ เช น เลข จรรยามารยาท (2) ช นประถม 4 5 เป นช นส าหร บคนท ไม ค ดจะเร ยนต อม ธยมให เร ยนต อว สาม ญหร ออาช พ 2 ป 1.2 ช นม ธยมศ กษาม 8 ช น ค อ ช นม ธยมป ท 1 3 เร ยกว า ช นม ธยมตอน ต น ช นม ธยมป ท 4 6 เร ยกว า ช นม ธยมตอนกลาง และช นม ธยมป ท 7 8 เร ยกว า ช น ม ธยมตอนปลาย 2. ว สาม ญศ กษา ประกอบด วย ประถมศ กษา ว สาม ญช นต า ช นส งและ มหาว ทยาล ย (ว สาม ญช นต าและช นส งถ อเป นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาแต ย งไม ได ก าหนดช น ไว ) ผ เร ยนจบช นม ธยมป ท 6 สายสาม ญจะแยกไปเร ยนว สาม ญช นต าได และผ ท เร ยนจบช น ม ธยมป ท 8 สายสาม ญจะแยกไปเร ยนว สาม ญช นส งและมหาว ทยาล ยได โครงการศ กษาชาต ฉบ บน ย งม ข อบกพร องอย างน อย 2 ประการ ค อ (1) ประถม ว สาม ญศ กษา ค อ ประถมป ท 4 5 เม อเร ยนจบแล วสามารถเร ยนต อม ธยมว สาม ญได แต ถ า จะกล บไปเร ยนม ธยมสาม ญก ต องเร มเร ยนม ธยมศ กษาป ท หน งใหม จ งท าให ไม ม ผ สนใจจะเร ยน ประถมว สาม ญศ กษา (2) เม อเร ยนม ธยมศ กษาไปถ งม ธยมศ กษาป ท 6 แล วจ งจะไปเร ยนต อ สายว สาม ญศ กษาได หากเป นไปตามน ความร ส กอยากเป นราชการจะกล บส งข น เพราะเหล ออ ก

8 37 2 ป ก จะจบช นสาม ญศ กษา ค อ ม ธยมศ กษาป ท 8 แล ว จะห นไปทางว สาม ญศ กษาก ย งไม แน ใจว าอ กก ป จะส าเร จ (เพราะไม ได ก าหนดช นไว ) เม อส าเร จแล วส อาช พร บราชการได หร อไม ก ย งเป นท สงส ยอย ด วยเหต น จ งได น าไปส การแก ไขโครงการศ กษาชาต ใหม อ กคร ง ในป พ.ศ ล กษณะการจ ดการศ กษา ตามโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 5 อาย ป ท สาม ญศ กษา ประถม ส า ม ญ ศ ± ม ธ ก ษ า ย ม ม ญ ศ ก ว สาม ญศ กษา มหาว ทยาล ย อ ดม ษ า ว ส า ข นต า อ ช นส ง ด ม ประถม ภาพประกอบ 5 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล าเจ า อย ห วม สาระส าค ญคล ายคล งก บโครงการศ กษา พ.ศ มากท ส ด ส วนแตกต างออกไป ได แก การเพ มช นว สาม ญศ กษา โดยแบ งออกเป น 3 ช น เช นเด ยวก บโรงเร ยนม ธยมศ กษา ค อ

9 38 ช นต นและช นกลางม 3 ช น ส วนช นส งม 2 ช น จ ดม งหมายส าค ญของการปร บปร งโครงการศ กษา พ.ศ ด งน (1) เพ อแก ไขข อบกพร องและปร บปร งโครงการศ กษา พ.ศ ให เหมาะสมย งข น (2) เพ อหาล ทางท จะส งเสร มให พลเม องห นมาสนใจการศ กษาว ชาช พอย างจร งจ ง ท งน เพราะปรากฏว าประชาชนส วนมากย งม งเร ยนเฉพาะว ชาหน งส อ และย งเร ยนคร ง ๆ กลาง ๆ ม ความม งหมายท จะประกอบอาช พเป นเสม ยนและร บราชการ มองเห นว าการประกอบอาช พ อย างอ นเป นอาช พท ไม ม เก ยรต และไม เหมาะสม และ (3) เพ อให ม การจ ดสอนว ชาว สาม ญใน ระด บม ธยมศ กษาด วย เพราะปรากฏว าว ชาว สาม ญศ กษาได แก การศ กษาเพ อประกอบอาช พน น อย ในระด บประถมศ กษาและอ ดมศ กษา ย งไม ได จ ดไว ระด บม ธยมศ กษา โครงการศ กษา 2458 ม การกล าวถ งการศ กษาของสตร ไว เป นการก าหนดไว เป น หล กการเท าน น ในทางปฏ บ ต แล วม สตร ท เข าศ กษาน อยมาก เน องจากผ ปกครองไม น ยมส ง เด กหญ ง เข าเร ยน ในทางปฏ บ ต ผ หญ งม หน าท เป นแม บ านแม เร อน จ งไม จ าเป นต องเร ยน ประกอบก บสถานศ กษาน นอย ในว ด ซ งล กษณะการจ ดการศ กษาตามโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 6 อาย ม ธ ย ม ศ ก ตอนต น ษ า ส า ม ญ 6 ตอนกลาง 4 5 ตอนปลาย 7 8 ชาย หญ ง ช นต า ชาย ช นส ง สาม ญศ กษา ชาย - หญ ง หญ ง ช นต า ชาย หญ ง ช นกลาง ช นส ง ชาย ประถม 4 5 ประถมว สาม ญ ม า ว ส า ม ญ

10 39 ธ ย ม ศ ก ษ ภาพประกอบ 6 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล า เจ าอย ห ว เหต ผลในการประกาศโครงการ พ.ศ ม ล กษณะเช นเด ยวก นก บโครงการศ กษา พ.ศ และ 2458 กล าวค อ ต องการจะแก ไขความน ยมอาช พเป นเสม ยนของพลเม อง โดยได จ ดท าค าแนะน าช แจงแก ราษฎรเก ยวก บหนทางในการท ามาหาเล ยงช พด วยการเร ยนว ชาช พ อย างอ นบ าง เป นความพยายามอย างแรงกล าของร ฐบาลท จะแก ป ญหาเร องความน ยมอาช พ เสม ยนของประชาชนในขณะน น โครงการศ กษาน ม ล กษณะคล ายคล งก บโครงการศ กษา พ.ศ แต ในระด บอ ดมศ กษาน นก าหนดให ม ระด บประกาศน ยบ ตรซ งต ากว าปร ญญาตร นอกจากน ก ม การเพ มเต มว ชาท สอนให กว างขวางกว าเด ม ด งภาพประกอบ 7 อาย ม ธ ย ตอนต น ม ศ ก ษ า ส า ± ม ญ ตอนปลาย ชาย หญ ง ม ห า ว ท ช นประกาศน ยบ ตร ส า ม ญ ย า ล ย ช นปร ญญา ศ ก ษ า

11 40 หญ ง ชาย หญ ง ช นส ง ข นต า ช นกลาง ประถม ชาย - ข นต า ประถมว สาม ญ ม ธ ย ม ศ ก ษ า ว ส า ม ญ ภาพประกอบ 7 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ แผนการศ กษาชาต พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระปกเกล า เจ าอย ห ว ซ งร ฐบาลตามระบอบร ฐธรรมน ญ พ.ศ ได ม งพ ฒนาประเทศโดยการอบรม พลเม องให ร จ กและเข าใจระบอบการปกครองแบบร ฐธรรมน ญอย างจร งจ ง โดยเน นการจ ด การศ กษา 3 ด านค อ ด านธรรมชาต ด านการงาน และด านการสมาคม เพ อฝ กให บ คคลร จ กค ด หาเหต ผลด วยตนเอง ม จรรยามารยาท และม ร างกายแข งแรง ไม ท งขนบธรรมเน ยมประเพณ ไทย และให ร จ กประกอบอาช พท เหมาะสม อ กท งเป นความพยายามท จะแก ไขความผ ดพลาดใน เร องการม งร บราชการ มาเน นว ชาช พให เร ยนในช นประถมศ กษาท 5-6 เป นส วนหน งของ การศ กษาภาคบ งค บ แผนการศ กษาชาต พ.ศ ม สาระส าค ญ ด งน 1. ความม งหมายของการศ กษา ให พลเม องท กคนได ร บการศ กษาเหมาะก บ อ ตภาพของตนพอควรแก ภ ม ป ญญาและท นทร พย ให ก ลบ ตรก ลธ ดาได ร บการศ กษาท งสาม ญ และว สาม ญศ กษาตามท ก าหนดไว ตามภ ม ป ญญา 2. การจ ดการศ กษาให จ ดเป น 3 ส วนพอเหมาะก น ค อ จร ยศ กษา พ ทธ ศ กษา และพลศ กษา ศ กษา 3. ประเภทการศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สาม ญศ กษา และว สาม ญ (1) ระด บการศ กษาม 3 ระด บ ค อ ประถมศ กษา แบ งออก 2 สาย ค อ

12 41 สายสาม ญม 4 ช น (ช นประถมป ท 1-4) และสายว สาม ญม 2 ช น (ช นประถมป ท 5-6) ม ธยมศ กษา แบ งออก แบ งออก 2 สาย ค อ สายสาม ญม 2 ตอน ตอนต นม 4 ช น (ม ธยม ป ท 1-4) และ ตอนปลายม 4 ช น (ช นม ธยมป ท 5-8) และสายว สาม ญศ กษา ม ตอน เด ยว 4 ช น (ม ธยมศ กษาท 5-8) และอ ดมศ กษา ไม ก าหนดช น 5. การศ กษาภาคบ งค บ ม การบ งค บ 6 ช นป กล าวค อ การเร ยนต อม ธยมสาย สาม ญต องเร ยนช นประถมป ท 4 แล วต อม ธยมป ท 1 ได เลย ถ าไม เร ยนต อม ธยมศ กษาต อง เร ยนให จบช นประถมศ กษาป ท 5 6 ก อน แผนการศ กษาชาต พ.ศ น กเร ยนต องเส ยเวลาเร ยนในสายสาม ญถ ง 12 ป และย งจะต องเข าเร ยนต อในสายว สาม ญอ ก ซ งเม อรวมด วยก นแล วจะเห นว าแผนการศ กษา แห งชาต พ.ศ ก าหนดเวลาเร ยนเป นเวลานานมากจ งได ยกเล กไป ซ งม ล กษณะการจ ด การศ กษา ด งภาพประกอบ 8 อาย ส า ม ญ ศ ก ษ า ± อ ดมศ กษา μ ม ลศ กษา ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย ± ม ธยม ± ข นส อ ดม ได ด วย ศ กษา ต อ ประถม ญ ศ ก ษ า ว ส า ม

13 42 ภาพประกอบ 8 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ. แผนการศ กษาชาต พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระอน นทมห ดล ม ระยะเวลาการใช ยาวนาน 15 ป ม สาระส าค ญท น าสนใจด งน 1. จ ดม งหมายท วไป ค อ (1) ให พลเม องท กคนได ร บการศ กษา เพ อจะได ท า หน าท พลเม องตามระบอบร ฐธรรมน ญได เต มท ท งสายสาม ญศ กษา และอาช วศ กษา และ(2) เพ อ พ ฒนาศ กยภาพของเด กได สมบ รณ ท ง ด านพ ทธ ศ กษา เน นด านความร ความสามารถ ด าน จร ยศ กษาม ศ ลธรรมอ นด และด านพลศ กษาเน นความม ส ขภาพ ร างกายสมบ รณ 2. ระด บการศ กษา ม 5 ระด บ ค อ ม ลการศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา เตร ยมอ ดมศ กษา และอ ดมศ กษา 3. ประเภทของการศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภทค อ (1) สาม ญศ กษา ได แก การศ กษาว ชาท เป นพ นฐานความร ท วๆ ไป แบ งการศ กษาออกเป นช นประถมศ กษาป ท 1 4 ม ธยมต นป ท 1 3 และช นม ธยมปลายป ท 4 6 และ (2) อาช วศ กษา ได แก การศ กษาซ งเป นความร ส าหร บการประกอบอาช พซ งจะได ร บช วงจากสาม ญศ กษาท กช องระยะ ส งส ดประโยคน น ๆ 4. การศ กษาระด บอ ดมศ กษา เป นการศ กษาท ต อจากช นเตร ยมอ ดมศ กษา ด งน นผ ท ส าเร จช นม ธยมป ท 6 แล วจะต องเร ยนส าเร จช นเตร ยมอ ดมศ กษาก อน 5. การศ กษาภาคบ งค บ จ ดอย ในช นประถมศ กษา 1 4 ท เด กท กคนต อง เข าเร ยนตามกฎหมายว าด วยการประถมศ กษา 6. นโยบายการจ ดการศ กษา ร ฐอน ญาตให ส วนต าง ๆ จ ดการศ กษาได เช น ยอมให เทศบาล (ประชาบาล) จ ดต งข นบ างและยอมให คณะหร อเอกชนจ ดต งตามความปรารถนา ของตน ล กษณะการจ ดการศ กษาตามแผนการศ กษาชาต พ.ศ ด งภาพประกอบ 9 อาย ป ท ม ธ ย ม ศ ก ษ า ± ม ธยมปลาย เตร ยมอ ดมศ กษา อ ดมศ กษา ม ลศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมต น โรงเร ยนอาช พ โรงเร ยนอาช พ

14 43 ภาคบ งค บ ส าหร บ ทวยราษฎร โรงเร ยนอาช พ ว ส า ม ญ ศ ก ษ า ภาพประกอบ 9 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ แผนการศ กษาชาต พ.ศ แผนการศ กษาชาต ต งแต ฉบ บท ตรง ก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระภ ม พลอด ลเดชมหาราช แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บน เก ดข น จากการท ร ฐบาลในสม ยน นได พ จารณาเห นว าควรจะส งเสร มมาตรฐานความร ของพลเม องให ส งข น เพราะตามพระราชบ ญญ ต ประถมศ กษาบ งค บให เด กเข าเร ยนในโรงเร ยนประถมศ กษาเม อ อาย ย างเข าป ท 8 จนถ งย างเข าป ท 15 ถ าเด กคนใดสอบไล ได ช นประถมศ กษาป ท 4 แม อาย เพ ยง ป ก ออกจากโรงเร ยนได เพราะพ นเกณฑ บ งค บ แต พ นความร ประถมศ กษาป ท 4 เป นพ นความร ท ไม เหมาะสมก บส งคมไทยท เปล ยนแปลงไปในขณะน น เพราะเป นความร เบ องต นเท าน น ย งไม ถ อว าม ความร ความสามารถเหมาะสมก บท จะเป นพลเม องด ตามท ประเทศชาต ต องการ โดยม การเพ ม ว ชาห ตถศ กษา และจ ดระด บการศ กษาใหม ม ช น ม ธยม สาม ญศ กษา ซ งสอนเน นภาคปฏ บ ต และร บน กเร ยนท ส าเร จประโยคประถมศ กษาต ออ ก 3 ป ส วนช นม ธยมสาม ญ (เด ม) ซ งสอนหน กทางว ชาการน น เร ยกว า ม ธยมว สาม ญศ กษา แผนการ ศ กษาแห งชาต พ.ศ ม สาระส าค ญด งน 1. ความม งหมายของการศ กษา ต องการให พลเม องได ร บการศ กษาพอเหมาะ ก บอ ตภาพเป นพลเม องด ร างกายแข งแรง อนาม ยสมบ รณ ม ความร ความสามารถประกอบ อาช พ และจ ตเป นประชาธ ปไตย ควรศ กษาอย ในโรงเร ยนจนอาย ย างเข าป ท 15 เป นอย างน อย 2. องค ความร แห งการศ กษา ประกอบด วย จร ยศ กษา พลศ กษา พ ทธ ศ กษา และห ตถศ กษา 3. ประเภทการศ กษา ม การศ กษาช นอน บาล ประถม ม ธยม เตร ยม อ ดมและอาช วช นส ง อ ดมศ กษาและมหาว ทยาล ย นอกจากการศ กษาด งกล าวแล วย งม การศ กษา พ เศษก บการศ กษาผ ใหญ ด วย 4. แนวการจ ดการศ กษาของร ฐ ร ฐถ อว าการจ ดการศ กษาเป นก จกรรมอ นด บ แรกการจ ดระบบการศ กษาเป นหน าท ของร ฐ โดยเฉพาะสน บสน นการค นคว าทางว ทยาศาสตร และ ศ ลปศาสตร และยอมให คณะหร อเอกชนจ ดการศ กษาได ในส วนท ต ากว าอ ดมศ กษา ล กษณะการ จ ดการศ กษา ตามแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ ด งภาพประกอบ 10

15 44 อาย ป ท ม ธ ย ม ว ส า ม ญ ศ ก ษ า เตร ยมอ ดม ศ กษา การศ กษาข นอน บาล ตอนต น ม ธยมสาม ญ ศ กษา ตอนปลาย ตอนต น ช ว ศ ก ษ การศ กษาผ ใหญ และการศ กษาพ เศษ า ม ธ ย ม อ หมายเหต ม ธยมว สาม ญ หมายถ ง ม ธยมสาม ญศ กษา (เด ม) า ± ตอนปลาย μ μ อาช วศ กษา ข นส ง มหา ว ทยาล ย และ อ ดมศ กษา ภาพประกอบ 10 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ. 2494

16 45 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2503 ประกาศใช หล งจากแผนการศ กษา ชาต พ.ศ ได ใช นาน 9 ป น บเป นคร งแรกท ใช ช อว า แผนการศ กษาแห งชาต ย ด หล กการจ ดการศ กษาตามแนวใหม ท จะต องตอบสนองความต องการของส งคมและบ คคลเป นหล ก ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ด วยการยกมาตรฐานการศ กษาภาค บ งค บให ส งข นจากเด ม 4 ป เป น 7 ป และม การเน นห ตถศ กษาเป นพ เศษ และการจ ดสาย อาช วศ กษาหร อการศ กษาระด บต ากว าอ ดมศ กษาให กว างขวาง เพ อพ ฒนาก าล งคนในส วนท ใช ความร และท กษะทางเทคโนโลย เพ อพ ฒนาเศรษฐก จ ซ งม สาระส าค ญด งน ค อ 1. ความม งหมายของการศ กษา ร ฐม งให พลเม องท กคนได ร บการศ กษาตามควร แก อ ตภาพเพ อเป นพลเม องด ม ศ ลธรรมและว ฒนธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ส ขภาพสมบ รณ ม จ ตใจเป นประชาธ ปไตย การจ ดการศ กษาน นและสนองความต องการของ ส งคมและบ คคล โดยให สอดคล องก บแผนการเศรษฐก จและการปกครองประเทศ เช นจ ดให ม จร ยธรรม พลศ กษา พ ทธ ศ กษา และห ตถศ กษา 2. ระด บการศ กษา ม 4 ระด บ ด งน (1) อน บาลศ กษา เป นการศ กษาก อน การ ศ กษาภาคบ งค บ อาจจ ดให ม โรงเร ยนอน บาลท ม 2 ช น หร อ 3 ช น หร อจ ดช นเด กเล ก 1 ช น ในโรงเร ยนประถมศ กษา (2) ประถมศ กษา แบ งออกเป น 2 ระด บ ค อระด บประถมศ กษา ตอนต น 4 ช น และระด บประถมศ กษาตอนปลาย 3 ช น (3) ม ธยมศ กษา แบ งออกเป น 2 ระด บ ค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย แต ละระด บไม เก น 3 ช น และ(4)อ ดมศ กษา เป น การศ กษาว ชาช พหร อว ชาการศ กษาช นส งและการ ว จ ยในมหาว ทยาล ยหร อในสถาบ นช นส งอ น ๆ ผ ท เข าศ กษาต องเป นผ ท ส าเร จช นม ธยมศ กษาท ง สายสาม ญและสายอาช พ 3. การจ ดอาช วศ กษา จ ดอย ในระด บม ธยมศ กษาและอ ดมศ กษา ส าหร บระด บ ม ธยมศ กษาน นแบ งออกเป นม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย 4. การศ กษาภาคบ งค บ ม กฎหมายบ งค บให เด กอย ในโรงเร ยนจนกว าจะพ นเกณฑ บ งค บ ในสถานศ กษาของร ฐจะไม เก บค าเล าเร ยน และจ ดการศ กษาสงเคราะห ให แก ผ ท ได ร บการ ยกเว นในศ กษาด วย 5. แนวการจ ดการศ กษา ร ฐให ความส าค ญในการส งเสร มและบ าร งการศ กษา เป น อ นด บแรกของก จการของร ฐ การจ ดระบบการศ กษาเป นหน าท ของร ฐ โดยเฉพาะให สถาบ นศ กษา ด าเน นก จกรรมของตนเองได ภายในขอบเขตท กฎหมายบ ญญ ต การจ ดให ม สถานศ กษาน นร ฐบาล ส งเสร มให เอกชนหร อคณะจ ดในระด บท ต ากว าอ ดมศ กษา (ป พ.ศ ได ม การแก ไขให เอกชนจ ดการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาได ) สน บสน นให ม การศ กษาผ ใหญ การว จ ยในศ ลปว ทยา สาขาต าง ๆ ให สถานศ กษาท งปวงใช ผ สอนท ม ค ณว ฒ หร อความช านาญเหมาะสมแก ประเภทของ

17 46 ระด บของการศ กษา เกณฑ อาย มาตรฐาน ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ส า ย ส า ม ญ มหาว ทยาล ย ± ± หร อ สายอาช พ ช นก อน การศ กษา อ น ภาคบ งค บ ๆ ประโยค ม ธยมศ กษา ตอนต น 4 ช น ประโยค ม ธยมศ กษา ตอนปลาย 3 ช น ประโยค ประโยค ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาตอน ตอนต นไม เก น ปลายไม เก น 3 3 ช น ± สถาบ นช นส ง จบการศ กษาท พ งออกประกอบอาช พได ภาพประกอบ 11 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ แผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อปร บปร งการศ กษาให สอดคล องก บ สภาวะการณ เปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ และการเม องของโลกในป จจ บ น สาระส าค ญม ด งน (1) ร ฐถ อว าการศ กษาเป นกระบวนการต อเน องก นตลอดช ว ต การจ ดการศ กษาให ความส าค ญ ก บการศ กษาในระบบและนอกระบบเท าเท ยมก น (2) เป นแผนการศ กษาท ม งจ ดข นเพ อให สอดคล องก บความเป นจร งของส งคมไทยในป จจ บ น ม งอบรมพลเม องให ตระหน กเห นค ณค าของ ระบอบการปกครองประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข (3) ม ความภาคภ ม ใจใน

18 47 ว ฒนธรรมไทย (4) ต องการให คนไทยร จ กส ทธ หน าท และเสร ภาพในกรอบของกฎหมาย และ ตระหน กถ งหน าท ความร บผ ดชอบของตนต อความปลอดภ ยของประเทศชาต ม ความเคารพและ ย ดม นในหล กธรรมชาต (5) จ ดให ม การศ กษาท งสาม ญศ กษาและอาช วศ กษา โดยจ ดให ประสานก นท กระด บให เร ยนว ชาช พให เหมาะสมแก ว ย ท งในระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษารวมท งการศ กษาในระบบและนอกระบบโรงเร ยน เพ อให การศ กษาท ง 2 ระบบ ม ความส มพ นธ ต อเน องก น (6) การศ กษาในระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา จ ดระบบเป น 6 : 3: 3 ค อ ประถมศ กษาม ตอนเด ยว 6 ช น ม ธยมศ กษาม 6 ช น แบ งเป นม ธยมตอนต น 3 ช น และ ม ธยมตอนปลาย 3 ช น การศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม ระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท และ ปร ญญาเอก (7) การศ กษาภาคบ งค บต งแต อาย 6 8 ป บร บ รณ แล วแต ท องท จะก าหนด และ(8) ม งกระจายอ านาจการบร หารการศ กษาให สอดคล องก บระบบการปกครอง ระบบ เศรษฐก จ และระบบส งคมของประเทศและท องถ น เน นการผล ตคร ท ม ความร และม ค ณธรรม ย ดม นในระบอบการปกครองประชาธ ปไตยท ม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข และเน นระดมสรรพ ก าล งท งภาคร ฐและเอกชนร วมก นจ ดการศ กษา ซ งล กษณะการจ ดการเร ยนการศ กษาด ง ภาพประกอบ 12 อ ดมศ กษาส งกว าปร ญญาตร อ ดมศ กษาระด บปร ญญาตร และต ากว าปร ญญาตร ม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ธยมศ กษาตอนต น ประถมศ กษา การศ กษาพ เศษ การศ กษาสงเคราะห การศ กษาพ เศษ การศ กษาสงเคราะห การศ กษานอกโรงเร ยน 3-5 การศ กษาก อนประถมศ กษา

19 48 อาย โดยประมาณ ภาพประกอบ 12 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ. แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2535 ได ม การปร บปร งข นใหม เพ อให สอดคล องก บสภาวะการเปล ยนแปลงของส งคม เศรษฐก จ และการเม องแบ งออกเป น 4 หมวด ได แก หมวด 1 หล กการแสดงความม งหมาย หมวด 2 ระบบการศ กษา หมวด 3 แนวนโยบาย การศ กษา และ หมวด 4 แนวทางการศ กษา หมวด 3 แนวนโยบายการศ กษาและ หมวด 4 แนว ทางการจ ดการศ กษา ซ งในหมวดน ได วางแนวทางในการจ ดการศ กษาไว 5 ด าน ค อ (1) การ จ ดเคร อข ายการเร ยนร และบร การการศ กษาเพ อปวงชน (2) เน อหาสาระและกระบวนการเร ยน การสอน (3) คร และบ คลากรทางการศ กษา (4) การบร หารและการจ ดการและ (5) ทร พยากร และการลงท นเพ อการศ กษา โดยม โครงสร างการจ ดการศ กษา ด งภาพประกอบท 12 ระด บ การศ กษา ก อน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษา ประถมศ กษา ตอนต น ตอนปลาย อน ปร ญญา และปร ญญาตร อ ดมศ กษา ส งกว า ปร ญญาตร การศ กษาว ชาช พ การศ กษา ว ชาช พพ เศษ การศ กษาเฉพาะก จ / เฉพาะกล ม การฝ กอบรมระยะส น การศ กษาพ เศษ การศ กษาว ชาช พพ เศษ การศ กษาเฉพาะก จ/เฉพาะ การฝ กอบรมระยะส น ช นเร ยนโดยประมาณ อาย โดยประมาณ

20 ภาพประกอบ 12 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ ข อเปร ยบเท ยบความแตกต างท น าส งเกตของแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ และแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ : 17 ด งตาราง 1 (ว ไล ต งจ ตสมค ด : 168) ตาราง 1 เปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างแผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2520 ก บ แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2535 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2520 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ระบบการศ กษาเป นระบบ 6 : 3 : 3 1. ระบบการศ กษาเป นระบบ 6 : 3 : 3 2. ร ฐสน บสน นให ท องถ นและเอกชนจ ดการ 2. ให โรงเร ยนประถมศ กษาท กโรง ท งของร ฐ ศ กษาปฐมว ยให มากท ส ด โดยร ฐจ ดท า เพ ยง และท องถ น จ ดบร การเตร ยมความพร อม ส าหร บเด กอย างน อย 1 ป ก อนเข าเร ยน เป นต วอย างและเพ อการค นคว าว จ ยเท าน น ระด บประถมศ กษา 3. กล าวเฉพาะให คนไทยสามารถใช ภาษาไทย 3. เน นให คนไทยสามารถใช ภาษาไทยได อย าง ได เป นอย างด ในการต ดต อท าความเข าใจ ก น ถ กต อง เพ อการส อสารและสามารถใช ภาษา ต างประเทศเพ อการศ กษาค นคว า การ ต ดต อส อสารและอ น ๆ 4. ไม ได กล าวถ งการจ ดการศ กษา เพ อเอ อต อ 4. สน บสน นให ม การจ ดการศ กษา เพ อเอ อต อ น กเร ยนผ ม ป ญญาเล ศ น กเร ยนท ม ป ญญาเล ศและการพ ฒนา อ จฉร ยภาพของตน 5. ไม ได กล าวถ งการส งเสร มการศ กษาของ 5. เน นและส งเสร มการศ กษาของภ กษ ภ กษ สามเณร น กบวช บ คลากรทาง สามเณร ศาสนา น กบวช และบ คลากรทางศาสนา 6. ร ฐเป นผ จ ดการฝ กห ดคร ท กระด บ 6. ส งเสร มให เอกชนจ ดการศ กษาท กระด บเพ ม ข นสามารถจ ดการฝ กห ดคร ได 7. ให ม สถาบ นว ชาช พทางการศ กษาแต ไม ได 7. เน นให ม การพ ฒนาองค กรว ชาช พคร ให กล าวถ งใบอน ญาตประกอบว ชาช พคร เข มแข ง และให ม ใบอน ญาตประกอบว ชา ช พคร ท ม กฎหมายรองร บ

21 50 8. กล าวกว าง ๆ ถ งการน าเทคโนโลย ทางการ 8. เน นการจ ดเคร อข ายการเร ยนร โดย ศ กษามาใช ให เหมาะสมก บสภาพท องถ น เทคโนโลย การส อสารสารสนเทศ และส อมวลชนต าง ๆ เพ อให ความร แก ประชาชน 9. กล าวถ งการกระจายอ านาจการบร หาร 9. เน นการกระจายอ านาจทางการศ กษาไปถ ง การศ กษา จ งหว ดและสถานศ กษา โดยม คณะ กรรมการระด บจ งหว ด เพ อวางแผนการจ ด การศ กษา 10. การศ กษานอกโรงเร ยน ม งให ร จ กการแก 10. เน นการศ กษาตลอดช ว ตท งในระบบและ ป ญหา ฝ กอาช ตามความต องการและ นอกระบบโรงเร ยน ความสนใจ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ความส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ เป นพระราชบ ญญ ต ท ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคลตามมาตรา 29 และมาตรา 50 ของ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ โดยก าหนดให ร ฐต องจ ดการศ กษาอบรมและ สน บสน นให เอกชนจ ดการศ กษาอบรมให เก ดความร ค ค ณธรรม และจ ดให ม กฎหมายเก ยวก บ การศ กษาแห งชาต ม การปร บปร งการศ กษาให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและ ส งคม สร างเสร มความร และปล กฝ งจ ตส าน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข สน บสน นการค นคว าว จ ยในศ ลปว ทยาการต าง ๆ เร งร ดการศ กษาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาประเทศ พ ฒนาว ชาช พคร และส งเสร ม ภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปะและว ฒนธรรมของชาต รวมท งในการจ ดการศ กษาของร ฐให ค าน งถ ง การม ส วนร วมขององค กรปกครองท องถ นและเอกชน ตามท กฎหมายบ ญญ ต และในความ ค มครองตามก าก บด แลของร ฐ สาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ สาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ประกอบด วย สาระส าค ญ 9 หมวด 78 มาตรา สร ปได ด งน (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต 2542 : 2 4 ) หมวด 1 ว าด วยบทท วไปเก ยวก บความม งหมายและหล กการจ ดการศ กษา ประกอบด วย 4 มาตรา ได แก มาตรา 6 ม งจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมใน การด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข มาตรา 7 กระบวนการเร ยนร ต องม ง ปล กฝ งจ ตส าน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยม ความภาคภ ม ใจ

22 51 ในความเป นไทย ร จ กร กษาผลประโยชน ส วนรวมและของประเทศชาต รวมท งส งเสร มศาสนา ศ ลปะว ฒนธรรมของชาต การก ฬา ภ ม ป ญญาไทย และความร อ นเป นสากล ตลอดจนอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ความสามารถในการประกอบอาช พร จ กพ งตนเอง ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง มาตรา 8 การจ ดการศ กษาย ด หล ก การศ กษาตลอดช ว ตส าหร บประชาชน การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา และการพ ฒนา สาระและกระบวนการเร ยนร ให เป นไปอย างต อเน อง มาตรา 9 การจ ดระบบโครงสร างและ กระบวนการจ ดการศ กษาม เอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ม การ กระจายอ านาจไปส เขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาและองค กรปกครองส วนท อถ น ม การก าหนด มาตรฐานการศ กษา และจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา ม หล กการส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา และการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาอย างต อเน อง ระดมทร พยากรจากแหล งต าง ๆ มาใช ในการ จ ดการศ กษา และการม ส วนร วมของบ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและ สถาบ นส งคม หมวด 2 ว าด วยส ทธ และหน าท ทางการศ กษา ประกอบด วย 5 มาตรา ได แก มาตรา 10 การจ ดการศ กษา ต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก น ในการร บ การศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บ ค าใช จ ายรวมท งผ บกพร องทางร างกาย จ ตใจ ส ตป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการ เร ยนร หร อร างกายพ การ หร อท พพลภาพหร อบ คคลซ งไม สามารถพ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาส ต องจ ดให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเป นพ เศษ โดยค าน งถ งความสามารถของบ คคลน น มาตรา 11 บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตรหร อบ คคลตามความพร อม มาตรา 12 บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ม ส ทธ ในการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน ท งน ให เป นไปตามท ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 13 บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม ส ทธ ได ร บส ทธ ประโยชน ค อ การสน บสน นจากร ฐ ให ม ความร ความสามารถ ในการอบรมเล ยงด และการให การศ กษาแก บ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แล เง นอ ดหน นจาก ร ฐส าหร บการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของบ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แลท ครอบคร วจ ดให ท งน ตามท กฎหมายก าหนด การลดหย อนหร อยกเว นภาษ ส าหร บค าใช จ ายการศ กษา มาตรา 14 บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ซ งสน บสน น หร อจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ม ส ทธ ได ร บส ทธ ประโยชน ตามควรแก กรณ เช นก น การสน บสน นจากร ฐให ม ความร ความสามารถในการอบรมเล ยง ด บ คคลซ งอย ในความด แลร บผ ดชอบ หมวด 3 ว าด วยระบบการศ กษา ประกอบด วย 7 มาตรา ได แก มาตรา 15

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information