บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา"

Transcription

1 บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต ให ม ประส ทธ ภาพ อ นน าไปส การสร างคนให ม ค ณภาพเป นไปตามเป าหมายใน การจ ดการศ กษาตามท ก าหนดไว ความหมายของแผนการศ กษาแห งชาต น กการศ กษาได ให ความหมายเก ยวก บแผนการศ กษาแห งชาต ไว ต าง ๆ ก นด งน คณะอาจารย ภาคว ชาพ นฐานการศ กษา (2532 : 46 ; อ างอ งจาดกรมการศาสนา กระทรวงศ กษาธ การ : 64 ; ว ไล ต งจ ตสมค ด 2539 : 123)) กล าวว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง แผนอ นเป นแม บทหล กหร อแผนงานหล ก (Master plan) ในการจ ดการศ กษาของชาต ประกอบด วย ว ตถ ประสงค นโยบาย แนวปฏ บ ต ระบบการศ กษา ระบบโรงเร ยนและเกณฑ อาย มาตรฐานของน กเร ยนแต ละระด บการศ กษา ส วนพ พ ฒน ว เช ยร ส วรรณ (2542 : 5) กล าวว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง แผนแม บทหร อแผนงาน หล กในการจ ดการศ กษา ของชาต โดยท วไปจะแบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ความม งหมายของ การจ ดการศ กษา นโยบายการศ กษา ระบบการศ กษา แนวปฏ บ ต งาน เกณฑ อาย มาตรฐาน ของน กเร ยนแต ละระด บ จากแนวค ดด งกล าวสร ปได ว า แผนการศ กษาแห งชาต หมายถ ง เอกสารท เป นแม บท เพ อใช เป นแนวทางในการจ ดและบร หารการจ ดการศ กษาของชาต ท จะน าไปส ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ประกอบด วยความม งหมาย นโยบาย ระบบการศ กษา แนวปฏ บ ต และเกณฑ อาย มาตรฐานของน กเร ยนแต ละระด บ ความเป นมาของแผนการศ กษาแห งชาต แผนการศ กษาแห งชาต เป นค าศ พท ท เร มใช ในภายหล งจากการเปล ยนแปลงการ ปกครอง พ.ศ แต เด มใช ค าว า โครงการศ กษาและโครงการศ กษาแห งชาต ม แผนการ ศ กษาแห งชาต ฉบ บแรก ค อ โครงการศ กษา พ.ศ ได ก าหนดข นในร ชสม ย พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 5 แห งราชวงศ จ กร พระองค ทรงเห นว า การศ กษาได ขยายออกไปถ งพลเม องท วไป แต ไม เป นระเบ ยบแบบแผน ขาดเป าหมายและ นโยบายท แน นอนในการจ ดการศ กษาและน กเร ยนไทยท ไปศ กษาต อต างประเทศก ย งไม ส าเร จ กล บมา พระองค จ งโปรดให พระยาส เรนทราธ บด (ม.ร.ว. เป ย มาลาก ล) อ ครราชฑ ตพ เศษ ประจ าราชส าน กอ งกฤษได ส บค นแบบแผนการศ กษาท กแขนงว ชาในประเทศอ งกฤษและย โรป

2 31 เพ อน ามาจ ดท าโครงการศ กษาแห งชาต ซ งส าเร จในป พ.ศ หล งจากน นม การ เปล ยนแปลงปร บปร งเพ อให ม ความเหมาะสมก บความเปล ยนแปลงของโลกและความม นคงทาง เศรษฐก จของชาต ขณะน ประเทศไทยได ใช แผนการศ กษาแห งชาต จนถ งป จจ บ นรวม 13 ฉบ บ ซ งม รายละเอ ยดด งน (ว ไล ต งจ ตสมค ด : ; คณะอาจารย ภาคว ชา พ นฐานการศ กษา ; ; พ พ ฒน ว เช ยรส ธรรม : 5-13) โครงการศ กษา พ.ศ เป นแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บแรกท พระบาทสมเด จ พระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ทรงกระต นให ม การขยายการศ กษาให แพร กระจายท งประเทศ โดย โครงการศ กษาฉบ บน แบ งออกเป น 2 ภาค ภาคหน ง กล าวถ งการจ ดการศ กษาในกร งเทพฯ ภาคสองกล าวค อ การจ ดการศ กษาในห วเม อง โดยการศ กษาฉบ บน ม สาระส าค ญด งน 1. ประเภทการศ กษา แบ งออกเป น 2 กล ม 1.1 กล มการศ กษาสาม ญศ กษา แบ งออกเป น 4 ข น ม ลศ กษา เป นการ เล าเร ยนเบ องแรก ประถมศ กษา เป นการเล าเร ยนเบ องต น ม ธยมศ กษา เป นการเล าเร ยน เบ องกลาง และอ ดมศ กษา เป นการเล าเร ยนเบ องส ง 1.2 การศ กษาพ เศษ ค อการศ กษาว ชาเฉพาะ เช น การฝ กห ดคร อาจารย กฎหมาย การแพทย การช าง การค า และการเพาะปล ก 2. ระบบโรงเร ยน แบ งออกเป น 4 กล มด งน 2.1 ม ลศ กษาและประถมศ กษา แบ งออกได 3 ระด บ ได แก โรงเร ยนบ รบพ เข าเร ยนเม ออาย ได 7 ป ส วนการเร ยนในโรงเร ยน ก ข นโม เร ยนท ว ดไม ก าหนดอาย โรงเร ยนเบ องต นช นต า เร ยน 3 ป น บเป นประโยค 1 (อาย ภายใน 10 ป ) และโรงเร ยน เบ องต นช นส ง เร ยน 3 ป น บเป นประโยค 2 (อาย ภายใน 13 ป ) 2.2 ม ธยมศ กษา แบ งเป น 3 ระด บ ได แก โรงเร ยนไทยเบ องกลาง เร ยน 4 ป น บประโยค 3 (อาย ต งแต ป ) โรงเร ยนอ งกฤษไทยเบ องต น เร ยน 4 ป (อาย ภายใน 17 ป ) และโรงเร ยนอ งกฤษไทยเบ องกลาง เร ยน 4 ป (อาย ภายใน 17 ป ) 2.3 สกลว ทยาล ย เป นการศ กษาข นอ ดมศ กษา เท ยบได ก บมหาว ทยาล ย เร ยน 4 ป (อาย ป ) 2.4 สถานศ กษาพ เศษ เป นโรงเร ยนหร อว ทยาล ยเฉพาะว ชา ได แก โรงเร ยน ฝ กห ดคร อาจารย โรงเร ยนฝ กห ดข าราชการพลเร อน โรงเร ยนการแพทย โรงเร ยนกฎหมาย เป นต น ส วนการศ กษาในห วเม อง ม รายละเอ ยดกล าวถ งการคาดคะเนพลเม อง การ แบ งมลฑลการศ กษา คร อาจารย การจ ดการศ กษาในต าบลท ท านา โรงเร ยนเบ องแรก ก ข

3 32 นโม การร บผ ดชอบเทศาภ บาล การค ดเล อกน กเร ยนท สต ป ญญาเล ศ ค าใช จ ายในการศ กษา ล กษณะโครงการศ กษา พ.ศ น อาศ ยแบบการศ กษาของอ งกฤษเป นส วนใหญ (ว ไล ต ง จ ตสมค ด : 127 ; อ างอ งจาก ส นทร ศร ร กษา : 161) ซ งม โครงสร าง การจ ดการศ กษา ด งภาพประกอบ 1 μ ม ลศ กษา อาย ภายใน 7 ขวบ ไทยเบ องต นข นต า - - ประโยค 1 อาย ภายใน 10 ขวบ ประถมศ กษา ไทยเบ องต นข นส ง - - ประโยค 2 อาย ภายใน 11 ขวบ ม ธยมศ กษาไทย เบ องกลาง ประโยค 3 อ งกฤษไทย เบ องต น ไทยเบ องกลาง อาย ต งแต ป อ งกฤษไทย เบ องต น อาย ภายใน 14 ป โรงเร ยน พ เศษ อ งกฤษไทย เม องกลาง อาย ภายใน 18 ป การศ กษาพ เศษ สกลว ทยาล ย สกลว ทยาล ยอาย ต งแต ป การศ กษาพ เศษ ไม ม ก าหนดอาย ภาพประกอบ 1 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ เป นโครงการท ย ดแบบแผนมาจากอ งกฤษและได ม การด ดแปลงบางส วนให เหมาะสมก บประเทศไทย ตามท พระยาว ส ทธ ส ร ยศ กด ได ไปศ กษางาน การศ กษาของประเทศญ ป น ขณะท ไปร บสมเด จพระบรมโอรสาธ ราชสยามมก ฎราชก มาร (ร.6) ท ประเทศญ ป น ซ งม สาระส าค ญ สร ปได ด งน 1. ระด บการศ กษา แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ ประโยคหน ง ข นต น ค อ ประโยคม ลศ กษาและช นประถมศ กษาส าหร บ ช นม ลศ กษาน นถ อเป น ช นเบ องต น ของ ประโยคประถมศ กษา การเล าเร ยนประโยคหน ง ข นต น ก าหนดเวลา 3 ป ประโยคสอง ข นกลาง ค อ ม ธยมศ กษาก าหนดให เร ยน 3 ป และประโยคสาม ข นส ง ค อ อ ดมศ กษา ก าหนดให เร ยน 5 ป 2. ประเภทศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภทหร อ 2 สาย

4 สายสาม ญศ กษา ได แก ความร สาม ญ เช น การอ าน การเข ยน เลข บ ญช และศ ลธรรม จ ดแบ งออกตามระด บของโรงเร ยนด งน ประถมศ กษา เป นความร พ นฐาน แก ราษฎรท วไป เม อจบแล วได ร บประกาศน ยบ ตรประโยค 1 เล อกด าเน นช ว ตได 3 ค อ ออกไปประกอบอาช พ เร ยนต อม ธยมศ กษาสายสาม ญ และเร ยนต อทางว ชาว สาม ญ โดยเข า โรงเร ยนประถมศ กษาพ เศษเร ยนว ชาเฉพาะอย าง ม ธยมศ กษา เร ยนต อจากประถมศ กษาเร ยน ส าเร จได ประกาศน ยบ ตรประโยค 2 จบแล ว เล อกทางเด นช ว ตได 3 ทาง ค อ ประกอบอาช พ เช น เป นเสม ยนร บราชการ เร ยนม ธยมศ กษาพ เศษทางว ชาว สาม ญ หร อเร ยนต อช นอ ดมศ กษา และ อ ดมศ กษา ร บจากช นม ธยมศ กษา เป นความร ระด บส งท สามารถท างานได ด วยภาษาไทยและ ภาษาต างประเทศบางภาษา เร ยนส าเร จได ประกาศน ยบ ตรประโยค 3 จะออกร บราชการ หร อ เร ยนต อช นอ ดมศ กษาพ เศษในประเทศหร อต างประเทศก ได 2.2 สายว สาม ญศ กษา ได แก ความร พ เศษต าง ๆ ในการประกอบอาช พ เช น (1) ว ชาคร แพทย ช างและว ชาช พอ น ๆ แบ งออกเป น 3 ข นเหม อน สาม ญศ กษา ค อ ว สาม ญข นต นเร ยกว า ประถมศ กษาพ เศษ ว สาม ญข นกลางเร ยกว า ม ธยมศ กษาพ เศษ ร บน กศ กษาท จบม ธยมศ กษาสายสาม ญเป นว ชาท ต องใช ความร สาม ญเป น พ นฐานท ส งพอสมควร เช นโรงเร ยนฝ กห ดอาจารย โรงเร ยนกฎหมาย โรงเร ยนแพทย โรงเร ยน มหาดเล ก โรงเร ยนนายร อยทหารบก โรงเร ยนก อสร าง โรงเร ยนแผนท โรงเร ยนพาณ ชย เป นต น ว สาม ญข นส ง เร ยกว า อ ดมศ กษาพ เศษ เร ยนว ชาพ เศษส าหร บประกอบอาช พท ไม ต องใช ความร ทางสาม ญ เร ยนจบแล วได ประกาศน ยบ ตรประถมศ กษาพ เศษ ย งไม ได จ ดในเม องไทย ต องไปเร ยนต างประเทศ ส าหร บโครงการศ กษา พ.ศ ม การจ ดระบบการศ กษาด งภาพประกอบ 2 อาย ประโยค 1 ช นต น - - ม ลศ กษา- ประถมศ กษา ประถมศ กษาพ เศษ ประโยค 2 ช นกลาง - - ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาพ เศษ ประโยค 3 ช นส ง อ ดมศ กษา อ ดมศ กษา --ว สาม ญศ กษา สาม ญศ กษา

5 34 ภาพประกอบ 2 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ.2445 โครงการศ กษา พ.ศ อย ในช วงร ชสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล า เจ าอย ห วม การจ ดการศ กษาแบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษา ด งม สาระส าค ญต อไปน 1. สาม ญศ กษา แบ งการศ กษาออกเป น 2 แผนก ค อ แผนกสาม ญและแผนก พ เศษ แผนกสาม ญ แบ งออกเป น 3 ระด บ ได แก ม ลศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนว ชาเลข ก าหนดอาย ไม เก น 9 ป ประถมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนว ชาเลข ภ ม ศาสตร พงศาวดาร วาดเข ยน ก าหนดอาย ไม เก น 12 ป และม ธยมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป ว ชาเร ยนเหม อนในระด บประถมศ กษา แต เพ มว ชาภาษาอ งกฤษ ว ชาค านวณและว ทยาศาสตร ให มากข น ม ธยมศ กษาม 2 ประเภท ค อ ม ธยมว ทยา จะเป นหล กส ตรท ม ว ชาใหม ๆ ครบ บร บ รณ ส วนม ธยมหน งส อ จะเป นหล กส ตรท ย งม ว ชาใหม ๆ ไม เต มตามก าหนด ส วนแผนก พ เศษ แบ งการศ กษาออกเป น 3 ระด บ ค อ ม ลพ เศษ ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป ป ส ดท ายเร ม เร ยนภาษาอ งกฤษ ประถมศ กษา ก าหนดเวลาเร ยน 3 ป เร ยนตามหล กส ตรภาษาอ งกฤษ และว ชาต าง ๆ ตามความต องการ แต หน กทางด านภาษาต างประเทศจ ดสอนท โรงเร ยนราช ว ทยาล ย และโรงเร ยนว ดเทพศ ร นทร จบแล วสามารถเร ยนต อในม ธยมศ กษาพ เศษได หร อ ออกไปท างานเป นเสม ยน และม ธยมพ เศษ หร อเร ยกว าม ธยมภาษา ก าหนดเวลาเร ยน 5 ป เน นหน กทางด านภาษาอ งกฤษ ป 1 4 สอนว ชาต าง ๆ เป นภาษาอ งกฤษท งส น ป 5 เร ยน ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ก าหนดอาย ป 2. ว สาม ญศ กษา ร บผ ท สอบไล ได ม ธยมสาม ญแล ว เป นการศ กษาทางด าน ปฏ บ ต คล ายก บโรงเร ยนเทคน ค แบ งออกเป นแผนกต าง ๆ ได แก แผนกอ งกฤษ ช างแพทย ผด งครรภ และคร เป นต น ว สาม ญศ กษา แบ งออกได เป น 2 ระด บ ประถม เร ยนได 3 ป ได แก โรงเร ยนอ งกฤษมหาพฤฒาราม สโมสรช าง สโมสรอ งกฤษ และโรงเร ยนแพทย ผด งครรภ ม ธยม เร ยน 3 ป ได แก โรงเร ยนแพทย และฝ กห ดอาจารย โครงสร างการศ กษา พ.ศ ปรากฏ ด งภาพประกอบ 3 อาย ว ประถม สา ม ญ ศ ก ษา ม ธยม อ ดมศ กษา จะจ ดต อไป

6 35 สาม ญ สาม ญศ กษา พ เศษ ม ล สาม ญ พ เศษ ประถม สาม ญ พ เศษ ม ธยม ประโยค 3 อ ดมศ กษา จะจ ดต อไป ภาพประกอบ 3 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ.2452 ตรงร ชสม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห วม การจ ดการศ กษาท ส งกว าประถมศ กษา ค อ ระด บม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา สาระส าค ญของ โครงการศ กษา พ.ศ ม 3ประการ ค อ (1) ก าหนดเพ มหล กส ตรม ธยมพ เศษให เหล อเวลา เร ยนเพ ยง 3 ป เท าก บหล กส ตรประถมว สาม ญและม ธยมสาม ญ (2) ก าหนดเพ มหล กส ตรม ธยม ส งอ ก 3 ป ต อจากหล กส ตรม ธยมสาม ญและ(3)ม ธยมพ เศษ เป นความร เท ยบเท าช นต นของ มหาว ทยาล ย เพ อให น กเร ยนท จบช นม ธยมส งแล วไปศ กษาต อในย โรปโดยไม ต องเส ยเวลาเตร ยม ท จะไปเข ามหาว ทยาล ยอ ก ก าหนดอาย และจ านวนป ของการศ กษาแต ละระด บ ด งน ม ลศ กษา เร ยน 3 ป อาย 7 9 ป ประถมศ กษา เร ยน 3 ป อาย ป ม ธยมศ กษา เร ยน 3 ป อาย ป ม ธยมส ง เร ยน 3 ป อาย ป ล กษณะโครงสร าง ของโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 4 อาย ประถมว สาม ญ ม ธยมว สาม ญ สาม ญ พ เศษ ประถมศ กษา หมายเหต ม ลศ กษา 1. ช นม ธยมพ เศษ ม ช นเตร ยมส าหร บช นประถม สาม ญ สาม ญ ม ธยมว สาม ญ ม ธยมส ง ม ธยมศ กษา อ ดมศ กษา

7 36 ภาพประกอบ 4 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ.2452 โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห วม จ ดม งหมายส าค ญ ค อ (1) ม งแก ไขความเข าใจผ ดของราษฎร สาเหต เน องมาจากการจ ดการ ศ กษาท ผ านๆ มาท าให ราษฎรเข าใจว า ว สาม ญศ กษา น น ไม จ าเป นต องเร ยนร เพราะท าให ส นเปล องเง นทองและเส ยเวลา เร ยนเฉพาะ สาม ญศ กษา ก เพ ยงพอส าหร บออกมาร บราชการ เป นเสม ยนได และ (2) ม งปร บปร งสาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษาให ม ความส มพ นธ ก น เพ อจะ ได ส งเสร มให ราษฎรได ม โอกาสได เล าเร ยนท งสาม ญศ กษาและว สาม ญศ กษาควบค ก นไปท งน เพราะโครงการศ กษาท ผ านมาแล วได แยกออกเป นหล กส ตรสาม ญและหล กส ตรว สาม ญ ล กษณะ โครงการศ กษา พ.ศ เปล ยนช อม ลศ กษาแบ งเป นประถมศ กษา การศ กษาม 3 ระด บ ค อ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษา และได การศ กษาออกเป น 2 ประเภท ค อ 1. สาม ญศ กษา ประกอบด วย ประถมศ กษา และม ธยมศ กษา โดยม การเล าเร ยน ความร สาม ญท ท กคนควรจะร เช น ว ชาหน งส อ ว ชาเลข และจรรยามารยาท เป นต น 1.1 ช นประถมศ กษาม 5 ช น ค อ (1) ช นประถม 1 3 เร ยนว ชาสาม ญ เช น เลข จรรยามารยาท (2) ช นประถม 4 5 เป นช นส าหร บคนท ไม ค ดจะเร ยนต อม ธยมให เร ยนต อว สาม ญหร ออาช พ 2 ป 1.2 ช นม ธยมศ กษาม 8 ช น ค อ ช นม ธยมป ท 1 3 เร ยกว า ช นม ธยมตอน ต น ช นม ธยมป ท 4 6 เร ยกว า ช นม ธยมตอนกลาง และช นม ธยมป ท 7 8 เร ยกว า ช น ม ธยมตอนปลาย 2. ว สาม ญศ กษา ประกอบด วย ประถมศ กษา ว สาม ญช นต า ช นส งและ มหาว ทยาล ย (ว สาม ญช นต าและช นส งถ อเป นการศ กษาระด บอ ดมศ กษาแต ย งไม ได ก าหนดช น ไว ) ผ เร ยนจบช นม ธยมป ท 6 สายสาม ญจะแยกไปเร ยนว สาม ญช นต าได และผ ท เร ยนจบช น ม ธยมป ท 8 สายสาม ญจะแยกไปเร ยนว สาม ญช นส งและมหาว ทยาล ยได โครงการศ กษาชาต ฉบ บน ย งม ข อบกพร องอย างน อย 2 ประการ ค อ (1) ประถม ว สาม ญศ กษา ค อ ประถมป ท 4 5 เม อเร ยนจบแล วสามารถเร ยนต อม ธยมว สาม ญได แต ถ า จะกล บไปเร ยนม ธยมสาม ญก ต องเร มเร ยนม ธยมศ กษาป ท หน งใหม จ งท าให ไม ม ผ สนใจจะเร ยน ประถมว สาม ญศ กษา (2) เม อเร ยนม ธยมศ กษาไปถ งม ธยมศ กษาป ท 6 แล วจ งจะไปเร ยนต อ สายว สาม ญศ กษาได หากเป นไปตามน ความร ส กอยากเป นราชการจะกล บส งข น เพราะเหล ออ ก

8 37 2 ป ก จะจบช นสาม ญศ กษา ค อ ม ธยมศ กษาป ท 8 แล ว จะห นไปทางว สาม ญศ กษาก ย งไม แน ใจว าอ กก ป จะส าเร จ (เพราะไม ได ก าหนดช นไว ) เม อส าเร จแล วส อาช พร บราชการได หร อไม ก ย งเป นท สงส ยอย ด วยเหต น จ งได น าไปส การแก ไขโครงการศ กษาชาต ใหม อ กคร ง ในป พ.ศ ล กษณะการจ ดการศ กษา ตามโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 5 อาย ป ท สาม ญศ กษา ประถม ส า ม ญ ศ ± ม ธ ก ษ า ย ม ม ญ ศ ก ว สาม ญศ กษา มหาว ทยาล ย อ ดม ษ า ว ส า ข นต า อ ช นส ง ด ม ประถม ภาพประกอบ 5 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล าเจ า อย ห วม สาระส าค ญคล ายคล งก บโครงการศ กษา พ.ศ มากท ส ด ส วนแตกต างออกไป ได แก การเพ มช นว สาม ญศ กษา โดยแบ งออกเป น 3 ช น เช นเด ยวก บโรงเร ยนม ธยมศ กษา ค อ

9 38 ช นต นและช นกลางม 3 ช น ส วนช นส งม 2 ช น จ ดม งหมายส าค ญของการปร บปร งโครงการศ กษา พ.ศ ด งน (1) เพ อแก ไขข อบกพร องและปร บปร งโครงการศ กษา พ.ศ ให เหมาะสมย งข น (2) เพ อหาล ทางท จะส งเสร มให พลเม องห นมาสนใจการศ กษาว ชาช พอย างจร งจ ง ท งน เพราะปรากฏว าประชาชนส วนมากย งม งเร ยนเฉพาะว ชาหน งส อ และย งเร ยนคร ง ๆ กลาง ๆ ม ความม งหมายท จะประกอบอาช พเป นเสม ยนและร บราชการ มองเห นว าการประกอบอาช พ อย างอ นเป นอาช พท ไม ม เก ยรต และไม เหมาะสม และ (3) เพ อให ม การจ ดสอนว ชาว สาม ญใน ระด บม ธยมศ กษาด วย เพราะปรากฏว าว ชาว สาม ญศ กษาได แก การศ กษาเพ อประกอบอาช พน น อย ในระด บประถมศ กษาและอ ดมศ กษา ย งไม ได จ ดไว ระด บม ธยมศ กษา โครงการศ กษา 2458 ม การกล าวถ งการศ กษาของสตร ไว เป นการก าหนดไว เป น หล กการเท าน น ในทางปฏ บ ต แล วม สตร ท เข าศ กษาน อยมาก เน องจากผ ปกครองไม น ยมส ง เด กหญ ง เข าเร ยน ในทางปฏ บ ต ผ หญ งม หน าท เป นแม บ านแม เร อน จ งไม จ าเป นต องเร ยน ประกอบก บสถานศ กษาน นอย ในว ด ซ งล กษณะการจ ดการศ กษาตามโครงการศ กษา พ.ศ ด งภาพประกอบ 6 อาย ม ธ ย ม ศ ก ตอนต น ษ า ส า ม ญ 6 ตอนกลาง 4 5 ตอนปลาย 7 8 ชาย หญ ง ช นต า ชาย ช นส ง สาม ญศ กษา ชาย - หญ ง หญ ง ช นต า ชาย หญ ง ช นกลาง ช นส ง ชาย ประถม 4 5 ประถมว สาม ญ ม า ว ส า ม ญ

10 39 ธ ย ม ศ ก ษ ภาพประกอบ 6 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ โครงการศ กษา พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระมงก ฏเกล า เจ าอย ห ว เหต ผลในการประกาศโครงการ พ.ศ ม ล กษณะเช นเด ยวก นก บโครงการศ กษา พ.ศ และ 2458 กล าวค อ ต องการจะแก ไขความน ยมอาช พเป นเสม ยนของพลเม อง โดยได จ ดท าค าแนะน าช แจงแก ราษฎรเก ยวก บหนทางในการท ามาหาเล ยงช พด วยการเร ยนว ชาช พ อย างอ นบ าง เป นความพยายามอย างแรงกล าของร ฐบาลท จะแก ป ญหาเร องความน ยมอาช พ เสม ยนของประชาชนในขณะน น โครงการศ กษาน ม ล กษณะคล ายคล งก บโครงการศ กษา พ.ศ แต ในระด บอ ดมศ กษาน นก าหนดให ม ระด บประกาศน ยบ ตรซ งต ากว าปร ญญาตร นอกจากน ก ม การเพ มเต มว ชาท สอนให กว างขวางกว าเด ม ด งภาพประกอบ 7 อาย ม ธ ย ตอนต น ม ศ ก ษ า ส า ± ม ญ ตอนปลาย ชาย หญ ง ม ห า ว ท ช นประกาศน ยบ ตร ส า ม ญ ย า ล ย ช นปร ญญา ศ ก ษ า

11 40 หญ ง ชาย หญ ง ช นส ง ข นต า ช นกลาง ประถม ชาย - ข นต า ประถมว สาม ญ ม ธ ย ม ศ ก ษ า ว ส า ม ญ ภาพประกอบ 7 แผนภ ม แสดงโครงการศ กษา พ.ศ แผนการศ กษาชาต พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระปกเกล า เจ าอย ห ว ซ งร ฐบาลตามระบอบร ฐธรรมน ญ พ.ศ ได ม งพ ฒนาประเทศโดยการอบรม พลเม องให ร จ กและเข าใจระบอบการปกครองแบบร ฐธรรมน ญอย างจร งจ ง โดยเน นการจ ด การศ กษา 3 ด านค อ ด านธรรมชาต ด านการงาน และด านการสมาคม เพ อฝ กให บ คคลร จ กค ด หาเหต ผลด วยตนเอง ม จรรยามารยาท และม ร างกายแข งแรง ไม ท งขนบธรรมเน ยมประเพณ ไทย และให ร จ กประกอบอาช พท เหมาะสม อ กท งเป นความพยายามท จะแก ไขความผ ดพลาดใน เร องการม งร บราชการ มาเน นว ชาช พให เร ยนในช นประถมศ กษาท 5-6 เป นส วนหน งของ การศ กษาภาคบ งค บ แผนการศ กษาชาต พ.ศ ม สาระส าค ญ ด งน 1. ความม งหมายของการศ กษา ให พลเม องท กคนได ร บการศ กษาเหมาะก บ อ ตภาพของตนพอควรแก ภ ม ป ญญาและท นทร พย ให ก ลบ ตรก ลธ ดาได ร บการศ กษาท งสาม ญ และว สาม ญศ กษาตามท ก าหนดไว ตามภ ม ป ญญา 2. การจ ดการศ กษาให จ ดเป น 3 ส วนพอเหมาะก น ค อ จร ยศ กษา พ ทธ ศ กษา และพลศ กษา ศ กษา 3. ประเภทการศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สาม ญศ กษา และว สาม ญ (1) ระด บการศ กษาม 3 ระด บ ค อ ประถมศ กษา แบ งออก 2 สาย ค อ

12 41 สายสาม ญม 4 ช น (ช นประถมป ท 1-4) และสายว สาม ญม 2 ช น (ช นประถมป ท 5-6) ม ธยมศ กษา แบ งออก แบ งออก 2 สาย ค อ สายสาม ญม 2 ตอน ตอนต นม 4 ช น (ม ธยม ป ท 1-4) และ ตอนปลายม 4 ช น (ช นม ธยมป ท 5-8) และสายว สาม ญศ กษา ม ตอน เด ยว 4 ช น (ม ธยมศ กษาท 5-8) และอ ดมศ กษา ไม ก าหนดช น 5. การศ กษาภาคบ งค บ ม การบ งค บ 6 ช นป กล าวค อ การเร ยนต อม ธยมสาย สาม ญต องเร ยนช นประถมป ท 4 แล วต อม ธยมป ท 1 ได เลย ถ าไม เร ยนต อม ธยมศ กษาต อง เร ยนให จบช นประถมศ กษาป ท 5 6 ก อน แผนการศ กษาชาต พ.ศ น กเร ยนต องเส ยเวลาเร ยนในสายสาม ญถ ง 12 ป และย งจะต องเข าเร ยนต อในสายว สาม ญอ ก ซ งเม อรวมด วยก นแล วจะเห นว าแผนการศ กษา แห งชาต พ.ศ ก าหนดเวลาเร ยนเป นเวลานานมากจ งได ยกเล กไป ซ งม ล กษณะการจ ด การศ กษา ด งภาพประกอบ 8 อาย ส า ม ญ ศ ก ษ า ± อ ดมศ กษา μ ม ลศ กษา ประถม ม ธยมต น ม ธยมปลาย ± ม ธยม ± ข นส อ ดม ได ด วย ศ กษา ต อ ประถม ญ ศ ก ษ า ว ส า ม

13 42 ภาพประกอบ 8 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ. แผนการศ กษาชาต พ.ศ ตรงก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระอน นทมห ดล ม ระยะเวลาการใช ยาวนาน 15 ป ม สาระส าค ญท น าสนใจด งน 1. จ ดม งหมายท วไป ค อ (1) ให พลเม องท กคนได ร บการศ กษา เพ อจะได ท า หน าท พลเม องตามระบอบร ฐธรรมน ญได เต มท ท งสายสาม ญศ กษา และอาช วศ กษา และ(2) เพ อ พ ฒนาศ กยภาพของเด กได สมบ รณ ท ง ด านพ ทธ ศ กษา เน นด านความร ความสามารถ ด าน จร ยศ กษาม ศ ลธรรมอ นด และด านพลศ กษาเน นความม ส ขภาพ ร างกายสมบ รณ 2. ระด บการศ กษา ม 5 ระด บ ค อ ม ลการศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา เตร ยมอ ดมศ กษา และอ ดมศ กษา 3. ประเภทของการศ กษา แบ งออกเป น 2 ประเภทค อ (1) สาม ญศ กษา ได แก การศ กษาว ชาท เป นพ นฐานความร ท วๆ ไป แบ งการศ กษาออกเป นช นประถมศ กษาป ท 1 4 ม ธยมต นป ท 1 3 และช นม ธยมปลายป ท 4 6 และ (2) อาช วศ กษา ได แก การศ กษาซ งเป นความร ส าหร บการประกอบอาช พซ งจะได ร บช วงจากสาม ญศ กษาท กช องระยะ ส งส ดประโยคน น ๆ 4. การศ กษาระด บอ ดมศ กษา เป นการศ กษาท ต อจากช นเตร ยมอ ดมศ กษา ด งน นผ ท ส าเร จช นม ธยมป ท 6 แล วจะต องเร ยนส าเร จช นเตร ยมอ ดมศ กษาก อน 5. การศ กษาภาคบ งค บ จ ดอย ในช นประถมศ กษา 1 4 ท เด กท กคนต อง เข าเร ยนตามกฎหมายว าด วยการประถมศ กษา 6. นโยบายการจ ดการศ กษา ร ฐอน ญาตให ส วนต าง ๆ จ ดการศ กษาได เช น ยอมให เทศบาล (ประชาบาล) จ ดต งข นบ างและยอมให คณะหร อเอกชนจ ดต งตามความปรารถนา ของตน ล กษณะการจ ดการศ กษาตามแผนการศ กษาชาต พ.ศ ด งภาพประกอบ 9 อาย ป ท ม ธ ย ม ศ ก ษ า ± ม ธยมปลาย เตร ยมอ ดมศ กษา อ ดมศ กษา ม ลศ กษา ประถมศ กษา ม ธยมต น โรงเร ยนอาช พ โรงเร ยนอาช พ

14 43 ภาคบ งค บ ส าหร บ ทวยราษฎร โรงเร ยนอาช พ ว ส า ม ญ ศ ก ษ า ภาพประกอบ 9 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ แผนการศ กษาชาต พ.ศ แผนการศ กษาชาต ต งแต ฉบ บท ตรง ก บร ชสม ยพระบาทสมเด จพระภ ม พลอด ลเดชมหาราช แผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บน เก ดข น จากการท ร ฐบาลในสม ยน นได พ จารณาเห นว าควรจะส งเสร มมาตรฐานความร ของพลเม องให ส งข น เพราะตามพระราชบ ญญ ต ประถมศ กษาบ งค บให เด กเข าเร ยนในโรงเร ยนประถมศ กษาเม อ อาย ย างเข าป ท 8 จนถ งย างเข าป ท 15 ถ าเด กคนใดสอบไล ได ช นประถมศ กษาป ท 4 แม อาย เพ ยง ป ก ออกจากโรงเร ยนได เพราะพ นเกณฑ บ งค บ แต พ นความร ประถมศ กษาป ท 4 เป นพ นความร ท ไม เหมาะสมก บส งคมไทยท เปล ยนแปลงไปในขณะน น เพราะเป นความร เบ องต นเท าน น ย งไม ถ อว าม ความร ความสามารถเหมาะสมก บท จะเป นพลเม องด ตามท ประเทศชาต ต องการ โดยม การเพ ม ว ชาห ตถศ กษา และจ ดระด บการศ กษาใหม ม ช น ม ธยม สาม ญศ กษา ซ งสอนเน นภาคปฏ บ ต และร บน กเร ยนท ส าเร จประโยคประถมศ กษาต ออ ก 3 ป ส วนช นม ธยมสาม ญ (เด ม) ซ งสอนหน กทางว ชาการน น เร ยกว า ม ธยมว สาม ญศ กษา แผนการ ศ กษาแห งชาต พ.ศ ม สาระส าค ญด งน 1. ความม งหมายของการศ กษา ต องการให พลเม องได ร บการศ กษาพอเหมาะ ก บอ ตภาพเป นพลเม องด ร างกายแข งแรง อนาม ยสมบ รณ ม ความร ความสามารถประกอบ อาช พ และจ ตเป นประชาธ ปไตย ควรศ กษาอย ในโรงเร ยนจนอาย ย างเข าป ท 15 เป นอย างน อย 2. องค ความร แห งการศ กษา ประกอบด วย จร ยศ กษา พลศ กษา พ ทธ ศ กษา และห ตถศ กษา 3. ประเภทการศ กษา ม การศ กษาช นอน บาล ประถม ม ธยม เตร ยม อ ดมและอาช วช นส ง อ ดมศ กษาและมหาว ทยาล ย นอกจากการศ กษาด งกล าวแล วย งม การศ กษา พ เศษก บการศ กษาผ ใหญ ด วย 4. แนวการจ ดการศ กษาของร ฐ ร ฐถ อว าการจ ดการศ กษาเป นก จกรรมอ นด บ แรกการจ ดระบบการศ กษาเป นหน าท ของร ฐ โดยเฉพาะสน บสน นการค นคว าทางว ทยาศาสตร และ ศ ลปศาสตร และยอมให คณะหร อเอกชนจ ดการศ กษาได ในส วนท ต ากว าอ ดมศ กษา ล กษณะการ จ ดการศ กษา ตามแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ ด งภาพประกอบ 10

15 44 อาย ป ท ม ธ ย ม ว ส า ม ญ ศ ก ษ า เตร ยมอ ดม ศ กษา การศ กษาข นอน บาล ตอนต น ม ธยมสาม ญ ศ กษา ตอนปลาย ตอนต น ช ว ศ ก ษ การศ กษาผ ใหญ และการศ กษาพ เศษ า ม ธ ย ม อ หมายเหต ม ธยมว สาม ญ หมายถ ง ม ธยมสาม ญศ กษา (เด ม) า ± ตอนปลาย μ μ อาช วศ กษา ข นส ง มหา ว ทยาล ย และ อ ดมศ กษา ภาพประกอบ 10 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาชาต พ.ศ. 2494

16 45 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2503 ประกาศใช หล งจากแผนการศ กษา ชาต พ.ศ ได ใช นาน 9 ป น บเป นคร งแรกท ใช ช อว า แผนการศ กษาแห งชาต ย ด หล กการจ ดการศ กษาตามแนวใหม ท จะต องตอบสนองความต องการของส งคมและบ คคลเป นหล ก ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ด วยการยกมาตรฐานการศ กษาภาค บ งค บให ส งข นจากเด ม 4 ป เป น 7 ป และม การเน นห ตถศ กษาเป นพ เศษ และการจ ดสาย อาช วศ กษาหร อการศ กษาระด บต ากว าอ ดมศ กษาให กว างขวาง เพ อพ ฒนาก าล งคนในส วนท ใช ความร และท กษะทางเทคโนโลย เพ อพ ฒนาเศรษฐก จ ซ งม สาระส าค ญด งน ค อ 1. ความม งหมายของการศ กษา ร ฐม งให พลเม องท กคนได ร บการศ กษาตามควร แก อ ตภาพเพ อเป นพลเม องด ม ศ ลธรรมและว ฒนธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม ความร บผ ดชอบ ส ขภาพสมบ รณ ม จ ตใจเป นประชาธ ปไตย การจ ดการศ กษาน นและสนองความต องการของ ส งคมและบ คคล โดยให สอดคล องก บแผนการเศรษฐก จและการปกครองประเทศ เช นจ ดให ม จร ยธรรม พลศ กษา พ ทธ ศ กษา และห ตถศ กษา 2. ระด บการศ กษา ม 4 ระด บ ด งน (1) อน บาลศ กษา เป นการศ กษาก อน การ ศ กษาภาคบ งค บ อาจจ ดให ม โรงเร ยนอน บาลท ม 2 ช น หร อ 3 ช น หร อจ ดช นเด กเล ก 1 ช น ในโรงเร ยนประถมศ กษา (2) ประถมศ กษา แบ งออกเป น 2 ระด บ ค อระด บประถมศ กษา ตอนต น 4 ช น และระด บประถมศ กษาตอนปลาย 3 ช น (3) ม ธยมศ กษา แบ งออกเป น 2 ระด บ ค อ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย แต ละระด บไม เก น 3 ช น และ(4)อ ดมศ กษา เป น การศ กษาว ชาช พหร อว ชาการศ กษาช นส งและการ ว จ ยในมหาว ทยาล ยหร อในสถาบ นช นส งอ น ๆ ผ ท เข าศ กษาต องเป นผ ท ส าเร จช นม ธยมศ กษาท ง สายสาม ญและสายอาช พ 3. การจ ดอาช วศ กษา จ ดอย ในระด บม ธยมศ กษาและอ ดมศ กษา ส าหร บระด บ ม ธยมศ กษาน นแบ งออกเป นม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย 4. การศ กษาภาคบ งค บ ม กฎหมายบ งค บให เด กอย ในโรงเร ยนจนกว าจะพ นเกณฑ บ งค บ ในสถานศ กษาของร ฐจะไม เก บค าเล าเร ยน และจ ดการศ กษาสงเคราะห ให แก ผ ท ได ร บการ ยกเว นในศ กษาด วย 5. แนวการจ ดการศ กษา ร ฐให ความส าค ญในการส งเสร มและบ าร งการศ กษา เป น อ นด บแรกของก จการของร ฐ การจ ดระบบการศ กษาเป นหน าท ของร ฐ โดยเฉพาะให สถาบ นศ กษา ด าเน นก จกรรมของตนเองได ภายในขอบเขตท กฎหมายบ ญญ ต การจ ดให ม สถานศ กษาน นร ฐบาล ส งเสร มให เอกชนหร อคณะจ ดในระด บท ต ากว าอ ดมศ กษา (ป พ.ศ ได ม การแก ไขให เอกชนจ ดการศ กษาในระด บอ ดมศ กษาได ) สน บสน นให ม การศ กษาผ ใหญ การว จ ยในศ ลปว ทยา สาขาต าง ๆ ให สถานศ กษาท งปวงใช ผ สอนท ม ค ณว ฒ หร อความช านาญเหมาะสมแก ประเภทของ

17 46 ระด บของการศ กษา เกณฑ อาย มาตรฐาน ระด บอน บาล ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ส า ย ส า ม ญ มหาว ทยาล ย ± ± หร อ สายอาช พ ช นก อน การศ กษา อ น ภาคบ งค บ ๆ ประโยค ม ธยมศ กษา ตอนต น 4 ช น ประโยค ม ธยมศ กษา ตอนปลาย 3 ช น ประโยค ประโยค ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษาตอน ตอนต นไม เก น ปลายไม เก น 3 3 ช น ± สถาบ นช นส ง จบการศ กษาท พ งออกประกอบอาช พได ภาพประกอบ 11 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ แผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อปร บปร งการศ กษาให สอดคล องก บ สภาวะการณ เปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จ และการเม องของโลกในป จจ บ น สาระส าค ญม ด งน (1) ร ฐถ อว าการศ กษาเป นกระบวนการต อเน องก นตลอดช ว ต การจ ดการศ กษาให ความส าค ญ ก บการศ กษาในระบบและนอกระบบเท าเท ยมก น (2) เป นแผนการศ กษาท ม งจ ดข นเพ อให สอดคล องก บความเป นจร งของส งคมไทยในป จจ บ น ม งอบรมพลเม องให ตระหน กเห นค ณค าของ ระบอบการปกครองประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข (3) ม ความภาคภ ม ใจใน

18 47 ว ฒนธรรมไทย (4) ต องการให คนไทยร จ กส ทธ หน าท และเสร ภาพในกรอบของกฎหมาย และ ตระหน กถ งหน าท ความร บผ ดชอบของตนต อความปลอดภ ยของประเทศชาต ม ความเคารพและ ย ดม นในหล กธรรมชาต (5) จ ดให ม การศ กษาท งสาม ญศ กษาและอาช วศ กษา โดยจ ดให ประสานก นท กระด บให เร ยนว ชาช พให เหมาะสมแก ว ย ท งในระด บประถมศ กษา ม ธยมศ กษา และอ ดมศ กษารวมท งการศ กษาในระบบและนอกระบบโรงเร ยน เพ อให การศ กษาท ง 2 ระบบ ม ความส มพ นธ ต อเน องก น (6) การศ กษาในระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา จ ดระบบเป น 6 : 3: 3 ค อ ประถมศ กษาม ตอนเด ยว 6 ช น ม ธยมศ กษาม 6 ช น แบ งเป นม ธยมตอนต น 3 ช น และ ม ธยมตอนปลาย 3 ช น การศ กษาในระด บอ ดมศ กษาม ระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท และ ปร ญญาเอก (7) การศ กษาภาคบ งค บต งแต อาย 6 8 ป บร บ รณ แล วแต ท องท จะก าหนด และ(8) ม งกระจายอ านาจการบร หารการศ กษาให สอดคล องก บระบบการปกครอง ระบบ เศรษฐก จ และระบบส งคมของประเทศและท องถ น เน นการผล ตคร ท ม ความร และม ค ณธรรม ย ดม นในระบอบการปกครองประชาธ ปไตยท ม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข และเน นระดมสรรพ ก าล งท งภาคร ฐและเอกชนร วมก นจ ดการศ กษา ซ งล กษณะการจ ดการเร ยนการศ กษาด ง ภาพประกอบ 12 อ ดมศ กษาส งกว าปร ญญาตร อ ดมศ กษาระด บปร ญญาตร และต ากว าปร ญญาตร ม ธยมศ กษาตอนปลาย ม ธยมศ กษาตอนต น ประถมศ กษา การศ กษาพ เศษ การศ กษาสงเคราะห การศ กษาพ เศษ การศ กษาสงเคราะห การศ กษานอกโรงเร ยน 3-5 การศ กษาก อนประถมศ กษา

19 48 อาย โดยประมาณ ภาพประกอบ 12 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ. แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2535 ได ม การปร บปร งข นใหม เพ อให สอดคล องก บสภาวะการเปล ยนแปลงของส งคม เศรษฐก จ และการเม องแบ งออกเป น 4 หมวด ได แก หมวด 1 หล กการแสดงความม งหมาย หมวด 2 ระบบการศ กษา หมวด 3 แนวนโยบาย การศ กษา และ หมวด 4 แนวทางการศ กษา หมวด 3 แนวนโยบายการศ กษาและ หมวด 4 แนว ทางการจ ดการศ กษา ซ งในหมวดน ได วางแนวทางในการจ ดการศ กษาไว 5 ด าน ค อ (1) การ จ ดเคร อข ายการเร ยนร และบร การการศ กษาเพ อปวงชน (2) เน อหาสาระและกระบวนการเร ยน การสอน (3) คร และบ คลากรทางการศ กษา (4) การบร หารและการจ ดการและ (5) ทร พยากร และการลงท นเพ อการศ กษา โดยม โครงสร างการจ ดการศ กษา ด งภาพประกอบท 12 ระด บ การศ กษา ก อน ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ม ธยมศ กษา ประถมศ กษา ตอนต น ตอนปลาย อน ปร ญญา และปร ญญาตร อ ดมศ กษา ส งกว า ปร ญญาตร การศ กษาว ชาช พ การศ กษา ว ชาช พพ เศษ การศ กษาเฉพาะก จ / เฉพาะกล ม การฝ กอบรมระยะส น การศ กษาพ เศษ การศ กษาว ชาช พพ เศษ การศ กษาเฉพาะก จ/เฉพาะ การฝ กอบรมระยะส น ช นเร ยนโดยประมาณ อาย โดยประมาณ

20 ภาพประกอบ 12 แผนภ ม แสดงแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ ข อเปร ยบเท ยบความแตกต างท น าส งเกตของแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ และแผนการศ กษาแห งชาต พ.ศ : 17 ด งตาราง 1 (ว ไล ต งจ ตสมค ด : 168) ตาราง 1 เปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างแผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2520 ก บ แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2535 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2520 แผนการศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช ระบบการศ กษาเป นระบบ 6 : 3 : 3 1. ระบบการศ กษาเป นระบบ 6 : 3 : 3 2. ร ฐสน บสน นให ท องถ นและเอกชนจ ดการ 2. ให โรงเร ยนประถมศ กษาท กโรง ท งของร ฐ ศ กษาปฐมว ยให มากท ส ด โดยร ฐจ ดท า เพ ยง และท องถ น จ ดบร การเตร ยมความพร อม ส าหร บเด กอย างน อย 1 ป ก อนเข าเร ยน เป นต วอย างและเพ อการค นคว าว จ ยเท าน น ระด บประถมศ กษา 3. กล าวเฉพาะให คนไทยสามารถใช ภาษาไทย 3. เน นให คนไทยสามารถใช ภาษาไทยได อย าง ได เป นอย างด ในการต ดต อท าความเข าใจ ก น ถ กต อง เพ อการส อสารและสามารถใช ภาษา ต างประเทศเพ อการศ กษาค นคว า การ ต ดต อส อสารและอ น ๆ 4. ไม ได กล าวถ งการจ ดการศ กษา เพ อเอ อต อ 4. สน บสน นให ม การจ ดการศ กษา เพ อเอ อต อ น กเร ยนผ ม ป ญญาเล ศ น กเร ยนท ม ป ญญาเล ศและการพ ฒนา อ จฉร ยภาพของตน 5. ไม ได กล าวถ งการส งเสร มการศ กษาของ 5. เน นและส งเสร มการศ กษาของภ กษ ภ กษ สามเณร น กบวช บ คลากรทาง สามเณร ศาสนา น กบวช และบ คลากรทางศาสนา 6. ร ฐเป นผ จ ดการฝ กห ดคร ท กระด บ 6. ส งเสร มให เอกชนจ ดการศ กษาท กระด บเพ ม ข นสามารถจ ดการฝ กห ดคร ได 7. ให ม สถาบ นว ชาช พทางการศ กษาแต ไม ได 7. เน นให ม การพ ฒนาองค กรว ชาช พคร ให กล าวถ งใบอน ญาตประกอบว ชาช พคร เข มแข ง และให ม ใบอน ญาตประกอบว ชา ช พคร ท ม กฎหมายรองร บ

21 50 8. กล าวกว าง ๆ ถ งการน าเทคโนโลย ทางการ 8. เน นการจ ดเคร อข ายการเร ยนร โดย ศ กษามาใช ให เหมาะสมก บสภาพท องถ น เทคโนโลย การส อสารสารสนเทศ และส อมวลชนต าง ๆ เพ อให ความร แก ประชาชน 9. กล าวถ งการกระจายอ านาจการบร หาร 9. เน นการกระจายอ านาจทางการศ กษาไปถ ง การศ กษา จ งหว ดและสถานศ กษา โดยม คณะ กรรมการระด บจ งหว ด เพ อวางแผนการจ ด การศ กษา 10. การศ กษานอกโรงเร ยน ม งให ร จ กการแก 10. เน นการศ กษาตลอดช ว ตท งในระบบและ ป ญหา ฝ กอาช ตามความต องการและ นอกระบบโรงเร ยน ความสนใจ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ความส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ เป นพระราชบ ญญ ต ท ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคลตามมาตรา 29 และมาตรา 50 ของ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ โดยก าหนดให ร ฐต องจ ดการศ กษาอบรมและ สน บสน นให เอกชนจ ดการศ กษาอบรมให เก ดความร ค ค ณธรรม และจ ดให ม กฎหมายเก ยวก บ การศ กษาแห งชาต ม การปร บปร งการศ กษาให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและ ส งคม สร างเสร มความร และปล กฝ งจ ตส าน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข สน บสน นการค นคว าว จ ยในศ ลปว ทยาการต าง ๆ เร งร ดการศ กษาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาประเทศ พ ฒนาว ชาช พคร และส งเสร ม ภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปะและว ฒนธรรมของชาต รวมท งในการจ ดการศ กษาของร ฐให ค าน งถ ง การม ส วนร วมขององค กรปกครองท องถ นและเอกชน ตามท กฎหมายบ ญญ ต และในความ ค มครองตามก าก บด แลของร ฐ สาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ สาระส าค ญของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ประกอบด วย สาระส าค ญ 9 หมวด 78 มาตรา สร ปได ด งน (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต 2542 : 2 4 ) หมวด 1 ว าด วยบทท วไปเก ยวก บความม งหมายและหล กการจ ดการศ กษา ประกอบด วย 4 มาตรา ได แก มาตรา 6 ม งจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป น มน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรมและว ฒนธรรมใน การด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข มาตรา 7 กระบวนการเร ยนร ต องม ง ปล กฝ งจ ตส าน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครองในระบอบประชาธ ปไตยม ความภาคภ ม ใจ

22 51 ในความเป นไทย ร จ กร กษาผลประโยชน ส วนรวมและของประเทศชาต รวมท งส งเสร มศาสนา ศ ลปะว ฒนธรรมของชาต การก ฬา ภ ม ป ญญาไทย และความร อ นเป นสากล ตลอดจนอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ความสามารถในการประกอบอาช พร จ กพ งตนเอง ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง มาตรา 8 การจ ดการศ กษาย ด หล ก การศ กษาตลอดช ว ตส าหร บประชาชน การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา และการพ ฒนา สาระและกระบวนการเร ยนร ให เป นไปอย างต อเน อง มาตรา 9 การจ ดระบบโครงสร างและ กระบวนการจ ดการศ กษาม เอกภาพด านนโยบาย และม ความหลากหลายในการปฏ บ ต ม การ กระจายอ านาจไปส เขตพ นท การศ กษา สถานศ กษาและองค กรปกครองส วนท อถ น ม การก าหนด มาตรฐานการศ กษา และจ ดระบบประก นค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา ม หล กการส งเสร มมาตรฐานว ชาช พคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษา และการพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาอย างต อเน อง ระดมทร พยากรจากแหล งต าง ๆ มาใช ในการ จ ดการศ กษา และการม ส วนร วมของบ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น เอกชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและ สถาบ นส งคม หมวด 2 ว าด วยส ทธ และหน าท ทางการศ กษา ประกอบด วย 5 มาตรา ได แก มาตรา 10 การจ ดการศ กษา ต องจ ดให บ คคลม ส ทธ และโอกาสเสมอก น ในการร บ การศ กษาข นพ นฐานไม น อยกว าส บสองป ท ร ฐต องจ ดให อย างท วถ งและม ค ณภาพโดยไม เก บ ค าใช จ ายรวมท งผ บกพร องทางร างกาย จ ตใจ ส ตป ญญา อารมณ ส งคม การส อสารและการ เร ยนร หร อร างกายพ การ หร อท พพลภาพหร อบ คคลซ งไม สามารถพ งตนเองได หร อไม ม ผ ด แล หร อด อยโอกาส ต องจ ดให บ คคลด งกล าวม ส ทธ และโอกาสได ร บการศ กษาข นพ นฐานเป นพ เศษ โดยค าน งถ งความสามารถของบ คคลน น มาตรา 11 บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม หน าท จ ดให บ ตรหร อบ คคลตามความพร อม มาตรา 12 บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ม ส ทธ ในการจ ด การศ กษาข นพ นฐาน ท งน ให เป นไปตามท ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 13 บ ดา มารดา หร อผ ปกครองม ส ทธ ได ร บส ทธ ประโยชน ค อ การสน บสน นจากร ฐ ให ม ความร ความสามารถ ในการอบรมเล ยงด และการให การศ กษาแก บ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แล เง นอ ดหน นจาก ร ฐส าหร บการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของบ ตรหร อบ คคลซ งอย ในความด แลท ครอบคร วจ ดให ท งน ตามท กฎหมายก าหนด การลดหย อนหร อยกเว นภาษ ส าหร บค าใช จ ายการศ กษา มาตรา 14 บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กรช มชน องค กรเอกชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น ซ งสน บสน น หร อจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ม ส ทธ ได ร บส ทธ ประโยชน ตามควรแก กรณ เช นก น การสน บสน นจากร ฐให ม ความร ความสามารถในการอบรมเล ยง ด บ คคลซ งอย ในความด แลร บผ ดชอบ หมวด 3 ว าด วยระบบการศ กษา ประกอบด วย 7 มาตรา ได แก มาตรา 15

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information