ม ต ใหม การศ กษา เด นหน าประเทศไทย

Size: px
Start display at page:

Download "ม ต ใหม การศ กษา เด นหน าประเทศไทย"

Transcription

1 ม ต ใหม การศ กษา เด นหน าประเทศไทย

2 ม ต ใหม การศ กษา เด นหน าประเทศไทย กระทรวงศ กษาธ การจ ดงาน ม ต ใหม การศ กษา เด นหน า ประเทศไทย ระหว างว นท ๒๑ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต งแต เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น. ณ บร เวณภายใน กระทรวงศ กษาธ การ เพ อน าเสนอผลส าเร จในการ ด าเน นงานด านการพ ฒนาการศ กษาของ กระทรวงศ กษาธ การ โดยนายกร ฐมนตร (พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา) เป นประธานเป ดงาน ในว นพฤห สบด ท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

3 ภายในงานม การจ ดแสดงน ทรรศการ การเสวนาว ชาการ การแสดง และ การสาธ ต เก ยวก บการด าเน นงานในการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน พ ฒนา ค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ภายในเต นท ปร บอากาศ โดยแบ งการน าเสนอออกเป น ๙ โซน ด งน

4

5 โซนท ๑ การพ ฒนาค ณล กษณะผ เร ยน และการแก ป ญหาอ านออกเข ยนได โดยม น ทรรศการอธ บายและย ทธศาสตร ข บเคล อนค าน ยม ๑๒ ประการ การศ กษาเพ อสร างพลเม องในระบอบประชาธ ปไตย โครงการและก จกรรมจากหน วยงานต างๆ เช น ค ายเยาวชนคน ร นใหม ใฝ ค าน ยม โรงเร ยนส จร ต Project Citizen ค าย อาช วะอาสา ว ชาเพ มเต มหน าท พลเม อง และโรงเร ยนต นแบบ ล กเส อ ในส วนของการแสดงจะน าเสนอการแสดงพ นบ านเพลง ค าน ยม ๑๒ ประการจากน กเร ยนท วประเทศ ได แก โชว Cup Song(ภาคกลาง) โชว ล เกฮ ล (ภาคใต ) โชว เพลงไทยโคราช(ภาค อ สาน) และโชว จากภาคเหน อ

6

7

8 โซนท ๒ การเตร ยมความพร อม ส ประชาคมอาเซ ยน โดยม น ทรรศการด านภาษาอ งกฤษ เพ อการส อสาร เพ ออาช พ ภาษาอาเซ ยน และภาษาโลก ในส วนของการ แสดงจะน าเสนอ Impromptu การโชว พ ดตาม ห วข อท จ บฉลากได และโชว ความสามารถทางภาษาของ น กเร ยนอาช วะน กเร ยนอาช วะสามารถอธ บายการ ท าอาหารด วยภาษาอ งกฤษ ภาษาญ ป น

9

10

11

12 โซนท ๓ การพ ฒนาพ ฒนาค ณภาพคร และ บ คลากรทางการศ กษา โดยการน าเสนอเป าหมายในอนาคต ได แก ม มภาพรวม ม มเล าเร องอด ตส ป จจ บ นและ เป าหมาย ในอนาคต ม มสาธ ต(TEPE online) ม มคล น กคร อยากร...ได ร ม มเท ดพระเก ยรต รางว ลสมเด จเจ าฟ ามหาจ กร

13

14

15

16 โซนท ๔ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผ านระบบเทคโนโลย การศ กษาทางไกล โดยการน าเสนอเป นห องตาม เทคโนโลย DLTV และ DLIT

17

18 โซนท ๕ การขยายโอกาสทางการศ กษา แก ป ญหาความ เหล อมล าทางการศ กษาส าหร บผ ด อยโอกาส ม การจ ดต งคล น กค ดกรองและให ค าปร กษา สาธ ตและ ให ทดลองใช งานเทคโนโลย ในการอ านวยความสะดวก ส าหร บคนพ การ การศ กษาพ นท ชายแดนภาคใต โรงเร ยนราชประชาน เคราะห สามจ งหว ดชายแดนภาคใต โรงเร ยนพระดาบส จ.ยะลา ม การพ ฒนาหล กส ตรสอนเด ก ม.3 ข น ม.4 เป น น กก ฬาได เลย ท นการศ กษาลดความเหล อมล า

19

20

21

22 โซนท ๖ การศ กษาเพ ออาช พ การจ ดการเร ยนการสอนแบบทว ศ กษา (จบม ธยมศ กษาได ว ฒ ปวช./ปวส. ควบค ก น ไป) การฝ กอบรมอาช พต งแต เร มต นจนเป น ผ ประกอบการ จบ ม. 6 เร ยนต อได ประกอบ อาช พได และการฝ กอบรมอาช พช างทอง

23 โซนท ๗ การจ ดการศ กษา ระด บอ ดมศ กษาให สอดคล องก บ ความต องการของภาคเอกชน จ ดศ นย บ มเพาะว สาหก จในมหาว ทยาล ย การพ ฒนาเส อเกราะก นกระส น

24 โซนท ๘ การจ ดการศ กษาตามแนว พระราชด าร ของพระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห ว และพระบรมวงศาน วงศ ม การน าเสนอต วอย างโครงการ การน อมน า หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เช น

25 - โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๓๓ จ.ลพบ ร - โรงเร ยนพ ชญศ กษา จ.นนทบ ร ต วอย างความส าเร จ ในการด าเน นงานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน - โรงเร ยนมห ดลว ทยาน สรณ การสร างคนเก งให ม จ ต ว ญญาณท จะช วยเหล อคนอ น เป นภารก จส าค ญของ โรงเร ยน ต องสร างคนเก งท อย บนพ นฐานของความด -สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร การผล ตส อ คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร - การจ ดการส าหร บเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร

26

27 โซนท ๙ การศ กษาเด นหน าประเทศไทย จ ดแสดงแผนท เด นทางช ว ตของคนไทยคนหน ง ต งแต ๑ ขวบ จนจบปร ญญาตร และเร ยนตาม อ ธยาศ ย เป น ๔ ช วง ช วงละ ๓ ป

28

29

30 ๑. เด กจบ ป.๑ อ านออกเข ยนได ๒. เด กช น ม.๑ เร ยนว ชาเสร มเป นสาขาว ชาช พ เพ อการวางแผน อาช พในอนาคต ๓. การศ กษาก บการส งเสร มว ชาช พตามความต องการของ ท องถ นและประเทศชาต ๔. การว จ ยในระด บอ ดมศ กษาเช อมต องานว จ ยก บภาคเอกชน ๕. น กเร ยนม ความสามารถด านภาษาอ งกฤษท มาจากประเทศ ต นทาง ๖. ผล ตคร ท ม ความเข มข น อาท ค ร ทายาทท ม ความสามารถ ตอบร บการสอนเด กได อย างแท จร ง

31

32 ม การแสดงร องเพลง ค นความส ขให ประชาชน โดยคณะ น กเร ยนโรงเร ยนม ธยมส งค ตว ทยา กร งเทพมหานคร ส งก ด สพม. เขต 4

33 ชม VTR ม ต ใหม การศ กษา สาระส าค ญ แนวทางการข บเคล อน คณะร ฐมนตร ได ก าหนดเป าหมาย 6 ประการ ด วยม ต ใหม การศ กษา เด นหน าประเทศไทย

34 1.มต การสร างความเท าเท ยม ด านโอกาสและค ณภาพ การศ กษา -ด วยการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมจาก โรงเร ยนต นทาง โรงเร ยนว งไกลก งวล ด วยระบบ DLTV ในป การศ กษา 2557 ขยายผลไปส โรงเร ยนขนาดเล ก ท งหมด 15,369 โรง พร อมก นท วประเทศและในป การศ กษา 2558 ขยายผลไปส โรงเร ยนขนาดกลาง ขนาดใหญ ท งหมด 15,553 โรงเร ยน ด วยระบบ DLIT

35 - จ ดการศ กษาจ งหว ดชายแดนภาคใต -จ ดคล งส อขนาดใหญ 4 กระทรวง ในโครงการ ด จ ท ลเพ อเศรษฐก จและส งคม -โครงการสานฝ นก ฬา จ ดประกายความฝ น ม งม นส อนาคต จ ดเร มต นส อาช พ -เพ มระบบการเร ยนว ทย ก ฬา ระด บ ม.ปลาย และ ต อเน องในระด บอ ดมศ กษา

36

37

38

39 2.มต ของการส งเสร มการศ กษา สายอาช พ ม. 1-6 เล อกเร ยนว ชาช พเป นว ชาเสร ม จ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค ให ตรงความ ต องการตลาดแรงงานท องถ นและการพ ฒนา ประเทศตามนโยบายร ฐบาล

40

41 3.มต การจ ดการศ กษา -พ ฒนาศ กยภาพการแข งข นของประเทศ ให ม ท กษะการด าเน นช ว ตในศตวรรษท 21 -บ มเพาะว สาหก จในสถาบ นอ ดมศ กษา และระบบสหก จศ กษา -ปฏ บ ต งานจร งในสถานประกอบการ -น าผลงานว จ ยไปใช ในภาคร ฐและเอกชน

42

43 4. มต ของการพ ฒนาคนในชาต -น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงส สถานศ กษาและปล กฝ งการ ปฏ บ ต ตามค าน ยมหล กของคนไทย 12 ประการ ส ว ถ ช ว ตของผ เร ยนและ พลเม องของชาต

44

45 5.มต การเตร ยมพลเม อง เข าส ประชาคมอาเซ ยน ตามย ทธศาสตร อาเซ ยนด านการศ กษา เสร มสร างความเข าใจ ใฝ ร ภาษา ม งพ ฒนาส มพ นธ ร เท าท นเทคโนโลย สานสาม คค อาเซ ยน เพ อการอย ร วมก นอย างม ความส ขของคน ในชาต และภ ม ภาค อาเซ ยน

46

47 6.มต การพ ฒนาท กษะท เป น พ นฐานการเร ยนร -ใช การพ ฒนาสมองเบรน เบรด เล นน ง (BBL) พล กโฉมโรงเร ยน ป.๑ อ านออก เข ยนได ใน ๑ ป ระดมพล ง ช มชน ผ ปกครอง โรงเร ยนวางรากฐานการศ กษาท ส าค ญของชาต ต อไป

48

49

50 7.มต การพ ฒนาค ณภาพคร และ บ คลากรทางการศ กษา -ด วยระบบ ท อ พ อ ออนไลน (TEPE Online) คร พ ฒนาตนเอง ตรงตามสายงาน ด วย ความก าวหน าในว ชาช พ ได ท กคน ท กท ท กเวลา เป น การประหย ดงบประมาณ ลดป ญหาการด งคร ออกจาก ห องเร ยน ตามผลในโครงการปฏ ร ปการเร ยนร ส ห องเร ยน.

51

52

53 ด วยปรากฏการณ ม ต ใหม การศ กษาเด นหน า ประเทศไทย กระทรวงศ กษาธ การเช อม นว า สามารถพ ฒนาพลเม องของชาต ให ม ค ณภาพ เป นทร พยากรท ส าค ญในการข บเคล อนการ เด นหน า ประเทศไทย ตามว ส ยท ศน ของร ฐบาล ป 2015 ถ ง 2020 ม นคง ม งค ง และย งย น

54 พลเร อเอก ณรงค พ พ ฒนาศ ย ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ กล าวรายงาน พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร และห วหน าคณะร กษา ความสงบแห งชาต หร อ คสช. เป นประธานในพ ธ เป ดงาน

55

56 โดยนายกร ฐมนตร ได กล าวว า ประเทศไทยต ดหล มต วเอง มานานแล ว และส งท จะแก ป ญหาได ค อ การศ กษา โดยต องม การจ ดหมวดหม ของป ญหาต างๆ โดยเฉพาะคร ท ม ความร ความสามารถ ในการข บเคล อนให การศ กษาเด นไป ข างหน า โดยร ฐบาลจะม หน าท อ านวยความสะดวก ลดข นตอน ต าง ๆ และด แลกฎหมาย และเป ดโอกาสให เอกชนเข ามาร วมจ ด การศ กษาควบค จะท าให ท กอย างเด นหน าไปอย างรวดเร ว แต หากไม ม การจ ดหมวดหม ใหม งบประมาณท ได ร บไปก จะเป น เบ ยห วแตก การใช จ ายงบประมาณก จะไม ค มค าท งท ในแต ละป จะได ร บงบประมาณท ส งมาก

57 การส งเสร มการจ ดการศ กษาทางไกล ตามโครงการ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล ท ผ านมาน นสามารถแก ป ญหาขาดแคลนคร โรงเร ยนขนาด เล กได ขณะเด ยวก นก จะต องหาคร เก ง เข ามาช วยเสร มการ จ ดการเร ยนการสอนทางไกลด วย โดยค ดว าจะให ม การ จ ดต งศ นย การเร ยนร ทางเทคโนโลย ของ ศธ. เช อมโยงก บ การจ ดการเร ยนการสอนทางไกล เพ อให เป นศ นย ด แล น กเร ยน ท อาจจะให ด ไปถ งเร องของการกวดว ชา เป น ทางเล อกให ก บเด กจะได ไม ต องไปเส ยเง นเร ยนกวดว ชา

58 การกระจายการศ กษาไปย งท องถ นเป นส งท ย งไม ถ งเวลา เน องจากขณะน ย งไม พร อม บ คลากรย งไม ม ความพร อม ประเทศไทยไม ควรเปล ยนแปลงเร วโดยท ย งไม ม การแก ป ญหา ซ งตนไม ได เข ามาบ งค บ เพ ยงแค ด าเน นการให เป นไปตามกฎหมาย

59 นอกจากน นย งม ป ญหาการอ านออก เข ยนได ค ดค านวณได เป นส งส าค ญ แต เท าท พบป จจ บ นเด กไทยจะเป นเด กท ม ข ด ความสามารถ แต ไม สามารถค ดต อได เป นโจทย ท เราต องมา ค ดแก ป ญหา ท าอย างไรจะสอนให เด กค ดเป น เพราะเด กสม ย น สมาธ ส น ไม ชอบอ านหน งส อ ไม ชอบท าอะไรท ซ บซ อน ไม ร อนาคตของต วเอง ไม ม ระเบ ยบว น ย ต ดความท นสม ย อยากได โทรศ พท ม อถ อ พ อแม ก ต องไปหาให ก หน ย มส น เป นป ญหาให ร ฐบาลต องมาตามแก ด งน นจะต องสอนให ร จ ด ความพอเพ ยง และประหย ดอดออม

60 การเตร ยมการส อาช พเพ อการม งานท า ตามนโยบาย ท ให ไว แล ว ต งแต ประถม ม ธยมศ กษา เพ อให เด กม ทางเล อก โดยเฉพาะเม อเข าส AEC ต องร ว าเขา ต องการก าล งคนแบบใด นอกจากน นย งได ย าถ ง การจ ดการศ กษาเพ ออาช พ โดยเฉพาะระด บ อาช วศ กษา และอ ดมศ กษา ท จะต องผล ตบ ณฑ ตให ตรงตามความต องการของประเทศ เตร ยมความ พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ท จะต องม ความ เช อมโยงท งระบบ ท งการค าและการลงท น

61 นายกร ฐมนตร กล าวด วยว า ส งส าค ญค อย ด หล กค าสอนของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ควบค ไปก บร จ กการ ประหย ด การน ามาปร บใช ในการด ารงช ว ต 2 หล กท ม แนวค ดต างก น ค อ ความพอเพ ยง ก บการประหย ดอดออม

62 ส งเสร มให เร ยนร กฎหมายต งแต เด ก สร างการ ร บร ในการพ ฒนาความค ดในการม ส วนร วม อย ร วมก น สอนให เด กร จ กค ดเป น ว เคราะห เป น ร จ กบ รณาการ และน าไปส การปฏ บ ต

63 พลเอก ประย ทธ ฯ กล าว "ผมให ความส าค ญก บการปร บปร งค ณภาพคร สร างความเข มแข งให คร เหม อนเป นการวางอนาคต ให ล กหลานในพ นท ร วมก นสร างพ นฐานจาก ครอบคร ว ช มชน จ งหว ด พ ฒนาไปส ประเทศชาต เม อน กเร ยน คร ผ ปกครองม ความส ข ประเทศชาต ก ม ความส ข สอดคล องไปก บว ส ยท ศน ประเทศไทย ป อย างม นคง ม งค ง ย งย น"

64

65

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information