รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555"

Transcription

1 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท ตย5ท 17 ก มภาพ นธ ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง จ งหว ดเช ยงราย ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 ค าน า การด าเน นงานขององคกรในย คปจจ บ น ตองเผช ญก บบร บทของความเปล ยนแปลงท งม ต ทางดาน เศรษฐก จ ส งคม การเม อง และเทคโนโลย ด งน นเพ อใหองคกรสามารถข บเคล อนไปไดอย/างม ประส ทธ ภาพ พรอมร บการขยายต วและการเปล ยนแปลงท เก ดข น จ าเป3นตองม การพ ฒนาองคความร ของบ คลากรเพ อเพ ม ศ กยภาพและสมรรถนะส าหร บการปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะในการด าเน นงานดานประก นค ณภาพการศ กษาท ผ ปฏ บ ต งานจ าเป3นจะตองม ความต นต ว และปร บต วใหสอดคลองก บนโยบายจากหน/วยงานตนส งก ดอย / ตลอดเวลา มหาว ทยาล ยใหความส าค ญก บการพ ฒนาองคความร ตามแนวทางด งกล/าว จ งไดจ ด โครงการ การ จ ดการความร และศ กษาด งานดานการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม/ฟ<า หลวง โดยม ว ตถ ประสงคเพ อใหบ คลากรเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการด าเน นงานดานการ ประก นค ณภาพการศ กษาระหว/างสถาบ น ผลการด าเน นโครงการก/อใหเก ดประโยชนในดานการพ ฒนาความร และแนวทางในการท างานซ งน บเป3นการเสร มสรางข ดความสามารถเพ อการพ ฒนาตนเองตามสายงานของ บ คลากรผ ปฏ บ ต หนาท ไดเป3นอย/างด นอกจากน ย งเป3นการส/งเสร มท กษะการท างานร/วมก นระหว/างบ คลากร ภายในหน/วยงานและบ คลากรจากต/างสถาบ น การสรางท ศนคต เช งบวกในการท างานซ งจะส/งผลต/อค ณภาพ การท างานขององคกรต/อไปในอนาคต รองศาสตราจารย ดร.วศ น อ งคพ ฒนาก ล รองอธ การบด นค ณภาพการศ กษา

3 สารบ ญ บทท หนา ค าน า... ก 1. หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ผลท คาดว!าจะไดร บ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ หน!วยงานท ร บผ ดชอบ ระยะเวลาด าเน นงาน สถานท ด าเน นงาน งบประมาณ รายช อผ เขาร!วมโครงการ ว ธ ด าเน นโครงการ ผลการด าเน นงาน สร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ เขาร บบร การ ภาคผนวก - ร ปภาพประกอบการด าเน นก จกรรม... 26

4 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานดานการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรในป+จจ บ นถ อเป-นห วใจหล กของการเปล ยนแปลงองค0กร นอกจากน ทร พยากรของมน ษย0ย งสามารถพ ฒนาไดโดยผ'านการศ กษาและการเร ยนร ด งน นเพ อใหมหาว ทยาล ยม การ พ ฒนาประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในการด าเน นงานต'างๆ ไดอย'างเต มท ตามพ นธก จและเป)าหมายของ มหาว ทยาล ย จ งจ าเป-นตองพ ฒนาองค0ความร ของบ คลากรในหน'วยงาน เน องจากเป-นฟ+นเฟ:องในการข บเคล อน องค0กร ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เล งเห นถ งความส าค ญในการพ ฒนาองค0ความร ของบ คลากรตาม หล กการท กล'าวมา จ งจ ดโครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานดานการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ พ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ระหว'างว นพฤห สบด ท 14 ก มภาพ นธ0 ถ ง ว น อาท ตย0ท 17 ก มภาพ นธ เพ อพ ฒนาองค0ความร ท เก ดจากการแลกเป-นเร ยนร ประสบการณ0 เพ มพ นท กษะความร และ ความสามารถ ตลอดจนเสร มสรางท ศนคต ม มมอง เพ อน ามาใชในการด าเน นงานและเตร ยมความพรอมของ บ คลากรท จะปฏ บ ต หนาท ตามความตองการขององค0กรในอนาคต จากการศ กษาขอม ลดานการประก นค ณภาพการศ กษาเบ องตนของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง พบว'า มหาว ทยาล ยฯ ม การพ ฒนาท รวดเร วและกาวกระโดดในช'วงระยะเวลา 10 กว'าปGของการก'อต งมหาว ทยาล ย ม จ ดเด'นในการน าเสนอความใหม' ความแตกต'าง ความม ค ณภาพ และการเปHดโอกาสทางการศ กษาส าหร บ ประชาชนในภาคเหน อตอนบน จ ดการเร ยนการสอนเป-นภาษาอ งกฤษในท กสาขาว ชา รวมถ งม ระบบโครงสราง การบร หารจ ดการและการประก นค ณภาพการศ กษาท ไดร บการพ ฒนาอย'างต'อเน อง ด งน นจ งถ อเป-นโอกาสของ มหาว ทยาล ยศ ลปากรในการศ กษาเร ยนร เพ อน าระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประสบการณ0ท ไดร บมา ประย กต0ใชในการด าเน นงานใหม ประส ทธ ภาพมากย งข น นอกจากน นย งเป-นการสรางเคร อข'ายความร'วมม องาน ดานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อการแลกเปล ยนขอม ลข'าวสาร ประสบการณ0ซ งเป-นประโยชน0ต'อการ ประสานงานระหว'างมหาว ทยาล ยต'อไป 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาบ คลากร โดยว ธ เร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ของการประก นค ณภาพการศ กษา จาก สถาบ นอ น 2. เพ อใหเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานในระหว'างบ คลากรของส าน กงานประก น ค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ย แม'ฟ)าหลวงเก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา 1

5 3. เพ อพ ฒนาบ คลากรใหม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองใหร ว ธ ค ดอย'างเป-นระบบ ค ดอย'างสรางสรรค0 และม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นในการท างานร'วมก นเป-นท ม 4. เพ อสรางเคร อข'ายความร'วมม อระหว'างบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษาในการ ประสานงานดานงานประก นค ณภาพการศ กษาระหว'างมหาว ทยาล ย 3. ผลท คาดวาจะได!ร บ 1. บ คลากรเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ดานการประก นค ณภาพการศ กษา ของสถาบ นอ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานในระหว'างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ในเช ง เทคน ค เก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อใหร ว ธ ค ดอย'างเป-นระบบ ค ดอย'างสรางสรรค0 และ ม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นในการท างานร'วมก นเป-นท ม 4. ม เคร อข'ายความร'วมม อระหว'างบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานดาน งานประก นค ณภาพการศ กษาระหว'างมหาว ทยาล ย 4. ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ต วช ว ดความส าเร จของโครงการ ผลการด าเน นงาน 1. บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษารอยละ บ คลากรส าน กงาประก นค ณภาพการศ กษา ไดร บการ 100 ไดร บการพ ฒนาเก ยวก บงานดานการประก น พ ฒนาเก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา ค ณภาพการศ กษา ค ดเป-นรอยละ ผ เขาร บการอบรมม ความพ งพอใจต'อโครงการ/ ผ เขาร'วมอบรมม ความพ งพอใจต'อโครงการ/ก จกรรม ก จกรรม ไม'นอยกว'ารอยละ 80 รอยละ บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา น า ความร และท กษะท ไดร บจากการศ กษาด งานมา พ ฒนาการด าเน นงานดานการประก นค ณภาพ การศ กษา 5. หนวยงานท ร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา สามารถ น าความร และท กษะท ไดร บจากการศ กษาด งานมา พ ฒนาการด าเน นงานดานการประก นค ณภาพ การศ กษา 2

6 6. ระยะเวลาด าเน นงาน ระยะเวลาด าเน นงานท งหมด 4 ว น ระหว'างว นพฤห สบด ท 14 ถ ง ว นอาท ตย0ท 17 ก มภาพ นธ สถานท ด าเน นงาน มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง จ งหว ดเช ยงราย 8. งบประมาณ งบประมาณเง นรายได ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เง นก นเหล อมปG งานประก นค ณภาพการศ กษาประจ าปGงบประมาณ 2555 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง จ านวน 85, บาท (แปดหม นหาพ นบาทถวน) 9. รายช อผ!เข!ารวมโครงการ รวม 13 คน 1. รองศาสตราจารย0 ดร.วศ น อ งคพ ฒนาก ล รองอธ การบด ฝSายประก นค ณภาพการศ กษา 2. นางสายสมร ส ระแสง ผ อ านวยการส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา 3. นางสาวอ ญชนา คล'องไชยชน น กว ชาการศ กษา 4. นางสาวสาว ตตร ศ ลประเสร ฐ น กว ชาการศ กษา 5. นางสาวน ศาร ตน0 เวชประพ นธ0 น กว ชาการศ กษา 6. นางสาวเพ ญส ภา ศร พรหมทอง น กว ชาการศ กษา 7. นางสาววรน ช พ 'มเร อง น กว ชาการศ กษา 8. นางสาวจ ราวรรณ จานทอง น กบร หารงานท วไป 9. นายสมค ด แสงกลา น กบร หารงานท วไป 10. นายกฤษดา ไพรวรรณ0 ห วหนางานประก นค ณภาพการศ กษา คณะอ กษรศาสตร0 11. นางสาวฉ ตรระพ แยมเกษร ผ ประสานงานดานประก นค ณภาพระด บคณะว ชา (คณะว ชาจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ0) 12. นายจต พร ศร โพธ ชาง ห วหนาหมวดรถยนต0 13. นายช ยส ทธ ศร ก ลบ ตร พน กงานข บรถ 3

7 10. ว ธ การด าเน นโครงการ การด าเน นโครงการม ระยะเวลาท งหมด 4 ว น ว นพฤห สบด ท 14 ก มภาพ นธ 2556 ออกเด นทางจากมหาว ทยาล ยศ ลปากร ตล งช น กร งเทพฯ ไปย งจ งหว ดเช ยงราย และไดม การประช ม บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา เพ อเตร ยมความพรอมเก ยวก บการวางแผนการศ กษาด งานดานการ ประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ว นศ กรท 15 ก มภาพ นธ 2556 เด นทางถ งมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง รองศาสตราจารย0 ก ลณกา สาธ ตธาดา และบ คลากรส'วนประก น ค ณภาพการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ใหการตอนร บ ณ หองประช มแม'ขาวตม ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง พรอมท งกล'าวบรรยายในห วขอ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงก บการประก นค ณภาพ การศ กษา หล งจากน น นายช ยพงษ0 แกลวกลา ห วหนาฝSายประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ได กล'าวบรรยายในห วขอ โครงสรางแลระบบการบร หารงาน การก าหนดอ ตล กษณ0 ต วช ว ด และการจ ดการ ความร (KM) และเปHดโอกาสใหบ คลากรมหาว ทยาล ยศ ลปากรม การแลกเปล ยนเร ยนร โดยการถามในประเด นท สนใจในห วขอต'าง ๆ ค อ 1. การพ ฒนาสถาบ นส 'ระด บสากล 2. การก าหนดอ ตล กษณ0 และต วช ว ดเพ มเต มของมหาว ทยาล ย 3. การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย 4. การจ ดการความร (KM) ในการประก นค ณภาพการศ กษา 5. การจ ดก จกรรมใหความร ดานท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก'น กศ กษา 6. ป+จจ ยส าค ญของมหาว ทยาล ยต'อความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 7. ระบบฐานขอม ลการประก นค ณภาพการศ กษา ว นเสารท 16 ก มภาพ นธ 2556 เขาเย ยมชม และศ กษาแหล'งการเร ยนร /หน'วยงานสน บสน นและใหบร การทางว ชาการ ณ มหาว ทยาล ย แม'ฟ)าหลวง อ นไดแก' ศ นย0ภาษาและว ฒนธรรมจ นส ร นธร สถาบ นขงจ อ ศ นย0บรรณสารและส อการศ กษา ศ นย0บร การเทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย0เคร องม อว ทยาศาสตร0และเทคโนโลย ศ นย0บร การว ชาการ ส าน กว ชาต'างๆ หล งจากศ กษาด งาน/เก บขอม ลดานต'างๆ เร ยบรอยแลว จ งไดม การประช มแผนประก นค ณภาพ การศ กษา และแลกเปล ยนองค0ความร จากการศ กษาด งาน เพ อประย กต0ใชความร และขอม ลท ไดจากการศ กษาด งาน รวมถ งสร ปผลและว เคราะห0ผลในภาพรวมประเด นดานการประก นค ณภาพเพ อเป-นแนวทางพ ฒนาองค0กร 4

8 ว นอาท ตยท 17 ก มภาพ นธ 2556 เด นทางกล บมหาว ทยาล ยศ ลปากร ตล งช น กร งเทพฯ 11. ผลการด าเน นงาน ว นศ กรท 15 ก มภาพ นธ 2556 เวลา น. ร บชมว ด ท ศน0มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง หล งจากน น รองศาสตราจารย0 ก ลณกา สาธ ตธาดา กล'าวบรรยายในห วขอ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงก บการประก นค ณภาพการศ กษา และในเวลา น. นายช ยพงศ0 แกลวกลา ห วหนาฝSายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง กล'าวบรรยาย ในห วขอ โครงสรางและระบบการบร หารงาน การก าหนดอ ตล กษณ0 ต วช ว ด และการจ ดการความร (KM) โดยม ประเด นในการน าเสนอหร อแลกเปล ยนเร ยนร ตามล าด บด งน - ประว ต ความเป-นมา ขอม ลพ นฐาน และบร บทของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง - การพ ฒนามหาว ทยาล ยส 'ระด บสากล - การก าหนดอ ตล กษณ0 และต วบ'งช เพ มเต มของมหาว ทยาล ย - การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย - การจ ดการความร (KM) ในการประก นค ณภาพการศ กษา - การจ ดก จกรรมใหความร ดานท กษะการประก นค ณภาพการศ กษาแก'น กศ กษา - ป+จจ ยส าค ญของมหาว ทยาล ยต'อความส าเร จในการพ ฒนาค ณภาพ - ป+ญหาและอ ปสรรค0ในการด าเน นงานดานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ไดร บการสถาปนาเป-นมหาว ทยาล ยของร ฐตามพระราชบ ญญ ต จ ดต งเม อ ว นท 25 ก นยายน พ.ศ.2541 ม สถานภาพเป-นมหาว ทยาล ยของร ฐท ม ใช'เป-นส'วนราชการ และม พ ฒนาการในดาน ต'างๆ มาเป-นล าด บ กรอบแนวค ดเบ องตนการก'อสรางค อการใหมหาว ทยาล ยแห'งน เป-นมหาว ทยาล ยในสวน (University in the Park) อาคารท งหมดกลมกล นก บสภาพแวดลอมอย 'บนเช งเขาท โดดเด'น และม บรรยากาศ อ านวยต'อการเร ยนการสอน จนไดร บการยอมร บว'าเป-นมหาว ทยาล ยท ม ความสวยงามท ส ดแห'งหน งของประเทศ ม หล กการส าค ญท เนนย า ค อ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงเป-นมหาว ทยาล ยแห'งโอกาสท ผ เร ยนจะตองได เร ยน ไม'ม น กศ กษาคนใดออกจากมหาว ทยาล ยแห'งน ดวยความยากจน ปณ ธาน สร!างคน สร!างความร! สร!างค ณภาพ สร!างค ณธรรม เป-นการส บสานพระราชปณ ธานของสมเด จ พระศร นคร ทราบรมราชชน ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงจะเป-นมหาว ทยาล ยขนาดกลางท ม ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในระด บ สากล ม ความเป-นเล ศในศ ลปะและว ทยาการสาขาต'างๆ เพ อเป-นแหล'งผล ตและพ ฒนาทร พยากรมน ษย0ท ม ค ณภาพของประเทศและอน ภ ม ภาคล 'มแม'น าโขง รวมท งเป-นแหล'งสรางสมและพ ฒนาองค0ความร ในดานต'างๆ 5

9 ควบค 'ก นไปก บการน าองค0ความร ในมหาว ทยาล ยออกไปส 'การประย กต0ใชในส งคมและภาคอ ตสาหกรรมของ ประเทศ ในขณะเด ยวก นก ม 'งเนนการศ กษาและพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรมของชาต รวมท งการอน ร กษ0 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม ภารก จ 1. ผล ตบ ณฑ ต 2. การว จ ย 3. การบร การว ชาการ 4. การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและอน ร กษ0ส งแวดลอม อ ตล กษณ บ ณฑ ตท ม ค ณภาพ เอกล กษณ ท พ งทางป+ญญาของส งคม เป?าหมาย 1. เป-นมหาว ทยาล ยขนาดกลาง 2. สรางความเป-นเล ศในสาขาว ชาท เปHดสอน 3. เป-นศ นย0กลางการศ กษาของ GMS 4. เป-นข มพล งทางป+ญญาของช มชนและประเทศชาต การบร หารงาน มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ม ระบบการบร หารงานจากศ นย0กลาง หร อ ท เร ยกว'า ระบบ Centralization ด งน 6

10 ส าน กว ชา 11 ส าน ก ประกอบด!วย 1. ส าน กว ชาศ ลปศาสตร0 2. ส าน กว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร 3. ส าน กว ชาน ต ศาสตร0 4. ส าน กว ชาว ทยาศาสตร0 5. ส าน กว ชาว ทยาศาสตร0เคร องส าอาง 6. ส าน กว ชาว ทยาศาสตร0ส ขภาพ 7. ส าน กว ชาการจ ดการ 8. ส าน กว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 9. ส าน กว ชาพยาบาลศาสตร0 10. ส าน กว ชาเวชศาสตร0ชะลอว ยและฟ:oนฟ ส ขภาพ 11. ส าน กว ชาแพทย0ศาสตร0 การจ ดการเร ยนการสอน 1. สอนระบบ Semester 2. ผ เร ยนม ส'วนร'วม 3. สอนโดยใชภาษาอ งกฤษเป-นส อหล ก ส'งเสร มการใชภาษาจ นเป-นภาษาท 3 4. ใชส อการศ กษาท ท นสม ย 5. สอบว ดความร ก'อนส าเร จการศ กษา (Exit - Examination) 7

11 ระบบการพ ฒนาค ณภาพมหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวง ม การน าระบบการจ ดการความร เขามาใชภายในองค0กร เพ อช'วยในการบร หารงานไปส 'องค0กรแห'งการเร ยนร แนวทางการพ ฒนาสถาบ น 1. ตามรอยแม'ฟ)าหลวง ปล กปSา สรางคน 2. University of opportunity 3. University in the park 4. Use English as a major media for teaching 5. Medium size ( 10,000 12,000 ) 6. Aiming for Quality 7. New Difference Better 8. Asean Citizen ส ' World Citizen 9. Regional University-GMS-ASEAN-ASIA 10. To be World University 8

12 นโยบายของมหาว ทยาล ยด!านการเร ยนการสอน 1. ใหจ ดการเร ยน การสอน โดยใชส อเป-นภาษาอ งกฤษ ท กสาขาว ชา ยกเวนรายว ชาเฉพาะของสาขาว ชา น ต ศาสตร0 ว ชาเฉพาะทางพยาบาล ว ทยาศาสตร0ส ขภาพบางว ชา ว ชาทางภาษา 2. จ ดใหน กศ กษาช นปGท 4 ในสาขาว ชาท ม รายว ชาสหก จศ กษา เขาร'วมโครงการสหก จศ กษา (Co-operative Education) 6-9 หน'วยก ต 3. ก'อนส าเร จการศ กษา น กศ กษาตองสอบผ'าน Exit Examination จ งจะม ส ทธ0ส าเร จการศ กษา ดวยขอสอบ 3.1 ว ชาความรอบร ในเร องโลกาภ ว ตน0 การม โลกท ศน0 การใชว จารณญาน และว ส ยท ศน0ต'อเหต การณ0ใน โลกป+จจ บ น 3.2 ว ชาความร ความสามารถในเน อหาและการประย กต0ใชความร ในสาขาว ชา 3.3 ว ชาความสามารถในการใชภาษาอ งกฤษ 3.4 ว ชาความสามารถในการใชเทคโนโลย สารสนเทศ 4. ในหล กส ตรจ ดใหม รายว ชาส มมนา โครงงานน กศ กษา ป+ญหาพ เศษ คนควาดวยตนเอง หร อรายว ชาท เร ยกช ออย'างอ น ท ม ล กษณะเด ยวก น 5. เปHดโอกาสใหน กศ กษาเท ยบโอนรายว ชาท เคยศ กษามาแลวก บหล กส ตรของมหาว ทยาล ย นโยบายการเปBดหล กส ตรใหม โดยหล กส ตรท มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงใหความส าค ญ ค อ - การเปHดหล กส ตรท เป-นความจ าเป-นของประเทศ - หล กส ตรท เป-นความตองการของตลาดแรงงาน - หล กส ตรท ไม'เหม อนใคร ย งไม'ม ใครเปHดมาก'อน - หล กส ตรท สามารถพ ฒนาใหเป-นเล ศ ด เด'น ใหเต บโตไดง'าย เร ว - หล กส ตรท ม ความท นสม ย ต วบงช เพ มเต มของมหาว ทยาล ย จากการท มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงไดก าหนดอ ตล กษณ0 ค อ บ ณฑ ตม ค ณภาพ จ งไดม การจ ดท าต วบ'งช เพ มเต มท ใชในการประเม นความเป-นอ ตล กษณ0 ด งน - อ ตราการไดงานท าของบ ณฑ ต - ความพ งพอใจของนายจางต'อค ณภาพการท างาน - อ ตราค'าจางของบ ณฑ ตในตลาดแรงงาน - ความส าเร จในการสม ครเขาศ กษาต'อ มหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวงก บการจ ดการความร! และแนวปฏ บ ต ท ด มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงเป-นสถาบ นการศ กษาท ผ บร หารเนนใหความส าค ญก บระบบการจ ดการความร เป-น อ นด บตนๆ ยกต วอย'างกรณ ศ กษา ของส'วนประก นค ณภาพการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ม การพ ฒนาระบบ 9

13 และกลไกการประก นค ณภาพภายในโดยอาศ ยการจ ดการความร อย'างเป-นร ปธรรม จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ การเช อมโยงผลการประเม นค ณภาพส 'การพ ฒนามหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง จนสามารถน าไปส 'ขอสร ปร'วมก น ในการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน, การเช อมโยงขอม ลต'าง ๆ ไปย งหน'วยงานท เก ยวของ, การ ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพฯ, การร บ ฟ+ง ป+ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน พรอมท งให ขอเสนอแนะเพ อการพ ฒนา และการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว'างกล 'มจากหน'วยงานอ นท ม ภารก จเด ยวก น เป-นตน นอกจากน ย งไดสรางเคร อข'ายการเร ยนร ระหว'างสถาบ นเพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (Mini - UKM) โดยจ ดมาอย'างต'อเน องเป-นประจ าท กปG ประกอบดวย มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยนครพนม และมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ เป-นการแลกเปล ยนเร ยนร เก ยวก บแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ในดานการพ ฒนาหล กส ตรตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ แห'งชาต การพ ฒนาการเร ยนการสอนท เนนผ เร ยนเป-นส าค ญ การว จ ยในช นเร ยน การพ ฒนา หน'วยงานส 'การเป-นองค0การเร ยนร การบร หารความเส ยง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร0แบบม 'งเนนผลงานของแต' ละสถาบ น เพ อรวบรวมประเด นป+ญหาและอ ปสรรค พรอมท งแนวทางแกไข และศ กษาแนวปฏ บ ต ท ด ระหว'างก น พ ฒนาส 'การเป-นองค0การแห'งการเร ยนร ในดานการส'งเสร มก จกรรมน กศ กษาก บการประก นค ณภาพการศ กษา ม การจ ดโครงการ เช'น โครงการ ส มนาเคร อข'ายน กศ กษาก บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาร'วมก บมหาว ทยาล ยเช ยงใหม' ซ งประสบความส าเร จ และไดร บการตอบร บท ด จากน กศ กษา การว เคราะหปEจจ ยท ม ผลตอค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวง ล กษณะโดยภาพรวมท ส'งผลต'อค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย สามารถจ าแนกออกเป-นขอย'อย ไดด งน - หล กส ตร (เนนหล กส ตรใหม'ๆ ท เป-นท ตองการของตลาดแรงงาน และย งไม'ม มหาว ทยาล ยอ นๆ เปHด สอน เช'น หล กส ตรทางดานโลจ สต กส0 ท เพ งเปHดใหม' ไดร บการตอบร บเป-นอย'างด มาก หล กส ตร ดานเวชส าอางค0 เป-นตน) - คณาจารย0 - ส อการศ กษาและเทคน คการสอน - สภาพแวดลอมในการเร ยนร และบร การการศ กษา (ถ อเป-นล กษณะเด'นในเช งกายภาพของ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ท ม กรอบแนวค ดในการออกแบบมหาว ทยาล ยใหเป-นมหาว ทยาล ยในสวน อาคารท งหมดกลมกล นก บสภาพแวดลอมเข ยวขจ บนเช งเขา ท าใหม บรรยากาศเอ ออ านวยต'อการ เร ยนเป-นอย'างย ง จนไดร บการยอมร บว'าเป-นมหาว ทยาล ยท ม ความสวยงามท ส ดแห'งหน งใน ประเทศ) - การว ดผลการศ กษาและส มฤทธ ผลทางการเร ยนของน กศ กษา (ซ งถ อเป-นนโยบายท ส าค ญของ มหาว ทยาล ย ท ระบ ไวว'าก'อนส าเร จการศ กษา น กศ กษาจ าเป-นจะตองสอบ Exit Examination ให ผ'านใน 4 ว ชา จ งจะถ อว'าส าเร จการศ กษา) 10

14 ล กษณะท เป-นป+จจ ยส 'ความส าเร จในค ณภาพของงาน สามารถจ าแนกได ด งน ค อ 1. ระด บผ บร หาร - ผ บร หารของมหาว ทยาล ยม ความม 'งม นและจร งจ ง - ม การต ดตามและปร บปร งค ณภาพงานอย'างต'อเน อง - ผ บร หารใหความร'วมม อ สน บสน นทร พยากรด าเน นงาน 2. ระด บบ คลากร - เส ยสละ ต งใจ และร บผ ดชอบในการด าเน นก จกรรมอย'างครบถวน - ม การแบ'งป+นแลกเปล ยนเร ยนร ล กษณะท เป-นป+จจ ยส 'ความเป-นเล ศของมหาว ทยาล ย 1. ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บ 2. การวางแผนในการท างานท ด 3. การเอาใจใส'ต'อผ ม ส'วนไดส'วนเส ย อาท น กศ กษา ส งคม ช มชน 4. การพ ฒนาค ณภาพการท างานอย'างต'อเน อง 5. การพ ฒาบ คลากรใหม ประส ทธ ภาพ 6. ระบบต ดตามการท างาน เพ อน าขอบกพร'องมาพ ฒนาอย'างต'อเน อง ผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวง ประจ าปGการศ กษา ระด บมหาว ทยาล ย 11

15 - ระด บคณะว ชา ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (ด!วยวาจา) มหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวง 12

16 13

17 แลกเปล ยนประเด นปEญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานด!านประก นค ณภาพการศ กษา จากการแลกเปล ยนประสบการณ0ร'วมก น ระหว'างบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษามหาว ทยาล ย ศ ลปากร และมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง พบว'า ในภาพรวมของการด าเน นงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บมหาว ทยาล ย ม ประเด นอ ปสรรคท คลายคล งก นแยกออกไดเป-น 4 ประเด นใหญ' ด งน 1. นโยบายในการควบค มค ณภาพของหน'วยงานตนส งก ด เก ดจากการท หน'วยงานตนส งก ด ส าน กงาน คณะกรรมการอ ดมศ กษา ไม'ม ความช ดเจนในการด าเน นงาน อ กท งย งม ความล'าชาและไม'สะดวกใน การต ดต'อประสานงานร'วมก บ สกอ. ท งน แนวทางในการแกไขป+ญหาท มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงใชค อ การอาศ ยเคร อข'ายดานประก นค ณภาพก บมหาว ทยาล ยอ น เช'น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม' เพ อท าการ ตรวจสอบหร อเช คขอม ลท ไดร บร'วมก นอ กคร งหน ง 2. ความช ดเจนของต วบ'งช และเกณฑ0การประเม นค ณภาพ ค อประเด นส าค ญ ท สรางความส บสนใหก บ บ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษา หร อคณะผ ท างานท เก ยวของ ส บเน องจากต วบ'งช บาง เกณฑ0ไม'ช ดเจนและม แนวโนมย ดหย 'นตามความค ดเห นของคณะกรรมการผ ประเม นแต'ละคนหร อแต' ละท ม ท าใหไม'ม มาตรฐานท แน'ช ด 3. ระบบฐานขอม ล ป+จจ บ น ท งสองมหาว ทยาล ยประสบป+ญหาท คลายคล งก น ในเร องการเช อมโยง ฐานขอม ลต'างๆ ท ม อย 'ภายในมหาว ทยาล ยใหสามารถใชงานร'วมก นได มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงม การ จ ดเก บขอม ลท เป-นระบบอย 'แลว แต'ประสบป+ญหาเร องการล นไหลของขอม ลเพ อใหสะดวกต'อการหย บ ไปใชงาน ย งไม'สามารถด าเน นการไดด ม ล กษณะท เป-นการแยกส'วนอย ' 4. ท ศนคต ของบ คลากร บ คลากรบางส'วนย งม ท ศนคต เช งลบต'อการท าประก นค ณภาพการศ กษา ว นเสารท 16 ก มภาพ นธ 2556 ศ กษาและเย ยมชมหน'วยงานสน บสน นและใหบร การทางว ชาการ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง อ นไดแก' ศ นย0 ภาษาและว ฒนธรรมจ นส ร นธร เก ดข นจากความร'วมม อระหว'างมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงก บร ฐบาลสาธารณร ฐ ประชาชนจ น จ ดสรางข นเพ อเป-นการเฉล มฉลอง ว นคลายว นพระราชสมภพของสมเด จพระศร นคร นทราบรม ราชชนน ครบรอบ 100 ปG โดยการใหความช'วยเหล อแบบใหเปล'าจากร ฐบาลจ นในการส ารวจและออกแบบการ ก'อสราง และย งสน บสน นจ ดหาอ ปกรณ0ในการเร ยนการสอนพรอมหน งส อต ารา เอกสารประกอบการสอนต'างๆ เพ อใหมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงใชในการเร ยนการสอนภาษาจ นอย'างม ประส ทธ ภาพ ศ นย0ฯ ไดด าเน นการเปHด สอนหล กส ตรภาษาจ นระยะส นใหก บผ สนใจท งการฟ+ง การพ ด การอ'าน การเข ยน และว ฒนธรรมจ น และ สน บสน นหล กส ตรภาษาจ นธ รก จ หล กส ตรภาษาจ น และหล กส ตรการสอนภาษาจ นในระด บปร ญญาตร เป-นการ เตร ยมความพรอมส าหร บโอกาสการแข'งข นในอน ภ ม ภาคล 'มแม'น าโขง (GMS) ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาไดประช มบ คลากร เพ อสร ปและว เคราะห0ผลในภาพรวม รวมถ ง แลกเปล ยนองค0ความร จากการศ กษาด งาน พบว'าม ประเด นต'าง ๆ ท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษาสามารถ น ามาเป-นขอม ลและใชในการพ ฒนาตามแผนกลย ทธของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ไดด งน 14

18 1. มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ม แนวปฏ บ ต ท ด ในดานการจ ดการความร เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา การพ ฒนาส 'สถาบ นแห'งการเร ยนร รวมถ งการพ ฒนาค ณภาพการท างานภายในมหาว ทยาล ยโดย ส'งเสร มและสน บสน นบ คลากรผ'านก จกรรม/โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ในประเด นต'าง ๆ อย'างต'อเน อง ซ ง มหาว ทยาล ยศ ลปากรสามารถน ามาปร บปร งหร อประย กต0ใชภายในองค0กรเพ อการพ ฒนาต'อไปได เช'น การ จ ดท าโครงการ/ก จกรรมท สน บสน นใหเก ดการแลกเปล ยนหร อต'อยอดองค0ความร ในการท างาน โครงการท มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงยกข นมาเป-นต วอย'าง เช'น โครงการ การประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดการความร ศ นย0 สน บสน นการศ กษา คร งท 1 เพ อร'วมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว'างบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในประเด นการให บร การเช งร ก ม ผลสร ปโครงการท แสดงใหเห นว'าเก ดการแลกเปล ยนความค ด/ขอค ดเห นจากการท างาน ท ง เหม อนก นและแตกต'างก น แต'สามารถสร ปออกมาเป-นแนวทางในการด าเน นงานไดตามแผนภาพความค ด ด งน ผลการด าเน นงานท ประจ กษ0ได ค อ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงม ผลการประเม นดานการบร หารจ ดการอย ' ในเกณฑ0ด มาก (4.57 คะแนน) ถ อเป-นแบบอย'างท ด ท ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร สามารถน ามาใชในการพ ฒนาบ คลากรและองค0กรไดต'อไป 2. มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง สามารถพ ฒนาการด าเน นงานร'วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข'ายประก น ค ณภาพการศ กษาไดอย'างต'อเน องและเป-นร ปธรรม เห นไดจากโครงการเคร อข'ายการเร ยนร ระหว'างสถาบ นเพ อ พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (Mini - UKM) โดยจ ดต'อเน องท กปGจนถ งป+จจ บ นเป-นปGท 6 ม การแลกเปล ยนและน าเสนอประเด น การเร ยนร โดยเนนผ เร ยนเป-นศ นย0กลาง การว จ ยในช นเร ยน การพ ฒนา หล กส ตรตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ แห'งชาต (TQF) การบร การท ประท บใจส าหร บเจาหนาท สายสน บสน น การ พ ฒนาหน'วยงานส 'การเป-นองค0การเร ยนร การบร หารความเส ยง การจ ดท าแผนย ทธศาสตร0และงบประมาณแบบ 15

19 ม 'งเนนผลงาน น บเป-นแนวปฏ บ ต ท ด ส าหร บมหาว ทยาล ยศ ลปากร เพ อใหเก ดการแลกเปล ยนร'วมก บ มหาว ทยาล ยอ น 12. สร ปผลการประเม นความพ งพอใจของผ!ร บบร การ จากการแจกแบบสอบถามเพ อประเม นความร ท ไดร บและความพ งพอใจในการเขาร'วมโครงการของ บ คลากรส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา ตอบกล บจ านวน 7 ช ด จากบ คลากรท งหมด 7 คน ค ดเป-นรอยละ 100 น าขอม ลผลการประเม นมาว เคราะห0โดยม เกณฑ0ประเม นด งน เกณฑ0ประเม นทางสถ ต นอยท ส ด นอย ปานกลาง มาก มากท ส ด 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน พ งพอใจในระด บ นอยท ส ด นอย ปานกลาง มาก มากท ส ด ค'าเฉล ย ตารางท 1 ข!อม ลท วไปของผ!ตอบแบบสอบถาม ขอม ลท วไป จ านวน รอยละ เพศ เพศชาย เพศหญ ง รวม สถานภาพ น กว ชาการศ กษา น กบร หารงานท วไป เจาหนาท บร หารงานท วไป รวม จากตารางท 1 พบว'า เขาร'วมโครงการ (ผ เขาร บบร การ) ท ตอบแบบสอบถามท งส น 7 คน เป-นเพศหญ ง 6 คน ค ดเป-นรอยละ และเป-นเพศชายจ านวน 1 คน ค ดเป-นรอยละ ซ งม สถานภาพเป-นน กว ชาการ ศ กษา จ านวน 5 คน ค ดเป-นรอยละ เป-นน กบร หารงานท วไป จ านวน 1 คน ค ดเป-นรอยละ เป-น เจาหนาท บร หารงานท วไป จ านวน 1 คน ค ดเป-นรอยละ

20 ห วข!อประเม น มาก ท ส ด ร!อยละระด บความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง น!อย น!อย ท ส ด คาเฉล ย ความพ ง พอใจ ความร!เพ อพ ฒนาบ คลากร 1. บ คลากรไดเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป-น แบบอย'างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา ของสถาบ น อ น 2. เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานใน ระหว'างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส'วนประก นค ณภาพ การศ กษาและพ ฒนาหล กส ตรมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง เก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อใหร ว ธ ค ด อย'างเป-นระบบ ค ดอย'างสรางสรรค0 และ ม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นในการท างานร'วมก นเป-นท ม 4. ม เคร อข'ายความร'วมม อระหว'างบ คลากรดานการประก น ค ณภาพการศ กษาในการประสานงานดานงานประก น ค ณภาพการศ กษาระหว'างมหาว ทยาล ย ความพ งพอใจด!านกระบวนการ ว ทยากรและการให!บร การ มาก มาก มาก มาก ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา มาก 2. ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วขอท บรรยาย ระด บ ใด มากท ส ด 3.ว ทยากรเปHดโอกาสใหผ เขาประช มไดซ กถามแลกเปล ยน เร ยนร ร'วมก น มากท ส ด 4. คณะท างานสถาบ นอ นม มน ษยส มพ นธ0ท ด เป-นก นเองแก' คณะศ กษาด งาน มาก 5. สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม มาก 6. พาหนะในการเด นทางม ความเหมาะสม มาก 7. โครงการแลวเสร จตรงตามระยะเวลา มากท ส ด 8 ท'านม ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ มากท ส ด 17

21 ผลการประเม นความร!เพ อพ ฒนาบ คลากร บ คลากรไดเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป-นแบบอย'างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษา ของ สถาบ นอ น ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ ผลประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บปานกลางค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.14 คะแนน) เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานในระหว'างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส'วนประก นค ณภาพการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตรมหาว ทยาล ยแม' ฟ)าหลวง เก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.29 คะแนน) บ คลากรม สมรรถนะในการพ ฒนาตนเองเพ อใหร ว ธ ค ดอย'างเป-นระบบ ค ดอย'างสรางสรรค0 และ ม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นในการท างานร'วมก นเป-นท ม ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ และ ผลประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.14 คะแนน) ม เคร อข'ายความร'วมม อระหว'างบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษาในการประสานงานดานงาน ประก นค ณภาพการศ กษาระหว'างมหาว ทยาล ย ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ และผล ประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.29 คะแนน) ผลประเม นความพ งพอใจด!านกระบวนการ ว ทยากรและการให!บร การ ระยะเวลาของการศ กษาด งานม ความเหมาะสมก บเน อหา ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.29 คะแนน) ว ทยากรม ความร ความสามารถในห วขอท บรรยาย ม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บมากค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมากท ส ด (4.71 คะแนน) ว ทยากรเปHดโอกาสใหผ เขาประช มไดซ กถามแลกเปล ยนเร ยนร ร'วมก น ผลการประเม นอย 'ในระด บมากท ส ด ค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บมากค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บ มากท ส ด (4.57 คะแนน) คณะท างานสถาบ นอ นม มน ษยส มพ นธ0ท ด เป-นก นเองแก'คณะศ กษาด งาน ผลการประเม นอย 'ในระด บมาก ค ดเป-นรอยละ และผลประเม นในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ใน ระด บมาก (4.43 คะแนน) สถานท ศ กษาด งานม ความเหมาะสม ผลการประเม นอย 'ในระด บมากค ดเป-นรอยละ และผลประเม น ในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมาก (4.43 คะแนน) 18

22 โครงการแลวเสร จตรงตามระยะเวลา ผลการประเม นอย 'ในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ และผล ประเม นในระด บมากค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมากท ส ด (4.71 คะแนน) ความพ งพอใจในภาพรวมของโครงการฯ ผลการประเม นอย 'ในระด บมากท ส ดค ดเป-นรอยละ และผล ประเม นในระด บมากค ดเป-นรอยละ โดยม ค'าเฉล ยความพ งพอใจอย 'ในระด บมากท ส ด (4.71 คะแนน) ความร!ท ได!จากการศ กษาด งานประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาบ คลากร 1. บ คลากรสามารถน าความร และท กษะท ไดร บจากการศ กษาด งานมาใชประโยชน0ในการพ ฒนาการด าเน นงาน ดานการประก นค ณภาพการศ กษา ไดอย'างไร 1.1 ในส'วนของงานดานสารสนเทศและประชาส มพ นธ0 การด าเน นงานดานประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ยศ ลปากร และ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ม ป+ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นงานดานระบบ ฐานขอม ลเหม อนก น ค อ การเช อมโยงฐานขอม ลต'างๆ ท ม อย 'ใหสามารถใชงานร'วมก นได ซ ง มหาว ทยาล ยแม'ฟ)า หลวง ไดพยายามเร'งพ ฒนาระบบฐานขอม ลต'อไป ส าหร บความร ท ไดร บจากการศ กษาด งานท จะน ามาพ ฒนาการ ด าเน นงานดานประก นค ณภาพการศ กษา ค ดว'า ระบบฐานขอม ลดานประก นค ณภาพการศ กษา ม ความจ าเป-น และส าค ญอย'างท จะช'วยใหการท างานและการต ดตามขอม ลของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพย งข น 1.2 ต วอย'างท ด ของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงท ควรน ามาใช ค อ เร องการสรางเคร อข'ายของน กศ กษาท ง ภายในและภายนอกสถาบ น ผ'านการจ ดก จกรรมอบรมดานการประก นค ณภาพและค ดสรางโครงการหร อ ก จกรรมร'วมก น ซ งท ผ'านมามหาว ทยาล ยศ ลปากรย งปล'อยเร องน ใหน กศ กษาด าเน นการ ย งไม'ม หน'วยงานจาก ส าน กงานกลางเขามาร บเป-นเจาภาพด าเน นการอย'างจร งจ ง 1.3 จ ดระบบการท างานดานธ รการใหม ระเบ ยบ และแบบแผน 1.4 น าความร และท กษะท ไดมาค ดว เคราะห0และส งเคราะห0ดวยตนเองก'อนท จะน ามาประย กต0ใช และ พ ฒนางานของตนเอง โดยพ จารณาจากแนวค ดว ธ การท างานและข นตอนในการท างานของสถาบ นอ น ส งใดท เหมาะสมท ควรน ามาใชก บงานของตนเองเพ อพฒาใหการท างานเป-นระบบมากข น 1.5 สามารถน าความร ท ไดร บในเร องของการจ ดการความร ท มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงใหความส าค ญอย'าง มากเร อง share and learn ท สามารถน ามาใชก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษาได โดยท มหาว ทยาล ย แม'ฟ)าหลวงจะด าเน นการจ ดก จกรรมใหบ คคลากรมาช'วยก น share หร อบอกเล'าประสบการณ0 ท กษะในหนาท ของตนเองอย'างสม าเสมอ โดยเฉพาะในงานดานประก นค ณภาพการศ กษา เนนเร ององค0กรแห'งการเร ยนร ตงแต' ระด บผ บร หารส 'พน กงาน จ ดเด'นค อ เป-นการพ ฒนาค ณภาพการท างานอย'างต'อเน อง และพ ฒนาบ คลากรอย'างม ประส ทธ ภาพไดน าขอบกพร'องมาพ ฒนาอย'างต'อเน อง 1.6 ไดน าความร เร องการจ ดเก บขอม ลอย'างเป-นระบบ การท างานอย'างเป-นระบบ มาปร บใชก บงานของ ตนเองซ งจะท าใหการท างานสะดวกรวดเร วข น 19

23 1.7 - ระบบและการด าเน นงานดานประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ไดน าการจ ดการความร (KM) มาใชก บท กกระบวนงาน เพ อใหเก ดความม ส'วนร'วมของบ คลากร และท กคนม การเร ยนร ร'วมก นท ก กระบวนการ - จ ดประช มแลกเปล ยนเร ยนร ระหว'างกล 'มหน'วยงานและคณะว ชาเพ อทราบป+ญหา/อ ปสรรค เป-น ล กษณะการบอกเล'า ท าใหเก ดคร อข'ายภายในสถาบ น และทราบถ งตนตอของป+ญหา - ม การสรางคร อข'ายการเร ยนร ระหว'างสถาบ นอ ดมศ กษา (Mini-Km) - ม การต ดตามขอม ลแบบเช งร ก 2. บ คลากรเร ยนร ความส าเร จและแนวปฏ บ ต ท เป-นแบบอย'างท ด ของการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ น อ น อย'างไรบาง 1.1 แนวปฏ บ ต ท ด ของ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ค อ การด าเน นก จกรรม 5ส มาอย'างต'อเน องเป-น ระยะเวลาประมาณ 8 ปGแลว โดยม นโยบายและส'งเสร มสน บสน นใหท กภาคส'วน น าก จกรรม 5ส มาปฏ บ ต งาน จร ง และย งม การเร ยนร แลกเปล ยนความร ระหว'างหน'วยงานภายในสถาบ น 1.2 มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ใหความส าค ญและสน บสน นใหท กหน'วยงานในมหาว ทยาล ยน าก จกรรม 5ส มาใชในการปฏ บ ต งาน ซ งการด าเน นงานน นจ าเป-นจะตองอาศ ยความร'วมม อจากบ คลากรท กคน ในการท าให องค0กรสะอาด เก ดความเป-นระเบ ยบซ งมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ม การด าเน งานสม าเสมอและต'อเน องซ งแนว ปฏ บ ต ด งกล'าว สามารถน ามาประย กต0ใชในองค0กรไดเป-นอย'างด ถาในหน'วยงานม การบร หารจ ดการหน'วยงาน ใหม ความเป-นระเบ ยบเร ยบรอยโดยเฉพาะงานดานประก นค ณภาพฯ ท ม เอกสารจ านวนมาก ก จะท าใหการ ด าเน นงานม ประส ทธ ภาพมากย งข น 1.3 การเตร ยมความพรอมก'อนท จะเร มประช ม หร อบรรยายในโอกาสต'างๆ, สามารถสรางมน ษยส มพ นธ0 เพ อความค นเคยเป-นประโยชน0ต'องานอย'างย ง 1.4 มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงเป-นมหาว ทยาล ยขนาดกลางท เต บโตอย'างรวดเร วมากในช'วงระยะเวลา 10 ปG เพราะเป-นสถาบ นท ม แนวปฏ บ ต ท ด ในเร องของการบร หารจ ดการองค0กรท กระด บเป-นอย'างด แนวปฏ บ ต ท ด อย'างหน งของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงค อม แนวทางในการพฒาสถาบ นไดช ดเจนและเด นหนาท าตามแนวทาง ด งกล'าวอย'างจร งจ ง ในส'วนของระบบการพ ฒนาค ณภาพของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงก ม การวางระบบท น'าสนใจโดยผนวกการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เขาก บงานท กดานท เก ยวของ อ นไดแก' ระบบควบค มภายในและ บร หารความเส ยง ค าร บรองการปฏ บ ต งาน (การจ าลอง ก.พ.ร.) การประก นค ณภาพ และก จกรรม 5ส (การ ประหย ดพล งงาน) 1.5 แนวปฏ บ ต ท ด ของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงท เห นไดช ด ค อ นโยบายในการส'งเสร มและสน บสน นใหท ก หน'วยงานภายในมหาว ทยาล ยน าก จกรรม 5ส มาใชในการปฏ บ ต งาน รวมถ งแนวปฏ บ ต ในการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว'างกล 'มหน'วยงานท ม ภารก จเด ยวก นและหน'วยงานอ น 20

24 1.6 มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงไดม แนวปฏ บ ต ท ด ในเร องของก จกรรม 5ส ซ งจ ดท กปG และย งม การใหรางว ลแก' หน'วยงานท ท าอย'างต'อเน องซ งเป-นการสรางความเป-นระเบ ยบเร ยบรอยใหก บสถานท ท างาน 1.7 ผ บร หารใหความส าค ญและม ส'วนร'วมท กระด บ และบ คลากรเส ยสละและแบ'งป+นแลกเปล ยนเร ยนร - มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงม การบร หารจ ดการแบบศ นย0กลาง (Centralize Management) - ม การน ากระบวนการจ ดการความร เป-นเคร องม อในการบร หารจ ดการ - ไดน าต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ท าไม'ส าเร จมาก าหนดเป-นความเส ยง - น าระบบก จกรรม 5ส มาเป-นส'วนหน งของการม ส'วนร'วมของบ คลากร และม แนวปฏ บ ต ท ด รวมท ง การใหรางว ล - ผ บร หารและบ คลากรม การประช มแลกเปล ยนเร ยนร ระหว'างก น ป+ญหาอ ปสรรค จ ดแข ง จ ดอ'อน ดานการประก นค ณภาพ - ม การใหบร การเช งร ก เช'น ก าหนดข นตอนและระยะเวลาการใหบร การใหนอยท ส ด จ ดระบบประก น ค ณภาพการใหบร การตามระยะเวลาท ก าหนด เพ มช'องทางและร ปแบบของการใหบร การท หลากหลาย สรางเคร อข'ายระหว'างหน'วยงาน ปร บปร งขอม ลใหท นสม ย เป-นตน 3. บ คลากรเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานในระหว'างบ คลากรของส าน กงานประก นค ณภาพ การศ กษามหาว ทยาล ยศ ลปากร ก บบ คลากรส'วนงานประก นค ณภาพการศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง เก ยวก บงานดานการประก นค ณภาพการศ กษา อย'างไรบาง 1.1 ไดแลกเปล ยนเร ยนร ในส'วนของการกรอกขอม ลผ'านระบบ CHE QA online ซ งป+ญหาท พบในการเขา ระบบจะคลาย ๆ ก น และการย นย นขอม ลผ'านระบบเม อม ป+ญหาส'วนใหญ' มหาว ทยาล ยศ ลปากร จะประสานไป ย ง มหาว ทยาล ยนเรศวร (ผ ร บผ ดชอบด แลระบบ) แลวแจงต'อไปย ง สกอ. ส าหร บ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง จะแจงป+ญหาไปย ง สกอ. ก'อนและให สกอ. ประสาน มหาว ทยาล ยนเรศวร 1.2 พบว'าป+ญหาหล กในการด าเน นการดานประก นค ณภาพของ 2 สถาบ นม ล กษณะเด ยวก นค อ - การปร บเปล ยนนโยบาย/เกณฑ0ประเม นของหน'วยงานตนส งก ดแบบกระช นช ด - ความไม'ช ดเจน/ความไม'แน'นอนในการต ความต วบ'งช และเกณฑ0ประเม นค ณภาพ - ระบบฐานขอม ลแลการเช อมโยงขอม ลย งไม'ด พอ - ท ศนคต ของบ คลากรในการด าเน นงานดานประก นค ณภาพการศ กษา ม กเป-นแง'ลบ ท งน การแกไข ป+ญหาตองด าเน นการไปตามสภาพ และแกไขป+ญหาเฉพาะหนาเช'นเด ยวก น 1.3 เร ยนร ดานว ฒนธรรมของแต'ละมหาว ทยาล ย, เร ยนร แลกเปล ยนว ธ พ ฒนาของแต'ละมหาว ทยาล ย โดยเฉพาะระบบประก นค ณภาพการศ กษา 1.4 การแลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0การท างานระหว'างบ คลากรจากท ง 2 สถาบ น โดยการเล'าส 'ก นฟ+ง แสดงความค ดเห นในห วขอต'างๆ เช'น แนวทางการท างาน ป+จจ ยส 'ความส าเร จในค ณภาพงาน การปฏ บ ต เพ อม 'งส ' 21

25 ความเป-นเล ศในการท างาน หร อป+ญหาและอ ปสรรคต'างๆ ซ งม ท งส งท เหม อนก นและแตกต'างก น ท าใหเห นถ ง ม มมองใหม' ๆ จากสถาบ นอ น และเร ยนร ท จะน าไปประย กต0ใชเพ อพ ฒนางานท สถาบ นของตนเอง 1.5 ไดแลกเปล ยนเร ยนร ในเร องป+ญหา-อ ปสรรค ในงานดานการประก นค ณภาพการศ กษาและพบว'าแต'ละ มหาว ทยาล ยม ประเด นป+ญหา-อ ปสรรค ท คลายคล งก น เช'น เร องนโยบายในการควบค มค ณภาพของหน'วยงาน ตนส งก ด (สกอ.) ความช ดเจนของต วบ'งช และเกณฑ0การประเม นฯ เร องท ศนคต ของบ คคลากร เป-นตน นอกจากน ย งไดแลกเปล ยนในเร องของป+จจ ยส 'ความส าเร จในการด าเน นงาน ซ งตองเก ดจากท กระด บ ผ บร หาร ตองม 'งม น ต ดตามและปร บปร งค ณภาพอย'างต'อเน อง พน กงาน ตองม ความเส ยสละร บผ ดชอบ แลม การแบ'งป+น แลกเปล ยนเร ยนร โดยเฉพาะในงานดานประก นฯ ท จ าเป-นจะตองประสานงานก บท กฝSายในมหาว ทยาล ย 1.6 ไดแลกเปล ยนเร ยนร ป+ญหาและอ ปสรรคในการท างาน ซ งพบว'า ส'วนใหญ'ป+ญหาและอ ปสรรคในการ ท างานดานประก นค ณภาพฯ จะคลาย ๆ ก นค อขาดระบบฐานขอม ล เกณฑ0การประเม นท ไม'ช ดเจน เป-นตน 1.7 ทราบถ งป+ญหาอ ปสรรคการด าเน นงานดานประก นค ณภาพ - ป+จจ ยท ม ผลต'อค ณภาพการศ กษาและป+จจ ยส 'ความส าเร จท เก ดจากผ บร หารและบ คลากร - แนวปฏ บ ต ท ด ในการบร หารงาน - ระบบการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง - ร ปแบบของการม ส'วนร'วมของผ บร หารและบ คลากร ระหว'างหน'วยงาน/ส าน กว ชา 4. บ คลากรม การพ ฒนาตนเองเพ อใหร ว ธ ค ดอย'างเป-นระบบ ค ดอย'างสรางสรรค0 และม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นใน การท างานร'วมก นเป-นท ม ไดอย'างไรบาง 1.1 การพ ฒนาตนเองเพ อใหร ว ค ดอย'างเป-นระบบ จะตองใชความค ดสรางสรรค0และสต ป+ญญาในการสรางส ง ใหม'ๆ และม การเตร ยมความพรอมของขอม ลโดยการม ปฏ ส มพ นธ0ท ด ก บผ อ นในการร'วมก นเป-นท ม ในการ ร'วมก นแกไขป+ญหา ไดเร ยนร ถ งท กษะความสมพ นธ0ระหว'างบ คคลมากข น เพ อค ณภาพท ด โดยอาจใช KM เป-น กลไกในการพ ฒนาตนเอง 1.2 มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงม ระบบการท างานดานประก นค ณภาพแบบรวมศ นย0 ซ งค'อนขางแตกต'างจาก มหาว ทยาล ยศ ลปากร ท การด าเน นงานม ล กษณะกระจายอ านาจด าเน นการไปตามคณะ/หน'วยงานมาก ซ งท าให ตระหน กว'าการด าเน นการประก นค ณภาพท มหาว ทยาล ยศ ลปากรจ าเป-นตองใชท กษะดานมน ษยส มพ นธ0มากกว'า แต'ระบบการท างานของมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงม ความเป-นระบบระเบ ยบกว'า ซ งอาจน ามาประย กต0ใชก บการ รายงานภายในมหาว ทยาล ยศ ลปากรได ในดานของการค ดอย'างสรางสรรค0 ท งสองมหาว ทยาล ยคลายคล งก น ค อ การใหอ สระในการด าเน นแก'บ คลากร ภายใตการก าก บด แลแนะน าของผ บร หารอย'างใกลช ด 1.3 จ ดการงานใหความส าค ญของเน องานและเวลาของงานน นๆ ว'าม ระยะเวลาในการด าเน นงานชาหร อเร ว อย'างไร, ประสานงานก บบ คคคลท เก ยวของก บงานน นๆ หร อผ ร เพ อใหงานบรรล ตามเป)าหมาย 1.4 จากการเร ยนร ป+จจ ยส 'ความส าเร จในค ณภาพของงานจากมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ในส'วนของ บ คคลากรจะตองม ความเส ยสละ ต งใจ และร บผ ดชอบในการด าเน นภารก จและก จกรรมอย'างต'อเน อง และควร 22

26 จะม การแลกเปล ยนเร ยนร เล'าส 'ก นฟ+งและน าไปปร บปร งงาน ก'อใหเก ดว ฒนธรรมค ณภาพขององค0กรในการ ท างานเป-นท มไดอย'างช ดเจน การจะท างานใหส าเร จไดตองม ปฏ ส มพ นธ0และการส อสารก บผ อ นอย 'ตลอดเวลา 1.5 ไดเร ยนร ว ธ การท างานเป-นท ม โดยอาศ ยการแลกเปล ยนเร ยนร มาเป-นต วช'วยผสานการท างานใหม ประส ทธ ภาพ ส'งผลใหเก ดการเร ยนร ผ อ น ท าใหเก ดท ศนคต เช งบวกในการท างานเพ มข น ประส ทธ ภาพในการ ท างานจ งตามมา 1.6 ไดเร ยนร การท างานอย'างเป-นระบบ การท างานเป-นท ม ซ งสามารถน ามาปร บใชก บการท างานใน ส าน กงานได 1.7 ม ท ศนคต เช งบวกในการท างาน - แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ0 ล กษณะพ ดค ยบอกเล'า น าแนวปฏ บ ต ผ อ นมาเป-นแนวทางในการ ปร บปร งและพ ฒนางาน 5. บ คลากรสามารถสรางเคร อข'ายความร'วมม อระหว'างบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษาระหว'าง มหาว ทยาล ย อย'างไรบาง 1.1 การศ กษาด งานก บ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง ดานการประก นค ณภาพการศ กษาในคร งน น บเป-นโอกาส ด ท ไดท าความร จ กก บบค ลากรของ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง และสามารถเป-นเคร อข'ายความร'วมม อในการ แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดท าค ณภาพการศ กษาท ง สกอ. และ สมศ. แต'ร ปแบบของความร'วมม อน'าจะเป-นการให ค าแนะน าหร อขอเสนอแนะ โดยใชช'องทางต ดต'อส อสารก นทาง หร อโทรศ พท0ได 1.2 จากการศ กษาด งาน มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงท าใหไดร จ กบ คลากรดานการประก นค ณภาพการศ กษา ต'างสถาบ น ซ งนอกจากการท าความร จ กอย'างเป-นทางการแลว ย งไดต ดต'อพ ดค ยแบบไม'เป-นทางการ ซ งช'วยใน การสรางเคร อข'ายแลกเปล ยนขอม ลประสบการณ0ในการแกไขป+ญหาอย'างไม'เป-นทางการไวช นหน งก'อน ท งน ต'อไปหากม ประเด นท จ าเป-นจะสามารถท างานร'วมก นไดอย'างเป-นทางการ ก จะสามารถทราบและประสานงาน ไดง'ายข น 1.3 สรางมน ษยส มพ นธ0ท ด ต ดต'อส อสารอย'างช ดเจนระหว'างหน'วยงาน เพ อประโยชน0ของงานบรรล ตาม ว ตถ ประสงค0, ยอมร บฟ+งความค ดเห นของบ คคลอ นท อย 'ต'างสถาบ น เพ อแลกเปล ยนเร ยนร 1.4 บ คลากรสามารถสรางเคร อข'ายความร'วมม อไดจากการต ดต'อประสานงานร'วมก นระหว'างบ คลากรของ สถาบ นซ งบ คลากรท ท างานในล กษณะเด ยวก น จะม ความเขาใจซ งก นและก นเป-นอย'างด จ งไดร บความร'วมม อได ไม'ยาก ส'งผลด ต'องานดานการประก นค ณภาพการศ กษา เช'นในกรณ ท ม ป+ญหาและอ ปสรรคเก ดข นหร อม ความ ค ดเห นตรงก นในเร องใดสามารถขอความร'วมม อในการช'วยเหล อเก อก ลก นได และการม เคร อข'ายร'วมก นระหว'าง สถาบ นย งก'อใหเก ดความเขมแข งเพ มมากข นอ กดวย 1.5 ในการศ กษาด งานก บมหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวงไดก'อใหเก ดการสรางเคร อข'าย ความร'วมม อระหว'างท ง สองมหาว ทยาล ย โดยท บ คลากรจากท งสองมหาว ทยาล ยไดมาท าความร จ กและแลกเปล ยนเร ยนร ประเด นป+ญหา จากการท างาน 23

27 1.6 ไดต ดต'อส อสารและแลกเปล ยนขอม ล ขอค ดเห นทางดานประก นค ณภาพ ก บมหาว ทยาล ยอ นไดเป-น อย'างด ไดร'วมก นค ดหาทางแกไขป+ญหาและอ ปสรรคในการท างานร'วมก น 1.7 การสรางเคร อข'ายระหว'างสถาบ นท าใหม ช'องทางในการประสานงานและม แนวทางในการแกป+ญหา และอ ปสรรคท ท นท นสม ยและร บร ข'าวสารท ถ กตองร'วมก นจากตนส งก ด รวมท งสามารถสรางเคร อข'ายโดยน า กระบวนการ KM เป-นเคร องม อในการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ดานประก นค ณภาพฯ ร'วมก นระหว'าง สถาบ น 24

28 ภาคผนวก 25

29 ร ปภาพก จกรรมการศ กษาด งานท มหาว ทยาล ยแมฟ?าหลวง 26 โครงการ การจ ดการความร และศ กษาด งานดานการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ พ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม'ฟ)าหลวง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก ค าน า ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ได%จ ดท าสร ปผลด าเน นงานประจ าป( 2555 ฉบ บน เพ อเป1นการสร ปการรายงานผลการด าเน นงาน ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information