โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา"

Transcription

1 1 โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา งบประมาณท ได ร บจ ดสรรท งหมด 10,000,000 บาท งบประมาณห ก เข าส วนกลาง 6% คงเหล องบดาเน นงานโครงการรวม 9,400,000 บาท ประกอบด วยโครงการย อย 5 โครงการ 1.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา มศว องค ร กษ 2.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา เช ยงราย 3.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา สม ทรสงคราม 4.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา ภ เก ต 5.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา สระแก ว รายช อคณะกรรมการประจาโครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา 1.รองอธ การบด ฝ ายว เทศส มพ นธ (รองศาสตราจารย สมชาย ช ชาต ) ท ปร กษา 2.คณบด คณะศ กษาศาสตร (รองศาสตราจารย องอาจ น ยพ ฒน ) ประธานกรรมการ 3.รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา กรรมการ (ผ ช วยศาตราจารย นายแพทย เฉล มช ย บ ญยะล พรรณ) 4.รองอธ การบด ฝ ายเคร อข ายการเร ยนร (ผ ช วยศาสตราจารย อานาจ เย นสบาย) กรรมการ 5.อาจารย น นทร ตน ธรรมว ฒนไฟศาล กรรมการ 6.อาจารย ส ภาภ กตร ปรมาธ ก ล กรรมการ 7.อาจารย สมล กษณ จ นทร น อย กรรมการ 8.อาจารย สมปอง ใจด เฉย กรรมการ 9.ผ ช วยศาสตราจารย ก ตต ค ณ ร งเร อง กรรมการและเลขาน การ โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา มศว องค ร กษ สถาบ นว จ ย พ ฒนา และสาธ ตการศ กษา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒและโรงเร ยนสาธ ต มศว องคร กษ เน องจากมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ(มศว) ม นโยบายในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนในระด บปฐมว ยจนถ ง ระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ งได จ ดต งสถาบ นว จ ย พ ฒนาและสาธ ตการศ กษาและโรงเร ยน มศว องคร กษ ข น โดย ได ร บงบประมาณในการดาเน นการจานวน 300 ล านบาท และได ดาเน นการก อสร างเป นอาคาร 3 ช น โดยช น 1 และช น 2 เป นส วนของโรงเร ยนสาธ ต มศว องคร กษ ส วนช น 3 เป นส วนของสถาบ นว จ ย พ ฒนาและสาธ ตการศ กษา การ ก อสร างอาคารม กาหนดแล วเสร จในช วงปลายป 2553 และสามารถเป ดร บน กเร ยนได ในป การศ กษา 2554 ต งแต ป การศ กษา 2551 เป นต นมา มศว ได ให โรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร (ฝ ายประถม) ดาเน นการ จ ดการเร ยนการสอนให แก บ ตรหลานของบ คลากร มศว เพ อเป นสว สด การโดยย งไม เป ดร บน กเร ยนจากภายนอก

2 ภายใต ช อโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร (ฝ ายประถม)ส วนขยาย ซ งจะเปล ยนช อเป นโรงเร ยนสาธ ต มศว องคร กษ ในป การศ กษา 2554 และเร มเป ดร บน กเร ยนจากภายนอกมาร วมเร ยนด วย สถาบ นว จ ย พ ฒนาและสาธ ตการศ กษาและโรงเร ยนสาธ ต มศว องคร กษ ม พ นธก จหล กด งต อไปน ค อ 1.การทาว จ ยทางการศ กษาเพ อเป นต นแบบการจ ดการศ กษาให แก โรงเร ยนอ นๆท วประเทศ 2.การจ ดการเร ยนการสอนในระด บปฐมว ยจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (อน บาล 3 จนถ ง ม ธยมศ กษาท 6) 3.เป นสถานท สาหร บฝ กสอนให แก น ส ต กศ.บ.มศว โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา เช ยงราย ประกอบด วย 3 โครงการรอง 1.โครงการกลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ดสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา จ งหว ดเช ยงราย ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายประถม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 5-6 ม ถ นายน 2553 ณ โรงแรมโพธ วดล ร สอร ทแอนด สปา จ งหว ดเช ยงรายโดยม ผ เข าร บ การอบรม จานวน 189 คน 2 แบ งกล มช วยก นทาก จกรรม ประธานกล าวเป ดงาน งาน

3 2.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายม ธยม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท มกราคม 2553 ณ โรงเร ยนในส งก ดเทศบาลนครเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย 3.โครงการ การประช มเช งปฎ บ ต การ เร องหล กส ตรต นแบบเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน โรงเร ยนเทศบาล 6 นครเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ปท มว น ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 5-7 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 นครเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย จ ดอบรมเช ง ปฏ บ ต การ เร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 3 ผสานกาล งระดมความค ด โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา สม ทรสงคราม ประกอบด วย 3 โครงการรอง 1.โครงการกลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ดสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา จ งหว ดสม ทรสาคร ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายประถม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ม ถ นายน 2553 ณ โรงเร ยนว ดป อมแก วและโรงแรมตะบ นบาน ร สอร ท จ งหว ด สม ทรสงคราม โดยม ผ เข าร บการอบรม จานวน 150 คน ช วยก นค ดเพ ออนาคต ของเด กไทย

4 2.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายม ธยม ณ โรงเร ยนในส งก ดเทศบาลเม องสม ทรสงคราม จ งหว ดสม ทรสงคราม ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท 22 ธ นวาคม 2552 ประช มคณะกรรมการเพ อวางแผน ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท ม นาคม 2553 ประช มส มนาเช งปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท 7-9 เมษายน 2553 ประช มส มนาเช งปฏ บ ต การและต ดตาม ประเม นผลการจ ดก จกรรมโครงการ 4 ว ทยากรผ ทรงค ณว ฒ บรรยากาศการส มมนา บรรยากาศการส มมนา

5 3.โครงการ การประช มเช งปฎ บ ต การ เร องหล กส ตรต นแบบเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน โรงเร ยนเทศบาลเม อง สม ทรสงคราม จ งหว ดสม ทรสงคราม ดาเน นโครงการโรงเร ยนสาธ ต มศว ปท มว น) ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ธ นวาคม 2553 ณ ตะบ นบานร สอร ท จ งหว ดสม ทรสงคราม จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร องการจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน 5 ร วมแสดงความย นด โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษา ภ เก ต ประกอบด วย 3 โครงการรอง 1.โครงการกลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ดสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา จ งหว ดภ เก ต ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายประถม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท ม นาคม 2553 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต จ งหว ดภ เก ต โดยม ผ เข าร บการอบรม จานวน 303 คน ประด ษฐ ส อการสอน

6 2.โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายม ธยม ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท ม นาคม 2553 ประช มส มนาเช งปฏ บ ต การ ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท เมษายน 2553 ประช มส มนาเช งปฏ บ ต การและต ดตาม ประเม นผลการจ ดก จกรรมโครงการ 6 3.โครงการ การประช มเช งปฎ บ ต การ เร องหล กส ตรต นแบบเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน โรงเร ยนเทศบาลเม อง ภ เก ต จ งหว ดภ เก ต ดาเน นโครงการโดยโรงเร ยนสาธ ต มศว ปท มว น) ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท มกราคม 2553 จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร องการจ ด ก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ระยะเวลาดาเน นการก จกรรม ว นท พฤษภาคม 2553 ประช มส มนาเช งปฏ บ ต การโดยแบก ตามกล มก จกรรมต างๆ โรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายประถม : โครงการกลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ด สาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา ดาเน นการจ ดก จกรรม 3 แห ง ค อ เช ยงราย สม ทรสาคร และภ เก ต ร บผ ดชอบโดยฝ ายว ชาการ โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร(ฝ ายประถม) โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ให ม ความร ความเข าใจ และความสามารถในการใช กลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ดสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา ได ม การสารวจข อม ลพ นฐานและวางแผน ดาเน นงาน โดยจ ดการอบรมว ทยากรแกนนา 8 กล มสาระและกล มปฐมว ย เพ อจ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การคร เทศบาล เช ยงรายโดยได จ ดก จกรรมด งน แบ งกล มอาจารย เทศบาลนครเช ยงรายเป น 8 กล ม เพ อเข าฐานก จกรรมกล มสาระต างๆ โดยหม นฐานก จกรรมท กๆ 50 นาท จนครบ 8 ฐาน ส วนอาจารย ท สอนระด บปฐมว ยเข ากล มปฐมว ยตลอดว น

7 จากการส มภาษณ และการส งเกต ผ เข าร บการอบรมให ความสนใจและเข าร วมก จกรรมเป นอย างด และม ความ พ งพอใจในการอบรมกลย ทธ การสอนแบบ Active Learning เพ อพ ฒนาการค ดสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา และหล งจากรวบรวมสร ปการดาเน นก จกรรมแล วน น จ งม การจ ดพ มพ เผยแพร แผนการสอนต อไป โรงเร ยนสาธ ต มศว ประสานม ตร ฝ ายม ธยม : โครงการพ ฒนาต นแบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ดาเน นการจ ดก จกรรม 3 แห ง ค อ เช ยงราย สม ทรสาคร และภ เก ต เน องจากเทศบาลนครเช ยงราย เทศบาลสม ทรสาคร และเทศบาลนครภ เก ต ม ความประสงค ท จะพ ฒนา ศ กยภาพของน กเร ยนระด บช นของน กเร ยนในระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายในส งก ดเทศบาลนครเช ยงราย ให ม ค ณภาพ สามารถทางานร วมก บบ คคลอ นในส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถแข งข นในส งคมโลกได ด งน น จ งม ความประสงค ให โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยว โรฒ ประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) เป นหน วยงานท พ ฒนา ค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลายของท ง 3 แห งโดยม ว ตถ ประสงค เพ อ - เพ อพ ฒนาหล กส ตรและอบรมคร ผ สอนเพ อจ ดการเร ยนร การศ กษาข นพ นฐาน ระด บช นม ธยมศ กษา ตอนปลาย - เพ อพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท ม งเน นพ ฒนา ผ เร ยน ส ความเป นเล ศในหลากหลาย สาขาว ชาระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย สาหร บโรงเร ยนในส งก ดเทศบาล ท ง 3 แห ง - เพ อต ดตามและประเม นผลการจ ดก จกรรมการให บร การว ชาการ สาหร บโรงเร ยนในส งก ดเทศบาล ท ง 3 แห ง โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น : โครงการ การประช มเช งปฎ บ ต การ เร องหล กส ตรต นแบบ เพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนโรงเร ยนในส งก ดเทศบาล 3 แห ง ค อ เช ยงราย สม ทรสาคร และภ เก ต โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น เป นสถานศ กษาท ม ฐานะเท ยบเท าภาคว ชาหน งของ คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ซ งเป นแหล งผล ตนว ตกรรมการเร ยนการสอน พร อมก บการทาว จ ย ทางการศ กษาในสาขาต างๆ ตลอดจนการน เทศและสาธ ตการสอนตามท ค นพบว าเหมาะแก สภาพและสถาบ นของ ประเทศ ทางโรงเร ยนจ งจ ดโครงการหล กส ตรต นแบบเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยน ซ งการจ ดโครงการคร งน ทาง โรงเร ยนม การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การสอนค ดด วยโครงงาน การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณค าความเป นมน ษย การจ ดก จกรรมการเร ยนร เพ อส งเสร มการค ดว เคราะห ค ดสร างสรรค และการประเม นค า ตลอดจนสร างความร ความ เข าใจเก ยวก บการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร เพ อการปฏ ร ปการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนให ม สรรมถนะสาค ญ 5 ประการ (ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการค ด ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการ ใช ท กษะช ว ต และความสามารถในการใช เทคโนโลย ) และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของชาต เพ อให สามารถอย ร วมก บผ อ นในส งคมได อย างม ความส ข 8 ข อ (ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม ว จ ย ใฝ เร ยนร อย อย างพอเพ ยง ม งม นในการทางาน ร กความเป นไทย และม จ ตสาธารณะ) นอกจากน นย งก อให เก ดความร วมม อแลกเปล ยนและ ถ ายทอดแนวความค ดกระบวนการเร ยนร ซ งก นและก น 7

8 8

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information