โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

Size: px
Start display at page:

Download "โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย"

Transcription

1 สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการน ได ร บการสน บสน น จากงบประมาณเง นรายได (งบพ เศษ) ประจาป พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว

2 ระหว างว นท 31 กรกฎาคม - 2 ส งหาคม 2555 ณ โรงเร ยนบ านพ น าร อน และบ านละว าว งควาย 1. ช อโครงการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย อรรถพล พลานนท และ กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 3. โครงการสน บสน นย ทธศาสตร และแนวทางพ ฒนามหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร ท 2 การเพ มข ดความสามารถของคร และบ คลากรทางการศ กษา 4.หล กการและเหต ผล กลย ทธ ท 2.1 คร และบ คลากรทางการศ กษาม ศ กยภาพตามมาตรฐานว ชชาช พคร ต วช ว ดท จานวนหล กส ตรการฝ กอบรมระยะส นในการพ ฒนาคร และบ คลากร จานวนโรงเร ยนท เข าร วมเป นเคร อข าย พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ทรงเห นความส าค ญด านการศ กษา ในโรงเร ยนพ นท ห างไกล โดยได มอบหมายให คณะของ ฯพณฯ ท าน พลเอกส รย ทธ จ ลานนท องค มนตร ได ลงส ารวจพ นท ในอ าเภอด านช าง จ งหว ด ส พรรณบ ร และ ได ค ดเล อก โรงเร ยนบ านและละว าว งควาย และโรงเร ยนบ านพ น าร อน อ.ด านช าง จ.ส พรรณบ ร เข า โครงการ กองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและค ณภาพช ว ตของประชาชนในพ นท ห างไกล และได มอบหมาย ให มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม เป นผ ร บผ ดชอบด แลพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษาท งสองแห ง เพ อสนองแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย จ งม แนวค ดในการ พ ฒนาค ณภาพและ สว สด ภาพ รวมไปถ งสภาพภายในห องเร ยน เพ อให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ โดยปร บปร งสภาพ ห องเร ยนให ม ความพร อมเหมาะสมต อการเร ยนร ของน กเร ยนโรงเร ยนบ านละว าว งควาย และโรงเร ยนบ านพ น าร อน และ การปร บปร งระบบไฟฟ าของโรงเร ยน บ านพ น าร อน จากระบบสายภายในแบบ 1 เฟส เป นแบบ 3 เฟส รวมไปถ งจ ดหาของ บร จาค เช น หน งส อ และส งของ จากหน วยงานต างๆ เพ อเพ มพ นศ กยภาพในการเร ยนร ให แก น กเร ยน และ เพ อช วยให บ คลากรคร สามารถจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพต อไป 5. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 5.1 เพ อปร บปร งระบบงานไฟฟ า ให สามารถใช งานประโยชน อย างส งส ด 5.2 เพ อปร บปร งค ณภาพและ สว สด ภาพ รวมไปถ งสภาพภายในห องเร ยน เพ อให การเร ยนการสอนม ประส ทธ ภาพ 5.3 เพ อเอ ออานวยประโยชน ต อการเร ยนร ของน กเร ยนและยกระด บค ณภาพการศ กษา 5.4 เพ อสนองแนวพระราชดาร พระบามสทเด จพระเจ าอย ห ว 6.ว นเวลาในการจ ดการอบรม

3 ระหว างว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ สถานท การดาเน นงาน โรงเร ยนบ านละว าว งควายและโรงเร ยนบ านพ น าร อน อ.ด านช าง จ.ส พรรณบ ร 8. ก จกรรมการการดาเน นงาน 8.1 วางระบบ และ ต ดต งงานระบบไฟฟ า ในโรเร ยนบ านพ น าร อน 8.2 ปร บปร งซ อมแซมห องเร ยน และ อ ปกรณ คอมพ วเตอร 8.3 วางระบบเคร อข ายให สามารถใช งานระบบสอน edl ท โรงเร ยนบ านละว าว งควาย 9. ตารางทางาน ว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ เวลา แผนงานการดาเน นการ น. เด นทางส โรงเร ยนบ านพ น าร อน น. ร บประทานอาหารเช า น. แบ งงานแจกจ ายงาน และกาล งพล (ท มหน วยบ านละว าว งควายเด นทางส โรงเร ยนบ านละว าว งควาย) - จ ายงานตามหน าท และแบ งทร พยากรเพ อนาไปพ ฒนาหน วยบ านละว าว งควาย งานบ านพ น าร อน + งานวางระบบไฟ 3เฟส

4 น. ดาเน นงานตามท มอบหมาย + งานปร บปร งห องเร ยน 2 ห อง + งานปร บปร งร วโรงเร ยน + งานตรวจเช คและซ อมบ าร งคอมพ วเตอร +งานเด นสายเคร อข ายจากห องคอมพ วเตอร ส อาคารเร ยนเพ อรองร บระบบ edl งานบ านละว าว งควาย + งานฝ าและเพดานห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานปร บปร งสภาพภายในห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานปร บปร งระบบต ดไฟ ภายในห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานตรวจเช คและซ อมบ าร ง ระบบแสงสว าง ในห องเร ยน และอาคารอเนกประสงค + งานตรวจเช คและซ อมบ าร งคอมพ วเตอร งานบ านพ น าร อน งานบ านละว าว งควาย น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. ดาเน นงานตามท มอบหมาย งานบ านพ น าร อน งานบ านละว าว งควาย(ท มหน วยบ านละว าว งควายเด นทางกล บท พ ก (โรงเร ยนบ านพ น าร อน)) น. พ กร บประทานอาหารเย น ว นท 2 ธ นวาคม พ.ศ เวลา แผนงานการดาเน นการ น. ร บประทานอาหารเช า (ท มหน วยบ านละว าว งควายเด นทางส โรงเร ยนบ านละว าว งควาย) น. ดาเน นงานตามท มอบหมาย(ต อ) งานบ านพ น าร อน งานบ านละว าว งควาย น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. ดาเน นงานตามท มอบหมาย(ต อ) งานบ านพ น าร อน งานบ านละว าว งควาย(ท มหน วยบ านละว าว งควายเด นทางกล บท พ ก (โรงเร ยนบ านพ น าร อน)) น. กล าวสร ปงาน และผลการดาเน นงาน ท โรงเร ยนบ านพ น าร อน น. พ กร บประทานอาหารเย น

5 น. เด นทางกล บส มหาว ทยาล ยราชภ ฎนครปฐม 9. งบประมาณ ประมาณการงบ ในการดาเน นการตามโครงการ จากโครงการ BH0221 โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนใน พ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จานวน 50,000 บาท ม รายละเอ ยดด งต อไปน รายการ หมวดรายจ าย จานวนเง น 1. ค าเช ารถในการเด นทาง 2 ว น 1 ค น ตอบแทน 17, ค าประก นอ บ ต เหต ตอบแทน 1, ค าว สด ปร บปร งและซ อมบาร งต างๆ ว สด 32, รวมงบประมาณตลอดโครงการ (บาท) 50, หมายเหต รายช อผ เข าร วมโครงการ น กศ กษาเทคโนโลย คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรม หม เร ยน 52/67 ภาคปกต นาย ช ยณรงค จาปา นายสมโชค ส น าเง น นาย พศ น ไกรคา นาย จต ภ ม เก ดประกอบ นาย มาน ตย อ องบางน อย นาย ราว น เสน โสภาราษฎร นาย พ ระ หว งสก ล นาย จ ร ฏฐ ปร ชาบร ส ทธ ก ล นาย ว เช ยร เฮงส วรรณ นาย ทรนงค ป นท วม นาย ส ทธ ศ กด ประชาสงบ นาย ธนกร ร งเร อง นาย ส ร ยา น ลเป ยม นาย ธ รว ฒ อ นพ นธ นาย อภ เชษฐ คาอ นทร นาย อมรเทพ พ งน สนธ นาย เชาวล ต สระทองเท ยน นาย ศ ร ศ กด มากบ านดอน นาย วรว ฒ ศร ตองอ อน นาย ศ วา เณรจาท

6 น กศ กษาเทคโนโลย คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรม หม เร ยน ภาค กศพป. นาย เกร ยงศ กด ส ขมา นางสาว เกษวฎาภรณ มอญปาก นาย ชาญณรงค เพ ยนข นทด นาย ประย ทธ ค มเจร ญ นาง เสาวณ ย ส วรรณทา นาย ว ฑ รย ไชยว ฒ นางสาว เรณ ส ขสมก จ น กศ กษาเทคโนโลย คอมพ วเตอร อ ตสาหกรรม หม เร ยน ภาค กศพป. นางสาว ธาดาร ตน เจร ญธรรมก จ นาย ฉ ตรช ย ศ กด น รชาศร นาย สาเภา เข ยวนาค นาย ส ทธ จ ตร พรหมสถาพร นาย พงศกร เหม อนใจ นางสาว พ มพ พร ล าบ านหลวง นาย ภ กร ช บ ษยาธ ญก ล นาย ส ทธ พงษ ส ขส นต สก ลช ย น กศ กษาว ศวกรรมโทรคมนาคม หม เร ยน 52/25 ภาคปกต นางสาว ก ส มา บ ญฤทธ นาย มฆวา เจ มส วรรณ นาย จ กร นทร ไพโรจน พ ฒนก ล นาย วศ ณว ศว โมราราษฎร นาย พ ชญพ ฒน ผ ม ทร พย นางสาว วาสนา การะเวก นาย ธนน นท พ นธ สม ทร นาย ณ ฐพ ศ ษฐ บ ญช วย นาย ธนพล ส นทรก ดาการ นาย อภ น นท อ บลส วรรณ นาย น ร ช ช ยหา นาย ไพร ตน กล นพยอม นางสาว พรพ มล ภ กด ไพบ ลย

7 น กศ กษาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส หม เร ยน 52/25 ภาคปกต นายสรช ย นกดารา นายสราย ทธ ธรรมข นต ส ข น กศ กษาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส หม เร ยน 51/61 ภาคปกต นายบ รพา ทองม นาย ส ร ยะ ธ ญญะประเสร ฐ น กศ กษาว ศวกรรมอ เล กทรอน กส หม เร ยน 54/95 ภาคปกต นาย อานาจ เพชรคมชม 11. คณะกรรมการดาเน นงานและร บผ ดชอบโครงการ 1. นายอรรถพล พลานนท ห วหน าโครงการและกรรมการ 2. นายว ระศ กด ช นตา รองห วหน าโครงการและกรรมการ 3. ผ ช วยศาสตราจารย ธ ระ กาญจนส นธ กรรมการ 4. ดร.บ ญธง วส ร ย กรรมการ 5. รองศาสตราจารย ป ยะ โคว นท ทว ว ฒน กรรมการ 6. ดร.น ฎฐ ตา เช ดช กรรมการ 7. นายส ธ น นท พ เชฐพ ร ยะ กรรมการ 8. นายบ ญชา ห ร ญส งห กรรมการ 9. นายสมบ ต หท ยร ตนานนท กรรมการ 10. นางสาวหฤท ย ด นสก ล กรรมการ 11. นางสาวโสภาพรรณ ส วรรณสว าง กรรมการ 12. นางสาวเสาวน ย ส นต วงค กรรมการและเลขาน การ 13. นางสาวขน ษฐา แซ ล ม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ

8 12. บทสร ปสาหร บผ บร หาร จากผลการดาเน นงานตามโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห ว น น ได ม การลงพ นท สารวจความต องการ ของโรงเร ยนบ านละว าว งควาย และโรงเร ยนบ านพ น าร อน จ านวน 2 คร ง เพ อกาหนดขอบเขตของงาน ในการดาเน นการของแต ละโรงเร ยนตามความสามารถและศ กยภาพของน กเร ยนและน กศ กษาของ กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย จากน นจ งได จ ดท าแผนงานโครงการเพ อเสนอของบประมาณเพ อด าเน นงานตาม โครงการ ซ งได ดาเน นการตามโครงการในว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ โดยแบ งการท างานออกเป น สองสถานท ในการ ทางานพร อมก น ค อ ท โรงเร ยนบ านละว าว งควาย และโรงเร ยนบ านพ น าร อน ม การแบ งงานด งน o งานบ านพ น าร อน + งานวางระบบไฟ 3เฟส + งานปร บปร งห องเร ยน 2 ห อง + งานปร บปร งร วโรงเร ยน + งานตรวจเช คและซ อมบาร งคอมพ วเตอร +งานเด นสายเคร อข ายจากห องคอมพ วเตอร ส อาคารเร ยนเพ อรองร บระบบ edl o งานบ านละว าว งควาย + งานฝ าและเพดานห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานปร บปร งสภาพภายในห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานปร บปร งระบบต ดไฟ ภายในห องเร ยน 4 ห องเร ยน + งานตรวจเช คและซ อมบาร ง ระบบแสงสว าง ในห องเร ยน และอาคารอเนกประสงค + งานตรวจเช คและซ อมบาร งคอมพ วเตอร โดยการทางานหล กอย ท โรงเร ยนบ านพ น าร อน จากน นแบ งน กศ กษาและทร พยากรบางส วน ไปปฏ บ ต งานท โรงเร ยนบ านละว าว ง ควายเม อปฎ บ ต งานเสร จในตอนเย นจ งเด นทางกล บท พ กท โรงเร ยนบ านพ น าร อน และในเช าว นถ ดไปเด นทางไปปฎ บ ต งานจน เสร จส นในช วงเย นก อนการเด นทางกล บม การสร ปผลโครงการท โรงเร ยนบ านพ น าร อน จ งเสร จส นโครงการ ณ บ ดน โครงการได แล วเสร จตรงตามว ตถ ประสงค ท ได ต งไว โดยได ร บความร วมม อจากโรงเร ยนท งสองเป นอย างด

9 ร ปก จกรรม โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย พ.ศ ว นท ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ โรงเร ยนบ านละว าว งควาย ภาพกาล งลอกกระดาษกาวออกจากผน ง ภาพการข ดผน ง ภาพการต อโคมไฟ ภาพการต อโคมไฟ

10 ภาพปร บปร งฝ าเพดาน ภาพปร บปร งฝ าเพดาน ภาพขณะป ดกวาดฝ นด านนอกอาคาร ภาพขณะทาส รอบแรก ภาพขณะต ดต งต วสะท อนแสงไฟและซ อมคอมพ วเตอร ภาพขณะต ดต งต วสะท อนแสงไฟและซ อมคอมพ วเตอร

11 ภาพขณะโป วยาแนวแผ นฝ า ภาพขณะโป วยาแนวแผ นฝ าและเก บส ขอบหน าต าง ภาพขณะคร และน กศ กษาร วมก นตรวจผลการทางาน ภาพสภาพห องเร ยนใหม เม อแล วเสร จ ภาพสภาพห องเร ยนใหม เม อแล วเสร จ ภาพท มงานท โรงเร ยนบ านละว าว งควาย

12 โรงเร ยนบ านพ น าร อน ภาพขณะแบ งของไปโรงเร ยนบ านละว าว งควาย ภาพขณะปร บปร งสายเคเบ ลใหม ด านใน ภาพขณะทาส ห องเร ยนใหม ภาพขณะปร บปร งสายเคเบ ลใหม ด านนอก ภาพสภาพร วกาแพงก อนการปร บปร ง ภาพการปร บปร งร วกาแพง

13 ภาพการปร บปร งร วกาแพงด านนอก ภาพสภาพร วกาแพงหล งการปร บปร ง ภาพการปร บปร งบร เวณป ายโรงเร ยน ภาพการปร บปร งบร เวณพระประธานโรงเร ยน ภาพท มงานท โรงเร ยนบ านพ น าร อน ภาพท มงานท โรงเร ยนบ านพ น าร อน

14 ดาเน นการสร ปการทางาน ภาพท มงานท งหมดรอสร ปโครงการ ภาพอาจารย สร ปโครงการ ภาพท มงานท งหมดถ ายภาพร วมก น ภาพท มงานท งหมดถ ายภาพร วมก น

15 สร ปแบบประเม นความพ งพอใจ ของผ เข าร วมก จกรรม ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ตอนท 1 : สถานภาพท วไป 1. เพศ ชาย = หญ ง = 2. อาย ต ากว า 20 ป = 3. สถานภาพ ตอนท 2 : ระด บความพ งพอใจ ในการจ ดก จกรรมโครงการ (ร อยละ) ประเด นข อค ดเห น มากท ส ด (5) มาก (4) ระด บความพ งพอใจ ปานกลาง (3) น อย (2) น อยท ส ด (1) ตอนท 3 : ข อเสนอแนะอ นๆ

16 คาส งปฏ บ ต งาน

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2

สารผ อานวยการ (อาจารย พ ช ต พวงภาค ศ ร ) ผ อานวยการศ นย คอมพ วเตอร. Annual Report 2014 2 สารผ อานวยการ ศ นย คอมพ วเตอร ในฐานะท เป นหน วยงานภายในสถาบ นท ได ร บความเห นชอบจาก สภาประจ าสถาบ น ให ม บทบาทหน าท ในการพ ฒนา และจ ดวางระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของสถาบ น พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถในการใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint

รายงานผลการดาเน นโครงการ. การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint การประช มเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร PowerPoint Dynamic Presentation และ Multipoint รายงานผลการดาเน นโครงการ ศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาคเหน อ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา คำนำ จากการท

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information