รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ก บทสร ปสาหร บผ บร หาร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ท ต ง เลขท 600 ถนนสรรพส ทธ ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 โทรศ พท (045) , (045) โทรสาร (045) e - mail: benchama website: เป ดสอนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 เน อท 150 ไร - งาน 15.9 ตารางวา เขตพ นท บร การระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ในเขตเทศบาลนครอ บลราชธาน จานวน 3 เขต ได แก เขตเทศบาล 04 เขตเทศบาล 07 และเขตเทศบาล 08 โดยร บร อยละ 50 และเขตบร การท วไป ร อยละ 50 ใน ป การศ กษา 2556 ม น กเร ยน จานวน 4,548 คน คร 226 คน ในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาน น โรงเร ยนได ดาเน นการโดยกาหนดเป าหมายให สอดคล องก บบร บทของโรงเร ยน และเป นไปตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ซ งสอดคล องก บ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม ผลประเม น การพ ฒนา ด งน ค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ท พ งประสงค มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเองร กเร ยนร และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป น ระบบค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการ ทางานสามารถทางานร วมก บผ อ นได และ ม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล

3 ข มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรม พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยน พ ฒนาเต มศ กยภาพ มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษาตามท กาหนด ในกฎกระทรวง มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ท กาหนดข น มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทาง การปฏ ร ปการศ กษาเพ อ พ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น ค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม โรงเร ยนม ผลการประเม นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในระด บค ณภาพ 5 แปลค ณภาพได ด เย ยม การดาเน นงานในภาพรวมของโรงเร ยน ในป การศ กษา 2556 สร ปได ด งน ด านค ณภาพผ เร ยน ด านการจ ดการศ กษา ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา และด านมาตรการส งเสร ม รวม 15 มาตรฐาน ม ค ณภาพระด บด เย ยมท กมาตรฐาน

4 จ ดเด นและจ ดท ควรพ ฒนา 1) ด านค ณภาพผ เร ยน จ ดเด น 1. น กเร ยนม ความสามารถด านว ชาการส ง ทาให ได ร บรางว ลจากการประกวดแข งข น ผลการสอบ O NET ม ค าเฉล ยส งกว าระด บประเทศ ผลการสอบเข าศ กษาในระด บอ ดมศ กษาส ง ม ความใฝ ร ในการเร ยน และม ท กษะในการค ดด 2. น กเร ยนเป นคนด ม ความกต ญญ ร ค ณ เคารพเช อฟ งคร จ ดท ควรพ ฒนา ด านความประหย ด ม จ ตอาสา ส ขภาพ โดยเฉพาะด านส ขภาพจ ต น กเร ยนม ความเคร ยด จากการเร ยน และความอ วนของน กเร ยน 2) ด านการจ ดการศ กษา จ ดเด น 1. โรงเร ยนจ ดหล กส ตรและการเร ยนการสอนให น กเร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ม หล กส ตร โครงการพ เศษ EP AP EEP วคทส. FLAP 2. โรงเร ยนได ร บความร วมม อจากผ ปกครองน กเร ยน ช มชน ศ ษย เก า สมาคมสถาบ น อ ดมศ กษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานเป นอย างด 3. ผ บร หาร คร และบ คลากร ท มเทเส ยสละในการทางาน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ร วมก น โดยเฉพาะคร ส วนใหญ เป นผ ม ความร และท กษในการจ ดการเร ยนการสอนด มาก จ ดท ควรพ ฒนา 1. พ ฒนาหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน เพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนให ส งย งข น 2. พ ฒนาการทางานแบบม ส วนร วมก บผ ปกครอง ช มชน และองค กรท เก ยวข อง 3. พ ฒนาคร ด านการใช ส อเทคโนโลย เพ อจ ดการเร ยนการสอน การพ ฒนาการเร ยน การสอนโดยใช การว จ ยในช นเร ยน 3) ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร จ ดเด น 1. โรงเร ยนม ขนาดใหญ สามารถสร างแหล งเร ยนร ภายในได อย างหลากหลาย 2. คร เป นผ ม ความร และท กษะในการจ ดการเร ยนการสอนด มาก ม ความพร อมท จะ พ ฒนาตนเอง จ ดท ควรพ ฒนา 1. โรงเร ยนควรจ ดห อง Resource Center เพ มเต ม เพ อให น กเร ยนเข าถ งแหล งเร ยนร ได ท วถ งและสะดวกข น 2. จ ดแหล งเร ยนร ให ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร 3. คร ส วนหน งย งจาเป นต องพ ฒนาด านการใช เทคโนโลย เพ อการจ ดการเร ยนการสอน ค

5 4) ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา จ ดเด น 1. โรงเร ยนจ ดโครงการและก จกรรมเพ อส งเสร มด านค ณธรรม จร ยธรรม ได หลากหลาย เช น โครงการค ายพ ฒนาค ณธรรมน กเร ยนด เป นศร แก เบ ญ โครงการ BMT POEM 2. โรงเร ยนจ ดโครงการและก จกรรมเพ อส งเสร มความเป นเล ศทางว ชาการ เช น Road to success, Math Contest, Science Test, โครงการทดสอบอ จฉร ยภาพภาษาไทยและ ส งคมศ กษา, การทดสอบทางว ชาการ TO EIC และการสอนเสร มเพ อเตร ยมสอบ O NET จ ดท ควรพ ฒนา ควรส งเสร มพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนด านค ณธรรม จร ยธรรม ไปพร อม ๆ ก บความเป นเล ศ ทางว ชาการ 5) ด านมาตรการส งเสร ม จ ดเด น โรงเร ยนสามารถจ ดโครงการและก จกรรมเพ อส งเสร ม เพ อพ ฒนาน กเร ยน คร และพ ฒนา โรงเร ยนให เป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภาพ ภายใต การบร หารจ ดการท ใช โรงเร ยนเป นฐาน จ ดท ควรพ ฒนา - แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ไปพร อมก บ ๆ ความเป นเล ศทาง ว ชาการ ตลอดจนเป นผ ใฝ ร ใฝ เร ยน สามารถศ กษาหาความร ด วยตนเอง ม ความสามารถในการค ด ว เคราะห และแก ป ญหาเป น 2. ส งเสร มพ ฒนาคร ให ม ความร ด ในว ชาท สอน สามารถใช ส อและเทคโนโลย เพ อช วยในการจ ด การเร ยนการสอนให มากข น 3. ส งเสร ม พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนให มากข น เช น ห องสม ดของกล มสาระ การเร ยนร และ Resource Center 4. ส งเสร ม พ ฒนาการทางานแบบม ส วนร วมของบ คลากร ม การทางานเป นท ม นาวงจร ค ณภาพ PDCA มาใช ในระด บกล มสาระการเร ยนร และบ คคลให มากข น 5. ส งเสร มการม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาระหว างโรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน คณะ กรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และองค กรท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา ให ม การพ ฒนาอย างย งย น ต อไป ง

6 จ คานา เอกสาร รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ฉบ บน จ ดทาข นเพ อ รายงานผล การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ในป การศ กษา 2556 ซ งเป นไปตามความ ม งหมายของการจ ดการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และแก ไข พ.ศ ท ได กาหนดหล กการสาค ญข อหน งค อ ให จ ดระบบประก น ค ณภาพการศ กษาท กระด บและประเภทการศ กษา และกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ หมวด 2 ข อ 14 (4) ท ให สถานศ กษาจ ดทารายงานประจาป ท เป นรายงานประเม นค ณภาพภายใน เน อหาสาระของเอกสาร ประกอบด วย บทสร ปสาหร บผ บร หาร ข อม ลพ นฐานของโรงเร ยน เก ยวก บผ บร หารโรงเร ยน คร และบ คลากร น กเร ยน งบประมาณ อาคารสถานท ช มชน หล กส ตร สถานศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น แหล งเร ยนร ผลงานด เด น และผลการประเม นค ณภาพภายในและ ภายนอกท ผ านมา แผนปฏ บ ต การประจาป 2556 ท ระบ งาน โครงการ ก จกรรมต าง ๆ ท เป นไปตาม กลย ทธ และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาเป นรายมาตรฐาน ต วบ งช สร ปผลการพ ฒนาและการนาไปใช โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ขอขอบค ณคณะคร น กเร ยน ผ ปกครอง ช มชน และผ เก ยวข อง ท กฝ ายท ม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนให ม ค ณภาพส งข นอย างต อเน อง หว งเป น อย างย งว า เอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ในการนาไปเป นฐานข อม ลสารสนเทศ เพ อการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน และการส งเสร ม สน บสน นของหน วยงาน องค กรต าง ๆ รวมท ง หน วยงานต นส งก ดในการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาต อไป

7 สารบ ญ ฉ เร อง หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร... ก คานา... จ สารบ ญ... ฉ บทท 1 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลท วไป ข อม ลผ บร หาร ข อม ลน กเร ยน ข อม ลคร และบ คลากร ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลงบประมาณ ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ผลการประเม นค ณภาพภายนอก ข อเสนอแนะจากผลการประเม นค ณภาพภายในและภายนอก สร ปสภาพป ญหา จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาในการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา การบร หารจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา บทท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท

8 เร อง หน า มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท มาตรฐานท ภาพรวมผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จานวน 5 ด าน 15 มาตรฐาน 65 ต วบ งช บทท 4 สร ปผลการพ ฒนาและการนาไปใช สร ปผลการดาเน นงานในภาพรวม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะทางาน/คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ของสถานศ กษา รายช อคณะกรรมการสถานศ กษา ผลส มฤทธ ทางการเร ยนป การศ กษา ผลการสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ช

9 1. ข อม ลท วไป บทท 1 ข อม ลพ นฐาน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ท ต ง เลขท 600 ถนนสรรพส ทธ ตาบลในเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ด อ บลราชธาน สหว ทยาเขต 1 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 โทรศ พท (045) , (045) โทรสาร (045) hotmail.com website: เป ดสอนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งระด บ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 เน อท 150 ไร - งาน 15.9 ตารางวา เขตพ นท บร การระด บม ธยมศ กษาป ท 1 ในเขต เทศบาลนครอ บลราชธาน จานวน 3 เขต ได แก เขตเทศบาล 04 เขตเทศบาล 07 และเขตเทศบาล 08 โดยร บร อยละ 50 และเขตบร การท วไปร อยละ 50 ประว ต โรงเร ยน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ต งข นตอนปลายสม ยร ชกาลท 5 เม อ พ.ศ ท ว ดส ป ฏ- นารามวรว หาร ใช ช อเด มว า โรงเร ยนอ บลว ทยาคม เป ดสอนในช นประถมศ กษาป ท 1-3 ร บน กเร ยน ท งบรรพช ต และคฤห สถ ชาย โดยได ร บพระราชทานทร พย จากพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล า- เจ าอย ห ว จานวน 10 ช ง เป นท นใช จ ายในการเร ยนการสอน พ.ศ โรงเร ยนย ายมาทาการท อาคารเร ยนหล งใหม ม มท งศร เม อง ด านท ศตะว นออก (บร เวณโรงเร ยนอน บาลป จจ บ น) เร ยกอาคาร ใหม ว า ต กเหล อง ประกอบพ ธ เป ดว นท 28 ก นยายน พ.ศ โดย จอมพลสมเด จพระเจ า บรมวงศ เธอ เจ าฟ าจ กรพงษ ภ วนาถ กรมหลวงพ ษณ โลก ประชานาถ และได ประทานนามโรงเร ยนว า โรงเร ยนต วอย างประจามณฑลอ บลราชธาน เบ ญจะมะมหาราช เพ อเป นอน สรณ ถวายแด พระบาท สมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว ร ชกาลท 5 และได โอนน กเร ยนคฤห สถ จากโรงเร ยนอ บลว ทยาคม มาเร ยนท โรงเร ยนแห งใหม โรงเร ยนจ งถ อว นท 28 ก นยายน ของท กป เป น ว นสถาปนาโรงเร ยน พ.ศ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชได ขยายช นเร ยนถ งช นประถมศ กษาป ท 6 ทาให ม น กเร ยนมากข น จ งได ร บงบประมาณสร างอาคารเร ยนหล งใหม ข นเม อ พ.ศ ในบร เวณท ศ ตะว นตกของศาลากลางจ งหว ดในป จจ บ น เป นอาคารไม สองช น 20 ห องเร ยน ทาพ ธ เป ดเม อว นท 7 เมษายน พ.ศ เป ดสอนในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-6 พ.ศ เป ดสอนในระด บเตร ยมอ ดมศ กษา แผนกว ทยาศาสตร พ.ศ เร มใช หล กส ตรม ธยมศ กษาตามแผนการศ กษาชาต พ ทธศ กราช 2503 พ.ศ เข าร วมโครงการพ ฒนาการศ กษาโรงเร ยนม ธยมศ กษาแบบประสม แบบท 1 ร นท 4 พ.ศ ย ายจากหล งศาลากลางจ งหว ดไปอย ตาบลท าว งห น ซ งเป นท ราชพ สด แปลง หมายเลข 1176 ในเน อท 150 ไร 15.9 ตารางวา ต งอย เลขท 600 ถนนสรรพส ทธ ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน เป ดทาการเร ยนการสอนในนาม โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ตามเด ม

10 พ.ศ ได ร บรางว ล โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ขนาดใหญ พ เศษ คร งท 1 พ.ศ ได ร บรางว ล โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ขนาดใหญ พ เศษ คร งท 2 พ.ศ เป นโรงเร ยนนาร องการปฏ ร ปการเร ยนร ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา แห งชาต และเข าร วมโครงการโอล มป กของศ นย สอวน. มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ เป นโรงเร ยนผ นาการใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ของสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาแห งชาต เข าร วมโครงการโรงเร ยนส เข ยวก บการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย และเป น สมาช กสภาผ ปกครองและคร แห งประเทศไทย พ.ศ เป นโรงเร ยนแกนนาการใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และใน ว นท 17 ธ นวาคม 2545 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เสด จเป ดพระบรม- ราชาน สาวร ย พระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล าเจ าอย ห ว และอาคาร ส ร นธร พ.ศ เป นโรงเร ยนแกนนาร วมพ ฒนาหล กส ตรคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร และ คอมพ วเตอร ร วมก บสถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และเป นสมาช กศ นย ความ เข าใจอ นด ระหว างชาต (CIU) พ.ศ ผ านการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน (รอบท 1) จากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) พ.ศ ได ร บรางว ล โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ขนาดใหญ พ เศษ คร งท 3 พ.ศ ผ านการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน (รอบท 2) จากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) และเข าร วม โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากลของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากล พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให เป นโรงเร ยนท ม ศ กยภาพส ง (Premium School) พ.ศ ได ร บรางว ล โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ขนาดใหญ พ เศษ คร งท 4 อาณาเขตโรงเร ยน - ท ศเหน อ (ด านหล ง) จรดบ านพ กอาจารย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน - ท ศใต (ด านหน า) จรดถนนสรรพส ทธ - ท ศตะว นออก จรดซอยช นจ ต - ท ศตะว นตก จรดถนนหน าท ทาการประปา ท ต ง เลขท 600 ถนนสรรพส ทธ ตาบลในเม อง อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน โทรศ พท (045) , โทรสาร (045) ระยะทางห างจากศาลากลางจ งหว ด 1.6 ก โลเมตรและห างจาก สพม.29 เป นระยะทาง 15 ก โลเมตร ปร ชญาของโรงเร ยน ประพฤต ด ม ว ฒนธรรม นาส งคม คต ธรรมของโรงเร ยน ได ร บพระราชทานคต ธรรมจากสมเด จพระส งฆราช ว า ส พ พตธม มสง คโม วฑ ฒต ผ ม ความประพฤต ธรรม ส งคมด ย อมเจร ญ 2

11 เอกล กษณ ของโรงเร ยน ความเป นเล ศทางว ชาการ อ ตล กษณ ของน กเร ยน ต นแบบคนด ศ กด ศร แห ง เบ ญฯ (ม ค ณสมบ ต ตาม สมรรถนะ และค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ของโรงเร ยน) ส ประจาโรงเร ยน เข ยว-แดง และธงโรงเร ยนม พ นส เข ยว-แดงตามแนวยาว ส ญล กษณ ประจาโรงเร ยน 3 ไทรงาม ตราประจาโรงเร ยน เคร องหมายชฎาเปล งร ศม ล อมรอบเลข 5 อ นเป นส ญล กษณ ของร ชกาลท 5 ม ฐานรองร บเป นร ปดอกบ ว ซ งหมายถ ง ส ญล กษณ ของจ งหว ดอ บลราชธาน ทาเน ยบผ บร หารโรงเร ยน 1. ราชบ ร ษอ ม ส วรรณ พ.ศ อามาตย ตร เจ ม ย วจ ต พ.ศ อามาตย ตร ละม น พ.ศ ราชบ ร ษผ ง ผโลปการ พ.ศ รองอามาตย ตร ข นโกศลเศรษฐ พ.ศ รองอามาตย ตร ข นประสงค จรรยา พ.ศ รองอามาตย ตร ทองอ นทร ภ ร พ ฒน พ.ศ รองอามาตย ตร น อม (น อม วนรมย ) พ.ศ นายสกล ส งหไพศาล พ.ศ นายเข บ พฤกษพ ท กษ พ.ศ นายว น ย เกษมเศรษฐ พ.ศ นายขว ญ จ นทนป ม พ.ศ นายเนย วงศ อ ท ม พ.ศ นายบ ญญ ต บ รณะห ร ญ พ.ศ

12 4 15. นายอ ดร มหาเมฆ พ.ศ นายคาพ นธ คงน ล พ.ศ นายมงคล ส วรรณพงศ พ.ศ นายประด ษฐ ศร วรมาศ พ.ศ นายว น ย เสาห น พ.ศ นายสมพงษ โลมะร ตน พ.ศ นายอ ทธ พล ทองปน พ.ศ นายสมจ ต บ ตรทองท ม พ.ศ นายประยงค แก นลา พ.ศ ป จจ บ น เก ยรต ประว ต ของโรงเร ยน - ได ร บรางว ลโรงเร ยนรางว ลพระราชทานขนาดใหญ พ เศษ คร งท 1 ป การศ กษา 2527 คร งท 2 ป การศ กษา2538 คร งท 3 ป การศ กษา 2549 และคร งท 4 ป การศ กษา ผ านการประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน (รอบท 2) จาก สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) และเข าร วมโครงการ โรงเร ยนมาตรฐานสากลของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให เป นโรงเร ยนมาตรฐานสากล พ.ศ ได ร บการค ดเล อกให เป นโรงเร ยนท ม ศ กยภาพส ง (Premiun School) พ.ศ แผนผ งโรงเร ยน

13 5 2. ข อม ลผ บร หาร 1) ผ อานวยการโรงเร ยน ดร.ประยงค แก นลา โทรศ พท ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาเอก สาขาคร ศาสตร ด ษฎ บ ณฑ ต การบร หารการศ กษา ดารงตาแหน งท โรงเร ยนน ต งแต 1 ก มภาพ นธ 2554 จนถ งป จจ บ น เป นเวลา 3 ป 3 เด อน 2) รองผ อานวยการโรงเร ยน 4 คน 2.1 นายอ ทธ พล หงส ทอง ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท โทรศ พท ร บผ ดชอบกล ม/ฝ าย บร หารว ชาการ 2.2 นายส ช พ ต มส งข ทอง ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท โทรศ พท ร บผ ดชอบกล ม/ฝ าย บร หารท วไป 2.3 นางล ดดา จ ตรมาศ ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท โทรศ พท ร บผ ดชอบกล ม/ฝ าย บร หารก จการน กเร ยน 2.4 นายศ กด ส ทธ ทวยทน ว ฒ การศ กษาส งส ด ปร ญญาโท โทรศ พท ร บผ ดชอบกล ม/ฝ าย อานวยการและบร หารงบประมาณ 3. ข อม ลน กเร ยน 1) จานวนน กเร ยนในเขตพ นท บร การท งส น 600 คน 2) จานวนน กเร ยนในโรงเร ยนท งส น 4,548 คน จาแนกตามระด บช นท เป ดสอน เพศ จานวนน กเร ยนเฉล ย ระด บช นเร ยน จานวนห อง รวม ชาย หญ ง ต อห อง ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม , ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม , รวมท งหมด ,

14 6 3) จานวนน กเร ยนท ม น าหน กส วนส งตามเกณฑ ของกรมอนาม ย 4275คน ค ดเป นร อยละ 94 4) จานวนน กเร ยนท จบหล กส ตร ช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 691 คน ค ดเป นร อยละ 95 ช นม ธยมศ กษาป ท 6 จานวน 762 คน ค ดเป นร อยละ 95 5) อ ตราส วนคร : น กเร ยน = 1 : ) จานวนน กเร ยนท เข าร วมก จกรรมศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป วรรณคด และน นทนาการ 4,102 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นล กท ด ของพ อแม ผ ปกครอง 4,548 คน ค ดเป นร อยละ 100 8) จานวนน กเร ยนท ม ค ณล กษณะเป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยน 4,548 คน ค ดเป นร อยละ 100 9) จานวนน กเร ยนท ทาก จกรรมบาเพ ญประโยชน ต อส งคมท งในและนอกสถานศ กษา 4,093 คน ค ดเป นร อยละ 90 10) จานวนน กเร ยนท ม บ นท กการเร ยนร จากการอ านและการส บค นจากเทคโนโลย สารสนเทศอย าง สม าเสมอ 3,957 คน ค ดเป นร อยละ 87 11) จานวนน กเร ยนท ผ านการประเม นความสามารถด านการค ดตามท กาหนดในหล กส ตร สถานศ กษา 4,548 คน ค ดเป นร อยละ ) จานวนน กเร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นตามความสามารถในการปร บต วเข าก บส งคม ตามท ก าหนดในหล กส ตรสถานศ กษา 4,548 คน ค ดเป นร อยละ ข อม ลคร และบ คลากร ม คร และบ คลากร รวม 328 คน จาแนกเป นคร ประจาการ 226 คน คร อ ตราจ าง 34 คน และบ คลากรอ น 68 คน 5. ข อม ลอาคารสถานท อาคารเร ยนจานวน 7 หล ง อาคารประกอบจานวน 10 หล ง ส วม 8 หล ง สระว ายน า - สระ สนามฟ ตบอล 1 สนาม สนามบาสเก ตบอล 3 สนาม สนามเทนน ส - สนามอ นๆ (ระบ ) สนามฟ ตซอล 2 สนาม สนามเซป กตะกร อ 2 สนาม สนามวอลเลย บอล 2 สนาม 6. ข อม ลงบประมาณ 1) เง นเด อนและเง นค าตอบแทน / ว ทยฐานะ 125,100,720 บาท 2) เง นอ ดหน นรายห ว 17,055,400 บาท 3) เง นนอกงบประมาณ (บาร งการศ กษาห องเร ยนพ เศษ) 23,094,000 บาท 4) เง นนอกงบประมาณ (พ ฒนาค ณภาพห องเร ยนปกต ) 24,686,400 บาท 7. ข อม ลสภาพช มชนโดยรวม 1) สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยนม ล กษณะเป นช มชนเม องประชากรหนาแน น ม ประชากร ประมาณ 80,000 คน บร เวณใกล เค ยงโดยรอบโรงเร ยน ได แก มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน พ พ ธภ ณฑ ว ทยาศาสตร ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม สาน กงานเกษตรอาเภอเม องอ บลราชธาน แขวงการทาง

15 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและ พลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ แลเทคโนโลย ภาษา ต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษาฯ ส ขศ กษาและ พลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พ แลเทคโนโลย ภาษา ต างประเทศ ก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยน 7 อ บลราชธาน โรงเร ยนเทศบาลนครอ บล 1 (สาม คค ว ทยาคาร) โรงเร ยนว ดท าว งห น และว ดท าว งห น อาช พหล กของช มชน ค อ ค าขาย เกษตรกร ร บจ าง และข าราชการ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ประเพณ / ศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท เป นท ร จ กโดยท วไป ค อ เทศกาลแห เท ยนพรรษา 2) ผ ปกครองส วนใหญ จบการศ กษาระด บ ปร ญญาตร อาช พหล ก ค อ ร บราชการ พน กงาน บร ษ ท ร ฐว สาหก จ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ฐานะทางเศรษฐก จด 3) โอกาสและข อจาก ดของโรงเร ยน โรงเร ยนได ร บความร วมม อ สน บสน นในการจ ดการศ กษาจากผ ปกครอง สมาคมผ ปกครอง และคร ศ ษย เก า เบ ญจะมะมหาราชสมาคม คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน และสถาบ น อ ดมศ กษา ท ร วมทา MOU ด วยด มาโดยตลอด 8. โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ ดสอนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โดยได จ ดส ดส วนกล มสาระการเร ยนร และเวลาเร ยน ด งแสดงในตารางต อไปน ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น (ม.1-ม.3) หล กส ตรว ทย คณ ต อ งกฤษ เวลาเร ยน (ช วโมงต อป ) ระด บ ช น รวม ม ม ม รวม ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เวลาเร ยน (ช วโมงต อป ) ระด บ ช น รวม ม ม ม รวม

16 8 9. แหล งเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น 1) ห องสม ดม ขนาด 630 ตารางเมตร จานวนหน งส อในห องสม ด 30,607 เล ม การส บค นหน งส อและการย ม-ค น ใช ระบบ คอมพ วเตอร เพ อการส บค น จานวนน กเร ยนท ใช ห องสม ดในป การศ กษาท รายงาน เฉล ย 1,500 คนต อว น ค ดเป น ร อยละ 33 ของน กเร ยนท งหมด 2) ห องปฏ บ ต การ ห องปฏ บ ต การว ทยาศาสตร จานวน 6 ห อง ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน 6 ห อง ห องปฏ บ ต การทางภาษา จานวน 8 ห อง ห องปฏ บ ต การคหกรรม จานวน 4 ห อง ห องปฏ บ ต การเกษตรกรรม จานวน 2 ห อง ห องปฏ บ ต การธ รก จ จานวน 1 ห อง ห องปฏ บ ต การนาฏศ ลป จานวน 1 ห อง ห องปฏ บ ต การดนตร ไทย จานวน 1 ห อง ห องปฏ บ ต การโปงลาง จานวน 1 ห อง 3) คอมพ วเตอร จานวน 500 เคร อง ประเภทการเช อมต อ ( ) ADSL ( ) LeasedLine ( ) Sattlelite ( ) อ น ๆ ความเร วอ นเทอร เน ต ( ) 2Mbps ( ) 4Mbps ( ) 6Mbps ( ) 9Mbps ใช เพ อการเร ยนการสอน 186 เคร อง ใช เพ อส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ต 120 เคร อง ใช เพ อการบร หารจ ดการ 194 เคร อง จานวนน กเร ยนท ส บค นข อม ลทางอ นเทอร เน ตในป การศ กษา 2556 เฉล ย 4548 คน ต อส ปดาห ค ดเป นร อยละ 100 ของน กเร ยนท งหมด 4) แหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยน - คอมพ วเตอร ม จำนวนท งหมด 500 เคร อง ใช เพ อกำรเร ยนกำรสอน 186 เคร อง ใช ส บค นทำงอ นเทอร เน ต 120 เคร อง ใช ในสำน กงำนและงำนบร หำร 194 เคร อง - เว บไซต โรงเร ยน - ห องสม ดขนำด 630 ตำรำงเมตร ม หน งส อจำนวน 30,607 เล ม กำรส บค นหน งส อและกำรย ม ค น ใช ระบบคอมพ วเตอร เพ อกำรส บค น จำนวนน กเร ยนท ใช ห องสม ด ค ดเป น 1,500 คน/ว น - ห องปฏ บ ต กำร จำนวน 26 ห อง ได แก ห องปฏ บ ต กำรว ทยำศำสตร ห องปฏ บ ต กำร คณ ตศำสตร ห องปฏ บ ต กำรภำษำไทย ห องปฏ บ ต กำรภำษำต ำงประเทศ ห องสม ด/ศ นย ส อกล มสำระ กำรเร ยนร 8 แห ง

17 9 - พ นท ปฏ บ ต ก จกรรม / น นทกำร ได แก สนำมก ฬำ ศ นย ก ฬำ โรงพลศ กษำ หอประช ม อเนกประสงค ลำนดนตร /ศ ลปะ หอประช มเบญจำน สรณ หอประช มส น ย ตร ยำงก รศร ห องโสต ท ศนศ กษำ ห องสม ด ลำนเบญจมศ ร ลำนบ ณฑ ต บร เวณหน ำเสำธง สระน ำ ห องโครงกำรพ เศษ ห องแนะแนว และห องคณะกรรมกำรน กเร ยน - สวนพฤกษศำสตร (ลำนเจ ำแม ไทรงำม) พ.ศ ) แหล งเร ยนร ภำยนอกโรงเร ยน - ศ นย อ ต น ยมว ทยำภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ - สำน กงำนเกษตร จ งหว ดอ บลรำชธำน - ร ำนฝ ำยเข น - พ พ ธภ ณฑสถำนแห งชำต จ งหว ดอ บลรำชธำน - ร ำนมำโนชญ พ นธ ไม - กองบ งค บกำรตำรวจภ ธร จ งหว ดอ บลรำชธำน - สนำมบ นนำนำชำต - โรงพยำบำลสรรพส ทธ ประสงค จ งหว ดอ บลรำชธำน - หจก.ก ำวหน ำไก สด - อ ทยำนแห งชำต ผำแต ม แก งตะนะ ดงนำทำม ยอดโดม - มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน มหำว ทยำล ยรำชภ ฏอ บลรำชธำน มหำว ทยำล ยรำชธำน - ศ นย พ ฒนำค ณธรรมว ดป ำดงใหญ ว งอ อ ว ดส ป ฏนำรำมวรว หำร ว ดศร อ บลร ตนรำมฯ ว ดท ำว งห น ว ดหนองบ ว ว ดหนองป ำพง ว ดบ ำนยำงน อย 10. ผลงานด เด นในรอบป ท ผ านมา 10.1 ผลงานด เด น ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล สถานศ กษา ได ร บรางว ลโรงเร ยนรางว ลพระราชทาน ระด บประเทศ ผ บร หาร ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยน 1. เป นผ ช วยท ปร กษาโครงการพระด าร งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน ม หน าท ต ดตามงานในโครงการและเฝ าถวาย รายงานสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ป ละ 2 คร ง ในฐานะผ ช วยท ปร กษาประสานงาน สวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนในเขตภาค อ สานตอนล างตามโครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราช ดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร (อพ.สธ.) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรม พ ชอ นเน องมาจาก พระราชดาร สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดาฯสยามบรมราช ก มาร (อพ.สธ.)

18 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล 2. ได ร บค ดเล อกจาก Asia Pacific Centre of Educational International Understanding under auspice UNESCO Asia Pacific Centre of Educational International Understanding under auspice UNESCO (APCEIU) (APCEIU) ให เข าร วมประช ม Asia Pacific Leadership Academy for School Principals (APLASP) ในฐานะ ต วแทนประเทศไทย ระหว างว นท ต ลาคม 2556 ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล 3. ได ร บโล บ คคลด เด น สาขา สมาคมผ ส อข าวอ บลราชธาน น กบร หารด านการศ กษา 4. ได ร บโล ศ ษย เก าด เด น ประจา ป 2555 จากสาขาว ชา การบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 5. ได ร บค ดเล อกเป นผ บร หาร สถานศ กษาต นแบบ สาน กงาน เขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ได ร บโล พ อราชภ ฏด เด น ประจาป 2556 ประเภทพ อท เป น บ คคลภายนอก คร ค ณคร ร จ วรรณ อาจกมล เล อนว ทยฐานะเป นเช ยวชาญ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ คร จานวน 9 คน เล อนว ทยฐานะเป นชานาญการพ เศษ ในกล มสาระต าง ๆ คร จบการศ กษาระด บ ปร ญญาโท จานวน 54 คน และก าล งศ กษาในระด บ ปร ญญาเอก จ านวน 5 คน มหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต 29 มหาว ทยาล ยราชภ ฏ อ บลราชธาน 10

19 11 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล คร จานวน 54 คน ได ร บค ดเล อกเพ อร บรางว ล ค ร สภา หน งแสนคร ด ค ณคร ประสาร บ ญเฉล ยว ได ร บรางว ลเหร ยญทอง ด านว ชาการ ยอดเย ยมภาษาไทย ระด บม ธยมศ กษา ตอนปลาย ในการประกวดรางว ลผ ม ผลงานด เด นประสบผลสาเร จเป นท ประจ กษ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจา ป 2556 ระด บชาต ค ณคร กนกพร ส ขสาย ได ร บรางว ลเหร ยญทอง ด านว ชาการ ส งคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในการประกวดรางว ลผ ม ผลงานด เด น ประสบผลสาเร จเป นท ประจ กษ เพ อ ร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ระด บชาต ดร.เบญจว ลย บ ปผาพ นธ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น ด านว ชาการ ส งคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ในการประกวดรางว ลผ ม ผลงานด เด น ประสบผลสาเร จเป นท ประจ กษ เพ อ ร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ระด บชาต น กเร ยน น กเร ยนโรงเร ยนเบ ญจะมะ มหาราช จานวน 4 คน - นางสาวอรส น ส ทธส งห ได ร บรางว ลชมเชย ระด บ ม นางสาวม งขว ญ แนวจาปา ได ร บรางว ลชมเชย ระด บ ม.4 6 ได ร บค ดเล อกไปเข าร วมการประช ม Student Forum Of UNESCO ASP net in the Asia Pacific Region 2013 ระหว างว นท 1 4 พฤศจ กายน 2556 ณ เม องซาไก ประเทศญ ป น ชนะการประกวดเร ยงความเน องใน วาระ 150 ป พระราชสมภพสมเด จ พระศร สวร นท รา บรมราชเทว พระพ นว สสาอ ยย กาเจ า ได ร บ เก ยรต บ ตรจากกระทรวงศ กษาธ การ

20 12 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล การแข งข นงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร ง ท 63 โรงเร ยนเบ ญจะมะ มหาราช ได เป น ต วแทนระด บเขตพ นท การศ กษา เพ อไปแข งข นใน ระด บภาค จานวน 56 ก จกรรม ได เป นต วแทนระด บ ภาคเพ อไปแข งข นระด บชาต จานวน 13 รายการ และ ได ร บรางว ลในการแข งข น ระด บชาต จานวน 8 รายการ 1) การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ Impromstu Speach ม.4 6 ได ร บรางว ลชนะเล ศเหร ยญทอง อ นด บ 1 2) การแข งข นการแสดงนาฏศ ลป ไทย อน ร กษ ม.1-3 ได ร บรางว ล รองชนะเล ศเหร ยญทอง อ นด บ 1 3) การแข งข นการกล าวส นทรพจน ม.1-3 ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ เหร ยญทอง อ นด บ 1 4) การแข งข นเด ยวซออ ม.1-3 ได ร บรางว ลเหร ยญทอง อ นด บ 4 5) การแข งข นเด ยวจะเข ม.4-6 ได ร บรางว ลเหร ยญทองอ นด บ 5 6) การแข งข นวงเคร องสายวงเล ก ผสมข ม ม.1-6 ได ร บรางว ล เหร ยญทอง อ นด บ 7 7) การแข งข นวงป พาทย ไม นวมผสม เคร องสายวงเล ก ม.1-3 ได ร บ รางว ลเหร ยญทอง อ นด บ 10 8) การแข งข นข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ม.1-3 รางว ล เหร ยญทองอ นด บ 10 วงดนตร ไทย โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได ร บรางว ลจากการประกวดดนตร ไทยภาคตะว นออกเฉ ยง - เหน อ ช งถ วยพระราชทานสมเด จพระเทพ- ร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และถ วยประทานพระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชา- ท น ดดามาต คร งท 13 ณ มหาว ทยาล ย ขอนแก น จ งหว ดขอนแก น 1) รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภท วงเคร องสายประสมป พาทย เคร องค ระด บม ธยมศ กษา พร อมเง นรางว ล 10,000 บาท

21 13 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล 2) รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภทวงเคร องสายเคร องเด ยว ระด บม ธยมศ กษา พร อมเง น รางว ล 6,000 บาท วงโปงลาง โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช นายศ ภว ชญ เจ ยรก ล นายก องเก ยรต พรโสม นางสาวสม ตา จ ตส นต ก ล นายศ ภว ทย เจ ยรก ล นายส ร นทร โชต น รม ต นายว ภาช ก ตต ธ รวงศ นางสาวปณ ตา ชวนราล ก นายธน ทอง มงคลแก ว และ นายว ภาช ก ตต ว รวงศ ได ร บค ดเล อกจากสภาว ฒนธรรม พ นบ านโลก (Cioff World) ให ไป แสดงศ ลปะพ นบ าน (โปงลาง) ในงาน Festival De Conforlens ระหว าง ว นท 21 ก.ค. 27 ส.ค ณ ประเทศฝร งเศส ได ร บรางว ลชนะเล ศการสอบแข งข น คณ ตศาสตร ประจาป 2556 ระด บ ม ธยมศ กษาตอนต น ซ งจ ดโดย สมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บโล พระราชทานรางว ลชนะเล ศสมเด จ พระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลป ยา- ณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาส ราชนคร นทร น กเร ยนได ร บรางว ลชนะเล ศ (ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) การสอบ แข งข นคณ ตศาสตร ประจาป 2556 สมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ ระด บม ธยม- ศ กษาตอนต น น กเร ยนได ร บรางว ลรองชนะเล ศ (ภาคตะว นออกฉ ยงเหน อ) การสอบ แข งข นคณ ตศาสตร ประจาป 2556 สมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราช ปถ มภ ระด บม ธยม- ศ กษาตอนปลาย ได ร บรางว ลชนะเล ศการแข งข นตอบ ป ญหาทางว ทยาศาสตร ระด บช น ม ธยมศ กษาตอนปลาย จากสมาคม ว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยใน พระบรมราช ปถ มภ

22 14 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล เด กหญ งฐ ตา แซ จ ง เด กหญ งธฤต ศร อ บล และ เด กหญ งบ ญจ รา ถน ดค า ได ร บรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 การแข งข นอ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ม.1 - ม.3 งานศ ลป- ห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ระด บภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ นางสาวนร สราภรณ ช นทว น นางสาวอมราวด บ ญจอง และนายว ชรพล ทองค นายจ ราย ส พรมเพ ญ นายธน ทอง มงคลแก ว และ นายว ภาช ก ตต ว รวงศ เด กหญ งธ นยพร ภาต ยะข นฑ เด กหญ งลล ตา นามศร และ เด กหญ งสร อยอ จฉรา ยอดค ร นางสาวศ ร นญา ส วรรณโค ได ร บรางว ลชมเชยการแข งข น อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.4 - ม.6 งานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยน คร งท 63 ประจา ป การศ กษา 2556 ระด บภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได ร บรางว ลชมเชยการแข งข น อ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.4 - ม.6 งานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยน คร งท 63 ประจา ป การศ กษา 2556 ระด บภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น จากการ แข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ระด บประเทศ ได ร บรางว ลชนะเล ศ น กเร ยนด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ระด บประเทศ ร บเก ยรต บ ตรและท น การศ กษา 40,000 บาท จาก สาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานร วมก บธนาคารออมส น เด กหญ งป นส ดา บ บผาหอม เด กหญ งอรนล น ตล บทอง เด กหญ งส ร โชค โกศ ลว ตร เด กหญ งป ณยาพร ศาลาส ข และเด กหญ งน สากร ม ลสาร ได ร บรางว ลชนะเล ศโครงงานอาเซ ยน ตามโครงการประช มว ชาการ ร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร แห งชาต คร งท 14

23 15 ประเภท ระด บรางว ล/ช อรางว ลท ได ร บ หน วยงานท มอบรางว ล รางว ลชนะเล ศการแข งข นว ายน า ช งชนะเล ศแห งประเทศไทย แบ งกล ม อาย จากสมาคมว ายน าแห งประเทศ ไทย และได ร บท นเร ยนฟร ท มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต จนถ งระด บปร ญญาโท รางว ลชนะเล ศการแข งข นว ายน า ช งชนะเล ศแห งประเทศไทย จาก สมาคมว ายน าประเทศไทย ได ร บค ดเล อกเป นต วแทนท มชาต ไทย ช ดใหญ เตร ยมเข าร วมการแข งข น ก ฬาเอเช ยนอ นดอร ท ประเทศ เกาหล ใต และเตร ยมเข าร วมแข งข น ก ฬาซ เกมส คร งท 28 ท ประเทศพม า เหร ยญทองแดงจากการแข งข นว ายน า ท าฟร สไตล 200 เมตร ในการแข งข น ก ฬาซ เกมส คร งท 28 ณ ประเทศพม า นายสาร ศ ธ วงศ ได ร บรางว ล จากการแข งข นก ฬาว ายน าใน ระด บต าง ๆ ด งน ร บรางว ลชนะเล ศจากการ ประกวดซ คอน สแควร เช ยร ล ดเดอร แห งประเทศไทย ร บถ วยพระราชทานสมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ สยาม บรมราชก มาร ประจ าป.2556 ท มเช ยร ล ดเดอร โรงเร ยน เบ ญจะมะมหาราช ได ร บ ค ดเล อกจากสมาคมเช ยร ล ดเดอร ไทย ให เป นต วแทน ประเทศไทยเข าร วมแข งข น รายการ The 2014 ICU World Cheerleading Championships ระหว าง ว นท เมษายน 2557 ณ เม องออล นโด ร ฐฟลอร ดา ประเทศสหร ฐอเมร กา โดย ม ผ เข าร วมการแข งข น 55 ประเทศ จากท วโลก

24 ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2555 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน การประเม นค ณภาพภายใน ผลการประเม นตนเอง ของสถานศ กษา ผลการประเม น โดย สพม. 29 ค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ด เย ยม ด เย ยม มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยม ด เย ยม ด เย ยม ท พ งประสงค มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง ด เย ยม ด เย ยม มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป น ระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหา ได อย างม สต สมเหต ผล มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตาม หล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต การจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย าง ม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน อย างรอบด าน มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและ การบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวง ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม

25 17 มาตรฐานการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน การสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร อ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ท กาหนดข น มาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนา และส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บ ค ณภาพส งข น การประเม นค ณภาพภายใน ผลการประเม นตนเอง ของสถานศ กษา ผลการประเม น โดย สพม. 29 ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม 12. ผลการประเม นค ณภาพภายนอก ผลการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานการศ กษาระด บข นพ นฐานเพ อการประเม นค ณภาพ ระด บค ณภาพ ภายนอก ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด านผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ส ขน ส ย ส ขภาพกาย และส ขภาพจ ตท ด มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ส นทร ยภาพ และล กษณะน ส ยด านศ ลปะ ดนตร และก ฬา มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดว เคราะห ค ดส งเคราะห ม ว จารณญาณ ม ความค ดสร างสรรค ค ดไตร ตรอง และ ม ว ส ยท ศน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง มาตรฐานท 7 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถ ทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต

26 18 มาตรฐานการศ กษาระด บข นพ นฐานเพ อการประเม นค ณภาพ ภายนอก ด านคร มาตรฐานท 8 คร ม ค ณว ฒ / ความร ความสามารถตรงก บงานท ร บผ ดชอบ และม คร เพ ยงพอ มาตรฐานท 9 คร ม ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอน อย างม ประส ทธ ภาพ และเน นผ เร ยนเป นสาค ญ ด านผ บร หาร มาตรฐานท 10 ผ บร หารม ภาวะผ นาและม ความสามารถในการบร หาร จ ดการ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดองค กรโครงสร าง และการ บร หารงานอย างเป นระบบ ครบวงจร ให บรรล เป าหมาย การศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมและการเร ยนการสอน โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม หล กส ตร ท เหมาะสมก บผ เร ยนและ ท องถ น ม ส อการเร ยนการสอนท เอ อต อการเร ยนร มาตรฐานท 14 สถานศ กษาส งเสร มความส มพ นธ และความร วมม อ ก บช มชนในการพ ฒนาการศ กษา ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก โรงเร ยนม ผลการประเม นระด บค ณภาพ ด มาก โดยม ค าเฉล ย 3.75 ผลการร บรองมาตรฐานค ณภาพ ร บรอง ไม ร บรอง 13. ข อเสนอแนะจากผลการประเม นค ณภาพภายในและภายนอก จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนา และข อแสนอแนะจากการต ดตามตรวจสอบค ณภาพภายในของ สถานศ กษา โดยสถานศ กษา และ/หร อหน วยงานต นส งก ด สพม.29 ด านค ณภาพผ เร ยน จ ดเด น/โอกาสท ทาให ม ค ณภาพ 1. ผ ปกครอง และน กเร ยน ม ความพร อมทางเศรษฐก จ และการศ กษา ทาให น กเร ยนได ร บการ ส งเสร มจากครอบคร วจ งทาให การดาเน นงานโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนได ผลตาม เป าหมายท ก าหนดไว 2. ความร วมม อก นระหว างโรงเร ยน และช มชน ท ร วมม อก นพ ฒนาน กเร ยนได อย างเต ม ศ กยภาพ 3. ช มชน ผ ปกครอง ศ ษย เก า ให ความร วมม อในการช วยพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนอย างเส ยสละและเต มใจ

27 4. โรงเร ยนม โครงการส งเสร มร กการอ าน ท คร ท ปร กษาให ความร วมม อในการส งเสร มและ พ ฒนาน กเร ยนอย างเต มศ กยภาพ ม ห องส บค น ม ระบบอ นเทอร เน ตความเร วส ง พร อมระบบเคร อข ายไร สายกระจายท วบร เวณโรงเร ยน และท น กเร ยนสามารถส บค นหาข อม ลได อย างสะดวก 5. โรงเร ยนม การส งเสร มและสน บสน นให ม การพ ฒนาด านการอ าน โดยม โครงการส งเสร ม การอ าน และแทรกบ รณาการเข าไปในแผนการจ ดการเร ยนร ท กรายว ชา และม การต ดตามผลและ ประเม นผลในท กรายว ชา และม การตรวจสอบและต ดตามผลจากคณะกรรมการท ได ร บมอบหมายอ ก คร งหน ง 6. โรงเร ยนม แผนงานโครงการห องเร ยนพ เศษ เพ อพ ฒนาน กเร ยนให ได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถเต มตามศ กยภาพ ท งด านว ชาการ และด านความสามารถต างๆ 7. โรงเร ยนม โครงการส งเสร มให น กเร ยนเร ยนร การวางแผนการทางาน เช น การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนเก ยวก บโครงงานอาช พ และการจ ดทาโครงงานในท กกล มสาระการเร ยนร จ ดท ควรพ ฒนา/อ ปสรรคท ท าให ไม ม ค ณภาพ 1. ช มชนม สถานบร การร านเกมส เป นจานวนมาก ทาให โรงเร ยนจะต องม ภาระในการก าก บ ด แลให เข มแข งข น 2. ว ฒนธรรมการเปล ยนแปลงทางส งคมและอาช พรอบๆ โรงเร ยน ม ผลกระทบต อการก าก บ ด แลน กเร ยนในบางส วน 3. ห องส บค นย งไม เพ ยงพอก บปร มาณของจานวนน กเร ยน 4. ระบบการค ดเล อกน กเร ยนเข าศ กษาต อในโรงเร ยนได ร บผลกระทบจากนโยบายของร ฐบาล และน กการเม องในระด บต าง ๆ จ งทาให น กเร ยนม ความแตกต างก นมาก ซ งม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา 5. การต ดตามผลสาเร จของน กเร ยนท จบการศ กษาออกไปว าม การประกอบอาช พสาขาใดบ าง และประสบผลสาเร จเป นเช นไร ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. โรงเร ยนควรเน นให น กเร ยนม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน อ กท งการม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น 2. ว ฒนธรรมการเปล ยนแปลงทางส งคมและอาช พรอบๆ โรงเร ยน ม ผลกระทบต อการก าก บ ด แลน กเร ยนในบางส วน ควรฝ กให น กเร ยนยอมร บในความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง และตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม 3. ห องส บค นหร อห องคอมพ วเตอร เพ อการส บค นย งไม เพ ยงพอก บความต องการของน กเร ยน 4. น กเร ยนควรม การนาเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเองมากข น ม ความค ดร เร มและสร างสรรค ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ 5. ระบบการค ดเล อกน กเร ยนเข าศ กษาต อในโรงเร ยนได ร บผลกระทบจากนโยบายของร ฐบาล และน กการเม องในระด บต าง ๆ จ งทาให น กเร ยนม ความแตกต างก นมาก ซ งม ผลต อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของโรงเร ยน 6. ควรม การต ดตามผลสาเร จของน กเร ยนท จบการศ กษาออกไปว าม การประกอบอาช พสาขา ใดบ าง และประสบผลสาเร จเป นเช นไร เพ อนามาประกอบการวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อไป 19

28 ด านการจ ดการศ กษา จ ดเด น/โอกาสท ทาให ม ค ณภาพ 1. โรงเร ยนม นโยบายส งเสร มให ม การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ม ความร ความสามารถ เพ อท จะ พ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพอย างเต มท โดยม การจ ดต งศ นย ส งเสร มและพ ฒนาว ชาช พ พร อมท งสน บสน นงบประมาณเพ อพ ฒนาบ คลากรอย างเต มท และม การประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน ของบ คลากรอย างต อเน อง 2. โรงเร ยนม การบร หารจ ดการด วยระบบย ดโรงเร ยนเป นฐาน (SBM) โดยพ นฐาน และย ด หล กธรรมาภ บาลกระจายอานาจให องค กรภายในม อานาจในการบร หารจ ดการโดยความร วมม อของ บ คลากรท กฝ าย 3. โรงเร ยนม การบร หารจ ดการโดยได ร บการสน บสน นและช วยเหล อจากองค กรหลายองค กร จ งสร างความเข มแข งในการบร หาร ซ งส งผลด ต อการบร หารภายในสถานศ กษา 4. โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตรท หลากหลาย เพ อสนองต อความร ความสามารถ และศ กยภาพ ของผ เร ยน เช น หล กส ตรห องเร ยนพ เศษว ทย คณ ต หล กส ตรห องเร ยนด านภาษาอ งกฤษ (EP) ฯลฯ 5. โรงเร ยนได ร บการสน บสน นจากหน วยงานภาคร ฐ เพ อพ ฒนาห องปฏ บ ต การสาหร บน กเร ยน โครงการพ เศษต างๆ ทาให ม ความพร อมในการจ ดการเร ยนการสอนสาหร บหล กส ตรเฉพาะ 6. โรงเร ยนม การสร างความตระหน กให คร และบ คลากรท กคนได เห นความสาค ญของ การพ ฒนาค ณภาพน กเร ยนโดยย ดมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษาเป นหล ก จ ดท ควรพ ฒนา/อ ปสรรคท ท าให ไม ม ค ณภาพ 1. การจ ดสรรตาแหน งบ คลากรส าหร บโรงเร ยนและสาขาว ชาย งไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต องการของโรงเร ยน เน องจากม ป จจ ยท เป นป ญหาและอ ปสรรคหลายด าน 2. ห องปฏ บ ต การสาหร บน กเร ยนท วไปซ งเป นน กเร ยนท ม จานวนมากย งไม เพ ยงพอสาหร บ น กเร ยนด งกล าว เพราะงบประมาณสาหร บน กเร ยนส วนน เป นงบประมาณรายห ว จ งต องม การขอ สน บสน นจากภาคร ฐและองค กรช มชนต าง ๆ ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา 1. การจ ดสรรตาแหน งบ คลากรและสาขาว ชาสาหร บโรงเร ยนจากหน วยงานต นส งก ดย งไม เป นไปตามเป าหมายท ต องการของโรงเร ยน เน องจากม ป จจ ยท เป นท เป นป ญหาและอ ปสรรคหลายด าน หากโรงเร ยนเป นน ต บ คคลท เต มร ปแบบแล ว การก าหนดสาขาว ชาท จาเป นในการค ดเล อกบ คลากรจะ เป นไปตามความจาเป นและความต องการของโรงเร ยน ด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร จ ดเด น/โอกาสท ทาให ม ค ณภาพ 1. โรงเร ยนเป นโรงเร ยนขนาดใหญ อย ใกล แหล งเร ยนร และม เคร อข ายการเร ยนร มากมาย ส งผลด ต อน กเร ยนในการได ม โอกาสเข าไปเร ยนร ตามแหล งเร ยนร ต างๆ มากมาย 20

29 21 จ ดท ควรพ ฒนา/อ ปสรรคท ท าให ไม ม ค ณภาพ - ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา จ ดเด น/โอกาสท ทาให ม ค ณภาพ 1. โรงเร ยนม แผนงานโครงการท ม งพ ฒนาให ม ความร ความสามารถ เต มตามศ กยภาพของ น กเร ยนอย างช ดเจนและครบท กองค ประกอบของน กเร ยน ช วยให น กเร ยนได บรรล ตามอ ตล กษณ ของ โรงเร ยนได อย างด จ ดท ควรพ ฒนา/อ ปสรรคท ท าให ไม ม ค ณภาพ - ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา - ด านมาตรการส งเสร ม จ ดเด น/โอกาสท ทาให ม ค ณภาพ 1. โรงเร ยนม ความพร อมท งบ คลากรและส อสน บสน นการจ ดการศ กษา ทาให สามารถพ ฒนา น กเร ยนด วยโครงการพ เศษต าง ๆ อย างเพ ยงพอ จ ดท ควรพ ฒนา/อ ปสรรคท ท าให ไม ม ค ณภาพ - ข อเสนอแนะเพ อการพ ฒนา -- ข อเสนอแนะจากการประเม นค ณภาพภายนอก รอบ 2 โดย สมศ. 1) ผ เร ยนควรได ร บการปล กฝ งค าน ยมน ส ยร กความประหย ด ร จ กความพอประมาณ ใช ทร พยากรอย างประหย ดและม เหต ผลโดยบ รณาการสถานการณ จาลอง สถานการณ จร งเป นต วอย าง ให เห นค ณค าการประหย ด ใช ทร พยากรอย างค มค า เช น กรณ น าโขงแห ง ภาวะฝนแล ง การขาดแคลน น าด ม การบร โภคเก นความจ าเป น ป ญหาขยะหร ออ น ๆ ใช เพ อเป นกรณ ศ กษา และส งเสร มให ผ เร ยน ใช กระบวนการเร ยนร แบบโครงงาน หร อเร ยนร แบบแก ป ญหา เร ยนร แบบร วมม อก น นาประเด นใกล ต ว ส งท เก ดข นจร งมาเป นห วข อเพ อการศ กษาเร ยนร ร วมแก ไขป ญหาหร อปร บพฤต กรรมต อไป 2) คร ควรจ ดทาแผนพ ฒนาตนเอง ID Plan และใช เป นแนวทางในการพ ฒนาตนเอง ท ง ว ชาการและว ชาช พ ควรร วมม อก บสถานศ กษาด าเน นการให เป นระบบเด ยวก น และปฏ บ ต ตามแผนท วางไว แต ละป เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค หร อบรรล เป าหมายท วางไว ควรวางแผนร วมก นภายในกล ม สาระการเร ยนร กาหนดเป าหมายร วมก น เป าหมายส วนต ว และใช การม ส วนร วมภายในกล มสาระ

30 การเร ยนร ภายในสถานศ กษา ระหว างสถานศ กษา หร อระด บอ ดมศ กษา พ ฒนาให เก ดผลตามแผนท กาหนดไว 3) สถานศ กษาควรจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม เป าหมายของแผนให ช ดเจน และ ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร และม การสร ปรายงานผลตามแผนในภาพรวมของสถานศ กษาใน แต ละกล มสาระการเร ยนร และควรให คร ม การพ ฒนาตนเองในว ชาท สอนไม น อยกว า 20 ช วโมงต อป ให ท วถ งท กคน ท กกล มสาระการเร ยนร ตามเกณฑ ท ค ร สภากาหนด โดยส งเสร มให คร ท กคนจ ดทา แผนพ ฒนาตนเอง หร อ ID Plan อย างเป นระบบ 4) สถานศ กษาควรม การจ ดก จกรรมและจ ดการเร ยนการสอนให หลากหลาย และท นสม ย อย เสมอ ให ม การจ ดทาว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาตนเองและพ ฒนาส อการเร ยนการสอนอย างแท จร ง ในกล มสาระการเร ยนร ท สอนท กช นเร ยน และรวบรวมเป นผลงานการว จ ยของสถานศ กษา แยกเป น หมวดหม นาเผยแพร เพ อเป นการกระต น จ งใจให คร ท กคนร วมดาเน นการ 5) สถานศ กษาควรพ ฒนาความสามารถในการปฏ บ ต งานของผ เร ยนบางส วนตามความ เหมาะสมส งานอาช พ โดยใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น ว ทยากรภายนอก หร อภ ม ป ญญา ท องถ นช วยสอนงานด านอาช พ เพ อเป นแนวทางประกอบอาช พท ด ในอนาคต และเป นพ นฐานในการ ศ กษาต อในสาขาว ชาช พช นส งต อไป พ ฒนาศ กยภาพในการใช ส อเทคโนโลย และอ นเทอร เน ตให เก ด ประโยชน ส งส ดในการใช เป นแหล งเร ยนร ส บค นศ กษาหาความร เพ อพ ฒนาตนเองและส งคม เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค ของส งคมไทย 6) สถานศ กษาควรจ ดการประช ม ส มมนาร วมก น ท งผ บร หาร คร บ คลากร คณะกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานและผ แทนผ ปกครอง เพ อแลกเปล ยนความค ดเห น เป ดโอกาสให ท กภาคส วนเข า มาม ส วนร วมในการตรวจสอบ กาก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแผน และการใช ทร พยากร ของโรงเร ยน การใช จ ายงบประมาณ ตลอดจนการจ ดก จกรรมและการเร ยนการสอน การพ ฒนา ค ณภาพการจ ดการศ กษา 7) สถานศ กษาควรพ ฒนาการบร หารเช งกลย ทธ ให เป นระบบ กลไกท ด ซ งประกอบด วย การจ ดระบบแผนงาน โครงการและก จกรรม การปฏ บ ต ตามแผน การน เทศ ต ดตาม ประเม นผล การนา ผลประเม นเปร ยบเท ยบก บเป าหมายตามแผนอย างช ดเจนและต อเน อง การสร ปจ ดท ารายงาน การนา ข อม ลและผลประเม นไปใช ในกรปร บปร งพ ฒนางานให ม ค ณภาพด ย ง ๆ ข นไป ว เคราะห สถานศ กษาจากผลการประเม นด านป จจ ยภายในสถานศ กษา จ ดเด น ด านผ เร ยน ผ เร ยนสนใจเข าร วมก จกรรมด านดนตร นาฏศ ลป ร วมก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ท ด งามของท องถ น ม น าหน ก ส วนส ง ม สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ม ความกต ญญ กตเวท ม ความ ม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม ร าเร งแจ มใส ปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนรวม เข าร วมก จกรรม ด านศ ลปะ ด านคร คร ม ค ณธรรม จร ยธรรม และประพฤต ตนตามจรรยาบรรณของว ชาช พ ม ปฏ ส มพ นธ ท ด ก บ ผ เร ยน ผ ปกครอง และช มชน ม ความม งม นและอ ท ศตนในการสอนและพ ฒนาผ เร ยน ม การแสวงหา 22

31 ความร และเทคน คว ธ การใหม ๆ เป นประจา คร ท กคนม ความต งใจจร งในการจ ดการเร ยนการสอนท ก กล มสาระการเร ยนร เป นท พ งพอใจของผ เร ยนมาก คร เพ ยงพอ คร ท กคนจบการศ กษาระด บปร ญญาตร ข นไป สอนตรงตามว ชาเอก โท หร อความถน ด ร อยละ 100 ได ร บการพ ฒนาในว ชาท สอนตามท ค ร สภา กาหนด ไม ต ากว า 20 ช วโมงต อป ด านผ บร หาร ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด ม ความม งม น อ ท ศตนใน การทางาน ม ว ส ยท ศน ม ความค ดร เร มในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การบร หารเป นท พ งพอใจของ ท กฝ ายท เก ยวข อง ม การวางแผนและพ ฒนาระบบ กลไกท ด การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยนาระบบวงจรค ณภาพ PDCA มาใช อย างครบวงจร เพ อการพ ฒนาและส งเสร มผ เร ยนเป นคนด คนเก ง และม ความส ข ม การนาเทคโนโลย มาใช ในการบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการสอน ส งเสร มการเร ยนคอมพ วเตอร พ ฒนาแหล งเร ยนร ท งในและนอกสถานศ กษา เพ อส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง ส งเสร มการเร ยนร แบบบ รณาการ และโครงการว ทยาศาสตร ท กกล มสาระการเร ยนร ท เน น ผ เร ยนเป นสาค ญ สถานศ กษาจ ดแผนภ ม การจ ดองค กรและโครงสร างการบร หารงานท เหมาะสมก บ โรงเร ยนขนาดใหญ พ เศษ สถานศ กษาแต งต งคณะกรรมการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ม การ ปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให ท นสม ย เหมาะสมก บบร บทของสถานศ กษา สอดคล องก บ เป าหมายการศ กษา สถานศ กษาม แผนพ ฒนาและแผนปฏ บ ต การ ระบบ กลไก และการแต งต งคณะ กรรมการร บผ ดชอบงานส มพ นธ ช มชน จ ดทาระเบ ยบรองร บ ดาเน นการประเม นระบบ กลไก และนา ผลการประเม นไปปร บปร งพ ฒนาอย างต อเน อง ม การจ ดก จกรรมเพ อสร างความเข าใจให บ คลากรใน สถานศ กษา และช มชนเห นความสาค ญในการจ ดการศ กษาร วมก น จ ดท ควรพ ฒนา ด านผ เร ยน ผ เร ยนบางส วนย งขาดการใช ทร พยากรอย างค มค า ด านคร คร บางส วนให ความสาค ญก บการทาว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาส อและการเร ยนการสอน ของผ เร ยน และนาผลไปใช พ ฒนาผ เร ยนน อย และการว จ ยในช นเร ยนของคร บางคนขาดการจ ดทา บนฐานป ญหาในช นเร ยน ด านผ บร หาร สถานศ กษาขาดการม ส วนร วมของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานในการจ ดทาแผน กลย ทธ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประจาป ขาดการน เทศ ต ดตาม การตรวจสอบ และรายงานผลการปฏ บ ต ตามแผน เปร ยบเท ยบก บเป าหมายตามแผน และการใช ทร พยากรของ โรงเร ยน ว เคราะห สถานศ กษาจากผลการประเม นด านป จจ ยภายนอกสถานศ กษา โอกาส - องค กรภายนอกท เข มแข ง ให การส งเสร มสน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เช น สมาคมผ ปกครองและคร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน สมาคมศ ษย เก า ม ลน ธ 23

32 - ผ ปกครอง ช มชน ม ท ศนคต ท ด และเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาและการระดม ทร พยากรเพ อพ ฒนาโรงเร ยน - ความก าวหน าทางเทคโนโลย ช วยส งเสร ม สน บสน นการเร ยนการสอน ใช เป นแหล ง เร ยนร ของน กเร ยน เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการ ทาให การต ดต อส อสารระหว างคร และผ เก ยวข อง ก บสถานศ กษาเป นไปด วยความสะดวก รวดเร ว - ความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ ส งผลให ม การเป ดก จการหลากหลายร ปแบบ ซ ง โรงเร ยนสามารถใช เป นแหล งเร ยนร และย งส งผลให น กเร ยนม โอกาส ม ทางเล อกในการประกอบอาช พ มากข น - จากแนวการดาเน นการตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป ดโอกาสให น กเร ยนม ความกระต อร อร นในการศ กษาต อเพ มข น - นโยบายปฏ ร ปการศ กษา ท าให คร และน กเร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ อ ปสรรค - จากกระแสโลกาภ ว ตน ทาให น กเร ยนม พฤต กรรมเล ยนแบบในทางท ไม เหมาะสม - การประกอบอาช พของช มชนพ นท ใกล เค ยงโรงเร ยน ท ม ความเส ยงต อพฤต กรรมของ น กเร ยน ส งผลเส ยต อการควบค มด แลน กเร ยนให อย ในกฎระเบ ยบของโรงเร ยน เช น ก จการให บร การ ร านเกมส อ นเทอร เน ต สถานบ นเท ง หอพ ก ร วมไปถ งป ญหายาเสพต ด - ภาวะว กฤต ทางเศรษฐก จและส งคม ทาให ผ ปกครองประสบป ญหา ซ งผลกระทบต อการ เร ยนของน กเร ยน - ป ญหาเร องความสะดวกในการจราจร เก ดการจราจรต ดข ดในช วโมงเร งด วน - การย ายถ นท อย อาศ ยของผ ปกครอง เพ อให เก ดส ทธ เข าเร ยนในเกณฑ เขตพ นท บร การ - นโยบายการจ ดสรรงบประมาณรายห วของร ฐบาล ไม เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ ภายในโรงเร ยน จ งต องม การระดมทร พยากรจากผ ปกครองเพ มข น - การเม องในระด บชาต และระด บท องถ นเข ามาแทรกแซงทางด านการศ กษามากเก นไป จน ทาให โรงเร ยนขาดอ สระในการบร หารจ ดการ 24

33 1. การบร หารจ ดการศ กษา บทท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น 4 ด าน ได แก ด านอานวยการ และบร หารงบประมาณ ด านว ชาการ ด านบร หารก จการน กเร ยน และด านบร หารท วไป ผ บร หารย ด หล กการบร หาร / เทคน คการบร หารแบบ SBM โดยเป ดโอกาสให ภาค เคร อข าย ผ ม ส วนได ส วนเส ย ก บโรงเร ยนได ม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานได ม บทบาทในการ กาก บ ต ดตาม และให ข อเสนอแนะแก โรงเร ยน และใช ระบบวงจรค ณภาพ PDCA ในการดาเน นงาน และปร บปร งงานอย างต อเน อง โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช 2. ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา ว ส ยท ศน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ ดการศ กษาเพ อส งเสร มผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ม ความเป นเล ศทางว ชาการตามมาตรฐานสากล ม ค ณภาพช ว ตท ด บน พ นฐานของความเป นไทยตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ม ส วนร วมในการอน ร กษ ส งแวดล อม โดยใช การบร หารจ ดการศ กษาเช งค ณภาพ ย ดหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วม และการใช ส อ เทคโนโลย ท เหมาะสม

34 พ นธก จ 1. ส งเสร มผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณ อ นพ งประสงค 2. บร หารจ ดการการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพย ดหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วม และ การใช เทคโนโลย ท เหมาะสม 3. จ ดการศ กษาตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ด วยหล กส ตรสถานศ กษาตาม มาตรฐานสากล ซ งตอบสนองตามความต องการของช มชนประเทศชาต และส งคมโลก 4. ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพบ คลากรของโรงเร ยนให ม ประส ทธ ภาพและเต มศ กยภาพ 5. พ ฒนาแหล งเร ยนร สภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ให เอ อต อการเร ยนร และส งเสร ม บรรยากาศทางว ชาการ 6. ม ส วนร วมก บช มชนสร างส งคมแห งการเร ยนร และแหล งการเร ยนร ให เข มแข ง 7. ส งเสร มให คร และผ เร ยนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ดาเน นช ว ต บนพ นฐานของความเป นไทยตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าประสงค ผ เร ยนท กคนได ร บการส งเสร มเต มตามศ กยภาพ ส ความเป นเล ศตามมาตรฐานสากล ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะท พ งประสงค และม ค ณภาพช ว ตท ด บนพ นฐานของความเป นไทย ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง อ ตล กษณ ของสถานศ กษา ต นแบบคนด ศ กด ศร แห งเบ ญฯ (ม ค ณสมบ ต ตามสมรรถนะ และค ณล กษณะอ น พ งประสงค ของโรงเร ยน) เอกล กษณ ของสถานศ กษา ความเป นเล ศทางว ชาการ 3. แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 1. กระต นให เก ดการปร บปร งสร างความตระหน กให เก ดก บผ ท เก ยวข องว า โลกม การ เปล ยนแปลงตลอดเวลา งานของโรงเร ยนจ งต องปร บปร งอย ตลอดและต อเน อง 2. หาความต องการผ ม ส วนได เส ย ศ กษาแผนบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร ของ กระทรวง สพฐ. และเขตพ นท การศ กษา สารวจความต องการของช มชน ผ ปกครอง เพ อกาหนด แนวทางพ ฒนา 3. การประเม นสภาพองค กรหร อการว เคราะห องค กร (SWOT Analysis) ศ กษาและประเม น โรงเร ยนตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA ; Public Sector Management Quality Award) หร อระบบบร หารค ณภาพ (TQA : Thailand Quality Award) ว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของโรงเร ยน 4. วางแผนกลย ทธ ระยะ 4 ป กาหนดกลย ทธ ในการบร หาร (Strategic Management) เพ อ ประส ทธ ภาพและค ณภาพ เพ อการดาเน นงานในก จกรรมภารก จหล กท สาค ญ 5. สร างผลงาน สร างค ณภาพ จากจ ดแข งของโรงเร ยน การรวมพล งคนและทร พยากรเพ อ การสน บสน นภารก จบร หารงานอย างย ดหย น 26

35 27 จ ดการ 6. วางแผนปฏ บ ต การประจาป แปลงแผนกลย ทธ ส การปฏ บ ต ในร ปงาน โครงการ ก จกรรม 7. เสร มสร างศ กยภาพในองค กร ด วยการจ ดหาส อ นว ตกรรม ว สด อ ปกรณ เพ อการบร หาร 8. ปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต การ (Action plan) 9. ว ดและประเม นผลการดาเน นงานโดยประเม นตามต วช ว ด (KPI) ท กาหนด 10. ปร บปร งงานอย างต อเน อง 4. จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น 1. เน นยกระด บค ณภาพงานด านว ชาการ 1.1 การพ ฒนาห องเร ยนให เป นห องเร ยนค ณภาพ ประกอบด วย - ม การนาการเปล ยนแปลงส ห องเร ยนค ณภาพด วยการพ ฒนาคร และบ คลากร ด วย ID Plan - ม การออกแบบการจ ดการเร ยนร อ งมาตรฐาน/หล กส ตร/กระบวนการจ ดการเร ยน การสอน - จ ดให ม ว น ยเช งบวกระบบด แลและช วยเหล อน กเร ยนภายในห องเร ยน - ม ระบบเทคโนโลย เพ อการบร หารและการเร ยนการสอนท ท นสม ย (ICT) - ให คร จ ดทาว จ ยในช นเร ยน (CAR) 1.2 การพ ฒนาบ คลากร - พ ฒนาด านเทคน คการสอน การใช ส อนว ตกรรมและเทคโนโลย ท ท นสม ย - พ ฒนาองค ความร ใหม ๆ - การสร างจ ตสาน กแก คร ให เป นคร ม ออาช พ 1.3 การพ ฒนาศ กยภาพน กเร ยนให สามารถเข าส อาเซ ยน (Asian) และส สากล (World class) ด วย - การทาข อตกลง (MOU) ก บสถาบ นการศ กษาในระด บเด ยวก น หร อส งกว า ท งในและต างประเทศ เพ อแลกเปล ยนว ชาการ ว ฒนธรรม เทคโนโลย และบ คลากร - พ ฒนาหล กส ตรให เท ยบเค ยงก บมาตรฐานสากล 1.4 การพ ฒนาอ จฉร ยภาพน กเร ยนด านดนตร ก ฬา ศ ลปว ฒนธรรม 1.5 พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในโรงเร ยนให หลากหลาย 2. การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม หร อค ณล กษณะอ นพ งประสงค น กเร ยน - สร างและพ ฒนาระเบ ยบว น ยในการมาโรงเร ยนให ท นเวลา การเข าแถวเคารพธงชาต /ก จกรรมหน าเสาธง - การร กษาความสะอาดท งในห องเร ยน บร เวณอาคารสถานท - การส งเสร มและพ ฒนาให น กเร ยนม ภาวะผ นา / ม จ ตอาสา จ ตสาธารณะ / ม ความ ร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม - การแต งกายของน กเร ยนถ กระเบ ยบ - สร างจ ตสาน กร กโรงเร ยน ร กสถาบ น ร กเพ อน ม ความสาม คค

36 28 - พ ฒนาและส งเสร มระบบด แลและช วยเหล อน กเร ยน - พ ฒนาและส งเสร มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 3. การพ ฒนาภ ม ท ศน สร างบรรยากาศและส งแวดล อมภายในโรงเร ยน - พ ฒนาห องเร ยน บร เวณอาคารสถานท ให สะอาด สะดวก เป นระเบ ยบ เข ยวสด ร มร น สวยงาม ปลอดภ ย ใช เป นแหล งเร ยนร ธรรมชาต ได และใช เป นท พ กผ อนหย อนใจ - ศ นย อาหาร ห องน า ห องส วม สะอาด น าใช ปลอดภ ย และเพ ยงพอ 4. การพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ - ส งเสร มและพ ฒนาระบบการบร หารท ง 4 กล มงาน เพ อสนองตอบต อนโยบาย การพ ฒนาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช - พ ฒนาระบบการเง น การบ ญช และงานพ สด - พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการห องเร ยนพ เศษ 5. งานเคร อข ายช มชน/ช มชนส มพ นธ - สร างเคร อข ายช มชน ส งคม ศ ษย เก า ผ ปกครองน กเร ยน - ให บร การช มชน ส งคม - ร บบร การจากช มชน ส งคม 6. การร กษาส ขภาพน กเร ยน - ม การเฝ าระว ง ส งเสร ม และร กษาส ขภาพกาย - ม การเฝ าระว ง และร กษาส ขภาพจ ต 7. การส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น - การต งศ นย เร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น - การนาภ ม ป ญญาท องถ นมาจ ดการเร ยนการสอน - ส งเสร มและพ ฒนาด านศ ลปะ ดนตร ก ฬา (พ นเม อง) 8. การเช ดช เก ยรต เบ ญให เกร ยงไกร - การสร างหอเก ยรต ยศเบ ญจะมะมหาราช - ม การเผยแพร /ประชาส มพ นธ เก ยรต ค ณเบ ญจะมะส สาธารณชน - การสร างความภาคภ ม ใจในเก ยรต และศ กด ศร เบ ญจะมะ 5. กลย ทธ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนส มาตรฐานสากลโดยเน นการม ส วนร วม กลย ทธ ท 2 พ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการให เข มแข งโดยใช วงจรค ณภาพ (PDCA) บนพ นฐานของหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 3 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม มาตรฐาน ค ณภาพตามเกณฑ ว ชาช พคร กลย ทธ ท 4 ส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนอย างหลากหลายให สอดคล องก บหล กส ตรสถานศ กษา กลย ทธ ท 5 ส งเสร มการใช ส อ นว ตกรรมและเทคโนโลย ท เหมาะสมในระบบการบร หาร จ ดการและระบบการจ ดการเร ยนร

37 กลย ทธ ท 6 ส งเสร มและสน บสน นเคร อข ายคร ผ ปกครองและช มชนให ม ส วนร วมในการด แล ช วยเหล อน กเร ยน เพ อสร างเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะท พ งประสงค กลย ทธ ท 7 ส งเสร มการม ส วนร วมในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กลย ทธ ท 8 ส งเสร มและสน บสน นการนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางใน การปฏ บ ต งานและพ ฒนาค ณภาพช ว ตบนพ นฐานของความเป นไทย 29

38 บทท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 1. ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ผลการดาเน นงานโครงการ/ก จกรรมตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา โครงการการบร หาร บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ผลสาเร จ ตาม เป าหมาย ด าน ปร มาณ ผลสาเร จ ตาม เป าหมาย ด าน ค ณภาพ งบ ประมาณ เหมาะสม ข นตอน การ ปฏ บ ต งาน ค าเฉล ย ความหมาย กล มอำนวยกำรและบร หำรงบประมำณ ด เย ยม 1.1 งำนธ รกำร ด เย ยม 1.2 งำนบ คลำกร ด เย ยม 1.3 งำนบร หำรกำรเง นและบ ญช ด เย ยม 1.4 งำนพ สด และส นทร พย ด เย ยม 1.5 งำนนโยบำยและแผนพ ฒนำค ณภำพ ด เย ยม 1.6 งำนประก นค ณภำพกำรศ กษำ ด เย ยม 1.7 งำนควบค มภำยใน ด เย ยม 1.8 งำนเทคโนโลย ด เย ยม 1.9 งำนสำรสนเทศ ด เย ยม 1.10 งำนยำนพำหนะ ด เย ยม กล มบร หำรว ชำกำร ด เย ยม 2.1 งำนสำน กงำนบร หำรว ชำกำร ด เย ยม 2.2 งำนส งเสร มและพ ฒนำว ชำช พคร ด เย ยม 2.3 งำนว ดผลและงำนทะเบ ยน ด เย ยม 2.4 งำนหล กส ตรและกำรสอน ด เย ยม 2.5 งำนห องเร ยนส เข ยว ด เย ยม 2.6 กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย ด เย ยม 2.7 กล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำฯ ด เย ยม 2.8 กล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำฯ ด เย ยม 2.9 กล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร ด เย ยม 2.10 กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ด เย ยม 2.11 กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำต ำงประเทศ ด เย ยม 2.12 กล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ ด เย ยม 2.13 กล มสำระกำรเร ยนร กำรงำนอำช พฯ ด เย ยม งำนช ำง ด เย ยม เกษตรกรรม ด เย ยม ธ รก จ ด เย ยม คหกรรม ด มำก คอมพ วเตอร ด เย ยม

39 โครงการการบร หาร บรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว ผลสาเร จ ตาม เป าหมาย ด าน ปร มาณ ผลสาเร จ ตาม เป าหมาย ด าน ค ณภาพ งบ ประมาณ เหมาะสม ข นตอน การ ปฏ บ ต งาน 31 ค าเฉล ย ความหมาย 2.14 ก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ด มำก ล กเส อ ด เย ยม 2.15 งำนแนะแนว ด เย ยม 2.16 งำนสวนพฤกษศำสตร ด เย ยม 2.17 โครงกำรพ เศษ AP ด เย ยม 2.18 โครงกำรพ เศษ EP ด เย ยม 2.19 โครงกำรพ เศษ EEP ด เย ยม 2.20 โครงกำรพ เศษ FLAP ด เย ยม กล มบร หำรก จกำรน กเร ยน งำนสำน กงำนบร หำรก จกำรน กเร ยน ด เย ยม 3.2 งำนปกครองน กเร ยนเป นระด บช น ด เย ยม 3.3 งำนระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ด เย ยม 3.4 งำนก จกรรมหน ำเสำธง (เข ำแถว ด มำก เคำรพธงชำต ) 3.5 งำนช ดตรวจว น ยน กเร ยน ด เย ยม 3.6 งำนสว สด ภำพน กเร ยน ด เย ยม 3.7 งำนส งเสร มพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม ด เย ยม 3.8 งำนส งเสร มประชำธ ปไตยในโรงเร ยน ด มำก 3.9 งำนป องก นแก ไขป ญหำยำเสพต ดและ ด เอดส 3.10 งำนคร เวรประจำว น ด เย ยม 3.11 งำนร กษำควำมปลอดภ ย ด มำก กล มบร หำรท วไป ด เย ยม 4.1 งำนสำน กงำนบร หำรท วไป ด เย ยม 4.2 งำนประชำส มพ นธ ด เย ยม 4.3 งำนอนำม ยโรงเร ยน ด เย ยม 4.4 งำนอำคำรสถำนท ด เย ยม 4.5 งำนช มชนส มพ นธ ด เย ยม 4.6 งำนโภชนำกำร ด เย ยม 4.7 งำนห องสม ด ด เย ยม 4.8 งำนโสตท ศนศ กษำ ด เย ยม 4.9 งำน 5 ส ด เย ยม 4.10 งำนโครงกำรพ เศษ ด เย ยม รวม 4 กล ม ด เย ยม

40 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ผลการประเม น ต วบ งช 1.1 ม ส ขน ส ยในกำรด แลส ขภำพและ 4,298 4, ด เย ยม ออกกำล งกำยสม ำเสมอ 1.2 ม น ำหน ก ส วนส ง และสมรรถภำพทำงกำย 4,275 4, ด เย ยม ตำมเกณฑ มำตรฐำน 1.3 ป องก นตนเองจำกส งเสพต ดให โทษและ 4,093 4, ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจำสภำวะท เส ยงต อควำม ร นแรง โรค ภ ย อ บ ต เหต และป ญหำทำงเพศ 1.4 เห นค ณค ำในตนเอง ม ควำมม นใจ 4,539 4, ด เย ยม กล ำแสดงออกอย ำงเหมำะสม 1.5 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น 4,098 4, ด เย ยม 1.6 สร ำงผลงำนจำกกำรเข ำร วมก จกรรมด ำน 4,102 4, ด เย ยม ศ ลปะ ดนตร /นำฏศ ลป /ก ฬำ/น นทนำกำร สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. งำนโครงกำรก จกรรมท ส งเสร ม ส ขภำพอนำม ยของน กเร ยน และม ผลงำนด ำนก ฬำ 1.1 โครงกำรก ฬำภำยใน ไทรงำมเกมส ก ฬำประเพณ เบ ญฯ นำร 1.2 ส งเสร มให ม กำรออกกำล งกำยโดยปร บปร ง และสร ำงเพ ม สนำมฟ ตซอล สนำมฟ ตบอล สนำมก ฬำ สนำมกร ฑำ ระบบไฟส องสว ำง กำรแข งข นก ฬำระหว ำงห องเร ยน 1.3 กำรส งเสร มส ขภำพโดยงำนอนำม ยโรงเร ยน 1.4 งำนโภชนำกำร จ ดทำโครงกำรปร บปร งโรงอำหำร ส งเสร ม พ ฒนำบ คลำกรผ ประกอบ อำหำร ก จกรรมค มครองผ บร โภค ก จกรรมบ รณำกำรก จกรรม อย.น อย ส ช มชน 1.5 ก จกรรมป องก นและเฝ ำระว งยำเสพต ดและเอดส ก จกรรม To Be Number One 1.6 โครงกำรส งเสร มศ กยภำพน กเร ยนด ำนก ฬำ

41 2. งำน / โครงกำร / ก จกรรม ท ส งเสร มให น กเร ยนได ม กำรแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น และเห น ค ณค ำในตนเอง 2.1 ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม 2.2 ก จกรรม ล กเส อ เนตรนำร น กศ กษำว ชำทหำร 2.3 ส งเสร มกำรเร ยนร ร วมก นด วยโครงงำน เช น โครงงำนว ทยำศำสตร โครงงำนคณ ตศำสตร โครงงำนภำษำไทย โครงงำนส งคมศ กษำ และโครงงำนกำรงำนอำช พ 3. งำน / โครงกำร / ก จกรรม ท ส งเสร มให น กเร ยนม ผลงำนด ำนศ ลปะ 3.1 กำรพ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนของกล มสำระกำรเร ยนร ศ ลปะ 3.2 ส งเสร มพ ฒนำศ กยภำพน กเร ยนด ำนศ ลปะ 3.3 ส งเสร มและอน ร กษ ดนตร ไทย โปงลำง ท ศน ศ ลป นำฏศ ลป 3.4 ส งเสร มควำมเป นเล ศ ของวงโยธวำธ ต และวงดนตร สำกล 3.5 จ ดมหกรรมว ชำกำร ศ ลปะ 2556 ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนส งเสร มและพ ฒนำกำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของกล มสำระกำรเร ยนร ส ขศ กษำ พลศ กษำ และศ ลปะ โดยเน นกำรปฏ บ ต จร งของแต ละว ชำจ งได สน บสน นด ำนงบประมำณ เพ อจ ดหำส อ อ ปกรณ ก ฬำ ศ ลปะดนตร ส งเสร มให กล มสำระกำรเร ยนร จ ดก จกรรมต ำง ๆ เพ อส งเสร มพ ฒนำน กเร ยน ให เต มศ กยภำพด ำนศ ลปะ ส งเสร มและอน ร กษ ดนตร ไทย โปงลำง วงโยธวำธ ต เป นต น ด ำนส ขภำพอนำม ยของโรงเร ยน มอบหมำยให งำนอนำม ยโรงเร ยน และงำนโภชนำกำรจ ด ก จกรรม ส งเสร มส ขภำพ ปร บปร งโรงอำหำร ส งเสร มพ ฒนำผ ประกอบอำหำร ก จกรรมค มครองผ บร โภค เพ อให น กเร ยนได เล อกบร โภคอำหำรอย ำงถ กว ธ ส งเสร มให น กเร ยนได แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก น ทำงำนร วมก น อย ร วมก นอย ำงม ควำมส ข โดยจ ด ก จกรรมว ชำกำรให น กเร ยนได เล อก 79 ก จกรรม ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร ก จกรรมน กศ กษำว ชำทหำร และกำรเร ยนร โดยใช โครงงำนเป นฐำน และคร ท ปร กษำช วยกำก บด แลในด ำนมน ษย ส มพ นธ ของน กเร ยน ก บเพ อน ก บคร และบ คคลอ น ๆ ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 1 ผ ท ม ส ขภำวะท ด และม ส นทร ยภำพ ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำยด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ควรจ ดก จกรรมแก ป ญหำน กเร ยนท ม น ำหน กไม ผ ำนเกณฑ 2. จ ดก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนม มน ษย ส มพ นธ ท ด ต อก นมำกข น 33

42 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 34 มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ผลการประเม น ต วบ งช 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตำมหล กส ตร 4,548 4, ด เย ยม 2.2 เอ ออำทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 4,548 4, ด เย ยม 2.3 ยอมร บควำมค ดและว ฒนธรรมท แตกต ำง 4,548 4, ด เย ยม 2.4 ตระหน ก ร ค ณค ำ ร วมอน ร กษ และพ ฒนำ 4,093 4, ด เย ยม ส งแวดล อม สร ป ด เย ยม หล กฐานร องรอยความพยายาม โรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำชได พ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน ท งในหล กส ตรและนอก หล กส ตร โดยพ ฒนำหล กส ตรและบ รณำกำรกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนท กกล มสำระ ให เช อมโยงเน อหำ ปล กฝ งให น กเร ยนเป นคนท สมบ รณ ท งร ำงกำย สต ป ญญำและอำรมณ เพ อให น กเร ยนม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ตำมหล กส ตรอย ำงหลำกหลำย ด งน 1. ก จกรรม / โครงกำรเพ อพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม ได แก ก จกรรมเข ำแถวเคำรพธงชำต ก จกรรมอบรมจร ยธรรมในคำบค ณธรรม จร ยธรรมท กระด บช น ส ปดำห ละ 1 ช วโมง โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม จร ยธรรม ของกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม โดยจ ด ค ำยพ ฒนำ ค ณธรรมน กเร ยนด เป นศร แก เบ ญ ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 2 และ 5 โครงกำรค ำยพ ฒนำค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ค ณธรรมนำควำมร ส เศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 1 โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม ค ณค อต นแบบคนด ศ กด ศร แห งเบ ญฯ ร วมก บ สพฐ. สำหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 4 และ 5 จ ดก จกรรมว นสำค ญทำงศำสนำเป นประจำตลอดป กำรศ กษำ โดยให น กเร ยนท กคนม ส วนร วม ก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนเป นคนประหย ด โดยส งเสร มให น กเร ยนฝำกเง นก บธนำคำรโรงเร ยน ก จกรรม ส งเสร มให น กเร ยนม ควำมซ อส ตย คนด ศร เบ ญฯ ได ประกำศยกย องชมเชยและมอบเก ยรต บ ตรให น กเร ยนท เก บส งของได ก จกรรมน กศ กษำว ชำทหำรช ดตรวจว น ย ก จกรรมเด นทำงไกล เข ำค ำยพ กแรม ล กเส อ เนตรนำร ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 3 เพ อฝ กให น กเร ยนเป นแบบอย ำงท ด แก น กเร ยนคนอ น ในด ำนกำรประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ยของโรงเร ยน ควำมเส ยสละต อส วนรวม นอกจำกกำรจ ด ก จกรรมเพ อพ ฒนำค ณล กษณะของน กเร ยนโดยคร แล ว ย งม เคร อข ำยผ ปกครองร วมจ ดก จกรรมก บทำง โรงเร ยนท งในระด บห องเร ยนและระด บช นอย ำงสม ำเสมอ 2. ก จกรรมเพ อพ ฒนำให น กเร ยนเอ ออำทรผ อ นและกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ได แก ก จกรรมว น พ อแห งชำต ก จกรรมว นแม แห งชำต ก จกรรมว นป ยมหำรำช ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมสวดสรรเสร ญ พระค ณพ อพระค ณแม ก จกรรมเพ อส งคมและสำธำรณะ โครงกำรโรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง โครงกำร

43 ห องสม ดเพ อน อง โครงกำรท กษะอำช พเพ ออำหำรกลำงว น โครงกำรบร จำคส งของในโอกำสต ำง ๆ ก จกรรมบร จำคโลห ต ก จกรรมค ำยจ ตอำสำ 3. ก จกรรมเพ อพ ฒนำกำรยอมร บควำมค ดเห นและว ฒนธรรมท แตกต ำง ได แก โครงกำรส งเสร ม ประชำธ ปไตยในโรงเร ยน โครงกำรออกแบบอนำคตเด กไทยก ำวไกลส อำเซ ยน โครงกำรเยำวชน เบ ญจะมะก ำวไกลส อำเซ ยน ก จกรรมค ำยอำเซ ยน โครงกำรประกวดส นทรพจน ภำษำจ น โครงกำรค ำย ภำษำและว ฒนธรรมภำษำเยอรม น โครงกำรประกวดร องเพลงภำษำจ น โครงกำประกวดบอร ดควำมร ภำษำจ น โครงกำรค ำย Language Improvement Day Camp โครงกำรท กษะกำรด ำเน นช ว ต ก จกรรมว น Friendly Match และ Christmas Day โครงกำร Star of Languages โครงกำร Beloved Languages โครงกำร English Camp โครงกำรค ำยภำษำและว ฒนธรรมภำษำญ ป น 4. ก จกรรมเพ อให ตระหน ก ร ค ณค ำ ร วมอน ร กษ และพ ฒนำส งแวดล อม ได แก โครงกำร บ รณำกำรกำรเร ยนกำรสอน ก จกรรมพ ฒนำแหล งเร ยนร ด ำนส งแวดล อม โครงกำรสวนพฤกษศำสตร โรงเร ยน โครงกำรห องเร ยนส เข ยว ก จกรรมรณรงค ลดภำวะโลกร อนว นส งแวดล อมโลก ก จกรรมว นปล ก ต นไม แห งชำต ก จกรรมน องน อยร กษ โรงเร ยน โครงกำรพ ฒนำห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำรและสภำพ แวดล อม โครงกำรค ำยอน ร กษ ทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม ก จกรรมสำรว ตรพล งงำน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนส งเสร มให คร ตระหน กและให ควำมสำค ญท จะปล กฝ งให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ำน ยมอ นพ งประสงค ตำมหล กส ตร คร ผ สอนและโรงเร ยนได จ ดก จกรรมในหล กส ตรและ นอกหล กส ตรโดยบ รณำกำรในรำยว ชำต ำง ๆ ควบค ไปก บกำรจ ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยนอย ำงหลำกหลำย อำท เช น ค ำยพ ฒนำค ณล กษณะอ นพ งประสงค ก จกรรมในคำบจร ยธรรมท กระด บช น และท สำค ญท ส ด หล กส ตรกำรศ กษำรำยว ชำในกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม ถ อว ำเป นห วใจของ กำรพ ฒนำด ำนค ณธรรม จร ยธรรมของน กเร ยน งำนบร หำรก จกำรน กเร ยน ได ร บควำมร วมม อจำกคร ท ปร กษำได ด แลน กเร ยนตำมระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนอย ำงเข มงวด นอกจำกน เคร อข ำยผ ปกครองท ก ระด บช นและช มชนได จ ดก จกรรม ตลอดจนให ควำมร วมม อ สน บสน นโรงเร ยนในท กด ำน เพ อพ ฒนำ ผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค ำน ยมท พ งประสงค ตำมหล กส ตร ผลการพ ฒนา จำกกำรพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม และค ำน ยมท พ งประสงค จำกกำรจ ดก จกรรม ท กกล มสำระอย ำงหลำกหลำย ทำให น กเร ยนร อยละ 100 เป นผ ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตำมหล กส ตร สร ปได ว ำ มำตรฐำนท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค ำน ยมท พ งประสงค ม ผลกำรประเม นอย ใน ระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนควรจ ดโครงกำรพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมท สอดคล อง ก บต วบ งช เพ อพ ฒนำได ตรงประเด น ม กระบวนกำรประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค โดยคร ผ สอนใน รำยว ชำท น กเร ยนเร ยนอย ำงเข มงวด ส งเสร มให น กเร ยนเป นคนประหย ด ม จ ตอำสำ ร วมอน ร กษ และ พ ฒนำส งแวดล อม จ ดก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนนำหล กปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงมำปร บใช ในกำร ดำเน นช ว ตประจำว น 35

44 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 36 มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง ผลการประเม น ต วบ งช 3.1 ม น ส ยร กกำรอ ำนและแสวงหำควำมร 4,147 4, ด เย ยม ด วยตนเองจำกห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต ำง ๆ รอบต ว 3.2 ม ท กษะกำรอ ำน ฟ ง พ ด อ ำน เข ยน และ 4,184 4, ด เย ยม ต งคำถำมเพ อค นคว ำหำควำมร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ร วมก นเป นกล มแลกเปล ยนควำมค ดเห น 4,147 4, ด เย ยม เพ อกำรเร ยนร ระหว ำงก น 3.4 ใช เทคโนโลย ในกำรเร ยนร และนำเสนอผลงำน 3,865 4, ด มำก สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 2. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน กำรประกวดแข งข น โครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย กำรงำนอำช พ 3. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 4. กำรพ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง 5. โครงกำรส งเสร ม ร กกำรอ ำน ของกล มสำรระกำรเร ยนร ภำษำไทย และงำนห องสม ด 6. กำรพ ฒนำปร บปร งห องคอมพ วเตอร 6 ห อง 7. โครงกำร Math Contest, Science Test, โครงกำรสอบอ จฉร ยะภำพภำษำไทย และ ส งคมศ กษำ กำรทดสอบทำงว ชำกำร TOEIC ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำน กเร ยนให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเร ยน และม ศ กยภำพส ควำม เป นเล ศตำมมำตรฐำนสำกล โดยม กำรพ ฒนำหล กส ตรสำหร บห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ ในระด บม ธยมศ กษำตอนต น ได แก โครงกำร EP โครงกำร AP ห องเร ยนพ เศษระด บม ธยมศ กษำ ตอนปลำย ได แก โครงกำร EEP โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร และโครงกำร FLAP ส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ลงม อปฏ บ ต จร ง กำรทำโครงงำน ว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำ ค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) เป ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ได แก ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร

45 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย ได แก ก จกรรม นศท. ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร และ ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนจ ดค ำยส งเสร มด ำนว ชำกำร กำรท ศนศ กษำนอก สถำนท ท งน กล มบร หำรว ชำกำรก บห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร และห วหน ำโครงกำรพ เศษ EP AP EEP วคทส. และ FLAP ม กำรประช มวำงแผนและน เทศ ก ำก บ ต ดตำม และประเม นผลกำรใช หล กส ตร และ กำรจ ดกำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ นอกจำกน โรงเร ยนได ส งเสร มให น กเร ยนได ม โอกำสศ กษำค นคว ำหำควำมร ด วยตนเองโดยพ ฒนำ ระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง จ ดศ นย Resource Center สำหร บให น กเร ยนได ส บค น พ ฒนำห องเร ยน คอมพ วเตอร 6 ห อง ให ม ค ณภำพเพ ยงพอต อจำนวนน กเร ยน ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 3 ผ เร ยนม ท กษะในกำรแสวงหำควำมร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และ พ ฒนำตนเองอย ำงต อเน อง ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. จ ดทำ Resource Center เพ มเพ อให น กเร ยนท กคนม โอกำสเข ำถ ง แห งเร ยนร ได ง ำยข น 2. แต ละกล มสำระกำรเร ยนร ควรพ ฒนำแหล งเร ยนร ภำยในกล มสำระฯ เช น จ ดห องสม ด ของกล มสำระฯ ม มอ ำนหน งส อ มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต สมผล ผลการประเม น ต วบ งช 4.1 สร ปควำมค ดจำกเร องท อ ำน ฟ ง และด และ 4,025 4, ด มำก ส อสำรโดยกำรพ ดหร อเข ยนตำมควำมค ด ของตนเอง 4.2 นำเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหำด วยภำษำหร อ 4,093 4, ด เย ยม ว ธ กำรของตนเอง 4.3 กำหนดเป ำหมำย คำดกำรณ ต ดส นใจ 4,047 4, ด มำก แก ป ญหำโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ม ควำมค ดร เร ม และสร ำงสรรค ผลงำน 4,320 4, ด เย ยม ด วยควำมภำคภ ม ใจ สร ป ด เย ยม

46 หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 2. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน กำรประกวดแข งข นโครงกำรว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย และกำรงำนอำช พ 3. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 4. โครงกำรส งเสร มกำรร กกำรอ ำนของกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย และงำนห องสม ด 5. กำรงำนอำช พแฟร น ทรรศกำรแสดงผลงำนด ำนศ ลปะ ดนตร และนำฏศ ลป 6. ค ำยว ชำกำรกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร (คณ ตค ดสน ก) ค ำยส งเสร มกำรอน ร กษ ธรรมชำต และส งแวดล อม ค ำยว ทยำศำสตร ค ำยค ณธรรม 7. ค ำย Languages Day Camp, Beloved Languages Day ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำน กเร ยนให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเร ยน และม ศ กยภำพส ควำม เป นเล ศตำมมำตรฐำนสำกล โดยม กำรพ ฒนำหล กส ตรสำหร บห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ ในระด บม ธยมศ กษำตอนต น ได แก โครงกำร EP โครงกำร AP ห องเร ยนพ เศษระด บม ธยมศ กษำ ตอนปลำย ได แก โครงกำร EEP โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร และโครงกำร FLAP ส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ลงม อปฏ บ ต จร ง กำรทำโครงงำน ว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำ ค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) เป ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ได แก ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย ได แก ก จกรรม นศท. ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร และ ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนจ ดค ำยส งเสร มด ำนว ชำกำร กำรท ศนศ กษำนอก สถำนท ท งน กล มบร หำรว ชำกำรก บห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร และห วหน ำโครงกำรพ เศษ EP AP EEP วคทส. และ FLAP ม กำรประช มวำงแผนและน เทศ ก ำก บ ต ดตำม และประเม นผลกำรใช หล กส ตร และ กำรจ ดกำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ นอกจำกน น โรงเร ยนได ส งเสร มให น กเร ยนร กกำรอ ำน โดยกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทยและ งำนห องสม ด ส งเสร มให น กเร ยนม ท กษะในกำรค ดและปฏ บ ต ม ควำมสำมำรถในกำรแก ป ญหำ โดยกำร จ ดกำรเร ยนกำรสอน และกำรประกวดแข งข นโครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย และกำรงำนอำช พแฟร น ทรรศกำรแสดงผลงำนด ำนศ ลปะ ดนตร และนำฏศ ลป กำรจ ดกำรแข งข นก ฬำ ภำยใน ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 4 ผ เร ยนม ควำมสำมำรถในกำรค ดอย ำงเป นระบบ ค ดสร ำงสรรค ต ดส นใจแก ป ญหำได อย ำงม สต สมเหต สมผล ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภำพ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนท เน นท กษะกำรค ดของท กกล มสำระกำร เร ยนร 2. ส งเสร มให น กเร ยนได สร ำงสรรค ผลงำนด วยตนเอง เช น กำรทำโครงงำน กำรเร ยนกำรสอน ท ให น กเร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง 38

47 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 39 มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ผลการประเม น ต วบ งช 5.1 ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยนแต ละกล มสำระเป นไป ด เย ยม ตำมเกณฑ 5.2 ผลกำรประเม นสมรรถนะสำค ญตำมหล กส ตรเป นไป ด เย ยม ตำมเกณฑ 5.3 ผลกำรประเม นกำรอ ำน ค ดว เครำะห และเข ยน ด เย ยม เป นไปตำมเกณฑ 5.4 ผลกำรทดสอบระด บเป นไปตำมเกณฑ ด มำก สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. กำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 2. โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพผ เร ยนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 3. โครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย กำรงำนอำช พ 4. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 5. ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม 6. โครงกำรทดสอบอ จฉร ยภำพภำษำไทยและส งคมศ กษำ กำรทดสอบทำงว ชำกำร TOEIC 7. โครงกำร Math Contest, Science Test 8. โครงกำร Road to Success 9. กำรพ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง 10. ก จกรรมสอนเสร ม เตร ยมสอบ O-NET ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำน กเร ยนให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเร ยน และม ศ กยภำพส ควำม เป นเล ศตำมมำตรฐำนสำกล โดยม กำรพ ฒนำหล กส ตรสำหร บห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ ในระด บม ธยมศ กษำตอนต น ได แก โครงกำร EP โครงกำร AP ห องเร ยนพ เศษระด บม ธยมศ กษำ ตอนปลำย ได แก โครงกำร EEP โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร และโครงกำร FLAP ส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ลงม อปฏ บ ต จร ง กำรทำโครงงำน ว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำ ค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) เป ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ได แก ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย ได แก ก จกรรม นศท. ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร และ

48 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนจ ดค ำยส งเสร มด ำนว ชำกำร กำรท ศนศ กษำนอก สถำนท ท งน กล มบร หำรว ชำกำรก บห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร และห วหน ำโครงกำรพ เศษ EP AP EEP วคทส. และ FLAP ม กำรประช มวำงแผนและน เทศ ก ำก บ ต ดตำม และประเม นผลกำรใช หล กส ตร และ กำรจ ดกำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ นอกจำกน น โรงเร ยนได ส งเสร มให น กเร ยนได ม โอกำสศ กษำค นคว ำหำควำมร ด วยตนเอง โดย พ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง ส งเสร มศ กยภำพด ำนว ชำกำร ก ฬำ และศ ลปะให ก บน กเร ยน เช น ค ำยส งเสร มอ จฉร ยภำพภำษำไทย โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพผ เร ยนของกล มสำระกำรเร ยนร ท ง 8 กล ม สำระฯ โครงกำร Road to Success ก จกรรมกำรสอนเสร มเตร ยมสอบ O NET ส งเสร มกำรพ ฒนำ ตนเองของน กเร ยน เช น Math Contest, Science Test ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 5 ผ เร ยนม ควำมร และท กษะท จ ำเป นตำมหล กส ตร ม ผลกำรประเม น ค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภำพกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนท เน นผ เร ยนเป นสำค ญของท กกล มสำระ กำรเร ยนร 2. ส งเสร มให น กเร ยนร จ กเร ยนร ด วยตนเอง เช น น กเร ยนร กกำรอ ำน และกำรส บค นจำก อ นเตอร เน ต 3. ส งเสร มให น กเร ยนม ท กษะในกำรค ดและปฏ บ ต ม ควำมสำมำรถในกำรแก ป ญหำ โดยพ ฒนำ ร ปแบบกำรสอนโดยใช โครงงำนเป นฐำน 4. เพ มแหล งเร ยนร Resource Center มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ผลการประเม น 40 ต วบ งช 6.1 วำงแผนกำรทำงำนดำเน นกำรจนสำเร จ 4,093 4, ด เย ยม 6.2 ทำงำนอย ำงม ควำมส ข ม งพ ฒนำงำน 4,184 4, ด เย ยม และภ ม ใจในผลงำนของตน 6.3 ทำงำนร วมก บผ อ นได 4,184 4, ด เย ยม 6.4 ม ควำมร ส กท ด ต ออำช พส จร ตและ 4,184 4, ด เย ยม หำควำมร เก ยวก บอำช พท ตนเองสนใจ สร ป ด เย ยม

49 41 หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 2. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน กำรประกวดแข งข นโครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย และกำรงำนอำช พ ก ฬำภำยใน 3. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำ กำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 4. กำรเร ยนอำช พแฟร น ทรรศกำรแสดงผลงำนด ำนศ ลปะดนตร และนำฏศ ลป 5. กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของคร ในกล มคอมพ วเตอร 6. กำรจ ดก จกรรมแนะแนวด ำนกำรศ กษำต อและอำช พ โดยงำนแนะแนว 7. ก จกรรมและนำว ธ กำรเล อกคณะ เพ อเข ำศ กษำต อในระด บอ ดมศ กษำต อในระด บอ ดมศ กษำ โดยงำนแนะแนว 8. ก จกรรมค ำย Languages Day Camp, Beloved Languages Day ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำน กเร ยนให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเร ยน และม ศ กยภำพส ควำม เป นเล ศตำมมำตรฐำนสำกล โดยม กำรพ ฒนำหล กส ตรสำหร บห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ ในระด บม ธยมศ กษำตอนต น ได แก โครงกำร EP โครงกำร AP ห องเร ยนพ เศษระด บม ธยมศ กษำ ตอนปลำย ได แก โครงกำร EEP โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร และโครงกำร FLAP ส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ลงม อปฏ บ ต จร ง กำรทำโครงงำน ว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำ ค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) เป ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ได แก ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย ได แก ก จกรรม นศท. ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร และ ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนจ ดค ำยส งเสร มด ำนว ชำกำร กำรท ศนศ กษำนอก สถำนท ท งน กล มบร หำรว ชำกำรก บห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร และห วหน ำโครงกำรพ เศษ EP AP EEP วคทส. และ FLAP ม กำรประช มวำงแผนและน เทศ ก ำก บ ต ดตำม และประเม นผลกำรใช หล กส ตร และ กำรจ ดกำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ นอกจำกน นส งเสร มให น กเร ยนได ลงม อปฏ บ ต และท ำงำนร วมก บผ อ น เช น กำรจ ดกำรเร ยน กำรสอน และกำรประกวดแข งข นโครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำภำษำไทย และกำรงำน อำช พ กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของคร ในกล มคอมพ วเตอร กำรจ ดน ทรรศกำรแสดงผลงำนด ำนศ ลปะ กำรงำนอำช พแฟร ก ฬำภำยใน ส งเสร มให น กเร ยนได หำควำมร เก ยวก บอำช พท ตนเองสนใจ โดยกำร แนะแนวด ำนกำรศ กษำต อและอำช พ บร กำรให ค ำแนะน ำว ธ กำรเล อกคณะ เพ อเข ำศ กษำต อในระด บ อ ดมศ กษำโดยงำนแนะแนว ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 6 ผ เร ยนม ท กษะในกำรทำงำน ร กกำรทำงำน สำมำรถท ำงำนร วม ก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออำช พส จร ต ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ทำงโรงเร ยนควรพ ฒนำน กเร ยนเก ยวก บอ ำงบ งช 6.1 กำรวำงแผนกำรทำงำนและดำเน นกำร จนสำเร จ

50 จานวนน กเร ยนท อย ในระด บ 3 ข นไป จานวนน กเร ยนท งหมด ร อยละ ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ในระด บม ธยมศ กษำป ท 3 โรงเร ยนควรจ ดกำรแนะแนวกำรศ กษำต อและอำช พ โดยจ ดทำ ข อม ลประเม นค ำอ ตรำส วนท น กเร ยนม ธยมศ กษำป ท 3 ม ส ดส วนเข ำศ กษำต อในสำยอำช วศ กษำ ก บ สำยสำม ญศ กษำ ม ส ดส วนในแต ละป กำรศ กษำเท ำใด มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ผลการประเม น ต วบ งช 7.1 คร ม กำรกำหนดเป ำหมำยค ณภำพผ เร ยน ด เย ยม ท งด ำนควำมร ท กษะกระบวนกำร สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม กำรว เครำะห ผ เร ยนเป นรำยบ คคล และ ด เย ยม ใช ข อม ลในกำรวำงแผนกำรจ ดกำรเร ยนร เพ อพ ฒนำศ กยภำพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดกำรเร ยนร ท ตอบสนอง ด มำก ควำมแตกต ำงระหว ำงบ คคลและพ ฒนำกำร ทำงสต ป ญญำ 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมำะสมผนวกก บ ด มำก กำรกำรนำบร บทและภ ม ป ญญำของท องถ น มำบ รณำกำรในกำรจ ดกำรเร ยนร 7.5 คร ม กำรว ดและประเม นผลท ม งเน นกำรพ ฒนำ ด เย ยม กำรเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ กำรท หลำกหลำย 7.6 คร ให คำแนะนำ คำปร กษำ และแก ไขป ญหำ ด เย ยม ให แก ผ เร ยนท งด ำนกำรเร ยนและค ณภำพช ว ต ด วยควำมเสมอภำค 7.7 คร ม กำรศ กษำว จ ยและพ ฒนำกำรจ ดกำรเร ยนร ด มำก ในว ชำท ตนร บผ ดชอบและใช ผลในกำรปร บ กำรสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย ำงท ด และ ด เย ยม เป นสมำช กท ด ของสถำนศ กษำ. 7.9 คร จ ดกำรเร ยนกำรสอนตำมว ชำท ได ร บ ด เย ยม มอบหมำยเต มเวลำ เต มควำมสำมำรถ สร ป ด เย ยม

51 43 หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. โครงกำรพ ฒนำบ คลำกร โดยงำนศ นย ส งเสร มและพ ฒนำว ชำช พคร 2. โครงกำรส งเสร มกำรว จ ย โดยงำนศ นย ส งเสร มและพ ฒนำว ชำช พคร 3. กำหนดกำรสอน แผนกำรจ ดกำรเร ยนร ของคร ท กกล มสำระกำรเร ยนร 4. ID Plan รำยงำนผลท เก ดจำกกำรปฏ บ ต หน ำท ตำมมำตรฐำนกำรปฏ บ ต งำนบ คคล 5. กำรค ดกรองน กเร ยนโดยคร ท ปร กษำ (งำนระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน) 6. ก จกรรมน เทศกำรสอนโดย 8 กล มสำระกำรเร ยนร 7. ก จกรรมกำรจ ดหำส อพ ฒนำกำรเร ยนสอนภำษำอ งกฤษ ฝร งเศส เยอรม น จ น และญ ป น 8. ก จกรรมอบรมพ ฒนำจ ดท ำปร บปร งหล กส ตรกล มสำระศ ลปะ ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนให ควำมสำค ญในกำรพ ฒนำบ คลำกรโดยกำรจ ดโครงกำรเพ ออบรมพ ฒนำในด ำนกำรจ ด กำรเร ยนกำรสอน ส งเสร มกำรศ กษำด งำนของคร เพ อให คร ได ม องค ควำมร ท นำไปส กำรเพ มสมรรถนะใน กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนให บรรล ผลตำมเป ำหมำยย งข น ขณะเด ยวก นทำงโรงเร ยนได ส งเสร มสน บสน น กำรพ ฒนำควำมก ำวหน ำทำงว ชำช พคร โดยสน บสน นกำรทำว จ ยเพ อพ ฒนำกำรเร ยนกำรสอน และใช เป น ผลงำนทำงว ชำกำรเพ อขอเล อนว ทยฐำนะ เน องจำกบ คลำกรด ำนกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของโรงเร ยนม จำนวนมำก จ งต องจ ดระบบกำร ต ดตำม น เทศกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของคร เพ อให ได มำตรฐำน เร มต งแต กำรจ ดทำ ID Plan กำหนด กำรสอน แผนกำรจ ดกำรเร ยนร กำรน เทศร วมก นระหว ำงกล มงำนว ชำกำรและกล มสำระกำรเร ยนร และ จ ดให ม กำรประเม นมำตรฐำนกำรปฏ บ ต งำนบ คคล เพ อน ำผลกำรปฏ บ ต งำนของคร ก บผลผล ตด ำนผ เร ยน เช น ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยน ค ณธรรม จร ยธรรม ส ขภำพกำย ส ขภำพจ ต ผลกำรเข ำศ กษำในระด บ อ ดมศ กษำ มำพ จำรณำควำมสอดคล องก น แล วนำผลกำรเปร ยบเท ยบนำกล บไปส กำรวำงแผนกำรพ ฒนำ ค ณภำพกำรศ กษำของโรงเร ยนในรอบป ต อไป ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 7 คร ปฏ บ ต งำนตำมบทหน ำท อย ำงม ประส ทธ ภำพและเก ดประส ทธ ผล ม ผลกำร ประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. จ ดอบรมและพ ฒนำคร เพ อเพ มสมรรถนะของคร ในด ำนกำรทำว จ ยเพ อพ ฒนำกำรเร ยน กำรสอนให มำกข น 2. จ ดอบรมและพ ฒนำคร เพ อเพ มสมรรถนะของคร ในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนท ฝ กให น กเร ยนม ท กษะในกำรค ดให มำกข น 3. ส งเสร มพ ฒนำคร ให ม กำรแลกเปล ยนเร ยนร ภำยในกล มสำระฯ และจ ดทำเป นองค ควำมร สำหร บ กล มสำระฯ

52 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 44 มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ผลการประเม น ต วบ งช 8.1 ผ บร หำรม ว ส ยท ศน ภำวะผ นำและควำมค ดร เร มท เน น ด เย ยม กำรพ ฒนำผ เร ยน 8.2 ผ บร หำรใช หล กกำรบร หำรแบบม ส วนร วม และใช ด เย ยม ข อม ลผลกำรประเม นหร อผลกำรว จ ยเป นฐำนค ด ท งด ำนว ชำกำรและกำรจ ดกำร 8.3 ผ บร หำรสำมำรถบร หำรจ ดกำรกำรศ กษำให บรรล ด เย ยม เป ำหมำยตำมท กำหนดไว ในแผนปฏ บ ต กำร 8.4 ผ บร หำรส งเสร มและพ ฒนำศ กยภำพบ คลำกรให พร อม ด เย ยม ร บกำรกระจำยอำนำจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครองและช มชนพ งพอใจผลกำรบร หำร ด เย ยม กำรจ ดกำรศ กษำ 8.6 ผ บร หำรให คำแนะนำ คำปร กษำทำงว ชำกำรและ ด เย ยม เอำใจใส กำรจ ดกำรศ กษำเต มศ กยภำพและเต มเวลำ สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม กำรประช มส มมนำทำงว ชำกำร กำรร บเช ญเป นว ทยำกรบรรยำยพ เศษในกำรประช มส มมนำ ทำงว ชำกำร กำรเป นผ เช ยวชำญ / ผ ทรงค ณว ฒ ในกำรตรวจสอบเคร องม องำนว จ ยของน กศ กษำระด บ มหำบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต และกำรได ร บแต งต งให ปฏ บ ต หน ำท พ เศษต ำง ๆ กำรประช มคณะกรรมกำร สถำนศ กษำข นพ นฐำน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช กำรประช มคณะกรรมกำรบร หำรโรงเร ยน กำรประช มคร กำรประช มควำมร วมม อระหว ำงว ด โรงเร ยน ช มชน ซ งม หล กฐำน ร องรอย ด งน 1. หน งส อ ผลงำนและควำมด เป นเก ยรต เป นศร ท ภำคภ ม 2. หน งส อ จำกท องท งนำ.ส ผ บร หำรม ออำช พ เล ม 1 3. หน งส อ จำกท องท งนำ.ส ผ บร หำรม ออำช พ เล ม 2 4. สร ปกำรเข ำร วมประช มส มมนำทำงว ชำกำรและกำรร บเช ญเป นว ทยำกรบรรยำยพ เศษ ในกำรประช มส มมนำทำงว ชำกำร 5. สร ปกำรเป นผ เช ยวชำญ/ผ ทรงค ณว ฒ ในกำรตรวจสอบเคร องม องำนว จ ยของน กศ กษำระด บ มหำบ ณฑ ตและด ษฎ บ ณฑ ต 6. คำส งแต งต งให ปฏ บ ต หน ำท พ เศษต ำง ๆ 7. โครงสร ำงกำรบร หำรโรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช

53 8. โล /เก ยรต บ ตรด ำนงำนว ชำกำร 9. แผนปฏ บ ต กำรโรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช ป พ.ศ เอกสำรว ส ยท ศน ย ทธศำสตร กลย ทธ และจ ดเน น กำรพ ฒนำโรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช ส ควำมเป นเล ศ 11. รำยงำนกำรประช มคณะกรรมกำรสถำนศ กษำข นพ นฐำน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช 12. รำยงำนกำรประช มคณะกรรมกำรบร หำรโรงเร ยน 13. รำยงำนกำรประช มคร ประจำเด อน 14. รำยงำนโครงกำร เหล ยวหล ง - แลหน ำ พ ฒนำเบ ญจะมะมหำรำชส ควำมเป นเล ศ 15. เอกสำร สร ปรำยงำนผลกำรดำเน นโครงกำร BMT POEM ร วมสร ำงโอกำส ส อนำคตท ด ด วยค ณธรรมและจร ยธรรม ว ธ การพ ฒนา ผ บร หำรม กำรพ ฒนำตนเองสม ำเสมอเพ อให ม ควำมร ควำมเข ำใจ ครอบคล มกำรบร หำรจ ดกำร ท งด ำนว ชำกำร ด ำนงบประมำณ ด ำนบ คลำกร และด ำนกำรบร หำรท วไป ม กำรบร หำรจ ดกำรโดยใช โรงเร ยนเป นฐำน (School Based Management) และย ดหล กธรรมำภ บำล (Good Governance) อย ำงเคร งคร ด ด งจะเห นได จำกกำรเป ดโอกำสให บ คลำกรในสถำนศ กษำ ผ ปกครอง น กเร ยน ตลอดจน ผ ม ส วนเก ยวข องก บกำรจ ดกำรศ กษำได เข ำมำม ส วนร วม ม คณะกรรมกำรบร หำรโรงเร ยนซ งประกอบด วย ผ บร หำร ห วหน ำงำน และห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร เป นคณะกรรมกำรท ร วมก นพ จำรณำ กำรต ดส นใจ เก ยวก บกำรบร หำรท ง 4 ด ำน ในกำรจ ดกำรศ กษำ คณะกรรมกำรสถำนศ กษำข นพ นฐำนม ส วนในกำร ต ดส นใจ เสนอแนะแนวทำงท งด ำนว ชำกำร ด ำนงบประมำณ ด ำนบ คลำกร และด ำนกำรบร หำรท วไป อำท กำรทำแผนปฏ บ ต กำรประจำป กำรใช ทร พยำกร กำรระดมทร พยำกร ตลอดจนกำรจ ดก จกรรม ต ำง ๆ ของสถำนศ กษำ ม กำรระดมควำมค ด กำรวำงกรอบย ทธศำสตร ในกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำ กำรประช มเคร อข ำย อำท เคร อข ำยผ ปกครอง ช มชน สมำคม ศ ษย เก ำ ม กำรนำวงจรค ณภำพ PDCA มำใช ในกำรดำเน นงำน และพ ฒนำงำนอย ำงต อเน อง ผลการพ ฒนา ผ บร หำรปฏ บ ต งำนตำมบทบำทหน ำท อย ำงม ประส ทธ ภำพและเก ดประส ทธ ผล ม ผลกำรประเม น ค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ควรพ ฒนำบ คลำกรให ม ควำมร ควำมสำมำรถมำกข นท งด ำนว ชำกำรและว ชำช พ กำรทำงำนแบบ ม ส วนร วมของบ คลำกรม กำรทำงำนเป นท มท สำมำรถประสำนควำมร วมม อก นได เป นอย ำงด และนำวงจร ค ณภำพ PDCA ให ขยำยวงกว ำงในระด บกล มสำระกำรเร ยนร และบ คคลให ท วถ ง 45

54 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 46 มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตามบทบาท หน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ผลการประเม น ต วบ งช 9.1 คณะกรรมกำรสถำนศ กษำร และปฏ บ ต หน ำท ตำม ด เย ยม ระเบ ยบท กำหนด 9.2 คณะกรรมกำรสถำนศ กษำกำก บต ดตำม ด แลข บเคล อน ด เย ยม กำรดำเน นงำนของสถำนศ กษำให บรรล สำเร จตำม เป ำหมำย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ำมำม ส วนร วมในกำรพ ฒนำ ด เย ยม สถำนศ กษำ สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนได ร บควำมร วมม อในกำรจ ดกำรศ กษำมำด วย ด ตลอด ม ส วนในกำรต ดส นใจเสนอแนะแนวทำงในกำรบร หำรจ ดกำรท งด ำนว ชำกำร ด ำนงบประมำณ ด ำนบ คลำกร และด ำนกำรบร หำรท วไป ด งปรำกฏในรำยงำนกำรประช มคณะกรรมกำรสถำนศ กษำ ข นพ นฐำน อำท กำรระดมทร พยำกร กำรทำแผนปฏ บ ต กำรประจำป กำรประช มเสวนำ เหล ยวหล ง แลหน ำ พ ฒนำเบ ญจะมะมหำรำชส ควำมเป นเล ศ ฯลฯ 2. ผ ปกครอง โรงเร ยนได ร บควำมร วมม อในกำรจ ดกำรศ กษำมำด วยด ตลอด ท งด ำนว ชำกำร และกำรระดมทร พยำกร ด งปรำกฏในรำยงำนกำรประช มผ ปกครอง ม.1 ม.6 รำยงำนกำรประช ม เคร อข ำยผ ปกครอง รำยงำนกำรจ ดก จกรรมของงำนและกล มสำระกำรเร ยนร สร ปผลกำรดำเน นงำน โครงกำร Road to Success ฯลฯ 3. ช มชน องค กรต าง ๆ โรงเร ยนได ร บควำมร วมม อ ท งเป นผ ให และผ ร บ ด งปรำกฏในสร ป ผลกำรดำเน นงำน คำส ง และภำพถ ำย - BMT POEM ร วมสร ำงโอกำส ส อนำคตท ด ด วยค ณธรรมและจร ยธรรม - โครงกำรในพระรำชดำร โรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง (โรงเร ยนดงนำ) - ก จกรรมสำค ญตำมประเพณ เช น กำรแห เท ยน ว นสงกรำนต - ก จกรรมว นสำค ญของชำต เช น ว นพ อแห งชำต ว นแม แห งชำต ว นป ยะมหำรำช - ก จกรรมว นสำค ญทำงพ ทธศำสนำ เช น ว นมำฆบ ชำ ว นว สำขบ ชำ ว นอำสำฬหบ ชำ - กำรเป นแหล งเร ยนร และศ กษำด งำน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนใช หล กกำรบร หำรจ ดกำรโดยใช โรงเร ยนเป นฐำน เน นกำรม ส วนร วมของ คณะกรรมกำรสถำนศ กษำข นพ นฐำน ผ ปกครอง ช มชน และผ เก ยวข องในกำรจ ดกำรศ กษำของโรงเร ยน

55 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 47 ด งปรำกฏในกลย ทธ ของโรงเร ยนข อท 6 ว ำ ส งเสร มสน บสน นเคร อข ำยคร ผ ปกครอง และช มชน ให ม ส วนร วมในกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน เพ อส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค ม กำรกำหนดบ คคลร บผ ดชอบในกำรประสำนควำมร วมม อ เป ดโอกำสให ผ ม ส วนเก ยวข องในกำรจ ดกำร ศ กษำด งกล ำว ได ม ส วนในกำรกำก บ ต ดตำม ส งเสร ม สน บสน นก จกรรมต ำง ๆ ของโรงเร ยน จ ดประช ม ร บฟ งควำมค ดเห น สร ำงบรรยำกำศควำมร ส กเป นเจ ำของร วมก น จ งเก ดผลกำรปฏ บ ต งำนท เป นร ปธรรม อำท กำรม ส วนในกำรเสนอแนวค ดเก ยวก บกำรใช ทร พยำกรของโรงเร ยน กำรท ำแผนปฏ บ ต กำรประจำป กำรระดมทร พยำกรของคณะกรรมกำรสถำนศ กษำข นพ นฐำน กำรระดมทร พยำกรเพ อสร ำงห องเร ยน ค ณภำพ กำรจ ดโครงกำร Road to Success ของเคร อข ำยผ ปกครอง กำรร วมจ ดก จกรรมส งเสร ม กำรเร ยนร พห ป ญญำ กำรส งเสร มสน บสน นสนำมฟ ตซอล เป นต น น บได ว ำคณะกรรมกำรสถำ ผลการพ ฒนา คณะกรรมกำรสถำนศ กษำ และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งำนตำมหน ำท อย ำงม ประส ทธ ภำพและเก ดประส ทธ ผล ม ผลกำรแระเม นอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ส งเสร มสน บสน นกำรม ส วนร วมของคณะกรรมกำรสถำนศ กษำ ผ ปกครอง และช มชน ให ม ร ปแบบของแนวปฏ บ ต เป นท ยอมร บร วมก น และม ควำมย งย น มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรกระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ผลการประเม น ต วบ งช 10.1 หล กส ตรสถำนศ กษำเหมำะสมและสอดคล อง ก บท องถ น 10.2 จ ดรำยว ชำเพ มเต มท หลำกหลำยให ผ เร ยนเล อก เร ยนตำมควำมถน ด ควำมสำมำรถและควำมสนใจ 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนอง ควำมต องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถน ดและ ควำมสนใจของผ เร ยน 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปควำมร ได ด วยตนเอง ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม

56 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 48 ผลการประเม น ต วบ งช 10.5 น เทศภำยใน กำก บ ต ดตำมตรวจสอบและผล ด เย ยม ไปปร บปร งกำรเร ยนกำรสอนอย ำงสม ำเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภำพ ด เย ยม และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม โรงเร ยนม กำรพ ฒนำหล กส ตร ท งหล กส ตรห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ - โครงกำร English Program (EP) - โครงกำรส งเสร มอ จฉร ยภำพคณ ต - ว ทย (Advance Program: AP) - โครงกำรพ ฒนำผ เร ยนส ควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร (Excellent Education Program : EEP) - โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร (วคทส.) - โครงกำรส งเสร มอ จฉร ยภำพด ำนภำษำ (FLAP) ก จกรรมพ ฒนำน กเร ยน - ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม - ก จกรรมล กเส อ - เนตรนำร - ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของน กเร ยน - ก จกรรมแนะแนว กำรจ ดกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ และกำรน เทศ กำก บ ต ดตำม และประเม นผล - กำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของคร 8 กล มสำระฯ - กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study : IS) - กำรจ ดประกวดโครงงำนว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ - ก จกรรมและค ำยส งเสร มว ชำกำรของกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร กำรจ ดระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยนก บผ ปกครองน กเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำน กเร ยนให ม ค ณภำพตำมมำตรฐำนของโรงเร ยน และม ศ กยภำพส ควำม เป นเล ศตำมมำตรฐำนสำกล โดยม กำรพ ฒนำหล กส ตรสำหร บห องเร ยนปกต และหล กส ตรห องเร ยนพ เศษ ในระด บม ธยมศ กษำตอนต น ได แก โครงกำร EP โครงกำร AP ห องเร ยนพ เศษระด บม ธยมศ กษำ ตอนปลำย ได แก โครงกำร EEP โครงกำรห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร และโครงกำร FLAP ส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ ลงม อปฏ บ ต จร ง กำรทำโครงงำน

57 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ว ทยำศำสตร ภำษำไทย ส งคมศ กษำ และกำรงำนอำช พฯ จ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำ ค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) เป ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยน ได แก ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม ก จกรรมส งเสร มระเบ ยบว น ย ได แก ก จกรรม นศท. ก จกรรมล กเส อ เนตรนำร และ ก จกรรมส งเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนจ ดค ำยส งเสร มด ำนว ชำกำร กำรท ศนศ กษำนอก สถำนท ท งน กล มบร หำรว ชำกำรก บห วหน ำกล มสำระกำรเร ยนร และห วหน ำโครงกำรพ เศษ EP AP EEP วคทส. และ FLAP ม กำรประช มวำงแผนและน เทศ ก ำก บ ต ดตำม และประเม นผลกำรใช หล กส ตร และ กำรจ ดกำรเร ยนร อย ำงสม ำเสมอ นอกจำกน น โรงเร ยนได จ ดระบบกำรด แลช วยเหล อน กเร ยน โดยคร ท ปร กษำร วมก บผ ปกครอง น กเร ยน ซ งม เคร อข ำยผ ปกครองท เข มแข งให ควำมช วยเหล อโรงเร ยน เพ อพ ฒนำผ เร ยนอย ำงเป นระบบ ตลอดป กำรศ กษำ ผลการพ ฒนา สถำนศ กษำม กำรจ ดหล กส ตรกระบวนกำรเร ยนร และก จกรรมพ ฒนำค ณภำพ ผ เร ยนอย ำงรอบด ำน ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภำพกำรจ ดกำรเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสำค ญ โดยกำรพ ฒนำคร และ กำรน เทศ กำก บ ต ดตำม 2. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภำพกำรต ดตำม เอำใจใส น กเร ยนด ำนกำรเร ยนอย ำงสม ำเสมอ มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยน พ ฒนาเต มศ กยภาพ ผลการประเม น 49 ต วบ งช 11.1 ห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำร อำคำรเร ยนม นคง สะอำด ด เย ยม และปลอดภ ย ม ส งอำนวยควำมสะดวกพอเพ ยง อย ในสภำพใช กำรได ด สภำพแวดล อมร มร นและ ม แหล งเร ยนร สำหร บผ เร ยน 11.2 จ ดโครงกำรก จกรรมท ส งเสร มส ขภำพอนำม ยและ ด เย ยม ควำมปลอดภ ยของผ เร ยน 11.3 จ ดห องสม ดท ให บร กำรส อและเทคโนโลย สำรสนเทศ ด เย ยม ท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วยตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม โครงกำร/ก จกรรมเก ยวก บอำคำรสถำนท และระบบสำธำรณ ปโภค

58 - โครงกำรก อสร ำงปร บปร ง ซ อมบำร งอำคำรเร ยน/อำคำรประกอบ - โครงกำรปร บปร งระบบสำธำรณ ปโภค - โครงกำรพ ฒนำภ ม ท ศน โรงเร ยน - โครงกำรพ ฒนำห องเร ยนค ณภำพ - โครงกำรพ ฒนำอำคำรสถำนท และบร เวณท วไป - โครงกำรพ ฒนำกำรเร ยนกำรสอนเพ อกำรอน ร กษ พล งงำนและส งแวดล อม - จ ดห องปฏ บ ต กำรคณ ตศำสตร 2 ห อง ว ทยำศำสตร 5 ห อง ภำษำไทย 2 ห อง ภำษำ ต ำงประเทศ 6 ห อง ส งคมศ กษำ 1 ห อง คอมพ วเตอร 6 ห อง เกษตรกรรม 2 ห อง คหกรรม 4 ห อง ธ รก จ 1 ห อง ศ ลปะ 2 ห อง อำคำรอ ตสำหกรรม 3 หล ง อำคำรศ นย ก ฬำ 1 หล ง - จ ดบร กำรน ำด มสะอำด (น ำกรองผ ำนเคร องทำควำมเย น) 11 แห ง โทรศ พท สำธำรณะ 5 แห ง โครงกำร/ก จกรรมส งเสร มส ขอนำม ยและควำมปลอดภ ย - จ ดโรงอำหำร 2 แห ง ม ร ำนค ำ 45 ร ำน จำหน ำยอำหำรท ม ค ณภำพและปลอดภ ย - ส งเสร มพ ฒนำบ คลำกรงำนโภชนำกำร - ส งเสร มค มครองผ บร โภค - ส งเสร มบ รณำกำรก จกรรม อย.น อย ส ช มชน - กำรป องก น แก ไขป ญหำยำเสพต ดและเอดส โครงกำร/ก จกรรมเก ยวก บห องสม ด/เทคโนโลย - ม ห องสม ดจ ดบร กำรและศ นย Resource Center 1 ห อง - ศ นย SEAR ของกล มสำระกำรเร ยนภำษำต ำงประเทศ ห องสม ดกล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ห องสม ดโครงกร EEP - ให บร กำรส บค นทำงอ นเตอร เน ต ม ส ญญำณ Wi-Fi ครอบคล มพ นท ภำยในโรงเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนม กำรพ ฒนำโดยกำหนดโครงกำรท เก ยวก บกำรซ อมบำร งอำคำรสถำนท กำรพ ฒนำและด แล ภ ม ท ศน บร เวณภำยในโรงเร ยน กำรพ ฒนำปร บปร งระบบสำธำรณ ปโภคไว ในแผนปฏ บ ต กำร และก ำหนด บ คลำกรงำนอำคำรสถำนท และเจ ำหน ำท ประจ ำเขตร บผ ดชอบด แลร กษำควำมสะอำด เพ อกำรจ ดเก บขยะ กำรด แลร กษำภ ม ท ศน ก ำหนดให บ คลำกรของและกล มสำระกำรเร ยนร ท ำหน ำท วำงแผนด แลกำรกำรใช กำรบ ำร งร กษำห องปฏ บ ต กำร ม กำรฝ กว น ยและส ขน ส ยเร องควำมสะอำด ก ำหนดให น กเร ยนแต ละห อง จ ดระบบและแบ งหน ำท ช วยก นร กษำควำมสะอำดของห องเร ยนโดยกำรด แลของคร ท ปร กษำ นอกจำกน น น กเร ยนม ส วนร วมก จกรรมในกำรร กษำภ ม ท ศน ภำยในโรงเร ยน เช น น กเร ยนแกนน ำอน ร กษ ส งแวดล อม ขยำยเคร อข ำยเพ อสร ำงจ ตส ำน กในกำรอน ร กษ ส งแวดล อมภำยในโรงเร ยน ก จกรรมน องน อยร กษ ต นไม ของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 1 ก จกรรมเน องในว นส งแวดล อมโลก กำรส งเสร มส ขอนำม ยของน กเร ยน ทำงโรงเร ยนจ ดบร กำรห องพยำบำล และคร เจ ำหน ำท ม ว สด คร ภ ณฑ และยำให บร กำรอย ำงม มำตรฐำน ส งเสร มส ขภำพ โดยม โรงอำหำร 2 โรง ท ม ขนำดมำตรฐำน ม คร ด แลด ำนค ณภำพของอำหำรและภำชนะท ใช ใส อำหำร ม กำรจ ดก จกรรมเผยแพร ควำมร กำรบร โภค อำหำรท ปลอดภ ย เช น ก จกรรมบร โภคด วยป ญญำ ก จกรรมส ขภำพด ก บ อย. น อย กำรจ ดก จกรรม ป องก นและเฝ ำระว งยำเสพต ด โครงกำร To be Number One จ ดคร เวรประจำอำคำร และเจ ำหน ำท 50

59 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 51 ร กษำควำมปลอดภ ยประจำบร เวณภำยในโรงเร ยน และจ ดระบบกำรจรำจรภำยในโรงเร ยน โดยได ร บ ควำมร วมม อจำกน กศ กษำว ชำทหำรตรวจว น ย ม ห องสม ดจ ดบร กำร และ Resource Center ให บร กำรส บค นอ นเตอร เน ต ม ส ญญำณ Wi Fi ครอบคล มพ นท ภำยในโรงเร ยน ม ห องปฏ บ ต กำรคอมพ วเตอร จำนวน 6 ห อง พร อมร บกำรเร ยนร แบบ ม ส วนร วม ผลการพ ฒนา สถำนศ กษำม กำรจ ดสภำพแวดล อมและกำรบร กำรท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนำเต ม ศ กยภำพ ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. พ ฒนำภ ม ท ศน ภำยในโรงเร ยนให ม พ นท ส เข ยวเพ มข น 2. เพ มเต มห อง Resource Center มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กาหนด ในกฎกระทรวง ผลการประเม น ต วบ งช 12.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศ กษำของสถำนศ กษำ ด เย ยม 12.2 จ ดทำแผนและดำเน นกำรตำมแผนพ ฒนำกำรจ ด ด เย ยม กำรศ กษำของสถำนศ กษำท ม งพ ฒนำค ณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศ กษำของสถำนศ กษำ 12.3 จ ดระบบข อม ลสำรสนเทศและใช สำรสนเทศ ด เย ยม ในกำรบร หำรจ ดกำรเพ อพ ฒนำค ณภำพสถำนศ กษำ 12.4 ต ดตำมตรวจสอยและประเม นค ณภำพภำยใน ด เย ยม ตำมมำตรฐำนกำรศ กษำของสถำนศ กษำ 12.5 นำผลกำรประเม นค ณภำพท งภำยในและภำยนอก ด เย ยม ไปใช วำงแผนพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำอย ำงต อเน อง 12.6 จ ดทำรำยงำนประจำป ท เป นรำยงำนกำรประเม น ด เย ยม ค ณภำพภำยใน สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม

60 1. จ ดทำมำตรฐำนค ณภำพกำรศ กษำของโรงเร ยนท สอดคล องก บสำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำ ม ธยมศ กษำ เขต 29 และ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน 2. จ ดทำแผนพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำ โดยพ จำรณำว ส ยท ศน จ ดเน นกำรพ ฒนำโรงเร ยน กลย ทธ มำตรฐำนค ณภำพกำรศ กษำ ผลกำรประเม นค ณภำพภำยนอก และผลกำรประเม นค ณภำพ ภำยใน 3. จ ดทำข อม ล/สำรสนเทศ และนำมำใช ในกำรบร หำรจ ดกำรศ กษำ 4. ใช แผนปฏ บ ต กำรประจำป ในกำรดำเน นงำน และม กำรต ดตำมตรวจสอบกำรดำเน นงำนโดย คณะกรรมกำรท แต งต งโดยโรงเร ยน 5. ม กำรประเม นค ณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรท แต งต งโดยโรงเร ยน 6. จ ดทำรำยงำนกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำ (รำยงำนกำรประเม นค ณภำพภำยใน) 7. ม กำรเผยแพร รำยงำนกำรพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำแก คร ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข องก บ กำรจ ดกำรศ กษำของโรงเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดโครงสร ำงขององค กรตำมโครงสร ำงกำรบร หำรงำน 4 ด ำน ค อ กล มอำนวยกำรและ บร หำรงบประมำณ กล มบร หำรว ชำกำร กล มบร หำรก จกำรน กเร ยน และกล มบร หำรท วไป ม หล กกำร บร หำรโดยโรงเร ยนเป นฐำน (School Based Management) เพ อพ ฒนำค ณภำพกำรศ กษำของโรงเร ยน และย ดหล กธรรมำภ บำล (Good Governance) อย ำงเคร งคร ด รวมท งม กำรนำวงจรค ณภำพ PDCA มำใช ในกำรดำเน นงำนและพ ฒนำงำนอย ำงต อเน อง ตำมโครงสร ำงกำรบร หำรงำนจะม คำส งแต งต งคณะ กรรมกำรร บผ ดชอบในแต ละด ำนอย ำงครบถ วน และเพ อให กำรใช วงจรค ณภำพเป นไปอย ำงคล องต ว ทำงโรงเร ยนจ งกำหนดผ ร บผ ดชอบงำนประก นค ณภำพกำรศ กษำ งำนแผนและนโยบำยกำรศ กษำ และ งำนสำรสนเทศ ร วมดำเน นงำนอ นเป นภำรก จหล ก 8 ข อ สำมำรถดำเน นกำรไปได อย ำงสอดคล อง เหมำะสม และม ควำมต อเน องก นอย ำงเป นระบบ ผลการพ ฒนา สถำนศ กษำม กำรประก นค ณภำพภำยในของสถำนศ กษำตำมท กำหนดในกฎกระทรวง ม ผลกำร ประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. สถำนศ กษำควรวำงระบบกำรต ดตำม ตรวจสอบค ณภำพกำรศ กษำ โดยต ดตำม ประเม นผลกำร ดำเน นงำนของงำนโครงกำรและก จกรรมต ำง ๆ ว ำม ผลสำเร จเพ ยงใด และม กำรรำยงำนผลต อ ผ อำนวยกำร ภำคเร ยนละ 1 คร ง 2. สถำนศ กษำควรแต งต งคณะกรรมกำรประเม นค ณภำพภำยใน ต งแต เร มภำคเร ยนท 1 ของแต ละ ป กำรศ กษำ เพ อให คณะกรรมกำรม เวลำในกำรเก บรวบรวมข อม ล/สำรสนเทศ ซ งจะส งผลต อกำรประเม น ค ณภำพภำยใน 52 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร

61 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย 53 มาตรฐานท 13 สถาบ นศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษา เป นส งคม แห งการเร ยนร ผลการประเม น ต วบ งช 13.1 ม กำรสร ำงและพ ฒนำแหล งกำรเร ยนร ภำยใน ด เย ยม สถำนศ กษำและใช ประโยชน จำกแหล งเร ยนร ท งภำยในและภำยนอกสถำนศ กษำรวมท งผ ท เก ยวข อง 13.2 ม กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงบ คลำกรภำยใน ด เย ยม สถำนศ กษำระหว ำงสถำนศ กษำก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม กำรพ ฒนำแหล งเร ยนร 1. ห องสม ดของโรงเร ยนม หน งส อสำหร บให น กเร ยนได ค นคว ำ ม ปร มำณท เพ ยงพอ 2. ห องสม ดกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร และโครงกำร EEP 3. ศ นย Recourse Center 4. กำรพ ฒนำห องเร ยนคอมพ วเตอร 6 ห องเร ยน พร อมจ ดระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง ให ครอบคล มพ นท ท กอำคำรเร ยน 5. กำรจ ดก จกรรมส งเสร มร กกำรอ ำนของกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย และงำนห องสม ด 6. ม ห องปฏ บ ต กำรของกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ เช น คณ ตศำสตร 2 ห อง, ว ทยำศำสตร 5 ห อง, ภำษำไทย 2 ห อง, ส งคมศ กษำ (ห องปฏ บ ต ธรรม) 1 ห อง, ภำษำต ำงประเทศ 6 ห อง, คอมพ วเตอร 6 ห อง, คหกรรม 4 ห อง, เกษตรกรรม 2 ห อง, ธ รก จ (ธนำคำรโรงเร ยน) 1 ห อง, ศ ลปะ 2 ห อง, ห องเร ยนส เข ยว 1 ห อง, สหกรณ โรงเร ยน 1 ห อง, ห องเข ยนแบบ 1 ห อง, ห องปฏ บ ต โลหะ ไฟฟ ำ และไม อย ำงละ 1 ห อง, ศ นย ก ฬำ 7. โครงกำรปร บปร งและพ ฒนำภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนให สวยงำมและร มร น 8. สวนพฤกษศำสตร 9. หอประช มส น ย ตร ยำงค ก รศร หอประช มเบญจำน สรณ ห องประช มช นสองของโรงอำหำร 2 และ ห องโสตท ศนศ กษำ ใช สำหร บจ ดสอนเสร มโครงกำร Road To Success กำรสอบ O NET กำรประช มอบรมน กเร ยนด ำนค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 10. ส งเสร มสน บสน นกำรท ศนศ กษำนอกสถำนท ของน กเร ยน 11. จ ดแหล งเร ยนร ภำยนอก 11.1 ร ำนฝ ำยเข น ร ำนมำโนชญ พ นธ ไม

62 ศ นย อ ต น ยมว ทยำ ภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 11.3 สนำมบ นนำนำชำต 11.4 สำน กงำนเกษตรจ งหว ดอ บลรำชธำน 11.5 พ พ ธภ ณฑสถำนแห งชำต จ งหว ดอ บลรำชธำน 11.6 กองบ งค บกำรตำรวจภ ธร จ งหว ดอ บลรำชธำน 11.7 โรงพยำบำลสรรพส ทธ ประสงค 11.8 มหำว ทยำล ยรำชภ ฎอ บลรำชธำน 11.9 มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน ว ดและศ นย ปฏ บ ต ธรรมต ำง ๆ เช น ว ดป ำใหญ ว ดส ป ฏนำรำมวรว หำร ว ดศร อ บล- ร ตนำรำม ว ดท ำว งห น ว ดใหม ก ดค ณ ว ดหนองบ ว ว ดหนองป ำพง ว ดป ำยำงน อย ว ดสว ำงว ระวงศ ศ นย พ ฒนำค ณธรรมว ดป ำใหญ ว งอ อ กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงบ คลำกรภำยในโรงเร ยน ก บผ ปกครองและองค กรท เก ยวข อง 1. กำรประช มอบรมพ ฒนำคร ซ งจ ดโดยโรงเร ยนและหน วยงำนภำยนอก 2. ส งเสร มกำรศ กษำด งำนของคร 3. กำรประช มของแต ละกล มสำระกำรเร ยนร 4. กำรจ ดคร อำว โสและคร ร นใหม สอนร วมก นของกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร 5. กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำต ำงประเทศจ ดคร ต ำงชำต ประจำกล มสำระกำรเร ยนร ต ำงๆ เพ อให เก ดกำรแลกเปล ยนเร ยนร ภำษำอ งกฤษระหว ำงคร ชำวต ำงชำต และคร ไทย 6. กำรประช มผ ปกครองน กเร ยนร วมก บคร ท ปร กษำ กำรประช มของเคร อข ำยปกครอง 7. ประชำส มพ นธ ข ำวสำร ผลกำรพ ฒนำค ณภำพกำรจ ดกำรศ กษำของโรงเร ยน 8. กำรทำ MOU เพ อหำเคร อข ำยพ ฒนำ 8.1 โรงเร ยนเคร อข ำยห องเร ยนพ เศษว ทยำศำสตร ได แก โรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช โรงเร ยนนำร น ก ล โรงเร ยนม ธยมตระกำรพ ชผล โรงเร ยนศร ปท มพ ทยำคำร โรงเร ยนเดชอ ดม โรงเร ยน เล งนกทำ (จ งหว ดยโสธร) และโรงเร ยนยโสธรพ ทยำคม (จ งหว ดยโสธร) 8.2 โครงกำร 1 ช วย 9 ของ สมศ. ได แก โรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช โรงเร ยน ม วงสำมส บอ มพว นว ทยำ โรงเร ยนดอนมดแดงว ทยำคม โรงเร ยนอ บลรำชธำน ศร วนำล ย โรงเร ยน อ ำงศ ลำ โรงเร ยนศร น ำคำศ กษำ โรงเร ยนบ วงำมว ทยำ โรงเร ยนสำม คค ว ทยำคำร โรงเร ยนบ ำน- ยำงน อย โรงเร ยนว ดท ำว งห น และโรงเร ยนบ ำนดงนำ 8.3 สพม มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน 8.5 โรงเร ยนสำธ ต มหำว ทยำล ยศร นทรว โรฒ (ปท มว น) 8.6 สถำบ นเทคโนโลย พระจอมเกล ำ เจ ำค ณทหำรลำดกระบ ง 8.7 สถำบ นส งเสร มกำรสอนว ทยำศำสตร และเทคโนโลย ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนพ ฒนำโดยสร ำงและพ ฒนำแหล งเร ยนร ให ม ค ณภำพพร อมให บร กำรน กเร ยน เช น

63 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ห องสม ด ศ นย Resource Center ห องปฏ บ ต กำรครอบคล มท กกล มกำรเร ยนร เพ อให คร ท กกล มสำระ กำรเร ยนร ได จ ดกำรเร ยนกำรสอนพ ฒนำน กเร ยนท งด ำนว ชำกำร ร ำงกำยและจ ตใจ ตลอดจนค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตลอดจนน กเร ยนสำมำรถใช แหล งเร ยนร เช น ห องสม ด ศ นย Resource Center ในกำรศ กษำนำควำมร ได ด วยตนเอง กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงบ คลำกรภำยในโรงเร ยน ก บผ ปกครองและองค กรท เก ยวข อง โรงเร ยนเน นกำรม ส วนร วมของบ คลำกรภำยใน ก บผ ปกครอง ช มชน ตลอดจนองค กรท เก ยวข อง จ งม กำรอบรมพ ฒนำคร เพ อให ได เพ มสมรรถนะในกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน และม กำรต ดตำมน เทศโดยเน น น เทศก ลยำณม ตร ส งเสร มให ม กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงคร ในกล มสำระกำรเร ยนร เด ยวก น เช น กำรประช มแลกกำรเร ยนร กำรจ ดสอนระหว ำงคร อำว โสก บคร ร นใหม โรงเร ยนได ประสำนควำมร วมม อและเป ดโอกำสให ผ ปกครองได ม ส วนร วมในกำรจ ดกำรศ กษำ ร วมก บโรงเร ยน กำรจ ดโครงกำรร วมก บโรงเร ยน เช น โครงกำร Road To Success, โครงกำรส งเสร ม พห ป ญญำร ค ณค ำแห งตน (ม.2) กำรสน บสน นทร พย สน บสน นโครงกำรต ำง ๆ ของโรงเร ยน ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 13 สถำนศ กษำม กำรสร ำง ส งเสร ม สน บสน น ให สถำนศ กษำเป นส งคม แห งกำรเร ยนร ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. โรงเร ยนควรเพ มแหล งเร ยนร ท เป น Resource Center 2. ควรส งเสร มให ม กำรสร ำงองค ควำมร ระหว ำงคร ในแต ละกล มสำระกำรเร ยนร ตำมแนวทำงของ กล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร 3. กำรจ ดห องสม ดประจำกล มสำระกำรเร ยนร ว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร และโครงกำร EEP น บว ำ เป นแนวทำงท ช วยส งเสร มกำรอ ำนของน กเร ยนเป นอย ำงด ควรส งเสร มให ครอบคล มท กกล มสำระกำรเร ยนร มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นท กาหนดข น ผลการประเม น 55 ต วบ งช 14.1 จ ดโครงกำร ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตำม ด เย ยม เป ำหมำย ว ส ยท ศน ปร ชญำ และจ ดเน นของสถำนศ กษำ 14.2 ผลกำรดำเน นงำนส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตำมเป ำหมำย ด เย ยม ว ส ยท ศน ปร ชญำและจ ดเน นของสถำนศ กษำ สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. กำรประช มเสวนำ เหล ยวหล ง แลหน ำ เพ อพ ฒนำเบ ญจะมะฯ ส ควำมเป นเล ศ 2. เอกสำรว ส ยท ศน ย ทธศำสตร กลย ทธ และจ ดเน นกำรพ ฒนำโรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช

64 ส ควำมเป นเล ศ 3. แผนปฏ บ ต กำรประจำป กำรศ กษำ เอกสำรกำรประช มคณะกรรมกำรสถำนศ กษำข นพ นฐำน 5. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม 5.1 ก จกรรม/โครงกำรเพ อพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม ได แก ก จกรรมเข ำแถวเคำรพธงชำต ก จกรรมอบรมจร ยธรรมในคำบค ณธรรม จร ยธรรม ท กระด บช น ส ปดำห ละ 1 ช วโมง โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม จร ยธรรม ของกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม โดยจ ด ค ำยพ ฒนำ ค ณธรรมน กเร ยนด เป นศร แก เบ ญ ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 2 และ 5 โครงกำรค ำยพ ฒนำค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ค ณธรรมน ำควำมร ส เศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 1 โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม ค ณค อต นแบบคนด ศ กด ศร แห งเบ ญฯ ร วมก บ สพฐ. สำหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 4 และ 5 จ ดก จกรรมว นสำค ญทำงศำสนำเป นประจำตลอดป กำรศ กษำ โดยให น กเร ยนท กคนม ส วนร วม ก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนเป นคนประหย ด โดยส งเสร มให น กเร ยนฝำกเง นก บธนำคำรโรงเร ยน ก จกรรม ส งเสร มให น กเร ยนม ควำมซ อส ตย คนด ศร เบ ญฯ ได ประกำศยกย องชมเชยและมอบเก ยรต บ ตรให น กเร ยนท เก บส งของได ก จกรรมน กศ กษำว ชำทหำรช ดตรวจว น ย ก จกรรมเด นทำงไกลเข ำค ำยพ กแรม ล กเส อ เนตรนำร ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 3 เพ อฝ กให น กเร ยนเป นแบบอย ำงท ด แก น กเร ยนคนอ น ในด ำนกำรประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ยของโรงเร ยน ควำมเส ยสละต อส วนรวม นอกจำกกำรจ ด ก จกรรมเพ อพ ฒนำค ณล กษณะของน กเร ยนโดยคร แล ว ย งม เคร อข ำยผ ปกครองร วมจ ดก จกรรมก บทำง โรงเร ยน ท งในระด บห องเร ยนและระด บช นอย ำงสม ำเสมอ 5.2 ก จกรรมเพ อพ ฒนำให น กเร ยนเอ ออำทรผ อ น และกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ได แก ก จกรรมว นพ อแห งชำต ก จกรรมว นแม แห งชำต ก จกรรมว นป ยมหำรำช ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรม สวดสรรเสร ญพระค ณพ อพระค ณแม ก จกรรมเพ อส งคมและสำธำรณะ โครงกำรโรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง โครงกำรห องสม ดเพ อน อง โครงกำรท กษะอำช พเพ ออำหำรกลำงว น โครงกำรบร จำคส งของในโอกำส ต ำง ๆ ก จกรรมบร จำคโลห ต ก จกรรมค ำยจ ตอำสำ 5.3 ก จกรรมเพ อพ ฒนำกำรยอมร บควำมค ดเห นและว ฒนธรรมท แตกต ำง ได แก โครงกำร ส งเสร มประชำธ ปไตยในโรงเร ยน โครงกำรออกแบบอนำคตเด กไทยก ำวไกลส อำเซ ยน โครงกำรเยำวชน เบ ญจะมะก ำวไกลส อำเซ ยน ก จกรรมค ำยอำเซ ยน โครงกำรประกวดส นทรพจน ภำษำจ น โครงกำรค ำย ภำษำและว ฒนธรรมภำษำเยอรม น โครงกำรประกวดร องเพลงภำษำจ น โครงกำรประกวดบอร ดควำมร ภำษำจ น โครงกำรค ำย Language Improvement Day Camp โครงกำรท กษะกำรด ำเน นช ว ต ก จกรรม ว น Friendly Match และ Christmas Day โครงกำร Star of Languages โครงกำร Beloved Languages โครงกำร English Camp โครงกำรค ำยภำษำและว ฒนธรรมภำษำญ ป น 5.4 ก จกรรมเพ อให ตระหน ก ร ค ณค ำ ร วมอน ร กษ และพ ฒนำส งแวดล อม ได แก โครงกำร บ รณำกำรกำรเร ยนกำรสอน ก จกรรมพ ฒนำแหล งเร ยนร ด ำนส งแวดล อม โครงกำรสวนพฤกษศำสตร โรงเร ยน โครงกำรห องเร ยนส เข ยว ก จกรรมรณรงค ลดภำวะโลกร อนว นส งแวดล อมโลก ก จกรรมว นปล ก ต นไม แห งชำต ก จกรรมน องน อยร กษ โรงเร ยน โครงกำรพ ฒนำห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำรและสภำพ แวดล อม โครงกำรค ำยอน ร กษ ทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม ก จกรรมสำรว ตรพล งงำน 5.5 โครงกำร BMT POEM 56

65 6. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำด ำนควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร 6.1 กำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 6.2 โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพผ เร ยนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 6.3 โครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย กำรงำนอำช พ 6.4 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 6.5 ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม 6.6 โครงกำรทดสอบอ จฉร ยภำพภำษำไทยและส งคมศ กษำ กำรทดสอบทำงว ชำกำร TOEIC 6.7 โครงกำร Math Contest, Science Test 6.8 โครงกำร Road to Success 6.9 กำรพ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง 6.10 ก จกรรมสอนเสร ม เตร ยมสอบ O NET 7. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำด ำนกำรม ส วนร วมในกำรอน ร กษ ส งแวดล อม 7.1 โครงกำรบ รณำกำรกำรเร ยนกำรสอนก จกรรมพ ฒนำส งแวดล อม 7.2 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร โรงเร ยน 7.3 ก จกรรมของงำนห องเร ยนส เข ยว 7.4 ก จกรรมรณรงค ลดภำวะโลกร อน 7.5 ก จกรรมว นปล กต นไม แห งชำต 7.6 ก จกรรมน องน อยร กษ โรงเร ยน 7.7 โครงกำรค ำยอน ร กษ ทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม 8. สร ปผลกำรเร ยนและผลกำรประเม นค ณล กษณะอ นประสงค ป กำรศ กษำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศ กษำแห งชำต (O-NET) 10. สร ปรำงว ลกำรประกวดแข งข นของน กเร ยน 11. สร ปผลแห งควำมสำเร จ (ผลท เก ดก บน กเร ยน) 12. สร ปผลกำรเข ำศ กษำต อระด บอ ดมศ กษำ 13. รำยงำนผลก จกรรม/โครงกำร ตำมห วข อ ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนได ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรพ ฒนำน กเร ยน เพ อให บรรล เป ำหมำยตำม ว ส ยท ศน ปร ชญำและจ ดเน น ไว 3 ด ำน ค อ ด ำนค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค ด ำนควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร และด ำนกำรม ส วนร วมในกำรอน ร กษ ส งแวดล อม กำหนดงำน/โครงกำร และก จกรรมต ำง ๆ เพ อให บรรล เป ำหมำยในแผนปฏ บ ต กำรประจำป เพ อเป นแนวกำรดำเน นงำน ม กำร ตรวจสอบต ดตำมผลอย ำงต อเน อง โดยใช วงจรค ณภำพ PDCA ในกำรดำเน นงำน และได ร บควำมร วมม อ จำกบ คลำกรในโรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชน และองค กำรท เก ยวข อง นอกจำกน น กำรส งเสร มพ ฒนำคร เพ อให คร สำมำรถปฏ บ ต งำนตำมบทบำทหน ำท อย ำงม ประส ทธ ภำพและเก ดประส ทธ ผล และกำรพ ฒนำโรงเร ยนให เป นส งคมแห งกำรเร ยนร น บได ว ำเป นว ธ กำร ท ช วยส งเสร มสน บสน นให บรรล ว ตถ ประสงค ในท ง 3 ด ำน ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 14 กำรพ ฒนำสถำนศ กษำให บรรล เป ำหมำยตำมว ส ยท ศน ปร ชญำ และจ ดเน น ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ในระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 57

66 ระด บท ได ค าน าหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภาพ ความหมาย ส งเสร ม พ ฒนำค ณภำพน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให บรรล ตำมว ตถ ประสงค อย ำงต อเน อง และควรเน นเร องกำรประหย ดพล งงำน ใฝ เร ยนร อย อย ำง พอเพ ยง ม จ ตสำธำรณะ กต ญญ และช เก ยรต เบ ญฯ ให เป นร ปธรรมมำกย งข น 2. ส งเสร ม พ ฒนำค ณภำพน กเร ยน ให ม ควำมเป นเล ศทำงว ชำกำรอย ำงต อเน อง และยกระด บ ค ณภำพให ส งย งข น มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อ พ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส งข น ผลการประเม น ต วบ งช 15.1 จ ดโครงกำร ก จกรรมพ เศษเพ อตอบสนองนโยบำย ด เย ยม จ ดเน น ตำมแนวทำงกำรปฏ ร ปกำรศ กษำ 15.2 ผลกำรดำเน นงำนบรรล ตำมเป ำหมำย ด เย ยม สร ป ด เย ยม หล กฐาน ร องรอยความพยายาม 1. เอกสำรว ส ยท ศน ย ทธศำสตร กลย ทธ และจ ดเน นกำรพ ฒนำโรงเร ยนเบ ญจะมะมหำรำช ส ควำมเป นเล ศ 2. แผนปฏ บ ต กำรประจำป กำรศ กษำ ก จกรรม/โครงกำรท พ ฒนำให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะท พ งประสงค 3.1 ก จกรรม/โครงกำรเพ อพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรม ได แก ก จกรรมเข ำแถวเคำรพธงชำต ก จกรรมอบรมจร ยธรรมในคำบค ณธรรม จร ยธรรม ท กระด บช น ส ปดำห ละ 1 ช วโมง โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม จร ยธรรม ของกล มสำระกำรเร ยนร ส งคมศ กษำ ศำสนำและว ฒนธรรม โดยจ ด ค ำยพ ฒนำ ค ณธรรมน กเร ยนด เป นศร แก เบ ญ ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 2 และ 5 โครงกำรค ำยพ ฒนำค ณล กษณะ อ นพ งประสงค ค ณธรรมน ำควำมร ส เศรษฐก จพอเพ ยง ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 1 โครงกำรพ ฒนำ ค ณธรรม ค ณค อต นแบบคนด ศ กด ศร แห งเบ ญฯ ร วมก บ สพฐ. สำหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษำป ท 4 และ 5 จ ดก จกรรมว นสำค ญทำงศำสนำเป นประจำตลอดป กำรศ กษำ โดยให น กเร ยนท กคนม ส วนร วม ก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนเป นคนประหย ด โดยส งเสร มให น กเร ยนฝำกเง นก บธนำคำรโรงเร ยน ก จกรรม ส งเสร มให น กเร ยนม ควำมซ อส ตย คนด ศร เบ ญฯ ได ประกำศยกย องชมเชยและมอบเก ยรต บ ตรให น กเร ยนท เก บส งของได ก จกรรมน กศ กษำว ชำทหำรช ดตรวจว น ย ก จกรรมเด นทำงไกลเข ำค ำยพ กแรม

67 ล กเส อ เนตรนำร ระด บช นม ธยมศ กษำป ท 3 เพ อฝ กให น กเร ยนเป นแบบอย ำงท ด แก น กเร ยนคนอ น ในด ำนกำรประพฤต ตนอย ในระเบ ยบว น ยของโรงเร ยน ควำมเส ยสละต อส วนรวม นอกจำกกำรจ ด ก จกรรมเพ อพ ฒนำค ณล กษณะของน กเร ยนโดยคร แล ว ย งม เคร อข ำยผ ปกครองร วมจ ดก จกรรมก บทำง โรงเร ยน ท งในระด บห องเร ยนและระด บช นอย ำงสม ำเสมอ 3.2 ก จกรรมเพ อพ ฒนำให น กเร ยนเอ ออำทรผ อ น และกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ได แก ก จกรรมว นพ อแห งชำต ก จกรรมว นแม แห งชำต ก จกรรมว นป ยมหำรำช ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรม สวดสรรเสร ญพระค ณพ อพระค ณแม ก จกรรมเพ อส งคมและสำธำรณะ โครงกำรโรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง โครงกำรห องสม ดเพ อน อง โครงกำรท กษะอำช พเพ ออำหำรกลำงว น โครงกำรบร จำคส งของในโอกำส ต ำง ๆ ก จกรรมบร จำคโลห ต ก จกรรมค ำยจ ตอำสำ 3.3 ก จกรรมเพ อพ ฒนำกำรยอมร บควำมค ดเห นและว ฒนธรรมท แตกต ำง ได แก โครงกำร ส งเสร มประชำธ ปไตยในโรงเร ยน โครงกำรออกแบบอนำคตเด กไทยก ำวไกลส อำเซ ยน โครงกำรเยำวชน เบ ญจะมะก ำวไกลส อำเซ ยน ก จกรรมค ำยอำเซ ยน โครงกำรประกวดส นทรพจน ภำษำจ น โครงกำรค ำย ภำษำและว ฒนธรรมภำษำเยอรม น โครงกำรประกวดร องเพลงภำษำจ น โครงกำรประกวดบอร ดควำมร ภำษำจ น โครงกำรค ำย Language Improvement Day Camp โครงกำรท กษะกำรด ำเน นช ว ต ก จกรรม ว น Friendly Match และ Christmas Day โครงกำร Star of Languages โครงกำร Beloved Languages โครงกำร English Camp โครงกำรค ำยภำษำและว ฒนธรรมภำษำญ ป น 3.4 ก จกรรมเพ อให ตระหน ก ร ค ณค ำ ร วมอน ร กษ และพ ฒนำส งแวดล อม ได แก โครงกำร บ รณำกำรกำรเร ยนกำรสอน ก จกรรมพ ฒนำแหล งเร ยนร ด ำนส งแวดล อม โครงกำรสวนพฤกษศำสตร โรงเร ยน โครงกำรห องเร ยนส เข ยว ก จกรรมรณรงค ลดภำวะโลกร อนว นส งแวดล อมโลก ก จกรรมว นปล ก ต นไม แห งชำต ก จกรรมน องน อยร กษ โรงเร ยน โครงกำรพ ฒนำห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำรและสภำพ แวดล อม โครงกำรค ำยอน ร กษ ทร พยำกรธรรมชำต และส งแวดล อม ก จกรรมสำรว ตรพล งงำน 3.5 โครงกำร BMT POEM 4. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำให น กเร ยนม ควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร 4.1 กำรจ ดก จกรรมกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 4.2 โครงกำรพ ฒนำศ กยภำพผ เร ยนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 4.3 โครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคมศ กษำ ภำษำไทย กำรงำนอำช พ 4.4 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 4.5 ก จกรรมส งเสร มว ชำกำร 79 ก จกรรม 4.6 โครงกำรทดสอบอ จฉร ยภำพภำษำไทยและส งคมศ กษำ กำรทดสอบทำงว ชำกำร TOEIC 4.7 โครงกำร Math Contest, Science Test 4.8 โครงกำร Road to Success 4.9 กำรพ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง 4.10 ก จกรรมสอนเสร ม เตร ยมสอบ O-NET 5. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำให น กเร ยนใฝ ร ใฝ เร ยน ศ กษำหำควำมร ด วยตนเอง 5.1 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 59

68 5.2 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน กำรประกวดแข งข น โครงงำนว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคม ศ กษำ ภำษำไทย กำรงำนอำช พ 5.3 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 5.4 กำรพ ฒนำระบบอ นเตอร เน ตควำมเร วส ง 5.5 โครงกำรส งเสร ม ร กกำรอ ำน ของกล มสำรระกำรเร ยนร ภำษำไทย และงำนห องสม ด 5.6 กำรพ ฒนำปร บปร งห องคอมพ วเตอร 6 ห อง 5.7 โครงกำร Math Contest, Science Test, โครงกำรสอบอ จฉร ยะภำพภำษไทย และส งคม ศ กษำ กำรทดสอบทำงว ชำกำร TOEIC 6. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำให น กเร ยนค ดเป น ท ำเป น แก ป ญหำเป น 6.1 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนของ 8 กล มสำระกำรเร ยนร 6.2 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน กำรประกวดแข งข นโครงกำรว ทยำศำสตร คณ ตศำสตร ส งคม ศ กษำ ภำษำไทย และกำรงำนอำช พ 6.3 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนว ชำกำรศ กษำค นคว ำด วยตนเอง (Independent Study) 6.4 โครงกำรส งเสร มกำรร กกำรอ ำนของกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย และงำนห องสม ด 6.5 กำรงำนอำช พแฟร น ทรรศกำรแสดงผลงำนด ำนศ ลปะ ดนตร และนำฏศ ลป 6.6 ค ำยว ชำกำรกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร (คณ ตค ดสน ก) ค ำยส งเสร มกำรอน ร กษ ธรรมชำต และส งแวดล อม ค ำยว ทยำศำสตร ท วไป ค ำยค ณธรรม 6.7 ค ำย Languages Day Camp, Beloved Languages Day 7. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำให คร สำมำรถจ ดกำรเร ยนกำรสอนได อย ำงม ประส ทธ ภำพ เป นผ เอ ออำนวยให น กเร ยนเก ดกำรเร ยนร 7.1 กำหนดให คร จ ดท ำ ID Plan และรำยงำนผลกำรปฏ บ ต หน ำท ตำมมำตรฐำน กำรปฏ บ ต งำนบ คคล 7.2 โครงกำรพ ฒนำบ คลำกร โดยงำนศ นย ส งเสร มและพ ฒนำว ชำช พคร 7.3 โครงกำรส งเสร มกำรว จ ย 7.4 ก จกรรมน เทศกำรสอนโดย 8 กล มสำระกำรเร ยนร 7.5 กำรประช มอบรมพ ฒนำคร ซ งจ ดโดยโรงเร ยนและหน วยงำนภำยนอก 7.6 กำรประช มของแต ละกล มสำระกำรเร ยนร 7.7 กำรจ ดคร อำว โสและคร ร นใหม สอนร วมก น ของกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร 7.8 โครงกำร BM Inovation 7.9 โครงกำรอบรมคร ร นใหม 8. ก จกรรม/โครงกำรท ใช พ ฒนำ ให สถำนศ กษำเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภำพ และเป นส งคม แห ง กำรเร ยนร 8.1 กำรพ ฒนำแหล งเร ยนร ห องสม ดของโรงเร ยนม หน งส อสำหร บให น กเร ยนได อ ำน ม ปร มำณท เพ ยงพอ ห องสม ดกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร ว ทยำศำสตร และโครงกำร EEP ศ นย Recourse Center 60

69 8.1.4 กำรพ ฒนำห องเร ยนคอมพ วเตอร 6 ห องเร ยน พร อมจ ดระบบอ นเตอร เน ต ควำมเร ว ส งให ครอบคล มพ นท ท กอำคำรเร ยน กำรจ ดก จกรรมส งเสร มร กกำรอ ำนของกล มสำระกำรเร ยนร ภำษำไทย และ งำน ห องสม ด กำรจ ดก จกรรมส งเสร มร กกำรอ ำนของกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ เช น คณ ตศำสตร 2 ห อง, ว ทยำศำสตร 5 ห อง, ภำษำไทย 2 ห อง, ส งคมศ กษำ (ห องปฏ บ ต ธรรม) 1 ห อง, ภำษำต ำงประเทศ 6 ห อง, คอมพ วเตอร 6 ห อง, คหกรรม 4 ห อง, เกษตรกรรม 2 ห อง, ธ รก จ (ธนำคำร โรงเร ยน) 1 ห อง, ศ ลปะ 2 ห อง, ห องเร ยนส เข ยว 1 ห อง, สหกรณ โรงเร ยน 1 ห อง, ห องเข ยนแบบ 1 ห อง, ห องปฏ บ ต โลหะ ไฟฟ ำ และไม อย ำงละ 1 ห อง, ศ นย ก ฬำ โครงกำรปร บปร งและพ ฒนำภ ม ท ศน รอบโรงเร ยนให สวยงำมและร มร น สวนพฤกษศำสตร หอประช มส น ย ตร ยำงค ก รศร หอประช มเบญจำน สรณ ห องประช มช นสองของ โรงอำหำร 2 และห องโสตท ศนศ กษำ ใช สำหร บจ ดสอนเสร มโครงกำร Road To Success กำรสอบ O-NET กำระประช มอบรมน กเร ยนด ำนค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ส งเสร มสน บสน นกำรท ศนศ กษำนอกสถำนท ของน กเร ยน 8.2 กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงบ คลำกร ผ ปกครอง และองค กรท เก ยวข อง กำรประช มอบรมพ ฒนำคร ซ งจ ดโดยโรงเร ยนและหน วยงำนภำยนอก ส งเสร มกำรศ กษำด งำนของคร กำรประช มของแต ละกล มสำระกำรเร ยนร กำรจ ดคร อำว โสและคร ร นใหม สอนร วมก นของกล มสำระกำรเร ยนร คณ ตศำสตร กล มสำระกำรเร ยนร ภำษำต ำงประเทศจ ดคร ต ำงชำต ประจำกล มสำระกำรเร ยนร ต ำง ๆ เพ อให เก ดกำรแลกเปล ยนเร ยนร ภำษำอ งกฤษระหว ำงคร ชำวต ำงชำต และคร ไทย กำรประช มผ ปกครองน กเร ยนร วมก บคร ท ปร กษำ กำรประช มของเคร อข ำย ปกครอง ประชำส มพ นธ ข ำวสำร ผลกำรพ ฒนำค ณภำพกำรจ ดกำรศ กษำของโรงเร ยน โครงกำร BMS Cooperation ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนได กำหนดกรอบแนวทำงในกำรพ ฒนำตำมแนวทำงกำรปฏ ร ปกำรศ กษำเพ อพ ฒนำและ ส งเสร มสถำนศ กษำให ยกระด บค ณภำพส งข น ได 4 ด ำน ค อ 1. ด ำนน กเร ยน 1.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค 1.2 น กเร ยนม ควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร 1.3 น กเร ยนใฝ ร ใฝ เร ยน ศ กษำหำควำมร ด วยตนเอง 1.4 น กเร ยนค ดเป น ทำเป น แก ป ญหำเป น ด ำนคร

70 2.1 คร สำมำรถจ ดกำรเร ยนกำรสอนได อย ำงม ประส ทธ ภำพ เป นผ เอ ออำนวยให น กเร ยนเก ด กำรเร ยนร 2.2 คร ม ควำมร ควำมสำมำรถในว ชำท สอน เป นคนด และม ใจร กว ชำช พคร 3. ด ำนสถำนศ กษำ 3.1 สถำนศ กษำเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภำพ 3.2 สถำนศ กษำเป นส งคมแห งกำรเร ยนร 4. ด ำนกำรบร หำรจ ดกำร 4.1 บร หำรจ ดกำรโดยใช โรงเร ยนเป นฐำน (School Based Management) เน นกำรม ส วน ร วมจำกผ ปกครอง ช มชน ภำคเอกชน และองค กรท เก ยวข อง 4.2 ย ดหล กธรรมำภ บำล (Good Governance) โรงเร ยนกำหนดโครงกำรและก จกรรมต ำง ๆ เพ อให บรรล เป ำหมำยด ำนน กเร ยน ด ำนคร และ ด ำนสถำนศ กษำ ในแผนปฏ บ ต กำรประจำป เพ อเป นแนวทำงดำเน นงำน ม กำรตรวจสอบต ดตำมผลอย ำง ต อเน อง โดยใช วงจรค ณภำพ PDCA ในกำรดำเน นงำน ผลการพ ฒนา มำตรฐำนท 15 กำรจ ดก จกรรมตำมนโยบำย จ ดเน น แนวทำงกำรปฏ ร ป กำรศ กษำ เพ อพ ฒนำส งเสร มสถำนศ กษำให ยกระด บค ณภำพส งข น ม ผลกำรประเม นค ณภำพอย ใน ระด บ 5 แปลควำมหมำย ด เย ยม แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. จ ดโครงกำรและก จกรรมต ำง ๆ เพ อส งเสร มค ณภำพในด ำนต อไปน ให ส งย งข น 1.1 ด ำนน กเร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนม ควำมเป นเล ศทำงว ชำกำร น กเร ยนใฝ ร ใฝ เร ยน ศ กษำหำควำมร ด วยตนเอง น กเร ยนค ดเป น ทำเป น แก ป ญหำเป น 1.2 ด ำนคร คร สำมำรถจ ดกำรเร ยนกำรสอนได อย ำงม ประส ทธ ภำพ เป นผ เอ ออ ำนวยให น กเร ยนเก ดกำรเร ยนร คร ม ควำมร ควำมสำมำรถในว ชำท สอน เป นคนด และม ใจร กว ชำช พคร 1.3 ด ำนสถำนศ กษำ สถำนศ กษำเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภำพ สถำนศ กษำเป นส งคมแห งกำรเร ยนร 2. พยำยำมนำวงจรค ณภำพ PDCA ในกำรปฏ บ ต ให ครอบคล มท กกล มสำระกำรเร ยนร โดยเน น กำรตรวจสอบ ต ดตำมผลกำรรำยงำนผล และกำรนำผลกำรดำเน นงำนไปปร บปร งพ ฒนำงำนในครำว ต อไป 62

71 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 63 ภาพรวมผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา จานวน 5 ด าน 15 มาตรฐาน 65 ต วบ งช มำตรฐำน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ด เย ยม มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด ด เย ยม และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในกำรด แลส ขภำพและ 4,298 4, ด เย ยม ออกกำล งกำยสม ำเสมอ 1.2 ม น ำหน ก ส วนส ง และม สมรรถภำพ 4,275 4, ด เย ยม ทำงกำยตำมเกณฑ มำตรฐำน 1.3 ป องก นตนเองจำกส งเสพต ดให โทษและ 4,093 4, ด เย ยม หล กเล ยงตนเองจำกสภำวะท เส ยงต อควำม ร นแรง โรค ภ ย อ บ ต เหต และป ญหำทำงเพศ 1.4 เห นค ณค ำในตนเอง ม ควำมม นใจ 4,539 4, ด เย ยม กล ำแสดงออกอย ำงเหมำะสม 1.5 ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น 4,098 4, ด เย ยม 1.6 สร ำงผลงำนจำกกำรเข ำร วมก จกรรมด ำน ศ ลปะ ดนตร /นำฏศ ลป ก ฬำ/น นทนำกำร 4,102 4, ด เย ยม มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ด เย ยม และค าน ยมท พ งประสงค 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตำมหล กส ตร 4,548 4, ด เย ยม 2.2 เอ ออำทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อ 4,548 4, ด เย ยม ผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บควำมค ดและว ฒนธรรมท แตกต ำง 4,548 4, ด เย ยม 2.4 ตระหน ก ร ค ณค ำ ร วมอน ร กษ และพ ฒนำ 4,093 4, ด เย ยม ส งแวดล อม มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหา ด เย ยม ความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง 3.1 ม น ส ยร กกำรอ ำนและแสวงหำควำมร ด วย ตนเองจำกห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต ำงๆ รอบต ว 4,147 4, ด เย ยม

72 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 64 มำตรฐำน/ต วบ งช 3.2 ม ท กษะในกำรอ ำน ฟ ง ด พ ด เข ยน 4,184 4, ด เย ยม และต งคำถำมเพ อค นคว ำหำควำมร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ร วมก นเป นกล มแลกเปล ยน 4,147 4, ด เย ยม ควำมค ดเห นเพ อกำรเร ยนร ระหว ำงก น 3.4 ใช เทคโนโลย ในกำรเร ยนร และนำเสนอผลงำน 3,865 4, ด มำก มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ด ด เย ยม อย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล 4.1 สร ปควำมค ดจำกเร องท อ ำน ฟ ง และด 4,025 4, ด มำก และส อสำรโดยกำรพ ดหร อเข ยนตำม ควำมค ดของตนเอง 4.2 นำเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหำด วยภำษำ 4,093 4, ด เย ยม หร อว ธ กำรของตนเอง 4.3 กำหนดเป ำหมำย คำดกำรณ ต ดส นใจ 4,047 4, ด มำก แก ป ญหำโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ม ควำมค ดร เร ม และสร ำงสรรค ผลงำน ด วยควำมภำคภ ม ใจ 4,320 4, ด เย ยม มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะ ด เย ยม ท จาเป นตามหล กส ตร 5.1 ผลส มฤทธ ทำงกำรเร ยนแต ละกล มสำระ ด เย ยม เป นไปตำมเกณฑ 5.2 ผลกำรประเม นสมรรถนะสำค ญตำม ด เย ยม หล กส ตรเป นไปตำมเกณฑ 5.3 ผลกำรประเม นกำรอ ำน ค ดว เครำะห ด เย ยม และเข ยนเป นไปตำมเกณฑ 5.4 ผลกำรทดสอบระด บชำต เป นไปตำมเกณฑ ด มำก มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด เย ยม 6.1 วำงแผนกำรทำงำนและดำเน นกำรจนสำเร จ 4,093 4, ด เย ยม 6.2 ทำงำนอย ำงม ควำมส ข ม งม นพ ฒนำงำน 4,184 4, ด เย ยม และภ ม ใจในผลงำนของตนเอง 6.3 ทำงำนร วมก บผ อ นได 4,184 4, ด เย ยม

73 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 65 มำตรฐำน/ต วบ งช 6.4 ม ควำมร ส กท ด ต ออำช พส จร ตและหำควำมร 4,184 4, ด เย ยม เก ยวก บอำช พท ตนเองสนใจ ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา ด เย ยม มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ด เย ยม อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 7.1 คร ม กำรกำหนดเป ำหมำยค ณภำพผ เร ยน ด เย ยม ท งด ำนควำมร ท กษะกระบวนกำร สมรรถนะและค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม กำรว เครำะห ผ เร ยนเป นรำยบ คคลและ ด เย ยม ใช ข อม ลในกำรวำงแผนกำรจ ดกำรเร ยนร เพ อพ ฒนำศ กยภำพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดกำรเร ยนร ท ตอบสนอง ด มำก ควำมแตกต ำงระหว ำงบ คคลและพ ฒนำกำร ทำงสต ป ญญำ 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมำะสม ผนวกก บ ด มำก กำรนำบร บทและภ ม ป ญญำของท องถ น มำบ รณำกำรในกำรจ ดกำรเร ยนร 7.5 คร ม กำรว ดและประเม นผลท ม งเน น ด เย ยม กำรพ ฒนำกำรเร ยนร ของผ เร ยนด วย ว ธ กำรท หลำกหลำย 7.6 คร ให คำแนะนำ คำปร กษำ และแก ไขป ญหำ ด เย ยม ให แก ผ เร ยนท งด ำนกำรเร ยนและค ณภำพ ช ว ตด วยควำมเสมอภำค 7.7 คร ม กำรศ กษำว จ ยและพ ฒนำกำรจ ด ด มำก กำรเร ยนร ในว ชำท ตนร บผ ดชอบและ ใช ผลในกำรปร บกำรสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย ำงท ด ด เย ยม และเป นสมำช กท ด ของสถำนศ กษำ 7.9 คร จ ดกำรเร ยนกำรสอนตำมว ชำท ได ร บ ด เย ยม มอบหมำยเต มเวลำ เต มควำมสำมำรถ มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาท ด เย ยม หน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 8.1 ผ บร หำรม ว ส ยท ศน ภำวะผ นำและควำมค ด ร เร มท เน นกำรพ ฒนำผ เร ยน ด เย ยม

74 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 66 มำตรฐำน/ต วบ งช 8.2 ผ บร หำรใช หล กกำรบร หำรแบบม ส วนร วม และใช ข อม ลผลกำรประเม นหร อผลกำรว จ ย เป นฐำนค ดท งด ำนว ชำกำรและกำรจ ดกำร 8.3 ผ บร หำรสำมำรถบร หำรจ ดกำรกำรศ กษำ ให บรรล เป ำหมำยตำมท กำหนดไว ในแผนปฏ บ ต กำร 8.4 ผ บร หำรส งเสร มและพ ฒนำศ กยภำพ บ คลำกรให พร อมร บกำรกระจำยอำนำจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครองและช มชนพ งพอใจ ผลกำรบร หำรกำรจ ดกำรศ กษำ 8.6 ผ บร หำรให คำแนะนำ คำปร กษำทำงว ชำกำร และเอำใจใส กำรจ ดกำรศ กษำเต มศ กยภำพ และเต มเวลำ มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษาและ ผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 9.1 คณะกรรมกำรสถำนศ กษำร และปฏ บ ต หน ำท ตำมท ระเบ ยบกำหนด 9.2 คณะกรรมกำรสถำนศ กษำกำก บ ต ดตำม ด แลและข บเคล อนกำรดำเน นงำนของ สถำนศ กษำให บรรล ผลสำเร จตำมเป ำหมำย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ำมำม ส วนร วม ในกำรพ ฒนำสถำนศ กษำ มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยนอย างรอบด าน 10.1 หล กส ตรสถำนศ กษำเหมำะสมและ สอดคล องก บท องถ น 10.2 จ ดรำยว ชำเพ มเต มท หลำกหลำยให ผ เร ยน เล อกเร ยนตำมควำมถน ด ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม

75 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 67 มำตรฐำน/ต วบ งช 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนำผ เร ยนท ส งเสร มและ ด เย ยม ตอบสนองควำมต องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถน ดและควำมสนใจของผ เร ยน 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนกำรเร ยนร ด เย ยม ท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ป ควำมร ได ด วยตนเอง 10.5 น เทศภำยใน กำก บ ต ดตำมตรวจสอบ ด เย ยม และนำผล ไปปร บปร งกำรเร ยนกำรสอน อย ำงสม ำเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ด เย ยม ประส ทธ ภำพและครอบคล มถ งผ เร ยน ท กคน มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพ ด เย ยม แวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยน พ ฒนาเต มศ กยภาพ 11.1 ห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำร อำคำรเร ยน ด เย ยม ม นคง สะอำดและปลอดภ ย ม ส งอำนวย ควำมสะดวก พอเพ ยง อย ในสภำพใช กำร ได ด สภำพแวดล อมร มร นและม แหล ง เร ยนร สำหร บผ เร ยน 11.2 จ ดโครงกำรก จกรรมท ส งเสร มส ขภำพ ด เย ยม อนำม ยและควำมปลอดภ ยของผ เร ยน 11.3 จ ดห องสม ดท ให บร กำรส อและเทคโนโลย ด เย ยม สำรสนเทศท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วย ตนเอง และหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก น ด เย ยม ค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กาหนด ในกฎกระทรวง 12.1 กำหนดมำตรฐำนกำรศ กษำของสถำนศ กษำ ด เย ยม 12.2 จ ดทำและดำเน นกำรตำมแผนพ ฒนำกำร จ ดกำรศ กษำของสถำนศ กษำท ม งพ ฒนำ ค ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศ กษำของ สถำนศ กษำ ด เย ยม

76 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 68 มำตรฐำน/ต วบ งช 12.3 จ ดระบบข อม ลสำรสนเทศและใช ด เย ยม สำรสนเทศในกำรบร หำรจ ดกำรเพ อพ ฒนำ ค ณภำพสถำนศ กษำ 12.4 ต ดตำมตรวจสอบและประเม นค ณภำพ ด มำก ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศ กษำของ สถำนศ กษำ 12.5 นำผลกำรประเม นค ณภำพท งภำยในและ ด เย ยม ภำยนอกไปใช วำงแผนพ ฒนำค ณภำพ กำรศ กษำอย ำงต อเน อง 12.6 จ ดทำรำยงำนประจำป ท เป นรำยงำน ด เย ยม กำรประเม นค ณภำพภำยใน ด านท 3 มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร ด เย ยม มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม ด เย ยม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคมแห ง การเร ยนร 13.1 ม กำรสร ำงและพ ฒนำแหล งเร ยนร ภำยใน ด เย ยม สถำนศ กษำและใช ประโยชน จำกแหล ง เร ยนร ท งภำยในและภำยนอกสถำนศ กษำ เพ อพ ฒนำกำรเร ยนร ของผ เร ยนและ บ คลำกรของสถำนศ กษำ รวมท งผ ท เก ยวข อง 13.2 ม กำรแลกเปล ยนเร ยนร ระหว ำงบ คลำกร ด มำก ภำยในสถำนศ กษำ ระหว ำงสถำนศ กษำ ก บครอบคร ว ช มชนและองค กรท เก ยวข อง ด านท 4 มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา ด เย ยม มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญาและ จ ดเน นท กาหนดข น 14.1 จ ดโครงกำร ก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยน บรรล ตำมเป ำหมำยว ส ยท ศน ปร ชญำ และ จ ดเน นของสถำนศ กษำ 14.2 ผลกำรดำเน นงำนส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตำมเป ำหมำย ว ส ยท ศน ปร ชญำและ จ ดเน นของสถำนศ กษำ ด เย ยม ด เย ยม ด เย ยม

77 จำนวนน กเร ยน/คร ท อย ใน ระด บ 3 ข นไป จำนวนน กเร ยน/ จำนวนคร ท งหมด ร อยละ/ระด บท ได ค ำน ำหน ก คะแนนท ได เท ยบระด บค ณภำพ ควำมหมำย 69 มำตรฐำน/ต วบ งช ด านท 5 มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม ด เย ยม มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย ด เย ยม จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษาเพ อพ ฒนา และส งเสร มสถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพ ส งข น 15.1 จ ดโครงกำร ก จกรรมพ เศษเพ อตอบสนอง ด เย ยม นโยบำย จ ดเน นตำมแนวทำงกำรปฏ ร ป กำรศ กษำ 15.2 ผลกำรดำเน นงำนบรรล ตำมเป ำหมำย ด มำก ค าเฉล ยรวม สร ปผลภำพรวมของสถำนศ กษำ คะแนนท ได ระด บค ณภำพ ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ 5 (ปร บปร ง) (พอใช ) (ด ) (ด มำก) (ด เย ยม)

78 บทท 4 สร ปผลการพ ฒนาและการนาไปใช โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได ด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโดยม กรอบแนวทางการ พ ฒนาจากนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 มาตรฐานค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน ว ส ยท ศน ปร ชญา จ ดเน น ของโรงเร ยน ในการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2556 ได ร บความร วมม อจากคร และบ คลากรทางการศ กษาของโรงเร ยน การม ส วนร วมจากผ ปกครอง ช มชน องค กรท เก ยวข องเป น อย างด ผลการพ ฒนาเป นด งน 1. สร ปผลการดาเน นงานในภาพรวม ค ณภาพ มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยม ท พ งประสงค มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเองร กเร ยนร และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป น ระบบค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป น ตามหล กส ตร มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการ ทางานสามารถทางานร วมก บผ อ นได และ ม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรม พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน

79 71 มาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา มาตรฐานท 11 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อม และการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยน พ ฒนาเต มศ กยภาพ มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษาตามท กาหนด ในกฎกระทรวง มาตรฐานด านการสร างส งคมแห งการเร ยนร มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป นส งคม แห งการเร ยนร มาตรฐานด านอ ตล กษณ ของสถานศ กษา มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน น ท กาหนดข น มาตรฐานด านมาตรการส งเสร ม มาตรฐานท 15 การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทาง การปฏ ร ปการศ กษาเพ อ พ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น ค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ด เย ยม โรงเร ยนม ผลการประเม นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน อย ในระด บ 5 แปลความหมาย ด เย ยม ผลการดาเน นงานในภาพรวม 1. ผลท เก ดก บน กเร ยน 1.1 น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร สถานศ กษา ร อยละ น กเร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ย ส งกว าเกณฑ ท โรงเร ยนกาหนด (2.80) 1/2556 ผลการเร ยนเฉล ย /2556 ผลการเร ยนเฉล ย ค าเฉล ยของว ชาต าง ๆ จากการทดสอบ O NET ของโรงเร ยนส งกว าค าเฉล ยระด บประเทศ

80 72 ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา 2556 กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา 2556

81 73 กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา

82 74 ร อยละของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 และ 6 ท ม คะแนนส งกว าคะแนนข ดจาก ดล าง แต ละว ชา ในการสอบ O-NET ป การศ กษา 2555 และ 2556 ช นม ธยมศ กษา ป ท 3 6 ว ชา ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา * 1* 2* 3* 4* ภาษาไทย ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ ภาษาไทย ส งคมศ กษาฯ ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ ว ชา จาก 16 ว ชา 1* หมายถ ง คะแนนข ดจาก ดล างป การศ กษา * หมายถ ง ร อยละของน กเร ยนท ม คะแนนส งกว าคะแนนข ดจาก ดล าง ป การศ กษา * หมายถ ง คะแนนข ดจาก ดล าง ป การศ กษา * หมายถ ง ร อยละของน กเร ยนท ม คะแนนส งกว าคะแนนข ดจาก ดล าง ป การศ กษา * หมายถ ง ผลต างของ 4* ก บ 2* หมายเหต (2.58 S.D.) คะแนนข ดจาก ดล าง = x n x ค อ ค าเฉล ยของคะแนนในว ชาและระด บช นท สอบ O - NET S.D. ค อ ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน n ค อ จานวนผ เข าสอบในแต ละว ชาและระด บช นท สอบ O - NET

83 1.4 น กเร ยนม น าหน ก ส วนส ง ผ านเกณฑ 1.5 รางว ลแห งความภาคภ ม ใจจากการแข งข น ท กษะทางว ชาการ 1) น กเร ยนโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จานวน 4 คน ได ร บค ดเล อกไปเข าร วมการ ประช ม Student Forum Of UNESCO ASP net in the Asia Pacific Region 2013 ระหว างว นท 1 4 พฤศจ กายน 2556 ณ เม องซาไก ประเทศญ ป น 2) น กเร ยนชนะการประกวดเร ยงความเน องในวาระ 150 ป พระราชสมภพสมเด จ พระศร สวร นท รา บรมราชเทว พระพ นว สสาอ ยย กาเจ า ได ร บเก ยรต บ ตรจากกระทรวงศ กษาธ การ จานวน 2 คน ค อ 2.1 นางสาวอรส น ส ทธส งห ได ร บรางว ลชมเชย ระด บ ม นางสาวม งขว ญ แนวจาปา ได ร บรางว ลชมเชย ระด บ ม.4 6 3) การแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได เป นต วแทนระด บเขตพ นท การศ กษา เพ อไปแข งข นในระด บภาค จานวน 56 ก จกรรม ได เป น ต วแทนระด บภาค เพ อไปแข งข นระด บชาต จานวน 13 รายการ และได ร บรางว ลในการแข งข น ระด บชาต จานวน 8 รายการ ด งน 3.1 การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ Impromstu Speach ม.4 6 ได ร บรางว ล ชนะเล ศเหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นการแสดงนาฏศ ลป ไทยอน ร กษ ม.1 3 ได ร บรางว ล รองชนะเล ศเหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นการกล าวส นทรพจน ม.1 3 ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ เหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นเด ยวซออ ม.1 3 ได ร บรางว ลเหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นเด ยวจะเข ม.4 6 ได ร บรางว ลเหร ยญทองอ นด บ การแข งข นวงเคร องสายวงเล กผสมข ม ม.1 6 ได ร บรางว ลเหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นวงป พาทย ไม นวมผสมเคร องสายวงเล ก ม.1 3 ได ร บรางว ล เหร ยญทอง อ นด บ การแข งข นข บร องเพลงสากล ประเภทหญ ง ม.1-3 รางว ลเหร ยญทอง อ นด บ 10 4) วงดนตร ไทยโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช เข าร วมประกวดดนตร ไทย ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ช งถ วยพระราชทานสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร และถ วยประทานพระเจ าวรวงศ เธอ พระองค เจ าโสมสวล พระวรราชาท น ดดามาต คร งท 13 ณ มหาว ทยาล ยขอนแก น จ งหว ดขอนแก น ได ร บรางว ล ด งน 4.1 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภทวงเคร องสายประสมป พาทย เคร องค ระด บม ธยมศ กษา พร อมเง นรางว ล 10,000 บาท 4.2 รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ประเภทวงเคร องสายเคร องเด ยว ระด บ ม ธยมศ กษา พร อมเง นรางว ล 6,000 บาท 75

84 5) วงโปงลางโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได ร บค ดเล อกจากสภาว ฒนธรรมพ นบ าน โลก (Cioff World) ให ไปแสดงศ ลปะพ นบ าน (โปงลาง) ในงาน Festival De Conforlens ระหว าง ว นท 21 ก.ค. 27 ส.ค ณ ประเทศฝร งเศส 6) นายศ ภว ชญ เจ ยรก ล ได ร บรางว ลชนะเล ศการสอบแข งข นคณ ตศาสตร ประจา ป 2556 ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ซ งจ ดโดยสมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ได ร บโล พระราชทานรางว ลชนะเล ศสมเด จพระเจ าพ นางเธอ เจ าฟ าก ลป ยาณ ว ฒนา กรมหลวงนราธ วาส ราชนคร นทร 7) น กเร ยนได ร บรางว ลชนะเล ศ (ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) การสอบแข งข น คณ ตศาสตร ประจาป 2556 สมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ระด บม ธยม- ศ กษาตอนต น ได แก 7.1 นายก องเก ยรต พรโสม 7.2 นางสาวสม ตา จ ตส นต ก ล 7.3 นายศ ภว ทย เจ ยรก ล 8) น กเร ยนได ร บรางว ลรองชนะเล ศ (ภาคตะว นออกฉ ยงเหน อ) การสอบแข งข น คณ ตศาสตร ประจาป 2556 สมาคมคณ ตศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ ระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ได แก 8.1 นายส ร นทร โชต น รม ต 8.2 นายว ภาช ก ตต ธ รวงศ 8.3 นางสาวปณ ตา ชวนราล ก 9) นายธน ทอง มงคลแก ว และ นายว ภาช ก ตต ว รวงศ ได ร บรางว ลชนะเล ศ การแข งข นตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย จากสมาคมว ทยาศาสตร แห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ 10) เด กหญ งฐ ตา แซ จ ง เด กหญ งธฤต ศร อ บล และ เด กหญ งบ ญจ รา ถน ดค า ได ร บรางว ลรองชนะเล ศ อ นด บ 2 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.1 - ม.3 งานศ ลป- ห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 11) นางสาวนร สราภรณ ช นทว น นางสาวอมราวด บ ญจอง และนายว ชรพล ทองค ได ร บรางว ลชมเชยการแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.4 - ม.6 งานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยนคร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 12) นายจ ราย ส พรมเพ ญ นายธน ทอง มงคลแก ว และ นายว ภาช ก ตต ว รวงศ ได ร บรางว ลชมเชยการแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ม.4 - ม.6 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ร ะด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 13) เด กหญ งธ นยพร ภาต ยะข นฑ เด กหญ งลล ตา นามศร และ เด กหญ ง สร อยอ จฉรา ยอดค ร ได ร บรางว ลเหร ยญเง น จากการแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 63 ประจาป การศ กษา 2556 ระด บประเทศ 14) นางสาวศ ร นญา ส วรรณโค ได ร บรางว ลชนะเล ศ น กเร ยนด เด นด านค ณธรรม และจร ยธรรมระด บประเทศ ร บเก ยรต บ ตรและท นการศ กษา 40,000 บาท จากส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานร วมก บธนาคารออมส น 76

85 15) เด กหญ งป นส ดา บ บผาหอม เด กหญ งอรนล น ตล บทอง เด กหญ งส ร โชค โกศ ล ว ตร เด กหญ งป ณยาพร ศาลาส ข และเด กหญ งน สากร ม ลสาร ได ร บรางว ลชนะเล ศโครงงานอาเซ ยน ตาม โครงการประช มว ชาการร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร แห งชาต คร งท 14 16) นายสาร ศ ธ วงศ ได ร บรางว ลจากการแข งข นก ฬาว ายน าในระด บต าง ๆ ด งน 16.1 รางว ลชนะเล ศการแข งข นว ายน าช งชนะเล ศแห งประเทศไทย แบ งกล ม อาย จากสมาคมว ายน าแห งประเทศไทย และได ร บท นเร ยนฟร ท มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต จนถ งระด บ ปร ญญาโท 16.2 รางว ลชนะเล ศการแข งข นว ายน าช งชนะเล ศแห งประเทศไทยจากสมาคม ว ายน าประเทศไทย 16.3 ได ร บค ดเล อกเป นต วแทนท มชาต ไทยช ดใหญ เตร ยมเข าร วมการแข งข น ก ฬาเอเช ยนอ นดอร ท ประเทศเกาหล ใต และเตร ยมเข าร วมแข งข นก ฬาซ เกมส คร งท 28 ท ประเทศพม า 16.4 เหร ยญทองแดงจากการแข งข นว ายน าท าฟร สไตล 200 เมตร ในการ แข งข นก ฬาซ เกมส คร งท 28 ณ ประเทศพม า 17) ร บรางว ลชนะเล ศจากการประกวดซ คอน สแควร เช ยร ล ดเดอร แห งประเทศไทย ร บถ วยพระราชทานสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ประจาป พ.ศ ) ท มเช ยร ล ดเดอร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได ร บค ดเล อกจากสมาคมเช ยร ล ดเดอร ไทย ให เป นต วแทนประเทศไทบเข าร วมแข งข นรายการ The 2014 ICU World Cheerleading Championships ระหว างว นท เมษายน 2557 ณ เม องออล นโด ร ฐฟลอร ดา ประเทศสหร ฐอเมร กา โดยม ผ เข าร วม การแข งข น 55 ประเทศ จากท วโลก นอกจากน น จากผลการสอบเข าเร ยนต อในระด บอ ดมศ กษาในระบบร บตรงของ มหาว ทยาล ยต าง ๆ น กเร ยนโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช สามารถสอบเข าศ กษาต อได เป นจานวนมาก โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร จานวน 56 คน 2. ผลท เก ดก บคร 2.1 คร ม ความร ความเข าใจเป าหมายการจ ดการศ กษา หล กส ตร จ ตว ทยา และพ ฒนาการ ของน กเร ยน สามารถนามาใช ในการส งเสร มและพ ฒนาน กเร ยนเป นรายบ คคล 2.2 คร ม ท กษะและจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพและเน นน กเร ยนเป นสาค ญ 2.3 คร ม งม นในการปฏ บ ต งานอ ท ศตนในการพ ฒนาน กเร ยน ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามจรรยาบรรณว ชาช พ และเป นแบบอย างท ด 2.4 คร ม การพ ฒนาตนเองสม าเสมอและใช การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 2.5 นางร จ วรรณ อาจกมล กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ เล อนว ทยฐานะเป นเช ยวชาญ และคร เล อนว ทยฐานะเป นชานาญการพ เศษในกล มสาระต าง ๆ อ ก จานวน 9 คน 2.6 คร จบการศ กษาระด บปร ญญาโท จานวน 54 คน และกาล งศ กษาในระด บ ปร ญญาเอก จานวน 5 คน 2.7 คร ได ร บค ดเล อกเพ อร บรางว ลหน งแสนคร ด จากค ร สภา จานวน 54 คน 77

86 นอกจากน คร ท ได ร บรางว ลระด บชาต ในการประกวดรางว ลผ ม ผลงานด เด นประสบ ผลสาเร จเป นท ประจ กษ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 จานวน 3 ท าน ด งน - ค ณคร ประสาร บ ญเฉล ยว ได ร บรางว ลเหร ยญทอง ด านว ชาการยอดเย ยม ภาษาไทย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย - ค ณคร กนกพร ส ขสาย ได ร บรางว ลเหร ยญทอง ด านว ชาการส งคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย - ดร.เบญจว ลย บ ปผาพ นธ ได ร บรางว ลเหร ยญเง น ด านว ชาการส งคม ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 3. ผลท เก ดก บผ บร หาร 3.1 ได เฝ าถวายรายงานและตามเสด จสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ในฐานะผ ช วยท ปร กษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยนในเขตภาคอ สานตอนล าง ตามโครงการ อน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร (อพ.สธ.) ทร พยากรไทย : นาส งด งามส ตาโลก ระหว างว นท ธ นวาคม 2556 ณ เข อน ศร นคร นทร ตาบลท ากระดาน อาเภอศร สว สด จ งหว ดกาญจนบ ร 3.2 ได ร บค ดเล อกจาก Asia Pacific Centre of Educational International Understanding under auspice UNESCO (APCEIU) ให เข าร วมประช ม Asia Pacific Leadership Academy for School Principals (APLASP) ได ในฐานะต วแทนประเทศไทย ระหว างว นท ต ลาคม 2556 ณ กร งโซล สาธารณร ฐเกาหล 3.3 ได ร บค ดเล อกเป นผ บร หารสถานศ กษาต นแบบ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ธยมศ กษา เขต ได ร บโล พ อราชภ ฏด เด น ประจาป 2556 ประเภทพ อท เป นบ คคลภายนอก จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 3.5 ให ส มภาษณ ส อมวลชน ในห วข อเร อง ปร บว ธ ให ความป องก นว ยร นท องไม พร อม ออกอากาศในรายการข าวทางสถาน โทรท ศน ช องท ว ไทย พ บ เอส. เม อว นท 28 ก นยายน 2556 และ ได ร บการต พ มพ ในหน งส อพ มพ สยามร ฐรายว น เม อว นท 10 ต ลาคม ผลท เก ดก บโรงเร ยนและช มชน 4.1 โรงเร ยนได ทาโครงการ BMT POEM ร วมสร างโอกาส ส อนาคตท ด ด วยค ณธรรม และจร ยธรรม โดยจะนาโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ออกไปช วยเหล อน กเร ยนว ดท าว งห น และช มชน ว งแดง ซ งได ร บความสนใจจากช มชนท าว งห นมาก สามารถสะท อนป ญหา ความต องการและการพ ฒนา ท อยากให เก ดร วมก น แต ส งหน งท ภาคภ ม ใจค อผ นาช มชนท ง 5 ช มชนมองภาพโรงเร ยนเบ ญจะมหาราช ในท ศทางท ด ข น 4.2 สมาคมผ ปกครองและคร เบ ญจะมะมหาราชให การสน บสน นก จกรรมของกล มสาระ การเร ยนร ท กกล มสาระ และก จกรรมของเคร อข ายผ ปกครองท ง 6 ระด บสายช น 4.3 สหกรณ โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ได บร จาครถบ สให โรงเร ยน จานวน 1 ค น 78

87 4.4 สมาคม, ชมรม, ม ลน ธ ต าง ๆ ศ ษย เก า, ผ ปกครอง, องค กร หน วยงานต าง ๆ ท ง ภาคร ฐและเอกชน ให การสน บสน น 1) ระดมทร พยากรในท กโอกาสท โรงเร ยนขอความร วมม อ 2) ให การสน บสน นบ คลากร, อ ปกรณ, เคร องม อ และสถานท ต าง ๆ เป นประจา ท กคร งอย างสม าเสมอ ฯลฯ 4.5 เคร อข ายผ ปกครองจ ดก จกรรมและโครงการเพ อพ ฒนาน กเร ยนร วมก บทางโรงเร ยน เป นประจา 4.6 เป นแหล งเร ยนร ศ กษาด งานของคณะผ บร หาร คร และหน วยงานทางการศ กษาอ น จานวน 7 คณะ (ระหว างเด อนต ลาคม เด อนม นาคม 2557) ด งน 1) คณะศ กษาด งานจากโรงเร ยนแก นนครว ทยาล ย จ งหว ดขอนแก น 2) คณะศ กษาด งานจากโรงเร ยนคาเข อนแก วชน ปถ มภ 3) คณะน กศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 4) คณะผ บร หารสถานศ กษาส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 30 5) คณะศ กษาด งานจากโรงเร ยนส วรรณภ ม พ ทยไพศาล ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 จ งหว ดร อยเอ ด 6) คณะศ กษาด งานจากโรงเร ยนพ บ ลม งสาหาร 7) คณะศ กษาด งานจากโรงเร ยนบางปะกอกว ทยาคม กร งเทพมหานคร 4.7 ได ร บบร จาคเง น จานวน 28,000,000 บาทเศษ 4.8 โรงเร ยนร บการประเม น โรงเร ยนรางว ลพระราชทาน 4.9 เป นศ นย สอวน. (คณ ตศาสตร ) ร วมก บมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 4.10 เป นศ นย STEM Education ของ สสวท ยกระด บค ณภาพการศ กษา เป นอ นด บ 1 ในภาคอ สาน และอ นด บ 15 ของประเทศ 2. แนวทางการพ ฒนาในอนาคต 1. ควรจ ดก จกรรมแก ป ญหาน กเร ยนท ม น าหน กไม ผ านเกณฑ 2. จ ดก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนม มน ษย ส มพ นธ ท ด ต อก นมากข น 3. โรงเร ยนควรจ ดโครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมท สอดคล องก บต วบ งช เพ อพ ฒนาได ตรง ประเด น ส งเสร มให น กเร ยนเป นคนประหย ด ม จ ตอาสา ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม จ ด ก จกรรมส งเสร มให น กเร ยนน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาปร บใช ในการดาเน นช ว ตประจาว น 4. จ ดทา Resource Center เพ มเพ อให น กเร ยนท กคนม โอกาสเข าถ ง แห งเร ยนร ได ง ายข น 5. แต ละกล มสาระการเร ยนร ควรพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในกล มสาระฯ เช น จ ดห องสม ดของ กล มสาระฯ ม มอ านหน งส อ 6. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนท เน นท กษะการค ดของท กกล ม สาระการเร ยนร 79

88 7. ส งเสร มให น กเร ยนได สร างสรรค ผลงานด วยตนเอง เช น การทาโครงงาน การเร ยนการสอน ท ให น กเร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง 8. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญของท กกล ม สาระการเร ยนร 9. ส งเสร มให น กเร ยนร จ กเร ยนร ด วยตนเอง เช น น กเร ยนร กการอ าน และการส บค นจาก อ นเตอร เน ต 10. ส งเสร มให น กเร ยนม ท กษะในการค ดและปฏ บ ต ม ความสามารถในการแก ป ญหา โดย พ ฒนาร ปแบบการสอนโดยใช โครงงานเป นฐาน 11. ทางโรงเร ยนควรพ ฒนาน กเร ยน เก ยวก บมาตรฐานท 6 ต วบ งช 6.1 การวางแผน การทางานและดาเน นการจนสาเร จ 12. ในระด บม ธยมศ กษาป ท 3 โรงเร ยนควรจ ดการแนะแนวการศ กษาต อและอาช พ โดยจ ดทา ข อม ลประเม นค าอ ตราส วนท น กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 3 ม ส ดส วนเข าศ กษาต อในสายอาช วศ กษา ก บสายสาม ญศ กษา ม ส ดส วนในแต ละป การศ กษาเท าใด 13. จ ดอบรมและพ ฒนาคร เพ อเพ มสมรรถนะของคร ในด านการทาว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยน การสอนให มากข น 14. จ ดอบรมและพ ฒนาคร เพ อเพ มสมรรถนะของคร ในการจ ดการเร ยนการสอนท ฝ กให น กเร ยนม ท กษะในการค ดให มากข น 15. ส งเสร มพ ฒนาคร ให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ภายในกล มสาระฯ และจ ดทาเป นองค ความร สาหร บกล มสาระฯ 16. ควรพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถมากข น ท งด านว ชาการและว ชาช พ การทางานแบบม ส วนร วมของบ คลากร ม การทางานเป นท มท สามารถประสานความร วมม อก นได เป น อย างด และนาวงจรค ณภาพ PDCA ให ขยายวงกว างในระด บกล มสาระการเร ยนร และบ คคลให ท วถ ง 17. ส งเสร มสน บสน นการม ส วนร วมของคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชน ให ม ร ปแบบของแนวปฏ บ ต เป นท ยอมร บร วมก น และม ความย งย น 18. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ โดยการพ ฒนาคร และการน เทศ กาก บ ต ดตาม 19. ส งเสร มและเพ มประส ทธ ภาพการต ดตาม เอาใจใส น กเร ยนด านการเร ยนอย างสม าเสมอ 20. พ ฒนาภ ม ท ศน ภายในโรงเร ยนให ม พ นท ส เข ยวเพ มข น 21. สถานศ กษาควรวางระบบการต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โดยต ดตาม ประเม นผลการดาเน นงานของงานโครงการและก จกรรมต าง ๆ ว าม ผลสาเร จเพ ยงใด และม การ รายงานผลต อ ผ อานวยการ ภาคเร ยนละ 1 คร ง 22. สถานศ กษาควรแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ต งแต เร มภาคเร ยนท 1 ของแต ละป การศ กษา เพ อให คณะกรรมการม เวลาในการเก บรวบรวมข อม ล/สารสนเทศ ซ งจะส งผล ต อการประเม นค ณภาพภายในให เสร จตามกาหนดของ สพม ควรส งเสร มให ม การสร างองค ความร ระหว างคร ในแต ละกล มสาระการเร ยนร ตาม แนวทางของกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 80

89 24. การจ ดห องสม ดประจากล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร และโครงการ EEP น บว าเป นแนวทางท ช วยส งเสร มการอ านของน กเร ยนเป นอย างด ควรส งเสร มให ครอบคล มท กกล มสาระ การเร ยนร 25. ส งเสร ม พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน ให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ให บรรล ตามว ตถ ประสงค อย างต อเน อง และควรเน นเร องการประหย ดพล งงาน ใฝ เร ยนร อย อย าง พอเพ ยง ม จ ตสาธารณะ กต ญญ และช เก ยรต เบ ญฯ ให เป นร ปธรรมมากย งข น 26. ส งเสร ม พ ฒนาค ณภาพน กเร ยน ให ม ความเป นเล ศทางว ชาการอย างต อเน อง และ ยกระด บค ณภาพให ส งย งข น 27. จ ดโครงการและก จกรรมต างๆ เพ อส งเสร มค ณภาพในด านต อไปน ให ส งย งข น 27.1 ด านน กเร ยน น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค ณล กษณะท พ งประสงค น กเร ยนม ความเป นเล ศทางว ชาการ น กเร ยนใฝ ร ใฝ เร ยน ศ กษาหาความร ด วยตนเอง น กเร ยนค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น 27.2 ด านคร คร สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นผ เอ ออานวย ให น กเร ยนเก ดการเร ยนร คร ม ความร ความสามารถในว ชาท สอน เป นคนด และม ใจร กว ชาช พคร 27.3 ด านสถานศ กษา สถานศ กษาเป นแหล งเร ยนร ท ม ค ณภาพ สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร 28. พยายามนาวงจรค ณภาพ PDCA ในการปฏ บ ต ให ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร โดยเน นการตรวจสอบ ต ดตามผลการรายงานผลและการน าผลการดาเน นงานไปปร บปร งพ ฒนางาน ในคราวต อไป 81

90 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน รายช อคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ป การศ กษา 2556 ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน

91 83 คาส งแต งต งคณะทางาน/คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา คาส งโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ท ๑๕๐/๒๕๕๗ เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ เพ อให การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และการประเม นค ณภาพภายในของโรงเร ยนเบ ญจะมะ- มหาราช ป การศ กษา ๒๕๕๖ ดาเน นงานไปอย างม ประส ทธ ภาพ อาศ ยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหน ง (๑) แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ จ งมอบหมายให ข าราชการคร ปฏ บ ต หน าท ในการดาเน นงานการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษาด งน ๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด วย ๑. ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๗. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๘. นายอลงกรณ ทองงอก คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๙. นางพงษ ลดา ส งฆพ ฒน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๐. นางแก วตา ทองส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๑. นางพรพ มล ก อนภ ธร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๒. นางว ลลภา บ ญว เศษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๓. นายประสาร บ ญเฉล ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๔. นางสาวระพ พรรณ นามล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๕. นายส รก จ ประสานสอน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๖. นายอ ท ย มณ ศ ลป คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๗. นายส มภาษณ ส มเสมอ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๘. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๙. ว าท ร.ต.ศราย ทธ ธรรมาน ช ต คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๒๐. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๒๑. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๒๒. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๒๓. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ม หน าท ๑. วางแผน กาหนดร ปแบบว ธ การ การต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา การประเม นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา และการทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒. กาก บด แล ต ดตาม และให คาปร กษาแก คณะกรรมการช ดต าง ๆ

92 ๒. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ๒.๑ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑ ต วบ งช ท ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ และ ๑.๖ ประกอบด วย ๑. ว าท ร.ต.ศราย ทธ ธรรมาน ช ต คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายอ ท ย มณ ศ ลป คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. คร กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา กรรมการ ๔. คร กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ กรรมการ ๕. คร ปฏ บ ต งานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด กรรมการ ๖. นายอ ท ย บ ญขจร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๗. นางท ศน ย ทองท ว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๘. นางสาวว ไลล กษณ ก ตต วงศ โสภา คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๒.๒ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑ ต วบ งช ท ๑.๔ และ ๑.๕ ประกอบด วย ๑. นายส นต พ น จปร ชา คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. คร ปฏ บ ต งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กรรมการ ๔. คร ปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรรมการ ๕. นางเพชรน ย ม ท วงศ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๓. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ประกอบด วย ๑. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. คร ปฏ บ ต งานในกล มบร หารก จการน กเร ยน กรรมการ ๓. คร กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม กรรมการ ๔. คร ปฏ บ ต งานโครงการพ เศษ กรรมการ ๕. คร ปฏ บ ต งานห องเร ยนส เข ยว กรรมการ ๖. คร ท ปร กษาก จกรรมตรวจว น ย กรรมการ ๗. นายอลงกรณ ทองงอก คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๘. นางปราศร ย ม ทวาธ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นางสาวระพ พรรณ นามล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นายส นต พ น จปร ชา คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๒. นายอ ท ย มณ ศ ลป คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 84

93 ๑๓. นางสาวน นทพร โสตถ ว ฒนานนท คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๔. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๓ ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๓. คร ท กกล มสาระการเร ยนร กรรมการ ๔. คร งานคอมพ วเตอร กรรมการ ๕. นายประสาร บ ญเฉล ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๖. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๗. นางสาวระพ พรรณ นามล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๘. นายส รก จ ประสานสอน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นางร ชดาพร ห ร ญใจด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นางนงน ช แหวนวงษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นางปรมพร ว งศร แก ว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๒. นายโชต ช วง ท อ ท ศ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๕. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๔ ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๓. คร ท กกล มสาระการเร ยนร กรรมการ ๔. นายประสาร บ ญเฉล ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๕. นางว ลลภา บ ญว เศษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๖. นายส รก จ ประสานสอน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๗. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๘. นางนงน ช แหวนวงษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นางปรมพร ว งศร แก ว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 85

94 86 ๑๐. นายไกรพล ร มเย น คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นายขนบ ม ขสมบ ต คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๖. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๕ ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๓. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นายประสาร บ ญเฉล ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นายส มภาษณ ส มเสมอ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๗. คร ท กกล มสาระการเร ยนร กรรมการ ๘. คร ปฏ บ ต งานว ดผลและประเม นผลการศ กษา กรรมการ ๙. นางพรพ มล ก อนภ ธร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๑๐. นายไกรพล ร มเย น คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นายขนบ ม ขสมบ ต คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๗. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๖ ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ๗.๑ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๖ ต วบ งช ท ๖.๑ ๖.๓ ประกอบด วย ๑. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. คร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กรรมการ ๓. นายโชต ช วง ท อ ท ศ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๔. นายสมชาย พรหมจ นทร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๕. นางควรพ ศ ชมภ พ น คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๖. นางสาวอนงค ภ ทร บ ญห อ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๗. นายน ยม บ ตรแก ว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๗.๒ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๖ ต วบ งช ท ๖.๔ ประกอบด วย ๑. นางระว วรรณ ครองย ทธ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. คร แนะแนวท กคน กรรมการ ๓. นางจร ลร ตน จ นทร เร อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ

95 ๘. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๗ คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๓. คร ปฏ บ ต งานศ นย ว ชาช พคร กรรมการ ๔. คร ปฏ บ ต งานว ดผลและประเม นผลการศ กษา กรรมการ ๕. คร ปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรรมการ ๖. คร แนะแนว กรรมการ ๗. คร ปฏ บ ต งานบ คลากร กรรมการ ๘. คร ปฏ บ ต งานหล กส ตรและการสอน กรรมการ ๙. นายสมพร บ ญส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๑๐. นางพ มลร ตน ส กใส คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๒. นางน ชนาถ ศร งาน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๓. นายไกรพล ร มเย น คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๔. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๘ ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล ประกอบด วย ๑. ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. ห วหน าสาน กงานกล มบร หารงานท กกล ม กรรมการ ๖. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๗. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๘. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 87

96 ๑๐. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษาและประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๙ คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชน ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล ๑๐.๑ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๙ ต วบ งช ท ๙.๑ และ ๙.๒ ประกอบด วย ๑. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. คร ปฏ บ ต งานในกล มอานวยการและบร หารงบประมาณ กรรมการ ๓. นางกอบแก ว ยงย ทธ กรรมการและเลขาน การ ๑๐.๒ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๙ ต วบ งช ท ๙.๓ ประกอบด วย ๑. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. คร ปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรรมการ ๓. คร ปฏ บ ต งานช มชนส มพ นธ กรรมการ ๔. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๗. นางเกศรา มรกตเข ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑๐ สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๓. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. คร ปฏ บ ต งานหล กส ตรและการสอน กรรมการ ๕. คร ปฏ บ ต งานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน กรรมการ ๖. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๗. คร ปฏ บ ต งานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรรมการ ๘. ดร.เบญจว ลย บ ปผาพ นธ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๙. นางควรพ ศ ชมภ พ น คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นางอ งคณา เลขะเจร ญก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นายส นต พ น จปร ชา คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๒. นางเพชรน ย ม ท วงศ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๓. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 88

97 ๑๒. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑๑ สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต มศ กยภาพ ประกอบด วย ๑. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๓. คร ปฏ บ ต งานงานอาคารสถานท กรรมการ ๔. คร ปฏ บ ต งานโครงการพ เศษ กรรมการ ๕. คร ปฏ บ ต งานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ยน กรรมการ ๖. คร ปฏ บ ต งานโภชนาการ กรรมการ ๗. คร ปฏ บ ต งานอนาม ยโรงเร ยน กรรมการ ๘. นางพงษ ลดา ส งฆพ ฒน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๙. นายน ตย ควรรณส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นางสาวน นทพร โสตถ ว ฒนานนท คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นายสมพร บ ญส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๒. นางสาวว ไลล กษณ ก ตต วงศ โสภา คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๓. นางท ศน ย ทองท ว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๔. นางร ชดาพร ห ร ญใจด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๕. นายนรส ห เดชพ นธ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๓. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑๒ สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาตามท กาหนดในกฎกระทรวงฯ ประกอบด วย ๑. ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๗. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๘. ห วหน าสาน กงานกล มบร หารงานท กกล ม กรรมการ ๙. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๑๐. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๑๑. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 89

98 ๑๒. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๓. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๔. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑๓ สถานศ กษาม การส งเสร ม สน บสน นให สถานศ กษาเป นส งคมแห งการเร ยนร ๑๔.๑ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๑๓ ต วบ งช ท ๑๓.๑ ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธาน กรรมการ ๓. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๔. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. คร ปฏ บ ต งานอาคารสถานท กรรมการ ๗. นางพรพ มล ก อนภ ธร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๘. นางพงษ ลดา ส งฆพ ฒน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นางร ชดาพร ห ร ญใจด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๔.๒ คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๑๓ ต วบ งช ท ๑๓.๒ ประกอบด วย ๑. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธาน กรรมการ ๓. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๔. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. คร ปฏ บ ต หน าท ระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน กรรมการ ๗. คร ปฏ บ ต หน าท งานช มชนส มพ นธ กรรมการ ๘. นางพรพ มล ก อนภ ธร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๙. นางแก วตา ทองส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๐. นายสมพร บ ญส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๑. นางเกศรา มรกตเข ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ 90

99 ๑๕. คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐาน ท ๑๔ การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน นท กาหนดข น และมาตรฐาน ท ๑๕ การจ ดก จกรรมตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ปการศ กษา เพ อพ ฒนาและส งเสร มสถานศ กษา ให ยกระด บค ณภาพส งข น ประกอบด วย ๑. ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธาน กรรมการ ๓. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. ห วหน าสาน กงานกล มบร หารงานท กกล ม กรรมการ ๖. ห วหน ากล มสาระการเร ยนร ท กกล มสาระฯ กรรมการ ๗. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๘. นายส รพจน เมฆพ ฒน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๙. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๐. นายสมพร บ ญส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๑. นางว ลลภา บ ญว เศษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๒. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๓. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ เลขาน การ ๑๔. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๕. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๖. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๗. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๘. นางธนาภรณ ศ ร ก ล คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและผ ช วย เลขาน การ ๑๙. นางบ ปผา วงษ ทอง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ม หน าท ๑. ต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา เก ยวก บมาตรฐานท ได ร บมอบหมาย โดยต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นงาน โครงการ ก จกรรม ท กาหนดเพ อส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒. ประเม นค ณภาพการศ กษา เก ยวก บมาตรฐานท ได ร บมอบหมาย โดยเก บรวบรวมข อม ล/ สารสนเทศ สร ปผลการดาเน นงาน โครงการ ก จกรรม ประเม นค ณภาพการศ กษาของแต ละ มาตรฐานเป นรายต วบ งช และรายมาตรฐาน ๓. สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษา เก ยวก บมาตรฐานท ได ร บมอบหมายในร ปแบบรายงาน การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เพ อนาส งกรรมการช ดท ๑๖.๑ 91

100 ๑๖. คณะกรรมการจ ดทารายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๑๖.๑ คณะกรรมการหลอมรวม สร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย ๑. ดร.ประยงค แก นลา ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายอ ทธ พล หงษ ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธาน กรรมการ ๓. นายส ช พ ต มส งข ทอง รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นางล ดดา จ ตรมาศ รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๕. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๖. นางสาวจ นตนา โกมลว ชญ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๗. นางเล ศล กษณ ต งพาน ช คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๘. นางว ลลภา บ ญว เศษ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๙. นายอลงกรณ ทองงอก คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๐. นางพงษ ลดา ส งฆพ ฒน คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๑. นางแก วตา ทองส ข คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๒. นางพรพ มล ก อนภ ธร คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๓. นายประสาร บ ญเฉล ยว คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๑๔. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๑๕. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๖. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๑๗. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ม หน าท ๑. รวบรวมผลการประเม นค ณภาพการศ กษา มาตรฐานท ๑ - มาตรฐานท ๑๕ จากคณะกรรมการ ช ดท ๒ - ช ดท ๑๕ ๒. หลอมรวม และสร ปผลการประเม นค ณภาพการศ กษาในร ปแบบรายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๑๖.๒ คณะกรรมการจ ดพ มพ และทาร ปเล มรายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประกอบด วย ๑. นายศ กด ส ทธ ทวยทน รองผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ประธานกรรมการ ๒. นายช ยพร สดสร อย คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช รองประธานกรรมการ ๓. นายประเสร ฐ ช ยแสง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการ ๔. นางสาวน ชร ย ย นยงค เจ าหน าท กล มงานก จการน กเร ยน กรรมการ ๕. นางสาวส ร ประภา โทณะก ล เจ าหน าท งานนโยบายและแผน กรรมการ ๖. นางสาวก ลวด ควรรณส ข เจ าหน าท งานเลขาน การ กรรมการ ๗. นายพ ร ยะ ทองเหล อง คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและเลขาน การ ๘. นายสาโรจน บ ญศ กด ด คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ๙. นางสาวดณญพฤกษ ดวงใจ คร โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช กรรมการและ ม หน าท ๑. จ ดพ มพ รายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒. จ ดทาร ปเล มรายงานการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 92

101 ให คณะกรรมการท ได ร บแต งต งปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมายด วยความร บผ ดชอบ เพ อให การต ดตาม ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา และประเม นค ณภาพการศ กษาในคร งน ดาเน นการไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประโยชน โดยรวมของสถานศ กษาต อไป ส ง ณ ว นท ๒๑ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ 93 ( ดร. ประยงค แก นลา ) ผ อานวยการโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช

102 94 รายช อคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ป พ.ศ รศ.ดร.สมาน อ ศวภ ม (ผ ทรงค ณว ฒ ) ประธานกรรมการ 2. พระราชธ ราจารย (ผ แทนองค กรศาสนา) กรรมการ 3. พระคร ส ข มวรรโณภาส (ผ แทนองค กรศาสนา) กรรมการ 4. นายสมพงษ โลมะร ตน (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 5. ผศ.ประช ม ผงผ าน (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 6. นางฉว วรรณ ศร ธ ญร ตน (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 7. นายแพทย ดน ย ธ ว นดา (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 8. นายน กร ว สเพ ญ (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 9. ดร.จ นต ยา จ นาร ตน (ผ ทรงค ณว ฒ ) กรรมการ 10. ว าท รต.ส รพล ส บพรหม (ผ แทนองค กรปกครองส วนท องถ น) กรรมการ 11. นายธ รศ กด ต งม ตรประชา (ผ แทนศ ษย เก า) กรรมการ 12. นายสมมาตร มะล ลา (ผ แทนผ ปกครอง) กรรมการ 13. นายทรงศ กด บ ญเฉล ยว (ผ แทนองค กรช มชน) กรรมการ 14. นายจต พล ช นตา (ผ แทนคร ) กรรมการ 15. ดร.ประยงค แก นลา (ผ อานวยการโรงเร ยน) กรรมการและเลขาน การ

103 95 ภาคเร ยน/ ป การศ กษา เปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ป การศ กษา ร อยละของน กเร ยนโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราชท ม ผลการเร ยนระด บต างๆ ระหว างป การศ กษา ระด บผลการเร ยน ผลการ เร ยน เฉล ย 1/ / / / / / / / ร, มส กราฟแสดงผลการเร ยนเฉล ยของน กเร ยนโรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช ระหว างป การศ กษา

104 96 ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา 2556 กราฟแสดงผล O-NET ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 เปร ยบเท ยบผลการทดสอบป การศ กษา 2556

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information