นโยบายสาธารณะและการวางแผน.

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายสาธารณะและการวางแผน."

Transcription

1 บรรณาน กรม 318

2 บรรณาน กรม กฎกระทรวง แบ งส วนราชการสาน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ ใน ราชก จจา น เบกษา เล ม 123 ตอนท 33 ก ว นท 29 ม นาคม หน า ก นตพร ช วงช ด. (2548). การศ กษาความคาดหว งของล กค าเพ อน ามาพ ฒนาร ปแบบการให บร การของธนาคาร พาณ ชย อาเภอเม อง จ งหว ดลาพ น. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ก ลธน ธนาพงศธร. (2537). แนวค ดท วไปเก ยวก บนโยบายสาธารณะ. ใน นโยบายสาธารณะและการวางแผน. พ มพ คร งท 9. นนทบ ร : ส โขท ยธรรมาธ ราช. เกศส น กล นบ ศร. (2540). ความคาดหว งของผ เข าร บการร กษาพยาบาลต อการบร การของโรงพยาบาลเอกชนใน เขตกร งเทพมหานคร. ปร ญญาน พนธ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต (ส งคมว ทยาประย กต ). มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. แก วคา ไกรสรพงศ. (2548). หล กนโยบายสาธารณะย คใหม. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ. (2546). เง อนไขการปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ม.ป.ท. คาส งสาน กนายกร ฐมนตร ท 184/2552 เร องแต งต งคณะกรรมการประสานงานความร วมม อระหว าง คณะร ฐมนตร ก บสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. ว นท 4 ส งหาคม 2552 หน า 1-2. จ ราภรณ ร กษาแก ว. (2537). ระบบสารสนเทศเพ อการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน. ใน นโยบายสาธารณะและการวางแผน หน วยท นนทบ ร : ส โขท ยธรรมาธ ราช. จ มพล หน มพาน ช. (2552). การประเม นผลนโยบาย : หล กการ แนวค ด และประย กต ใช. พ มพ คร งท 1 นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ. (2555). เอกสารช ดเกณฑ การให คะแนน. (ออนไลน ) เข าถ งเม 18 ม ถ นายน 2555 จาก ต ลา มหาพส ธานนท. (2545). หล กการบร หารจ ดการ (Principle of Management). กร งเทพฯ : ธนธ ชการ พ มพ. ถว ลย ร ฐ วรเทพพ ฒ พงษ. (2540). การกาหนดและการว เคราะห นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎ และการประย กต ใช. กร งเทพฯ : เสมาธรรม. ทฤษฎ ความต องการ (Need Theories). (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 17 เมษายน 2012 จาก ทศพร ศ ร ส มพ นธ. (2539). ความร เบ องต นเก ยวก บนโยบายสาธารณะ. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ทศพร ศ ร ส มพ นธ และคณะ. (2546). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการ บร หารราชการแผ นด น. กร งเทพฯ : โรงพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ท ว ตถ มณ โชต. (2554). ร ปแบบการประเม นโครงการ. เอกสารการสอน ช ด การประเม นโครงการ (เล ม 1). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. ธ นยว ฒน ร ตนส ค. (2546). นโยบายสาธารณะ. เช ยงใหม : คะน งน จ. 319

3 ธ รย ทธ พ งเท ยร และส รพล ส ยะพรหม. (2544). แผนและโครงการ. กร งเทพฯ : ส ตรไพศาล. น ร ตน เต ยส วรรณ. (2554). รายงานการว จ ยเร อง การประเม นผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพผ บร โภค ป วารสารอาหารและยา. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 12 ก นยายน 2555 จาก บ ญศร พรหมมาพ นธ. (2547). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาเคร องช ว ดสาหร บการประเม นผลการบร หาร งานบ คคลส วนท องถ น. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. ประภาเพ ญ ส วรรณ. (2520). ท ศนคต : การเปล ยนแปลงและพฤต กรรมอนาม ย. กร งเทพฯ : ไทยว ฒนาพาน ช. ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน. (2544). จ ตว ทยาการบร หารงานบ คคล. กร งเทพฯ : ศ นย ส อเสร มว ชาการ. ปาร ชาต พ พ ฒน ว ชรโสภณ. (2547). รายงานการว จ ยเร อง การบร หารม งผลส มฤทธ ในสาน กงานประก นส งคม. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 12 ก นยายน 2555 จาก ป ยะช ย จ นทรวงศ ไพศาล. (2554). การบร หารม งผลส มฤทธ. กร งเทพฯ : เอซ อาร เซ นเตอร. พงศ เทพ จ ระโร. (2554). การกาหนดว ตถ ประสงค ต วบ งช แลเกณฑ ในการประเม นโครงการ. เอกสาร การสอนช ด การประเม นโครงการ (เล ม 1). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. พรเพ ญ เพชรส ขศ ร. (2531). การว ดท ศนคต. นครปฐม : มหาว ทยาล ยมห ดล. พระราชกฤษฎ กาว าด วยการเสนอเร องและการประช มคณะร ฐมนตร พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 22 ก ว นท 11 ม นาคม หน า 1-7. พระราชบ ญญ ต สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 117 ตอนท 118 ก ว นท 19 ธ นวาคม หน า 1-11 พระราชบ ญญ ต สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ฉบ บท 2) พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 121 ตอนท 35 ก ว นท 22 กรกฎาคม หน า 1-3. พ สณ ฟองศร. (2554). การประเม นทางการศ กษา : แนวค คส การปฏ บ ต. พ มพ คร งท 6. กร งเทพฯ : ด านส ทธาการพ มพ. เพชร หาลาภ. (2538). ความคาดหว งของผ บ งค บบ ญชาระด บกลางท ม บทบาทต อการปฏ บ ต งานของผ บ งค บ บ ญชาระด บล างในโรงงานอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ พลาสต ก. ว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. มย ร อน มานราชธน. (2547). นโยบายสาธารณะ แนวความค ด กระบวนการและการว เคราะห. เช ยงใหม : คะน ง น จ. มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. (2550) โครงการศ กษาว จ ยเพ อจ ดทาด ชน ช ว ดและประเม นภาวะเศรษฐก จและส งคม ของประเทศตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ม ทนา ว งถนอมศ กด. (2550). ร ปแบบแรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของคร. ด ษฎ น พนธ ปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตสาขา การบร หารการศ กษา. บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร. ระเบ ยบว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การเสนอเร องต อคณะร ฐมนตร พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนพ เศษ 23 ง ว นท 15 ม นาคม หน า

4 ร งศ พร จ นทร สมวงษ. (2552). แรงจ งใจและความคาดหว งท ม ต อการฝ กว ชาช พส าหร บผ ต องข งเร อนจ าพ เศษ ธนบ ร. ว ทยาน พนธ ส งคมสงเคราะห ศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารและนโยบายสว สด การส งคม). มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ใน ราชก จจาน เบกษา. เล ม 124 ตอนท 47 ก. ว นท 24 ส งหาคม หน า ราตร น นทส คนธ. (2555). หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา. กร งเทพ ฯ : จ ดทอง. เร องว ทย เกษส วรรณ. (2550). นโยบายสาธารณะ. กร งเทพฯ: บพ ธการพ มพ. เร องเวทย แสงร ตนา. (2522). ความค ดเห นและความสนใจของน กเร ยนเตร ยมทหารเก ยวก บอ ตราการเพ มของ ประชากรในประเทศไทย. ว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยมห ดล. วรเดช จ นทรศร (2547). ร ฐประศาสนศาสตร : จากอด ตส อนาคตของการว จ ยในการพ ฒนาการบร หาร ราชการแผ นด น. พ ษณ โลก : สหายบล อกและการพ มพ.... P.S.O.มาตรฐานใหม ของไทย. ใน วารสารข าราชการ. 46, 2 (ม นาคม-เมษายน 2544 ) : วรรณธรรม กาญจนส วรรณและคณะ. (2545). สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว ง ของส งคมไทยและความเช อมโยงเคร อข ายภาคประชาชน. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 18 เมษายน 2012 จาก ว ชรา ไชยสาร. การก อต งสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมประเทศสาธารณร ฐฝร งเศส. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 20 ก มภาพ นธ 2556 จาก ว ส, คาเรล เอส. (2520) ใน ส นทร เก ดแก ว. การประเม นผลโครงการในประเทศไทย. กร งเทพฯ : คณะร ฐ ประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. ว ระย ทธ ชาตะกาญจน. (2547). การบร หารแบบม งผลส มฤทธ. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 25 ส งหาคม 2555 จาก รายงานว จ ยเร อง ระบบบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน. (ออนไลน ) เข า ถ งเม อ 25 ส งหาคม 2555 จาก ว ฒ วงศ แก วได ปาน. (2551). ความคาดหว งของประชาชนต อศ นย ย ต กรรมช มชนต าบลบางศร เม อง. ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารงานย ต ธรรม). มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ศ ภช ย ยาวะประภาษ. (2540). นโยบายสาธารณะ. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. (2553). รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการพ ฒนาระบบงาน ต ดตามการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การระยะ 4 ป เสนอต อ สาน กงานอ ยการส งส ด. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 27 ส งหาคม 2555 จาก 321

5 สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต. (2547).เกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต เพ อองค กรท เป นเล ศ. กร งเทพฯ : อ นโน กราฟฟ ก. สถาบ นว จ ยและให คาปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. (2551). การเสนอแนะแนวทางในการพ ฒนาการ จ ดทาความเห นและข อเสนอแนะรวมท งเสร มสร างระบบงานต ดตามและประสานงานเก ยวก บความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท เสนอต อคณะร ฐมนตร. รายงานว จ ย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สมบ ต ธ ารงธ ญวงศ. (2541). นโยบายสาธารณะ : แนวความค ด การว เคราะห และกระบวนการ. กร งเทพฯ : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. สมพร พรมจ ย.(2546). เทคน คการประเม นผลโครงการ. พ มพ คร งท 4. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. สมพร เฟ องจ นทร. (2539). นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎ และปฏ บ ต. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. สร อยตระก ล (ต วยานนท ) อรรถมานะ. (2533). สาธารณบร หารศาสตร. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สาน กงาน กพ. ม.ป.ป. การปฏ ร ประบบราชการ. ม.ป.ท ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ :ภาพรวมระบบบร หารผลงานและ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ฉบ บร างว นท 10 ต ลาคม (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก 3.pdf สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ. (2555). ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก สาน กงานย ต ธรรมจ งหว ด. (2555). เอกสารประกอบการส มมนาการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4ป พ.ศ (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก สาน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. (2555). ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และ บทบาทหน าท. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2556 จาก ส ข ม เฉลยทร พย. (2552). ความคาดหว งของคนกร งเทพฯ ต อบทบาทและหน าท ของมหาว ทยาล ย. มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต. ส นทร แสงช ยและส นทร เก ดแก ว. (2520). การประเม นผลโครงการในประเทศไทย. กร งเทพฯ : สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. ส รส ทธ วช รขจร. (2549). นโยบายสาธารณะเบ องต น. กร งเทพฯ : ธเนศวร (1999). อมร ร กษาส ตย. (2530). การพ ฒนานโยบาย. กร งเทพฯ : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. 322

6 อรรฆพล อ กษรน ตย. (2550). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานตามต ว ช ว ดผลการดาเน นงานของธนาคารออมส นภาค 6. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. อร ณ ร กธรรม. (2527). หล กมน ษยส มพ นธ ก บการบร หาร. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : ไทยว ฒนาพาน ช. เอกช ย บ ญยาท ษฐาน. (2553). ห วใจน กบร หาร ต วช ว ดสมรรถนะหล ก. กร งเทพฯ : ป ญญาชน. Anderson, James E. (1975). Public Policy Making. NewYork : Holt, Winstone& Rinehart. Best, J.W Research in Education. 3rd. ed. New Jersey : Prentice Hall. Bridgman,Peter & Davis,Glyn. (2000). The Australian Policy Handbook. 2 nd. Ed. NSW. : Allen & Unwin.. (2000).The Australian Policy Handbook. 2nd. Ed. Victoria : McPherson. Clay, R. (1988). Chambers English Dictionary. Great Britain : Bunay Suffolk. Cobb, Roger W and Elder, Charles D. (1983). Participation in American Politcs. Baltimore : John Hopkins University Press. Cochran, Charles L. & Malone, Eloise F. (2005). Public Policy : Perspectives and Choices. 3 rd. Ed. London : LynneRienner. De Cecco, J.P. (1967). The Psychology of Language : Thought and Instruction. New York : Holt Runchart and Winston. Dery, David. (2000). Agenda Setting and Problem Definition. Policy Studies. 21, 1: Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis. N.J. : Prentice-Hall. Dye, Thomas R. (1978). Policy Analysis. 2 nd. Ed. Alabama : The University of Alabama.... (2002). Understanding Public Policy. 10th. Ed. NewJersey : Prentice. E - MOTIVATION IN ORGANIZATIONS. (Online). [2012 April 17] Available from Gerston, Larry N. (1997). Public Policy Making. NewYork : M.E.Sharpe...(1997). Public Policy Making : Process and Principles. New York : M.E. Sharpe. Good, C.V. (1973). Dictionary of Educational. New York : McGraw-Hill. HO, Polly L H. (2002). Agenda-Setting for the Regulation of Traditional Chinese Medicine in Hong Kong. Asian Journal of Public Administration. 24, 2: Hogwood, Brain W. and Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. New York : Oxford University Press. Howlett, Michael and Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy. Policy Circles and Policy Subsystems. Toronto, New York : Oxford University Press. Hurlock, E. B. (1973). Adolescence Development. 4 th. Ed. U.S.A. : McGraw Hill. 323

7 Iglehart, John K. cited in Louis W. Koenig. (1986). An Introduction to Public Policy. New Jersey : Prentice-Hall. Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (2001). The Strategy-Focused Organization. Boston : Harvard Business School Press. Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies. New York : Harper Collins. Koenig, Louis W. (1986). An Introduction to Public Policy. NewJersey : Prentice-Hall. Kraft, Michael E. & Furlong Scott R.. (2004). Public Polcy : Politics Analysis and Alternatives Washington D.C. : CQ Press. Lester, James P. & Stewart, Joseph Jr. (2000). Public Policy : An Evolutionary Approach. 2 nd. Ed. CA. : Wadsworth. Peters, B. Guy. (1982). American Public Policy. NewJersey : Chatham House. Son, W. (1988). Essential English Dictionary. Great Britain : GlasGow. Suchman, Edward A. cited in Michael Howlett& M. Ramesh. (1995). Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford : Oxford University Press. 324

8 ภาคผนวก 325

9 ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 326

10 แบบสอบถามช ดท 1 ความต องการความคาดหว งและความค ดเห น ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน จ ดท าข นเพ อส ารวจความคาดหว งและความค ดเห นของท าน ท ม ต อการให ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ตามแผนการว จ ยเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผลความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ข อม ลจากท านจะม ประโยชน อย างย งส าหร บการว จ ยและการน าผลไปใช ประโยชน โดยสภาท ปร กษา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต จ งขอความกร ณาให ท านตอบตามความร ส กท แท จร ง บนพ นฐานของข อเท จจร งท ได ร บร มาเก ยวก บการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประมวลผลจะน าเสนอในภาพรวม โดยปราศจากรายละเอ ยดของข อม ลท อาจช ต วผ ตอบได การตอบแบบสอบถามฉบ บน จ งไม อาจม ผลกระทบแก ท านในทางเส อมเส ย คณะผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว าจะได ร บ ข อม ลท เป นประโยชน จากท าน และขอขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 4. อาช พ ร บราชการ ประกอบธ รก จส วนต ว พน กงานร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน เจ าหน าท ของร ฐ เกษตรกร พน กงานราชการ อาช พอ สระอ นๆ 327

11 มาก ท ส ด ส วนท 2 ความต องการความคาดหว งและความค ดเห น ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หมายเหต : 1. ความต องการ ความคาดหว ง หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท ท านต องการอยากให เป น อยากเห น หร ออย ในอ ดมคต ของ ท าน 2. ความค ดเห น หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 3. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามตอนต อไปน หมายถ ง สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ระด บความต องการ ความคาดหว ง มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ระด บความค ดเห น ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ด านบทบาทหน าท 1. สภาฯ ท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ต อคณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและ ส งคม 2.สภาฯ ท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3.คาปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อคณะร ฐมนตร เป น อ สระและปราศจากผลประโยชน ท บซ อน 4.สภาฯ เป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จและ ส งคมในม ต ต างๆ เพ อน าไปส แนวทางการแก ไข อย างเป นร ปธรรม 5.สภาฯ เป นกระบวนการหน งในการสะท อน ป ญหาเศรษฐก จและส งคมจากภาคส วนต างๆ เพ อ ช วยลดป ญหาความข ดแย งในส งคม 328

12 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ด านบทบาทหน าท (ต อ) 6.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง ายข น 7.คณะร ฐมนตร ส งเร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภาฯ พ จารณา ให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร ได อย างเหมาะสม 8.สภา ฯ ศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด านเศรษฐก จ และส งคมของประเทศเพ อจ ดท าความเห นและ ข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได 9.สภาฯ เป นองค การท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห น ร วมก นต ดส นใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10.กระบวนการสะท อนป ญหาของสภาฯ เป น ช องทางหน งท ให ส วนราชการเสนอประเด นป ญหา ต อคณะร ฐมนตร ได 329

13 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต 11.ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯ เท าท นก บการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 12.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 13.คณะร ฐมนตร ได น าความเห นและข อเสนอแนะ ของสภาฯ ไปกาหนดเป นนโยบาย 14.หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง สามารถน า คว ามเห นและข อเสนอแนะของสภ าฯ ไป ประกอบการพ จารณาและนาไปปร บใช ได 15.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล มหลายม ต 16.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ เป น แหล งอ างอ งทางว ชาการและทางส งคมได 17.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ต อ คณะร ฐมนตร เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงาน อ น 18.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม เพ ยงพอต อความต องการของคณะร ฐมนตร 330

14 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 19.สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและ ข อเสนอแนะแก สาธารณชนอย างสม าเสมอ 20.สภาฯ เผยแพร การให คว ามเห นและ ข อเสนอแนะต อสาธารณชนอย างท วถ ง 21.สภาฯ ม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห น และข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ส วนท 3 ข อเสนอแนะหร อความค ดเห นเพ มเต ม โปรดให ข อเสนอแนะหร อความเห นท นาไปส การปร บปร งบทบาท พ ฒนาแนวทาง หร อล กษณะการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต อคณะร ฐมนตร ขอขอบพระค ณเป นอย างส งท กร ณาเส ยสละเวลาอ นม ค าของท านตอบแบบสอบถาม คณะผ ว จ ย

15 แบบสอบถามช ดท 2 ความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน จ ดท าข นเพ อส ารวจความค ดเห นและข อเสนอแนะของท าน ท ม ต อการให ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ตามแผนการว จ ยเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผลความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ข อม ลจากท านจะม ประโยชน อย างย งส าหร บการว จ ยและการน าผลไปใช ประโยชน โดยสภาท ปร กษา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต จ งขอความกร ณาให ท านตอบตามความร ส กท แท จร ง บนพ นฐานของข อเท จจร งท ได ร บร มาเก ยวก บการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประมวลผลจะน าเสนอในภาพรวม โดยปราศจากรายละเอ ยดของข อม ลท อาจช ต วผ ตอบได การตอบแบบสอบถามฉบ บน จ งไม อาจม ผลกระทบแก ท านในทางเส อมเส ย คณะผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว าจะได ร บ ข อม ลท เป นประโยชน จากท าน และขอขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 332

16 ข อ ส วนท 2 ความค ดเห นท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หมายเหต : 1. ความค ดเห น หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 2. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามส วนต อไปน หมายถ ง สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง ระด บความค ดเห น เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สภาฯ ท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะต อ คณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและ ส งคม 2 สภาฯ ท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3 ค าปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อคณะร ฐมนตร เป น อ สระและปราศจากผลประโยชน ท บซ อน 4 สภาฯ เป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จและ ส งคมในม ต ต างๆ เพ อน าไปส แนวทางการแก ไข อย างเป นร ปธรรม 5 สภาฯ เป นกระบวนการหน งในการสะท อนป ญหา เศรษฐก จและส งคมจากภาคส วนต างๆ เพ อช วยลด ป ญหาความข ดแย งในส งคม 6 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง ายข น (5) (4) (3) (2) (1) 333

17 ระด บความค ดเห น ข อ ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 7 คณะร ฐมนตร ส งเร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภาฯ พ จารณา ให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร ได อย างเหมาะสม 8 สภา ฯ ศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด านเศรษฐก จ และส งคมของประเทศเพ อจ ดท าความเห นและ ข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได 9 สภาฯ เป นองค การท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห น ร วมก นต ดส นใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10 กระบวนการสะท อนป ญหาของสภาฯ เป นช องทาง หน งท ให ส วนราชการเสนอประเด นป ญหาต อ คณะร ฐมนตร ได ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 11 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของ สภาฯ เท าท นก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 12 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล อง ก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ (5) (4) (3) (2) (1) 334

18 ระด บความค ดเห น ข อ ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 13 คณะร ฐมนตร ได น าความเห นและข อเสนอแนะของ สภาฯ ไปกาหนดเป นนโยบาย 14 หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง สามารถน าความเห น และข อเสนอแนะของสภาฯ ไปประกอบการ พ จารณาและนาไปปร บใช ได 15 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล ม หลายม ต 16 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ เป นแหล ง อ างอ งทางว ชาการและทางส งคมได 17 ความเห นและข อเสนอแนะของสภ าฯ ต อ คณะร ฐมนตร เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงาน อ น 18 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม เพ ยงพอต อ ความต องการของคณะร ฐมนตร ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 19 สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะ แก สาธารณชนอย างสม าเสมอ 20 สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะ ต อสาธารณชนอย างท วถ ง 21 สภาฯ ม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห น และข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร (5) (4) (3) (2) (1) 335

19 ส วนท 3 ข อเสนอแนะหร อความค ดเห นเพ มเต ม โปรดให ข อเสนอแนะหร อความเห นท น าไปส การปร บปร งบทบาท พ ฒนาแนวทาง หร อล กษณะการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต อคณะร ฐมนตร ขอขอบพระค ณเป นอย างส งท กร ณาเส ยสละเวลาอ นม ค าของท านตอบแบบสอบถาม คณะผ ว จ ย

20 ภาคผนวก ข. แบบส มภาษณ 337

21 แบบส มภาษณ เร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความ คาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผล ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว ตถ ประสงค ของการส มภาษณ 1. เพ อสารวจความต องการและความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ท ม ต อ ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 2. เพ อส ารวจความค ดเห นและข อเสนอแนะของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ท ม ต อ ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในช วง พ.ศ ถ งสม ยนางสาวย ง ล กษณ ช นว ตร 3. เพ อจ ดท าเกณฑ ต วช ว ด และว ธ การประเม นผลส มฤทธ (result) ของการให ความเห นและ ข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ช อ-สก ล ผ ให ส มภาษณ... ช วงเวลาส มภาษณ เร ม... น. ถ ง...น. ว นท ส มภาษณ ว นท... เด อน... พ.ศ... ช อ-สก ลผ ส มภาษณ... ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 338

22 ส วนท 2 ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 10 คาถาม 2.1 ท านค ดว า การทาหน าท ของสภาฯเป นอย างไรในประเด นด งต อไปน ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและส งคมเพ อประโยชน ในการ ดาเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐและกระต นการทางานของคณะร ฐมนตร ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ดาเน นงานให คาปร กษาม ความอ สระและโปร งใส สะท อนป ญหาเศรษฐก จและส งคมในม ต ต างๆเพ อนาไปส แนวทางการแก ไขอย างเป นร ปธรรม 339

23 2.1.5 เป นกลไกช วยลดป ญหาความข ดแย งในส งคมและย ต ป ญหาด วยการปร กษาหาร อร วมก น พ จารณาให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร อาท เร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวม จ ดท ารายงานเป นข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร เพ อก าหนดแนวทางการก าหนดนโยบาย ด านเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนท กภาคส วนในกระบวนการ ก าหนดนโยบายและ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม เป นช องทางให ก บส วนราชการท ต องการเสนอประเด นป ญหาต อคณะร ฐมนตร 340

24 เป นองค การให ความค ดเห นและข อเสนอแนะท ได ร บการยอมร บในระด บนานาชาต ส วนท 3 ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 9 คาถาม 3.1 ท านค ดว า ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯม ล กษณะเป นอย างไรในม ต ด งต อไปน ม ความเท าท นก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และป ญหาของประเทศ ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 341

25 3.1.4 ม การนาไปกาหนดเป นนโยบาย และการนาไปส การปฎ บ ต ต งอย บนพ นฐานความร บผ ดชอบต อส งคม ม ความครอบคล มหลายม ต เป นแหล งอ างอ งทางว ชาการ ม ความเพ ยงพอต อความมต องการของคณะร ฐมนตร 342

26 3.1.9 เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงานอ น ส วนท 4 ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 2 คาถาม 4.1 ท านค ดว า สภาฯเผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะแก สาธารณชนม ล กษณะเป นอย างไร ใน ม ต ด งต อไปน ม ความสม าเสมอ ม ความท วถ ง 4.2 ท านค ดว า สภาฯม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ด วย ว ธ การอย างไร 343

27 ข อส งเกตของน กว จ ย 344

28 ภาคผนวก ค. ประเด นการสนทนากล ม 345

29 แบบตรวจสอบประเด นสนทนากล ม โครงการการศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ใน ความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตาม ประเม นผลความเห น และข อเสนอแนะของสภาท 1. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลให ความสาค ญและยอมร บมากกว าเด ม ท านค ดว า บทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะปร บบทบาทหน าท อย างไร 2. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บนาไปใช หร อกาหนดเป นนโยบายน น ท านค ดว า ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท เสนอต อ คณะร ฐมนตร ควรจะนาเสนออย างไร 3. เพ อให สาธารณชนร บทราบอย างท วถ งท านค ดว า การเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะทาอย างไร 4. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บนาไปใช หร อกาหนดเป นนโยบายน น ท านค ดว า ร ปแบบการจ ดทาความเห นและข อเสนอแนะ ควรจะเป นอย างไร 5. เพ อให การน าเสนอม ผลต อการท คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บน าไปใช หร อก าหนดเป น นโยบายน น ท านค ดว า เกณฑ ต วช ว ด และว ธ การประเม นผลของความเห นและข อเสนอแนะ ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะเป นอย างไร 6. เพ อให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาฯ ม มาตรฐานการท างานอย างม ค ณภาพน น ท านค ดว า ค ม อก าหนดมาตรฐานและค ณภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะกาหนดอย างไรและม ประเด นอะไรบ าง 346

30 ภาคผนวก ง. ผลการประเม นความตรงโดยผ ทรงค ณว ฒ 347

31 ข อ แบบสร ปผลประเม นความตรง (Validity) โดยผ ทรงค ณว ฒ โครงการ การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ใน ความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตาม ประเม นผลความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง ขอความอน เคราะห จากท านพ จารณาข อคาถามแล วประเม นข อคาถามแต ละข อโดยทา เคร องหมาย ในแต ละช อง ท งน +1 หมายถ ง เห นว าข อคาถามม ความช ดเจน/ว ดได 0 หมายถ ง ไม แน ใจว าข อค าถามม ความช ดเจน -1 หมายถ ง ไม เห นด วยหร อข อคาถามไม ช ดเจน หมายเหต : 1. ความค ดเห นหมายถ งสภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 2. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามส วนต อไปน หมายถ งสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สภาฯท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ต อคณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จ และส งคมเพ อประโยชน ในการดาเน นการตาม แนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ ให ด ร ฐธรรมน ญป 50 อ กคร งซ ง ไม ได ระบ ข อความว า เพ อประโยชน ในการดาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ 2 สภาฯท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3 สภาฯเป นองค การให ค าปร กษาด านเศรษฐก จ และส งคมแก คณะร ฐมนตร ม การด าเน นงาน อย างอ สระและโปร งใส 4 สภาฯเป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จ และส งคมในม ต ต างๆเพ อน าไปส แนวทางการ แก ไขอย างเป นร ปธรรม แก คาว าอ สระและโปร งใส เช น คาปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อ คณะร ฐมนตร เป นอ สระและ ปราศจากผลประโยชน ท บซ อน

32 ข อ ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 5 สภาฯเป นกลไกช วยลดป ญหาความข ดแย งใน ส งคมย ต ป ญหาด วยการปร กษาหาร อร วมก น 6 สภาฯกระต นการท างานของคณะร ฐมนตร ผ านทางการให ความค ดเห นและข อเสนอแนะ 7 คณะร ฐมนตร สามารถส งเร องท อาจกระทบถ ง สภาพเศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภา ฯ พ จารณาให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห น ต อคณะร ฐมนตร ได 8 สภาฯศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด าน เศรษฐก จและส งคมของประเทศเพ อจ ดท า รายงานเป นข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ แก ไข คาว ากลไก ระบ ให ช ด เข น กระบวนการสะท อนป ญหา เศรษฐก จและส งคมจากภาคส วน ต างๆ ในส งคมม ส วนช วยในการ ลดป ญหาความข ดแย ง -แก เป นสภาเป นกลไกหน งในการ ช วยลดป ญหาความข ดแย งใน ส งคม คาว ากระต น อาจส บสน แก เป น ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง าย ข น -แก เป นสภาฯ สน บสน นการ บร หารตามแผนงานของ คณะร ฐมนตร ผ านทางการให ความค ดเห นและข อเสนอแนะ ต ดคาว า สามารถ ออก เพ มคา ว า อย างเหมาะสม แก คาว า รายงานเป น ข อเสนอแนะ เป น ความค ดเห น และข อเสนอแนะ 349

33 ข อ ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 9 สภาฯเป นองค การส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนท กภาคส วนในกระบวนการก าหนด นโยบายและแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม 10 สภาฯเป นช องทางให ก บส วนราชการท ต องการเสนอประเด นป ญหาต อคณะร ฐมนตร ได ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ คาว าการม ส วนร วม อาจส บสน แก เป น สภาฯ เป นองค กรท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการ แสดงความค ดเห น ร วมก นต ดส น ใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาว า สภาเป นช องทาง แก เป น กระบวนการสะท อนป ญหาของ สภาฯ เป นช องทางหน งท ให ส วน ราชการสามารถเสนอประเด น ป ญหาต อร ฐมนตร ได -ควรบอกว าเป นช องทางอย างไม เป นทางการ -เพ มคาว า และทางออกตลอดจน เสนอแนวนโยบายสาธารณะท เป นประโยชน ต อคณะร ฐมนตร ได 11 สภาฯม บทบาทในฐานะเป นองค การให ความ ค ดเห นและข อเสนอแนะท ได ร บการยอมร บใน ระด บนานาชาต คาว า การยอมร บระด บ นานาชาต กว างไป ควรต ดข อน ออก -แก เป นระด บชาต -เพ มอ ก 1 ข อ เป นระด บ นานาชาต -ควรปร บเป นระด บชาต เท าน น 350

34 ข อ ความค ดเห น ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 12 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯเท าท นก บการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 13 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 14 สภาฯให ความเห นและข อเสนอแนะต อ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต อย าง เป นร ปธรรม 15 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯเป นความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท คณะร ฐมนตร นาไปกาหนดเป นนโยบาย 16 การให ความ เห นและข อเสนอแนะต อ คณะร ฐมนตร ของสภาฯต งอย บนพ นฐาน ความร บผ ดชอบต อส งคม ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ ควรต ดออก เพราะแผนม กไม เป นร ปธรรม คาซ าซ อน แก เป น คณะร ฐมนตร ได นาความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของสภาฯ ไป กาหนดเป นนโยบาย คาว า ความร บผ ดชอบต อส งคม ต ความได หลายม ต ความต ดออก -ควรใช คาอ นแทนคาว าความ ร บผ ดชอบต อส งคม เช น ธรรมาภ บาล 17 หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง น าความเห น และข อเสนอแนะของสภาฯ ไปใช 18 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ล กษณะช ดเจน 19 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล มหลายม ต เพ มคาว า...สามารถนาความ ค ดเห นและข อเสนอแนะของสภา ฯ ไปประกอบการพ จารณาและ นาไปปร บใช ได

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

กองบรรณาธ การ ดร. ส ภาภรณ ต งด าเน นสว สด กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

กองบรรณาธ การ ดร. ส ภาภรณ ต งด าเน นสว สด กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต กองบรรณาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ISSN 1686-0650 ป*ท 11 ฉบ บท 1 (มกราคม เมษายน 2558) กองบรรณาธ การ เจาของ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร. ศ โรจน รองศาสตราจารย ดร. ณ ฏฐารมณ รองศาสตราจารย ดร. ประกฤต ผลพ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information