นโยบายสาธารณะและการวางแผน.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายสาธารณะและการวางแผน."

Transcription

1 บรรณาน กรม 318

2 บรรณาน กรม กฎกระทรวง แบ งส วนราชการสาน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ ใน ราชก จจา น เบกษา เล ม 123 ตอนท 33 ก ว นท 29 ม นาคม หน า ก นตพร ช วงช ด. (2548). การศ กษาความคาดหว งของล กค าเพ อน ามาพ ฒนาร ปแบบการให บร การของธนาคาร พาณ ชย อาเภอเม อง จ งหว ดลาพ น. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. ก ลธน ธนาพงศธร. (2537). แนวค ดท วไปเก ยวก บนโยบายสาธารณะ. ใน นโยบายสาธารณะและการวางแผน. พ มพ คร งท 9. นนทบ ร : ส โขท ยธรรมาธ ราช. เกศส น กล นบ ศร. (2540). ความคาดหว งของผ เข าร บการร กษาพยาบาลต อการบร การของโรงพยาบาลเอกชนใน เขตกร งเทพมหานคร. ปร ญญาน พนธ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต (ส งคมว ทยาประย กต ). มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. แก วคา ไกรสรพงศ. (2548). หล กนโยบายสาธารณะย คใหม. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ. (2546). เง อนไขการปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ม.ป.ท. คาส งสาน กนายกร ฐมนตร ท 184/2552 เร องแต งต งคณะกรรมการประสานงานความร วมม อระหว าง คณะร ฐมนตร ก บสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. ว นท 4 ส งหาคม 2552 หน า 1-2. จ ราภรณ ร กษาแก ว. (2537). ระบบสารสนเทศเพ อการก าหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน. ใน นโยบายสาธารณะและการวางแผน หน วยท นนทบ ร : ส โขท ยธรรมาธ ราช. จ มพล หน มพาน ช. (2552). การประเม นผลนโยบาย : หล กการ แนวค ด และประย กต ใช. พ มพ คร งท 1 นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ. (2555). เอกสารช ดเกณฑ การให คะแนน. (ออนไลน ) เข าถ งเม 18 ม ถ นายน 2555 จาก ต ลา มหาพส ธานนท. (2545). หล กการบร หารจ ดการ (Principle of Management). กร งเทพฯ : ธนธ ชการ พ มพ. ถว ลย ร ฐ วรเทพพ ฒ พงษ. (2540). การกาหนดและการว เคราะห นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎ และการประย กต ใช. กร งเทพฯ : เสมาธรรม. ทฤษฎ ความต องการ (Need Theories). (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 17 เมษายน 2012 จาก ทศพร ศ ร ส มพ นธ. (2539). ความร เบ องต นเก ยวก บนโยบายสาธารณะ. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ทศพร ศ ร ส มพ นธ และคณะ. (2546). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาระบบและกลไกของการตรวจสอบการ บร หารราชการแผ นด น. กร งเทพฯ : โรงพ มพ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ท ว ตถ มณ โชต. (2554). ร ปแบบการประเม นโครงการ. เอกสารการสอน ช ด การประเม นโครงการ (เล ม 1). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. ธ นยว ฒน ร ตนส ค. (2546). นโยบายสาธารณะ. เช ยงใหม : คะน งน จ. 319

3 ธ รย ทธ พ งเท ยร และส รพล ส ยะพรหม. (2544). แผนและโครงการ. กร งเทพฯ : ส ตรไพศาล. น ร ตน เต ยส วรรณ. (2554). รายงานการว จ ยเร อง การประเม นผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพผ บร โภค ป วารสารอาหารและยา. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 12 ก นยายน 2555 จาก บ ญศร พรหมมาพ นธ. (2547). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาเคร องช ว ดสาหร บการประเม นผลการบร หาร งานบ คคลส วนท องถ น. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. ประภาเพ ญ ส วรรณ. (2520). ท ศนคต : การเปล ยนแปลงและพฤต กรรมอนาม ย. กร งเทพฯ : ไทยว ฒนาพาน ช. ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน. (2544). จ ตว ทยาการบร หารงานบ คคล. กร งเทพฯ : ศ นย ส อเสร มว ชาการ. ปาร ชาต พ พ ฒน ว ชรโสภณ. (2547). รายงานการว จ ยเร อง การบร หารม งผลส มฤทธ ในสาน กงานประก นส งคม. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 12 ก นยายน 2555 จาก ป ยะช ย จ นทรวงศ ไพศาล. (2554). การบร หารม งผลส มฤทธ. กร งเทพฯ : เอซ อาร เซ นเตอร. พงศ เทพ จ ระโร. (2554). การกาหนดว ตถ ประสงค ต วบ งช แลเกณฑ ในการประเม นโครงการ. เอกสาร การสอนช ด การประเม นโครงการ (เล ม 1). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมธ ราช. พรเพ ญ เพชรส ขศ ร. (2531). การว ดท ศนคต. นครปฐม : มหาว ทยาล ยมห ดล. พระราชกฤษฎ กาว าด วยการเสนอเร องและการประช มคณะร ฐมนตร พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 22 ก ว นท 11 ม นาคม หน า 1-7. พระราชบ ญญ ต สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 117 ตอนท 118 ก ว นท 19 ธ นวาคม หน า 1-11 พระราชบ ญญ ต สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ฉบ บท 2) พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 121 ตอนท 35 ก ว นท 22 กรกฎาคม หน า 1-3. พ สณ ฟองศร. (2554). การประเม นทางการศ กษา : แนวค คส การปฏ บ ต. พ มพ คร งท 6. กร งเทพฯ : ด านส ทธาการพ มพ. เพชร หาลาภ. (2538). ความคาดหว งของผ บ งค บบ ญชาระด บกลางท ม บทบาทต อการปฏ บ ต งานของผ บ งค บ บ ญชาระด บล างในโรงงานอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ พลาสต ก. ว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. มย ร อน มานราชธน. (2547). นโยบายสาธารณะ แนวความค ด กระบวนการและการว เคราะห. เช ยงใหม : คะน ง น จ. มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. (2550) โครงการศ กษาว จ ยเพ อจ ดทาด ชน ช ว ดและประเม นภาวะเศรษฐก จและส งคม ของประเทศตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ม ทนา ว งถนอมศ กด. (2550). ร ปแบบแรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของคร. ด ษฎ น พนธ ปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตสาขา การบร หารการศ กษา. บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร. ระเบ ยบว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การเสนอเร องต อคณะร ฐมนตร พ.ศ ใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนพ เศษ 23 ง ว นท 15 ม นาคม หน า

4 ร งศ พร จ นทร สมวงษ. (2552). แรงจ งใจและความคาดหว งท ม ต อการฝ กว ชาช พส าหร บผ ต องข งเร อนจ าพ เศษ ธนบ ร. ว ทยาน พนธ ส งคมสงเคราะห ศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารและนโยบายสว สด การส งคม). มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ใน ราชก จจาน เบกษา. เล ม 124 ตอนท 47 ก. ว นท 24 ส งหาคม หน า ราตร น นทส คนธ. (2555). หล กการว ดและประเม นผลการศ กษา. กร งเทพ ฯ : จ ดทอง. เร องว ทย เกษส วรรณ. (2550). นโยบายสาธารณะ. กร งเทพฯ: บพ ธการพ มพ. เร องเวทย แสงร ตนา. (2522). ความค ดเห นและความสนใจของน กเร ยนเตร ยมทหารเก ยวก บอ ตราการเพ มของ ประชากรในประเทศไทย. ว ทยาน พนธ มหาว ทยาล ยมห ดล. วรเดช จ นทรศร (2547). ร ฐประศาสนศาสตร : จากอด ตส อนาคตของการว จ ยในการพ ฒนาการบร หาร ราชการแผ นด น. พ ษณ โลก : สหายบล อกและการพ มพ.... P.S.O.มาตรฐานใหม ของไทย. ใน วารสารข าราชการ. 46, 2 (ม นาคม-เมษายน 2544 ) : วรรณธรรม กาญจนส วรรณและคณะ. (2545). สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว ง ของส งคมไทยและความเช อมโยงเคร อข ายภาคประชาชน. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 18 เมษายน 2012 จาก ว ชรา ไชยสาร. การก อต งสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมประเทศสาธารณร ฐฝร งเศส. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 20 ก มภาพ นธ 2556 จาก ว ส, คาเรล เอส. (2520) ใน ส นทร เก ดแก ว. การประเม นผลโครงการในประเทศไทย. กร งเทพฯ : คณะร ฐ ประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. ว ระย ทธ ชาตะกาญจน. (2547). การบร หารแบบม งผลส มฤทธ. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 25 ส งหาคม 2555 จาก รายงานว จ ยเร อง ระบบบร หารจ ดการของสถานศ กษาข นพ นฐาน. (ออนไลน ) เข า ถ งเม อ 25 ส งหาคม 2555 จาก ว ฒ วงศ แก วได ปาน. (2551). ความคาดหว งของประชาชนต อศ นย ย ต กรรมช มชนต าบลบางศร เม อง. ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารงานย ต ธรรม). มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. ศ ภช ย ยาวะประภาษ. (2540). นโยบายสาธารณะ. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. (2553). รายงานฉบ บสมบ รณ โครงการพ ฒนาระบบงาน ต ดตามการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การระยะ 4 ป เสนอต อ สาน กงานอ ยการส งส ด. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 27 ส งหาคม 2555 จาก 321

5 สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต. (2547).เกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต เพ อองค กรท เป นเล ศ. กร งเทพฯ : อ นโน กราฟฟ ก. สถาบ นว จ ยและให คาปร กษาแห งมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. (2551). การเสนอแนะแนวทางในการพ ฒนาการ จ ดทาความเห นและข อเสนอแนะรวมท งเสร มสร างระบบงานต ดตามและประสานงานเก ยวก บความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท เสนอต อคณะร ฐมนตร. รายงานว จ ย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สมบ ต ธ ารงธ ญวงศ. (2541). นโยบายสาธารณะ : แนวความค ด การว เคราะห และกระบวนการ. กร งเทพฯ : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. สมพร พรมจ ย.(2546). เทคน คการประเม นผลโครงการ. พ มพ คร งท 4. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. สมพร เฟ องจ นทร. (2539). นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎ และปฏ บ ต. กร งเทพฯ : โอเด ยนสโตร. สร อยตระก ล (ต วยานนท ) อรรถมานะ. (2533). สาธารณบร หารศาสตร. พ มพ คร งท 1. กร งเทพฯ : มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร. สาน กงาน กพ. ม.ป.ป. การปฏ ร ประบบราชการ. ม.ป.ท ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ :ภาพรวมระบบบร หารผลงานและ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ฉบ บร างว นท 10 ต ลาคม (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก 3.pdf สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ. (2555). ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก สาน กงานย ต ธรรมจ งหว ด. (2555). เอกสารประกอบการส มมนาการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4ป พ.ศ (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2555 จาก สาน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. (2555). ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และ บทบาทหน าท. (ออนไลน ) เข าถ งเม อ 19 ส งหาคม 2556 จาก ส ข ม เฉลยทร พย. (2552). ความคาดหว งของคนกร งเทพฯ ต อบทบาทและหน าท ของมหาว ทยาล ย. มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต. ส นทร แสงช ยและส นทร เก ดแก ว. (2520). การประเม นผลโครงการในประเทศไทย. กร งเทพฯ : สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. ส รส ทธ วช รขจร. (2549). นโยบายสาธารณะเบ องต น. กร งเทพฯ : ธเนศวร (1999). อมร ร กษาส ตย. (2530). การพ ฒนานโยบาย. กร งเทพฯ : สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร. 322

6 อรรฆพล อ กษรน ตย. (2550). รายงานการว จ ยเร อง การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานตามต ว ช ว ดผลการดาเน นงานของธนาคารออมส นภาค 6. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. อร ณ ร กธรรม. (2527). หล กมน ษยส มพ นธ ก บการบร หาร. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : ไทยว ฒนาพาน ช. เอกช ย บ ญยาท ษฐาน. (2553). ห วใจน กบร หาร ต วช ว ดสมรรถนะหล ก. กร งเทพฯ : ป ญญาชน. Anderson, James E. (1975). Public Policy Making. NewYork : Holt, Winstone& Rinehart. Best, J.W Research in Education. 3rd. ed. New Jersey : Prentice Hall. Bridgman,Peter & Davis,Glyn. (2000). The Australian Policy Handbook. 2 nd. Ed. NSW. : Allen & Unwin.. (2000).The Australian Policy Handbook. 2nd. Ed. Victoria : McPherson. Clay, R. (1988). Chambers English Dictionary. Great Britain : Bunay Suffolk. Cobb, Roger W and Elder, Charles D. (1983). Participation in American Politcs. Baltimore : John Hopkins University Press. Cochran, Charles L. & Malone, Eloise F. (2005). Public Policy : Perspectives and Choices. 3 rd. Ed. London : LynneRienner. De Cecco, J.P. (1967). The Psychology of Language : Thought and Instruction. New York : Holt Runchart and Winston. Dery, David. (2000). Agenda Setting and Problem Definition. Policy Studies. 21, 1: Dunn, William N. (1981). Public Policy Analysis. N.J. : Prentice-Hall. Dye, Thomas R. (1978). Policy Analysis. 2 nd. Ed. Alabama : The University of Alabama.... (2002). Understanding Public Policy. 10th. Ed. NewJersey : Prentice. E - MOTIVATION IN ORGANIZATIONS. (Online). [2012 April 17] Available from Gerston, Larry N. (1997). Public Policy Making. NewYork : M.E.Sharpe...(1997). Public Policy Making : Process and Principles. New York : M.E. Sharpe. Good, C.V. (1973). Dictionary of Educational. New York : McGraw-Hill. HO, Polly L H. (2002). Agenda-Setting for the Regulation of Traditional Chinese Medicine in Hong Kong. Asian Journal of Public Administration. 24, 2: Hogwood, Brain W. and Gunn, Lewis A. (1984). Policy Analysis for the Real World. New York : Oxford University Press. Howlett, Michael and Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy. Policy Circles and Policy Subsystems. Toronto, New York : Oxford University Press. Hurlock, E. B. (1973). Adolescence Development. 4 th. Ed. U.S.A. : McGraw Hill. 323

7 Iglehart, John K. cited in Louis W. Koenig. (1986). An Introduction to Public Policy. New Jersey : Prentice-Hall. Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (2001). The Strategy-Focused Organization. Boston : Harvard Business School Press. Kingdon, John W. (1995). Agendas, Alternatives and Public Policies. New York : Harper Collins. Koenig, Louis W. (1986). An Introduction to Public Policy. NewJersey : Prentice-Hall. Kraft, Michael E. & Furlong Scott R.. (2004). Public Polcy : Politics Analysis and Alternatives Washington D.C. : CQ Press. Lester, James P. & Stewart, Joseph Jr. (2000). Public Policy : An Evolutionary Approach. 2 nd. Ed. CA. : Wadsworth. Peters, B. Guy. (1982). American Public Policy. NewJersey : Chatham House. Son, W. (1988). Essential English Dictionary. Great Britain : GlasGow. Suchman, Edward A. cited in Michael Howlett& M. Ramesh. (1995). Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems. Oxford : Oxford University Press. 324

8 ภาคผนวก 325

9 ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 326

10 แบบสอบถามช ดท 1 ความต องการความคาดหว งและความค ดเห น ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน จ ดท าข นเพ อส ารวจความคาดหว งและความค ดเห นของท าน ท ม ต อการให ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ตามแผนการว จ ยเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผลความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ข อม ลจากท านจะม ประโยชน อย างย งส าหร บการว จ ยและการน าผลไปใช ประโยชน โดยสภาท ปร กษา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต จ งขอความกร ณาให ท านตอบตามความร ส กท แท จร ง บนพ นฐานของข อเท จจร งท ได ร บร มาเก ยวก บการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประมวลผลจะน าเสนอในภาพรวม โดยปราศจากรายละเอ ยดของข อม ลท อาจช ต วผ ตอบได การตอบแบบสอบถามฉบ บน จ งไม อาจม ผลกระทบแก ท านในทางเส อมเส ย คณะผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว าจะได ร บ ข อม ลท เป นประโยชน จากท าน และขอขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 4. อาช พ ร บราชการ ประกอบธ รก จส วนต ว พน กงานร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน เจ าหน าท ของร ฐ เกษตรกร พน กงานราชการ อาช พอ สระอ นๆ 327

11 มาก ท ส ด ส วนท 2 ความต องการความคาดหว งและความค ดเห น ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หมายเหต : 1. ความต องการ ความคาดหว ง หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท ท านต องการอยากให เป น อยากเห น หร ออย ในอ ดมคต ของ ท าน 2. ความค ดเห น หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 3. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามตอนต อไปน หมายถ ง สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ระด บความต องการ ความคาดหว ง มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ระด บความค ดเห น ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ด านบทบาทหน าท 1. สภาฯ ท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ต อคณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและ ส งคม 2.สภาฯ ท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3.คาปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อคณะร ฐมนตร เป น อ สระและปราศจากผลประโยชน ท บซ อน 4.สภาฯ เป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จและ ส งคมในม ต ต างๆ เพ อน าไปส แนวทางการแก ไข อย างเป นร ปธรรม 5.สภาฯ เป นกระบวนการหน งในการสะท อน ป ญหาเศรษฐก จและส งคมจากภาคส วนต างๆ เพ อ ช วยลดป ญหาความข ดแย งในส งคม 328

12 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ด านบทบาทหน าท (ต อ) 6.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง ายข น 7.คณะร ฐมนตร ส งเร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภาฯ พ จารณา ให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร ได อย างเหมาะสม 8.สภา ฯ ศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด านเศรษฐก จ และส งคมของประเทศเพ อจ ดท าความเห นและ ข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได 9.สภาฯ เป นองค การท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห น ร วมก นต ดส นใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10.กระบวนการสะท อนป ญหาของสภาฯ เป น ช องทางหน งท ให ส วนราชการเสนอประเด นป ญหา ต อคณะร ฐมนตร ได 329

13 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต 11.ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯ เท าท นก บการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 12.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 13.คณะร ฐมนตร ได น าความเห นและข อเสนอแนะ ของสภาฯ ไปกาหนดเป นนโยบาย 14.หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง สามารถน า คว ามเห นและข อเสนอแนะของสภ าฯ ไป ประกอบการพ จารณาและนาไปปร บใช ได 15.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล มหลายม ต 16.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ เป น แหล งอ างอ งทางว ชาการและทางส งคมได 17.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ต อ คณะร ฐมนตร เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงาน อ น 18.ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม เพ ยงพอต อความต องการของคณะร ฐมนตร 330

14 ระด บความต องการ ความคาดหว ง ระด บความค ดเห น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด ประเด นท สอบถาม เห น ด วย อย าง ย ง เห น ด วย ไม แน ใจ ไม เห น ด วย ไม เห น ด วย อย าง ย ง (5) (4) (3) (2) (1) (5) (4) (3) (2) (1) ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 19.สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและ ข อเสนอแนะแก สาธารณชนอย างสม าเสมอ 20.สภาฯ เผยแพร การให คว ามเห นและ ข อเสนอแนะต อสาธารณชนอย างท วถ ง 21.สภาฯ ม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห น และข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ส วนท 3 ข อเสนอแนะหร อความค ดเห นเพ มเต ม โปรดให ข อเสนอแนะหร อความเห นท นาไปส การปร บปร งบทบาท พ ฒนาแนวทาง หร อล กษณะการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต อคณะร ฐมนตร ขอขอบพระค ณเป นอย างส งท กร ณาเส ยสละเวลาอ นม ค าของท านตอบแบบสอบถาม คณะผ ว จ ย

15 แบบสอบถามช ดท 2 ความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน จ ดท าข นเพ อส ารวจความค ดเห นและข อเสนอแนะของท าน ท ม ต อการให ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ตามแผนการว จ ยเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผลความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ข อม ลจากท านจะม ประโยชน อย างย งส าหร บการว จ ยและการน าผลไปใช ประโยชน โดยสภาท ปร กษา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต จ งขอความกร ณาให ท านตอบตามความร ส กท แท จร ง บนพ นฐานของข อเท จจร งท ได ร บร มาเก ยวก บการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประมวลผลจะน าเสนอในภาพรวม โดยปราศจากรายละเอ ยดของข อม ลท อาจช ต วผ ตอบได การตอบแบบสอบถามฉบ บน จ งไม อาจม ผลกระทบแก ท านในทางเส อมเส ย คณะผ ว จ ยหว งเป นอย างย งว าจะได ร บ ข อม ลท เป นประโยชน จากท าน และขอขอบพระค ณเป นอย างส งมา ณ โอกาสน ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 332

16 ข อ ส วนท 2 ความค ดเห นท ม ต อการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต หมายเหต : 1. ความค ดเห น หมายถ ง สภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและ ส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 2. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามส วนต อไปน หมายถ ง สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง ระด บความค ดเห น เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สภาฯ ท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะต อ คณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและ ส งคม 2 สภาฯ ท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3 ค าปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อคณะร ฐมนตร เป น อ สระและปราศจากผลประโยชน ท บซ อน 4 สภาฯ เป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จและ ส งคมในม ต ต างๆ เพ อน าไปส แนวทางการแก ไข อย างเป นร ปธรรม 5 สภาฯ เป นกระบวนการหน งในการสะท อนป ญหา เศรษฐก จและส งคมจากภาคส วนต างๆ เพ อช วยลด ป ญหาความข ดแย งในส งคม 6 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง ายข น (5) (4) (3) (2) (1) 333

17 ระด บความค ดเห น ข อ ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 7 คณะร ฐมนตร ส งเร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภาฯ พ จารณา ให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร ได อย างเหมาะสม 8 สภา ฯ ศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด านเศรษฐก จ และส งคมของประเทศเพ อจ ดท าความเห นและ ข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได 9 สภาฯ เป นองค การท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห น ร วมก นต ดส นใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 10 กระบวนการสะท อนป ญหาของสภาฯ เป นช องทาง หน งท ให ส วนราชการเสนอประเด นป ญหาต อ คณะร ฐมนตร ได ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 11 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของ สภาฯ เท าท นก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 12 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล อง ก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ (5) (4) (3) (2) (1) 334

18 ระด บความค ดเห น ข อ ความค ดเห น เห นด วย อย างย ง เห นด วย ไม แน ใจ ไม เห นด วย ไม เห นด วย อย างย ง ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 13 คณะร ฐมนตร ได น าความเห นและข อเสนอแนะของ สภาฯ ไปกาหนดเป นนโยบาย 14 หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง สามารถน าความเห น และข อเสนอแนะของสภาฯ ไปประกอบการ พ จารณาและนาไปปร บใช ได 15 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล ม หลายม ต 16 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ เป นแหล ง อ างอ งทางว ชาการและทางส งคมได 17 ความเห นและข อเสนอแนะของสภ าฯ ต อ คณะร ฐมนตร เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงาน อ น 18 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม เพ ยงพอต อ ความต องการของคณะร ฐมนตร ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 19 สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะ แก สาธารณชนอย างสม าเสมอ 20 สภาฯ เผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะ ต อสาธารณชนอย างท วถ ง 21 สภาฯ ม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห น และข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร (5) (4) (3) (2) (1) 335

19 ส วนท 3 ข อเสนอแนะหร อความค ดเห นเพ มเต ม โปรดให ข อเสนอแนะหร อความเห นท น าไปส การปร บปร งบทบาท พ ฒนาแนวทาง หร อล กษณะการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต อคณะร ฐมนตร ขอขอบพระค ณเป นอย างส งท กร ณาเส ยสละเวลาอ นม ค าของท านตอบแบบสอบถาม คณะผ ว จ ย

20 ภาคผนวก ข. แบบส มภาษณ 337

21 แบบส มภาษณ เร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในความ คาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตามประเม นผล ความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ว ตถ ประสงค ของการส มภาษณ 1. เพ อสารวจความต องการและความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ท ม ต อ ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 2. เพ อส ารวจความค ดเห นและข อเสนอแนะของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน ท ม ต อ ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ในช วง พ.ศ ถ งสม ยนางสาวย ง ล กษณ ช นว ตร 3. เพ อจ ดท าเกณฑ ต วช ว ด และว ธ การประเม นผลส มฤทธ (result) ของการให ความเห นและ ข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ช อ-สก ล ผ ให ส มภาษณ... ช วงเวลาส มภาษณ เร ม... น. ถ ง...น. ว นท ส มภาษณ ว นท... เด อน... พ.ศ... ช อ-สก ลผ ส มภาษณ... ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม กร ณาทาเคร องหมาย ลงในช อง และเต มคาตอบลงในช องว างตามความเป นจร ง 1. เพศ ชาย หญ ง 2. อาย...ป 3. ระด บการศ กษา ต ากว าปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาตร ปร ญญาเอก 338

22 ส วนท 2 ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 10 คาถาม 2.1 ท านค ดว า การทาหน าท ของสภาฯเป นอย างไรในประเด นด งต อไปน ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จและส งคมเพ อประโยชน ในการ ดาเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐและกระต นการทางานของคณะร ฐมนตร ให ความเห นเก ยวก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ดาเน นงานให คาปร กษาม ความอ สระและโปร งใส สะท อนป ญหาเศรษฐก จและส งคมในม ต ต างๆเพ อนาไปส แนวทางการแก ไขอย างเป นร ปธรรม 339

23 2.1.5 เป นกลไกช วยลดป ญหาความข ดแย งในส งคมและย ต ป ญหาด วยการปร กษาหาร อร วมก น พ จารณาให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร อาท เร องท อาจกระทบถ งสภาพ เศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวม จ ดท ารายงานเป นข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร เพ อก าหนดแนวทางการก าหนดนโยบาย ด านเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนท กภาคส วนในกระบวนการ ก าหนดนโยบายและ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม เป นช องทางให ก บส วนราชการท ต องการเสนอประเด นป ญหาต อคณะร ฐมนตร 340

24 เป นองค การให ความค ดเห นและข อเสนอแนะท ได ร บการยอมร บในระด บนานาชาต ส วนท 3 ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 9 คาถาม 3.1 ท านค ดว า ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯม ล กษณะเป นอย างไรในม ต ด งต อไปน ม ความเท าท นก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม และป ญหาของประเทศ ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 341

25 3.1.4 ม การนาไปกาหนดเป นนโยบาย และการนาไปส การปฎ บ ต ต งอย บนพ นฐานความร บผ ดชอบต อส งคม ม ความครอบคล มหลายม ต เป นแหล งอ างอ งทางว ชาการ ม ความเพ ยงพอต อความมต องการของคณะร ฐมนตร 342

26 3.1.9 เป นเร องใหม ไม ซ าซ อนก บหน วยงานอ น ส วนท 4 ด านการเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ม จานวน 2 คาถาม 4.1 ท านค ดว า สภาฯเผยแพร การให ความเห นและข อเสนอแนะแก สาธารณชนม ล กษณะเป นอย างไร ใน ม ต ด งต อไปน ม ความสม าเสมอ ม ความท วถ ง 4.2 ท านค ดว า สภาฯม กลไกในการต ดตามผลการให ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ด วย ว ธ การอย างไร 343

27 ข อส งเกตของน กว จ ย 344

28 ภาคผนวก ค. ประเด นการสนทนากล ม 345

29 แบบตรวจสอบประเด นสนทนากล ม โครงการการศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ใน ความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตาม ประเม นผลความเห น และข อเสนอแนะของสภาท 1. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลให ความสาค ญและยอมร บมากกว าเด ม ท านค ดว า บทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะปร บบทบาทหน าท อย างไร 2. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บนาไปใช หร อกาหนดเป นนโยบายน น ท านค ดว า ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ท เสนอต อ คณะร ฐมนตร ควรจะนาเสนออย างไร 3. เพ อให สาธารณชนร บทราบอย างท วถ งท านค ดว า การเผยแพร ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะทาอย างไร 4. เพ อให คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บนาไปใช หร อกาหนดเป นนโยบายน น ท านค ดว า ร ปแบบการจ ดทาความเห นและข อเสนอแนะ ควรจะเป นอย างไร 5. เพ อให การน าเสนอม ผลต อการท คณะร ฐมนตร หร อร ฐบาลยอมร บน าไปใช หร อก าหนดเป น นโยบายน น ท านค ดว า เกณฑ ต วช ว ด และว ธ การประเม นผลของความเห นและข อเสนอแนะ ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะเป นอย างไร 6. เพ อให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาฯ ม มาตรฐานการท างานอย างม ค ณภาพน น ท านค ดว า ค ม อก าหนดมาตรฐานและค ณภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ควรจะกาหนดอย างไรและม ประเด นอะไรบ าง 346

30 ภาคผนวก ง. ผลการประเม นความตรงโดยผ ทรงค ณว ฒ 347

31 ข อ แบบสร ปผลประเม นความตรง (Validity) โดยผ ทรงค ณว ฒ โครงการ การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ใน ความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดทาหล กเกณฑ ในการต ดตาม ประเม นผลความเห น และข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาช แจง ขอความอน เคราะห จากท านพ จารณาข อคาถามแล วประเม นข อคาถามแต ละข อโดยทา เคร องหมาย ในแต ละช อง ท งน +1 หมายถ ง เห นว าข อคาถามม ความช ดเจน/ว ดได 0 หมายถ ง ไม แน ใจว าข อค าถามม ความช ดเจน -1 หมายถ ง ไม เห นด วยหร อข อคาถามไม ช ดเจน หมายเหต : 1. ความค ดเห นหมายถ งสภาพของการให ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต ท ท านค ดหร อร ส กว ากาล งเป นอย ในขณะน 2. คาว า สภาฯ ในแบบสอบถามส วนต อไปน หมายถ งสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สภาฯท าหน าท ให ค าปร กษาและข อเสนอแนะ ต อคณะร ฐมนตร ในป ญหาท เก ยวก บเศรษฐก จ และส งคมเพ อประโยชน ในการดาเน นการตาม แนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ ให ด ร ฐธรรมน ญป 50 อ กคร งซ ง ไม ได ระบ ข อความว า เพ อประโยชน ในการดาเน นการตามแนวนโยบาย พ นฐานแห งร ฐ 2 สภาฯท าหน าท ให ความเห นเก ยวก บ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 3 สภาฯเป นองค การให ค าปร กษาด านเศรษฐก จ และส งคมแก คณะร ฐมนตร ม การด าเน นงาน อย างอ สระและโปร งใส 4 สภาฯเป นองค การสะท อนป ญหาเศรษฐก จ และส งคมในม ต ต างๆเพ อน าไปส แนวทางการ แก ไขอย างเป นร ปธรรม แก คาว าอ สระและโปร งใส เช น คาปร กษาของสภาฯ ท เสนอต อ คณะร ฐมนตร เป นอ สระและ ปราศจากผลประโยชน ท บซ อน

32 ข อ ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 5 สภาฯเป นกลไกช วยลดป ญหาความข ดแย งใน ส งคมย ต ป ญหาด วยการปร กษาหาร อร วมก น 6 สภาฯกระต นการท างานของคณะร ฐมนตร ผ านทางการให ความค ดเห นและข อเสนอแนะ 7 คณะร ฐมนตร สามารถส งเร องท อาจกระทบถ ง สภาพเศรษฐก จและส งคมเป นส วนรวมให สภา ฯ พ จารณาให ค าปร กษาเพ อเสนอความเห น ต อคณะร ฐมนตร ได 8 สภาฯศ กษาเร องท เห นว าสมควรก าหนดเป น แนวทางในการก าหนดนโยบายในด าน เศรษฐก จและส งคมของประเทศเพ อจ ดท า รายงานเป นข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ได ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ แก ไข คาว ากลไก ระบ ให ช ด เข น กระบวนการสะท อนป ญหา เศรษฐก จและส งคมจากภาคส วน ต างๆ ในส งคมม ส วนช วยในการ ลดป ญหาความข ดแย ง -แก เป นสภาเป นกลไกหน งในการ ช วยลดป ญหาความข ดแย งใน ส งคม คาว ากระต น อาจส บสน แก เป น ความเห นและข อเสนอแนะของ สภาฯ ม ส วนให คณะร ฐมนตร ต ดส นใจในประเด นต างๆ ได ง าย ข น -แก เป นสภาฯ สน บสน นการ บร หารตามแผนงานของ คณะร ฐมนตร ผ านทางการให ความค ดเห นและข อเสนอแนะ ต ดคาว า สามารถ ออก เพ มคา ว า อย างเหมาะสม แก คาว า รายงานเป น ข อเสนอแนะ เป น ความค ดเห น และข อเสนอแนะ 349

33 ข อ ความค ดเห น ด านบทบาทหน าท ของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (ต อ) 9 สภาฯเป นองค การส งเสร มการม ส วนร วมของ ประชาชนท กภาคส วนในกระบวนการก าหนด นโยบายและแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม 10 สภาฯเป นช องทางให ก บส วนราชการท ต องการเสนอประเด นป ญหาต อคณะร ฐมนตร ได ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ คาว าการม ส วนร วม อาจส บสน แก เป น สภาฯ เป นองค กรท สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการ แสดงความค ดเห น ร วมก นต ดส น ใจในนโยบาย เช น แผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต คาว า สภาเป นช องทาง แก เป น กระบวนการสะท อนป ญหาของ สภาฯ เป นช องทางหน งท ให ส วน ราชการสามารถเสนอประเด น ป ญหาต อร ฐมนตร ได -ควรบอกว าเป นช องทางอย างไม เป นทางการ -เพ มคาว า และทางออกตลอดจน เสนอแนวนโยบายสาธารณะท เป นประโยชน ต อคณะร ฐมนตร ได 11 สภาฯม บทบาทในฐานะเป นองค การให ความ ค ดเห นและข อเสนอแนะท ได ร บการยอมร บใน ระด บนานาชาต คาว า การยอมร บระด บ นานาชาต กว างไป ควรต ดข อน ออก -แก เป นระด บชาต -เพ มอ ก 1 ข อ เป นระด บ นานาชาต -ควรปร บเป นระด บชาต เท าน น 350

34 ข อ ความค ดเห น ด านผลผล ตของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 12 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯเท าท นก บการเปล ยนแปลงทาง เศรษฐก จ ส งคมและป ญหาของประเทศ 13 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาประเทศ 14 สภาฯให ความเห นและข อเสนอแนะต อ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต อย าง เป นร ปธรรม 15 ความเห นและข อเสนอแนะต อคณะร ฐมนตร ของสภาฯเป นความค ดเห นและข อเสนอแนะ ท คณะร ฐมนตร นาไปกาหนดเป นนโยบาย 16 การให ความ เห นและข อเสนอแนะต อ คณะร ฐมนตร ของสภาฯต งอย บนพ นฐาน ความร บผ ดชอบต อส งคม ผ ทรงค ณว ฒ ผล คะแนน ข อเสนอแนะ ควรต ดออก เพราะแผนม กไม เป นร ปธรรม คาซ าซ อน แก เป น คณะร ฐมนตร ได นาความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของสภาฯ ไป กาหนดเป นนโยบาย คาว า ความร บผ ดชอบต อส งคม ต ความได หลายม ต ความต ดออก -ควรใช คาอ นแทนคาว าความ ร บผ ดชอบต อส งคม เช น ธรรมาภ บาล 17 หน วยงานภาคร ฐ/ผ เก ยวข อง น าความเห น และข อเสนอแนะของสภาฯ ไปใช 18 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ม ล กษณะช ดเจน 19 ความเห นและข อเสนอแนะของสภาฯ ครอบคล มหลายม ต เพ มคาว า...สามารถนาความ ค ดเห นและข อเสนอแนะของสภา ฯ ไปประกอบการพ จารณาและ นาไปปร บใช ได

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา แผนการสอน ว ชา การ ๑. ช อรายว ชา : การ ช อภาษาอ งกฤษ : Development Administration ๒. รห สว ชา : ๔๐๑ ๔๒๓ จานวนหน วยก ต : ๓ (๓-๐-๖) ๓. ผ บรรยาย : ดร, ฤทธ ช ย แกมนาค ศศบ.(ร ฐศาสตร ) MA(Pol.Sc.),Ph.D.(Soc.Sc.)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information