ประจำป งบประมำณพ.ศ.2553

Size: px
Start display at page:

Download "ประจำป งบประมำณพ.ศ.2553"

Transcription

1 แบบ สส แบบฟอร มข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณจาก ประจำป งบประมำณพ.ศ ช อคล น กเทคโนโลย เคร อข ายท เสนอโครงการ : คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ 2. ช อโครงการ : โครงการถ ายทอดเทคโนโลย การทาเกษตรปลอดสารพ ษ (การผล ตข าว) 3. ผ ร บผ ดชอบและหร อ ผ ร วมร บผ ดชอบ (ระบ ช อ นามสก ล / ตาแหน ง /สถานท ต ดต อ / หมายเลขโทรศ พท / โทรสาร / ให ครบถ วน) หากเป นข อเสนอในแผนงานพ ฒนาต อยอด ต องแนบประว ต และประสบการณ /ผลงาน ของน กว จ ยและผ ร วม โครงการท กคน ผ ช วยศาสตราจารย อรวรรณ ร กสงฆ สาขาเทคโนโลย การผล ตพ ช คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ หมายเลขโทรศ พท โทรสาร / orawan_ ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตรา สราว ช สาขาเทคโนโลย การผล ตส ตว คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ หมายเลขโทรศ พท โทรสาร / ความสอดคล องก บแผนงาน โปรดใส เคร องหมาย ใน เพ ยงแผนงาน/ก จกรรมเด ยว 4.1 การถ ายทอดเทคโนโลย 4.2 การบร การให คาปร กษาและบร การข อม ลเทคโนโลย 4.3 การว จ ยและพ ฒนาต อยอด 4.4 การเผยแพร ความร ความเข าใจทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 4.4 (1)ศ นย การเร ยนร ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ระด บช มชน 5. ล กษณะของโครงการ : โปรดใส เคร องหมาย ใน ท ต องการและข อม ลให ครบถ วน 5.1 เป นโครงการต อเน อง (เร มดาเน นการป...) 5.2 เป นโครงการใหม โดยเป นโครงการ เป นความต องการของช มชน ว สาหก จช มชน OTOP SMEs หร อ ประชาชนโดยท วไป (โปรดแสดงเอกสาร / หล กฐานแนบมาด วย) เป นผลงานว จ ยและพ ฒนาท ต องการถ ายทอดฯ ได ร บท นจาก เป นโจทย จากการประช มบ รณาการจ งหว ด โปรดระบ คร งท และจ งหว ด...

2 6. หล กการและเหต ผล : (ช แจงเหต ผลความจาเป นท ต องม โครงการด งกล าว ระบ ประเด นป ญหา ความต องการ และนาเสนอแนวค ดการ แก ไขหร อสนองความต องการ หากม ข อม ลว าม หน วยงานอ นดาเน นการอย แล ว ผ เสนอโครงการ ม ว ธ การท ด กว า หร อสน บสน นดาเน นการอย างไร) บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ เป นหม บ านท อย ต ดก บ ลาน าปาว ม ประชากรจานวน 787 คน 206 คร วเร อน ม พ นท ประมาณ 500 ไร แยกเป นท อย อาศ ย 145 ไร พ นท ทานาประมาณ 300 ไร พ นท เล ยงปลาและเกษตรอ น ๆ ประมาณ 55 ไร ม การทาป ละ 2 คร งนาป และนาปร งแต พบว ารายจ ายมากกว ารายได ม ภาระหน ส นท งหน นอกระบบ หน ธกส. จ งอยากให ทางคล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ เข ามา ช วยให คาปร กษา ถ ายทอดเทคโนโลย ท เก ยวข อง เพ อการปร บเปล ยนว ถ การทาการเกษตรใน ช มชนให เป นเกษตรพอเพ ยง หร อเป นเกษตรปลอดสารพ ษ เพ อหาว ธ ลดค าใช จ ายในการทา การเกษตรแบบท ดาเน นอย ในป จจ บ น คล น กเทคโนโลย มทร.อ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ จ งเสนอโครงการทาการเกษตรแบบ ปลอดสารพ ษ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อให ผ บร โภคม ความปลอดภ ย ช วยลดรายจ าย ช วยสร างครอบคร วให เข มแข ง โดยเข าไปสน บสน นและถ ายทอดเทคโนโลย และองค ความร ด าน ว และท ท ม พ นฐานจากภ ม ป ญญาท องถ น หร อองค ความร เก ยวก บการบร หารจ ดการเทคโนโลย ให ชาวบ านน าจ น สามารถผล ตป ยใช เองท งป ยอ นทร ย ค ณภาพส ง (ตามว ธ การของศ นย เทคโนโลย ป ย วว.) และป ยหม กช วภาพ การตรวจสอบค ณภาพด นก อนทานา ถ ายทอดเทคโนโลย การปล ก ข าวต นเด ยวแบบประณ ต (ตามว ธ ของมทส.) พร อมก บการเสร มสร างความเข มแข งให ก บช มชน โดยการพ ฒนาศ กยภาพคนในช มชน และเสร มสร างการพ ฒนาแบบม ส วนร วมของช มชน 2 7. ว ตถ ประสงค : (ระบ ว าโครงการม งหว งให บรรล อะไร หล ก ๆ ไม เก น 3 ข อ) 1. จ ดทาบร บทของช มชนบ านน าจ นก อนและหล งการนาความร ด าน ว และ ท ไปใช ในช มชน 2. ถ ายทอดเทคโนโลย ท เก ยวข องการทาเกษตรปลอดสารพ ษ 3. เสร มสร างความเข มแข งของช มชนด วยการพ ฒนาศ กยภาพคนและพ ฒนาแบบม ส วนร วม 8. กล มเป าหมาย : (ระบ กล มเป าหมายท ช ดเจน ) กล มปล กข าวหอมมะล บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ด กาฬส นธ 9. พ นท ดาเน นการ : (ระบ หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ท กล มเป าหมาย อาศ ยอย ) บ านน าจ น ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ 10. ระยะเวลาดาเน นการ : (ว นเร มต น ส นส ดโครงการต องอย ภายในป งบประมาณ 1 ตค52-30 กย. 53) ต ลาคม ก นยายน 2553

3 การดาเน นโครงการ : 11.1 ก จกรรมและว ธ ดาเน นงาน ประกอบด วย 3 ก จกรรมหล ก - การเตร ยมการ จ ดเตร ยมเอกสารและส อประกอบการถ ายทอดเทคโนโลย เร อง 1. การประย กต ใช หล กการเศรษฐก จพอเพ ยงในการทาการเกษตรปลอดสารพ ษ 2. การผล ตป ยอ นทร ย ค ณภาพส ง 3. การผล ตป ยน าหม กช วภาพ 4. ภ ม ป ญญาการใช สม นไพรในการทานา 5. เทคน คการเก บต วอย างด น 6. การจดบ นท กข อม ลและการค ดต นท นการทานา 7. การทาบ ญช ช ว ต 3 - การดาเน นงานหร อให บร การ 1. จ ดเวท เสวนาศ กษาบร บทของช มชน และศ กษาสภาพการทานาของบ านน าจ นเพ อเป นข อม ลพ นฐาน (baseline data) ก อนการเปล ยนแปลงและพ ฒนา 2 ว น ผ เข าร วมประมาณ 100 คน 2. สารวจและตรวจสอบสภาพด นในแปลงนา และส มด นในพ นท ส งตรวจในห องปฏ บ ต การ 3. การถ ายทอดเทคโนโลย การทาป ยอ นทร ย ค ณภาพส งและป ยน าหม กช วภาพสาหร บใช ในนาข าว 2 ว น 4. การถ ายทอดเทคโนโลย การทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต และการทานาแบบปลอดสารพ ษ 2 ว น 5. ศ กษาด งานการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต ท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส นาร จ งหว ดนครราชส มา 6. สาธ ตการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ต และแบบปลอดสารพ ษในพ นท นาของเกษตรกรบ านน าจ น 7. เก บข อม ลผลผล ตและต นท นการทานาข าวต นเด ยวแบบประณ ตและการทานาแบบปลอดสารพ ษ 8. จ ดเวท ค นข อม ลแก ช มชน 1 ว น เพ อให ร บทราบข อม ลการทานาแบบปลอดสารพ ษและผลตอบแทนท ได ร บ 9. จ ดเวท จ ดทาแผนช มชน แบบม ส วนร วมในการทานาแบบปลอดสารพ ษของบ านน าจ นในป ต อ ๆ ไป - การต ดตามและประเม นผล 1. ประเม นผลความพ งพอใจในการจ ดเวท และจ ดถ ายทอดเทคโนโลย แต ละคร ง 2. ต ดตามผลการนาไปใช ประโยชน หล งการถ ายทอดเทคโนโลย แต ละคร ง 3. ประเม นผลต นท นและรายได ท ได ร บจากการทานาปลอดสารพ ษ เพ อด ผลตอบแทนทางเศรษฐก จ 4. ประเม นผลการจ ดทาแผนช มชนแบบม ส วนร วมของบ านน าจ น

4 แผนการดาเน นงาน ( ตามตารางด านล าง) (สอดคล งก บข อ 11.1) แผนงาน ก จกรรม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมเง น (บาท) 1. จ ดเวท ศ กษาบร บทช มชน 2 ว น 30, สารวจและส งต วอย างด นตรวจ 5,000 3.ถ ายทอดเทคโนโลย การทาป ยอ นทร ย ค ณภาพส งและป ยช วภาพ 2 ว น 4. ถ ายทอดเทคโนโลย การทานาแบบ ประณ ตและปลอดสารพ ษ 2ว น 56,800 66, ศ กษาด งานท มทส. 1 ว น 36, ทาแปลงสาธ ตและเก บข อม ล 15,000 7.เวท ค นข อม ลแก ช มชน 1 ว น 15, ทาแผนช มชน 15, ต ดตามและประเม นผล 10,000 แผนเง น (บอกจานวนเง นท ม แผน จะใช ในแต ละไตรมาส) 40, ,000 40,000 10, , ผลผล ตของโครงการ หมายถ ง บร การหร อส งของท ให แก ผ ร บบร การภายนอก (โปรดศ กษาในค ม อฯ ในส วนของเป าหมาย / ต วช ว ด ของโครงการคล น กฯ) ผลผล ต ค าเป าหมาย (หน วยน บ) ข อม ลท ต องจ ดเก บ 1. จานวนผ ร บคาปร กษาทางเทคโนโลย 2. จานวนผ ร บบร การข อม ลเทคโนโลย (ท กช องทาง) 100 คน 3. จานวนผ ร บการถ ายทอดเทคโนโลย 70 คน แบบใบสม คร 4. จานวนผ ร บประโยชน จากการพ ฒนาต อ ยอดเทคโนโลย 5. อ นๆ โปรดระบ.

5 13. ผลล พธ ( อะไรค อผลล พธ หร อประโยชน ท จะเก ดข นจากการดาเน นโครงการน ) 5 ต วช ว ด 1. ร อยละการนาไปใช ประโยชน ของผลผล ตตามข อ 12(คาปร กษา/ ถ ายทอด) ค าเป าหมาย(หน วย น บ) ร อยละ ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ(คาปร กษา/ถ ายทอดฯ) ร อยละ จานวนสถานประกอบการท นาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน แห ง 4. จานวนก จกรรมส ภาคการผล ต...ก จกรรม การจ ดเก บข อม ล แบบประเม น แบบฟอร มของส วนกลาง 5. อ นๆ โปรดระบ.. ช มชนท ได ร บการถ ายทอดเทคโนโลย ฯ แล วสามารถนาไป ใช ประโยชน ในพ นท เด ยวก นได ไม น อยกว า 10 ราย 14. ผลกระทบ (โปรดใส เคร องหมาย และระบ ผลกระทบท เก ดข นจากโครงการมากท ส ดเพ ยงข อเด ยว) ทางเศรษฐก จ โปรดระบ ม การลดรายจ ายในการทานา และม รายได เพ มข นจากการขายข าวปลอดสารพ ษ. ทางส งคม โปรดระบ. 15. งบประมาณ : (ค าใช จ ายโดยละเอ ยด ตามระเบ ยบและอ ตราของทางราชการและสอดคล องก บก จกรรม/ว ธ การทางานในข อ 11.) 1. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างผ เข าร บการถ ายทอด ฯ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 70 คน รวม 42,000 บาท 2. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างว ทยากรและกรรมการ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 10 คน รวม 6,000 บาท 3. ค าอาหารกลางว นและอาหารว างผ เข าร วมเวท เสวนา ฯ 4 ว น ๆ ละ 150 บาท 100 คน รวม 60,000 บาท 4. ค าว สด สาธ ตและท ใช ประกอบการถ ายทอดเทคโนโลย รวม 40,000 บาท 5. ค าใช จ ายในการศ กษาด งานท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งหว ดนครราชส มา 1 ว น รวม 36,400 บาท 6. ค าว ทยากรภายใน ช วโมงละ 400 บาท รวม 32 ช วโมง รวม 12,800 บาท 7. ค าว ทยากรภายนอก ช วโมงละ 800 บาท รวม 16 ช วโมง รวม 12,800 บาท 8. ค าว สด สาน กงานและว สด คอมพ วเตอร เพ อผล ตส อ รวม 20,000 บาท 9. ค าน าม นเช อเพล งเพ อการออกหม บ านถ ายทอด ฯ ต ดตามผล รวม 15,000 บาท 10. ค าว เคราะห ต วอย างด น 5,000 บาท รวมท งส น 250,000 บาท (สองแสนห าหม นบาทถ วน) 16. การต ดตาม ประเม นผลและรายงานผล :ใช แบบฟอร มของส วนกลาง(สาน กงานปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร ) รายงานผลท ก 3 เด อน โดยผ านระบบคล น กเทคโนโลย ออนไลน (www.clinictech.most.go.th) และรายงานฉบ บสมบ รณ ภายใน 60 ว น หล งส นป งบประมาณ (30 ก นยายน) 17. การเผยแพร ประชาส มพ นธ : ระบ ว าการดาเน นโครงการได ร บการสน บสน นงบประมาณจากกระทรวงว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และให ความร วมม อเข าร วมจ ดงานว นเทคโนโลย ของไทยประจาป 2553 ประมาณเด อนต ลาคม 2553

6 6 (ผ ช วยศาสตราจารย อรวรรณ ร กสงฆ ) ผ เสนอโครงการ.. (ผ ช วยศาสตราจารย ณรงค ผลวงษ ) ผ อานวยการคล น กเทคโนโลย

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information