รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย"

Transcription

1 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผศ.ดร. จ รช ย พ ทธก ลสมศ ร สถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร นธร ดร. เจร ญช ย โขมพ ตราภรณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ดร. ช มพล มณฑาท พย ก ล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร สน บสน นโดย ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) (ความเห นในรายงานน เป นของผ ว จ ย สกอ. ไม จ าเป นต องเห นด วยเสมอไป) ก นยายน 2552

2

3 บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) ส าหร บประเทศไทย ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งจ ดเป นผล ตภ ณฑ ทางการเกษตรท ส าค ญและม ม ลค า ทางเศรษฐก จส ง ข อม ลจากกระทรวงพาณ ชย รายงานว า ในป พ.ศ และป พ.ศ ผล ตภ ณฑ ม น ส าปะหล งม ปร มาณการส งออกส งเป นอ นด บท 2 รองจากข าว และม ม ลค าการส งออกส งเป นอ นด บท 3 รอง จากยางพาราและข าว ม ลค าการส งออกต อป มากกว า 4 หม นล านบาท และม ส ดส วนใน GDP ภาคเกษตร เท าก บ 1.8% ประเทศไทยสามารถเพาะปล กม นส าปะหล งได มากเป นอ นด บท 3 ของโลก รองจากไนจ เร ย และบราซ ล และเป นผ ส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งมากเป นอ นด บหน งของโลก โดยครองส วนแบ ง การตลาดประมาณ 70% ม นส าปะหล งเป นพ ชเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อประเทศไทยเป นอย างมาก เพราะเป นพ ชท เก ยวพ นก บว ถ ช ว ตทางเศรษฐก จของประชาชนชาวไทยจ านวนมากมาช านาน เกษตรกร มากกว า 480,000 คร วเร อนเป นเกษตรกรผ ผล ตม นส าปะหล ง ซ งกระจายต วอย ท วท กภ ม ภาคของประเทศ ไทย ยกเว นภาคใต ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อเป นภาคท ม การเพาะปล กม นส าปะหล งมากท ส ดในประเทศ โดยม แหล งเพาะปล กหล กอย ท จ งหว ดนครราชส มา (ผล ตม นส าปะหล งได มากถ งร อยละ 25 ของผลผล ตท ง ประเทศ) ถ งแม ว าม นส าปะหล งจะเป นพ ชเศรษฐก จท ส าค ญ แต ในป จจ บ นย งม การศ กษาว จ ยในระด บ ภาพรวมในเช งการจ ดการตลอดโซ อ ปทาน (Supply chain) อย น อย งานศ กษาว จ ยในอด ตม กเป นเพ ยง การศ กษาเช งล กในบางส วน เช น การศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาม นส าปะหล งพ นธ ใหม การว จ ยและพ ฒนา เทคโนโลย การผล ตท เหมาะสมเฉพาะพ นท การว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการผล ตแป งม นส าปะหล ง การ ว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม จากม นส าปะหล งและแป งม นส าปะหล ง เป นต น ซ งย งขาดการเช อมโยงโดย พ จารณาถ งองค รวมในระด บโซ อ ปทานต งแต ต นน าถ งปลายน า ด งน นงานว จ ยน จ งม งเน นศ กษาในระด บ ภาพรวมของการจ ดการโซ อ ปทานโดยม ว ตถ ประสงค ค อ 1) เพ อแสดงโครงสร างการเช อมโยงโซ อ ปทานและระบบโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 2) เพ อศ กษาประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องในโซ อ ปทานของอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 3) เพ อเสนอแนะแนวนโยบายการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงาน รวมถ งภาค การขนส งท เก ยวข อง โดยการศ กษาคร งน ใช เคร องม อว จ ย 6 ประเภทหล ก ค อ การส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง การเย ยมชม สถานท จร ง การตอบแบบสอบถามท งทางจดหมายและทางโทรศ พท การรวบรวมและประมวลผลข อม ล ท ต ยภ ม การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต และการจ าลองสถานการณ และประมวลผลด วยเคร องคอมพ วเตอร โดยผลจากการว จ ยสามารถตอบสนองแผนย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การเพ มประส ทธ ภาพระบบขนส ง และโลจ สต กส ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย (พ.ศ ) i

4 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ผลการศ กษาว จ ยสามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ภาพรวมความเช อมโยงของโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งหล กในประเทศไทย ประกอบด วย ม นเส น ม นอ ดเม ด แป งม น ส าปะหล ง ท งในร ปของแป งด บและแป งด ดแปร และเอทานอล ซ งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งเหล าน ได ม การ น าไปใช เป นว ตถ ด บต อเน องในหลากหลายอ ตสาหกรรม ส าหร บโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง เร ม จากส วนต นน า ค อ เกษตรกรผ ปล กม นส าปะหล งจ าหน ายผลผล ตให แก ลานม น โรงงานแปรร ป หร อพ อค า คนกลาง ลานม นจะท าการแปรร ปห วม นส าปะหล งสดเบ องต นเป นม นเส น เพ อจ าหน ายให แก ผ ส งออกม น เส น โรงงานแปรร ปม นอ ดเม ด โรงงานอาหารส ตว หร อโรงงานอ นๆ ท ผล ตผล ตภ ณฑ จากม นเส นส าหร บใช หร อบร โภคในประเทศ นอกจากน ลานม นบางแห งย งอาจท าหน าท เป นพ อค าคนกลาง รวบรวมห วม น ส าปะหล งสดไปจ าหน ายให แก โรงงานแปรร ปอ นๆ อ กด วย ตลาดส งออกหล กของผล ตภ ณฑ ม นเส น ค อ จ น ซ งน าเข าม นเส นจากไทยมากกว าร อยละ 90 ของปร มาณท งหมดท ส งออก ส วนโรงงานแปรร ปม น อ ดเม ดจะผล ตผล ตภ ณฑ ม นอ ดเม ดเพ อจ าหน ายให แก โรงงานอาหารส ตว หร อผ ส งออก โดยม ตลาดหล ก ค อ สหภาพย โรป ส าหร บโรงงานผล ตแป งม นส าปะหล ง จะท าการแปรร ปห วม นสดเป นแป งม นส าปะหล ง เพ อส งไปจ าหน ายท งภายในประเทศและต างประเทศ ตลาดส งออกแป งม นส าปะหล งหล กของไทย ได แก ญ ป น ไต หว น จ น และอ นโดน เซ ย นอกจากน ห วม นสดย งสามารถน ามาแปรร ปเป นเอทานอลเพ อใช เป น เช อเพล งภายในประเทศ แต ในป จจ บ น พบว าย งม โรงงานผล ตเอทานอลท ใช ม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บอย ในจ านวนน อย และจะน ยมผล ตเอทานอลจากห วม นสด ถ งแม ว าจะสามารถใช ม นเส นเป นว ตถ ด บได เช นก น ร ปแบบการขนส งท ม กใช ในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศค อการขนส งทางถนน โดยม การใช ระบบการขนส งทางน าและทางรางอย บ าง การขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งทางน าจะน ยมใช ขนส งม นเส นและม นอ ดเม ดในล กษณะส นค าเทกอง (Bulk) ด วยเร อโป ะไปตามแม น า แล วขนถ ายข นเร อ เด นสม ทรท ท าทอดสมอเร อบร เวณเกาะส ช งเพ อส งออกต อไป ส วนการขนส งทางราง พบว าย งม ส ดส วน การขนส งในร ปแบบน ท น อยมาก โดยเป นการขนส งแป งม นส าปะหล งบรรจ ในต คอนเทนเนอร ไปย งท าเร อ กร งเทพ หร อ สถาน บรรจ และแยกส นค ากล อง (Inland container depot, ICD) ท เขตลาดกระบ ง ซ ง บร ษ ทเอกชนท ได ร บส มปทานจากการรถไฟแห งประเทศไทยจะให บร การขนส งส นค าทางรางไปย งท าเร อ แหลมฉบ งต อไป แต ป จจ บ นพบว า ความสามารถในการให บร การทางรางจากสถาน บรรจ และแยกส นค า กล องท ลาดกระบ งไปย งท าเร อแหลมฉบ งย งไม เพ ยงพอต อความต องการขนส งส นค า ท าให ต องม การขนส ง ส นค าบรรจ ต คอนเทนเนอร ทางรถบรรท กควบค ไปด วย ต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยส งมากเม อเท ยบก บประเทศอ น เน องจากการขนส งส วน ใหญ เป นทางถนน ไม ใช ทางรางหร อทางน า 2) ประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องในโซ อ ปทานและการปร บปร งประส ทธ ภาพ ผลการศ กษาการว ดประส ทธ ภาพในการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องตลอดท งโซ อ ปทาน สามารถสร ปได ด งน ii

5 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ส าหร บเกษตรกร จากการรวบรวมและประมวลผลข อม ลท ต ยภ ม และการส ารวจข อม ลโดยการส มภาษณ เกษตรกรด วยแบบสอบถามในเขตพ นท จ งหว ดต างๆ ท ม การเพาะปล กม นส าปะหล งมาก และสามารถผล ต ม นส าปะหล งได มากกว า 1 ล านต นในป เพาะปล ก 2550/51 อ นได แก จ งหว ดนครราชส มา ก าแพงเพชร ช ยภ ม ชลบ ร สระแก ว ฉะเช งเทรา และกาญจนบ ร พบว า เกษตรกรชาวไทยม อ ตราผลผล ตต อไร เฉล ยท ค อนข างส ง เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศผ ผล ตม นส าปะหล งอ นๆ แต ย งม ศ กยภาพท จะเพ มอ ตราผลผล ต ต อไร ให ส งข นได อ กมาก หน วยงานภาคร ฐเองก ม เป าหมายท จะยกระด บอ ตราผลผล ตม นส าปะหล งต อไร เฉล ยให ส งข นถ ง 5.4 ต นต อไร เพ อให สามารถตอบสนองต อความต องการใช ม นส าปะหล งท เพ มข นใน ป จจ บ น โดยท ย งสามารถคงปร มาณเน อท การเพาะปล กม นส าปะหล งไว ท ระด บเด มได ส าหร บป ญหาการ เพ มประส ทธ ภาพในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรน น พบว าเกษตรกรส วนใหญ ย งท าการเพาะปล ก โดยใช ประสบการณ เป นหล ก และน ยมปร กษาป ญหาการเพาะปล กก บญาต และเพ อนบ านซ งเป นเกษตรกร ด วยก น เกษตรกรในพ นท เด ยวก นจ งม กจะด าเน นการเพาะปล กในล กษณะคล ายคล งก น และเป นไปในร ป แบบเด มๆ ส วนใหญ ย งขาดการเข าถ งแหล งความร หร อน กว ชาการ ขาดการวางแผนเพาะปล กอย างเป น ระบบและครบวงจร และขาดการบ นท กข อม ลท ส าค ญต อการเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล ก เช น แผนการเพาะปล กและการใส ป ย เป นต น ขาดความร ในการควบค มและก าจ ดศ ตร พ ชและโรคพ ชท ถ กต อง การเพาะปล กส วนใหญ จะอาศ ยน าฝนตามธรรมชาต เท าน น ขาดระบบชลประทานและแหล งน าเพ มเต ม ขาดการใช เคร องท นแรงในการเก บเก ยว การขนส งออกจากไร บางส วนย งขาดประส ทธ ภาพ และในบาง พ นท ย งขาดการเอาใจใส ค ณภาพม นส าปะหล งในด านเปอร เซ นต แป งด วย โดยเฉพาะในพ นท ท น ยมซ อ ขายม นส าปะหล งแบบเหมารวม โดยไม พ จารณาเปอร เซ นต แป ง นอกจากน การท เกษตรกรประสบป ญหา ต นท นการเพาะปล กเพ มข นอย างต อเน อง ย งส งผลต อการปฏ บ ต ด านการเตร ยมการเพาะปล กและการด แล พ ชในไร อย างพอเพ ยง ท าให ประส ทธ ภาพในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรต ากว าท ควร ส าหร บโรงงานแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง จากการส ารวจผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งด วยแบบสอบถาม ซ งม ผ ประกอบการท ให ความร วมม อในการตอบแบบสอบถามรวม 54 ราย โดยเป นผ ประกอบการโรงงานแปร ร ปแป งม นส าปะหล ง 27 ราย ลานม นและโรงงานแปรร ปม นอ ดเม ดอ ก 27 ราย พบว า ป ญหาท ผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งพบมาก ได แก ป ญหาปร มาณว ตถ ด บไม ได ตามแผน (ร อยละ 25.93) ป ญหาค ณภาพว ตถ ด บไม ได ตามมาตรฐาน (ร อยละ 11.11) และป ญหาขาดแคลนแรงงานในบาง ช วง (ร อยละ 9.26) ส วนประเด นท ผ ประกอบการต องการได ร บความช วยเหล อจากบ คคลภายนอก ได แก การบร หารการผล ต การตลาด การเง น และการขนส ง ซ งม ส ดส วนของผ ประกอบการท ต องการความ ช วยเหล อในประเด นด งกล าวประมาณร อยละ ของผ ตอบแบบสอบถามท งหมด ในการศ กษาน คณะว จ ยได ท าการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างกลย ทธ การด าเน นธ รก จ และความสามารถในการแข งข นของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ผลจากการศ กษาพบว า การสร างความร วมม อและประสานงานระหว างผ ประกอบการก บท งเกษตรกร/ผ ส งมอบและล กค า จะช วย iii

6 ให องค กรม ความสามารถในการแข งข นด านต างๆ มาก การท าแผนการตลาดอย างสม าเสมอและการ พ ฒนาตลาดใหม ๆ จะช วยส งเสร มความสามารถในการแข งข นขององค กรในหลายๆ ด าน เช นเด ยวก บ การให ความส าค ญก บความพ งพอใจของล กค าในระด บส ง โดยถ อเป นหน งในนโยบายหล กขององค กร นอกจากน องค กรควรให ความส าค ญก บการพ ฒนาความร ความสามารถของบ คลากรในท กระด บ ท ก ต าแหน งและหน าท อย างต อเน อง โดยเฉพาะความร ด านระบบค ณภาพท ได มาตรฐานสากล เช น ระบบ ISO 9000, HACCP (Hazard analysis and critical control point) และ GMP (Good manufacturing practice) เป นต น การให ความส าค ญก บการประหย ดพล งงานก ส งผลต อการเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น ท งน เน องจากอ ตสาหกรรมม นส าปะหล งเป นอ ตสาหกรรมท ม ส ดส วนก าไรต อต นท นของส นค าไม มากน ก การม นโยบายด านการประหย ดพล งงานและน าไปปฏ บ ต จร งจะสามารถช วยลดต นท นการผล ต ส นค าลงได มาก ส าหร บโรงงานผล ตเอทานอลเพ อใช เป นเช อเพล ง ในการศ กษาน คณะว จ ยม ได เน นศ กษาประส ทธ ภาพของการผล ตเอทานอลจากม นส าปะหล ง ท งน เน องจากพบว า ป จจ บ นย งม โรงงานท ผล ตเอทานอลจากม นส าปะหล งท เป ดด าเน นการแล วอย ใน จ านวนท น อย แม ว าจะม โรงงานท จดทะเบ ยนเพ อขออน ญาตท าการผล ตเอทานอล ท ระบ ว าจะใช ม น ส าปะหล งเป นว ตถ ด บในการผล ตอย เป นจ านวนมาก จากการส มภาษณ ผ ประกอบการแปรร ปม น ส าปะหล งเป นเอทานอลรายหน งพบว า ป ญหาหล กของอ ตสาหกรรม ค อ ความไม แน นอนของนโยบายใน การส งเสร มพล งงานของภาคร ฐ และป ญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซ งม ราคาต ากว าต นท น ซ ง ในประเด นหล งน น ทางภาคร ฐได พ จารณาอน ม ต การใช หล กเกณฑ ก าหนดราคาเอทานอลโดยอ างอ ง ต นท นการผล ตในประเทศเป นการช วคราวแล ว ท าให ราคาเอทานอลในป จจ บ นได ปร บต วส งข น สามารถ บรรเทาป ญหาด งกล าวไปได อย างน อยระยะหน ง ส วนป ญหาอ นๆ ท พบ ได แก ป ญหาความสกปรกของ ห วม นสดซ งท าให ทางโรงงานต องเส ยค าใช จ ายในการท าความสะอาดห วม นสดก อนด าเน นการผล ตอย าง มาก เน องจากหากไม ด แลจ ดการให เหมาะสมแล ว จะส งผลต อการท างานของเคร องจ กรท ใช ผล ตได ป ญหาการเร ยนร เทคโนโลย และการบ าร งร กษาเคร องจ กรท ใช ในการผล ตซ งน าเข าจากต างประเทศ และ ป ญหาจากการจ ดเก บผล ตภ ณฑ ซ งส งผลต อความบร ส ทธ ของเอทานอล ส าหร บการขนส งท เก ยวข อง การขนส งในโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศจะเป นการขนส งทางถนนเป นหล ก โดยเกษตรกรจะน ยมใช รถบรรท กขนาดเล ก (รถอ แต น) และรถบรรท กหกล อในการขนส งผล ตผล ส าหร บ การขนส งส นค าออกจากลานม นและโรงงานจะใช รถบรรท กขนาดใหญ ข น ต งแต รถบรรท กหกล อจนถ งรถ ห วลากต คอนเทนเนอร ซ งในกรณ หล ง จะม ส ดส วนการใช ท น อยและเป นการขนส งแป งม นส าปะหล งเพ อ ส งออกเท าน น ป ญหาการขนส งด วยรถบรรท ก ได แก ป ญหารถบรรท กขนาดเล กม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งต า ป ญหาการขนส งไม เต มค นรถ ขาดการรวมผลผล ตของชาวไร แต ละรายเพ อขนส งด วยรถเท ยว เด ยว และการขนส งเก นพ ก ดน าหน กท กฎหมายก าหนด นอกจากน พบว าม การค ดอ ตราค าขนส งท ไม เป น ระบบ ท าให เก ดความไม ย ต ธรรมระหว างผ ว าจ างขนส งและผ ประกอบการขนส ง โดยเฉพาะในการขนส ง iv

7 ผล ตผลออกจากไร ในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งออกจากสถานประกอบการ พบว าย งม โอกาสใน การปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพการขนส งและประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งได เช นเด ยวก บการขนส ง ผล ตผลออกจากไร ของเกษตรกร ส าหร บการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศด วยระบบการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบน น พบว าม การใช ใน 2 ร ปแบบหล ก ค อ การขนส งทางถนนร วมก บทางล าน า และการขนส งทาง ถนนร วมก บทางราง ส าหร บการขนส งทางถนนร วมก บการขนส งทางล าน าด วยเร อโป ะน น ได ม การใช เพ อ ขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ท งม นเส น ม นอ ดเม ด และแป งม นส าปะหล งมานานแล ว เน องจากช วย ประหย ดต นท นการขนส งได มากและสะดวกต อการขนถ ายส นค าข นเร อเด นสม ทรท ท าทอดสมอเร อบร เวณ เกาะส ช ง ในการขนส งต อเน องในร ปแบบน พบว าย งม ส ดส วนการขนส งส นค าขากล บท ต า ซ งสามารถ ปร บปร งเพ อลดต นท นด าเน นการได ส าหร บการขนส งทางถนนร วมก บการขนส งทางรางน น จะใช ขนส งเฉพาะผล ตภ ณฑ แป งม น ส าปะหล งเพ อการส งออก โดยบรรจ ส นค าในต คอนเทนเนอร เท าน น ซ งป จจ บ นย งม ส ดส วนการขนส งใน ร ปแบบน น อย เน องจากระบบการขนส งทางรางของไทยย งขาดความพร อมของโครงสร างพ นฐานและการ อ านวยความสะดวกในการขนส งอย มาก ซ งในประเด นน ทางภาคร ฐก ได พยายามปร บปร งโครงสร าง พ นฐาน โดยได ท มงบประมาณกว าหม นล านบาทในการขยายโครงข ายรถไฟทางค ให เพ มข น เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการเด นรถ และเช อมโยงระบบการขนส งจากภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อมาย ง ฝ งทะเลในภาคตะว นออกและท าเร อแหลมฉบ ง ในด านป ญหาการด าเน นงานขนส งทางรางน น จาก การศ กษาระบบการขนส งแป งม นส าปะหล งส งออกโดยระบบการขนส งต อเน องระหว างทางรถและทางราง ด วยเทคน คการจ าลองสถานการณ ของคณะว จ ย พบว า การลดความไม แน นอนในการขนส งทางรางจะ ช วยลดต นท นการขนส งส นค าของผ ประกอบการกรณ ศ กษาได อย างน อย 6% และในกรณ ท ปร มาณความ ต องการการขนส งส นค าทางรางม มากพอ การเพ มจ านวนขบวนรถไฟต อว นจะช วยประหย ดต นท นการ ขนส งได มากกว า 8% ซ งต วเลขท แสดงน เป นเพ ยงการลดต นท นการขนส งของผ ประกอบการเพ ยงราย เด ยวเท าน น ด งน น หากสามารถปร บปร งระบบการขนส งทางรางให ม ประส ทธ ภาพมากข น ก จะก อให เก ด ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบโลจ สต กส ในภาพรวมของท งประเทศเป นอย างมาก การปร บปร งด านระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบน น น บว าม ความส าค ญอย างย งก บ การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย การท ต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยส งมากเม อเท ยบก บ ประเทศอ น (ร อยละ 18.6 ต อ GDP ในป 2551 ในขณะท ประเทศท พ ฒนาแล วม ต นท นโลจ สต กส ประมาณ ร อยละ 9-11 ต อ GDP เท าน น) ส วนหน งเน องมาจากการท การขนส งส นค าส วนใหญ ในประเทศไทยย ง อาศ ยการขนส งทางถนน ม ได ใช ร ปแบบการขนส งท ม ต นท นการขนส งต อหน วยต า และม ประส ทธ ภาพการ ใช เช อเพล งส ง (เช น การขนส งทางรางและการขนส งทางน า) ในส ดส วนท ส ง ด งน น หากภาคร ฐสามารถ ด าเน นการปร บปร งโครงสร างพ นฐาน รวมท งประส ทธ ภาพการให บร การของการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ โดยเฉพาะการขนส งทางราง ให ม ประส ทธ ภาพด ได แล ว จะเป นประโยชน ไม เพ ยงแต ใน อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งเท าน น ย งจะเป นประโยชน ต ออ ตสาหกรรมส นค าส งออกอ นๆ อ กเป น จ านวนมาก รวมท งจะส งผลถ งการลดต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยได อย างมากอ กด วย v

8 3) แนวนโยบายการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ข อสร ปแนวนโยบายการพ ฒนาระบบการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม น ส าปะหล งในประเทศไทย ม ด งต อไปน ส าหร บเกษตรกร ควรม การอบรมน กว ชาการเกษตรในพ นท อย างต อเน อง เพ อให สามารถน าความร ไป ถ ายทอด รวมท งสามารถช วยแก ป ญหาเก ยวก บการผล ตม นส าปะหล งให แก เกษตรกรได อย างถ กต อง เน องจากน กว ชาการเกษตรในพ นท เป นผ ท ใกล ช ดเกษตรกร การน าระบบการจ ดการความร (Knowledge management) มาใช จะสามารถสน บสน นการถ ายทอดความร ของน กว ชาการเกษตร และส งเสร มการ เร ยนร ของเกษตรกรผ ผล ตม นส าปะหล งไทยได เป นอย างด นอกจากน ควรส งเสร มการให ความร แก เกษตรกรอย างท วถ งและต อเน อง เพ อให เกษตรกรในท กพ นท ได ม การเร ยนร และพ ฒนาความร ความสามารถของตนเองอย างสม าเสมอ ควรม การฝ กอบรมเกษตรกรในเร องต างๆ เพ มเต ม เช น การ ปฏ บ ต ในการเพาะปล กท ถ กต อง ตามหล กเกษตรด ท เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) และ ตามพ นธ สภาพด น และสภาพแวดล อม ในพ นท ของตน การบร หารจ ดการไร การจดบ นท กข อม ลท จ าเป น การน าข อม ลมาใช ประโยชน ในการวางแผนอย างเป นระบบและครบวงจร การจ ดท าบ ญช ธ รก จการเกษตร อย างง าย การก าจ ดและป องก นศ ตร พ ชและโรคพ ชท เหมาะสม การใช เคร องท นแรงท เหมาะสม การ เล อกใช ขนาดรถบรรท กในการขนส ง และการควบค มต นท นการผล ตและต นท นการขนส ง เป นต น ซ งหาก หน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชน สามารถให การอบรม น าเสนอความร หร อเทคโนโลย การผล ต ท ให ผลส าเร จได จร งแล ว ก จะช วยผล กด นให เกษตรกรในพ นท ปร บเปล ยนว ธ การผล ตตามได เน องจากได เห นความส าเร จจากเกษตรกรรายอ น การส งเสร มการเพาะปล กท ถ กต องตามหล กมาตรฐานจ ดเป นส ง ส าค ญ ท งน เพ อให ว ตถ ด บม นส าปะหล งม ค ณภาพสม าเสมอ ซ งจะส งผลถ งการแปรร ปผล ตภ ณฑ ใน อ ตสาหกรรมต อเน องและการยอมร บค ณภาพผล ตภ ณฑ จากล กค าในต างประเทศด วย นอกจากน ภาคร ฐ ควรจ ดหาแหล งน าเพ มเต มให ก บเกษตรกรท อย ไกลจากแหล งน า แนะน าว ธ การในการเพ มผลผล ตต อไร จ ดต งศ นย เพ อการใช เคร องม อและอ ปกรณ ร วมก นภายในหม บ าน (Village equipment pool center) แนะน าระบบการค ดอ ตราค าขนส งท เหมาะสมให แก เกษตรกร เพ อลดการได เปร ยบเส ยเปร ยบระหว างผ ว าจ างและผ ประกอบการขนส ง รวมท งจ ดหาแนวทางการช วยเหล อในการก เง นลงท นท เหมาะสมให แก เกษตรกร ส าหร บสถานประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง สถานประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งควรเน นกลย ทธ การสร างความร วมม อและ การประสานงานก บเกษตรกรและล กค าอย างต อเน อง และส งเสร มการท าส ญญาตกลงซ อขายก บเกษตรกร (Contract Farming) ควรม การจ ดท าแผนการตลาดอย างสม าเสมอ รวมท งเพ มการท าการตลาดเช งร ก ให ความส าค ญก บค ณภาพส นค าและความพ งพอใจของล กค า พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง ด าเน น นโยบายการประหย ดพล งงาน ม การวางแผนกลย ทธ ขององค กร เน นการร บรองระบบและการท างานท vi

9 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย เป นมาตรฐาน เช น HACCP, 5ส และฮาลาล เป นต น รวมท งพ จารณาการลงท นในระบบอ ตโนม ต เพ อลด ป ญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพ อประหย ดพล งงาน ซ งจะช วยลดต นท นการด าเน นงานในระยะยาวได นอกจากน ควรม การช วยเหล อผ ประกอบการรายย อย ในด านการบร หารการผล ต การตลาด การเง น และการขนส ง เพ อส งเสร มศ กยภาพของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งไทย ส าหร บการขนส งท เก ยวข อง ภาคการขนส งควรศ กษาและก าหนดมาตรการการลดต นท นการขนส งโดยการเพ ม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งของรถบรรท ก ซ งการด าเน นการน สามารถท าได ท งว ธ ท ไม ต องเส ยเง น ลงท นมาก เช น การลดการบรรท กท ไม เต มค นรถ การลดการว งรถเท ยวเปล า การเล อกใช ขนาดรถท เหมาะสม การรวมกล มเกษตรกรเพ อประหย ดค าขนส ง การฝ กอบรมพน กงานข บรถเพ อการข บข อย างม ประส ทธ ภาพและปลอดภ ยได ระด บมาตรฐาน การเพ มมาตรฐานบ าร งร กษารถบรรท ก โดยการตรวจสอบ และบ าร งร กษาสภาพรถบรรท กอย างสม าเสมอ ฯลฯ และว ธ ท ต องเส ยเง นลงท น แต ก ม ระยะเวลาค นท นท รวดเร ว เช น การต ดต งอ ปกรณ ลดแรงต านอากาศพลศาสตร การพ จารณาเพ มเพลาและล อของรถบรรท ก เพ อเพ มน าหน กการบรรท กต อเท ยว ซ งนอกจากจะช วยลดต นท นการขนส งให แก ผ ประกอบการแล ว ย ง ช วยลดจ านวนรถบรรท ก อ บ ต เหต และป ญหามลภาวะอ กด วย นอกจากน ผ ประกอบการขนส งควร พ จารณาการควบค มต นท นค าขนส ง และการค ดอ ตราค าขนส งอย างม หล กการ โดยการก าหนดโครงสร าง อ ตราค าขนส งท พ จารณาท งน าหน กบรรท กและระยะทางการขนส ง เพ อให เก ดความย ต ธรรมระหว างผ ว าจ างและผ ประกอบการขนส ง ส าหร บภาคร ฐ โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพล งงาน ควรพ จารณาก าหนดกลไกการ สน บสน นโครงการการประหย ดพล งงานเช อเพล งในภาคขนส งร วม เช น การให ความช วยเหล อด าน การเง น (Subsidize) ในการลงท นในโครงการประหย ดพล งงานเช อเพล ง การส งเสร มมาตรการการเพ ม ประส ทธ ภาพการใช พล งงานเช อเพล งต างๆ อย างจร งจ ง เพ อเร งผล กด นให เก ดการน าไปใช จร งใน ภาคเอกชน นอกจากน ควรให การสน บสน นการศ กษาว จ ยเพ อการเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งใน ภาคการขนส งเพ มมากข นด วย ซ งการส งเสร มมาตรการการเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงานเช อเพล งใน ภาคการขนส งทางบกน จ ดเป นแนวทางการลดต นท นการขนส งท ต าและให ผลเร ว จ งควรให ความส าค ญ และเร งด าเน นการ ส าหร บการส งเสร มการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (Multi-modal transportation) ในการ ขนส งทางล าน า ควรสน บสน นการเพ มการใช อรรถประโยชน ของเร อบรรท กส นค า เช นเด ยวก บในร ปแบบ การขนส งอ นๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งและลดต นท นด าเน นการ เช น การพ ฒนาระบบการ แจ งข อม ลข าวสารความต องการขนส งส นค า เพ อประโยชน ในการเจรจาตกลงร บส งส นค าขาไป-ขากล บ ทางเร อ เป นต น ส าหร บการขนส งทางราง ควรปร บปร งประส ทธ ภาพการให บร การในการขนส งส นค าทาง ราง ลดความไม แน นอนในการขนส ง พร อมท งจ ดหาทร พยากรในการขนส ง (ห วรถจ กรและแคร ) เพ มเต ม ให เหมาะสมต อปร มาณความต องการการขนส ง เปล ยนทดแทนห วรถจ กรและแคร ท เก า หมดอาย การใช vii

10 งาน และห วรถจ กรท ม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งต า ซ งหากระบบการขนส งน ม ความพร อมในการ ให บร การมากข น ก จะม ผ ประกอบการห นมาใช บร การการขนส งร ปแบบน มากข นมาก ก อให เก ดประโยชน ต อการจ ดการโซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง รวมท งผล ตภ ณฑ ส งออกอ นๆ ในภาพรวมของท ง ประเทศอย างมาก ท งน หากภาคร ฐไม พร อมท จะลงท น อาจพ จารณาเป ดโอกาสให เอกชน รวมท งบร ษ ท ต างชาต เข ามาร วมลงท นโดยใช ระบบให ส มปทาน เพ อเร งสร างโครงสร างพ นฐานของระบบรางเพ มเต มให เพ ยงพอต อความต องการด านการขนส ง สามารถให บร การครอบคล มพ นท อ ตสาหกรรมต างๆ ท วประเทศ และภาคร ฐควรพ จารณาการแปรสภาพร ฐว สาหก จการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อยกระด บการให บร การ และเพ มประส ทธ ภาพการท างานให เท ยบเท าภาคเอกชน ซ งการพ ฒนาระบบการขนส งทางรางน จะ สามารถช วยลดต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยได อย างมาก สามารถพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของ ประเทศให เต บโตไปอย างก าวกระโดดได เป นอย างด viii

11 ix

12 x

13 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความส าค ญและท มาของป ญหาว จ ย ว ตถ ประสงค ระเบ ยบว ธ ว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ 5 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ข อม ลพ นฐานของม นส าปะหล ง การใช ประโยชน จากม นส าปะหล ง อ ตสาหกรรมการแปรร ปม นส าปะหล ง อ ตสาหกรรมท ใช แป งม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บหล กในการแปรร ป อ ตสาหกรรมท ใช แป งม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บประกอบ สถานการณ ป จจ บ นของตลาดผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง การส ารวจเอกสารท เก ยวข อง 31 บทท 3 การจ ดการโซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป จจ บ น โซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งของประเทศไทย ต วแบบอ างอ งการปฎ บ ต งานโซ อ ปทาน การเพาะปล กและการเก บเก ยวม นส าปะหล ง การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) การรวบรวมและแปรร ปเบ องต นท ลานม นและโรงงานแปรร ป การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การผล ตม นเส น การผล ตม นส าปะหล งอ ดเม ด การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) 69 xi

14 สารบ ญ (ต อ) หน า กลไกการจ าหน ายแป งม นส าปะหล งในประเทศ กลไกการจ าหน ายแป งม นส าปะหล งเพ อการส งออก การแปรร ปท โรงงานผล ตเอทานอล การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) ป ญหาท พบในอ ตสาหกรรมการผล ตเอทานอลจากห วม นส าปะหล งในป จจ บ น การส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง การแทรกแซงราคาม นส าปะหล ง ตลาดส นค าล วงหน าของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 89 บทท 4 ประส ทธ ภาพของการจ ดการโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ต วว ดประส ทธ ภาพ กล มต วว ดด านค ณภาพ กล มต วว ดด านต นท น กล มต วว ดด านการขนส ง ประส ทธ ภาพการเพาะปล ก การเก บรวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ ต วอย างเกษตรกร ผลจากการเก บรวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ ต วอย างเกษตรกร ต นท นการเพาะปล ก ปร มาณผลผล ตต อไร ค ณภาพของการเพาะปล ก การประมาณอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งระยะใกล ของเกษตรกร ประส ทธ ภาพการแปรร ป การเก บรวบรวมข อม ลโรงงานแปรร ป ต นท นการแปรร ป กลย ทธ ส าหร บผ ผล ตแป งม นส าปะหล ง การเพ มม ลค าของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 143 xii

15 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 5 แนวทางการพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพของการจ ดการโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ 148 ม นส าปะหล ง 5.1 การเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล ก พ นธ ว ธ การเพาะปล กท ถ กต อง ปร มาณแป งในม นส าปะหล ง ว ธ การเพ มปร มาณผลผล ตม นส าปะหล งอ นๆ การว เคราะห เปร ยบเท ยบการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบด งเด ม 155 และแบบว ถ ช วภาพ การเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล กอ นๆ การสร างเสถ ยรภาพราคาห วม นส าปะหล งด วยการประก นราคาพ ชผล การเพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ 164 ม นส าปะหล ง 5.4 การเพ มประส ทธ ภาพการขนส ง การเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งของรถบรรท ก แนวทางการค ดอ ตราค าขนส งและการควบค มต นท นการขนส ง การใช ระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 173 บทท 6 สร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา แนวทางการปร บปร งและพ ฒนาระบบโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 188 เอกสารอ างอ ง 193 ก ตต กรรมประกาศ 313 xiii

16 สารบ ญ (ต อ) ภาคผนวก หน า ก การประช มว ชาการระด บนานาชาต World Tapioca Conference ข เคร องท นแรงท ใช ในการผล ตม นส าปะหล ง 215 ค แบบสอบถาม 221 ค-1 แบบสอบถามเกษตรกรผ ปล กม นส าปะหล ง 223 ค-2 แบบสอบถามผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 233 ง การส ารวจข อม ลจากเกษตรกรกล มต วอย างในจ งหว ดต างๆ 247 ง-1 การส ารวจข อม ลกล มต วอย างเกษตรกร จ าแนกตามพ นท 249 ง-2 ผลการส ารวจข อม ลจากกล มต วอย างเกษตรกร จ าแนกตามจ งหว ด 250 ง-3 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายภาค ต งแต ป พ.ศ ส ารวจโดยส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ง-4 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งและเปอร เซ นต แป งในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ จ การว เคราะห เพ อประมาณอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งระยะใกล ของเกษตรกร 273 จ-1 การเก บและว เคราะห ข อม ลเบ องต น 275 จ-2 การเก บและว เคราะห ข อม ลแบบช นภ ม 281 ฉ การว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 291 ฉ-1 ต วอย างการว เคราะห ข อม ลต วแปรตอบสนองเช งล าด บ (Ordinal data) 293 ฉ-2 ต วอย างการว เคราะห ความส มพ นธ ส าหร บต วแปรอ สระเช งล าด บ (Ordinal data) 297 ช การศ กษาเปร ยบเท ยบร ปแบบการขนส งแป งม นส าปะหล งเพ อการส งออก 301 ด วยแบบจ าลองสถานการณ บนคอมพ วเตอร ซ การเผยแพร ผลงานของโครงการว จ ยการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของ ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย 309 xiv

17 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1-1 ม ลค าการส งออกของผล ตผลทางการเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ ปร มาณการส งออกของผล ตผลทางการเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ พ นท เพาะปล ก พ นท เก บเก ยว และผลผล ตของม นส าปะหล งในป เพาะปล ก 2549/50 10 และ 2550/ การเปร ยบเท ยบการพ ฒนาพ นธ ม นส าปะหล ง สถานการณ การผล ตม นส าปะหล งของประเทศไทยในช วงต งแต ป พ.ศ ประมาณการความต องการใช ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศ ปร มาณและม ลค าการส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป พ.ศ ประมาณการความต องการห วม นส าปะหล งสดในป จ านวนผ เก ยวข องในโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป พ.ศ มาตรฐานม นเส น ม นเส นสะอาด และม นอ ดเม ด ข อม ลของโรงงานผล ตแป งม นส าปะหล งในประเทศไทย ในป พ.ศ มาตรฐานแป งม นส าปะหล ง ระเบ ยบการน าเข าและภาษ น าเข าผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งของประเทศค ค า ค ณล กษณะของห วม นสดแปรสภาพเป นม นเส น ตามท ก าหนดในโครงการแทรกแซง 86 ตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ ค ณล กษณะของห วม นสดแปรสภาพเป นแป งม นส าปะหล ง ตามท ก าหนดในโครงการ 86 แทรกแซงตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ ค าใช จ ายไม รวมภาษ ม ลค าเพ มท ก าหนดจ ายให คล งส นค าร บฝากในโครงการแทรกแซง 87 ตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ มาตรการแทรกแซงตลาดม นส าปะหล งของป 2549/50, ป 2550/51 และ ป 2551/ มาตรฐานม นเส นท ใช ซ อขายในตลาดส นค าเกษตรล วงหน า ต วอย างน ยามของค าว าค ณภาพ (Quality) ต วว ดประส ทธ ภาพด านต างๆ ของโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง จ านวนต วอย างเกษตรกรท เหมาะสมส าหร บการส มส มภาษณ และจ านวนต วอย าง 99 เกษตรกรท ส มภาษณ จร ง ในเขตเพาะปล กท ง 7 จ งหว ด 4-4 ล กษณะทางประชากรศาสตร ของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม การร บร ข อม ลเก ยวก บการปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม สภาพแวดล อมของการเพาะปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม พ นธ และการเตร ยมท อนพ นธ ม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม แนวทางการปฏ บ ต ในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม แนวทางการปฏ บ ต ในการเก บเก ยวผลผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบ 109 แบบสอบถาม 4-10 อ ทธ พลของป จจ ยต างๆ ต อปร มาณเฉล ยของผลผล ตต อไร และเปอร เซ นต แป งเฉล ย 110 xv

18 สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4-11 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายจ งหว ด (เขต 5) ในป เพาะปล ก 2548/ สถานการณ การผล ตม นส าปะหล งของประเทศผ ผล ตส าค ญของโลกในป พ.ศ สร ปเปอร เซ นต แป งในม นส าปะหล งในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ประเภทรถท เกษตรกรใช ในการขนส งม นส าปะหล ง ประเภทของการขนส งและจ านวนต วอย างท ใช ประเภทการขนส งน นๆ อ ตราค าขนส งม นส าปะหล งโดยรวมจากการจ างขนส งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร อ ตราค าขนส งม นส าปะหล งโดยรวมจากการจ างขนส งในหน วยบาทต อก โลกร ม อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามจ งหว ด ในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามจ งหว ด ในหน วยบาทต อก โลกร ม อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามประเภทของรถ ในหน วยบาทต อ 126 ต น-ก โลเมตร 4-21 อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามประเภทของรถ ในหน วยบาทต อก โลกร ม ต วอย างอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตรและบาทต อก โลกร ม การเปร ยบเท ยบอ ตราค าขนส งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร และบาทต อก โลกร ม อ ตราการตอบแบบสอบถามของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ต นท นการผล ตแป งม นส าปะหล งด บ ค าถามและระด บของกลย ทธ การจ ดการ ต วว ดสมรรถนะการแข งข น ความส มพ นธ ระหว างความสามารถในการแข งข นและกลย ทธ ในการจ ดการท ม ค า 138 p-value < ราคาของป ยเคม และระด บการเปล ยนแปลงของราคาเม อเปร ยบเท ยบก บกรณ ฐาน การเปร ยบเท ยบต นท นและผลผล ตของการปล กม นส าปะหล งแบบด งเด มและแบบ 157 ว ถ ช วภาพ 5-3 จ ดค มท นของการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบว ถ ช วภาพ เปร ยบเท ยบก บว ธ ด งเด ม 159 ท ระด บราคาร บซ อ 1.35 บาทต อก โลกร ม 5-4 จ ดค มท นในการท าก าไรของการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบด งเด มและแบบว ถ ช วภาพ 160 ภายใต สถานการณ ความไม แน นอนต างๆ 5-5 สร ปผลการศ กษาเพ อเพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ประกอบการแปรร ป 164 ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งไทย 5-6 ป จจ ยและพาราม เตอร ท ใช ในการจ าลองสถานการณ การขนส งต อเน อง ต นท นค าขนส งรวมและต นท นค าขนส งรวมท ลดลงจากการเพ มขบวนรถไฟต อว น ต นท นค าขนส งรวมท เพ มข นจากความไม แน นอนของการขนส งทางราง ปร มาณและส ดส วนของแป งม นส าปะหล งท ขนส งทางรางและทางรถ 182 xvi

19 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางผนวกท หน า ง-1 รายละเอ ยดของกล มต วอย างเกษตรกรท ได ส มภาษณ จ าแนกตามพ นท 249 ง-2 ล กษณะทางประชากรศาสตร ของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ งหว ด 250 ง-3 การร บร /บ นท กข อม ลเก ยวก บการปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 252 จ าแนกตามจ งหว ด ง-4 สภาพแวดล อมของการเพาะปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 254 ง-5 พ นธ และการเตร ยมท อนพ นธ ม นส าปะหล งของเกษตรกร 255 ง-6 แนวทางการปฏ บ ต ในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 257 ง-7 แนวทางการปฏ บ ต ในการเก บเก ยวผลผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 262 ง-8 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายภาค ต งแต ป พ.ศ ง-9 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งท เช อแป ง 30% ต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ง-10 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งเหมารวมต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ง-11 เปอร เซ นต แป งในห วม นส าปะหล งต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ จ-1 จ านวนต วอย างเกษตรกรท เหมาะสมส าหร บแต ละจ งหว ด 281 จ-2 จ านวนข อม ลก บระยะทางขนส ง 282 จ-3 ข อม ลจ าแนกตามระยะทางและการใช รถร บจ างขนส ง 282 จ-4 จ านวนข อม ลค าขนส งระยะใกล ด วยรถร บจ างจ าแนกตามจ งหว ดและประเภทรถ 283 ฉ-1 ผลการตอบสนองของระด บความสามารถในการแข งข นด านค ณภาพของผล ตภ ณฑ 294 จากการวางแผนกลย ทธ ความร วมม อและการประสานงานของก จการ ฉ-2 ผลล พธ ของค าส มประส ทธ ของแบบจ าลอง OLRM จากการว เคราะห ข อม ลความส มพ นธ 295 ระหว างการวางแผนกลย ทธ ความร วมม อและการประสานงานของ ก จการ และระด บความสามารถในการแข งข นด านค ณภาพของผล ตภ ณฑ ฉ-3 Response probabilities ของค าถามท ส าหร บผ ประกอบการท เล อกค าตอบท 296 แตกต างก นในค าถามท 2.15 ฉ-4 ผลของ Likelihood ratio test และ Goodness-of-fit tests 297 ฉ-5 ผลการตอบสนองต อค าถามท 2.5 และค าถามท xvii

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ

3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ 3. การประมวลผลของการส มมนาพ จารณ กรอบแนวค ดนโยบายและมาตรการในการจ ดท า แผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (พ.ศ.2545-2549) ในภ ม ภาคต างๆ ในการด าเน นการจ ดท าแผนการส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เอกสารประกอบค าบรรยาย 1 เร อง การบร หารจ ดการกล มและกองท นในกล มผ ปล กม นส าปะหล ง ภายใต โครงการจ ดระบบพ เศษเฉพาะพ นท ปล กม นส าปะหล ง

เอกสารประกอบค าบรรยาย 1 เร อง การบร หารจ ดการกล มและกองท นในกล มผ ปล กม นส าปะหล ง ภายใต โครงการจ ดระบบพ เศษเฉพาะพ นท ปล กม นส าปะหล ง เอกสารประกอบค าบรรยาย เร อง การบร หารจ ดการกล มและกองท นในกล มผ ปล กม นส าปะหล ง ภายใต โครงการจ ดระบบพ เศษเฉพาะพ นท ปล กม นส าปะหล ง ******************* นางเร องส นทร จ อยบรรด ษฐ 2 การด าเน นงานโครงการจ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information