รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย โดย"

Transcription

1 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการว จ ย การจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย Supply Chain and Logistics Management for Cassava Products in Thailand โดย ผศ.ดร. ปรารถนา ปรารถนาด มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ผศ.ดร. จ รช ย พ ทธก ลสมศ ร สถาบ นเทคโนโลย นานาชาต ส ร นธร ดร. เจร ญช ย โขมพ ตราภรณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ดร. ช มพล มณฑาท พย ก ล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร สน บสน นโดย ส าน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) (ความเห นในรายงานน เป นของผ ว จ ย สกอ. ไม จ าเป นต องเห นด วยเสมอไป) ก นยายน 2552

2

3 บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) ส าหร บประเทศไทย ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งจ ดเป นผล ตภ ณฑ ทางการเกษตรท ส าค ญและม ม ลค า ทางเศรษฐก จส ง ข อม ลจากกระทรวงพาณ ชย รายงานว า ในป พ.ศ และป พ.ศ ผล ตภ ณฑ ม น ส าปะหล งม ปร มาณการส งออกส งเป นอ นด บท 2 รองจากข าว และม ม ลค าการส งออกส งเป นอ นด บท 3 รอง จากยางพาราและข าว ม ลค าการส งออกต อป มากกว า 4 หม นล านบาท และม ส ดส วนใน GDP ภาคเกษตร เท าก บ 1.8% ประเทศไทยสามารถเพาะปล กม นส าปะหล งได มากเป นอ นด บท 3 ของโลก รองจากไนจ เร ย และบราซ ล และเป นผ ส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งมากเป นอ นด บหน งของโลก โดยครองส วนแบ ง การตลาดประมาณ 70% ม นส าปะหล งเป นพ ชเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อประเทศไทยเป นอย างมาก เพราะเป นพ ชท เก ยวพ นก บว ถ ช ว ตทางเศรษฐก จของประชาชนชาวไทยจ านวนมากมาช านาน เกษตรกร มากกว า 480,000 คร วเร อนเป นเกษตรกรผ ผล ตม นส าปะหล ง ซ งกระจายต วอย ท วท กภ ม ภาคของประเทศ ไทย ยกเว นภาคใต ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อเป นภาคท ม การเพาะปล กม นส าปะหล งมากท ส ดในประเทศ โดยม แหล งเพาะปล กหล กอย ท จ งหว ดนครราชส มา (ผล ตม นส าปะหล งได มากถ งร อยละ 25 ของผลผล ตท ง ประเทศ) ถ งแม ว าม นส าปะหล งจะเป นพ ชเศรษฐก จท ส าค ญ แต ในป จจ บ นย งม การศ กษาว จ ยในระด บ ภาพรวมในเช งการจ ดการตลอดโซ อ ปทาน (Supply chain) อย น อย งานศ กษาว จ ยในอด ตม กเป นเพ ยง การศ กษาเช งล กในบางส วน เช น การศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนาม นส าปะหล งพ นธ ใหม การว จ ยและพ ฒนา เทคโนโลย การผล ตท เหมาะสมเฉพาะพ นท การว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการผล ตแป งม นส าปะหล ง การ ว จ ยเพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม จากม นส าปะหล งและแป งม นส าปะหล ง เป นต น ซ งย งขาดการเช อมโยงโดย พ จารณาถ งองค รวมในระด บโซ อ ปทานต งแต ต นน าถ งปลายน า ด งน นงานว จ ยน จ งม งเน นศ กษาในระด บ ภาพรวมของการจ ดการโซ อ ปทานโดยม ว ตถ ประสงค ค อ 1) เพ อแสดงโครงสร างการเช อมโยงโซ อ ปทานและระบบโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 2) เพ อศ กษาประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องในโซ อ ปทานของอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 3) เพ อเสนอแนะแนวนโยบายการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงาน รวมถ งภาค การขนส งท เก ยวข อง โดยการศ กษาคร งน ใช เคร องม อว จ ย 6 ประเภทหล ก ค อ การส มภาษณ ผ ท เก ยวข อง การเย ยมชม สถานท จร ง การตอบแบบสอบถามท งทางจดหมายและทางโทรศ พท การรวบรวมและประมวลผลข อม ล ท ต ยภ ม การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต และการจ าลองสถานการณ และประมวลผลด วยเคร องคอมพ วเตอร โดยผลจากการว จ ยสามารถตอบสนองแผนย ทธศาสตร ท 2 ย ทธศาสตร การเพ มประส ทธ ภาพระบบขนส ง และโลจ สต กส ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย (พ.ศ ) i

4 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ผลการศ กษาว จ ยสามารถสร ปได ด งต อไปน 1) ภาพรวมความเช อมโยงของโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งหล กในประเทศไทย ประกอบด วย ม นเส น ม นอ ดเม ด แป งม น ส าปะหล ง ท งในร ปของแป งด บและแป งด ดแปร และเอทานอล ซ งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งเหล าน ได ม การ น าไปใช เป นว ตถ ด บต อเน องในหลากหลายอ ตสาหกรรม ส าหร บโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง เร ม จากส วนต นน า ค อ เกษตรกรผ ปล กม นส าปะหล งจ าหน ายผลผล ตให แก ลานม น โรงงานแปรร ป หร อพ อค า คนกลาง ลานม นจะท าการแปรร ปห วม นส าปะหล งสดเบ องต นเป นม นเส น เพ อจ าหน ายให แก ผ ส งออกม น เส น โรงงานแปรร ปม นอ ดเม ด โรงงานอาหารส ตว หร อโรงงานอ นๆ ท ผล ตผล ตภ ณฑ จากม นเส นส าหร บใช หร อบร โภคในประเทศ นอกจากน ลานม นบางแห งย งอาจท าหน าท เป นพ อค าคนกลาง รวบรวมห วม น ส าปะหล งสดไปจ าหน ายให แก โรงงานแปรร ปอ นๆ อ กด วย ตลาดส งออกหล กของผล ตภ ณฑ ม นเส น ค อ จ น ซ งน าเข าม นเส นจากไทยมากกว าร อยละ 90 ของปร มาณท งหมดท ส งออก ส วนโรงงานแปรร ปม น อ ดเม ดจะผล ตผล ตภ ณฑ ม นอ ดเม ดเพ อจ าหน ายให แก โรงงานอาหารส ตว หร อผ ส งออก โดยม ตลาดหล ก ค อ สหภาพย โรป ส าหร บโรงงานผล ตแป งม นส าปะหล ง จะท าการแปรร ปห วม นสดเป นแป งม นส าปะหล ง เพ อส งไปจ าหน ายท งภายในประเทศและต างประเทศ ตลาดส งออกแป งม นส าปะหล งหล กของไทย ได แก ญ ป น ไต หว น จ น และอ นโดน เซ ย นอกจากน ห วม นสดย งสามารถน ามาแปรร ปเป นเอทานอลเพ อใช เป น เช อเพล งภายในประเทศ แต ในป จจ บ น พบว าย งม โรงงานผล ตเอทานอลท ใช ม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บอย ในจ านวนน อย และจะน ยมผล ตเอทานอลจากห วม นสด ถ งแม ว าจะสามารถใช ม นเส นเป นว ตถ ด บได เช นก น ร ปแบบการขนส งท ม กใช ในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศค อการขนส งทางถนน โดยม การใช ระบบการขนส งทางน าและทางรางอย บ าง การขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งทางน าจะน ยมใช ขนส งม นเส นและม นอ ดเม ดในล กษณะส นค าเทกอง (Bulk) ด วยเร อโป ะไปตามแม น า แล วขนถ ายข นเร อ เด นสม ทรท ท าทอดสมอเร อบร เวณเกาะส ช งเพ อส งออกต อไป ส วนการขนส งทางราง พบว าย งม ส ดส วน การขนส งในร ปแบบน ท น อยมาก โดยเป นการขนส งแป งม นส าปะหล งบรรจ ในต คอนเทนเนอร ไปย งท าเร อ กร งเทพ หร อ สถาน บรรจ และแยกส นค ากล อง (Inland container depot, ICD) ท เขตลาดกระบ ง ซ ง บร ษ ทเอกชนท ได ร บส มปทานจากการรถไฟแห งประเทศไทยจะให บร การขนส งส นค าทางรางไปย งท าเร อ แหลมฉบ งต อไป แต ป จจ บ นพบว า ความสามารถในการให บร การทางรางจากสถาน บรรจ และแยกส นค า กล องท ลาดกระบ งไปย งท าเร อแหลมฉบ งย งไม เพ ยงพอต อความต องการขนส งส นค า ท าให ต องม การขนส ง ส นค าบรรจ ต คอนเทนเนอร ทางรถบรรท กควบค ไปด วย ต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยส งมากเม อเท ยบก บประเทศอ น เน องจากการขนส งส วน ใหญ เป นทางถนน ไม ใช ทางรางหร อทางน า 2) ประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องในโซ อ ปทานและการปร บปร งประส ทธ ภาพ ผลการศ กษาการว ดประส ทธ ภาพในการด าเน นงานของผ ท เก ยวข องตลอดท งโซ อ ปทาน สามารถสร ปได ด งน ii

5 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย ส าหร บเกษตรกร จากการรวบรวมและประมวลผลข อม ลท ต ยภ ม และการส ารวจข อม ลโดยการส มภาษณ เกษตรกรด วยแบบสอบถามในเขตพ นท จ งหว ดต างๆ ท ม การเพาะปล กม นส าปะหล งมาก และสามารถผล ต ม นส าปะหล งได มากกว า 1 ล านต นในป เพาะปล ก 2550/51 อ นได แก จ งหว ดนครราชส มา ก าแพงเพชร ช ยภ ม ชลบ ร สระแก ว ฉะเช งเทรา และกาญจนบ ร พบว า เกษตรกรชาวไทยม อ ตราผลผล ตต อไร เฉล ยท ค อนข างส ง เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศผ ผล ตม นส าปะหล งอ นๆ แต ย งม ศ กยภาพท จะเพ มอ ตราผลผล ต ต อไร ให ส งข นได อ กมาก หน วยงานภาคร ฐเองก ม เป าหมายท จะยกระด บอ ตราผลผล ตม นส าปะหล งต อไร เฉล ยให ส งข นถ ง 5.4 ต นต อไร เพ อให สามารถตอบสนองต อความต องการใช ม นส าปะหล งท เพ มข นใน ป จจ บ น โดยท ย งสามารถคงปร มาณเน อท การเพาะปล กม นส าปะหล งไว ท ระด บเด มได ส าหร บป ญหาการ เพ มประส ทธ ภาพในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรน น พบว าเกษตรกรส วนใหญ ย งท าการเพาะปล ก โดยใช ประสบการณ เป นหล ก และน ยมปร กษาป ญหาการเพาะปล กก บญาต และเพ อนบ านซ งเป นเกษตรกร ด วยก น เกษตรกรในพ นท เด ยวก นจ งม กจะด าเน นการเพาะปล กในล กษณะคล ายคล งก น และเป นไปในร ป แบบเด มๆ ส วนใหญ ย งขาดการเข าถ งแหล งความร หร อน กว ชาการ ขาดการวางแผนเพาะปล กอย างเป น ระบบและครบวงจร และขาดการบ นท กข อม ลท ส าค ญต อการเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล ก เช น แผนการเพาะปล กและการใส ป ย เป นต น ขาดความร ในการควบค มและก าจ ดศ ตร พ ชและโรคพ ชท ถ กต อง การเพาะปล กส วนใหญ จะอาศ ยน าฝนตามธรรมชาต เท าน น ขาดระบบชลประทานและแหล งน าเพ มเต ม ขาดการใช เคร องท นแรงในการเก บเก ยว การขนส งออกจากไร บางส วนย งขาดประส ทธ ภาพ และในบาง พ นท ย งขาดการเอาใจใส ค ณภาพม นส าปะหล งในด านเปอร เซ นต แป งด วย โดยเฉพาะในพ นท ท น ยมซ อ ขายม นส าปะหล งแบบเหมารวม โดยไม พ จารณาเปอร เซ นต แป ง นอกจากน การท เกษตรกรประสบป ญหา ต นท นการเพาะปล กเพ มข นอย างต อเน อง ย งส งผลต อการปฏ บ ต ด านการเตร ยมการเพาะปล กและการด แล พ ชในไร อย างพอเพ ยง ท าให ประส ทธ ภาพในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรต ากว าท ควร ส าหร บโรงงานแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง จากการส ารวจผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งด วยแบบสอบถาม ซ งม ผ ประกอบการท ให ความร วมม อในการตอบแบบสอบถามรวม 54 ราย โดยเป นผ ประกอบการโรงงานแปร ร ปแป งม นส าปะหล ง 27 ราย ลานม นและโรงงานแปรร ปม นอ ดเม ดอ ก 27 ราย พบว า ป ญหาท ผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งพบมาก ได แก ป ญหาปร มาณว ตถ ด บไม ได ตามแผน (ร อยละ 25.93) ป ญหาค ณภาพว ตถ ด บไม ได ตามมาตรฐาน (ร อยละ 11.11) และป ญหาขาดแคลนแรงงานในบาง ช วง (ร อยละ 9.26) ส วนประเด นท ผ ประกอบการต องการได ร บความช วยเหล อจากบ คคลภายนอก ได แก การบร หารการผล ต การตลาด การเง น และการขนส ง ซ งม ส ดส วนของผ ประกอบการท ต องการความ ช วยเหล อในประเด นด งกล าวประมาณร อยละ ของผ ตอบแบบสอบถามท งหมด ในการศ กษาน คณะว จ ยได ท าการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างกลย ทธ การด าเน นธ รก จ และความสามารถในการแข งข นของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ผลจากการศ กษาพบว า การสร างความร วมม อและประสานงานระหว างผ ประกอบการก บท งเกษตรกร/ผ ส งมอบและล กค า จะช วย iii

6 ให องค กรม ความสามารถในการแข งข นด านต างๆ มาก การท าแผนการตลาดอย างสม าเสมอและการ พ ฒนาตลาดใหม ๆ จะช วยส งเสร มความสามารถในการแข งข นขององค กรในหลายๆ ด าน เช นเด ยวก บ การให ความส าค ญก บความพ งพอใจของล กค าในระด บส ง โดยถ อเป นหน งในนโยบายหล กขององค กร นอกจากน องค กรควรให ความส าค ญก บการพ ฒนาความร ความสามารถของบ คลากรในท กระด บ ท ก ต าแหน งและหน าท อย างต อเน อง โดยเฉพาะความร ด านระบบค ณภาพท ได มาตรฐานสากล เช น ระบบ ISO 9000, HACCP (Hazard analysis and critical control point) และ GMP (Good manufacturing practice) เป นต น การให ความส าค ญก บการประหย ดพล งงานก ส งผลต อการเพ มข ดความสามารถในการ แข งข น ท งน เน องจากอ ตสาหกรรมม นส าปะหล งเป นอ ตสาหกรรมท ม ส ดส วนก าไรต อต นท นของส นค าไม มากน ก การม นโยบายด านการประหย ดพล งงานและน าไปปฏ บ ต จร งจะสามารถช วยลดต นท นการผล ต ส นค าลงได มาก ส าหร บโรงงานผล ตเอทานอลเพ อใช เป นเช อเพล ง ในการศ กษาน คณะว จ ยม ได เน นศ กษาประส ทธ ภาพของการผล ตเอทานอลจากม นส าปะหล ง ท งน เน องจากพบว า ป จจ บ นย งม โรงงานท ผล ตเอทานอลจากม นส าปะหล งท เป ดด าเน นการแล วอย ใน จ านวนท น อย แม ว าจะม โรงงานท จดทะเบ ยนเพ อขออน ญาตท าการผล ตเอทานอล ท ระบ ว าจะใช ม น ส าปะหล งเป นว ตถ ด บในการผล ตอย เป นจ านวนมาก จากการส มภาษณ ผ ประกอบการแปรร ปม น ส าปะหล งเป นเอทานอลรายหน งพบว า ป ญหาหล กของอ ตสาหกรรม ค อ ความไม แน นอนของนโยบายใน การส งเสร มพล งงานของภาคร ฐ และป ญหาการก าหนดราคาขายของเอทานอลซ งม ราคาต ากว าต นท น ซ ง ในประเด นหล งน น ทางภาคร ฐได พ จารณาอน ม ต การใช หล กเกณฑ ก าหนดราคาเอทานอลโดยอ างอ ง ต นท นการผล ตในประเทศเป นการช วคราวแล ว ท าให ราคาเอทานอลในป จจ บ นได ปร บต วส งข น สามารถ บรรเทาป ญหาด งกล าวไปได อย างน อยระยะหน ง ส วนป ญหาอ นๆ ท พบ ได แก ป ญหาความสกปรกของ ห วม นสดซ งท าให ทางโรงงานต องเส ยค าใช จ ายในการท าความสะอาดห วม นสดก อนด าเน นการผล ตอย าง มาก เน องจากหากไม ด แลจ ดการให เหมาะสมแล ว จะส งผลต อการท างานของเคร องจ กรท ใช ผล ตได ป ญหาการเร ยนร เทคโนโลย และการบ าร งร กษาเคร องจ กรท ใช ในการผล ตซ งน าเข าจากต างประเทศ และ ป ญหาจากการจ ดเก บผล ตภ ณฑ ซ งส งผลต อความบร ส ทธ ของเอทานอล ส าหร บการขนส งท เก ยวข อง การขนส งในโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศจะเป นการขนส งทางถนนเป นหล ก โดยเกษตรกรจะน ยมใช รถบรรท กขนาดเล ก (รถอ แต น) และรถบรรท กหกล อในการขนส งผล ตผล ส าหร บ การขนส งส นค าออกจากลานม นและโรงงานจะใช รถบรรท กขนาดใหญ ข น ต งแต รถบรรท กหกล อจนถ งรถ ห วลากต คอนเทนเนอร ซ งในกรณ หล ง จะม ส ดส วนการใช ท น อยและเป นการขนส งแป งม นส าปะหล งเพ อ ส งออกเท าน น ป ญหาการขนส งด วยรถบรรท ก ได แก ป ญหารถบรรท กขนาดเล กม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งต า ป ญหาการขนส งไม เต มค นรถ ขาดการรวมผลผล ตของชาวไร แต ละรายเพ อขนส งด วยรถเท ยว เด ยว และการขนส งเก นพ ก ดน าหน กท กฎหมายก าหนด นอกจากน พบว าม การค ดอ ตราค าขนส งท ไม เป น ระบบ ท าให เก ดความไม ย ต ธรรมระหว างผ ว าจ างขนส งและผ ประกอบการขนส ง โดยเฉพาะในการขนส ง iv

7 ผล ตผลออกจากไร ในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งออกจากสถานประกอบการ พบว าย งม โอกาสใน การปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพการขนส งและประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งได เช นเด ยวก บการขนส ง ผล ตผลออกจากไร ของเกษตรกร ส าหร บการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศด วยระบบการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบน น พบว าม การใช ใน 2 ร ปแบบหล ก ค อ การขนส งทางถนนร วมก บทางล าน า และการขนส งทาง ถนนร วมก บทางราง ส าหร บการขนส งทางถนนร วมก บการขนส งทางล าน าด วยเร อโป ะน น ได ม การใช เพ อ ขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ท งม นเส น ม นอ ดเม ด และแป งม นส าปะหล งมานานแล ว เน องจากช วย ประหย ดต นท นการขนส งได มากและสะดวกต อการขนถ ายส นค าข นเร อเด นสม ทรท ท าทอดสมอเร อบร เวณ เกาะส ช ง ในการขนส งต อเน องในร ปแบบน พบว าย งม ส ดส วนการขนส งส นค าขากล บท ต า ซ งสามารถ ปร บปร งเพ อลดต นท นด าเน นการได ส าหร บการขนส งทางถนนร วมก บการขนส งทางรางน น จะใช ขนส งเฉพาะผล ตภ ณฑ แป งม น ส าปะหล งเพ อการส งออก โดยบรรจ ส นค าในต คอนเทนเนอร เท าน น ซ งป จจ บ นย งม ส ดส วนการขนส งใน ร ปแบบน น อย เน องจากระบบการขนส งทางรางของไทยย งขาดความพร อมของโครงสร างพ นฐานและการ อ านวยความสะดวกในการขนส งอย มาก ซ งในประเด นน ทางภาคร ฐก ได พยายามปร บปร งโครงสร าง พ นฐาน โดยได ท มงบประมาณกว าหม นล านบาทในการขยายโครงข ายรถไฟทางค ให เพ มข น เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการเด นรถ และเช อมโยงระบบการขนส งจากภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อมาย ง ฝ งทะเลในภาคตะว นออกและท าเร อแหลมฉบ ง ในด านป ญหาการด าเน นงานขนส งทางรางน น จาก การศ กษาระบบการขนส งแป งม นส าปะหล งส งออกโดยระบบการขนส งต อเน องระหว างทางรถและทางราง ด วยเทคน คการจ าลองสถานการณ ของคณะว จ ย พบว า การลดความไม แน นอนในการขนส งทางรางจะ ช วยลดต นท นการขนส งส นค าของผ ประกอบการกรณ ศ กษาได อย างน อย 6% และในกรณ ท ปร มาณความ ต องการการขนส งส นค าทางรางม มากพอ การเพ มจ านวนขบวนรถไฟต อว นจะช วยประหย ดต นท นการ ขนส งได มากกว า 8% ซ งต วเลขท แสดงน เป นเพ ยงการลดต นท นการขนส งของผ ประกอบการเพ ยงราย เด ยวเท าน น ด งน น หากสามารถปร บปร งระบบการขนส งทางรางให ม ประส ทธ ภาพมากข น ก จะก อให เก ด ประโยชน ต อการพ ฒนาระบบโลจ สต กส ในภาพรวมของท งประเทศเป นอย างมาก การปร บปร งด านระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบน น น บว าม ความส าค ญอย างย งก บ การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของประเทศไทย การท ต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยส งมากเม อเท ยบก บ ประเทศอ น (ร อยละ 18.6 ต อ GDP ในป 2551 ในขณะท ประเทศท พ ฒนาแล วม ต นท นโลจ สต กส ประมาณ ร อยละ 9-11 ต อ GDP เท าน น) ส วนหน งเน องมาจากการท การขนส งส นค าส วนใหญ ในประเทศไทยย ง อาศ ยการขนส งทางถนน ม ได ใช ร ปแบบการขนส งท ม ต นท นการขนส งต อหน วยต า และม ประส ทธ ภาพการ ใช เช อเพล งส ง (เช น การขนส งทางรางและการขนส งทางน า) ในส ดส วนท ส ง ด งน น หากภาคร ฐสามารถ ด าเน นการปร บปร งโครงสร างพ นฐาน รวมท งประส ทธ ภาพการให บร การของการขนส งต อเน องหลาย ร ปแบบ โดยเฉพาะการขนส งทางราง ให ม ประส ทธ ภาพด ได แล ว จะเป นประโยชน ไม เพ ยงแต ใน อ ตสาหกรรมผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งเท าน น ย งจะเป นประโยชน ต ออ ตสาหกรรมส นค าส งออกอ นๆ อ กเป น จ านวนมาก รวมท งจะส งผลถ งการลดต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยได อย างมากอ กด วย v

8 3) แนวนโยบายการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการด าเน นงาน ข อสร ปแนวนโยบายการพ ฒนาระบบการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม น ส าปะหล งในประเทศไทย ม ด งต อไปน ส าหร บเกษตรกร ควรม การอบรมน กว ชาการเกษตรในพ นท อย างต อเน อง เพ อให สามารถน าความร ไป ถ ายทอด รวมท งสามารถช วยแก ป ญหาเก ยวก บการผล ตม นส าปะหล งให แก เกษตรกรได อย างถ กต อง เน องจากน กว ชาการเกษตรในพ นท เป นผ ท ใกล ช ดเกษตรกร การน าระบบการจ ดการความร (Knowledge management) มาใช จะสามารถสน บสน นการถ ายทอดความร ของน กว ชาการเกษตร และส งเสร มการ เร ยนร ของเกษตรกรผ ผล ตม นส าปะหล งไทยได เป นอย างด นอกจากน ควรส งเสร มการให ความร แก เกษตรกรอย างท วถ งและต อเน อง เพ อให เกษตรกรในท กพ นท ได ม การเร ยนร และพ ฒนาความร ความสามารถของตนเองอย างสม าเสมอ ควรม การฝ กอบรมเกษตรกรในเร องต างๆ เพ มเต ม เช น การ ปฏ บ ต ในการเพาะปล กท ถ กต อง ตามหล กเกษตรด ท เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) และ ตามพ นธ สภาพด น และสภาพแวดล อม ในพ นท ของตน การบร หารจ ดการไร การจดบ นท กข อม ลท จ าเป น การน าข อม ลมาใช ประโยชน ในการวางแผนอย างเป นระบบและครบวงจร การจ ดท าบ ญช ธ รก จการเกษตร อย างง าย การก าจ ดและป องก นศ ตร พ ชและโรคพ ชท เหมาะสม การใช เคร องท นแรงท เหมาะสม การ เล อกใช ขนาดรถบรรท กในการขนส ง และการควบค มต นท นการผล ตและต นท นการขนส ง เป นต น ซ งหาก หน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและเอกชน สามารถให การอบรม น าเสนอความร หร อเทคโนโลย การผล ต ท ให ผลส าเร จได จร งแล ว ก จะช วยผล กด นให เกษตรกรในพ นท ปร บเปล ยนว ธ การผล ตตามได เน องจากได เห นความส าเร จจากเกษตรกรรายอ น การส งเสร มการเพาะปล กท ถ กต องตามหล กมาตรฐานจ ดเป นส ง ส าค ญ ท งน เพ อให ว ตถ ด บม นส าปะหล งม ค ณภาพสม าเสมอ ซ งจะส งผลถ งการแปรร ปผล ตภ ณฑ ใน อ ตสาหกรรมต อเน องและการยอมร บค ณภาพผล ตภ ณฑ จากล กค าในต างประเทศด วย นอกจากน ภาคร ฐ ควรจ ดหาแหล งน าเพ มเต มให ก บเกษตรกรท อย ไกลจากแหล งน า แนะน าว ธ การในการเพ มผลผล ตต อไร จ ดต งศ นย เพ อการใช เคร องม อและอ ปกรณ ร วมก นภายในหม บ าน (Village equipment pool center) แนะน าระบบการค ดอ ตราค าขนส งท เหมาะสมให แก เกษตรกร เพ อลดการได เปร ยบเส ยเปร ยบระหว างผ ว าจ างและผ ประกอบการขนส ง รวมท งจ ดหาแนวทางการช วยเหล อในการก เง นลงท นท เหมาะสมให แก เกษตรกร ส าหร บสถานประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง สถานประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งควรเน นกลย ทธ การสร างความร วมม อและ การประสานงานก บเกษตรกรและล กค าอย างต อเน อง และส งเสร มการท าส ญญาตกลงซ อขายก บเกษตรกร (Contract Farming) ควรม การจ ดท าแผนการตลาดอย างสม าเสมอ รวมท งเพ มการท าการตลาดเช งร ก ให ความส าค ญก บค ณภาพส นค าและความพ งพอใจของล กค า พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน อง ด าเน น นโยบายการประหย ดพล งงาน ม การวางแผนกลย ทธ ขององค กร เน นการร บรองระบบและการท างานท vi

9 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย เป นมาตรฐาน เช น HACCP, 5ส และฮาลาล เป นต น รวมท งพ จารณาการลงท นในระบบอ ตโนม ต เพ อลด ป ญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพ อประหย ดพล งงาน ซ งจะช วยลดต นท นการด าเน นงานในระยะยาวได นอกจากน ควรม การช วยเหล อผ ประกอบการรายย อย ในด านการบร หารการผล ต การตลาด การเง น และการขนส ง เพ อส งเสร มศ กยภาพของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งไทย ส าหร บการขนส งท เก ยวข อง ภาคการขนส งควรศ กษาและก าหนดมาตรการการลดต นท นการขนส งโดยการเพ ม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งของรถบรรท ก ซ งการด าเน นการน สามารถท าได ท งว ธ ท ไม ต องเส ยเง น ลงท นมาก เช น การลดการบรรท กท ไม เต มค นรถ การลดการว งรถเท ยวเปล า การเล อกใช ขนาดรถท เหมาะสม การรวมกล มเกษตรกรเพ อประหย ดค าขนส ง การฝ กอบรมพน กงานข บรถเพ อการข บข อย างม ประส ทธ ภาพและปลอดภ ยได ระด บมาตรฐาน การเพ มมาตรฐานบ าร งร กษารถบรรท ก โดยการตรวจสอบ และบ าร งร กษาสภาพรถบรรท กอย างสม าเสมอ ฯลฯ และว ธ ท ต องเส ยเง นลงท น แต ก ม ระยะเวลาค นท นท รวดเร ว เช น การต ดต งอ ปกรณ ลดแรงต านอากาศพลศาสตร การพ จารณาเพ มเพลาและล อของรถบรรท ก เพ อเพ มน าหน กการบรรท กต อเท ยว ซ งนอกจากจะช วยลดต นท นการขนส งให แก ผ ประกอบการแล ว ย ง ช วยลดจ านวนรถบรรท ก อ บ ต เหต และป ญหามลภาวะอ กด วย นอกจากน ผ ประกอบการขนส งควร พ จารณาการควบค มต นท นค าขนส ง และการค ดอ ตราค าขนส งอย างม หล กการ โดยการก าหนดโครงสร าง อ ตราค าขนส งท พ จารณาท งน าหน กบรรท กและระยะทางการขนส ง เพ อให เก ดความย ต ธรรมระหว างผ ว าจ างและผ ประกอบการขนส ง ส าหร บภาคร ฐ โดยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพล งงาน ควรพ จารณาก าหนดกลไกการ สน บสน นโครงการการประหย ดพล งงานเช อเพล งในภาคขนส งร วม เช น การให ความช วยเหล อด าน การเง น (Subsidize) ในการลงท นในโครงการประหย ดพล งงานเช อเพล ง การส งเสร มมาตรการการเพ ม ประส ทธ ภาพการใช พล งงานเช อเพล งต างๆ อย างจร งจ ง เพ อเร งผล กด นให เก ดการน าไปใช จร งใน ภาคเอกชน นอกจากน ควรให การสน บสน นการศ กษาว จ ยเพ อการเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งใน ภาคการขนส งเพ มมากข นด วย ซ งการส งเสร มมาตรการการเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงานเช อเพล งใน ภาคการขนส งทางบกน จ ดเป นแนวทางการลดต นท นการขนส งท ต าและให ผลเร ว จ งควรให ความส าค ญ และเร งด าเน นการ ส าหร บการส งเสร มการขนส งต อเน องหลายร ปแบบ (Multi-modal transportation) ในการ ขนส งทางล าน า ควรสน บสน นการเพ มการใช อรรถประโยชน ของเร อบรรท กส นค า เช นเด ยวก บในร ปแบบ การขนส งอ นๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งและลดต นท นด าเน นการ เช น การพ ฒนาระบบการ แจ งข อม ลข าวสารความต องการขนส งส นค า เพ อประโยชน ในการเจรจาตกลงร บส งส นค าขาไป-ขากล บ ทางเร อ เป นต น ส าหร บการขนส งทางราง ควรปร บปร งประส ทธ ภาพการให บร การในการขนส งส นค าทาง ราง ลดความไม แน นอนในการขนส ง พร อมท งจ ดหาทร พยากรในการขนส ง (ห วรถจ กรและแคร ) เพ มเต ม ให เหมาะสมต อปร มาณความต องการการขนส ง เปล ยนทดแทนห วรถจ กรและแคร ท เก า หมดอาย การใช vii

10 งาน และห วรถจ กรท ม ประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งต า ซ งหากระบบการขนส งน ม ความพร อมในการ ให บร การมากข น ก จะม ผ ประกอบการห นมาใช บร การการขนส งร ปแบบน มากข นมาก ก อให เก ดประโยชน ต อการจ ดการโซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง รวมท งผล ตภ ณฑ ส งออกอ นๆ ในภาพรวมของท ง ประเทศอย างมาก ท งน หากภาคร ฐไม พร อมท จะลงท น อาจพ จารณาเป ดโอกาสให เอกชน รวมท งบร ษ ท ต างชาต เข ามาร วมลงท นโดยใช ระบบให ส มปทาน เพ อเร งสร างโครงสร างพ นฐานของระบบรางเพ มเต มให เพ ยงพอต อความต องการด านการขนส ง สามารถให บร การครอบคล มพ นท อ ตสาหกรรมต างๆ ท วประเทศ และภาคร ฐควรพ จารณาการแปรสภาพร ฐว สาหก จการรถไฟแห งประเทศไทย เพ อยกระด บการให บร การ และเพ มประส ทธ ภาพการท างานให เท ยบเท าภาคเอกชน ซ งการพ ฒนาระบบการขนส งทางรางน จะ สามารถช วยลดต นท นโลจ สต กส ของประเทศไทยได อย างมาก สามารถพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของ ประเทศให เต บโตไปอย างก าวกระโดดได เป นอย างด viii

11 ix

12 x

13 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความส าค ญและท มาของป ญหาว จ ย ว ตถ ประสงค ระเบ ยบว ธ ว จ ย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ 5 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ข อม ลพ นฐานของม นส าปะหล ง การใช ประโยชน จากม นส าปะหล ง อ ตสาหกรรมการแปรร ปม นส าปะหล ง อ ตสาหกรรมท ใช แป งม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บหล กในการแปรร ป อ ตสาหกรรมท ใช แป งม นส าปะหล งเป นว ตถ ด บประกอบ สถานการณ ป จจ บ นของตลาดผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง การส ารวจเอกสารท เก ยวข อง 31 บทท 3 การจ ดการโซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป จจ บ น โซ อ ปทานของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งของประเทศไทย ต วแบบอ างอ งการปฎ บ ต งานโซ อ ปทาน การเพาะปล กและการเก บเก ยวม นส าปะหล ง การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) การรวบรวมและแปรร ปเบ องต นท ลานม นและโรงงานแปรร ป การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การผล ตม นเส น การผล ตม นส าปะหล งอ ดเม ด การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) 69 xi

14 สารบ ญ (ต อ) หน า กลไกการจ าหน ายแป งม นส าปะหล งในประเทศ กลไกการจ าหน ายแป งม นส าปะหล งเพ อการส งออก การแปรร ปท โรงงานผล ตเอทานอล การจ ดหาว ตถ ด บ (Source) การผล ต (Make) การจ ดส ง (Delivery) การวางแผน (Plan) การส งค นส นค า (Return) ป ญหาท พบในอ ตสาหกรรมการผล ตเอทานอลจากห วม นส าปะหล งในป จจ บ น การส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง การแทรกแซงราคาม นส าปะหล ง ตลาดส นค าล วงหน าของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 89 บทท 4 ประส ทธ ภาพของการจ ดการโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ต วว ดประส ทธ ภาพ กล มต วว ดด านค ณภาพ กล มต วว ดด านต นท น กล มต วว ดด านการขนส ง ประส ทธ ภาพการเพาะปล ก การเก บรวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ ต วอย างเกษตรกร ผลจากการเก บรวบรวมข อม ลโดยการส มภาษณ ต วอย างเกษตรกร ต นท นการเพาะปล ก ปร มาณผลผล ตต อไร ค ณภาพของการเพาะปล ก การประมาณอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งระยะใกล ของเกษตรกร ประส ทธ ภาพการแปรร ป การเก บรวบรวมข อม ลโรงงานแปรร ป ต นท นการแปรร ป กลย ทธ ส าหร บผ ผล ตแป งม นส าปะหล ง การเพ มม ลค าของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 143 xii

15 สารบ ญ (ต อ) หน า บทท 5 แนวทางการพ ฒนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพของการจ ดการโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ 148 ม นส าปะหล ง 5.1 การเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล ก พ นธ ว ธ การเพาะปล กท ถ กต อง ปร มาณแป งในม นส าปะหล ง ว ธ การเพ มปร มาณผลผล ตม นส าปะหล งอ นๆ การว เคราะห เปร ยบเท ยบการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบด งเด ม 155 และแบบว ถ ช วภาพ การเพ มประส ทธ ภาพการเพาะปล กอ นๆ การสร างเสถ ยรภาพราคาห วม นส าปะหล งด วยการประก นราคาพ ชผล การเพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ 164 ม นส าปะหล ง 5.4 การเพ มประส ทธ ภาพการขนส ง การเพ มประส ทธ ภาพการใช เช อเพล งของรถบรรท ก แนวทางการค ดอ ตราค าขนส งและการควบค มต นท นการขนส ง การใช ระบบการขนส งต อเน องหลายร ปแบบในการขนส งผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 173 บทท 6 สร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา แนวทางการปร บปร งและพ ฒนาระบบโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 188 เอกสารอ างอ ง 193 ก ตต กรรมประกาศ 313 xiii

16 สารบ ญ (ต อ) ภาคผนวก หน า ก การประช มว ชาการระด บนานาชาต World Tapioca Conference ข เคร องท นแรงท ใช ในการผล ตม นส าปะหล ง 215 ค แบบสอบถาม 221 ค-1 แบบสอบถามเกษตรกรผ ปล กม นส าปะหล ง 223 ค-2 แบบสอบถามผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 233 ง การส ารวจข อม ลจากเกษตรกรกล มต วอย างในจ งหว ดต างๆ 247 ง-1 การส ารวจข อม ลกล มต วอย างเกษตรกร จ าแนกตามพ นท 249 ง-2 ผลการส ารวจข อม ลจากกล มต วอย างเกษตรกร จ าแนกตามจ งหว ด 250 ง-3 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายภาค ต งแต ป พ.ศ ส ารวจโดยส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ง-4 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งและเปอร เซ นต แป งในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ จ การว เคราะห เพ อประมาณอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งระยะใกล ของเกษตรกร 273 จ-1 การเก บและว เคราะห ข อม ลเบ องต น 275 จ-2 การเก บและว เคราะห ข อม ลแบบช นภ ม 281 ฉ การว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง 291 ฉ-1 ต วอย างการว เคราะห ข อม ลต วแปรตอบสนองเช งล าด บ (Ordinal data) 293 ฉ-2 ต วอย างการว เคราะห ความส มพ นธ ส าหร บต วแปรอ สระเช งล าด บ (Ordinal data) 297 ช การศ กษาเปร ยบเท ยบร ปแบบการขนส งแป งม นส าปะหล งเพ อการส งออก 301 ด วยแบบจ าลองสถานการณ บนคอมพ วเตอร ซ การเผยแพร ผลงานของโครงการว จ ยการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของ ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย 309 xiv

17 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1-1 ม ลค าการส งออกของผล ตผลทางการเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ ปร มาณการส งออกของผล ตผลทางการเกษตรของประเทศไทยในป พ.ศ พ นท เพาะปล ก พ นท เก บเก ยว และผลผล ตของม นส าปะหล งในป เพาะปล ก 2549/50 10 และ 2550/ การเปร ยบเท ยบการพ ฒนาพ นธ ม นส าปะหล ง สถานการณ การผล ตม นส าปะหล งของประเทศไทยในช วงต งแต ป พ.ศ ประมาณการความต องการใช ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศ ปร มาณและม ลค าการส งออกผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป พ.ศ ประมาณการความต องการห วม นส าปะหล งสดในป จ านวนผ เก ยวข องในโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในป พ.ศ มาตรฐานม นเส น ม นเส นสะอาด และม นอ ดเม ด ข อม ลของโรงงานผล ตแป งม นส าปะหล งในประเทศไทย ในป พ.ศ มาตรฐานแป งม นส าปะหล ง ระเบ ยบการน าเข าและภาษ น าเข าผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งของประเทศค ค า ค ณล กษณะของห วม นสดแปรสภาพเป นม นเส น ตามท ก าหนดในโครงการแทรกแซง 86 ตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ ค ณล กษณะของห วม นสดแปรสภาพเป นแป งม นส าปะหล ง ตามท ก าหนดในโครงการ 86 แทรกแซงตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ ค าใช จ ายไม รวมภาษ ม ลค าเพ มท ก าหนดจ ายให คล งส นค าร บฝากในโครงการแทรกแซง 87 ตลาดม นส าปะหล ง ป 2551/ มาตรการแทรกแซงตลาดม นส าปะหล งของป 2549/50, ป 2550/51 และ ป 2551/ มาตรฐานม นเส นท ใช ซ อขายในตลาดส นค าเกษตรล วงหน า ต วอย างน ยามของค าว าค ณภาพ (Quality) ต วว ดประส ทธ ภาพด านต างๆ ของโซ อ ปทานผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง จ านวนต วอย างเกษตรกรท เหมาะสมส าหร บการส มส มภาษณ และจ านวนต วอย าง 99 เกษตรกรท ส มภาษณ จร ง ในเขตเพาะปล กท ง 7 จ งหว ด 4-4 ล กษณะทางประชากรศาสตร ของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม การร บร ข อม ลเก ยวก บการปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม สภาพแวดล อมของการเพาะปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม พ นธ และการเตร ยมท อนพ นธ ม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม แนวทางการปฏ บ ต ในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม แนวทางการปฏ บ ต ในการเก บเก ยวผลผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบ 109 แบบสอบถาม 4-10 อ ทธ พลของป จจ ยต างๆ ต อปร มาณเฉล ยของผลผล ตต อไร และเปอร เซ นต แป งเฉล ย 110 xv

18 สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางท หน า 4-11 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายจ งหว ด (เขต 5) ในป เพาะปล ก 2548/ สถานการณ การผล ตม นส าปะหล งของประเทศผ ผล ตส าค ญของโลกในป พ.ศ สร ปเปอร เซ นต แป งในม นส าปะหล งในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ประเภทรถท เกษตรกรใช ในการขนส งม นส าปะหล ง ประเภทของการขนส งและจ านวนต วอย างท ใช ประเภทการขนส งน นๆ อ ตราค าขนส งม นส าปะหล งโดยรวมจากการจ างขนส งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร อ ตราค าขนส งม นส าปะหล งโดยรวมจากการจ างขนส งในหน วยบาทต อก โลกร ม อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามจ งหว ด ในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามจ งหว ด ในหน วยบาทต อก โลกร ม อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามประเภทของรถ ในหน วยบาทต อ 126 ต น-ก โลเมตร 4-21 อ ตราค าขนส งจากการจ างขนส ง โดยแบ งตามประเภทของรถ ในหน วยบาทต อก โลกร ม ต วอย างอ ตราค าขนส งม นส าปะหล งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตรและบาทต อก โลกร ม การเปร ยบเท ยบอ ตราค าขนส งในหน วยบาทต อต น-ก โลเมตร และบาทต อก โลกร ม อ ตราการตอบแบบสอบถามของผ ประกอบการแปรร ปผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล ง ต นท นการผล ตแป งม นส าปะหล งด บ ค าถามและระด บของกลย ทธ การจ ดการ ต วว ดสมรรถนะการแข งข น ความส มพ นธ ระหว างความสามารถในการแข งข นและกลย ทธ ในการจ ดการท ม ค า 138 p-value < ราคาของป ยเคม และระด บการเปล ยนแปลงของราคาเม อเปร ยบเท ยบก บกรณ ฐาน การเปร ยบเท ยบต นท นและผลผล ตของการปล กม นส าปะหล งแบบด งเด มและแบบ 157 ว ถ ช วภาพ 5-3 จ ดค มท นของการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบว ถ ช วภาพ เปร ยบเท ยบก บว ธ ด งเด ม 159 ท ระด บราคาร บซ อ 1.35 บาทต อก โลกร ม 5-4 จ ดค มท นในการท าก าไรของการลงท นปล กม นส าปะหล งแบบด งเด มและแบบว ถ ช วภาพ 160 ภายใต สถานการณ ความไม แน นอนต างๆ 5-5 สร ปผลการศ กษาเพ อเพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานของผ ประกอบการแปรร ป 164 ผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งไทย 5-6 ป จจ ยและพาราม เตอร ท ใช ในการจ าลองสถานการณ การขนส งต อเน อง ต นท นค าขนส งรวมและต นท นค าขนส งรวมท ลดลงจากการเพ มขบวนรถไฟต อว น ต นท นค าขนส งรวมท เพ มข นจากความไม แน นอนของการขนส งทางราง ปร มาณและส ดส วนของแป งม นส าปะหล งท ขนส งทางรางและทางรถ 182 xvi

19 รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ : โครงการการจ ดการโซ อ ปทานและโลจ สต กส ของผล ตภ ณฑ ม นส าปะหล งในประเทศไทย สารบ ญตาราง (ต อ) ตารางผนวกท หน า ง-1 รายละเอ ยดของกล มต วอย างเกษตรกรท ได ส มภาษณ จ าแนกตามพ นท 249 ง-2 ล กษณะทางประชากรศาสตร ของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ งหว ด 250 ง-3 การร บร /บ นท กข อม ลเก ยวก บการปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 252 จ าแนกตามจ งหว ด ง-4 สภาพแวดล อมของการเพาะปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 254 ง-5 พ นธ และการเตร ยมท อนพ นธ ม นส าปะหล งของเกษตรกร 255 ง-6 แนวทางการปฏ บ ต ในการผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 257 ง-7 แนวทางการปฏ บ ต ในการเก บเก ยวผลผล ตม นส าปะหล งของเกษตรกรผ ตอบแบบสอบถาม 262 ง-8 ต นท นการผล ตม นส าปะหล ง รายภาค ต งแต ป พ.ศ ง-9 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งท เช อแป ง 30% ต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ง-10 ราคาร บซ อห วม นส าปะหล งเหมารวมต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ ง-11 เปอร เซ นต แป งในห วม นส าปะหล งต าส ดในเขตพ นท ต างๆ ในป พ.ศ จ-1 จ านวนต วอย างเกษตรกรท เหมาะสมส าหร บแต ละจ งหว ด 281 จ-2 จ านวนข อม ลก บระยะทางขนส ง 282 จ-3 ข อม ลจ าแนกตามระยะทางและการใช รถร บจ างขนส ง 282 จ-4 จ านวนข อม ลค าขนส งระยะใกล ด วยรถร บจ างจ าแนกตามจ งหว ดและประเภทรถ 283 ฉ-1 ผลการตอบสนองของระด บความสามารถในการแข งข นด านค ณภาพของผล ตภ ณฑ 294 จากการวางแผนกลย ทธ ความร วมม อและการประสานงานของก จการ ฉ-2 ผลล พธ ของค าส มประส ทธ ของแบบจ าลอง OLRM จากการว เคราะห ข อม ลความส มพ นธ 295 ระหว างการวางแผนกลย ทธ ความร วมม อและการประสานงานของ ก จการ และระด บความสามารถในการแข งข นด านค ณภาพของผล ตภ ณฑ ฉ-3 Response probabilities ของค าถามท ส าหร บผ ประกอบการท เล อกค าตอบท 296 แตกต างก นในค าถามท 2.15 ฉ-4 ผลของ Likelihood ratio test และ Goodness-of-fit tests 297 ฉ-5 ผลการตอบสนองต อค าถามท 2.5 และค าถามท xvii

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information