ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา"

Transcription

1 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกาย สม าเสมอ 1.2 ผ เร ยนม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ผ เร ยนร จ กป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะ ท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1.4 ผ เร ยนเห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1. ผ เร ยนม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ผ เร ยนสร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการตามจ นตนาการ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ท า) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมคนไทยไร พ ง งานช งน าหน กและว ดส วนส ง จ ดบอร ดให ความร ด านเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมฟ ตบอลล ก งานต อต าน สารเสพต ด ก จกรรม To be number one ก จกรรมว นงดส บบ หร โลก ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อบรมเสร มท กษะช ว ตด านเอดส และเพศศ กษา ก จกรรมก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมค ายล กเส อ เนตรนาร ร นใหญ ก จกรรม Science show ก จกรรม สารคด ส นกบนอกกะลา ก จกรรม สานส มพ นธ C.V.K. ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ก ฬา ธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) โครงการด ร ยางค วงเล ก โครงการ Future kids camps การประกวดข บร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลงระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย การแข งข นท กษะทางว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรมเสร มท กษะทางด านศ ลปะ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโรงเล ก ก จกรรมพ ฒนาท กษะและ ส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม น พฤต กรรมของน กเร ยน 1

2 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 1 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 1 โรงเร ยนได ด าเน นการประช มมอบหมาย และน เทศต ดตามให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท สอดแทรกเน อหาเน น ให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยผ านก จกรรมการเร ยนร ว ชาส ขศ กษา พลศ กษา ก ฬา และว ายน า ดนตร นาฏศ ลป ศ ลปะและท ศศ ลป ม การสร ปและประเม นผลท กภาคเร ยน ให ม การ ช งน าหน ก ว ดส วนส งและทดสอบสมรรถภาพทางกายของน กเร ยน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ส งเสร มให ผ เร ยนปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต 10 ประการ ก จกรรมก ฬาส ภายใน จ ดระบบด แลช วยเหล อ ระบบค ดกรองน กเร ยน ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยนเพ อป องก นสารเสพต ดและความประพฤต ผ ดทางเพศ จ ดบอร ดให ความร เก ยวก บเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมว นงดส บบ หร ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน โรงเร ยนมอบหมายให คร ฝ ายอนาม ยโรงเร ยนรวบรวมข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยน เพ อจ ดท าสารสนเทศภาวะโภชนะการของน กเร ยน น กเร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการได ร บการ พ ฒนาให ด ข น ก จกรรมเด กไทยท าได ก จกรรมคนไทยไร พ ง ตรวจส ขภาพและฉ ดว คซ นโดยเจ าหน าท ศ นย โรงพยาบาลเช ยงรายประชาน เคราะห พ ฒนาปร บปร งสนามก ฬาและสนามเด กเล น รวมท งอ ปกรณ ส าหร บให น กเร ยนออกก าล งกาย มอบหมายให คร เวรประจ าว นอบรมน กเร ยนหน าเสาธงโดยสอดแทรกเน อหาการด แลส ขภาพ และป องก นตนเองไม ให เก ดอ บ ต ภ ย ตรวจส ขภาพ ความสะอาดของเส อผ าและร างกายของน กเร ยนก อนเข าห องเร ยนโดยคร ประจ าช น ส งเสร มให น กเร ยนแปรงฟ นหล งอาหารกลางว น จ ดม มน นทนาการโดยเป ดท ว ว ด ท ศน เป ดเพลงให น กเร ยนหา ความบ นเท งในตอนพ กกลางว น จ ดก จกรรมน นทนาการ เกมการศ กษา การแข งข นก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษา ก ฬาธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) การประกวดข บ ร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลง เสร มท กษะทางศ ลปะ การประกวดวาดภาพในว นส าค ญ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโลกเล ก ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมพ ฒนาท กษะและส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการอย างหลากหลาย เพ อปล กฝ งและส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ส งผลให ผ เร ยนร จ กด แลตนเองให ม ส ขภาพแข งแรง ร กษาส ขภาพอนาม ยส วนตน ม พ ฒนาการทางร างกายเจร ญเต บโตตามว ยโดยเปร ยบเท ยบน าหน กส วนส งก บอาย ตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนาม ย ผ เร ยนร เท าท นและสามารถ ปฏ บ ต ตนให พ นจากส งเสพต ด ส งมอมเมาและอบายม ขต าง ร จ กร กษาตนให ปลอดภ ยจากเหต ความร นแรง อ บ ต เหต ป องก นโรค ป องก นภ ยต างๆ ผ เร ยนร จ กและเข าใจตนเอง ม ความพยายามจะ พ ฒนาและปร บปร งตนเอง ม ความม นคงทางอารมณ และม นใจในตนเอง ม ส มพ นธ ท ด ก บผ อ น ปร บต วและปฏ บ ต ตนต อผ อ นอย างเหมาะสมโดยค าน งถ งส ทธ หน าท องตนเองและผ อ น ผ เร ยนชอบ และเห นประโยชน ในการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬาและน นทนาการ สร างสรรค ผลงานและน าความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว นได อย างเหมาะสม ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 1 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนม การวางแผนท จะพ ฒนาน กเร ยนให ม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยการขอความร วมม อและสน บสน น จากโรงพยาบาลศ นย เช ยงรายประชาน เคราะห สาธารณะส ข หน วยงานราชการ ผ ปกครองและช มชน มอบหมายคร ประจ าช นจ ดท าข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยนในร ปของกราฟเส นเพ อแสดงการเจร ญเต บโตของน กเร ยนแต ละเด อนเท ยบก บเกณฑ มาตรฐาน คร พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษาตามหล กส ตรสถานศ กษา 2

3 มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) 2.1 ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการด งน 2.2 ผ เร ยนม ความเอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ค ายน กเร ยนคร สเต ยนกล มล านนา ก จกรรมร ทร ตน กเร ยนคร สเต ยน 2.3 ต อผ ม พระค ณ ผ เร ยนยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการพระเจ า แข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะ โลกพระค มภ ร ก จกรรมหน าเสาธง ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ก จกรรมว นแม แห งชาต 2.4 ผ เร ยนม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และ ว นพ อแห งชาต ก จกรรมว นคร สตมาส ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย พ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมบ นท กร กการอ าน ก จกรรมศ กษานอกสถานท โครงการ Future kids camp ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรมส บสานภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมบร จาค เพ อผ ประสบภ ยและเด อดร อน เฉล ย โครงการ C.V.K. Opening school พ ธ จบหล กส ตร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมประกาศเก ยรต ค ณ น กเร ยนด เด น งานเสร มสร างระเบ ยบว น ย ก จกรรมอบรมผ ช วยเหล อเจ าพน กงานจราจร งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในสถานศ กษา ก จกรรมมารยาทด ศร C.V.K. ก จกรรม C.V.K. ร กษ โลก ก จกรรมแป งขวดเก าให เป นเง น ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมจากพ ส น อง ก จกรรมว นเยาวชนแห งชาต ก จกรรมกบนอกกะลา ส งประด ษฐ ต นกล า พล งงาน จ ดบอร ดส งแวดล อม ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ Ed-Contest ก จกรรม C.V.K.ภาพเก าเล าอด ต ก จกรรมค ายอน ร กษ ส งแวดล อมก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน 3

4 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 2 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 2 โรงเร ยนสน บสน นส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค โดยคร ผ สอนจ ดการเร ยนการสอนตาม แผนการจ ดการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดความตระหน กในการม ว น ยและความร บผ ดชอบ เช นการมาโรงเร ยนท นเวลา การท างานเป นกล มตามท ได ร บมอบหมาย การเข าแถวเคารพธงชาต การ เข าแถวเด นเข าช นเร ยน การปฏ บ ต ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาดและร กษาด นแดน งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ก จกรรมส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการ พระเจ า การแข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะโลกพระค มภ ร ฝ กให น กเร ยนได ร จ กการแต งกายให เหมาะสมตามกาลเทศะ การม ส มมาคารวะและมารยาทในการร บประทานอาหาร ก จกรรม มารยาทด ศร C.V.K โครงการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน งานเสร มสร างระเบ ยบว น ยในโรงเร ยน ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค น กเร ยนท กคนม สม ดบ นท กการเข าร วมก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน จดบ นท กการท าความด ท ตนท าเป นประจ า ให น กเร ยนเก ดความกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย ก จกรรมหน าเสาธงก จกรรมว นแม แห งชาต ก จกรรมว นพ อแห งชาต พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในโรงเร ยน ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย ก จกรรมว นส าค ญต างๆ เพ อให น กเร ยนได ตระหน กถ งความกต ญญ ต อแผ นด นและผ ม พระค ณ โครงการส บสาน ภ ม ป ญญาท องถ น โครงการ C.V.K. Opening School โครงการแข งข นท กษะทางว ชาการ( Ed-Contest) การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท โครงการ Future Kids Camp ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมประกาศเก ยรต ค ณน กเร ยนด เด น ก จกรรมว นภาษาไทย ก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาถ น ก จกรรมการเร ยนวรรณกรรมพ นบ าน ก จกรรมการเร ยน ว ฒนธรรมของเจ าของภาษา การเร ยนท าอาหารของชาต ตะว นตก ก จกรรมภาษาพาท ก จกรรมศ กษาว ฒนธรรมจ น ก จกรรมการบร จาคทร พย ส งของช วยเหล อผ ประสบภ ยและเด อดร อน ฝ กให น กเร ยนร จ กแบ งป น ช วยเหล อแก คนท ควรให เหมาะสมตามก าล ง จ ดก จกรรมฝ กให น กเร ยนตระหน กร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ใช อ ปกรณ การเร ยนอย างประหย ด ร ค ณค าร วมก จกรรมประหย ดใช น า ไฟ และสาธารณ ปโภคอ นๆ ท งของ ตนเองและส วนรวม ก จกรรม CVK ร กษ โลก ก จกรรมกบนอกละกา และม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากก จกรรมการเร ยนร จ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลายเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ส งผลให ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 21 ผ เร ยนเอ อเฟ อเผ อแผ ม น าใจ ให ความช วยเหล อผ อ น เป นล กท ด ของพ อแม ม ความกต ญญ กตเวท ต อบ พการ และผ ม พระค ณ โดย ประพฤต ตนถ กต องเหมาะสม เป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยนและบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม แสดงความค ดเห นของตนอย างส ภาพ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ นด วยความเข าใจ ม มารยาทท เหมาะสมตามว ฒนธรรมการอย ร วมก น เห นค ณค าและปร บต วตามบร บททางว ฒนธรรมและส งคมท แตกต าง ผ เร ยนร ค ณค าของส งแวดล อม ม ส วนร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม และเป น คนด ของส งคม ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 2 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค อย างต อเน อง ฝ กให ผ เร ยน ม น ส ยอน ร กษ ทร พยากร และใช ทร พยากรอย างประหย ดและค มค า รณรงค อน ร กษ แม น าล าคลอง ประหย ดน า ประหย ดไฟฟ า เพ อให เป นค ณล กษณะท ด ต ดต วผ เร ยนตลอดไป 4

5 มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ท ต วบ งช 3.1 ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน และแสวงหาความร ด วยตนเอง จากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว 3.2 ผ เร ยนม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ดเข ยน และต งค าถาม เพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม 3.3 ผ เร ยนสามารถเร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความ ค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และน าเสนอ ผลงาน ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน โครงการรวมพล งร กการอ าน ( 84 ล านเล ม 11 ป นานม บ ค ) โครงการ Future kids camp โครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมภาษาไทย ภาษาถ น ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวด โครงงานคณ ต ก จกรรมค าย SEM การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว น ว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร การแข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมการ ตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล า พล งงาน ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา เป นต น และการประเม นน กเร ยนเป น รายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน

6 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 3 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 3 โรงเร ยนจ ดก จกรรม/โครงการเพ อพ ฒนาผ เร ยนโดยด าเน นการ โครงการส งเสร มการอ าน โครงการส ปดาห ร ก การอ าน ก จกรรมน กอ านยอดเย ยม ก จกรรมต นกล าว ชาการ โครงการรวมพล งร กการอ าน ( 84 ล านเล ม 11 ป นานม บ ค ) ก จกรรมเดอะพ ซซ าคอมปะน ชวนน องอ าน ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมหน าเสาธง โครงการ Future kids camp โครงการC.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมภาษาไทยภาษาถ น ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงาน คณ ต ก จกรรมค าย SEM การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว นว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมการตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ตอบป ญหา นาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร และน เทศ ให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง ม การปร บปร งภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยนเพ อเป นแหล งเร ยนร และส งเสร มให น กเร ยนใช ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ให ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง ส งผลให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าหา ความร เพ มเต ม เร ยนร ร วมก นเป นกล ม ม การแลกเปล ยนความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ภายในกล ม ผ เร ยนเข าใจในระบบและว ธ การใช เทคโนโลย ในการ ส อสาร ส บค น และน าเสนอข อม ลเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของตนเอง ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 3 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง จ ดประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาหล กส ตรกล ม สาระการเร ยนร พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ให ม การวางแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการรายงานผลการสอนของคร ภาคเร ยนละ 2 คร ง 6

7 มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ท ต วบ งช 4.1 ผ เร ยนม ความสามารถในการสร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ด ของตนเอง 4.2 ผ เร ยนม ความสามารถในการน าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา ด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง 4.3 ผ เร ยนม ความสามารถในการก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ผ เร ยนม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความ ภาคภ ม ใจ ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน โครงการ C.V.K. Opening School โครงการ Future kids camp ก จกรรมภาษาไทย ภาษาถ น ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมร กการอ าน ก จกรรมคล น ก คณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมว น ว ทยาศาสตร ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ด เศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร ก จกรรมการเข ยนเร ยงความ ก จกรรมการฟ งเพลงเล าน ทาน ก จกรรมการอ านเร องท น กเร ยนสนใจ ก จกรรมการแข งข นท กษะความสามารถด านส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ก จกรรมตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ก จกรรมตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรม Science Show ก จกรรมสารคด ส นกบ นอกกะลา และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรม ของน กเร ยน 7

8 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 4 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 4 โรงเร ยนด าเน นการส มมานาเช งปฏ บ ต การ เร องการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนากระบวนการค ด ก าหนดให คร ออกแบบการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช การค ดระด บส ง รวมท งการออกแบบการประเม นผลการค ดอย างเหมาะสมและสอดคล องก บมาตรฐานหล กส ตร เพ อให ผ เร ยนม ความสามารถใน การค ดระด บส ง ท หลากหลายโดยเน นการค ดสร างสรรค การค ดแก ป ญหา และการค ดอย างเป นระบบ จ ดโครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน โครงการ Future kids camp ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมภาษาไทยภาษาถ น ก จกรรมตะกร า ความร ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว นว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร การเข ยนเร ยงความ ก จกรรมการฟ งเพลงเล าน ทาน ก จกรรมการอ านเร องท น กเร ยนสนใจ ก จกรรม การแข งข นท กษะความสามารถด านส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ก จกรรมตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ก จกรรมตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรมประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ก จกรรม Science Show ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา โรงเร ยนได ปร บภ ม ท ศน และพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในบร เวณโรงเร ยน เพ อให คร และน กเร ยนใช ฝ กปฏ บ ต กระบวนการค ดและการสอนแบบโครงงาน ฝ กน กเร ยนจ ดท าแฟ ม สะสมผลงานของตนเอง จ ดก จกรรมศ กษาตลาดน ดอ ดมศ กษา จ ดก จกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการระหว างกล มสาระการเร ยนร ให ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหา ได อย างม สต สมเหต ผล ส งผลให ผ เร ยนสามารถสร ปความค ดและเสนอความค ดจากเร องท อาน ฟ งและด โดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ดของตนเอง ม การน าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาต างๆ โดยใช ภาษาพ ด เข ยน หร อด วยว ธ การอ นๆ ผ เร ยนสามารถก าหนดเป าหมายท จะท าให ส าเร จ ก าหนดทางเล อกต ดส นใจแก ป ญหาได อย างเหมาะสม ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดร เร ม สร างสรรค และพ ฒนาผลงานได ด วยตนเอง ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 3 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนก าหนดแผนพ ฒนาคร เพ อยกระด บความสามารถในการจ ดการเร ยนร ท เน นท กษะกระบวนการค ด โดยพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนการสอนม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล เช น การจ ดก จกรรมการสอนท สอดแทรกกระบวนการค ดว เคราะห แบบ Mind map การ สอนแบบโครงงาน การก าหนดให ผ เร ยนจ ดท าแฟ มสะสมผลงานของตนเอง และจ ดให ม การน าน กเร ยนศ กษาตลอดน ดอ ดมศ กษา อย างต อเน อง ม การต ดตามน เทศการสอนของคร อย าง เป นระบบ รวมท งม การทดสอบผ เร ยนด านการค ดเพ อประเม นความสามารถด านการค ดของน กเร ยนตามท ก าหนดไว ในหล กส ตรสถานศ กษา ออกมาเป นภาพรวมของสถานศ กษา 8

9 มาตรฐานท ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนแต ละกล มสาระการเร ยนร เป นไปตามเกณฑ.2 ผ เร ยนม ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตามหล กส ตร เป นไปตามเกณฑ.3 ผ เร ยนม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน เป นไปตามเกณฑ.4 ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตามเกณฑ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน และผลการ ด มาก ทดสอบระด บชาต ก จกรรมการเร ยนปร บพ นฐานน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 ก จกรรมการ สอนซ อมเสร ม ก จกรรมเร ยนเสร มเพ อเตร ยมสอบ O-Net การแข งข นท กษะความสามารถ ทางด านว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ( Ed-Contest ) ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร การ แข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมสานฝ นส มหาว ทยาล ย โครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมต ว LAS และ NT การทดสอบระหว างภาคและปลายภาคเร ยนโครงการคร จ ตอาสา ก จกรรมพ สอนน อง 9

10 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร เช น โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนและผลการทดสอบระด บชาต การแข งข นท กษะความสามารถทางด านว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ( Ed-Contest) โครงการ C.V.K. Opening School การทดสอบระหว างภาคและปลายภาคเร ยน ประช มและน เทศคร ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลายโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ให เป นไปตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.21 จ ดก จกรรม ทบทวนหล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา และพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ท กกล มสาระการเร ยนร จ ดก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมการเร ยนปร บพ นฐานน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 ก จกรรมเร ยนเสร มเพ อเตร ยมสอบ O-Net ก จกรรมต ว LAS และ NT ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมสานฝ นส มหาว ทยาล ย โครงการคร จ ตอาสา ก จกรรมพ สอนน อง ม การน เทศต ดตามให คร ว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนตามสภาพจร ง และจ ดให ม การสอนซ อมเสร มให ก บน กเร ยนท ไม ผ านเกณฑ การประเม น ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยท ง 8 กล มสาระการเร ยนร เป นไปตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ม ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ได แก ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะ ช ว ต และความสามารถในการใช เทคโนโลย ม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ในภาพรวมเป นไปตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต ของ สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท ในระด บด มาก แนวทางการพ ฒนา ก าหนดแผนพ ฒนาคร ผ สอนโดยการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การการสร างเคร องม อในการว ดและประเม นผล เพ อพ ฒนาท กษะการจ ดท าแบบว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ของอย าง หลากหลายเหมาะสมก บสภาพของผ เร ยนเป นรายบ คคล ก จกรรมการผล ตส อและนวตกรรมทางการเร ยนการสอนของคร ท กกล มสาระการเร ยนร 10

11 มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ท ต วบ งช 6.1 ผ เร ยนม ท กษะในการวางแผนการท างานและด าเน นการ จนส าเร จ 6.2 ผ เร ยนม ท กษะในการท างานอย างม ความส ข ม งพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 6.3 ผ เร ยนม ท กษะในการท างานร วมก บผ อ นได ผ เร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหาความร เก ยวก บ อาช พท ตนเองสนใจ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมโครงงานอาช พระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ก จกรรมค ายล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรม Future kids camp ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานปร บภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยน ก จกรรมสวนสม นไพร ก จกรรม Big clean Day ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมน ก ประด ษฐ น อยว ทยาศาสตร ก จกรรมแป งขวดให เป นเง น ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง การค ดเล อกห วหน าห อง การแบ งกล มการท างานตามท คร มอบหมาย และการ ประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน 11

12 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 6 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 6 โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต เช น ก จกรรมโครงงานอาช พระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ก จกรรมเข าค ายล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรม Future kids camp ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานปร บภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยน ก จกรรมสวนสม นไพร ก จกรรม Big clean Day ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมน กประด ษฐ น อยว ทยาศาสตร ก จกรรมแป งขวดให เป นเง น ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน ม การประช มสร างความตระหน กให คร ผ สอนเห นความส าค ญในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นให ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ในท กกล มสาระการเร ยนร ท กระด บช น และตามโอกาสท เหมาะสม การค ดเล อกห วหน าห อง การแบ งกล มการท างานตามท คร มอบหมาย และ การประเม นผลงานของผ เร ยนท กฝ ายม ส วนร วม ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร การจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลายเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และ ม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ส งผลให ผ เร ยนสามารถท างานอย างเป นข นตอนและเป นระบบ โดยม การวางแผนการท างาน ด าเน นงานตามข นตอนท ก าหนด ม การตรวจสอบ ทบทวน ปร บปร งแก ไขการท างาน จนงานท ด าเน นการบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนด ผ เร ยนเต มใจและพ งพอใจต อการท างานท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานด วยความ กระต อร อร น ต งใจ และพากเพ ยร ยอมร บในค าว พากษ ว จารณ และความค ดเห นและข อเสนอแนะของผ อ น ผ เร ยนม การท างานโดยใช กระบวนการกล มและปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย ให ความร วมม อ แสดงความค ดเห น ยอมร บความค ดเห น เป นผ น าและผ ตามท ด ผ เร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต บอกแหล งข อม ลและแสวงหาความร ในอาช พท ตนเองสนใจ เพ อน าเสนอ แนะน า ช กชวนให ผ อ นเห นประโยชน และค ณค า ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 6 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต คร ผ สอนพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ให สอดแทรกกระบวนการท างาน ร กการท างาน ท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ให ผ เร ยนได ม โอกาสเล อกและต ดส นใจในกระบวนการท างานด วยตนเอง ตลอดจน ให แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาบ รณาการในกระบวนการสอนตามโอกาสท เหมาะสม 12

13 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช ร อย ละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 7.1 คร ม การก าหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสม ผนวกก บการน าบร บท และ ภ ม ป ญญาของ ท องถ นมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนร 7. คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย 7.6 คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหาให แก ผ เร ยน ท งด านการเร ยน และ ค ณภาพช ว ตด วยความเสมอภาค 7.7 คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผล ในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ในการพ ฒนาตามมาตรฐานน โรงเร ยนได ก าหนดให ม การพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร งานพ ฒนา แผนการจ ดการเร ยนร งานจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก จกรรม การผล ตส อ การเร ยนการสอน งานว ดและประเม นผลการเร ยนร งานว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล งานให ค าปร กษา งานว จ ยใน ช นเร ยน โครงการเข าแถวส มหาว ทยาล ย งานบร การเง นก ย มเพ อ การศ กษา ก จกรรมศ กษานอกสถานท ก จกรรมประกวดมารยาท แข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมพ ช วยน องเพ อนช วยเพ อน ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมสานส มพ นธ คร ก บผ ปกครอง งานอบรมจร ยธรรม น กเร ยน ก จกรรมว นไว คร ก จกรรมว นแม ก จกรรมว นพ อ การ ประช มคร ตามกล มสาระการเร ยนร การส งคร เข าร บการอบรม และพ ฒนาท กษะกระบวนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมพ ฒนาการอ าน-เข ยนเจ าหน าท บ ญช พ นฐาน 13

14 ท ต วบ งช ร อย ละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 7 เพ อให บรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 7 โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการ โดยส งเสร มการท างานเป นหม คณะ สน บสน นส งเสร มและจ ดส งคร ท กคนให ม โอกาสเข าร บการอบรมประสบการณ ว ชาช พคร เพ อพ ฒนาตนเอง ตามท หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และสถานศ กษาจ ดร วมก บสถาบ น/ส าน กพ มพ ต างๆ งานพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร งานพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร งานจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก จกรรมการผล ตส อ การเร ยนการสอน งานว ดและประเม นผลการเร ยนร งานว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล งานให ค าปร กษา งานว จ ยในช นเร ยน โครงการเข าแถวส มหาว ทยาล ย งานบร การเง นก ย มเพ อการศ กษา ก จกรรมศ กษานอกสถานท ก จกรรมประกวดมารยาท แข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมพ ช วยน องเพ อนช วยเพ อน ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมสานส มพ นธ คร ก บผ ปกครอง งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ก จกรรมว นไว คร ก จกรรมว นแม ก จกรรมว นพ อ โรงเร ยนได จ ดหาเอกสารหล กส ตร ค ม อการสอนและเอกสารท เก ยวก บงานว ชาช พคร ให คร ได เบ กเพ อศ กษาและพ ฒนาการเร ยนการสอน ม การน เทศให ค าปร กษาอย างก ลยาณม ตรโดย ห วหน ากล มสาระการเร ยนร และบ คลากรผ เก ยวข อง ในเร องการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร การว จ ยในช นเร ยน ม การสอดแทรกระเบ ยบแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต การสอน และงานในหน าท ต างๆ ในการประช มประจ าเด อน การประช มคร ตามกล มสาระการเร ยนร การประช มคร ตามช วงช นต างๆ อย เสมอ 14

15 ผลการพ ฒนา จากส งเสร มและสน บสน นให คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท าให คร สามารถก าหนดเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนครอบคล ม ท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะส าค ญ และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท สอดคล องก บความม งหมายของหล กส ตรสกถานศ กษา คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล ใช ข อม ลจากการว เคราะห ผ เร ยนมาใช ในการวางแผนจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนให สอดคล องก บความแตกต างระหว างบ คคล คร ออกแบบการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ว ธ สอน เทคน คการสอนท หลากหลาย และจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามแผนการจ ดการเร ยนร ท ก าหนด คร ใช ส อและเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร และน าบทร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมาบ รณาการ ในการจ ดการเร ยนร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ให ความช วยเหล อให ค าแนะน า ค าปร กษาและแก ไขป ญหาของผ เร ยนท งด านการเร ยนและค ณภาพช ว ต ด วยความเท าเท ยมก น คร ม การศ กษาว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และใช ผลว จ ยในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา ม จรรจาบรรณในว ชาช พ ปฏ บ ต งานสอนตามกล มสาระท ได ร บมอบหมาย และม งม นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามท หล กส ตรก าหนด ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 7 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา สน บสน นให คร ม การน าว ทยากรท องถ นช วยในการจ ดการศ กษาอย างหลากหลาย ส งเสร มคร เข าร วมก จกรรมของช มชน จ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นระหว างโรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชนและองค กรภายนอก จ ดประช มเช งปฏ บ ต การวางแผนการใช หล กส ตรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 1

16 มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาผ เร ยน ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ใช ข อม ล ในการพ ฒนาตามมาตรฐานน โรงเร ยนได ก าหนดให ม การน เทศภายใน จ ดส งคร และ บ คลากรเข าร วมก บอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานตามท ร บผ ดชอบ ผ บร หารใช เวลาใน การประช ม/อบรม/ส มมนาตามท หน วยงานต นส งก ดจ ด แต งต งคร และบ คลากรให ปฏ บ ต 8.3 ผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการ และการจ ดการ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมาย หน าท ต างๆ อย างเหมาะสมตามความสามารถ และประสบการณ ผ บร หารเป นผ น าในการ เปล ยนแปลงการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ผ บร หารไปร วมงานของช มชน เช น พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาสมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ 8.4 ตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บ พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอย พ ธ ถวายพวง มาลาในว นป ยะมหาราช ร วมนม สการพระเจ าว นอาท ตย ในคร สตจ กรท องถ น ผ บร หาร 8. การกระจายอ านาจ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการบร หาร ได ร บมอบหมายงานจากเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ผ บร หารเป นผ น า ในการประช มคร ประจ าเด อน กรรมการบร หารภายในโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา 8.6 จ ดการศ กษา ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส เคร อข ายผ ปกครอง ผ ปกครองน กเร ยน ช มชน และคณะคร ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ผ บร หารม การส ารวจความพ งพอใจของคร บ คลากร ผ เร ยน ผ ปกครอง และ การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและเต มเวลา เฉล ย ผ ม ส วนเก ยวข องในการบร หารจ ดการศ กษา ผ บร หารให ม การรายงานผลการด าเน นงาน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อสาธารณะชนท กส นป การศ กษา สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม 16

17 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 8 เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 8 โดยการด าเน นงานการน เทศภายใน จ ดส งคร และบ คลากรเข าร วมก บอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานตามท ร บผ ดชอบ ผ บร หารให ความส าค ญในการประช ม/อบรม/ส มมนาตามท หน วยงานต นส งก ด แต งต งคร และบ คลากรให ปฏ บ ต หน าท ต างๆ อย างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ ผ บร หารเป นผ น าในการเปล ยนแปลง การบร หารจ ดการให ท กฝ ายม ส วนร วมโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ใช ผลการว จ ยในการพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการศ กษา ผ บร หารไปร วมงานของช มชน เช น พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระบรมราช น นาถ พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอย พ ธ ถวายพวงมาลาในว นป ยะมหาราช ร วมนม สการพระเจ าว นอาท ตย ในคร สตจ กรท องถ น ผ บร หารได แต งต งและร บมอบหมายงานบร หารจ ดการศ กษา จากม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย และเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพ เป นผ น าในการประช มคร ประจ าเด อน กรรมการบร หารภายในโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ผ ปกครองน กเร ยน ช มชน และคณะคร ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ผ บร หารม การส ารวจความพ งพอใจของคร บ คลากร ผ เร ยน ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข อง และ รายงานผลการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อสาธารณะชนท กส นป การศ กษา ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรม/งานผ บร หาร ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลสารสนเทศต างๆ เพ อน ามาใช ในการวางแผนพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ก าหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ในอนาคต กระต นคร และบ คลากรให ร วมม อในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม โดยเป ดโอกาสให คร ผ เร ยน ผ ปกครองและช มชน ได ร บร แสดงความ ค ดเห นและข อเสนอแนะ น าผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการศ กษา ผ บร หารจ ดการการศ กษาตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร ม และพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจและม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข อง ได แก ผ เร ยน ผ ปกครองและช มชน พ งพอใจผลการบร หารจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน ผ บร หารสามารถให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาอย างเต มความสามารถ ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 6 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา ก าหนดแผนพ ฒนาการประชาส มพ นธ ผลการด าเน นงานของโรงเร ยนให ม ความหลากหลายและท วถ งผ ม ส วนเก ยวข อง จ ดประช มน เทศต ดตามงาน ให บ คลากรท กคนม ส วนร วมใน การพ ฒนาการบร หารงานของโรงเร ยน ให ม การน าผลการว จ ยและผลการประเม นตนเอง (SAR) ของสถานศ กษามาปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 17

18 มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบ ก าหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษาก าก บ ต ดตาม ด แล และข บเคล อนการด าเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนา สถานศ กษา ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนม การด าเน นการแต งต งคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา การแต งต ง กรรมการบร หารภายใน โดยหน วยงานต นส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศ ม การน าเสนอโครงสร างการบร หารภายในโรงเร ยนต อคณะกรรมการสถานศ กษา ให ม การ เผยแพร และประชาส มพ นธ ผลงานของโรงเร ยน จ ดให ม การประช มผ ปกครองและช มชน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ประช มคร ประจ าเด อน เพ อช แจงประชาส มพ นธ นโยบาย แนวทางการ บร หารจ ดการของโรงเร ยน ม การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมบ าน ช มชน โรงเร ยน โดยย ด หล กร วมค ดร วมท าในด านการจ ดการระด บทร พยากรเพ อการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา จ ดประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ภาค 4 ฝ าย เพ อช แจงถ งภารก จ/ งานของโรงเร ยนและความส าค ญของการม ส วนร วมของกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชน ม การต ดต อประสานงานและม หน งส อเช ญให ผ ปกครองน กเร ยนและ ช มชนเข ามาม บทบาทในก จกรรม/งาน/โครงการของโรงเร ยนเพ อร วมก นพ ฒนาค ณภาพ ของผ เร ยน โรงเร ยนม การน าเสนอมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ของสถานศ กษา ให คณะกรรมการสถานศ กษาพ จารณาเห นชอบก อนน าไปปฏ บ ต การ 18

19 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 9 โรงเร ยนเช ยงรายว ทยาคมเป นโรงเร ยนส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย การแต งต งคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา และคณะกรรมการบร หารภายในของโรงเร ยน ต องได ร บการแต งต งจากม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย น าเสนอโครงสร างการบร หารโรงเร ยนเพ อขอความเห นชอบต อคณะกรรมการสถานศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา เสนอแนวทางและม ส วนร วมในการบร หารจ ดการด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไปของโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาส งเสร มให ม การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ตลอดจนว ทยากรภายนอกและภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเสร มสร างพ ฒนาการของน กเร ยนท กด าน รวมท งส บสานจาร ตประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของช มชน และท องถ น ม การจ ดประช มพบปะระหว างคณะกรรมการบร หารสถานศ กษาก บคณะคร ของโรงเร ยน เพ อช แจงแนวทางการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โรงเร ยนจ ดให ม การเผยแพร และประชาส มพ นธ ผลงานของโรงเร ยน จ ดการประช มผ ปกครองและช มชน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ประช มคร ประจ าเด อน เพ อช แจงประชาส มพ นธ นโยบาย แนว ทางการบร หารจ ดการของโรงเร ยน ม การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมบ าน ช มชน โรงเร ยน โดยย ดหล กร วมค ดร วมท าในด านการจ ดการระด บทร พยากรเพ อการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา ม การจ ด ประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ภาค 4 ฝ าย เพ อช แจงถ งภารก จ/งานของโรงเร ยนและความส าค ญของการม ส วนร วมของกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชน ม การ ต ดต อประสานงาน และม หน งส อเช ญให ผ ปกครองน กเร ยนและช มชนเข ามาม บทบาทในก จกรรม/งาน/โครงการของโรงเร ยนเพ อร วมก นพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน โรงเร ยนม การน าเสนอมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ของสถานศ กษา ให คณะกรรมการ สถานศ กษาพ จารณาเห นชอบก อนน าไปปฏ บ ต การ ผลการพ ฒนา คณะกรรมการสถานศ กษาม ความร ความเข าใจและสามารถปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.243 ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการบร หารจ ดการและการปฏ บ ต หน าท ของสถานศ กษาข นพ นฐานท เป นน ต บ คคลในส งก ดเขตพ นท การศ กษา พ.ศ.246 มาตรา 26 และระเบ ยบอ นๆ คณะกรรมการสถานศ กษาม การก าก บ ต ดตาม ด แลและข บเคล อนการด าเน นงานของสถานศ กษาให เก ดประโยชน ส งส ด และบรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย โดยผ ปกครอง ช มชน ศ ษย เก า องค กรปกครองส วนท องถ น และผ ท ม ส วนเก ยวข องม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษา และม ความพ งพอใจต อการบร หารจ ดการ ของคณะกรรมการสถานศ กษา ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 9 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา จ ดให ม การประช มพบปะระหว างคณะกรรมการสถานศ กษาก บคณะคร ภาคเร ยนละ 1 คร ง เพ อสร างความส มพ นธ ความอบอ น ความค นเคยและความเป นน าหน งใจเด ยวก น ม การก าก บและต ดตามการด าเน นงานตามแผนของโรงเร ยนอย างต อเน อง 19

20 มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ท ต วบ งช 10.1 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสม และสอดคล องก บท องถ น 10.2 สถานศ กษาม การจ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลาย ให ผ เร ยนเล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ 10.3 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร ม และตอบสนองความต องการความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน 10.4 สถานศ กษาม การสน บสน นให คร จ ดกระบวนการ เร ยนร ท เน นผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง 10. สถานศ กษาม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ 10.6 สถานศ กษาม การจ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ในการพ ฒนาตามมาตรฐานท 10 โรงเร ยนได ก าหนดให ม การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ม การจ ดท าโครงสร างรายว ชาพ นฐาน รายว ชาเพ มเต มและก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให คร เข าร บการอบรมการพ ฒนาหล กส ตรการเร ยน การสอน อบรมการพ ฒนาท กษะการจ ดการเร ยนร และเทคน คการสอนของคร ก จกรรมการเร ยน การสอนโดยภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม ว ายน า ภาษาอ งกฤษ ภาษาจ นและคณ ตศาสตร ก จกรรมคร จ ตอาสา โครงการ Future kids camp โครงการน กธ รก จน อย แนะแนวการศ กษาต อระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญและสายอาช พ แนะแนวการศ กษา ต อระด บ ม.1 และ ม.4 ในโรงเร ยนเช ยงรายว ทยาคม จากโรงเร ยนเคร อข ายและสมาคมโรงเร ยน เอกชนจ งหว ดเช ยงราย แนะแนวการศ กษาต อระด บอ ดมศ กษา ก จกรรมแนะแนวในช นเร ยน งานบร การให ค าปร กษาต างๆ ก บผ เร ยน ก จกรรมการเข าค ายบ รณาการ SEM โครงการธนาคาร โรงเร ยน ก จกรรมล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร น กศ กษาว ชาการ ก จกรรมช มน ม งานระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน ก จกรรมการประช มผ ปกครอง เคร อข ายผ ปกครอง ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรม เย ยมบ านน กเร ยน เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม 20

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท

แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร รายว ชา ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา คอมพ วเตอร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บงานคอมพ วเตอร แอน เมช น แผนการจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information