ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา"

Transcription

1 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกาย สม าเสมอ 1.2 ผ เร ยนม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ผ เร ยนร จ กป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษและ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะ ท เส ยงต อความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1.4 ผ เร ยนเห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม 1. ผ เร ยนม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ผ เร ยนสร างผลงานจากการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร /นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการตามจ นตนาการ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ท า) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมคนไทยไร พ ง งานช งน าหน กและว ดส วนส ง จ ดบอร ดให ความร ด านเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมฟ ตบอลล ก งานต อต าน สารเสพต ด ก จกรรม To be number one ก จกรรมว นงดส บบ หร โลก ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน การทดสอบสมรรถภาพทางกาย อบรมเสร มท กษะช ว ตด านเอดส และเพศศ กษา ก จกรรมก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมค ายล กเส อ เนตรนาร ร นใหญ ก จกรรม Science show ก จกรรม สารคด ส นกบนอกกะลา ก จกรรม สานส มพ นธ C.V.K. ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ก ฬา ธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) โครงการด ร ยางค วงเล ก โครงการ Future kids camps การประกวดข บร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลงระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย การแข งข นท กษะทางว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ก จกรรมเสร มท กษะทางด านศ ลปะ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโรงเล ก ก จกรรมพ ฒนาท กษะและ ส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม น พฤต กรรมของน กเร ยน 1

2 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 1 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 1 โรงเร ยนได ด าเน นการประช มมอบหมาย และน เทศต ดตามให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท สอดแทรกเน อหาเน น ให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยผ านก จกรรมการเร ยนร ว ชาส ขศ กษา พลศ กษา ก ฬา และว ายน า ดนตร นาฏศ ลป ศ ลปะและท ศศ ลป ม การสร ปและประเม นผลท กภาคเร ยน ให ม การ ช งน าหน ก ว ดส วนส งและทดสอบสมรรถภาพทางกายของน กเร ยน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ส งเสร มให ผ เร ยนปฏ บ ต ตนตามส ขบ ญญ ต 10 ประการ ก จกรรมก ฬาส ภายใน จ ดระบบด แลช วยเหล อ ระบบค ดกรองน กเร ยน ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยนเพ อป องก นสารเสพต ดและความประพฤต ผ ดทางเพศ จ ดบอร ดให ความร เก ยวก บเพศศ กษาและสารเสพต ดให โทษ ก จกรรมว นงดส บบ หร ก จกรรมว นเอดส โลก ก จกรรมว นวาเลนไทน โรงเร ยนมอบหมายให คร ฝ ายอนาม ยโรงเร ยนรวบรวมข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยน เพ อจ ดท าสารสนเทศภาวะโภชนะการของน กเร ยน น กเร ยนท ม ภาวะท พโภชนาการได ร บการ พ ฒนาให ด ข น ก จกรรมเด กไทยท าได ก จกรรมคนไทยไร พ ง ตรวจส ขภาพและฉ ดว คซ นโดยเจ าหน าท ศ นย โรงพยาบาลเช ยงรายประชาน เคราะห พ ฒนาปร บปร งสนามก ฬาและสนามเด กเล น รวมท งอ ปกรณ ส าหร บให น กเร ยนออกก าล งกาย มอบหมายให คร เวรประจ าว นอบรมน กเร ยนหน าเสาธงโดยสอดแทรกเน อหาการด แลส ขภาพ และป องก นตนเองไม ให เก ดอ บ ต ภ ย ตรวจส ขภาพ ความสะอาดของเส อผ าและร างกายของน กเร ยนก อนเข าห องเร ยนโดยคร ประจ าช น ส งเสร มให น กเร ยนแปรงฟ นหล งอาหารกลางว น จ ดม มน นทนาการโดยเป ดท ว ว ด ท ศน เป ดเพลงให น กเร ยนหา ความบ นเท งในตอนพ กกลางว น จ ดก จกรรมน นทนาการ เกมการศ กษา การแข งข นก ฬาส ภายในโรงเร ยน ก ฬาน กเร ยนเขตพ นท การศ กษา ก ฬาธนาคารโรงเร ยน(ธนาคารออมส น) การประกวดข บ ร องเพลงไทยล กท งและเต นประกอบเพลง เสร มท กษะทางศ ลปะ การประกวดวาดภาพในว นส าค ญ ก จกรรมช มน มนาฏศ ลป ก จกรรมการแสดงละครโลกเล ก ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมพ ฒนาท กษะและส นทร ยภาพด านดนตร พ นเม อง ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการอย างหลากหลาย เพ อปล กฝ งและส งเสร มให ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ส งผลให ผ เร ยนร จ กด แลตนเองให ม ส ขภาพแข งแรง ร กษาส ขภาพอนาม ยส วนตน ม พ ฒนาการทางร างกายเจร ญเต บโตตามว ยโดยเปร ยบเท ยบน าหน กส วนส งก บอาย ตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนาม ย ผ เร ยนร เท าท นและสามารถ ปฏ บ ต ตนให พ นจากส งเสพต ด ส งมอมเมาและอบายม ขต าง ร จ กร กษาตนให ปลอดภ ยจากเหต ความร นแรง อ บ ต เหต ป องก นโรค ป องก นภ ยต างๆ ผ เร ยนร จ กและเข าใจตนเอง ม ความพยายามจะ พ ฒนาและปร บปร งตนเอง ม ความม นคงทางอารมณ และม นใจในตนเอง ม ส มพ นธ ท ด ก บผ อ น ปร บต วและปฏ บ ต ตนต อผ อ นอย างเหมาะสมโดยค าน งถ งส ทธ หน าท องตนเองและผ อ น ผ เร ยนชอบ และเห นประโยชน ในการเข าร วมก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร นาฏศ ลป ก ฬาและน นทนาการ สร างสรรค ผลงานและน าความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจ าว นได อย างเหมาะสม ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 1 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนม การวางแผนท จะพ ฒนาน กเร ยนให ม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ โดยการขอความร วมม อและสน บสน น จากโรงพยาบาลศ นย เช ยงรายประชาน เคราะห สาธารณะส ข หน วยงานราชการ ผ ปกครองและช มชน มอบหมายคร ประจ าช นจ ดท าข อม ลน าหน กส วนส งน กเร ยนในร ปของกราฟเส นเพ อแสดงการเจร ญเต บโตของน กเร ยนแต ละเด อนเท ยบก บเกณฑ มาตรฐาน คร พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ส ขศ กษาและพลศ กษาตามหล กส ตรสถานศ กษา 2

3 มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) 2.1 ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการด งน 2.2 ผ เร ยนม ความเอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ค ายน กเร ยนคร สเต ยนกล มล านนา ก จกรรมร ทร ตน กเร ยนคร สเต ยน 2.3 ต อผ ม พระค ณ ผ เร ยนยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท แตกต าง ส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการพระเจ า แข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะ โลกพระค มภ ร ก จกรรมหน าเสาธง ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ก จกรรมว นแม แห งชาต 2.4 ผ เร ยนม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และ ว นพ อแห งชาต ก จกรรมว นคร สตมาส ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย พ ฒนาส งแวดล อม ก จกรรมบ นท กร กการอ าน ก จกรรมศ กษานอกสถานท โครงการ Future kids camp ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรมส บสานภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมบร จาค เพ อผ ประสบภ ยและเด อดร อน เฉล ย โครงการ C.V.K. Opening school พ ธ จบหล กส ตร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรมประกาศเก ยรต ค ณ น กเร ยนด เด น งานเสร มสร างระเบ ยบว น ย ก จกรรมอบรมผ ช วยเหล อเจ าพน กงานจราจร งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในสถานศ กษา ก จกรรมมารยาทด ศร C.V.K. ก จกรรม C.V.K. ร กษ โลก ก จกรรมแป งขวดเก าให เป นเง น ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมจากพ ส น อง ก จกรรมว นเยาวชนแห งชาต ก จกรรมกบนอกกะลา ส งประด ษฐ ต นกล า พล งงาน จ ดบอร ดส งแวดล อม ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ Ed-Contest ก จกรรม C.V.K.ภาพเก าเล าอด ต ก จกรรมค ายอน ร กษ ส งแวดล อมก จกรรมการเร ยนการสอนแบบบ รณาการ และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน 3

4 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 2 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 2 โรงเร ยนสน บสน นส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค โดยคร ผ สอนจ ดการเร ยนการสอนตาม แผนการจ ดการเร ยนร ท ส งเสร มให ผ เร ยนเก ดความตระหน กในการม ว น ยและความร บผ ดชอบ เช นการมาโรงเร ยนท นเวลา การท างานเป นกล มตามท ได ร บมอบหมาย การเข าแถวเคารพธงชาต การ เข าแถวเด นเข าช นเร ยน การปฏ บ ต ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาดและร กษาด นแดน งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ก จกรรมส ปดาห ฟ นฟ พ ฒนาค ณภาพช ว ต งานนม สการ พระเจ า การแข งข นพระค มภ ร รายการซ ปเปอร จ วเจาะโลกพระค มภ ร ฝ กให น กเร ยนได ร จ กการแต งกายให เหมาะสมตามกาลเทศะ การม ส มมาคารวะและมารยาทในการร บประทานอาหาร ก จกรรม มารยาทด ศร C.V.K โครงการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน งานเสร มสร างระเบ ยบว น ยในโรงเร ยน ก จกรรมซ อมเสร มค ณล กษณะอ นพ งประสงค น กเร ยนท กคนม สม ดบ นท กการเข าร วมก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณะประโยชน จดบ นท กการท าความด ท ตนท าเป นประจ า ให น กเร ยนเก ดความกต ญญ กตเวท แก ผ ม พระค ณ ร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย ก จกรรมหน าเสาธงก จกรรมว นแม แห งชาต ก จกรรมว นพ อแห งชาต พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา ก จกรรมว นไหว คร ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด งานส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมในโรงเร ยน ก จกรรมส งเสร มความซ อส ตย ก จกรรมว นส าค ญต างๆ เพ อให น กเร ยนได ตระหน กถ งความกต ญญ ต อแผ นด นและผ ม พระค ณ โครงการส บสาน ภ ม ป ญญาท องถ น โครงการ C.V.K. Opening School โครงการแข งข นท กษะทางว ชาการ( Ed-Contest) การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร นอกสถานท โครงการ Future Kids Camp ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมประกาศเก ยรต ค ณน กเร ยนด เด น ก จกรรมว นภาษาไทย ก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาถ น ก จกรรมการเร ยนวรรณกรรมพ นบ าน ก จกรรมการเร ยน ว ฒนธรรมของเจ าของภาษา การเร ยนท าอาหารของชาต ตะว นตก ก จกรรมภาษาพาท ก จกรรมศ กษาว ฒนธรรมจ น ก จกรรมการบร จาคทร พย ส งของช วยเหล อผ ประสบภ ยและเด อดร อน ฝ กให น กเร ยนร จ กแบ งป น ช วยเหล อแก คนท ควรให เหมาะสมตามก าล ง จ ดก จกรรมฝ กให น กเร ยนตระหน กร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม ใช อ ปกรณ การเร ยนอย างประหย ด ร ค ณค าร วมก จกรรมประหย ดใช น า ไฟ และสาธารณ ปโภคอ นๆ ท งของ ตนเองและส วนรวม ก จกรรม CVK ร กษ โลก ก จกรรมกบนอกละกา และม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากก จกรรมการเร ยนร จ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลายเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ส งผลให ผ เร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 21 ผ เร ยนเอ อเฟ อเผ อแผ ม น าใจ ให ความช วยเหล อผ อ น เป นล กท ด ของพ อแม ม ความกต ญญ กตเวท ต อบ พการ และผ ม พระค ณ โดย ประพฤต ตนถ กต องเหมาะสม เป นน กเร ยนท ด ของโรงเร ยนและบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม แสดงความค ดเห นของตนอย างส ภาพ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ นด วยความเข าใจ ม มารยาทท เหมาะสมตามว ฒนธรรมการอย ร วมก น เห นค ณค าและปร บต วตามบร บททางว ฒนธรรมและส งคมท แตกต าง ผ เร ยนร ค ณค าของส งแวดล อม ม ส วนร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม และเป น คนด ของส งคม ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 2 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค อย างต อเน อง ฝ กให ผ เร ยน ม น ส ยอน ร กษ ทร พยากร และใช ทร พยากรอย างประหย ดและค มค า รณรงค อน ร กษ แม น าล าคลอง ประหย ดน า ประหย ดไฟฟ า เพ อให เป นค ณล กษณะท ด ต ดต วผ เร ยนตลอดไป 4

5 มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ท ต วบ งช 3.1 ผ เร ยนม น ส ยร กการอ าน และแสวงหาความร ด วยตนเอง จากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว 3.2 ผ เร ยนม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ดเข ยน และต งค าถาม เพ อค นคว าหาความร เพ มเต ม 3.3 ผ เร ยนสามารถเร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความ ค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ผ เร ยนสามารถใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และน าเสนอ ผลงาน ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน โครงการรวมพล งร กการอ าน ( 84 ล านเล ม 11 ป นานม บ ค ) โครงการ Future kids camp โครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมภาษาไทย ภาษาถ น ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวด โครงงานคณ ต ก จกรรมค าย SEM การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว น ว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร การแข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมการ ตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล า พล งงาน ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา เป นต น และการประเม นน กเร ยนเป น รายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน

6 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 3 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 3 โรงเร ยนจ ดก จกรรม/โครงการเพ อพ ฒนาผ เร ยนโดยด าเน นการ โครงการส งเสร มการอ าน โครงการส ปดาห ร ก การอ าน ก จกรรมน กอ านยอดเย ยม ก จกรรมต นกล าว ชาการ โครงการรวมพล งร กการอ าน ( 84 ล านเล ม 11 ป นานม บ ค ) ก จกรรมเดอะพ ซซ าคอมปะน ชวนน องอ าน ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมหน าเสาธง โครงการ Future kids camp โครงการC.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมภาษาไทยภาษาถ น ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงาน คณ ต ก จกรรมค าย SEM การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว นว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมการตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ตอบป ญหา นาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร และน เทศ ให คร จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย างต อเน อง ม การปร บปร งภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยนเพ อเป นแหล งเร ยนร และส งเสร มให น กเร ยนใช ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ให ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน อง ส งผลให ผ เร ยนม น ส ยร กการอ านและแสวงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และส อต างๆ รอบต ว ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าหา ความร เพ มเต ม เร ยนร ร วมก นเป นกล ม ม การแลกเปล ยนความค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น ม ความร บผ ดชอบต อหน าท ภายในกล ม ผ เร ยนเข าใจในระบบและว ธ การใช เทคโนโลย ในการ ส อสาร ส บค น และน าเสนอข อม ลเพ อพ ฒนาการเร ยนร ของตนเอง ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 3 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง จ ดประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาหล กส ตรกล ม สาระการเร ยนร พ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ให ม การวางแผนการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนและการรายงานผลการสอนของคร ภาคเร ยนละ 2 คร ง 6

7 มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล ท ต วบ งช 4.1 ผ เร ยนม ความสามารถในการสร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ด ของตนเอง 4.2 ผ เร ยนม ความสามารถในการน าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา ด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง 4.3 ผ เร ยนม ความสามารถในการก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ผ เร ยนม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงานด วยความ ภาคภ ม ใจ ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน โครงการ C.V.K. Opening School โครงการ Future kids camp ก จกรรมภาษาไทย ภาษาถ น ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมตะกร าความร ก จกรรมร กการอ าน ก จกรรมคล น ก คณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมว น ว ทยาศาสตร ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ด เศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร ก จกรรมการเข ยนเร ยงความ ก จกรรมการฟ งเพลงเล าน ทาน ก จกรรมการอ านเร องท น กเร ยนสนใจ ก จกรรมการแข งข นท กษะความสามารถด านส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ก จกรรมตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ก จกรรมตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรม Science Show ก จกรรมสารคด ส นกบ นอกกะลา และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรม ของน กเร ยน 7

8 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 4 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 4 โรงเร ยนด าเน นการส มมานาเช งปฏ บ ต การ เร องการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนากระบวนการค ด ก าหนดให คร ออกแบบการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช การค ดระด บส ง รวมท งการออกแบบการประเม นผลการค ดอย างเหมาะสมและสอดคล องก บมาตรฐานหล กส ตร เพ อให ผ เร ยนม ความสามารถใน การค ดระด บส ง ท หลากหลายโดยเน นการค ดสร างสรรค การค ดแก ป ญหา และการค ดอย างเป นระบบ จ ดโครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมร กการอ าน โครงการ Future kids camp ก จกรรมหน าเสาธง ก จกรรมภาษาไทยภาษาถ น ก จกรรมตะกร า ความร ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร ก จกรรมประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ก จกรรมค าย SEM ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง ก จกรรมอดออมว นละน ดตามแนวค ดเศรษฐก จพอเพ ยง ก จกรรมการแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมว นว ทยาศาสตร ก จกรรมค ายคณ ตศาสตร การเข ยนเร ยงความ ก จกรรมการฟ งเพลงเล าน ทาน ก จกรรมการอ านเร องท น กเร ยนสนใจ ก จกรรม การแข งข นท กษะความสามารถด านส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ก จกรรมตอบป ญหากล าใหม ใฝ ร ก จกรรมตอบป ญหานาโนเทคโนโลย ก จกรรมส งประด ษฐ ต นกล าพล งงาน ก จกรรมประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ก จกรรม Science Show ก จกรรมสารคด ส นกบนอกกะลา โรงเร ยนได ปร บภ ม ท ศน และพ ฒนาแหล งเร ยนร ภายในบร เวณโรงเร ยน เพ อให คร และน กเร ยนใช ฝ กปฏ บ ต กระบวนการค ดและการสอนแบบโครงงาน ฝ กน กเร ยนจ ดท าแฟ ม สะสมผลงานของตนเอง จ ดก จกรรมศ กษาตลาดน ดอ ดมศ กษา จ ดก จกรรมการเร ยนร แบบบ รณาการระหว างกล มสาระการเร ยนร ให ม การประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยนโดยคร หร อผ ท เก ยวข อง ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลาย เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหา ได อย างม สต สมเหต ผล ส งผลให ผ เร ยนสามารถสร ปความค ดและเสนอความค ดจากเร องท อาน ฟ งและด โดยการพ ดหร อเข ยนตามความค ดของตนเอง ม การน าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาต างๆ โดยใช ภาษาพ ด เข ยน หร อด วยว ธ การอ นๆ ผ เร ยนสามารถก าหนดเป าหมายท จะท าให ส าเร จ ก าหนดทางเล อกต ดส นใจแก ป ญหาได อย างเหมาะสม ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดร เร ม สร างสรรค และพ ฒนาผลงานได ด วยตนเอง ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 3 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนก าหนดแผนพ ฒนาคร เพ อยกระด บความสามารถในการจ ดการเร ยนร ท เน นท กษะกระบวนการค ด โดยพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนการสอนม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล เช น การจ ดก จกรรมการสอนท สอดแทรกกระบวนการค ดว เคราะห แบบ Mind map การ สอนแบบโครงงาน การก าหนดให ผ เร ยนจ ดท าแฟ มสะสมผลงานของตนเอง และจ ดให ม การน าน กเร ยนศ กษาตลอดน ดอ ดมศ กษา อย างต อเน อง ม การต ดตามน เทศการสอนของคร อย าง เป นระบบ รวมท งม การทดสอบผ เร ยนด านการค ดเพ อประเม นความสามารถด านการค ดของน กเร ยนตามท ก าหนดไว ในหล กส ตรสถานศ กษา ออกมาเป นภาพรวมของสถานศ กษา 8

9 มาตรฐานท ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นตามหล กส ตร ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนแต ละกล มสาระการเร ยนร เป นไปตามเกณฑ.2 ผ เร ยนม ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตามหล กส ตร เป นไปตามเกณฑ.3 ผ เร ยนม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน เป นไปตามเกณฑ.4 ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตามเกณฑ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน และผลการ ด มาก ทดสอบระด บชาต ก จกรรมการเร ยนปร บพ นฐานน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 ก จกรรมการ สอนซ อมเสร ม ก จกรรมเร ยนเสร มเพ อเตร ยมสอบ O-Net การแข งข นท กษะความสามารถ ทางด านว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ( Ed-Contest ) ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร การ แข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมสานฝ นส มหาว ทยาล ย โครงการ C.V.K. Opening School ก จกรรมต ว LAS และ NT การทดสอบระหว างภาคและปลายภาคเร ยนโครงการคร จ ตอาสา ก จกรรมพ สอนน อง 9

10 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร เช น โครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนและผลการทดสอบระด บชาต การแข งข นท กษะความสามารถทางด านว ชาการ 8 กล มสาระการเร ยนร ( Ed-Contest) โครงการ C.V.K. Opening School การทดสอบระหว างภาคและปลายภาคเร ยน ประช มและน เทศคร ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลายโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ให เป นไปตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.21 จ ดก จกรรม ทบทวนหล กส ตร พ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา และพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ท กกล มสาระการเร ยนร จ ดก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมการเร ยนปร บพ นฐานน กเร ยนช น ม.1 และ ม.4 ก จกรรมเร ยนเสร มเพ อเตร ยมสอบ O-Net ก จกรรมต ว LAS และ NT ก จกรรมคล น กคณ ตศาสตร การแข งข นพ ดส นทรพจน ก จกรรมสานฝ นส มหาว ทยาล ย โครงการคร จ ตอาสา ก จกรรมพ สอนน อง ม การน เทศต ดตามให คร ว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยนตามสภาพจร ง และจ ดให ม การสอนซ อมเสร มให ก บน กเร ยนท ไม ผ านเกณฑ การประเม น ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยท ง 8 กล มสาระการเร ยนร เป นไปตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ม ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ได แก ความสามารถในการส อสาร ความสามารถในการค ด ความสามารถในการแก ป ญหา ความสามารถในการใช ท กษะ ช ว ต และความสามารถในการใช เทคโนโลย ม ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยน ในภาพรวมเป นไปตามเกณฑ ท สถานศ กษาก าหนด ผ เร ยนม ผลการทดสอบระด บชาต ของ สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท ในระด บด มาก แนวทางการพ ฒนา ก าหนดแผนพ ฒนาคร ผ สอนโดยการจ ดประช มเช งปฏ บ ต การการสร างเคร องม อในการว ดและประเม นผล เพ อพ ฒนาท กษะการจ ดท าแบบว ดผลและประเม นผลการเร ยนร ของอย าง หลากหลายเหมาะสมก บสภาพของผ เร ยนเป นรายบ คคล ก จกรรมการผล ตส อและนวตกรรมทางการเร ยนการสอนของคร ท กกล มสาระการเร ยนร 10

11 มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ท ต วบ งช 6.1 ผ เร ยนม ท กษะในการวางแผนการท างานและด าเน นการ จนส าเร จ 6.2 ผ เร ยนม ท กษะในการท างานอย างม ความส ข ม งพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 6.3 ผ เร ยนม ท กษะในการท างานร วมก บผ อ นได ผ เร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหาความร เก ยวก บ อาช พท ตนเองสนใจ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนได ด าเน นการพ ฒนาโดยการจ ดการเร ยนร และจ ดก จกรรม/งาน/โครงการ ด งน การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ก จกรรมโครงงานอาช พระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ก จกรรมค ายล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรม Future kids camp ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานปร บภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยน ก จกรรมสวนสม นไพร ก จกรรม Big clean Day ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมน ก ประด ษฐ น อยว ทยาศาสตร ก จกรรมแป งขวดให เป นเง น ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง การค ดเล อกห วหน าห อง การแบ งกล มการท างานตามท คร มอบหมาย และการ ประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน 11

12 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 6 เพ อให ผ เร ยนบรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 6 โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการส งเสร มและพ ฒนาผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต เช น ก จกรรมโครงงานอาช พระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ก จกรรมเข าค ายล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรม Future kids camp ก จกรรมศ กษาแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ น งานปร บภ ม ท ศน ภายในบร เวณโรงเร ยน ก จกรรมสวนสม นไพร ก จกรรม Big clean Day ก จกรรมสานส มพ นธ C.V.K. ก จกรรมน กประด ษฐ น อยว ทยาศาสตร ก จกรรมแป งขวดให เป นเง น ก จกรรมกาดหม วคร วพอเพ ยง และการประเม นน กเร ยนเป นรายบ คคลโดยใช แบบประเม นพฤต กรรมของน กเร ยน ม การประช มสร างความตระหน กให คร ผ สอนเห นความส าค ญในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นให ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ในท กกล มสาระการเร ยนร ท กระด บช น และตามโอกาสท เหมาะสม การค ดเล อกห วหน าห อง การแบ งกล มการท างานตามท คร มอบหมาย และ การประเม นผลงานของผ เร ยนท กฝ ายม ส วนร วม ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรมการเร ยนร การจ ดก จกรรม/งาน/โครงการท หลากหลายเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และ ม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ส งผลให ผ เร ยนสามารถท างานอย างเป นข นตอนและเป นระบบ โดยม การวางแผนการท างาน ด าเน นงานตามข นตอนท ก าหนด ม การตรวจสอบ ทบทวน ปร บปร งแก ไขการท างาน จนงานท ด าเน นการบรรล ผลส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนด ผ เร ยนเต มใจและพ งพอใจต อการท างานท ได ร บมอบหมาย ปฏ บ ต งานด วยความ กระต อร อร น ต งใจ และพากเพ ยร ยอมร บในค าว พากษ ว จารณ และความค ดเห นและข อเสนอแนะของผ อ น ผ เร ยนม การท างานโดยใช กระบวนการกล มและปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ท ได ร บมอบหมาย ให ความร วมม อ แสดงความค ดเห น ยอมร บความค ดเห น เป นผ น าและผ ตามท ด ผ เร ยนม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต บอกแหล งข อม ลและแสวงหาความร ในอาช พท ตนเองสนใจ เพ อน าเสนอ แนะน า ช กชวนให ผ อ นเห นประโยชน และค ณค า ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 6 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา โรงเร ยนวางแผนท จะพ ฒนาผ เร ยนให ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต คร ผ สอนพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร ให สอดแทรกกระบวนการท างาน ร กการท างาน ท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ให ผ เร ยนได ม โอกาสเล อกและต ดส นใจในกระบวนการท างานด วยตนเอง ตลอดจน ให แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาบ รณาการในกระบวนการสอนตามโอกาสท เหมาะสม 12

13 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช ร อย ละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 7.1 คร ม การก าหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบและจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสม ผนวกก บการน าบร บท และ ภ ม ป ญญาของ ท องถ นมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนร 7. คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยนด วยว ธ การ ท หลากหลาย 7.6 คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหาให แก ผ เร ยน ท งด านการเร ยน และ ค ณภาพช ว ตด วยความเสมอภาค 7.7 คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผล ในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บมอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ในการพ ฒนาตามมาตรฐานน โรงเร ยนได ก าหนดให ม การพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร งานพ ฒนา แผนการจ ดการเร ยนร งานจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก จกรรม การผล ตส อ การเร ยนการสอน งานว ดและประเม นผลการเร ยนร งานว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล งานให ค าปร กษา งานว จ ยใน ช นเร ยน โครงการเข าแถวส มหาว ทยาล ย งานบร การเง นก ย มเพ อ การศ กษา ก จกรรมศ กษานอกสถานท ก จกรรมประกวดมารยาท แข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมพ ช วยน องเพ อนช วยเพ อน ก จกรรม น กธ รก จน อย ก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมสานส มพ นธ คร ก บผ ปกครอง งานอบรมจร ยธรรม น กเร ยน ก จกรรมว นไว คร ก จกรรมว นแม ก จกรรมว นพ อ การ ประช มคร ตามกล มสาระการเร ยนร การส งคร เข าร บการอบรม และพ ฒนาท กษะกระบวนการสอนโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ก จกรรมพ ฒนาการอ าน-เข ยนเจ าหน าท บ ญช พ นฐาน 13

14 ท ต วบ งช ร อย ละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 7 เพ อให บรรล ตามมาตรฐานและต วบ งช ของมาตรฐานท 7 โรงเร ยนด าเน นการจ ดก จกรรม/โครงการ โดยส งเสร มการท างานเป นหม คณะ สน บสน นส งเสร มและจ ดส งคร ท กคนให ม โอกาสเข าร บการอบรมประสบการณ ว ชาช พคร เพ อพ ฒนาตนเอง ตามท หน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และสถานศ กษาจ ดร วมก บสถาบ น/ส าน กพ มพ ต างๆ งานพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร งานพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร งานจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ก จกรรมการผล ตส อ การเร ยนการสอน งานว ดและประเม นผลการเร ยนร งานว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล งานให ค าปร กษา งานว จ ยในช นเร ยน โครงการเข าแถวส มหาว ทยาล ย งานบร การเง นก ย มเพ อการศ กษา ก จกรรมศ กษานอกสถานท ก จกรรมประกวดมารยาท แข งข นท กษะทางว ชาการ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมศ กษาภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมพ ช วยน องเพ อนช วยเพ อน ก จกรรมน กธ รก จน อย ก จกรรมสอนซ อมเสร ม ก จกรรมเย ยมบ านน กเร ยน ก จกรรมสานส มพ นธ คร ก บผ ปกครอง งานอบรมจร ยธรรมน กเร ยน ก จกรรมว นไว คร ก จกรรมว นแม ก จกรรมว นพ อ โรงเร ยนได จ ดหาเอกสารหล กส ตร ค ม อการสอนและเอกสารท เก ยวก บงานว ชาช พคร ให คร ได เบ กเพ อศ กษาและพ ฒนาการเร ยนการสอน ม การน เทศให ค าปร กษาอย างก ลยาณม ตรโดย ห วหน ากล มสาระการเร ยนร และบ คลากรผ เก ยวข อง ในเร องการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร การว จ ยในช นเร ยน ม การสอดแทรกระเบ ยบแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต การสอน และงานในหน าท ต างๆ ในการประช มประจ าเด อน การประช มคร ตามกล มสาระการเร ยนร การประช มคร ตามช วงช นต างๆ อย เสมอ 14

15 ผลการพ ฒนา จากส งเสร มและสน บสน นให คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท าให คร สามารถก าหนดเป าหมายในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนครอบคล ม ท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะส าค ญ และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท สอดคล องก บความม งหมายของหล กส ตรสกถานศ กษา คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล ใช ข อม ลจากการว เคราะห ผ เร ยนมาใช ในการวางแผนจ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพผ เร ยนให สอดคล องก บความแตกต างระหว างบ คคล คร ออกแบบการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยใช ว ธ สอน เทคน คการสอนท หลากหลาย และจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามแผนการจ ดการเร ยนร ท ก าหนด คร ใช ส อและเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร และน าบทร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมาบ รณาการ ในการจ ดการเร ยนร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ให ความช วยเหล อให ค าแนะน า ค าปร กษาและแก ไขป ญหาของผ เร ยนท งด านการเร ยนและค ณภาพช ว ต ด วยความเท าเท ยมก น คร ม การศ กษาว จ ยและพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และใช ผลว จ ยในการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ของผ เร ยน คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา ม จรรจาบรรณในว ชาช พ ปฏ บ ต งานสอนตามกล มสาระท ได ร บมอบหมาย และม งม นพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพตามท หล กส ตรก าหนด ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 7 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา สน บสน นให คร ม การน าว ทยากรท องถ นช วยในการจ ดการศ กษาอย างหลากหลาย ส งเสร มคร เข าร วมก จกรรมของช มชน จ ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นระหว างโรงเร ยน ผ ปกครอง ช มชนและองค กรภายนอก จ ดประช มเช งปฏ บ ต การวางแผนการใช หล กส ตรในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 1

16 มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาผ เร ยน ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วมและ ใช ข อม ล ในการพ ฒนาตามมาตรฐานน โรงเร ยนได ก าหนดให ม การน เทศภายใน จ ดส งคร และ บ คลากรเข าร วมก บอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานตามท ร บผ ดชอบ ผ บร หารใช เวลาใน การประช ม/อบรม/ส มมนาตามท หน วยงานต นส งก ดจ ด แต งต งคร และบ คลากรให ปฏ บ ต 8.3 ผลการประเม น หร อผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด านว ชาการ และการจ ดการ ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมาย หน าท ต างๆ อย างเหมาะสมตามความสามารถ และประสบการณ ผ บร หารเป นผ น าในการ เปล ยนแปลงการบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล ผ บร หารไปร วมงานของช มชน เช น พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาสมเด จพระนางเจ าพระบรมราช น นาถ 8.4 ตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บ พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอย พ ธ ถวายพวง มาลาในว นป ยะมหาราช ร วมนม สการพระเจ าว นอาท ตย ในคร สตจ กรท องถ น ผ บร หาร 8. การกระจายอ านาจ น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจผลการบร หาร ได ร บมอบหมายงานจากเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ผ บร หารเป นผ น า ในการประช มคร ประจ าเด อน กรรมการบร หารภายในโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา 8.6 จ ดการศ กษา ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส เคร อข ายผ ปกครอง ผ ปกครองน กเร ยน ช มชน และคณะคร ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ผ บร หารม การส ารวจความพ งพอใจของคร บ คลากร ผ เร ยน ผ ปกครอง และ การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพและเต มเวลา เฉล ย ผ ม ส วนเก ยวข องในการบร หารจ ดการศ กษา ผ บร หารให ม การรายงานผลการด าเน นงาน พ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อสาธารณะชนท กส นป การศ กษา สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม 16

17 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 8 เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 8 โดยการด าเน นงานการน เทศภายใน จ ดส งคร และบ คลากรเข าร วมก บอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพการท างานตามท ร บผ ดชอบ ผ บร หารให ความส าค ญในการประช ม/อบรม/ส มมนาตามท หน วยงานต นส งก ด แต งต งคร และบ คลากรให ปฏ บ ต หน าท ต างๆ อย างเหมาะสมตามความสามารถและประสบการณ ผ บร หารเป นผ น าในการเปล ยนแปลง การบร หารจ ดการให ท กฝ ายม ส วนร วมโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ใช ผลการว จ ยในการพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการศ กษา ผ บร หารไปร วมงานของช มชน เช น พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษา สมเด จพระบรมราช น นาถ พ ธ ถวายพระพรเน องในว นเฉล มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด จพระเจ าอย พ ธ ถวายพวงมาลาในว นป ยะมหาราช ร วมนม สการพระเจ าว นอาท ตย ในคร สตจ กรท องถ น ผ บร หารได แต งต งและร บมอบหมายงานบร หารจ ดการศ กษา จากม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย และเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต มศ กยภาพ เป นผ น าในการประช มคร ประจ าเด อน กรรมการบร หารภายในโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ผ ปกครองน กเร ยน ช มชน และคณะคร ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ผ บร หารม การส ารวจความพ งพอใจของคร บ คลากร ผ เร ยน ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข อง และ รายงานผลการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต อสาธารณะชนท กส นป การศ กษา ผลการพ ฒนา จากการจ ดก จกรรม/งานผ บร หาร ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลสารสนเทศต างๆ เพ อน ามาใช ในการวางแผนพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ก าหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ในอนาคต กระต นคร และบ คลากรให ร วมม อในการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วนร วม โดยเป ดโอกาสให คร ผ เร ยน ผ ปกครองและช มชน ได ร บร แสดงความ ค ดเห นและข อเสนอแนะ น าผลการประเม นมาพ ฒนาปร บปร งค ณภาพการศ กษา ผ บร หารจ ดการการศ กษาตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท ส งเสร ม และพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจและม ส วนร วมในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ผ ม ส วนเก ยวข อง ได แก ผ เร ยน ผ ปกครองและช มชน พ งพอใจผลการบร หารจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน ผ บร หารสามารถให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาอย างเต มความสามารถ ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 6 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา ก าหนดแผนพ ฒนาการประชาส มพ นธ ผลการด าเน นงานของโรงเร ยนให ม ความหลากหลายและท วถ งผ ม ส วนเก ยวข อง จ ดประช มน เทศต ดตามงาน ให บ คลากรท กคนม ส วนร วมใน การพ ฒนาการบร หารงานของโรงเร ยน ให ม การน าผลการว จ ยและผลการประเม นตนเอง (SAR) ของสถานศ กษามาปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง 17

18 มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ท ต วบ งช 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบ ก าหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษาก าก บ ต ดตาม ด แล และข บเคล อนการด าเน นงานของสถานศ กษา ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนา สถานศ กษา ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) โรงเร ยนม การด าเน นการแต งต งคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา การแต งต ง กรรมการบร หารภายใน โดยหน วยงานต นส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศ ม การน าเสนอโครงสร างการบร หารภายในโรงเร ยนต อคณะกรรมการสถานศ กษา ให ม การ เผยแพร และประชาส มพ นธ ผลงานของโรงเร ยน จ ดให ม การประช มผ ปกครองและช มชน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ประช มคร ประจ าเด อน เพ อช แจงประชาส มพ นธ นโยบาย แนวทางการ บร หารจ ดการของโรงเร ยน ม การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมบ าน ช มชน โรงเร ยน โดยย ด หล กร วมค ดร วมท าในด านการจ ดการระด บทร พยากรเพ อการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา จ ดประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ภาค 4 ฝ าย เพ อช แจงถ งภารก จ/ งานของโรงเร ยนและความส าค ญของการม ส วนร วมของกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชน ม การต ดต อประสานงานและม หน งส อเช ญให ผ ปกครองน กเร ยนและ ช มชนเข ามาม บทบาทในก จกรรม/งาน/โครงการของโรงเร ยนเพ อร วมก นพ ฒนาค ณภาพ ของผ เร ยน โรงเร ยนม การน าเสนอมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ของสถานศ กษา ให คณะกรรมการสถานศ กษาพ จารณาเห นชอบก อนน าไปปฏ บ ต การ 18

19 ว ธ การพ ฒนาค ณภาพตามมาตรฐานท 9 โรงเร ยนเช ยงรายว ทยาคมเป นโรงเร ยนส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย การแต งต งคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา และคณะกรรมการบร หารภายในของโรงเร ยน ต องได ร บการแต งต งจากม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย น าเสนอโครงสร างการบร หารโรงเร ยนเพ อขอความเห นชอบต อคณะกรรมการสถานศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา เสนอแนวทางและม ส วนร วมในการบร หารจ ดการด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล และด านการบร หารท วไปของโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาส งเสร มให ม การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา ตลอดจนว ทยากรภายนอกและภ ม ป ญญาท องถ น เพ อเสร มสร างพ ฒนาการของน กเร ยนท กด าน รวมท งส บสานจาร ตประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมของช มชน และท องถ น ม การจ ดประช มพบปะระหว างคณะกรรมการบร หารสถานศ กษาก บคณะคร ของโรงเร ยน เพ อช แจงแนวทางการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน โรงเร ยนจ ดให ม การเผยแพร และประชาส มพ นธ ผลงานของโรงเร ยน จ ดการประช มผ ปกครองและช มชน ภาคเร ยนละ 1 คร ง ประช มคร ประจ าเด อน เพ อช แจงประชาส มพ นธ นโยบาย แนว ทางการบร หารจ ดการของโรงเร ยน ม การบร หารจ ดการแบบม ส วนร วมบ าน ช มชน โรงเร ยน โดยย ดหล กร วมค ดร วมท าในด านการจ ดการระด บทร พยากรเพ อการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา ม การจ ด ประช มคณะกรรมการสถานศ กษา เคร อข ายผ ปกครอง ภาค 4 ฝ าย เพ อช แจงถ งภารก จ/งานของโรงเร ยนและความส าค ญของการม ส วนร วมของกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง น กเร ยนและช มชน ม การ ต ดต อประสานงาน และม หน งส อเช ญให ผ ปกครองน กเร ยนและช มชนเข ามาม บทบาทในก จกรรม/งาน/โครงการของโรงเร ยนเพ อร วมก นพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน โรงเร ยนม การน าเสนอมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป รายงานผลการด าเน นงานประจ าป ของสถานศ กษา ให คณะกรรมการ สถานศ กษาพ จารณาเห นชอบก อนน าไปปฏ บ ต การ ผลการพ ฒนา คณะกรรมการสถานศ กษาม ความร ความเข าใจและสามารถปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ตามระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.243 ระเบ ยบกระทรวงศ กษาธ การว าด วยการบร หารจ ดการและการปฏ บ ต หน าท ของสถานศ กษาข นพ นฐานท เป นน ต บ คคลในส งก ดเขตพ นท การศ กษา พ.ศ.246 มาตรา 26 และระเบ ยบอ นๆ คณะกรรมการสถานศ กษาม การก าก บ ต ดตาม ด แลและข บเคล อนการด าเน นงานของสถานศ กษาให เก ดประโยชน ส งส ด และบรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย โดยผ ปกครอง ช มชน ศ ษย เก า องค กรปกครองส วนท องถ น และผ ท ม ส วนเก ยวข องม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษา และม ความพ งพอใจต อการบร หารจ ดการ ของคณะกรรมการสถานศ กษา ม ผลการประเม นค ณภาพมาตรฐานท 9 ในระด บด เย ยม แนวทางการพ ฒนา จ ดให ม การประช มพบปะระหว างคณะกรรมการสถานศ กษาก บคณะคร ภาคเร ยนละ 1 คร ง เพ อสร างความส มพ นธ ความอบอ น ความค นเคยและความเป นน าหน งใจเด ยวก น ม การก าก บและต ดตามการด าเน นงานตามแผนของโรงเร ยนอย างต อเน อง 19

20 มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน ท ต วบ งช 10.1 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสม และสอดคล องก บท องถ น 10.2 สถานศ กษาม การจ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลาย ให ผ เร ยนเล อกเร ยนตามความถน ด ความสามารถและ ความสนใจ 10.3 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร ม และตอบสนองความต องการความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน 10.4 สถานศ กษาม การสน บสน นให คร จ ดกระบวนการ เร ยนร ท เน นผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร ง จนสร ปความร ได ด วยตนเอง 10. สถานศ กษาม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปร บปร งการเร ยนการสอน อย างสม าเสมอ 10.6 สถานศ กษาม การจ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ ร องรอยความพยายาม (โครงการ/ก จกรรมท ทา) ในการพ ฒนาตามมาตรฐานท 10 โรงเร ยนได ก าหนดให ม การพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรกล มสาระการเร ยนร และแผนการจ ดการเร ยนร ม การจ ดท าโครงสร างรายว ชาพ นฐาน รายว ชาเพ มเต มและก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ให คร เข าร บการอบรมการพ ฒนาหล กส ตรการเร ยน การสอน อบรมการพ ฒนาท กษะการจ ดการเร ยนร และเทคน คการสอนของคร ก จกรรมการเร ยน การสอนโดยภ ม ป ญญาท องถ น ก จกรรมการเร ยนการสอนรายว ชาเพ มเต ม ว ายน า ภาษาอ งกฤษ ภาษาจ นและคณ ตศาสตร ก จกรรมคร จ ตอาสา โครงการ Future kids camp โครงการน กธ รก จน อย แนะแนวการศ กษาต อระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญและสายอาช พ แนะแนวการศ กษา ต อระด บ ม.1 และ ม.4 ในโรงเร ยนเช ยงรายว ทยาคม จากโรงเร ยนเคร อข ายและสมาคมโรงเร ยน เอกชนจ งหว ดเช ยงราย แนะแนวการศ กษาต อระด บอ ดมศ กษา ก จกรรมแนะแนวในช นเร ยน งานบร การให ค าปร กษาต างๆ ก บผ เร ยน ก จกรรมการเข าค ายบ รณาการ SEM โครงการธนาคาร โรงเร ยน ก จกรรมล กเส อ ย วกาชาด เนตรนาร น กศ กษาว ชาการ ก จกรรมช มน ม งานระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน ก จกรรมการประช มผ ปกครอง เคร อข ายผ ปกครอง ก จกรรมโฮมร ม ก จกรรม เย ยมบ านน กเร ยน เฉล ย สร ประด บค ณภาพมาตรฐาน ด เย ยม 20

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information