ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

Size: px
Start display at page:

Download "ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11"

Transcription

1 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม ด านกฎหมาย นโยบายการเม อง ด านเศรษฐก จ และทางด านเทคโนโลย ทาให เก ดการแข งข นก นอย างร นแรง เพ อให สามารถ ปร บต วให เข าก บการเปล ยนแปลง ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย ม จ ดม งหมายต องการส งเสร มให เยาวชนไทย ม ความร ความสามารถท หลากหลาย โดยเฉพาะทางด านการส อสาร จ งได จ ดโครงการมอบท นการศ กษา และเป นหน วยงานกลางท ดาเน นการประสานก บ น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนท วไป เพ อการส งเสร มการเร ยนภาษาจ น การพ ฒนาท กษะให ม ความสามารถในการฟ ง การพ ด การอ าน และเข ยนเพ มข นแก ประชาชนท กระด บ ท กอาช พ เพ อสร างโอกาสให แก ประชาชนในการเข าถ งภาษาจ น ประเทศจ น เป นประเทศท ม การพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม ความม นคงอย างต อเน องอ กท งว ฒนธรรมประเพณ รวมท ง ภาษาท ส บทอดมาอย างยาวนาน ทาให ป จจ บ นประเทศจ นกลายเป นประเทศท ม ความสาค ญเป นลาด บต นๆ ของโลก ภาษาจ นซ ง เป นภาษาท สาค ญภาษาหน ง ท ใช ในการส อสารเช อมโยงก นระหว างประเทศหลายๆ ประเทศต างเห นถ งความสาค ญของการเร ยนร ภาษาจ น เช นเด ยวก บม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย เป ดโอกาสให ผ สนใจในภาษาจ น ได เด นทางไปศ กษา ณ สาธารณร ฐประชาชนจ น เพ อเพ มโอกาสการศ กษาภาษาจ นแก น กเร ยนท สนใจมากข น ว ตถ ประสงค 1.เพ อเป ดโอกาสให ก บน กเร ยน น กศ กษา ประชาชนท วไป ท สนใจการเร ยนร ภาษาจ น 2.เพ อส งเสร มความร ด านภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยได เร ยนก บเจ าของภาษาท ประเทศจ นโดยตรง 3.เพ อเป นการสร างความส มพ นธ ท ด ระหว างหน วยงานท เก ยวข อง ม ลน ธ ฯ, หน วยงานราชการ, ประชาชนท วไป 4.แบ งเบาภาระของประเทศไทย ในการเร ยนร และพ ฒนาภาษาจ น ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนผ เข าร วมโครงการม ความร ด านภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมจ น ซ งจะเป นประโยชน ต อการศ กษาและการทางานต อไป ในอนาคต 2. ม แนวทางในการทาโครงการระยะยาว เพ อสน บสน นการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ความส มพ นธ ด านการศ กษาภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรมไทย - จ น ในระด บน กเร ยน และความส มพ นธ ระหว างหน วยงานและ ระหว างประเทศ มากย งข น กล มเป าหมาย น กศ กษาและประชาชนท วไปท สนใจเร ยนร ว ฒนธรรมจ นและภาษาจ น ค ณสมบ ต บ คคลท จะเข าร วมโครงการ 1.ม ส ญชาต ไทยและอาย 12 ป เต มข นไป ณ ว นย นสม ครเข าร วมโครงการ 2.ม ใบร บรองแพทย ม ส ขภาพ กายใจแข งแรง สามารถไปศ กษาต างประเทศได

2 2 3.ผ านการสอบว ดระด บภาษาจ นเพ อจ ดห องเร ยน สอบช งท นการศ กษา และเข าร วมก จกรรมก บม ลน ธ ฯ สอบผ านเกณฑ ตามท ม ลน ธ ฯ ก าหนด ว ธ การขอร บท น ต ดต อขอร บใบสม คร ด งน 1.สามารถปร นใบสม ครด วยตนเองได ท หร อ 2. ต ดต อเจ าหน าท ม ลน ธ ฯ : , ค ณพ ทร ตน ค ณส ร ช ย ค ณน ศร ต ดต อขอร บใบสม ครได ท สาน กงาน ณ สวนก ตต ตาบลเขาห นซ อน อาเภอพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา ว ธ การพ จารณา/ข นตอนการดาเน นการค ดเล อก 1.สม ครขอเข าร วมโครงการท นการศ กษาส มพ นธ ไทย-จ น ตามก าหนดเวลา 2.ม ลน ธ ฯ พ จารณาค ณสมบ ต จากใบสม ครท งหมดว าเข าหล กเกณฑ ตามท ทางม ลน ธ ฯได กาหนด ก จกรรมการเร ยน - เร ยนภาษาจ น - เร ยนเข ยนอ กษรจ นด วยพ ก นจ นและวาดภาพแบบจ น - เร ยนร องเพลงจ น - เร ยนต ป งปองแบบจ น, ตะกร อจ น และไท จ ฉวน (ร ามวยจ น) - ท ศนศ กษาในสถานท สาค ญ เช น ว ด, พ พ ธภ ณฑ และบ านของบ คคลสาค ญ เป นต น ภาษาจ นกลางระด บ ต น-กลาง-ส ง ภาคทฤษฏ ได แก อ กขระ, พย ญชนะ, ระบบเส ยง, ไวยากรณ เบ องต น และ ภาคปฏ บ ต ได แก การฝ กออกเส ยง การพ ด การฟ ง การสนทนา การร องเพลง ด วยคาศ พท และสานวนท ใช ในช ว ตประจ าว น ภาษาจ นเพ อการส อสารประกอบด วยภาคทฤษฏ และภาคปฏ บ ต แต เน นคาศ พท สานวนท ใช ในช ว ตประจ าว น การเด นทางและการ ท องเท ยว สถานท พ ก - หอพ กในโรงเร ยน พ กห องละ 8 คน (น กเร ยนจ น7 คน / น กเร ยนไทย 1 คน) ณ โรงเร ยนอาช วศ กษาผ หน ง หร อ โรงเร ยนอาช วศ กษาเจ ยหยาง มณฑลกวางต ง สาธารณร ฐประชาชนจ น การประเม นและต ดตามผลโครงการ - ผ เข าร วมโครงการผ านการทดสอบการเร ยนของโรงเร ยน ไม น อยกว า 80% ของคะแนนเต ม - ผลการสารวจและการประเม นของอาจารย ผ สอน ผ เข าร วมโครงการ ผ ปกครองและ พ เล ยงไม น อยกว า 80% เง อนไขการร บท นการศ กษา 1.ต องผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการม ลน ธ ฯ 2.ลงนามบ นท กการร บท น กฎระเบ ยบโรงเร ยนฯ มอบต วน กเร ยน ก บ ม ลน ธ ฯ เพ อไปศ กษาฯตามโครงการ 3.บ คคลท ได ร บท นจะต องให ความร วมม อในการเข าร วมก จกรรม ตามท ได ขอความร วมม อจากม ลน ธ ฯ

3 3 ระยะเวลาในการเข าร วมโครงการ ช วงป ดเทอมใหญ ระยะเวลาประมาณ 50 ว น ช วงว นท 6 ม ถ นายน กรกฎาคม 2558 ระยะเวลาร บสม คร บ ดน 5 พฤษภาคม 2558 รายละเอ ยดค าใช จ ายของน กเร ยนท เข าร วมโครงการ 1.ค าอ ปกรณ การเร ยนและเบ ยเล ยงอาจารย 9,500 บาท/คน 2.ค าท พ ก 7,600 บาท/คน 3.ค าของใช ในช ว ตประจ าว น (ช ดเคร องนอน,สบ,ยาส ฟ น ฯลฯ) 2,000 บาท/คน 4.ค าอาหาร 3,900 บาท/คน 5.ค าท ศนศ กษาในว นหย ด 5,000 บาท/คน 6.ค ารถจากสนามบ นไปโรงเร ยน (ไป - กล บ) 1,300 บาท/คน 7.ค าต วเคร องบ น (ไป - กล บ) 16,000 บาท/คน 8.ค าทา Visa 1,200 บาท/คน 9.ประก นภ ยอ บ ต เหต 1,200 บาท/คน 10.แบบฟอร มเส อ,เส อแจ คเกต 700 บาท/คน รวม 48,400 บาท/คน รายละเอ ยดค าใช จ ายของม ลน ธ ท สน บสน นให น กเร ยนท เข าร วมโครงการ ได แก เง นสน บสน นโรงเร ยน ค าดาเน นการ ค าจ ดงานปฐมน เทศ ค าอ ปกรณ การแสดง ค าของท ระล ก ค ายาสาม ญ ค าประชาส มพ นธ ค าซ มโทรศ พท ค าซ ด และร ปถ ายงานป จฉ มน เทศ และค าใช จ ายอ นๆ ประมาณ 24,000 บาท ต อคน ว ธ การบร จาคเพ อสน บสน นโครงการ ช อบ ญช ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย เลขท บ ญช บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จาก ด(มหาชน) สาขาพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา

4 4 สาหร บผ สนใจสม ครเข าร วมโครงการ "การศ กษาส มพ นธ ไทย - จ น" เอกสารท ใช ในการสม ครประกอบด วย 1.ใบสม ครขอร บท นการศ กษา (กรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน) จ านวน 1 ฉบ บ 2.สาเนาบ ตรประจ าต วประชาชนหร อสาเนาบ ตรประจ าต วน กเร ยนของผ สม คร พร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 3.สาเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครองพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 4.สาเนาทะเบ ยนบ านของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 5.สาเนาหน า Passport ของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองสาเนาถ กต อง จ านวน 1 ฉบ บ 6.Passport เล มจร ง จ านวน 1 ฉบ บ 7.ร ปถ ายส หน าตรงของผ สม ครขนาด 2 น ว จ านวน 3 ร ป 8.ใบร บรองแพทย (แบบตรวจร างกายท วไป) จ านวน 1 ฉบ บ กรณ ผ สม ครอาย ต ากว า 18 ป เพ มเต มเอกสารด งน 9.หน งส อย นยอมให ผ เยาว เด นทางไปต างประเทศ(ขอเอกสาน ได จากทางอาเภอหร อเขต)จ านวน 1 ฉบ บ 10.สาเนาส ต บ ตรผ สม คร (เซ นสาเนาถ กต อง) จ านวน 1 ฉบ บ นาส งเอกสารท อย ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 903 ม.2 ต.เขาห นซ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเช งเทรา 24120

5 5 ตารางกาหนดการโครงการท นส งเสร มการศ กษาส มพ นธ ไทย - จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 บ ดน 5 พฤษภาคม 2558 เป ดร บสม ครและน าส งเอกสาร เอกสารประกอบการสม คร 1.ใบสม ครขอร บท นการศ กษา (กรอกรายละเอ ยดให ครบถ วน) 2.ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนหร อส าเนาบ ตรประจ าต วน กเร ยนของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนา ถ กต อง 3.ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนของผ ปกครองพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 4.ส าเนาทะเบ ยนบ านของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 5.ส าเนาหน า Passport ของผ สม ครพร อมเซ นช อร บรองส าเนาถ กต อง 6.Passport เล มจร ง 7.ร ปถ ายส หน าตรงของผ สม ครขนาด 2 น วจ านวน 3 ร ป 8.ใบร บรองแพทย (แบบตรวจร างกายท วไป) กรณ ผ สม ครอาย ต ากว า 18 ป เพ มเต มเอกสารด งน 9.หน งส อย นยอมให ผ เยาว เด นทางไปต างประเทศ(ขอเอกสาน ได จากทางอ าเภอหร อเขต) 10.ส าเนาส ต บ ตรผ สม คร (เซ นส าเนาถ กต อง) แจ งว นป ดเทอมของผ สม คร ผ สม ครจะต องดาเน นการโทรแจ งเจ าหน าท เก ยวก บก าหนดการป ดเทอมของตนเอง 6 9 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายช อ ตรวจสอบเอกสารท ย นท งหมดผ านทางเว บไซต และบร จาคเง นสน บสน น โครงการฯ บร จาคเง นสน บสน นโครงการฯ จ านวน 48,400 บาท ช อบ ญช ม ลน ธ ดาเน นชาญวณ ชย เลขท บ ญช บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด(มหาชน) สาขาพนมสารคาม จ งหว ดฉะเช งเทรา ส งเอกสารและส าเนาหล กฐานการโอนเง น มาท ม ลน ธ ด าเน นชาญวณ ชย 903 ม.2 ต.เขาห นซ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเช งเทรา หร อต ดต อเจ าหน าท ค ณพ ทร ตน ค ณส ร ช ย พฤษภาคม 2558 แจ งก าหนดการและสถานท ปฐมน เทศน กเร ยน 24 พฤษภาคม 2558 ปฐมน เทศน กเร ยนเพ อเตร ยมความพร อมก อนการเด นทาง

6 พฤษภาคม 2558 ร บฝากแลกเง นหยวน หากผ ปกครองไม สะดวกเด นทางไปแลกเง นหยวนด วยตนเอง ม ลน ธ ม บร การร บฝากแลกเง นหยวน โดยให โอนเง นเข าบ ญช ด งน ช อบ ญช : นางสาวศร ว มล จรรยาด งาม และนางสาวอรท ย ร กษ ธรรมก ล เลขบ ญช : บ ญช ออมทร พย ธนาคารไทยพาณ ชย จ าก ด(มหาชน) สาขาเทสโก โลต ส พนมสารคาม เม อโอนแล ว กร ณาเข ยน ช อ สก ล ลงบนส าเนาหล กฐานการโอนเง น และน าส งเจ าหน าท ม ลน ธ ฯ 6 ม ถ นายน 2558 เด นทางไปศ กษาย งโรงเร ยนอาช วศ กษาผ หน ง มณฑลกวางต ง สาธารณร ฐประชาชนจ น 25 กรกฎาคม 2558 เด นทางกล บประเทศไทย

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 แนวค ดการจ ดประกวด การประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 น ไม ใช การประกวดเฉพาะต วส อเท าน น แต เป น การประกวดท งกระบวนการจ

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

จดหมายข าว สขร. เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น. www.oic.go.th. Office of the Official Information Commission Newsletter

จดหมายข าว สขร. เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว น. www.oic.go.th. Office of the Official Information Commission Newsletter สำำน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ www.oic.go.th จดหมายข าว สขร. Office of the Official Information Commission Newsletter ป ท 4 ฉบ บท 61 เด อนเมษายน ม ถ นายน 2557 เป ดเผยเป นหล ก ปกป ดเป นข อยกเว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information