โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา"

Transcription

1 โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา (ไม ม โรงเร ยนว ดในว นน น ไม ม ฉ นในว นน ) 1. หล กการและเหต ผล ด วยการศ กษาในระด บท องถ นในบ านเราย งขาดการให ความส าค ญอย างจร งจ ง โดยเฉพาะการท างานในด านการศ กษาในระด บช มชนย งม การแบ งภาคส วนก นอย าง ช ดเจน เช น โรงเร ยนม หน าท ให ความร ก บเด กๆ ในท องถ นเท าน น เม อเด กๆ เร ยนจบใน ระด บการศ กษาพ นฐาน ไม ว าจะเป นระด บประถมศ กษา หร อม ธยมศ กษาตอนต น ก จะต องขวนขวายหาท เร ยนในเม องหร อท ไกลออกไป ด วยเหต เพราะหว งว าจะท าให ช ว ต พ ฒนาไปในทางท ด กว า ส งผลให การศ กษาท ท นสม ยต องว งไปกระจ กก นอย แต ในเม อง ซ งจร งๆ แล วน น องค ความร ท เด กๆ ควรจะได เร ยนร ก อย ในท องถ นของเราน นเอง เพ ยงแต ย งขาดการประสานงานร วมม อก นในช มชนบ านเราในระด บท องถ น โดยการรวม องค กรต างๆ ท ม ท งภาคราชการ เอกชน และท องถ น ในการส งเสร มการเร ยนร ของคน ในช มชน ด วยโครงการน ม แนวค ดท ว าจะบ รณาการ ผสมผสานความร ท ม อย ใน ธรรมชาต ท องถ นให รวมต วก น เช น บ าน ว ด ม สย ส โบสถ โรงเร ยน องค กรในช มชน ท างานร วมก น เร ยนร ไปด วยก น โดยเป นการรวมการศ กษาในระบบ นอกระบบ และ การศ กษาภาคอ สระ มารวมก น เพ อพ ฒนาการศ กษา และพ ฒนาช มชนไปพร อมๆ ก น โดยข บเคล อนจากองค กรท ม อย แล วในช มชน 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อต องการให ท กคนในช มชนม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษาของตน 2. เพ อลดอ ตราการเข าศ กษาในเม องต งแต ภาคการศ กษาพ นฐาน ในระด บ 1-9 หร อ 12 ป โดยเน นการศ กษาในช มชนของตนเอง 3. เพ อพ ฒนาการเร ยนร ในช มชนท องถ น อย บนพ นฐานการศ กษามาตรฐานและ การศ กษาท องถ นบนรากเหง าทางว ฒนธรรมท องถ นของต วเอง 4. เพ อท าการศ กษาภาคช มชนท องถ นให เร ยนร ได ไม แตกต างจากการศ กษาในต ว เม องในเร องของข อม ลข าวสาร และสาระความร 5. เพ อให การศ กษาระด บพ นฐานม การส งร บน กเร ยนในช วงการศ กษาแต ละระด บ ให ก นอย างต อเน อง ลดการตกหล นของน กเร ยนท ไม ส าเร จการศ กษากลางค น 6. เพ อสร างจ ดของเคร อข ายในช มชนในการเช อมต อก บช มชนรอบข างเป น เคร อข ายในอนาคต 7. เพ อพ ส จน ให เห นว าการศ กษาในท องถ นห างไกลต วเม องสามารถให การศ กษา ระด บพ นฐานได ไม แตกต างก น อย บนรากทางว ฒนธรรมท สวยงามของช มชน 8. เพ อพ ฒนาการศ กษาภาคพ นฐานก อนเข าส ระด บอ ดมศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ต อไป 3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. โรงเร ยนระด บประถมศ กษาในท องถ นบ านเรา 2. โรงเร ยนม ธยมศ กษาในท องถ น 3. ว ด ม สย ด โบสถ องค กรพ ฒนาทางด านจ ตใจ และค ณธรรม

2 4. ช มชนท องถ นและองค กรอ นๆ ในภาคร ฐและเอกชน 5. สมาคมคร และผ ปกครอง ตลอดจนศ ษย เก า 6. อ นๆ 4. ว ธ การด าเน นงาน 1. พ ดค ย ปร บกระบวนการ มองตน ในระด บพ นฐาน ประเม นการศ กษาท องถ นบ าน เราในช มชน พ ฒนาการของเด ก อาช พของคนในช มชน รากเหง าทางว ฒนธรรม ของท องถ นเรา ตลอดจนแนวทางต างๆ การเปล ยนแปลงต งแต อด ตส ป จจ บ น แลกเปล ยนเร ยนร ก นในท กๆ องค กร ในช มชน เช นการประช มก นเองในองค กร ของตนก อน แล วค อยประช มร วมเม อแนวค ดเป นไปได แล ว ค อยขย บ กระบวนการให กว างในช มชนมากข น 2. พ ดค ยก บ ศ ษย เก า ในระด บของการสะท อนแนวค ดเพ อพ ฒนาต อยอด และ ปร บปร งส งท บกพร อง จ ดท าเป นระบบฐานข อม ลศ ษย เก าช มชน (โรงเร ยน หม บ าน) เป นข อม ลเพ อการบร หารช มชนต อไป โดยอาจจะม อาจารย ใน ระด บอ ดมศ กษามาร วมท าโครงการร วมด วย ในการแนะแนวในอนาคตในช วงห ว เล ยวห วต อของการศ กษาพ นฐานเช น ป.5,6 ม.2,3 ม.5,6 หร อ ปวช.ปวส. เพ อ พ ฒนาต อ โดยม การแนะน าจากผ ร จากศ ษย เก า หร อ น กศ กษาใน ระด บอ ดมศ กษาตลอดจนผ ประสบความส าเร จในช มชน 3. วางแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งในส วนท บกพร องอย ตลอดจนการ ออกแบบกระบวนการเร ยนร ของท งเด ก เยาวชน และผ ใหญ ในช มชน ท ง ทางด านสมอง ร างกาย และจ ตใจ 4. ออกแบบก จกรรมพ นฐานให เก ด เช น ก จกรรมร วมก นระหว าง ม ธยมก บ ประถมศ กษา ม ธยมก บช มชน โรงเร ยนก บว ดหร อม สย ด หร อโรงเร ยนก บ ชาวบ าน เน นการม ส วนร วม ก จกรรมพ สอนน อง(ท งระด บคร และน กเร ยน) และ อ นๆ 5. การเข าร วมประช มก บหม บ าน ในระด บประจ าเด อนท กๆ เด อน เช นผ บร หาร ระด บโรงเร ยน ไม ว าจะเป นสายอาช พ (ปวช. ปวส.) การศ กษานอกโรงเร ยน (กศน.) สายสาม ญ องค กรเอกชน และเจ าอาวาสของว ดในท องถ น ม การพ ดค ย ก น เน นการร วมค ด ร วมแก ร วมท า แทนการท าแยกส วนท เคยม มา 6. ออกแบบเพ อให เก ดกระบวนการเร ยนร และการร กษาว ฒนธรรมเด มของท องถ น ข นก บแต ละช มชน ก จะม ความแตกต างก น ซ งตรงน ค อความงามของความ หลากหลาย 7. ออกแบบก จกรรมเก ยวก บ อาช พต างๆในท องถ น เช น ก จกรรมทางด าน การเกษตร คหกรรม การช างต างๆ ตลอดจนเทคโนโลย พ นบ าน ภ ม ป ญญา ท องถ นและอ นๆ โดยจ ดให ม การเร ยนเป นว ชาพ นฐานในระด บม ธยมต น เพ อป ฐานในการเร ยน ระด บ ม ธยมปลาย หร อระด บอาช วะศ กษาต อไป 8. ต ดต อเพ อจ ดต งเป นศ นย เร ยนร ระบบสารสนเทศในการบร การให ก บช มชน โดย อาจจะม โรงเร ยน ม ธยมเป นเจ าภาพในการให บร การ อบรมและเข าถ งข อม ล ต างๆภายในช มชน โดยม ท ปร กษาตามความเหมาะสม (เสนอโครงการต อ ภาคร ฐ)

3 5. ก จกรรมต วอย าง 1. ก จกรรมในช มชน เน นก จกรรมเร ยนร ร วมก น ห นไปพ ฒนาเร องของการให การ เข าใจธรรมชาต ยกต วอย างเช น การม ช วโมงบร การช มชน เช น น กเร ยนประถม ป.5 ไปก นท งห องช วยเก ยวข าวให ก บชาวบ าน หร อ ร วมปล กต นไม ช มชน หร อ อ นๆ 2. ก จกรรมให ความร เช น พ สอนน อง (นร. ม ธยม สอนต วน อง ประถม แทนการไป ต วพ เศษด วยเง นทางผ านระบบธ รก จอ นๆ) โครงการปราชญ ช มชนสอนน กเร ยน เป นแนวทางการเร ยนร ท ย งย น และผ ให หร อเด กผ สอนเป นแนวทางของการ สร างย วชนคร ต วน อย ในอนาคตได ด อ กด วย 3. ก จกรรมผล ตภ ณฑ ช มชนประจ าป หร อประจ าฤด กาล ให ท กภาคส วนม ส วนร วม จ ดแสดงและจ าหน ายผล ตภ ณฑ ในช มชน และสาธ ตการท าผล ตภ ณฑ สอบถาม 4. ก จกรรมการบร การช มชนทางด านการเกษตร การช างต างๆ นาฏศ ลป คหกรรม ให ก บช มชน เช น การบร การเด นสายไฟฟ าภายในบ าน จาก นร.ม ธยมศ กษา ตอนต น ให บร การก บชาวบ านในอ ตราท ถ ก หร อบร การให ฟร แล วแต การ ออกแบบ หร อการบ นเท งละเล นต างๆ ในช มชน ตามงานต างๆ เช นการร า มโนราห ในงานต างๆ เล นหน งตะล งเด ก เพลงอ แซว หมอล า ล าต ด ล เก ในงาน ต างๆ เป นการร กษาไม ให ว ฒนธรรมเหล าน หายไปจากท องถ น และก จกรรม ว ฒนธรรมท องถ นอ นๆ ว ฒนธรรมการละเล น ชาวมอญ ไทยใหญ ไทยล อ อาจจะ จ ดให ม การละเล นตามท ม ผ เช ยวชาญในโรงเร ยนด วยก ได เช นคร จากภาคอ สาน มาสอนภาคกลางและสอนการละเล นในภาคอ สานด วยก ได ตลอดจนการ ท าอาหารต างๆ แนะน าให ชาวบ านเป นอาช พเสร มได 5. ก จกรรมแนะแนว เช ญว ทยากรร นพ ศ ษย เก า หร อผ ท ประสบความส าเร จใน ช มชนหร อระด บประเทศมาให ความร แลกเปล ยน สร างแรงจ งใจให ก บเด กๆ 6. ก จกรรมพ ฒนาคร ร วมก บชาวบ านในช มชน ในการเช อมระหว างแนวทางการบ ร ณาการทฤษฏ และปฏ บ ต ให เข าก น 7. ก จกรรมเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยนในช มชน อาหารกลางว นในโรงเร ยน ช มชน โรงพยาบาล 8. ก จกรรมอาหารปลอดสารพ ษ ผ กปลอดสารพ ษ ด นน าลมสะอาด 9. ก จกรรมอย ก บธรรมชาต ลดการใช พล งงานท ไม จ าเป น ก จกรรมจ กรยานใน ช มชน ลดภาวะโลกร อน ช มชนส เข ยว 10. ก จกรรมป าช มชน ศ กษาแนวปล กป าอย ร วมก บธรรมชาต ก นแนวลมพาย ท ศทางลม แนวน าท วม ส าหร บภ ยท จะย งมาไม ถ งหร อก าล งจะมาถ ง 11. โครงการช มชนย งย น อ นๆ เน นการ ค ดท กอย างท ท า ท าท กอย างท ค ด ท าท ก อย างท ใช ใช ท กอย างท ท า 12. อ นๆ 6. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. เก ดการเร ยนร ร วมก นในช มชน เก ดการให ต อก นและก น เป นพ นฐานของส งคม อย เย นเป นส ขต อไป 2. น กเร ยนจะม พ นฐานและความผ กพ นระหว างต วเองก บช มชน เป นพ นฐานท ด ต อ การเก ดส าน กร กบ านเก ดต อไป

4 3. น กเร ยนจะม ความร รากเหง าช มชน แม จะต องบ นออกจากช มชน ว นหน งจะ กล บมาและค นค ณค าให ก บช มชนต วเองและช มชนอ นๆ ในแบบการพ ฒนาเช ง ค ขนาน 4. เก ดช มชนบ รณาการเพ อการศ กษาในชนบทให เท ยบเท าการศ กษาในต วเม อง ท ง ในเร องการศ กษามาตรฐานและม พ นฐานทางอาช พเสร มในหล กส ตรมาตรฐาน เช นการเกษตร การช าง คหกรรม ว ฒนธรรม 5. เก ดความภาคภ ม ใจในช มชนท ต วเองอย และศ กษามา ตลอดจนการค ดเป น ท า เป น และแก ป ญหาเป น บนพ นฐานของช มชนของต วเองต งแต น กเร ยน จนถ ง ผ ใหญ ในช มชน 6. อ นๆ 7. การประเม นผล 1. การประเม นผล ด ท พ ฒนาการและพฤต กรรมของเด ก การเร ยนร การศ กษา การ ร บร เข าถ งข อม ล และอาช พท เก ดข น 2. การท างานร วมก นในช มชน ม ศ กยภาพมากน อยเพ ยงใด 3. ความสงบส ข เก อก ลพ งพาในช มชน 4. อ นๆ 8. งบประมาณ 1. งบประมาณจ ดหาตามความจ าเป นในช มชน ม ก จกรรมมากมายเช น การน ดพบ ศ ษย เก า สมาคมผ ปกครอง หร อ งบจากช มชนเอง งบส วนหน งจากโรงเร ยน อง กรณ ช มชน เช น อบต.อบจ. เทศบาล และอ นๆ ตลอดจนการร บบร จาคจาก ภาคเอกชนในช มชนท ให การสน บสน นการศ กษาท องถ น 2. งบอ นๆ ตามโครงการในวาระต างๆ ท ม จากภาคร ฐหร อเอกชน 9. หมายเหต โครงการน ร างข นแบบกลางๆ ท านสามารถจะปร บปร งเพ อให สอดคล องก บ ช มชนของท านได ตามท เห นสมควรได อย างอ สระ ขอแสดงความน บถ อ ร างโดย สมพร ช วยอาร ย

5 โรงเร ยน ก บ ว ด ม สย ด โบสถ อย ด วยก น (โรงเร ยนเสร มสมอง ว ด ม สย ด โบสถ เสร มใจ)

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553

ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 ม ต การศ กษา รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น ประจำป 2553 29 29 โครงการกร งไทย สานฝ นโรงเร ยนด ใกล บ าน โครงการกร งไทยสานฝ น ส บ ณฑ ต โครงการกร งไทย ย ววาณ ช โครงการกร งไทย ต นกล าส ขาว โครงการธนาคารโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information