ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553"

Transcription

1 รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553

2 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดน ภาคใต ฉบ บน จ ดท าข น เพ อรายงานผลการด าเน นงานโครงการท มหาว ทยาล ยได ร บจ ดสรรงบประมาณป งบประมาณ พ.ศ โดยได ร บจ ดสรรงบประมาณจาก 2 แหล ง ได แก งบปกต ในแผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ด ชายแดนภาคใต โครงการ : โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ และจากงบตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ รวมท งส น ท งส น 12 โครงการ วงเง น 152,196,591 บาท โดยรายละเอ ยดในเอกสารประกอบด วยสร ปผลการใช จ ายงบประมาณ ผลการด าเน นการ โครงการ และภาพก จกรรมประกอบ อ กท งในแต ละโครงการจะระบ ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ก จกรรมท ด าเน นการ และป ญหา/อ ปสรรค ของแต ละโครงการ ซ งผ จ ดท าค ดว าน าจะเป นปะโยชน ไม มากก น อย ส าหร บเป นแนวทางในการจ ด ก จกรรม/โครงการต อไปในอนาคต กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553

3 สารบ ญ ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 รายงานผลการด าเน นการ โครงการงบปกต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 5 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 8 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทางว ฒนธรรมภาคใต 14 โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต างว ฒนธรรมเข าศ กษา 20 ต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 30 หน า

4 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากสถานการณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท ส งผลกระทบอย างกว างขวางต อส งคมท ก ระด บในพ นท มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ในฐานะสถาบ นว ชาการในพ นท ตระหน กถ งความส าค ญในการพ ฒนา ท องถ น รวมท งประสานความเข าใจ ความร วมม อร วมใจในการพ ฒนาประเทศชาต และส งคมร วมก น เพ อสร างความ ปลอดภ ยและการแก ป ญหาแบบส นต ว ธ เพ อให เหต การณ ความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ลดลง มหาว ทยาล ย จ งเป นอย างย งในการท เข าไปม ส วนร วม ท งในส วนของการพ ฒนาช มชน การสร างความเข มแข งให ก บช มชน การ ยกระด บมาตรฐานและค ณภาพการศ กษาของน กเร ยน บ คลากรทางการศ กษา รวมท งสถานศ กษา ท สอดคล องก บว ถ ช ว ต และความต องการของพ นท ในป งบประมาณ 2553 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได ร บจ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน น การจ ดก จกรรม/โครงการเพ อพ ฒนาการศ กษาและช มชนในเขตพ นท เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต รวม 12 โครงการ เป นเง น 152,196,591 บาท จ าแนกเป น 1. งบปกต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท 2. งบโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ วงเง น 93,650,951 บาท งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากท งสองแหล ง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โดยคณะ/หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องได ไปด าเน นการ โดยม ผลการใช จ ายงบประมาณรายละเอ ยดด งตารางข างล าง

5 2 สร ปการใช จ ายงบประมาณ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ช อโครงการ ได ร บ (บาท) จ ายจร ง (บาท) คงเหล อ (บาท) 58,546, ,546, งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดน ภาคใต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทาง ว ฒนธรรมภาคใต โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง 2. โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต าง ว ฒนธรรมเข าศ กษาต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 5. โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร 6. โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร 7. โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ใน โรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 8. โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 34,000, ,000, ,196, ,350, ,650, ,456, ,250, ,631, ,271, ,230, ,130, ,855, ,826, ,000, ,000, ,196, ,350, ,445, ,981, ,125, ,965, ,397, ,007, , ,152, ,826, ,205, , , ,666, ,873, , , ,702, รวม (12 โครงการ) 152,196, ,991, ,205,

6 รายงานผลการด าเน นการ 3

7 4 งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท จ ายจร ง 58,546,000 บาท

8 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 34,000,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 34,000,000 บาท ว ตถ ประสงค - ส งเสร มให เก ดเคร อข ายว จ ยฮาลาลและเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายว จ ยฮาลาลของคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ย เพ อผล กด นให เก ดนว ตกรรมใหม ด านฮาลาล - ส งเสร มการผล ตบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านฮาลาลท กระด บ เพ อผล กด นให เก ดความก าวหน า ของอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลท งในระด บอ ตสาหกรรม ว สาหก จช มชน OTOP กล ม เกษตรกรในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให สามารถยกระด บให เป นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP HALAL เป นท ยอมร บและเป นส นค าส งออกส ตลาดฮาลาลของโลกม สล ม - เป นแหล งบร การทางว ชาการในการให ความร ด านการแปรร ปอาหารและส นค า รวมท งการบร การตาม มาตรฐานฮาลาลอาหารและส นค า และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าฮาลาลท สอดคล องก บความ ต องการของตลาดให ก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และผ ประกอบการในช มชนพ นท ชายแดนภาคใต - สร างความม นใจให ก บผ ต องการลงท นและผ ประกอบการท เก ยวก บก จการฮาลาลส งเสร มและสร างแรง ด งด ดให เก ดการลงท นการด าเน นก จการอ ตสาหกรรมอาหารส นค า และบร การ ในพ นท จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เป นแหล งเก บและจ ดการความร ด านฮาลาล รวมท งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความเช ยวชาญใน ก จกรรมฮาลาล ซ งสามารถเป นเคร องม อในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลอย าง ครบวงจรให ก บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และในระด บประเทศ กล มเป าหมาย เป นผ ประกอบการแปรร ปอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เช น กล มส นค า OTOP, กล มว สาหก จช มชน, กล มเกษตรกร, กล มแม บ าน และกล มสตร ท ด าเน นก จการอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ - ก จกรรมให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาค ณภาพสถานประกอบการให เป นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ HALAL - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล - ก จกรรมให การอบรมความร ความเข าใจทางด านเทคโนโลย การผล ตและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาล - สร างความพร อมในการจ ดหาเคร องม อเคร องจ กร และเคร องว เคราะห ค ณภาพอาหารรวมท งพ ฒนา ห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร เพ อให สามารถรองร บการให บร การการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลได อย างครบวงจร ท งการแปรร ปผล ตภ ณฑ อาหาร การว เคราะห ค ณภาพอาหารและว ตถ ด บ และการพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ สามารถท จะให บร การแก ผ ประกอบการและว สาหก จช มชนได อย างม ระบบครบวงจร และม ประส ทธ ภาพ 5

9 สร ปผลการด าเน นการ - ก จกรรมการให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม ผ ประกอบการให ความสนใจ ในการว เคราะห ต วอย างผล ตภ ณฑ เป นอย างมาก จนเก น KPI ท ทางศ นย ก าหนดไว นอกจากน ผ ประกอบการย งม ความเข าใจในกระบวนการส งต วอย างเพ อท าการตรวจว เคราะห ค ณภาพอาหาร และ เข าใจถ งกระบวนการ การขอเคร องหมาย อย. และฮาลาล มากข น - การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องต างๆ ท ทางศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล ได จ ดข นมากกว า KPI ท ต งไว เน องจากม ผ ให ความสนใจเป นอย างมาก บางหล กส ตรผ เข าอบรมสามารถน ากล บไปประกอบอาช พได จร ง และน าไปพ ฒนาผล ตภ ณฑ เพ อเพ มค ณภาพส นค า จากการจ ดอบรมท าให ผ เข าร บการอบรมม ความค นเคย ก บหน วยงานศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาลมากข น ส งผลให ม การประสานงานในร ปแบบของเคร อข าย ทางศ นย ฯ จ งสามารถพ ฒนาก จการของกล มอาช พ และผ ประกอบการได อย างต อเน อง - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล สามารถสร างงานว จ ยได เป นจ านวนไม ต ากว า 15 เร องต อป และสามารถเผยแพร ผลงานทางว ชาการ รวมท งสามารถสร างผล ตภ ณฑ ต นแบบจากงานว จ ย ด งกล าว นอกจากน ก จกรรมว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล ย งช วยแก ไขป ญหาให ก บ ผ ประกอบการได อ กด วย - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาสถานประกอบการ ได ช วยช แนะผ ประกอบการอาหารฮาลาล ในการ ปร บปร งสถานประกอบการผล ต ให ถ กต องตามหล กเกณฑ ของส ขล กษณะท ด รวมท งการให ค าปร กษาถ ง การปร บปร งกระบวนการผล ตให ม ระเบ ยบ, ความสะอาด และความม นคงปลอดภ ย รวมถ งการป องก นส ตว และแมลงเข ามาในสถานท ผล ตอาหาร ตลอดจนการขจ ดส งปฏ ก ลขยะรอบสถานท ผล ต - ก จกรรมสร างความพร อมในการให บร การ การพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลได อย างครบวงจร ด าเน นการจ ดหาเคร องม อ, เคร องจ กร และเคร องว เคราะห ค ณภาพอาหาร ตามแผนรายการคร ภ ณฑ ท ขอ อน ม ต งบประมาณ รวมท งพ ฒนาห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร ให สามารถด าเน นการได ตามแผน ป ญหา/อ ปสรรค - จากเหต การณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท าให การเด นทางเข าออกสถานประกอบการ ท อย ในพ นท ต างหม บ าน ต าบล อ าเภอ ไม สะดวกเท าท ควร เน องจากต องระม ดระว งต วเสมอ เป นผลให งานล าช ากว าท วางแผนไว - ว สด คร ภ ณฑ ส วนใหญ ต องส งจาก กร งเทพฯ จ งต องใช เวลาขนส งค อนข างมาก ส งผลให การท าก จกรรม ต างๆ ต องใช เวลาและค าใช จ ายค อนข างส ง - การก อสร างอาคาร เน องจากอย ในพ นท ท ม เหต การณ ความไม สงบ ส งผลกระทบต อการจ ดหาผ ร บเหมา มาร บจ างก อสร าง ความไม สะดวกในการหาแรงงาน การจ ดท พ ก และการขนส งว สด ก อสร าง 6

10 7 ภาพก จกรรม การผล ตน าม นมะพร าวสก ดเย น การผล ตว นมะพร าว การพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ อบรม Hot Stage Microscope อบรม Spray dryer อบรมการใช เคร องม อ

11 8 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 10,000,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 10,000,000 บาท ว ตถ ประสงค - จ ดสร างระบบร กษาความปลอดภ ยภายใน ว ทยาเขตป ตตาน - เพ อสร างความเช อม นในเร องของระบบร กษาความปลอดภ ย ให แก น กเร ยน, น กศ กษา, บ คลากร และผ ปกครอง กล มเป าหมาย น กเร ยน, น กศ กษา, บ คลากร และผ ปกครอง ภายในว ทยาเขตป ตตาน ก จกรรมท ด าเน นการ สร าง ต ดต งระบบร กษาความปลอดภ ย ภายในว ทยาเขตป ตตาน สร ปผลการด าเน นการ จ ดต งระบบร กษาความปลอดภ ย ภายในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ านวน 1 ระบบ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 1 ย ห อ Mobotix DualNight M12 จ านวน 35 กล อง 2. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 2 ย ห อ Mobotix Q24 จ านวน 29 กล อง 3. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 3 ย ห อ Mobotix M24 จ านวน 45 กล อง 4. NAS 8 TB RACK MOUNT จ านวน 2 ต ว 5. computer & High Resolution Graphic Cards & accessories จ านวน 3 เคร อง 6. LCD Monitor 40" ย ห อ Sony จ านวน 6 เคร อง 7. UPS ขนาด 6 KVA Rackmount จ านวน 1 เคร อง 8. Switch L3 ย ห อ 3com 4800 G-SFP จ านวน 1 เคร อง 9. Switch L2 ย ห อ 3com 4500 POE จ านวน 5 เคร อง 10. network Surge protection จ านวน 34 ต ว 11. POE Injector (Power Sources Ethernet) จ านวน 12 ต ว 12. สาย UTP จ านวน 109 จ ด 13. โต ะและเก าอ จ านวน 4 ช ด 14. ระบบสายใยแก วน าแสง จ านวน 1 ระบบ 15. Switch L2 ชน ดภายนอก จ านวน 3 ต ว 16. ว ทย ส อสาร จ านวน 1 ระบบ 17. Switch L2 ย ห อ 3com 4500 จ านวน 6 ต ว

12 9 ภาพก จกรรม ศ นย เฝ าระว ง กล องวงจรป ด บร เวณหน ากองแผนงาน กล องวงจรป ด บร เวณหน าส าน กงานอธ การบด

13 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 12,196,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 12,196,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาและสร างความเข มแข งให ก บช มชน - เพ อพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการศ กษาให ก บ น กเร ยน บ คลากรทางการศ กษาและสถานศ กษาให ได มาตรฐาน - เพ อให การพ ฒนาช มชนและการพ ฒนาการจ ดการศ กษาเป นส วนหน งในการเสร มสร างความม นคงในเขต พ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย น กเร ยน น กศ กษา เยาวชน บ คลากรทางการศ กษา และประชาชนในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ก จกรรมท ด าเน นการ - เสร มสร างความเข มแข งด านว ชาการแก น กเร ยน จ านวน 16 โครงการ - เสร มสร างความเข มแข งบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 14 โครงการ - พ ฒนาความเข มแข งให ก บช มชน จ านวน 13 โครงการ สร ปผลการด าเน นการ ม โครงการย อย จ านวน 43 โครงการ ซ งด าเน นการเร ยบร อยแล ว ได แก - เสร มสร างความเข มแข งด านว ชาการแก น กเร ยน 1. โครงการพ สอนน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 2. โครงการเยาวชนส มพ นธ เพ อพ ฒนาคน พ ฒนาส งคม 3. โครงการจ ดการแข งข นก ฬาฟ ตบอลเยาวชนอาย ไม เก น 12 ป 4. โครงการแนะแนวส ญจร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (สร างสายใย) 5. โครงการ PR JUNIOR น กประชาส มพ นธ ร นเยาว มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 6. โครงการประชาส มพ นธ และแนะแนวนอกสถานท ประจ าป โครงการใจไทย ใจใต อย ร วมก น 8. โครงการอบรมเยาวชนให ร จ กค ด การส อสารและส นต ภาพ 9. โครงการค ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร างสารคด สารคด สร างคน 10. โครงการย วว จ ย 11. โครงการตามรอยว ถ ช มชน 12. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร องโครงการ IT พ สอนน อง 13. โครงการค ายน กศ กษาสานส มพ นธ พห ว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยของร ฐในภ ม ภาคต าง ๆ ของ ประเทศ 14. โครงการค ายเยาวชนร กษ ส งแวดล อม 15. โครงการน กศ กษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เย ยมโรงเร ยน 16. โครงการแนะแนวส ญจรด านการศ กษาและอาช พ 10

14 - เสร มสร างความเข มแข งบ คลากรทางการศ กษา 1. โครงการจ ตป ญญาศ กษา 2. พล งการเปล ยนแปลงเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 3. การพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด (กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ) 4. การพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ) 5. การอบรมเช งปฏ บ ต การการผล ตส อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท จ งหว ดชายแดนใต 6. การว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 7. จ ตตป ญญาเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 8. โครงการอบรมเช งปฎ บ ต การส งเสร มและพ ฒนาการว จ ยสาขา ประว ต ศาสตร แก คร อาจารย โรงเร ยน ประถม/ม ธยม 5 จ งหว ดชายแดนใต 9. โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการสอนภาษาไทยระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 10. โครงการอบรมความร เท าท นส อและข าวสารส าหร บคร 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 11. โครงการจ ดหล กส ตรระยะส นด านศ ลปกรรมส าหร บคร อาจารย ด านศ ลปกรรมและผ สนใจท วไป 12. โครงการ " พ ดค ยใต แสงดาว (ตอนวรรณกรรมดนตร กว เพ อช ว ต) " 13. โครงการเทคน คการสอนภาษาอาหร บเพ ออ สลามศ กษาให ก บผ สอนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนา อ สลามในจ งหว ดชายแดนภาคใต 14. โครงการพ ฒนาระบบอ เล ร นน งส าหร บคร โรงเร ยนม ธยมศ กษา ใน 3 จ งหว ดชายแดนใต - พ ฒนาความเข มแข งให ก บช มชน 1. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาองค ความร ส าหร บใช รณรงค ต อต านยาเสพต ดให แก ช มชน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต โดยใช ศ ลป นพ นบ านเป นส อ 2. โครงการธนาคารป 3. โครงการแข งข นเร อยาว เร อยอกองประเพณ คร งท 3 4. โครงการแข งข นฟ ตซอลสมานฉ นท 5 จ งหว ดชายแดนภาคใต คร งท 3 5. โครงการอบรมกลย ทธ การประชาส มพ นธ ทางธ รก จส าหร บผ ประกอบการขนาดเล ก 6. โครงการอบรมไอท ก บการส บค นและจ ดเก บข อม ลเพ อการบร หารงานส วนท องถ นใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการจ ดการขององค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ในพ นท 3 จ งหว ดขายแดนภาคใต 8. โครงการส มมนาแรงงานไทยในมาเลเซ ย 9. โครงการส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพการบร หารและการจ ดการม สย ด 10. โครงการละหมาดอ ด ลฟ ตร 11. โครงการครอบคร วว ถ ธรรมสานส มพ นธ ชายแดนใต 12. โครงการพ ฒนาท กษะการเพ มม ลค าเพ มให ก บห ตถกรรมท องถ น 13. โครงการสายใยช มชนส บสานภ ม ป ญญาท องถ น 11

15 12 ภาพก จกรรม โครงการธนาคารป โครงการสายใยช มชนส บสานภ ม ป ญญาท องถ น โครงการพ ฒนาท กษะการเพ มม ลค าเพ มให ก บห ตถกรรมท องถ น

16 โครงการย วว จ ย 13

17 4. สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทางว ฒนธรรมภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 2,350,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 2,350,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อท จะสร างความเป นเล ศในองค ความร ทางว ชาการ ระบบฐานข อม ลและการว จ ยเก ยวก บความ ข ดแย ง ความร นแรง และการแก ป ญหาความหลากหลายทางว ฒนธรรม โดยส นต ในพ นท ภาคใต - เพ อศ กษา ค นคว าองค ความร ทางว ชาการพ ฒนาบ ณฑ ตศ กษา และด าเน นการว จ ยในสาขาต างๆ ท เก ยวก บ ความข ดแย งและการจ ดการ ความหลากหลายทางว ฒนธรรมในจ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให บร การว ชาการ และการว เคราะห นโยบายศ กษาด านความข ดแย งและว ฒนธรรม ตลอดจนงานว จ ย ส หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งส อมวลชนและต อสาธารณชน กล มเป าหมาย - หน วยงานภาคร ฐ และเอกชน - ส อมวลชน - ประชาชนท วไป - ผ น าม สล มร นใหม น กว ชาการ คร อาจารย น กว จ ย และเอ นจ โอจากหลายศาสนา - คณาจารย น กศ กษาปร ญญาตร และปร ญญาโท ในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร และ จากภายนอก - น กว ชาการ และน กศ กษาชาวต างประเทศ (ประเทศในกล มอาเซ ยน) ก จกรรมท ด าเน นการ - จ ดท าฐานข อม ล website ของสถานว จ ย - จ ดส มมนาว ชาการระด บชาต และระด บนานาชาต - จ ดฝ กอบรมการว จ ย - ส ารวจประชามต ตามเหต การณ - จ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา - เผยแพร งานผ านส อว ทย - จ ดท ารายงานสถานการณ - จ ดพ มพ หน งส อส งเคราะห องค ความร จากงานว จ ยและข อม ล สร ปผลการด าเน นการ - ม website ของสถานว จ ย - จ ดส มมนาว ชาการระด บชาต และระด บนานาชาต จ านวน 4 เร อง ได แก 1. การจ ดเสวนาว ชาการห วข อ "ความข ดแย งและทางออกของการเม องไทย" 2. การประช มว ชาการร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร แห งชาต คร งท 10 (พ.ศ. 2552) 3. โครงการอบรมนานาชาต เร อง " School of Peace Studies and Conflict Transformation" 4. โครงการส มมนานานาชาต เร อง "ธรรมาภ บาลในงานด านความม นคง : บทเร ยนจากนานาประเทศ" - จ ดฝ กอบรมการว จ ย จ านวน 3 เร อง ได แก 1. โครงการฝ กอบรมน กว จ ยร นใหม เพ อสร างท กษะการว จ ยเช งค ณภาพ "ว ธ ว จ ยมาน ษยว ทยาเช ง ว ฒนธรรม" (Cultural anthological methodology ) 2. โครงการค ายเยาวชน "ร วมเร ยนร การว จ ยแบบม ส วนร วม" 14

18 15 3. โครงการฝ กอบรมการใช ฐานข อม ล( Database) เพ อการว จ ยเก ยวก บสถานการณ และป ญหาใน จ งหว ดชายแดนภาคใต - ออกอากาศรายการ "เป ดโลกว จ ยชายแดนใต " - จ ดท าสร ปรายงานสถานการณ ประจ าเป นรายเด อน ภาพก จกรรม

19 16 โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ วงเง น 93,650,951 บาท จ ายจร ง 82,445, บาท คงเหล อ 11,205, บาท

20 1. โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 9,456,300 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 8,981, บาท งบประมาณคงเหล อ 474, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสร างประชาคมประมงต นแบบท ม สภาวะแวดล อมท ด สามารถจ ดการก บป ญหาด านส งแวดล อม ท เหมาะสม อน ร กษ และฟ นฟ สภาพทร พยากรธรรมชาต และระบบน เวศในท องถ น เพ อท าการ ประมงท ย งย น - เพ อสร างหม บ านประมงต นแบบท ม ความตระหน กทางด านการม ส ขภาพกายและใจท ด ม ระบบ สว สด การช มชนท เข มแข ง - เพ อพ ฒนาโครงสร างเศรษฐก จ การสร างอาช พใหม อาช พเสร ม ให แก หม บ านประมงอย างย งย น และม ประส ทธ ภาพ - เพ อกระต นและสร างเสร มความเข มแข งให แก ประชาคม โดยผ านก จกรรมต างๆ และเป นหม บ าน ประมงต นแบบ โดยประชาชนม ส วนรวมอย างแท จร ง - เพ อแก ไขป ญหาทางส งคมของช มชนประมงอย างเต มระบบน เวศในท องถ น - เพ อสร างเคร อข ายช มชนประมงพ นบ านต นแบบท ม ความเข มแข งท งทางด านเศรษฐก จ ส งคม ศาสนา และว ฒนธรรม กล มเป าหมาย - ช มชนบ านบางปลาหมอ ม. 2 ต. ร สะม แล อ. เม อง จ. ป ตตาน - ช มชนบ านล ม ม. 7 ต. ปะเสยะวอ อ. สายบ ร จ. ป ตตาน - ช มชนบ านร สะม แล ม.1 ต. ร สะม แล อ. เม อง จ. ป ตตาน - ช มชนบ านทอน ม. 12 ต. โคกเค ยน อ. เม อง จ. นราธ วาส - ช มชนบ านปะนาเระ ม. 5 ต. ปะนาเระ อ. ปะนาเระ จ. ป ตตาน ก จกรรมท ด าเน นการ - การพ ฒนาและสร างเสร มศ กยภาพช มชน - การสร างเสร มส ขภาพกายและใจ - การพ ฒนาค ณภาพส งคมและจ ดระบบสว สด การช มชน - การอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - การพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษาท งสายศาสนาและสาม ญ - การพ ฒนาเศรษฐก จ อาช พทางเล อกและอาช พเสร ม สร ปผลการด าเน นการ ประชาชนม ความส ขเพ มข น ม ระด บของการเจ บป วยลดลง อาศ ยอย ในท ามกลางสภาพแวดล อมทางกายภาพ และส งคมท ด ข น ระบบสว สด การส งคมท เหมาะสม ม แหล งท ามาหาก นท อ ดมสมบ รณ ข น ม อาช พและอาช พเสร มท พอเพ ยง เป นต นแบบของการพ ฒนาหม บ านประมงพ นบ านของประเทศ และหม บ านโดยรอบเก ดความกระต อร อร นท จะพ ฒนาหม บ าน เป นเคร อข ายในอนาคต ผลการด าเน นก จกรรมคร งน นอกจากหม บ านเป าหมายจะได ร บการพ ฒนาแล ว ย งน าไปส การขยายผล องค ความร และแนวทางการด าเน นงานไปย งหม บ านอ นๆต อไป 17

21 ป ญหา/อ ปสรรค - ก จกรรมบางอย างต องใช เวลานานในการด าเน นการ เน องจากใช เป นเง นอ ดหน นจ ดก จกรรมในพ นท เช น ก จกรรมไฟแนนซ ช มชน (สถาบ นการเง นช มชน) น น เป นก จกรรมท ต องใช เวลานานกว าท จะสามารถจ ดได เต มร ปแบบ จ าเป นท จะต องให ผ น าและกล มประชาชนในบางพ นท ม การตกผล กทางความค ดก อน ท าให ล าช ากว าแผนงานท ก าหนดไป - ป ญหาการเม องท องถ นและความข ดแย งภายในช มชน เน องจากการเล อกต งผ น าท องถ น และความข ดแย ง ทางการเม องในระด บพ นท ท าให ผ ปฏ บ ต งานในพ นท ต องใช ความระม ดระว งในการท างาน เพ อไม ให กระทบก บป ญหาด งกล าว ซ งอาจจะส งผลต อการพ ฒนาช มชนได แนวทางแก ไข - เน นการเร งสร างความพร อมของช มชนโดยว ธ การต างๆ เช น การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ การศ กษาด งาน การทดลองปฏ บ ต ในระด บช มชนก อน เช น การสะสมเง นออมของช มชน เป นต น ก อนท จะจ ดงบประมาณ ของโครงการสน บสน นก จกรรมด งกล าว - กระจายก จกรรมให ครอบคล มถ งท กกล มแกนน าในช มชน - ใช ก จกรรมท เก ยวข องก บก จกรรมทางศาสนา ม สย ด และโรงเร ยนตาด กา เป นต วข บเคล อนก จกรรมใน ระยะแรก เน องจากชาวบ านม ความต องการส ง และได ร บการตอบสนองท ด น าไปส การท จะท าก จกรรม อ นๆได ง ายข น ภาพก จกรรม 18 ก จกรรมการด งานกล มออมทร พย อ นๆ ก จกรรมแข งข นก ฬาประจ าป ก จกรรมประเพณ การกวนอาซ รออ ก จกรรมส งเสร มอาช พการท าเร อกอและจ าลอง

22 19 สน บสน นปร บปร งสนามเด กเล นประจ าช มชน ก จกรรมส งเสร มการเร ยนการสอนแบบก รออาต

23 20 2. โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต างว ฒนธรรมเข าศ กษาต อใน สถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,250,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 6,125,000 บาท งบประมาณคงเหล อ 125,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสร างความหลากหลายทางว ฒนธรรมของน กศ กษาต างพ นท - เพ อให น กศ กษาได เป ดว ส ยท ศน และแลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรมซ งก นและก น - เพ อสร างแรงจ งใจให แก น กศ กษาต างพ นท และเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษา กล มเป าหมาย น กเร ยนต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 250 คน ก จกรรมท ด าเน นการ จ ดสรรท นให แก น กเร ยนต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 250 คน สร ปผลการด าเน นการ ม น กศ กษาต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บท นท งส น จ านวน 245 คน

24 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,631,700 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,965, บาท งบประมาณคงเหล อ 4,666, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนศาสนาอ สลามให ม ค ณภาพและม ท กษะการสอนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อพ ฒนาคร สอนศาสนาอ สลาม ในระด บม ธยมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให คร สอนศาสนาอ สลามม ความเช อม นและม ความสามารถในการสอน 1. ด านเน อหาว ชา และการจ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร 2. ม ท กษะทาง ICT และการใช เทคโนโลย ทางการศ กษา 3. ม ท กษะการสอนบ รณาการก บท กษะทาง ICT 4. การว ดและประเม นผลการศ กษา 5. การปฏ บ ต การว จ ยในช นเร ยน 6. ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมแห งว ชาช พและม ว ญญาณคร - เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาท กระด บใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บ คร สอนศาสนาอ สลามท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร สอนศาสนาอ สลาม ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและสอนเพ อพ ฒนา ความสามารถในการค ดของผ เร ยน - เพ อพ ฒนาแนวค ดการอย ร วมก นในส งคมพห ว ฒนธรรม ของคร สอนศาสนาอ สลามโรงเร ยน เอกชนสอนศาสนาได ข อม ลท ส าค ญในการว จ ย เพ อพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาการสอนอ สลามศ กษา ท ม ค ณภาพย งข นไป กล มเป าหมาย คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ จ ดการเร ยนการสอนให แก คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เป นช วงป การศ กษา สร ปผลการด าเน นการ ม คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เข าศ กษา จ านวน 49 คน ป ญหา/อ ปสรรค โครงการน เป นการจ ดการเร ยนการสอนช วงป การศ กษา และป งบประมาณเหล อมก น ภาคการศ กษาท 2 จ งไม สามารถเบ กท นในป งบประมาณ ประกอบก บในป งบประมาณ 2553 งบไทยเข มแข งไม สามารถก นเง นได ด งน นภาคการศ กษาท 2 จ งต องเบ กจ ายจากงบป

25 4. โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,271,400 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 2,397, บาท งบประมาณคงเหล อ 3,873, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนตาด กาให ม ค ณภาพและม ท กษะในการสอนในโรงเร ยนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อให คร สอนศาสนาในโรงเร ยนตาด กาม ความเช อม น และม ความสามารถในการสอน 1. ด านธรรมชาต การเร ยนการสอนอ สลามศ กษาในประเทศไทย 2. ด านจ ตว ทยาการเร ยน การจ ดการเร ยนร 3. การว ดและประเม นผลการศ กษา 4. การพ ฒนาส อและนว ตกรรมในการจ ดการเร ยนร 5. การจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร 6. สาระร วมสม ยในการจ ดการเร ยนร ระด บตาด กา 7. การพ ฒนาว ชาช พและความเป นคร - เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยนตาด กาท กระด บของจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บคร ท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและการสอนเพ อพ ฒนาความสามารถในการค ด ของผ เร ยน กล มเป าหมาย คร ผ สอนระด บตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยแบ งเป น - คร ตาด กา ร นใหม จ านวน 4 ร น ร นละ 250 คน - คร สอนตาด กา ร นเก า จ านวน 2 ร น ร นละ 250 คน ก จกรรมท ด าเน นการ อบรมคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 5 ด าน ด งน 1. การเข ยนแผนการสอน 2. การออกข อสอบ 3. การจ ดก จกรรมการเร ยนร 4. การผล ตส อ 5. การเข ยนจ ดประสงค สร ปผลการด าเน นการ คร สอนตาด กาเข าร วมอบรมท งหมด 6 ร น จ านวน 844 คน จากเป าหมาย 1,500 คน จากผลการประเม น ผ เข าร วมอบรม ม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บความพ งพอใจมาก ป ญหา/อ ปสรรค การจ ดโครงการ แต ละโครงการม การจ ดต ดๆก น จนท าให การส อสารประชาส มพ นธ การเข าร วมอบรมอาจไม ท วถ ง ท าให จ านวนผ เข าร วมไม เป นไปตามแผน 22

26 ภาพก จกรรม 23

27 5. โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 1,230,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,007, บาท งบประมาณคงเหล อ 222, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสอนเสร มให น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ม ความร ความสามารถและม ท ศนคต ท ด ต อ ว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร - เพ อให บร การทางด านว ชาการแก ช มชน ซ งเป นภารก จหน งของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน - เพ อเป นการประชาส มพ นธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ให เป นท ร จ กของน กเร ยนใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ม.5 ข น ม.6) ท สนใจเข าค ายสอนเสร มว ชาเคม, ว ชาช วว ทยา, ว ชาฟ ส กส และว ชาคณ ตศาสตร จ านวนสาขาว ชาละ 100 คน ร วมท งส น 400 คน ก จกรรมท ด าเน นการ โรงเร ยนส งน กเร ยนเข าค ายสอนเสร มฯ โรงเร ยนละไม เก น 4 คน โดยสามารถเล อกสาขาว ชาได ตามความสนใจ และจ ดก จกรรมค ายสอนเสร ม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม, ว ชาช วว ทยา, ว ชาฟ ส กส และว ชาคณ ตศาสตร ระหว าง ว นท เมษายน 2553 สร ปผลการด าเน นการ จ านวนน กเร ยนท เข าค ายสอนเสร ม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม จ านวน 90 คน, ว ชาช วว ทยา จ านวน 89 คน ว ชาฟ ส กส จ านวน 98 คน และว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 95 คน รวมท งส น 372 คน (ว ชา 2 กล ม) ป ญหา/อ ปสรรค - จ านวนน กเร ยนท เข าร วมโครงการผ นแปรตลอดเวลา กล าวค อ โรงเร ยนแจ งช อน กเร ยนเข ามาแล ว และแจ งเปล ยนแปลงช อบ คคล / สาขาว ชา เข ามาใหม ในภายหล ง - มาตรฐานความร ของน กเร ยน ช น ม.5 ข น ม.6 แต ละโรงเร ยนแตกต างก นมาก ท าให ยากต อการสอน ข อเสนอแนะ - ให ส ทธ โรงเร ยนสามารถเปล ยนแปลงน กเร ยนเข าค ายสอนเสร มได รวมท งเปล ยนแปลงสาขาว ชาท จะเข า ค ายสอนเสร มได ภายในระยะเวลาท ก าหนด - แบ งกล มน กเร ยนอ อน - เก ง ตามผลการทดสอบก อนเร ยน และสอนแตกต างก นระหว างกล มน กเร ยน เร ยนอ อน - เร ยนเก ง 24

28 ภาพก จกรรม 25

29 6. โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 1,130,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 988,905 บาท งบประมาณคงเหล อ 141,095 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาค ณภาพคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร ให ม ศ กยภาพและว ทยฐานะท ด ใน การถ ายทอดว ชาความร ให แก น กเร ยน - เพ อให บร การทางด านว ชาการแก ช มชนซ งเป นภารก จหน งของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - เพ อเป นการประชาส มพ นธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให เป นท ร จ กของน กเร ยนใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย คร ผ สอนว ชาเคม, ช วว ทยา, ฟ ส กส และคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต จ านวนสาขาว ชาละ 60 คน รวมท งส น 240 คน ก จกรรมท ด าเน นการ โรงเร ยนส งคร เข าร บการอบรมโรงเร ยนละไม เก น 4 คน โดยสามารถเล อกอบรมสาขาว ชาได ตามความสนใจ และคณะเป นผ พ จารณารายช อผ เข าอบรม พร อมท งจ ดอบรมคร ผ สอนว ชาเคม, ช วว ทยา, ฟ ส กส และ คณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ระหว างว นท เมษายน 2553 สร ปผลการด าเน นการ จ านวนคร ผ สอนท เข าอบรม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม จ านวน 52 คน, ว ชาช วว ทยา จ านวน 55 คน ว ชาฟ ส กส จ านวน 52 คน และว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 53 คน รวมท งส น 212 คน ป ญหา/อ ปสรรค - จ านวนคร ท เข าร วมโครงการผ นแปรตลอดเวลา กล าวค อ ทางโรงเร ยนได แจ งช อคร เข ามาแล ว และแจ งเปล ยนแปลง ช อบ คคล / สาขาว ชา ในภายหล ง - มาตรฐานความร ของคร ผ สอน แต ละโรงเร ยนแตกต างก นมาก ท าให ยากต อการอบรม ข อเสนอแนะ ให ส ทธ โรงเร ยนสามารถเปล ยนแปลงคร ผ เข าอบรมได รวมท งเปล ยนแปลงสาขาว ชาท จะอบรมได ภายใน ระยะเวลาท ก าหนด 26

30 ภาพก จกรรม 27

31 7. โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 2,855,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,152, บาท งบประมาณคงเหล อ 1,702, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ ให ม ค ณภาพและม ท กษะในการสอนในโรงเร ยนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ ม ความเช อม นและม ความสามารถในการสอน 1. ด านเน อหาว ชาและการจ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร 2. ม ท กษะทาง ICT และการใช เทคโนโลย ทางการศ กษา 3. การว ดและประเม นผลการศ กษา 4. การปฏ บ ต การว จ ยในช นเร ยน 5. ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมแห งว ชาช พ และม ว ญญาณความเป นคร 6. พ ฒนาการสอนในสาขาว ชาเอก - เพ อพ ฒนาคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ระด บม ธยมศ กษาและประถมศ กษาในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนของการจ ดการศ กษาเพ อส นต ส ขใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให น กเร ยนท กระด บของจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บคร ท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและสอนเพ อพ ฒนาความสามารถในการค ดของ ผ เร ยน ได ข อม ลท ส าค ญในการว จ ยเพ อพ ฒนาหล กส ตรและการสอนท ม ค ณภาพ กล มเป าหมาย คร ผ สอนไม ตรงว ฒ ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ - โครงการ Training for Trainer - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระว ทยาศาสตร - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระคณ ตศาสตร - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 28

32 สร ปผลการด าเน นการ 1. โครงการ Training for Trainer ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และคร ผ สอน หน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 38 คน จากเป าหมายท ต งไว 100 คน ผ เข าร วม ส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 2. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และคร ผ สอน หน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 91 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วม ส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 3. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระว ทยาศาสตร ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 94 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 4. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระคณ ตศาสตร ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 236 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 5. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 157 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก ภาพก จกรรม 29

33 30 8. โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 59,826,551 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 59,826,551 บาท ว ตถ ประสงค - ส งเสร มให เก ดเคร อข ายว จ ยฮาลาลและเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายว จ ยฮาลาลในคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ย เพ อผล กด นให เก ดนว ตกรรมใหม ด านฮาลาล - ส งเสร มการผล ตบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านฮาลาลท กระด บ เพ อผล กด นให เก ดความก าวหน า ของอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลท งในระด บอ ตสาหกรรม ว สาหก จช มชน OTOP กล มเกษตรกรในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให สามารถยกระด บให เป นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP HALAL เป นท ยอมร บและเป นส นค าส งออกส ตลาดฮาลาลของโลกม สล ม - เป นแหล งบร การทางว ชาการในการให ความร ด านการแปรร ปอาหารและส นค ารวมท งการบร การตาม มาตรฐานฮาลาล และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าฮาลาลท สอดคล องก บความต องการของตลาด ให ก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชนและผ ประกอบการในช มชนพ นท ชายแดนภาคใต - สร างความม นใจให ก บผ ต องการลงท นและประกอบการท เก ยวก บก จการฮาลาลส งเสร มและสร างแรงด งด ด ให เก ดการลงท นการด าเน นก จการอ ตสาหกรรมอาหารส นค าและบร การ ในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต - เป นแหล งเก บและจ ดการความร ด านฮาลาล รวมท งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความเช ยวชาญใน ก จกรรมฮาลาล ซ งสามารถเป นเคร องม อในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลอย าง ครบวงจรให ก บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และในระด บประเทศ กล มเป าหมาย - ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมฮาลาลในจ งหว ดภาคใต - หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนท เก ยวข องก บการพ ฒนาอ ตสาหกรรมฮาลาล - ประชาชนผ สนใจในก จการฮาลาล - น กว ชาการ น กเร ยน น กศ กษา และสถาบ นการศ กษา ก จกรรมท ด าเน นการ - ประสานงานด านการว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร ส นค าและบร การฮาลาลท สอดคล องก บความ ต องการ ของผ ประกอบการ ผ บร โภคและตลาดอาหาร ส นค าและบร การฮาลาล ก บคณะว ชาและ หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร - ประสานงานการให ค าปร กษาและพ ฒนาค ณภาพสถานประกอบการผล ต ผล ตภ ณฑ ให เป นไปอย างถ กต อง ตามมาตรฐาน GMP/HACCP-HALAL รวมท งมาตรฐาน GAP ในภาคเกษตรกรรม ให ม การปร บปร ง กระบวนการผล ตให ม ประส ทธ ภาพ โดยการประสานก บหน วยงานในมหาว ทยาล ยท ม ความร และเช ยวชาญ ในสาขาท เก ยวข อง - จ ดการอบรมความร และเข าใจท งด านเทคโนโลย การผล ต และบร การตามมาตรฐานฮาลาลการด าเน นธ รก จ อ ตสาหกรรม การปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ให ได มาตรฐานและได ร บการยอมร บจากผ บร โภค - จ ดท าฐานข อม ล (knowledge bank) ท เก ยวข องการอ ตสาหกรรมอาหาร ส นค าและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาล โดยเป นแหล งของฐานข อม ลว จ ย ศ กษาค นคว าข อม ลว จ ยในแหล งว ชาการต าง ๆ ว เคราะห ข อม ล และประมวลผลจ ดท าข อม ลเป นระบบ - จ ดการประชาส มพ นธ ด านการพ ฒนางานว จ ยและอ ตสาหกรรมอาหาร ส นค าและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาลในร ปแบบส อต าง ๆ ท งส งพ มพ ว ด ท ศน ว ทย และโทรท ศน เพ อเผยแพร ให การพ ฒนาด านอาหาร ฮาลาลเป นท ร บร อย างกว างขวาง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น โดยพ นธก จหล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ส งเสร มการว จ ยทางการศ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information