ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553"

Transcription

1 รายงานผล ผลการด าเน นการ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษ เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2553 กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553

2 ค าน า เอกสารรายงานผลการด าเน นการโครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดน ภาคใต ฉบ บน จ ดท าข น เพ อรายงานผลการด าเน นงานโครงการท มหาว ทยาล ยได ร บจ ดสรรงบประมาณป งบประมาณ พ.ศ โดยได ร บจ ดสรรงบประมาณจาก 2 แหล ง ได แก งบปกต ในแผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ด ชายแดนภาคใต โครงการ : โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ และจากงบตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ รวมท งส น ท งส น 12 โครงการ วงเง น 152,196,591 บาท โดยรายละเอ ยดในเอกสารประกอบด วยสร ปผลการใช จ ายงบประมาณ ผลการด าเน นการ โครงการ และภาพก จกรรมประกอบ อ กท งในแต ละโครงการจะระบ ว ตถ ประสงค กล มเป าหมาย ก จกรรมท ด าเน นการ และป ญหา/อ ปสรรค ของแต ละโครงการ ซ งผ จ ดท าค ดว าน าจะเป นปะโยชน ไม มากก น อย ส าหร บเป นแนวทางในการจ ด ก จกรรม/โครงการต อไปในอนาคต กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ต ลาคม 2553

3 สารบ ญ ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 รายงานผลการด าเน นการ โครงการงบปกต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 5 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 8 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทางว ฒนธรรมภาคใต 14 โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต างว ฒนธรรมเข าศ กษา 20 ต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 30 หน า

4 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากสถานการณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท ส งผลกระทบอย างกว างขวางต อส งคมท ก ระด บในพ นท มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ในฐานะสถาบ นว ชาการในพ นท ตระหน กถ งความส าค ญในการพ ฒนา ท องถ น รวมท งประสานความเข าใจ ความร วมม อร วมใจในการพ ฒนาประเทศชาต และส งคมร วมก น เพ อสร างความ ปลอดภ ยและการแก ป ญหาแบบส นต ว ธ เพ อให เหต การณ ความไม สงบใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ลดลง มหาว ทยาล ย จ งเป นอย างย งในการท เข าไปม ส วนร วม ท งในส วนของการพ ฒนาช มชน การสร างความเข มแข งให ก บช มชน การ ยกระด บมาตรฐานและค ณภาพการศ กษาของน กเร ยน บ คลากรทางการศ กษา รวมท งสถานศ กษา ท สอดคล องก บว ถ ช ว ต และความต องการของพ นท ในป งบประมาณ 2553 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ได ร บจ ดสรรงบประมาณเพ อสน บสน น การจ ดก จกรรม/โครงการเพ อพ ฒนาการศ กษาและช มชนในเขตพ นท เฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต รวม 12 โครงการ เป นเง น 152,196,591 บาท จ าแนกเป น 1. งบปกต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท 2. งบโครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ วงเง น 93,650,951 บาท งบประมาณท ได ร บจ ดสรรจากท งสองแหล ง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร โดยคณะ/หน วยงานต างๆ ท เก ยวข องได ไปด าเน นการ โดยม ผลการใช จ ายงบประมาณรายละเอ ยดด งตารางข างล าง

5 2 สร ปการใช จ ายงบประมาณ โครงการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ ฒนาพ เศษเฉพาะก จจ งหว ดชายแดนภาคใต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ช อโครงการ ได ร บ (บาท) จ ายจร ง (บาท) คงเหล อ (บาท) 58,546, ,546, งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดน ภาคใต 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทาง ว ฒนธรรมภาคใต โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการไทยเข มแข ง โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง 2. โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต าง ว ฒนธรรมเข าศ กษาต อในสถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 4. โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 5. โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร 6. โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร 7. โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ใน โรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 8. โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 34,000, ,000, ,196, ,350, ,650, ,456, ,250, ,631, ,271, ,230, ,130, ,855, ,826, ,000, ,000, ,196, ,350, ,445, ,981, ,125, ,965, ,397, ,007, , ,152, ,826, ,205, , , ,666, ,873, , , ,702, รวม (12 โครงการ) 152,196, ,991, ,205,

6 รายงานผลการด าเน นการ 3

7 4 งบปกต แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 4 โครงการ วงเง น 58,546,000 บาท จ ายจร ง 58,546,000 บาท

8 1. โครงการจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 34,000,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 34,000,000 บาท ว ตถ ประสงค - ส งเสร มให เก ดเคร อข ายว จ ยฮาลาลและเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายว จ ยฮาลาลของคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ย เพ อผล กด นให เก ดนว ตกรรมใหม ด านฮาลาล - ส งเสร มการผล ตบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านฮาลาลท กระด บ เพ อผล กด นให เก ดความก าวหน า ของอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลท งในระด บอ ตสาหกรรม ว สาหก จช มชน OTOP กล ม เกษตรกรในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให สามารถยกระด บให เป นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP HALAL เป นท ยอมร บและเป นส นค าส งออกส ตลาดฮาลาลของโลกม สล ม - เป นแหล งบร การทางว ชาการในการให ความร ด านการแปรร ปอาหารและส นค า รวมท งการบร การตาม มาตรฐานฮาลาลอาหารและส นค า และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าฮาลาลท สอดคล องก บความ ต องการของตลาดให ก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และผ ประกอบการในช มชนพ นท ชายแดนภาคใต - สร างความม นใจให ก บผ ต องการลงท นและผ ประกอบการท เก ยวก บก จการฮาลาลส งเสร มและสร างแรง ด งด ดให เก ดการลงท นการด าเน นก จการอ ตสาหกรรมอาหารส นค า และบร การ ในพ นท จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เป นแหล งเก บและจ ดการความร ด านฮาลาล รวมท งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความเช ยวชาญใน ก จกรรมฮาลาล ซ งสามารถเป นเคร องม อในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลอย าง ครบวงจรให ก บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และในระด บประเทศ กล มเป าหมาย เป นผ ประกอบการแปรร ปอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เช น กล มส นค า OTOP, กล มว สาหก จช มชน, กล มเกษตรกร, กล มแม บ าน และกล มสตร ท ด าเน นก จการอาหารฮาลาลใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ - ก จกรรมให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาค ณภาพสถานประกอบการให เป นไปตามมาตรฐาน GMP, HACCP และ HALAL - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล - ก จกรรมให การอบรมความร ความเข าใจทางด านเทคโนโลย การผล ตและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาล - สร างความพร อมในการจ ดหาเคร องม อเคร องจ กร และเคร องว เคราะห ค ณภาพอาหารรวมท งพ ฒนา ห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร เพ อให สามารถรองร บการให บร การการพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหาร ฮาลาลได อย างครบวงจร ท งการแปรร ปผล ตภ ณฑ อาหาร การว เคราะห ค ณภาพอาหารและว ตถ ด บ และการพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ สามารถท จะให บร การแก ผ ประกอบการและว สาหก จช มชนได อย างม ระบบครบวงจร และม ประส ทธ ภาพ 5

9 สร ปผลการด าเน นการ - ก จกรรมการให บร การตรวจว เคราะห ค ณภาพผล ตภ ณฑ อาหารและเคร องด ม ผ ประกอบการให ความสนใจ ในการว เคราะห ต วอย างผล ตภ ณฑ เป นอย างมาก จนเก น KPI ท ทางศ นย ก าหนดไว นอกจากน ผ ประกอบการย งม ความเข าใจในกระบวนการส งต วอย างเพ อท าการตรวจว เคราะห ค ณภาพอาหาร และ เข าใจถ งกระบวนการ การขอเคร องหมาย อย. และฮาลาล มากข น - การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเร องต างๆ ท ทางศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาล ได จ ดข นมากกว า KPI ท ต งไว เน องจากม ผ ให ความสนใจเป นอย างมาก บางหล กส ตรผ เข าอบรมสามารถน ากล บไปประกอบอาช พได จร ง และน าไปพ ฒนาผล ตภ ณฑ เพ อเพ มค ณภาพส นค า จากการจ ดอบรมท าให ผ เข าร บการอบรมม ความค นเคย ก บหน วยงานศ นย ว ทยาศาสตร อาหารฮาลาลมากข น ส งผลให ม การประสานงานในร ปแบบของเคร อข าย ทางศ นย ฯ จ งสามารถพ ฒนาก จการของกล มอาช พ และผ ประกอบการได อย างต อเน อง - ก จกรรมให บร การว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล สามารถสร างงานว จ ยได เป นจ านวนไม ต ากว า 15 เร องต อป และสามารถเผยแพร ผลงานทางว ชาการ รวมท งสามารถสร างผล ตภ ณฑ ต นแบบจากงานว จ ย ด งกล าว นอกจากน ก จกรรมว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล ย งช วยแก ไขป ญหาให ก บ ผ ประกอบการได อ กด วย - ก จกรรมให ค าปร กษาและพ ฒนาสถานประกอบการ ได ช วยช แนะผ ประกอบการอาหารฮาลาล ในการ ปร บปร งสถานประกอบการผล ต ให ถ กต องตามหล กเกณฑ ของส ขล กษณะท ด รวมท งการให ค าปร กษาถ ง การปร บปร งกระบวนการผล ตให ม ระเบ ยบ, ความสะอาด และความม นคงปลอดภ ย รวมถ งการป องก นส ตว และแมลงเข ามาในสถานท ผล ตอาหาร ตลอดจนการขจ ดส งปฏ ก ลขยะรอบสถานท ผล ต - ก จกรรมสร างความพร อมในการให บร การ การพ ฒนาอ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลได อย างครบวงจร ด าเน นการจ ดหาเคร องม อ, เคร องจ กร และเคร องว เคราะห ค ณภาพอาหาร ตามแผนรายการคร ภ ณฑ ท ขอ อน ม ต งบประมาณ รวมท งพ ฒนาห องปฏ บ ต การแปรร ปอาหาร ให สามารถด าเน นการได ตามแผน ป ญหา/อ ปสรรค - จากเหต การณ ความไม สงบในพ นท 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ท าให การเด นทางเข าออกสถานประกอบการ ท อย ในพ นท ต างหม บ าน ต าบล อ าเภอ ไม สะดวกเท าท ควร เน องจากต องระม ดระว งต วเสมอ เป นผลให งานล าช ากว าท วางแผนไว - ว สด คร ภ ณฑ ส วนใหญ ต องส งจาก กร งเทพฯ จ งต องใช เวลาขนส งค อนข างมาก ส งผลให การท าก จกรรม ต างๆ ต องใช เวลาและค าใช จ ายค อนข างส ง - การก อสร างอาคาร เน องจากอย ในพ นท ท ม เหต การณ ความไม สงบ ส งผลกระทบต อการจ ดหาผ ร บเหมา มาร บจ างก อสร าง ความไม สะดวกในการหาแรงงาน การจ ดท พ ก และการขนส งว สด ก อสร าง 6

10 7 ภาพก จกรรม การผล ตน าม นมะพร าวสก ดเย น การผล ตว นมะพร าว การพ ฒนาบรรจ ภ ณฑ อบรม Hot Stage Microscope อบรม Spray dryer อบรมการใช เคร องม อ

11 8 2. ระบบเคร อข ายความปลอดภ ยแบบบ รณาการ งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 10,000,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 10,000,000 บาท ว ตถ ประสงค - จ ดสร างระบบร กษาความปลอดภ ยภายใน ว ทยาเขตป ตตาน - เพ อสร างความเช อม นในเร องของระบบร กษาความปลอดภ ย ให แก น กเร ยน, น กศ กษา, บ คลากร และผ ปกครอง กล มเป าหมาย น กเร ยน, น กศ กษา, บ คลากร และผ ปกครอง ภายในว ทยาเขตป ตตาน ก จกรรมท ด าเน นการ สร าง ต ดต งระบบร กษาความปลอดภ ย ภายในว ทยาเขตป ตตาน สร ปผลการด าเน นการ จ ดต งระบบร กษาความปลอดภ ย ภายในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน จ านวน 1 ระบบ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 1 ย ห อ Mobotix DualNight M12 จ านวน 35 กล อง 2. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 2 ย ห อ Mobotix Q24 จ านวน 29 กล อง 3. กล องโทรท ศน วงจรป ด ชน ดท 3 ย ห อ Mobotix M24 จ านวน 45 กล อง 4. NAS 8 TB RACK MOUNT จ านวน 2 ต ว 5. computer & High Resolution Graphic Cards & accessories จ านวน 3 เคร อง 6. LCD Monitor 40" ย ห อ Sony จ านวน 6 เคร อง 7. UPS ขนาด 6 KVA Rackmount จ านวน 1 เคร อง 8. Switch L3 ย ห อ 3com 4800 G-SFP จ านวน 1 เคร อง 9. Switch L2 ย ห อ 3com 4500 POE จ านวน 5 เคร อง 10. network Surge protection จ านวน 34 ต ว 11. POE Injector (Power Sources Ethernet) จ านวน 12 ต ว 12. สาย UTP จ านวน 109 จ ด 13. โต ะและเก าอ จ านวน 4 ช ด 14. ระบบสายใยแก วน าแสง จ านวน 1 ระบบ 15. Switch L2 ชน ดภายนอก จ านวน 3 ต ว 16. ว ทย ส อสาร จ านวน 1 ระบบ 17. Switch L2 ย ห อ 3com 4500 จ านวน 6 ต ว

12 9 ภาพก จกรรม ศ นย เฝ าระว ง กล องวงจรป ด บร เวณหน ากองแผนงาน กล องวงจรป ด บร เวณหน าส าน กงานอธ การบด

13 3. โครงการพ ฒนาช มชนและการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 12,196,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 12,196,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาและสร างความเข มแข งให ก บช มชน - เพ อพ ฒนาและยกระด บค ณภาพการศ กษาให ก บ น กเร ยน บ คลากรทางการศ กษาและสถานศ กษาให ได มาตรฐาน - เพ อให การพ ฒนาช มชนและการพ ฒนาการจ ดการศ กษาเป นส วนหน งในการเสร มสร างความม นคงในเขต พ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย น กเร ยน น กศ กษา เยาวชน บ คลากรทางการศ กษา และประชาชนในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ก จกรรมท ด าเน นการ - เสร มสร างความเข มแข งด านว ชาการแก น กเร ยน จ านวน 16 โครงการ - เสร มสร างความเข มแข งบ คลากรทางการศ กษา จ านวน 14 โครงการ - พ ฒนาความเข มแข งให ก บช มชน จ านวน 13 โครงการ สร ปผลการด าเน นการ ม โครงการย อย จ านวน 43 โครงการ ซ งด าเน นการเร ยบร อยแล ว ได แก - เสร มสร างความเข มแข งด านว ชาการแก น กเร ยน 1. โครงการพ สอนน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 2. โครงการเยาวชนส มพ นธ เพ อพ ฒนาคน พ ฒนาส งคม 3. โครงการจ ดการแข งข นก ฬาฟ ตบอลเยาวชนอาย ไม เก น 12 ป 4. โครงการแนะแนวส ญจร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน (สร างสายใย) 5. โครงการ PR JUNIOR น กประชาส มพ นธ ร นเยาว มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน 6. โครงการประชาส มพ นธ และแนะแนวนอกสถานท ประจ าป โครงการใจไทย ใจใต อย ร วมก น 8. โครงการอบรมเยาวชนให ร จ กค ด การส อสารและส นต ภาพ 9. โครงการค ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร างสารคด สารคด สร างคน 10. โครงการย วว จ ย 11. โครงการตามรอยว ถ ช มชน 12. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ เร องโครงการ IT พ สอนน อง 13. โครงการค ายน กศ กษาสานส มพ นธ พห ว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยของร ฐในภ ม ภาคต าง ๆ ของ ประเทศ 14. โครงการค ายเยาวชนร กษ ส งแวดล อม 15. โครงการน กศ กษามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เย ยมโรงเร ยน 16. โครงการแนะแนวส ญจรด านการศ กษาและอาช พ 10

14 - เสร มสร างความเข มแข งบ คลากรทางการศ กษา 1. โครงการจ ตป ญญาศ กษา 2. พล งการเปล ยนแปลงเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 3. การพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด (กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร ) 4. การพ ฒนาก จกรรมการเร ยนร เพ อพ ฒนาท กษะการค ด (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ) 5. การอบรมเช งปฏ บ ต การการผล ตส อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท จ งหว ดชายแดนใต 6. การว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 7. จ ตตป ญญาเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 8. โครงการอบรมเช งปฎ บ ต การส งเสร มและพ ฒนาการว จ ยสาขา ประว ต ศาสตร แก คร อาจารย โรงเร ยน ประถม/ม ธยม 5 จ งหว ดชายแดนใต 9. โครงการส งเสร มประส ทธ ภาพการสอนภาษาไทยระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 10. โครงการอบรมความร เท าท นส อและข าวสารส าหร บคร 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 11. โครงการจ ดหล กส ตรระยะส นด านศ ลปกรรมส าหร บคร อาจารย ด านศ ลปกรรมและผ สนใจท วไป 12. โครงการ " พ ดค ยใต แสงดาว (ตอนวรรณกรรมดนตร กว เพ อช ว ต) " 13. โครงการเทคน คการสอนภาษาอาหร บเพ ออ สลามศ กษาให ก บผ สอนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนา อ สลามในจ งหว ดชายแดนภาคใต 14. โครงการพ ฒนาระบบอ เล ร นน งส าหร บคร โรงเร ยนม ธยมศ กษา ใน 3 จ งหว ดชายแดนใต - พ ฒนาความเข มแข งให ก บช มชน 1. โครงการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาองค ความร ส าหร บใช รณรงค ต อต านยาเสพต ดให แก ช มชน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต โดยใช ศ ลป นพ นบ านเป นส อ 2. โครงการธนาคารป 3. โครงการแข งข นเร อยาว เร อยอกองประเพณ คร งท 3 4. โครงการแข งข นฟ ตซอลสมานฉ นท 5 จ งหว ดชายแดนภาคใต คร งท 3 5. โครงการอบรมกลย ทธ การประชาส มพ นธ ทางธ รก จส าหร บผ ประกอบการขนาดเล ก 6. โครงการอบรมไอท ก บการส บค นและจ ดเก บข อม ลเพ อการบร หารงานส วนท องถ นใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต 7. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการจ ดการขององค กรปกครองส วนท องถ น (อปท.) ในพ นท 3 จ งหว ดขายแดนภาคใต 8. โครงการส มมนาแรงงานไทยในมาเลเซ ย 9. โครงการส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพการบร หารและการจ ดการม สย ด 10. โครงการละหมาดอ ด ลฟ ตร 11. โครงการครอบคร วว ถ ธรรมสานส มพ นธ ชายแดนใต 12. โครงการพ ฒนาท กษะการเพ มม ลค าเพ มให ก บห ตถกรรมท องถ น 13. โครงการสายใยช มชนส บสานภ ม ป ญญาท องถ น 11

15 12 ภาพก จกรรม โครงการธนาคารป โครงการสายใยช มชนส บสานภ ม ป ญญาท องถ น โครงการพ ฒนาท กษะการเพ มม ลค าเพ มให ก บห ตถกรรมท องถ น

16 โครงการย วว จ ย 13

17 4. สถานว จ ยความข ดแย งและความหลากหลายทางว ฒนธรรมภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 2,350,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 2,350,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อท จะสร างความเป นเล ศในองค ความร ทางว ชาการ ระบบฐานข อม ลและการว จ ยเก ยวก บความ ข ดแย ง ความร นแรง และการแก ป ญหาความหลากหลายทางว ฒนธรรม โดยส นต ในพ นท ภาคใต - เพ อศ กษา ค นคว าองค ความร ทางว ชาการพ ฒนาบ ณฑ ตศ กษา และด าเน นการว จ ยในสาขาต างๆ ท เก ยวก บ ความข ดแย งและการจ ดการ ความหลากหลายทางว ฒนธรรมในจ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให บร การว ชาการ และการว เคราะห นโยบายศ กษาด านความข ดแย งและว ฒนธรรม ตลอดจนงานว จ ย ส หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน รวมท งส อมวลชนและต อสาธารณชน กล มเป าหมาย - หน วยงานภาคร ฐ และเอกชน - ส อมวลชน - ประชาชนท วไป - ผ น าม สล มร นใหม น กว ชาการ คร อาจารย น กว จ ย และเอ นจ โอจากหลายศาสนา - คณาจารย น กศ กษาปร ญญาตร และปร ญญาโท ในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร และ จากภายนอก - น กว ชาการ และน กศ กษาชาวต างประเทศ (ประเทศในกล มอาเซ ยน) ก จกรรมท ด าเน นการ - จ ดท าฐานข อม ล website ของสถานว จ ย - จ ดส มมนาว ชาการระด บชาต และระด บนานาชาต - จ ดฝ กอบรมการว จ ย - ส ารวจประชามต ตามเหต การณ - จ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา - เผยแพร งานผ านส อว ทย - จ ดท ารายงานสถานการณ - จ ดพ มพ หน งส อส งเคราะห องค ความร จากงานว จ ยและข อม ล สร ปผลการด าเน นการ - ม website ของสถานว จ ย - จ ดส มมนาว ชาการระด บชาต และระด บนานาชาต จ านวน 4 เร อง ได แก 1. การจ ดเสวนาว ชาการห วข อ "ความข ดแย งและทางออกของการเม องไทย" 2. การประช มว ชาการร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร แห งชาต คร งท 10 (พ.ศ. 2552) 3. โครงการอบรมนานาชาต เร อง " School of Peace Studies and Conflict Transformation" 4. โครงการส มมนานานาชาต เร อง "ธรรมาภ บาลในงานด านความม นคง : บทเร ยนจากนานาประเทศ" - จ ดฝ กอบรมการว จ ย จ านวน 3 เร อง ได แก 1. โครงการฝ กอบรมน กว จ ยร นใหม เพ อสร างท กษะการว จ ยเช งค ณภาพ "ว ธ ว จ ยมาน ษยว ทยาเช ง ว ฒนธรรม" (Cultural anthological methodology ) 2. โครงการค ายเยาวชน "ร วมเร ยนร การว จ ยแบบม ส วนร วม" 14

18 15 3. โครงการฝ กอบรมการใช ฐานข อม ล( Database) เพ อการว จ ยเก ยวก บสถานการณ และป ญหาใน จ งหว ดชายแดนภาคใต - ออกอากาศรายการ "เป ดโลกว จ ยชายแดนใต " - จ ดท าสร ปรายงานสถานการณ ประจ าเป นรายเด อน ภาพก จกรรม

19 16 โครงการตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง 2555 จ านวน 8 โครงการ วงเง น 93,650,951 บาท จ ายจร ง 82,445, บาท คงเหล อ 11,205, บาท

20 1. โครงการศ กษาพ ฒนาหม บ านประมงต นแบบน าร อง งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 9,456,300 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 8,981, บาท งบประมาณคงเหล อ 474, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสร างประชาคมประมงต นแบบท ม สภาวะแวดล อมท ด สามารถจ ดการก บป ญหาด านส งแวดล อม ท เหมาะสม อน ร กษ และฟ นฟ สภาพทร พยากรธรรมชาต และระบบน เวศในท องถ น เพ อท าการ ประมงท ย งย น - เพ อสร างหม บ านประมงต นแบบท ม ความตระหน กทางด านการม ส ขภาพกายและใจท ด ม ระบบ สว สด การช มชนท เข มแข ง - เพ อพ ฒนาโครงสร างเศรษฐก จ การสร างอาช พใหม อาช พเสร ม ให แก หม บ านประมงอย างย งย น และม ประส ทธ ภาพ - เพ อกระต นและสร างเสร มความเข มแข งให แก ประชาคม โดยผ านก จกรรมต างๆ และเป นหม บ าน ประมงต นแบบ โดยประชาชนม ส วนรวมอย างแท จร ง - เพ อแก ไขป ญหาทางส งคมของช มชนประมงอย างเต มระบบน เวศในท องถ น - เพ อสร างเคร อข ายช มชนประมงพ นบ านต นแบบท ม ความเข มแข งท งทางด านเศรษฐก จ ส งคม ศาสนา และว ฒนธรรม กล มเป าหมาย - ช มชนบ านบางปลาหมอ ม. 2 ต. ร สะม แล อ. เม อง จ. ป ตตาน - ช มชนบ านล ม ม. 7 ต. ปะเสยะวอ อ. สายบ ร จ. ป ตตาน - ช มชนบ านร สะม แล ม.1 ต. ร สะม แล อ. เม อง จ. ป ตตาน - ช มชนบ านทอน ม. 12 ต. โคกเค ยน อ. เม อง จ. นราธ วาส - ช มชนบ านปะนาเระ ม. 5 ต. ปะนาเระ อ. ปะนาเระ จ. ป ตตาน ก จกรรมท ด าเน นการ - การพ ฒนาและสร างเสร มศ กยภาพช มชน - การสร างเสร มส ขภาพกายและใจ - การพ ฒนาค ณภาพส งคมและจ ดระบบสว สด การช มชน - การอน ร กษ ฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - การพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษาท งสายศาสนาและสาม ญ - การพ ฒนาเศรษฐก จ อาช พทางเล อกและอาช พเสร ม สร ปผลการด าเน นการ ประชาชนม ความส ขเพ มข น ม ระด บของการเจ บป วยลดลง อาศ ยอย ในท ามกลางสภาพแวดล อมทางกายภาพ และส งคมท ด ข น ระบบสว สด การส งคมท เหมาะสม ม แหล งท ามาหาก นท อ ดมสมบ รณ ข น ม อาช พและอาช พเสร มท พอเพ ยง เป นต นแบบของการพ ฒนาหม บ านประมงพ นบ านของประเทศ และหม บ านโดยรอบเก ดความกระต อร อร นท จะพ ฒนาหม บ าน เป นเคร อข ายในอนาคต ผลการด าเน นก จกรรมคร งน นอกจากหม บ านเป าหมายจะได ร บการพ ฒนาแล ว ย งน าไปส การขยายผล องค ความร และแนวทางการด าเน นงานไปย งหม บ านอ นๆต อไป 17

21 ป ญหา/อ ปสรรค - ก จกรรมบางอย างต องใช เวลานานในการด าเน นการ เน องจากใช เป นเง นอ ดหน นจ ดก จกรรมในพ นท เช น ก จกรรมไฟแนนซ ช มชน (สถาบ นการเง นช มชน) น น เป นก จกรรมท ต องใช เวลานานกว าท จะสามารถจ ดได เต มร ปแบบ จ าเป นท จะต องให ผ น าและกล มประชาชนในบางพ นท ม การตกผล กทางความค ดก อน ท าให ล าช ากว าแผนงานท ก าหนดไป - ป ญหาการเม องท องถ นและความข ดแย งภายในช มชน เน องจากการเล อกต งผ น าท องถ น และความข ดแย ง ทางการเม องในระด บพ นท ท าให ผ ปฏ บ ต งานในพ นท ต องใช ความระม ดระว งในการท างาน เพ อไม ให กระทบก บป ญหาด งกล าว ซ งอาจจะส งผลต อการพ ฒนาช มชนได แนวทางแก ไข - เน นการเร งสร างความพร อมของช มชนโดยว ธ การต างๆ เช น การจ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การ การศ กษาด งาน การทดลองปฏ บ ต ในระด บช มชนก อน เช น การสะสมเง นออมของช มชน เป นต น ก อนท จะจ ดงบประมาณ ของโครงการสน บสน นก จกรรมด งกล าว - กระจายก จกรรมให ครอบคล มถ งท กกล มแกนน าในช มชน - ใช ก จกรรมท เก ยวข องก บก จกรรมทางศาสนา ม สย ด และโรงเร ยนตาด กา เป นต วข บเคล อนก จกรรมใน ระยะแรก เน องจากชาวบ านม ความต องการส ง และได ร บการตอบสนองท ด น าไปส การท จะท าก จกรรม อ นๆได ง ายข น ภาพก จกรรม 18 ก จกรรมการด งานกล มออมทร พย อ นๆ ก จกรรมแข งข นก ฬาประจ าป ก จกรรมประเพณ การกวนอาซ รออ ก จกรรมส งเสร มอาช พการท าเร อกอและจ าลอง

22 19 สน บสน นปร บปร งสนามเด กเล นประจ าช มชน ก จกรรมส งเสร มการเร ยนการสอนแบบก รออาต

23 20 2. โครงการจ ดสรรท นการศ กษาเพ อจ งใจน กเร ยนต างว ฒนธรรมเข าศ กษาต อใน สถาบ นอ ดมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,250,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 6,125,000 บาท งบประมาณคงเหล อ 125,000 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสร างความหลากหลายทางว ฒนธรรมของน กศ กษาต างพ นท - เพ อให น กศ กษาได เป ดว ส ยท ศน และแลกเปล ยนเร ยนร ว ฒนธรรมซ งก นและก น - เพ อสร างแรงจ งใจให แก น กศ กษาต างพ นท และเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษา กล มเป าหมาย น กเร ยนต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 250 คน ก จกรรมท ด าเน นการ จ ดสรรท นให แก น กเร ยนต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต จ านวน 250 คน สร ปผลการด าเน นการ ม น กศ กษาต างพ นท นอกกล ม 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บท นท งส น จ านวน 245 คน

24 3. โครงการเสร มสร างศ กยภาพคร สอนศาสนาอ สลามใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,631,700 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,965, บาท งบประมาณคงเหล อ 4,666, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนศาสนาอ สลามให ม ค ณภาพและม ท กษะการสอนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อพ ฒนาคร สอนศาสนาอ สลาม ในระด บม ธยมศ กษาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให คร สอนศาสนาอ สลามม ความเช อม นและม ความสามารถในการสอน 1. ด านเน อหาว ชา และการจ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร 2. ม ท กษะทาง ICT และการใช เทคโนโลย ทางการศ กษา 3. ม ท กษะการสอนบ รณาการก บท กษะทาง ICT 4. การว ดและประเม นผลการศ กษา 5. การปฏ บ ต การว จ ยในช นเร ยน 6. ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมแห งว ชาช พและม ว ญญาณคร - เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยนเอกชนสอนศาสนาท กระด บใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บ คร สอนศาสนาอ สลามท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร สอนศาสนาอ สลาม ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและสอนเพ อพ ฒนา ความสามารถในการค ดของผ เร ยน - เพ อพ ฒนาแนวค ดการอย ร วมก นในส งคมพห ว ฒนธรรม ของคร สอนศาสนาอ สลามโรงเร ยน เอกชนสอนศาสนาได ข อม ลท ส าค ญในการว จ ย เพ อพ ฒนาหล กส ตรศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาการสอนอ สลามศ กษา ท ม ค ณภาพย งข นไป กล มเป าหมาย คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ จ ดการเร ยนการสอนให แก คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เป นช วงป การศ กษา สร ปผลการด าเน นการ ม คร สอนศาสนาอ สลาม ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต เข าศ กษา จ านวน 49 คน ป ญหา/อ ปสรรค โครงการน เป นการจ ดการเร ยนการสอนช วงป การศ กษา และป งบประมาณเหล อมก น ภาคการศ กษาท 2 จ งไม สามารถเบ กท นในป งบประมาณ ประกอบก บในป งบประมาณ 2553 งบไทยเข มแข งไม สามารถก นเง นได ด งน นภาคการศ กษาท 2 จ งต องเบ กจ ายจากงบป

25 4. โครงการเสร มศ กยภาพคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 6,271,400 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 2,397, บาท งบประมาณคงเหล อ 3,873, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนตาด กาให ม ค ณภาพและม ท กษะในการสอนในโรงเร ยนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อให คร สอนศาสนาในโรงเร ยนตาด กาม ความเช อม น และม ความสามารถในการสอน 1. ด านธรรมชาต การเร ยนการสอนอ สลามศ กษาในประเทศไทย 2. ด านจ ตว ทยาการเร ยน การจ ดการเร ยนร 3. การว ดและประเม นผลการศ กษา 4. การพ ฒนาส อและนว ตกรรมในการจ ดการเร ยนร 5. การจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร 6. สาระร วมสม ยในการจ ดการเร ยนร ระด บตาด กา 7. การพ ฒนาว ชาช พและความเป นคร - เพ อให น กเร ยนในโรงเร ยนตาด กาท กระด บของจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บคร ท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและการสอนเพ อพ ฒนาความสามารถในการค ด ของผ เร ยน กล มเป าหมาย คร ผ สอนระด บตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยแบ งเป น - คร ตาด กา ร นใหม จ านวน 4 ร น ร นละ 250 คน - คร สอนตาด กา ร นเก า จ านวน 2 ร น ร นละ 250 คน ก จกรรมท ด าเน นการ อบรมคร สอนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 5 ด าน ด งน 1. การเข ยนแผนการสอน 2. การออกข อสอบ 3. การจ ดก จกรรมการเร ยนร 4. การผล ตส อ 5. การเข ยนจ ดประสงค สร ปผลการด าเน นการ คร สอนตาด กาเข าร วมอบรมท งหมด 6 ร น จ านวน 844 คน จากเป าหมาย 1,500 คน จากผลการประเม น ผ เข าร วมอบรม ม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บความพ งพอใจมาก ป ญหา/อ ปสรรค การจ ดโครงการ แต ละโครงการม การจ ดต ดๆก น จนท าให การส อสารประชาส มพ นธ การเข าร วมอบรมอาจไม ท วถ ง ท าให จ านวนผ เข าร วมไม เป นไปตามแผน 22

26 ภาพก จกรรม 23

27 5. โครงการค ายสอนเสร มความร ว ชาเคม ฟ ส กส ช วว ทยา และคณ ตศาสตร งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 1,230,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,007, บาท งบประมาณคงเหล อ 222, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อสอนเสร มให น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ให ม ความร ความสามารถและม ท ศนคต ท ด ต อ ว ชาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร - เพ อให บร การทางด านว ชาการแก ช มชน ซ งเป นภารก จหน งของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน - เพ อเป นการประชาส มพ นธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ให เป นท ร จ กของน กเร ยนใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย น กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ม.5 ข น ม.6) ท สนใจเข าค ายสอนเสร มว ชาเคม, ว ชาช วว ทยา, ว ชาฟ ส กส และว ชาคณ ตศาสตร จ านวนสาขาว ชาละ 100 คน ร วมท งส น 400 คน ก จกรรมท ด าเน นการ โรงเร ยนส งน กเร ยนเข าค ายสอนเสร มฯ โรงเร ยนละไม เก น 4 คน โดยสามารถเล อกสาขาว ชาได ตามความสนใจ และจ ดก จกรรมค ายสอนเสร ม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม, ว ชาช วว ทยา, ว ชาฟ ส กส และว ชาคณ ตศาสตร ระหว าง ว นท เมษายน 2553 สร ปผลการด าเน นการ จ านวนน กเร ยนท เข าค ายสอนเสร ม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม จ านวน 90 คน, ว ชาช วว ทยา จ านวน 89 คน ว ชาฟ ส กส จ านวน 98 คน และว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 95 คน รวมท งส น 372 คน (ว ชา 2 กล ม) ป ญหา/อ ปสรรค - จ านวนน กเร ยนท เข าร วมโครงการผ นแปรตลอดเวลา กล าวค อ โรงเร ยนแจ งช อน กเร ยนเข ามาแล ว และแจ งเปล ยนแปลงช อบ คคล / สาขาว ชา เข ามาใหม ในภายหล ง - มาตรฐานความร ของน กเร ยน ช น ม.5 ข น ม.6 แต ละโรงเร ยนแตกต างก นมาก ท าให ยากต อการสอน ข อเสนอแนะ - ให ส ทธ โรงเร ยนสามารถเปล ยนแปลงน กเร ยนเข าค ายสอนเสร มได รวมท งเปล ยนแปลงสาขาว ชาท จะเข า ค ายสอนเสร มได ภายในระยะเวลาท ก าหนด - แบ งกล มน กเร ยนอ อน - เก ง ตามผลการทดสอบก อนเร ยน และสอนแตกต างก นระหว างกล มน กเร ยน เร ยนอ อน - เร ยนเก ง 24

28 ภาพก จกรรม 25

29 6. โครงการอบรมคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 1,130,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 988,905 บาท งบประมาณคงเหล อ 141,095 บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาค ณภาพคร ผ สอนว ชาเคม ช วว ทยา ฟ ส กส และคณ ตศาสตร ให ม ศ กยภาพและว ทยฐานะท ด ใน การถ ายทอดว ชาความร ให แก น กเร ยน - เพ อให บร การทางด านว ชาการแก ช มชนซ งเป นภารก จหน งของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - เพ อเป นการประชาส มพ นธ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ให เป นท ร จ กของน กเร ยนใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย คร ผ สอนว ชาเคม, ช วว ทยา, ฟ ส กส และคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ใน 3 จ งหว ด ชายแดนภาคใต จ านวนสาขาว ชาละ 60 คน รวมท งส น 240 คน ก จกรรมท ด าเน นการ โรงเร ยนส งคร เข าร บการอบรมโรงเร ยนละไม เก น 4 คน โดยสามารถเล อกอบรมสาขาว ชาได ตามความสนใจ และคณะเป นผ พ จารณารายช อผ เข าอบรม พร อมท งจ ดอบรมคร ผ สอนว ชาเคม, ช วว ทยา, ฟ ส กส และ คณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนปลายใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ระหว างว นท เมษายน 2553 สร ปผลการด าเน นการ จ านวนคร ผ สอนท เข าอบรม 4 รายว ชา ค อ ว ชาเคม จ านวน 52 คน, ว ชาช วว ทยา จ านวน 55 คน ว ชาฟ ส กส จ านวน 52 คน และว ชาคณ ตศาสตร จ านวน 53 คน รวมท งส น 212 คน ป ญหา/อ ปสรรค - จ านวนคร ท เข าร วมโครงการผ นแปรตลอดเวลา กล าวค อ ทางโรงเร ยนได แจ งช อคร เข ามาแล ว และแจ งเปล ยนแปลง ช อบ คคล / สาขาว ชา ในภายหล ง - มาตรฐานความร ของคร ผ สอน แต ละโรงเร ยนแตกต างก นมาก ท าให ยากต อการอบรม ข อเสนอแนะ ให ส ทธ โรงเร ยนสามารถเปล ยนแปลงคร ผ เข าอบรมได รวมท งเปล ยนแปลงสาขาว ชาท จะอบรมได ภายใน ระยะเวลาท ก าหนด 26

30 ภาพก จกรรม 27

31 7. โครงการพ ฒนาศ กยภาพคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 2,855,000 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 1,152, บาท งบประมาณคงเหล อ 1,702, บาท ว ตถ ประสงค - เพ อพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ ให ม ค ณภาพและม ท กษะในการสอนในโรงเร ยนตาด กาใน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ ม ความเช อม นและม ความสามารถในการสอน 1. ด านเน อหาว ชาและการจ ดก จกรรมส งเสร มการเร ยนร 2. ม ท กษะทาง ICT และการใช เทคโนโลย ทางการศ กษา 3. การว ดและประเม นผลการศ กษา 4. การปฏ บ ต การว จ ยในช นเร ยน 5. ย ดม นในค ณธรรม จร ยธรรมแห งว ชาช พ และม ว ญญาณความเป นคร 6. พ ฒนาการสอนในสาขาว ชาเอก - เพ อพ ฒนาคร ผ สอนไม ตรงตามว ฒ ระด บม ธยมศ กษาและประถมศ กษาในโรงเร ยน 3 จ งหว ดชายแดน ภาคใต - เพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนของการจ ดการศ กษาเพ อส นต ส ขใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต - เพ อให น กเร ยนท กระด บของจ งหว ดชายแดนภาคใต ได ม โอกาสเร ยนก บคร ท ม ค ณภาพ - เพ อพ ฒนาท กษะการสอนของคร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญและสอนเพ อพ ฒนาความสามารถในการค ดของ ผ เร ยน ได ข อม ลท ส าค ญในการว จ ยเพ อพ ฒนาหล กส ตรและการสอนท ม ค ณภาพ กล มเป าหมาย คร ผ สอนไม ตรงว ฒ ใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ก จกรรมท ด าเน นการ - โครงการ Training for Trainer - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระว ทยาศาสตร - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระคณ ตศาสตร - โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 28

32 สร ปผลการด าเน นการ 1. โครงการ Training for Trainer ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และคร ผ สอน หน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 38 คน จากเป าหมายท ต งไว 100 คน ผ เข าร วม ส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 2. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และคร ผ สอน หน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 91 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วม ส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 3. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระว ทยาศาสตร ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 94 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 4. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระคณ ตศาสตร ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 236 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก 5. โครงการพ ฒนาคร สอนไม ตรงว ฒ กล มสาระส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ผ เข าร วมส มมนาเป นคร ผ สอนส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาป ตตาน, ยะลา, นราธ วาส และ คร ผ สอนหน วยฝ กปฏ บ ต การสอนน กศ กษา คณะศ กษาศาสตร จ านวน 157 คน จากเป าหมายท ต งไว 200 คน ผ เข าร วมส มมนาม ความพ งพอใจในการจ ดการส มมนาโดยภาพรวมในระด บ ความพ งพอใจมาก ภาพก จกรรม 29

33 30 8. โครงการจ ดต งสถาบ นฮาลาล มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน งบประมาณ ได ร บอน ม ต จ ดสรร 59,826,551 บาท งบประมาณท ใช จ ายจร ง 59,826,551 บาท ว ตถ ประสงค - ส งเสร มให เก ดเคร อข ายว จ ยฮาลาลและเสร มสร างความเข มแข งของเคร อข ายว จ ยฮาลาลในคณะต างๆ ในมหาว ทยาล ย เพ อผล กด นให เก ดนว ตกรรมใหม ด านฮาลาล - ส งเสร มการผล ตบ คลากรท ม ความร ความสามารถด านฮาลาลท กระด บ เพ อผล กด นให เก ดความก าวหน า ของอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลท งในระด บอ ตสาหกรรม ว สาหก จช มชน OTOP กล มเกษตรกรในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให สามารถยกระด บให เป นไปตามมาตรฐาน GMP HACCP HALAL เป นท ยอมร บและเป นส นค าส งออกส ตลาดฮาลาลของโลกม สล ม - เป นแหล งบร การทางว ชาการในการให ความร ด านการแปรร ปอาหารและส นค ารวมท งการบร การตาม มาตรฐานฮาลาล และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหารและส นค าฮาลาลท สอดคล องก บความต องการของตลาด ให ก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชนและผ ประกอบการในช มชนพ นท ชายแดนภาคใต - สร างความม นใจให ก บผ ต องการลงท นและประกอบการท เก ยวก บก จการฮาลาลส งเสร มและสร างแรงด งด ด ให เก ดการลงท นการด าเน นก จการอ ตสาหกรรมอาหารส นค าและบร การ ในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต - เป นแหล งเก บและจ ดการความร ด านฮาลาล รวมท งพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให ม ความเช ยวชาญใน ก จกรรมฮาลาล ซ งสามารถเป นเคร องม อในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมการผล ตส นค าและบร การฮาลาลอย าง ครบวงจรให ก บพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และในระด บประเทศ กล มเป าหมาย - ผ ประกอบการอ ตสาหกรรมฮาลาลในจ งหว ดภาคใต - หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนท เก ยวข องก บการพ ฒนาอ ตสาหกรรมฮาลาล - ประชาชนผ สนใจในก จการฮาลาล - น กว ชาการ น กเร ยน น กศ กษา และสถาบ นการศ กษา ก จกรรมท ด าเน นการ - ประสานงานด านการว จ ยและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร ส นค าและบร การฮาลาลท สอดคล องก บความ ต องการ ของผ ประกอบการ ผ บร โภคและตลาดอาหาร ส นค าและบร การฮาลาล ก บคณะว ชาและ หน วยงานต างๆ ในมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร - ประสานงานการให ค าปร กษาและพ ฒนาค ณภาพสถานประกอบการผล ต ผล ตภ ณฑ ให เป นไปอย างถ กต อง ตามมาตรฐาน GMP/HACCP-HALAL รวมท งมาตรฐาน GAP ในภาคเกษตรกรรม ให ม การปร บปร ง กระบวนการผล ตให ม ประส ทธ ภาพ โดยการประสานก บหน วยงานในมหาว ทยาล ยท ม ความร และเช ยวชาญ ในสาขาท เก ยวข อง - จ ดการอบรมความร และเข าใจท งด านเทคโนโลย การผล ต และบร การตามมาตรฐานฮาลาลการด าเน นธ รก จ อ ตสาหกรรม การปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ให ได มาตรฐานและได ร บการยอมร บจากผ บร โภค - จ ดท าฐานข อม ล (knowledge bank) ท เก ยวข องการอ ตสาหกรรมอาหาร ส นค าและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาล โดยเป นแหล งของฐานข อม ลว จ ย ศ กษาค นคว าข อม ลว จ ยในแหล งว ชาการต าง ๆ ว เคราะห ข อม ล และประมวลผลจ ดท าข อม ลเป นระบบ - จ ดการประชาส มพ นธ ด านการพ ฒนางานว จ ยและอ ตสาหกรรมอาหาร ส นค าและบร การตามมาตรฐาน ฮาลาลในร ปแบบส อต าง ๆ ท งส งพ มพ ว ด ท ศน ว ทย และโทรท ศน เพ อเผยแพร ให การพ ฒนาด านอาหาร ฮาลาลเป นท ร บร อย างกว างขวาง

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information