โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘"

Transcription

1 ๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย างย งในป จจ บ นท บร บทของส งคมม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย และกระแสโลกาภ ว ฒน ซ งส งผลกระทบต อองค กรท งโดยทางตรงและทางอ อมน บเป นส งท าทาย ให ผ บร หารระด บส งของหน วยงานภาคร ฐต องเตร ยมตนเองให พร อมท จะร บม อก บสภาพแวดล อมใหม ได อย างรวดเร ว ท นเวลาและสถานการณ ด งน น ในฐานะผ นาขององค กร จ งต องม ความร ความสามารถ และ สมรรถนะ ท เหมาะสมในการบร หารงานและทร พยากรท กประเภทขององค กรให เก ดประส ทธ ภาพ เพ อข บเคล อนภารก จ ให บรรล เป าหมายตามย ทธศาสตร และนโยบายท ร ฐบาลกาหนด ภายใต บร บทและความท าทายท เก ดจาก การเปล ยนแปลง การพ ฒนาผ นาหร อผ บร หารถ อได ว าม ความจาเป นอย างย งต อการอย รอดและการเจร ญเต บโตของ องค กร ผ นาขององค กรต องใช กระบวนการทางานแบบส งเสร มความร วมม อของบ คลากรภายในและเคร อข าย การทางานมากย งข น องค กรต องการผ นาท ม ความสามารถในการต ความข อม ลท ม ความแตกต างและซ บซ อน และต องพร อมท จะใช กระบวนการทางานแบบใหม ๆ ต องเป นผ บร หารท สามารถสร างแรงจ งใจและประสาน การบร หารในแบบท ม ล กษณะเสม อนจร ง และเช อมโยงก นด วยเทคโนโลย สารสนเทศมากย งข น ผ บร หารต องม ม มมองและว ส ยท ศน ในระด บของส งคมโลกท เช อมต อก น การท ผ บร หารภาคร ฐของไทยจะสามารถปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพได อย างเต มท น น จาเป นต อง เสร มสร างความเข มแข งในด านต างๆด งน ท กษะการเป นผ นา (Leadership Skills) บ คล กภาพหร อร ปแบบการบร หาร(Personality / Personal Style) ว ส ยท ศน และท กษะการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic or Visionary Skills) ท กษะการบร หารคน (Interpersonal Skills) ท กษะการบร หารจ ดการ (Business / Management Skills) ท งน ประเด นความเข มแข งเก ยวก บท กษะการเป นผ นา น บเป นป จจ ยท สาค ญท ส ดท ทาให ผ บร หารท งในระด บสากล เอเช ย และไทย สามารถปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพตามเป าหมาย และสอดคล อง ก บพลว ตของการเปล ยนแปลงของส งคมโลก โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๑

2 สาน กงาน ก.พ. ในฐานะองค กรกลางด านการบร หารทร พยากรบ คคลพ จารณาเห นความจาเป นอย างย ง ในการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง จ งได จ ดดาเน นการหล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ นาท ม ว ส ยท ศน และ ค ณธรรม (นบส.๑) สาหร บผ บร หารท ดารงตาแหน งประเภทอานวยการและเตร ยมพร อมสาหร บ การแต งต ง ส การดารงตาแหน งประเภทบร หาร ให เป นผ นาท ม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และสมรรถนะด านการจ ดการท ด และเพ อให การพ ฒนาด งกล าวม ความเป นระบบและเป นไปอย างต อเน อง จ งได จ ดดาเน นการ โครงการพ ฒนา น กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) ข น เพ อเสร มสร าง (Enhance) เร งเร า (Accelerate) และ ร กษาไว (Maintain) ซ งศ กยภาพและสมรรถนะสาหร บผ บร หารท ดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ให ม ความพร อมอย างเต มท ในการปฏ บ ต งานในฐานะรองห วหน าส วนราชการ ซ งถ อเป นตาแหน งท ม ความสาค ญ อย างย งต อองค กร รวมท งสน บสน น ให เก ดเคร อข ายระหว างผ บร หารท ดารงตาแห น งประเภทบร หารระด บต น เพ อให สามารถนาการเปล ยนแปลงและข บเคล อนย ทธศาสตร ขององค กรอ นจะนาไปส ประโยชน ส ขของประชาชน ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ สร างความตระหน กและภาคภ ม ใจในบทบาทการเป นผ บร หารของส วนราชการ ๒.๒ สร างความพร อมให ผ บร หารสาหร บการดารงตาแหน งในระด บท ส งข น ๒.๓ เสร มสร างศ กยภาพความเป นเล ศด าน ภาวะผ นาและ การบร หารเพ อสน บสน น ให การบร หาร ราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดส มฤทธ ผลส งส ด ๒.๔ ส งเสร มให เก ดเคร อข ายการบร หารราชการ ท งในระด บประเทศแ ละนานาชาต สาหร บ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การปฏ บ ต งาน และเป นเคร องม อสน บสน นให การบร หารราชการเป นไป อย าง ม ประส ทธ ภาพและเก ดส มฤทธ ผลส งส ด ๓. แนวค ดในการดาเน นการพ ฒนา ส บเน อง จากข อส งเกตท อ.ก.พ.ว สาม ญเก ยวก บการสร างและพ ฒนาค ณภาพกาล งคน ได ให แนวทางในการ ปร บปร งเน อหา ในการดาเน น โครงการ เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมผ นาในอนาคตและ ความเปล ยนแปลงของโลกป จจ บ นโดยการสร างผ นาในระด บสากล (Global Leader) ท เป นต นแบบในด าน ความร บผ ดชอบต อบ านเม อง (Social Accountability) ม เก ยรต ภ ม และเป นท เคารพของประชาชนท วไป (Elite / Prestige Group) การเพ มพ นสมรรถนะ (Competencies) ท เก ยวข องของ Global Perspective และสมรรถนะหล กของน กบร หารระด บส งในการบร หารคน ความรอบร ในการบร หาร การบร หารแบบ ม งผลส มฤทธ และการบร หารอย างม ออาช พ รวมท งสมรรถนะของผ นาในทศวรรษท ๒๑ ท ต องม ศ กยภาพ ในการเปล ยนแปลง เน นการกระต นให เก ดม มมองในประเด นท ท วโลกให ความสาค ญ มองเห นภาพกว าง และมองภาพองค รวม (Holistic View) สามารถเช อมโยง ความเคล อนไหวท เก ดข น เข าก บงานของตน รวมท งมองถ งป ญหา/สถานการณ ท อาจเก ดข นในอนาคต ศ กษาและร เท าท นในความเปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข นในโลก นานว ตกรรมหร อผลการศ กษาว จ ยมาปร บใช ในการบร หารจ ดการ เสร มสร างองค ความร ด านการบร หารจ ดการเพ อนาไปส การสร างการเปล ยนแปลงในด านนว ตกรรม และกระต นให เห น ความสาค ญ และสามารถนาไปใช ในทางปฏ บ ต ได จร ง โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๒

3 ว ธ การ พ ฒนาเน นการเร ยนร มากกว าการสอน (Teach Less Learn More) ให เก ดการต อยอด ความค ดและค นหาว ธ การแก ป ญหาด วยตนเองด วยว ธ การอภ ปราย (Discussion) การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) การศ กษาด งานในภาคสนาม (Field Study) การส มมนาเช งว ชาการ (Seminar) และการเร ยนร จากกรณ ศ กษา (Case Study) ในก จกรรมการถ ายทอดและแลกเปล ยนประสบการณ โดยท ปร กษาผ ทรงค ณว ฒ การเสร มสร างองค ความร และประสบการณ โดยผ ร /ผ ทรงค ณว ฒ การส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ก บว ทยากรและ น กบร หารผ ร วมโครงการเป นหล ก เพ อการพ ฒนาความร ประสบการณ ว ส ยท ศน และสมรรถนะทางการบร หาร และเน นเสร มสร างความค ดเก ยวก บการย นหย ดเพ อร กษาผลประโยชน ของชาต การสร างเคร อข าย การทางาน ท สามารถนาไปใช ในทางปฏ บ ต ได จร ง และเพ อให เก ดความค มค าในการดาเน นการจ ดโครงการพ ฒนาน กบร หาร ระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) สาน กงาน ก.พ. จ งได กาหนดประเด นและจ ดเน น (Themes) ของ การศ กษาด งาน เพ อเป ดม มมองน กบร หารในประเด นระด บสากล (Global Issue) ซ งเป นก จกรรมหล กในการ ดาเน นการพ ฒนาในโครงสร างเน อหาส วนท ๑ การส งสมประสบการณ โดยได กาหนดให สอดคล องก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ และนโยบายร ฐบาล เพ อเพ มม มมองท เป นสากล (Global-Perspective) โดยม ประเด นสาค ญของการศ กษาด งาน ประกอบด วย ๑) การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม และ ๒) ประเด นป ญหาสากล (Global Issue) ในประเด นท เป น Non Tariff Barrier โดยจะเสนอห วข อให เป น ทางเล อก ในช วงของการหา Training Needs ให คณะท ปร กษาผ ทรงค ณว ฒ และผ เข าร บการฝ กอบรม ได ม ส วน ร วมในการเล อกประเด นการศ กษาท กล มม ความสนใจร วมก นและม ศ กยภาพในการทางานอย างบ รณาการ เพ อวางแนวทางแก ไขป ญหาอย างเป นร ปธรรม ในการน จะเป นการจ ดการศ กษาด งานเช งเปร ยบเท ยบในส วนของ การศ กษาด งานในประเทศและการศ กษาด งาน Best Practice ของประเทศในกล มย โรป โดยสร ปของแนวค ดในการพ ฒนาโครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) เพ อ ๓.๑ เสร มสร างความเป นผ นาในหลากหลายม ต ๓.๒ เน นให เก ดการเพ มพ น ม มมอง และการแลกเปล ยนประสบการณ ด านการบร หารจากผ เช ยวชาญ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนผ ท ม ประสบการณ จากภาคราชการท เป นแม แบบของพฤต กรรม ท ด และระหว างผ ร วมโครงการ ๓.๓ ประย กต ความร และท กษะท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต จร ง ๓.๔ การแบ งป นประสบการณ ภายหล งการประย กต ใช ความร และท กษะส ผ อ น ๓.๕ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นต อผ เข าร วมโครงการท งด านความค ดและพฤต กรรม ท เหมาะสมก บการเป นน กบร หารระด บส งม ออาช พ ท งน จะใช ร ปแบบท หลากหลาย ๕ ประเภท ซ งได แก ๓.๕.๑ การอบรมในช นเร ยน (Training : TN) ๓.๕.๒ การพบ หาร อ และแลกเปล ยนประสบการณ ก บผ ทรงค ณว ฒ (Senior Consultation : SC) ๓.๕.๓ การเสร มสร างองค ความร และประสบการณ โดยผ ร /ผ ทรงค ณว ฒ (Executive Networking : EN) ๓.๕.๔ การประช มส มมนาเช งว ชาการ(Forum : FR) โดยผ ทรงค ณว ฒ ระด บประเทศหร อนานาชาต ๓.๕.๕ การศ กษาด งาน (Field Trip) โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๓

4 ๔. กล มเป าหมาย ผ ดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ซ งได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน งในระด บ รองห วหน า ส วนราชการ (รองอธ บด หร อเท ยบเท า) หร อรองห วหน าส วนราชการท ม ฐานะเป นกรมท อย ในบ งค บบ ญชาหร อ ปฏ บ ต ราชการข นตรงต อนายกร ฐมนตร และห วหน าส วนราชการด งกล าวดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บส ง (ระด บ ๑๑ เด ม) และส วนราชการด งกล าวไม ม รองห วหน าส วนราชการตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ระด บต น (ระด บ ๙ เด ม) ท ก.พ. กาหนด และ ได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน ง รองห วหน าส วนราชการมาแล วไม น อยกว า ๑ ป น บจากว นท ได ร บการแต งต งจนถ งว นเป ดการฝ กอบรม (๑๕ มกราคม ๒๕๕๘) และ ไม เป นผ เกษ ยณอาย ราชการก อนป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๕ คน ๕. เน อหาว ชา เน อหาว ชาในโครงการ นบส. ๒ ประกอบด วย ๓ ส วนหล ก ได แก ส วนท ๑ การส งสมประสบการณ ส วนท ๒ ความร เก ยวก บองค กรและระบบราชการ ส วนท ๓ สมรรถนะและความสามารถต างๆ ๖. เกณฑ การสาเร จการเข าร วมโครงการ การสาเร จของการเข าร วมโครงการ ประกอบด วย ๖.๑ เกณฑ ด านระยะเวลา ผ เข าร วมโครงการต องม ระยะเวลาเข าร วมโครงการท ง ๕ ประเภทตามข อ ๓.๕ และ ก จกรรมพ ฒนาของโครงการไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ของช วโมงการพ ฒนาท งหมด ๖.๒ เกณฑ ด านผลงาน ผ เข าร วมโครงการเสนอแนวทางในการนาผลการเร ยนร ไปประย กต ใช ในการบร หาร ส วนราชการ อย างน อย ๑ เร อง โดยนาเสนอเป นผลงานการศ กษาร วมก นของร น ๗. ระยะเวลาในการดาเน นการ ระยะเวลาในการดาเน นโครงการกาหนดจ ดในระหว างว นท ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ถ งว นท ๒๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ ไม น อยกว าส ปดาห ละ ๑ คร ง ในว นศ กร ยกเว นช วงการปฐมน เทศและการศ กษาด งานในพ นท หร ออาจม การปร บเปล ยนกรณ ท ม ความจาเป น ๘. สถานท ห องประช ม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ช น ๑ สาน กงาน ก.พ. จ งหว ดนนทบ ร และสถานท ภายนอกตามความเหมาะสม ของก จกรรม ๙. งบประมาณ สาน กงาน ก.พ. เป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ าย โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๔

5 ๑๐. ผ ร บผ ดชอบ ท ปร กษาโครงการ นายนนท กร กาญจนะจ ตรา เลขาธ การ ก.พ. หม อมหลวงพ ชรภากร เทวก ล รองเลขาธ การ ก.พ. นางส ทธ ล กษณ เอ อจ ตถาวร ผ อานวยการสถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน นางสาวปรางค มาศ บ ญส ทธ ผ อานวยการว ทยาล ยน กบร หาร เจ าหน าท โครงการ ว ทยาล ยน กบร หาร สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๕

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔

นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ความน า นโยบาย/แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยมห ดล ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ทร พยากรบ คคลน บเป นทร พยากรท ม ค ณค ามากท ส ดของมหาว ทยาล ย เน องจากบ คลากรจะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย ส าเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information