ภารก จจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการในช มชน

Size: px
Start display at page:

Download "ภารก จจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการในช มชน"

Transcription

1 สร ปผลงานเด นประจ าป การศ กษา 2556 สถาบ นปฏ บ ต การช มชนเพ อการศ กษาแบบบ รณาการ สถาบ นปฏ บ ต การช มชนเพ อการศ กษาแบบบ รณาการ เป นหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยท กษ ณ ประเภทส วนงานอ นจ ดต งข นโดยมต สภามหาว ทยาล ยท กษ ณ เพ อท าหน าท ในการร วมพ ฒนาน ส ตโดยใช ช มชนเป นศ นย กลางในการเร ยนร ในขณะเด ยวก นก เป นหน วยงานในการน าความร จากมหาว ทยาล ยส ช มชน ป การศ กษา 2556 ม บ คลากรในส งก ด 6 คน ท าหน าท ถอดองค ความร ในธรรมชาต และช มชน พ ฒนาองค ความร และจ ดการเร ยนร เพ อบ มเพาะป ญญาให ก บน ส ตของมหาว ทยาล ย และถ ายทอดความร ค นส ช มชนเพ อร วมสร างช มชนให เข มแข ง ในรอบป ท ผ านมาม ผลงานเด น ด งน ภารก จจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการในช มชน เพ อให ผ เร ยนเก ดการพ ฒนาท งด านพฤต กรรม จ ตใจ และป ญญา ด วยการผสานแนวค ด ศาสตร ทางว ชาการ กระบวนการจ ดการเร ยนการสอน และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ใช ช มชนเป นศ นย กลางในการ เร ยนร ให น ส ตได เร ยนร ว ถ ช ว ตและสถานการณ จร งในม ต ของธรรมชาต ส งคม และส งแวดล อมท อย ใน ช มชน เพ อน ามาเช อมโยงอย างใคร ครวญ ตระหน กเห นค ณค าของความจร งและความด งามจากส งท ได เร ยนร จนเก ดจ ตส าน กท ด ม การพ ฒนาของป ญญา สามารถน ามาพ ฒนาตนเองและส งคมได การจ ดการ เร ยนร แบบบ รณาการม หลายร ปแบบ เช น การเร ยนร ผ านรายว ชาศ กษาท วไป ว ถ ช มชนท องถ น ให ก บน ส ตช นป ท 2 ส งก ดว ทยาเขตสงขลา 3 ภาคการศ กษา รวมจ านวน 1,095 คน 1

2 จ ดประสบการณ ตรงนอกห องเร ยนร วมก บส วนงานว ชาการ จ านวน 4 คร ง ม น ส ตเข าร บการ เร ยนร จ านวน 204 คน 1. โครงการศ กษาด งานประกอบว ชา สร รว ทยาของพ ช คณะว ทยาศาสตร ระหว างว นท 30 ส งหาคม 1 ก นยายน 2556 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด และช มชนป าบอน อ าเภอป าบอน จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 42 คน 2. โครงการศ กษาระบบน เวศว ทยาและระบบน เวศเกษตรสวนผลไม และสวนยางพารา คณะว ทยาศาสตร ว นท 19 เมษายน 2557 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ด พ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 15 คน 3. โครงการสร างฝายตามรอยพ อ คณะเศรษฐศาสตร และบร หารธ รก จ ระหว างว นท ก นยายน 2556 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วม โครงการ 60 คน 4. โครงการว ถ ช ว ต ภ ม ป ญญา ส ขภาวะ เงาะป าซาไก คณะว ทยาการส ขภาพและการก ฬา ว นท 26 ก มภาพ นธ 2557 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด และช มชนป าบอน อ าเภอป าบอน จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 87 คน 2

3 จ ดการเร ยนร แบบบ รณาการผ านงานบร การว ชาการ เพ อพ ฒนาจ ตสาธารณะ และส งเสร มการ สร างค ณประโยชน แก ส วนรวม จ านวน 5 คร ง ม น ส ตเข าร วมก จกรรม 260 คน 1. โครงการ ชมรมคนด ศร ส งคมร วมใจช วยเหล อผ ประสบภ ยพ บ ต ทาง ธรรมชาต โดยชมรมคนด ศร ส งคม ฝ ายบ าเพ ญประโยชน มหาว ทยา ว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตสงขลา ว นท 15 ธ นวาคม 2556 ณ ช มชน ตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 50 คน 2. โครงการ น ต ศาสตร อาสาพ ฒนาชนบท โดยสโมสรน ส ตคณะ น ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตพ ทล ง ระหว างว นท 3-5 ก มภาพ นธ 2557 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 50 คน 3.โครงการ ปล กช มชนร วมปล กป า ร กษาด น พ ท กษ ห วย ช วยลดภ ย พ บ ต ร วมก บโครงการรากแก ว ม ลน ธ รากแก ว โดยน ส ตคณะ ศ กษาศาสตร สาขาช วว ทยา ช นป ท 3 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะ โหมด จ งหว ดพ ทล ง จ านวน 40 คน 4.โครงการ คร อาสาเพ อน องโรงเร ยนว ดตะโหมด โดยน ส ตชมรมคร อาสา 50 คน ระหว างว นท 7, 14, 21, และ 31 ส งหาคม ประสานงานน าคล น กกฎหมาย คณะน ต ศาสตร ฝ ายว ชาการและประก น ค ณภาพการศ กษา คณะศ ลปกรรมศาสตร คณะว ทยาการส ขภาพ และการก ฬา และโครงการจ ดต งสาขาน เทศศาสตร จ ดโครงการ ค าย อน ร กษ ว ฒนธรรมป กษ ใต เร ยนร ช มชน และโครงการ ท กษ ณถ น ย ต ธรรมน าว ฒนธรรมส อสารส ส ขภาวะช มชน ระหว างว นท พฤษภาคม 2557 ณ ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ผ เข าร วมโครงการ 120 คน 3

4 ภารก จสน บสน นการว จ ยในช มชน ด าเน นงานว จ ยในช มชน - โครงการว จ ย เร อง การส งเคราะห ร คอมบ แนนท โปรต น และผล ตพอล โคลนอลแอนต บอด ท ม ความจ าเพาะต อร คอมบ แนนท โปรต น HbKR1 - โครงการว จ ย เร อง การค ดเล อกจ ล นทร ย ท องถ นเป นห วเช อในการผล ตป ยจ ล นทร ย ช วภาพ - โครงการว จ ย เร อง การประเม นม ลค าของสวนยางพาราท ปล กร วมก บไม ป าก บสวน ยางพาราเช งเด ยว : กรณ ศ กษา ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พ ทล ง น าน ส ต และบ คลากร เร ยนร และพ ฒนาโจทย ว จ ย / โครงงานว ทยาศาสตร ในพ นท ช มชน - น กว จ ยจากหน วยงานภายในมหาว ทยาล ยท กษ ณ ลงพ นท ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ในโครงการว จ ยภ ม ป ญญาการจ ดการล มน าแบบม ส วนร วมของช มชน กรณ ศ กษา : ล มน าคลองท าเช ยด อ.ตะโหมด จ.พ ทล ง ว นท 3 ธ นวาคม คณะเทคโนโลย และการพ ฒนาช มชน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา Hevea Research Platform in Partship (HRPP) Centre de Cooperation Internationale en Recharche Agronomiqe pour le Development (DIRAD) และ Institute of Research for Development (IRD) ลง พ นท ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง โครงการความร วมม อการว จ ยด าน ยางพาราก บสถาบ นนานาชาต ว นท 12 ธ นวาคม หน วยว จ ยการเร ยนร เช งบ รณาการฯ คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขต สงขลา เพ อเก บข อม ลในพ นท เก ยวก บการจ ดการป าของช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง ว นท 13 ก มภาพ นธ คณะว ทยาการส ขภาพและการก ฬา ลงพ นท ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง เพ อศ กษาพ นท สวนยางพาราท ม การใช ยาปราบว ชพ ช ว นท 12 มกราคม น ส ต กศบ. ว ทยาศาสตร -ช วว ทยา คณะศ กษาศาสตร ลงพ นท ช มชนตะโหมด และช มชน ป าบอน เพ อน าป ญหาในช มชนมาพ ฒนาเป นโครงงานว ทยาศาสตร จ านวน 7 โครงงาน (1) ผลผล ตของปาล มน าม น (Elaeis guineensis Jacq.) ท ผสมเกสรโดยมน ษย และในว ธ ธรรมชาต (นางสาวเรวด จ นทร ทอง) (2) การค ดเล อกจ ล นทร ย ท ม ประส ทธ ภาพในการย อยอ นทร ยว ตถ จากป าเท อกเขาบรรท ด (นางสาวส ทธวรรณ จ นทร ขว ญ) (3) เปร ยบเท ยบการเจร ญเต บโต และผลผล ตของยางพาราสายพ นธ BPM24, RRIM600, PB235 และ RRIT251 ในบ านพร ราชา อ าเภอปะเหล ยน จ งหว ดตร ง (นางสาวจ นตนา โคกเขา) 4

5 (4) เปร ยบเท ยบการเจร ญเต บโตและผลผล ตของยางพาราสายพ นธ RRIM600 และ RRIT251 ในอ าเภอศร บรรพต จ งหว ดพ ทล ง (5) ผลผล ตและค ณภาพของสะละพ นธ เน นวงท ผสมด วยเกสรต วผ ของสะละและเกสรต วผ ของ ระก า (นางสาวภดาชไม บ วช ม) (6) เปร ยบเท ยบการเจร ญเต บโตและม ลค าของสวนยางพาราท ปล กร วมก บตะเค ยนทองและสวน ยางพาราเช งเด ยว กรณ ศ กษาพ นท ช มชนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง (นางสาว ท ศน ย วรรณ เพ ชรมาก) (7) เปร ยบเท ยบค ณสมบ ต ทางกายภาพ เคม และช วภาพของด นในสวนยางพาราท ปล กร วมก บ ตะเค ยนทองและสวนยางพาราเช งเด ยว กรณ ศ กษาพ นท ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พ ทล ง (นางสาวส ว มล ไหมช ) ภารก จบร การว ชาการแก ส งคม โครงการปร บกระบวนท ศน การท านาข าวเคม ส ข าวส งข หยดอ นทร ย ต อยอดภ ม ป ญญา บรรพชน เพ อกระต นและปล กจ ตส าน กชาวนาต าบลดอนประด ให ห นกล บมาสนใจว ถ เกษตรกรรมด งเด ม ท เป นม ตรก บธรรมชาต และเป นม ตรต อผ บร โภค ร วมก บเทศบาลต าบล ดอนประด อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง คร งท 1 ว นท 13 ก นยายน 2556 คร งท 2 ว นท 28 ก มภาพ นธ

6 โครงการฝายชะลอน าไหล ค นสมด ลธรรมชาต ส ป าต นน าช มชน เพ อสร างฝายชะลอน า ไหล ตามแนวล าห วย ของคลองท าเช ยด ป าต นน าเท อกเขาบรรท ด ในป การศ กษา 2556 ได ซ อมแซมฝายเก าและสร างฝายใหม รวม 15 ฝาย โครงการค นป าให ผ นด น ด วยว ถ เกษตรผสมผสาน เพ อสร างความเข มแข งส ช มชน (ป ท 2 : เพาะพ นธ กล าไม เพ มพ นท ป าในสวนยางพารา)เป นโครงการต อเน องเพ อ ปร บเปล ยนว ธ ค ดในการท าสวนยางพาราจากสวนเช งเด ยวเป นสวนผสมผสานป จจ บ นม สมาช กเกษตรกรช มชนตะโหมดเข าร วมโครงการ 52 คน ม พ นท สวนยางพาราท เข าร วม โครงการ 423 ไร ในป การศ กษา 2556 นอกจากจะม การปล กไม ย นต นเพ มในสวน ยางพาราของสมาช กแล ว ย งได จ ดอบรมให ความร ด านการด และประเม นผลการ เจร ญเต บโตของพ ชท ปล กร วมในสวนยางพาราด วย 6

7 โครงการจ ดท าแผนการเร ยนร ระด บปฐมว ยท สอดคล องก บว ถ ช มชน ร วมก บคณะ ศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เพ อพ ฒนาคร ระด บปฐมว ยในพ นท อ าเภอตะโหมด และ พ นท ใกล เค ยง จ านวน 60 คน ในว นท 7 8 เมษายน 2557 โครงการถ ายทอดกรอบค ดและเทคโนโลย ช วภาพท สอดคล องก บนาข าวอ นทร ย เสร มสร างส ขภาวะ เพ อสร างกรอบค ด ความร ความเข าใจ และถ ายทอดเทคโนโลย ช วภาพท เหมาะสมก บนาข าวอ นทร ย อาศ ยจ ล นทร ย เข าช วยฟ นฟ ความอ ดมสมบ รณ ให แก แปลงนา ผ านกระบวนการจ ดอบรมปฏ บ ต การการปร บใช จ ล นทร ย ในท องถ นผล ตป ยอ นทร ย ช วภาพ ให แก เกษตรกรช มชนดอนประด อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง จ านวน 25 คน เม อว นท 21 ม นาคม

8 โครงการถ ายทอดกรอบค ดและเทคโนโลย ช วภาพท สอดคล องก บเศรษฐก จพอเพ ยง เป น แนวทางหน งในการใช ประโยชน จากเทคโนโลย ช วภาพควบค ไปก บการปฏ บ ต ตามแนวทาง เศรษฐก จพอเพ ยงตามพระราชด าร ฯ ผ านกระบวนการจ ดอบรมปฏ บ ต การการผล ตป ยอ นทร ย ช วภาพจากจ ล นทร ย ในท องถ น ให แก เกษตรกรช มชนบ านในกอย อ าเภอป าบอน จ งหว ด พ ทล ง จ านวน 25 คน เม อว นท 11 ม นาคม 2557 เพ อให เกษตรกรน าความร ท ได ไปปร บใช ในการพ ฒนาท าสวนผลไม อ นทร ย ปลอดภ ยต อผ ผล ตและผ บร โภค สามารถยกระด บการเป น ช มชนท พ งพาต วเองในด านเทคโนโลย โครงการถ ายทอดกรอบค ดและเทคโนโลย ช วภาพท สอดคล องก บสวนยางพาราเพ ม ป าร กษ น า เป นโครงการเพ อสร างกรอบความค ดในการพ ฒนาว ธ การท าสวนยางพาราท ม ระบบรากแก วและปล กไม ต างๆ ร วมก บยางเพ อให เก ดความหลากหลายของส งม ช ว ต เหม อนก บป ายางในย คเร มต น และเกษตรสามารถเก บผลผล ตได เป นรายว น รายเด อน และ รายป โดยม การปร บใช เทคโนโลย ช วภาพท สอดคล องก บช มชน และให ความส าค ญก บการ พ ฒนาจ ล นทร ย ประจ าถ นในการเสร มสร างธาต อาหารให ก บพ ชในแปลงปล ก โดยการจ ด อบรมปฏ บ ต การการผล ตป ยอ นทร ย ช วภาพจากจ ล นทร ย ในท องถ น ให แก เกษตรกรช มชนตะ โหมด อ าเภอตะโหมด จ งหว ดพ ทล ง จ านวน 25 คน เม อว นท มกราคม

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information