การประเม นโครงการ Program Evaluation

Size: px
Start display at page:

Download "การประเม นโครงการ Program Evaluation"

Transcription

1 การประเม นโครงการ Program Evaluation ดร.พ ก ล เอกวรางก ร อาจารย ประจ าสาขาว ชาการว จ ยและประเม นทางการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

2 ท าไมต องประเม นโครงการ? ความต องการใช ผลการประเม น การแข งข นในการร บท นสน บสน น ต องการให เก ดองค ความร ใหม ด านการประเม น เพ อแสดงความร บผ ดชอบและเป ดโอกาสให สามารถ ตรวจสอบการด าเน นงานของโครงการได

3 ความหมายของโครงการ งานท จ ดท าข น ประกอบด วยกล มก จกรรมต างๆ เพ อให การ ด าเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว โดยม บ คคลร บผ ดชอบใน การปฏ บ ต งานและม ร ปแบบการด าเน นงานท จ ดเตร ยมไว อย าง เป นระบบ และคาดหว งท จะได ผลตอบแทนท ค มค า ม จ ดเร มต น และจ ดส นส ดในการด าเน นงาน

4 ล กษณะโครงการทางการศ กษาและโครงการทางส งคมท ด สนองตอบต อความต องการของส งคม รายละเอ ยดการด าเน นโครงการช ดเจน เข าใจง าย และสามารถด าเน นการ ตามโครงการได ก าหนดโครงการจากข อม ลท เป นจร ง ม การว เคราะห อย างรอบคอบ สามารถตอบสนองความต องการขององค กร ตามนโยบาย เพ อ เสร มสร างความเข มแข งหร อแก ป ญหาได

5 ล กษณะโครงการทางการศ กษาและโครงการทางส งคมท ด (ต อ) ม รายละเอ ยด ว ตถ ประสงค เป าหมายท ช ดเจน ม รายละเอ ยดของโครงการ ส วนต างๆ ท เข ยนไว สอดคล องและ ต อเน องก นอย างม เหต ผล สามารถน าไปปฏ บ ต ได สอดคล องก บแผนหล ก ได ร บการสน บสน นท งด านทร พยากรและการบร หารอย างแท จร ง ม ระยะเวลาด าเน นการท ก าหนดอย างสมเหต สมผล อ างอ ง: ภาว ณ ศร ส ขว ฒนาน นท

6 ศ พท ท เก ยวข องก บการประเม น ต วบ งช (Indicator) หมายถ ง เป นต วช ว ดความส าเร จ ของส งท ถ กประเม น เกณฑ (Criterion) หมายถ ง ค ณล กษณะหร อระด บท ถ อว า เป นความส าเร จ ประส ทธ ผล (Effectiveness) หมายถ ง การบรรล ตาม ว ตถ ประสงค หร อเป าหมาย

7 ประส ทธ ภาพ (Efficiency) หมายถ ง การบรรล ตามว ตถ ประสงค หร อเป าหมาย โดยใช ทร พยากรท ม อย อย างค มค า และใช จ ายน อยท ส ด การต ดตามผล (Follow up) หมายถ ง การตรวจสอบผลท เก ดข นจาก โครงการในกรณ ท โครงการด าเน นการเสร จส นแล ว ผ ม ส วนได (Stakeholder) หมายถ ง ผ ท ได ร บหร อม ผลด และ/หร อผลเส ยต อ โครงการ ประกอบด วย ผ ได ร บผลประโยชน ผ ปฎ บ ต ผ สน บสน นทางการเง น และผ ต ดส นใจ

8 ผลผล ต (Output) หมายถ ง ผลท เก ดข นท นท จากการด าเน นงาน เช น ความร ของบ ณฑ ตพยาบาล ผลกระทบ (Impact) หมายถ ง ผลท เก ดต อเน องมาจากผลผล ต เช น ความสามารถในการท างานของบ ณฑ ต รายได จากการท างาน ผลล พธ (Outcome) หมายถ ง เป นจ ดหมายปลายทางท ต องการ ให เก ดข น เช น ผ ร บบร การม ส ขภาพร างกายท แข งแรง

9 ความหมาย ของการประเม น (Evaluation) เป าหมายหล ก ของการประเม น กระบวนการรวบรวมข อม ล เพ อต ดส นค ณค าของส งท ม งประเม น การพ ฒนา พ ฒนาการของศาสตร การว ด การว จ ย การประเม น

10 ความหมายของการประเม นโครงการ การประเม น (Evaluation) ค ณค าภายใน (Merit) ค ณค าภายนอก (Worth) โครงการ (Program) การรวบรวมข อม ลเพ อต ดส น ค ณค าของการด าเน นโครงการและ ผลส าเร จของโครงการ

11 พ ฒนาการด านศาสตร การประเม น ย คแห งการว ดผล (The First Generation: Measurement) ย คแห งการบรรยาย/ว ตถ ประสงค (The Second Generation: Description) ย คแห งการต ดส นค ณค าและค ณประโยชน (The Third Generation: Judgement) ย คแห งการสร างองค ความร (The Fourth Generation: Construction)

12 บทบาทของน กประเม น น กว ดผล ผ บรรยาย น าเสนอสารสนเทศ ผ ต ดส นค ณค าและ ค ณประโยชน พ เล ยง ท ปร กษา ผ คอยอ านวย ความสะดวก

13 ท ศทางของการประเม น ม การยอมร บการประเม นท ใช ท งการประเม นภายในและภายนอกมากข น การประเม นท าได ท งในองค กรท ม งผลก าไรก บองค กรท ไม ได ม งผลก าไร ม การเก บรวบรวมข อม ลท งเช งปร มาณและค ณภาพ ม การเก บรวบรวมข อม ลด วยว ธ การท หลากหลาย ม การพ ฒนาศ กยภาพในการประเม นให ก บผ ท เก ยวข องก บโครงการ ม การก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานของการประเม น ม การน าเทคโนโลย ข นส งมาใช ในการประเม น เน นการด าเน นงานท เป นระบบ ม ข นตอน สามารถตรวจสอบได เปล ยนการตรวจสอบมาเป นการหาค ณค าหร อความด งามของโครงการ

14 มโนท ศน ท คลาดเคล อนเก ยวก บการประเม น การประเม นเป นการตรวจสอบและประจานข อบกพร อง การประเม นเป นก จกรรมท ท าหล งจากโครงการส นส ดแล ว การประเม นโดยน กประเม นภายใน (Internal Evaluator)ท า ให ผลการประเม นขาดความน าเช อถ อ

15 ความแตกต างระหว างการว จ ยก บการประเม นโครงการ ประเด น การว จ ย การประเม นโครงการ เป าหมาย สร างองค ความร หร อทดสอบทฤษฎ หาสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ ว ธ การท ใช เน นการควบค มต วแปรแทรกซ อน การควบค มต วแปรแทรกซ อนท าได ยาก การก าหนดป ญหา น กว จ ยเป นผ ก าหนดป ญหาตามความ อยากร เกณฑ การต ดส นค ณภาพ ความตรงภายในและความตรง ภายนอกของงานว จ ย ผ ว าจ างหร อเจ าของเป น ผ ก าหนด ค าถามหร อก าหนดร วมก นท ง 2 ฝ าย ความเช อถ อได และการใช ประโยชน

16 ความเหม อนก นของการว จ ยก บการประเม นโครงการ ประเด น การว จ ย & การประเม นโครงการ ว ธ การท ใช ใช ระเบ ยบว ธ การว จ ยทางส งคมศาสตร เป าหมาย ม งศ กษาความส มพ นธ เช งเหต และผล จรรยาบรรณ ม จรรยาบรรณของน กว จ ยและน กประเม น เป นต วควบค มค ณภาพงาน

17 Ralph W.Tyler สร างจ ดม งหมายหร อว ตถ ประสงค กว างๆ เป นต วบ งช ความส าเร จของโครงการ จ าแนกเป าหมายหร อว ตถ ประสงค ออกเป นกล มๆ ค อ พ ทธ พ ส ย จ ตพ ส ย ท กษะพ ส ย เข ยนว ตถ ประสงค ให อย ในร ปพฤต กรรมหร อน ยามท คลอบคล มก จกรรมการศ กษา ท งหมด เล อกสถานการณ ท จะว ดและส งเกตส งท ม งว ด พ ฒนาเคร องม อว ด รวบรวมข อม ล เปล ยบเท ยบผลก บว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว

18 Daniel L. Stufflebeam

19 CIPP MODEL C = (Context Evaluation) การประเม นบร บทหร อสภาวะแวดล อม เป นการประเม นก อนเร มท าโครงการ เพ อก าหนดหล กการ ว ตถ ประสงค Daniel ความต องการจ าเป น L. Stufflebeam และการก าหนดเป าหมายของ โครงการ I = (Input Evaluation) การประเม นป จจ ยน าเข า เป นการประเม นความเหมาะสม ความพอเพ ยงของทร พยากร เช น Man, Money, Material และ Management รวมถ งความเหมาะสมของ แผนการด าเน นงานโครงการ

20 P = (Process Evaluation) การประเม นกระบวนการ เป นการประเม นเพ อหาข อบกพร อง ข อม ลส าหร บการปร บปร งแก ไข และพ ฒนาโครงการ รวมท งการบ นท กเหต การณ ต างๆ ท เก ดข นในขณะ ด าเน นงานโครงการเพ อใช เป นข อม ลส าหร บการต ดส นใจ P = (Product Evaluation) การประเม นผลล พธ เป นการประเม นเพ อเปร ยบเท ยบผลท เก ดข นก บว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายของโครงการ ตลอดจนการพ จารณาย บ เล ก ขยาย หร อ ปร บเปล ยนโครงการ

21 Michael Scriven

22 บทบาทของการประเม น แบ งออกเป น 2 ล กษณะ 1. การประเม นระหว างด าเน นโครงการหร อการประเม นเพ อการปร บปร ง โครงการ (Formative Evaluation) เป นการประเม นเพ อระบ ข อด ข อจ าก ดท เก ดข นในขณะท โครงการ ก าล งด าเน นการอย แล วน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาและ ปร บปร งโครงการ

23 2. การประเม นหล งจากโครงการเสร จส นแล วหร อการประเม นสร ปรวม (Summative Evaluation) เป นการประเม นเม อโครงการส นส ดลง เพ อต ดส นค ณค า และ ความส าเร จของโครงการ และการน าจ ดเด นหร อความส าเร จของ โครงการไปเป นแนวทาง หร อประย กต ใช ในการด าเน นงานโครงการ ท ม ล กษณะใกล เค ยงก น

24 แนวค ดของการประเม น แบ งออกเป น 2 ล กษณะ 1. การประเม นท ย ดว ตถ ประสงค เป นหล ก (Goal-Based Evaluation) เป นการประเม นท เน นการตรวจสอบระหว างผลท เก ดข นก บว ตถ ประสงค ของโครงการ 2. การประเม นท ไม ย ดว ตถ ประสงค เป นหล ก (Goal-Free Evaluation) เป นการประเม นท เน นการตรวจสอบว าผลท เก ดข นในการด าเน นงาน โครงการเป นไปตามว ตถ ประสงค ท วางไว หร อไม รวมท งผลล พธ และ ผลกระทบอ นๆ ท ส งผลต อค ณค าของโครงการด วย โดยน กประเม นต อง ออกแบบการประเม นท ย ดหย น

25 Marvin Alkin

26 CSE Model (Center for the Study of Evaluation University of California at Los Angeles) 1. การประเม นระบบ (System assessment) เป นการประเม นก อนเร มโครงการเพ อก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมาย ของโครงการ 2. การประเม นการวางแผนโครงการ (Program planning) เป นการประเม นเพ อหาว ธ การท เหมาะสมในการด าเน นงานโครงการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ

27 3. การประเม นการปฏ บ ต ตามโครงการ (Program Implementation) เป นการประเม นเพ อพ จารณาว าข นตอนในการท างานเป นไปตามแผนท วางไว หร อไม อย างไร 4. การประเม นเพ อการปร บปร ง (Program Improvement) เป นการประเม นเพ อค นหาร ปแบบ แนวทาง หร อข อเสนอท จะท าให โครงการเก ด ประส ทธ ภาพมากท ส ด 5. การประเม นเพ อยอมร บโครงการ ( Program Confirmation) เป นการประเม นเพ อตรวจสอบผลท ได ก บว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว เพ อน าไปใช ก บโครงการต อไป หร อเพ อย บ เล ก ขยาย หร อปร บเปล ยนโครงการ

28 Robert E. Stake

29 Responsive Model 1 พ ดค ยก บผ เก ยวข อง 12 จ ดท ารายงานเป นทางการ 11 จ ดท ารายงานตามกล ม ผ เก ยวข อง 10 ตรวจสอบผลประเม น 9 วางแผนจ ดท ารายงานประเม น 8 ส งเกตการณ รวบรวมข อม ล 2 ก าหนดขอบเขตโครงการ 3 ศ กษาภาพรวมโครงการ 4 ก าหนดว ตถ ประสงค การประเม น 5 สร างกรอบความค ดการประเม น 6 ก าหนดความต องการและแหล งข อม ล 7 เล อกว ธ การเคร องม อเก บข อม ล

30 ช วงเวลาในการประเม นโครงการ ก อนด าเน นโครงการ การประเม นความต องการจ าเป น ความเหมาะสมของโครงการ ความเป นไปได ของโครงการ ระหว างการด าเน นโครงการ การด าเน นงานบรรล ตามแผนหร อไม ป ญหาและอ ปสรรค หล งการด าเน นโครงการ ประเม นปฏ ก ร ยา เช น ความร ส กต อโครงการในด านต างๆ ประเม น การเร ยนร ประเม นพฤต กรรม และการประเม นผลล พธ ท เก ดข น

31 ข นตอนในการประเม นโครงการ ว เคราะห โครงการ เข ยนโครงการประเม น เก บรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล ท ารายงานผลการประเม น

32 หล กการและเหต ผล - ความเป นมาของโครงการ - ความส าค ญของการประเม น - สารสนเทศท ได สนองให ก บใคร ค าถามการประเม น - ค าถามหล ก - ค าถามย อย ว ตถ ประสงค การประเม น - ว ตถ ประสงค ท วไป - ว ตถ ประสงค เฉพาะ การเข ยนโครงการประเม น

33 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ผลตามว ตถ ประสงค ขอบเขตของการประเม น - จ ดเน นหร อสาระท ม งประเม น - ช วงเวลาท ใช ในการประเม น - ประชากร/กล มต วอย าง น ยามศ พท ต องเข ยนน ยามในเช งปฏ บ ต การว าจะว ดได อย างไร และครอบคล มขอบเขตหร อสาระท ม งประเม น

34 ว ธ การประเม น - ร ปแบบหร อแนวทางการประเม น - เคร องม อท ใช ในการประเม น - การเก บรวมรวมข อม ล - การว เคราะห ข อม ล - เกณฑ การประเม น - งบประมาณ - กรอบแนวค ดในการประเม น

35 กรอบแนวค ดในการประเม น ค าถาม การ ประเม น ว ตถ ประสงค การ ประเม น ต วบ งช แหล ง ข อม ล เคร องม อ/ ว ธ การ การ ว เคราะห ข อม ล เกณฑ การ ประเม น

36 ว ธ การท ใช ในการประเม น การส งเกตแบบม ส วนร วม และไม ม ส วนร วม การสอบถาม การส มภาษณ การสนทนากล ม การทดสอบ การส ารวจ

37 เคร องม อท ใช ในการประเม น แบบสอบ แบบประเม น แบบส งเกต แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบบ นท กพฤต กรรม แบบว ดเจตคต แบบส ารวจ

38 บทบาทของน กประเม น การรายงานผลการประเม น 1. เป นผ ประเม น รายงานการประเม นควรรายงานตามความต องการของเจ าของท น/ เจ าของโครงการ ผ ว าจ าง ประกอบด วย การบรรยายเก ยวก บโครงการ ผลส มฤทธ ตามเป าหมายของโครงการ ผลท ไม ได คาดหมายไว และอาจเปร ยบเท ยบผลท ได ก บ โครงการอ น 2. เป นผ ให ความช วยเหล อและให ค าปร กษา ควรม การรายงานระหว างท โครงการ ด าเน นอย รายงานการประเม นในอาจน าเสนอสาระท เก ยวข องผลการด าเน นงาน ในระยะแรก ป ญหาและแนวทางการแก ป ญหา การเปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข นใน โครงการ และเม องานส นส ดลง ควรแสดงข อค นพบท ได

39 ประเภทของรายงานการประเม น 1. รายงานผลการประเม นสร ป (Summative Report) การรายงานจะครอบคล มสารสนเทศท ได ท งหมด และแสดงให เห นความถ กต อง ของการได มาซ งผลการประเม น เช น ร ปแบบการประเม นท ใช ม ความเหมาะสม ก บส งท ต องการประเม น เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลม ความตรงและ ความเท ยงส ง การเข ยนรายงานอาจม ร ปภาพ แผนภ ม หร อตารางได ตามความ เหมาะสม และควรม บทสร ปส าหร บผ บร หาร 2. รายงานผลการประเม นความก าวหน า (Formative Report) เป นรายงานระหว างท ก าล งด าเน นโครงการให ก บผ วางแผนและบ คลากรของ โครงการ ร ปแบบอาจไม เป นทางการ อาจรายงานด วยปากเปล าได หากน ก ประเม นเป นผ ปฏ บ ต งานในโครงการ ส วนใหญ ใช การเก บรวบรวมข อม ลจาก การประช ม ส งเกต

40 การเข ยนรายงานผลการประเม นความก าวหน า 1. เข ยนเหต การณ ส าค ญท เก ดข นระหว างด าเน นโครงการ 2. เป นการต ความโดยอาศ ยข อม ลในอด ตและป จจ บ นเปร ยบเท ยบก บเป าหมายของ โครงการ 3. อาจใช เทคน คการว จ ย เช น การว จ ยเช งทดลองมาช วยในการรายงานผลการ ด าเน นงาน เพ อน าไปส การปร บปร งและพ ฒนาแผนการด าเน นงาน

41 ห วข อรายงานการประเม น ตอนท 1 บทสร ป ส าหร บผ บร หาร (ไม ควรเก น 3 หน า) ประกอบด วย เน อหาด งน - ประเม นอะไร - ท าไมต องประเม น - ผลการประเม นและข อเสนอแนะ ตอนท 2 เน อหาสาระในการประเม น - รายงานบทท 1-3 และกรอบแนวค ดในการประเม น ตอนท 3 ผลการประเม น ตอนท 4 อภ ปรายผลและความค มท นของโครงการ ตอนท 5 บทสร ปและข อเสนอแนะ - ข อสร ป - ข อเสนอแนะจากโครงการ - ข อเสนอแนะอ นเป นผลจากผลกระทบหร อผลท ตามมาจากการประเม นโครงการ

42 ข อแนะน าในการเข ยนรายงานผลการประเม น น าเสนอสารสนเทศอย างตรงไปตรงมา เสนอสาระสนเทศท ตรงก บความต องการของผ ใช ใช แผนภ ม กราฟ หร อภาพประกอบเพ อให น าสนใจและเข าใจง าย ภาษาท ใช ต องตรงและเป นทางบวก รายงานท สร ปให ผ บร หารต องช ด และสามารถน าไปใช ประกอบการต ดส นใจได

43 ความหมาย การประเม นงานประเม น (Meta-Evaluation) เป นการต ดส นค ณภาพของผลการประเม น ระยะเวลา ระหว างด าเน นการ ก บ หล งการด าเน นงานเสร จส นแล ว ค ณภาพของการประเม น ประกอบด วย 1) การก าหนดค าถามของการประเม น 2) ว ธ การประเม น 3) ผลการประเม น

44 มาตรฐานของการประเม น The Program Evaluation Standards (The Joint Committee) ความเป นประโยชน Utility Standards ความเป นไปได Feasibility Standards Program Evaluation Standards ความถ กต องแม นย า Accuracy Standards ความเหมาะสม Propriety Standards

45 มาตรฐานการใช ประโยชน (Utility Standards) U1 การระบ ผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholder Identification) U2 ความเช อถ อของน กประเม น (Evaluator Credibility) U3 การรวบรวมสารสนเทศได อย างครอบคล ม (Information Scope and Selection) U4 การแปลความหมายและการต ดส นค ณค า ( Values Identification) U5 รายงานการประเม นม ความช ดเจน (Report Clarity) U6 รายงานการประเม นเสร จท นเวลาส าหร บน าไปใช ประโยชน (Report Timeliness and Dissemination) U7 การประเม นม ผลกระทบ (Evaluation Impact)

46 มาตรฐานด านความเป นไปได (Feasibility Standards) F1 ว ธ การประเม นเป นไปได ในทางปฏ บ ต (Practical Procedures) F2 เป นท ยอมร บได ทางการเม อง (Political Viability) F3 ให ผลค มค าก บท นท ลงไป (Cost Effectiveness)

47 มาตรฐานด านความเหมาะสม (Propriety Standards) P1 การประเม นม งให เก ดการให บร การ (Service Orientation) P2 ม ข อตกลงหร อจ ดท าส ญญาอย างเป นทางการ (Formal Agreements) P3 ปกป องส ทธ ของผ ถ กประเม น (Rights of Human Subjects) P4 ปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล (Human Interactions) P5 ม ความย ต ธรรมและสมบ รณ (Complete and Fair Assessment) P6 เป ดผลข อค นพบ (Disclosure of Findings) P7 ผลประโยชน ท ซ บซ อน (Conflict of Interest) P8 ม ความร บผ ดชอบต อค าใช จ าย (Fiscal Responsibility)

48 มาตรฐานด านความถ กต องแม นย า (Accuracy Standards) A1 จ ดท าเป นเอกสารช ดเจน (Program Documentation) A2 การว เคราะห บร บทของโครงการ (Context Analysis) A3 การบรรยายว ตถ ประสงค และว ธ การ (Described Purposes and Procedures) A4 ระบ แหล งสารสนเทศ (Defensible Information Sources) A5 สารสนเทศม ความตรง (Valid Information) A6 สารสนเทศม ความเท ยง (Reliable Information) A7 สารสนเทศจ ดเก บเป นระบบ (Systematic Information) A8 การว เคราะห สารสนเทศเช งปร มาณ (Analysis of Quantitative Information) A9 การว เคราะห สารสนเทศเช งค ณภาพ (Analysis of Qualitative Information) A10 การสร ปอย างม เหต ผล (Justified Conclusions) A11 รายงานม ความช ดเจนเป นปรน ย (Impartial Reporting) A12 การประเม นอภ มาน (Metaevaluation)

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat*

ส ธ รา น ม ตรน ว ฒน * Sutheera Nimitniwat* โปรแกรมบร หารความข ดแย งตามแนวค ดน โอฮ วแมนน สของน กศ กษามหาว ทยาล ยเอกชน: กรณ ศ กษามหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ตย The Conflict Management Program based on Neo-Humanist Concepts of Students in Private University:

More information