Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )"

Transcription

1 Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Wardrobe: เส อผ าเคร องแต งกายสไตล คนท างานร นใหม 6 ช วโมง WD 1-3: เส อผ าเคร องแต งกาย 1-3 WD 4-6: เส อผ าเคร องแต งกาย 4-6 Make-up Artistry: การแต งหน าให ด ด ม สไตล 4 ช วโมง MU 1-2: การแต งหน า 1-2 MU 3-4: การแต งหน า 1-2 Hairstyle: การเล อกสไตล ทรงผมให เหมาะก บบ คล กและอาช พ 2 ช วโมง HS 1-2: ทรงผมก บบ คล กภาพ1-2 Visual Poise: ท วงท าอ ร ยาบถ- มาดและท วงท าอ ร ยาบถท ส ภาพและสง างาม 4 ช วโมง VP 1-2: ท วงท าอ ร ยาบถ 1-2 VP 3-4: ท วงท าอ ร ยาบถ 3-4 Interpersonal Communication: ท กษะการส อสารเพ อประส ทธ ภาพในการท างาน 6 ช วโมง Com 1-3: ท กษะการส อสาร 1-3 Com 4-6: ท กษะการส อสาร 1-3 Social Graces: มารยาทการเข าส งคมธ รก จ 4 ช วโมง SG 1-2: เข าส งคมอย างม นใจ 1-2 SG 3-4: ฝ กปฏ บ ต มารยาทบนโต ะอาหาร (Buffer Lunch) Personal Growth: จ ตว ทยาการพ ฒนาตนเอง 6 ช วโมง PG 1-3: เคล ดล บของการพ ฒนาบ คล กภาพ (The secret of Personal Development) PG 4-6: ท ศนคต สร างบ คล ก (Inner beauty Personality) Makes it happen! บ คล กด เส ยอย าง เป าหมายความส าเร จก อย แค เอ อม

2 จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพท ม ช อเส ยงยาวนานกว า 84 ป บ คล กภาพท ด เป นพ นฐานของความส าเร จ Mr. John Robert Powers เพราะเล งเห นว าบ คล กภาพท ด เป นส งส าค ญท ช วยให ประสบความส าเร จในช ว ต ม สเตอร จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส จ งได ก อต ง สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ข นเม อป ค.ศ ท ประเทศ สหร ฐอเมร กา ม เป าหมายหล กเพ อให ผ เข าร บการอบรม แต ละคนได ค นพบจ ดบกพร องและพ ฒนาตนเอง โดยด ง ค ณสมบ ต และค ณล กษณะเด นประจ าต วของแต ละบ คคลท ซ อนอย ให โดดเด นออกมา จนเป นท ประท บใจของผ พบเห น และสามารถปร บต วได อย างเหมาะสมในท กส งคม ท าให สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส เป น โรงเร ยนสอนด านพ ฒนาบ คล กภาพ ท ม ช อเส ยงเป นท เช อถ อของนานาประเทศ โดยม ส าน กงานใหญ อย ท เม อง ลอสแอนเจล ส ประเทศ สหร ฐอเมร กา ม สาขาท เม องส าค ญต างๆมากกว า 70 แห งท วโลก เช น น วยอร ค ช คาโก บอสต น ฮาวาย โตเก ยว โอซาก า ฟ ก โอกะ มะน ลา จาร กาต า และกร งเทพฯ และม สตร ท ม ช อเส ยง อาท เช น แจ คเกอล น เคนเนด โอนาซ ส เจ าหญ งเกรซแห งโมนาโค ไดน า รอส เจน ฟอนด า ฯลฯ ล วนแต ได ร บการอบรม การเสร มสร างบ คล กภาพจากโรงเร ยนน เช นก น คงจะด ไม น อย..ถ าคนไทยเราม บ คล กภาพท ด ท ดเท ยมนานาชาต ประณม ถาวรเวช ผ ก อต งสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประเทศไทย เม อป พ.ศ เพราะต องการเห นคนไทยท กเพศท กว ยม บ คล กภาพท ด ม เอกล กษณ เฉพาะต วท ท นสม ย ก าวท นโลก ค ณประณม ถาวรเวช จ งได ท มเทแรงกายแรงใจ เพ อก อต งสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ข นใน ประเทศไทย โดยน าหล กส ตรอบรมจากสหร ฐอเมร กามาประย กต ให สอดคล องก บว ถ ช ว ตของคนไทย ท าให ผ เข าอบรม จ านวนมากประสบความส าเร จในช ว ตและหน าท การงาน ท าให สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางจากบ คคลและองค กรช นน าหลากหลายอาช พและม ผลงานด เด นเป นอ นด บ 1 ใน ทว ปเอเช ย

3 ดร. ประณม ถาวรเวช ปร ญญาก ตต มศ กด : ปร ญญาเอก ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ปร ญญาโท ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ม ธยมศ กษา จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประเทศสหร ฐอเมร กา การจ ดการด านโรงแรม สว สเซอร แลนด มหาว ทยาล ยกร งเทพ แผนกการบร หารโรงแรม โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ประสบการณ การท างาน : โรงแรมฮ ลต น แผนกประชาส มพ นธ โรงแรมโอเร ยนเต ล แผนกอาหารและเคร องด ม ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ผ อ านวยการสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประว ต การฝ กอบรม September 2004 Customer Relationship Management-Achieving Customer Satisfaction-Front-line Skills for Success, Singapore Institute of Management, Singapore. April 2006 Professional Business Etiquette for Executives, Singapore Institute of Management, Singapore.

4 ค ณก ตต ช ย ส นสว สด ว ทยากรผ สอนว ชา : ท กษะในการส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ การศ กษา ปร ญญาโท ปร ญญาตร ม ธยมศ กษา Interpersonal Communication Fort Hays State University, สหร ฐอเมร กา น ต ศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โรงเร ยนวช ราว ธว ทยาล ย ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ การท างาน : Teaching Assistant Interpersonal Communication at Fort Hays State University ว ทยากรองค การโทรศ พท แห งประเทศไทย ประว ต การฝ กอบรม September 2004 April 2006 Customer Relationship Management-Achieving Customer Satisfaction-Front-line Skills for Success, Singapore Institute Management, Singapore. Managing Upset Customers Constructively and Learning from Service Breakdowns Breaking Through the Old Mindset and taking Action to Delight your Customers, Singapore Institute Management, Singapore.

5 ปร ชญา ป ยะมโนธรรม ว ทยากรผ สอนว ชา : การพ ฒนาบ คล กภาพภายใน การศ กษา : Ph.D. Candidate ปร ญญาโท ปร ญญาตร จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค กร มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาบ ณฑ ตจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ Golden Gate University บ ณฑ ตเก ยรต น ยม จ ตว ทยาการบร การปร กษาและแนะแนว มหาว ทยาล ยรามค าแหง ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส อาจารย ประจ าภาคว ชาจ ตวส ทยา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง น กจ ตว ทยา ให ค าปร กษาด านส ขภาพจ ต โรงพยาบาลส ข มว ท ท ปร กษาและผ ให ค าปร กษา บร ษ ท Human Dynamic of Asia Pacific ด าน EAP ท ปร กษาและว ทยากรประจ าสถาบ น Masterly Organization Development Institute [MOD] ท ปร กษาบร ษ ท March 4 และ Travel Through ผ ประน ประนอม ศาลเยาวชนและครอบคร วกลาง ว ทยากรพ เศษ ส าน กระง บข อพ พาท กระทรวงย ต ธรรม ว ทยากรพ เศษบร ษ ท MON Management จ าก ด ว ทยากรพ เศษ บร ษ ท Image Consultant and Service จ าก ด ว ทยากรพ เศษ ศ นย พ ฒนากลย ทธ ทางธ รก จ ว ทยากรพ เศษให ก บบร ษ ท ไทยพาณ ชย น วยอร คไลฟ ประก นช ว ต จ าก ด

6 ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น (ต อ) : ว ทยากรโครงการฝ กอบรม เช น EQ, Assertiveness, Leadership, Negotiation, Decision Making, Mediation, Team-Building, Organization Development, Counseling in Organization, Neuro-Lingu Program, การพ ฒนาบ คล กภาพ, เทคน คการคลายเคร ยด, เทคน คการส มภาษณ, ท กษะการส อสาร, กล มส มพ นธ และอ นๆให ก บอลค กรต างๆท งภาคร ฐและเอกชน ประสบการณ การท างาน : Executive Consultant ให ก บ Human Resource Vice-President บร ษ ท Unilever Thai Holding Consultant ให ก บ Managinh Director Of Human Resource บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด พน กงานอาว โส ฝ ายบ คคล บร ษ ท Control Data Thailand [CDG Group] ผ ให ค าปร กษาประจ าสถานพยาบาล การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย กรรมการกลาง สมาคมจ ตว ทยาแห งประเทศไทย

7 ค ณณภ สวรรณ จ ลลานนท ว ทยากร : มารยาทในการเข าส งคมและต ดต อธ รก จ Education : Mini MBA Bachelor Degree Present Position : Producer Managing Director Managing Director Instructor The University of the Thai Chamber of Commerce Chiang Mai University, Mass Communication Head to Toe Go Green, TV program on True Vision8 Siamnulux Ltd. Phraya-Indra Broker Co.,Ltd. John Robert Powers, Personal Development Institute Experiences : Business Development Director BanMoh Group Co., Ltd. Managing Director T&N Strategic Consultant Co.,Ltd. Business Development & Social Co.,Ltd. Director Executive Director Fru Lastin Spa & Beauty Studio Executive Business Development Netscope Co., Ltd. Advisor Minister Attached to Prime Minister s Office Administrative Assistant to G.M. Canadian Airlines International Ltd. Service Quality Co-ordinator Canadian Airlines International Ltd. Secretary to G.M., Thailand Canadian Airlines International Ltd. Marketing Co-ordinator Korean Air Secretary to GM Korean Air Flight Attendant Thai Airways International Ltd.

8 วทยากร ผ สอนวชา : ภาพล กษณ ส าหร บม ออาช พ ประภ สสร ธ รนกร การศ กษา : Certified Skills Master Degree BA Degree College JOHN ROBERT POWERS, Chicago, U.S.A Grooming Course, and Advanced Wardrobe Business Communications, Business School of London Life Coach, Harrison University, USA Effective Adult Learning, Hong Kong University Marketing, Kalmar University, Sweden Public Relations, Mass Communications, Lund University, Sweden Akrahall College, Sweden. Sathividhaya College, Thailand ประสบการณ การท างาน : Regional Marketing Director, Asia Oriflame Co;Ltd Life Coach Life Coach Association, USA VP, Public Relations Hutch SVP Marketing Corporate Standard Chartered Bank & Institutional Banking Manager, Public Affairs The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Executive Director Thailand Business Coalition On Aids Public Relations Manager The Pan Pacific Hotel Public Relations Manager The Siam Inter-Continental Hotel, Bangkok Senior Flight Purser Cathay Pacific Airways Co., Ltd. Hongkong

9 ฤทธ รงค จ วากานนท ว ทยากรผ สอนว ชา : เส อผ าและเคร องแต งกาย การศ กษา : ปร ญญาโท ปร ญญาตร Master of Fine Arts [M.F.A.] in Theatre Design, School of Drama. Yale University, New Haven, Connecticut U.S.A. ศ ลปศาสตร บ ณฑ ต สาขาท ศนศ ลป คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร ประสบการณ การท างาน : อาจารย ร บเช ญพ เศษ รายว ชา Costume and Textiles in Southest Asia Department of Theatre, Faculty of Fine Arts, University of Victoria BC, Canada. อาจารย พ เศษ ด านการออกแบบ เพ อการแสดง สถาบ นการศ กษาหลายแห งท งในภาคร ฐและ เอกชน ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : อาจารย ประจ าภาคว ชาศ ลปการละคร และห วหน าภาคว ชาศ ลปการละคร คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส รางว ล : 2545 Critic Award : The Best Costume Design for Turandot Victoria, British Columbia, Canada.

10 ผลงานการออกแบบเคร องแต งกาย : การแสดงแสง เส ยง และส อผสม แม น าของแผ นด น ป ท 4 ตอน มหาบ ร ษแห งห มพานต ณ ท าราชวรด ฐ กร งเทพฯ และป ท 5 ตอน อ พระค บารม การแสดงแสง เส ยง และส อผสม ว ฒนธรรมทองแห งกร งร ตนโกส นทร 72 พรรษาเฉล มหล า จอมราช น ณ บร เวณพระบรมมหาราชว ง กร งเทพฯ Turandot by Carlo Gozzi Directrd by Johy Van Burek Phoenix Theatre, University of Victoria, Canada ละครเพลงเร อง ค กรรม ผล ตโดย บร ษ ท ดร มบอกซ จ าก ด การแสดงเร อง Prism ณ ประเทศญ ป นและอ ก 5 ประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต

11 อรชร เท ยนส งห ช ย ว ทยากร : ผ สอนว ชา การแต งกายเพ อเสร มบ คล ก การศ กษา : Master Degree Bachelor Degree Clothing, Textiles and Interiors in faculty of Arts University of Akron, Ohio USA Graphic Design in faculty of Fine Arts University of Akron, Ohio USA ประสบการณ การท างาน : Intern One of the leading upscale fashion retailers in the US, Nordstrom Graduate Assistant School of Family and Consumer Sciences, University of Akron Graphic Designer American Greetings Corporation ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : Instructor of John Robert Powers Institute

12 ค ณส ดสวาท ส จร ตก ล ว ทยากรผ สอนว ชา : ท วงท าอ ร ยาบถ การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ม ธยมศ กษา John Robert Powers, International, USA หล กส ตรพ เศษด าน: Visual Poise and Posture Development Secretary General School of England ประเทศอ งกฤษ Hazelhurst School ประเทศอ งกฤษ โรงเร ยนปานะพ นธ ว ทยา ประสบการณ การท างาน : Lufthansa Airlines Co.,Ltd. เลขาน การ Otto Versand Hamburg จ ดแฟช นโชว และเด นแบบ Jean d Heur - Nachfolge ผ ช วยผ จ ดการฝ ายขาย ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส

13 กร ณา ฐ ตะภว งค ว ทยากรผ สอนว ชา : ท วงท าอ ร ยาบถ การศ กษา : ปร ญญาตร ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ด านการตลาด จาก Atlanta Area Technical College, Atlanta Georgia, USA. สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ บาร บ ซอน ประเทศสหร ฐอเมร กา (Barbizon Personal Development) Modeling Atlanta, Georgia, USA. ประสบการณ การท างาน : ด ารงต าแหน งในบร ษ ท Unocal Thailand, Ltd. ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ว ทยากรพ เศษ : ว ทยากรพ เศษบร ษ ท การบ นไทย จ าก ด (มหาชน) ว ทยากรพ เศษศ นย ฝ กการบ นพลเร อน ว ทยากรพ เศษบร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จ าก ด ว ทยากรพ เศษมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา มหาว ทยาล ยราช ภ ฎสวนด ส ต มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต และมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว ทยากรพ เศษผ ฝ กสอนผ เข าประกวดนางสาวไทย กรรมการกองประกวดและท ปร กษา

14 กร ฑา ศรนร นทร ว ทยากรผ สอนว ชา : ทรงผมก บบ คล กภาพ การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ปร ญญาตร Pivot Point Center, Chicago คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประสบการณ การท างาน : 1999-ป จจ บ น Executive & Stylist, Kreetha Salon System # ป จจ บ น Instructor, John Robert Powers Institute 1999 Executive & Stylist, Kreetha Salon System # 1 [Boots] Executive, Kreetha Salon Pivot Point Forum Instructor, Pivot Point Institute Thailand Academic Consultant, Paul Michell System Stylist, Chalachol Hair Studio ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ อ นๆ : Fund Rasing committee for Life Development Foundation Assistant Public Relation for Thai Hairdresser Club Advisor to Thai Beauty Association, Nakornratchasima

15 ค ณองอาจ วงศ พาดกลาง ว ทยากรผ สอนว ชา : ศ ลปะการแต งหน า การศ กษา : ปร ญญาตร Chulalongkorn University Bachelor of Arts: Western Language Major: English and Minor: Italian & History ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ การท างาน : Jan 98- present August 2007 August 2006 June 2006 Freelance-Make up Artist and Instructor - Provide professional make up application: - Bridal beauty - Social event - Promotional events - Photo shooting - Provide training sessions and instructions concerning basic and advanced make-up application, skill and techniques Anna Sui s BA Training Session - Provide intensive training session concerning - product knowledge - basic and advanced make-up application and techniques - sales manners and attitudes Anna Sui s Promotional Event - Provide 2 training sessions for customers concerning - product knowledge - basic knowledge of skincare - basic make-up application and techniques Molton Brown s BA Training Session - Provided intensive training session concerning - product knowledge - basic and advanced make-up application and techniques - sales manners and attitudes

16 ค ณรภ ทตา ก มศาสตร ว ทยากรผ สอนว ชา : ศ ลปะการแต งหน า การศ กษา : ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร สาขาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยร งส ต ประกาศน ยบ ตร น กจ ดรายการว ทย ประกาศน ยบ ตร MTI (การแต งหน าข นพ นฐานและการแต งหน าข นส ง) ประสบการณ การท างาน : บร ษ ท ลอร อ ล (ประทเศไทย) จ าก ด ต าแหน ง ผ ฝ กอบรมด านผล ตภ ณฑ ท กษะการด แลผ ว ท กษะการแต งหน า เทคน คการขาย บร ษ ท ย น ล เวอร ไทย โฮลด ด ง จ าก ด ต าแหน ง ผ ฝ กอบรมด านผล ตภ ณฑ ท กษะการด แลผ ว ท กษะการแต งหน า บร ษ ท พาวเวอร ซ ปเปอร สตาร ต าแหน ง ผ ฝ กอบรม MC ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส น กข าวอ สระ TNN ผ ประกาศข าว ประว ต การฝ กอบรม ฝ กอบรม Train the Trainer จากประเทศส งคโปร ฝ กอบรม 7 habits จากบร ษ ท ย น ล เวอร ไทย โฮลด ด ง จ าก ด

17 เส อผ าเคร องแต งกาย Wardrobe (WD)

18 บ คล กภาพก บเส อผ าเคร องแต งกาย ค ณเคยน กแปลกใจบ างไหมว า ท าไมบ คคลหน งจ งประสบความส าเร จในหน าท การงานอย างมาก ในขณะท อ กคนหน งซ งก ด เหม อนว าม ค ณสมบ ต ครบถ วนท กประการท จะข นส ต าแหน ง เด ยวก น กล บไม ประสบความส าเร จมากมายขนาดน น ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จอย างเด ยวก นน นค อ อะไร คงจะเป นการท างานหน ก การอ ท ศต วอย างเต มท ให แก บร ษ ท แต ก ไม ได ก าวข นไปส ท ใดเลย หร อค ณ ค ดว าถ าสองคนท างานด เหม อน ๆ ก น และคนหน งได เล อนต าแหน ง แต อ กคนหน งไม ได เล อนต าแหน ง เพราะโชคไม ด หร อดวงไม ด แล วก น าเอาเหต ผลน มาเป นเคร องปลอบใจต วเองไม ให ค ดมากก ด ไปอย างท ปลง เส ยได อย างไรก ตาม เช อว าต องม อ กหลายคนท พลาดหว งแล วกล บมาค ดทบทวนอ กคร งว าต วเองโชค ไม ด จร ง ๆ หร อเปล า หร อว าไม ร จ กว ธ ท าให ต วเองโชคด ถ าค ดมาถ งจ ดน ได ก เป นอ นว า ค ณหา ค าตอบพบแล ว เพราะน กบร หารส วนใหญ ท ประสบความส าเร จเป นผ สร างโชคด หร อก าหนดดวง ใน เร องหน าท การงาน ให แก ตนเองท งส น ส งท บ คคลเหล าน ม เหม อน ๆ ก นก ค อ บางอย างท พ เศษ (ความพ เศษ) หร ออาจจะเร ยกได ว าม ความเป นอาช พเต มต ว และถ าค ณค ดว าค ณต องไปให ถ งจ ดส งส ดของความส าเร จเช นเด ยวก นก บ บ คคลเหล าน น ค ณควรจะพ ฒนาต วเองให ม ความเป นม ออาช พเต มต วในด านต าง ๆ ให ได ก อนอ นเราจะลองมาด ก น ความเป นม ออาช พเต มต ว น นค ออย างไร ก อนท บ คคลหน งจะมองด เป นม ออาช พ (แลด เป นผ จ ดการ แลด เป นเลขา แลด เป นอาจารย จร ง ๆ ) ย งคงม ป จจ ยอ นอ กนอกเหน อจากการแต งกายของบ คคลน นท ท าให เก ดความเช อถ อเล อมใสว าม ความเป นม ออาช พในสายงานน นจร ง ๆ ส วนประกอบส าค ญอ น ๆ ได แก ความเบ กบานแจ มใส ร ปร าง หน าตาท ปรากฏ การวางท าทาง และกร ยามารยาทส งเหล าน เป นความเช อม น ท เก ดข นมาจากการท เจ าของค ณสมบ ต ร ว า จะจ ดการก บสถานการณ ต าง ๆ ได อย างไร ม นเป นร ศม ของความม ช ว ตช วาและ พล งงาน ท จะด งความสนใจของผ อ นด วยการพ ดจาด วยความเช อม นและพล งอ านาจ และเคล อนไหว ไปในท ต าง ๆ อย างม นใจ อาจสร ปได ว า การท จะม ความเป นม ออาช พเต มต วน น จะต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ ข างต น ครบถ วน เพราะผลงานท ค ณท าน นเป นเพ ยงส วนส าค ญส วนหน งท จะน าไปส ความส าเร จ ส วนประกอบ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 1

19 อ น ๆ จะช วยให ค ณสามารถแสดงภาพพจน ท เหมาะสมของต วเองให ผ อ นเห นได ภาพพจน ท เหมาะสมน เป นเคร องต ดส นต วค ณท ปรากฏต อสายตาของผ อ น อะไรค อภาพพจน ของค ณ ค าตอบง าย ๆ ก ค อ ผลรวมของส วนต าง ๆ ในต วค ณท แสดงออกให โลกเห นล กษณะท ปรากฏออกมาภายนอก เส อผ าของค ณ ผม การแต งหน าและสร ระร ปร างท งหมด นอกจากน ย งรวมถ งล กษณะความเป นน กธ รก จท ค ณแสดงออกในแต ละว นด วย ค ณส อสารความค ด ของค ณอย างไรท าท การแสดงออกของค ณในการประช ม ค ณท าให ผ อ นมองเห นความประณ ต พ ถ พ ถ นในต วค ณอย างน น และย งไปกว าน นค ณสามารถจ ดการก บสถานการณ ค บข น และท าทายท ผ บร หารจะต องประสบเก ยวก บนโยบายต าง ๆ ในส าน กงานการเล ยงส งสรรค และการเด นทางเพ อ ธ รก จ รวมท งการส มภาษณ เพ อให ได งานใหม หร อเพ อการเล อนต าแหน งได อย างไร ถ าค ณสามารถควบค มและก าหนดเร องต างๆ เหล าน ได ท งหมดน บได ว าค ณม โอกาสส งมากท จะประสบความส าเร จในหน าท การงาน เพราะว าค ณสามารถสร างภาพพจน ท เหม อนก บต วของค ณเอง ได เพราะฉะน นไม ว าภายในค ณจะม ความพร อมส กเพ ยงใด หร อฉลาดมากแค ไหนก ตาม ความส าเร จ ของค ณในโลกธ รก จ ข นอย ก บส งท ค ณถ ายทอดออกมาภายนอก ความจร งก ค อว า ท ก ๆ คน ม กจะต ดส นคนอ นภายในช วเวลาไม ก ว นาท และใน ช วเวลาพร บตาเด ยวน เอง ท บางคร งเป นการยากมาก หร อเก อบจะเป นไปไม ได เลยท จะเปล ยนแปลงผล ของการต ดส นน น เพราะฉะน น ท าไมเราจ งจะไม มาเร มต นปร บปร งกายภายนอกของเราให มองด ด ด วยการ แต งต วด แต งหน าให เหมาะสม และเปล ยนทรงผมให ร บก บใบหน า วางท าทางให สง างามเพ อสร าง ภาพพจน ของม ออาช พให แก ต วเราเอง มาถ งตอนน ผ ท ก าล งปฏ บ ต อย แล วก คงจะแอบน กอย ในใจว า เราเด นมาถ กทางแล ว ส วนผ ท ไม เคยค ดถ งเร องน ก คงจะอยากร ต อไปอ กว า ย งม อะไรท น าสนใจอ กบ าง ม ผ หญ งหลายคนท อย ในต าแหน งหน าท การงานในระด บบร หาร ม แนวโน มในการแต งกาย เพ อประกอบธ รก จหน าท การงานไปในแนวท แข งแกร ง เช นเด ยวก บผ ชายจนขาดความเป นผ หญ ง เพราะค ดว าน นจะท าให ผ พบเห นในวงการเด ยวก นเก ดความเช อถ อ และเกรงขาม ผลท เก ดข นจาก การแต งกายเล ยนแบบแนวการแต งกายของน กบร หารชายจะเป นในท านองเด ยวก นก บการท ผ หญ งใน ระด บบร หารต องแต งเคร องแบบ ค อ เป นการท าลายโอกาสท จะแสดงความพ เศษท ม อย ในต วไม สามารถถ ายทอดภาพพจน ของตนเองได เต มสมบ รณ ในขณะปฏ บ ต งาน และเน องจากในป จจ บ นม เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 2

20 การแข งข นก นเป นอย างมาก เพ อก าวไปส ต าแหน งส ง ๆ ในหน าท การงาน ความเป นผ หญ งก บ ล กษณะภายนอกท ชวนมองบวกก บความสามารถในหน าท การงาน จะเป นเคร องช วยให ได ร บความ สนใจและช นชมน บเป นข อได เปร ยบท ผ หญ งจะพ งม เหน อชาย ในการก าวไปส ต าแหน งหน าท การงานใน ระด บส ง ค าจ าก ดความของความเป นผ หญ ง ก ค อ ผ หญ งท มองด เป นธรรมชาต และภ ม ใจในความเป น ผ หญ งของต วเอง เป นผ หญ งท สะด ดตาชวนมอง และม ความสามารถ ความเป นผ หญ ง ไม ได หมายถ ง ความอ อนแอ ช วยต วเองไม ได ปล อยต วหร อสมองว างเปล า แต หมายถ งส งท ท าให ต วเองม นใจท ได ร บร ว าตนเองค อ ผ หญ ง การท จะแต งต วให สวยเหมาะสมสง างามน นข นอย ก บร ปร างด วย สภาพร างกาย ของผ หญ งเป นส งส าค ญในการสร างภาพพจน ให แก ตนเองเป นท งหมดของความเช อม นในต วเอง ถ า ค ณร ว าค ณมองด ด ไม ว าค ณจะท าอะไร พ ดก บใครย อมร ส กม ความม นใจมากกว าถ าค ณอ วนเก นไป เส อผ าท ใส ท าให ค ณด อ วน เทอะทะ ค ณจะร ส กไม สบายใจเก ยวก บเร องเหล าน อย ตลอดเวลา พยายาม จะซ อน หลบเล ยงไม ให ม ใครห นมาสนใจ ซ งแน นอนความร ส กอ ดอ ด แบบน คงท าให ค ณก าวต อไป ข างหน าได ยาก เพราะฉะน นการท จะเข าส การเป นม ออาช พได น น ไม เพ ยงแต จะต องแต งกายเหมาะสมเท าน น แต จะต องเร มจากร ปร างของค ณท อย ในเส อผ าท สวมใส อย เส ยก อน การร กษาร ปร างไม ให อ วน หร อ ผอมซ ดจนเก นไป แลด ส ขภาพแข งแรงย อมท าให ค ณร ส กสบายใจ มาถ งตอนน ค ณคงพบจะเห นคล อยตามบ างแล วว าการแต งกายด เป นส วนประกอบส าค ญ ร วมก บความสามารถในหน าท การงานท จะท าให ค ณเป นคนพ เศษ และประสบความส าเร จแลเป นผ ม ความเป นม ออาช พเต มต ว แต อย างไรก ตาม ถ งแม ว าจร ง ๆ แล วค ณจะด อ วนไปบ าง หร อผอมไปหน อยก ย งสามารถท จะแต งต ว ให ด ด ได ค อให ด ผอมลงหน อย ส งข นน ด หร อแลด อ มเอ บสดใส ไม ซ ดเซ ยวถ าค ณท าความร จ กก บ ร ปร างของค ณให ด พอ เล อกแบบเส อท ประกอบด วยเส นและส ท ช วยพรางร ปร าง หร อเน นส วนท งาม อย แล วให เป นท ส งเกตของผ พบเห น ระม ดระว งเล อกใช ผ าท ม เน อเหมาะสมก บร ปร าง สวมใส เส อผ า ท ม ขนาดพอเหมาะพอด ก บต วค ณ เล อกใช เคร องแต งกายอย างอ น เช น รองเท า กระเป า เคร องประด บ เพ อช วยเสร มสไตล การแต งต วค ณให สมบ รณ แบบ ส งเหล าน ค ณสามารถปฏ บ ต ได โดยศ กษาถ งหล กพ นฐานง าย ๆ ของม นก อนอ นลองมาพ จารณาความหมายของค าว า แต งต วด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 3

21 แต งต วด ในท น ย อมหมายถ ง ม รสน ยมและท นสม ย ม รสน ยม ค อร ว าอะไร เหมาะสมหร อไม เหมาะสมก บต วเอง ไม มากไม น อยเก นไป แต ในขณะเด ยวก นม ความพ เศษไม เหม อนใครห วใจของ รสน ยมท ด ค อ ความเร ยบง าย ผสมผสานก บความม ไหวพร บในการตกแต ง ด ดแปลง รสน ยม อาจ ม อย เอง และสามารถพ ฒนาได ด วยประสบการณ ด มาก เห นมาก และสนใจ ท นสม ย ค อร เท า ท นสม ย แต งต วตามสม ยน ยม โดยน าสม ยน ยมมาปร บให เข าก บต วให เหมาะสมก บร ปล กษณ และ ส งแวดล อมท งหมดท เป นส วนหน งของต วเรา ม ฐานะทางเศรษฐก จ และฐานะทางส งคมเป นส าค ญ คนโดยท วไป น อยคนน กท จะม พรสวรรค ทางด านการแต งกายต ดต วมาแต ก าเน ด แต เราก สามารถเร ยนร การแต งกายอย างม รสน ยมได โดยร จ กค ด ร จ กว เคราะห เล อกสรรว าแฟช นท ด น นควร เป นอย างไร การร จ กเป ดห เป ดตามองความร ดหน าทางด านแฟช นถ อเป นคร ท ด ด งน นจ งควรหม น ศ กษาเร ยนร ว ธ การแต งกายจากหน งส อ ตามแผ นป ายโฆษณาเส อผ าชน ดต าง ๆ และจากการไปด แฟช นโชว บ างในบางคร ง ค ณไม สามารถแต งกายให แลด เหม อนสาวชาวไร และเหม อนเจ าหญ งได ในเวลาเด ยวก นการ แต งกายท งสองแบบไม สามารถจะแสดงให เห นถ งแนวทางการแต งกายท ค ณต องการจะให เป นได แต จะ แสดงให เห นการเล อกใช เส อผ าเคร องแต งกายท ไม เหมาะสม ในการพ ฒนาร ปแบบการแต งกายให ด ม เอกล กษณ เฉพาะต วของค ณเอง ค ณควรถามต วเองก อนว า ฉ นเป นคนค อนข างห วโบราณ หร อห วสม ยใหม ฉ นชองแต งต วแบบน กก ฬา ด วยเส อผ าแบบผ ชาย หร อชอบแต งต ว หวาน ๆ แบบผ หญ งด วยเส อผ ากร ยกราย หร อผ าเน อน ม ฉ นเป นคนท ชอบท าต วเด นผ ดจากคนอ น พอท จะสามารถแต งกายด วยเส อ ผ าท ลวดลายผ าท เด นสะด ดตาเก นไปอาจไปบดบ งท าให หน าตาบ คล กของ ฉ นด ด อยลงไปได (คนท ม บ คล กเร ยบ ๆ จะแลด ด ในเส อผ าท ไม สะด ดตา เก นไปน ก แต ผ แต งควรเล อกเน นท ส ส นของเส อผ า ส เข มก ได เพ อช วยเพ ม ความสดใสให แก ต วเองบ าง ) ในบางคร งความข ดก นระหว างบ คล กล กษณะของผ แต ง ก บล กษณะของการแต งกายท ผ แต ง ต องการให เป นท าให เส อผ าท แต งออกมาแลด ไม ร บก บผ แต ง ด งน นจะเป นการด ถ าผ แต งจะ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 4

22 หล กเล ยงการเล อกใช เส อผ าท ม ล กษณะข ดก บร ปร าง และบ คล กของตน ผ แต งควรเล อกเส อผ าท ใส แล วด เหมาะเจาะก บบ คล กของต วเองเท าน น อาจจะเป นต วค ณเองไม ใช เส อผ าของค ณก ได ท เป นต วท าให การแต งกายของค ณไม เข าก น เม อไหร ก ตามท ค ณเปล ยนทรงผม ค ณควรจะเปล ยนร ปแบบการแต งหน าของค ณด วยถ าเล อกท จะเปล ยน ร ปแบบการแต งกาย ค ณอาจจะเปล ยนแปลงทรงผมและการแต งหน าบ าง ท งน เพ อสร าง บ คล กภาพท ด ให ก บต วค ณเอง ถ าค ณม งบในการแต งต วไม มากน ก ค ณไม ควรจะเปล ยนร ปแบบ การแต งกายบ อย ๆ ค ณควรจะปร กษาแฟช นและต ดส นใจเล อกการแต งกายแบบใดแบบหน งท เหมาะสมก บต วค ณมากท ส ด จากน นค ณก ลงม อแปลงโฉมตามแบบท ได ต ดส นใจเล อกแล ว และถ า ค ณม งบเพ มข น ค ณอาจจะเปล ยนร ปแบบการแต งกายใหม ๆ บ างก ได จากท กล าวไว แต ต นแล วว า ห วใจส าค ญของการม รสน ยมด ก ค อ ความเร ยบง าย ความเร ยบง าย ประกอบก บไหวพร บ เคร องแต งกายท ด ม รสน ยมจะต องม ส วนประกอบท ด ไม มากเก นไป ไม น อย เก นไป เส อผ าไม ควรส น หร อฟ ตมากเก นไป รสน ยมในการเล อกเส อผ าท ด ควรจะเล อกแบบท ด เร ยบ ง ายมากกว าแบบท ด เด นสะด ดตา เพ อท ว าจ ดเด นจะได อย ท ค ณ ไม ใช อย ท เส อผ าของค ณ ไหวพร บในการแต งกายงาม ค อ ไม ข นอย ก บเง น เร มจากรสน ยมด ประกอบก บการรวบรวมผสมผสานและแรง บ นดาลใจ การให ความสนใจแม ในรายละเอ ยดปล กย อยท เล กท ส ด การร จ กเล อกสรรและตระหน กว า เส อผ าท คนอ นใส แล วด ด อาจจะไม ร บก บค ณก ได ไม บ าแฟช น การแต งกายในร ปแบบท เป นท ยอมร บก นโดยท วไป แต ม การเสร ม แต งให งดงามด วยล กษณะเฉพาะต ว การแต งกายให ด ต างจากคนอ น หร อเหม อนก บคนอ น และร ว าเม อ ใดควรจะแต งให ด ต างจากคนอ น และเม อใดควรแต งเหม อนคนอ น เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 5

23 แต ร จ กด ดแปลงให ม สไตล เป นของตนเอง ข นอย ก บอารมณ ส วนต วของผ แต ง ร ปล กษณ เฉพาะต ว ท เด นออกมา การเข าใจถ งล กษณะเส อผ าแบบต าง ๆ บรรยากาศและส งแวดล อม ร ปแบบการแต งกายเฉพาะต วท ค ดด ดแปลงข นจากร ปแบบแฟช นท วไป การรวมต วก นของส ญชาต ญาณ แรงกระต น และบ คล กเฉพาะต ว บ คล กล กษณะรวมของค ณ ท มองเห นได จากการเด น การพ ดจา และ ร ปร าง หน าตา การแต งกายโดยท ว ๆ ไปของค ณ การส าน กว า ค ณค อใคร และอย เพ ออะไร ภาพของค ณซ งบอกอะไรได มากกว า 1,000 ค า ท าทางของค ณ ว ธ การเด น น ง เคล อนไหว ภาพพจน ท ค ณถ ายทอดคนอ นเห น พยายามท จะตกแต งด ดแปลงเส อผ าท ค ณสวมใส มากกว าท จะหว งว า เส อผ าท ค ณใส จะช วยให ค ณด ด ข น การร จ กเล อกสรรผ า เน อผ า และส ส น บ อยคร งท ผ หญ งเล อกใช เคร องแต งกายผ ด ๆ ซ งท าให มองด ข ดตา ค ณไม ควรจะใส รองเท าแบบ ล าลองก บเส อผ าช ดไปท างาน การจ ดค เส อผ าเคร องแต งกายท ให อารมณ ต างก นท าให เก ดความ ข ดแย ง ถ าในต เส อผ าของค ณม แต เส อผ าแบบสปอร ต รองเท าท ค ณใส ไม ควรเป นรองเท าแตะส นส ง ม สายคาด เคร องประด บของค ณไม ควรจะเป นแบบหวาน ๆ แบบบาง และกระเป าถ อของค ณก ไม ควรเป นแบบท ค ณแม ถ อไปท าบ ญเคร องประด บแบบเปร ยว ๆ เหมาะท จะใช ก บเส อผ าของสาวใจ กล า และในท านองเด ยวก น ถ าค ณจะแต งต วแบบหวาน ๆ ค ณก ควรเล อกเคร องประด บหวาน ๆ ด วย การแต งกายของค ณต งแต การแต งหน า ทรงผม และเคร องประด บอ น ๆ ควรจะร บและ กลมกล นก นท กส วน การท ค ณแต งต วด วยเคร องแต งกายท ไม เข าก นก เท าก บว าค ณท าให ต วเองด ด อยลงไปด วย เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 6

24 เวลาท ค ณเล อกเคร องแต งกายให เข าก น ค ณควรระล กอย เสมอว า เคร องแต งกายของค ณน น ควรจะไปก นได ก บเส อผ าท ค ณสวมใส ไม ว าค ณจะอย ในช ดล าลอง หร อช ดไปงานก ตามนอกจากน ค ณ ควรจะค าน งถ งการแต งกายให ถ กกาละเทศะด วย การร จ กแต งกายอย างเหมาะสมในวงการธ รก จ ผ หญ งเป นจ านวนมากไม ร จ กว ธ การแต งกายให เหมาะสมก บอาช พการงานของตน และน เป น ส วนหน งท ท าให ผ หญ งเหล าน น ไม ประสบความส าเร จในอาช พเท าท ควร ผ หญ งเหล าน นไม ม เส อผ าท เหมาะสมก บหน าท การงานของตน และไม ร ว ธ ท จะเล อกสรรเส อผ าท ท าให ผ คนเก ดความน บถ อ เคารพ ย าเกรงในวงการธ รก จได ค าแนะน าเพ มเต มในเร องเส อผ า เคล ดล บท ช วยให ค ณแลด อ อนว ยข น เต มแต งส สดใส และส อ อน ในเส อผ า เส อผ าคนละท อน ท ต างส ก นช วยให ด สาวข น เล อกแบบเส อท ม เส นอ อนไหว ใช เคร องแต งกายท ด แปลกตา ไม ซ าแบบใคร แต ม ค ณภาพ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 7

25 เคล ดล บการแต งกายให ด ด แบบอ นเทรนด เป นท ทราบก นด อย แล วว าเส อผ าเคร องน งห มน นเป นหน งในป จจ ยส าค ญส าหร บการด ารงช ว ต ของมน ษย เรามาช านานต งแต โบราณกาลส บเน องมาจนถ งป จจ บ น ซ งในแต ละย คแต ละสม ยบทบาท ของเส อผ าอาภรณ ก แตกต างก นไป ในย คแรกๆ เคร องน งห มม ไว ส าหร บป องก นความหนาวเย นของ อากาศเป นหล ก โดยน าใบไม ใบหญ า หร อหน งส ตว มาห มมาพ นร างกายเอาไว หล งจากเร มม การสาน การทอ เข ามาเก ยวข อง เคร องน งห มจ งพ ฒนาข นมาอ กข น ค อเป นร ปเป นทรงมากข น เคร องแต งกายบ ง บอกถ งวรรณะ หน าท ของบ คคลมากข น ป จจ บ นน โลกเปล ยนแปลงไปจากเด มมาก เทคโนโลย เข ามา แทรกซ มอย ในท กๆ อณ ของช ว ตมน ษย ซ งแน นอนว าจะต องส งผลถ งเร องของการแต งกายด วย ท าให เคร องแต งกายสม ยน ม ร ปแบบ ลวดลาย ส ส น ให เล อกมากมายหลากหลาย และนอกจากบทบาท ส าค ญท ม มาแต เด มแล ว ย งสามารถแสดงให เห นถ งท มาท ไป ส งคม รสน ยม และอ ปน ส ยของผ สวมใส อ กด วย หร ออาจเร ยกได ว าการแต งกายเป นการส อสารแบบอว จนะภาษาถ งผ คนท ได พบเห นเราน นเอง หากเราอยากส งสารท ด ไปถ งคนอ น หร อไม อยากให ใครเข าใจเจตนาของเราผ ดๆ เราควรต องให ความส าค ญก บการหย บจ บส งต างๆ มาสวมใส อย างพ ถ พ ถ นก นมากข น ก อนอ นเราต องร จ กและเข าใจต วเองก อนว าร ปร างและส ดส วนของเราเป นแบบไหน จ ดเด นจ ด ด อยของเราค ออะไร ส วนไหนโชว ได ส วนไหนท ต องปกป ดเอาไว ร ปแบบการแต งกายแบบไหนท ถ กใจใช เรา จะเป นแบบเร ยบร อย หล ดโลก อ อนหวาน เซ กซ หร อคลาสส ก เราม บ คล กภาพอย างไร ต องลอง ส งเกตด ตรงก บท เราต องการให คนอ นเข าใจไหม หร อเราร ของเราเองอย คนเด ยว แล วค ดว าไม ม ใคร เข าใจฉ น เม อร ด งน นแล วค อยมาค ดว าจะหย บจ บอะไรมาผสมผสานก นให เหมาะสมลงต ว แสดงความ เป นต วตนของเรามากท ส ด ท งน ท งน นควรค าน งถ งวาระ โอกาส และสถานท ท เราต องเข าไปเก ยวข อง ด วยเหม อนก น เพ อแสดงถ งความใส ใจ และความเคารพต อบ คคลหร อสถานท น นๆ ท ส าค ญเพ อความ กลมกล น ไม ให เป นจ ดสนใจมากเก นไป หร อกลายเป นคนท ไม ม ใครส งเกตเห นได เลย เร องแค น ฟ งด เหม อนจะง าย ไม เห นม อะไรย งยากว นวาย แต พอเอาเข าจร งกล บไม ร ว าจะเร มต นอย างไรด จร งๆ แล ว ค าตอบของท กค าถามน นง ายน ดเด ยวเพ ยงแค เราร จ กช างส งเกตส กหน อยตามหล กการง ายๆ และเกร ด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 8

26 เล กเกร ดน อยต างๆ ด งท จะกล าวต อไปน ตามล าด บ เราก จะเข าใจได โดยไม ก อให เก ดความส บสนในใจ ลองด เผ อจะช วยได บ าง ร ปร าง และส ดส วน (Figure & Proportion) ร ปร างของคนเราแบ งออกคร าวๆ ตามร ปแบบ geometric ได 4 แบบ ค อ แบบสามเหล ยม แบบสามเหล ยมคว า แบบส เหล ยมผ นผ า และแบบนาฬ กา ทราย และแต ละร ปแบบน นย งสามารถแบ งย อยออกมาเป นเร องของล กษณะ และส ดส วนต างๆ ได อ ก เช น ผอมแบน เอวส น อกใหญ คอยาว เป นต น ด งน นเวลาท เราเล อกเส อผ าเคร องแต งกาย เราจ งควร ค าน งถ งท งร ปร าง และส ดส วนของเราเองให มาก เพราะส งเหล าน เป นสมบ ต ต ดกายไม สามารถใส เข า ถอดออกได เหม อนก บเส อผ า ร ปร างแต ละแบบเหมาะก บร ปแบบเส อผ าท ไม เหม อนก น ฉะน นต องร ก อน ว าเราม ร ปร างแบบไหน แล วเคร องแต งกายแบบไหนถ งจะส งเสร มให ด ด และแบบไหนท าให ล กษณะ ด อยของเราเด นช ดข น แบบสามเหล ยม (Triangle) ล กษณะของร ปร างแบบสามเหล ยม ค อ ช วงบนเล ก ช วงล าง ใหญ ไหลแคบ ล าต วเล ก สะโพกใหญ ต นขาแน น เหม อนร ปสามเหล ยมท ม ยอดแหลม ฐานกว าง หร อท บางคนอาจเร ยกว า ห นล กแพร คนท ม ห นแบบน ต องหาสมด ลยภาพให ช วงไหล และสะโพกให พอด เส อควรเล อกพอด ต ว ไม ฟ ตหร อหลวมจนเก นไป เพราะถ าฟ ตมากๆ จะเป นการเน นล าต วท เล กอย แล ว ให เล กลงไปอ ก หร อถ าเส อต วใหญ จะท าให ช วงบนและช วงล างด เท าๆ ก นย งท าให ร ส กแข งท อไปหมด ท งต ว เส อเช ตควรด ท ม การต เกร ดเป นเส นด านหน าท งสองข าง (princess line) เพ อสร างภาพโค งเว าบน ล าต ว สามารถเพ มล กเล นบนต วเส อ เช น ม ระบาย จ บร ด หร อเสร มล กไม ใช ผ าเน อเบาใส สบายอย าง cotton หร อเน อผสม เส อแบบอ นๆ ควรใส คอปาด คอเหล ยม เป ดไหล หร อเกาะอกจะช วยท าให ช วงไหล ด กว างข น ถ าม ลายควรเป นลายเล กๆ จะเป นลายดอกไม ลายขวาง หร อลายกราฟ กก ได กางเกงควร เป นส พ นเข มกว าท อนบน ไม ม จ บไม ม ขอบเอวหล กเล ยงกระเป าหล งใหญ ๆ ต าๆ ทรงตรงถ งจะสวย ไม ควรใส ทรงบ หร หร อทรงขาฟ ตมากๆ จะข บเน นให สะโพกเด นช ดข น และไม ควรใส เอวต ามาก ต าส ดควร อย บร เวณสะโพกบนเท าน น เข มข ดถ าไม จ าเป นควรหล กเล ยง หร อใส เส นเล กๆ ก พอได กระโปรงไม ควร ม ขอบเอว ผ าม น าหน กไม หนามาก ทรง A หร อทรงตรงจะใส ได สวยท าให ช วงบนและช วงล างเก ดความ สมด ลก นด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 9

27 แบบสามเหล ยมคว า (Inverted Triangle) ร ปร างแบบน จะม ช วงบนกว างกว าช วงล าง ไหล กว าง สะโพกเล ก ขาเร ยว เหม อนร ปสามเหล ยมคว า สล บก บแบบแรก ค อต องท าให ไหล ด แคบลงแต สะโพกต องใหญ ให พอด ก น พยายามสร างเส นขวางให ช วงสะโพกด กว างข น ในขณะเด ยวก นต อง หล กเล ยงเส น ลาย หร อการต ดเย บท เพ มขนาดต วให ใหญ ข น ควรใส ท อนบนท ม ส เข มกว าท อนล าง เพ อ พรางไหล ให ด เล กลง เล อกเส อคอว คอคว าน จะด กว าเส อคอเหล ยม คอป น ถ าใส เส อม ปกควรปลด กระด มลงมาให ล กหน อย เน อผ าน ม ไม หนา ไม แข งเป นทรง เพราะจะย งท าให ด อ ดอ ด ท ส าค ญไม ควรม ลายละเอ ยด หร อล กเล นมากๆ บนต วเส อ เพราะจะท าให พ งความสนใจมาท ท อนบนมากเก นไป ส วน ท อนล างควรใส กางเกงเอวต า ม ขอบเอว ม เกร ดเพ อสร างเส นขวาง เพ มขนาดสะโพก หร อใช เข มข ดเป น ต วช วยก ได แต ระว งอย าให ใหญ น กกลายเป นด น าอ ดอ ดแทน ทรงกางเกงท ใส แล วด ด ค อทรงขาบาน ทรง boot cut ทรงตรงหลวมๆ หน อย หร อจะใส กางเกงแนว cargo ม กระเป าปะไปปะมา ม ความพอง ของต วกางเกงก ได กระโปรงก เช นเด ยวก น ควรใส เอวต าลงมากว าเอวจร ง ส วนทรงกระโปรงก ต องทรง A กระโปรงบาน ร ดเอว หร อจ บจ บ จะม ลวดลาย ส ส นสดใส หร อม ล กเล นเล กๆ น อยๆ เช น ม กระเป า แซมล กไม หร อ ก นขอบ ก สามารถเพ มความน าสนใจมากข นได แบบส เหล ยมผ นผ า (Rectangle) ห นแบบน ม ล กษณะเป นแท งตรงๆ ช วงไหล ก บช วงสะโพก กว างพอๆ ก น เอวคอดเล กน อยไม ช ดเจน ฟ งด เหม อนไม ค อยด แต จร งๆ แล วห นแบบน ใส เส อผ าได หลากหลายร ปแบบกว าห นแบบอ นๆ ส งท ต องค าน งถ งมากท ส ดส าหร บผ ท ม ห นแบบน ค อการสร างโค ง เว าให ด เอวคอดเอวก วมากข น ใส เส อต เกร ดสองข างล าต วช วยให ด ม เอวได ความยาวเส ออย ระด บ สะโพกได หมด แต ไม ควรส นน กจะท าให เอวหายไป จะใส เส อคอว คอกลม หร อคอปาดก ได แต ถ าไหล กว างมากควรหล กเล ยงเส อแบบคล องคอท จะท าให ไหล ด กว างกว าความเป นจร งใช ผ าท ม ความย ดหย น ส ง อย างผ าผสมใย spandex ได แต ไม ควรเล อกผ าแข งๆ เป นทรง เพราะเอวท ไม ค อยคอดอย แล วจะย ง ท อเข าไปอ ก ท อนบนควรจะใช ส พ นแล วค อยเพ มล กเล นต างๆ ท ท อนล าง ระว งร ปแบบของเส อท ท าให เก ดเส นขวาง หร อเพ มความหนาให บร เวณบ าไหล ท าให ไม สมด ลก นระหว างท อนบนและท อนล าง ใส ท อนบนก บท อนล างในเฉดส เด ยวก นแล วคาดเข มข ดคนละเฉดส จะท าให ด ม เอวข น ส วนท อนล างถ าเป น กางเกงสามารถใส ได แทบท กแบบ ขาแคบ ขาตรง ขาบาน หร อร ดขาก ได ท งน ข นอย ก บความส งของแต ละคน ถ าใส ทรงฟ ตๆ จะช วยข บให ด ม สะโพกข น ทรงของกระโปรงก สามารถเล อกได หลากหลาย ไม ว า เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 10

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2

ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 ฉบ บท 2 ช ดต ดต งท วางโทรศ พท ม อถ อ โนเก ย HH-12 1 4 2 3 ฉบ บท 2 5 7 6 ล ขส ทธ 2006 Nokia สงวนล ขส ทธ Nokia และ Nokia Connecting People เป นเคร องหมายการค าจดทะเบ ยนของ Nokia Corporation บทน า ช ดต ดต งร นน ช

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ

จ านวนข อ ว เคราะห เข าใจ จ า จ า / เข าใจ น าไปใช เล อกตอบ เต มค าตอบ ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท ป การศ กษา 556 ฉบ บท ศาสนาฯ และหน าท พลเม องฯ เวลา 50 นาท (แบบเล อกตอบ 40 ข อ) ความส าค ญของศาสนา ความส มพ นธ ของพระพ ทธศาสนา ก บการด าเน นช ว ต พระพ ทธศาสนาม อ ทธ พล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information