Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )

Size: px
Start display at page:

Download "Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร )"

Transcription

1 Program 2: BIZ SMART Power Program หล กส ตร 2: โปรแกรมเสร มสร างภาพล กษณ คนท างานร นใหม (ส ภาพสตร ) Wardrobe: เส อผ าเคร องแต งกายสไตล คนท างานร นใหม 6 ช วโมง WD 1-3: เส อผ าเคร องแต งกาย 1-3 WD 4-6: เส อผ าเคร องแต งกาย 4-6 Make-up Artistry: การแต งหน าให ด ด ม สไตล 4 ช วโมง MU 1-2: การแต งหน า 1-2 MU 3-4: การแต งหน า 1-2 Hairstyle: การเล อกสไตล ทรงผมให เหมาะก บบ คล กและอาช พ 2 ช วโมง HS 1-2: ทรงผมก บบ คล กภาพ1-2 Visual Poise: ท วงท าอ ร ยาบถ- มาดและท วงท าอ ร ยาบถท ส ภาพและสง างาม 4 ช วโมง VP 1-2: ท วงท าอ ร ยาบถ 1-2 VP 3-4: ท วงท าอ ร ยาบถ 3-4 Interpersonal Communication: ท กษะการส อสารเพ อประส ทธ ภาพในการท างาน 6 ช วโมง Com 1-3: ท กษะการส อสาร 1-3 Com 4-6: ท กษะการส อสาร 1-3 Social Graces: มารยาทการเข าส งคมธ รก จ 4 ช วโมง SG 1-2: เข าส งคมอย างม นใจ 1-2 SG 3-4: ฝ กปฏ บ ต มารยาทบนโต ะอาหาร (Buffer Lunch) Personal Growth: จ ตว ทยาการพ ฒนาตนเอง 6 ช วโมง PG 1-3: เคล ดล บของการพ ฒนาบ คล กภาพ (The secret of Personal Development) PG 4-6: ท ศนคต สร างบ คล ก (Inner beauty Personality) Makes it happen! บ คล กด เส ยอย าง เป าหมายความส าเร จก อย แค เอ อม

2 จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพท ม ช อเส ยงยาวนานกว า 84 ป บ คล กภาพท ด เป นพ นฐานของความส าเร จ Mr. John Robert Powers เพราะเล งเห นว าบ คล กภาพท ด เป นส งส าค ญท ช วยให ประสบความส าเร จในช ว ต ม สเตอร จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส จ งได ก อต ง สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ข นเม อป ค.ศ ท ประเทศ สหร ฐอเมร กา ม เป าหมายหล กเพ อให ผ เข าร บการอบรม แต ละคนได ค นพบจ ดบกพร องและพ ฒนาตนเอง โดยด ง ค ณสมบ ต และค ณล กษณะเด นประจ าต วของแต ละบ คคลท ซ อนอย ให โดดเด นออกมา จนเป นท ประท บใจของผ พบเห น และสามารถปร บต วได อย างเหมาะสมในท กส งคม ท าให สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส เป น โรงเร ยนสอนด านพ ฒนาบ คล กภาพ ท ม ช อเส ยงเป นท เช อถ อของนานาประเทศ โดยม ส าน กงานใหญ อย ท เม อง ลอสแอนเจล ส ประเทศ สหร ฐอเมร กา ม สาขาท เม องส าค ญต างๆมากกว า 70 แห งท วโลก เช น น วยอร ค ช คาโก บอสต น ฮาวาย โตเก ยว โอซาก า ฟ ก โอกะ มะน ลา จาร กาต า และกร งเทพฯ และม สตร ท ม ช อเส ยง อาท เช น แจ คเกอล น เคนเนด โอนาซ ส เจ าหญ งเกรซแห งโมนาโค ไดน า รอส เจน ฟอนด า ฯลฯ ล วนแต ได ร บการอบรม การเสร มสร างบ คล กภาพจากโรงเร ยนน เช นก น คงจะด ไม น อย..ถ าคนไทยเราม บ คล กภาพท ด ท ดเท ยมนานาชาต ประณม ถาวรเวช ผ ก อต งสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประเทศไทย เม อป พ.ศ เพราะต องการเห นคนไทยท กเพศท กว ยม บ คล กภาพท ด ม เอกล กษณ เฉพาะต วท ท นสม ย ก าวท นโลก ค ณประณม ถาวรเวช จ งได ท มเทแรงกายแรงใจ เพ อก อต งสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ข นใน ประเทศไทย โดยน าหล กส ตรอบรมจากสหร ฐอเมร กามาประย กต ให สอดคล องก บว ถ ช ว ตของคนไทย ท าให ผ เข าอบรม จ านวนมากประสบความส าเร จในช ว ตและหน าท การงาน ท าให สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ได ร บการยอมร บอย างกว างขวางจากบ คคลและองค กรช นน าหลากหลายอาช พและม ผลงานด เด นเป นอ นด บ 1 ใน ทว ปเอเช ย

3 ดร. ประณม ถาวรเวช ปร ญญาก ตต มศ กด : ปร ญญาเอก ปร ญญาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ปร ญญาโท ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตก ตต มศ กด สาขาว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ม ธยมศ กษา จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประเทศสหร ฐอเมร กา การจ ดการด านโรงแรม สว สเซอร แลนด มหาว ทยาล ยกร งเทพ แผนกการบร หารโรงแรม โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ประสบการณ การท างาน : โรงแรมฮ ลต น แผนกประชาส มพ นธ โรงแรมโอเร ยนเต ล แผนกอาหารและเคร องด ม ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ผ อ านวยการสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประว ต การฝ กอบรม September 2004 Customer Relationship Management-Achieving Customer Satisfaction-Front-line Skills for Success, Singapore Institute of Management, Singapore. April 2006 Professional Business Etiquette for Executives, Singapore Institute of Management, Singapore.

4 ค ณก ตต ช ย ส นสว สด ว ทยากรผ สอนว ชา : ท กษะในการส อสารอย างม ประส ทธ ภาพ การศ กษา ปร ญญาโท ปร ญญาตร ม ธยมศ กษา Interpersonal Communication Fort Hays State University, สหร ฐอเมร กา น ต ศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร โรงเร ยนวช ราว ธว ทยาล ย ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ การท างาน : Teaching Assistant Interpersonal Communication at Fort Hays State University ว ทยากรองค การโทรศ พท แห งประเทศไทย ประว ต การฝ กอบรม September 2004 April 2006 Customer Relationship Management-Achieving Customer Satisfaction-Front-line Skills for Success, Singapore Institute Management, Singapore. Managing Upset Customers Constructively and Learning from Service Breakdowns Breaking Through the Old Mindset and taking Action to Delight your Customers, Singapore Institute Management, Singapore.

5 ปร ชญา ป ยะมโนธรรม ว ทยากรผ สอนว ชา : การพ ฒนาบ คล กภาพภายใน การศ กษา : Ph.D. Candidate ปร ญญาโท ปร ญญาตร จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค กร มหาว ทยาล ยรามค าแหง มหาบ ณฑ ตจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ Golden Gate University บ ณฑ ตเก ยรต น ยม จ ตว ทยาการบร การปร กษาและแนะแนว มหาว ทยาล ยรามค าแหง ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส อาจารย ประจ าภาคว ชาจ ตวส ทยา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง น กจ ตว ทยา ให ค าปร กษาด านส ขภาพจ ต โรงพยาบาลส ข มว ท ท ปร กษาและผ ให ค าปร กษา บร ษ ท Human Dynamic of Asia Pacific ด าน EAP ท ปร กษาและว ทยากรประจ าสถาบ น Masterly Organization Development Institute [MOD] ท ปร กษาบร ษ ท March 4 และ Travel Through ผ ประน ประนอม ศาลเยาวชนและครอบคร วกลาง ว ทยากรพ เศษ ส าน กระง บข อพ พาท กระทรวงย ต ธรรม ว ทยากรพ เศษบร ษ ท MON Management จ าก ด ว ทยากรพ เศษ บร ษ ท Image Consultant and Service จ าก ด ว ทยากรพ เศษ ศ นย พ ฒนากลย ทธ ทางธ รก จ ว ทยากรพ เศษให ก บบร ษ ท ไทยพาณ ชย น วยอร คไลฟ ประก นช ว ต จ าก ด

6 ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น (ต อ) : ว ทยากรโครงการฝ กอบรม เช น EQ, Assertiveness, Leadership, Negotiation, Decision Making, Mediation, Team-Building, Organization Development, Counseling in Organization, Neuro-Lingu Program, การพ ฒนาบ คล กภาพ, เทคน คการคลายเคร ยด, เทคน คการส มภาษณ, ท กษะการส อสาร, กล มส มพ นธ และอ นๆให ก บอลค กรต างๆท งภาคร ฐและเอกชน ประสบการณ การท างาน : Executive Consultant ให ก บ Human Resource Vice-President บร ษ ท Unilever Thai Holding Consultant ให ก บ Managinh Director Of Human Resource บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด พน กงานอาว โส ฝ ายบ คคล บร ษ ท Control Data Thailand [CDG Group] ผ ให ค าปร กษาประจ าสถานพยาบาล การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย กรรมการกลาง สมาคมจ ตว ทยาแห งประเทศไทย

7 ค ณณภ สวรรณ จ ลลานนท ว ทยากร : มารยาทในการเข าส งคมและต ดต อธ รก จ Education : Mini MBA Bachelor Degree Present Position : Producer Managing Director Managing Director Instructor The University of the Thai Chamber of Commerce Chiang Mai University, Mass Communication Head to Toe Go Green, TV program on True Vision8 Siamnulux Ltd. Phraya-Indra Broker Co.,Ltd. John Robert Powers, Personal Development Institute Experiences : Business Development Director BanMoh Group Co., Ltd. Managing Director T&N Strategic Consultant Co.,Ltd. Business Development & Social Co.,Ltd. Director Executive Director Fru Lastin Spa & Beauty Studio Executive Business Development Netscope Co., Ltd. Advisor Minister Attached to Prime Minister s Office Administrative Assistant to G.M. Canadian Airlines International Ltd. Service Quality Co-ordinator Canadian Airlines International Ltd. Secretary to G.M., Thailand Canadian Airlines International Ltd. Marketing Co-ordinator Korean Air Secretary to GM Korean Air Flight Attendant Thai Airways International Ltd.

8 วทยากร ผ สอนวชา : ภาพล กษณ ส าหร บม ออาช พ ประภ สสร ธ รนกร การศ กษา : Certified Skills Master Degree BA Degree College JOHN ROBERT POWERS, Chicago, U.S.A Grooming Course, and Advanced Wardrobe Business Communications, Business School of London Life Coach, Harrison University, USA Effective Adult Learning, Hong Kong University Marketing, Kalmar University, Sweden Public Relations, Mass Communications, Lund University, Sweden Akrahall College, Sweden. Sathividhaya College, Thailand ประสบการณ การท างาน : Regional Marketing Director, Asia Oriflame Co;Ltd Life Coach Life Coach Association, USA VP, Public Relations Hutch SVP Marketing Corporate Standard Chartered Bank & Institutional Banking Manager, Public Affairs The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Executive Director Thailand Business Coalition On Aids Public Relations Manager The Pan Pacific Hotel Public Relations Manager The Siam Inter-Continental Hotel, Bangkok Senior Flight Purser Cathay Pacific Airways Co., Ltd. Hongkong

9 ฤทธ รงค จ วากานนท ว ทยากรผ สอนว ชา : เส อผ าและเคร องแต งกาย การศ กษา : ปร ญญาโท ปร ญญาตร Master of Fine Arts [M.F.A.] in Theatre Design, School of Drama. Yale University, New Haven, Connecticut U.S.A. ศ ลปศาสตร บ ณฑ ต สาขาท ศนศ ลป คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร ประสบการณ การท างาน : อาจารย ร บเช ญพ เศษ รายว ชา Costume and Textiles in Southest Asia Department of Theatre, Faculty of Fine Arts, University of Victoria BC, Canada. อาจารย พ เศษ ด านการออกแบบ เพ อการแสดง สถาบ นการศ กษาหลายแห งท งในภาคร ฐและ เอกชน ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : อาจารย ประจ าภาคว ชาศ ลปการละคร และห วหน าภาคว ชาศ ลปการละคร คณะอ กษรศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส รางว ล : 2545 Critic Award : The Best Costume Design for Turandot Victoria, British Columbia, Canada.

10 ผลงานการออกแบบเคร องแต งกาย : การแสดงแสง เส ยง และส อผสม แม น าของแผ นด น ป ท 4 ตอน มหาบ ร ษแห งห มพานต ณ ท าราชวรด ฐ กร งเทพฯ และป ท 5 ตอน อ พระค บารม การแสดงแสง เส ยง และส อผสม ว ฒนธรรมทองแห งกร งร ตนโกส นทร 72 พรรษาเฉล มหล า จอมราช น ณ บร เวณพระบรมมหาราชว ง กร งเทพฯ Turandot by Carlo Gozzi Directrd by Johy Van Burek Phoenix Theatre, University of Victoria, Canada ละครเพลงเร อง ค กรรม ผล ตโดย บร ษ ท ดร มบอกซ จ าก ด การแสดงเร อง Prism ณ ประเทศญ ป นและอ ก 5 ประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต

11 อรชร เท ยนส งห ช ย ว ทยากร : ผ สอนว ชา การแต งกายเพ อเสร มบ คล ก การศ กษา : Master Degree Bachelor Degree Clothing, Textiles and Interiors in faculty of Arts University of Akron, Ohio USA Graphic Design in faculty of Fine Arts University of Akron, Ohio USA ประสบการณ การท างาน : Intern One of the leading upscale fashion retailers in the US, Nordstrom Graduate Assistant School of Family and Consumer Sciences, University of Akron Graphic Designer American Greetings Corporation ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : Instructor of John Robert Powers Institute

12 ค ณส ดสวาท ส จร ตก ล ว ทยากรผ สอนว ชา : ท วงท าอ ร ยาบถ การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ม ธยมศ กษา John Robert Powers, International, USA หล กส ตรพ เศษด าน: Visual Poise and Posture Development Secretary General School of England ประเทศอ งกฤษ Hazelhurst School ประเทศอ งกฤษ โรงเร ยนปานะพ นธ ว ทยา ประสบการณ การท างาน : Lufthansa Airlines Co.,Ltd. เลขาน การ Otto Versand Hamburg จ ดแฟช นโชว และเด นแบบ Jean d Heur - Nachfolge ผ ช วยผ จ ดการฝ ายขาย ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส

13 กร ณา ฐ ตะภว งค ว ทยากรผ สอนว ชา : ท วงท าอ ร ยาบถ การศ กษา : ปร ญญาตร ประกาศน ยบ ตร ประกาศน ยบ ตร ด านการตลาด จาก Atlanta Area Technical College, Atlanta Georgia, USA. สถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ บาร บ ซอน ประเทศสหร ฐอเมร กา (Barbizon Personal Development) Modeling Atlanta, Georgia, USA. ประสบการณ การท างาน : ด ารงต าแหน งในบร ษ ท Unocal Thailand, Ltd. ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ว ทยากรพ เศษ : ว ทยากรพ เศษบร ษ ท การบ นไทย จ าก ด (มหาชน) ว ทยากรพ เศษศ นย ฝ กการบ นพลเร อน ว ทยากรพ เศษบร ษ ท ป นซ เมนต ไทย จ าก ด ว ทยากรพ เศษมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา มหาว ทยาล ยราช ภ ฎสวนด ส ต มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต และมหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ว ทยากรพ เศษผ ฝ กสอนผ เข าประกวดนางสาวไทย กรรมการกองประกวดและท ปร กษา

14 กร ฑา ศรนร นทร ว ทยากรผ สอนว ชา : ทรงผมก บบ คล กภาพ การศ กษา : ประกาศน ยบ ตร ปร ญญาตร Pivot Point Center, Chicago คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประสบการณ การท างาน : 1999-ป จจ บ น Executive & Stylist, Kreetha Salon System # ป จจ บ น Instructor, John Robert Powers Institute 1999 Executive & Stylist, Kreetha Salon System # 1 [Boots] Executive, Kreetha Salon Pivot Point Forum Instructor, Pivot Point Institute Thailand Academic Consultant, Paul Michell System Stylist, Chalachol Hair Studio ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรประจ าสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ อ นๆ : Fund Rasing committee for Life Development Foundation Assistant Public Relation for Thai Hairdresser Club Advisor to Thai Beauty Association, Nakornratchasima

15 ค ณองอาจ วงศ พาดกลาง ว ทยากรผ สอนว ชา : ศ ลปะการแต งหน า การศ กษา : ปร ญญาตร Chulalongkorn University Bachelor of Arts: Western Language Major: English and Minor: Italian & History ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส ประสบการณ การท างาน : Jan 98- present August 2007 August 2006 June 2006 Freelance-Make up Artist and Instructor - Provide professional make up application: - Bridal beauty - Social event - Promotional events - Photo shooting - Provide training sessions and instructions concerning basic and advanced make-up application, skill and techniques Anna Sui s BA Training Session - Provide intensive training session concerning - product knowledge - basic and advanced make-up application and techniques - sales manners and attitudes Anna Sui s Promotional Event - Provide 2 training sessions for customers concerning - product knowledge - basic knowledge of skincare - basic make-up application and techniques Molton Brown s BA Training Session - Provided intensive training session concerning - product knowledge - basic and advanced make-up application and techniques - sales manners and attitudes

16 ค ณรภ ทตา ก มศาสตร ว ทยากรผ สอนว ชา : ศ ลปะการแต งหน า การศ กษา : ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร สาขาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยร งส ต ประกาศน ยบ ตร น กจ ดรายการว ทย ประกาศน ยบ ตร MTI (การแต งหน าข นพ นฐานและการแต งหน าข นส ง) ประสบการณ การท างาน : บร ษ ท ลอร อ ล (ประทเศไทย) จ าก ด ต าแหน ง ผ ฝ กอบรมด านผล ตภ ณฑ ท กษะการด แลผ ว ท กษะการแต งหน า เทคน คการขาย บร ษ ท ย น ล เวอร ไทย โฮลด ด ง จ าก ด ต าแหน ง ผ ฝ กอบรมด านผล ตภ ณฑ ท กษะการด แลผ ว ท กษะการแต งหน า บร ษ ท พาวเวอร ซ ปเปอร สตาร ต าแหน ง ผ ฝ กอบรม MC ต าแหน งหน าท ในป จจ บ น : ว ทยากรสถาบ นพ ฒนาบ คล กภาพ จอห น โรเบ ร ต เพาเวอร ส น กข าวอ สระ TNN ผ ประกาศข าว ประว ต การฝ กอบรม ฝ กอบรม Train the Trainer จากประเทศส งคโปร ฝ กอบรม 7 habits จากบร ษ ท ย น ล เวอร ไทย โฮลด ด ง จ าก ด

17 เส อผ าเคร องแต งกาย Wardrobe (WD)

18 บ คล กภาพก บเส อผ าเคร องแต งกาย ค ณเคยน กแปลกใจบ างไหมว า ท าไมบ คคลหน งจ งประสบความส าเร จในหน าท การงานอย างมาก ในขณะท อ กคนหน งซ งก ด เหม อนว าม ค ณสมบ ต ครบถ วนท กประการท จะข นส ต าแหน ง เด ยวก น กล บไม ประสบความส าเร จมากมายขนาดน น ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จอย างเด ยวก นน นค อ อะไร คงจะเป นการท างานหน ก การอ ท ศต วอย างเต มท ให แก บร ษ ท แต ก ไม ได ก าวข นไปส ท ใดเลย หร อค ณ ค ดว าถ าสองคนท างานด เหม อน ๆ ก น และคนหน งได เล อนต าแหน ง แต อ กคนหน งไม ได เล อนต าแหน ง เพราะโชคไม ด หร อดวงไม ด แล วก น าเอาเหต ผลน มาเป นเคร องปลอบใจต วเองไม ให ค ดมากก ด ไปอย างท ปลง เส ยได อย างไรก ตาม เช อว าต องม อ กหลายคนท พลาดหว งแล วกล บมาค ดทบทวนอ กคร งว าต วเองโชค ไม ด จร ง ๆ หร อเปล า หร อว าไม ร จ กว ธ ท าให ต วเองโชคด ถ าค ดมาถ งจ ดน ได ก เป นอ นว า ค ณหา ค าตอบพบแล ว เพราะน กบร หารส วนใหญ ท ประสบความส าเร จเป นผ สร างโชคด หร อก าหนดดวง ใน เร องหน าท การงาน ให แก ตนเองท งส น ส งท บ คคลเหล าน ม เหม อน ๆ ก นก ค อ บางอย างท พ เศษ (ความพ เศษ) หร ออาจจะเร ยกได ว าม ความเป นอาช พเต มต ว และถ าค ณค ดว าค ณต องไปให ถ งจ ดส งส ดของความส าเร จเช นเด ยวก นก บ บ คคลเหล าน น ค ณควรจะพ ฒนาต วเองให ม ความเป นม ออาช พเต มต วในด านต าง ๆ ให ได ก อนอ นเราจะลองมาด ก น ความเป นม ออาช พเต มต ว น นค ออย างไร ก อนท บ คคลหน งจะมองด เป นม ออาช พ (แลด เป นผ จ ดการ แลด เป นเลขา แลด เป นอาจารย จร ง ๆ ) ย งคงม ป จจ ยอ นอ กนอกเหน อจากการแต งกายของบ คคลน นท ท าให เก ดความเช อถ อเล อมใสว าม ความเป นม ออาช พในสายงานน นจร ง ๆ ส วนประกอบส าค ญอ น ๆ ได แก ความเบ กบานแจ มใส ร ปร าง หน าตาท ปรากฏ การวางท าทาง และกร ยามารยาทส งเหล าน เป นความเช อม น ท เก ดข นมาจากการท เจ าของค ณสมบ ต ร ว า จะจ ดการก บสถานการณ ต าง ๆ ได อย างไร ม นเป นร ศม ของความม ช ว ตช วาและ พล งงาน ท จะด งความสนใจของผ อ นด วยการพ ดจาด วยความเช อม นและพล งอ านาจ และเคล อนไหว ไปในท ต าง ๆ อย างม นใจ อาจสร ปได ว า การท จะม ความเป นม ออาช พเต มต วน น จะต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ ข างต น ครบถ วน เพราะผลงานท ค ณท าน นเป นเพ ยงส วนส าค ญส วนหน งท จะน าไปส ความส าเร จ ส วนประกอบ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 1

19 อ น ๆ จะช วยให ค ณสามารถแสดงภาพพจน ท เหมาะสมของต วเองให ผ อ นเห นได ภาพพจน ท เหมาะสมน เป นเคร องต ดส นต วค ณท ปรากฏต อสายตาของผ อ น อะไรค อภาพพจน ของค ณ ค าตอบง าย ๆ ก ค อ ผลรวมของส วนต าง ๆ ในต วค ณท แสดงออกให โลกเห นล กษณะท ปรากฏออกมาภายนอก เส อผ าของค ณ ผม การแต งหน าและสร ระร ปร างท งหมด นอกจากน ย งรวมถ งล กษณะความเป นน กธ รก จท ค ณแสดงออกในแต ละว นด วย ค ณส อสารความค ด ของค ณอย างไรท าท การแสดงออกของค ณในการประช ม ค ณท าให ผ อ นมองเห นความประณ ต พ ถ พ ถ นในต วค ณอย างน น และย งไปกว าน นค ณสามารถจ ดการก บสถานการณ ค บข น และท าทายท ผ บร หารจะต องประสบเก ยวก บนโยบายต าง ๆ ในส าน กงานการเล ยงส งสรรค และการเด นทางเพ อ ธ รก จ รวมท งการส มภาษณ เพ อให ได งานใหม หร อเพ อการเล อนต าแหน งได อย างไร ถ าค ณสามารถควบค มและก าหนดเร องต างๆ เหล าน ได ท งหมดน บได ว าค ณม โอกาสส งมากท จะประสบความส าเร จในหน าท การงาน เพราะว าค ณสามารถสร างภาพพจน ท เหม อนก บต วของค ณเอง ได เพราะฉะน นไม ว าภายในค ณจะม ความพร อมส กเพ ยงใด หร อฉลาดมากแค ไหนก ตาม ความส าเร จ ของค ณในโลกธ รก จ ข นอย ก บส งท ค ณถ ายทอดออกมาภายนอก ความจร งก ค อว า ท ก ๆ คน ม กจะต ดส นคนอ นภายในช วเวลาไม ก ว นาท และใน ช วเวลาพร บตาเด ยวน เอง ท บางคร งเป นการยากมาก หร อเก อบจะเป นไปไม ได เลยท จะเปล ยนแปลงผล ของการต ดส นน น เพราะฉะน น ท าไมเราจ งจะไม มาเร มต นปร บปร งกายภายนอกของเราให มองด ด ด วยการ แต งต วด แต งหน าให เหมาะสม และเปล ยนทรงผมให ร บก บใบหน า วางท าทางให สง างามเพ อสร าง ภาพพจน ของม ออาช พให แก ต วเราเอง มาถ งตอนน ผ ท ก าล งปฏ บ ต อย แล วก คงจะแอบน กอย ในใจว า เราเด นมาถ กทางแล ว ส วนผ ท ไม เคยค ดถ งเร องน ก คงจะอยากร ต อไปอ กว า ย งม อะไรท น าสนใจอ กบ าง ม ผ หญ งหลายคนท อย ในต าแหน งหน าท การงานในระด บบร หาร ม แนวโน มในการแต งกาย เพ อประกอบธ รก จหน าท การงานไปในแนวท แข งแกร ง เช นเด ยวก บผ ชายจนขาดความเป นผ หญ ง เพราะค ดว าน นจะท าให ผ พบเห นในวงการเด ยวก นเก ดความเช อถ อ และเกรงขาม ผลท เก ดข นจาก การแต งกายเล ยนแบบแนวการแต งกายของน กบร หารชายจะเป นในท านองเด ยวก นก บการท ผ หญ งใน ระด บบร หารต องแต งเคร องแบบ ค อ เป นการท าลายโอกาสท จะแสดงความพ เศษท ม อย ในต วไม สามารถถ ายทอดภาพพจน ของตนเองได เต มสมบ รณ ในขณะปฏ บ ต งาน และเน องจากในป จจ บ นม เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 2

20 การแข งข นก นเป นอย างมาก เพ อก าวไปส ต าแหน งส ง ๆ ในหน าท การงาน ความเป นผ หญ งก บ ล กษณะภายนอกท ชวนมองบวกก บความสามารถในหน าท การงาน จะเป นเคร องช วยให ได ร บความ สนใจและช นชมน บเป นข อได เปร ยบท ผ หญ งจะพ งม เหน อชาย ในการก าวไปส ต าแหน งหน าท การงานใน ระด บส ง ค าจ าก ดความของความเป นผ หญ ง ก ค อ ผ หญ งท มองด เป นธรรมชาต และภ ม ใจในความเป น ผ หญ งของต วเอง เป นผ หญ งท สะด ดตาชวนมอง และม ความสามารถ ความเป นผ หญ ง ไม ได หมายถ ง ความอ อนแอ ช วยต วเองไม ได ปล อยต วหร อสมองว างเปล า แต หมายถ งส งท ท าให ต วเองม นใจท ได ร บร ว าตนเองค อ ผ หญ ง การท จะแต งต วให สวยเหมาะสมสง างามน นข นอย ก บร ปร างด วย สภาพร างกาย ของผ หญ งเป นส งส าค ญในการสร างภาพพจน ให แก ตนเองเป นท งหมดของความเช อม นในต วเอง ถ า ค ณร ว าค ณมองด ด ไม ว าค ณจะท าอะไร พ ดก บใครย อมร ส กม ความม นใจมากกว าถ าค ณอ วนเก นไป เส อผ าท ใส ท าให ค ณด อ วน เทอะทะ ค ณจะร ส กไม สบายใจเก ยวก บเร องเหล าน อย ตลอดเวลา พยายาม จะซ อน หลบเล ยงไม ให ม ใครห นมาสนใจ ซ งแน นอนความร ส กอ ดอ ด แบบน คงท าให ค ณก าวต อไป ข างหน าได ยาก เพราะฉะน นการท จะเข าส การเป นม ออาช พได น น ไม เพ ยงแต จะต องแต งกายเหมาะสมเท าน น แต จะต องเร มจากร ปร างของค ณท อย ในเส อผ าท สวมใส อย เส ยก อน การร กษาร ปร างไม ให อ วน หร อ ผอมซ ดจนเก นไป แลด ส ขภาพแข งแรงย อมท าให ค ณร ส กสบายใจ มาถ งตอนน ค ณคงพบจะเห นคล อยตามบ างแล วว าการแต งกายด เป นส วนประกอบส าค ญ ร วมก บความสามารถในหน าท การงานท จะท าให ค ณเป นคนพ เศษ และประสบความส าเร จแลเป นผ ม ความเป นม ออาช พเต มต ว แต อย างไรก ตาม ถ งแม ว าจร ง ๆ แล วค ณจะด อ วนไปบ าง หร อผอมไปหน อยก ย งสามารถท จะแต งต ว ให ด ด ได ค อให ด ผอมลงหน อย ส งข นน ด หร อแลด อ มเอ บสดใส ไม ซ ดเซ ยวถ าค ณท าความร จ กก บ ร ปร างของค ณให ด พอ เล อกแบบเส อท ประกอบด วยเส นและส ท ช วยพรางร ปร าง หร อเน นส วนท งาม อย แล วให เป นท ส งเกตของผ พบเห น ระม ดระว งเล อกใช ผ าท ม เน อเหมาะสมก บร ปร าง สวมใส เส อผ า ท ม ขนาดพอเหมาะพอด ก บต วค ณ เล อกใช เคร องแต งกายอย างอ น เช น รองเท า กระเป า เคร องประด บ เพ อช วยเสร มสไตล การแต งต วค ณให สมบ รณ แบบ ส งเหล าน ค ณสามารถปฏ บ ต ได โดยศ กษาถ งหล กพ นฐานง าย ๆ ของม นก อนอ นลองมาพ จารณาความหมายของค าว า แต งต วด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 3

21 แต งต วด ในท น ย อมหมายถ ง ม รสน ยมและท นสม ย ม รสน ยม ค อร ว าอะไร เหมาะสมหร อไม เหมาะสมก บต วเอง ไม มากไม น อยเก นไป แต ในขณะเด ยวก นม ความพ เศษไม เหม อนใครห วใจของ รสน ยมท ด ค อ ความเร ยบง าย ผสมผสานก บความม ไหวพร บในการตกแต ง ด ดแปลง รสน ยม อาจ ม อย เอง และสามารถพ ฒนาได ด วยประสบการณ ด มาก เห นมาก และสนใจ ท นสม ย ค อร เท า ท นสม ย แต งต วตามสม ยน ยม โดยน าสม ยน ยมมาปร บให เข าก บต วให เหมาะสมก บร ปล กษณ และ ส งแวดล อมท งหมดท เป นส วนหน งของต วเรา ม ฐานะทางเศรษฐก จ และฐานะทางส งคมเป นส าค ญ คนโดยท วไป น อยคนน กท จะม พรสวรรค ทางด านการแต งกายต ดต วมาแต ก าเน ด แต เราก สามารถเร ยนร การแต งกายอย างม รสน ยมได โดยร จ กค ด ร จ กว เคราะห เล อกสรรว าแฟช นท ด น นควร เป นอย างไร การร จ กเป ดห เป ดตามองความร ดหน าทางด านแฟช นถ อเป นคร ท ด ด งน นจ งควรหม น ศ กษาเร ยนร ว ธ การแต งกายจากหน งส อ ตามแผ นป ายโฆษณาเส อผ าชน ดต าง ๆ และจากการไปด แฟช นโชว บ างในบางคร ง ค ณไม สามารถแต งกายให แลด เหม อนสาวชาวไร และเหม อนเจ าหญ งได ในเวลาเด ยวก นการ แต งกายท งสองแบบไม สามารถจะแสดงให เห นถ งแนวทางการแต งกายท ค ณต องการจะให เป นได แต จะ แสดงให เห นการเล อกใช เส อผ าเคร องแต งกายท ไม เหมาะสม ในการพ ฒนาร ปแบบการแต งกายให ด ม เอกล กษณ เฉพาะต วของค ณเอง ค ณควรถามต วเองก อนว า ฉ นเป นคนค อนข างห วโบราณ หร อห วสม ยใหม ฉ นชองแต งต วแบบน กก ฬา ด วยเส อผ าแบบผ ชาย หร อชอบแต งต ว หวาน ๆ แบบผ หญ งด วยเส อผ ากร ยกราย หร อผ าเน อน ม ฉ นเป นคนท ชอบท าต วเด นผ ดจากคนอ น พอท จะสามารถแต งกายด วยเส อ ผ าท ลวดลายผ าท เด นสะด ดตาเก นไปอาจไปบดบ งท าให หน าตาบ คล กของ ฉ นด ด อยลงไปได (คนท ม บ คล กเร ยบ ๆ จะแลด ด ในเส อผ าท ไม สะด ดตา เก นไปน ก แต ผ แต งควรเล อกเน นท ส ส นของเส อผ า ส เข มก ได เพ อช วยเพ ม ความสดใสให แก ต วเองบ าง ) ในบางคร งความข ดก นระหว างบ คล กล กษณะของผ แต ง ก บล กษณะของการแต งกายท ผ แต ง ต องการให เป นท าให เส อผ าท แต งออกมาแลด ไม ร บก บผ แต ง ด งน นจะเป นการด ถ าผ แต งจะ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 4

22 หล กเล ยงการเล อกใช เส อผ าท ม ล กษณะข ดก บร ปร าง และบ คล กของตน ผ แต งควรเล อกเส อผ าท ใส แล วด เหมาะเจาะก บบ คล กของต วเองเท าน น อาจจะเป นต วค ณเองไม ใช เส อผ าของค ณก ได ท เป นต วท าให การแต งกายของค ณไม เข าก น เม อไหร ก ตามท ค ณเปล ยนทรงผม ค ณควรจะเปล ยนร ปแบบการแต งหน าของค ณด วยถ าเล อกท จะเปล ยน ร ปแบบการแต งกาย ค ณอาจจะเปล ยนแปลงทรงผมและการแต งหน าบ าง ท งน เพ อสร าง บ คล กภาพท ด ให ก บต วค ณเอง ถ าค ณม งบในการแต งต วไม มากน ก ค ณไม ควรจะเปล ยนร ปแบบ การแต งกายบ อย ๆ ค ณควรจะปร กษาแฟช นและต ดส นใจเล อกการแต งกายแบบใดแบบหน งท เหมาะสมก บต วค ณมากท ส ด จากน นค ณก ลงม อแปลงโฉมตามแบบท ได ต ดส นใจเล อกแล ว และถ า ค ณม งบเพ มข น ค ณอาจจะเปล ยนร ปแบบการแต งกายใหม ๆ บ างก ได จากท กล าวไว แต ต นแล วว า ห วใจส าค ญของการม รสน ยมด ก ค อ ความเร ยบง าย ความเร ยบง าย ประกอบก บไหวพร บ เคร องแต งกายท ด ม รสน ยมจะต องม ส วนประกอบท ด ไม มากเก นไป ไม น อย เก นไป เส อผ าไม ควรส น หร อฟ ตมากเก นไป รสน ยมในการเล อกเส อผ าท ด ควรจะเล อกแบบท ด เร ยบ ง ายมากกว าแบบท ด เด นสะด ดตา เพ อท ว าจ ดเด นจะได อย ท ค ณ ไม ใช อย ท เส อผ าของค ณ ไหวพร บในการแต งกายงาม ค อ ไม ข นอย ก บเง น เร มจากรสน ยมด ประกอบก บการรวบรวมผสมผสานและแรง บ นดาลใจ การให ความสนใจแม ในรายละเอ ยดปล กย อยท เล กท ส ด การร จ กเล อกสรรและตระหน กว า เส อผ าท คนอ นใส แล วด ด อาจจะไม ร บก บค ณก ได ไม บ าแฟช น การแต งกายในร ปแบบท เป นท ยอมร บก นโดยท วไป แต ม การเสร ม แต งให งดงามด วยล กษณะเฉพาะต ว การแต งกายให ด ต างจากคนอ น หร อเหม อนก บคนอ น และร ว าเม อ ใดควรจะแต งให ด ต างจากคนอ น และเม อใดควรแต งเหม อนคนอ น เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 5

23 แต ร จ กด ดแปลงให ม สไตล เป นของตนเอง ข นอย ก บอารมณ ส วนต วของผ แต ง ร ปล กษณ เฉพาะต ว ท เด นออกมา การเข าใจถ งล กษณะเส อผ าแบบต าง ๆ บรรยากาศและส งแวดล อม ร ปแบบการแต งกายเฉพาะต วท ค ดด ดแปลงข นจากร ปแบบแฟช นท วไป การรวมต วก นของส ญชาต ญาณ แรงกระต น และบ คล กเฉพาะต ว บ คล กล กษณะรวมของค ณ ท มองเห นได จากการเด น การพ ดจา และ ร ปร าง หน าตา การแต งกายโดยท ว ๆ ไปของค ณ การส าน กว า ค ณค อใคร และอย เพ ออะไร ภาพของค ณซ งบอกอะไรได มากกว า 1,000 ค า ท าทางของค ณ ว ธ การเด น น ง เคล อนไหว ภาพพจน ท ค ณถ ายทอดคนอ นเห น พยายามท จะตกแต งด ดแปลงเส อผ าท ค ณสวมใส มากกว าท จะหว งว า เส อผ าท ค ณใส จะช วยให ค ณด ด ข น การร จ กเล อกสรรผ า เน อผ า และส ส น บ อยคร งท ผ หญ งเล อกใช เคร องแต งกายผ ด ๆ ซ งท าให มองด ข ดตา ค ณไม ควรจะใส รองเท าแบบ ล าลองก บเส อผ าช ดไปท างาน การจ ดค เส อผ าเคร องแต งกายท ให อารมณ ต างก นท าให เก ดความ ข ดแย ง ถ าในต เส อผ าของค ณม แต เส อผ าแบบสปอร ต รองเท าท ค ณใส ไม ควรเป นรองเท าแตะส นส ง ม สายคาด เคร องประด บของค ณไม ควรจะเป นแบบหวาน ๆ แบบบาง และกระเป าถ อของค ณก ไม ควรเป นแบบท ค ณแม ถ อไปท าบ ญเคร องประด บแบบเปร ยว ๆ เหมาะท จะใช ก บเส อผ าของสาวใจ กล า และในท านองเด ยวก น ถ าค ณจะแต งต วแบบหวาน ๆ ค ณก ควรเล อกเคร องประด บหวาน ๆ ด วย การแต งกายของค ณต งแต การแต งหน า ทรงผม และเคร องประด บอ น ๆ ควรจะร บและ กลมกล นก นท กส วน การท ค ณแต งต วด วยเคร องแต งกายท ไม เข าก นก เท าก บว าค ณท าให ต วเองด ด อยลงไปด วย เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 6

24 เวลาท ค ณเล อกเคร องแต งกายให เข าก น ค ณควรระล กอย เสมอว า เคร องแต งกายของค ณน น ควรจะไปก นได ก บเส อผ าท ค ณสวมใส ไม ว าค ณจะอย ในช ดล าลอง หร อช ดไปงานก ตามนอกจากน ค ณ ควรจะค าน งถ งการแต งกายให ถ กกาละเทศะด วย การร จ กแต งกายอย างเหมาะสมในวงการธ รก จ ผ หญ งเป นจ านวนมากไม ร จ กว ธ การแต งกายให เหมาะสมก บอาช พการงานของตน และน เป น ส วนหน งท ท าให ผ หญ งเหล าน น ไม ประสบความส าเร จในอาช พเท าท ควร ผ หญ งเหล าน นไม ม เส อผ าท เหมาะสมก บหน าท การงานของตน และไม ร ว ธ ท จะเล อกสรรเส อผ าท ท าให ผ คนเก ดความน บถ อ เคารพ ย าเกรงในวงการธ รก จได ค าแนะน าเพ มเต มในเร องเส อผ า เคล ดล บท ช วยให ค ณแลด อ อนว ยข น เต มแต งส สดใส และส อ อน ในเส อผ า เส อผ าคนละท อน ท ต างส ก นช วยให ด สาวข น เล อกแบบเส อท ม เส นอ อนไหว ใช เคร องแต งกายท ด แปลกตา ไม ซ าแบบใคร แต ม ค ณภาพ เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 7

25 เคล ดล บการแต งกายให ด ด แบบอ นเทรนด เป นท ทราบก นด อย แล วว าเส อผ าเคร องน งห มน นเป นหน งในป จจ ยส าค ญส าหร บการด ารงช ว ต ของมน ษย เรามาช านานต งแต โบราณกาลส บเน องมาจนถ งป จจ บ น ซ งในแต ละย คแต ละสม ยบทบาท ของเส อผ าอาภรณ ก แตกต างก นไป ในย คแรกๆ เคร องน งห มม ไว ส าหร บป องก นความหนาวเย นของ อากาศเป นหล ก โดยน าใบไม ใบหญ า หร อหน งส ตว มาห มมาพ นร างกายเอาไว หล งจากเร มม การสาน การทอ เข ามาเก ยวข อง เคร องน งห มจ งพ ฒนาข นมาอ กข น ค อเป นร ปเป นทรงมากข น เคร องแต งกายบ ง บอกถ งวรรณะ หน าท ของบ คคลมากข น ป จจ บ นน โลกเปล ยนแปลงไปจากเด มมาก เทคโนโลย เข ามา แทรกซ มอย ในท กๆ อณ ของช ว ตมน ษย ซ งแน นอนว าจะต องส งผลถ งเร องของการแต งกายด วย ท าให เคร องแต งกายสม ยน ม ร ปแบบ ลวดลาย ส ส น ให เล อกมากมายหลากหลาย และนอกจากบทบาท ส าค ญท ม มาแต เด มแล ว ย งสามารถแสดงให เห นถ งท มาท ไป ส งคม รสน ยม และอ ปน ส ยของผ สวมใส อ กด วย หร ออาจเร ยกได ว าการแต งกายเป นการส อสารแบบอว จนะภาษาถ งผ คนท ได พบเห นเราน นเอง หากเราอยากส งสารท ด ไปถ งคนอ น หร อไม อยากให ใครเข าใจเจตนาของเราผ ดๆ เราควรต องให ความส าค ญก บการหย บจ บส งต างๆ มาสวมใส อย างพ ถ พ ถ นก นมากข น ก อนอ นเราต องร จ กและเข าใจต วเองก อนว าร ปร างและส ดส วนของเราเป นแบบไหน จ ดเด นจ ด ด อยของเราค ออะไร ส วนไหนโชว ได ส วนไหนท ต องปกป ดเอาไว ร ปแบบการแต งกายแบบไหนท ถ กใจใช เรา จะเป นแบบเร ยบร อย หล ดโลก อ อนหวาน เซ กซ หร อคลาสส ก เราม บ คล กภาพอย างไร ต องลอง ส งเกตด ตรงก บท เราต องการให คนอ นเข าใจไหม หร อเราร ของเราเองอย คนเด ยว แล วค ดว าไม ม ใคร เข าใจฉ น เม อร ด งน นแล วค อยมาค ดว าจะหย บจ บอะไรมาผสมผสานก นให เหมาะสมลงต ว แสดงความ เป นต วตนของเรามากท ส ด ท งน ท งน นควรค าน งถ งวาระ โอกาส และสถานท ท เราต องเข าไปเก ยวข อง ด วยเหม อนก น เพ อแสดงถ งความใส ใจ และความเคารพต อบ คคลหร อสถานท น นๆ ท ส าค ญเพ อความ กลมกล น ไม ให เป นจ ดสนใจมากเก นไป หร อกลายเป นคนท ไม ม ใครส งเกตเห นได เลย เร องแค น ฟ งด เหม อนจะง าย ไม เห นม อะไรย งยากว นวาย แต พอเอาเข าจร งกล บไม ร ว าจะเร มต นอย างไรด จร งๆ แล ว ค าตอบของท กค าถามน นง ายน ดเด ยวเพ ยงแค เราร จ กช างส งเกตส กหน อยตามหล กการง ายๆ และเกร ด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 8

26 เล กเกร ดน อยต างๆ ด งท จะกล าวต อไปน ตามล าด บ เราก จะเข าใจได โดยไม ก อให เก ดความส บสนในใจ ลองด เผ อจะช วยได บ าง ร ปร าง และส ดส วน (Figure & Proportion) ร ปร างของคนเราแบ งออกคร าวๆ ตามร ปแบบ geometric ได 4 แบบ ค อ แบบสามเหล ยม แบบสามเหล ยมคว า แบบส เหล ยมผ นผ า และแบบนาฬ กา ทราย และแต ละร ปแบบน นย งสามารถแบ งย อยออกมาเป นเร องของล กษณะ และส ดส วนต างๆ ได อ ก เช น ผอมแบน เอวส น อกใหญ คอยาว เป นต น ด งน นเวลาท เราเล อกเส อผ าเคร องแต งกาย เราจ งควร ค าน งถ งท งร ปร าง และส ดส วนของเราเองให มาก เพราะส งเหล าน เป นสมบ ต ต ดกายไม สามารถใส เข า ถอดออกได เหม อนก บเส อผ า ร ปร างแต ละแบบเหมาะก บร ปแบบเส อผ าท ไม เหม อนก น ฉะน นต องร ก อน ว าเราม ร ปร างแบบไหน แล วเคร องแต งกายแบบไหนถ งจะส งเสร มให ด ด และแบบไหนท าให ล กษณะ ด อยของเราเด นช ดข น แบบสามเหล ยม (Triangle) ล กษณะของร ปร างแบบสามเหล ยม ค อ ช วงบนเล ก ช วงล าง ใหญ ไหลแคบ ล าต วเล ก สะโพกใหญ ต นขาแน น เหม อนร ปสามเหล ยมท ม ยอดแหลม ฐานกว าง หร อท บางคนอาจเร ยกว า ห นล กแพร คนท ม ห นแบบน ต องหาสมด ลยภาพให ช วงไหล และสะโพกให พอด เส อควรเล อกพอด ต ว ไม ฟ ตหร อหลวมจนเก นไป เพราะถ าฟ ตมากๆ จะเป นการเน นล าต วท เล กอย แล ว ให เล กลงไปอ ก หร อถ าเส อต วใหญ จะท าให ช วงบนและช วงล างด เท าๆ ก นย งท าให ร ส กแข งท อไปหมด ท งต ว เส อเช ตควรด ท ม การต เกร ดเป นเส นด านหน าท งสองข าง (princess line) เพ อสร างภาพโค งเว าบน ล าต ว สามารถเพ มล กเล นบนต วเส อ เช น ม ระบาย จ บร ด หร อเสร มล กไม ใช ผ าเน อเบาใส สบายอย าง cotton หร อเน อผสม เส อแบบอ นๆ ควรใส คอปาด คอเหล ยม เป ดไหล หร อเกาะอกจะช วยท าให ช วงไหล ด กว างข น ถ าม ลายควรเป นลายเล กๆ จะเป นลายดอกไม ลายขวาง หร อลายกราฟ กก ได กางเกงควร เป นส พ นเข มกว าท อนบน ไม ม จ บไม ม ขอบเอวหล กเล ยงกระเป าหล งใหญ ๆ ต าๆ ทรงตรงถ งจะสวย ไม ควรใส ทรงบ หร หร อทรงขาฟ ตมากๆ จะข บเน นให สะโพกเด นช ดข น และไม ควรใส เอวต ามาก ต าส ดควร อย บร เวณสะโพกบนเท าน น เข มข ดถ าไม จ าเป นควรหล กเล ยง หร อใส เส นเล กๆ ก พอได กระโปรงไม ควร ม ขอบเอว ผ าม น าหน กไม หนามาก ทรง A หร อทรงตรงจะใส ได สวยท าให ช วงบนและช วงล างเก ดความ สมด ลก นด เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 9

27 แบบสามเหล ยมคว า (Inverted Triangle) ร ปร างแบบน จะม ช วงบนกว างกว าช วงล าง ไหล กว าง สะโพกเล ก ขาเร ยว เหม อนร ปสามเหล ยมคว า สล บก บแบบแรก ค อต องท าให ไหล ด แคบลงแต สะโพกต องใหญ ให พอด ก น พยายามสร างเส นขวางให ช วงสะโพกด กว างข น ในขณะเด ยวก นต อง หล กเล ยงเส น ลาย หร อการต ดเย บท เพ มขนาดต วให ใหญ ข น ควรใส ท อนบนท ม ส เข มกว าท อนล าง เพ อ พรางไหล ให ด เล กลง เล อกเส อคอว คอคว าน จะด กว าเส อคอเหล ยม คอป น ถ าใส เส อม ปกควรปลด กระด มลงมาให ล กหน อย เน อผ าน ม ไม หนา ไม แข งเป นทรง เพราะจะย งท าให ด อ ดอ ด ท ส าค ญไม ควรม ลายละเอ ยด หร อล กเล นมากๆ บนต วเส อ เพราะจะท าให พ งความสนใจมาท ท อนบนมากเก นไป ส วน ท อนล างควรใส กางเกงเอวต า ม ขอบเอว ม เกร ดเพ อสร างเส นขวาง เพ มขนาดสะโพก หร อใช เข มข ดเป น ต วช วยก ได แต ระว งอย าให ใหญ น กกลายเป นด น าอ ดอ ดแทน ทรงกางเกงท ใส แล วด ด ค อทรงขาบาน ทรง boot cut ทรงตรงหลวมๆ หน อย หร อจะใส กางเกงแนว cargo ม กระเป าปะไปปะมา ม ความพอง ของต วกางเกงก ได กระโปรงก เช นเด ยวก น ควรใส เอวต าลงมากว าเอวจร ง ส วนทรงกระโปรงก ต องทรง A กระโปรงบาน ร ดเอว หร อจ บจ บ จะม ลวดลาย ส ส นสดใส หร อม ล กเล นเล กๆ น อยๆ เช น ม กระเป า แซมล กไม หร อ ก นขอบ ก สามารถเพ มความน าสนใจมากข นได แบบส เหล ยมผ นผ า (Rectangle) ห นแบบน ม ล กษณะเป นแท งตรงๆ ช วงไหล ก บช วงสะโพก กว างพอๆ ก น เอวคอดเล กน อยไม ช ดเจน ฟ งด เหม อนไม ค อยด แต จร งๆ แล วห นแบบน ใส เส อผ าได หลากหลายร ปแบบกว าห นแบบอ นๆ ส งท ต องค าน งถ งมากท ส ดส าหร บผ ท ม ห นแบบน ค อการสร างโค ง เว าให ด เอวคอดเอวก วมากข น ใส เส อต เกร ดสองข างล าต วช วยให ด ม เอวได ความยาวเส ออย ระด บ สะโพกได หมด แต ไม ควรส นน กจะท าให เอวหายไป จะใส เส อคอว คอกลม หร อคอปาดก ได แต ถ าไหล กว างมากควรหล กเล ยงเส อแบบคล องคอท จะท าให ไหล ด กว างกว าความเป นจร งใช ผ าท ม ความย ดหย น ส ง อย างผ าผสมใย spandex ได แต ไม ควรเล อกผ าแข งๆ เป นทรง เพราะเอวท ไม ค อยคอดอย แล วจะย ง ท อเข าไปอ ก ท อนบนควรจะใช ส พ นแล วค อยเพ มล กเล นต างๆ ท ท อนล าง ระว งร ปแบบของเส อท ท าให เก ดเส นขวาง หร อเพ มความหนาให บร เวณบ าไหล ท าให ไม สมด ลก นระหว างท อนบนและท อนล าง ใส ท อนบนก บท อนล างในเฉดส เด ยวก นแล วคาดเข มข ดคนละเฉดส จะท าให ด ม เอวข น ส วนท อนล างถ าเป น กางเกงสามารถใส ได แทบท กแบบ ขาแคบ ขาตรง ขาบาน หร อร ดขาก ได ท งน ข นอย ก บความส งของแต ละคน ถ าใส ทรงฟ ตๆ จะช วยข บให ด ม สะโพกข น ทรงของกระโปรงก สามารถเล อกได หลากหลาย ไม ว า เส อผ าเคร องแต งกาย (ส ภาพสตร ) 10

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8 หน งส อพ มพ อ สระโพสต ฉบ บท 80 ประจำ เด อนก มภาพ นธ 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 ฉบ บท 7980 เด อนมกราคม

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. www.facebook.com/aroundmagazine instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553

ว จ ยในช นเร ยน โดย นางสาวจ ฑามาศ เอกตะ สาขาว ชา ท กษะพ นฐาน คณะบร หารธ รก จ โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2553 1 ว จ ยในช นเร ยน เร อง การพ ฒนาพฤต กรรมน กศ กษาท ม ท กษะด านคอมพ วเตอร ส ง ในว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 1 โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน โรงเร ยนพาย พเทคโนโลย และบร หารธ รก จ โดย

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก facebook.com/lokwannee twitter.com/lokwannee ป ท 16 ฉบ บท 3990 3987 (515) (512) ว นพ ธท ว นศ กร ท 28 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ชน กป กหล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

หน งส อประกอบการเร ยน

หน งส อประกอบการเร ยน หน งส อประกอบการเร ยน รายว ชาเล อก การเร ยนร ผ านเทคโนโลย ม อถ อ รห สว ชา ทร03039 จ านวน 2 หน วยก ต ระด บ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง สว สด ค ะท านผ อ านท กท าน เด อน เมษายน เป นเด อนท ม ว นหย ดยาว 2 ช วงด วยก นบางท

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information