Size: px
Start display at page:

Download "www.jproyaltravels.com"

Transcription

1 ความพ เศษของโปรแกรม ความพ เศษของเรา 1. พาไหว พระขอพร พร อม น าสวด อย างถ กต องได โชคลาภแน นอน 2. เป าฮ อ ไวน แดง 3. ด โชว 4. นอนเซ นเจ น 1 ค น จ ไห 1 ค น 5. เท ยวครบจ ดเต ม อาหารครบท กม อ ว นแรก สนามบ น ส วรรณภ ม น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม อาคารผ โดยสารขาออก ช น 4 สายการบ น คาเธย แปซ ฟ ก แอร ไลน เจ าหน าท บร ษ ทฯ ให การต อนร บและอ านวยความสะดวก ว นท สอง มาเก า - ว ดอาม า เจ าแม กวนอ ม โบสถ เซนต ปอล เซนาโด สแควส เวเนเช ยน จ ไห (-L-D) น. ออกเด นทางโดย สายการบ น คาเธย แปซ ฟ ก เท ยวบ น CX706 บร การอาหารเช า บนเคร อง น. ถ งสนามบ น ถ งสนามบ น ฮ องกง หล งผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง เร ยบร อย

2 น าท านข ามเร อไปย ง มาเก า ใช เวลาเด นทาง ประมาณ 1 ช วโมง หล งจากน น น าท านเด นทางส ว ดอาม า เป นว ดท เก าแก ท ส ดและเก บร กษาศ ลปะว ตถ เก าแก ซ งม ม ลค า มหาศาลไว มากมายเป นอาคารสถาป ตยกรรมท คงอย มาได ยาวนานท ส ดของมาเก า ในบร เวณว ดม ศาลาซ ม ประต GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ าแม กวนอ ม HALL OF GUANYIN และศาลพระพ ทธ ZHENJIAO CHANLIN ไม พลาดให ท านได เล อกซ อ เล อกช มทาร ตไข พร อมของพรจะสมหว ง ชมองค ร ปป นเจ าแม กวนอ ม ปรางค ทอง ท ต งอย ร มทะเลเจ าแม กวนอ มองค ทอง สร างด วยทองส มฤทธ ท งองค ม ความส ง 18 เมตร หน กกว า 18 ต น ประด ษฐานอย บนฐานดอกบ วด งดงาม อ อนช อยสะท อนก บแดดยามเย นเป นประกายเร องรองเหล องอร ามงดงามจ บตาแต หากเพ งมองด ด ๆจะเห นว า เจ าแม กวนอ มองค น เป นเจ าแม กวนอ มล กคร งค อป นเป นองค เจ าแม กวนอ ม แต ว ากล บม พระพ กตร เป น หน า พระแม มาร ท เป นเช นน ก เพราะว าเป นเจ าแม กวนอ มท โปรต เกส ต งใจสร าง ข นเพ อเป นอน สรณ ให ก บมาเก า ในโอกาสท ส งมอบมาเก าค นให ก บจ น...น าท านชม ว หารเซนต ปอล โบสถ แห งน เคยเป นส วนหน งของ ว ทยาล ยเซนต ปอล ซ งก อต งในป 1594 และป ดไปในป 1762 และเป นมหาว ทยาล ยตามแบบตะว นตกแห ง แรกของเอเช ยตะว นออก โบสถ เซนต ปอลสร างข นในป 1580 แต ถ กท าลายถ งสองคร ง ในป 1595 และ1601 ตามล าด บ จนกระท งเก ดเพล งไหม ในป 1835 ท งว ทยาล ยและโบสถ ถ กท าลายจนเหล อแต ด านหน าของต ก ฐานโบสถ ส วนใหญ และบ นไดหน าด านหน าของต กแสดงให เห นถ งสไตล ผสมระหว างตะว นออกและ ตะว นตกและม อย ท น เพ ยงแห งเด ยวเท าน นในโลก...แวะช อปป งย าน เซนาโด สแควร ถ อได ว าเป นท าเลทอง ทางธ รก จของมาเก าเพราะรวบรวมส นค าค ณภาพและร านค าต างๆไว มากมาย ม เส อผ าท กแบบท กสไตล และ ย งม ส นค าจากโรงงานผ ผล ตส นค าต างๆของมาเก าวางขายอย ด วยเร ยกว าช อปป งท น แห งเด ยวก ค มเก นพอ เท ยง อ สระอาหารเย นตามอ ธยาศ ย น าท านชมบรรยากาศภายในบร เวณของ VENETIAN HOTEL ตกแต งด วยสถาป ตยกรรมแบบบารอธ ม ของโรงแรมเป นแบบสถาป ตยกรรมประว ต ศาสตร ของชาวเวน ส ท านจะได พบก บร านค าช อปป งกว า 350 ร าน ม ท งส นค าแบรนด เนมมากมายให ท านเล อก และย งม สปาส ดหร หราให ท านเล อกใช บร การ ม ร านอาหาร กว า 20 ร านและท น งรองร บกว า 1,000 ท น งภายในม เน อท กว างขวางท สามารถใช ในการจ ดน ทรรศการหร อ ส มมนาและท านย งสามารถล องเร อกอนโดล า(ไม รวมค าล องเร อ หากล กค าต องการล องเร อค าใช จ าย ประมาณ 120 เหร ยญฮ องกง/ท าน) ภายในบร เวณของโรงแรมและย งม ขบวนพาเหรดให ท านได ช นชมอ น ตระการตาน าท านเด นทางส จ ไห โดยรถโค ช แวะถ ายร ปก บสาวงาม หว หน จ ไห ฟ ชเชอร เก ร ล สาวงาม กลางทะเลส ญล กษณ ของเม องจ ไห บร เวณอ าวเซ ยงห เป นร ปแกะสล กส ง 8.7 เมตร ถ อไข ม กอย ร มทะเล น ง รถผ านชมท วท ศน ของ ถนนค ร ก The Lover s Road ถนนเร ยบชายหาดท สวยงามแสนจะโรแมนต ก ซ ง

3 ค า ร ฐบาลเม องจ ไห ได ตกแต งภ ม ท ศน ได อย างสวยงามเหมาะส าหร บพ กผ อนหย อนใจ และท ได ช อว าถนนค ร ก ก เพราะว าภายในบร เวณถนนร มชายหาดแห งน ได ม การน าเก าอ หร อม าน งซ งท ามาส าหร บ 2 คนน งเท าน น จ งได ช อว าถนนค ร ก ป จจ บ นเป นท น ยมของบรรดาค ร ก น าท านชม ว ดไป เหล ยน (ว ดดอกบ วขาว) เป นว ดซ ง ม ว วท วท ศน สวยงามมาก ภายในบร เวณว ดจะม บ นไดเด นข นไปกราบนม สการส งศ กด ส ทธ ท ชาวจ ไห ให ความน บถ อ ได แก เทพเจ าแห งโชคลาภ, เทพเจ ากวนอ, เจ าแม กวนอ ม ตามบ นไดท ข นไปท งสองข างทางจะม ต นสนปล กไว ตลอดสองข างทาง บรรยากาศร มร นมาก เม อท านได กราบไหว ส งศ กด ส ทธ ภายในว ดครบ หมดแล ว บร เวณด านนอกก จะม ระฆ งไว ให คนท ไปขอพรต เพ อให พรท ขอสมด งท ปารถนา ในการต เขาบอก ให ต 3 คร ง แล วพรท ขอก จะส มฤทธ ผล แวะชมผล ตภ ณฑ ท ท าจากผ าไหมจ นท ม ช อเส ยงโดยเฉพาะผ าห ม ไหมท ห มอ นในหน าหนาว และเย นสบายในหน าร อน และชมส นค ายาประจ าบ านของชาวจ น ยาบ วห มะ สรรพค ณหลากหลายแก น าร อนลวก, แผลไฟไหม, แก ร ดส ดวง, ฮ องกงฟ ต ฯ น าท านส ตลาดใต ด นกงเป ย แหล งช อปป งแหล งใหญ ของเม องจ ไห ม ส นค ามากมายให ท านเล อกซ อ อาท เช น โทรศ พท ม อถ อ, เกมส บอย, mp3, mp4, กระเป า, รองเท า, เส อผ าตามแฟช นตามฤด กาลในช วงน น, ผลไม, อาหาร และขนม จากน นน า ท านช มชาจ น เช น อ หลง ผ เออ ชารสชาต ด ข นช อของจ น ท านสามารถเล อกซ อฝากคนทางบ านได ร บประทานอาหาร ณ ภ ตตาคาร พ กท JINJIANG INN HOTEL หร อเท ยบเท า 3* ว นท สาม จ ไห - เซ นเจ น- ช อปป ง หล อว - Happy Coast -ชมโชว น าพ ประกอบเพลงแสงส เส ยง เช า ร บประทานอาหารเช าท โรงแรม น าท านเด นทางส เซ นเจ น น าท านเด นทางส ท ช อปป งท Lowu ส นค าราคาถ กแหล งใหญ ของเซ นเจ น ซ งคน ไทยร จ กในนามมาบ ญครองเม องไทยม ส นค ามากมายหลายหมวดหม เช น กระเป า รองเท า นาฬ กา เส อผ า ให ท านได เล อกซ อเป นของฝากส าหร บคนท ท านร ก และต วท านเอง น. บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร สมควรแก เวลาน าท านส Happy Coast ด นแดนแห งความส ขร มทะเล สถานท ซ งต งอย ในย านธ รก จหล กของ เซ นเจ นเบย พ นท ประมาณ 125 ล านตารางเมตร เป นโครงการท แสดงถ งว ฒนธรรมด านท องเท ยว, บ นเท ง, ช อปป ง, ร านอาหาร, โรงแรม, สโมสรต างๆ มากมาย พร อมก บชม โชว น าพ ประกอบเพลงแสงส เส ยงท งดงามตระการตา ค า ร บประทานอาหาร ณ ภ ตตาคาร และน าท านเข าส ท พ ก พ กท SHANSHUI HOTEL / FX HOTEL หร อเท ยบเท า 3*

4 ว นท ส เซ นเจ น -ฮ องกง-ว ดแชกงหม ว-ว ดหว งต าเซ ยน-ร พล สเบย - ช อปป ง-กร งเทพฯ เช า ร บประทานอาหารเช าท โรงแรม น าท านเด นทางส ฮ องกง น าท านไปเท ยวชม ว ดแชกงหม ว หร อว ดก งห นน าโชค ว ดน ต งอย ท ต าบลซ าถ น ซ งถ อเป นชานเม องของฮ องกง เป นว ด เก าแก ของฮ องกง สร างข นเม อ 400 กว าป ผ านมาแล วในสม ย ราชวงศ ช ง ข นช อล อชาในเร องความศ กด ส ทธ ในด านของ โชคลาภทร พย ส นเง นทอง โดยม ร ปป นเจ าพ อแช ก ง และ ดาบไร พ ายเป นส งศ กด ส ทธ ประจ าว ด ต านานเล าว าในช วง ปลายของราชวงศ ช ง แผ นด นจ นเก ดกล ย คม การก อจลาจลแข งเม องข นท วประเทศ และเหต การณ น ได ก อเก ด บ ร ษชาต น กรบท ช อว าข นพล แช ก ง ท ได ยกท พไปปราบปรามความว นวายท เก ดข นแทบท กสารท ศ และ ท านเองก ได ช อว าเป นน กรบท ได ช อว าไม เคยแพ ใคร เพราะไม ว าจะยกท พไปปราบกบฏท ไหนก จะได ร บช ย ชนะเสมอ และดาบค กายของท านก ได ช อว าเป นดาบไร พ ายเช นก น ดาบไร พ ายของท าน คนจ นถ อว าม ความ เป นมงคลในด านของศาสตร ฮวงจ ยในเช งของการต อส เป นอย างส ง ธนาคารแบงค ออฟไชน าของฮ องกง ถ งก บจ าลองดาบของท านไปก อสร างต กส าน กงานใหญ ของธนาคาร ท ม ช อว าต กใบม ด ซ งเป นต กท ถ อเป น ส ญล กษณ ของเกาะฮ องกงเลยท เด ยว และว ดแชกง ย งเป นท มาของจ ก งห นน าโชคท ม ช อเส ยงของวงการการ ท องเท ยวฮ องกง ท ไม ว าท วร ไหนท มาฮ องกง เป นต องเล อกเช าเล อกซ อส นค ามงคลช นน เพ อเสร มสร าง บารม และศ ร มงคลให ก บช ว ตด วยก นท งส น น าท านเย ยมชม โรงงานจ วเวอร ร ท ข นช อของฮ องกงพบก บงาน ด ไชน ท ได ร บรางว ลอ นด บเย ยมยอด และน าท านเย ยมชมสม นไพรจ น ซ งถ อเป นส นค าเพ อส ขภาพสามารถ เล อกซ อเป นของฝากแด คนทางบ าน น าท านส ว ดหว งต าเซ ยน (คนจ นกวางต ง จะเร ยกว ดน ว า หว องไท ซ น) เป นว ดเก าแก อาย กว าร อยป ท ไม ม ว นเส อมคลายไปจากความศร ทธาของประชาชนชาวฮ องกง ส งเกตได จาก มวลชนจ านวนมากท มาส กการะ หร อแม กระท งคว นธ ปคละคล งไปท วบร เวณ ท านเทพเจ าหว งต าเซ ยน เด ม ท านช อ "หว องช อเผ ง" เป นมน ษย เด นด นธรรมดาคนหน ง ท ม จ ตเมตตาต อชาวโลก ท านม ความกต ญ ต อพ อ แม ส งมาก และช วยพ อแม ต งแต เล ก ท างานด แลเล ยงแพะ อย มาว นหน งท านได พบก บน กพรต และน กพรต ได ชวนไปศ กษาร าเร ยนว ชาบนภ เขาไกล ท านหว องช อเผ งก อต ดส นใจตามน กพรตท านน นไปศ กษาร าเร ยน ว ชา ท านขย นหม นเพ ยรเร ยนจนบรรล จนท านสามารถเสกก อนห นให กลายเป นแพะได เม อท านได ร าเร ยน ว ชาจนถ องแท แล ว ก อได ลาอาจารย ของท านกล บมา ใช ว ชาความร ด านสม นไพร เพ อบ าเพ ญประโยชน เด นทางร กษาประชาชนจ นท เจ บไข ตลอดจนผ ท เด อดร อนไปท วท กสารท ศ เม อเก ดโรคระบาดใหญ ใน ประเทศจ น ท านหว งต าเซ ยนได ใช ว ชาการแพทย จ ดยาสม นไพรให แก ชาวบ านเพ อต อส ก บโรคร าย ตลอด อาย ข ยทองท าน ได ม ล กศ ษย มากมายท เคารพท านและร าเร ยนว ชาจากท าน จวบจนประชาชนต างยกย องให ท านเป นเทพหว องไท ซ น และได ต งศาลเอาไว เพ อกราบส กการะ บ าย ร บประทานอาหาร ณ ภ ตตาคาร

5 หล งอาหารน าท านเด นทางส ฮ องกงลอดอ โมงค ใต ทะเล ชม ท วท ศน รอบเกาะฮ องกง ผ านชมย านธ รก จการค าต างๆ อ น ท นสม ย น าท านส ว คตอเร ยพ ค เพ อข นชมว วบนเขา ว คตอเร ยพ ค ชมความงามของอ าวฮ องกงท สวยงามเล องล อ ไปท วโลก ถ ายร ปก บต กส ง 3 อ นด บของฮ องกง ช นชมก บ ว วท วท ศน ของเกาะฮ องกงส กคร แล วน าท านส ร พ ลส เบย Repulse Bay ซ งช ออ าวน ได มาจากช อเร อรบของอ งกฤษท มาจอดเพ อร กษาการณ อ าวอ าวด านน เป นอ าวน า ต นซ งได ร บความน ยมจากคนฮ องกงเองท มาเท ยวพ กผ อนใน บรรยากาศแบบป คน คชายทะเล แต ท น าสนใจค อด านหน ง ของอ าวม ว ด พระพ ทธร ป และเทพเจ าต างๆ ก อสร าง ประด ษฐานไว มากมายตามความเช อถ อศร ทธา พระส งก จ จาย บ ชาเพ อความส ข, เจ าสม ทร เทพเจ าแห งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ าแห งความม งค งเหล อก นเหล อใช ม เทพแห ง วาสนา เทพแห งดวงชะตา รวมท งกามเทพ ท ม ว ธ การเส ยงทายด วยด ายแดง และอธ ษฐานด วยการล บคล า ห นก อนกลมอย างต งใจ อ สระท านส กการะส งศ กด ส ทธ ตามอ ธยาศ ย ณ ท แห งน ค ออ กด านของเสน ห ท ค นพบได ไม ไกลเลยจากใจกลางเม อง จากน นน าท านเด นทางส แหล งช อปป งท ย านจ มซาจ ย ถนนนาธาน ซ ง เป นแหล งรวบรวมส นค าแบรนด เนมจากท วท กม มโลกท านจะได เล อกซ อส นค าประเภทต างๆ อย างเต มอ มจ ใจ ไม ว าค ณจะม รสน ยมแบบไหนหร องบประมาณเท าใด ศ นย การค าช นเล ศของฮ องกงม ท กส งท ค ณต องการ ศ นย การค าท กว างขวางเหล าน เป นแหล งรวมห องเส อท จ าหน ายส นค าแบรนด เนมของด ไซเนอร นานาชาต ช อด งจากท วท กม มโลกอ กท งย งเป นท ท ค ณสามารถจะอ มเอมก บอาหารช นเล ศบรรยากาศหร เล อกอร อยก บ ร านอาหารรสเด ดของฮ องกง หร อเล อกช อปป งท โอเช ยนเทอร ม น ล แหล งรวมส นค า Brand Name ช นน าท ม ให เล อกชมและ ช อปมากกว า 700 ร าน อาท ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI DKNY MARK & SPENSOR ของฝากค ณหน ท Toy s Us น. ออกเด นทางโดยสายการบ น คาเธย แปซ ฟ ก เท ยวบ นท CX น. ถ งสนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ ขอบพระค ณท กท านท ใช บร การ

6 อ ตราค าบร การ 8-11 ก นยายน 2558 ราคา 11, ก นยายน 2558 ราคา 11, ต ลาคม 2558 ราคา 11, ต ลาคม 2558 ราคา 11, พฤศจ กายน 2558 ราคา 11, พฤศจ กายน 2558 ราคา 11,888.- พ กเด ยว จ ายเพ ม ท านละ 4,500.- หมายเหต เน องจากราคาน เป นต วโปรโมช น ต องช าระเง นท งหมด 3 ว นหล งจากทาการจองพร อมส งส าเนา พาสปอร ต ** ราคาน เป น ราคา โปรโมช น ช าระเต มจานวนภายใน 3 ว นหล งทาการจอง พร อมส ง ส าเนาพาสปอร ต** อ ตราน รวม ค าต วเคร องบ น และภาษ น าม น กร งเทพฯ ฮ องกง กร งเทพฯ / ค ารถโค ชปร บอากาศบร การตลอดการเด นทาง / ค าอาหาร และ เคร องด มท ระบ ไว ในรายการ / ค าท พ ก 2 ค น / ค าน าหน กกระเป าเด นทาง ท านละไม เก น 20 กก. / ค าบ ตรเข าชมสถานท ท องเท ยวต างๆ ตามรายการท ได ระบ ไว / ค าประก นอ บ ต เหต ในการเด นทาง 1,000,000 บาท (ข นอย ก บเง อนไขของกรรม ธรรม ) / ม คค เทศก บร การตลอดการเด นทาง อ ตราน ไม รวม ค าท ปไกด ท องถ น 600 บาท คน/ทร ป ***รวมตลอดท ป *** ค าท าหน งส อเด นทางไทย และค าธรรมเน ยมส าหร บผ ถ อพาสปอร ตต างชาต / ค าอาหาร และเคร องด มท ไม ได ระบ ไว ในรายการ / ค าธรรมเน ยมกระเป าเด นทางท น าหน กเก น 20 กก. / ค าใช จ ายอ นๆ ท ม ได ระบ ไว ในรายการ เช น ค าซ กร ด โทรศ พท ค าม น บาร ฯลฯ / ภาษ ม ลค าเพ ม 7% และภาษ ห ก ณ ท จ าย 3% เอกสารท ใช ในการเด นทาง - หน งส อเด นทางท ม ว นก าหนดอาย ใช งานเหล อไม น อยกว า 6 เด อน น บจากว นท จะออกเด นทาง - ต องม หน าว างอย างน อย 2 หน า

7 เง อนไขการยกเล ก ยกเล กก อนการเด นทาง 30 ว น / ค นค าใช จ ายท งหมด หร อเก บค าใช จ ายบางส วนท เก ดข นจร ง ยกเล กก อนการเด นทาง 7-15 ว น / เก บค าใช จ าย 5,000 บาท ยกเล กก อนการเด นทาง 1-6 ว น / เก บค าบร การท งหมด 100 % หมายเหต 1.บร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ท จะเปล ยนแปลงรายละเอ ยดบางประการในท วร น เม อเก ดเหต จ าเป นส ดว ส ยจนไม อาจแก ไขได และ จะไม ร บผ ดชอบใดๆ ในกรณ ท ส ญหาย ส ญเส ยหร อได ร บบาดเจ บท นอกเหน อความร บผ ดชอบของห วหน าท วร และเหต ส ดว ส ยบางประการ เช น การน ดหย ดงาน ภ ยธรรมชาต การจลาจล ต างๆ 2.เน องจากรายการท วร น เป นแบบเหมาจ ายเบ ดเสร จ หากท านสละส ทธ การใช บร การใดๆ ตามรายการ หร อถ กปฏ เสธการเข า ประเทศไม ว าในกรณ ใดก ตาม ทางบร ษ ทฯ ขอสงวนส ทธ ไม ค นเง นในท กกรณ 3.บร ษ ทฯม ส ทธ ท จะเปล ยนแปลงหร อส บเปล ยนรายการได ตามความเหมาะสมบร ษ ทขอสงวนส ทธ ท จะเล อนการ เด นทางในกรณ ท ม ผ ร วมคณะไม ถ ง 15 ท าน 4.การไม ร บประทานอาหารบางม อไม เท ยวตามรายการ ไม สามารถขอห กค าบร การค นได เพราะการช าระค าท วร เป นไปใน ล กษณะเหมาจ าย 5.เม อท านได ช าระเง นม ดจ าหร อท งหมด ไม ว าจะเป นการช าระผ านต วแทนของบร ษ ทฯ หร อช าระโดยตรงก บทางบร ษ ทฯ ทาง บร ษ ทฯ จะขอถ อว าท านร บทราบและยอมร บในเง อนไขต างๆ 6.การท องเท ยวประเทศจ นน นจะต องม การเข าชมส นค าของทางร ฐบาล เพ อเป นการส งเสร มการท องเท ยวด งกล าว ค อร าน หยก ร านบ วห มะ ร านผ าไหม ร านขนม ร านจ วเวอร ร เป นต น หากท านใดไม เข าร านด งกล าวจะต องจ ายค าท วร เพ ม ทางบร ษ ท ฯ จะขอถ อว าท านร บทราบและยอมร บเง อนไขด งกล าวแล ว

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย

สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สาร จากผ บร หาร ด วยเลย สว สด คร บ เป นการพบก นคร งแรกสำาหร บป 2556 และขอถ อโอกาสน อวยพรเน องในว นป ใหม ไทยไปพร อมก น เร มต นป ใหม น ท านล กค าและผ อ านหลายๆ ท าน คงจะต องต งเป าหมายท จะทำาส งหน งส งใดให

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8

ร านร กคาเฟ ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 อ านต อหน า 8 หน งส อพ มพ อ สระโพสต ฉบ บท 80 ประจำ เด อนก มภาพ นธ 2556 ISSN 1906-7631 1 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 มกราคม 2556 ตรวจผลสลากก นแบ งร ฐบาลงวดประจำว นท 16 ก มภาพ นธ 2556 ฉบ บท 7980 เด อนมกราคม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2

ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2 ธ รก จท พ กอาศ ยส าหร บผ ส งอาย...ก บโอกาสของ ผ ประกอบการไทย 2 ดร.ร ตนา ปานเร ยนแสน รองผ อ านวยการฝ ายว จ ยและบร การว ชาการ ว ทยาล ยสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา E-mail: rtana@hotmail.com KK Annual

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง สว สด ค ะท านผ อ านท กท าน เด อน เมษายน เป นเด อนท ม ว นหย ดยาว 2 ช วงด วยก นบางท

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล.

LIVING OUTDOOR ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. ร วมล นร บ Kiehl's Bath and Shower Liquid Body Cleanser Lavender ขนาด 250 มล. www.facebook.com/aroundmagazine instagram: aroundonline APRIL 2014 OUTDOOR LIVING ส มผ สช ว ตกลางแจ งในแบบ เคน-ภ ภ ม พงษ ภาณ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก facebook.com/lokwannee twitter.com/lokwannee ป ท 16 ฉบ บท 3990 3987 (515) (512) ว นพ ธท ว นศ กร ท 28 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ชน กป กหล

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น

โปรแกรม ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น โปรแกรม คอร ส ภาษาจ น ม อาจารย ท ม ประสบการณ ทางการสอน ซ งจะช วย สอนน กเร ยนตามพ นฐานของแต ละคน เพ อเสร มสร างโอกาสให น กเร ยนได ใช ภาษาจ นในช ว ตประจ าว น คอร ส ว ฒนธรรม น กเร ยนสามารถเล อกเร ยน การละเล

More information

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information