KPITIKON KAI BIBAIOrPAcDlKON AEAorlON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KPITIKON KAI BIBAIOrPAcDlKON AEAorlON"

Transcription

1 KPITIKON KAI BIBAIOrPAcDlKON AEAorlON XQVt10t1;op.ov A. IlanaaonovAov (t) 'AQXLE:ret(1')(O:reOV 'A&'l]vWV 7tat :reag'l'j\; eeaaaao\;, eig'toqla 't'ij\; "EKy.A'l')O'La\; Av't'LOXELa\;. X QL G 't 0 - Cfl 6 Q 0 'U B' IIa:rea ')(at IIat'QLaQXo'U Jl.FQLJl.VU r Q 'l'j Y 0 Q t: 0 'U II a:re a Jl. L 'I. a Tt I.. Kat}'l]')''l]t'oii 't'oij IIaVE:reUl't''l]Jl.LO'U, AKaB'l')Jl.a'Lxou. 83ttJl.ErEroQYLO'U TQLavt'aqrtlUaK11 (:re. e.), IIQoAoy0\; r Q'l] Y 0 Q to 'U II a:re a,- Jl. L'I. a 'tl (GSA. tt' n', j1.e't'tlq>rorot''lj3ttwv 't'oij XOQ'l')yoiJ Kat toij G'UYYQaCflEro<;. XaQ't'O'U toij KALJl.ctt'O<;. t'oij IIa't'QtaQ'l.e o'u AVnO'l.ELct<;Ka't'a uvayqctcfl11v 't'aw 'EnLGK03tWV S3tt AV(X(J'taO'LO'U A', XQovoAoYLKou :relvako\; t'wv IIalQtaQXwv 'AV't'tOXELa\; e1ft tij t'ij.; XQovOAoytKij\; O'EtQCi; t'ou ava 'l.eiqfl<; 6QYO'U, Kat KfL't'(XAoyo'U OVo- Jl.a't'rov). eo YQaCflrov t'a\; YQafJ.Jl.a<; 't'ct'ljtct<; EtVE EUt"UXTt\; ot't lilv 3tAO'U- CLCW GEtQav troy fj.eq'jl.vu alj't'oij fj.bxqt 't'ovae B'l')Jl.OO'LS'Ut}BVt'ro.v 'Ka't'aAoL3trov ave7tm't'rov XELQoYQaCflrov 8KKAl1GtaGt'tKo'LO''t'oQtKij\; K'UQLro\; UA'l'J\; t'oij aetfj.v'tlcrt'o'u AQXLS:reLGKO:reO'U XQ'UO'oO''t'o!lo'U. a't'tva ata K(It'SAL:resv uu't'(p :reqo<; 6KaOO'LV, i]a'uv'l]t}'l] va 8:rcLGt5lj1u ali] 't'ij\; B'l'JfJ.OO'LSUO'Sro\; 't'ou QV't'ro;; 't'ollt'o'u sq'yo'u :reeql 't'ij\; 'EKKA'l]GLa\; Avno'l.ELa<;, FL\; tttv G'UYYQIXCfli]v't'oii o:reol:o'u fjcrxoasl't'o e:rel 6't'l'J Jl.E'ta 't'oii El\; :reav'ta\; yvroo''t'oii t'tlao'u 'to'u :reqo<; O''UfJ.:reA'l]Qro- O'LV t'oij KUKAO'U 'tij\; to''toqtix\; 'troy Ka'ta 'EKKA'l'JGLroV at' ELI)LKroV :reeqt SKaG't''l'J\; 8:reLcrt'l'JJl.0VLKWV Jl.ovoYQatpLrov, cq\; EtVS yvroo''tov, Ka'ta fj.bv 'toy XQOVOV t'ij\; v 'tij LSQOO'OA'UflLt'LKij eeoaoylkij 'tou al3uo'kaa(a\; u:re' U1J'toiJ t'ov Jl.a{}'!]Jl.ut'O\; t'ij<; 'ExKA'l'JO'. 'IO't'oQLa\; 11<J'l.0- Asho :resqt t'f)v G'UYYQatpTtv 'tij\;'io't'oqla\; 't'ij\; 'EKK1.1)O'LU\; cleqoo'oaujl.rov, ihco av (J'UJl.:reA'l'JQwO'a\; emaroke Kat'a 't'ttv Jl.S'tB3tELt'a ev alat'ql- 't'0'u' 8K 3taQaAA'l]Ao'U a' OJl.ro\;(J'UAAByrov Kat 'tttv ala t'nv L(Jt'OQLav Kat t'rov Aomrov 'EKKA'l'J<JtwV VA11V, tal:ro; {)'t'c..'u sykat'e(j't'a{}'l'j OQLO'ttKro\; 8v 0 A {}'!]yal\; en; t'akt'tko\; 'tij\; rsv. 'EKKA'l'J<J. ei(jtoq'a; EV t'n esoaoyl7tn t'01] IIavl':JtL(Jt''l'JJ.A.Lo'U AIt'l')vrov, alaa8xt}et\; t'ov A. LlLOJl.'l1a'l'J K'UQtaKOv, t'(p 1920 toy!ltqw'tov t'0110;l' t'ij\; 'EK:' KA'l'JO'La\; 'tij\; ceaaaao\;, en;'aqxl83tl(jxmto\; a' sha A&'l'Jvwv t'(p Jl.BV M- SroKS nlv 3tsQI. 'tou K'UQLAAO'U Jl.8yak'l'Jv a{hoi) fj.ovoyqatpl(xv, Jl.s't'a aledav as t'ttv ci<jt'oqlav t'ij\; 'EKKA'l')O'LU; ajl.tpouqa a'l]- Jl.0(Jt8'Ut}svt'a 8Y XOQ'l')YOUY'tO\; 't'01] MSASteo'\!, 3ta- Amoii aut'oii fj.a&'l'j'toii. 'Ev 't(p vo; O''UAAsyU {)A'l'JV 3tQO\; (J'UYYQatpTtv t'ij\; CIO''to- Qea\; 't'ij\; 'EKKA1'](JLa; A Y'tLO'l.ELa\; :reoat..akl\; Jl.OL a'u(jtpoq'av ata. 'ta\;.a'u<jkoala;, 'ta\; 03to(a\; :reeqt(j(jot'sqa\; XeLt'a 'ta\; AOL3tO;\; (J'UYYQatpa; 'to'u, StOt't. BLUQKW\; :reqo(jsxqo'u8 ItQO; K8va, 3tQO\; 3tA'l1QroO'tv,t'rov o:reo rov d1 'O- 't8lt'0 8V't'OYWt'SQO; 3tV8'UJl.a'ttxO\; Jl.OXt}O\;. Ka'Ca t'ttv StaQKSLllv 'tij\; t'0 3taQu1 OVOV t'0'u fjto(j'tl My alb- (\.,,,. _Q.' I 1 z I. I \,8'CE t'ov OV 8!1tlh.r'UfJ.8L XQovov u3tqo<jk01 'tov (JUYYQatpIK'lv SQY«<JLav. M8'ta 't'1)y 6KaOcrtY t'oii!ltsql BQYO'U ilyqatpe..9eoaorla» T6!lOC; KB' Teuxoc; 1:1' 43

2 x(no:,;oii j 936 to'll EY Eqn)a'U'X,utov,;a ll11tq(j1ro- At t'l1v TCQ. tep Eh;ep 8Lon 'l1-omx11ae va qlsqql K(d. va 8'l1flO(l"LEU<1W 'to TCOAUIlOX.{}OV toii,;o sqyov. TroQa IlE : QoiiIlCU'iQ'Qvo'O. M'6iL( 6H't{)lhto VVK';EQWWV wqwv TCQO:; IlEA8t11v. EtV(U 8" EV(lLmpsQouOlX i) 'LatoQLa 1p1J.'crtov':i;Q'v t9i)7, ',i', I qn'rocriov:, ".., 1dhM,ta tou f'llt'ljl(,'l1!la i]t'jv.xo\;,..»,; ',Kilt 1\11- :ril wv. Kin. BO'IJAO\; Il'UQLwviiaXOA11!1Q;1;Q)V..».. KIn.xa'ta. :t9ii,u-o:t'ov 'toy',a\1l;6'v.:«'.':. i1n:q i).o!lto(a:n:ql>1t(lml ae 'to 3tAsta't()V %at. -1,QOVq\;l. JtQOKEL:t'CtL 1 01'0-0:, to: QTCO'j;OV vaativax{}ii 8Y 't(tlc;:th13alo{hlkcttl,; Ev- J?,a,,'to TO lha: 't11y 1:0!lQiJ.,E,v,A I? BE,V U3tq.Q'X,EL, EV 11a-,.. :,",Patro16ghl Ori. is., 1LqaaxaAW av i'muqxll ;4>y %at '. ili! TCro.AWy,;a,L. \!:'QVQY.")}'".'..'..'.,:..':...',.,...'t,6v.:i13:uvlI:{}q va:<viqli dc; 3tiQCts..';0 '"... )1l0AOflut11\; J111:.. :ro'u,x(ltq;tqlj:t..9ij.evoi;, ".3tEQL.,. '{av '1;QV BLa..1;0:, un:eq. "ets'j;q....'.,ojtw; QIllY.,'t,TC(jlQB"iO*'ro ' >tj.(x{}yttti'y'to'lj..!:pla.oyil6ta :efl;.' i'i'''''vllnm'. w; rrmt)llf.l\' ;19, fp.u!lcq:a,: u,:"b''lctll.'l1l.y!,! '

3 Et; 't'0 't'sao; 't'fj; 1taQoVcf11; B'KMcrEro; 'Ka.taAa[.1.- 't'a; crea aa.; a'-ae'. ".,',.,.Mv va B%acOcrU to SQYOVO 'talo;. To twv %ELQoYQacprov, troy [.I.Etq :nlv 'teae'uty)v 'cou [.I.UKctQLO't'Oil sit; [.I.OU, Enl. [.I.a'KQov as[.l.s ifjt; 1';'KMcrsro; tou. scpo ocrov s:n:qs:n:s va 'at 1tQo;:;tavtijV!isyaAai.act- 1tfivm ala toy [.I.syciv tou oy'kov. 'Ex toil [.I.E &KSVrotOt; s1;:; SUYQEcrLa; 1tdA«LO;' j.tev' f.l.u-&rjt'l)r; toil XQuO"ocrtOf.l.OU, Kal. SltOt; 5s V1tO.tq> aln:q> 5L5acrxaAcpB" 'tu TOU as (PLAdt; KaL cruvayrovlqnldv' 't'ei,)' i'veuflci.:tl'kq)' twv 1m' IIa't'QLftQl.F()Lt; ; rtavi'rjkovtlxe'tlclt; :n:ou S1tl 't'ov CPLAOf.l.OucrOta't'ou ncha' xcii. IIiti'QidQt;OU AA:s;a A' alsu{}uvof.l.evrovavo :n: QLOaL'KWV «'EK'KAYJITLCLcrtL'KOU <i>ugou» 'KaL «IIavraLvou». 'H A. 8.' M;, i'oal<; rb; tq> dv8kolvo>o"a, 't'o' a;rouacttovtouto 'JiA'i]QoM't'rJ!1a tou,aalj.1tqoil '1J.Ix.;;a)18o'rot;[.I.oi. 8(51]- ',roo"!'votl auto; svx,aq(atcot; tijv' 6x50crLV. O{h:co, x,aql; dt; tautrjv:n:a't'qwqx,lkijv x,oqrjylav, f.l.sv'ekxayjtjla'avtto'xslat; ch(oxti{. 1tAtiQiJ at,.djt;eio'toqlav &1t0 tfj;:; O"o<pfjt;YQacp(5ri;:; "ou 'p.ovrl.atkov to"'t'oqlx01i 't'1lt; 'Oo{}oM;ou' 'EKKArJo(a;, n:a' oo{}ii(5o;og'8s0ao- YLa crs[.i.vvvstat 1tAOUtlt0f.l.EVrj 'Ka1 ald tou E;OXOiJ toutou sqyou't'qu am3tf.l.ou &vucrta'k't'ou {}sqanovt6t; '.', ', To sqyov u:rtaq't'cts't'at 8'K tqlrov '1t QLoBcov. Tout'wv,f)nQcOtrj:n! QLA.ftf.l.- aqxacav LcrtOQ(av tijt; 'EKKAYjaLa<; 'AV't'LO% Lat; (35-'-':451)'Ev tqlcrl. KscpaAaLOtt;5QttovtaL ta 'tij;:; t3quasco; 't'ij<; 'Ex.KArJO"Ca<;'A V'tlox,sLa<;;LlitO- Qo;;vraL ot BV tatt; X,OlQaLt; aihij;:;atcoyf.l.ol, ft 5taaoott; tou XQLO"naVtcr[.l.oi\ft Sf.l.qluvLatt; 'troy «YVCOcrtL'KroV». IIavAou tou Kat tou &'QELd.VLcrf,l6U Kal BV aqamt; 't'oti 1tQsciSUtSQou 'Icoavvo'iJ LOU XQVO"odtoW)\) (tjea.. 3:...328). 'Ev tii asuteqq: 1tsQloBcp si't'l {}stat EV nev't's KScpaAdCoit; fi [.I.soij LatoQ(a 'tfjt; 'EKKA1]O'Lat; 'AVtL0XSLat; (451'--1517), 6 a.a.cp1jyl1l't'at 't-t)v Sx. 't'oti f.l.0vocpucrli'lcrf.l.011 atalql':inv aurijt;. 'so:cot'sqlkl}v 'tfjt; dvttox,tkijt; 'EX'KArJcrLa;:; &1tO troy &QXrov 'tou a' [.I.EX,QL tsao'ut; 't'oti at' XCtt(f.. atamv 'autfj<; BnL 'tfjt; 1tQcO't'Y]t;' SV dqaso%qci't'la<;, siel. aih6{}l ataalvoq{}coo'sco; tfj<; KCtLtij;:; rj,e't' 'troy cr AttOUKL5wv, 't'rovcpquyx.rov Kal. troy [.I.(lf.l.8AOvxmv(crsA ). T'I)v'rQ(- 't'l1v, tsao';, 1tsQtoaO'Y 1tAYjQOt ft vsa LcrtoQta,;fit; 'E-XXA.YjcrL(l<;'Avti.0XsLa\;'( )' 't'asv autumo 'KEcpdAaLa' 1tQaY[.I.atEVOYtat :7tsQt't'fj; UVW1UYXQOtlltijt; 'E'KKA.rJcrLat; BV f.l.so"qi trov BvaQx,'ii ' 'tfj<;,;ouq1toxqa't' q.;" avcof.l.aalrov, 1tsQt 't'fjt;s!'t; PcoO'(av f.l.s't'asaa!,:co<;,'t'ouiiatqldqxou 'Io:iaKsl.fi,' E' Kat :n:sql.''lro'v (l1caqxrov 'SV'A :n:1ibujirinx.ijt;'avo.yevvl1drm;.,, VEaL 3La.LQ crsl't; BY tn dv1:lo%lkn troy 'ht KOU {}Qovou OAS{}QLroV 3LSKaLK'llcremv Ka\'t'ij<; BV A.CmVL'Kij; :n:qo:ttayav- /)a<;, rbt; Kat B;to'tOQrJcrtg troy teasutatmv U1tSQ 'tiit; '0i:1{}ba6;L'a<; &yrovcov; 'troy EV 't'q> 'A?tal' tijso"uyx,qovou o-tiyxtn1:ms'ro; i:fjt; 985.:..: a.'..c:..:,a.8').' '. ' '., ElvE, 6r.tOAOyOU[.I.EVWt;, ctxqrot;bv(5lacpsqouo'd 'S'V O"tcp ';O'lhCPBQYCP E;tcr';OQ'l'jcrLt; 't'rov tu%roy't'fj; BV A.6yCP BKtL{}S[.I.EVrJ[.I.Sta s1t; toy {}soaoyt'kov 'Kocr[.l.ov;Uav" f.l.ou toil aolatllou 1tQfflittSQuQx,o'i,. XUQLt; sts 't'ocroy'y6vtjj.o'v. -,- '.\.., 67i

4 S'KXAl)crLaO't'L'Ko'iatOQL'Ka!: IA-SASta; &'q>oo'looo'lv 1'OU 8La:n:Q63tSatsQOu 1'rov :n:aq' ilia-lv X'KA'Y)O'LaO'''CL'KOOV La"CoQLoYQaq>oov, il 'Ex}!'Al)O'ta "Av1'LOxsLa!: &':n:o'ktij 8La'tTj; un;' ihplv illa-o)\' "Co [a'to 1A-V'YJIA-SLOV ita l)uxola-sita 8s s;s'uqstl'o suxoala a1'.ttou 1'1}v XcXQw 1'OU 'E'KXA'l1O'La; A"1'Loxs(ae; oqito- M;O'U:rtOLIA-vto'U. rphropiol: nanamlxaha Fr. Notscher DiePsalmen (Die Heilige Schrift in [Deutscher Ubersetzung) EchterVerlag Seiten).-H. Junker Das Buch Job (1951). 103 Seiten. V. Ramp Sitach (1951). 145 Seiten. Ta IA-sta f Qya 1'i1v 1)()l) SmXVSLA'l1IA-IA-SVooe; &1t0 1A-V'YJIA-OVs'UitsLO'av XftL u<p' illa-oov vsav 'Kat O'uYXI'XQOVUTIA-SV'l1V YSQllavu!.1}V (QooIA-ULO'KUaO/,.L'X.1}V) IA-s1'a<pQaO'LV 1'iie; II, Am- &!lxrje;, &no 'tou Ex80't'LXOU 1''l1e; OLKO'U Echter Bibel, ll'tle; ElvaL Eq>oo8LUO'IA-8V'Y) IA-s'ta O''lJV'tOlA-oov 'SLO'ayooyoov 'Kat 8QIl'Y)VS'U1'Lxrov axoacoo\', To :rtqrotov 1'oov dvoo'tsqoo O''Y)IA-SLO'UIA-SVooV 'ts'uxrov :rtsqlsxsl 1'1}V 'troy P 0.).- pow S1tS;6LQyaO'IlSvllv un;' autou 1'ou sxmto'u 'tij; O'sLQii!: 1'au1''l1; 'Ka3l)y'l1'tou Notscher. IIQo1'aO'0'6'taL 'tou 0/.0'11 EQyo'U,rtvita &V0IA-OAOYSL.ClL il &'A1)%SLU, O'tL «:rtiio'a &1I:0'tEASL 1'OAIA-'Y)lla, 5:rtsQ 'KaL E1tL 't'o IlsYLatTl :rtqoo'1taitslq: xat suo''uvsl811a(a slval &'Mva'tov va. E1tLtUXlI EV1'sAro»xai. (hl 1'oi:i'to «8SVLo'XUSL :rtsql omsvoe; f QYo'U "Coo'outov, oo'ov :rtqoxslia-8vo'u :rteqi. 1'il!: 'AY. rqclq>ijp>; <lemmu :rtsqi. 1'ije; :rtol1)- asoo; 'Kat :rtsql 'tou 'tl'tao'u 1'rov Po.lp.ii)'IJ, fie;.0 :rt6qlsx0ia-svov stval IlSV vsco'ts- QOV 'toov VIWooV 'Ka!. 1tQoo'suxrov, U1tSQSXEL 8" 'Ka1'cX 'ts AOY01'SXVLXilv XClI. 't1}v itq'l1o'xs'ut'lxilv &;(av. eo a., Xft(1tsQ dv1)xoov IA-sta.rov auvsqyatrov to'u st\;' 1'ilv XOQ6Lav 1'WV ASYOIA-SVooV :rtq008s'u"cl,)(rov QoollaLo')(aito- ALXroV itwi.6yoov, 8hs'tUL l'slloo; 1'1}V V1taQ;LV ou ""ovov 8au'i"CLxrov, dam Xftt :n:aatlw-reqoov 'tou Aau'L8 'IjIClAU.rov, 'Kat &'vayvooqltsl 1'itv 8Uo'X8- QSLaV1l:QOe; xclitoqlo'il0v :n:oaarov 'IjIClA""roV. "E1taXOAouitsL fj IA-s1'uq>Qam; 1'rov 'IjIClAllrov ste; ttjv YSQlA-aVL'KtJv YAroaaav, :rtqotcxo'ae"cal a'uvtola-oo- 1'u't'l') slauyooyit :rtsq!. trov :rt2qla1'anxrov 8xciatou 'IjIuAIA-0U EV 't'o o'xllo'sl au.ou :n:qi\e; K. 'Kat xu1'ooitsv 1'oii )tslllllvo'u :n:aqat(itsv1'at 8LOQitcOo'SLe; 1'OU u:rto 1'oil Notscher, :rtqo'lov Ilcu!.Qrov IA-EAS1'OOV xat :n:slqae; 'KQLtL- " '''''I.IIL. 8tL as xa). Ta d:n:n axoalfl 1tQaYIA-(lnxov :!tsqlexo""livo'u.!!""'l"i"'"'tlxilv alav to 1'o-u {mo 1'oil )tait'l1- itlly'l1toii Ramp. )tat BV1'aiiita staayooy1), as il IA-E't'C( tlvoov'kql't'lxrov 8LoQitcoO'eoov 1'OU XBLf.l.SvO'U xat O'xo- ALroV. eo O''UYYQaq>EUe; 1'O-U :n:qco.ou 1'i1v :n:sql O'LV ex :n:aaalotat'l1e; u<palvsl :!teq). autil" 1'0 )tal itq'l1o'xs'lj"clxdv lleyaaovqyllwl 't'ou, tov Or::OLO'U.0 itll!joa stval il it 08L'KLa. ed a'uveyqcl<p'l'} 8s to!josta. tilv 'tovto Ku'ta 1'ov. J. Ils"Ca tov "Ists'KL1lA, xata 1'oue; xat 8i1 :n:sql1'o 400 1I:.X.,1}V ywj)-

5 t(hhn;o.; 1\ XOQ'U<paLU SV tii nuyxoo'illq) {}SO'L<;, 41'; j,tovlilo'u /l6tqo'u tou uljjo'u'; tou AOYOU (Der Masstab fiir das Erhabene). To nuq6xel naelova.; 8QIl'l'JVE'UtLXf!'; ()'UO'XEQsCa.;. roy aqo'l'; xuta to'll N. 8JtttlLwxt6u llaaaov 51' bq&i].; 8QIl'l'JVs'UtLxij.; ala tij<; XQL tlxij<; tou XEL/lSVO'U. Kat tij.; 8Q/l'l'JVE'UtLXij<; O'UvtO/lo,; dauywyl], 8V{}U 673 tij; BCBAO'U toil Ietedx JtQotaO'O'stUL on UUt'l'J 8yQa<pfj nsql to 180 n.x. xut /lsts<pqao'{}'l'j nsql to 130 n. X. Ult01:SASL 08 silloc:: EYXSLQL3Co'U JtQCtXtLxij.; <plaoo'o<pcu<; ti'j.; snl tii BaO'EL ti'j.; II. ch tljtu toil BYYOVO'U toil <plaojtov'l'j{}slo'u IlSta<pQclO'L<; tij.; BCBAO'U tuvt'l'j'; nqom- 36L txuva<; xul ()ECY/lUtU VJtSQBOALXOU toil ;n;sqls- XO/lsvo'U uil ti'j.;, noa,) {m03ssatsqu 01100;; t'uvx<lvel 1) BV tii :Tr:SQL' Aaj,tBuvOIlSV'l'J IlStct<PQU<1L<;.cH B:Tr:aXoAo'U{}oilau fa.stct<pqum<; xal. ti'j; tou ycvstul Emf.lSAro<; s;n;l 'tu BaaeL toti SAA'l'JVLXOV xal 'to'u AatLVLXou xat tou a'uqluxoii XSLIlSVO'U a<p' 6'110<; xal 'toij ano tou ave'uqe'{}svt'o<; IlsyCatO'U IlSQ01J<; toii sbqu'cxou :Tr:QW' to'tu:tr:o'u u<p' EtSQ01J. <10, tl BtOvLO'afA.8v aaao'te JtQOXSLllsvo'U nsq!. trov nqo'l'jy)'j3svtwv te'uxrov tij.; nuqouo''l'j<; 8Qf.l'l'JVE'UtLxi'j<; 0'6LQii<; iaxuel xul nsqi. trov fa.sta XSLQU<;. IIQoxsL'tUL nsql <rn:o'u()ulu<; O''UIlBoAi'j<; 01) f.lovdv nqo<; XU'taQtLaLV tau AUOU, aaaa xal n:qo<; nqoaywy1}vtfj<; smat'rlllovlxfj<; xutavol]- aew'; tij.; CAy. a1jilboaij<; n:aa'l'j; JtQoaoxij<; xut f.llil.qo'sw<;. IT, I. MITPATl:HlTHl: Gerhad von Rad. Das erste Buch Mose. Kap 1-I2 9 iibesetzt und erklart. 2 Auflage (Das Alte Testament Deutsch). Verlag von Vandehoeck und Ruprecht in Gottingen (asa. 136). To fa.eta XELQU; nl'qlan:ouoaatov 6L<; ta. xs<p tij; revsasw; 'YJtO/lV'l'Jf.lu tousv t(p n:uvenlat'l'jf.llq),-;ij; Xai:3eABsQY'l'J<; xu&tjy'l'jtov tij; II. 11. von Rad un:o toy tltaov Das Alte Testament Dentsch aslqctv ihtof.lv'l'jilcltwv Sl<; IT. IlLa{}.qx'l'JV, fj; ti'j<; EX()OaLV BV fa.s't aaawv 31 unqen:rov si5lxrov QS1JV'l'Jtrov Exo'UaLv avaacibsl ot xu{}'l'jy'l'jtut V. Herntricb nal A. Weiser. Tov U1 0IlVl]/lato<; t01.ltou nqo- 1;aaastCIL xtev'!).; (O'SA. 7-33). Ev1ta 1\ 1tSO'L<; ti'j; rsvso'sw; BV tu at 'tqsl; a<p'lly'l'jlluttxul :Tt'l'JYUL, 'to {}soaoylxov 1 00' toti KaL 'ta. 8QIl'l'JVS1JtLXa. 'trov tij<; rsvsasw<;. Til'll slo'uywyijv 'tuut'l'jv, a'll xut 0 0''UYYQa<p8U<; uihi'j; EX81UL tij; nsql t6o'0'aqwv JtTlYrov yevlxij<; tov Wellhausen, ()LaXQLVSL IlE{}' lxuvij; V'l'J<PaALO't'lltO; XQL08W<;. XaQux't'l'JQLO'tLX1} 58 'ti'j<; xa'te'ulhjvo'sw; 'tov O"UYYQa<psw<; SLVUL 11 8;ij<; :Tr:uQunlQ'llO't; ailtov V 't(p nqoaoy41, "«O'tL 11 XQL'tLK1} 'trov n'l'jyrov 3sva:rr:otsAsL to 'teab'u'talov ti'j<; (JO<pLU<,;. nqotc{}atm axqlbro; va. to naqov UJtOIlV'l'JIlU» (O'SA. 5). 'EltLO'I'\;; xaqu- Xt'l'JQLO'tLKY) tij; 'tov cr. SiVUL 1\ hsqil tou BV 't(p u1h(p nqoaoy<p. O'tL «'to 3so.; :ltqo<; avuyvc:.oqlcrlv UljJ'l'JAi'j; lla'll BV tii :rr:uauw'tat'tl BUO'LALXU tou 'IcrQuijA enoxu BIl<PULVSL 'lis'uaij enlo't'l'jfa.ovlxot'l'j'ta» (a. 5). To'll to1 o{}etsl 0 0'. ;n;sql 'ttl f.l80'u 'tou L' ulrovo<;, 'to'll neqt'to11; 3uo ulrovu; BQu3vtsQov xal to'll eisqutlxov xc:.oal1ta 53Sxut450, ()' Ollw<; SL; 'ta;n'l'jyu; tauta; O''U(.I.neQL).'l'JljJLV ;n;aauwtato\l totoqlxoij

6 1(00,UHii, xat tov' Lqxu:' x.uq<1ltriiiid 'tou Kal toy,{}soaoylxoy isa'oc; :a'lutuinlbuv,s'vl1 touli:;;'1tai}' 6dOV 'T:fJvrt. 8talhllt1jv UltO tow X.SLQOW tou 'Illaou, aqa%at 5QI1llVsta avtfic;'{}as;ali- Tou'"1. XgLdtOU!: :, \ ".,- 'E\):tq,' fj /ls&" 6vaQf.'OvLtO:Otoii' O'1l/l!3atY,EL "*"t 13\1 W 1J;"tO/l til,%a1,dn:oo%tiltouo'i)c;xuqlroc; Etc; touij'qijoxsvtlkou, xat ttsoa'oylxou virii on3sv Tj avf.l1tall,;, to11 ' V'I]/latOC; 1:0Vto'U. (hen tou OltOLOil1CO)'t.;U ej(,elva 31i3ax.{}u, 811tO> tdl' tte{t;,0 uvayvroa't'llc;.....'...',, n. I. MnPATl:IUTHE.', Basil: de- Cesattee.Homelies sur r Hexaemeron. Text Grecet traduction par St.,Giet. Editionsdu Ced. Paris I949 (a: 540). Jean 8ostome, sur l' incomprehensibilite de Dieu. Introdrlction'de F. Damwlou. Traduction et notes de Rob. FraCelier'e. tions,du'cerf. Parisi:95i(a.317).' Homelies Pri8dales. I Une homelie inspiree du traite sur Paque d' Hippolyte. Etude, Edition,et par P. Nautin. Editions dil' Cetf.Patis (a. 203): '...., Ked. ta tq(ctl1!,'ttl tsvxll UVljXOVO'LV stc; s1ddllc; Uno 1:rovat'f}... Amv 'loil:t:cov vq>" ill1mv nsqlan:ov3ctato'\l O'SLQU'\I Sources Cl;d:etien.nes, nov E1JxAsrov r flaal1trov lta-, Xfl1:(l'tat6A8Ul;a'i:a 8tl] Ltibac %at Dani610u Kal' 'Mondesert. Toil ct' :n:qol]yst'tal 6!LTCEQLO'tattO/lsvll.staay'coyfJ tou KCl.ih]YtltouGiet; "tou l'tilqlqnjilo1l I1QYov tou M.. Ba-.','toti tq01to'u 'ttj; a1h:oii,3lisqltrov'ltllyrov. s:ztm;x.(ac; Kal,;ij; 'xat xataatal1scoc; tou ltqw,;o'tv1tov ltsl/lsvov auto\), (('1.,5..1.:..77). "E:n:sim (7S"":'85),slta%OAov-/}s'i: 'to AAAll:' VLXOV'!ls'ta KaL ax;oaccov(s6

7 'ib'v ' XQu0'6ihbj.tovxtir st<;,'i:ov vij<; ei:rtioa:ircqv' PA?!i'l')<;,':.iQ'UY/lct tl 8e oucr'l1; ' QYDil d'iv(ocrtou!1evou ex tit;i!tebltoil ilixa'xa. n;quy!1'utela'<,; 'tou "(68/..:.'13':';2111)'"' stfane n;a(lci.hhfrcn 'to;gaa'ljvlxov 3tQro'tOtU,1;OV %al,.rov BLaqJBQOUOOOVYQa<proy 'tov Xf,LIl8VOU xat s3taxoaoufh:tyaaalxh}j:etu-' 'fo xatiixaelb.al8tn 'twy,:-ctiqat'l-&'s,l8vroy' XroQLWV.ij;Ay. E'tiQou,tJ:LVa%o<;.tOV 'Xat Cl!:AOU vako<; 'X8LQOYQUqJrov',=ttlAa'L&V YvtlLvE,O>OEQroV igul81jqet11q du.",",' ",,"','!',; IItj6x8L,;ai'Jr8QL ojro,ubcicwv BOlp'tnf,tu'tO:lV OX'L f,tovov BLU'tOU<;' auct, xur i:rt'v TIcitQOAOY 'q';i ft'8qt' Buxf]; sqyo" ''l]jiiv xat. va. XUt f,ttl-tr)crlloj;,,,'.' '" I, ' n. i. G; Kitson Cla1'k,'The English Inheritance. ", Au' historidal 'Essay SCM Press London; 1950 (crsa. 184). "".,,>,'Ev 'tct1ji:tlij.ovbyqcltplq. 'tou v'tip Cam brige xa{}'i')yfltou 'tij; elcr'ioq(ct.e; Clark BQ8ti',wYt'dL' U:h:O (()ro;xat rtva88twvvov'tal Ot,f,ts't'a 'tou' XQLo'tLaytcrf,to-c ":ltatidyo'v'i8; 'tij; A O't11.Ve; '{}eo)qof.v'caiiro; 't'l')'tol O'Unr)Q11crLv xat emol-to'uluwi'j; ixolvtovfw;.to8qyov 10 X8(()riAaLrov, <fly BY!lEY 'tip Ct.' 9-12) tl{}b'l:al 'to::'cq6ba'yjf,ta (cr ), sv as TiP B' O'xeo-i.\;, v6f,tou xat BAsu{}8gta; (18-34), BV 'til 1" ytvs'tal AOYO; :n:sqt 'tou :n:aaa.tou xaxatt1j; vea;b'illloxqatca<; (0; a': n;a- (50-.:..63). V'tiP 8' macrnxt] %OLVroVL%rt 64-70),8V '[ip >;tal. (71-88), v ",ip r?wt r( '.at BASU{)8Qra;, (89-138), 8vriP {}' ava,avll'tul 0 t{}' xal 'It' :atrov(139";';'" 169)' xat LEAO; sv;;-ipt' cruvayoy'tat'ttlo"u#sqct:crlj.attt 'Iij; (170--:- 181). eh f,tovo,,/qa(()la CCV.ll, tval ouvt's'tayf,t8v11 f,te'ta 58(0<; 'Kat ital O'U/l:ita{}f((L; :n:qo;'tov. 81JIlBVEG'tata u:n:o 'anal'ktr; )(.al 'tije; ;;e\l11; %QLndjg, 1C(}e3t8' ')\1&:8v?lLdcpSQn xat toy' "EAAllva id'toqti(ov xu\. i)eoaoyov xalxolvomoaoyov '%(Xl Eu;<:ii; va xux,aoqjoq L8vQEro:;xalv«!J;t' A8nho.1tuF '" 'II. " I, H. Olavier L"accesaitroyaume dedieu,'pai'is )., To 1t8Qh1j; BaiJ'LA8La;,(du' E>eoti hfhrov; arlya dillo'tij; H8Vcr ro; 'tou KUQLOU Mv it:ita'ucrav yo: ov '/-t.6vov' tn:; nov :lttcr'twv, aaaa %at '..'tn; BtaVoLug' 'troy {}MAOyro'v..a.Jfto 'troy 'to"n;ttq6vt'0;a!rovo;8uqlcrx-e'tal to, wiito 6V' 'til 'l]/l Q'1jcrLq. 'toov (,taalut(l',:tirt'a,1:11'\1 v',(a'l 8V{}BQ/lOVV3tO n:oaarov s:rtlut'l')1-t6v(()vfi:itocrt'r)ql!;lv 'tijg xij; 6xaoXij; 'CQu9sov.Kat ''tytv sfix,atgta,v' 'va. acrxoalj{}rof,tsv 1tsQl sv,'tli'a6v«'itouvvtj<; (1921):rcQaY!lcct'tiL'!i..trov ;tat ev ewut4l 'ClQ;frQcp M'eYi 'EA':

8 616 ":'lv. 'EYKVl!.Ao:remOEtat;. To {}SI1Cl 'tou'to d:n:o'tsasi: 'to V:reOXfLJ;tSYGV 'tiit; I1EA6't'T); 'tov 6V 'tti ;ll;qg'tso'tav'tlxti ;ll;ays:n:la't't)i1lil')(ti {}soaoylxu axoati 'tou <lltt:reqs;ll;gut; q>lmh't)vgt; Ka{}'T)Y'T)'tGU Henri Clavier. eh a{h't) I1St..8't'T) d:reaq't(ts'tal 6X 'tqlrov Xl'QLroV xe<paaalrov, chv 6V I1BY 'tip a' (asa. 6-33) 't(51:'t)'tst; 'rii; slaooo'u stc; 't1jy Baa. 'tou asg;:; (<plaoaoylx1j 8Qs'Uva :resql 't'ii; a'lsjsrot; 'tij; BaaLA. 'tgu a. :reqo; 'toy av{}qronoy, al :resqi. 'tijt; ol l1a>ta.qlai1gl), BV 'tip W, O;ll;SQ emyqa<ps'tm «0 dya{}ilt; -&rjaa'u- QO<;», YLvstm AOYOC; 'troy 'tsxvrov 'tijc; Baa. 'tou a., ;ll;sqi. 'tijc; dv{}qro:n:oagylat;, xal ;ll;sqi. 'tou -&rjaa'uqoij 'tijc; xal :resql xaql'tgc; xal :resq!. 'toli <pro'toc; 'too Aoyo'U (a ) xal Bv lev 1" Xs<p. dva:re'tvaagv'tatgl OQ.GL 'tijc; ELaMo'U 't1jv B. a., 'to 8. ii I1S'tcLYOLCt, ij :ref.a'tlc;r xal 'to suayy8alov 'tijc; aro't't)qluc; (59-'-103). TSAGC; 6Y.a'U 11:re SQua 11 (H L ( ) 'tal ii ii{}lx1) 'tijc; BaaLAsLac; xal i\ q>ualc; aihijc;. To sqygv xa'taxasls'tal ()UI 't'iic; :reaqu{}sasroc; :1tLVUXroV 'trov XQ'T)aLl1o:remo'UJl.svrov XroQLro'V, 'trov l1.gjl.tlysvo\aosvrov oqroy XUL 'troy XQtlaLfJ.0:reoLOW6vrov Ill) xro- QLrov, roc; xal dvaa'u'tlxov :relvaxoc; 'too :n:eqlsx0fj.'vo'd (1I3.I35). Tilv /)taxqlvsl xll'toxil 'tijc; 'AI'. rqa<pijc;,6v't)fj.eqot't)c; 'tsasla :reilqi. t1jy v:reaqxo'uaav Jl.aALatU 'ti)c; 'tsas'u'tala; :reevt't)xov'ttle't a;, l\luxoaoylxl) %\.tl {}SOAOYLXl) {}sta xal. ii xaaootxl) yaaatlxl) OX81jJSroC; xal b{}sosroc; trov :n:qayi1(ltrov, 'tijc; o'tglac; dqla't0'tsxv't)c;'t'uyx,av5l 0 agq>oc; O'Uy- YQa!psvc;, 6:re1. as 'to'ljt-mc; xal Y1j<pal..to't'T); xq asroc;, xroqi.; 'tgv'tg vu <J1jJl.aLvn :reav'tst..1'j SI..t..SLl\lLV 6:reL!p'UAa;EroV svavn au'riic; b Jl.8QO'UC; BVO; 6Q{}oM;G'U {}SG- 1..0yo'U. O. I. MOPATEH"lTHI! Y"uxo1ovCa Hal teo". MS1..8'tcn 'tgu 'Iv<J'tLtGV'tG'U ta'tqlxijc; l\l'uxol..oylac; xal. l\l'uxlxijc; VYLSLVijt;. Tsvxoc; 1 H dqqooc1t:bla Hal 7} 'f/iux". 'E1tLI1SASLa AQ. 'Aamrot'T). 'ExMoSLt; AaJl.a<JxGu.»A{}ijvm (<J6A. 485). TsuXGc; 2. 'Au. 'Aanuhnl eh XQL<JLC; tij; ilalxlac;. A{}ijVaL 1951 (<JSt.. 95). TsuxoC; 3 'Ae'AanLcQ'tt] eo B:1taYYSf..Jl.atL1!OC; :reqo<javafof..l<j116c;. A{}ijvaL 1951 (0'. 91). KaL'tu 'tg(a a't)j.l.oolsvjl.a'ta 'tauta BIc; 'tl)v "":reo toy t(tagv!l'vxoaovla Ha& toot) ostquv J.l.si..strov 'tou 'Iv<JtL'tGVl'G'U tijc; "IatQtxijc; l\l'uxoagy(ac; xal; l\l'ux,lxijc; VYLSLVij;, ahlvec; Jl.SA.8'taL v:n:o OnaYLXGU :revl"tujl.a'toc; roc; KaL to toil 'lv<j'tltov'to'u "IvaL, <palystal xai BV to dqro. <J'flI1SLG'U118'VroV 0 l\l"xla'tqoc; x...aqtotoc; "to!; 6KlhMJl.sYGV 611:L116As(a 'toil l\l'uxlu'tqo'u tgvto'u :resql8xsl <JSLQUY Jl.Sl..s'troy yvroo'twv eeaf..1)vrov (M. rsqo'uaavo'u, A. XaQoKo:reo'U, 'A. KaQav'trov'T), r. 8aLxo'U, 'A. 'Aomro't1j) xal. ;evrov e:rel<j't't)jl.ovrov, iv Glc; xal OL Siebeck, Tournier, Sadler, Orelli x. a. At 116A8'taL ai'!tal <JtQsq>oVtaL :resql 6:n:LXaLQota'tov {}ejl.a 'tijc; a'uyxqoyo'u 'Ia'tQLxij;. GIGV stval to :tsql tiic; Gxe<Jsroc; <Jrol1a'tLxijc; uqqro<jtslac; 'toy l\l'uxlxoy' ona. Etc; to "ovto em<j'yvu:n:rstal sta l\luxla'tqo'u suf1osvroc; "":re' 'to UA1jVLXOV

9 677. '{ov 1/I'UxoAoYLat;, :n:aq(ltdte/.tevov ()' sv'fuu{}a SV EAATJVLKfj /.te!{mpqa-. ael. "Ev 'to I KaL y' 't" 'ljxel 0 1/IuX,tatQo,; 'AO'ltLQ)1;llt; ateql to. E:1tL- KalQo'tUtu ttj't1j/.tatu :n:eql tiit; KQtO'Erot; tii; Kat tou snay- YEA/.tatLXOV atqooavutoalo/.tov. 'EAJdto/.tEV, istl xut 'to. 'tqill tevxtj 'taiha,'tu. /.teaetll{}oool!j.e'to. :n:ouiit; Kat wcpeadat;ov!j.ovov {l:1t0 too'll 1/I'UXLa' '{Qrov, Kat 'too'll ta'tqoov h YSVEL, &AAo. KaL v:n:o 'too'll :n:al()ayroyoov Kal 'too'll. {} OAOYroV, ()f: 'too'll KATJQLj(ooV. EVX0!J.s{}a ()f: OJtOlt; cr'uvexlcr{}fj v:n:o atato'ut; otolvo"t; SyKaLVLo{}stcra SQY(XlJLa tov I1WI110YS'U{}SVtOt; EAA1']VLKOV '1'11- O'tL'{O'IJ..o'U. D.1. MDPATl:IQTHZ. H. H. Rowley, From Joseph to Joshua. Biblical Traditions in the light of Archaeology. London eo UOXoAOU/.tSVO:; /.ts 't'l)v ITaA. ALU{}1j?!.1']V YVOlQLtEL OtL 'ta ()'UoXSQsa'tEQU :n:qo; i:ualv ElvUL ttl XQOVOAOYLKa, ()f: to. &VUcpEQO!J.EVU stt;,{ov XQOVOV. a:n:o'{ijt; ITatQLaQXLKiit; s:n:oxiit; /.tsxql 'tsao'ut; :n:sql:n:o'u t'ijt; a.1tox'ijt; 'trov KQLtooV. Touto ()s :n:qosqxe'tcu ak MOK'UQLOlt; AOyroV. er IT. A. :n:aqo. '{ljv :n:sqi. '{rov IIa'tQLaQXoov, 'tijt; Al.yu:n:to'U KaL tijt; Kct1:a?!.'t1j crsffit; IIaAaLotLV1']t; u:n:o too'll 'IaQaTJ"-L'twv EKtSV'ij ()L1jy1']OLV, ()ev :n:uqsx8l :n:oaaat; oucpsit; XQOVOAOYLKat; /.taqt'uqiat; Kal. :n:qot; XQOVLKOV :n:qoo()loqlo!j.ov trov. YSYOVOtOlV UAAa Kat at :n:aqsx0/.tsvm EV(O te cpu'vonal ()'UOKOAoJt; :n:qot; uamaat; ()LO xut EtvuL ()LacpOQrov 8Q/.tllVELooV Acp' 8't"SQO'U '{O O;(,S'tL?!.OV 'VALKOV eival UKO/.tTJ :n:evl- XQOV, a'i. () v:n:o 'touto'u :n:aaly :n:aqexo/.tevul EIvat SJtL()EKtLxaL Iha- <POQOlV 8Q/.tTJVSLroV xal ()LacpOQOlV 'tqojtolv svaq/.tov(osolt; :n:qot; to. lmo tlit; IT. 'a. :n:aqexo/.tsva A to u:n:o tii;'aqxctloaoyiat; Kf.L'ta tat; teas'utala.; as?!.asn)q()ut; xul. :n:qocrcpatolt; O'UO(}OlQE'U{} V VALKO'll :n:qo-rlya.ys XUtU :n:oau t1]v AVOLY trov s:n:t /.tsqo'ut; XQOVOAOYLKWV tl1ttj/.tatolv, XOlQl.t; 'to OAOV va {}SOlQll{}ii tealxwt; A'U{}SV. ITAstotaL ;Som &:n:ojtslqcu XUl el:t; to a:n:oo'teqov <laaa xul. elt; to :trqooqlato'll :n:aqea{}ov SySVOVtO :n:qot; AUOLV 'trov XQOVOAOYLXWV :n:oaao. EyQcCcpl}oav xut :n:onal,'teffiqlal ()LSt'U:n:oo{}1']oav. ELt; 't1]v oelquv 'tlit; s:n:latl}!j.o- vlxl1"; '{uu'ttj' sqsvv1']t; 8QXE'taL va 1tQoo'ts{}ii '{o VEOOtSQOV xat &QtLOOtSQO'V SQyov tou EV to ITav/p.(cp tou Manchester Ka{}1']YTJtoU R. Rowley, YVOlotOU b :n:aelo'tolvo'uyyqa/.t/.t(ltolv, u:n:o to'll 'tl1:aov From Joseph to Joshua. eo, r)()'lj 6 dd.oc; 't"o'u ()ELKVUH, 0 (J. <lvaqlsqetal SLt; t'l)v 611:0X1]V &:n:o 't"ov 'I(oO'1jql, &:n:o tlit; l)fiaov OtL, /.tsxql't"ou 'Ill(JoiJ to" Na'Uli &:n:oxaslotlkw; xal ",,0'110'11 Ul. 'tooov l)'ucre:n:ia.'uta XQOVOAOYLKa tlit; slt(>xfit; tuu't1']t;. 0 0'. to :n:qrotov 't/.tfii.ta tou OAOKA1']QOV't"O VALKOV 'tfit; u:n:' o1jjw :n:elllo()o'u Kat ava'){qlvolv 8Q!J.1']- vs at; Kal 'tout; :n:qota{}svtat; XQOVLXOUt; o'uva'ua(j!j.ou; xa{}oqitel,;i]v tatavav't"ou {}Sow. Elt; 't"0 ()EUtSQOV!J.SQOt; xu't' «1JOtllQav S:1tLotll(.l.OVLxi]v /.ts{}o- 30'11 ti]v :n:aqa()oaw tfit; II. a.,fi;; v:n:o 'Acpou M outol EQS'Uv1jou to xat 'to VALKOY sqxsral sv 't4) 't"ql'tcp ett; '{ilv ouv{}ealv, Ev{}a ()L()SL /.t(av OAOKAllQOl(.l.Svllvstxova, BaoLtO!A VTJV S.1tt '{oov O'U!J.:n: Qao/.t(ltOlV, SLt; a. eh (SAl} StVllL AE1ttO!J.EQ80'tcC't1']. eo 0. YVOOotllt; tlit; 'teqao'tlat; OXEtLKij.; fi.; ()a1vlaij 'X.QfiOLv.1tme'ttaL,. &vaxq VEL, avaax8'udtsl S:n:L()OXL/.tdt L tdt; AvaSlS ()'Vva/.t Ol; :n:oaalis. IIuV't"llxoi)

10 . 't&>{. )triltily crvi{}stt)tijvauvcmlv : tquq:' Ta.{} j.tata,atval.' qriloew;; (j,o:u.'css'ihtoxw,( ov:rb?ta.l y liaqa' t.,v'c03j.t0l<; i\sq8'uva.aih.ci>vst &/;, 0 ta'lo;o BLa.tijy t'il; IT, tl., BL(SiI '[OU: &vya\ctt tij lmtvou;..,....'.'...: '..,.,' '," Tit %'IIi:jl4i8gi:t't<Jl;oQtxa auj.t1l:sqaaj.tc.l.ta, -EL<; a0 a. siveit til XaQ QavJt8QL."O '.', '\ 0 'Iwancp Sl.; tijl' A'(yuna;oy BV tij auan 1370:ri:,.X. ' '.. ',..'El/ivrmoy;. :rt8ql'co Kc {}ocrog- :.rr:sq!. to &. X. KutuBuvctO'tS'IHJL; 'Pullaij II :rt8qlto 1300:ri:: X. " X..' '... Wuyift'ov MwiiqenJ; sk tov'!o{}roq to 1260 X.... trov Mwiiaews:.rr:eQL to 123Q :rt.x..,,... Ekto cruvqaovatl1;ooy 01 XQOVL%OL OtitOL ri: 1l9L <PUCof:!' &QXaLptsQa va '[6. auvatoy d.q%(;uoi:sqov M" <palvs'tal va atllqltrp;(u,tool" venjtbqwv Bs'BoJA.e- %.alj.tsyua'r} sqyaa(atou x. Rowley '.. ta :.rr:oauitaoxu lat'm.,.. ".,.'.. '..'... BEAAA};. H. B. Ro'wley, The Biblical Doctrine of Election. Ldndori Kat 8X 'to:u BOKLj.tOU XCtAUj.t'O'U t'(l'u YO'U t ou BY Manchester x: 1l:Ji6wley. &V<'x.(pEgOJ,l.8Vll'I!L<;tilv JhBua)(.ttALav TtEQL *Atjdero; 'iou'i EtvaL ai;i 00; cr.:itaqut1']qet; 1]lt Qi )camew;, ±Qmt()'Y xu\. t'oov' XAf)QOV(}j.tWYtout'ou trov XQLa'ttftvl.UV x(ilt'ot'wyx< vet twir{}s'i.tsal::obsai'ai:rov evvmp'l'v ITdAcluibiat ALa:' 'acp' dlt6qq80uy' /)LBaa'xu/.;(tu; oev et1jxe '.' )tij; SQ8UV'r};SVtij vsrodqq: 9f!OAOyLQ:. vu.. t'oij i.rowley. '.j. ';'.....n"":""", 1:0.

11 &va ';;;X' ihtvtj, &;a1i:uqil 'L!1'rJ-.ctlJ.tj; XAlldsro;f,ltO i'oi'ieioi'i '.. '.'..,.. StvciLtO 'l(sqiaa<ilov;i:o..ily ltqo(j(qnrov xcil A" y:ap. 0 cr 1 'l(u{}oq(oll.'ilvcpu()w."ij; 'itall<jsro;.aut'll:;,.!1e.,tni!18ta1)o<ilv,.ou Vll a;;u{)ij ltqo WQL'I(ooV i} asrov, ia; 6ltOLU; 1)Lut1JJtOL (, (I., 15sy /)UVU.UL OfLW;' BXtL!1'l]Oll!1syaAro;.'ilv OA'l1V MtuBuAAO!1EV'Y)V :ItQoa:ltui}sL{lv' '''Qo; i&v xal va IJ.'il 01J!1cproVllall!1sta tou a. 8L; tae; ysvlxa; YQu!1!1a;. To!t8ASlJtutov', llxtov X8CPUAUU>v,:8LVUL' dq.jl8qror,tsvov d;.ov;', XA11Qov6!1ov;."ij;xAll(J8ro;, http (,JtOLq; 0 0.8Q81J vq..'ilv VVOLUV tij;xa.llo'srot; 8M :tii K.A. 'H O'1JOt'l'}\.\-UtL'I(l] ML,<:11JvuJttLx'il dm,a!1801iil 'st;, BVVOUU; O'Le; 1)(1)01JVoAro; O''I1)1.acrLuv st; to'l(scpaauloy touto. '. OA'll 6Qyuatu dot018a8lltoa'utl!10tut'l'}v(j1jij.boai}v et; to mtov touto {}E!1U, 1)t38L taoltotu 3uvavtaL v' &itot8asa01jvavtlxslfl8vov t1)cuc; 8QEU!V'I'};.. : 1:0 20Vt8UxO; to13 lhllu;1951.to'u ;(.ov1ia egij; 8QyaaCae; J. Kahmann, Die Heiks;?;unuUtil1 ihre,r Bezieh.- ungzu Heilsgeschichte nacho Is G. R.. Driver,Problerps in the Hebrew text of Proverbs, A. Vogel, Studien.ZUlU Psalter 8. Bacht, Wahres und falsches ProphetentlllU, roe; Kulhtt8v"ij ajt01jouluv avacp8qofle'v'i'}v IlLe; tl]v "... 'Qao:utro; 8 8M{}'llto 20v tllvlo;tou 1:Q. 8t01J;.tOU:lt QLOOLXOU Revue Bibligue, :It8QLEXOV M.. E. Boismard, Lectin potior. H. Gazelles. A propos de quelques textes difficilesrelatifsa la justice de Dieu dans I' Ancient Testament.. 1If. Delcor, Un pfobh!me.decritique textuelle et d" exegese.. Eenoit,M.. B. Boismard, Un ancien. Sa,nctuait:e Chretien abethanie. T (, tsuxoe; 6>1. t6viijtoaaoov avacpt:qo!1bvrov,i.ocro; 8L; ti]v BLj3Aov.XU!; t'l)v :EBQc,t',xi}v. B. M. B. ' B. Bs,U,a Andvlhap.a IIaAal.iI.!> 1,afJ.?jum; nqqs. K17Qvvp.an; 'A{}ijv(u '.. Ete; 8V roqalotutov toj,lt()lov I) Kai}'l1Y'lltl];, TOU ITuV8:1tLOt'l'}fLL01J,x. B. BEAA!l; (J1JVlli}QOL0'8 ta roqalotsqu XroQL!l.ij;. II. 11. X!ltaAAl1Aa :n:qo; IQf)aw 8V tep ElSlq; Kl1QUY!1UtL AcpoQIJ.i}v ltqo;o1jyyqacpi}v Wu 6V AOyq; 8QYOV X8V, roe; (, 'C()LO; 0 0''UYYQUcp8Ve; 8t; fleav ELQ;qYo)Y.i] V8snYSL, 1) m'xqa OtU:n:LOtroat; t"ij;.!1i1 'XQ'l1QLIJ.O:n:OLllO'llro; 6VttpO'llIJ.I'QLVep.I{'l'}Quyr,trlTL X,roQLroV If);II, A., "uttol roqalotutrov x,roqcrov. 'Q 0". 01JVu{}QoLaa; to. a:n:01jochot8qu toov. x.roqcrov xutsta s. U1UUM{t' UATJV 6tuxtMOLl1O'S uiml xa.ta AllltfL(lta,roOt8 0 <leqo'l('ijq'us 1)L' 8?(ct(J:rOV {}E!1U va 8ln &fleoro; 6vaimoVT01J0:V OlL OAU a.aba taojtou3ulot',8qatoov 'XW-.QLrov; XCLtatU Lc;tooVX,roQLrov ylvstcll..mtatov :n:ae()v 01J<1 1;TIlMltLlI.QV t,qo:ltov. 'AXOfL'I'} ste; 8xaato'V AijIJ.!1a 1) XUtCtt!l L; SiVq.L t6aov 0''UO't'l1fLunXtI,roOt8 :1tOAli.axLC; 0 dvayvroo';l1;. vd 1)uVcti:w; 1)La irov va ':n;(iqui;i}v OA1JV II. A: :ri:sqt

12 680 VOJ.l.EV01J {}ej.l.a'to;. To O"'I'J/lsiov 'to'iho sivlll alto 'ta (oqlllo'teqa YVOlQLa/la'ttt 'toii thal01j Kal ()L()St 'titv 6lttl1't1)JlOVLKitV XQOLaV Bt; au'to, 'ttiv 6ltotav 6v'tOVOl; U3LO()LaSL.ML ft 3LaQan{}E/lev'l1 6V V3Locr'l1J.l.ELroaEaL 8Q/lljvELa 'troy ()1JOK01,0lt6- QOlV XOlQ(OlV, 'ta o1to1:a UV61J 8QJ.l.'lWELa; XLVa1J\,EU01JV vel /lelv01jv uka'tavd'l1'tct va 3LaQEQ/l'l1VE1JDoiiv 1)3L0 'toii Ou tol Kct't1)Q'tLO/lEVOV 'to 'to/ll' alov 'toii'to d3lo'teaei 3LOA1Jt't/lOta'toy mxvtot; KA1)(lL"oii xal ()il 'toii xal dvalta1)qoi ata&!-)'tov XEVOV ltaq' ft/llv. Eux,fi:; BQYOV {}a 1j't0, dvaaoyov 'tl VE'tO KaL ala titv Ludolf Muller, Russischer Geist und Evangelisches Christentum. Die Kritik des Protestantismus in der religiosen Philosophie und Dichtung im 19 und 20 Jahrhundert. Witten/Ruhr aea 'II Ka'ta 'to; 'teae1jtatar; 'tqel; "al 3LABOV ()EKf.unLa; KaL a1jy- YQaqJLKl) 3LaQIlYOlyi) troy b 'tu ()1JtLxli 'ProoOlv 3LQoaqnJYOlY {}EOAOYOlY, qjtaoootllolv KaL AOLltrov AOYLOlV, &; xat ft l11jvsqyaa(a 3LOA- Aroy B; Ilutroy /ls'ta 'troy 8tEQoM;OlV. talol; tv 'til OLK01J/lEVLXij 6xKA1)aLIl<J'tLKTI S'tL as "al ft YEvLxOltSQa 61tatllTt "at 6vLax,ou Prol1OlV KaL req/lavrov "a'ta xal /le'ta tov 1tQrotov "al L()LOl; toy ()EUTEQOV 3LaY)(Oa/lLOV 1tOAE- /lov to 6V()LaqJeQOV 1tOAAroy 8tEQoM;OlV i}eoaoyolv, KaL /laalo'ta ala- J,taQt1JQO/lEVOlV req/lavrov, 3ltOl; a3lo'umoolol x. tijv 'OQ{}O()O;OV 'POlOLKTtV 0EoAoytav Ml "EKKA1)oLftV. 'I()Lllt'ta'ta BV 6YSVE't0 ft %al YOVL/lOl'tSQa 01JVuv't1)aL; 'OQ{}O()O;La; xat ITQOtEo'taVtLo/lO;; 'tij; a1jqqo'ij; 6'1' aihu 3LOAArov 3LQOOtllUYOlv 'ProoOlv {}SOAOYOlV xal XA1)QLKroV J,tE'ta 3LOA1JaQLi}/101J 3Lm/lVL01J, lvekil 'to'lho1j M, &; ()Lamo'toi xai.6 E. Benz, «EUQU'tEQOL KuxAm 'tfit; EiJayysALK'ij; "8KXA1)OLa; 6; tcrx,1jqro; EL; 'to va ()LaA'U{}ii)oL KaL 3taQa!LEQLo{}roO'LV 3LQo%a"taA'I]1VELt;. at 63LoiaL 6K 3LaQaMcrEro:; 1joav o1jv1jtllaoj,t8vlll J,ts "titv 3LEQL trj; 'Ava'toALKrj; 'EK"A'l1aLa; avtla1)i\llv, OtL arj{}sv ft 'E"%A1)OLfl aut1) EhllL ()O'Y/ltttLKW; KaL 3LVE'U!LatLxro; «a3lovexqolj,t8v1)) "al OtL Mj{}EV ELvat ltasov a{h'l1 6QsLnLa». To t3lol/la "tij<; dya"toalwijc; oq{}om;o'u AaTQsLCt<; "at v1)oav SL; OL 03tOLOL so'xoy 'totito, titv 3tlmoL{}ljaL'V, on fj 'OQ-&030;0; 'EKKA1)oLaa.no'tsAsL LOlUQo.v 3Lvs'UJ,tatL1!.'YJv?(at f){}lkitv M- vaj,tlv "al on EtvaL aut'l1 "al 3LCtQaywYL"lJ!LoQtllit 'tou XQL{HLaVLa!Lo\i» '. "Ex "trov avoltsqol Kat UAAOlV, Kat ()it xal Ka{}aQro; 61LLat1)!LOVLXO>V, AD "{OlV 6;1)'YELTm to 6V()LC1qJ8QOV KaL ft OtQoqJTt "trov rsq!j,avrov 3LQOtEo'tanrov {}EOAOYOlV 3LQo; YVOlQL"tCav xal. /leabt'l1v. 'tijc; 'OQ{}oM;o'U XQLo'tLaVOlO'lJv'l1;. ITaQO!LOLoV "tl 63tLX,PLQsi xat (, UQJ'l1Y'l1t1); 'trj; 'EXltA1)OLaO'tLKrj; elotoqla; 6'1' "tip ITaVE3tLOt1)!LLCP 'to;; Marburg Ludolf MiiIler BV 'tu U3L' 01VLV li!lrov AS'tn aut'oii UItO toy tl'taov : «To epol(jlxov 3Lvsii/la KaL f) EuayysALxij' ALIlY IlvlltmJlEQOY dqil'qov IlU;OU: o-oy- ey.rq'l1y. IIaAul'fi." 34 (1951) f;, h dtlloq!l'ij; 'to;; 3LOASJ.l.01J 6yvroQlaav tijv 'EK%A1)aLaV,!L8- QO; ill; 'ta; teqo'teaea'tla; 't1);, f)()1jv-rl{}ljaav va. "tily {}Q'l'j. <JX81J'tLXijV xal?tolvolvlkijv 't'l'j; %atd1teko/llaav 1tgo 3Lav'tOlV 6Vt'UltroOEL; alto "tttv &QaLD"t'l1'ta t'ij; oq{}om;01j {}Eta; Aa"tQELa;. eh ltqoool' m%it 6ltlltll1]!LB 't1jv 3LaAaLUV 'Kat 'tav"t'l1v "E"KA1)oLav O:1JV8t!3WEV

13 Cf'tta'Vroo"u'V1]. H WU IIQo'tEG'ta'V'tLG!J.ou s'v 'tij ProGL1'U 3Q1]O'KE'U'ttXij <ptaoo'o<ptl;t Kat JtOLl1O'H 19 Kat 20 'E'V av'tij 0 0'. JtsLQihaL 'Va JtaQo'UO'LctO'n TO'V JtQo'tEO''ta'V'tLKo'V KOO'!J.O'V 't'l1'v. JtEQL 'tij; {}Q1]- G){E'U'tLKij 'toulo't' Kat 'toil IIQotEO''ta'V'tLO'/loil Ka {}OAO'U Y'VOO/ll1'V Kat KQLnK'I1'V 'tow O'KEJt'tO!J.E'Vro'V POOO'ro'V <plaoo'o- <proy Kal JtOL'l'j'tW'V Kat UAArov AOYCrov, KaL 'tlvrov 3EOAOYrov, 'tw'v150 'tp.- AS'Uta.(roV S'trov. LlLaKQ(vrov ()S!J.E'ta;u KaL «'ProO'LKOil JtVEV- /lfnoc» va 81'36011 BY tij JtaQov(Jtl fj.saet"tl 't( djte<pl1'v(l'to K'UQLro; t"o «ProoLKOV Jtvsu/la» JtEQt 'tou IIQot"sO''tav'tLO'fJ.oii Kat ovxt 1\ h(o''l'j!w; 'Og- 'PromK'I1 'E"1'A'l'jO'La Kat 8S0AOYLa, B;a.tQ60'SL fj.s/lovro/l6'vro'v 'tlvwv yvro- /l(iw SVlroV dvn:n:qoo'oo:n:ro'v To 'tfas'u'talo'v t"oih:o 1tQct't'tSL 0 0'. 8V 6t"6()1;t fj.sa6ttl a{hoii,'ta1j'to1.qovro; O'xsMv ()l]/loatsu3sco'tl, 1mo t"ov 'tl'tao'v: Die Rritik des Protestantismus in der russischen Theologie yom I6 bis zum 18 Jahrhundert. IIsQl af;t"fi; 3SAOfJ.SY O'l'j/lOcrLEUO'BL L()LaV str; 'to Tilv 1taQouO'av sqya(jla.v 'to'u ()La.tQSL 0 G. tqla Ks<pctAaLa, 8'Vt0 JtQoot"q> "Cwv o:n:otrov "Cou Ka"Ca 'tou; toil TO'ctQo'U "AAS;ctV()Qo'U A' ( ) dvt"l()qdo'av'ta; Ka"Ca JtQO"CS' ()L LO'OUO' ro, oq30()0;ov ProO'Lav (G. 9-27), SV 'to OB'UtSQq> 'tou; Kat"a tilv 19 61'a'toV"CaE't1]Qt()a dk/luo'avta:; Kat JtOL1]'tct;, "COU; UGKl1O'av"Ca; Ka"Cll 'tou IIQo"CBO'''Cavt"LO')A.oil (G ) Kat R'V 'to "CQL "Cq> tou\,; Ka'tll "Co JtQW"COV llfj.to'u 20 8Ka'toV'tfLs"C'l'jQi.- ()Or; oquo'avtft; Kat e'tl ()QWV"CU; tolo'ljt"o'u; (0' ). "E'V t"6asl ()S 1tU- Qat" 3svtat "Ca O''UfJ.1tsQuO'llata,at 1)1tOa1]IlELooO'BL!;, 1\ Kat ()La- <POQOL (0' )., "COU 1tQoo'to'U Kl"<paAuLo'U ()La:n:LO't"oLOa. O'OaaQ(lv s1ta<pilv fj.s- 'ta.;u t01) S'UtLKoii Kat toil QroO'L1'OU t1()'l'j s:n:i 'tou M. II6"CQo'U ( ) Kat tao O''UvsQYct''Co'U 'to'u {}SOAOYO'U Feofan Prokopovitsch, d)a.<pot6qrov G'UIlJta3w; OtaKSLIl6vrov 1tQo; toy IIQo'tEGta'V"CLG/lo'V. BQaoutsQo'V "CfJ'V ()LELO'01JaLV :n:qot O''tavnx.oU Bt;'ProO'LCl.V OL'l']'UKoA'U'Vav SLIl 6V E't'EL 1812 toqvo' ro; 'tij:; 'ProO'LKij; BtaALKfi; Ka"C1l 'to V:n:O()BLYlla "Cfi;, AYYALKfi; KaL()L' uaarov 1l8Grov OL Kat ()oyfj.andolu<poqol AA6;a'VoQo; A' 1'a.t 0 s:n:t troy 8Q'l'](}')tB'UllcttroV vjto'uq- "Co'UGolicyn. "AAA' othro; S:n:fiA3B llolqaf.ro; IlB"CIX;U 'OQ{}o, ()O;La; Kat IIQo"CBO'''CavtLO'llou s'v 'Proall;t Ka'tu "C1l et'l'] 'I''U1.fJ SYSQ3B(0'11:; «v'tl()qao'sro:; Ex 'tw'v 'OQ{}oM;ro'V Tjt"o 0 uq'x.lllay(}qlt'l']; <DOOttO; Spasskij. Eha ()S Kat 0 Araktschejev?tat 0 A. Schischkov. ()S 0 1\ vjto tou ojto(o'u "COU IIQo'tsO'ta'VtLO"IlOU "ival ajto SmJljJEro ayrot6qa xat JtsQLaao'tBQov Q.'VS1'tLKfJ Kat aytlkelj..lb'vtkl1, LO't"a"Cm ()' 'tt$ j..l60'q> too'v BLQ'l']IlSVro'V «<pavatl)(w'v» v:n:bqagjtlg'tro'v 'OQ{}O()O;LCI.<; Kat tij; tw'v 2:Aa'UO<ptArov. 'E'V G'U'VB1.B(1;t SKt(3Bt"m SV t"0 ()B'Ut8Qq> KE<paAa(q> 1\ WU IIQOtsa"Co.Vt"LO'IlOU SX troy oq{}om;rov POOGrov <plaoa6<prov. Kal U')..- Arov AOY(ro'V tfi; 19 hato'v"cabt'l']qi.()o, OtB O''l']!J.BLoii''Cm (}'l'))a.lo'uq- 3tVB'Uf.l.atLKij KLV'l')OL. ihd()qa.o'l'v?tal. Kat 0'11- IlsQO'V sn S:n:L()QroO'u JtOAU 3t6Qa'V "Cw'V oqtro'v ProaCu;. 'AVtLJtQoaro1tB<UBtm tls au"c'l'] tllil 3tOAAro'V uaaro'v Kal tsil;t 'troy Tschaadajev, Chomjakov. Ivan.Kirejevskij, Samarin, Tjuttschev, Dostojevskij, Vlad. Solovjev, Leo

14 Tolstoj, Mereshkqvskij, Berdjajev 'Xut (cr. 'A')(ot.o'U{}et duvi:op.o'g' '1:('0" 1tOcrP.O{}EroQtroV' xut 'trov :ris"t 'IIgo';j.!T't'avncr,lou yvrop.ro'v-x:o:t '81tL?tgLcrEroV ''troy procrrov! l'hiivo'll'twv P. Tschaadejev A. Pltschkiil, A.Chomjakov' KQL- 'tl?tf)v'du Jl.6vQv ico:lj; 'to'u 'riqo'tei1'tttvtlap.ov UAAU "')(ot xcml ''tou ProiJ.u\o')(a- {}OAI.KL'crp.'oU'). i. Kirejevskij.' J.Samatin, A. Koschelev; F: Tjtittscnev, L Aksak6v, R'D6st'ojevskij, N. Danirevskij,' K' Pobedonoscev" 00{%0 I. trovvl. 'S616vjev;L. T61s1oj'"at 'N. Leskov. '''' ' '",,", svi&> l'qltql)(eqjlta.ucq;,' 1:1$' 11;L:YQIl<PO/L6Vq>?tar {}-g'll0'y.'8'utl1to<plaocrolpl')(lj; crvvetli1jcrero 8V Hi '20 sxa- EKt('{fsHh 11 QrocrLXr). %gl't' 'KUta' 'tij;' tou Karl Bai"th':""::irov cruy;w6vojv ''Xill '{}eomyrov N.Betdjajev, N. V. Zeti'Kovskij;B. Vyscbeslavcev; S. Bulgakov,L. Katsavih''Xfd.G. Floi'ovskij.,,',, ', ',,"',' " TdLOiitovEv' :redcrn cr'u';'top;(q.to ALav 'tou L,' Miiller, lil" YLvo:vtmyvrocrtdl /11) t1)v Qro01.'(1)V YArodcrav Kut<pLAoAoy(av trov {}-EO)QLro v '!tat ei<'xa'i')c1lacrnxu}'v?tat{}eoaovt'xrovg'x6\perov-kdt trov'liluo'l')p:o';;sqrov Procrrov lilavoo'u/lsvwv;' o1toial Val 'Xat on:o'unll'o 1tuv'trov E% trov LlL'ap.ug'higo!1Svrov. '''0&8V to o'uyyga<psl IlLa. :1:'1)V PoEt' UV1;t'XELiJ.evL'X6t'lltoQ. P.S{}-OliLKOt'lltOC; xat :reqay/j.u'telav 'to'u 'taut'llv e1h;6p.s{}uo:cro; at :rea'i'){}vvop.ev(ll en:' crxa:teilv :n:'go'tscrt(lvnxal cr'uyvqa<pat: 'rou 'tou'to'll'mr)yllcrrocrlv 1tA'I')- gecrtsqav yvrogli,a.tav, cr:reo'u/)1)v 'Xut!1EyciA'Utsgav 3tgooSYYLOLV 'trov 'E'X'XAl)ou'.Ov 'E?(?(Ai}oLuv,, Kalu1toOtOAL'XftV 'Og{}o- ', 'i' i. N. KAPMIPHl: ',rrl' JVoQlov, 'A{t'fjvrov; M U P. 0, 0 P Qa'Lx6 t;. 0 1t Qro t'o 0) LQ' T 't rov Pro 0 roy.'ev ' 1951 (1tEQL:reOlJ ' ' 'lavo'uuglo'u1556) At 'XUtrotsgro YQU!1!1aL cr'xojtov 8xO'UOL va 1taQo'UcrLuO'rocrLV toy /)Le{}-vlj. ' UAAa KUt tov li!18teqov 'en:lo't'yif10vl'xov 'XoO'p.ov 6La<psgov U:re6tOKOV 3tOA'UEt rov p.ox.{}rov 'tou ta p.aalcrm 'tljt; yga<pl;)or; a:n: a (lit Xa'll :reugati.-&8talsv 'o'll<;'uvftauoeroc;; EM,:n:agu'XoAo'U{}-1jdrop.ev 'toy 0; etc; 'tou 8Q'Y6'U'tOU 'Xal {}a :rigoo':rea{}'ilarop.ev v?d:vtailcrrop.8v SV?tgLtL'XTI dvui..uoel ta cr:reo'u- 6m6'f.eQa G'llp.eia Toil "al 'liodasroc; LOU "EAAl')VOC; LlLfltprotLcrtOU 'trov 'Proorov, p.eclouvtoc; 'tou 16 alrovoc;. "!"EVtiji Eta a Vro 'Y no 0; '(0 sgyov 'to'u E'X:reA.1jgroClLV.. I1v Sliro'XEV EV to un:" avtou t6'telil8'o{}vvola' 1913 <1;31617). 'MA' f.j6'll'&:reo trov<pol'tl}'rlxwv to'lf iw IfUQO"1tOAEL cr1to'uafi>" &:Jt'llcrt,6ksL<tOUtOV to

15 68,3 troy &L' AOYOV 6:1tLO'XEqJ3gytrov XWQav XSL'''I'jV xa,l xa{folovtqo:1tov SQ!lO'avtrovhafltn EAAtlvroV, -ems,qslxev,t], tov 6; "AQti)c; f1ovaxov M a; (f1 d 'U. tov extots Ev we; M a; ( (10'U t 0 {j r QaL X(} v (Ma;lf1 rqbx»>. EIvitL sijt'llx'i]ria SLa 0 qjlaon:o,'o)tatoe;cr.63tst'uxb, &vtl;oot'l]tae;,cal 'tae; S'UO'XEQStac;, a; til" Exwri:roinv, va eeaal1vlxn YQaf1P,:a1:SLQ; {}a'u!j..acrlavf1imlxei- Qr.t:e; I,USA.St'l]Vto'U... '.'....,. vill' Fi; SVQSLctv xata- dvaa:uow tou BOYG'U, ex :1tQOOLf1CO'U s'(f,l.s{}avrcoxqsrop.svol VU SriArocrrof,l.8" on,o'xo1to';' axof1sv 'lid em- O''I]liclvwf1sV xal ()EOVtroe; va s;aqrop.sv 0''ta.{}f10'llc; tlvae; tov xal tfie; SQaaeroe; tfie; :rtqoo'c01tlxot'l]toe;-rou Mci;(f10'U, xroqle; va va v;tuo'smtcqf1bv AEJttOf1BQEtae;, EO''tro X((L O'y]f1SLroV, ()LOtL tots i}u toujlstqo'u 'tfie; svq'eta; &:voavo'sroe; tfj, fj.sa.6t'l];. eo v' aq'uo'i}ii :1taO'ae; 'tae; icsglma;lilo'u stst]o'sle;, Ssv sxsdl va' to IJ'llY"IQctlllla toil x, TIa.:1tftf,l.LXut]A. '.., a{ho Kat :1tSQLSXOIlEi'O'U tou sqyo'u. To:1t Q ro t o\' x S qj a AaL 0 'V,qJ8QQV tov6:1tttl'taov "AQt'l]e; SLe; MOG'X,ctv»; V:1tOSLaLQSLtaL Ste; tso'o'aqfte; :1tCtQaYQctqJo'U;. eh:n:qw't'l]:n:aquyqaqme; qj OSL 6:n:LxsqJaALSa «Ei; 'ItaALa'V tfie;, IIQoxsLIlSYo'U o0'. va axi}so't1 ta :1tsQ1 tcov O'1to'USCOVtOU Ma;(f1o'U V ste; xai}' Ill'll xoallo'lo''toqlxfig ysyovota 8Y..ttlALO'O'OV.mav is tn, Ava'tOAn xat tfj Avast, 6'11 tij:1tqcottl ()La t'iit; Xctt«;lAVO'sro;t11t; X11; A.vtOxQai:'oQLac;, 8V SS tfj rii; dq;up.8v'l]; "AvayswqO'Ero;, Aaf1Bdv8L va. SLSQS1JVllO'U 61tLO'tl1wJVL?('fie; olovet toy stg tauta :n:a'y)qscrrequv gx;;tf,l.'i]- inv f1oqqj'iie; toiima;lllo'u,. ',,'. ALSQS'uvroVtaL6v aqxii 'ta :n:sql xutay(j)yfie;, tou torco'uxal to;:; 'Xgovo'u t'ii; to;:; Ma;Lllo'U SL" (LvO't'l]Qoii trov UXQL t,ousis 116Vro'v EQs'Uva a{h'l1 aixsv rot; a:1to.sf-bo'lla va 'xatasslxi}ij')1;l o Ma;Lf10e; svysvove; o'(xo'u KSQx1JQc((XQV' on XUta XOalLOV &VO- MUKagLoe;, Xa1:" UAActe; 001C'I]yae; MLxai}Axat a'll "'AQtu,:n:sQl to '0 Md;Lf10t; ucpov aolmxtt'l].ijvayltvxatov :1taLaSLm'('v"AQt], 'VO'tEgO'll ete; 'BaALuv St' e\'jgvtsqa; O'1to'OM"lJ.yow to 190" 200'11 'toe; ti}c; 'l)atxtrie;"co'u. 'E;tt' tij 0 a. dqjoqllilv va OIlLA:flo'[).:n:sgt tou' ti'lff1touqy'r)i}sv'toe; xa1 :1tQtv, damx'uqlroc; fa,sta aa.wo'lv 1:'iie;' 1\.0):"l- :n:oasrot;(;i.8tavao'ts'littxoiiqs'l5f,1.a'toe; 'too'll Aoytwv sic; 'eecrjtsqla.v xat tac<t 'taafav. S' s;alqstm to\i(f>qayitlaxo'u (lb04/70),()t()axi}svtoe; xal'il'u'i]i}svto; si; -ii}v JiUtSi;Lavxal. O'KS- 'ljjuv u:n:btou yvroo'1;oii "EAA'I]VOe; Ilovaxou BaQAaall, Sot}stcra&&lj- <14; 8LG ava1af,l.'ijnv tcovqjw;trov 8'11 '1 axwrjv ss trov YQallf1<:h<oV 8" 'I rlsylo'ta ot avro6-ixatacp'uyovrst; "EA- 1,'r)vse;' MYLOL, 6tmo AEovnOe; IILAihoc;. 'Elif1avovijA O'C(AOVLXSVe;, 'Irodv;' "AgY'lJQO:n:OVAOC;, 9s65roQog Put'iic;, TswQytoe; IIA1t{}rov', xctq5lvaalog Bl1O'O'aQLrov,P8wQYLo:;. A XaAxoxovavA1)e;, Ko:w. 'XaloIavoe; NL'kOAaOe; Towtiot;, MugxogMo'UO'ovgOt; x. h... eo Ie; a'll S'SL 1490st0'6QX8'1:(tL 'hciatav l'llll.,- r-',: _. -. ",.,.

16 684 'tooy XAa(J(JLXWY sy l'ij 'ta:ut'[j, sv n/aou'_lo'ta, O'l'a{}/AoOV, (J'UVSQQSS xii(ja O'xsMyi) /Aosl'a;u xat ' XtVll(JLC;. O Sq>OLl''I]O'S, xdtayrol'al'a, 1'0 6Y ak/aoatov EAA'I]l'Lxov l'i1v aul'ou altclq>oll''i]o'lv 6XSO'l'QSWSV '"AQl'av l'akl'oltol'i]crlvxsqlo'uo'laxoov to'uvxoiho'srov, MyQ.) tou 6l' iii> {}avctto'u' tool' yovsrov autot-. 'A'J.X 8xal'ijA{}sl' BSVStLav, Itv{}a 6Xt r.takqoy xaqs/aoslvsl'. IIQo; alsuq'uvo'w ()6l'OOl' Yl'ID(JSrol' l'ou r.tst8(}'i] stta xat <llfqqaqav, <llj,rogsl'rlav Kal MEaLoAo:VCt, :n:sqlao'otsqov ai)1..0y istl axj,ta 6l' l'a. /AoaA.LO'ta ta. YQalLJ,tal'a. MSl'a 8Ktt{}svtUL U-ltO tou a. at toov 'EAi.:Jjl'rov AOY O)I tilv O'ltouaill' 'tij; q>laoo'oq>la; XOt 8v l'al; al'rotsqro :n:aaeolv, XaLl'a :itolkta.a Qsv/Aoata KW1jO'Eroq, ta. ltoaaclxle; livtlkq'ue; lia.j..'i]aa dytltl{}sj,tsl'a, aaa' 6l' xa1jq'i] XVE'U- /AoatLKOY OQYaGJ,trJl' eo als'iql'ljjs /AoOXQOtSQOl' 'X.Qavol' 6V tale; vsale; tij;lluo'sco;, sv{}a 1'0 UQLO'tOxQal'u(ov xvsil/aoa, 0 lteql tilv Tsxl''I]l' sqro; KaL at tcollqatatal al'{}qro:rclo'nkat. tao'h;, av"tltt"uxdslo'al K'IlQLro; 'tou l'oov Dante, Petrarca, Boccaccio xal Salutati, dv1hvroo'av rill' <l>1..roqsvtcal' EL; to o'x.saol' tooy dqxolrov 'Ait'I]voov, 0-0 Ked tilv «NsaL 'A{}ijVaL» tij.; LluO'sroe; :;tqoo'seh,,/o'l]1:s a AOLltOV til; xaasroc; I'Ux'UO'av tov Ste; ltua(lv 6X()1jAcoO'LV tou q>a.oysqol' EQrota 61tLaELKVvovta qllao/aoa{}satal'ov yaov B{}sv xat altoqlacr tsl tljv 6:n:t /AoaxQatsQov XQol'ov 6v l'ij :n:oasl l'avtu.()l(ll'ql' 13J]v to'u. MSl'a <llaroqsvttav fja{}sv stc; MS()LoAava, xaatv KilL taut'l]v ax/aoclto'uaav. pror.t'l]v 0 Ma;Lr.tOe; ()6v SltsO')('Sql{}'I], KaL (>t' auoue; J,tsv 'UU' Laroe; xed ()lon l'ol's a:n:ail''usv 0 aa.s;ayaqoc; ( ), ov aul dvl}{}lkot'l]ta l'ou qlllvankrol'ata axoasj,tll0'8y 0 ltsqlqll'jj,toe; Llsv ELVaL dltllkql(}cor.tsvov, ttv 0 /AoS1:S(}1'l ')fat stc; EdQac; 'X.roQac; l'ijc; LluO'sro; ()La IIL{}avrol'ata oms 1'01); IIaQLGLouc; \'a axs- O'KEqlit'l], xahol mql l'ije; xoasroe; 0 LaLOe; tkavac; :n:a.'i]qoqloqla\; xaqexsl, O'l''I]I?L' toj,tsvo\; J,tiiAAOV suhlgel\;aurov.. IIsQL l'ou E'CaO'Ue; l'oov BV 'I O'ltOUaOOV l'ouma;t/aoou Mv S'L/Aos{}a i.xavooe; :n:a'i]qoqloq'i]!levol. "0 'L8we; O'l]/AoELOt Ott Kaft' dltana tov 'X.Q6vov l'oov av 1 O'ltou800v tou «:n:oaaa KaL alaql()qil O'uYYQar.t/AoIl1:a XQLatLaVLxa 'IIot 't1j; {}uqa{}sy O'OqlLa; Kal LKaV1]v a:ltskl''i]gsv 6; au,;oov Po t'1]v <lllaoaoqltav xext 1'1]) EAA'I]vLxlJV xat Acmv,x1]'V <l>laoaoy(av, UUIUUI,Wi. &xh}avov va EVEKUWSV KaL l'ilv 6/Ao(}a.{}UVO'LV tool' tteoaoylxoov.:ltqof:}a.'i]!latrov. 'QQata FLVUl oo'a ax' 6Ktt{}EVl'UL U:ltO l'ou (J. XEQ.t. l'ooy ()uo XUQ roc; qllaoaoqlll(oov tclo'srov, 'totr IIAal'rovLO'/AoOU xat toil ' AQL<1tol's.ALa/AoOU, O)VElO'l)Y'Y)tat 6V 'I 'ltal qlaval'lxot U:n:8QJ,taxOL qlla.oo'oqllxile; tucreroc; ot MYLOL "'EAA'I]VEe; rs!1lo''to\; IIA1j{}rov xat TQaxEto-UVl'toe;. 0 OQyacrJ,l.Oe; l'fj\; qllaogoqllkfje; GKSWEro;, roc; flv 6lt6J,tf.VOV, xqo1jyays tov qllasasilitsqlo'r.tov stc; O''I]J,tELOV, wats xat ta vwlota {}Q1](J)tsu- 'tlxa va. l'(ttsvtal {l1l;o l'1]v v AoyoxQLO'Lav l'ou you xat 'toil «xaao'(jlxou l'outou qlalystul v' tout'o'u asv S/AoSLVSV, roc; SL'lt6t;;, dr.tstoioc; tfj\; SltLaQadsroc; 'toov

17 MYQ;l Q81JJ,tatOW. <0<; a' '0 x. Ila3ta(,tLXailA «fj (,twvla (J:UllTJ Shs 1&Qo<; XaLQOv 1tIlQa<1UQSL xat a,rrov t'ov talov, ro<; avt'o<; O(,tOAOYS t, at X'" a'l1aroa L<;a' avtij<; xat t" a1&0t'8ma(,tat'a :n:qoasawxav OQLa:rLxilv 1'Qo:n:ilv. sl<; tllv xal tilv aqualv tol.i» (a. 21). 'Ev tat<;aa alast (\ a. ala XQw(,ta1'wv tilv SLxova tij<; E1&sA{}ouaT)<; v '1 taal<;thaua8w; EnL t8 't'oii tasoaoylxoii xat 81&1' toii {}QT)axs'Unxoii xat ij{}lxoii 1&SaLO'U, ro<; xat tij<; at)f,llo'uqy'l1{}slat)<; qja. va.nxij; dvtlaqaasw<;, X'UQLW;,aL'8(,t1&VS'I)a(,t8vwv ls- QoxT)Quxwv, OLOL 0 Giov., Domenico, 0 Giov. da san Miriato, 0 Bernardino da Siena ( ) xat JtQo mlvwv 0 Girolamo narola (1452/98), toii 01&OLO'U fj n(,tla EAsuftSQoO'tOf,lLa O''UvsxMvLO's to. JtAllftl']. er x.sl(,taqcroal']<; QT)QoQs(a tou Savonarola ro; i,a(3c! 1iqJctLcrTLroBl']<; 1&Qo; :n:cio'u<; ta<; xat81j{}uva L<; xut tmq. troy XQUt01JVrWV', xal. LO'X'UQroV (,tt)as toti Haml xaw.xqlvo'uo'(t tilv :n:qoo't'uxouo'av ala<p{}oqav tij; axstjjsw; xa!' tij<; xaqma<;. Kat EJtAtlQWO'sv 0 VTCSQOX0<; avylq tilv EvaE(311 ch}uqoo'tof,llav 1'01.1 alii. tou 01.' ayx;ov'l1<; {}avcho'u til 23 Muku 1498, aaaa tu. JtuQl.VU }(1']QuYJ,tat'a to'u eaxov tilv UVUf,lSVOIlSVl']V ErcLaQacH v X'U- QL(J); toii l'ratl{}olj<; xab ao'lpaaro; a'uvsxqat'1']aav 81&1 to. XCLQw 1\ 'Xut tov dqjavlallov QS1&OlJO'(W aui. troy d;lw/a-atoux,wv oqyavwvtl']<; 'ExXATJaLaV tij<; Ll.utJSW<;. eo Ey8VS.0 (,taqt'u<; OAWV afltrov troy aqawmxrov yeyovotoo", ee7roilsvov a' fito OtL 0 svysvil; Ma;L/A-O<; un:so'tl] 'tilv svsqysllxilv 81&(- ()QctO'LV.rov xt)quy(,ta rwv XCtl tou f,laqtuqlo'u toii 8J,tXVS'U0'IlSVO'U tsqoxllq'uxo<; Savonarola. '0 talo<; YQUqJSL: «'Eav 0 1&sQ!, til; O'wt1']QLa<; 1&avtwv J,tEQL(,tVrov ' aev f]a8sl f,ls xal. asv 8JtSO'X81&tStO J,tS BLa.ij<; Euutoii xaqlto<; xat Mv J,t01J 1'ilv ()LUVOL<lV BLa tou cpwro<; tou, 1&Qo JtOAAOii {}a EXavOJ,t'l1'V J,tsta 1'rov Sxs! dvtl1tqoo'rojtwv tij.; &.O's(3s(a<;» (a. 31). Ll.LMLW<; anotlel ta<; til' IlQovoLq. 0 OLa.iJV O'Wtl']QLav J,tst<1(30AtlV, "'JtsO'1''I1 ou:i tmv XT)QuYJ,tchwv 1'ov Savonarola, J,t<xALata st<; toy xa.aaat)ao.atov XQovov, Ot8 sixs daov :n:sqatroasl ta<; O'1&ouM<; avwii xal1&;"'l19t); 8VtlJ1&roO'swv, dam xul. roaox;"1']qwilsvo<; BV.il &nsqjelo'lo's 'ilv st; tilv Ea'U1'oii 3ta rqi3a.ou, (,tsaq;l til; Bsvstta<;, af.la xal toy nqo!,;' tov IUatwvLO'J,tov BQw1'a. ch B' :ftuqayqaqjo<; aqjlsqoiitch "'no tova. st<;.ov «a1&oxoo'f,lov Ma;L" f,lov», 'yn;o1'ltv (JWtl']QLroCll'].ou Savonarola 8JtLoQaO'LV; daaa xal. 0 t6lo<; 8'1' a.noyot).ilvo'sl alat'8awv ola ts toy ftuvalov tmv 1&SCPLAT)!18VWV yovswv xai otxluxilv 8Ql']llbaV, ella tilv llatcllot1']ta troy av{}qwitbvwv xal nqo 1&avtwv ala titv ()o'uasbav tij!,; 3tEqJLA1']J,tSV1']<; avtou IlatQLao<;, u1&scpaalo'sv BV roqlj,to'tjtl 0 ll'uo'1'lxo:n:a{}ij<; va.0 llovaxlxo'v O'x.11(,ta, iiy(j)'v 1' '0<; 1'ijl,; ijalxla; au.ou. cq<; tonav as 1'i1; J,tstavoLa<; a,).oii,.0 aylrov'uilov "OQOI,;.oii "A{}w. co<; fjcruxaatllqlov as 3tQOSXQL{}1'] 1mo LOVLO'U ij 1'ou Bato1&sMo'U, '(0'00; xal ala to'll naoulov,.ij; {}llx1']<; aihij; xal oil ')((11 troy dvsxtllltl.wv XSLQoYQaqJwv,x(J)()tXWV a\hii<;. 'E'V ij.}ux.(q. ()La.sArov, B1&sM{}r) IlSta si<;.ijv J,tSAetT)V 1'ov na1'sqlxoii {}I]O'm).- QO\>, 'Enav:ftu AOL1&O'V ala.ij; djtoxtlj 1's;"sl.av {}SOAOYLXilv xal. CPLA0<10CPLXilv unoxq'u(j1'aaaoiital si; l.alav XOO'llo{}swQtav. 'Iwav- V1']<; 0 Ll.aJ,taO'x1']vo<; anotsast al' avtov to '(VaaAlla tij; {}SOAOYLXij<; axstjjsw<; xat 'to nqot'u1&ov t'ij<; Vlt' av wu IlHa tau't'(! ol.xoa0!111<;toii 06- Yf,la1'o;. ey:ftsq 1'u ()Sxa Bt1'] f]ax'l1ls'uo'sv EV Lil Movn Ba1'onSaLO'U «sqyao'{}sl.; «eeoaoria" T6tlOl; KB' TSOXOl; /5,: 44

18 %a.t :1tVS'Uflo.tL%rog». Tn 15 Mo.QtbO'U 1515 &:1ts(JtaA'YJ uil:o toil 118' YaAO'U tfl; Mooxag BU(JLASLO'U 'ljloii tflg I1aAULo- :1tQO(JXA'YJ<1Lt; sl.g t11'v Movr)V Bat'onsaco'U flsta QO'U-. :1tQog a.:1to(j'toa1jv wi) :1tS:1tULOS'UflSVO'U I-\OVo.xou ala 't1jv flsta<pqa(jlv tou WaAt'ilQog st<; l;'tlv 'Ev tatg (JIJ btmsv'tal flsta :1tEQLIJoflg BV'YJflSQOt'lltOt; ta :1t Qt tflg IJ:1tO'Uaalot'lltog 'to'u ljfaa'tilqog%al 'tflg IJ'YJfllllJl.ag tou LSQOU tovto'u :1taQa 10lg Pw(JOtg %0.1. troy :1tIlQs<P{}UQflSVOlV U:1tOuLQsn%rov BV 'X,Q11(JEL :1to.Q' UVtotg XELflsvroV. BS o{i ')tat 'l) 6nLi1vI1'llt'tl uno oq{}omso'u "EAAtlvog fleta<pqaljlg etg n)v VL%'tlV toii 1.sQou WaA'tijQog. Toil aqv'l'}{}svtog, AOYQ? EL'; ProoLUV.0 MctSLJ,Log \I' &:1toas'X,{}ii oneq xal. s1l:qassv. At: :1tOL%LAaL S%MOELg 'troy toil MaSLflo'U 1tsQI. tilg :1tQOIJXAtlO'SOOt; 'to\lto'u %al. tou OXO:1tOU tilg stg eproijlav J,Ls-ro.(laIJsrog 'to'u, SASy 'X,OVta.L U1tO toii IJ. I1St' E1Ht'Ux"LClLag )tat :1taQa-r1}Q1}tL%ot'll'tog. A L IJXSIJSLt; ProoLag xal dylrovufl0'u "OQo'Ug B%tL{}EVtaL fls-r' b:1ta1}ijijouij'llt; Sv1}J,LEQOt1}- tot;, rog ')tal ta :1tsQI. 'to)v 8n:L%Qato'Ucrrov tots IJ'Uvi1'YJxrov sv tii a.xfwsl 'tmjt'[] osta. :1tSQL tijg SI.IJooo'U ;svrov {))'t1}x.orov 8V fmo roqlijj,ls- VI«; :1tQouno{}sIJELg. eh I1StctKA'llIJLt; tou MaSLIA-Q'U, rog fls'ta<pq(l(jtoi' dyloyqu- <pl'lirov, {}SOAOYLxroy %at AELto'UQYLxroV etg t1jy ClAo.'UroVL%tly, a1tst'sael tlfl'yjtlx'tlv 'X,8LQovoflLav t01; TIJctQo'U 1tQog toy :1tS:1taL1)8uJA.SVOV floyaxov. ch r' :1taQaYQa<pog 8sEtat8L 'to. n:eql t01; «MaSLflo'U SV MOIJX(p OLo.tQL- Ko.'ta. 'IovvLOv 'IouAwv -rou Ma';Lflog a.v8xroq'llos, (Juvo- 08'UOfl8VOgiJ:n:O O'Aa'UO!lu{}rov dyloq8ltrov 110Yu'X,rov %al 'troy a.nsijtaaflsvrov 'toil TociQo'U, OLl); 'to!lolqutov ELg Moaxav 'ta;lolov. 'E; dy. "OQo'Ug l1a{}8v Krov):1toALV, svita S:1tSIJ11.s<p{}'l'j toy filltqlaqx'i1v 8S0A'll:1ttOV (1514/20), n:uq' Ol) s()asrno, 8KtOg 'troy 8UA.oYLroV, %al. IJ'UoratL%ov YQa!lJA.ll nqog 'toy Moo'X,(tg BUQAaafl. 0 IIulQLaQX1}; 8n(IJ'llg roqlij8 %al QUO IJ'UVoooVg, 'toy ZL'X,\I'YJe; fq'lly6qlov %at toy OlctX.O,"OV L.\LOV'IlIJLOV, 11.'UQLrog n:qog IJ'UAAOY'tlV 8Qavrov 6Y cpro_ alu tae; a.yay%ug tijg 'E11.'lIA'YJIJLa.g. Ka't' Auyo'UIJ'tOY.1\ IJ'UV008Lo. &<pl'listo tilg Ta'UQLKll 6%8L{}sv os 81; IIsQsxo:1t, 6V-&U S1t tlvo. XQuvov 3taQSfl8LVEV. Msta 1100'lIQov xut ALUV e1tl:1tovov to.slolov S<p&UIJ8V 0 Mci-!l8ta tow IJ1lVOOroV avtov 8tg MOIJ'X,o.v tn 4 MaQtLo'U 1518, i)tol!lsta a'll %ut 1lI1LO"'U Stog «no tije; to'u iis dy. 'OQo'Ug! 'Ev MOIJ'X,C} 0 M. SySV8tO fl(m1 tll1rov. eqg %ataa'u!a-a autoil roqlij{}'1 l} TIJLOUVtro<p, 0 ()g alsto.s8v O:1tOl<; %ut ctv'[] 600%LflU(J8V 0 <Smv a.vtc- 'KQ'U08 tijv dvc.%'tlfl'lltov AL01h1X'YJY, n:sqlaa!lsayo'uo'q.v :1t8QI. 'tu 800 x<p<p. SAI.."1VLXa ro; sn!. to :1tASL(JtOV, a.aaa. ')!.(ll. AunvLxa. Tcp M. sne06{}l') 1tQOt; fl8ta<pqo.ijw 'X,<p. W o.a'tilqog,.1t8qls'x,oy <lflu 'Kal. lj S L Q a Y, IJ'Uvu- YWY'tlY Smt'l1V8Lrov OLU<POQroV JIUt Qrov %ut 6X'KA. O''UYYQu<psrov. '0 M. 06V SyVroQLtSV 8nuQxro; t'tlv 6x'KA"1<1LalJUxijv IJAU'UOlVLX'tlV yaroijijo.v. L.\La. 'toiito roqliji11jijo.v rog autoil MXLflOL xal. 1t8:1taLOS'Ufl8YOL (lvoqsg, OtUXQLVOflEVOL 11.1JQLOl; Ihu t'tlv AutL'Vofla{}sLclv 'troy. O(i'tOL O'UV t'tlv SAA"1VLoM. tijv (JAo.'UOlYLX;lV. 'E'K 'tov'i;o'u 0 M. va!lstoy.'i'\; AU tlvl'kilg SL<; 'ttty crao.'urovlxtlv. T 0 )tov -ril; 8VQ'UflU{}s(o.g %at Ao.tLVOJ,Lo.{}SLo.g.0U

19 EQYO'U, 1:0U u:n:o 1:OlJ1:0'U avaa'll<p-6sv1:0';;. Tou EQYO'U 3tQOtm:tcras"o El.aayroyy! :n:sql 1:ij.;; 'Xat 1:0U 'WaA :n:sql. 1:roy EQI-t'llVW- 1:rov IIadQroy, 1-t8-&6/)01J 'Xat 1!'XOAOViJEt fl 8QI-t'llYSLIl O'LaatL'Xrov av/)qroy, 24 1:0V! '0 'X. IIa:n:ul-tlx,ay!/, :n:aqa{}lhsl S'X't'8yij d:n:oo'mlal-tat'a El.O'llyroyij.;; 1:oil M., my /)ta<palvstm. fl :n:oa'ul-taijsta 'Xat 'XQtn'XY! 1:0il I-tst'a<pQaa't'oil, u:n:o /)' a:n:o'u/)cuoram, I-tUALO'ta 1:Uva<p8QOl-t8Va tov.;; 'H 1-t81:cL<PQct.O'L';; 1:0il WaA (It'llQx8asv BV 6tO';; 'Xat :n:s\'1: I-tijva;. 'Xata 1:y!'V 0i10Ao"{LaV()8.. oii M., «:n:oavl-tox.ijov EQYOY», 'Xata. 1:y!v tou O:n:OL01J «/)SV S1X,8 'XatQov omt v' ava:n:v8vau» (a. 56). '0 M. BY t<i> EQI-t'llV8'UtL'X<i> 1:0'U EQYct> fvgsij'll v:n:0x,q8rol-tsvo';; va. OLOQiJroOtJ :"toaac4xl; 1:0 X8Ll-t8VOV 1:0il x,<p. 'Xa\. v' &n:oxa:ltclqu tmv 7] 'Xat atqs1:l)(rov\ x,ro- QLroV. l\8lyl-tcl 'Xat toilt'o toil UVtL'XSLl-t8V(}'U, d}.,}..a 'X.at tij; :n:oa'ul-tu- 'X.ut <plaot'ljlo'u tou O'o<pou 1-t0vax,ou.'0 M.Ev r<i> :n:qo,;; 1:0V TaaQo'V 'Y:n:ol-tv1)l-tatL t01) 1:0 JlY! 'tsa8lov lou EQYO'U toll xat va 'XQLiJii (lla 1:0UtO :n:aq8xdacl ()L' al-t(t '[ov'pro:" aov fly8l-tova, n:n:ro.;; '[0 tfqov 'X.8LJlSVOV!-t8t'a. to'll 'XmvQv troy u:n:o to axij:n:1:qov to'll oqito06;rov. Y8VO!-t6V'll u:n:o 1:'OU M. Jllna<pQaaL';; 8v8'X.QL{tl'J :n:avl'ly'uqlxro; vno t8 t'li; O''UVOOOU til; 'EXXA1]- ala; tij.;;'proo'la.;; 'X.a\. 1:oil 'Proao'U «JlEta 10 EtL!-t'llaR 1:0V ou I-tOVOV /)L' s:n:ac vrov, aaa(t xul. OLa ysvvala.;; (a. 58). at 0'1JVo(l0l.1:0il M. ltaqa.,toil TaaQo'U cl'xava. EAB'l1», &'v x,roq'llaav h MoO'x,a.;; ay. "OQO';; 1:'U 11 2:mQLO'U UVSIAoeV8 OtL 'X.u\. 0 M. ita. EAcL!1Bavs ty!v u1>elav tij.;; 'EAAd(la 1Ao81:a. 1:Ttv 8U1:'UX,fj a:n:olt!3qa.'rroalv toil a:(h<i> EQYO'U. av1:oii 0 a:n:{jvt'(t aqv'll'ttxro;, (hon \'a. at8q'l1{}n t'li.;; t'llalxovt'o'u avoqo,;;. 0 M. EXroVuxrov i!vuy'x.aait'll va. :n:aquiaoblv'o d<;; Moax,uv. Bai1IAol'JOOV 'X.at 1:oil X,Qovo'U JCQo'COVto<; 'il <p1)i-t'l1 a1hoil sxq(ltaloi.i1:o :n:uq(i 'ts tol<;; EX 1:'8 1:0U ita'l'jo'laatl'x.oil 'Kat tou :n:oaluxov 'X.VitAOlJ, at.aa. xo.l :n:aqa 'to xal 1:0V :n:a1)ito'u<';. co dya{to.;; Moax,ar; alo'ijciy81:al 'tttv &'vciy'x.'l1v 1:rov a'u(.l.(:lo'uarov 1:0'U, OL 1-t8YLa '8';; :n:goa8<p8'uyovel';; cd) 1:0V (lla va. 't'ttv lto.qct t<i> TaaQct> I-tEaHSLUV to'u. 'Ev 'tu XOlvTI a'uvsl(l"jael 0 M. vljjro{t'l'j!1ova(ll'xllv UM}SVtLUV, «Lxavilv vct UJtO/)eLxVVij 1:a :n:gs:n:ovt'a 'X.at La. OQ{tCt El';; ta. :n:qciyj.la1:a t1\.;; te 'X.at tfj; ITo' ALtI.::La.;;» (0'. 59). '0 (.l.aalata, 1:0a'l'jv 8'K'ttlAo'l1aLv iitqe<pe 'tov 10- YLOV laoovax,ov, ro01:8 xa{t' EXcLat'l1v a'uv(ll8a6y6to IAoS1:' atno1j, JC8Qt t'llt'll- J.1citrov :n:l01:8ro.;;. EL';; IAocit'l'jv 0 M. :n:aq61>(c!ael a'u'\ sx,m; OLa 1:iJv d:rr;oaua'v 1:0U a06lav 1:0'U 81.;; ay. 'Ev 1:0Vt'OL';; 0 TO'axat axovta 8XQct1:'llOEV a1hov s:n:l EVVSU E't''l'j BV K(d}' 01..0'11 a1),;o to 0 M. xal E<PSQ8V :n:squ,;; xat :n:aij{to';; aaao 1Ao8ta<pQuO''t'Lxmv SQ"{uaLrov. Oihro (.l.st8<pgaos a:n:oa'toalxov';; xavova.;; xal 1:0Ur; troy Otx01![!.6VL'X.roV xul tol1litrov a'uvoorov EX toil wubaaataqero;, En 081:a.<; vreo toii Xg'UaoatolAooU 'O[!.LALa.;; 61..;; 1:a EuaYYSALU toil MatitaLO'U Xu\. toil 'Iroavyo'U 'X.. a. 'EnLa11:;, 'tn VJt'O(l8L;6L 1:0il M 11tQO:n:OALtO'U 0M. &vsaab8 xat B(}'YaaLa.;; troy :n:aq8<pijaql.18vrov 'X.SLIAoBvrov, 1:rov uno 1:rov x,<p<p. :n:aqa/)t/)0[!.8vrov, olov tou TQLq,1/)(O'U, 't'ot; eqqoaoylo'u, 1:0ii ASLt01JQYL'X.oiiEuu'Y'Y6ALou, 'trovm'll'

20 valoov, 't"ou AltOC1TOAO'U x. 31:. n. '0 M. llqx,lc1e va. C1uv1]fHtn dva.yxct.- G't"LXitV SLaflOY1)v't"O'U EV 'Poo(J((t; ft S8 't"i'je; Poomxi'j;, 1]V EMOtE a.1tsxtl)ge xai 8it xat ft EUQ'Utch1] lloqepoogie; 't"0'u xal 't"o un: QOXOV fi{}o;, xa' 't"sc1t1]c1uv 't"0 'Y.EAALOV TCi'U XSV't"QOV 'tiov flanov flej-toqepooilsvoov OS MYEL 0 j-teta YAaep'llQOT'Y]t'O; ava:renjgcroov t'ct xa't"a. M. x. IIa:reaj-tLxa{IA, «eh EU\!ELa :reoa'llj-ta.{}ela, f) xal uylile; XQiC1Lf, 1\ ELALXQi.vEH1, ft EMhh'Y]e;, il uvllllq,;saela, to dv031:lc1{}obo'llaov, 't"0 31:avtu. 1tUI. :reav' "(l 't"a. :reve'llflutlxa. xal. f)fh,xa. t1]-(1)lla't"a, YEVLXa. te XUl dtofllka., (teqflov Uu-rou 8LUepSQOV I 1) icqoa1)vetll )tul. t'o nt'uepov, auvcxivo'uv, SY01}tl31JOV XCl.t alaxuov 31:Qoe; o.in:ov to,,; dqlato'll; «lyoqu; -ri'j:; EltOX,i'j; TO'U, 31:oAA01 -roov O:reOLOOV IlEtSltEt-rU dn:sb1]- aav(atoqtxal. ti'j; epoo:j(a;»(j, 63), ALu -roov sltaepoov 1'0'\)- -rooy xal. 0 M. 'Y.CI.-rE\tOl1(JE ta. :reqot)arlflat'a., 8')1.XA1]maO'tLxu t'e Kut :reo- AttLxa. a.x,avoue; 'PooO'Lue;, Kal. t'a KOLVOOVLXU, Mv 88 va. AdBn EV!'QYO tutov Ete; :reao'cl.v Aab.{\v, 31:0AL tlx;jv, sxka1]o'laa't"txitv 'Y.Ilt XOLVOO- VLKrtV XtV1]O'LV, :rcav-rot'!; 31:goe; OtoQ&ooow ltctl dvog{tooaw 't"oov sx,ovtoov. Ttl.(J'U YQUllflata. tou OE ElvllL OELYIl(Ha -roii 8v8LaepsQov't"0; M. Et; :taaavex/)1)aoo(jlv dvoq{tootlxac; 't"ctaete; 'toov sep' '1 nuv t'ct 't"oii POO(JLXOU ACl.OU. Kal. /):a trtv xutav01]o'lv -roov a.voq&ootlxooy a.yoovoov tau M. 0 a. {/)LaL't"EQov EV a'llvexel(t KEepaAaLQv BV (JAn tit EVQUt1]t'L autoii 't"o,, POO(JLltOV xat'a. TiJV un;' 01jJLV E:reOX1)V. Olhoo 1\ A' 31:aQ. 31:EQLYQUepEL «';0 'POO(JL"OV av Ex8'Y]Aooae(JL tou XOLVOlVLxoii Kal. EKxA1]O'Laa't"Lxoii BLO'U. MEQLxal. X((QaXt'I)QL" (JtLxal. YQaflllul tou 0'. E\vat dvuyx1] va. 8SaQ{tovv xal d1to t'i'j; {tsaeoo; Tautva vat'eqov 0 &31:0Kt1)a1l t'itv 31:EQt ToV M. XQLaLV Kat ht -rov uvoq{j-ootlxov &yoovo:; to'u, to E1tLO'tSYcta!1a tou 031:0LO'U t'o!1aqt'uqlov 'tou 1tOA'llu&AO'll flovaxou. 'I8LaLt'sQC!.; d'sloiital 11 VItO tou {1. h a !.{tE- 1tI'QL l!.qatoljo'l1;; xuta. t'itv Ult' 51jJLV Ert0X1JV BV PooaL(t OAol!.A1]Qoon- %i'j:;'&&alooaf;oo:;. '0 cr. uvtasl EL/)1)aEL; to'u alt' Bl!. 1tllyoov, 1St' 11fliie; /)8 t'oue; MYQ) toov 1t'l1Yoov 'to'ljtoov, EUYVOOflOVOO;; YLVEtiL (lskt'ov, t'o EV MYQ) l!.eepa.aalov. 'H 'toii KEep. «'POOaLl!.OV axoto» U;COOL/)EL BV tilv XQutouClav {talbeqav XfttUat'fLOLV ti'j; xal ti'j; toii PooaLKOU Auaii, "ata to rtqoo't"ov fifllg'u 'tou 16 IlLOOVO:;. '(); MYEL «&GX!lt'1] &!1u{}ELa f);taoiito!1e{t' '1 toov {J'uj-t::tuQO!1uQt'O'UGoov ayqolkoov 'ltarlvoov, OELGL/)aLflovLrov xul 1tQoA1)1jJsoov )l.al. 'toov ;tavtoloov AEL1jJUvoov 1tQO)(.QLClttCI.VLl!.i'j;; QooaLKtje; slaoo 'OepfLAE't"o 08 TO 31:ve'U!1anxov xal. f){j-l)(ov t'ou'to eie; tilv 31:«VUI,i'j Gx,EMv EAAEl1jJLV toov j-toqepootlkoov ""S<100V XIll. titv U{}i.LOOtat1)V KCUa.<1t'CI.<1LV toov OA(Yoov ueplatallevoov» (0'. 64). BLBJ.l.a Mv u:reflqxov,kill 11 u:tokt'l'jgi; 'toov S{tgOOQELtO /)ug)(atoq{tootov 31:QoBA'll!1a, J..OYQ) tii; 'tout'oov, Ka1. Cl.uwl at 'ExKA7]<1LUL EO''tSQOUVtO toov axka'l'jglmtlkoov -roov Bl- BALOOY, 'EActXL<HOL xutooq300vov va. exfla,{tooo'lv uva.yvooo'lv Kal. K'U- 1'1.<;; 110ya;;. To!1LauH680;ov /)s 31:V6U!1a toov 'Pooooov a/)'u<1x6qatvev 'ti'j; ; 'tuutl1; OVVaflSvl1v va 1tQosA{tn rorphstav. tijv tov Aaou Ctfla{}ELIlV 1tQOO'Et({}EtO KIlt 1\toii XA1)Qo'U &""a.{}slil, &:reoqqola 1]to 1\ epu.-

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

XPI:l:TOAOrIKH OPOAOrIA KAI 8I8A:l:KAAIA AEONTIOY TOY BYZANTIOY * vno. ANLlPEOY E>EOLlQPOY 8. 8. KASHrHTOY EN TQI API:AKEIQ, ASHNQN

XPI:l:TOAOrIKH OPOAOrIA KAI 8I8A:l:KAAIA AEONTIOY TOY BYZANTIOY * vno. ANLlPEOY E>EOLlQPOY 8. 8. KASHrHTOY EN TQI API:AKEIQ, ASHNQN XPI:l:TOAOrIKH OPOAOrIA KAI 8I8A:l:KAAIA AEONTIOY TOY BYZANTIOY * vno ANLlPEOY E>EOLlQPOY 8. 8. KASHrHTOY EN TQI API:AKEIQ, ASHNQN IV. H TQN l:yn9etikqn THl: TOY XPIl:TOY EN TH, ENQ::EEI CO.;; xul aaauxov

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

KAI TO narkokmion kymboyaion TQN EKKAH:rIQN vno. BA2:IAEIOY e. 2:TAYPlaOY KASHfHTOY THE I. SEOAOfIKHE EXOAHE XAAKHE B'.

KAI TO narkokmion kymboyaion TQN EKKAH:rIQN vno. BA2:IAEIOY e. 2:TAYPlaOY KASHfHTOY THE I. SEOAOfIKHE EXOAHE XAAKHE B'. TO OIKOYMENIKON natpjapxeion KAI TO narkokmion kymboyaion TQN EKKAH:rIQN vno BA2:IAEIOY e. 2:TAYPlaOY KASHfHTOY THE I. SEOAOfIKHE EXOAHE XAAKHE B'. 2) 'H A' Pe'JI,u-q -z;ov IIa"uoC1p.lo'V X'Vp./Jo'VAio'V

More information

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\

@PATilKA. ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ @PATilKA ENIITH]\'ONIKO tiepioaiko IYr'fP,,L\Ii\IA I,KAiAOil4I,,N0.\TIO'I'0 OPAKIKO K[N- PO _!,I}IPI,.\ OPAKIKON I\,II.I\F.TQi\ Bpcpru;rdvo auri rqv Axa6rlpfa A0qvdv Kcr r{v Ercnpic npoq evio;iuoq rnv

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

:II:IHNI)I H)lIN3WAO)lIO ':IOW:IIIAVH:IOdU. VI:IHV)DI3 :IO:::OVOE>dO IV)I

:II:IHNI)I H)lIN3WAO)lIO ':IOW:IIIAVH:IOdU. VI:IHV)DI3 :IO:::OVOE>dO IV)I Q.02. 'n,orld9k l!:ok1"(ot}d)(omrlood If Q.0Xll1.llDV l!:ol 5OO9.o9>gD1919 Q,2. 5D)9t}'P.uP Lt'\9rl10XIIX/"n..o 5q> '59rlDlln."(Lt.oooli O. "5WII.10K1'tl9 g,t}lt/"o"(orlg 01Q.0.1 "«li.wxo"(urli» 01Q-0l

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;.

AN AK OIN UI;H. EntO1>van'tovrat 'ta crx 'ttka Evruna () ovrroc; O1>~nAT1Pro'f!tva Kat unoypa~'f!tva ano 'to ypa~~a'tea 't11c; E'tatp iac;. H~'tEpa Avacpopa 307-PGNV/LO5 171] 01crroPpiou, 2005 r6v1.ko ~lweuvti1 XPlllla'ttO"'t11pio1> A~tffiv Ku1tpo1> AEYK,Q,}:IA Ap. {f)a~ 22 570308 AN AK OIN UI;H KUp1, 0EMA: Hawaii Hotels Public Limited (n

More information

/* ------------------------------------------------------------------------------------

/* ------------------------------------------------------------------------------------ Pr o g r a m v a r e fo r tr a fik k b e r e g n in g e r b a s e r t p å b a s is k u r v e m e to d e n n M a tr ix * x M a tr ix E s ta lp h a B e ta ; n M a tr ix * z M a tr ix ; g e n M a tr ix X

More information

KPITIKON KAI BlBAIOrPA<I>IKON

KPITIKON KAI BlBAIOrPA<I>IKON KPITIKON KAI BlBAIOrPAIKON D a 8 J 0 han n e 8 e van gel i u m, auf Pap y r u 8. Zum neu verijffentliehten PapYl'us Bodmer 11. von Kurt - Aland. Sonderdruck aus.foi'- schungen und Fortschritle.. Band

More information

ň Ú Ú Č

ň Ú Ú Č Ú Ú ň Ú Ú Č Ú ň Ú Ž Č Ú Ž Ó Č ň Ž ň Ě Ý Ú Č Ú Č .{ +l ; l i.,i.t :i... (),i{ i,'...,.l l!,!. }, ii,)., i.a t-l.- C,..-'H -Ý':: 4,.J: C'É].,-t";g 5; i l'.i:.l) > t{ > P)O,.J 0" 3i an.ý u- ll c O },:, ll

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

nanar. X. ahmhtponoyaoy ntyx. geoa. l:xoahk llanemkthmioy A9HNQN KAI MASTER OF ARTS TOY EN H.n.A. DREW UN1VERSITY

nanar. X. ahmhtponoyaoy ntyx. geoa. l:xoahk llanemkthmioy A9HNQN KAI MASTER OF ARTS TOY EN H.n.A. DREW UN1VERSITY TO npobahma THl: rnhl:iothtoi: TOY "nepi l:apkql:eqi: TOY KYPIOY HMQN IHl:OY XPIl:TOY, KAT A AnOAAINAPIOY AorOI t1yo" TOY MErAAOY A8ANAI:IOY vno nanar. X. ahmhtponoyaoy ntyx. geoa. l:xoahk llanemkthmioy

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

m Future of learning Zehn J a hr e N et A c a d ei n E r f o l g s p r o g r a m Cisco E x p o 2 0 0 7 2 6. J u n i 2 0 0 7, M e sse W ie n C. D or n in g e r, b m u k k 1/ 12 P r e n t t z d e r p u t

More information

Scholarship Help for Technology Students

Scholarship Help for Technology Students i NOVEMBER 2014 Sli Hl f Tl S S i il ili l j i il i v f $150000 i li VN l f li Pl Tl N f xl i ii f v Pi Oli i N fi f i f vl i v f f li f i v f Viii Sli f vill f flli j: Pl Tl Mi Alli Hl li A Ifi Tl li

More information

Erfa rin g fra b y g g in g a v

Erfa rin g fra b y g g in g a v Erfa rin g fra b y g g in g a v m u ltim e d ia s y s te m e r Eirik M a u s e irik.m a u s @ n r.n o N R o g Im e d ia N o rs k R e g n e s e n tra l fo rs k n in g s in s titu tt in n e n a n v e n d

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

YRRTC Business Plan

YRRTC Business Plan 2015 2025 YRRTC Business Plan 2015 annual update updated 2015 edocs #5677831 mission Our mission is to design and deliver an exceptional rapid transit system attracting, moving and connecting people to

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

C e r t ifie d Se c u r e W e b

C e r t ifie d Se c u r e W e b C r t ifi d S c u r W b Z r t ifizi r t Sic h r h it im W b 1 D l gat s N ic o las M ay n c o u r t, C EO, D r am lab T c h n o lo gi s A G M ar c -A n d r é B c k, C o n su lt an t, D r am lab T c h n

More information

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen Skoleåret 1969-70 V e d K: Hillers-Andersen k. s k o l e d i r e k t ø r o g Aage Christensen f u l d m æ g t i g ( Fr e d e rik sh av n E k sp r e s- T ry k k e rie

More information

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g...

B rn m e d s rlig e b e h o v... 3 k o n o m i... 6. S s k e n d e tils k u d o g k o n o m is k frip la d s... 7 F o r ld re b e ta lin g... V e lf rd s s e k re ta ria te t S a g s n r. 1 4 3 4 1 5 B re v id. 9 9 3 9 7 4 R e f. S O T H D ir. tlf. 4 6 3 1 4 0 0 9 s o fie t@ ro s k ild e.d k G o d k e n d e ls e s k rite rie r fo r p riv a tin

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

o EAAHNOP80L\O::::Ol: XAPAKTHP TOY OATPIAPXEIOY JEPOl:OAYMQN

o EAAHNOP80L\O::::Ol: XAPAKTHP TOY OATPIAPXEIOY JEPOl:OAYMQN o EAAHNOP80L\O::::Ol: XAPAKTHP TOY OATPIAPXEIOY JEPOl:OAYMQN ala MELOY TQN AIQNQN* AAA' chal xaa'alteqov va ()"UVl'XI()"W!!E\' tilv EQEUvav, tva OELX,fru exeivo. TO 01tOLOV AfYO!!EV. Tep 1099 ill; YVW-

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D

A n d r e w S P o m e r a n tz, M D T e le h e a lth in V A : B r in g in g h e a lth c a r e to th e u n d e r s e r v e d in c lin ic a n d h o m e A n d r e w S P o m e r a n tz, M D N a tio n a l M e n ta l H e a lth D ir e c to r f

More information

:KPITIKON KAI BIBAIO[PAct>IKON.D.EATION

:KPITIKON KAI BIBAIO[PAct>IKON.D.EATION :KPITIKON KAI BIBAIO[PAct>IKON.D.EATION TO l:yml30ao B'. 0

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Licensure Endorsement The table below lists the licensure requirements for already-licensed PTs and PTAs applying for licensure in another jurisdiction. Summary Number of jurisdictions requiring license from: license was ever

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-"'J?'-

UNIVERSITY OF ILUNOхS LIBRARY AT URBANA-CHAMPA1GN AGR1CULT-'J?'- ' UNVRSTY F NхS LBRARY AT URBANA-HAMPA1GN AGR1ULT-"'J?'- igitied by the nternet Arhive 2012 ith fndg frm University f llis Urbn-hmpign http://.rhive.rg/detils/illismmeri1982med s 8 h U p m UU t g 5. -

More information

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras

BLADE 12th Generation. Rafał Olszewski. Łukasz Matras BLADE 12th Generation Rafał Olszewski Łukasz Matras Jugowice, 15-11-2012 Gl o b a l M a r k e t i n g Dell PowerEdge M-Series Blade Server Portfolio M-Series Blades couple powerful computing capabilities

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

fun www.sausalitos.de

fun www.sausalitos.de O ily i f www.lit. Ctt. Cy... 4 5 Rtt... 6 7 B... 8 11 Tt... 12 13 Pt... 14 15. 2 Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt Ctt. Cy. Rtt. B. Tt. Pt. 3 Ti t f vyy lif, ity viti. AUALITO i l t t fi, t ty, t t, jy ktil jt

More information

TRENDnetVIEW App (Android)

TRENDnetVIEW App (Android) Installation Ta p o n th e P la y S tore ico n to d o w n lo a d a n d in sta ll T R E N D n e tv IE W a p p. O n ce in sta lle d ta p the TRENDnetVIEW icon to open up the app. N ote : A n d ro id O S

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A O A U T O R I Z A O P A R A R E A L I Z A O D E C E R T A M E L I C I T A T с R I O M O D A L I D A D E P R E G O P R E S E N C I A L N 034/ 2 0

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo

20th century copyright system meets 21st century artist. Henrik Ingo 20th century copyright system meets 21st century artist Henrik Ingo Kohtaamispaikka@Lasipalatsi 2006-04-03 Who am I? H a p p ily m a rrie d m a n, e n g in e e r, b it n e rd y S o ftw a re D e v e lo

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

Enl!KbnOI EYPIIiOY. vno. fpammateoi THI IEPAI IYNOL\,OY

Enl!KbnOI EYPIIiOY. vno. fpammateoi THI IEPAI IYNOL\,OY AYO Enl!KbnOI EYPIIiOY vno APXIM. XPyrOrrOMOY 0EMEt\H fpammateoi THI IEPAI IYNOL\,OY toy MtdAOYOV trov 1tOLf,tSVaQXrov EUQL1tO'U (XahtSo:;; u1taq' 8; 81tLOK01troV, aq;(le1tlcrk01trov 1 'lgal. f,t'lltq01toaltrov,

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity

An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity A p r il 2 2, 2 0 0 2 An E mpir ical Analysis of Stock and B ond M ar ket Liquidity Ta r u n Ch o r d ia, A s a n i S a r ka r, a n d A va n id h a r S u b r a h m a n ya m Go iz u e t a B u s in e s s

More information

State Survey Results MULTI-LEVEL LICENSURE TITLE PROTECTION

State Survey Results MULTI-LEVEL LICENSURE TITLE PROTECTION MULTI-LEVEL LICENSURE TITLE PROTECTION Prior AK MN TN MO AL MO KY VA AZ MS MO DC NYC NE HI ME OR IA RI PA IL TX VA KS WA LA WI MA WV Prior AK ME OR TN AL MI PA HI CO MS FL DC NC MN IA NE UT IL NV WA IN

More information

' &&. 2007

' &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 ' 1978 2006 &&. 2007 1 016:004 91.9:3 70 :!"# $#%& '()*& '+, -&" 70 &)*+,-./01 + /)234,01 56+,&47+8/03+, /5808282 3496 ;8.&/01 5058.9 4 /)*+4/)?=/4>4 64?+8.1/+-/4>4 2/+,.&508.82:.&).

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t

UFPA Brazil. d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A v a n ç o s n o P la n o d e C o n tr o le d e R e d e s Ó p tic a s e s e u s Im p a c to s n o F u tu r o d a In te r n e t A n to n io A b e lé m a b e le m @ u fp a.b r Agenda In tr o d u ç ã o C

More information

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A

Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Dynabook Satellite Toshiba Equium - A Toshiba Equium - A Brand Model Tip Toshiba Dynabook Satellite - 1400 4 Toshiba Dynabook Satellite - 1410 4 Toshiba Equium - A100-549 4 Toshiba Equium - A100-602 4 Toshiba Equium - A200-15i 4 Toshiba Equium - A200-196 4 Toshiba

More information

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending

U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending U.S. Department of Housing and Urban Development: Weekly Progress Report on Recovery Act Spending by State and Program Report as of 3/7/2011 5:40:51 PM HUD's Weekly Recovery Act Progress Report: AK Grants

More information

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia

Tim o th y H ig h le y. tjh ig h le c s.v irg in ia.e d u. U n iv e rs ity o f V irg in ia Ma rg in a l C o s t-b e n e fit A n a ly s is fo r P re d ic tiv e F ile P re fe tc h in g Tim o th y H ig h le y D e p a rtm e n t o f C o m p u te r S c ie n c e U n iv e rs ity o f V irg in ia tjh

More information

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart

int Ron t Marc ier rise e la Impasse du u Liv oue re M lin Berthel ry roix Fleu m Clos inot s int V urg S Faub Rue Rue du C rc de l ' Etuv e Stuart . Big i N éi N Cil l l Néi l N i C lli C i é Néi i i I. N -D z Ei if ig Vll Bl ig Vig l'o l S Bg i i g l Ci Qi i Blf Si ig l i i 1945 g li gg ég Ni l Bl l i H Si J iz Eg S i Villi I l Bl i i i H Bliz Dli

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Present. and. RFA No79/2OO5

Present. and. RFA No79/2OO5 IN TE IG OURT OF KARNATAKA IRUIT BEN AT DARWAD Dted this the Q7th Dy of Mch 211 Pesent TE BLE MRJUSTIE KLMANJUNAT nd TE BLE MRJUSTIE NNAGAMOAN DAS BETWEEN: RFA No7/2OO5 Shi Adiveppgoud S/o MllngoudRyngoud,

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n.

az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el 20. sz á m ú UTASÍTÁSA B u d a p e s t, 1 9 6 7. é v i jú liu s hó 2 8 -á n. BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 4 /2 0 /1 9 6 7. A M I N Ő S Í T É S M E G S Z Ű N T az 1995. évi L X V. tv. 28. -á ra figyelem m el A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

More information

e Videobewaking ov er I P Marty K n o p e rt 1 A l l m z u l l b t g r u m a k h w k h w k z a l z r E p r m a r k t t c m a r k t Video vision: e vor en va n video en in de na ij e oek om st eb ik en

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d

ta tio n a l s c ie n c e b y s u p p o rtin g th e e m e rg in g G rid p ro to c o ls o n W in d o w s a n d A p p e a rs in th e P ro c e e d in g s o f th e 2 0 0 5 In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n C o m p u ta tio n a l S c ie n c e (IC C S 2 0 0 5 ), E m o ry U n iv e rs ity, A tla n ta, G A, M

More information

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools

Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools ~ Cl1'15 Charlotte-Mecklenburg Schools Starmount e Elementary -- Streets (proposed reopening 2015-2016) Schools ~ Ra ilroad -- water Bodies Home School Areas D NATIONS FORD D MONTCLAIRE D HUNTINGTOWNE

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report

Tulsa County Assessor's Monthly Revolving Fund Report Tulsa County Assessors Monthly Revolving Fund Report Board of County Commissioners: In compliance with the provisions of Title 19 O.S. 684, this report is submitted for the Assessors Revolving Fund. A

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o

L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d e p r e s ió n a r t e r ia l s is t ó lic a ( P A S ) m a y o r o V e r s i ó n P á g i n a 1 G U I A D E M A N E J O D E H I P E R T E N S I O N E S C E N C I A L 1. D E F I N I C I O N. L a h ip e r t e n s ió n a r t e r ia l s e d e f in e c o m o u n n iv e l d

More information

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence

Federation of State Boards of Physical Therapy Jurisdiction Licensure Reference Guide Topic: Continuing Competence This document reports CEU (continuing education units) and CCU (continuing competence units) requirements for renewal. It describes: Number of CEUs/CCUs required for renewal Who approves continuing education

More information

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio

The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio The Lincoln National Life Insurance Company Variable Life Portfolio State Availability as of 12/14/2015 PRODUCTS AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA GU HI ID IL IN IA KS KY LA ME MP MD MA MI MN MS MO MT NE

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

Summary of State Laws Related to Auto Insurance

Summary of State Laws Related to Auto Insurance Summary of State Laws Related to Auto Insurance Rate Filing Laws for (Prior Form Filing Approval, Use & Laws (Prior File, File & Use, Approval, Use No File, Flex & File, File & Rating) Use, No File) Fault

More information

II:TOPIAI KAI ANEKllOT A TOY ArIOY OPOYL EPANILSENT A yno TQN rieplrpa<i>entqn KQllIKQN* vno

II:TOPIAI KAI ANEKllOT A TOY ArIOY OPOYL EPANILSENT A yno TQN rieplrpa<i>entqn KQllIKQN* vno II:TOPIAI KAI ANEKllOT A TOY ArIOY OPOYL EPANILSENT A yno TQN rieplrpaentqn KQllIKQN* vno EVAOflOY KOVPIAA MHTPonOAITOY KOPYTI:AI: Ka!. vvv EQx6lta{}a d;lo E1tLltar,ov o1taq {}'l1qavovle; LOV aol- SqlOV

More information

State Corporate Income Tax-Calculation

State Corporate Income Tax-Calculation State Corporate Income Tax-Calculation 1 Because it takes all elements (a*b*c) to calculate the personal or corporate income tax, no one element of the corporate income tax can be analyzed separately from

More information

TA BIBAIA eaymatqn TOY AflOY.1HMHTPIOY TO XPONIKON THI: MONEMBAI:IAI: KAI AI I:AABIKAI EnI.1POMAI ElI: THN EAAA.1A *

TA BIBAIA eaymatqn TOY AflOY.1HMHTPIOY TO XPONIKON THI: MONEMBAI:IAI: KAI AI I:AABIKAI EnI.1POMAI ElI: THN EAAA.1A * TA BIBAIA eaymatqn TOY AflOY.1HMHTPIOY TO XPONIKON THI: MONEMBAI:IAI: KAI AI I:AABIKAI EnI.1POMAI ElI: THN EAAA.1A * MONOrPA01 A vno EnAMErNQNL\A XPYEAN80nOYAOY r'. TO ANTI8ETOY 1. To crvvtol.l.oy X,QOVLXOY

More information

An Active Approach to the Teaching of Spelling

An Active Approach to the Teaching of Spelling An Active Approach to the Teaching of Spelling 2012 SPELLING GUIDELINES Spelling is an integral part of the teaching of literacy, and as such, is given priority through a whole school approach. Our aim

More information

KATAAOrOZ AfiOPEITIKQN XEIPOrPA<I>QN*

KATAAOrOZ AfiOPEITIKQN XEIPOrPA<I>QN* KATAAOrOZ AfiOPEITIKQN XEIPOrPAQN* ala- 'Ex toil A' rovou a. 636 (In:oaJtulJ,t V to. q)()n iht(xq)(w; :rtoaafl axotetva arj/afi(l tn

More information