โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน

Size: px
Start display at page:

Download "โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน"

Transcription

1 โรคห ดท ส มพ นธ ก บการทางาน น ธ พ ฒน เจ ยรก ล สาขาว ชาโรคระบบการหายใจและว ณโรค ภาคว ชาอาย รศาสตร คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล มหาว ทยาล ยมห ดล การประช มว ชาการประจาป สมาคมสภาองค กรโรคห ดแห งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2557 ความเป นมาและน ยาม ประมาณหน งในสามของผ ป วยโรคห ดในว ยทางานส มพ นธ ก บ งานท ทา (work-related asthma) ท งอาช พหล ก งานเสร ม หร อ งานอด เรก โรคห ดจากการทางาน (occupational asthma) ไม ม ล กษณะของโรคภ ม แพ หร อโรคห ดก อนเข าทางาน หร อ เคยเป นแต โรคสงบไปนานแล ว โรคห ดท กาเร บจากการทางาน (work-exacerbated or workaggravated asthma) ม ล กษณะของโรคภ ม แพ หร อเป นโรคห ดก อน เข าทางาน แล วอาการกาเร บหร อควบค มไม ได ภายหล งเข าทางาน ในทางปฏ บ ต แยกไม ได เด ดขาดถ าไม ได ทาการตรวจพ เศษ 1

2 พยาธ สร รว ทยา พ นฐานค อม การอ กเสบของหลอดลมท เก ดจากการกระต น ด วยสารก อภ ม แพ ในท ทางานซ าๆ มาเป นเวลานาน ส งผลให เก ด airway hyperresponsiveness (AHR) แล วน ามาซ งการ ต บต วของหลอดลมชน ด reversible ปฏ ก ร ยาเก ดข นรวดเร วภายใน นาท หล งส มผ สสารก อ โรค หร ออาจเก ดข นภายหล งนาน 3-8 ช วโมงก ได แต ในบาง รายม อาการเก ดข นได ท งสองช วง (dual response) Chest 2008; 134:1S-14S 2

3 การจาแนกโรค Sensitizer-induced OA ได ร บสารก อภ ม แพ เป นเวลานาน ม ระยะเวลาก อโรค (latency period) ช ดเจน และตรวจหา specific IgE ในเล อดได จากสารโมเลก ลใหญ เช น โปรต นจากพ ชและส ตว จากสารโมเลก ลเล ก เช น สารเคม ต างๆ Irritant-induced OA ได ร บสารระคายเค องในท ทางานซ าๆ แต ถ าเก ดจากการได ร บคร งเด ยวในปร มาณส ง จะเร ยก จาเพาะว า reactive airway dysfunction syndrome (RADS) ล กษณะทางคล น ก อาการหอบห ดเก ดข นหล งปฏ บ ต งานอย ในบรรยากาศท ม สารก อโรคเป นเวลาไม ต ากว า 1-2 ป บางรายม ระยะก อโรคส น บางรายไอเด น ม อาการระคายเค องของจม กและตาร วมด วยได ในระยะแรก ของโรค อาการด ข นช วงว นหย ด แต นานไปจะเห นไม ช ด การตรวจร างกายม กไม พบความผ ดปกต เว นการอ กเสบ ระคายเค องเร อร งท เย อบ น ยน ตาและจม ก 3

4 สารก อโรคท พบบ อยในประเทศไทย ส ย อมผ า กาวส งเคราะห กระดาษกาว เทปกาว ผล ตภ ณฑ อาหารทะเล แป งสาล เมล ดธ ญญพ ช กาแฟ ฟอร มาลด ไฮด ลาเทกซ ส และสารเคม ท ใช ย อมส ผมและเสร มสวย สารค ดหล งจากส ตว ในร านขายส ตว เล ยง การว น จฉ ย คาถามข นต น ม การเปล ยนแปลงของสารเคม หร อสารอ นในท ทางาน ส มผ สสารใดๆ ในปร มาณส งในช วง 24 ชม. ก อนม อาการ อาการด ข นในช วงว นหย ดหลายว นหร อไม ม อาการระคายจม กหร อเค องตาในระหว างการทางาน ม เพ อนร วมงานม อาการเช นเด ยวก น 4

5 การว น จฉ ย ข นต นย นย นการเป นโรคห ดก อนโดยการตรวจพบหลอดลม ต บชน ด reversible จากสไปโรเมตร ย ถ าไม พบจ งทาการตรวจหา AHR หร อ peak flow variation เม อย นย นการเป นโรคห ดแล ว ข นตอนต อไปค อการพ ส จน ทราบว าโรคห ดน นเก ยวข องก บการทางาน การว น จฉ ย Serial peak flow measurements เข าได ก บแบบแผนของ โรคห ดจากการทางาน โดยว ดระหว างการทางานเป นเวลา อย างน อย 3 ส ปดาห ว ดอย างน อยว นละ 4 คร ง (หล งต นนอน ก อนเร ม ทางาน ก อนเล กงาน และก อนเข านอน) และม ช วง ว นหย ดระหว างการทางานส ปดาห ละ 2 ว น ใช โปรแกรม Oasys จาก Specific bronchial challenge ย งไม ม การตรวจน ใน ประเทศไทย 5

6 Chest 2008; 134:1S-14S การว น จฉ ย การตรวจอ นๆ Workplace challenges โดยค า FEV1 จะลดลงเก นร อยละ 20 หล งทางานไปแล ว 4-6 ช วโมง ผลลบย งไม ต ดโรคน เด ดขาด AHR variation ขณะหย ดทางานไปอย างน อย 2 ส ปดาห เท ยบ ก บช วงทางาน โดยจะด ข น ม ข อจาก ดเช นก น Sputum eosinophil count, exhaled nitric oxide, หร อ exhaled breath condensate ข อม ลย งไม เพ ยงพอ 6

7 การร กษา หล กเล ยงสารก อภ ม แพ ท งในสถานท ทางานและใน สภาพแวดล อมท บ าน ใช ยาตามระด บการควบค มโรค Immunotherapy ย งไม ม ข อม ลย นย น การเปล ยนงานด ท ส ด การย ายหน าท งานก อนรองมา อ ปกรณ ป องก นรายบ คคลม ความย งยาก แพง ใช ไม ทน ปร บกระบวนการผล ตให ใช สารน อยลงหร อลดการฟ ง กระจาย การพยากรณ โรค ไม ด ในรายท ขณะท ให การว น จฉ ยแล ว ม สมรรถภาพปอดลดลงมาก ม AHR ท ร นแรง ม หลอดลมต บร นแรงเม อทดสอบ specific bronchial challenge ม อาการหอบมานานโดยย งส มผ สสารกระต นต อเน อง ม อาย มาก การส มผ สสารโมเลก ลใหญ ซ งม ภาวะ AHR ต อเน องได นาน กว าสารโมเลก ลเล ก 7

8 การป องก น ให ข อม ลก บคนงาน ค ดกรองกล มเส ยงก อนเข างาน สอบถามประว ต ภ ม แพ ทดสอบผ วหน งด วยสารท จะต องส มผ สในท ทางาน การตรวจค ดกรองสารพ นธ กรรมย งไม ม ข อม ลเพ ยงพอ หล งจากเข าทางานแล ว ต องจ ดให ม การตรวจส ขภาพพร อม ค นหาผ ป วยรายใหม อย างสม าเสมอ ด วยแบบสอบถามและ การทดสอบผ วหน ง ประสบการณ ในประเทศไทย กองท นทดแทน ผ ป วยในข ายสงส ย 12 ราย ให การว น จฉ ยได 9 ราย โดย 2 รายต องทา MCT ม 1 ราย เป น RADS จากการส ดคว นยางมะตอยท ไหม ไฟ ไสและเล อยไม 1 ราย ต ดเย บกระเป า 1 ราย ต ดและประกอบกล องกระดาษ 1 ราย ตะไบและข ดแต งโลหะ 1 ราย เจ ยระไนเพชร 1 ราย ย อมส ผ า 1 ราย ประกอบอาหาร 1 ราย 8

9 คาแนะน า ผ ป วยโรคห ดรายใหม ท กรายหร อผ ป วยเก าท ควบค มโรค ไม ได ให มองหาว าม เหต มาจากการทางานหร อไม ถ าสงส ย ให ทาการส บค นเพ มเต มเพ อย นย นการว น จฉ ย ก อนท จะ ดาเน นการแจ งกองท นทดแทนแรงงานและแนะน าการ เปล ยนงานหร อหน าท งาน ถ าสงส ยให ซ กประว ต หน าท งาน สารท ส มผ ส การใช อ ปกรณ ป องก น อาการเช นเด ยวก นในเพ อนร วมงาน อาการแย ลง ช วงทางานและด ช วงหย ดงาน คาแนะน า ในประเทศไทยการส บค นเพ มเต มท เหมาะสม ค อ ทา serial peak flow measurements ว นละ 4 คร ง นาน 3 ส ปดาห โดยม ว นหย ด 2 คร ง/ส ปดาห ซ งจะช วยท งการว น ฉ ยโรคห ดและ ช วยพ ส จน ว าม ความส มพ นธ ก บงานท ทา การทา skin prick tests หร อ ตรวจหา specific IgE โดยใช สารมาตรฐานท ทราบก นด ว าก อภ ม แพ ในท ทางาน ม ประโยชน ช วยในการค ดกรองโรค 9

10 คาแนะน า เม อว น จฉ ยได แล ว นอกจากการให ยาท เหมาะสมก บความ ร นแรงโรค ส งท สาค ญค อการหล กเล ยงสารก อภ ม แพ ในท ทางาน หากทาไม ได ก ต องหาว ธ ป องก นอ นซ งม กทาได ยาก และได ผลไม ด น ก ภายหล งการว น จฉ ยแพทย ควรแจ ง หน วยงานร ฐและนายจ างของคนงานเพ อทราบ และหา มาตรการช วยในการควบค มสภาพแวดล อมของท ทางาน เพ อเป นการป องก นการเก ดผลกระทบต อคนงานรายอ นและ ผลกระทบต อเจ าของก จการน นด วย เอกสารแนะน าอ านเพ มเต ม เกณฑ การว น จฉ ยและแนวทางการประเม นการส ญเส ยสมรรถ ภาพทางกายของโรคปอดจากการประกอบอาช พ 2541 โรคปอดจากการทางาน: ประสบการณ 4 ป วารสารว ณโรคและโรคทรวงอก 2544: 22;39-43 Diagnosis and management of work-related asthma, American College of Chest Physicians consensus statement. Chest 2008; 134:1S-14S Guidelines for the management of work-related asthma, ERS task force report. Eur Respir J 201; 39:

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑)

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเข าท างานในต าแหน งพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๘ (คร งท ๑) ด วยมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ จะด าเน นการสอบค ดเล อกบ คคลเข

More information

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player

ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player แบบฟอร มการนาเสนอผลงานว ชาการ (Abstract submission form) ประช มว ชาการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมแห งชาต คร งท 6 ประจาป 2556 อำเภอส ขภำพด นว ตกรรมด 878 อำเภอ One District One Best Practice ( ODOB

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป

ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว -------------------------------- ด วยโรงพยาบาลเล ดส นม ความประสงค ร บสม ครบ คคลเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว จ านวน ๒๐ ต าแหน ง ด งน ๑. ต าแหน งน

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง

ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง ฉบ บเด อนเมษายน 1. จากใจ บก. 2. ม มส ขภาพ 3. ม มสาระความร 4. ภ ยใกล ต ว 5. ม มเทคโนโลย 6. ม มธรรมะ 7. ภาพข าวเล าเร อง สว สด ค ะท านผ อ านท กท าน เด อน เมษายน เป นเด อนท ม ว นหย ดยาว 2 ช วงด วยก นบางท

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information