การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ.

2 ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก บ การยกระด บและพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐตามเกณฑ PMQA การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

3 หล กกฎหมาย : พรบ พรบ.ระเบ ยบข าราชการพลเร อน ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ เป าหมาย มาตรา ๓๔ การบร หารทร พยากรบ คคลต องเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ และความค มค า โดยให ข าราชการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ค ณธรรม และม ค ณภาพช ว ตท ด การบร หารจ ดการ มาตรา ๔๒ การบร หารทร พยากรบ คคลต องค าน งถ งระบบค ณธรรม ผ ปฏ บ ต งาน มาตรา ๗๘ ข าราชการต องร กษาจรรยาข าราชการตามท ส วนราชการก าหนดไว โดยม งประสงค ให เป นข าราชการท ด ม เก ยรต และศ กด ศร โดยเฉพาะในเร องต อไปน การย ดม นและย นหย ดท าในส งท ถ กต อง ความซ อส ตย ส จร ตและร บผ ดชอบ การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใสและสามารถตรวจสอบได การปฏ บ ต หน าท โดยไม เล อกปฏ บ ต อย างไม เป นธรรม การม งผลส มฤทธ ของงาน 3

4 ผลส มฤทธ ต อภารก จภาคร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค า ข าราชการปฏ บ ต งานอย างม ค ณภาพ ค ณธรรม ม ค ณภาพช ว ตท ด ระบบบร หารทร พยากร บ คคลตามระบบ ค ณธรรม ข าราชการร กษาจรรยา

5 ม งเพ มม ลค าจากคน บร หารเช งย ทธศาสตร Human Capital Management Human Resource ม งกระบวนการ งานประจ า Personnel Management Personnel Administration 5

6 กระบวนท ศน ใหม 1. ก จกรรมการบร หารทร พยากรบ คคล ออกแบบเฉพาะเร องการบร หาร ทร พยากรบ คคลเท าน น 2. ก จกรรมท ด าเน นการ ม งเน นธ รการงานบ คคล 3. ล าด บความส าค ญของการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บก จกรรมประจ าว น ของการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ผ ร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลในองค กร หน วยงานด านทร พยากรบ คคล การบร หารแบบม งเน นการเพ ม ผลผล ตโดยผ านทร พยากรบ คคล ต องส มพ นธ สอดคล องก บแผนย ทธ ศาสตร สอดคล องก บล าด บความส าค ญของ กลย ทธ องค กร ผ อ านวยการส าน ก/กอง และ หน วยงานด านทร พยากรบ คคล

7 ม ออาช พด านการบร หารทร พยากรบ คคล(HR Professional) Business Partner Change Agent HR Expert Leadership International Public Management Association for Human Resources

8 หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด นโยบาย ร ฐบาล : แผนบร หาร ราชการ แผ นด น ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของ ส วนราชการ ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ภาพของการ ปฏ บ ต ราชการ การพ ฒนาองค กร การบร หาร ท นมน ษย การบร หาร ความร การจ ดการ สารสนเทศ ล กษณะส าค ญขององค กร ล กษณะส าค ญขององค กร 2. การวางแผน 2. การวางแผน เช งย ทธศาสตร เช งย ทธศาสตร 5. การม งเน น 5. การม งเน น ทร พยากรบ คคล ทร พยากรบ คคล 1. การน าองค กร 1. การน าองค กร 7. ผลล พธ การ 7. ผลล พธ การ ด าเน นการ ด าเน นการ 3. การให 3. การให 6. การจ ดการ 6. การจ ดการ ความส าค ญก บ ความส าค ญก บ กระบวนการ กระบวนการ ผ ร บบร การและผ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ม ส วนได ส วนเส ย 4. การว ด 4. การว ด การว เคราะห การว เคราะห และการจ ดการความร และการจ ดการความร การต ดตามและประเม นผล 8

9 หล กการบร หารก จการบ านเม องท ด นโยบาย ร ฐบาล : แผนบร หาร ราชการ แผ นด น ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของ ส วนราชการ ประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร ค ณภาพการให บร การ ประส ทธ ภาพของการ ปฏ บ ต ราชการ การพ ฒนาองค กร การบร หาร ท นมน ษย การบร หาร ความร การจ ดการ สารสนเทศ HR Scorecard การต ดตามและประเม นผล 9

10 ระด บความพร อมร บผ ด (Hierarchy of Accountability) ความสอดคล องของการบร หาร ทร พยากรบ คคลก บเป าหมายย ทธ ศาสตร ของส วนราชการ ประส ทธ ผลของการด าเน นงาน ตามแผนงานโครงการด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ประส ทธ ภาพของบร การ งานบ คคลและการใช ทร พยากรบ คคล การปฏ บ ต ตามกรอบ ของกฎหมาย มาตรฐานความส าเร จ ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ความพร อมร บผ ด ค ณภาพช ว ต ผลส มฤทธ ต อภารก จ ภาคร ฐ ประส ทธ ภาพ ความค มค า ข าราชการปฏ บ ต งาน อย างม ค ณภาพ ค ณธรรม และม ค ณภาพช ว ตท ด ระบบค ณธรรม 10

11 องค ประกอบของระบบ HR Scorecard มาตรฐานความส าเร จ (HR Standard for Success) ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ : แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ต วช ว ดความส าเร จ ผลการด าเน นงาน (Evidence, Application and Reports)

12 ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ประส ทธ ภาพ การบร หารทร พยากรบ คคล ประส ทธ ผล การบร หารทร พยากรบ คคล มาตรฐานความส าเร จ ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ลระหว าง ช ว ตก บการท างาน ความพร อมร บผ ด ด านการบร หารทร พยากรบ คคล

13 1. ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ก) นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล สอดคล องก บเป าหมาย พ นธก จของส วนราชการ/จ งหว ด จ งหว ด ข) ม การวางแผนและบร หารก าล งคน ค) ม การบร หารก าล งคนกล มท ม ท กษะและสมรรถนะส ง ง) ม การสร าง พ ฒนาผ บร หาร สร างความต อเน องในการบร หารราชการ

14 Key Element : ก. นโยบายการบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ HR โดยว เคราะห ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส ปร บปร ง ผลการประเม นในป ท ผ านมา ความค ดเห นของผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อม ลสถ ต ต างๆ ก าก บ ต ดตาม ประเม น เป นประจ า โดยใช ต วช ว ดท ระบ ในแผน วางแผน ปร บปร ง การด าเน นงาน ปฏ บ ต ตามแผน ต ดตาม ตรวจสอบ

15 Key Element : ข. แผนบร หารก าล งคน สถ ต ประจ าป แผนบร หารก าล งคน (Workforce Plan) โดยว เคราะห ท ศทางใน ระยะ ๓ ป ข างหน า Demand Supply เพ อสรรหา พ ฒนา ร กษาไว ใช ประโยชน อย างเหมาะสม ทบทวนบทบาท ภารก จ ปร บปร งโครงสร างอ ตราก าล ง

16 Key Element :ค. การบร หารก าล งคนกล ม กล มท กษะ สมรรถนะส ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา : ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ว ฒนธรรม และ ค าน ยมของข าราชการ สร างผ น าย คใหม และเสร มสร างสมรรถนะและ ท กษะให ก บข าราชการ (สอดคล องก บแผนบร หารก าล งคน ความต องการใน การพ ฒนาข ดความสามารถในการปฏ บ ต งาน) แผนพ ฒนาทางก าวหน าในอาช พของข าราชการเพ อเข าส ต าแหน งท ส าค ญ ระบบการโยกย าย ส บเปล ยน มอบหมายงาน คล งข อม ลผ ม ศ กยภาพส ง ต ดตามประเม นผลกล มข าราชการท ปฏ บ ต หน าท ในต าแหน งท ม ความจ าเป น ต อการบรรล พ นธก จ และกล มข าราชการผ ม ศ กยภาพส ง

17 Key Element :ง. สร างผ บร หาร ความต อเน องในการบร หารราชการ ระบบข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง แผนพ ฒนาผ บร หาร บ ญช รายช อข าราชการผ ผ านการกล นกรองเพ อร บการพ จารณาแต งต งให ด ารงต าแหน งประเภทอ านวยการ (Managerial Talents Pools) แผนการส บเปล ยนหม นเว ยนระหว างหน วยงาน เพ อให ม ส ดส วนของก าล งคน ในแต ละช วงอาย อย างเหมาะสม ในต าแหน งท ม ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ ต าแหน งและล กษณะงานใกล เค ยงก น ซ งจะสร างความสมด ลระหว างคนร น ใหม คนร นเก า

18 2. ประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล ก) ก จกรรม กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล ถ กต องและ ท นเวลา ข) ระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย ค) ค าใช จ ายในก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล ร พยากรบ คคล สะท อนผล ตภาพก าล งคน และความค มค า ง) น าเทคโนโลย เทคโนโลย มาใช มาใช เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล

19 Key Element : ก.ก จกรรม ก จกรรม กระบวนการถ กต อง ท นเวลา ระเบ ยบปฏ บ ต และว ธ ด าเน นการบร หารทร พยากรบ คคลถ กต องตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ระเบ ยบ ก.พ. หน งส อเว ยน ก.พ. ปร บปร งกระบวนการ/ข นตอนการสรรหา ค ดเล อก บรรจ แต งต ง พ ฒนา เล อนเง นเด อน เล อนต าแหน ง โยกย าย ด าเน นการทางว น ย และการ ให บร การงานบ คคลต างๆ ให กระช บรวดเร ว ม ค ม อเพ อปฏ บ ต งานให ได มาตรฐาน

20 Key Element : ข. ระบบฐานข อม ล HR ถ กต อง ท นสม ย โปรแกรม DPIS โดยปร บปร งฐานข อม ลให เป นป จจ บ น ว เคราะห จ ดท าสถ ต ประจ าป น าไปใช เพ อการวางแผน / ก าหนด มาตรการ / ต ดส นใจในการบร หารทร พยากรบ คคล

21 Key Element : ค. ค าใช จ ายสะท อนผล ตภาพ ความค มค า ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ว าได ผลงานตาม เป าหมายต วช ว ดท ต งไว และม การใช งบประมาณเป นไปตาม แผนงาน อย างประหย ด

22 Key Element : ง. เทคโนโลย เพ อการบร หารทร พยากรบ คคล พ ฒนาระบบงาน ระบบการให บร การด านการบร หารทร พยากร บ คคล โดยน าเทคโนโลย หร อเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ใน กระบวนการงานบ คคลและการให บร การด านทร พยากรบ คคล

23 3. ประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคล ก) การร กษาไว ซ งข าราชการท จ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จของส วนราชการ ข) ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากร ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ค) ว ฒนธรรมและบรรยากาศการท างานท ก อให เก ดการเร ยนร อย างต อเน อง ง) ม ระบบการบร หารผลงาน และม ว ธ การประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการท ม ประส ทธ ผล ซ งเช อมโยงก บผลตอบแทน

24 Key Element : ก. การร กษาไว ซ งก าล งคนท จ าเป นต อ การบรรล เป าหมาย เล อนเง นเด อนตามผลงาน ให โอกาสก าวหน าหร อพ ฒนาตามแผนความก าวหน าในอาช พ ยกย อง ชมเชย ให รางว ลตอบแทนแก ข าราชการท เป นต วอย างในการม ผล การปฏ บ ต งานด เด นอย างสม าเสมอ ประพฤต ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการ ประพฤต ปฏ บ ต มาตรฐานค ณธรรมจร ยธรรม หร อข อบ งค บว าด วยจรรยา ข าราชการ ม การร เร มสร างสรรค ส งท เป นค ณประโยชน ต อส วนราชการ/ จ งหว ด/ประเทศ หร อการให บร การประชาชน ฯลฯ เพ อท าให ข าราชการเก ด ความภาคภ ม ใจและม แรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน

25 Key Element : ข. ความพ งพอใจต อนโยบาย มาตรการ ส ารวจความพ งพอใจเป นประจ า ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และการด าเน นการต างๆ ของส วนราชการ รวมท ง สภาพแวดล อม บรรยากาศการท างาน น าผลส ารวจความพ งพอใจมาใช ทบทวน และปร บปร งนโยบาย มาตรการ หร อแก ไขป ญหาการปฏ บ ต ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให เป นไปตาม หล กการ แนวทาง ท ก าหนดตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และความคาดหว งหร อความพ งพอใจของข าราชการ

26 Key Element : ค. การเร ยนร และพ ฒนา ว เคราะห ความร ท ส าค ญและจ าเป นในการเร ยนร และพ ฒนาท สอดคล องก บ ว ส ยท ศน พ นธก จ ของส วนราชการ/จ งหว ด แผนการบร หารจ ดการความร ซ งให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ หร อแผนบร หารก าล งคน จ ดแหล งข อม ล แหล งเร ยนร หร อระบบการจ ดการข อม ลความร ท จ าเป นต อ การปฏ บ ต งาน เพ อประโยชน ในการพ ฒนาการปฏ บ ต งานให ได ค ณภาพ มาตรฐาน ส งเสร มให ผ บ งค บบ ญชาม บทบาทในการสอนงาน ต ดตามประเม นผลการด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาและ แผนพ ฒนารายบ คคล

27 Key Element : ง. การบร หารผลการปฏ บ ต งาน ระบบบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management System) : ก าหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานองค กร การก าหนดเป าหมายผลการปฏ บ ต งานของบ คคลท สอดคล องก บเป าหมายองค กร การต ดตามความก าวหน าของการปฏ บ ต งานในระหว างรอบการประเม น การพ ฒนาข าราชการให ม ความพร อมในการปฏ บ ต หน าท ท ได ร บมอบหมาย การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ การตอบแทนตามผลการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล แผนพ ฒนารายบ คคลส าหร บผ ม ผลงาน โดดเด น และแผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต งานรายบ คคลส าหร บผ ม ผลการ ปฏ บ ต งานต ากว าเป าหมาย (Individual Performance Improvement Plan)

28 4. ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล ก) การร บผ ดชอบต อการต ดส นใจ และผลของการต ดส นใจด านการ บร หารทร พยากรบ คคล และการด าเน นการทางว น ย บนหล กการ ของความสามารถ หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม หล ก มน ษยธรรม ข) ความโปร งใสของกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล และ พร อมให ม การตรวจสอบ

29 Key Element : ก. การร บผ ดชอบต อการต ดส นใจ บนหล กค ณธรรม น ต ธรรม ส ทธ มน ษยชน แนวทางปฏ บ ต ว ธ ด าเน นการสอดคล องก บหล กค ณธรรมตามมาตรา ๔๒ แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ร ฐธรรมน ญ การออกค าส ง/ประกาศถ กต องตามกฎ ก.พ. ระเบ ยบ ก.พ. หน งส อเว ยน ส าน กงาน ก.พ. และมต ค.ร.ม. จ ดส งส าเนาการออกค าส ง/ประกาศให ส าน กงาน ก.พ. ในเวลาท ก าหนด ตามระเบ ยบ ก.พ. ว าด วยการรายงานการออกค าส งเก ยวก บการบรรจ แต งต ง การเล อนเง นเด อน ทะเบ ยนประว ต ของข าราชการพลเร อน และ การปฏ บ ต การอ น พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบ ยบ ก.พ. ว าด วยการรายงานเก ยวก บ การด าเน นการทางว น ยและการออกจากราชการของข าราชการพลเร อน สาม ญ พ.ศ. ๒๕๓๕

30 Key Element : ข. ความโปร งใสของการบร หารทร พยากรบ คคล หล กเกณฑ ว ธ การท เป ดเผย ม ช องทางให สอบถาม ร บฟ งค าช แจง รวมท ง ร องเร ยน และร องท กข เก ยวก บหล กเกณฑ ว ธ การ ข นตอน กระบวนการ ระยะเวลาด าเน นการ รวมท ง ผลการพ จารณาเก ยวก บการบร หารทร พยากร บ คคล เป ดโอกาสให บ คลากรระด บต างๆ ม ส วนร วมในการก าหนดนโยบาย ระบบ ระเบ ยบ ว ธ การบร หารทร พยากรบ คคล รวมท ง ในการด าเน นมาตรการหร อ ก จกรรมการบร หารทร พยากรบ คคลต างๆ ด าเน นการเพ อป องก นการท จร ตและประพฤต ม ชอบตามมต คณะร ฐมนตร เร องการสร างราชการใสสะอาด ป ๒๕๔๓

31 5.ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน ก) ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างานและระบบงาน ข) การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มจาก สว สด การตามกฏหมาย ค) ความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารก บข าราชการผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเอง

32 Key Element : ก. ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อม ระบบงาน จ ดวางโครงสร างและระบบการท างานท งท เป นทางการและไม เป นทางการ การมอบหมายการปฏ บ ต งาน การมอบอ านาจการต ดส นใจ เพ อให บ คลากร ท างานด วยความร วมม อ ประสาน ส งมอบงานต อก นอย างราบร น ว ธ การบร หารจ ดการพ สด คร ภ ณฑ อาคารสถานท ยานพาหนะ ส งอ านวย ความสะดวกในการท างาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ม ประส ทธ ภาพ ปลอดภ ย ถ กส ขล กษณะ เหมาะสมก บการปฏ บ ต ภารก จ ม ระบบการป องก นภ ยต างๆ

33 Key Element : ข. สว สด การ ส งอ านวยความสะดวก จ ดสว สด การเพ มเต มเป นการภายในอย างสอดคล องก บความ ต องการของข าราชการ เพ อช วยเหล อและอ านวยความสะดวกแก บ คลากรในการด ารงช ว ตและการปฏ บ ต ราชการ ตามระเบ ยบส าน ก นายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ/จ งหว ด พ.ศ. ๒๕๔๗

34 Key Element : ค. ความส มพ นธ อ นด ระหว างผ ปฏ บ ต งาน ม แผนและด าเน นการจ ดก จกรรมส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บร หารและข าราชการ ผ ปฏ บ ต งาน ด าเน นการเร องการเจ าหน าท ส มพ นธ ในร ปแบบต างๆ เช น การบรรเทา/แก ไขความเด อดร อนโดยจ ดช องทางร องท กข การ บร หารความข ดแย ง การบร หารแบบม ส วนร วม การจ ดก จกรรม ส นทนาการ

35 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ล กษณะส าค ญขององค กร การวางแผนเช ง ย ทธศาสตร การม งเน น ทร พยากรบ คคล การน าองค กร การให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย การจ ดการ กระบวนการ ผลล พธ การ ด าเน นการ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร 36

36 PMQA vs HR Scorecard PMQA HR HR Scorecard ล กษณะส าค ญขององค กร หมวด 1 การน าองค กร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ มาตรฐาน ความส าเร จ 5 ด าน HR Scorecard 37

37 หมวด การม งเน นทร พยากรบ คคล 5.1ระบบงาน การเร ยนร ของบ คลากร และการสร างแรงจ งใจ การสร างความผาส กและ ความพ งพอใจของบ คลากร ก. ก. การจ ดและ บร หารงาน ข. ข. ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานของ บ คลากร ก. ก. สภาพแวดล อม ในการท างาน ข. ข. การให การ สน บสน นและสร าง ความพ งพอใจให แก บ คลากร ค. ค. การจ างงาน และความก าวหน า ในหน าท การงาน ก. ก. การพ ฒนา บ คลากร 38 ข. ข. การสร างแรงจ งใจและ การพ ฒนาความก าวหน า ในหน าท การงาน

38 การรายงานการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ รายงานการบร หารทร พยากรบ คคลประจ าป รายงานสถานภาพตามมาตรฐานความส าเร จ นว ตกรรมการบร หารทร พยากรบ คคล รายงานสถ ต ก าล งคนประจ าป รายงานการส ารวจความพ งพอใจ

39 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จ ดท ารายละเอ ยดแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล เสนอแผนกลย ทธ ฯ ต อฝ ายบร หารและ 5 จ ดท าแผนงาน/โครงการรองร บ ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค - ก าหนดเป าประสงค - ก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ค าพ นฐาน (Bas eline) และค าเป าหมายของต วช ว ด ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ว เคราะห ท ศทาง นโยบาย ย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการของส วนราชการ - ก าหนดประเด นย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล 4 3 ด าเน นการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การประเม นโดยใช แบบประเม น - การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการบร หารทร พยากรบ คคล - การว เคราะห ความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข องก บกา รบร หาร ทร พยากรบ คคล จ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ ตาม แนวทาง HR Scorecard เร มโครงการ

40 ข นตอนท 1 จ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บการพ ฒนาระบบบร หารทร พยากร บ คคลและการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ประช มผ บร หารระด บส งผ บร หารสายงานหล ก และผ เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคล เผยแพร ข าวสาร/ข อม ลในส อต างๆ เคร องม อ: 1. การประช ม/จ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความเข าใจฯ 2. ส อส งพ มพ หร อส ออ เล กทรอน กส ท ใช เพ อการส อสารสร างความเข าใจ 41

41 ข นตอนท 2 ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากร บ คคลของส วนราชการ/จ งหว ด การว เคราะห ความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคล การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการบร หาร ทร พยากรบ คคล การประเม นสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคล เคร องม อ: 1. การส มภาษณ ผ บร หารระด บส ง เคร องม อ 2. การประช มเช งปฏ บ ต การผ บร หารสายงานหล กและผ ท เก ยวข อง 3. ประเม นความส าเร จของแผนกลย ทธ HR ในป ท ผ านมา 4. ประเม นเท ยบก บกรอบมาตรฐานความส าเร จ 5. ประเม นเท ยบก บเกณฑ PMQA 42

42 ข นตอนท 3 ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล เช อมโยงก บนโยบาย ย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการของส วนราชการ ใช ข อม ลจากข นตอนประเม นสถานภาพ การบร หารทร พยากรบ คคล สร างความต อเน องในการพ ฒนาการบร หาร ทร พยากรบ คคล เคร องม อ: 1. การประช มเช งปฏ บ ต การ 2. การว เคราะห ส วนต างผลการปฏ บ ต งาน (Gap Analysis) 43

43 ข นตอนท 4 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการ บร หารทร พยากรบ คคล และต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค เป าประสงค เป น Critical Success Factor ของประเด นกลย ทธ HR ต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ค าพ นฐาน (Baseline) และค าเป าหมาย สะท อนการยกระด บพ ฒนาการ เคร องม อ: 1.การว เคราะห แรงเสร ม-แรงต าน(Force Field Analysis) 2. Strategy Map 3. SMART & Leading Lagging Indicators 44

44 ข นตอนท 5 จ ดท ารายละเอ ยดแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ ม รายละเอ ยด ต วช ว ด แนวทางการก าก บ ต ดตาม ผ ร บผ ดชอบ เสนอแผนกลย ทธ ฯ ท ครบถ วน สมบ รณ ต อฝ ายบร หาร จ ดท ารายการแผนงาน/โครงการรองร บ เคร องม อ: 1. แบบฟอร มการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล (HR Scorecard Template) 2. แบบฟอร มรายการแผนงาน/โครงการรองร บแผนกลย ทธ 45

45

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information