บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ"

Transcription

1 บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

2 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ มเต มในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง การร บร รายได

3 -ความหมายของรายได -ล กษณะของรายได -การร บร รายได -การว ดม ลค าของรายได -การรายงานรายได -การร บร รายได จากการขายส นค า 5.1 การรายงานรายได -การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า -การร บร รายได จากการให บร การ -การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล)

4 ความหมายของรายได ตามแม บทการบ ญช รายได หมายถ งการเพ มข น ของประโยชน เช งเศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ป กระแสเข าหร อการเพ มค าของส นทร พย หร อการลดลง ของหน ส นอ นส งผลให ส วนของเจ าของเพ มข น ท งน ไม รวมเง นท นท ได ร บจากผ ม ส วนร วมในส วนของ เจ าของ

5 ล กษณะของรายได ตามคาน ยามใน แม บทการบ ญช 1.รายการกาไร อาจเก ดจากก จกรรมตามปกต หร อไม ก ได 2.รายได ท เก ดจากการดาเน นงานก จกรรมตามปกต เช น 2.1 รายได จากการขาย 2.2 รายได ค าธรรมเน ยม 2.3 รายได ดอกเบ ย 2.4 รายได เง นป นผล 2.5 รายได ค าเช า 2.6 รายได ค าส ทธ 2.7 รายได จากการให บร การ ฯลฯ

6 การร บร รายได ก จการสามารถร บร รายได เม อรายการบ ญช น นเป นไป ตามคาน ยามของ รายได และเข าเกณฑ การร บร รายการ (Recognition Criteria) ตามแม บทการบ ญช ด งน 1.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตของรายการจะเข าส ก จการ 2.รายการน นม ราคาท น หร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง น าเช อถ อ

7 การร บร รายได (ต อ) ด งน นก จการควรร บร รายได เม อ 1.ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตเพ มข น เน องจากการเพ มข นของส นทร พย หร อการ ลดลงของหน ส น และ 2.สามารถว ดม ลค าของประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตได อย างน าเช อถ อ

8 การร บร รายได (ต อ) ข อส งเกต รายการท ต องร บร เป นค าใช จ าย และต องไม น าไปปร บปร งก บรายได ท ร บร ไปแล ว ได แก 1.จานวนท เคยบ นท กเป นรายได แต ต อมาเก ดความไม แน นอนในการเร ยกเก บ 2.จานวนท ไม สามารถเร ยกเก บได 3.จานวนท คาดว าจะไม ได ร บค น (ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บค นหมดไป)

9 การว ดม ลค าของรายได (Measurement of Revenue) ก จการต องว ดม ลค าของรายได โดยใช ม ลค า ย ต ธรรม(Fair Value) ของส งตอบแทน ท ได ร บ หร อค างร บส ทธ จากจานวนส วนลด การค า และส วนลดตามปร มาณการซ อ

10 - จานวนเง นท ผ ซ อและผ ขายตกลงแลกเปล ยน ส นทร พย ก น การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ม ลค าย ต ธรรม หมายถ ง -ในขณะท ท ง 2 ฝ ายม ความรอบร และเต มใจใน การแลกเปล ยน และ - สามารถต อรองราคาก นได อย างเป นอ สระ ในล กษณะของผ ท ไม ม ความเก ยวข องก น

11 การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ส งตอบแทน -เง นสด -รายการเท ยบเท าเง นสด แลกเปล ยนส นค าหร อบร การ ล กษณะและม ลค า เหม อนก น (ไม ก อให เก ดรายได ) ไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) เช น ส นค าเกษตร แร น าม น

12 การว ดม ลค าของรายได (ต อ) การแลกเปล ยนส นค าหร อบร การท ม ล กษณะไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) ก จการต องว ดม ลค าของรายได ด งน *1.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท ได ร บบวกหร อลบ เง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น 2.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท น าไปแลก บวกหร อ ลบเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น *หากไม สามารถว ดม ลค าตาม ข อ 1 ได อย างน าเช อถ อให ใช ข อ 2 แทน

13 การรายงานรายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 เร องงการนาเสนองบ การเง น กาหนดว ารายได ท กรายการท ร บร ในงวดต อง นามารวมเป นกาไรหร อขาดท น เว นแต มาตรฐานการ บ ญช หร อการต ความจะกาหนดไว เป นอย างอ นซ งใน งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บงวดต องแสดงรายได เป นรายการแต ละบรรท ด พร อมจานวนเง น

14 การร บร รายได จากการขายส นค า (Sale of Goods) การร บร รายได จากการขายส นค า ต องเข าเง อนไขท ง 5 ข อด งน 1.ก จการได โอนความเส ยง และผลตอบแทนท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค าให ผ ซ อแล ว (การโอนความ เส ยงและผลตอบแทนอาจเก ดข นต างจากเวลาในการโอน กรรมส ทธ หร อโอนการครอบครองส นค าให ผ ซ อ) 2.ก จการไม เก ยวข องในการบร หารส นค าอย างต อเน องหร อ ไม ได ควบค มส นค าท ขายแล วท งทางตรงและทางอ อม

15 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3.ก จการสามารถว ดม ลค าของรายได ได อย างน าเช อถ อ 4.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะได ร บ ประโยชน เช งเศรษฐก จของรายการบ ญช น น 5.ก จการสามารถว ดม ลค าต นท นท เก ด หร อจะเก ดข น จากรายการบ ญช น นได อย างน าเช อถ อ

16 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องไม ร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นไม ถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ซ อม ส ทธ ยกเล กการซ อตามเง อนไขส ญญาซ อขายและก จการ ไม สามารถประมาณการร บค นส นค าในอนาคตได อย างน าเช อถ อ 2.ส นค าท ขายม เง อนไขการต ดต งซ งเป นส วนส าค ญของส ญญา ซ งก จการย งไม ได ดาเน นการต ดต งเสร จ

17 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท ไม เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ขายอาจคงกรรมส ทธ ในส นค าไว เพ ยงเพ อประโยชน ในการ เร ยกเก บเง นเม อครบกาหนด 2.ก จการค าปล กตกลงท จะค นเง นให หากล กค าไม ได ร บความ พอใจในส นค า

18 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได จากการขายส นค าในกรณ ต าง ๆ ขายสด ขายเช อ ฝากขาย ขายม เง อนไข ขายย งไม ส งมอบ พอใจ ต ดต ง ตรวจสอบ ร บค น

19 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายสดและการขายเช อ -ร บร รายได เม อม การขายส นค า การฝากขาย -ร บร รายได จากการฝากขาย เม อผ ร บ ฝากขายได ขายส นค าให แก ล กค า การขายอย างม เง อนไข -ร บร รายได เม อผ ซ อยอมร บ หร อ พอใจในส นค า หร อจนกว าระยะเวลา การค นส นค าส นส ดลง

20 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายท ย งไม ส งมอบส นค า -เน องจากเป นความประสงค ของผ ซ อ ท ง ท ผ ซ อม กรรมส ทธ ในส นค า และยอมร บ หน แล ว ให ร บร รายได เม อเข าเง อนไขการ ร บร รายได จากการขายส นค าท กข อ หร อก ต อเม อ 1. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส งส นค าให ผ ซ อ 2. ส นค าท ขายไปแล วน นอย ในความครอบครองของก จการ ซ ง ก จการได ระบ ไว แล วอย างช ดเจน และส นค าน นพร อมท จะส งมอบให ผ ซ อ ณ เวลาท ม การร บร รายได

21 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3. ผ ซ อม คาส งเล อนเวลาการส งมอบส นค า 4. เง อนไขการช าระเง นเป นไปตามปกต ท งน ก จการต องไม ร บร รายได หากก จการเพ ยงแต คาดว าจะสามารถ จ ดหา หร อผล ตส นค าได ท นเวลาท ต องส งมอบ

22 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า นอกจากการร บร รายได จากการขายส นค า ณ จ ด ขายแล ว (ต องเข าเง อนไขการร บร รายได ท ง 5 ข อ) ย งม การร บร รายได ณ จ ดอ น ๆ ได อ ก ค อ 1.ก อนการขายส นค า - ระหว างการผล ต - เม อผล ตเสร จ 2.หล งการขายส นค า

23 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-ระหว างการผล ต -เป นรายได ท เก ดข นจากม ลค า หร อผลผล ตท เพ มข นใน ระหว างการผล ต -เป นการเพ มม ลค าโดยธรรมชาต หร อระยะเวลา ได แก การปล กต นไม หร อการเล ยงส ตว หร อการก กต น ส นค า เช น ส รา เป นต น ข อเส ย ยากท จะกาหนดม ลค าท เพ มข น จ งไม ควรร บร รายได หากไม สามารถกาหนดราคาตลาดได หร อไม สามารถ ประมาณค าใช จ ายท อาจเก ดข นได อย างเหมาะสม

24 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-เม อผล ตเสร จ -เป นการผล ตส นค าตามส ญญาซ อขายล วงหน า ได แก ส นค าเกษตรกรรมหร อส นค าอ ตสาหกรรมท ร ฐบาลควบค ม และ กาหนดราคา หร อ - เป นธ รก จเหม องแร หร อโลหะม ค า เช น ทองคา เง น ฯลฯ ม ตลาด ร บซ อส นค าท นท และม ราคาตลาดซ งกาหนดไว ล วงหน า -เง อนไขในการร บร รายได 1.ม ราคาตลาดกาหนดไว ล วงหน า 2.ขายได ท นท เม อผล ตเสร จ 3.ค าใช จ ายหล งการผล ตไม ม สาระส าค ญ

25 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได หล งการขายส นค า กรณ ท ก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค า หร อม ความไม แน นอน ในการเร ยกเก บเง น และก จการตกลงท จะค นเง นให ล กค า ถ าไม พอใจในส นค า เช น การขายท ให ล กค าใช ส นค า ภายใน 7ว น ถ าไม เห นผลย นด ร บค นส นค าและค นเง น -ให ร บร รายได เม อส นส ดระยะเวลาค นส นค า หร อ เม อม ความแน นอนในการเร ยกเก บเง น

26 การร บร รายได จากการให บร การ (Rendering of Services) การร บร รายได จากการให บร การต องเข าเง อนไข ท ง 4 ข อ ด งน 1.สามารถว ดม ลค าของจานวนรายได ได อย างน าเช อถ อ 2.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช ง เศรษฐก จ

27 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) 3.สามารถว ดข นความส าเร จของรายการ ณ ว นท ใน งบด ล ได อย างน าเช อถ อ 4.สามารถว ดม ลค าของต นท นท เก ดข นแล ว หร อ จะเก ด ข นเพ อทาให รายการบ ญช น นเสร จสมบ รณ ได อย างน า เช อถ อ

28 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) การว ดม ลค าของรายได จากการให บร การ จะประมาณการ ได อย างน าเช อถ อข นอย ก บข อตกลงต อไปน 1.ส ทธ ตามกฎหมายของแต ละฝ ายเก ยวก บการให หร อ ร บบร การ 2.ส งตอบแทนท จะแลกเปล ยนก น 3.ล กษณะและเง อนไขในการช าระเง น การประมาณการอาจต องทบทวนตลอดระยะเวลาท ให บร การและแก ไขเม อจาเป น

29 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ว ธ การกาหนดข นความส าเร จของรายการบ ญช ท เก ยวข องก บการให บร การได อย างน าเช อถ อ ได แก 1.การส ารวจงานท ทาแล ว 2.อ ตราส วนของบร การท ให จนถ งป จจ บ น ก บบร การท งส นท ต องให 3.ส ดส วนของต นท นท เก ดข นจนถ งป จจ บ น ก บประมาณการต นท นท งส น

30 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ข อส งเกต หากไม สามารถประมาณผลของรายการ บ ญช ท เก ยวข องก บการให บร การได อย าง น าเช อถ อ ต องร บร รายได ไม เก นจานวน ค าใช จ ายท ร บร ไปแล วซ งคาดว าจะได ร บค น

31 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ก จการจะร บร รายได จากการให บร การในกรณ ต างๆ ด งน 1.เม อให บร การตามข อตกลงแล ว เช น ธ รก จนายหน า หร อธ รก จ จ ดหางาน จะร บร รายได เม อขายท ด นได หร อหางานได แล ว 2.เม อให บร การส นส ดลง เช น ธ รก จการขนส ง จะร บร รายได เม อ ได ส งส นค าไปถ งปลายทางเร ยบร อยแล ว 3.เม อเก บเง นได (กรณ ไม ม นใจว าจะเก บเง นจากล กค าได )

32 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) 4.ตามส ดส วนของงานบร การ เช น งานก อสร าง 5.ตามว ธ เส นตรง เม อให บร การหลายอย างในเวลาเด ยวก น และ ไม สามารถจาแนกได หร อไม ม หล กฐานว าใช ว ธ อ น เหมาะสม กว าในการแสดงข นความส าเร จของบร การ

33 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ต วอย าง การร บร รายได จากการให บร การ 1.ค าต ดต ง -ร บร รายได ตามข นความส าเร จของบร การ เว นแต การต ดต งเป นส วนประกอบย อยของการขาย ให ร บร เม อขายส นค า 2.ค านายหน าโฆษณา -ร บร รายได เม อโฆษณาเผยแพร ส สาธารณะชนแล ว 3.ค านายหน าจากการผล ตส อโฆษณา -ร บร ตามข นตอนส าเร จ ของงาน 4.ค าเล าเร ยน -ร บร รายได ตลอดระยะเวลาท ม การสอน

34 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย การร บร รายได ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล (Interest, Royalties and Dividends) ท เก ดจากการให ผ อ นใช ส นทร พย ต องเข าเง อนไข 2 ข อด งน

35 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) 1.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ 2.สามารถว ดม ลค าของจานวนรายได ได อย างน า เช อถ อ ซ งข นอย ก บเกณฑ การร บร รายได ของแต ละ รายการ

36 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได ดอกเบ ย 1.ตามเกณฑ ส ดส วนของเวลา 2.คาน งถ งอ ตราผลตอบแทนท แท จร งของส นทร พย (อ ตราดอกเบ ยท ใช ในการค ดลดกระแสเง นสดในอนาคต) ต วอย าง ก จการให ล กค าก ย มเง น 500,000 บาท อ ตรา ดอกเบ ย 5% ต อป เป นเวลา 3 เด อน ก จการต องร บร รายได ดอกเบ ยเท าก บ 6,250 บาท

37 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได ค าส ทธ 1.ตามเกณฑ คงค าง 2.ตามเน อหาของข อตกลง/ส ญญา ยกเว น ถ าเน อหาของข อตกลงหร อส ญญาจะแสดง ให เห นว าม เกณฑ อ น ๆ ท เหมาะสมกว า

38 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) ต วอย าง การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (รายได ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตและค าส ทธ ) ส นทร พย ท ก จการให ผ อ นใช เช น เคร องหมายการค า ส ทธ บ ตร ล ขส ทธ ทางดนตร และภาพยนตร ให ร บร รายได ตามว ธ เส นตรง ตลอดอาย ของข อตกลง ท ผ ได ร บส ทธ สามารถใช ส ทธ ได ภายใน ระยะเวลาท กาหนด

39 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) ยกเว น ถ าเน อหาของส ญญาเป นการขาย เช น ส ญญาให ส ทธ ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ซ งผ ร บส ทธ ใช ส ทธ ได ตามประสงค และผ ให ส ทธ ไม ม ข อผ กพ นใด ๆ ภายหล งการ ส งมอบโปรแกรม กรณ น ผ ให ส ทธ ต องร บร รายได เม อม การขาย

40 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได เง นป นผล - เม อผ ถ อห นม ส ทธ ได ร บเง นป นผล

41 การเป ดเผยข อม ล (Disclosure) 1.นโยบายการบ ญช ในการร บร รายได ซ งรวมถ งว ธ กาหนดข นความส าเร จของรายการบ ญช ท เก ยวข อง ก บการให บร การ 2.จานวนรายได ท เป นสาระส าค ญซ งร บร ระหว าง งวดจาก 2.1การขายส นค า 2.2การให บร การ 2.3ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล

42 การเป ดเผยข อม ล(ต อ) 3.จานวนรายได ท เก ดจากการแลกเปล ยนส นค า หร อ บร การท รวมอย ในรายได ตามข อ 2 4.เป ดเผยรายการกาไรและขาดท นท อาจจะเก ดข น เช น 4.1ค าร บประก นส นค า 4.2ค าชดเชยความเส ยหาย 4.3ค าปร บ 4.4รายการขาดท นอ นท อาจเก ดข น

43 5.2 การรายงานค าใช จ าย ความหมายของค าใช จ าย ล กษณะของค าใช จ าย รายการท ควรถ อเป นค าใช จ าย การร บร ค าใช จ าย การว ดม ลค า และการรายงานค าใช จ าย การเก ดข นของค าใช จ าย แนวค ดเก ยวก บต นท น การจ ดประเภทต นท น

44 ความหมายของค าใช จ าย ตามแม บทการบ ญช ค าใช จ าย หมายถ ง การลดลดของประโยชน เช ง เศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ปกระแสออก หร อการลดค าของ ส นทร พย หร อการเพ มข นของหน ส นอ นส งผลให ส วนของเจ าของลดลง ท งน ไม รวมถ งการแบ งป นส วนท นให ก บผ ม ส วนร วมในส วนของเจ าของ ค าใช จ ายเป นองค ประกอบหน งของงบการเง นท เก ยวข องโดยตรงก บ การว ดผลก าไร ค าใช จ ายเก ดข นจากการใช ไปซ งส นทร พย หร อการ ก อให เก ดหน ส นอ นเน องมาจากการส งมอบหร อการผล ตส นค าหร อการ ให บร การ

45 ล กษณะของค าใช จ าย ค าใช จ าย ม ล กษณะด งน 1. ค าใช จ ายอธ บายได ในร ปของแนวค ดเก ยวก บกระแส ออก (Out Flow) 2. การลดค าของส นทร พย 3. การเพ มข นของหน ส น 4. ส วนของเจ าของลดลง

46 รายการท ควรถ อเป นค าใช จ าย ตามแม บทการบ ญช ค าใช จ าย ให รวมถ ง รายการขาดท นและค าใช จ ายท เก ดจากการ ดาเน นก จกรรมตามปกต รายการขาดท นตามแม บทการบ ญช หมายถ ง รายการท เป นไปตามค า น ยามของค าใช จ ายและอาจเก ดจากก จกรรมตามปกต ของก จการ หร อไม ก ได แม บทการบ ญช จ งไม ถ อรายการขาดท นเป นองค ประกอบ แยกต างหากจากค าใช จ าย รายการบางรายการถ งแม ม ยอดทางด านเดบ ตแต ไม ถ อเป น ค าใช จ าย เช น ส วนลดจ าย ร บค นและส วนลดท ยอมให

47 การร บร ค าใช จ าย ก จการจะร บร ค าใช จ ายได ก ต อเม อรายการหร อเหต การณ ทาง บ ญช น นเป นไปตามคาน ยามของค าใช จ ายและเข าเกณฑ ของการร บร ท กข อท ก าหนดไว ในแม บทการบ ญช กล าวค อ ก จการควรร บร ค าใช จ ายใน งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จเม อประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตลดลง เน องจากการลดลงของส นทร พย หร อการเพ มข น ของหน ส น และเม อก จการสามารถว ดม ลค าของค าใช จ ายได อย าง น าเช อถ อ

48 การร บร (ต อ) ค าใช จ ายให ร บร ในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จโดยใช เกณฑ ความ เก ยวพ นโดย ตรงระหว างต นท นท เก ดข นก บรายได ท มาจากรายการ เด ยวก น เกณฑ น เร ยกว า การจ บค รายได และค าใช จ าย เม อก จการคาดว าประโยชน เช งเศรษฐก จของรายการจะเก ดใน หลายรอบระยะเวลาบ ญช และค าใช จ ายท เก ดข นไม ส มพ นธ โดยตรงก บ รายได ก จการควรร บร ค าใช จ ายน นในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จตาม เกณฑ การป นส วนอย างเป นระบบและสมเหต สมผล

49 การร บร ค าใช จ าย(ต อ) ก จการควรร บร ค าใช จ ายในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จท นท ท รายจ ายน นไม ก อให เก ดประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตหร อเม อ ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตส วนน นไม เข าเกณฑ การร บร เป น ส นทร พย ในงบแสดงฐานะการเง นอ กต อไป ก จการควรร บร ค าใช จ ายในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จเม อก จการ ต องร บร หน ส น

50 การว ดม ลค าของค าใช จ าย 1. ราคาท นเด ม 2. ราคาท นป จจ บ น การรายงานค าใช จ าย การว ดม ลค าและการรายงานค าใช จ าย มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 เร อง การน าเสนองบ การเง น กาหนดว าค าใช จ ายท กรายการท ร บร ในงวดต อง นามารวมเป นกาไรหร อขาดท น เว นแต มาตรฐานการบ ญช หร อการต ความจะกาหนดไว เป นอย างอ นซ งในงบกาไร ขาดท นเบ ดเสร จสาหร บงวดต องแสดงค าใช จ ายเป นรายการ แต ละบรรท ด พร อมจานวนเง น

51 การเก ดข นของค าใช จ าย ค าใช จ ายแบ งตามล กษณะของการเก ดได 3 ล กษณะ ด งน 1. ค าใช จ ายทางตรง Direct Expenses 2. ค าใช จ ายทางอ อม Indirect Expenses 3. รายการขาดท น Loss Items

52 แนวค ดเก ยวก บต นท น ต นท น หมายถ ง จ านวนท จ ายไปเพ อให ได มาซ งส งหน ง ซ ง อาจจะเป นต นท นของส นทร พย หร อค าใช จ าย ต นท นของส นทร พย เป นต นท นท ย งไม หมดประโยชน ในขณะท ค าใช จ ายเป นต นท นท หมดประโยชน แล ว ความหมายของต นท นแตกต างก นไปตามล กษณะของต นท น น นๆ เช น ต นท นทางตรง ต นท นทางอ อม ต นท นข นต น ต นท นแปรสภาพ ต นท นคงท ต นท นผ นแปร เป นต น

53 ตามล กษณะต าง ๆ ด งน การจ ดประเภทต นท น 1. ตามล กษณะต นท น ได แก ต นท นการผล ต ต นท นหร อค าใช จ ายดาเน นงาน 2. ตามงวดบ ญช ได แก ต นท นประจางวด รายจ ายฝ ายท น 3. ตามล กษณะต นท นท ข นอย ก บปร มาณ ได แก ต นท นคงท ต นท นผ นแปร 4. ตามแผนกดาเน นงาน ได แก ค าใช จ ายทางตรง ค าใช จ ายทางอ อม 5. ตามว ตถ ประสงค ในการควบค มและว เคราะห ต นท น ได แก ต นท นโดยประมาณ ต นท นมาตรฐาน 6. ตามความต องการเก ยวก บการวางแผนและต ดส นใจ ได แก ต นท นจม ต นท นท ควบค มได ต นท นท หล กเล ยงได

54 5.3กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น องค ประกอบของกาไรขาดท นเบ ดเสร จอ นประกอบด วย 1. การเปล ยนแปลงในส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย ใช ในกรณ ท ด น อาคารและ อ ปกรณ และส นทร พย ไม ม ต วตนท ว ดม ลค าด วยว ธ ราคาท ต ใหม เดบ ต เครด ต ส นทร พย ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย

55 องค ประกอบของกาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น (ต อ) 2. ผลกาไรและขาดท นจากการประมาณการตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ยตามโครงการผลประโยชน ของพน กงาน 3.ผลกาไรและขาดท นจากการแปลงค างบการเง นของการดาเน นงานใน ต างประเทศ 4. ผลกาไรและขาดท นจากการว ดม ลค าส นทร พย ทางการเง นเผ อขาย 5.ส วนของผลกาไรและขาดท นท ม ประส ทธ ผลจากเคร องม อป องก น ความเส ยงในกระแสเง นสด

56 5.4 กาไรต อห น (เต ม เร องราคาตามบ ญช ต อห น ในบทท 3)

57 ราคาตามบ ญช ต อห น (Book Value Per Share) หมายถ ง ส ทธ ส วนได เส ยในเง นท นต อห น หร อส วนเฉล ย ของม ลค าส ทธ ของส นทร พย ท เป นของผ ถ อห นสาม ญต อห นสาม ญ หน งห น โดยสมมต ว าถ าบร ษ ทเล กก จการ ณ ว นน น จานวนเง นท ผ ถ อห นสาม ญม ส ทธ ได ร บค นจะเท าก บราคาตามบ ญช ต อห น ซ ง คานวณได ด งน ราคาตามบ ญช ต อห น = *ส วนของผ ถ อห น ราคาตามบ ญช ต อห น เง นท นท งส นของบร ษ ท* จานวนห นท อย ในม อของผ ถ อห น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

58 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ในกรณ ท ก จการม ห นสาม ญท ได ร บค น (Treasury Stock) ก จการต องนาห นสาม ญท ได ร บค นมาห กจากเง นท นท งส น และน า จานวนห นสาม ญท ได ร บค นมาห กออกจากจานวนห นท ออกจาหน าย เพ อให ได จานวนห นท อย ในม อบ คคลภายนอกอย าง แท จร ง และถ าก จการม ห นท นให จองและย งม ได ออกใบห น ก จการ ต องน าห นท นให จองรวมในเง นท นท งส นด วย และให รวมจานวน ห นให จอง ก บจานวนห นท ออกใบห นไปแล ว ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

59 ต วอย าง ส วนของผ ถ อห น: ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) บาท ห นสาม ญม ลค าห นละ 10 บาทออกจ าหน ายและออกใบห นแล ว 10,000 ห น 100,000 ห นสาม ญให จอง 4,000 ห น ๆ ละ 10 บาท 40,000 ส วนเก นม ลค าห นสาม ญ 70,000 กาไรสะสม 400, ,000 ห ก ห นสาม ญร บค นมา 5,000 ห น ราคาท น 70,000 รวมส วนของผ ถ อห น 540,000 คานวณ ราคาตามบ ญช ต อห น = 540,000 10, ,000-5,000 = 60 บาท ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

60 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ถ าก จการออกจ าหน ายท งห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ก จการ ต องน าเง นท นส วนท เป นของห นบ ร มส ทธ ไปห กออกจากเง นท นท งส น เพ อให ได เง นท นท เป นส วนของผ ถ อห นสาม ญท งหมดไปค านวณราคา ตามบ ญช ต อห น การค านวณเง นท นท เป นส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะต อง สมมต ว า ถ าบร ษ ทเล กก จการ ณ ว นน นผ ถ อห นบ ร มส ทธ ควรจะได ร บ ค นท นเท าใด ซ งเร ยกว า ราคาเม อเล กก จการ (Liquidation Value) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

61 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ราคาเม อเล กก จการ = ราคาตามม ลค า หร อ = ราคาตามม ลค า + ส วนเก นม ลค า = ราคาท กาหนดข น ราคาตามบ ญช ต อห นบ ร มส ทธ = เง นท นท เป นของห นบ ร มส ทธ * จานวนห นบ ร มส ทธ ท อย ในม อผ ถ อห น *ส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ = จานวนห นบ ร มส ทธ ท อย ในม อผ ถ อห น X ราคาเม อเล กก จการ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

62 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ถ าห นบ ร มส ทธ ม ส ทธ ได ร บเง นป นผล จะต องคานวณเง นป นผล ของห นบ ร มส ทธ ไปรวมเป นเง นท นท เป นของห นบ ร มส ทธ ด วย ต วอย าง ก จการจาหน ายห นบ ร มส ทธ 20,000 ห น ห นสาม ญ 100,000 ห น ส วนของผ ถ อห นท งหมด 1,700,000 ห ก ส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ : ม ลค าเม อเล กก จการ(20,000x10.5) 210,000 ส ทธ ในเง นป นผล(3% x 200,000) 6, ,000 ส วนของผ ถ อห นสาม ญ 1,484,000 ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

63 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) คานวณ ราคาตามบ ญช ต อห นบ ร มส ทธ = 216,000 = 10.8 บาท 20,000 ราคาตามบ ญช ต อห นสาม ญ = 1,484,000 = บาท 100,000 ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

64 กาไรต อห น กาไรต อห น (Earnings Per Share) ส วนเฉล ยของกาไรต อห นสาม ญหน งห น หร อ หมายถ ง จานวนกาไรส ทธ ประจางวดท เป นของห นสาม ญหน งห น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 เร อง กาไรต อห น ได กาหนด หล กการคานวณและการแสดงกาไรต อห นในงบการเง น เพ อให ผ ใช งบการเง น ได ใช ประโยชน ต อไปน (ศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มในร างมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2552) เร อง กาไรต อห น) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

65 กาไรต อห น (ต อ) 1.ใช ว ดความสามารถในการดาเน นงานของก จการ 2.ในการคาดการณ ถ าความสามารถ ในการทากาไรของ ก จการในอนาคตราคาตลาดต อห น และอ ตราการจ ายเง นป นผลใน ป จจ บ นและอนาคต 3.เปร ยบเท ยบผลการดาเน นงานของก จการ 4.เป นเคร องม อในการต ดส นลงท นในก จการน น ๆ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

66 กาไรต อห น (ต อ) ประเภทของกาไรต อห น 1.กาไรต อห นข นพ นฐาน (Basic Earnings Per Share) 2.กาไรต อห นปร บลด (Diluted Earnings Per Share) มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 กาหนดให ก จการต องแสดงกาไรต อ ห นท ง 2 ประเภท และถ าก จการม ผลขาดท น ก ต องแสดงผลขาดท นต อห น ด วย ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

67 กาไรต อห น (ต อ) กาไรต อห นข นพ นฐาน = กาไรส ทธ * - เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ** จานวนห นสาม ญในม อผ ถ อห นถ วเฉล ยถ วงน าหน ก * กาไรส ทธ จากการดาเน นงานตามปกต ถ าเป นผลขาดท นส ทธ ต องบวกเง นป นผลห นบ ร มส ทธ ** -เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ชน ดไม สะสมท ม การประกาศจ ายแล วในระหว างงวด -เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ชน ดสะสม ไม ว าในระหว างงวดจะประกาศจ ายหร อไม ไม รวมเง นป นผลของงวดก อน ๆ ท มาจ ายในงวดป จจ บ น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

68 กาไรต อห นปร บลด กาไรต อห น (ต อ) คานวณเหม อนกาไรต อห นข นพ นฐานแต ต องคาน งถ งห น สาม ญเท ยบเท า ได แก -ห นบ ร มส ทธ หร อห นก ท แปลงสภาพเป นห นสาม ญได -ใบส าค ญแสดงส ทธ ซ อห นสาม ญ (Warrant) -ส ทธ ท จะเล อกซ อห น (Option) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

69 กาไรต อห นปร บลด(ต อ) กาไรต อห น (ต อ) ห นสาม ญเท ยบเท า จะทาให จานวนห นสาม ญเพ มมากข น ส งผลให เก ด กาไรต อห นปร บลด ด งน น จานวนห นสาม ญ = จานวนห นสาม ญถ วเฉล ยถ วงน าหน ก บวก จานวน ถ วเฉล ยถ วงน าหน กของห นสาม ญท ก จการต องออก เพ อแปลงห นสาม ญเท ยบเท าให เป นห นสาม ญ ถ าห นสาม ญเท ยบเท าทาให กาไรต อห นเพ มข น จะต องไม นาห นสาม ญ เท ยบเท าน นมารวมในการคานวณกาไรต อห นปร บลด ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

70 5.5 ค ณภาพกาไร (Quality of Earnings) ความหมายของค ณภาพกาไร แนวค ดเก ยวก บค ณภาพกาไร ความสาค ญของค ณภาพกาไร ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ ป จจ ยท จาเป นต อการว เคราะห ค ณภาพกาไร เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร

71 ความหมายของค ณภาพกาไร ความหมายของ ค ณภาพของกาไร ข นอย ก บ ว ตถ ประสงค ของการว เคราะห และการน าค ณภาพของกาไรไปใช เช น 1.ใช เป นเคร องม อในการประเม นความเส ยงของหล กทร พย 2.ใช เป นเคร องม อเพ อค นหาส ญญาณเต อนภ ยของต วเลข ทางบ ญช ในงบการเง น 3.ใช ว ดความสามารถของกาไรในการเปล ยนกล บมาเป นเง น สดท จะน าไปจ ดสรรได ในการเง นป นผล ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

72 แนวค ดเก ยวก บค ณภาพกาไร แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร ม ความแตกต างก นไปด งน 1. ค ณภาพก าไร เป นความส มพ นธ ระหว างก าไร ก บ ผลตอบแทนของตลาด (Market returns) ด งน น ถ าก าไรม ความส มพ นธ ก บผลตอบแทนของตลาดไปในทางเด ยวก นมากข นเท าไร กาไรก ย งม ค ณภาพมากข นเท าน น 2. ค ณภาพก าไร อาจว ดจากความม เสถ ยรภาพโดยรวมของ กาไรท เก ดข น ด งน น ก าไรท ม ค ณภาพจะสะท อนให เห น ก าไรท เก ดข น อย างต อเน องเป นเวลายาวนาน ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

73 แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร (ต อ) 3. ค ณภาพก าไร หมายถ งความสามารถของต วเลขก าไรใน อด ต ในการพยากรณ ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต (Predictability of Earnings) 4. ค ณภาพก าไร หมายถ งความสามารถของก าไรในการ สะท อนกระแสเง นสดท อย เบ องหล งการเก ดก าไร ด งน นก าไรท ม ค ณภาพต า จะมาจากการประมาณต วเลขกระแสเง นสดท ซ บซ อน ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

74 แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร (ต อ) 5. ค ณภาพก าไร หมายถ งระด บของสหส มพ นธ ระหว างก าไร ทางบ ญช (Accounting Income) Income) ของก จการ ก บก าไรในเช งเศรษฐก จ (Economic 6. ก าไรท แท จร ง (Real Earnings) หร อก าไรท ม ค ณภาพควร เป นก าไรท เก ดจากการด าเน นงานปกต สามารถเปล ยนกล บมาเป น เง นสดท เพ ยงพอต อการเปล ยนแทนส นทร พย ท เส อมค าได และเป น กาไรท ได มาจากรายได ท เก ดข นเป นประจา และก จกรรมท ม น ยส าค ญท ก อให เก ดกาไรได ดาเน นการเสร จส นแล ว ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

75 ความส าค ญของค ณภาพกาไร ความส าค ญของ ค ณภาพกาไร ผ ลงท นจะใช ค ณภาพกาไร ในการมองว า ก จการท ม ค ณภาพ กาไรส งย อมม ความเส ยงน อยกว าก จการท ม ค ณภาพกาไรต า เน องจาก การใช นโยบายการบ ญช ท ย ดหล กความระม ดระว ง การชะลอการร บร รายได และการร บร ค าใช จ ายและขาดท นท รวดเร ว ซ งจะม ผลท าให กาไรของก จการแสดงจานวนท ต ากว าความเป นจร ง แต จะช วยให กาไร ม ค ณภาพในม มมองของผ ใช งบการเง น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

76 ความส าค ญของ ค ณภาพกาไร (ต อ) ค ณภาพกาไรส ง ความเส ยงต า อ ตราส วนราคาห นต อกาไรส ง ค ณภาพกาไรต า ความเส ยงส ง อ ตราส วนราคาห นต อกาไรต า ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

77 ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ 1.เป นก าไรท ค านวณจากการใช หล กการบ ญช ท เป นไปตามหล กความ ระม ดระว ง(Prudent) เช นใช ว ธ อ ตราเร งในการค ดค าเส อมราคา ม การต งค าเผ อ หน สงส ยจะส ญไว อย างเหมาะสม และม การจ ดจ าหน ายส นทร พย ไม ม ต วตน เป นค าใช จ ายท นท ในงวดท เก ดข น เป นต น 2.เป นก าไรท ไม ผ นผวนไปจากเส นแนวโน มก าไรในอด ต และเป นต ว บ งช ท ด ของกระแสกาไรในอนาคต 3.เป นกาไรท สามารถน าไปจ ดสรรในร ปเง นสด ให แก ผ ถ อห นได ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

78 ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ (ต อ) 4.เป นกาไรท เก ดจากการประกอบธ รก จพ นฐานของก จการอย าง ต อเน องและเป นเก ดจากการด าเน นงานอย างแท จร ง และเข าใจง ายไม ซ บซ อน 5.เป นก าไรท สะท อนความเป นจร งของก จการในสถานการณ ท ก จการประสบอย ในป จจ บ น และท คาดว าจะเก ดข นในอนาคต ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

79 ป จจ ยท จาเป นต อการว เคราะห ค ณภาพกาไร 1.สภาพแวดล อมทางเศรษฐก จท ม ผลกระทบต อก จการ 2.ฐานะการเง น นโยบายบ ญช นโยบายภาษ ของก จการ 3.ว ตถ ประสงค ของผ ใช ข อม ลกาไร 4.ค ณภาพของส นทร พย ท ก อให เก ดรายได 5.ความผ นผวนและความไม แน นอนของต วเลขกาไร 6.กระแสเง นสด และการจ ายเง นป นผล 7.รายการท ไม เก ดข นบ อย หร อเก ดข นเพ ยงคร งเด ยว ฯลฯ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

80 เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร ในการว ดค ณภาพของกาไร ผ ว เคราะห ไม ควรพ จารณาเฉพาะต วเลขในงบกาไร ขาดท น แต ควรพ จารณาในประเด นต อไปน ด วย 1. ควรพ จารณาท งด านการเง น และการดาเน นงาน ไม ควรพ จารณาเฉพาะต ว เลขกาไร ควรให ความส าค ญก บโครงสร างทางการเง น ฐานะ สภาพคล อง ความพร อมของ แหล งเง นท น และโครงสร างค าใช จ ายดาเน นงานของก จการด วย 2. ควรพ จารณาทางด านอ ตสาหกรรม การเม อง และสภาพแวดล อมทางธ รก จ 3. การใช หล กความระม ดระว งในการจ ดทาบ ญช หร อความโปร งใสในหล กการ บ ญช และต วเลขกาไรต องสามารถเข าใจได ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

81 เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร (ต อ) 4. การค นหาความเป นจร งทางเศรษฐก จ 5. การค นหาส ญญาณเต อนภ ย เช น ม การเปล ยนแปลงนโยบาย การบ ญช ม การเปล ยนแปลงประมาณการทางการบ ญช การลดลงใน อ ตรากาไรข นต น การเพ มข นในเง นก ย ม เป นต น ป นผล 6. ประเม นฝ ายบร หาร ประเม นความสามารถในการจ ายเง น 7.ใช อ ตราส วนจากงบกระแสเง นสด ฯลฯ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

การประเม นผลการปฏ บ ต งาน Human Resource Management การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (Evaluation) แบบทดสอบก อนเข าส บทเร ยน ค าช แจง ขอให ผ เข าร บการอบรมตอบค าถามตามความเข าใจก อนท จะเร มศ กษาเน อหา ในบทและส งค าตอบทาง E-mail ไปท ว ทยากร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน

ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน ร างเอกสารประกวดราคาซ อด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท... ประกวดราคาซ อคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร จานวน ๔ รายการ ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ตามประกาศสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการลงท น ลงว นท. ----------------------------------------------

More information

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556

แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท พฤกษา เร ยลเอสเตท จ าก ด (มหาชน) แบบแสดงรายการข อม ลประจ าป (56-1) ประจ าป 2556 ส นส ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ ข อม ลสร ป ส วนท 1 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 1 2. ล กษณะการประกอบธ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย

นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย นโยบายและกฎหมายของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย 3-3 3 นโยบายและกฎหมาย ของประเทศสมาช กอาเซ ยนเป าหมาย ในบทน เป นการสร ปประเด นนโยบายและกฎหมายท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จของ ผ ประกอบการ SMEs ได แก กฎหมายการจ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 2 ทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง การจ ดเก บ และการค นหาข อม ลของบร ษ ท FREIGHT FORWARDER ในการเสนอค า FREIGHT ด วยโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL คร งน ต องอาศ ยความร ความเข าใจใน เร อง การจ ดเก บข อม ลโดยใช

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม

น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT

ของ ICT ก บงานบ ญช ความหมายของ ICT 1. ความหมาย และความสาค ญ ความหมายของ ICT ของ ICT ก บงานบ ญช - I = Information หมายถ ง สารสนเทศ, สารน เทศ หร อข อม ล - C = Communication หมายถ ง การส อสาร - T = Technology หมายถ ง เทคโนโลย โดยสร ปแล ว ICT

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information