บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ"

Transcription

1 บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

2 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ มเต มในมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 18 (ปร บปร ง 2552) เร อง การร บร รายได

3 -ความหมายของรายได -ล กษณะของรายได -การร บร รายได -การว ดม ลค าของรายได -การรายงานรายได -การร บร รายได จากการขายส นค า 5.1 การรายงานรายได -การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า -การร บร รายได จากการให บร การ -การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล)

4 ความหมายของรายได ตามแม บทการบ ญช รายได หมายถ งการเพ มข น ของประโยชน เช งเศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ป กระแสเข าหร อการเพ มค าของส นทร พย หร อการลดลง ของหน ส นอ นส งผลให ส วนของเจ าของเพ มข น ท งน ไม รวมเง นท นท ได ร บจากผ ม ส วนร วมในส วนของ เจ าของ

5 ล กษณะของรายได ตามคาน ยามใน แม บทการบ ญช 1.รายการกาไร อาจเก ดจากก จกรรมตามปกต หร อไม ก ได 2.รายได ท เก ดจากการดาเน นงานก จกรรมตามปกต เช น 2.1 รายได จากการขาย 2.2 รายได ค าธรรมเน ยม 2.3 รายได ดอกเบ ย 2.4 รายได เง นป นผล 2.5 รายได ค าเช า 2.6 รายได ค าส ทธ 2.7 รายได จากการให บร การ ฯลฯ

6 การร บร รายได ก จการสามารถร บร รายได เม อรายการบ ญช น นเป นไป ตามคาน ยามของ รายได และเข าเกณฑ การร บร รายการ (Recognition Criteria) ตามแม บทการบ ญช ด งน 1.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตของรายการจะเข าส ก จการ 2.รายการน นม ราคาท น หร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง น าเช อถ อ

7 การร บร รายได (ต อ) ด งน นก จการควรร บร รายได เม อ 1.ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตเพ มข น เน องจากการเพ มข นของส นทร พย หร อการ ลดลงของหน ส น และ 2.สามารถว ดม ลค าของประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตได อย างน าเช อถ อ

8 การร บร รายได (ต อ) ข อส งเกต รายการท ต องร บร เป นค าใช จ าย และต องไม น าไปปร บปร งก บรายได ท ร บร ไปแล ว ได แก 1.จานวนท เคยบ นท กเป นรายได แต ต อมาเก ดความไม แน นอนในการเร ยกเก บ 2.จานวนท ไม สามารถเร ยกเก บได 3.จานวนท คาดว าจะไม ได ร บค น (ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บค นหมดไป)

9 การว ดม ลค าของรายได (Measurement of Revenue) ก จการต องว ดม ลค าของรายได โดยใช ม ลค า ย ต ธรรม(Fair Value) ของส งตอบแทน ท ได ร บ หร อค างร บส ทธ จากจานวนส วนลด การค า และส วนลดตามปร มาณการซ อ

10 - จานวนเง นท ผ ซ อและผ ขายตกลงแลกเปล ยน ส นทร พย ก น การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ม ลค าย ต ธรรม หมายถ ง -ในขณะท ท ง 2 ฝ ายม ความรอบร และเต มใจใน การแลกเปล ยน และ - สามารถต อรองราคาก นได อย างเป นอ สระ ในล กษณะของผ ท ไม ม ความเก ยวข องก น

11 การว ดม ลค าของรายได (ต อ) ส งตอบแทน -เง นสด -รายการเท ยบเท าเง นสด แลกเปล ยนส นค าหร อบร การ ล กษณะและม ลค า เหม อนก น (ไม ก อให เก ดรายได ) ไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) เช น ส นค าเกษตร แร น าม น

12 การว ดม ลค าของรายได (ต อ) การแลกเปล ยนส นค าหร อบร การท ม ล กษณะไม เหม อนก น (ก อให เก ดรายได ) ก จการต องว ดม ลค าของรายได ด งน *1.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท ได ร บบวกหร อลบ เง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น 2.ม ลค าย ต ธรรมของส นค าหร อบร การท น าไปแลก บวกหร อ ลบเง นสดหร อรายการเท ยบเท าเง นสด ท โอนระหว างก น *หากไม สามารถว ดม ลค าตาม ข อ 1 ได อย างน าเช อถ อให ใช ข อ 2 แทน

13 การรายงานรายได มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 เร องงการนาเสนองบ การเง น กาหนดว ารายได ท กรายการท ร บร ในงวดต อง นามารวมเป นกาไรหร อขาดท น เว นแต มาตรฐานการ บ ญช หร อการต ความจะกาหนดไว เป นอย างอ นซ งใน งบกาไรขาดท นเบ ดเสร จสาหร บงวดต องแสดงรายได เป นรายการแต ละบรรท ด พร อมจานวนเง น

14 การร บร รายได จากการขายส นค า (Sale of Goods) การร บร รายได จากการขายส นค า ต องเข าเง อนไขท ง 5 ข อด งน 1.ก จการได โอนความเส ยง และผลตอบแทนท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค าให ผ ซ อแล ว (การโอนความ เส ยงและผลตอบแทนอาจเก ดข นต างจากเวลาในการโอน กรรมส ทธ หร อโอนการครอบครองส นค าให ผ ซ อ) 2.ก จการไม เก ยวข องในการบร หารส นค าอย างต อเน องหร อ ไม ได ควบค มส นค าท ขายแล วท งทางตรงและทางอ อม

15 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3.ก จการสามารถว ดม ลค าของรายได ได อย างน าเช อถ อ 4.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะได ร บ ประโยชน เช งเศรษฐก จของรายการบ ญช น น 5.ก จการสามารถว ดม ลค าต นท นท เก ด หร อจะเก ดข น จากรายการบ ญช น นได อย างน าเช อถ อ

16 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องไม ร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นไม ถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ซ อม ส ทธ ยกเล กการซ อตามเง อนไขส ญญาซ อขายและก จการ ไม สามารถประมาณการร บค นส นค าในอนาคตได อย างน าเช อถ อ 2.ส นค าท ขายม เง อนไขการต ดต งซ งเป นส วนส าค ญของส ญญา ซ งก จการย งไม ได ดาเน นการต ดต งเสร จ

17 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) ข อส งเกต ก จการต องร บร รายได จากการขายส นค า หากก จการย งคงความเส ยงท ไม เป นสาระส าค ญของความเป น เจ าของส นค า ด งน นรายการบ ญช ท เก ดข นถ อว าเป นการขาย เช น 1.ผ ขายอาจคงกรรมส ทธ ในส นค าไว เพ ยงเพ อประโยชน ในการ เร ยกเก บเง นเม อครบกาหนด 2.ก จการค าปล กตกลงท จะค นเง นให หากล กค าไม ได ร บความ พอใจในส นค า

18 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได จากการขายส นค าในกรณ ต าง ๆ ขายสด ขายเช อ ฝากขาย ขายม เง อนไข ขายย งไม ส งมอบ พอใจ ต ดต ง ตรวจสอบ ร บค น

19 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายสดและการขายเช อ -ร บร รายได เม อม การขายส นค า การฝากขาย -ร บร รายได จากการฝากขาย เม อผ ร บ ฝากขายได ขายส นค าให แก ล กค า การขายอย างม เง อนไข -ร บร รายได เม อผ ซ อยอมร บ หร อ พอใจในส นค า หร อจนกว าระยะเวลา การค นส นค าส นส ดลง

20 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) การขายท ย งไม ส งมอบส นค า -เน องจากเป นความประสงค ของผ ซ อ ท ง ท ผ ซ อม กรรมส ทธ ในส นค า และยอมร บ หน แล ว ให ร บร รายได เม อเข าเง อนไขการ ร บร รายได จากการขายส นค าท กข อ หร อก ต อเม อ 1. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ก จการจะส งส นค าให ผ ซ อ 2. ส นค าท ขายไปแล วน นอย ในความครอบครองของก จการ ซ ง ก จการได ระบ ไว แล วอย างช ดเจน และส นค าน นพร อมท จะส งมอบให ผ ซ อ ณ เวลาท ม การร บร รายได

21 การร บร รายได จากการขายส นค า (ต อ) 3. ผ ซ อม คาส งเล อนเวลาการส งมอบส นค า 4. เง อนไขการช าระเง นเป นไปตามปกต ท งน ก จการต องไม ร บร รายได หากก จการเพ ยงแต คาดว าจะสามารถ จ ดหา หร อผล ตส นค าได ท นเวลาท ต องส งมอบ

22 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า นอกจากการร บร รายได จากการขายส นค า ณ จ ด ขายแล ว (ต องเข าเง อนไขการร บร รายได ท ง 5 ข อ) ย งม การร บร รายได ณ จ ดอ น ๆ ได อ ก ค อ 1.ก อนการขายส นค า - ระหว างการผล ต - เม อผล ตเสร จ 2.หล งการขายส นค า

23 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-ระหว างการผล ต -เป นรายได ท เก ดข นจากม ลค า หร อผลผล ตท เพ มข นใน ระหว างการผล ต -เป นการเพ มม ลค าโดยธรรมชาต หร อระยะเวลา ได แก การปล กต นไม หร อการเล ยงส ตว หร อการก กต น ส นค า เช น ส รา เป นต น ข อเส ย ยากท จะกาหนดม ลค าท เพ มข น จ งไม ควรร บร รายได หากไม สามารถกาหนดราคาตลาดได หร อไม สามารถ ประมาณค าใช จ ายท อาจเก ดข นได อย างเหมาะสม

24 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได ก อนการขายส นค า-เม อผล ตเสร จ -เป นการผล ตส นค าตามส ญญาซ อขายล วงหน า ได แก ส นค าเกษตรกรรมหร อส นค าอ ตสาหกรรมท ร ฐบาลควบค ม และ กาหนดราคา หร อ - เป นธ รก จเหม องแร หร อโลหะม ค า เช น ทองคา เง น ฯลฯ ม ตลาด ร บซ อส นค าท นท และม ราคาตลาดซ งกาหนดไว ล วงหน า -เง อนไขในการร บร รายได 1.ม ราคาตลาดกาหนดไว ล วงหน า 2.ขายได ท นท เม อผล ตเสร จ 3.ค าใช จ ายหล งการผล ตไม ม สาระส าค ญ

25 การร บร รายได ก อนหร อหล งการขายส นค า (ต อ) การร บร รายได หล งการขายส นค า กรณ ท ก จการย งคงความเส ยงท เป นสาระส าค ญ ของความเป นเจ าของส นค า หร อม ความไม แน นอน ในการเร ยกเก บเง น และก จการตกลงท จะค นเง นให ล กค า ถ าไม พอใจในส นค า เช น การขายท ให ล กค าใช ส นค า ภายใน 7ว น ถ าไม เห นผลย นด ร บค นส นค าและค นเง น -ให ร บร รายได เม อส นส ดระยะเวลาค นส นค า หร อ เม อม ความแน นอนในการเร ยกเก บเง น

26 การร บร รายได จากการให บร การ (Rendering of Services) การร บร รายได จากการให บร การต องเข าเง อนไข ท ง 4 ข อ ด งน 1.สามารถว ดม ลค าของจานวนรายได ได อย างน าเช อถ อ 2.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช ง เศรษฐก จ

27 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) 3.สามารถว ดข นความส าเร จของรายการ ณ ว นท ใน งบด ล ได อย างน าเช อถ อ 4.สามารถว ดม ลค าของต นท นท เก ดข นแล ว หร อ จะเก ด ข นเพ อทาให รายการบ ญช น นเสร จสมบ รณ ได อย างน า เช อถ อ

28 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) การว ดม ลค าของรายได จากการให บร การ จะประมาณการ ได อย างน าเช อถ อข นอย ก บข อตกลงต อไปน 1.ส ทธ ตามกฎหมายของแต ละฝ ายเก ยวก บการให หร อ ร บบร การ 2.ส งตอบแทนท จะแลกเปล ยนก น 3.ล กษณะและเง อนไขในการช าระเง น การประมาณการอาจต องทบทวนตลอดระยะเวลาท ให บร การและแก ไขเม อจาเป น

29 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ว ธ การกาหนดข นความส าเร จของรายการบ ญช ท เก ยวข องก บการให บร การได อย างน าเช อถ อ ได แก 1.การส ารวจงานท ทาแล ว 2.อ ตราส วนของบร การท ให จนถ งป จจ บ น ก บบร การท งส นท ต องให 3.ส ดส วนของต นท นท เก ดข นจนถ งป จจ บ น ก บประมาณการต นท นท งส น

30 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ข อส งเกต หากไม สามารถประมาณผลของรายการ บ ญช ท เก ยวข องก บการให บร การได อย าง น าเช อถ อ ต องร บร รายได ไม เก นจานวน ค าใช จ ายท ร บร ไปแล วซ งคาดว าจะได ร บค น

31 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ก จการจะร บร รายได จากการให บร การในกรณ ต างๆ ด งน 1.เม อให บร การตามข อตกลงแล ว เช น ธ รก จนายหน า หร อธ รก จ จ ดหางาน จะร บร รายได เม อขายท ด นได หร อหางานได แล ว 2.เม อให บร การส นส ดลง เช น ธ รก จการขนส ง จะร บร รายได เม อ ได ส งส นค าไปถ งปลายทางเร ยบร อยแล ว 3.เม อเก บเง นได (กรณ ไม ม นใจว าจะเก บเง นจากล กค าได )

32 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) 4.ตามส ดส วนของงานบร การ เช น งานก อสร าง 5.ตามว ธ เส นตรง เม อให บร การหลายอย างในเวลาเด ยวก น และ ไม สามารถจาแนกได หร อไม ม หล กฐานว าใช ว ธ อ น เหมาะสม กว าในการแสดงข นความส าเร จของบร การ

33 การร บร รายได จากการให บร การ(ต อ) ต วอย าง การร บร รายได จากการให บร การ 1.ค าต ดต ง -ร บร รายได ตามข นความส าเร จของบร การ เว นแต การต ดต งเป นส วนประกอบย อยของการขาย ให ร บร เม อขายส นค า 2.ค านายหน าโฆษณา -ร บร รายได เม อโฆษณาเผยแพร ส สาธารณะชนแล ว 3.ค านายหน าจากการผล ตส อโฆษณา -ร บร ตามข นตอนส าเร จ ของงาน 4.ค าเล าเร ยน -ร บร รายได ตลอดระยะเวลาท ม การสอน

34 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย การร บร รายได ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล (Interest, Royalties and Dividends) ท เก ดจากการให ผ อ นใช ส นทร พย ต องเข าเง อนไข 2 ข อด งน

35 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) 1.ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท จะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จ 2.สามารถว ดม ลค าของจานวนรายได ได อย างน า เช อถ อ ซ งข นอย ก บเกณฑ การร บร รายได ของแต ละ รายการ

36 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได ดอกเบ ย 1.ตามเกณฑ ส ดส วนของเวลา 2.คาน งถ งอ ตราผลตอบแทนท แท จร งของส นทร พย (อ ตราดอกเบ ยท ใช ในการค ดลดกระแสเง นสดในอนาคต) ต วอย าง ก จการให ล กค าก ย มเง น 500,000 บาท อ ตรา ดอกเบ ย 5% ต อป เป นเวลา 3 เด อน ก จการต องร บร รายได ดอกเบ ยเท าก บ 6,250 บาท

37 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได ค าส ทธ 1.ตามเกณฑ คงค าง 2.ตามเน อหาของข อตกลง/ส ญญา ยกเว น ถ าเน อหาของข อตกลงหร อส ญญาจะแสดง ให เห นว าม เกณฑ อ น ๆ ท เหมาะสมกว า

38 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) ต วอย าง การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (รายได ค าธรรมเน ยมใบอน ญาตและค าส ทธ ) ส นทร พย ท ก จการให ผ อ นใช เช น เคร องหมายการค า ส ทธ บ ตร ล ขส ทธ ทางดนตร และภาพยนตร ให ร บร รายได ตามว ธ เส นตรง ตลอดอาย ของข อตกลง ท ผ ได ร บส ทธ สามารถใช ส ทธ ได ภายใน ระยะเวลาท กาหนด

39 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) ยกเว น ถ าเน อหาของส ญญาเป นการขาย เช น ส ญญาให ส ทธ ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ซ งผ ร บส ทธ ใช ส ทธ ได ตามประสงค และผ ให ส ทธ ไม ม ข อผ กพ นใด ๆ ภายหล งการ ส งมอบโปรแกรม กรณ น ผ ให ส ทธ ต องร บร รายได เม อม การขาย

40 การร บร รายได จากการให ผ อ นใช ส นทร พย (ต อ) เกณฑ การร บร รายได เง นป นผล - เม อผ ถ อห นม ส ทธ ได ร บเง นป นผล

41 การเป ดเผยข อม ล (Disclosure) 1.นโยบายการบ ญช ในการร บร รายได ซ งรวมถ งว ธ กาหนดข นความส าเร จของรายการบ ญช ท เก ยวข อง ก บการให บร การ 2.จานวนรายได ท เป นสาระส าค ญซ งร บร ระหว าง งวดจาก 2.1การขายส นค า 2.2การให บร การ 2.3ดอกเบ ย ค าส ทธ และเง นป นผล

42 การเป ดเผยข อม ล(ต อ) 3.จานวนรายได ท เก ดจากการแลกเปล ยนส นค า หร อ บร การท รวมอย ในรายได ตามข อ 2 4.เป ดเผยรายการกาไรและขาดท นท อาจจะเก ดข น เช น 4.1ค าร บประก นส นค า 4.2ค าชดเชยความเส ยหาย 4.3ค าปร บ 4.4รายการขาดท นอ นท อาจเก ดข น

43 5.2 การรายงานค าใช จ าย ความหมายของค าใช จ าย ล กษณะของค าใช จ าย รายการท ควรถ อเป นค าใช จ าย การร บร ค าใช จ าย การว ดม ลค า และการรายงานค าใช จ าย การเก ดข นของค าใช จ าย แนวค ดเก ยวก บต นท น การจ ดประเภทต นท น

44 ความหมายของค าใช จ าย ตามแม บทการบ ญช ค าใช จ าย หมายถ ง การลดลดของประโยชน เช ง เศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ปกระแสออก หร อการลดค าของ ส นทร พย หร อการเพ มข นของหน ส นอ นส งผลให ส วนของเจ าของลดลง ท งน ไม รวมถ งการแบ งป นส วนท นให ก บผ ม ส วนร วมในส วนของเจ าของ ค าใช จ ายเป นองค ประกอบหน งของงบการเง นท เก ยวข องโดยตรงก บ การว ดผลก าไร ค าใช จ ายเก ดข นจากการใช ไปซ งส นทร พย หร อการ ก อให เก ดหน ส นอ นเน องมาจากการส งมอบหร อการผล ตส นค าหร อการ ให บร การ

45 ล กษณะของค าใช จ าย ค าใช จ าย ม ล กษณะด งน 1. ค าใช จ ายอธ บายได ในร ปของแนวค ดเก ยวก บกระแส ออก (Out Flow) 2. การลดค าของส นทร พย 3. การเพ มข นของหน ส น 4. ส วนของเจ าของลดลง

46 รายการท ควรถ อเป นค าใช จ าย ตามแม บทการบ ญช ค าใช จ าย ให รวมถ ง รายการขาดท นและค าใช จ ายท เก ดจากการ ดาเน นก จกรรมตามปกต รายการขาดท นตามแม บทการบ ญช หมายถ ง รายการท เป นไปตามค า น ยามของค าใช จ ายและอาจเก ดจากก จกรรมตามปกต ของก จการ หร อไม ก ได แม บทการบ ญช จ งไม ถ อรายการขาดท นเป นองค ประกอบ แยกต างหากจากค าใช จ าย รายการบางรายการถ งแม ม ยอดทางด านเดบ ตแต ไม ถ อเป น ค าใช จ าย เช น ส วนลดจ าย ร บค นและส วนลดท ยอมให

47 การร บร ค าใช จ าย ก จการจะร บร ค าใช จ ายได ก ต อเม อรายการหร อเหต การณ ทาง บ ญช น นเป นไปตามคาน ยามของค าใช จ ายและเข าเกณฑ ของการร บร ท กข อท ก าหนดไว ในแม บทการบ ญช กล าวค อ ก จการควรร บร ค าใช จ ายใน งบก าไรขาดท นเบ ดเสร จเม อประโยชน เช งเศรษฐก จ ในอนาคตลดลง เน องจากการลดลงของส นทร พย หร อการเพ มข น ของหน ส น และเม อก จการสามารถว ดม ลค าของค าใช จ ายได อย าง น าเช อถ อ

48 การร บร (ต อ) ค าใช จ ายให ร บร ในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จโดยใช เกณฑ ความ เก ยวพ นโดย ตรงระหว างต นท นท เก ดข นก บรายได ท มาจากรายการ เด ยวก น เกณฑ น เร ยกว า การจ บค รายได และค าใช จ าย เม อก จการคาดว าประโยชน เช งเศรษฐก จของรายการจะเก ดใน หลายรอบระยะเวลาบ ญช และค าใช จ ายท เก ดข นไม ส มพ นธ โดยตรงก บ รายได ก จการควรร บร ค าใช จ ายน นในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จตาม เกณฑ การป นส วนอย างเป นระบบและสมเหต สมผล

49 การร บร ค าใช จ าย(ต อ) ก จการควรร บร ค าใช จ ายในงบก าไรขาดท นเบ ดเสร จท นท ท รายจ ายน นไม ก อให เก ดประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตหร อเม อ ประโยชน เช งเศรษฐก จในอนาคตส วนน นไม เข าเกณฑ การร บร เป น ส นทร พย ในงบแสดงฐานะการเง นอ กต อไป ก จการควรร บร ค าใช จ ายในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จเม อก จการ ต องร บร หน ส น

50 การว ดม ลค าของค าใช จ าย 1. ราคาท นเด ม 2. ราคาท นป จจ บ น การรายงานค าใช จ าย การว ดม ลค าและการรายงานค าใช จ าย มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 1 เร อง การน าเสนองบ การเง น กาหนดว าค าใช จ ายท กรายการท ร บร ในงวดต อง นามารวมเป นกาไรหร อขาดท น เว นแต มาตรฐานการบ ญช หร อการต ความจะกาหนดไว เป นอย างอ นซ งในงบกาไร ขาดท นเบ ดเสร จสาหร บงวดต องแสดงค าใช จ ายเป นรายการ แต ละบรรท ด พร อมจานวนเง น

51 การเก ดข นของค าใช จ าย ค าใช จ ายแบ งตามล กษณะของการเก ดได 3 ล กษณะ ด งน 1. ค าใช จ ายทางตรง Direct Expenses 2. ค าใช จ ายทางอ อม Indirect Expenses 3. รายการขาดท น Loss Items

52 แนวค ดเก ยวก บต นท น ต นท น หมายถ ง จ านวนท จ ายไปเพ อให ได มาซ งส งหน ง ซ ง อาจจะเป นต นท นของส นทร พย หร อค าใช จ าย ต นท นของส นทร พย เป นต นท นท ย งไม หมดประโยชน ในขณะท ค าใช จ ายเป นต นท นท หมดประโยชน แล ว ความหมายของต นท นแตกต างก นไปตามล กษณะของต นท น น นๆ เช น ต นท นทางตรง ต นท นทางอ อม ต นท นข นต น ต นท นแปรสภาพ ต นท นคงท ต นท นผ นแปร เป นต น

53 ตามล กษณะต าง ๆ ด งน การจ ดประเภทต นท น 1. ตามล กษณะต นท น ได แก ต นท นการผล ต ต นท นหร อค าใช จ ายดาเน นงาน 2. ตามงวดบ ญช ได แก ต นท นประจางวด รายจ ายฝ ายท น 3. ตามล กษณะต นท นท ข นอย ก บปร มาณ ได แก ต นท นคงท ต นท นผ นแปร 4. ตามแผนกดาเน นงาน ได แก ค าใช จ ายทางตรง ค าใช จ ายทางอ อม 5. ตามว ตถ ประสงค ในการควบค มและว เคราะห ต นท น ได แก ต นท นโดยประมาณ ต นท นมาตรฐาน 6. ตามความต องการเก ยวก บการวางแผนและต ดส นใจ ได แก ต นท นจม ต นท นท ควบค มได ต นท นท หล กเล ยงได

54 5.3กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น องค ประกอบของกาไรขาดท นเบ ดเสร จอ นประกอบด วย 1. การเปล ยนแปลงในส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย ใช ในกรณ ท ด น อาคารและ อ ปกรณ และส นทร พย ไม ม ต วตนท ว ดม ลค าด วยว ธ ราคาท ต ใหม เดบ ต เครด ต ส นทร พย ส วนเก นท นจากการต ราคาส นทร พย

55 องค ประกอบของกาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น (ต อ) 2. ผลกาไรและขาดท นจากการประมาณการตามหล กคณ ตศาสตร ประก นภ ยตามโครงการผลประโยชน ของพน กงาน 3.ผลกาไรและขาดท นจากการแปลงค างบการเง นของการดาเน นงานใน ต างประเทศ 4. ผลกาไรและขาดท นจากการว ดม ลค าส นทร พย ทางการเง นเผ อขาย 5.ส วนของผลกาไรและขาดท นท ม ประส ทธ ผลจากเคร องม อป องก น ความเส ยงในกระแสเง นสด

56 5.4 กาไรต อห น (เต ม เร องราคาตามบ ญช ต อห น ในบทท 3)

57 ราคาตามบ ญช ต อห น (Book Value Per Share) หมายถ ง ส ทธ ส วนได เส ยในเง นท นต อห น หร อส วนเฉล ย ของม ลค าส ทธ ของส นทร พย ท เป นของผ ถ อห นสาม ญต อห นสาม ญ หน งห น โดยสมมต ว าถ าบร ษ ทเล กก จการ ณ ว นน น จานวนเง นท ผ ถ อห นสาม ญม ส ทธ ได ร บค นจะเท าก บราคาตามบ ญช ต อห น ซ ง คานวณได ด งน ราคาตามบ ญช ต อห น = *ส วนของผ ถ อห น ราคาตามบ ญช ต อห น เง นท นท งส นของบร ษ ท* จานวนห นท อย ในม อของผ ถ อห น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

58 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ในกรณ ท ก จการม ห นสาม ญท ได ร บค น (Treasury Stock) ก จการต องนาห นสาม ญท ได ร บค นมาห กจากเง นท นท งส น และน า จานวนห นสาม ญท ได ร บค นมาห กออกจากจานวนห นท ออกจาหน าย เพ อให ได จานวนห นท อย ในม อบ คคลภายนอกอย าง แท จร ง และถ าก จการม ห นท นให จองและย งม ได ออกใบห น ก จการ ต องน าห นท นให จองรวมในเง นท นท งส นด วย และให รวมจานวน ห นให จอง ก บจานวนห นท ออกใบห นไปแล ว ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

59 ต วอย าง ส วนของผ ถ อห น: ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) บาท ห นสาม ญม ลค าห นละ 10 บาทออกจ าหน ายและออกใบห นแล ว 10,000 ห น 100,000 ห นสาม ญให จอง 4,000 ห น ๆ ละ 10 บาท 40,000 ส วนเก นม ลค าห นสาม ญ 70,000 กาไรสะสม 400, ,000 ห ก ห นสาม ญร บค นมา 5,000 ห น ราคาท น 70,000 รวมส วนของผ ถ อห น 540,000 คานวณ ราคาตามบ ญช ต อห น = 540,000 10, ,000-5,000 = 60 บาท ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

60 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ถ าก จการออกจ าหน ายท งห นสาม ญ และห นบ ร มส ทธ ก จการ ต องน าเง นท นส วนท เป นของห นบ ร มส ทธ ไปห กออกจากเง นท นท งส น เพ อให ได เง นท นท เป นส วนของผ ถ อห นสาม ญท งหมดไปค านวณราคา ตามบ ญช ต อห น การค านวณเง นท นท เป นส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ จะต อง สมมต ว า ถ าบร ษ ทเล กก จการ ณ ว นน นผ ถ อห นบ ร มส ทธ ควรจะได ร บ ค นท นเท าใด ซ งเร ยกว า ราคาเม อเล กก จการ (Liquidation Value) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

61 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ราคาเม อเล กก จการ = ราคาตามม ลค า หร อ = ราคาตามม ลค า + ส วนเก นม ลค า = ราคาท กาหนดข น ราคาตามบ ญช ต อห นบ ร มส ทธ = เง นท นท เป นของห นบ ร มส ทธ * จานวนห นบ ร มส ทธ ท อย ในม อผ ถ อห น *ส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ = จานวนห นบ ร มส ทธ ท อย ในม อผ ถ อห น X ราคาเม อเล กก จการ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

62 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) ถ าห นบ ร มส ทธ ม ส ทธ ได ร บเง นป นผล จะต องคานวณเง นป นผล ของห นบ ร มส ทธ ไปรวมเป นเง นท นท เป นของห นบ ร มส ทธ ด วย ต วอย าง ก จการจาหน ายห นบ ร มส ทธ 20,000 ห น ห นสาม ญ 100,000 ห น ส วนของผ ถ อห นท งหมด 1,700,000 ห ก ส วนของผ ถ อห นบ ร มส ทธ : ม ลค าเม อเล กก จการ(20,000x10.5) 210,000 ส ทธ ในเง นป นผล(3% x 200,000) 6, ,000 ส วนของผ ถ อห นสาม ญ 1,484,000 ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

63 ราคาตามบ ญช ต อห น (ต อ) คานวณ ราคาตามบ ญช ต อห นบ ร มส ทธ = 216,000 = 10.8 บาท 20,000 ราคาตามบ ญช ต อห นสาม ญ = 1,484,000 = บาท 100,000 ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

64 กาไรต อห น กาไรต อห น (Earnings Per Share) ส วนเฉล ยของกาไรต อห นสาม ญหน งห น หร อ หมายถ ง จานวนกาไรส ทธ ประจางวดท เป นของห นสาม ญหน งห น มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 เร อง กาไรต อห น ได กาหนด หล กการคานวณและการแสดงกาไรต อห นในงบการเง น เพ อให ผ ใช งบการเง น ได ใช ประโยชน ต อไปน (ศ กษารายละเอ ยดเพ มเต มในร างมาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 (ปร บปร ง 2552) เร อง กาไรต อห น) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

65 กาไรต อห น (ต อ) 1.ใช ว ดความสามารถในการดาเน นงานของก จการ 2.ในการคาดการณ ถ าความสามารถ ในการทากาไรของ ก จการในอนาคตราคาตลาดต อห น และอ ตราการจ ายเง นป นผลใน ป จจ บ นและอนาคต 3.เปร ยบเท ยบผลการดาเน นงานของก จการ 4.เป นเคร องม อในการต ดส นลงท นในก จการน น ๆ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

66 กาไรต อห น (ต อ) ประเภทของกาไรต อห น 1.กาไรต อห นข นพ นฐาน (Basic Earnings Per Share) 2.กาไรต อห นปร บลด (Diluted Earnings Per Share) มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 33 กาหนดให ก จการต องแสดงกาไรต อ ห นท ง 2 ประเภท และถ าก จการม ผลขาดท น ก ต องแสดงผลขาดท นต อห น ด วย ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

67 กาไรต อห น (ต อ) กาไรต อห นข นพ นฐาน = กาไรส ทธ * - เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ** จานวนห นสาม ญในม อผ ถ อห นถ วเฉล ยถ วงน าหน ก * กาไรส ทธ จากการดาเน นงานตามปกต ถ าเป นผลขาดท นส ทธ ต องบวกเง นป นผลห นบ ร มส ทธ ** -เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ชน ดไม สะสมท ม การประกาศจ ายแล วในระหว างงวด -เง นป นผลห นบ ร มส ทธ ชน ดสะสม ไม ว าในระหว างงวดจะประกาศจ ายหร อไม ไม รวมเง นป นผลของงวดก อน ๆ ท มาจ ายในงวดป จจ บ น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

68 กาไรต อห นปร บลด กาไรต อห น (ต อ) คานวณเหม อนกาไรต อห นข นพ นฐานแต ต องคาน งถ งห น สาม ญเท ยบเท า ได แก -ห นบ ร มส ทธ หร อห นก ท แปลงสภาพเป นห นสาม ญได -ใบส าค ญแสดงส ทธ ซ อห นสาม ญ (Warrant) -ส ทธ ท จะเล อกซ อห น (Option) ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

69 กาไรต อห นปร บลด(ต อ) กาไรต อห น (ต อ) ห นสาม ญเท ยบเท า จะทาให จานวนห นสาม ญเพ มมากข น ส งผลให เก ด กาไรต อห นปร บลด ด งน น จานวนห นสาม ญ = จานวนห นสาม ญถ วเฉล ยถ วงน าหน ก บวก จานวน ถ วเฉล ยถ วงน าหน กของห นสาม ญท ก จการต องออก เพ อแปลงห นสาม ญเท ยบเท าให เป นห นสาม ญ ถ าห นสาม ญเท ยบเท าทาให กาไรต อห นเพ มข น จะต องไม นาห นสาม ญ เท ยบเท าน นมารวมในการคานวณกาไรต อห นปร บลด ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

70 5.5 ค ณภาพกาไร (Quality of Earnings) ความหมายของค ณภาพกาไร แนวค ดเก ยวก บค ณภาพกาไร ความสาค ญของค ณภาพกาไร ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ ป จจ ยท จาเป นต อการว เคราะห ค ณภาพกาไร เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร

71 ความหมายของค ณภาพกาไร ความหมายของ ค ณภาพของกาไร ข นอย ก บ ว ตถ ประสงค ของการว เคราะห และการน าค ณภาพของกาไรไปใช เช น 1.ใช เป นเคร องม อในการประเม นความเส ยงของหล กทร พย 2.ใช เป นเคร องม อเพ อค นหาส ญญาณเต อนภ ยของต วเลข ทางบ ญช ในงบการเง น 3.ใช ว ดความสามารถของกาไรในการเปล ยนกล บมาเป นเง น สดท จะน าไปจ ดสรรได ในการเง นป นผล ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

72 แนวค ดเก ยวก บค ณภาพกาไร แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร ม ความแตกต างก นไปด งน 1. ค ณภาพก าไร เป นความส มพ นธ ระหว างก าไร ก บ ผลตอบแทนของตลาด (Market returns) ด งน น ถ าก าไรม ความส มพ นธ ก บผลตอบแทนของตลาดไปในทางเด ยวก นมากข นเท าไร กาไรก ย งม ค ณภาพมากข นเท าน น 2. ค ณภาพก าไร อาจว ดจากความม เสถ ยรภาพโดยรวมของ กาไรท เก ดข น ด งน น ก าไรท ม ค ณภาพจะสะท อนให เห น ก าไรท เก ดข น อย างต อเน องเป นเวลายาวนาน ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

73 แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร (ต อ) 3. ค ณภาพก าไร หมายถ งความสามารถของต วเลขก าไรใน อด ต ในการพยากรณ ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต (Predictability of Earnings) 4. ค ณภาพก าไร หมายถ งความสามารถของก าไรในการ สะท อนกระแสเง นสดท อย เบ องหล งการเก ดก าไร ด งน นก าไรท ม ค ณภาพต า จะมาจากการประมาณต วเลขกระแสเง นสดท ซ บซ อน ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

74 แนวค ดเก ยวก บ ค ณภาพกาไร (ต อ) 5. ค ณภาพก าไร หมายถ งระด บของสหส มพ นธ ระหว างก าไร ทางบ ญช (Accounting Income) Income) ของก จการ ก บก าไรในเช งเศรษฐก จ (Economic 6. ก าไรท แท จร ง (Real Earnings) หร อก าไรท ม ค ณภาพควร เป นก าไรท เก ดจากการด าเน นงานปกต สามารถเปล ยนกล บมาเป น เง นสดท เพ ยงพอต อการเปล ยนแทนส นทร พย ท เส อมค าได และเป น กาไรท ได มาจากรายได ท เก ดข นเป นประจา และก จกรรมท ม น ยส าค ญท ก อให เก ดกาไรได ดาเน นการเสร จส นแล ว ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

75 ความส าค ญของค ณภาพกาไร ความส าค ญของ ค ณภาพกาไร ผ ลงท นจะใช ค ณภาพกาไร ในการมองว า ก จการท ม ค ณภาพ กาไรส งย อมม ความเส ยงน อยกว าก จการท ม ค ณภาพกาไรต า เน องจาก การใช นโยบายการบ ญช ท ย ดหล กความระม ดระว ง การชะลอการร บร รายได และการร บร ค าใช จ ายและขาดท นท รวดเร ว ซ งจะม ผลท าให กาไรของก จการแสดงจานวนท ต ากว าความเป นจร ง แต จะช วยให กาไร ม ค ณภาพในม มมองของผ ใช งบการเง น ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

76 ความส าค ญของ ค ณภาพกาไร (ต อ) ค ณภาพกาไรส ง ความเส ยงต า อ ตราส วนราคาห นต อกาไรส ง ค ณภาพกาไรต า ความเส ยงส ง อ ตราส วนราคาห นต อกาไรต า ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

77 ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ 1.เป นก าไรท ค านวณจากการใช หล กการบ ญช ท เป นไปตามหล กความ ระม ดระว ง(Prudent) เช นใช ว ธ อ ตราเร งในการค ดค าเส อมราคา ม การต งค าเผ อ หน สงส ยจะส ญไว อย างเหมาะสม และม การจ ดจ าหน ายส นทร พย ไม ม ต วตน เป นค าใช จ ายท นท ในงวดท เก ดข น เป นต น 2.เป นก าไรท ไม ผ นผวนไปจากเส นแนวโน มก าไรในอด ต และเป นต ว บ งช ท ด ของกระแสกาไรในอนาคต 3.เป นกาไรท สามารถน าไปจ ดสรรในร ปเง นสด ให แก ผ ถ อห นได ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

78 ล กษณะของกาไรท ม ค ณภาพ (ต อ) 4.เป นกาไรท เก ดจากการประกอบธ รก จพ นฐานของก จการอย าง ต อเน องและเป นเก ดจากการด าเน นงานอย างแท จร ง และเข าใจง ายไม ซ บซ อน 5.เป นก าไรท สะท อนความเป นจร งของก จการในสถานการณ ท ก จการประสบอย ในป จจ บ น และท คาดว าจะเก ดข นในอนาคต ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

79 ป จจ ยท จาเป นต อการว เคราะห ค ณภาพกาไร 1.สภาพแวดล อมทางเศรษฐก จท ม ผลกระทบต อก จการ 2.ฐานะการเง น นโยบายบ ญช นโยบายภาษ ของก จการ 3.ว ตถ ประสงค ของผ ใช ข อม ลกาไร 4.ค ณภาพของส นทร พย ท ก อให เก ดรายได 5.ความผ นผวนและความไม แน นอนของต วเลขกาไร 6.กระแสเง นสด และการจ ายเง นป นผล 7.รายการท ไม เก ดข นบ อย หร อเก ดข นเพ ยงคร งเด ยว ฯลฯ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

80 เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร ในการว ดค ณภาพของกาไร ผ ว เคราะห ไม ควรพ จารณาเฉพาะต วเลขในงบกาไร ขาดท น แต ควรพ จารณาในประเด นต อไปน ด วย 1. ควรพ จารณาท งด านการเง น และการดาเน นงาน ไม ควรพ จารณาเฉพาะต ว เลขกาไร ควรให ความส าค ญก บโครงสร างทางการเง น ฐานะ สภาพคล อง ความพร อมของ แหล งเง นท น และโครงสร างค าใช จ ายดาเน นงานของก จการด วย 2. ควรพ จารณาทางด านอ ตสาหกรรม การเม อง และสภาพแวดล อมทางธ รก จ 3. การใช หล กความระม ดระว งในการจ ดทาบ ญช หร อความโปร งใสในหล กการ บ ญช และต วเลขกาไรต องสามารถเข าใจได ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

81 เทคน คการว เคราะห ค ณภาพกาไร (ต อ) 4. การค นหาความเป นจร งทางเศรษฐก จ 5. การค นหาส ญญาณเต อนภ ย เช น ม การเปล ยนแปลงนโยบาย การบ ญช ม การเปล ยนแปลงประมาณการทางการบ ญช การลดลงใน อ ตรากาไรข นต น การเพ มข นในเง นก ย ม เป นต น ป นผล 6. ประเม นฝ ายบร หาร ประเม นความสามารถในการจ ายเง น 7.ใช อ ตราส วนจากงบกระแสเง นสด ฯลฯ ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช

เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช 14 เอกสารประกอบการบ นท กบ ญช รายการเง นต าง ๆ ท เก ดข นในธ รก จของสหกรณ ร านค าจะต องม การจดบ นท ก เหต การณ เพ อจะใช เป นหล กฐานประกอบการบ นท กบ ญช การจดบ นท กรายการเง นต าง ๆ เหล าน น จะกระท าได โดยใช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1. ข อม ลท วไป ข อม ล เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1.1 ผ ย นค าขอ (1) เป นน ต บ คคล (2) เป นน ต บ คคลท ม ก จกรรมอ นนอกเหน อจากก จกรรม ทดสอบ/สอบเท ยบ (3) เป นหน วยงานของร ฐ (4) เป นร ฐว สาหก จ (5) เป นสถาบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ

ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ ผศ.อน ร กษ ทองส โขวงศ Faculty of Management Science Khon Kean University Tel. 043202401 ต อ 164 Fax. 043202402 Email: anuton@kku.ac.th Website: http://home.kku.ac.th/anuton 1 Advanced Accounting II 2 การบ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information