ebrary ebooks User Manual By igroup Thailand ปร บปร งล าส ด 19/08/56

Size: px
Start display at page:

Download "ebrary ebooks User Manual By igroup Thailand ปร บปร งล าส ด 19/08/56"

Transcription

1 ebrary ebooks User Manual By igroup Thailand ปร บปร งล าส ด 19/08/56

2 Introduction ebrary เป นฐานข อม ลหน งส ออ เล กทรอน กส หร อ e-book ก อต งข น ในป 1999 ครอบคล ม 16 สาขาว ชาหล ก จากสาน กพ มพ ช นน ามากกว า 500 สาน กพ มพ เช น Elsevier, Cambridge University Press, Cornell University Press, Harvard University Press, Johns Hopkins University Press, John Wiley & Sons, Oxford University Press, Springer, MIT Press, Taylor & Francis, The McGraw-Hill Companies, Routledge, Yale University Press เป นต น ใช Technology และ Tools ของ ebrary ในการค นหาและจ ดการ Contents

3 Search Methods Simple Search Advanced Search Browse

4 Homepage

5 เล อกไล เร ยงห วเร องท ต องการ All Subjects

6 Simple Search พ มพ คาหร อวล ท ต องการส บค น แล วคล ก Search ebrary 2. หร อ คล กท Advanced เพ อเล อกส บค นข นส ง

7 Advanced Search ระบ เขตข อม ลท ต องการส บค น 2. พ มพ คาหร อวล ท ต องการ 3. เล อกเพ มหร อลดช องคาค น 4. คล ก Search ebrary

8 1 Search Results เล อกร ปแบบการแสดงผลล พธ - Title Results เร ยงตามหน งส อท เก ยวข องก บคาค นมากท ส ดตามลาด บ - Chapter Results เร ยงตามบทหน งส อท เก ยวข องก บคาค นมากท ส ด 15 ลาด บแรก 2. เล อกจาก ดผลล พธ ให แคบลง 3. เล อกร ปแบบการจ ดเร ยงผล 4. คล กเล อกเร องท ต องการ 5. เล อกแสดงหน าสารบ ญหน งส อ 6. คล กเพ อดาวน โหลดเอกสาร 7. เล อกค นหาหน งส อท ม เน อหาคล ายก น 8. เล อกดาวน โหลดบรรณาน กรม 9. คล ก Add to Bookshelf เพ อจ ดเก บหน งส อไว ในช นหน งส อส วนต ว

9 Quick View Quick View เป นหน าแสดงเน อหาของหน งส อ โดยไม จาเป นต องลงโปรแกรมอ าน หน งส อ (ebook Reader)

10 Quick View แถบเคร องม อท ช วยในการอ านหน งส อ 1. InfoTools ใช ในการค ดลอก ส งพ มพ หร อ ค นหาข อม ลอ นๆจากเว บท ม ให บร การ 2. ไปหน าก อนหน าหร อหน าถ ดไป 3. ไปหน าก อนหน าหร อหน าถ ดไปท คาค นน นปรากฎ 4. ย อหร อขยายหน าเอกสาร 5. เล อกเน นหร อเพ มข อความ 6. เล อกดาวน โหลดเอกสาร

11 InfoTools Copy: ค ดลอกเน อหาพร อมบรรณาน กรมของหน งส อ Print: ส งพ มพ หน งส อ Define: ค นหาความหมายของคาในพจนาน กรม Explain: ค นหาความหมายของคาในสาราน กรม Locate: ค นหาสถานท ในแผนท Who: ค นหาข อม ลบ คคลใน Biography, Wikipedia Search All Documents: ส บค นจากท กเอกสารในฐาน Search Library: ส บค นสหบรรณาน กรมใน WorldCat Search Web: ส บค นในเว บไซต อ น เช น Google, Yahoo Search News: ส บค นในเว บไซต ข าว เช น CNN, BBC Search Video: ค นข อม ลท เป นว ด โอจาก YouTube, Bing Search Image: ค นข อม ลท เป นภาพจาก Google, Bing Create Note: เพ มข อความในหน งส อ RefWorks/EndNote: ดาวน โหลดบรรณาน กรม

12 Create an account การสร าง Account เหมาะสาหร บผ ใช ท ต องการเน นหร อเพ มข อความ (Add notes and highlights), จ ดเก บหน งส อไว ในช นหน งส อส วนต ว และดาวน โหลดหน งส อ 1. คล ก Sign In 2. คล กท Create an Account เพ อสร าง account ส วนต ว หล งจากกรอกข อม ลครบแล ว คล ก Create new account 3. กรอก Username และ Password ท สร างเสร จแล วคล ก Sign In เพ อเข าใช งาน

13 Highlights เล อกข อความท ต องการ 2. เล อกส ท ต องการ

14 Highlights ส วนท เน นข อความ 4. คล กท Notes เพ อเร ยกด ข อม ล 5. คล กเพ อแสดงรายละเอ ยดท ม การเน นข อความ หร อ ลบข อความ

15 Add Notes เล อกข อความท ต องการ 2. เล อกส ข อความท ต องการ 3. พ มพ ข อความท ต องการแล วคล ก OK

16 Add Notes

17 คล กท Download เพ อเล อกดาวน โหลดหน งส อ Download

18 Download Option 1 2 การดาวน โหลดหน งส อ สามารถทาได 2 ร ปแบบ ได แก 1. Standard image-pdf format ดาวน โหลดเป นร ปแบบไฟล PDF คร งละประมาณ หน า 2. Special format ดาวน โหลดหน งส อได ท งเล ม และต องอ านหน งส อในร ปแบบของโปรแกรม Adobe Digital Editions ซ งหน งส อม อาย การใช งาน 7 ว น แต สามารถดาวน โหลดมาใหม ได หล ง หมดอาย * ร ปแบบในการดาวน โหลดหน งส อน น ข นอย ก บเง อนไขในการบอกร บและสาน กพ มพ ท ผล ต

19 Download Adobe Digital Editions - Part การต ดต งโปรแกรม Adobe Digital Editions เพ อใช ในการอ านหน งส อ สามารถทาได ฟร โดยคล กท Adobe Digital Editions

20 2. คล ก Download หร อ Download Adobe Digital Edition เพ อเร มต นการ ดาวน โหลดโปรแกรม Download Adobe Digital Editions - Part 2 2 2

21 Download Adobe Digital Editions - Part คล ก Download โปรแกรมตามระบบปฏ บ ต การท ใช อย (windows, Macintosh) แล วคล ก Save File หล งจาก Download เสร จแล ว ให คล ก Run เพ อเร มการ Install โปรแกรม

22 Download Adobe Digital Editions - Part คล ก Next และ Install เพ อต ดต งโปรแกรม และคล ก Close หล งจากระบบดาเน นการให เสร จ แล ว เป นอ นเสร จส นกระบวนการต ดต งโปรแกรม Adobe Digital Edition

23 5. โปรแกรม Adobe Digital Edition หล งจากต ดต งบนเสร จเร ยบร อยและพร อมใช งาน บน Pc หร อ Laptop หน งส อท ดาวน โหลดมาอย ในร ปแบบ Adobe Digital Editions และ จะใช งานได บนเคร องแบบ offline ได ประมาณ 7-14 ว น ข นอย ก บล ขส ทธ หน งส อแต ละ เล ม Download Adobe Digital Editions - Part 5 5

24 Adobe Digital Editions : Reading View

25 Bookshelf Bookshelf แสดงหน งส อเล มท เก บไว รวมถ งรายละเอ ยดต างๆ ท เน นหร อเพ ม ข อความภายในหน งส อด วย สามารถคล กเพ อเร ยกด หร อลบรายการได

26 Getting Started : Mobile & Tablet App การใช งาน ebrary บน Phone และ Tablet สาหร บระบบปฎ บ ต การท สามารถใช งานได ค อ 1.iOS Devices Version 4.3 หร อส งกว า iphone 3GS, iphone 4, iphone 4S, iphone 5 ipod Touch ipad 1 or 2 or 3 2.Android Devices Version 2.1 หร อส งกว า - Éclair (version 2.1) - Froyo (version 2.2) - Gingerbread (version 2.3.x) - Honeycomb (version 3.x)

27 Step 1 : Create an Account 1 2 การดาวน โหลดหน งส อเพ อน าไปใช งานบน Smartphone และ Tablet ได น น ต องม Account ส วนต วก อน ซ งเป น Account เด ยวก นก บท ใช บนเคร อง Pc หร อ Laptop โดย เข าไปตาม Link การใช งานปกต ของแต ละ Siteได เลยแล ว 1. คล ก Sign In 2. คล กท Create an account เพ อสร าง account ส วนต ว ในกรณ สาหร บผ ใช ท ม Account อย แล วก ไม ต องลงทะเบ ยนก ได (ระบบสามารถ Create account ได ไม จาก ด)

28 Step 2 : Download & Install ebrary App เข าไปย ง App Store (ios) หร อ Play Store (Android) ทาการ Download ebrary App พร อมต ดต งลงในเคร อง 2. หล งจากต ดต งเสร จเร ยบร อยแล ว เป ด ebrary App ข นมาแล วป อน Account ส วนต ว ท สร างไว แล ว พร อมคล ก Sign in 3. กรณ ท ebrary App ย งไม ได Create Adobe ID. ให คล ก Don t have an Adobe ID เพ อเข าไปทาการลงทะเบ ยนก อน

29 Step 3 : Create an Adobe ID คล กคาส ง Don t have an Adobe ID. เพ อไปลงทะเบ ยนใช งาน Adobe Account 2. กรอกข อม ลข างล าง Create and Adobe ID. ให ครบท กช อง 3. หล กจากป อนข อม ลเสร จแล วคล ก Create

30 Step 4 : ebrary App พร อมใช งาน หล งจากเสร จกระบวนการ Create เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอ Welcome แสดง ว า เสร จส นกระบวนการลง Create account แล ว 2. กล บมาย งหน าจอหล กแล ว ให กรอกข อม ล Adobe ID. ท พ งสร างเสร จ 3. คล ก Authorize

31 Step 5 : การเข าใช งาน ebrary App หล งจากเสร จกระบวนการ Register เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจออย างท เห น แสดง ว าพร อมใช งาน ebrary App โดยป อน Account ท สร างไว แล วคล ก Sign In 2. หน าจอหล กของ ebrary App พร อมใช งาน

32 Step 5 : แสดงสถานะและหน าจอพร อมใช งาน คล กคาส ง Setting ด านล าง 2. หน าจอท ปรากฏ 2.1 จะปรากฏ Account ท สร างไว 2.2 จะปรากฏ Adobe ID. ท Authorize แล ว 2.3 ใช งานจาก Site ไหน (สถาบ น)

33 Step 6 : การใช งาน ebrary App 1 1. การค นหาหน งส อสามารถทาได 2 ร ปแบบ ค อ - ค นหาผ าน ebrary App (เคร องต อง Online) - ค นหาผ าน Web Browser โดยเข าไปย ง Site ของสถาบ นแล ว Download เอามา ไว ท ebrary App ก ได

34 Step 7 : การอ านหน งส อ (Reading) 1 1. หน งส อท ค นหาและ Download มาแล วคล กอ าน จะปรากฏด งภาพ

35 Step 8 : สร ป การใช งาน ebrary ผ านระบบ ipad, Taplet, และ Smartphone จะม Step การ ใช งานคล าย ๆ ก น อาจจะแตกต างก นตรงท หน าจอภาพบ าง (User Interface) ค อ 1. ส งท จาเป นต องม ค อ 1.1 ebrary Account 1.2 ebrary App 1.3 Adobe ID. 1.4 URL Link การใช งานของสถาบ นท บอกร บ 2. ข นตอนการใช งานของท ง ipad, Taplet และ Smartphone จะเหม อนก น 3. หน งส อท Download มาใช งานบน ipad, Taplet และ Smartphone ม อย 2 ร ปแบบ ค อ งาน 3.1 แบบกาหนดจานวนหน าหร อแบบท ละบท ซ งจะไม ม กาหนดระยะเวลาในการใช 3.2 แบบ Special Format (Download ท งเล ม) จะม กาหนดระยะเวลาการใช งานอย ท 7 14 ว น ข นอย ก บข อกาหนดของหน งส อแต ละสาน กพ มพ

36

ค ม อการใช EndNote Web ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต

ค ม อการใช EndNote Web ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต ส วนท 1 การใช งาน EndNote Web ผ านเว บไซต ข นตอนท 1 สร างบ ญช ช อการใช งาน Endnote Web 1. เข าใช งาน Endnote Web ท เว บไซต https://www.myendnoteweb.com 2. ส าหร บผ เคยลงทะเบ ยนการใช งานแล ว สามารถกรอก

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

Dropbox ค ออะไร? ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Dropbox ค ออะไร? Dropbox ค อ เคร องม อท ทาให เราสามารถ เร ยกใช ไฟล งานต างๆ ของเรา ได ท กท ท กเวลา ไม ว าเรา จะอย ท แห งไหน ใช คอมพ วเตอร Notebook, PC หร อ ม อถ อ เราก สามารถเข าถ งไฟล งานของเราได อย าง

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1

ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรม ZOTERO โดย ย วด เพชระบรรณาร กษ ห องสม ดคณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1 ค ม อการใช โปรแกรม ZOTERO ย วด เพชระ 1 โปรแกรม ZOTERO เป นซอฟต แวร โอเพนซอร สท ใช งานร วมก บเว บบราวเซอร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th

โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th โดย จ ฑาท พย โอสนานนท ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร chutatip@tu.ac.th August 2014 สารบาญ บทน า (Introduction) 2 ต ดต งโปรแกรม (Install Program) 3 การสร างห องสม ด (Create Library) 8 การเพ มรายการอ

More information

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector)

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร

การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร การจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 (สายสน บสน น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ คร งท 4 ห วข อ การค นหาข อม ล/เอกสาร นางสาวภรภ สสรณ ไตรพรชน ตว - ป อนช วงลาด บเลขทะเบ ยนท จ

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

หน า ท าความร จ ก PDF

หน า ท าความร จ ก PDF สารบ ญ หน า ท าความร จ ก PDF File... 1 แนะน าโปรแกรม Adobe Acrobat Professional 7.0... 3 ส วนประกอบของโปรแกรม... 4 เคร องม อพ นฐานในการใช งาน... 5 การด และการแสดงเอกสาร... 7 การสร าง PDF File.... 8 การสร

More information

ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint

ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint Download : bit.ly/officemixnu ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint โดย นายธงช ย ว ไลว ทย ค ม อ THE OFFICE MIX ADD-IN FOR POWERPOINT 1 ค ม อ The Office Mix add-in for PowerPoint Office Mix ค อปล กอ

More information

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access

ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access ใบความร ท 3 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access 1. ท าความร จ กก บโปรแกรม Microsoft Access 2007 โปรแกรม Microsoft Access 2007 เป นโปรแกรมหน งท อย ในช ดโปรแกรม Microsoft Office ท ท าหน าท

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร

ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010. เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร ค ม อการต ดต งและการใช งาน Microsoft Outlook Thai Version 2010 เพ อใช งานระบบ e-office และ e-document คณะส ตวศาสตร และเทคโนโลย การเกษตร Microsoft Outlook Thai Version 2010 เป นซอฟท แวร ท พ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information