TRINITY MEMBER

Size: px
Start display at page:

Download "www.trinityquicktrade.com TRINITY MEMBER"

Transcription

1 TRINITY MEMBER

2 Trinity Member เป นบร การเสร มท มอบส ทธ พ เศษให ก บล กค าท เป นสมาช กในด านการให ข อม ลและข าวสาร การเง นการลงท น โดยกล มบร ษ ทหล กทร พย ทร น ต ได เป ดให บร การ Trinity Member เพ อให เก ด ความสะดวกรวดเร ว ประหย ดเวลาและค าใช จ ายในการร บข อม ลข าวสาร โดยสามารถด ข อม ลท งห น และอน พ นธ ได อาท การตรวจสอบข อม ลหล กทร พย ท ท านถ อครอง (Portfolio) การตรวจสอบ ข อม ลการเคล อนไหวของหล กทร พย ท ถ อครองย อนหล ง (Transaction Summary) การตรวจสอบ ข อม ลการซ อขายหล กทร พย ย อนหล ง (Confirmation) แบบเร ยลไทม (Real Time) รวมถ งส ทธ พ เศษ ต างๆ ท ทางบร ษ ทฯ ได จ ดสรรให เพ มเต มสอดคล องก บความต องการของสมาช กอย างแท จร ง นอกจากน ย งได เช อมต อระบบก บเว บไซต โดยตรงก บทาง e-finance ซ งให บร การด านระบบเพ อการ ลงท นและม เคร องม อในการช วยว เคราะห ข อม ลและการต ดส นใจ โดยไม เส ยค าใช จ ายเพ มเต มใน การเป นสมาช กก บทาง e-finance 2

3 TRINITY MEMBER สามารถเล อกเข าใช บร การได 2 ช องทาง ค อ ช องทาง โดยม มด านขวาบนของเว บไซด ท านสามารถกรอก Username และ Password หล งจากน นเล อก Platform Trinity Member Trinity Member 3

4 ช องทาง โดยเล อกห วข อ ข อม ลสมาช ก จะปรากฏข อม ล ทางด านซ ายม อ ให กรอก User ID และ Password ข อม ลสมาช ก 4

5 ** กรณ ย งไม สม ครสมาช กต องลงทะเบ ยนสม ครสมาช กเพ อร บข อม ล Username และ Password โดยสามารถ ทาได ด งน 1. สม ครสมาช กใหม โดยผ านทางเว บไซด เล อก ข อม ลสมาช ก หล งจากน น เล อกเมน ทางด านซ ายม อ สม ครสมาช กใหม สม ครสมาช กใหม 5

6 2. กรอกข อม ลส วนต ว กาหนดรห สผ าน (Password) แล วกดป ม Next กรอกรายละเอ ยด 6

7 3. หล งจากลงทะเบ ยน ท านจะได ร บข อความย นย นการสม ครสมาช ก การลงทะเบ ยนทาง อ นเทอร เน ตท านเสร จเร ยบร อยแล ว น าข อม ลท ได ร บการย นย นใส ลงในช อง User ID และ Password เพ อ Login แล วกดป ม GO เพ อเข าส ระบบ การลงทะเบ ยนทางอ นเทอร เน ตท าน เสร จเร ยบร อยแล ว 7

8 ระบบจะเข าส ข อม ลส วนบ คคล ข อม ลส วนบ คคล จะเป นข อม ลท แสดงข อม ลของค ณ ประกอบไปด วย ช อ ท อย เบอร โทรศ พท ข อม ลบ ญช ซ อขาย จะประกอบไปด วย ประเภทบ ญช, หมายเลขบ ญช, วงเง น, เจ าหน าท การตลาดและ *ข อส งเกต* หมายเลขบ ญช ท ลงท ายด วย xx - xxxxx - 4 จะเป นการเล นผ านทาง Internet xx - xxxxx - 1 จะเป นการเล นผ านทาง Marketing xx - xxxxx - 0 จะเป นการเล นผ านทาง Cash Baland xx - xxxxx - 6 จะเป นการเล นผ านทาง Credit Baland 8

9 9

10 ด Portfolio เป นการด จานวนห นในบ ญช ณ.ป จจ บ น Cost calculation method จะม ให เล อกด ระหว างแบบ *FIFO และ *Average *FIFO การคานวณต นท นห นโดยการน ารายการซ อและขายใหม มาห กออกและเพ มเข าก บรายการซ อ เด มของแต ละห นโดยว ธ First In First Out แล วจ งน ารายการท เหล อมาหาต นท นเฉล ยของห นแต ละต ว *Average การคานวณต นท นห นโดยการน ารายการซ อและขายใหม มาเฉล ย ก บต นท นเด มของแต ละห น Account Number ; หมายเลขบ ญช ** stock ; ห นท ม การซ อขาย # of shares ; จานวนห นท ซ อมา Avg.Cost/unit ; ต นท นเฉล ยท ซ อมาต อหน วย Market Price/ unit ; ราคาตลาดต อหน วย Market Value ; ราคาตลาดรวม หมายถ ง ราคาตลาดของหล กทร พย ในความต องการ ของตลาด ท กหน วยและท กประเภทรวมก น Unrealized Gain / Loss ; ผลต างระหว างราคาตลาดรวมก บราคาท นรวม ณ ว นส นรอบระยะเวลา บ ญช ของหล กทร พย ในความต องการของตลาดท ย งไม ได ขายไป 10

11 11

12 รายการคาส งซ อขาย เป นรายการท ตรวจสอบว าเคยม การลงท นในหล กทร พย ประเภทใดบ างโดยสามารถด ย อนหล งได 2 ป Transaction Summary การสร ปข อม ลการซ อขายห น Form ต งแต ว นท เท าไรถ งว นท เท าไร Stock เล อกช อห น Account Number หมายเลขบ ญช Transaction Date ว นท เก ดข นของธ รก จอ นก อให เก ดการเปล ยนแปลงใน ส นทร พย หน ส นและส วนของเจ าของ Transaction Type ประเภทบ ญช ท เก ดข นของธ รก จอ นก อให เก ดการ Qty Price เปล ยนแปลงในส นทร พย หน ส นและส วนของเจ าของ ปร มาณห น ราคา 12

13 13

14 รายการย นย นคาส งซ อขาย เป นการตรวจสอบข อม ลการซ อขายหล กทร พย สามารถเล อกด ได ท งห นและอน พ นธ 14

15 เม อเล อกด ข อม ลห น จะแสดงรายละเอ ยดด งน Account Type : ประเภทบ ญช DueDate : ว นท ต องชาระเง น Trading date : ว นท ขายหล กทร พย Qty Price Amount Comm : ปร มาณห น : ราคาห น : ม ลค า : ค าคอมม ชช น Account : หมายเลขบ ญช Settlement Date : ว นท ชาระราคาและ B/S ส งมอบหล กทร พย : ซ อ/ขาย Symbol : ช อห น Vat : ราคาภาษ ม ลค าเพ ม 7 % W/H Tax : ภาษ สาหร บบร ษ ท Net Amount : ม ลค าส ทธ 15

16 16

17 เม อเล อกด ข อม ลอน พ นธ บนหน าจอ จะแสดงรายละเอ ยดด งน Trading date ว นท ขายหล กทร พย Account หมายเลขบ ญช No. เลขท Series ลาด บ Contract No. เลขท ส ญญาซ อขายล วงหน า Position ตาแหน ง Contract ส ญญา Cost ม ลค า Brokerage Fee ค าธรรมเน ยมนายหน า Vat ภาษ ม ลค าเพ ม W/H Tax ภาษ สาหร บบร ษ ท Charge Amount ค าธรรมเน ยมรวม 17

18 ผลตอบแทนการลงท น เป นผลตอบแทนท เก ดจากการลงท น ส วนท 1 Type Creditlimit Previous 4 Q Previous 1 Q - 3 mth - 2 mth - 1 mth MTD ส วนท 2 Account Detail YTD : ประเภทบ ญช : ปร มาณการซ อขาย : การซ อขายในป จจ บ น : การซ อขายก อนหน า 1 Q : การซ อขายย อนหล ง 3 เด อน : การซ อขายย อนหล ง 2 เด อน : การซ อขายย อนหล ง 1 เด อน : การซ อขายต งแต ต นเด อนจนถ งป จจ บ น : ประเภทบ ญช : รายละเอ ยด : ยอดกาไรขาดท นทางบ ญช เก ดข นจร ง 18

19 ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 19

20 เปล ยนรห สผ าน กรณ ท ต องการเปล ยนแปลงรห สผ านสามารถเข าไปท ห วข อ เปล ยนรห สผ าน โดยใส Password เก า และ Password ใหม รวมท งย นย น Password ใหม อ กคร งตามเง อนไขท กาหนดในหน าจอและกดป ม change เพ อทาการเปล ยนแปลงรห สผ านแบบอ ตโนม ต 20

21 ด ราคาเร ยลไทม สามารถตรวจสอบข อม ลได ท งหล กทร พย และตราสารอน พ นธ โดยการกรอกช อย อหร อเล อก หล กทร พย และอน พ นธ ในช องว างและกดป ม Go! ท กคร งท ต องการด ราคาเร ยลไทม (Real-time) ซ งจะปรากฏราคา ตลาด, ราคาข อม ลท เปล ยนแปลงไปก จ ด, ณ เวลาท เท าไร (Last) Volume : ยอดขาย Bid : ราคาเสนอซ อของหล กทร พย ใดหล กทร พย หน ง ณ ขณะใดขณะหน ง อาจม ราคาเสนอ ซ อเข า มาหลายระด บราคา ซ งระบบการซ อขายหล กทร พย จะจ ดเร ยงราคาเสนอซ อท ส งกว า อย ในลาด บแรกเพ อ รอการจ บค การซ อขาย Offer : ราคาเสนอขายของหล กทร พย ใดหล กทร พย หน ง ณ ขณะใดขณะหน ง อาจม ราคา เสนอขาย เข ามาหลายระด บราคา ซ งระบบการซ อขายของตลาดหล กทร พย จะ จ ดเร ยงราคาเสนอขายท ต ากว า อย ในลาด บแรก เพ อรอการจ บค การซ อ/ขาย 21

22 22

23 E-Finance เม อเล อกห วข อ E-finance จะ Link ไปท E-Finance 23

24 24

25 Real-Time Portal เล อก Real-Time Portal ท เมน ทางด านซ ายม อ เพ อเข าส หน าจอแบบ Real-Time ระบบน เป นบร การ เสร มพ เศษให ก บล กค าโดยไม เส ยค าใช จ าย ด วยการเช อมต อระบบโดยตรงก บ e-finance ในการใช เคร องม อต างๆ ซ งช วยในการต ดส นใจการ ลงท น Real-Time Portal 25

26 เม อเล อก Real time Portal ท เมน ทางด านซ ายม อ จะปรากฏหน าจอ คล ก Run Real time Portal เพ อเข าส ระบบบร การ e-finance 26

27 สารวจความพร อมก อนการใช โปรแกรม เคร องคอมพ วเตอร ข นต ำท สำมำรถใช งำนได อย ำงม ประส ทธ ภำพ 1. CPU Speed 800 Mhz 2. Memory ควรม ขนำด 256 MB ข นไป 3. Available Space on HDD at least 2 GB 4. Modem 56 K with internet connection account 5. OS: 98/ME/NT/2000/XP 6. Browser IE 5.0 (Latest version recommended) สำมำรถเข ำไปอ ำนรำยละเอ ยดและว ธ กำรใช เพ มเต มได ท ซ งจะบอกว ธ กำรใช งำนส วนต ำงๆ ของโปรแกรมให ทรำบ หน ำจอ e-finance ท เข ำมำหล งจำก กำรลงโปรแกรมและเคร องคอมพ วเตอร พร อมท จะใช บร กำร 27

28 อธ บายการเร ยกส วนต างๆ ของโปรแกรมแบบคร าว ๆ 1. ร ปท 1 Title window อธ บายว าเป น Real time Portal Version ไหนอย ซ งในร ปเป น version ( ) อย และบอกอ กว าเราเร ยกใช Template หน าไหนอย อย างในร ปเราเร ยกหน า Stock Quote อย 28

29 2. ร ปท 2 Menu Bar เป นเมน คาส งของโปรแกรม Real time Portal ซ งประกอบไปด วย File : คาส งหล กเก ยวก บโปรแกรม Quote : หน า Template ต างๆของโปรแกรมท นอกจาก Template หล กใช สาหร บ MixTemplate TFEX : ส วน Templateของ TFEX News : หน าข าวท ใช สาหร บในการ Mix Template Graph : กราฟท ใช สาหร บในการ Mix Template Setting : ใช สาหร บการต งค า Front, color, Background ของโปรแกรม Hotkey : ใช สาหร บการต ง Hotkey สาหร บ Template ท เรา Mix ข นมา View : รวบรวมของค ม อการใช งานโปรแกรมและส ตรคานวณบางอย าง Lock : ใช Lock ไม ให สามารถเป ด template ย อยท เราสร างข นมาได Reload : ใช สาหร บ Load Template ใหม 29

30 3. ร ปท 3 Title Bar บอกช อส วนของ Template ย อย 4. ร ปท 4 บอกสถานะของโปรแกรมว าม การต ดต อก บ Server หร อไม โดยส งเกตจากส ของต ว EFIN ว าเป นส แดง แสดงว า ไม ต ดต อก บ Server หร อส เข ยว แสดงว าต ดต อก บ Server ออกจากระบบ เป นการส นส ดและออกจากการใช โปรแกรม โดยระบบจะกล บไปส หน า Login เหม อนเด ม 30

31 ระบบจะกล บไปส หน าแรกท Login นอกจากน ทางบร ษ ทย งได เล อกสรรบร การต างๆ ให ก บล กค าทร น ต เป นพ เศษ ด วยส ทธ พ เศษ ด านส ขภาพ, โรงแรมท พ ก, ร านอาหาร, สถานท ท องเท ยวต างๆ และส วนลด ให ล กค าสามารถ เล อกใช บร การได ตรงก บความต องการ นอกเหน อจากการลงท นก บทร น ต โดย บล.ทร น ต หว ง เป นอย างย งว าการมอบบร การพ เศษเหล าน จะสร างความพ งพอใจท ด ให ก บล กค าอย างต อเน อง ตลอดไป 31

32 การด ข อม ลการลงท นแบบราย Sector แสดงการลงท นของล กค า เปร ยบเท ยบ ก บ ตลาด แบบราย Sector ตามช วงเวลา ต างๆ 32

33 การแจ ง ฝาก/ถอน หล กประก นด วยต วเอง เป นการแจ ง ฝากและถอนหล กประก น ผ าน Web ซ งเป นการแจ งเท าน น จากน นเจ าหน าท Operation จะเข ามาทารายการตามท ล กค าแจ ง เม อเร ยบร อยแล วเจ าหน าท จะแจ งผลกล บผ าน และ Update สถานะของรายการในหน า Web ซ งล กค าเข ามาตรวจสอบได ตลอดเวลา การแจ งฝากหล กประก นด วยตนเอง https://www.trinityquicktrade.com/quicktrade/manual/deposit.htm การแจ งถอนหล กประก นด วยตนเอง https://www.trinityquicktrade.com/quicktrade/manual/withdraw.htm การแจ งโอนหล กทร พย ภายใต บ ญช ล กค าด วยต วเอง เป นช องทางท ล กค าสามารถเข ามาแจ งการโอรย านหล กทร พย ภายใต บ ญช ของตนเองผ าน Web ซ งเป นการแจ งเท าน น โดยรายการจะม ผลเม อเจ าหน าท น ารายการแจ งไปดาเน นการ https://www.trinityquicktrade.com/quicktrade/file/stocktransferdoc.pdf 33

34 รายงานแสดงรายการซ อขาย และ รายการยอดหล กทร พย คงเหล อ (estatement) ล กค าสามารถเล อกท จะเร ยกด รายการ estatement ผ านทาง Web แทนการร บเอกสารทาง ไปรษณ ย ได รายการ estatement ม ด งน ( ท งบ ญช Eq และ Dv ) - รายการยอดคงเหล อหล กทร พย (Statement Of Account) - เอกสารชาระดอกเบ ยส นเด อน (Monthly Interest Settlement Advice) Trinity Smart Connect เป นบร การพ เศษสาหร บล กค าท ม ความร ในการใช งานโปรแกรม MetaStock เพ อการว เคราะห การซ อขายแบบ Technical Analysis แต ไม ม แหล งข อม ลการซ อขายแบบ Realtime ด งน น ทร น ต จ ง อานวยความสะดวกให ล กค าโดยการ จ ดส งข อม ล (Data Feed) แบบ Realtime ให ก บโปรแกรม MetaStock ของล กค าผ าน Internet ซ งในประเทศไทย จะม ทร น ต ท เด ยวท ม การจ ดส งข อม ลแบบน ให แก ล กค า 34

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น...

สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 1 สารบ ญ ว ธ การสม คร / ลงทะเบ ยน... 1 ว ธ การเข าส ระบบ... 3 เมน หล ก... 5 การเต มเครด ต... 6 - ประว ต การส งซ อ... 6 - แจ งย นย นการชาระเง น... 6 ว ธ การส งข อความ... 7 - การส งท วไปผ านทางหน าเว ปไซต...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อ การใช งานระบบ IC

ค ม อ การใช งานระบบ IC ค ม อ การใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 สมาคมสโมสรน กลงท น INVESTOR CLUB ASSOCIATION ค ม อการใช งานระบบ IC Online System ICOS Version 1.0 คานา ระบบ IC Online System เป นระบบท พ ฒนาข นเพ ออานวยความสะดวกให

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ

โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ 1 ค ม อการต ดต ง โปรแกรมทะเบ ยนคร ภ ณฑ (RMC 2012) โดย ศ นย ว ศวกรรมการแพทย ท 9 (ส ราษฏร ธาน ) กองว ศวกรรมการแพทย กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข การเช อมโยงโปรแกรมบร หารระบบงานบาร งร กษา ในโรงพยาบาล

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น สว สด คร บช วงน เร มการป ดเทอม หลายท านอาจใช เวลาในการการจ ดทำรายงาน หร อหน งส อ ว นน เลยเข ยนบทความเทคน คเก ยวก บการจ ดทำรายงานมานำเสนอก นคร บ ซ งบทความว นน จะประกอบด วยห วข

More information