โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro"

Transcription

1 โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro Swiff Chart 3 Pro เป นโปรแกรมท ช วยในการน าเสนอข อม ล โดยสร างกราฟชน ดต างๆ ออกมาเป นร ป ภาพเคล อนไหว หร อ Flash Movie ซ งร ปภาพเคล อนไหวด งกล าว สามารถน าไปใช ได ใน Microsoft PowerPoint โดย Install โปรแกรม SwiffPointPlayer การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไม จ าเป นต องท าการต ดต งเหม อนโปรแกรมท วไปซ งจะม ข นตอนท ย งยาก กล าวค อ โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro น นใช งานได เลยโดยค ดลอกต วโปรแกรมไปวางท Desktop ก สามารถเล อกท ไอคอน ใช งานได เลย แต ในกรณ ท บางเคร องไม สามารถใช งานจากท ไอคอน ให ท าการ Install Program SwiffPointPlayer โดยเล อกท ไอคอนเพ อท าการ Install program ด งกล าว ซ งโปรแกรมน ม ประโยชน ในการน า ร ปภาพเคล อนไหวจากโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไปใช ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยแสดง เป น Flash Movie การใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การเร มต นใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ควรจะร จ กเมน ในการเร มต นใช งานให ด ก อน เพ อให สามารถใช งานโปรแกรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งแสดงในภาพท 1 1 ภาพท 1 แสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro

2 ข นท 1 (Start) จะแสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro จะม ไอคอนหล กๆ อย ไอคอน ด งน ค อ 1) Open an Existing Project จะเป นเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล วมาใช งาน ซ งใน Swiff Chart Pro เอง ม ต วอย างกราฟท ได สร างไว แล ว สามารถน ามาปร บปร งเพ อใช งานได โดยเล อกท Open an Existing Project ซ งจะแสดงหน าต างให Browse Folder และ File จากน นเล อก File ท ต องการเป ด หร ออาจจะเล อกต วอย างกราฟ (Template) จาก Open a Sample ด งแสดงในภาพท 1 ภาพท แสดงเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล ว: Open an Existing Project ) New Chart Wizard เป นเมน ส าหร บการสร างกราฟข นมาใหม โดยใช ข อม ล (Data) ท ม อย ประกอบด วย 6 ข นตอน ด งน ค อ ข นตอนท 1 Start ให เล อกท เมน New Chart Wizard จะเป นต วช วยในการสร างกราฟ โดยจะสามารถเล อก ร ปแบบของกราฟ และก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ให ก บกราฟได สะดวกมาก เม อท าการเล อกท New Chart Wizard ก จะปรากฏหน าต าง ให เล อกชน ดของกราฟ หร อ Chart type และ Chart sub-type ด งน ค อ

3 1 ภาพท 3 แสดงต วเล อกชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type เล อกชน ดของกราฟ ) Chart sub-type เม อเล อกชน ดของกราฟแล ว หล งจากน นเล อกร ปแบบของกราฟ 3) หล งจากเล อกชน ดและร ปแบบของกราฟเร ยบร อยแล วให ท าการเล อก Next เพ อไปส ข นตอน ต อไปได ด งแสดงในภาพท 3 ชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type: Column กราฟแท งแนวต ง ภาพท 4 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวต ง Chart type: Column ร ปแบบของกราฟแท งแนวต งและแนวนอน ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 4 และ 5 ร ปท 1: Clustered Column / Bar: Compares values across categories ค อการเปร ยบเท ยบ กราฟแท งในแต ละแท ง เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา ใน ไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการ อบรมในแต ละไตรมาส 3

4 ร ปท : Stacked Column / Bar: Compares the contribution of each value to a total across categories เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา จ าแนกตามเพศ ชายและหญ ง ในไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y ข อม ลช ดท 1 (Stack1) แทน จ านวนน กเร ยน/น กศ กษาชายท ได ร บการอบรมในแต ละไตรมาส และข อม ลช ดท (Stack) แทนจ านวน น กเร ยน/น กศ กษาหญ งฯ ร ปท 3: 100% Stacked Column / Bar: Compares the percentage each value contributes to a total across categories ค อการเปร ยบเท ยบกราฟแท ง แบบ ทางท งแกน X และแกน Y ในกราฟ แท งเด ยวก น โดยท กราฟในแต ละแท งต องรวมก นเป น 100% จากต วอย างในร ปท แกน Y แทนส ดส วน ของน กเร ยน/น กศ กษาชาย (ข อม ลช ดท 1) และน กเร ยน/น กศ กษาหญ ง (ข อม ลช ดท ) ในแต ละไตรมาส โดยส ดส วนด งกล าวต องรวมก นเป น 100% ) Chart type: Bar กราฟแท งแนวนอน 1 3 ภาพท 5 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวนอน Chart type: Bar 3) Chart type: Line กราฟเส น 1 3 ภาพท 6 แสดงร ปแบบของกราฟเส น Chart type: Line ร ปแบบของกราฟเส น ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 6 และ 7 ด งน ค อ ร ปท 1: Line / Area with makers displayed at each data value: Displays trend over time or categories ค อกราฟเส นแต ละเส นจะแสดงค าแนวโน มหร อค าของข อม ลตามช วงของเวลา เช น กราฟ แสดง Cohort TB Treatment in Prison in Quarter 9-19 จ าแนกตาม 1) Success Rate (การร กษา ส าเร จ: ช ดข อม ลท 1) ) Default Rate (การขาดยา: ช ดข อม ลท ) 3) Died (การเส ยช ว ต: ช ดข อม ลท 3) 4

5 4) Transfer out (การโอนออก: ช ดข อม ลท 4) และ 5) Failure (การร กษาล มเหลว: ช ดข อม ลท 5) โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนอ ตราร อยละของกราฟ 5 เส น จากช ดข อม ล 5 ช ดข างต น ร ปท : Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the contribution of each value over time or categories จากต วอย างในร ปท 1 ข างต น กราฟ เส นท 1 แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ, กราฟเส นท แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ + กราฟเส นท 1, กราฟเส นท 3 แทนอ ตราร อยละของการเส ยช ว ต + กราฟเส นท, กราฟเส นท 4 แทนอ ตรา การโอนออก + กราฟเส นท 3 และ กราฟเส นท 5 แทนอ ตราการร กษาล มเหลว + กราฟเส นท 4 ตามล าด บ คล ายๆ อ ตราร อยละสะสมต งแต กราฟเส นท 1 จนถ งกราฟเส นท 5 ร ปท 3: 100% Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the percentage each value contributes overtime or categories จากต วอย างข างต น ผลรวมของกราฟท ง 5 เส นจะรวมก นเท าก บ 100% (กราฟเส นท 5 จะเป น 100%) 4) Chart type: Area กราฟพ นท 1 3 ภาพท 7 แสดงร ปแบบของกราฟพ นท Chart type: Area 5) Chart type: Pie กราฟวงกลม ร ปท 1: Pie. Displays the contribution of each value to a total ค อกราฟวงกลมโดยท ค าของ ข อม ลแต ละค าค อส วนหน งกราฟวงกลมในแต ละช น โดยส ดส วนรวมก นของท กช นต องเท าก บ 100% ร ปท : Explored Pie: Displays the contribution of each value to a total while emphasizing individual values 1 ภาพท 8 แสดงร ปแบบของกราฟวงกลม Chart type: Pie 5

6 6) Chart type: Combination กราฟผสมระหว างกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท 1 ภาพท 9 แสดงร ปแบบของกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท Chart type: Combination ร ปท 1: Classic combination chart. Column series and Line / Area series plotted on the same axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยพล อตอย ใน แกน Y แกนเด ยวก น ร ปท : Classic combination chart. Columns are plotted on primary axis, Lines are plotted on secondary axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยข อม ลช ดท 1 พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนหล ก (Primary axis) และข อม ลช ดท พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนรอง (Secondary axis) ข นตอนท Data หล งจากเล อกชน ดของกราฟ (Chart Type) เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต าง Chart Source Data เพ อเล อกว ธ น าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ด งแสดงในภาพท 10 1 ภาพท 10 แสดงการเล อกแหล งน าเข าของข อม ลเพ อการสร างกราฟ: Data 6

7 การน าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ม ล กษณะค อ 1) Enter Data manually เพ อค ดลอกและวางข อม ลจาก MS. Excel หร อการค ย ข อม ลท ต องการสร าง กราฟในตารางท เป นร ปแบบคล าย MS. Excel ในโปรแกรมน ด งแสดงในภาพท 11 ) Import Data From File เล อกไฟล ข อม ลท ต องการน ามาสร างกราฟ เช นไฟล Excel (.xls) หร อไฟล Text (.txt) หร อไฟล CSV หล งจาก Enter Data หร อ Import Data จากไฟล ข อม ลเร ยบร อยแล ว จากน นให เล อก Next ภาพท 11 แสดงการค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟ: Enter Data manually หล งจากค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟเร ยบร อยแล ว ให เล อก Finish ด งแสดงในภาพท 11 ซ งจะ ปรากฏหน าต าง Swiff Chart Pro (Chart1) แสดงกราฟเส นท สร างเสร จเร ยบร อยแล ว แต ย งไม ม การ ปร บแต งร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 1 กล าวค อ ในหน าต างน สามารถแก ไขหร อปร บแต งกราฟเพ มเต ม ด งน 1 1 ภาพท 1 แสดงกราฟเส นท สร างเสร จแล ว แต ย งไม ม การปร บแต งร ปแบบ 7

8 1) Edit Sheet: (Tab ด านซ ายบน) ข อม ลท น ามาสร างกราฟ สามารถเปล ยนแปลง แก ไข เพ มเต มได ซ ง สามารถแก ไขข อม ลในตารางได เลย โดยเล อกในช องท ต องการแก ไข แล วท าการแก ไขข อม ล กราฟจะ เปล ยนตามข อม ลท แก ไขให อ ตโนม ต หร อเล อกท Tab: Edit Sheet ) เมน Draw: (Tab ด านขวาล าง) เป นต วสร างเส น เพ มข อความ ร ปภาพ ส ญล กษณ ต างๆ ในกราฟได ข นตอนท 3 Chart Styles การเล อกร ปแบบหร อสไตล ของกราฟเพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร าง ข นท ม อย ด านซ ายม อ โดยถ าต องการเปล ยนแปลงสไตล ของกราฟเป นแบบท ต องการให เล อกร ปแบบท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะเปล ยนเป นสไตล ท เล อกให อ ตโนม ต ในท น เล อก Style: Techno ด งแสดง ในภาพท 13 ภาพท 13 แสดงการเล อกร ปแบบหร อสไตล : Chart Styles ข นตอนท 4 Series Setting การเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดของข อม ล (Series Setting) เพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร างข นท ม อย ด านซ ายล าง โดยถ าต องการ เปล ยนแปลงร ปแบบหร อส ของกราฟด งกล าวเป นแบบท ต องการให เล อกท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะ เปล ยนเป นร ปแบบหร อส ท เล อกให อ ตโนม ต ด งแสดงในภาพท 14 8

9 1 ภาพท 14 แสดงการเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดข อม ล: Series Settings นอกจากน Series Setting ย งม Option ให เล อก Options ด งน ค อ 1) Data Series Options: ค อค าส งเพ อเปล ยนแปลงร ปแบบของช ดข อม ล (Data Series) ท งกราฟแท ง และกราฟเส นรวมถ งจ ด โดยเม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Series Options จะข นเมน ย อย ต างๆ ด งแสดงในภาพท 15 ด งน ค อ - Patterns / Markers การจ ดร ปแบบของกราฟ เช น ส พ นและเส นขอบของกราฟแท ง (Fill & Border) หร อส และล กษณะของกราฟเส นและจ ด (Line & Markers) รวมถ ง Effect ต างๆ - Axis การเปล ยนแปลงร ปแบบของแกนหล ก (Primary axis) หร อแกนรอง (Secondary axis) - Data Labels การแสดงป ายช อข อม ลหร อค าของข อม ลท กราฟแท งในแต ละกราฟ หร อกราฟ เส นในแต ละจ ด โดย Label ท แสดงประกอบด วย 1) Value ค าของข อม ล ) Category name ช อประเภท เช น Q9. Q19 และ 3) Series name ช อช ดของข อม ล เช น Success Rate (ช ดข อม ลท 1 ), Default Rate (ช ดข อม ลท ), Died (ช ดข อม ลท 3), Transfer out (ช ดข อม ล ท 4) และ Failure (ช ดข อม ลท 5) โดยการเล อกเพ อแสดงค า Label สามารถแสดงท กราฟแท ง ใด หร อกราฟเส นใดก ได แสดงค าเพ ยงบางช ดของข อม ลหร อจะแสดงท กช ดของข อม ลก ได - Series Order การเล อกสล บต าแหน งของช ดข อม ลท งกราฟแท งและกราฟเส น โดยเล อกช ด ของข อม ลท ต องการและเล อก move up หร อ move down เช น ต องการสล บเส นกราฟใหม เป น Default Rate (ช ดข อม ลท ) ก อน Success Rate (ช ดข อม ลท 1) - Options การปร บแต งค ณสมบ ต อ นๆ ของกราฟ เช น ขนาดของแท งกราฟ การจ ดร ปแบบ กราฟในล กษณะเร ยงซ อนก น (Stack) เป นต น 9

10 ภาพท 15 แสดงเมน ย อยต างๆ ภายใต Tab: Data Series Options ) Data Labels Options: ค อค าส งเพ อการเปล ยนแปลงร ปแบบของ Data Label หร อป ายช อข อม ล โดย เม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Labels Options จะข นเมน ย อยต างๆ ด งแสดงในภาพท 16 - Data Label รายละเอ ยดด งข างต น - Font การปร บแต งร ปแบบต วอ กษร ขนาด ส และสไตล - Number การเล อกประเภทของ Data Label เช น Number, Percentage, Date - Border and Shading การปร บแต งล กษณะส พ นและเส นขอบของ Data Label - Alignment การจ ดต าแหน งของ Data Label ข นตอนท 5 Chart Options การปร บแต งค ณสมบ ต ของกราฟ โดยการก าหนดค าเอง ได แก การปร บแต งชน ดของกราฟ (Change Chart Type) การก าหนดภาพเคล อนไหว (Animation) การปร บขนาดของกราฟ (Resize Chart) เป นต น ซ งใน Chart Options ม Options ด งแสดงในภาพท 16 10

11 1 ภาพท 16 แสดงการปร บแต งค ณสมบ ต ของกราฟ โดยการก าหนดค าเอง: Chart Options 1) General Options: ค อค าส งเพ อเปล ยนแปลงค ณสมบ ต ท วไปของกราฟ ประกอบด วยเมน ย อย ด งน - Change Chart Type การเปล ยนแปลงชน ดของกราฟ เช น จากกราฟแท ง (Bar) เป นกราฟ เส น (Line) หร อกราฟพ นท (Area) - Animation การก าหนดภาพเคล อนไหว เพ อแสดงผลของกราฟออกมาเป น Flash Movie ซ ง คล ายก บการปร บแต งในโปรแกรม MS. PowerPoint เม อเล อก Animation จะข นหน าต าง Animation Settings ด งแสดงในภาพท 17 i. Enable Animation ค อการก าหนดว าจะให ม การแสดงภาพเคล อนไหวหร อไม ถ าไม เล อก จะเป นภาพน ง แต ถ าเล อกจะแสดงภาพเคล อนไหวแบบ Flash Movie สามารถเล อกท จะ ให เร มแสดงผลในก ว นาท (Start) และจบในก ว นาท (End) และเป นการเคล อนไหวแบบ ใด (Type) ท Chart Elements ใด เช น ค าอธ บายกราฟ (Legend) แกน X แกน Y ป าย ช อข อม ล (Data Label) เป นต น ii. Animation is Looping ค อการก าหนดว าจะม การแสดงภาพเคล อนไหวซ าหลายๆ คร ง หร อไม (Loop) ถ าไม เล อกจะท าการแสดงภาพเคล อนไหวเพ ยงคร งเด ยว แต ถ าเล อกจะ แสดงภาพเคล อนไหวซ าหลายๆ คร ง สามารถต งเวลาให ช าหร อเร วได ข นอย ก บ Duration before Ending ค อความถ ของการแสดงภาพเคล อนไหวซ า (ถ าระบ 10 sec จะแสดง ภาพเคล อนไหวซ าท ก 10 ว นาท ) และ Frame Rate ค อจ านวน frame ต อว นาท ซ งการ ก าหนดค า Animation น จะม ผลต อการน าเสนอในโปรแกรม MS. PowerPoint ด วย 11

12 - Resize Chart การก าหนดความกว าง และความส งของกราฟ หน วยเป น pixel ซ งน ยมเล อก Width: 900 Height: 450 (จะข นโดยอ ตโนม ต ) ภาพท 17 แสดงค ณสมบ ต ของการก าหนดภาพเคล อนไหว: Animation Settings ) Layout Options: ค อการปร บแต งโครงร างของกราฟ ประกอบด วยเมน ย อย ด งน - Edit Legend การแก ไขค าอธ บายกราฟ - Edit Chart Title การแก ไขช อห วเร องของกราฟ - Edit Axes การแก ไขแกน X (Horizontal axis) และ แกน Y (Vertical axis) - Edit Gridlines การแก ไขเส น Gridlines ท งแกน X และ แกน Y - Chart Background. การแก ไขภาพพ นหล งท งหมด - Plot Background. การแก ไขพ นหล งเฉพาะในส วนท แสดงกราฟ (Plot) ด งแสดงรายละเอ ยดด งน.1) เล อก Edit Legend จะปรากฏ Legend Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขค าอธ บายกราฟ ด งแสดงในภาพท 18 - Show Legend การเล อกว าจะแสดงค าอธ บายกราฟหร อไม ในท น ให เล อก Show Legend - Edit Legend Border and Shading การแก ไขส พ นหล ง (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ในค าอธ บายกราฟ - Edit Legend Font and Text Color การแก ไข Font สไตล ส และขนาดของต วอ กษร - Edit Legend Placement การแก ไขต าแหน ง (Position) เช น บน ล าง ซ าย ขวา และการจ ดวาง (Alignment) ของกรอบแสดงค าอธ บายกราฟ แต ถ าต องการย อนกล บไปย งเมน Layout Options ให เล อกท Options ด านบน 1

13 ภาพท 18 แสดงเมน เพ อแก ไขค าอธ บายกราฟ: Legend Options.) เล อก Edit Chart Title จะปรากฏ Title Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขห วเร องของกราฟ ด งแสดงในภาพท 19 - เล อก Add Chart Title การใส ช อห วเร องของกราฟ ซ งจะแสดงหน าต าง Chart Options: Tab Titles ม รายละเอ ยดด งน ค อ 1) Chart title: ช อห วเร องใหญ ของกราฟ ) Chart subtitle: ช อห วเร องรอง ของกราฟ 3) Category (X) axis: ช อของแกน X และ 4) Value (Y) axis: ช อของแกน Y แต ถ าแกน Y ม แกน จะต องระบ ช อของท งแกนหล ก (Primary value axis) และแกนรอง (Secondary value axis) ส วนเมน ย อยอ นๆ จะคล ายๆ ก บ Legend Options ข างต น ภาพท 19 แสดงเมน เพ อแก ไขห วเร องของกราฟ: Title Options.3) เล อก Edit Axes จะปรากฏ Axes Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขแกน X (Horizontal axis) และแกน Y (Vertical axis) ด งแสดงในภาพท 0 - Enable or Disable Axes การเล อกเพ อแสดงหร อไม แสดงแกน X (Category X axis) และ/หร อ แกน Y (Value Y axis) - Edit Horizontal Axis และ Edit Vertical Axis การแก ไขเพ อจ ดร ปแบบของแกน X (Edit Horizontal Axis) และการแก ไขแกน Y (Edit Vertical Axis) ในกรณ ท แกน Y ม แกน ค อแกนหล กและ แกนรอง จ าเป นจะต องแก ไขแกนรอง ค อ Edit Secondary Vertical Axis ด วย 13

14 ภาพท 0 แสดงเมน ย อยเพ อแก ไขแกน X และ Y: Axes Options ภาพท 1 แสดงเมน ย อยเพ อแก ไขแกน Y: Vertical Axis หล งจากเล อก Edit Vertical Axis จะปรากฏ Vertical Axis Options เพ อแสดงเมน ย อยในการ แก ไขแกน Y ด งแสดงในภาพท 1 - Change Axis Colors หร อ Tab Patterns ค อ การก าหนดส และล กษณะเส นของแกน - Edit Axis Scale หร อ Tab Scale ค อ การก าหนดสเกลหร อมาตราส วนของแกน Y ได แก Minimum value (ค าต าส ดของแกน), Maximum value (ค าส งส ดของแกน), Major unit (หน วยหล กของแกน) และ Minor unit (หน วยรองของแกน) - Change Axis Labels Font and Color หร อ Tab Font ค อ การก าหนด Font สไตล ส และ ขนาดของต วอ กษร - Edit Axis Labels Alignment หร อ Tab Alignment ค อ การก าหนดการจ ดวางต าแหน งของ สเกลของแกน - Edit Axis Labels Borders and Shading หร อ Tab Borders and Shading ค อ การแก ไขส และเส นขอบ ท แสดงสเกลของแกน - Edit Axis Labels Number Format หร อ Number ค อ การเล อกประเภทของต วเลขหร อค า ของข อม ล ท แสดงสเกลของแกน เช น Number, Percentage, Date 14

15 .4) เล อก Edit Gridlines จะปรากฏ Gridlines Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไข Gridline ท ง แกน X และแกน Y ด งแสดงในภาพท ภาพท แสดงเมน ย อยเพ อแก ไข Gridlines: Gridlines Options การแก ไข Gridlines ท งแกน X (Horizontal Gridlines) และแกน Y (Vertical Gridlines) เป น การเล อกว าจะแสดงเส น Gridline หล ก (Major) และ Gridline รอง (Minor) ของแกน X และ/หร อแกน Y หร อไม รวมถ งการแก ไขเส น Gridlines ของแกน X และ/หร อแกน Y.5) เล อก Chart Background การแก ไขภาพพ นหล ง จะปรากฏหน าต าง Format Chart Background เพ อเต มส ในกรอบ (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ของภาพพ นหล ง.6) เล อก Plot Background การแก ไขภาพพ นหล งเฉพาะในส วนท แสดงกราฟ จะปรากฏหน าต าง Format Plot Background เพ อเต มส ในกรอบ (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ของภาพ พ นหล ง ด งแสดงในภาพท 3 ภาพท 3 แสดงเมน ย อย การแก ไขภาพพ นหล ง: Chart Background และการแก ไขภาพพ นหล งเฉพาะส วนท แสดงกราฟ: Plot Background หมายเหต ผ ใช งานสามารถแก ไขส วนต างๆ ของกราฟ (Chart Elements) โดยสามารถเล อก Object ส วนท เราต องการจะแก ไข เพ อให Object น น Active และข นเมน ย อยเพ อแก ไขส วนต างๆ โดยไม ต องเข า ไปท เมน ค าส งด านซ ายม อ 15

16 การบ นท กกราฟในร ปแบบของ Swiff Chart Pro คล ายก บการบ นท กไฟล งานท วไป โดยท าการบ นท กกราฟท ได ท าเร ยบร อย ใน File และ Folder ท ต องการส าหร บแก ไขปร บปร งต อไป ซ งไฟล ด งกล าวบ นท กในร ปแบบของ Swiff Chart Porject (นามสก ล.sfc) ด งแสดงในภาพท 4 ภาพท 4 การบ นท กกราฟในร ปแบบของ Swiff Chart Project (*.sfc) ข นตอนท 6 Export การส งออก (Export) ไฟล กราฟด งกล าว ไปใช งานเพ อการน าเสนอกราฟแบบภาพเคล อนไหวใน โปรแกรม MS. PowerPoint ต องท าการ Export ไฟล กราฟออกไปในร ปแบบ Flash Movie ด งต อไปน ก าหนดรายละเอ ยดของกราฟท จะส งออกเป น Flash Movie ภาพท 5 แสดงการส งออก (Export) ไฟล กราฟไปใช งานในร ปแบบของ Flash Movie 16

17 การ Export ไฟล กราฟออกไปในร ปแบบ Flash Movie ม ข นตอนด งน ค อ 1) Preview กราฟท กคร งก อน Export เป น Flash Movie ) เล อกท เมน Export ท Tab ด านบน จะปรากฎหน าต าง Flash and Export 3) เล อก Export as a Flash Movie ด านซ ายล าง จะปรากฏหน าต าง Save as Flash Movie 4) ในหน าต าง Save as Flash Movie เพ อให ก าหนดขนาดและรายละเอ ยดของกราฟ Flash Movie โดยก าหนดความกว าง (Width) 900 pixel และความส ง (Height) 450 pixel จากน นเล อก Save เพ อบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Macromedia Flash) ด งแสดงในภาพท 5 การบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Macromedia Flash) คล ายก บการบ นท กไฟล งานท วไป โดยท าการบ นท กกราฟท ได ท าเร ยบร อย ใน File และ Folder ท ต องการส งออกในร ปแบบของภาพเคล อนไหว ซ งไฟล ด งกล าวบ นท กในร ปแบบของ Macromedia Flash (นามสก ล.swf) ด งแสดงในภาพท 6 ภาพท 6 การบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว Macromedia Flash (*.swf) การแทรกไฟล กราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Flash Movie) ในโปรแกรม MS. PowerPoint หล งจากบ นท กไฟล กราฟในร ปแบบภาพเคล อนไหว จะได ไฟล กราฟ นามสก ล.swf ซ ง สามารถน าไปแสดงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด งน ค อ 1) เป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint และเป ด Slide ว าง ) เล อกเมน Insert และเล อกค าส ง Flash Movie ซ งค าส งน จะปรากฏภายหล งการ Install Program Portable Swiff Chart 3 Pro ด งแสดงในภาพท 7 17

18 ภาพท 7 แสดงการแทรกไฟล กราฟในร ปแบบ Flash Movie ในโปรแกรม MS. PowerPoint 3) หล งจากน นจะปรากฏหน าต าง File Open เพ อเล อกเป ด Folder และ File ท เก บกราฟใน ร ปแบบภาพเคล อนไหว File of Type: Macromedia Flash Movies จากน นเล อก Insert ด งแสดงในภาพท 8 Insert ภาพท 8 แสดงการเป ดไฟล กราฟท ต องการน าเสนอในร ปแบบ Flash Movie ใน MS. PowerPoint 4) ปรากฎ Slide ใน Microsoft PowerPoint ซ งจะไม เห นเป นร ปกราฟ โดยร ปกราฟท แสดงเป น ภาพเคล อนไหว (Flash Movie) จะแสดงเม อเล อกน าเสนอสไลด หร อ Slide Show เท าน น ภาพท 9 แสดงการน าเสนอกราฟในร ปแบบ Flash Movie ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 18

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม

องต น 1. ข นตอนการเข าใช งาน โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS. Excel ม ช อเส ยงในด านการค านวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต างๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

Microsoft Power Point Ms Office 2003

Microsoft Power Point Ms Office 2003 Microsoft Power Point Ms Office 2003 เนณ ภา ส ภเวชย สารบ ญ หน า บทน า...1 Microsoft Power Point ค ออะไร ท าอะไรได บ าง...1 ส วนประกอบของ Microsoft Power Point...1 การเป ดไฟล...12 การสร างไฟล ใหม...13 การสร

More information

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows 7 2 - Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช โปรแกรม การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office ช ดท 3: การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint www.mict4u.net ก จกรรมการส งเสร มและพ ฒนาความร ด าน ICT

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล

คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล คร ผ สอน นายคธาว ช ทว ก ล เกณฑ การให คะแนน การต ดส นผลการเร ยน แบ งเป นอ ตราส วน 60:40 คะแนนเก บ 60 คะแนน คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน คะแนน 0 49 เกรด 0 คะแนน 50 54 เกรด 1 คะแนน 55

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

การใช งาน MS Excel เบ องต น

การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร การใช งาน MS Excel เบ องต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการทาบ ญช

More information