โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro"

Transcription

1 โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro Swiff Chart 3 Pro เป นโปรแกรมท ช วยในการน าเสนอข อม ล โดยสร างกราฟชน ดต างๆ ออกมาเป นร ป ภาพเคล อนไหว หร อ Flash Movie ซ งร ปภาพเคล อนไหวด งกล าว สามารถน าไปใช ได ใน Microsoft PowerPoint โดย Install โปรแกรม SwiffPointPlayer การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไม จ าเป นต องท าการต ดต งเหม อนโปรแกรมท วไปซ งจะม ข นตอนท ย งยาก กล าวค อ โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro น นใช งานได เลยโดยค ดลอกต วโปรแกรมไปวางท Desktop ก สามารถเล อกท ไอคอน ใช งานได เลย แต ในกรณ ท บางเคร องไม สามารถใช งานจากท ไอคอน ให ท าการ Install Program SwiffPointPlayer โดยเล อกท ไอคอนเพ อท าการ Install program ด งกล าว ซ งโปรแกรมน ม ประโยชน ในการน า ร ปภาพเคล อนไหวจากโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไปใช ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยแสดง เป น Flash Movie การใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การเร มต นใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ควรจะร จ กเมน ในการเร มต นใช งานให ด ก อน เพ อให สามารถใช งานโปรแกรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งแสดงในภาพท 1 1 ภาพท 1 แสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro

2 ข นท 1 (Start) จะแสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro จะม ไอคอนหล กๆ อย ไอคอน ด งน ค อ 1) Open an Existing Project จะเป นเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล วมาใช งาน ซ งใน Swiff Chart Pro เอง ม ต วอย างกราฟท ได สร างไว แล ว สามารถน ามาปร บปร งเพ อใช งานได โดยเล อกท Open an Existing Project ซ งจะแสดงหน าต างให Browse Folder และ File จากน นเล อก File ท ต องการเป ด หร ออาจจะเล อกต วอย างกราฟ (Template) จาก Open a Sample ด งแสดงในภาพท 1 ภาพท แสดงเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล ว: Open an Existing Project ) New Chart Wizard เป นเมน ส าหร บการสร างกราฟข นมาใหม โดยใช ข อม ล (Data) ท ม อย ประกอบด วย 6 ข นตอน ด งน ค อ ข นตอนท 1 Start ให เล อกท เมน New Chart Wizard จะเป นต วช วยในการสร างกราฟ โดยจะสามารถเล อก ร ปแบบของกราฟ และก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ให ก บกราฟได สะดวกมาก เม อท าการเล อกท New Chart Wizard ก จะปรากฏหน าต าง ให เล อกชน ดของกราฟ หร อ Chart type และ Chart sub-type ด งน ค อ

3 1 ภาพท 3 แสดงต วเล อกชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type เล อกชน ดของกราฟ ) Chart sub-type เม อเล อกชน ดของกราฟแล ว หล งจากน นเล อกร ปแบบของกราฟ 3) หล งจากเล อกชน ดและร ปแบบของกราฟเร ยบร อยแล วให ท าการเล อก Next เพ อไปส ข นตอน ต อไปได ด งแสดงในภาพท 3 ชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type: Column กราฟแท งแนวต ง ภาพท 4 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวต ง Chart type: Column ร ปแบบของกราฟแท งแนวต งและแนวนอน ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 4 และ 5 ร ปท 1: Clustered Column / Bar: Compares values across categories ค อการเปร ยบเท ยบ กราฟแท งในแต ละแท ง เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา ใน ไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการ อบรมในแต ละไตรมาส 3

4 ร ปท : Stacked Column / Bar: Compares the contribution of each value to a total across categories เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา จ าแนกตามเพศ ชายและหญ ง ในไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y ข อม ลช ดท 1 (Stack1) แทน จ านวนน กเร ยน/น กศ กษาชายท ได ร บการอบรมในแต ละไตรมาส และข อม ลช ดท (Stack) แทนจ านวน น กเร ยน/น กศ กษาหญ งฯ ร ปท 3: 100% Stacked Column / Bar: Compares the percentage each value contributes to a total across categories ค อการเปร ยบเท ยบกราฟแท ง แบบ ทางท งแกน X และแกน Y ในกราฟ แท งเด ยวก น โดยท กราฟในแต ละแท งต องรวมก นเป น 100% จากต วอย างในร ปท แกน Y แทนส ดส วน ของน กเร ยน/น กศ กษาชาย (ข อม ลช ดท 1) และน กเร ยน/น กศ กษาหญ ง (ข อม ลช ดท ) ในแต ละไตรมาส โดยส ดส วนด งกล าวต องรวมก นเป น 100% ) Chart type: Bar กราฟแท งแนวนอน 1 3 ภาพท 5 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวนอน Chart type: Bar 3) Chart type: Line กราฟเส น 1 3 ภาพท 6 แสดงร ปแบบของกราฟเส น Chart type: Line ร ปแบบของกราฟเส น ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 6 และ 7 ด งน ค อ ร ปท 1: Line / Area with makers displayed at each data value: Displays trend over time or categories ค อกราฟเส นแต ละเส นจะแสดงค าแนวโน มหร อค าของข อม ลตามช วงของเวลา เช น กราฟ แสดง Cohort TB Treatment in Prison in Quarter 9-19 จ าแนกตาม 1) Success Rate (การร กษา ส าเร จ: ช ดข อม ลท 1) ) Default Rate (การขาดยา: ช ดข อม ลท ) 3) Died (การเส ยช ว ต: ช ดข อม ลท 3) 4

5 4) Transfer out (การโอนออก: ช ดข อม ลท 4) และ 5) Failure (การร กษาล มเหลว: ช ดข อม ลท 5) โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนอ ตราร อยละของกราฟ 5 เส น จากช ดข อม ล 5 ช ดข างต น ร ปท : Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the contribution of each value over time or categories จากต วอย างในร ปท 1 ข างต น กราฟ เส นท 1 แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ, กราฟเส นท แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ + กราฟเส นท 1, กราฟเส นท 3 แทนอ ตราร อยละของการเส ยช ว ต + กราฟเส นท, กราฟเส นท 4 แทนอ ตรา การโอนออก + กราฟเส นท 3 และ กราฟเส นท 5 แทนอ ตราการร กษาล มเหลว + กราฟเส นท 4 ตามล าด บ คล ายๆ อ ตราร อยละสะสมต งแต กราฟเส นท 1 จนถ งกราฟเส นท 5 ร ปท 3: 100% Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the percentage each value contributes overtime or categories จากต วอย างข างต น ผลรวมของกราฟท ง 5 เส นจะรวมก นเท าก บ 100% (กราฟเส นท 5 จะเป น 100%) 4) Chart type: Area กราฟพ นท 1 3 ภาพท 7 แสดงร ปแบบของกราฟพ นท Chart type: Area 5) Chart type: Pie กราฟวงกลม ร ปท 1: Pie. Displays the contribution of each value to a total ค อกราฟวงกลมโดยท ค าของ ข อม ลแต ละค าค อส วนหน งกราฟวงกลมในแต ละช น โดยส ดส วนรวมก นของท กช นต องเท าก บ 100% ร ปท : Explored Pie: Displays the contribution of each value to a total while emphasizing individual values 1 ภาพท 8 แสดงร ปแบบของกราฟวงกลม Chart type: Pie 5

6 6) Chart type: Combination กราฟผสมระหว างกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท 1 ภาพท 9 แสดงร ปแบบของกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท Chart type: Combination ร ปท 1: Classic combination chart. Column series and Line / Area series plotted on the same axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยพล อตอย ใน แกน Y แกนเด ยวก น ร ปท : Classic combination chart. Columns are plotted on primary axis, Lines are plotted on secondary axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยข อม ลช ดท 1 พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนหล ก (Primary axis) และข อม ลช ดท พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนรอง (Secondary axis) ข นตอนท Data หล งจากเล อกชน ดของกราฟ (Chart Type) เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต าง Chart Source Data เพ อเล อกว ธ น าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ด งแสดงในภาพท 10 1 ภาพท 10 แสดงการเล อกแหล งน าเข าของข อม ลเพ อการสร างกราฟ: Data 6

7 การน าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ม ล กษณะค อ 1) Enter Data manually เพ อค ดลอกและวางข อม ลจาก MS. Excel หร อการค ย ข อม ลท ต องการสร าง กราฟในตารางท เป นร ปแบบคล าย MS. Excel ในโปรแกรมน ด งแสดงในภาพท 11 ) Import Data From File เล อกไฟล ข อม ลท ต องการน ามาสร างกราฟ เช นไฟล Excel (.xls) หร อไฟล Text (.txt) หร อไฟล CSV หล งจาก Enter Data หร อ Import Data จากไฟล ข อม ลเร ยบร อยแล ว จากน นให เล อก Next ภาพท 11 แสดงการค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟ: Enter Data manually หล งจากค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟเร ยบร อยแล ว ให เล อก Finish ด งแสดงในภาพท 11 ซ งจะ ปรากฏหน าต าง Swiff Chart Pro (Chart1) แสดงกราฟเส นท สร างเสร จเร ยบร อยแล ว แต ย งไม ม การ ปร บแต งร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 1 กล าวค อ ในหน าต างน สามารถแก ไขหร อปร บแต งกราฟเพ มเต ม ด งน 1 1 ภาพท 1 แสดงกราฟเส นท สร างเสร จแล ว แต ย งไม ม การปร บแต งร ปแบบ 7

8 1) Edit Sheet: (Tab ด านซ ายบน) ข อม ลท น ามาสร างกราฟ สามารถเปล ยนแปลง แก ไข เพ มเต มได ซ ง สามารถแก ไขข อม ลในตารางได เลย โดยเล อกในช องท ต องการแก ไข แล วท าการแก ไขข อม ล กราฟจะ เปล ยนตามข อม ลท แก ไขให อ ตโนม ต หร อเล อกท Tab: Edit Sheet ) เมน Draw: (Tab ด านขวาล าง) เป นต วสร างเส น เพ มข อความ ร ปภาพ ส ญล กษณ ต างๆ ในกราฟได ข นตอนท 3 Chart Styles การเล อกร ปแบบหร อสไตล ของกราฟเพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร าง ข นท ม อย ด านซ ายม อ โดยถ าต องการเปล ยนแปลงสไตล ของกราฟเป นแบบท ต องการให เล อกร ปแบบท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะเปล ยนเป นสไตล ท เล อกให อ ตโนม ต ในท น เล อก Style: Techno ด งแสดง ในภาพท 13 ภาพท 13 แสดงการเล อกร ปแบบหร อสไตล : Chart Styles ข นตอนท 4 Series Setting การเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดของข อม ล (Series Setting) เพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร างข นท ม อย ด านซ ายล าง โดยถ าต องการ เปล ยนแปลงร ปแบบหร อส ของกราฟด งกล าวเป นแบบท ต องการให เล อกท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะ เปล ยนเป นร ปแบบหร อส ท เล อกให อ ตโนม ต ด งแสดงในภาพท 14 8

9 1 ภาพท 14 แสดงการเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดข อม ล: Series Settings นอกจากน Series Setting ย งม Option ให เล อก Options ด งน ค อ 1) Data Series Options: ค อค าส งเพ อเปล ยนแปลงร ปแบบของช ดข อม ล (Data Series) ท งกราฟแท ง และกราฟเส นรวมถ งจ ด โดยเม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Series Options จะข นเมน ย อย ต างๆ ด งแสดงในภาพท 15 ด งน ค อ - Patterns / Markers การจ ดร ปแบบของกราฟ เช น ส พ นและเส นขอบของกราฟแท ง (Fill & Border) หร อส และล กษณะของกราฟเส นและจ ด (Line & Markers) รวมถ ง Effect ต างๆ - Axis การเปล ยนแปลงร ปแบบของแกนหล ก (Primary axis) หร อแกนรอง (Secondary axis) - Data Labels การแสดงป ายช อข อม ลหร อค าของข อม ลท กราฟแท งในแต ละกราฟ หร อกราฟ เส นในแต ละจ ด โดย Label ท แสดงประกอบด วย 1) Value ค าของข อม ล ) Category name ช อประเภท เช น Q9. Q19 และ 3) Series name ช อช ดของข อม ล เช น Success Rate (ช ดข อม ลท 1 ), Default Rate (ช ดข อม ลท ), Died (ช ดข อม ลท 3), Transfer out (ช ดข อม ล ท 4) และ Failure (ช ดข อม ลท 5) โดยการเล อกเพ อแสดงค า Label สามารถแสดงท กราฟแท ง ใด หร อกราฟเส นใดก ได แสดงค าเพ ยงบางช ดของข อม ลหร อจะแสดงท กช ดของข อม ลก ได - Series Order การเล อกสล บต าแหน งของช ดข อม ลท งกราฟแท งและกราฟเส น โดยเล อกช ด ของข อม ลท ต องการและเล อก move up หร อ move down เช น ต องการสล บเส นกราฟใหม เป น Default Rate (ช ดข อม ลท ) ก อน Success Rate (ช ดข อม ลท 1) - Options การปร บแต งค ณสมบ ต อ นๆ ของกราฟ เช น ขนาดของแท งกราฟ การจ ดร ปแบบ กราฟในล กษณะเร ยงซ อนก น (Stack) เป นต น 9

10 ภาพท 15 แสดงเมน ย อยต างๆ ภายใต Tab: Data Series Options ) Data Labels Options: ค อค าส งเพ อการเปล ยนแปลงร ปแบบของ Data Label หร อป ายช อข อม ล โดย เม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Labels Options จะข นเมน ย อยต างๆ ด งแสดงในภาพท 16 - Data Label รายละเอ ยดด งข างต น - Font การปร บแต งร ปแบบต วอ กษร ขนาด ส และสไตล - Number การเล อกประเภทของ Data Label เช น Number, Percentage, Date - Border and Shading การปร บแต งล กษณะส พ นและเส นขอบของ Data Label - Alignment การจ ดต าแหน งของ Data Label ข นตอนท 5 Chart Options การปร บแต งค ณสมบ ต ของกราฟ โดยการก าหนดค าเอง ได แก การปร บแต งชน ดของกราฟ (Change Chart Type) การก าหนดภาพเคล อนไหว (Animation) การปร บขนาดของกราฟ (Resize Chart) เป นต น ซ งใน Chart Options ม Options ด งแสดงในภาพท 16 10

11 1 ภาพท 16 แสดงการปร บแต งค ณสมบ ต ของกราฟ โดยการก าหนดค าเอง: Chart Options 1) General Options: ค อค าส งเพ อเปล ยนแปลงค ณสมบ ต ท วไปของกราฟ ประกอบด วยเมน ย อย ด งน - Change Chart Type การเปล ยนแปลงชน ดของกราฟ เช น จากกราฟแท ง (Bar) เป นกราฟ เส น (Line) หร อกราฟพ นท (Area) - Animation การก าหนดภาพเคล อนไหว เพ อแสดงผลของกราฟออกมาเป น Flash Movie ซ ง คล ายก บการปร บแต งในโปรแกรม MS. PowerPoint เม อเล อก Animation จะข นหน าต าง Animation Settings ด งแสดงในภาพท 17 i. Enable Animation ค อการก าหนดว าจะให ม การแสดงภาพเคล อนไหวหร อไม ถ าไม เล อก จะเป นภาพน ง แต ถ าเล อกจะแสดงภาพเคล อนไหวแบบ Flash Movie สามารถเล อกท จะ ให เร มแสดงผลในก ว นาท (Start) และจบในก ว นาท (End) และเป นการเคล อนไหวแบบ ใด (Type) ท Chart Elements ใด เช น ค าอธ บายกราฟ (Legend) แกน X แกน Y ป าย ช อข อม ล (Data Label) เป นต น ii. Animation is Looping ค อการก าหนดว าจะม การแสดงภาพเคล อนไหวซ าหลายๆ คร ง หร อไม (Loop) ถ าไม เล อกจะท าการแสดงภาพเคล อนไหวเพ ยงคร งเด ยว แต ถ าเล อกจะ แสดงภาพเคล อนไหวซ าหลายๆ คร ง สามารถต งเวลาให ช าหร อเร วได ข นอย ก บ Duration before Ending ค อความถ ของการแสดงภาพเคล อนไหวซ า (ถ าระบ 10 sec จะแสดง ภาพเคล อนไหวซ าท ก 10 ว นาท ) และ Frame Rate ค อจ านวน frame ต อว นาท ซ งการ ก าหนดค า Animation น จะม ผลต อการน าเสนอในโปรแกรม MS. PowerPoint ด วย 11

12 - Resize Chart การก าหนดความกว าง และความส งของกราฟ หน วยเป น pixel ซ งน ยมเล อก Width: 900 Height: 450 (จะข นโดยอ ตโนม ต ) ภาพท 17 แสดงค ณสมบ ต ของการก าหนดภาพเคล อนไหว: Animation Settings ) Layout Options: ค อการปร บแต งโครงร างของกราฟ ประกอบด วยเมน ย อย ด งน - Edit Legend การแก ไขค าอธ บายกราฟ - Edit Chart Title การแก ไขช อห วเร องของกราฟ - Edit Axes การแก ไขแกน X (Horizontal axis) และ แกน Y (Vertical axis) - Edit Gridlines การแก ไขเส น Gridlines ท งแกน X และ แกน Y - Chart Background. การแก ไขภาพพ นหล งท งหมด - Plot Background. การแก ไขพ นหล งเฉพาะในส วนท แสดงกราฟ (Plot) ด งแสดงรายละเอ ยดด งน.1) เล อก Edit Legend จะปรากฏ Legend Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขค าอธ บายกราฟ ด งแสดงในภาพท 18 - Show Legend การเล อกว าจะแสดงค าอธ บายกราฟหร อไม ในท น ให เล อก Show Legend - Edit Legend Border and Shading การแก ไขส พ นหล ง (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ในค าอธ บายกราฟ - Edit Legend Font and Text Color การแก ไข Font สไตล ส และขนาดของต วอ กษร - Edit Legend Placement การแก ไขต าแหน ง (Position) เช น บน ล าง ซ าย ขวา และการจ ดวาง (Alignment) ของกรอบแสดงค าอธ บายกราฟ แต ถ าต องการย อนกล บไปย งเมน Layout Options ให เล อกท Options ด านบน 1

13 ภาพท 18 แสดงเมน เพ อแก ไขค าอธ บายกราฟ: Legend Options.) เล อก Edit Chart Title จะปรากฏ Title Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขห วเร องของกราฟ ด งแสดงในภาพท 19 - เล อก Add Chart Title การใส ช อห วเร องของกราฟ ซ งจะแสดงหน าต าง Chart Options: Tab Titles ม รายละเอ ยดด งน ค อ 1) Chart title: ช อห วเร องใหญ ของกราฟ ) Chart subtitle: ช อห วเร องรอง ของกราฟ 3) Category (X) axis: ช อของแกน X และ 4) Value (Y) axis: ช อของแกน Y แต ถ าแกน Y ม แกน จะต องระบ ช อของท งแกนหล ก (Primary value axis) และแกนรอง (Secondary value axis) ส วนเมน ย อยอ นๆ จะคล ายๆ ก บ Legend Options ข างต น ภาพท 19 แสดงเมน เพ อแก ไขห วเร องของกราฟ: Title Options.3) เล อก Edit Axes จะปรากฏ Axes Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไขแกน X (Horizontal axis) และแกน Y (Vertical axis) ด งแสดงในภาพท 0 - Enable or Disable Axes การเล อกเพ อแสดงหร อไม แสดงแกน X (Category X axis) และ/หร อ แกน Y (Value Y axis) - Edit Horizontal Axis และ Edit Vertical Axis การแก ไขเพ อจ ดร ปแบบของแกน X (Edit Horizontal Axis) และการแก ไขแกน Y (Edit Vertical Axis) ในกรณ ท แกน Y ม แกน ค อแกนหล กและ แกนรอง จ าเป นจะต องแก ไขแกนรอง ค อ Edit Secondary Vertical Axis ด วย 13

14 ภาพท 0 แสดงเมน ย อยเพ อแก ไขแกน X และ Y: Axes Options ภาพท 1 แสดงเมน ย อยเพ อแก ไขแกน Y: Vertical Axis หล งจากเล อก Edit Vertical Axis จะปรากฏ Vertical Axis Options เพ อแสดงเมน ย อยในการ แก ไขแกน Y ด งแสดงในภาพท 1 - Change Axis Colors หร อ Tab Patterns ค อ การก าหนดส และล กษณะเส นของแกน - Edit Axis Scale หร อ Tab Scale ค อ การก าหนดสเกลหร อมาตราส วนของแกน Y ได แก Minimum value (ค าต าส ดของแกน), Maximum value (ค าส งส ดของแกน), Major unit (หน วยหล กของแกน) และ Minor unit (หน วยรองของแกน) - Change Axis Labels Font and Color หร อ Tab Font ค อ การก าหนด Font สไตล ส และ ขนาดของต วอ กษร - Edit Axis Labels Alignment หร อ Tab Alignment ค อ การก าหนดการจ ดวางต าแหน งของ สเกลของแกน - Edit Axis Labels Borders and Shading หร อ Tab Borders and Shading ค อ การแก ไขส และเส นขอบ ท แสดงสเกลของแกน - Edit Axis Labels Number Format หร อ Number ค อ การเล อกประเภทของต วเลขหร อค า ของข อม ล ท แสดงสเกลของแกน เช น Number, Percentage, Date 14

15 .4) เล อก Edit Gridlines จะปรากฏ Gridlines Options เพ อแสดงเมน ย อยในการแก ไข Gridline ท ง แกน X และแกน Y ด งแสดงในภาพท ภาพท แสดงเมน ย อยเพ อแก ไข Gridlines: Gridlines Options การแก ไข Gridlines ท งแกน X (Horizontal Gridlines) และแกน Y (Vertical Gridlines) เป น การเล อกว าจะแสดงเส น Gridline หล ก (Major) และ Gridline รอง (Minor) ของแกน X และ/หร อแกน Y หร อไม รวมถ งการแก ไขเส น Gridlines ของแกน X และ/หร อแกน Y.5) เล อก Chart Background การแก ไขภาพพ นหล ง จะปรากฏหน าต าง Format Chart Background เพ อเต มส ในกรอบ (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ของภาพพ นหล ง.6) เล อก Plot Background การแก ไขภาพพ นหล งเฉพาะในส วนท แสดงกราฟ จะปรากฏหน าต าง Format Plot Background เพ อเต มส ในกรอบ (Fill) รวมถ งส และล กษณะของเส นขอบ (Line) ของภาพ พ นหล ง ด งแสดงในภาพท 3 ภาพท 3 แสดงเมน ย อย การแก ไขภาพพ นหล ง: Chart Background และการแก ไขภาพพ นหล งเฉพาะส วนท แสดงกราฟ: Plot Background หมายเหต ผ ใช งานสามารถแก ไขส วนต างๆ ของกราฟ (Chart Elements) โดยสามารถเล อก Object ส วนท เราต องการจะแก ไข เพ อให Object น น Active และข นเมน ย อยเพ อแก ไขส วนต างๆ โดยไม ต องเข า ไปท เมน ค าส งด านซ ายม อ 15

16 การบ นท กกราฟในร ปแบบของ Swiff Chart Pro คล ายก บการบ นท กไฟล งานท วไป โดยท าการบ นท กกราฟท ได ท าเร ยบร อย ใน File และ Folder ท ต องการส าหร บแก ไขปร บปร งต อไป ซ งไฟล ด งกล าวบ นท กในร ปแบบของ Swiff Chart Porject (นามสก ล.sfc) ด งแสดงในภาพท 4 ภาพท 4 การบ นท กกราฟในร ปแบบของ Swiff Chart Project (*.sfc) ข นตอนท 6 Export การส งออก (Export) ไฟล กราฟด งกล าว ไปใช งานเพ อการน าเสนอกราฟแบบภาพเคล อนไหวใน โปรแกรม MS. PowerPoint ต องท าการ Export ไฟล กราฟออกไปในร ปแบบ Flash Movie ด งต อไปน ก าหนดรายละเอ ยดของกราฟท จะส งออกเป น Flash Movie ภาพท 5 แสดงการส งออก (Export) ไฟล กราฟไปใช งานในร ปแบบของ Flash Movie 16

17 การ Export ไฟล กราฟออกไปในร ปแบบ Flash Movie ม ข นตอนด งน ค อ 1) Preview กราฟท กคร งก อน Export เป น Flash Movie ) เล อกท เมน Export ท Tab ด านบน จะปรากฎหน าต าง Flash and Export 3) เล อก Export as a Flash Movie ด านซ ายล าง จะปรากฏหน าต าง Save as Flash Movie 4) ในหน าต าง Save as Flash Movie เพ อให ก าหนดขนาดและรายละเอ ยดของกราฟ Flash Movie โดยก าหนดความกว าง (Width) 900 pixel และความส ง (Height) 450 pixel จากน นเล อก Save เพ อบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Macromedia Flash) ด งแสดงในภาพท 5 การบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Macromedia Flash) คล ายก บการบ นท กไฟล งานท วไป โดยท าการบ นท กกราฟท ได ท าเร ยบร อย ใน File และ Folder ท ต องการส งออกในร ปแบบของภาพเคล อนไหว ซ งไฟล ด งกล าวบ นท กในร ปแบบของ Macromedia Flash (นามสก ล.swf) ด งแสดงในภาพท 6 ภาพท 6 การบ นท กกราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว Macromedia Flash (*.swf) การแทรกไฟล กราฟในร ปแบบของภาพเคล อนไหว (Flash Movie) ในโปรแกรม MS. PowerPoint หล งจากบ นท กไฟล กราฟในร ปแบบภาพเคล อนไหว จะได ไฟล กราฟ นามสก ล.swf ซ ง สามารถน าไปแสดงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ด งน ค อ 1) เป ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint และเป ด Slide ว าง ) เล อกเมน Insert และเล อกค าส ง Flash Movie ซ งค าส งน จะปรากฏภายหล งการ Install Program Portable Swiff Chart 3 Pro ด งแสดงในภาพท 7 17

18 ภาพท 7 แสดงการแทรกไฟล กราฟในร ปแบบ Flash Movie ในโปรแกรม MS. PowerPoint 3) หล งจากน นจะปรากฏหน าต าง File Open เพ อเล อกเป ด Folder และ File ท เก บกราฟใน ร ปแบบภาพเคล อนไหว File of Type: Macromedia Flash Movies จากน นเล อก Insert ด งแสดงในภาพท 8 Insert ภาพท 8 แสดงการเป ดไฟล กราฟท ต องการน าเสนอในร ปแบบ Flash Movie ใน MS. PowerPoint 4) ปรากฎ Slide ใน Microsoft PowerPoint ซ งจะไม เห นเป นร ปกราฟ โดยร ปกราฟท แสดงเป น ภาพเคล อนไหว (Flash Movie) จะแสดงเม อเล อกน าเสนอสไลด หร อ Slide Show เท าน น ภาพท 9 แสดงการน าเสนอกราฟในร ปแบบ Flash Movie ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 18

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย

เอกสารประกอบการสอน. รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) นายร งโรจน เจนเจตว ทย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การใช โปรแกรม Authorware 7 (ง 30203) เร อง การน าเสนอด วย Decision Icon โดย นายร งโรจน เจนเจตว ทย โรงเร ยนท พท นอน สรณ อ าเภอท พท น จ งหว ดอ ท ยธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน

เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรมการใช โปรแกรม Moodle ส าหร บคร ผ สอน เอกสารอบรม Moodle 1 คร ส ข ม แป นศร การสร างหร อเพ มรายว ชา การสร างรายว ชาสามารถกระท าได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ผ ด แลระบบสร างให จากน นคร ท ได ร บมอบหมายเข าไปสร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ ค ม อโปรแกรม โปรแกรมค าใช จ าย ค าใช จ ายผลผล ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.25พ 2551 ส าน กมาตรฐานต นท นงบประมาณ ส าน กงบประมาณ ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าโปรแกรม 1. เพ ออ านวยความสะดวกในการจ ดท าค าใช จ ายผลผล

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0

ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS. v.2.0 ค ม อการใช โปรแกรม GPOOOS v.2.0 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 หน าเข าส ระบบ, เข าส ระบบ และ หน าเมน หล ก 1 หน าเข าส ระบบ 1 หน าป อนรห สผ ใช 2 หน าเมน หล ก 2 บทท 2 ระบบบร หารรายการส งส นค า 3 เหต ผลการยกเล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ว ธ การใช งาน NewsCenter

ว ธ การใช งาน NewsCenter ว ธ การใช งาน NewsCenter การเร ยกด ห วข อข าว 1. คล ก ท Tool bar น วส เซ นเตอร จะแสดงห วข อข าวช ดล าส ดบนหน าจอ 2. คล ก เพ อเร ยกด ห วข อข าวช ดก อนหน า หร อ ช ดถ ดไป การอ านรายละเอ ยดของข าว 1. คล กเล

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

PROGRAM PROS: ค ณสมบ ต ของ Breeze Presenter

PROGRAM PROS: ค ณสมบ ต ของ Breeze Presenter Courseware Authoring Tools: Macromedia Breeze PROGRAM OVERVIEW: Macromedia Breeze Macromedia Breeze Macromedia Breeze Presenter เป นเคร องม อท มาใช ช วยในการสร างส อการเร ยนการสอนแบบม ลต ม เด ย ซ ง Breeze

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information