ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE"

Transcription

1 ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน รายว ชาไมโครคอนโทลเลอร ผ จ ดทา นายก ตต ช ย ตนตรง ว จ ยเล มน เป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา 2555

2 ใบร บรองงานว จ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร เร อง การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรม ควบค ม ไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชาไมโครคอนโทลเลอร โดย นายก ตต ช ย ตนตรง ได ร บอน ม ต ให น บเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา ผ จ ดทา...ห วหน าแผนก (นายก ตต ช ย ตนตรง) (นายส ว ฒน ส ร ยาวงศ ).ห วหน าแผนกหล กส ตร (นายก ตต พงษ ป นตา).ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ (นางท พวรรณ สงกา).ผ อานวยการ (นายมาร ต ศ ร ธร)

3 ว จ ยในช นเร ยน บทท 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา จากการเร ยนการสอนในแผนกว ชาอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร โดยใช หล กส ตรของกรม อาช วะศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งอ างอ ง ม รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ท จ ดการเร ยนการ สอนอย ในหล กส ตรของทางว ทยาล ย ซ งการเร ยนการสอนในรายว ชาน จาเป นจะต องเข ยนโปรแกรมด วยภาษาซ เพ อควบค มการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร ให ได ตามเง อนไขต างๆ และในกระบวนการเร ยนการสอนน น จะต องใช โปรแกรมท งหมด 3 โปรแกรม ค อ 1.โปรแกรมKeil uvision4 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งควบค มการ ทางานของไมโครคอนโทรลเลอร 2. โปรแกมProteus ใช ในการจาลองการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ ทดสอบความถ กต อง และ3. โปรแกรมMCPWIN303 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งลงต วไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ นาไปต อวงจรจร ง จากการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ในภาคเร ยนท 2/2555 น นพบว าจาก น กศ กษาห อง ชอ-401,ทค-401,ชอ-411,ทค-411 ท เร ยนว ชาน ท งหมด 25 คน ม น กศ กษาจานวน 5 คน ท ม ป ญหา ในการใช งานโปรแกรมKeil uvision4 และจากการส งเกตเก บข อม ลพบว าน กศ กษา 5 คนน ม ป ญหาในข นตอน การสร างโปรเจ กต ไฟล ในโปรแกรม Keil uvision4 ซ งข นตอนน เป นข นตอนเร มแรกในการเข ยนโค ดคาส งและ เป นข นตอนท สาค ญมาก หากสร างไม ถ กต องจะไม สามารถทางานในข นตอนต อไปได จ งม ผลให น กศ กษา 5 คน น ทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า จากป ญหาข างต นจ งกาหนดให น กศ กษา 5 คนน เป นกล มต วอย าง เพ อนามาทาว จ ยเพ อหากระบวนการ แก ป ญหาด งกล าว เพ อขจ ดป ญหาการสร างโปรเจ กต ไฟล ไม ถ กต อง และเล อกเอากระบวนการท เหมาะสมท ส ด ไปใช ในการเร ยนการสอนจร งในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เพ อให ผลส มฤทธ ในการเร ยนการสอนใน รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น จ งนากล มต วอย างท ง 5 คน มาเข ากระบวนการว จ ยเพ อขจ ดป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการ เข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส อกระดาน ส อใบความร ส อPowerPoint ส อว ด โอ เข ามาทดลองก บกล มต วอย างเพ อหาส อท เหมาะสมท จะนาไปใช ในรายว ชาไมโครคอนโทรเลอร ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง 2. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า 3. เพ อจ ดหาส อท ส งผลให กระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น

4 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ไมโครคอนโทรลเลอร ไมโครคอนโทรลเลอร (microcontroller ม กย อว า µc, uc หร อ MCU) ค อ อ ปกรณ ควบค มขนาดเล ก ซ ง บรรจ ความสามารถท คล ายคล งก บระบบคอมพ วเตอร โดยในไมโครคอนโทรลเลอร ได รวมเอาซ พ ย, หน วยความจา และพอร ต ซ งเป นส วนประกอบหล กสาค ญของระบบคอมพ วเตอร เข าไว ด วยก น โดยทาการบรรจ เข าไว ในต วถ งเด ยวก น เพ อสะดวกในการใช งาน โครงสร างโดยท วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร น น สามารถแบ งออกมาได เป น 5 ส วนใหญ ๆ ด งต อไปน 1. หน วยประมวลผลกลางหร อซ พ ย (CPU : Central Processing Unit) 2. หน วยความจา (Memory) สามารถแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ หน วยความจาท ม ไว สาหร บเก บ โปรแกรมหล ก (Program Memory) เปร ยบเสม อนฮาร ดด สก ของเคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ น นค อข อม ลใดๆ ท ถ กเก บไว ในน จะไม ส ญหายไปแม ไม ม ไฟเล ยง อ กส วนหน งค อหน วยความจาข อม ล (Data Memory) ใช เป น เหม อนกกระดาษทดในการคานวณของซ พ ย และเป นท พ กข อม ลช วคราวขณะทางาน แต หากไม ม ไฟเล ยง ข อม ล ก จะหายไปคล ายก บหน วยความแรม (RAM) ในเคร องคอมพ วเตอร ท วๆ ไป แต สาหร บไมโครคอนโทรลเลอร สม ยใหม หน วยความจาข อม ลจะม ท งท เป นหน วยความจาแรม ซ งข อม ลจะหายไปเม อไม ม ไฟเล ยง และเป นอ อ พรอม (EEPROM : Erasable Electrically Read-Only Mempry) ซ งสามารถเก บข อม ลได แม ไม ม ไฟเล ยง 3. ส วนต ดต อก บอ ปกรณ ภายนอก หร อพอร ต (Port) ม 2 ล กษณะค อ พอร ตอ นพ ต (Input Port) และ พอร ตส งส ญญาณหร อพอร ตเอาต พ ต (Output Port) ส วนน จะใช ในการเช อมต อก บอ ปกรณ ภายนอก ถ อว าเป น ส วนท สาค ญมาก ใช ร วมก นระหว างพอร ตอ นพ ต เพ อร บส ญญาณ อาจจะด วยการกดสว ตช เพ อนาไป ประมวลผลและส งไปพอร ตเอาต พ ต เพ อแสดงผลเช น การต ดสว างของหลอดไฟ เป นต น 4. ช องทางเด นของส ญญาณ หร อบ ส (BUS) ค อเส นทางการแลกเปล ยนส ญญาณข อม ลระหว าง ซ พ ย หน วยความจาและพอร ต เป นล กษณะของสายส ญญาณ จานวนมากอย ภายในต วไมโครคอนโทรลเลอร โดย แบ งเป นบ สข อม ล (Data Bus), บ สแอดเดรส (Address Bus) และบ สควบค ม (Control Bus) 5. วงจรกาเน ดส ญญาณนาฬ กา น บเป นส วนประกอบท สาค ญมากอ กส วนหน ง เน องจากการทางานท เก ดข นในต วไมโครคอนโทรลเลอร จะข นอย ก บการกาหนดจ งหวะ หากส ญญาณนาฬ กาม ความถ ส ง จ งหวะการ ทางานก จะสามารถทาได ถ ข นส งผลให ไมโครคอนโทรลเลอร ต วน น ม ความเร วในการประมวลผลส งตามไป ด วย

5 ไมโครคอนโทรลเลอร ตระก ล MCS-51 สามารถแบ งกล มตามความสามารถพ เศษได 7 กล ม ด งน 1. กล มหน วยความจาและความเร ว จะม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม หน วยความจาท มากกว า และความเร วใน การทางานส งกว า หน วยความจาจะม ขนาดต งแต 1 Kbyte ถ ง 32 Kbyte ส วนความเร วจะม ค าส งส ดถ ง 40 MHz. หน วยความจาม ท งแบบชน ดโปนแกรมคร งเด ยว ซ งม ราคาส งแต ไม สารถแก ไขโปรแกรมได และหน วยความจา ชน ดลบได สามารถแก ไขโปรแกรมให เหมาสมก บการใช งานได 2. กล มวงจรน บและต งเวลา ม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม อ ปกรณ วงน บและต งเวลาอย ภายใน โดยวงจรน บ มาตรฐานจะม ขนาด 16 บ ต จานวน 3 ช ด แต ไมโครคอนโทรลเลอร บางต วอาจม วงจรมากข น เช น แถบวงจรน บ, วงจรเฝ าระว ง เป นต น 3.กล มร บส งข อม ลอน กรม ม ค ณสมบ ต พ เศษต างๆ เน องจากมาตรฐานการต ดต อข อม ลอน กรมม หลาย มาตรฐาน 3.1 มาตรฐาน I 2 C ใช 2 ส ญญาณอน กรม ประกอบด วย 4 โหมดการทางาน สามารถต ดต อใน ระยะ 13 ฟ ต ด วยอ ตราส ง 100 Kbit/S 3.2 มาตรฐาน Access bus เป นมาตรฐานท ใช ต ดต อร บส งข อม ลระหว างค ย บอร ด, จอยสต ก, โมเด มความเร วส ง 3.3 มาตรฐาน CAN เป นมาตรฐานท ใช งานได ด ในสภาพท ม ส ญญาณร บกวนส ง 3.4 มาตรฐาน High Speed Serial เป นมาตรฐานความเร วส งสาหร บต ดต อข อม ลระหว างหน วย ประมวลผลกลาง ก บอ ปกรณ ขนาด 8 บ ต 4. กล มแรงด นทางานต า ม ค ณสมบ ต ค อ ใช แรงด นในการจ ายไฟต า ระหว าง 1.8V 6.0V นอกจากน ย ง ม โหมดการทางานอ ดมคต และโหมดไฟตก 5. กล มค ณสมบ ต แอนนาลอก เป นค ณสมบ ต พ เศษในการเช อมโยงก บส ญญาณแอนนาลอก ซ งจะ รวบรวมวงจรแปลงส ญญาณข อม ลแอนนาลอก และวงจรแอนนาลอกต างๆ 6. กล มป องก นการทางานผ ดพลาด ม ค ณสมบ ต พ เศษในการป องก นการทางานไม ให เก ดความผ ดพลาด ม วงจรต างๆท อย ในกล มด งน 6.1 วงจรป องก นเพ อความเช อม น ใช สาหร บสร างความเช อม นในการทางาน โดยเฉพาะงานท ต องการความแน นอน 6.2 วงจรเฝ าระว ง เป นวงจรท ป องก นการหย ดการทางานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร จะร เซตระบบเม อไม ม การร โหลดให ก บวงจรภายใต เวลาท กาหนด 6.3 วงจรตรวจจ บผ ดปกต การทางานท ถ กต องจะต องม ความถ ของระบบท คงท และม แรงด น จากแหล งจ ายไปท คงท วงจรตรวจจ บผ ดปกต จะม ท งวงจรตรวจจ บความถ ท ผ ดปกต และวงจรตรวจจ บแรงด นท ผ ดปกต ถ าเห นว าไม ปกต วงจรจะทาการร เซตระบบใหม ท นท

6 6.4 วงจรลดคล นร บกวน เป นวงจรลดการกาเน ดส ญญาณรบกวนคล นสนามแม เหล กไฟฟ ารอบ ข าง โดยคล นน จะม ค าน อยกว า 20 db. สาหร บความถ ส งหว า 100 MHz. 7. กล มความสามารถอ นๆ เป นค ณสมบ ต พ เศษท รวบรวมเข ามาทาให ระบบสมบ รณ ย งข น เช น การใช หน วยความจาร วม ซ งทาให การแสดงผลง ายข น, การใช หน วยเช อมโยงท วไป เป นการรวบรวมมาตรฐานการ เช อมโยงต างๆ ทาให ง ายต อการต ดต อก บสล อตของคอมพ วเตอร โปรแกรมเข ยน-แก ไขโค ดภาษา Keil uvision 4 uvision 4 หร อท โดยมากม กเร ยกส นๆว า "Keil" น นได เข ามาม บทบาทอย างมากสาหร บการเข ยน โปรแกรมต างๆ เพ อลด controller ลง ซ งทาให ม ความสะดวกสบายอย างมากเพราะ การเข ยนด วยภาษา C น น เป นภาษาท เข าใจได ง ายแก ไขได อย างสะดวก จ งทาให โปรแกรมน เป นท น ยมมากในผ ใช Microcontroller ตระก ล MCS-51 โปรแกรม Keil C51 น เป นโปรแกรมท สร างข นโดย บร ษ ท Keil Software ซ งโปรแกรมน จะม ช อว า uvision 4 ซ งเป นโปรแกรมท เอาไว ช วยในการเข ยนโปรแกรม C51 ซ งสามารถแปลงโค ดภาษาซ เป น HEX ไฟล ได ท นท ซ งม ไอซ MicroController ให เล อกมากมายหลายตระก ล หลายเบอร ทาให เก ดความสะดวกในข นตอน การพ ฒนาโปแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรม Keil C51 น ส วนประกอบหล กๆ ในการใช งานค อ

7 ซ งจะประกอบไปด วย 1. Project Windows ซ งเอาไว สาหร บสร างโปรแกรม และแปลคาส งในโปรแกรมให อย ในร ป HEX ไฟล 2. ส วนของ Workspace Text Editor ในส วนน จะเอาไว เข ยนโปรแกรมภาษา ซ งเวลาแก ไขต องใช หน าต างในส วนน 3. ส วนของ Output Windows ในส วนน เอาไว จะเป นต วตรวจสอบความผ ดพลาดทางไวยกรณ ของ โปรแกรมท เข ยนข น โปรแกรมจาลองวงจรอ เล กทรอน กส proteus โปรแกรม Proteus เป นโปรแกรมยอดน ยมของน กออกแบบวงจรอ เล กทรอน กส วงจรด จ ตอล รวมไปถ ง วงจรไมโครคอนโทรลเลรอร พ ฒนาโดย Labcenter Electronics เป น โปรแกรม ท เหมาะสาหร บน ก อ เล กทรอน กส ต งแต ม อใหม ไปจนถ งม ออาช พ รวมไปถ งน กเร ยนน กศ กษาและอาจารย เพราะสามารถใช เป น เคร องม อในการเร ยนการสอนได อย างด เย ยม เน องจากโปรแกรม Proteus เป นโปรแกรมท ม ความสามารถครบ วงจร น นค อ สามารถจาลองการทางานของวงจรได ท งวงจรอนาลอกและวงจรด จ ตอล สามารถจาลองการทางานของไมโครคอนโทลเลอร ได หลายตระก ล สามารถโหลด *.hex ลงไปและด ผลการทางานของโปรแกรมท เข ยนข นได สามารถออกแบบลายวงจรหร อ PCB ได โปรแกรมเข ยนข อม ลลงไมโครคอนโทรลเลอร MCP WIN303 เป นโปรแกรมท จาเป นในการเช อมต อระหว างเคร องคอมพ วเตอร ก บไมโครคอนโทรลเลอร โดยต ว โปรแกรม MCP WIN303 เองน นไม สามารถทางานด วยต วเองได จะต องม เคร องเข ยนข อม ลลง ไมโครคอนโทรลเลอร ท จะทางานควบค ก บโปรแกรม ค อเคร อง ET-MCP V3.03 เคร อง PROGRAMMER CPU

8 ในตระก ล MCS51 และ AVR ของ ATMEL จากท มงาน อ ท ท ทางานก บเคร อง COMPUTER PC ผ านทาง PORT RS232 โดยสามารถใช งานก บ CPU ATMEL ได ท ง MCS51 และ AVR และสามารถใช งานก บ CPU ATMEL เบอร AT89C55 WD ได โดยโปรแกรมทางานบนระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ความสามารถของเคร องเข ยนข อม ลลงไมโครคอนโทรลเลอร ใช งานได ก บ CPU ATMEL ขนาด 20 และ 40 PIN ตระก ล MCS51 เบอร AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051,AT89C51, AT89C52, AT89S8252, AT89S53, AT89C55 และใช ได ก บเบอร AT 89C55 WD ใช งานก บ CPU ATMEL ตระก ล AVR ขนาด 8, 20 และ 40 PIN เบอร AT90S2343 (8 PIN),AT90S1200,AT90S2313 (20 PIN) และเบอร AT90S8535 ทางานบนเคร อง PC ผ าน PORT RS232 โปรแกรมใช งานบน WINDOWS 95, 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000 สามารถทาการ COPY, PROGRAM, ERASE, BLANK, READ, VERIFY, FUSE EDIT, LOOK BIT 1 2 3, VIEW DISPLAY BUFFER.AUTO PROGRAM(ERASE/BLANK/PROGRAM/VERIFY/LOOK BIT),LOAD,SAVE, HELP ภาษาไทย ใช TEXT TOOL ขนาด 40 PIN ท สามารถใช งานได ท ง 8 PIN, 20 PIN, 40 PIN

9 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย กล มต วอย าง ในการว จ ยเร องการแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชา ไมโครคอนโทลเลอร ใช น กศ กษาห อง ชอ-401,ทค-401,ชอ-411 และ ทค-411 ท ม ป ญหาเร องการสร างโปรเจ กต ไฟล จานวน 5 คน เคร องม อการว จ ย เคร องม อท ใช ในการว จ ยน แบ งออกเป น 4 ชน ด ค อ 1. ส อกระดาน 2. ส อใบความร 3. ส อ PowerPoint 4. ส อว ด โอ ข นตอนการเก บรวบรวมข อม ล 1. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อกระดาน 2. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 3. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 4. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อใบความร 5. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 6. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 7. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อ PowerPoint 8. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 9. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 10. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อว ด โอ 11. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 12. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 13. รวบรวมคะแนนจากการทดสอบใช ส อท ง 4 ชน ด

10 การว เคราะห ข อม ล 1. รวมคะแนนของกล มต วอย างท ผ านกระบวนการทดลองใช ส อท ง 4 ชน ด 2. หาผลรวมคะแนนของกล มต วอย างท ละคนเพ อเร ยงระด บส อท ได คะแนนส งส ดไปหาต าส ด 3. หาผลรวมคะแนนส อแต ละชน ดเพ อเร ยงระด บส อท ได คะแนนส งส ดไปหาต าส ด 4. เก บข อม ลโดยการสอบถามก บกล มต วอย างถ งส อแต ละชน ด แผนการดาเน นงาน ทาการน ดเวลากล มต วอย างเพ อเข าร วมกระบวนการว จ ยในเวลาด งน 1. ว นพ ธ ท 23 มกราคม 2556 เวลา 13.10น น. 2. ว นพ ธ ท 30 มกราคม 2556 เวลา 13.10น น. 3. ว นพ ธ ท 6 ก มภาพ นธ 2556 เวลา 13.10น น. 4. ว นพ ธ ท 13 ก มภาพ นธ 2556 เวลา 13.10น น.

11 บทท 4 สร ปผลการว จ ย จากกระบวนการว จ ยการแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการ เข ยนโปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชา ไมโครคอนโทลเลอร น น เม อนากล มต วอย างเข ากระบวนการแล วทาให สามารถสร ปผลคะแนนของการใช ส อแต ละชน ดได ด งน ส อชน ดใบความร ได คะแนนรวมท งหมด 29 คะแนน ส อชน ดใบPowerpoint ได คะแนนรวมท งหมด 29 คะแนน ส อชน ดใบว ด โอ ได คะแนนรวมท งหมด 27 คะแนน ส อชน ดกระดาน ได คะแนนรวมท งหมด 20 คะแนน และจากการสอบถามกล มต วอย างพบว าส อชน ดใบความร และ Powerpoint น นสามารถเป ดหาข นตอนท ต องการได เลย แต ส อชน ดกระดานน นต วอ กษรบางต วเข ยนไม ช ดเจนทาให ข นตอนการสร างโปรเจ กต ไฟล ผ ดพลาดและส อชน ดว ด โอน นกล มต วอย างค ดว าย งยากในการหาข นตอนท ต องการศ กษาทาให เก ดข อผ ดพลาด ในการสร างโปรเจ กต ไฟล มาก ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดการเข ยนกระดาน ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ท ห วข อ ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล รวม 20

12 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดใบความร ท ห วข อ ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 29 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดPowerpoint ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ท ห วข อ ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 29

13 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดว ด โอ ท ห วข อ ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 27

14 บทท 5 อภ ปรายผลการว จ ย จากผลของการว จ ยทาให สามารถสร ปได ว ากล มต วอย างน นต องการส อท สามารถค นหาข นตอนการ สร างโปรเจ กต ไฟล ได ง ายและสามารถใช ส อน นได โดยไม ต องอาศ ยเคร องม ออ นมาช วยโดยสร ปด งน - ส อชน ดใบความร สามารถเป ดหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท ข อความช ดเจนไม ย งยากในการ ใช งาน - ส อชน ด PowerPoint สามารถเป ดหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท ข อความช ดเจน แต ต องใช คอมพ วเตอร ในการใช ส อทาให การทบทวนย งยาก - ส อชน ดว ด โอ เป ดหาข อความข นท ต องการตอนย งยาก ต องใช คอมพ วเตอร หร อเคร องเล นส อว ด โอใน การใช ส อทาให ย งยากในการทบทวน แต จะเห นกระบวนการสร างโปรเจ กต ไฟล ได ช ดเจน - ส อชน ดกระดาน สามารถหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท แต ข อความบางคร งไม ช ดเจน ต อง เส ยเวลาจดบ นท กเพ อเก บไว ทบทวนท หล ง ม ข อด ตรงท หากม เน อหาเพ มเต มสามารถทาได ท นท เม อพ จารณาจากผลคะแนนจะเห นว าส อชน ดใบความร และ PowerPoint น นด ท ส ด แต จาก กระบวนการว จ ยน พบว าส อแต ละชน ดม ข อด อย ในต วเองฉะน นเม อนาส อท งหมดใช ร วมก นพบว าสามารถทาให กล มต วอย างสร างโปรเจ กต ไฟล ได ด ข น ข อเสนอแนะ 1. ออกแบบส อให สวยงามเพ อด งด ดความสนใจของน กศ กษาในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร 2. ออกแบบกระบวนการใช ส อท ง 4 ชน ดให เหมาะสมเพ อให แก น กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ได ไม ผ ดพลาด 3. พ ฒนาส ออย ตลอดเวลาตามว ว ฒนาการของไมโครคอนโทรลเลอร

15 เอกสารอ างอ ง ท ห วข อ 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล 2 การต งช อโปรเจ กต ไฟล 3 การต งค าโปรเจ กต ไฟล 4 การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล 5 การเข ยนโค ดคาส ง 6 การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล แบบบ นท กคะแนนการทดลองใช ส อก บกล มต วอย าง ส อ กล มต วอย างท. ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน รวม ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน)

16 แบบร างกระดาน (ส อกระดาน) ข นตอนท 1 การสร างโปรเจ กต 1. คล กเมน Project > New?Vision Project เม อเล อกคาส ง New?Vision Project จะปรากฏหน าต าง Create New Project ข นมา โดยหน าต าง Create New Project จะกาหนดให ใส ช อโปรเจ กต สาหร บใช งาน ซ งในการทางานอาจม หลายโปรเจ กต เพ อ ความง ายในการใช งานควรสร างโฟลเดอร (folder) ข นมาใหม แต ละโปรเจ กต โดยเฉพาะ 2. คล กป ม เพ อสร างโฟลเดอร ใหม ในต วอย างต งช อโฟลเดอร ว า Project 3. คล กเข าในโฟลเดอร ท สร างใหม เพ อสร างโปรเจ กต ในโฟลเดอร น น 4. กรอกช อโปรเจ กต ท ช อง File name: 5. คล กป ม เพ อบ นท กไฟล โปรเจ กต หล งจากท บ นท กโปรเจ กต แล ว โปรแกรม uvision 4 จะ แสดงหน าต าง Select Device for Target 'Target1' ข นมา เพ อให เราเล อกซ พ ย ท จะใช งานจาก Device Database 6. เล อกซ พ ย ท ต องการ โดยในต วอย างเล อกซ พ ย AT89C51 ของบร ษ ท ATMEL ข นตอนท 2 เข ยนโค ดโปรแกรม 1. คล กเมน File > New หร อคล กท ป ม ท แถบเมน เพ อสร างไฟล ท จะใช เข ยนโค ดโปแกรม 2. เข ยนโค ดโปรแกรมท หน าต างว างตรงส วนกลางของโปรแกรม uvision 4(หน าต าง Text 1*) 3. คล กเมน File > Save หร อคล กป ม เพ อบ นท กโค ดโปรแกรม ถ าเป นการบ นท กคร งแรกโปรแกรม uvision 4 จะโชว หน าต าง Save As ข นมา เพ อให ต งช อไฟล โค ด โปรแกรม 4. กรอกช อไฟล ในช อง File Name: โดยในต วอย างต งช อไฟล เป น Main.c 5. คล กป ม เพ อบ นท กโปรแกรมเม อสร างโค ดโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จากน นให เพ ม ไฟล เข าไปในโปรเจ กต ของเรา 6. คล กขวาท Source Group1 ตรงหน าต าง Project Workspacs ถ าหา Source Group1 ไม เจอก ให คล ก เคร องหมาย + ข างหน า Traget 1 7. คล กเล อกเมน Add Files to Group 'Source Group1'จากน นหน าต าง Add Files to Group 'Source Group1' จะปรากฏข นมาให เล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ กต 8. คล กเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ กต 9. คล กป ม เพ อเพ มไฟล

17 ข นตอนท 3 เล อก Tool Option สาหร บซ พ ย โปรแกรม uvision 4 สามารถกาหนดค าพาราม เตอร ต างๆ ท จาเป นสาหร บซ พ ย ท เราจะใช งาน โดยผ าน ทางหน าต างOption for Target ก อนอ นต องเล อกซ พ ย ท ต องการใช งานเส ยก อน ด งแสดงต อไปน 1. คล กเมน Project > Option for Target 'Target 1' เพ อเป ดหน าต าง Option for Target 'Target1' หน าต าง Option for Target 'Target 1' จะปรากฏข นมา ให เรากาหนดพาราม เตอร ต างๆ ตามต องการ การกาหนดพาราม เตอร สาหร บซ พ ย ในส วนต างๆ ม รายละเอ ยดด งแสดงต อไปน 1.1 กาหนดส ญญาณนาฬ กาของซ พ ย ซ งจะม ค าเด ยวก บค าความถ Xtal ท ใช 1.2 กาหนดว าจะให ใช พ นท หน วยความจาเก บโปรแกรมภายในช ปหร อไม ปกต จะกาหนดใช ภายใน ช ปไว อ ตโนม ต อย แล ว ซ งกาหนดภายในไฟล STARTUP.A กาหนด Memory Model หร อโมเดลพ นท หน วยความจา ปกต จะกาหนดเป น Small 1.4 กาหนหด Code Rom Size สาหร บขนาดพ นท หน วยความจาท จะเก บโค ดโปรแกรม ซ งเราอาจจะ เก บไว ส งส ด 64K 1.5 กาหนดพ นท ใช งานหน วยความจาสาหร บเก บโปรแกรมและข อม ลไว ภายนอกช ปท ง หมด โดย ให เราใส แอดเดรสเร มต นและขนาดพ นท หน วยความจา ท ใช และใช งานได ถ กต องควรทาการ Enable การใช หน วยความจาภายนอกในไฟล STARTUP.A51 ด วย 2. คล กแถบ Output เพ อกาหนดค าเอาต พ ต 3. ใส ช อไฟล เอาต พ ต (ไฟล นามสก ล.hex) ในช อง Nane of Executable เพ อให ง ายควรใส ช อให เหม อน ช อไฟล โค ดโปรแกรม ถ าไม กาหนด โปรแกรม uvision 4 จะต งช อเด ยวก บช อโปรเจ กต 4. กาหนดว าจะให โปรแกรม uvision 4 สร างไฟล Hex หร อไม ถ าต องการให คล กท ช องว างข างหน า ข นตอนท 4 Build โปรเจ ทต เพ อให ได ไฟล Hex ในข นตอนน เป นการแปลงโค ดโปรแกรมไปเป นไฟล Hex โดยทาการคล กเมน Project > Build target หร อคล กป ม ถ าม ข อผ ดผลาดเก ดข น โปรแกรม uvision จะแสดงข อผ ดผลาดและข อความเต อนให ร บทราบ ท หน า Build ของหน าต าง Output Window และถ าเราด บเบ ลคล กบรรท ดท แสดงข อผ ดผลาดก จะกระโดดไปย ง โค ดโปรแกรมท ผ ดพลาดน นท นท

18 ใบความร การใช โปรแกรม Keil uvision 3 เบ องต น โปรแกรม Keil uvison 3 หร อบางคนเร ยกว า Keil C51 เป นโปรแกรมท สร างข นโดยบร ษ ท Keil Software สามารถดาวน โหลดได ท ซ งท ให ดาวน โหลดเป นเวอร ช นทดลองใช โปรแกม Keil uvistion 3 จะช วยเราเข ยนโปรแกรม C51 ได ง ายและรวดเร วย งข น โดยเราสามารถแปลงภาษา C51 เป นโค ด HEX ได เลย ข นตอนท 1 การสร างโปรเจ กต 1. คล กเมน Project > New?Vision Project เม อเล อกคาส ง New?Vision Project จะปรากฏหน าต าง Create New Project ข นมา โดยหน าต าง Create New Project จะกาหนดให เราใส ช อโปรเจ ทต สาหร บใช งาน ซ งในการทางานอาจม หลายโปรเจ ทต เพ อความง ายใน การใช งานควรสร างโฟลเดอร (folder) ข นมาใหม แต ละโปรเจ ทต โดยเฉพาะ

19 2. คล กป ม เพ อสร างโฟลเดอร ใหม ในต วอย างต งช อโฟลเดอร ว า Project 3. คล กเข าในโฟลเดอร ท สร างใหม เพ อสร างโปรเจ ทต ในโฟลเดอร น น 4. กรอกช อโปรเจ ทต ท ช อง File name: 5. คล กป ม เพ อบ นท กไฟล โปรเจ ทต หล งจากท บ นท กโปรเจ ทต แล ว โปรแกรม uvision 3 จะแสดงหน าต าง Select Device for Target 'Target1' ข นมา เพ อให เราเล อก ซ พ ย ท จะใช งานจาก Device Database 6. เล อกซ พ ย ท ต องการ โดยในต วอย างเล อกซ พ ย AT89C51 ของบร ษ ท ATMEL ข นตอนท 2 เข ยนโค ดโปรแกรม 1. คล กเมน File > New หร อคล กท ป ม ท แถบเมน เพ อสร างไฟล ท จะใช เข ยนโค ดโปแกรม 2. เข ยนโค ดโปรแกรมท หน าต างว างตรงส วนกลางของโปรแกรม uvision 3(หน าต าง Text 1*)

20 3. คล กเมน File > Save หร อคล กป ม เพ อบ นท กโค ดโปรแกรม ถ าเป นการบ นท กคร งแรกโปรแกรม uvision 3 จะโชว หน าต าง Save As ข นมา เพ อให ต งช อไฟล โค ดโปรแกรม 4. กรอกช อไฟล ในช อง File Name: โดยในต วอย างต งช อไฟล เป น Main.c 5. คล กป ม เพ อบ นท กโปรแกรมเม อสร างโค ดโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จากน นให เพ มไฟล เข า ไปในโปรเจ ทต ของเรา 6. คล กขวาท Source Group1 ตรงหน าต าง Project Workspacs ถ าหา Source Group1 ไม เจอก ให คล กเคร องหมาย + ข างหน า Traget 1 ต วอย างแสดงด งร ป 7. คล กเล อกเมน Add Files to Group 'Source Group1'

21 จากน นหน าต าง Add Files to Group 'Source Group1' จะปรากฏข นมาให เราเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปร เจ ทต 8. คล กเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ ทต 9. คล กป ม เพ อเพ มไฟล ข นตอนท 3 เล อก Tool Option สาหร บซ พ ย โปรแกรม uvision 3 ให เราสามารถกาหนดค าพาราม เตอร ต างๆ ท จาเป นสาหร บซ พ ย ท เราจะใช งาน โดยผ าน ทางหน าต างOption for Target ก อนอ นต องเล อกซ พ ย ท ต องการใช งานเส ยก อน ด งแสดงต อไปน 1. คล กเมน Project > Option for Target 'Target 1' เพ อเป ดหน าต าง Option for Target 'Target1'

22 หน าต าง Option for Target 'Target 1' จะปรากฏข นมา ให เรากาหนดพาราม เตอร ต างๆ ตามต องการ (แถบเมน ในหน าต างจะต องอย ท Target ถ าไม อย ให คล กแถบ Target) การกาหนดพาราม เตอร สาหร บซ พ ย ในส วนต างๆ ม รายละเอ ยดด งแสดงต อไปน 1.1 กาหนดส ญญาณนาฬ กาของซ พ ย ซ งจะม ค าเด ยวก บค าความถ Xtal ท ใช 1.2 กาหนดว าจะให ใช พ นท หน วยความจาเก บโปรแกรมภายในช ปหร อไม ปกต จะกาหนดใช ภายในช ปไว อ ตโนม ต อย แล ว ซ งกาหนดภายในไฟล STARTUP.A กาหนด Memory Model หร อโมเดลพ นท หน วยความจา ปกต จะกาหนดเป น Small 1.4 กาหนหด Code Rom Size สาหร บขนาดพ นท หน วยความจาท จะเก บโค ดโปรแกรม ซ งเราอาจจะเก บไว ส งส ด 64K 1.5 กาหนดพ นท ใช งานหน วยความจาสาหร บเก บโปรแกรมและข อม ลไว ภายนอกช ปท ง หมด โดยให เราใส แอดเดรสเร มต นและขนาดพ นท หน วย ความจาท ใช และใช งานได ถ กต องควรทาการ Enable การใช หน วยความจาภายนอกในไฟล STARTUP.A51 ด วย 2. คล กแถบ Output เพ อกาหนดค าเอาต พ ต 3. ใส ช อไฟล เอาต พ ต (ไฟล นามสก ล.hex) ในช อง Nane of Executable เพ อให ง ายควรใส ช อให เหม อนช อไฟล โค ดโปรแกรม ถ าไม กาหนด โปรแกรม uvision 3 จะต งช อเด ยวก บช อโปรเจ ทต 4. กาหนดว าจะให โปรแกรม uvision 3 สร างไฟล Hex หร อไม ถ าต องการให คล กท ช องว างข างหน า ข นตอนท 4 Build โปรเจ ทต เพ อให ได ไฟล Hex ในข นตอนน เป นการแปลงโค ดโปรแกรมไปเป นไฟล Hex ซ งม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมน Project > Build target หร อคล กป ม

23 ถ าม ข อผ ดผลาดเก ดข นโปรแกรม uvision จะแสดงข อผ ดผลาดและข อความเต อนให ร บทราบท หน า Build ของหน าต าง Output Window และถ าเราด บเบ ลคล กบรรท ดท แสดงข อผ ดผลาดก จะกระโดดไปย งโค ดโปรแกรมท ผ ดผลาดน นท นท จากร ปต วอย างแสดงว าบรรท ดน นม ข อผ ดผลาดส งเกตได จากเคร องหมาย ท อย บรรท ดน น จากต วอย างข อผ ดผลาดท เก ดข นก ค อ ฟ งก ช น delay_ms(1000); ไม ม ในการประกาศไว เม อแก เป น delay(1000); ให ถ กต องแล ว ให ทาการ Build target เหม อนข นตอนท 1 อ กคร ง โปรแกรม uvision 3 จะรายงาน ว าไม ม ข อผ ดผลาดเก ดข น ผลล พธ ท ได ก ค อไฟล Hex หร อไฟล นามสก ล.Hex น นเอง โดยไฟล Hex ท ได จะเก บอย ในโฟลเดอร โปร เจทต ท ใช งานป จจ บ น เราสามารถนาไฟล น ไปโหลดเข าช ปไมโครคอนโทรลเลอร ได เลย

24 ร ปภาพขณะทากระบวนการว จ ย

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ

ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ 1 ว ธ การใช โปรแกรมคานวณจานวนเง นชดเชย หร อจานวนเง นส งเข ากองท นส ทธ ห วข อท 1 โปรแกรมของเคร องคอมพ วเตอร ต องใช microsoft office ภาษาไทย เวอร ช น 2003 ข นไป (word2003 / excel2003) ห วข อท 2 การเตร ยมโปรแกรม

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information