ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE"

Transcription

1 ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร METRO TECHNOLOGiCAL COLLEGE งานว จ ยในช นเร ยน การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายใน รายว ชาไมโครคอนโทลเลอร ผ จ ดทา นายก ตต ช ย ตนตรง ว จ ยเล มน เป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา 2555

2 ใบร บรองงานว จ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร เร อง การแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรม ควบค ม ไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชาไมโครคอนโทลเลอร โดย นายก ตต ช ย ตนตรง ได ร บอน ม ต ให น บเป นส วนหน งของกระบวนการเร ยนการสอนรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร แผนกอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร ป การศ กษา ผ จ ดทา...ห วหน าแผนก (นายก ตต ช ย ตนตรง) (นายส ว ฒน ส ร ยาวงศ ).ห วหน าแผนกหล กส ตร (นายก ตต พงษ ป นตา).ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ (นางท พวรรณ สงกา).ผ อานวยการ (นายมาร ต ศ ร ธร)

3 ว จ ยในช นเร ยน บทท 1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา จากการเร ยนการสอนในแผนกว ชาอ เล กทรอน กส ว ทยาล ยเทคโนโลย เมโทร โดยใช หล กส ตรของกรม อาช วะศ กษาในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส งอ างอ ง ม รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ท จ ดการเร ยนการ สอนอย ในหล กส ตรของทางว ทยาล ย ซ งการเร ยนการสอนในรายว ชาน จาเป นจะต องเข ยนโปรแกรมด วยภาษาซ เพ อควบค มการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร ให ได ตามเง อนไขต างๆ และในกระบวนการเร ยนการสอนน น จะต องใช โปรแกรมท งหมด 3 โปรแกรม ค อ 1.โปรแกรมKeil uvision4 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งควบค มการ ทางานของไมโครคอนโทรลเลอร 2. โปรแกมProteus ใช ในการจาลองการทางานของไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ ทดสอบความถ กต อง และ3. โปรแกรมMCPWIN303 ใช ในการเข ยนโค ดคาส งลงต วไมโครคอนโทรลเลอร เพ อ นาไปต อวงจรจร ง จากการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ในภาคเร ยนท 2/2555 น นพบว าจาก น กศ กษาห อง ชอ-401,ทค-401,ชอ-411,ทค-411 ท เร ยนว ชาน ท งหมด 25 คน ม น กศ กษาจานวน 5 คน ท ม ป ญหา ในการใช งานโปรแกรมKeil uvision4 และจากการส งเกตเก บข อม ลพบว าน กศ กษา 5 คนน ม ป ญหาในข นตอน การสร างโปรเจ กต ไฟล ในโปรแกรม Keil uvision4 ซ งข นตอนน เป นข นตอนเร มแรกในการเข ยนโค ดคาส งและ เป นข นตอนท สาค ญมาก หากสร างไม ถ กต องจะไม สามารถทางานในข นตอนต อไปได จ งม ผลให น กศ กษา 5 คน น ทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า จากป ญหาข างต นจ งกาหนดให น กศ กษา 5 คนน เป นกล มต วอย าง เพ อนามาทาว จ ยเพ อหากระบวนการ แก ป ญหาด งกล าว เพ อขจ ดป ญหาการสร างโปรเจ กต ไฟล ไม ถ กต อง และเล อกเอากระบวนการท เหมาะสมท ส ด ไปใช ในการเร ยนการสอนจร งในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เพ อให ผลส มฤทธ ในการเร ยนการสอนใน รายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น จ งนากล มต วอย างท ง 5 คน มาเข ากระบวนการว จ ยเพ อขจ ดป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการ เข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส อกระดาน ส อใบความร ส อPowerPoint ส อว ด โอ เข ามาทดลองก บกล มต วอย างเพ อหาส อท เหมาะสมท จะนาไปใช ในรายว ชาไมโครคอนโทรเลอร ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยนโปรแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร ไม ถ กต อง 2. เพ อแก ป ญหาน กศ กษาทาใบงานในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร เสร จช า 3. เพ อจ ดหาส อท ส งผลให กระบวนการเร ยนการสอนในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร ด ข น

4 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ไมโครคอนโทรลเลอร ไมโครคอนโทรลเลอร (microcontroller ม กย อว า µc, uc หร อ MCU) ค อ อ ปกรณ ควบค มขนาดเล ก ซ ง บรรจ ความสามารถท คล ายคล งก บระบบคอมพ วเตอร โดยในไมโครคอนโทรลเลอร ได รวมเอาซ พ ย, หน วยความจา และพอร ต ซ งเป นส วนประกอบหล กสาค ญของระบบคอมพ วเตอร เข าไว ด วยก น โดยทาการบรรจ เข าไว ในต วถ งเด ยวก น เพ อสะดวกในการใช งาน โครงสร างโดยท วไป ของไมโครคอนโทรลเลอร น น สามารถแบ งออกมาได เป น 5 ส วนใหญ ๆ ด งต อไปน 1. หน วยประมวลผลกลางหร อซ พ ย (CPU : Central Processing Unit) 2. หน วยความจา (Memory) สามารถแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ หน วยความจาท ม ไว สาหร บเก บ โปรแกรมหล ก (Program Memory) เปร ยบเสม อนฮาร ดด สก ของเคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ น นค อข อม ลใดๆ ท ถ กเก บไว ในน จะไม ส ญหายไปแม ไม ม ไฟเล ยง อ กส วนหน งค อหน วยความจาข อม ล (Data Memory) ใช เป น เหม อนกกระดาษทดในการคานวณของซ พ ย และเป นท พ กข อม ลช วคราวขณะทางาน แต หากไม ม ไฟเล ยง ข อม ล ก จะหายไปคล ายก บหน วยความแรม (RAM) ในเคร องคอมพ วเตอร ท วๆ ไป แต สาหร บไมโครคอนโทรลเลอร สม ยใหม หน วยความจาข อม ลจะม ท งท เป นหน วยความจาแรม ซ งข อม ลจะหายไปเม อไม ม ไฟเล ยง และเป นอ อ พรอม (EEPROM : Erasable Electrically Read-Only Mempry) ซ งสามารถเก บข อม ลได แม ไม ม ไฟเล ยง 3. ส วนต ดต อก บอ ปกรณ ภายนอก หร อพอร ต (Port) ม 2 ล กษณะค อ พอร ตอ นพ ต (Input Port) และ พอร ตส งส ญญาณหร อพอร ตเอาต พ ต (Output Port) ส วนน จะใช ในการเช อมต อก บอ ปกรณ ภายนอก ถ อว าเป น ส วนท สาค ญมาก ใช ร วมก นระหว างพอร ตอ นพ ต เพ อร บส ญญาณ อาจจะด วยการกดสว ตช เพ อนาไป ประมวลผลและส งไปพอร ตเอาต พ ต เพ อแสดงผลเช น การต ดสว างของหลอดไฟ เป นต น 4. ช องทางเด นของส ญญาณ หร อบ ส (BUS) ค อเส นทางการแลกเปล ยนส ญญาณข อม ลระหว าง ซ พ ย หน วยความจาและพอร ต เป นล กษณะของสายส ญญาณ จานวนมากอย ภายในต วไมโครคอนโทรลเลอร โดย แบ งเป นบ สข อม ล (Data Bus), บ สแอดเดรส (Address Bus) และบ สควบค ม (Control Bus) 5. วงจรกาเน ดส ญญาณนาฬ กา น บเป นส วนประกอบท สาค ญมากอ กส วนหน ง เน องจากการทางานท เก ดข นในต วไมโครคอนโทรลเลอร จะข นอย ก บการกาหนดจ งหวะ หากส ญญาณนาฬ กาม ความถ ส ง จ งหวะการ ทางานก จะสามารถทาได ถ ข นส งผลให ไมโครคอนโทรลเลอร ต วน น ม ความเร วในการประมวลผลส งตามไป ด วย

5 ไมโครคอนโทรลเลอร ตระก ล MCS-51 สามารถแบ งกล มตามความสามารถพ เศษได 7 กล ม ด งน 1. กล มหน วยความจาและความเร ว จะม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม หน วยความจาท มากกว า และความเร วใน การทางานส งกว า หน วยความจาจะม ขนาดต งแต 1 Kbyte ถ ง 32 Kbyte ส วนความเร วจะม ค าส งส ดถ ง 40 MHz. หน วยความจาม ท งแบบชน ดโปนแกรมคร งเด ยว ซ งม ราคาส งแต ไม สารถแก ไขโปรแกรมได และหน วยความจา ชน ดลบได สามารถแก ไขโปรแกรมให เหมาสมก บการใช งานได 2. กล มวงจรน บและต งเวลา ม ค ณสมบ ต พ เศษ ค อ ม อ ปกรณ วงน บและต งเวลาอย ภายใน โดยวงจรน บ มาตรฐานจะม ขนาด 16 บ ต จานวน 3 ช ด แต ไมโครคอนโทรลเลอร บางต วอาจม วงจรมากข น เช น แถบวงจรน บ, วงจรเฝ าระว ง เป นต น 3.กล มร บส งข อม ลอน กรม ม ค ณสมบ ต พ เศษต างๆ เน องจากมาตรฐานการต ดต อข อม ลอน กรมม หลาย มาตรฐาน 3.1 มาตรฐาน I 2 C ใช 2 ส ญญาณอน กรม ประกอบด วย 4 โหมดการทางาน สามารถต ดต อใน ระยะ 13 ฟ ต ด วยอ ตราส ง 100 Kbit/S 3.2 มาตรฐาน Access bus เป นมาตรฐานท ใช ต ดต อร บส งข อม ลระหว างค ย บอร ด, จอยสต ก, โมเด มความเร วส ง 3.3 มาตรฐาน CAN เป นมาตรฐานท ใช งานได ด ในสภาพท ม ส ญญาณร บกวนส ง 3.4 มาตรฐาน High Speed Serial เป นมาตรฐานความเร วส งสาหร บต ดต อข อม ลระหว างหน วย ประมวลผลกลาง ก บอ ปกรณ ขนาด 8 บ ต 4. กล มแรงด นทางานต า ม ค ณสมบ ต ค อ ใช แรงด นในการจ ายไฟต า ระหว าง 1.8V 6.0V นอกจากน ย ง ม โหมดการทางานอ ดมคต และโหมดไฟตก 5. กล มค ณสมบ ต แอนนาลอก เป นค ณสมบ ต พ เศษในการเช อมโยงก บส ญญาณแอนนาลอก ซ งจะ รวบรวมวงจรแปลงส ญญาณข อม ลแอนนาลอก และวงจรแอนนาลอกต างๆ 6. กล มป องก นการทางานผ ดพลาด ม ค ณสมบ ต พ เศษในการป องก นการทางานไม ให เก ดความผ ดพลาด ม วงจรต างๆท อย ในกล มด งน 6.1 วงจรป องก นเพ อความเช อม น ใช สาหร บสร างความเช อม นในการทางาน โดยเฉพาะงานท ต องการความแน นอน 6.2 วงจรเฝ าระว ง เป นวงจรท ป องก นการหย ดการทางานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร จะร เซตระบบเม อไม ม การร โหลดให ก บวงจรภายใต เวลาท กาหนด 6.3 วงจรตรวจจ บผ ดปกต การทางานท ถ กต องจะต องม ความถ ของระบบท คงท และม แรงด น จากแหล งจ ายไปท คงท วงจรตรวจจ บผ ดปกต จะม ท งวงจรตรวจจ บความถ ท ผ ดปกต และวงจรตรวจจ บแรงด นท ผ ดปกต ถ าเห นว าไม ปกต วงจรจะทาการร เซตระบบใหม ท นท

6 6.4 วงจรลดคล นร บกวน เป นวงจรลดการกาเน ดส ญญาณรบกวนคล นสนามแม เหล กไฟฟ ารอบ ข าง โดยคล นน จะม ค าน อยกว า 20 db. สาหร บความถ ส งหว า 100 MHz. 7. กล มความสามารถอ นๆ เป นค ณสมบ ต พ เศษท รวบรวมเข ามาทาให ระบบสมบ รณ ย งข น เช น การใช หน วยความจาร วม ซ งทาให การแสดงผลง ายข น, การใช หน วยเช อมโยงท วไป เป นการรวบรวมมาตรฐานการ เช อมโยงต างๆ ทาให ง ายต อการต ดต อก บสล อตของคอมพ วเตอร โปรแกรมเข ยน-แก ไขโค ดภาษา Keil uvision 4 uvision 4 หร อท โดยมากม กเร ยกส นๆว า "Keil" น นได เข ามาม บทบาทอย างมากสาหร บการเข ยน โปรแกรมต างๆ เพ อลด controller ลง ซ งทาให ม ความสะดวกสบายอย างมากเพราะ การเข ยนด วยภาษา C น น เป นภาษาท เข าใจได ง ายแก ไขได อย างสะดวก จ งทาให โปรแกรมน เป นท น ยมมากในผ ใช Microcontroller ตระก ล MCS-51 โปรแกรม Keil C51 น เป นโปรแกรมท สร างข นโดย บร ษ ท Keil Software ซ งโปรแกรมน จะม ช อว า uvision 4 ซ งเป นโปรแกรมท เอาไว ช วยในการเข ยนโปรแกรม C51 ซ งสามารถแปลงโค ดภาษาซ เป น HEX ไฟล ได ท นท ซ งม ไอซ MicroController ให เล อกมากมายหลายตระก ล หลายเบอร ทาให เก ดความสะดวกในข นตอน การพ ฒนาโปแกรมควบค มไมโครคอนโทรลเลอร โปรแกรม Keil C51 น ส วนประกอบหล กๆ ในการใช งานค อ

7 ซ งจะประกอบไปด วย 1. Project Windows ซ งเอาไว สาหร บสร างโปรแกรม และแปลคาส งในโปรแกรมให อย ในร ป HEX ไฟล 2. ส วนของ Workspace Text Editor ในส วนน จะเอาไว เข ยนโปรแกรมภาษา ซ งเวลาแก ไขต องใช หน าต างในส วนน 3. ส วนของ Output Windows ในส วนน เอาไว จะเป นต วตรวจสอบความผ ดพลาดทางไวยกรณ ของ โปรแกรมท เข ยนข น โปรแกรมจาลองวงจรอ เล กทรอน กส proteus โปรแกรม Proteus เป นโปรแกรมยอดน ยมของน กออกแบบวงจรอ เล กทรอน กส วงจรด จ ตอล รวมไปถ ง วงจรไมโครคอนโทรลเลรอร พ ฒนาโดย Labcenter Electronics เป น โปรแกรม ท เหมาะสาหร บน ก อ เล กทรอน กส ต งแต ม อใหม ไปจนถ งม ออาช พ รวมไปถ งน กเร ยนน กศ กษาและอาจารย เพราะสามารถใช เป น เคร องม อในการเร ยนการสอนได อย างด เย ยม เน องจากโปรแกรม Proteus เป นโปรแกรมท ม ความสามารถครบ วงจร น นค อ สามารถจาลองการทางานของวงจรได ท งวงจรอนาลอกและวงจรด จ ตอล สามารถจาลองการทางานของไมโครคอนโทลเลอร ได หลายตระก ล สามารถโหลด *.hex ลงไปและด ผลการทางานของโปรแกรมท เข ยนข นได สามารถออกแบบลายวงจรหร อ PCB ได โปรแกรมเข ยนข อม ลลงไมโครคอนโทรลเลอร MCP WIN303 เป นโปรแกรมท จาเป นในการเช อมต อระหว างเคร องคอมพ วเตอร ก บไมโครคอนโทรลเลอร โดยต ว โปรแกรม MCP WIN303 เองน นไม สามารถทางานด วยต วเองได จะต องม เคร องเข ยนข อม ลลง ไมโครคอนโทรลเลอร ท จะทางานควบค ก บโปรแกรม ค อเคร อง ET-MCP V3.03 เคร อง PROGRAMMER CPU

8 ในตระก ล MCS51 และ AVR ของ ATMEL จากท มงาน อ ท ท ทางานก บเคร อง COMPUTER PC ผ านทาง PORT RS232 โดยสามารถใช งานก บ CPU ATMEL ได ท ง MCS51 และ AVR และสามารถใช งานก บ CPU ATMEL เบอร AT89C55 WD ได โดยโปรแกรมทางานบนระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ความสามารถของเคร องเข ยนข อม ลลงไมโครคอนโทรลเลอร ใช งานได ก บ CPU ATMEL ขนาด 20 และ 40 PIN ตระก ล MCS51 เบอร AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051,AT89C51, AT89C52, AT89S8252, AT89S53, AT89C55 และใช ได ก บเบอร AT 89C55 WD ใช งานก บ CPU ATMEL ตระก ล AVR ขนาด 8, 20 และ 40 PIN เบอร AT90S2343 (8 PIN),AT90S1200,AT90S2313 (20 PIN) และเบอร AT90S8535 ทางานบนเคร อง PC ผ าน PORT RS232 โปรแกรมใช งานบน WINDOWS 95, 98, WINDOWS NT, WINDOWS 2000 สามารถทาการ COPY, PROGRAM, ERASE, BLANK, READ, VERIFY, FUSE EDIT, LOOK BIT 1 2 3, VIEW DISPLAY BUFFER.AUTO PROGRAM(ERASE/BLANK/PROGRAM/VERIFY/LOOK BIT),LOAD,SAVE, HELP ภาษาไทย ใช TEXT TOOL ขนาด 40 PIN ท สามารถใช งานได ท ง 8 PIN, 20 PIN, 40 PIN

9 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย กล มต วอย าง ในการว จ ยเร องการแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการเข ยน โปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชา ไมโครคอนโทลเลอร ใช น กศ กษาห อง ชอ-401,ทค-401,ชอ-411 และ ทค-411 ท ม ป ญหาเร องการสร างโปรเจ กต ไฟล จานวน 5 คน เคร องม อการว จ ย เคร องม อท ใช ในการว จ ยน แบ งออกเป น 4 ชน ด ค อ 1. ส อกระดาน 2. ส อใบความร 3. ส อ PowerPoint 4. ส อว ด โอ ข นตอนการเก บรวบรวมข อม ล 1. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อกระดาน 2. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 3. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 4. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อใบความร 5. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 6. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 7. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อ PowerPoint 8. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 9. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 10. นากล มต วอย างเข ากระบวนการทดลองด วยส อว ด โอ 11. ให กล มต วอย างทดลองสร างโปรเจ กต ไฟล 12. เก บคะแนนจากการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง 13. รวบรวมคะแนนจากการทดสอบใช ส อท ง 4 ชน ด

10 การว เคราะห ข อม ล 1. รวมคะแนนของกล มต วอย างท ผ านกระบวนการทดลองใช ส อท ง 4 ชน ด 2. หาผลรวมคะแนนของกล มต วอย างท ละคนเพ อเร ยงระด บส อท ได คะแนนส งส ดไปหาต าส ด 3. หาผลรวมคะแนนส อแต ละชน ดเพ อเร ยงระด บส อท ได คะแนนส งส ดไปหาต าส ด 4. เก บข อม ลโดยการสอบถามก บกล มต วอย างถ งส อแต ละชน ด แผนการดาเน นงาน ทาการน ดเวลากล มต วอย างเพ อเข าร วมกระบวนการว จ ยในเวลาด งน 1. ว นพ ธ ท 23 มกราคม 2556 เวลา 13.10น น. 2. ว นพ ธ ท 30 มกราคม 2556 เวลา 13.10น น. 3. ว นพ ธ ท 6 ก มภาพ นธ 2556 เวลา 13.10น น. 4. ว นพ ธ ท 13 ก มภาพ นธ 2556 เวลา 13.10น น.

11 บทท 4 สร ปผลการว จ ย จากกระบวนการว จ ยการแก ไขป ญหา น กศ กษา ชอ,ทค-401 ชอ,ทค-411 สร างโปรเจ กต ไฟล ในการ เข ยนโปรแกรม ควบค มไมโครคอนโทลเลอร ไม ถ กต อง โดยการใช ส ออย างหลากหลายในรายว ชา ไมโครคอนโทลเลอร น น เม อนากล มต วอย างเข ากระบวนการแล วทาให สามารถสร ปผลคะแนนของการใช ส อแต ละชน ดได ด งน ส อชน ดใบความร ได คะแนนรวมท งหมด 29 คะแนน ส อชน ดใบPowerpoint ได คะแนนรวมท งหมด 29 คะแนน ส อชน ดใบว ด โอ ได คะแนนรวมท งหมด 27 คะแนน ส อชน ดกระดาน ได คะแนนรวมท งหมด 20 คะแนน และจากการสอบถามกล มต วอย างพบว าส อชน ดใบความร และ Powerpoint น นสามารถเป ดหาข นตอนท ต องการได เลย แต ส อชน ดกระดานน นต วอ กษรบางต วเข ยนไม ช ดเจนทาให ข นตอนการสร างโปรเจ กต ไฟล ผ ดพลาดและส อชน ดว ด โอน นกล มต วอย างค ดว าย งยากในการหาข นตอนท ต องการศ กษาทาให เก ดข อผ ดพลาด ในการสร างโปรเจ กต ไฟล มาก ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดการเข ยนกระดาน ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ท ห วข อ ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล รวม 20

12 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดใบความร ท ห วข อ ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 29 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดPowerpoint ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ท ห วข อ ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 29

13 ตารางแสดงผลรวมคะแนนของส อชน ดว ด โอ ท ห วข อ ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน) 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล การต งช อโปรเจ กต ไฟล การต งค าโปรเจ กต ไฟล การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล การเข ยนโค ดคาส ง การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล 5-5 รวม 27

14 บทท 5 อภ ปรายผลการว จ ย จากผลของการว จ ยทาให สามารถสร ปได ว ากล มต วอย างน นต องการส อท สามารถค นหาข นตอนการ สร างโปรเจ กต ไฟล ได ง ายและสามารถใช ส อน นได โดยไม ต องอาศ ยเคร องม ออ นมาช วยโดยสร ปด งน - ส อชน ดใบความร สามารถเป ดหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท ข อความช ดเจนไม ย งยากในการ ใช งาน - ส อชน ด PowerPoint สามารถเป ดหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท ข อความช ดเจน แต ต องใช คอมพ วเตอร ในการใช ส อทาให การทบทวนย งยาก - ส อชน ดว ด โอ เป ดหาข อความข นท ต องการตอนย งยาก ต องใช คอมพ วเตอร หร อเคร องเล นส อว ด โอใน การใช ส อทาให ย งยากในการทบทวน แต จะเห นกระบวนการสร างโปรเจ กต ไฟล ได ช ดเจน - ส อชน ดกระดาน สามารถหาข อความข นตอนท ต องการได ท นท แต ข อความบางคร งไม ช ดเจน ต อง เส ยเวลาจดบ นท กเพ อเก บไว ทบทวนท หล ง ม ข อด ตรงท หากม เน อหาเพ มเต มสามารถทาได ท นท เม อพ จารณาจากผลคะแนนจะเห นว าส อชน ดใบความร และ PowerPoint น นด ท ส ด แต จาก กระบวนการว จ ยน พบว าส อแต ละชน ดม ข อด อย ในต วเองฉะน นเม อนาส อท งหมดใช ร วมก นพบว าสามารถทาให กล มต วอย างสร างโปรเจ กต ไฟล ได ด ข น ข อเสนอแนะ 1. ออกแบบส อให สวยงามเพ อด งด ดความสนใจของน กศ กษาในรายว ชาไมโครคอนโทรลเลอร 2. ออกแบบกระบวนการใช ส อท ง 4 ชน ดให เหมาะสมเพ อให แก น กศ กษาสร างโปรเจ กต ไฟล ได ไม ผ ดพลาด 3. พ ฒนาส ออย ตลอดเวลาตามว ว ฒนาการของไมโครคอนโทรลเลอร

15 เอกสารอ างอ ง ท ห วข อ 1 การเล อกคาส งสร างโปรเจ กต ไฟล 2 การต งช อโปรเจ กต ไฟล 3 การต งค าโปรเจ กต ไฟล 4 การต งช อไฟล โปรแกรมไฟล 5 การเข ยนโค ดคาส ง 6 การคอมไพล โปรเจ กต ไฟล แบบบ นท กคะแนนการทดลองใช ส อก บกล มต วอย าง ส อ กล มต วอย างท. ผลการสร างโปรเจ กต ไฟล ของกล มต วอย าง คะแนน รวม ได (1 คะแนน) ไม ได (0 คะแนน)

16 แบบร างกระดาน (ส อกระดาน) ข นตอนท 1 การสร างโปรเจ กต 1. คล กเมน Project > New?Vision Project เม อเล อกคาส ง New?Vision Project จะปรากฏหน าต าง Create New Project ข นมา โดยหน าต าง Create New Project จะกาหนดให ใส ช อโปรเจ กต สาหร บใช งาน ซ งในการทางานอาจม หลายโปรเจ กต เพ อ ความง ายในการใช งานควรสร างโฟลเดอร (folder) ข นมาใหม แต ละโปรเจ กต โดยเฉพาะ 2. คล กป ม เพ อสร างโฟลเดอร ใหม ในต วอย างต งช อโฟลเดอร ว า Project 3. คล กเข าในโฟลเดอร ท สร างใหม เพ อสร างโปรเจ กต ในโฟลเดอร น น 4. กรอกช อโปรเจ กต ท ช อง File name: 5. คล กป ม เพ อบ นท กไฟล โปรเจ กต หล งจากท บ นท กโปรเจ กต แล ว โปรแกรม uvision 4 จะ แสดงหน าต าง Select Device for Target 'Target1' ข นมา เพ อให เราเล อกซ พ ย ท จะใช งานจาก Device Database 6. เล อกซ พ ย ท ต องการ โดยในต วอย างเล อกซ พ ย AT89C51 ของบร ษ ท ATMEL ข นตอนท 2 เข ยนโค ดโปรแกรม 1. คล กเมน File > New หร อคล กท ป ม ท แถบเมน เพ อสร างไฟล ท จะใช เข ยนโค ดโปแกรม 2. เข ยนโค ดโปรแกรมท หน าต างว างตรงส วนกลางของโปรแกรม uvision 4(หน าต าง Text 1*) 3. คล กเมน File > Save หร อคล กป ม เพ อบ นท กโค ดโปรแกรม ถ าเป นการบ นท กคร งแรกโปรแกรม uvision 4 จะโชว หน าต าง Save As ข นมา เพ อให ต งช อไฟล โค ด โปรแกรม 4. กรอกช อไฟล ในช อง File Name: โดยในต วอย างต งช อไฟล เป น Main.c 5. คล กป ม เพ อบ นท กโปรแกรมเม อสร างโค ดโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จากน นให เพ ม ไฟล เข าไปในโปรเจ กต ของเรา 6. คล กขวาท Source Group1 ตรงหน าต าง Project Workspacs ถ าหา Source Group1 ไม เจอก ให คล ก เคร องหมาย + ข างหน า Traget 1 7. คล กเล อกเมน Add Files to Group 'Source Group1'จากน นหน าต าง Add Files to Group 'Source Group1' จะปรากฏข นมาให เล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ กต 8. คล กเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ กต 9. คล กป ม เพ อเพ มไฟล

17 ข นตอนท 3 เล อก Tool Option สาหร บซ พ ย โปรแกรม uvision 4 สามารถกาหนดค าพาราม เตอร ต างๆ ท จาเป นสาหร บซ พ ย ท เราจะใช งาน โดยผ าน ทางหน าต างOption for Target ก อนอ นต องเล อกซ พ ย ท ต องการใช งานเส ยก อน ด งแสดงต อไปน 1. คล กเมน Project > Option for Target 'Target 1' เพ อเป ดหน าต าง Option for Target 'Target1' หน าต าง Option for Target 'Target 1' จะปรากฏข นมา ให เรากาหนดพาราม เตอร ต างๆ ตามต องการ การกาหนดพาราม เตอร สาหร บซ พ ย ในส วนต างๆ ม รายละเอ ยดด งแสดงต อไปน 1.1 กาหนดส ญญาณนาฬ กาของซ พ ย ซ งจะม ค าเด ยวก บค าความถ Xtal ท ใช 1.2 กาหนดว าจะให ใช พ นท หน วยความจาเก บโปรแกรมภายในช ปหร อไม ปกต จะกาหนดใช ภายใน ช ปไว อ ตโนม ต อย แล ว ซ งกาหนดภายในไฟล STARTUP.A กาหนด Memory Model หร อโมเดลพ นท หน วยความจา ปกต จะกาหนดเป น Small 1.4 กาหนหด Code Rom Size สาหร บขนาดพ นท หน วยความจาท จะเก บโค ดโปรแกรม ซ งเราอาจจะ เก บไว ส งส ด 64K 1.5 กาหนดพ นท ใช งานหน วยความจาสาหร บเก บโปรแกรมและข อม ลไว ภายนอกช ปท ง หมด โดย ให เราใส แอดเดรสเร มต นและขนาดพ นท หน วยความจา ท ใช และใช งานได ถ กต องควรทาการ Enable การใช หน วยความจาภายนอกในไฟล STARTUP.A51 ด วย 2. คล กแถบ Output เพ อกาหนดค าเอาต พ ต 3. ใส ช อไฟล เอาต พ ต (ไฟล นามสก ล.hex) ในช อง Nane of Executable เพ อให ง ายควรใส ช อให เหม อน ช อไฟล โค ดโปรแกรม ถ าไม กาหนด โปรแกรม uvision 4 จะต งช อเด ยวก บช อโปรเจ กต 4. กาหนดว าจะให โปรแกรม uvision 4 สร างไฟล Hex หร อไม ถ าต องการให คล กท ช องว างข างหน า ข นตอนท 4 Build โปรเจ ทต เพ อให ได ไฟล Hex ในข นตอนน เป นการแปลงโค ดโปรแกรมไปเป นไฟล Hex โดยทาการคล กเมน Project > Build target หร อคล กป ม ถ าม ข อผ ดผลาดเก ดข น โปรแกรม uvision จะแสดงข อผ ดผลาดและข อความเต อนให ร บทราบ ท หน า Build ของหน าต าง Output Window และถ าเราด บเบ ลคล กบรรท ดท แสดงข อผ ดผลาดก จะกระโดดไปย ง โค ดโปรแกรมท ผ ดพลาดน นท นท

18 ใบความร การใช โปรแกรม Keil uvision 3 เบ องต น โปรแกรม Keil uvison 3 หร อบางคนเร ยกว า Keil C51 เป นโปรแกรมท สร างข นโดยบร ษ ท Keil Software สามารถดาวน โหลดได ท ซ งท ให ดาวน โหลดเป นเวอร ช นทดลองใช โปรแกม Keil uvistion 3 จะช วยเราเข ยนโปรแกรม C51 ได ง ายและรวดเร วย งข น โดยเราสามารถแปลงภาษา C51 เป นโค ด HEX ได เลย ข นตอนท 1 การสร างโปรเจ กต 1. คล กเมน Project > New?Vision Project เม อเล อกคาส ง New?Vision Project จะปรากฏหน าต าง Create New Project ข นมา โดยหน าต าง Create New Project จะกาหนดให เราใส ช อโปรเจ ทต สาหร บใช งาน ซ งในการทางานอาจม หลายโปรเจ ทต เพ อความง ายใน การใช งานควรสร างโฟลเดอร (folder) ข นมาใหม แต ละโปรเจ ทต โดยเฉพาะ

19 2. คล กป ม เพ อสร างโฟลเดอร ใหม ในต วอย างต งช อโฟลเดอร ว า Project 3. คล กเข าในโฟลเดอร ท สร างใหม เพ อสร างโปรเจ ทต ในโฟลเดอร น น 4. กรอกช อโปรเจ ทต ท ช อง File name: 5. คล กป ม เพ อบ นท กไฟล โปรเจ ทต หล งจากท บ นท กโปรเจ ทต แล ว โปรแกรม uvision 3 จะแสดงหน าต าง Select Device for Target 'Target1' ข นมา เพ อให เราเล อก ซ พ ย ท จะใช งานจาก Device Database 6. เล อกซ พ ย ท ต องการ โดยในต วอย างเล อกซ พ ย AT89C51 ของบร ษ ท ATMEL ข นตอนท 2 เข ยนโค ดโปรแกรม 1. คล กเมน File > New หร อคล กท ป ม ท แถบเมน เพ อสร างไฟล ท จะใช เข ยนโค ดโปแกรม 2. เข ยนโค ดโปรแกรมท หน าต างว างตรงส วนกลางของโปรแกรม uvision 3(หน าต าง Text 1*)

20 3. คล กเมน File > Save หร อคล กป ม เพ อบ นท กโค ดโปรแกรม ถ าเป นการบ นท กคร งแรกโปรแกรม uvision 3 จะโชว หน าต าง Save As ข นมา เพ อให ต งช อไฟล โค ดโปรแกรม 4. กรอกช อไฟล ในช อง File Name: โดยในต วอย างต งช อไฟล เป น Main.c 5. คล กป ม เพ อบ นท กโปรแกรมเม อสร างโค ดโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จากน นให เพ มไฟล เข า ไปในโปรเจ ทต ของเรา 6. คล กขวาท Source Group1 ตรงหน าต าง Project Workspacs ถ าหา Source Group1 ไม เจอก ให คล กเคร องหมาย + ข างหน า Traget 1 ต วอย างแสดงด งร ป 7. คล กเล อกเมน Add Files to Group 'Source Group1'

21 จากน นหน าต าง Add Files to Group 'Source Group1' จะปรากฏข นมาให เราเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปร เจ ทต 8. คล กเล อกไฟล ท จะเพ มเข าไปในโปรเจ ทต 9. คล กป ม เพ อเพ มไฟล ข นตอนท 3 เล อก Tool Option สาหร บซ พ ย โปรแกรม uvision 3 ให เราสามารถกาหนดค าพาราม เตอร ต างๆ ท จาเป นสาหร บซ พ ย ท เราจะใช งาน โดยผ าน ทางหน าต างOption for Target ก อนอ นต องเล อกซ พ ย ท ต องการใช งานเส ยก อน ด งแสดงต อไปน 1. คล กเมน Project > Option for Target 'Target 1' เพ อเป ดหน าต าง Option for Target 'Target1'

22 หน าต าง Option for Target 'Target 1' จะปรากฏข นมา ให เรากาหนดพาราม เตอร ต างๆ ตามต องการ (แถบเมน ในหน าต างจะต องอย ท Target ถ าไม อย ให คล กแถบ Target) การกาหนดพาราม เตอร สาหร บซ พ ย ในส วนต างๆ ม รายละเอ ยดด งแสดงต อไปน 1.1 กาหนดส ญญาณนาฬ กาของซ พ ย ซ งจะม ค าเด ยวก บค าความถ Xtal ท ใช 1.2 กาหนดว าจะให ใช พ นท หน วยความจาเก บโปรแกรมภายในช ปหร อไม ปกต จะกาหนดใช ภายในช ปไว อ ตโนม ต อย แล ว ซ งกาหนดภายในไฟล STARTUP.A กาหนด Memory Model หร อโมเดลพ นท หน วยความจา ปกต จะกาหนดเป น Small 1.4 กาหนหด Code Rom Size สาหร บขนาดพ นท หน วยความจาท จะเก บโค ดโปรแกรม ซ งเราอาจจะเก บไว ส งส ด 64K 1.5 กาหนดพ นท ใช งานหน วยความจาสาหร บเก บโปรแกรมและข อม ลไว ภายนอกช ปท ง หมด โดยให เราใส แอดเดรสเร มต นและขนาดพ นท หน วย ความจาท ใช และใช งานได ถ กต องควรทาการ Enable การใช หน วยความจาภายนอกในไฟล STARTUP.A51 ด วย 2. คล กแถบ Output เพ อกาหนดค าเอาต พ ต 3. ใส ช อไฟล เอาต พ ต (ไฟล นามสก ล.hex) ในช อง Nane of Executable เพ อให ง ายควรใส ช อให เหม อนช อไฟล โค ดโปรแกรม ถ าไม กาหนด โปรแกรม uvision 3 จะต งช อเด ยวก บช อโปรเจ ทต 4. กาหนดว าจะให โปรแกรม uvision 3 สร างไฟล Hex หร อไม ถ าต องการให คล กท ช องว างข างหน า ข นตอนท 4 Build โปรเจ ทต เพ อให ได ไฟล Hex ในข นตอนน เป นการแปลงโค ดโปรแกรมไปเป นไฟล Hex ซ งม ข นตอนด งต อไปน 1. คล กเมน Project > Build target หร อคล กป ม

23 ถ าม ข อผ ดผลาดเก ดข นโปรแกรม uvision จะแสดงข อผ ดผลาดและข อความเต อนให ร บทราบท หน า Build ของหน าต าง Output Window และถ าเราด บเบ ลคล กบรรท ดท แสดงข อผ ดผลาดก จะกระโดดไปย งโค ดโปรแกรมท ผ ดผลาดน นท นท จากร ปต วอย างแสดงว าบรรท ดน นม ข อผ ดผลาดส งเกตได จากเคร องหมาย ท อย บรรท ดน น จากต วอย างข อผ ดผลาดท เก ดข นก ค อ ฟ งก ช น delay_ms(1000); ไม ม ในการประกาศไว เม อแก เป น delay(1000); ให ถ กต องแล ว ให ทาการ Build target เหม อนข นตอนท 1 อ กคร ง โปรแกรม uvision 3 จะรายงาน ว าไม ม ข อผ ดผลาดเก ดข น ผลล พธ ท ได ก ค อไฟล Hex หร อไฟล นามสก ล.Hex น นเอง โดยไฟล Hex ท ได จะเก บอย ในโฟลเดอร โปร เจทต ท ใช งานป จจ บ น เราสามารถนาไฟล น ไปโหลดเข าช ปไมโครคอนโทรลเลอร ได เลย

24 ร ปภาพขณะทากระบวนการว จ ย

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล

บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ช อผ จ ดท ำโครงงำน ช ออำจำรย ท ปร กษำ 1.1 หล กการและเหต ผล 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน ค ม อการทานามบ ตรด วยใช โปรแกรม Publisher ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวอน ดา ต ออ อน 2.นายนเรศ ถ วว น ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน รายว ชา ภาษาแอสแซมบล และไมโครคอมพ วเตอร (Microprocessor and Assembly Language) จ ฑาว ฒ จ นทรมาล วท.บ., วท.ม.(ว ทยาการคอมพ วเตอร ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007

การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 การสร างระบบฐานข อม ลประว ต น กเร ยนโรงเร ยนบ านราษฎร ด วยโปรแกรม Microsoft office Access 2007 กรรณ การ แผ นทอง ร งท พย ล นจ กร โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน

เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช งานหน งส อเดซ การผล ตส ออ กษรเบรลล และโปรแกรมอ านจอภาพข นพ นฐาน โครงการอบรมด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยมแก ผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ส าหร บอาเซ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา

บทค ดย อ. ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช องานว จ ย ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Powerpoint 2003 ของน กเร ยน ระด บช นประถมศ กษาป ท 6โรงเร ยนเซนต หล ยส ฉะเช งเทรา ช อผ ท าว จ ย นายจ รพงษ พ ทธรสเจร ญ บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม งศ กษาเก ยวก

More information

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว

รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว รายงานผลการว จ ยในช นเร ยน เร อง การใช โปรแกรม PowerPoint 2007 ร วมก บแนวค ด 4Ps ในการน าเสนองานปร ญญาน พนธ ของน กศ กษาว ชาส มมนาการท องเท ยว ประก จ ณ สมบ รณ น กศ กษากล มว ชา ทท.4203 ส มมนาการท องเท ยว

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information