Microsoft PowerPoint

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint"

Transcription

1 เอกสารประกอบการสอน การสร างส อการเร ยนการสอน ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดย ไชยยงค กงศร ฝ ายว ชาการ คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ม นาคม

2 MS. PowerPoint ความสามารถโปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรแกรม MS. PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช น าเสนอข อม ล เป นแผ นสไลด ซ งประกอบด วย ข อความ ร ปภาพ(ภาพน ง) ภาพเคล อนไหว และแผนภ ม ท ต องการจะน าเสนอ โดยล กษณะการน าเสนอ จะเป นการส งให โปรแกรมแสดงสไลด คร งละแผ น และย งสามารถท างานกราฟ กได อ กด วย เช น การ ออกแบบโปสเตอร แผ นปล ว แผ นพ บ อ นๆ อ กมากมาย ข อด และข อจ าก ดของการใช คอมพ วเตอร น าเสนอข อม ล ข อด 1. เหมาะสมส าหร บผ เร ยนกล มใหญ 2. ผ สอนห นหน าเข าหาผ เร ยน 3. ผล ต และท าส าเนาง าย 4. ผ สอนสามารถเตร ยมการสอนล วงหน าได 5. เป นส อท จ งใจผ เร ยน 6. เป นส อประสม (Multimedia) ใช ร วมก บส อเส ยง และว ด ท ศน ได 7. ปร บปร งแก ไขได ง าย สะดวก และรวดเร ว ข อจ าก ด 1. ต องใช ร วมก บอ ปกรณ อ นๆ เช น TV, LCD Projector 2. จ าเป นต องใช เคร องท ม ศ กยภาพส ง ม ราคาแพง 3. ต องเร ยนร การใช Hardware & Software 4. ต องใช ไฟฟ า 2

3 แนวทางเตร ยมการน าเสนองาน 1. การวางโครงร าง ก อนเร มเตร ยมงานน าเสนอ ควรม ความช ดเจนในส งท ต องการน าเสนอ โดย ศ กษากล มผ ฟ งว าม ล กษณะเช นไร การเตร ยมงานน าเสนอ โดยการวางโครงร าง เป นการถ ายทอดความค ด ของผ น าเสนอ 2. การลงรายละเอ ยดเน อหา หล งจากท ได วางแนวทางในการน าเสนองาน โดยการวางโครงร าง ต งแต เร มต นจนจบแล ว ต อไปเป นการลงรายละเอ ยดในห วข อต าง ๆ โดยม งเน นท กล มผ ชมเป นหล กว า สไลด ท จะน าเสนอต องม เน อหา หร อร ปแบบการน าเสนอแบบใดจ งจะเหมาะสม ซ งพ จารณาต งแต องค ประกอบต างๆ เช น ภาพ ส เส ยง และแนวทางการน าเสนอ 3. การใส ข อความ ร ปภาพ กราฟ หร ออ น ๆ ในสไลด เป นข นตอนท น าส งต าง ๆ ท ต องการ น าเสนอมาใส ในสไลด แต ละแผ น โดยข นตอนน อาจจะไม ต องประณ ตเก ยวก บความสวยงามมากน ก 4. การปร บแต งสไลด ให ม ส ส นสวยงาม หล งจากท ได ใส ข อความท ต องการน าเสนอแล ว ต อไป จะต องท าการปร บแต งต วอ กษร ส ท ใช ก บสไลด และร ปแบบขององค ประกอบต าง ๆ ท แสดง เพ อให สไลด ด สวยงาม และน าต ดตาม เช น การใช ข อความอ กษรศ ลป 5. การเพ มความน าสนใจให ก บสไลด ในขณะน าเสนอ กรณ ใช คอมพ วเตอร ในการน าเสนอสไลด ก อาจน าเทคน คในการเปล ยนแผ นสไลด มาใช เน องจากม มากมายหลายแบบให เล อก 6. เตร ยมการน าเสนองานจร ง หล งจากท ได งานน าเสนอท สมบ รณ แล ว ก อนถ งเวลาท จะต อง น าเสนอ ควรซ อมการพ ดให เข าก บแผ นสไลด ท เตร ยม 7. การเตร ยมเอกสารประกอบการบรรยายแจกผ เข าร บฟ ง ส งท ส าค ญอ กอย างหน งท ขาดไม ได ค อ จ ดพ มพ เอกสารประกอบการบรรยาย แจกให ผ เข าฟ ง เทคน คการผล ตสไลด 1. พ นหล ง (Background) ควรเป นส เข ม โทนเย น เช น ส น าเง นเข ม ส เข ยวเข ม 2. ต วอ กษรควรเป นส อ อนๆ เช น เหล อง ฟ า เข ยวอ อน และขาว แต ละกรอบไม ควรเก น 3 ส 3. จ านวนบรรท ดในแต ละกรอบไม ควรเก น 8 บรรท ด 4. ควรม รายละเอ ยดน อยใช Keyword เช น ห วเร อง ห วข อ 5. ต วอ กษรจะต องใหญ มองเห นได ช ดเจน 6. ควรใช ภาพ แผนสถ ต ไดอะแกรม ควบค ก บต วอ กษร 3

4 การเป ดโปรแกรม MS. PowerPoint Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint การสร างงานน าเสนอช นใหม MS. PowerPoint สามารถสร างสไลด ได 3 ว ธ ด งน 1. การสร างสไลด โดยใช Autocontent Wizard (ต วช วยสร างเน อหาอ ตโนม ต ) เป นระบบ อ ตโนม ต ใน MS. PowerPoint ท ช วยวางโครงเน อหาของสไลด โดยเพ ยงก าหนดล กษณะงานท ต องการจะ น าเสนอเท าน น เช น การอบรมการสอน การแนะน าส นค าใหม หร อการแสดงแผนผ งองค กร 2. การสร างสไลด จาก Template (แม แบบ)ว ธ น ต างจากการใช Autocontent Wizard เพราะไม ม การวางแนวเน อหาของสไลด มาให แต จะเป นเพ ยงการน าองค ประกอบทางด านศ ลป อาท ร ปแบบ ต วอ กษร ภาพ และส พ นท ใช ตกแต งสไลด ท ม อย แล วใน PowerPoint มาใช ซ งได ถ กน ามาสร างเป นสไลด ต นแบบท เราเร ยกว า Template 3. การสร างสไลด เปล า (Blank presentation) เป นว ธ การสร างสไลด ท ต องการออกแบบเอง ท งหมด โดยก าหนดการวางแนวเน อหาเองท งหมด และเล อกองค ประกอบต าง ๆ ใส เข าไปในสไลด ด วย ตนเอง เช น ส พ น ข อความในสไลด เป นต น ม มมองต าง ๆ ของ PowerPoint ม มมองต าง ๆ ของ Power Point (View) 1. Slide View (ม มมองภาพน ง) 2. Outline (ม มมองเค าร าง) 3. Slide Sorter View (ม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง) 4. Notes Page View (ม มมองหน าบ นท กย อ) 5. Slide Show (ม มมองแสดงภาพน ง) ม มมองแสดงภาพน ง เป นม มมองท ใช แสดงงานน าเสนอท ผล ตเสร จสมบ รณ เร ยบร อยแล ว การแทรกสไลด 1. เล อกเมน แทรก เล อกค าส ง สร างภาพน งใหม 2. เล อกร ปแบบการวางสไลด จาก Autolayout โดยคล กเมาส เล อกการจ ดวางองค ประกอบสไลด ท ใกล เค ยงก บท เราต องการมากท ส ด 4

5 3. Click mouse ท ป ม ตกลง 4. จะปรากฎสไลด ใหม ท แทรกอย ในต าแหน งท เราต องการ หมายเหต Click ท ป ม หร อ กดป ม Ctrl+m การแทรกสไลด ใหม 1. Click mouse แสดงม มมอง ต วเร ยงล าด บภาพน ง (Slide Sorter View) 2. Click mouse เล อกสไลด ท ต องการย ายต าแหน ง 3. Drag mouse วางสไลด ลงในต าแหน งท ต องการ 5. ปล อยเมาส สไลด ก จะย ายไปย งต าแหน งท ก าหนด การแทรกสไลด จากไฟล อ น 1. ในม มมอง Slide Sorter View ให คล กเล อกต าแหน งท จะต องการวางสไลด 2. เล อกค าส ง Insert>slide from file (แทรก>ภาพน งจากแฟ ม) 3. ก าหนดช อและต าแหน งท จะเก บไฟล 4. Click mouse เล อกภาพท ต องการจะแทรกลงในงานของเรา การเคล อนย ายสไลด ไปย งต าแหน งท ต องการ การแทรกสไลด ด วยการค ดลอกสไลด 1. Click mouse เล อกสไลด ท ต องการจะค ดลอก 2. เล อกค าส ง Insert>Duplicate slide (แทรก>การท า ซ าภาพน ง) 3. จะแสดงสไลด ใหม ท เราได ท าการค ดลอกไว การลบสไลด 1. Click mouse เล อกสไลด ท ต องการลบ 2. เล อกค าส ง Edit>delete slide (แก ไข>ลบภาพน ง) 3. สไลด ท เล อกจะถ กลบหายไป การน าสไลด จากไฟล อ นมาใช 1. Click mouse ท ป ม Insert เพ อแทรกสไลด ลงในงานน าเสนอ ถ าต องการแทรกสไลด ท งหมด ให Click mouse ท ป ม Insert All 2. Click mouse ท ป ม Close เพ อป ดหน าต างการท างานของค าส ง 3. สไลด ท เราเล อกจะถ กแทรกเข าไปในงานน าเสนอของเรา 5

6 การก าหนดส พ นหล ง 1. Click ค าส ง Format>Background (ร ปแบบ>พ นหล ง 2. Click ท Listbox จะแสดงส ต าง ๆ ในรายการให เล อก 3. Click เล อกส ท ต องการ 4. ถ าพ นหล งของสไลด ม ลวดลายท มาจาก Template สามารถยกเล กลวดลายน นได 5. โดย Click mouse เคร องหมายถ กในช อง ไม ใช พ นหล งกราฟ กจากต นแบบ ม ฉะน นส พ นท เล อกไว จะถ กรองพ นบนลวดลายของ Template 6. Click mouse ป ม ใช ก บท งหมด ส าหร บเปล ยนส พ นท กสไลด ท กแผ น Click mouse ป มใช ส าหร บส พ นสไลด แผ นท ก าล งท างานอย การใช ร ปภาพเป นพ นหล งสไลด (Picture) 1. Click ค าส ง Format>Background (ร ปแบบ>พ นหล ง 2. Click ท Listbox จะแสดงส ต าง ๆ ในรายการให เล อก 3. Click เล อกล กษณะพ เศษ 4. Click mouse แท บ Picture (ร ปภาพ) 5. Click ท ป มเล อกร ปภาพ 6. จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ เล อกไฟล ร ปภาพท จะน ามาใช Click mouse ป ม Insert(แทรก) ส งเกตภาพต วอย างแสดงในกรอบ Picture 7. Click mouse ป ม ตกลง จะเป นการไปส หน าต างการท างานของ ล กษณะพ เศษ จะเห นสไลด ท ม พ นหล งตกแต งด วยภาพท เราเล อก การใช ผ งองค กร เป นแผนผ งแสดงช อและต าแหน งของพน กงานภายในองค กร รวมท งสายการบ งค บบ ญชา ซ ง สร างโดยใช โปรแกรม Microsoft Organization chart ซ งเป นโปรแกรมย อยส าหร บสร างผ งองค กร โดยเฉพาะ ข นตอนการสร างผ งงาน 1. เพ มสไลด แผ นใหม โดยเล อก autolayout ท เป นผ งองค กรใน ไดอะล อกบ อกซ ภาพน งใหม 2. Double Click จะปรากฎผ งองค กรอย างง าย 3. กรอกข อม ลในผ งองค กร 4. เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยเล อก ค าส ง File > Exit and return to (ช อไฟล งานน าเสนอ) 6

7 5. Click mouse ป ม Yes ส าหร บ บ นท กการเปล ยนแปลงใน Microsoft Organization Chart ซ งจะ ปรากฎผ งองค กรในสไลด ของเรา เคร องม อของ Microsoft Organization Chart Select ต วช ใช ส าหร บเล อกว ตถ ในผ งงาน Enter Text แก ไขต วอ กษรใช ส าหร บพ มพ อ กษรในผ งงาน Zoom ใช ส าหร บขยายผ งงาน Subordinate เป นผ งงานของผ อย ใต บ งค บบ ญชา เป นผ งงานของผ ประสานงานรวมก นทางด านซ าย เป นผ งงานของผ ประสานงานรวมก นทางด านขวา เป นผ งงานของผ บ งค บบ ญชา เป นผ งงานของผ ช วยผ บ งค บบ ญชา การป อนข อม ลบนผ งงาน 1. Click ในช องผ งงานท ต องการ 2. ป อนข อม ล 3. จ ดร ปแบบต วอ กษร โดยClick เมน Text เล อกค าส ง Font 4. ก าหนดร ปแบบต วอ กษร ส ขนาด ตามต องการ Click ตกลง การจ ดร ปแบบของกล องข อความ 1. เล อกกรอบข อความในผ งงานตามต องการ 2. Click เมน Boxes - Color ใช ก าหนดส พ น - Shadow ใช ก าหนดร ปแบบเงา - Border Style ใช ก าหนดร ปแบบเส นขอบ - Border Line Style ใช ก าหนดล กษณะเส นขอบ - Border Color ใช ก าหนดส ของเส นกรอบ 3. ก าหนดร ปตามต องการ การจ ดร ปแบบของเส นผ งงาน 1. Click เล อกเส นในผ งงานท ต องการจะจ ดร ปแบบ 2. Click เล อกเมน Line 7

8 - Thickness ใช ก าหนดความหนาของเส น - Style ใช ก าหนดร ปแบบของเส น - Color ใช ก าหนดส ของเส น การเปล ยนสไตล แผนผ ง 1. Click เล อกแผนผ งท ต องการเปล ยนสไตล โดยการ Drag mouse ให เก ดร ปส เหล ยมครอบคล ม แผนผ งท ต องการเปล ยนสไตล 2. Click เล อกเมน Style แล วเล อกสไตล 3. แผนผ งจะจ ดร ปใหม การก าหนดส พ นหล งของผ งงาน 1. Click เมน Chart 2. เล อกส ตามต องการแล ว Click ตกลง การใช โปรแกรม Microsoft Graph 1. Click เล อก เพ อแทรกสไลด 2. Double Click เพ อสร างกราฟ จะปรากฎ ตาราง Datasheet 3. ใส ข อม ลต าง ๆ ในตาราง Datasheet 4. Click mouse ส วนใดๆ ของสไลด นอกบร เวณกราฟ ส วนประกอบต างๆ ของกราฟ แกน x แกน y Data Series หร อช ดของข อม ล Legend หร อค าอธ บายกราฟ การเปล ยนชน ดของกราฟ 1. Double Click ท กราฟ จะเก ดกรอบล อมรอบกราฟ และเข าโปรแกรม Microsoft Graph ให โดย อ ตโนม ต 2. เล อกค าส ง Chart>chart type(แผนภ ม >ชน ดแผนภ ม ) 3. Click ท แท บ Standard Type เพ อเล อกร ปแบบสไตล กราฟมาตรฐาน 8

9 4. Click เล อกประเภทของสไตล กราฟ จะปรากฎแบบกราฟในสไตล ให เล อก 5. Click เล อกสไตล กราฟ 6. Click mouse ป มตกลง การตกแต งกราฟ 1. Double Click ท กราฟ จะเก ดกรอบล อมรอบกราฟ และเข าโปรแกรม Microsoft Graph ให โดย อ ตโนม ต 2. เล อกค าส ง Chart>chart options (แผนภ ม >ต วเล อกแผนภ ม ) 3. จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ Chart options 4. ก าหนดรายละเอ ยดของกราฟ ตามต องการ - แท บ Title เป นการก าหนดห วเร องของกราฟ - แท บ Axes เป นการก าหนดค าอธ บายในแกนต าง ๆ ของกราฟ - แท บ Gridline เป นการก าหนดเส นตารางของกราฟ - แท บ Legend เป นการก าหนดค าอธ บายส ญล กษณ ของร ปกราฟ - แท บ Data label เป นการก าหนดการแสดงข อม ลบนร ปกราฟ - แท บ Data Table เป นการก าหนดการแสดงตารางข อม ล 5. ก าหนดรายละเอ ยดแล ว Click ป ม OK การก าหนดโครงร างส (Color scheme) เป นการก าหนดส ในสไลด ให ก บว ตถ หลายช น เช น ก าหนดส ในช อเร อง,ส ญล กษณ แสดงห วข อ ย อย,ก าหนดส พ น ในเวลาเด ยวก น โดยจะม ส พ นฐานอย 8 ส สามารถท าได ด งน การก าหนดโครงร างส (Color scheme) 1. Click เมน ร ปแบบ เล อกค าส งโครงร างส ภาพน ง 2. Click เล อก ร ปแบบส มาตรฐาน 3. Click แท บ ก าหนดเอง เพ อแก ไขส ในส วนต าง ๆ โดย Click ป มเปล ยนส 4. Click ใช หร อใช ท งหมด การเล อกร ปแบบของสไลด ส าเร จร ป Template หมายถ ง ร ปแบบฟอร มของสไลด ท สร างไว แล วสามารถน ามาประย กต ใช ก บสไลด ท ก าหนด ใช งานได ท นท ซ ง Template จะก าหนดร ปแบบ ส พ น ร ปภาพ ฯลฯ 9

10 1. Click เมน ร ปแบบ 2. เล อกค าส ง ใช ในการออกแบบ (Apply Design Template) 3. เล อกร ปแบบของสไลด ส าเร จร ป 4. Click ป มใช ข นตอนของการเช อมโยงหลายมต (Hyperlink) 1. Click เมน แทรก 2. เล อกค าส ง การเช อมโยงหลายม ต จะปรากฎ ไดอะล อกบ อกซ แทรกการเช อมโยงหลายม ต - Click Listbox เช อมโยงไปย งแฟ มหร อ URL เม อต อง Link ไป Web - Click ท ป มเร ยกด (เช อมโยงไปย งแฟ มหร อ URL) เม อต องการ เช อมโยงไปแฟ มอ น - Click ท ป มเร ยกด (ระบ ต าแหน งในแฟ ม) เม อต องการ เช อมโยงไปภาพน งอ น 3. ก าหนดการ Link แล ว Click ป มตกลง กดค ย Ctrl+K หร อ ป มการเช อมโยงหลายม ต การสร างป มในการแสดง Presentation โดยการ Link 1. Click เมน แสดงภาพเคล อนไหว 2. เล อกค าส ง ป มปฏ บ ต การ (Action Buttons) 3. คล กเล อกป มปฎ บ ต การท ต องการ 4. Drag mouse ปร บขนาดป มปฎ บ ต การให ม ขนาดท เหมาะก บการใช งาน 5. Click แท บคล กเมาส 6. เล อกร ปแบบการเช อมโยงท Listbox การเช อมโยงหลายม ต ไปท 7. ก าหนดร ปแบบตามต องการ 8. Click ป ม ตกลง การน าเสนอ (Presentation) การแสดงผลงานออกทางจอภาพ แบ งออกเป น 2ส วน ค อ 1. การก าหนดว ธ การเป ดภาพสไลด (Slide Transition) 2. การก าหนดว ธ การเป ดต วอ กษร และว ตถ ต าง ๆ (Costom Animations) การก าหนดว ธ การเป ดแสดงภาพสไลด 1. Click เมน แสดงภาพน ง 2. เล อกค าส งการเปล ยนภาพน ง จะปรากฎ ไดอะล อกบ อกซ การเปล ยนภาพน ง 10

11 - Effect (ล กษณะพ เศษ) การก าหนดร ปแบบของการเป ดภาพสไลด - Advance (ข นส ง) ก าหนดว ธ ในการเปล ยนภาพสไลด แบ งออกเป น 2 ล กษณะ - เม อคล กเมาส เป นการก าหนดให คล กเมาส เปล ยนภาพ - อ ตโนม ต หล งจาก เป นการเปล ยนภาพในระยะเวลาท ก าหนด - Sound (เส ยง) ก าหนดให ม การแสดงเส ยงในการเปล ยนภาพน ง - Loop until next sound (วนรอบจนถ งเส ยงถ ดไป) ก าหนดให เส ยงวนรอบไปเร อย ๆ 3. Click เมาส ป มใช หร อใช ก บท งหมด การก าหนดว ธ การก าหนดภาพเคล อนไหวเอง 1. Click เมน แสดงภาพน ง 2. เล อกค าส งภาพเคล อนไหวก าหนดเอง 3. Click แท บ ก าหนดเวลา เล อกข อความหร อว ตถ ท ต องการก าหนดภาพเคล อนไหว 4. Click แท บ ล กษณะพ เศษ - เล อกร ปแบบล กษณะภาพเคล อนไหว - เล อกร ปแบบล กษณะเส ยงประกอบในการแสดงว ตถ หร อข อความ 5. Click ป ม แสดงต วอย าง เพ อด ต วอย างท ได จากการก าหนดค า 6. Click ป ม ตกลง การก าหนดห วกระดาษท ายกระดาษ 1. Click เล อกเมน ม มมอง 2. เล อกค าส งห วกระดาษและท ายกระดาษ 3.Click ท แท บภาพน งเพ อก าหนดข อความส วนห วและท ายสไลด - ก าหนดการแสดงเวลา -ก าหนดการแสดงล าด บสไลด -กรอกข อความในส วนท ายของสไลด - เล อกไม แสดงบนช อภาพน งเล อก 4. ก าหนดร ปแบบตามต องการ 5. Click ป ม ใช หร อใช ก บท งหมด 11

12 การสร าง Summary slide Summary Slide ค อ การรวบรวมห วข อของแต ละสไลด ท ได ก าหนดลงในสไลด แผ นเด ยว ซ ง Summary Slide เป นบ นท กย อท ใช เก บข อม ลท ต องการอ างถ งในระหว างการน าเสนอ การสร าง Summary Slide ท าได ด งน 1. Click ท ม มมองต วเร ยงล าด บภาพน ง 2. Click เล อกสไดล ท ต องการใส ห วข อน นลงใน Summary slide ในขณะเล อก ให กดป มค ย บอร ด (Shift) ค างไว หร ออาจให ว ธ Drag mouse คล ม 3. Click ป ม ไอคอนภาพน งสร ปจะเก ดสไลด แผ นใหม ท รวบรวมห วข อสไลด แต ละแผ น ***************** 12

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office

หล กส ตรการใช โปรแกรม. การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office เอกสารประกอบการอบรม หล กส ตรการใช โปรแกรม การใช โปรแกรม ช ดส าน กงาน Microsoft Office ช ดท 3: การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint www.mict4u.net ก จกรรมการส งเสร มและพ ฒนาความร ด าน ICT

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector)

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007

บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 บทท 4 การใช โปรแกรมน าเสนองาน Microsoft PowerPoint 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการใช โปรแกรมเพ อการน าเสนองานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดประสงค น าทาง 1. สามารถเข าใจส วนประกอบของโปรแกรมได

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง

เร มต นการใช Visio. การเข าส โปรแกรม 1. คล ก Start บน โปรแกรม Microsoft Windows 2. เล อก Program 3. เล อก Visio จะได กรอบต วเล อกด งร ปล าง 1 เร มต นการใช Visio ค ณสมบ ต โปรแกรม เป นโปรแกรมท ท างานอย บนโปรแกรม Microsoft Windows โดยม ค ณสมบ ต ส าหร บการวาด แผนภาพต าง ๆ ไม ว าจะเป นภาพวงจรทางไฟฟ าและอ เล กทรอน กส, Flow Chart, ภาพองค กร, แผนผ

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information