ประมวลรายว ชา (Course Syllabus)

Size: px
Start display at page:

Download "ประมวลรายว ชา (Course Syllabus)"

Transcription

1 ประมวลรายว ชา (Course Syllabus) 1.! รห สว ชา ! จ านวนหน วยก ต (Course Credit) 3 หน วยก ต 3.! ช อว ชา (Course Title) เทคโนโลย ส าหร บการจ ดการสารน เทศ 1 4.! คณะ / ภาคว ชา อ กษรศาสตร / บรรณาร กษศาสตร 5.! ภาคการศ กษา ภาคต น 6.! ป การศ กษา ! ช อผ สอน ดวงเนตร วงศ ประท ป อรน ช เศวตร ตนเสถ ยร 8.! เง อนไขรายว ชา - 9. สถานภาพของว ชา ว ชาบ งค บ 10. ช อหล กส ตร สารน เทศศ กษา 11. ว ชาระด บ ปร ญญาตร 12. จ านวนช วโมงท สอน/ส ปดาห 3 ช วโมง 13. เน อหารายว ชา (Course Description) ท กษะในการใช โปรแกรมส าเร จร ปท จ าเป นส าหร บการจ ดการสารน เทศ การค านวณ และการจ ดการฐานข อม ล การใช เทคโนโลย การส อสารสม ยใหม ได แก โปรแกรมการประมวลผลค า 14. ประมวลการเร ยนรายว ชา (Course Outline) 14.1 ว ตถ ประสงค ท วไป / หร อว ตถ ประสงค เช งพฤต กรรม น ส ตสามารถ 1.! ใช โปรแกรมส าเร จร ปท จ าเป นส าหร บการจ ดการสารน เทศได 2.! ใช เทคโนโลย การส อสารสม ยใหม ได 14.2 เน อหารายว ชาต อส ปดาห โปรแกรมการประมวลผลค า การพ มพ และจ ดร ปแบบเอกสาร ตาราง และคอล มน ว ซาร ด (Wizard) และเทมเพลท (Template) ไปรษณ ย ผนวก (Mail Merge) โปรแกรมการค านวณ การใส ข อม ล การจ ดร ปแบบ และการพ มพ การใช ฟ งก ช นท ส าค ญ

2 การใช ฟ งก ช น IF การใช ฟ งก ช น IF แบบหลายเง อนไข (compound condition) การใช ฟ งก ช น IF แบบหลายๆคร ง (Nested IF) การใช ตารางเปร ยบเท ยบ การหาอ ตราก าวหน า ฐานข อม ล การเร ยงล าด บ การค นหาข อม ล การสร างแผนภ ม การน าเข าและส งออกข อม ล โปรแกรมการจ ดการฐานข อม ล การสร างฐานข อม ล การสร าง Table ประเภทของข อม ล การสร าง Form การสร าง Relationship การสร าง Report การสร าง Queries การใช ส ตรในการค านวณ การสร าง Lookup Wizard การน าเข าและส งออกข อม ล โปรแกรมการน าเสนอ การสร าง และการจ ดการสไลด การจ ดการข อความ และ Bullet ตาราง แผนภ ม องค กร และแผนภ ม ภาพ ว ตถ เส ยง และว ด ท ศน ประกอบ สไลด สร ป และบ นท กย อส าหร บผ บรรยาย เทคน คส าหร บการเปล ยนสไลด ป มท างานและการก าหนดการท างาน และ เทคน คส าหร บการเคล อนไหว ส วนบน - ส วนล างของสไลด และการพ มพ งานท น าเสนอ การน าเสนองานในร ปเว บเพจ การสร างเว บเพจด วยภาษาเอชท เอ มแอล ค าศ พท น าร ส วนประกอบและโครงสร างของภาษา ส วน Head และ Body ตารางรห สส 2

3 การจ ดการโครงสร างของเอกสาร การจ ดร ปแบบข อความ การจ ดการข อความเพ มเต ม การสร างรายการ การสร างตาราง การใส ร ปภาพ การเช อมโยงเอกสาร การก าหนดเฟรม การใช จาวาสคร ปต (JavaScript) และแคสเคดด ง สไตล ช ท (Cascading Style Sheets - CSS) และโฮมเพจฟร บนอ นเทอร เน ต 14.3 ว ธ จ ดการเร ยนการสอน การบรรยายเช งปฏ บ ต การท าแบบฝ กห ด ภาคน พนธ การสอบ 14.4 ส อการสอน เอกสารท เก ยวก บการเร ยนการสอน โปรแกรมส าเร จร ป 14.5 การว ดผลการเร ยน แบบฝ กห ด 30 % ภาคน พนธ (โครงการ) 35 % สอบ 35 % รายช อหน งส ออ านประกอบ ภาษาไทย ก ตต ภ กด ว ฒนะก ล. การใช งาน Microsoft Office 97. กร งเทพฯ: เคท พ คอมพ แอนด คอนซ ลท, จ บประเด น Microsoft PowerPoint 97. แปลโดย ชน นทร เชาวม ตร. กร งเทพฯ: โปรว ช น, ช ยย ทธ ล มลาว ลย. Webmaster ก บการบร หารเว บไซต. กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เคช น, แซ กแมน, สต เฟ น ด บบล ว. ค ม อการใช งาน Microsoft PowerPoint 97. แปลโดย ศ ภเล ศ เกศการ ณก ล และส ว มล จณะว ตร. กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เคช น, น ร ธ อ านวยศ ลป. สร างเว บเพจอย งไร ข ดจ าก ด CGI & Perl เพ อการประย กต ใช งาน: เร ยนร ง าย เข าใจเร ว พร อมปฏ บ ต ได จร ง. กร งเทพฯ: ซ คเซสม เด ย, พงษ ระพ เตชพาหพงษ. Office 97 Visual Guide (9 in 1). กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เคช น, ว นช ย แซ เต ย และส ทธ ช ย ประสานวงศ. สร าง Dynamic Web Pages ด วย JavaScript. กร งเทพฯ: ซอฟท เพรส, วาสนา ไตรพฤฒ ธ ญญา และป ยะ น ม ตยงสก ล. Microsoft Access 97 Step by Step. กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เคช น, 2540.

4 วาสนา ไตรพฤฒ ธ ญญา และป ยะ น ม ตยงสก ล. Microsoft Excel 97 Step by Step. กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เคช น, ว รวรรณ น ลศ ร ส ข. Word 97 สรรสร างเอกสารย คใหม. กร งเทพฯ: ว ศาสตร, สว สด ไกรค ม. การออกแบบเว บกราฟ กด วย HTML 4.0 ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพฯ: เดอะไลบราร พ บบล ช ง, ภาษาอ งกฤษ Aitken, Peter. Microsoft Office 97 Professional 6 in 1. Indianapolis, IN: Que, Arms, William Y. Digital Libraries. Cambridge, MA: The MIT Press, "Cascading Style Sheets Home Page." [Online]. Available: Retrieved: February 1, Cooke, Alison. A Guide to Finding Quality Information on the Internet: Selection and Evaluation Strategies. London: Library Association Publishing, Lemay, Laura. Sams Teach Yourself: Web Publishing with HTML and XHTML in 21 Days. 3 rd ed. Indianapolis, IN: Sams, Metz, Ray E., and Junion-Metz, Gail. Using the World Wide Web and Creating Home Pages: A How-to-Do-It Manual for Libraries. New York: Neal Schuman Publishers, Microsoft Excel 97 Step by Step. Redmond, WA: Microsoft Press, Microsoft Access 97 Step by Step. Redmond, WA : Microsoft Press, Microsoft Word 97 Step by Step. Redmond, WA: Microsoft Press, Musciano, Chuck, and Kennedy, Bill. HTML and XHTML: The Definitive Guide. 4 th ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, Niederst, Jennifer. Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, Graphics, and Beyond. Sebastopol, CA: O'Reilly, Powell, Thomas A., and Whitworth, Dan. HTML Programmer's Reference. 2 nd ed. New York: Osborne/McGraw-Hill, Prague, Cary N., and Irwin, Michael R. Access 97 Bible. Foster City, CA: IDG Books Worldwide, Savola, Tom and others. Using HTML. 2 nd ed. Indianapolis, IN: Que, Viescas, John L. Running Microsoft Access 97. Redmond, Wash.: Microsoft Press, !การประเม นผลการเร ยนการสอน 16.1! ใช แบบประเม นการสอนจาก 12 ร ปแบบของมหาว ทยาล ย แบบการประเม นการสอนท ใช ค อ แบบสอบถาม กส.3 แบบ 11 การสอนแบบบรรยายเช งปฏ บ ต

5 การว ดผล 5 1. แบบฝ กห ด 30 คะแนน 1.1 ส งแบบฝ กห ด Microsoft Word 5 คะแนน 1.2 ส งแบบฝ กห ด Microsoft Excel 10 คะแนน 1.3 ส งแบบฝ กห ด Microsoft Access 5 คะแนน 1.4 ส งแบบฝ กห ด Microsoft PowerPoint 10 คะแนน 2. ภาคน พนธ (โครงการ) 35 คะแนน 2.1 โปรแกรม Microsoft Word 5 คะแนน 2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 5 คะแนน 2.3 โปรแกรม Microsoft Access 15 คะแนน 2.4 Home Page 10 คะแนน ให น ส ตเล อกท าโครงการประย กต ใช เทคโนโลย ในการจ ดการสารน เทศในงานของห องสม ด ศ นย สารน เทศ หร อ หน วยงานต าง ๆ โดยใช โปรแกรม ได แก โปรแกรมประมวลค า ตารางค านวณ การจ ดการฐานข อม ล รวมท งจ ดท า Homepage ส าหร บงานน น ๆ ก าหนดส ง ภายในว นศ กร ท 26 ก.ย เวลา น. 3. สอบปลายภาค 35 คะแนน สอบ ว นเสาร ท 20 ก.ย เวลา น.

6 6 ก าหนดการเร ยน กล ม 1 ว นพฤห สบด เวลา น. ห อง 203 / อาคารบรมราชก มาร (ศ นย คอมฯ) กล ม 2 ว นศ กร เวลา น. ห อง 203 / 4 คร งท ว น ห วข อ / ก จกรรม ม.ย. 46, 6 ม.ย ม.ย. 46, 13 ม.ย ม.ย. 46, 20 ม.ย ม.ย. 46, 27 ม.ย ก.ค. 46, 4 ก.ค ก.ค. 46, 11 ก.ค ก.ค. 46, 18 ก.ค ก.ค. 46, 25 ก.ค ก.ค. 46, 1 ส.ค ส.ค. 46, 8 ส.ค ส.ค. 46, 15 ส.ค ส.ค. 46, 22 ส.ค ส.ค. 46, 29 ส.ค ก.ย. 46, 5 ก.ย ก.ย. 46, 12 ก.ย ก.ย. 46, 19 ก.ย. 46 ว นเสาร ท 20 ก.ย. 46 แนะน ารายว ชา และทบทวนความร ท จ าเป น (การบ าน ก าหนดโครงการ และช อผ ร วมโครงการ ก าหนดส ง 12 ม.ย. 46, 13 ม.ย. 46) โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Word (การบ าน Microsoft Word ก าหนดส ง 26 ม.ย. 46, 27 ม.ย. 46) โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel หย ดงานพระราชทานปร ญญาบ ตร โปรแกรม Microsoft Excel (การบ าน Microsoft Excel ก าหนดส ง 31 ก.ค. 46, 1 ส.ค. 46) สอบกลางภาค การออกแบบฐานข อม ล และโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access (การบ าน Microsoft Access ก าหนดส ง 21 ส.ค. 46, 22 ส.ค. 46) โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรแกรม Microsoft PowerPoint (การบ าน Microsoft PowerPoint ก าหนดส ง 4 ก.ย. 46, 5 ก.ย. 46) การสร าง Homepage การสร าง Homepage การสร าง Homepage สอบ ( น.) ก าหนดส งภาคน พนธ (โครงการ) ภายในว นศ กร ท 26 ก.ย เวลา น.

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010

17 พ.ค.56 ส วนประกอบของโปรแกรม Word 2010 โครงการอบรมหล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพฉบ บม อโปรด วย Microsoft Office 2010 ร น 1 ว นท 17-19 พฤษภาคม 2556 เวลา ศ นย ว ทยบร การ จ.ส ราษฎร ธาน มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

More information

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ

คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ คอมพ วเตอร เพ อการอาช พ Computer at Work รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กรมอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ เลขรห สมาตรฐานสากลประจ าหน งส อ ISBN 974-695-494-6

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 0 1 ข อม ลท 0วไป I มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช 0อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาคร เอท ฟม เด ยเทคโนโลย 1. รห สและช 0อรายว ชา CMT 120 ภาพด จ ท ล (Digital Imagery) หมวดท

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1. รห สและช

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3)

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) ปร บปร งคร งท : 00 หน า: 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นกร งเทพคร สตศาสนศาสตร หล กส ตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา เทวว ทยา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TCOM3101 คอมพ วเตอร เบ องต น (Introduction

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ช องานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช. 1/1 และ 1/2 แผนกว ชาการบ ญช ช อผ ว จ ย นายจารส นทร จ นทร อ าพล ความเป นมาและความสาค ญของป

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

-186- หน วยการเร ยนท 08

-186- หน วยการเร ยนท 08 -86- หน วยการเร ยนท 08 0ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมน าเสนองาน สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน ( Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช งาน

More information

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยคณะภาคว ชา มหาว ทยาล ยร งส ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น ---------------------------------

(สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- (สาเนา) ประกาศ คณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง ร บสม ครล กจ างช วคราว ด วยเง นงบประมาณแผ นด น --------------------------------- ด วยคณะการจ ดการส งแวดล อม มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม

More information

แก ป ญหาผ เร ยนท ม ท กษะการใช โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซลล ระด บพ นฐาน โดยเพ ม ท กษะการเข ยนโปรแกรม VBA เปร ยบเท ยบคะแนนก อนเร ยน และหล งเร ยน

แก ป ญหาผ เร ยนท ม ท กษะการใช โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซลล ระด บพ นฐาน โดยเพ ม ท กษะการเข ยนโปรแกรม VBA เปร ยบเท ยบคะแนนก อนเร ยน และหล งเร ยน แก ป ญหาผ เร ยนท ม ท กษะการใช โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซลล ระด บพ นฐาน โดยเพ ม ท กษะการเข ยนโปรแกรม VBA เปร ยบเท ยบคะแนนก อนเร ยน และหล งเร ยน รายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ รห สว ชา 3204-2306 ผ เร ยนระด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information