การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา"

Transcription

1 การละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา *ส วนหน งจาก หล กส ตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเพ อการศ กษาส าหร บคร โดย ส ว ฒน ธรรมส นทร สถานศ กษาส วนใหญ ในป จจ บ นแม ว าจะเร มให ความสนใจต อป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ก นอย างจร งจ ง แต จากสภาพความเป นจร ง พบว า คร บ คลากรทางการศ กษา รวมถ งน กเร ยน น กศ กษา ย งขาดความเข าใจ ในส ทธ ของการไฟล ข อม ลม ลต ม เด ยต างๆโดยเฉพาะการใช โปรแกรมหร อต วซอฟท แวร ท ม อย ภายใน เคร องคอมพ วเตอร ของหน วยงานสถานศ กษาท ม อย ว าถ กต องล ขส ทธ หร อไม ป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา ตามกฎหมาย การร บผ ดชอบต อการละเม ดส ทธ ในโปรแกรมหร อซอฟท แวร ด งกล าวจะตกเป นของผ ครอบครองการใช งานในเคร องคอมพ วเตอร น นๆรวมถ งผ บร หารสถานศ กษาแห งน นด วย ล ขส ทธ ในท น ม อย 3 ล กษณะ อ นได แก 1. ล ขส ทธ ในต วโปรแกรมหร อ ซอฟท แวร ท ต ดต งในเคร องคอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร สถานศ กษา 2. ล ขส ทธ ของผลงานทางว ชาการของคร น กการศ กษา สถานศ กษาและบ คคลด านอ นๆ 3. ล ขส ทธ ผลงานส อร ปแบบต างๆท น าเข ามาไว ในเคร องคอมพ วเตอร ของสถานศ กษาอาท ไฟล เพลง ไฟล ว ด ท ศน หร อม ลต ม เด ยในร ปแบบต างๆท จ ดประสงค หล กผ สร างท าไว เพ อเช งพาณ ชย

2 ป จจ บ นพบว าสถานศ กษาม ศ กยภาพในการจ ดการศ กษาม ห องคอมพ วเตอร เพ อสน บสน นการเร ยนร ม โปรแกรมส าหร บใช ด าเน นก จกรรมทางการศ กษาท หลากหลาย แต สถานศ กษาส วนใหญ ไม ได ตระหน ก ถ งส ทธ ท ม ในโปรแกรมหร อซอฟท แวร เหล าน นซ งพบว า โปรแกรมหร อซอฟท แวร ท ม อย น นเป น โปรแกรมซอฟท แวร ผ ดกฎหมาย ละเม ดล ขส ทธ แทบท งส น นอกจากน การพ ฒนาโครงข ายของ สถานศ กษา เพ อใช ในการจ ดการเร ยนการสอน แต ในเวลาเด ยวก นก พบว าช องทางส าหร บการร บส ง ส ญญาณ (Bandwidth) ของสถานศ กษาน นอาจถ กน าไปใช ในทางท ผ ดโดยอาจเป นแหล งท เก บข อม ลส อ ละเม ดส ทธ และละเม ดล ขส ทธ ต างๆ (อาท ผลงานทางว ชาการต างๆ ไฟล เพลง ไฟล ว ด ท ศน ร ปภาพ ท ม จ ดประสงค ในเช งพาณ ชย โปรแกรมหร อ ซอฟท แวร ต างๆ) และอาจเป นเคร อข ายออนไลน ท เป นต นทาง ในการป อนหร อค ดลอกข อม ลให แก ผ ดาวน โหลดท วโล การใช ไฟล ร วมก นอย างผ ดกฎหมาย (illegal file-sharing) อาจก อให เก ดความเส ยหายแก เคร อข ายคอมพ วเตอร อ นเน องมาจากการได ร บไวร ส คอมพ วเตอร การจารกรรมข อม ล และการค กคามความปลอดภ ยทางข อม ลของสถานศ กษาด วย การละเม ดล ขส ทธ ด งกล าวท งคร ผ สอน ผ เร ยน ของหน วยงานสถานศ กษาต องถ กไต สวนทางกฎหมายซ ง ถ อได ว าการกระท าความผ ด รวมถ งหน วยงานสถานศ กษาอาจต องร วมร บผ ดชอบจากผลของการกระท า ด งกล าวด วยเช นก น ตามหล กการแล วสถาบ นการศ กษาม หน าท ในการสร างท ศนคต ของน กศ กษาท ม ต อเร องล ขส ทธ ซ งก ม ข นตอนมาก มายท สถาบ นการศ กษาสามารถท าได และควรกระท าเพ อเป นการป องก นหร อเฝ าระว ง พฤต กรรมการละเม ดล ขส ทธ ซ งเก ยวโยงถ งป ญหาด านความปลอดภ ยต อเคร อข าย รวมถ งการส อสารการ ท าความเข าใจและให ความร แก น กศ กษา และบ คคลากรท เก ยวข องรวมท ง การเฝ าระว งเพ อให สภาวะ ออนไลน ม ความปลอดภ ย และการใช เคร องม อป องก นทางเทคโนโลย อย างม ประส ทธ ภาพ การว เคราะห ป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา ป จจ ยหล กท พบในหน วยงานสถานศ กษา ส วนใหญ มาจากการใช งานซอฟท แวร เถ อนการเข าถ งข อม ล ออนไลน แล วน าไปแสวงหาผลประโยชน ท งส วนตนเอง และทางการค าไม ว าจะเป นผลงานทางว ชาการ ส อม ลต ม เด ย จ าพวกเพลง ว ด ท ศน ท ม ผ น ามาวางไว บนเคร อข าย ป ญหาเหล าน มาจากการขาด งบประมาณด านการซ อซอฟท แวร ขาดการให ความร ด านส ทธ ในซอฟท แวร โปรแกรมคอมพ วเตอร ต างๆ หร อส ทธ ของการใช ส อม ลต ม เด ย เพราะผ ใช ในหน วยงาน สถานศ กษาต างไม ได ร บร ว า โปรแกรมการใช

3 งานท ม อย ในเคร องของหน วยงานสถานศ กษาน นถ กกฎหมายหร อไม บางรายไม เข าใจถ งส ทธ การ ครอบครองของซอฟท แวร ท ส าค ญเป นความเคยช นในการซ อเคร องคอมพ วเตอร แต ละเคร องต างเข าใจว า เม อซ อเคร องคอมพ วเตอร ก จะได โปรแกรมต างๆ ต ดมาด วย ด งน น หน วยงานสถานศ กษา จ าเป นต องม การให ความร และให เก ดการตระหน กของการใช งานคอมพ วเตอร รวมถ งส ทธ ต างๆท ผ ใช งานจ าเป นต อง ร บทราบ แนวทางการแก ไขป ญหาการละเม ดล ขส ทธ ในสถานศ กษา หน วยงานทางการศ กษา บ คลากรในองค กร ต องร วมก นศ กษา วางแผนและด าเน นการ 1. จ ดแผนการพ ฒนา การปร บปร ง การใช โปรแกรมหร อซอฟท แวร ล ขส ทธ โดยการส ารวจความต องการในหน วยงานถ งความจ าเป นในการใช โปรแกรมท าการตรวจสอบเคร อง คอมพ วเตอร เพ อปลดโปรแกรมหร อซอฟท แวร ท ไม จ าเป นต อการใช งานออกจากระบบ 2.จ ดงบประมาณเพ อจ ดซ อโปรแกรมหร อซอฟท แวร น ามาต ดต ง ซ งงบประมาณด งกล าวต องใช เป นจ านวนมาก ไม อาจเสร จส นในท นท ในป หน งได จ งต องด าเน นการเป น ช วงเวลาโดยอาจจะต งเป นแผนระยะยาว 3-5 ป 3. การให ความร การส อสารท าความเข าใจ รวมถ งข อกฎหมายก าหนดนโยบายด านล ขส ทธ ท เหมาะสม เร งร ดการให ความร แก คร ผ สอนและผ เร ยนให เข าใจว าการใช โปรแกรมหร อซอฟท แวร ท น ามาจากแหล ง อ น ไม ได เป นผ ถ อครองส ทธ จ งไม ม ส ทธ ในการใช รวมถ งค ดลอกและการถ ายโอนข อม ล งาน หร อ ไฟล เพลง ไฟล ว ด โอ ไฟล ม ลต ม เด ยต างๆ หร องานท สร างสรรค ของบ คคลอ นๆโดยไม ได ร บอน ญาตถ อเป น การละเม ดล ขส ทธ และผ ดกฎหมาย 4. ก าหนดแนวปฏ บ ต เพ อความปลอดภ ยของเคร อข ายให เป นมาตรการของสถานศ กษา ม คณะท างานเพ อท าการตรวจสอบส งท อย ในคอมพ วเตอร และลบเน อหาหร อข อม ลท ละเม ดล ขส ทธ ออก นอกจากกรณ ท สถาบ นการศ กษา ต องตรวจสอบระบบคอมพ วเตอร ของสถานศ กษาเพ อแก ไขและ ป องก นป ญหาเร องการละเม ดล ขส ทธ อาท การใช โปรแกรมหร อซอฟแวร ท ไม ถ กต องตามกฎหมาย ไฟล เพลง ไฟล ว ด โอ ไฟล ม ลต ม เด ยต างๆ และงานสร างสรรค ประเภทอ นๆท ม ล ขส ทธ ไว ในรายการเพ อท ต อง ท าการตรวจสอบอ กด วย โดยปกต แล ว เจ าของล ขส ทธ ในงานส งบ นท กเส ยงท ม การจ าหน ายในป จจ บ น อาท เช น เทป, ซ ด, ด ว ด รวมถ ง การอน ญาตให ดาวน โหลดผ านระบบออนไลน ไม เคยอน ญาตให ม การค ดลอกส าเนาเพลง, ไม เคย อน ญาตให ม การจ ดเก บข อม ลบนเคร อข ายออนไลน และไม เคยอน ญาตให ม การแจกจ ายเพลงอ นม ล ขส ทธ เหล าน นทางอ นเทอร เน ต ยกเว นจะด าเน นการโดยผ านผ ให บร การทางดนตร หร อเส ยงเพลงท ได ร บการร บรองโดยถ กต องตามกฎหมายหร อภายใต ส ญญาข อตกลงท ช ดเจนจากเจ าของล ขส ทธ

4 ด งน น... การท าซ าเพ อส วนต ว การใช งานเพ อการศ กษา การใช งานตามข อยกเว นของกฎหมาย การท าส าเนาเพ อการทดลองใช หร อข ออ างอ นใดด งกล าว ไม ได ม ความหมายว าเป นการอน ญาตให ม การจ ดเก บหร อส งต อเพลง หร อข อม ลในส งบ นท กเส ยงท จ ดท าเพ อจ าหน ายในทางการค าผ านระบบ ห องสม ด หร อผ านเคร อข ายของสถานศ กษาใดๆ 5. ศ กษาแนวทางการน าเทคโนโลย เพ อควบค มการใช ไฟล ข อม ลร วมก น (FILE-SHARING) ป จจ บ นได ม เทคโนโลย ใหม ๆท ออกมาจ าหน ายเพ อว ตถ ประสงค ในการจ ดการหร อป องก นพฤต กรรม การใช ไฟล ข อม ลร วมก นท ผ ดกฎหมายอย างม ประส ทธ ภาพโดยเฉพาะ การป องก นการใช โปรแกรมการ แลกเปล ยนไฟล โดยตรงโดยไม ผ านเซ ร ฟเวอร กลาง (P2P) ซ งไม ได ร บอน ญาตการจ าก ดการต ดต ง ซอฟแวร และก จกรรมการใช ไฟล ร วมก นท ไม ได ร บอน ญาตหร อไม ถ กต องบนระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ของมหาว ทยาล ยน น เป นแนวทางง าย ๆแนวทางหน งในการลดป ญหาด านล ขส ทธ และ ความปลอดภ ย หย ดการละเม ดล ขส ทธ ในวงกว างก อนท จะเก ดการละเม ดข น การละเม ดล ขส ทธ ซอฟต แวร ค อการค ดลอกหร อแจกจ ายซอฟต แวร ล ขส ทธ โดยไม ได ร บอน ญาตซ ง สามารถกระท าได ด วยการค ดลอก ดาวน โหลด แลกเปล ยน ขายหร อต ดต งหลายส าเนาไว ในคอมพ วเตอร ส วนต วหร อท ท างาน ส งท ผ คนจ านวนมากไม ได ตระหน กหร อคาดค ดค อเม อค ณซ อซอฟต แวร จะ หมายถ งค ณก าล งซ อใบอน ญาตเพ อใช ซอฟต แวร ไม ใช การซ อซอฟต แวร จร ง ใบอน ญาตจะบอกให ผ ซ อ ทราบถ งจ านวนคร งท ค ณสามารถต ดต งซอฟต แวร ได ด งน นจ งม ความส าค ญมากท จะต องอ านหากผ ซ อ ค ดลอกซอฟต แวร มากกว าท ใบอน ญาตก าหนด น นหมายถ งผ ซ อก าล งท าผ ดกฎหมาย ป จจ บ นพบว า อ ตราการละเม ดส ทธ ไม ว าจะเป นส วนบ คคล การล วงละเม ดไปย งองค กรท งภาคร ฐและ เอกชน ม อ ตราแนวโน มส งข นอย างต อเน องแม ว าใน 20 อ นด บของประเทศท วโลกของป 2554 ย งคงไม แตกต างไปจากป 2553 ซ งย งไม ปรากฏม ประเทศไทยก ตาม แต จากการประเม นเฉพาะการละเม ดล ขส ทธ ทางด านซอฟท แวร อย างเด ยวโดย BSA* ประเทศไทยก อย ในล าด บต นๆของธ รก จซอฟท แวร เถ อน นอกจากน การบ กร กเข าเคร อข ายของภาคร ฐและเอกชน เร มม การเข าถ งระบบอย างต อเน อง ท าให หน วยงาน ท งราชการต องให ความส าค ญต อภ ยร ายในด านน โดยก าหนดลงในเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ว าด วยส วนราชการจะต องม ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ นด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งได ด าเน นการให ส วนราชการท กหน วยงานในส งก ดของท กกระทรวงได จ ดท าแผนส ารอง ภาวะฉ กเฉ นด านระบบเทคโนโลย สารสนเทศเป นประจ าท กป อย างต อเน อง

5 หมายเหต BSA : กล มพ นธม ตรธ รก จซอฟต แวร (บ เอสเอ) เป นสมาคมเพ อการค าท ไม หว งผลก าไร จ ดต งข นเพ อม ง ส เป าหมายของอ ตสาหกรรมซอฟต แวร และพ นธม ตรด านฮาร ดแวร เป นองค กรระด บแนวหน าท ท มเทเพ อ ส งเสร มโลกด จ ต ลท ปลอดภ ยและถ กกฎหมาย บ เอสเอ ม ส าน กงานใหญ ในกร งวอช งต นด ซ ด าเน นงานใน ประเทศต างๆ กว า 80 แห ง และม เจ าหน าท ในส าน กงาน 11 แห งท วโลก: บร สเซลส ลอนดอน ม วน ค ป กก ง เดล จาการ ตา ก วลาล มเปอร ไทเป โตเก ยว ส งคโปร และเซาเปาโล สมาช กของ บ เอสเอ ภารก จท วโลกของ บ เอสเอ ค อ การส งเสร มสภาวะการท างานเช งกฎหมายในระยะยาว ซ งอ ตสาหกรรมจะ สามารถเต บโต และม ความเป นเอกภาพให แก สมาช กท วโลก โปรแกรมของ บ เอสเอ ส งเสร มนว ตกรรม การเต บโต และการตลาดท ม การแข งข นส าหร บซอฟต แวร เช งพาณ ชย และเทคโนโลย ท เก ยวข อง สมาช ก ของ บ เอสเอ ม ความเช อม นในอนาคตของอ ตสาหกรรม แต เช อว าอนาคตน นไม ได เก ดข นได ง ายๆ ด งน น ส งส าค ญ ค อบร ษ ทต างๆ จะต องร วมม อก นเพ อร บม อก บป ญหาท ม ผลเส ยต อนว ตกรรม ศ กษาเพ มเต มท

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ รายงานว จ ย การบร หารโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ Information Technology Project Management คณะสถ ต ประย กต ต ลาคม ๒๕๕๑ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ๑๑๘ ถนนเสร ไทย คลองจ น บางกะป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท

เอกสารสอบราคาซ อ เลขท -1- เอกสารสอบราคาซ อ เลขท 002/2556 โปรแกรมส าเร จร ป 1 รายการ ได แก Microsoft Office Standard 2013 GOL จ านวน 60 ช ด ตามประกาศส าน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ลงว นท 12 ก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information