คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

Size: px
Start display at page:

Download "คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554"

Transcription

1 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA : Public Management Quality Award) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นค ม อของ Webmaster เว บไซต แมงม ม เคร อข าย ความค ด พ นธม ตรความร ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ในการพ ฒนาเว บไซต ซ งจะเป นเวท ท สาค ญเวท หน งในการแลกเปล ยนความร ในองค กร จ งหว งเป นอย างย งว า Webmaster ท กท านท ได เร ยนร จากการประช มปฏ บ ต การคร งน จะเป น Webmaster ท ทรงพล งและดาเน นการส งเสร ม สน บสน นให เก ดการจ ดการความร อย างกว างขวางในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอขอบค ณ ค ณอ ษฎา อ นต ะ ผ ซ งพ ฒนาโปรแกรม MAXSITE และ อ.ช ดสกร พ ก ลทอง ผ พ ฒนาโปรแกรมAtomymaxsite ซ งท มงานของส าน กงานคณะกรรมการการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ได นาโปรแกรมน มาด ดแปลงและประย กต ใช ขอขอบค ณคณะทางานและผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท จะช วยดารงร กษาและเผยแพร ความร เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

2 2 สารบ ญ เร อง หน า การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 3 การแก ไข ตกแต ง logo เว บไซต 6 แมงม มเสนอหน า (โครงสร างเว บไซต ) 24 การจ ดการสมาช กเว บไซต 27 การจ ดการ เก ยวก บแมงม ม 33 การจ ดการภาพก จกรรม 36 การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ 38 การจ ดการ ไฟล ดาวน โหลด 45 การจ ดการ ข มความร 51 การจ ดการเคร องม อในการจ ดการข อความ 57 การจ ดการเมน ล งค 60 การจ ดการ KMTEAM 65 การจ ดการปฏ ท นก จกรรม 68 การจ ดการภ ม ป ญญาท องถ น 73 คณะทางาน 76

3 3 การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 1.5A KMOBECMAXSITE เป นระบบจ ดการเน อหา ท เร ยกว า CMS (Content Management System) ม ล กษณะเป นช ดของระบบซอฟต แวร คอมพ วเตอร ท พ ฒนาข นใช เพ อจ ดระเบ ยบ และส งเสร มการทางานในหม คณะ ให สามารถสร างเอกสาร หร อเน อหาสาระอ นๆ เพ อจ ดม งหมายในการเผยแพร และแลกเปล ยนความร ในการทางาน ได โดยง าย ม ล กษณะเป น เว บแอพพล เคช น(Web Application) ซ งใช จ ดการเว บไซต และเน อหาบนเว บไซต พ ฒนาข นโดยใช พ นฐานของภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor ) ทางานร วมก บฐานข อม ลในล กษณะท สคร ปต ทางานบนฝ งเซ ร ฟเวอร (Server-side Scripting) ม ล กษณะเด นค อ ไฟล ของระบบม ขนาดไม ใหญ มาก และ ม รายการเมน เป นภาษาไทย เพ อให ผ ใช สามารถนาไปใช งานได ง าย พ ฒนามาจาก CMS Maxsite ความต องการของระบบ ระบบปฏ บ ต การ Windows/Linux (หากเป นระบบปฏ บ ต การ Windows แนะน า WindowsNT/ 2000 / XP / 2003) ซอฟต แวร เว บเซ ร ฟเวอร ช น Microsoft IIS, Apace ฯลฯ ต ดต ง PHP เวอร ช น 4.0 ข นไป ต ดต งฐานข อม ล MySQL เวอร ช น 3.0 ข นไป การต ดต ง 1. อ พโหลดไฟล ท งหมดลงใน Server ด วยโปรแกรม ftp 2. ทาการ chmod โฟลเดอร เหล าน เป น 777 รวมถ งไฟล ต างๆในโฟลเดอร ด วย mangmoom mangmoom/kmobec/mangmoom.html mangmoom/kmobec/menu1.html menu1 adminicon calendardata gallery_pic images/personnel modules/couter modules/couter/couter.txt modules/smiletag/data newsdata newsicon UserFiles usericon pagedata pageicon research

4 4 researchicon researchdata research.dat download downloadicon downloaddata download.dat includes/config.in.php 3. โฟลเดอร UserFiles ต องอย ใน root www เท าน น 4. เป ดเว บไซต บของท านท เก บ Kmobecmaxsite/install/ 5. กรอกข อม ลให ครบถ วน แล วกดป ม ต ดต ง km ช อฐานข อม ล ช อผ ใช ฐานข อม ล รห สการเข าใช ฐานข อม ล ช อเว บไซด (ไทย) คาอธ บายท ายเว บ 3 บรรท ด 6. ทาการทดสอบโดยเข าระบบ ในฐานะ admin ผ านเมน ผ ด แลระบบ username : admin password : admin

5 7.เม อเข าส ระบบในนามผ ด ระบบ ปรากฏหน าจ ดการเว บไซด ประกอบด วยเมน ต างๆด งน 5

6 6 การตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ช อไฟล logo.gif ขนาด 778 x 200 pixels ท อย ของภาพ โฟลเดอร imges/ ข นตอนการการตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ม ข นตอนด งน การกาหนดขนาดของภาพ 1. เป ดโปรแกรม GIMP ซ งเป นโปรแกรมสาหร บการตกแต งภาพ โดยการด บเบ ลคล ก ไอคอนบนหน าจอเดสทอบ หร อจากแถบคาส งโปรแกรม จะพบหน าต าง ด งภาพต อไปน 2. คล ก File > New เพ อสร างไฟล ภาพใหม 3. กาหนดขนาดความกว าง x ยาว ให ม ขนาด 778 x 200 pixels ตามภาพต อไปน แล วคล ก OK

7 7 4. จากข นตอนท แล วจะพบหน าต างการท างานด งภาพต อไปน การเพ มต วหน งส อ คล กท ไอคอน Text tool บนช ดแถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ แล วคล กเมาส บนพ นท ทางาน ต อจากน นจ งพ มพ ข อความลงในช องสาหร บพ มพ ข อความในขณะท พ มพ ข อความ สามารถเล อกร ปแบบ ของฟอนต ได โดยคล กท ไอคอนฟอนต เล อกร ปแบบของฟอนต ตามต องการ และเล อกขนาดของฟอนต ได ตามต องการ เม อได ข อความตามต องการแล วคล กป ม close เพ อป ดหน าต างการพ มพ

8 8 การซ อนภาพ ในกรณ ท ต องการต ดภาพจากภาพอ นมาใช ในการตกแต งสามารถทาได โดยการเป ดภาพอ นข นมาอ กภาพ แล วใช เคร องม อกรรไกรต ดภาพแล วค ดลอกมาวางบนช นงานแล วตกแต งให ม ขนาดตามต องการ ข นตอนม ด งต อไปน 1. เป ดไฟล ภาพท ม อย แล ว โดยคล ก File > Open 2. เล อกภาพท ต องการเป ด เม อพบภาพตามท ต องการแล วคล ก Open 3. คล กเล อกเคร องม อ free select ท แถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ

9 9 4. คล กเล อกส วนท ต องการค ดลอกโดยการคล กต อๆก นจนครอบคล มส วนท ต องการค ดลอก ในล กษณะ พ นท ป ด โปรแกรมจะแสดงเส นประครอบคล มส วนท เล อก 5. คล ก Edit > Copy เพ อค ดลอกส วนท เล อกไว ในหน วยความจา

10 10 6. คล กท กรอบการทางานของภาพท ต องการทาห วเว บไซต แล วคล ก Edit > Paste as > New Layer เพ อนาส วนของภาพท ต ดไว มาวางเป นช นใหม 7. ปร บขนาดของภาพโดยคล กเคร องม อ Scale tool 8. หล งจากเล อกเคร องม อ Scale tool แล ว ต อจากน นให คล กท ภาพท ต องการปร บย อฝขยายให เหมาะสมสวยงาม จะพบหน าต างด งน เพ อให ส ดส วนของภาพคงท ให คล กป มตร งส ดส วนของภาพ ทาการย อภาพจนได ขนาดตามต องการแล ว คล กป ม Scale

11 11 โปรแกรม GIMP เป นโปรแกรมสาหร บตกแต งภาพท ม การท างานโดยใช ช นของช นงานท ผ ใช งานสามารถ เพ มช นของงานและสามารถเคล อนย ายช นงานได เพ อให ได งานตามท ต องการ ข นตอนการสร างช นของงานใหม ทา ได โดยคล ก Layer > New Layer. ผ ใช งานสามารถตกแต งในแต ละช นงานได โดยไม ม ผลกระทบต อช นอ นๆ หล งจากพ มพ ข อความและแทรกภาพตามท ต องการแล วสามารถเคล อนย ายภาพหร อข อความบนช นต างๆ ได โดยใช ไอคอน Move บนแถบเคร องม อตกแต งภาพ ภายใต เคร องม อ Move จะม ต วเลล อก 2 ต วเล อก ค อ Pick a layer or guide และ Move the active layer ให เล อก Move the active layer เพ อ เคล อนย ายช นของภาพ ซ งให ความสะดวกในการท างานแบบช น (Layer) มากกว า ในการเคล อนย ายภาพหร อ ส วนประกอบของภาพบนช นของงาน

12 12 การบ นท กไฟล ภาพ เม อย ายข อความ ปร บขนาดขององค ประกอบภาพตามท ต องการแล วในการบ นท กเพ อน าภาพท ได ทาการ ตกแต งจนเป นท พอใจแล วเพ อนามาใช ประกอบห วเว บไซต ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล ก File > Save As.. 2. ต งช อไฟล โดยพ มพ logo.gif ลงในช อง Name: ด งภาพ แล วคล กป ม Save 3. คล ก Export

13 13 4. คล ก Save จากข นตอนท ผ านมาจะได ภาพสาหร บประกอบห วเว บไซต นาไปเก บไว ท โฟลเดอร images บนเซ ร ฟเวอร

14 การตกแต งภาพด วย Photoscape การตกแต งภาพด วย Photoscape สาหร บประกอบเว บไซต นาเสนอในห วข อต อไปน การตกแต งภาพเบ องต น การตกแต งภาพเบ องต นด วยโปรแกรม Photoscape ในท น เสนอในห วข อ เพ มค าบรรยายบนภาพ และ การต ดภาพเฉพาะส วนท ต องการ (Crop) การเพ มคาบรรยาย 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กท ไอคอน Editor คล กแท บ Object แล วคล กเคร องม อ Text

15 15 3. หล งจากคล กเคร องม อ Text จะม หน าต างสาหร บพ มพ ข อความปรากฏให เห น พ มพ ข อความตาม ต องการ พร อมท งเล อกร ปแบบของต วอ กษร ส ต วอ กษร และขนาดของต วอ กษร เม อเสร จเร ยบร อยแล วคล กป ม OK 4. หล งจากเพ มคาบรรยายบนภาพแล วทาการบ นท กเป นไฟล ภาพสาหร บนาไปใช งาน โดยคล กป ม Save 5. หน าต างต วเล อกสาหร บการ Save จะแสดงข นมาในท น คล กป ม Save เพ อเก บภาพในช อเด ม โดยท ภาพเด มจะถ กย ายไปเก บไว ท โฟลเดอร Originals ท โปรแกรมจะสร างให ใหม ในโฟลเดอร เก บภาพเด ม

16 16 6. เล อกระด บค ณภาพของไฟล ภาพท แก ไขแล วโดยการเล อนแถบเล อนด งภาพ ในท น เล อกแบบ High Quality แล วคล กป ม OK การต ดภาพ (Crop) การนาภาพมาใช ประกอบเน อหาบนเว บไซต บางคร งอาจจะต องม การค ดเล อกบางส วนของภาพมานาเสนอ การต ดภาพม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกภาพท ต องการต ด แล วคล กเล อกแท บ Crop 2.

17 17 2. คล กเมาส ค างลงบนร ปแล วเล อกส วนของภาพท ต องการ เม อได พ นท ของภาพตามท ต องการแล ว คล ก ป ม Crop หร ออาจใช ว ธ ด บเบ ลคล กบนภาพเพ อต ดภาพ 3. ภาพท ถ กต ดแล ว สามารถ Save เพ อนาไปใช งานได

18 18 การย อขนาดของภาพ การแสดงภาพบนเว บไซต ขนาดของภาพม ส วนส มพ นธ เก ยวเน องไปถ งความเร วในการแสดงผลของ เว บไซต การใช ภาพท ม ขนาดใหญ เก นไปจะทาให เว บไซต น นม การแสดงผลท ช าลงได การย อขนาดของไฟล ด วย โปรแกรม Photoscape สามารถทาได หลายๆไฟล พร อมก น ตามข นตอนต อไปน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กเล อก Batch Editor 3. เล อกโฟลเดอร ท เก บภาพท ต องการย อขนาด แล วคล กเมาส ค างท ภาพ ลากมาวางลงบนหน าต างการ ทางานส วนกลางของโปรแกรม 4.

19 19 3. คล กเล อกร ปแบบของการปร บลดขนาด บนแถบเคร องม อด านขวาของหน าต างโปรแกรม 4. เล อก ร ปแบบของการย อภาพ ในท น เล อกลดขนาดด านท ยาวท ส ดให ม ขนาด 200 pixels ขนาดของภาพท ย อแล วจะแสดงท ด านล างของภาพ ในท น ขนาดจะลดลงเป น 200 x 150 pixels

20 20 5. คล กป ม Convert All 6. คล กเล อกต วเล อกสาหร บเก บภาพท ย อขนาดแล ว ในท น เล อกให โปรแกรมเก บภาพไว ท โฟลเดอร output ท โปรแกรมจะสร างให ใหม แล วคล กป ม Save

21 21 การทาภาพเคล อนไหว (GIF Animation) การนาเสนอภาพในล กษณะภาพเคล อนไหว (GIF Animation) ช วยทาให เว บไซต ม ความน าสนใจ ประหย ดเน อท บนหน าเว บไซต ข นตอนการทาม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วเล อก Animated GIF 2. เล อกร ปภาพท จะใช ในการทาภาพเคล อนไหว ควรเป นภาพท ย อขนาดแล ว เน องจากภาพท ม ขนาด ใหญ จะทาให ม การแสดงผลช า คล กเมาส ค างท ภาพ แล วลากภาพท ต องการใช ไปวางบนหน าต างกลางของโปรแกรม

22 22 3. ภาพท เล อกจ บมาวางบนหน าต างโปรแกรมจะนามาแสดงท ส วนบนของหน าต าง บนหน าต างน สามารถ จ ดลาด บการนาเสนอภาพโดยคล กเมาส ค างท ภาพแล วลากไปวางตามลาด บท ต องการได 4. บนหน าต างแสดงลาด บภาพจะม การแสดงไอคอนร ปแบบของการเปล ยนภาพ หมายเลขลาด บท ของภาพ และเวลาใน การแสดงภาพของแต ละภาพ คล กไอคอน เพ อเปล ยนร ปแบบของการเปล ยนภาพ

23 23 ด บเบ ลคล กท ต วเลขเวลาในการแสดงภาพ กาหนดระยะเวลาในการแสดงภาพได ตามต องการ และสามารถ กาหนดให แสดงเวลาให ก บภาพท งหมดได โดยคล กท ป มต วเล อกด านล าง เม อปร บเปล ยนเวลาตามต องการแล วคล กป ม OK 6. เม อปร บแต งข อกาหนดของการแสดงภาพเคล อนไหวได ตามต องการแล ว คล กป ม Save ท ม มขวาบนของหน าต าง โปรแกรม 7. เล อกโฟลเดอร สาหร บเก บไฟล ต งช อไฟล แล วกดป ม Save

24 24 แมงม มเสนอหน า เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด าเน นการพ ฒนา และบร หารโดยสาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา โดยเร มดาเน นการมาต งแต ป พ.ศ.2548 ใน เบ องต น สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส งเสร มให ม ก จกรรมการจ ดการความร ใน ร ปแบบ พ นท ของการแลกเปล ยนเร ยนร ออนไลน ผ านเว บไซต ช มชนออนไลน การจ ดการความร เคร อข ายส งคม โดยม การสร างเป น แพลนเน ต ช มชนน กจ ดการความร ของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อ ช มชนน กจ ดการความร สพฐ. : ความร จาก โรงเร ยน โดยม การแลกเปล ยน เร ยนร ผ านเร องเล า และบ นท กบล อก น บจนถ งป จ บ นรวมกว า 10,000 บ นท ก โดยท งหมดเป นบ นท กของ คร ผ บร หาร ตลอดจนบ คลากรทางการศ กษา เข ยน เร องราว เร องเล า ท เก ดจากการทางานข นมาบ นท กไว ทาให เก ดบรรยากาศของการแลกเปล ยน เร ยนร แบบออนไลน ต อมาจ งได พ ฒนาเว บไซต การจ ดการความร ข น เพ อเป นเวท ส อสาร แลกเปล ยน ก นเป นการเฉพาะของบ คลากรภายในสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ในระด บประเทศ และส งเสร มให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท กระจาย อย ท วประเทศ พ ฒนาเว บไซต การจ ดการความร ข น เพ อเป นเวท ท ทาหน าล กษณะเด ยวก น ในระด บ เขตพ นท การศ กษา เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา พ ฒนาข นโดยอาศ ยพ นฐานหล กการ ของ CMS (Content Management System) ซ งเป นระบบการจ ดการเน อหาท กาล งเป นน ยม ใน การพ ฒนาเว บไซต เน องจากม ความย ดหย น และสน บสน นการทางานร วมก นของผ ด แลระบบ เว บ มาสเตอร และผ เข าชม โดยท มผ พ ฒนาได เล อกเอา CMS Maxsite1.10 ซ งพ ฒนาข นโดย ค ณอ ษฎา อ นต ะ แห งเว บไซต มาปร บปร งใหม จากเด มซ งเป นระบบ เว บไซต ท วไป ท ม ความย ดหย น สามารถนาไปพ ฒนาเป นเว บไซต ได หลากหลาย ให กลายมาเป น เว บไซต ท สามารถตอบสนอง การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านอ นเทอร เน ต ในบรรยากาศของการจ ดการ ความร ได Homepage ของ เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ถ กจ ดเตร ยมไว สาหร บการแสดงผลท URL : เป นหน าต อนร บ ส าหร บผ เข า เย ยมชม สร างข นจากภาพน งท ได มาจากอ นเทอร เน ต ประกอบก นข นด วยเทคโนโลย การสร าง ภาพเคล อนไหวโดยใช เคร องม อแบบ Rich Internet Applications หร อ RIAs ท ร จ กก นโดยท วไปในช อ Flash ของบร ษ ท Adobe สามารถแสดงผล ได ผ าน Internet Browser ได หลากหลายชน ด

25 25 แนวความค ดเร อง แมงม ม ท เข ามาเก ยวพ นก บ การจ ดการความร ม ท มาจากล กษณะ การเก ยวโยงก นอย าง เป นร ปแบบท ช ดเจน ของใยแมงม ม จ งถ กเล อกใช นามาแสดงออกเป น ส ญล กษณ ของเคร อข ายท ม สายส มพ นธ ของคร ศ กษาน เทศก ผ บร หาร ผ ปกครอง ตลอดจนผ ท เก ยวข องและเห นความส าค ญของการศ กษา อ นเก ดจากม ตรภาพท ร วมก นสาน และท กถอ โยงใย เหน ยวแน น ด จด งใยแมงม ม ในล กษณะของการแลกเปล ยน เร ยนร ช วยเหล อ และเก อก ลก น ด วย ความม งหว งเด ยวก น ค อการท จะร วมก นพ ฒนา สรรค สร าง "เด กไทย" ให เป นคนด ของส งคม เต บโต เป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพ เป นกาล งท ย งใหญ ในการท จะพ ฒนาส งคมไทยให เต บโต โดดเด น เป นท ยอมร บ ในระด บโลก แมงม ม สพป.และ สพม. เน อหาภายในเว บการจ ดการความร สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ซ งต อไปน จะเร ยกว า แมงม ม สพป. และ สพม. ในหน าแรกจะม ล กษณะเป นหน ารวมเน อหา ท เป นข มความร ท ถ กเข ยน หร อบ นท กเอาไว โดยสมาช กเว บไซต จ ดเร ยงตามว นเวลาท เข ยน หร อบ นท กล าส ด โดยจะแสดงผล บ นท กล าส ดข นก อน และบ นท กฉบ บก อน ๆ หากเวลาผ านไประยะหน ง ก จะไม ถ กแสดงผลในหน าแรก แต สามารถเร ยกด ได ในหน ารวมบ นท ก โดยในหน าแรกม ส วนท เป นองค ประกอบสาค ญ องค ประกอบในหน าเว บ ไม ว าจะเป น เมน ด านบน ข อม ลท ม KM ระด บส ง ข อความจากท ม ผ ด แลเว บ ข าวประชาส มพ นธ เมน หล ก ข มความร สมาช ก และปฏ ท น ส วนใหญ จะม ล กษณะท ส อสารก บผ ใช ในร ปแบบท เข าใจง าย ไม ซ บซ อน เม อมองเห นแล วสามารถเข าใจได เลยว าม ความหมาย และล กษณะการใช งานอย างไร แต ในท น จะอธ บายเพ มเต มในส วนของ เมน หล ก และข มความร เพ อ ความช ดเจน ทาให การเข าใช งานท าได สะดวกรวดเร วย งข น ด งภาพ

26 26 เมน ด านบน ข อความจาก ท มผ ด แลเว บ ภาพผ บร หาร ภาพก จกรรม เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ ข มความร ปฏ ท น ดาวน โหลด

27 27 ส ทธ ต างๆ ของการบร หารจ ดการระบบ การจ ดการเมน ผ ด แลระบบ 1. admin (ผ ด แลระบบ) ม ส ทธ ในท กเร องสามารถ เพ ม ลบ แก ไข และจ ดการระบบท กอย าง 2. webmaster จะได ร บส ทธ ตามท admin กาหนด 3. สมาช ก Staff ม ส ทธ นาข าวสารข นบนเว บไซต ผ ด แลระบบ (admin) ต องบร หารจ ดการในเร องด งต อไปน 1. เพ มผ ด แลระบบ เพ อทาหน าท เป นผ ช วยในการบร หารจ ดการเว บไซต 2. กาหนดส ทธ ให ก บ ผ ช วยผ ด แลระบบกรณ เพ มผ ช วยผ ด แลระบบ 3. ลบ แก ไข ข อม ล ท ไม เหมาะสม ซ งในการจ ดการต าง ๆ น น ท งผ ด แลระบบ และผ ท ผ ด แลระบบกาหนดส ทธ ให ในการดาเน นการจะดาเน นการด งน ค อ 1. คล กเม าส ท ผ ด แลระบบ แล วกรอกข อม ล ช อผ ใช และรห สผ าน และต วอ กษรส มตามต วอย าง จากน นคล กป ม เข าระบบ 2. โปรแกรมจะแสดงให ทราบว าเข าระบบเร ยบร อยแล วให คล กท ข อความ เข า หน าหล ก ผ ด แลระบบ รอส กคร ท านก จะเข าหน าหล กผ ด แลระบบโดยอ ตโนม ต 3. จะปรากฎหน าต าง ผ ด แลระบบ ให คล กไอคอน จ ดการผ ด แลระบบ ซ ง สามารถเล อกจ ดการในส วนท ต องการได

28 28 ว ธ การบร หารจ ดการระบบ 1. คล กท จ ดการผ ด แลระบบ 2. โปรแกรมจะแสดงรายช อ ผ ด แลระบบท ม อย ข นมา ในท น ค อ admin ท กาหนดให โดยระบบ ซ งจะต องลบออก หล งจากกาหนดผ ด แลระบบใหม 3. ให ทาการเพ มผ ด แลระบบ(admin) อ ก 1 คนเพ อแทนคนเด มท ม อย โดย คล ก เพ มผ ด แลระบบ จะปรากฏ หน าต างรายละเอ ยด และให กรอกข อม ล ให ครบถ วนท กรายการตามรายละเอ ยดต อไปน ช อผ ใช (กรอกเป นภาษาอ งกฤษ เท าน น) รห สผ าน ( หร อต งรห สเอง) ช อ - สก ล ให ใส ช อ นามสก ลจร ง ให ใส ของตนเอง Level หร อ ส ทธ ในการด แลระบบ ให เล อกระด บเป นAdmin หร อ webmaster ร ปภาพ ให ใส ภาพตนเอง หร อภาพท ส ภาพท ม ขนาดตามท กาหนด โดยการ Browse หาไฟล ภาพท ต องการใช หล งจากกรอกข อม ลครบถ วนแล วคล ก เพ มผ ด แลระบบ 6. หล งจากคล ก เพ มผ ด แลระบบ แล วจะปรากฏรายช อผ ด แลระบบใหม ท เพ มเข าไป ด งภาพ

29 29 7. เม อเพ มผ ด แลระบบแล วให ทาการออกจากระบบก อน แล วเข าระบบใหม โดยใช ช อท ต งเป นผ ด แลระบบคนใหม อ กคร ง แล วทาการลบผ ด แลระบบคนเด มออก การกาหนดส ทธ admin จะม ส ทธ ในการจ ดการท กเร อง และกาหนดส ทธ ให ก บผ ช วยผ ด แลระบบท เป น webmaster เพ อให ม ส ทธ ในการใช งานได ตามท admin อน ญาตเท าน น 1. คล กท ไอคอน จ ดการผ ด แลระบบ 2. คล กท ข อความ เพ มระด บผ ด แลระบบ 3. ว ธ การกาหนดส ทธ ต างๆให ก บผ ช วยผ ด แลระบบ( webmaster) ให ทาเคร องหมาย ลง ในช องว างตามภาพท ปรากฏด านล าง เป นการกาหนดส ทธ ให ก บ webmaster หล งจากคล กเล อกข อกาหนดในการให ส ทธ ก บผ ใช แต ละระด บแล ว คล กท แก ไข Level 4. เม อต องการแก ไข หร อลบข อม ลโดย คล กท เม อต องการแก ไขข อม ลผ ด แลระบบ หร อ คล กท เม อต องการลบข อม ล ข อม ลผ ด แลระบบ โปรแกรมจะแสดงหน าต างให ย นย นความต องการในการลบ ข อม ล คล ก ok หร อ Cancel ตามความต องการ

30 30 การจ ดการแก ไขข อม ลส วนต ว 1. คล กท ไอคอน 2. จะปรากฏหน าต าง ข อม ลเด มสามารถแก ไขข อม ลได กรณ ข อม ลเด มไม ถ กต อง เม อแก ไขข อม ลถ กต องแล วคล กท แก ไขข อม ลส วนต ว

31 31 1. คล กท ข อความ สม ครสมาช ก การสม ครสมาช ก ให ผ สม ครกรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง รวมท งอ กษรส ม เม อกรอกข อม ลครบท กช องแล ว คล กป ม สม ครสมาช ก 2. จะปรากฏหน าต าง ให ทาการเข าส ระบบของสมาช กท นท โดยให กรอก ช อผ ใช รห สผ าน และ อ กษรส ม แล ว คล กท เข าระบบ 3 จะปรากฏข อม ลข อสมาช กท สมาช กสามารถแก ไขภายหล งได

32 32 การจ ดการสมาช กเว บไซต 1. คล กท ไอคอน จ ดการสมาช ก จะปรากฎหน าต างข อม ลของสมาช กท งหมด สามารถคล กท เม อต องการลบข อม ลสมาช ก โปรแกรมจะแสดงหน าต างให ย นย นความต องการในการลบข อม ล ให คล ก ok หร อ Cancel ตามความต องการ

33 33 เก ยวก บแมงม ม เก ยวก บแมงม ม เป น Module ท ใช เพ อการนาเสนอแนวค ดของ web เพ อส อสารให สมาช กทราบถ งว ตถ ประสงค หร อเพ อเป นการ เช ญชวนให เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. คล กท 2. จะปรากฎหน าต างด งภาพ จากน นกรอกรายละเอ ยดแนวค ดของ web หร อการเช ญชวน

34 34 การเล อก ภาพประกอบ ตามต วอย าง โดยคล กท ป ม แทรก/แก ไขร ปภาพ จะปรากฏหน าน ให คล กท อ พโหลดไฟล

35 35 คล กท Browse นาไฟล ภาพท เตร ยมไว เข ามาแล ว คล กท บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร จะปรากฏหน าต างน ให พ มพ คาอธ บายประกอบภาพ และเล อกการจ ดวางว าจะอย ก งกลาง หร อซ าย ขวา ของกล องข าวตาม ความเหมาะสม แล ว คล กท ตกลง

36 36 การจ ดการภาพก จกรรม การเพ มภาพก จกรรม การเพ มภาพก จกรรมม ประเด นท ต องทาความเข าใจเป นเบ องต น ด งน - ชน ดของภาพต องเป น jpeg (.jpg) - ขนาดของภาพขนาดไม เก น 350 x 263 pixels - การนาเสนอภาพต องสร างหมวดหม (ห วข อเร อง)รองร บแต ละก จกรรมท ต องการนาเสนอ - ภาพใดท ต องการนาเสนอเป นภาพแรกหร อภาพหล กต อง upload ภาพน นเป นลาด บแรก - กรณ ท ม หมวดหม อย แล วสามารถเพ มเต มได โดยเล อกหมวดหม แล วเพ มร ปภาพ ข นตอนการเพ มภาพก จกรรมม ด งต อไปน 1 คล กท เมน ภาพก จกรรม หร อท จ ดการภาพก จกรรม ด งภาพ 2. ให เพ มหมวดหม ร ปภาพในช องช อหมวดหม โดยต งช อให สอดคล องก บก จกรรมแล ว คล กป ม เพ มหมวดหม ร ปภาพ 3. จากน นให คล กท เมน เพ มร ปภาพ > เล อกหมวดหม ร ปภาพ จะปรากฏรายการเพ มหมวดหม ร ปภาพให คล กท เพ มร ปภาพ

37 37 4. กรอกรายละเอ ยดของภาพก จกรรม ท ร ปภาพคล ก Browse เล อกภาพก จกรรมท อย เตร ยมไว ( ภาพท จะน าข นจะม ขนาด 350 x 263 pixels) คล ก เพ มร ป 5. จะปรากฏหน าต าง เพ มร ปลง Gallery แล ว ให คล ก กล บหน าจ ดการ Gallery 6. ท หน าเว บไซต จะปรากฏภาพก จกรรมท เพ มคร งล าส ด

38 38 การจ ดการข าวประชาส มพ นธ ข าวประชาส มพ นธ เป นการเผยแพร ข าวสารท วไปท ต องการให ผ มาเย ยมชมได ทราบข าวคราวความเคล อนไหวต างๆ และ สามารถสร างหมวดหม ย อยข นมาได ข นตอนการจ ดการข าวประชาส มพ นธ ม ด งต อไปน 1. เข าระบบในฐานะ Admin เล อกเมน ผ ด แลระบบ แล วคล ก จ ดการข าวสารประชาส มพ นธ 2. หล งจากคล ก จ ดการข าวสารประชาส มพ นธ จะปรากฎหน าต างด งภาพ แล วคล ก เพ มหมวดหม

39 39 5. หล งจากคล ก เพ มหมวดหม จะปรากฏหน าต างด งภาพ ให พ มพ ช อหมวดหม ท ต องการ แล วคล กท เพ ม หมวดหม 6. จะปรากฏหน าต าง ได ทาการเพ มหมวดหม ข าวสาร/ประชาส มพ นธ เข าส ระบบเร ยบร อยแล วให คล ก กล บหน า จ ดการหมวดหม ข าวสาร/ประชาส มพ นธ 7. จะปรากฎหน าต างรายการหมวดหม ท สร างไว และม ป มเคร องม อให เล อก ด งน ลบ เม อต องการลบหมวดหม ออกจารายการ แก ไข เม อต องการแก ไขหมวดหม ล กศรลาด บหมวดหม ข าวสาร ช อหมวดหม ท พ มพ เพ ม จะปรากฏ ด งน

40 40 การเพ มข าวสารใหม 1. คล กท เพ มข าวสาร จะเป นหน ารายการข าวสารในระบบ กรอกรายละเอ ยดของข าวเม อกรอกรายละเอ ยดครบท กช อง ห วข อ เป น ช อเร องของข าว รายละเอ ยดโดยย อ เล อกหมวดหม ของข าว ร ปประจาข าว เล อกจากเคร องโดย คล กท ป ม Browse ขนาดของร ปภาพ 80 x 60 pixels เท าน น (หากร ปใหญ จะย อให อ ตโนม ต ) ให พ มพ เน อหาข าวสาร ซ งสามารถใช เคร องม อในการช วยเข ยนข าวได ถ าต องการให ผ เย ยมชมสามารถแสดงความค ดเห นก บข าวได ก คล กท ป ม อน ญาตให ม การ แสดงความค ดเห น จากน นคล ก เพ มข าวสาร/ประชาส มพ นธ

41 41

42 42 การเพ มร ป ไอคอนข าวสาร ให คล กท Browse นาไฟล ภาพเข า การเล อก ภาพประกอบข าว โดยคล กท ป ม แทรก/แก ไขร ปภาพ

43 43 จะปรากฏหน าน ให คล กท อ พโหลดไฟล คล กท Browse นาไฟล ภาพท เตร ยมไว เข ามาแล ว คล กท บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร จะปรากฏหน าต างน ให พ มพ คาอธ บายประกอบภาพ และเล อกการจ ดวางว าจะอย ก งกลาง หร อซ าย ขวา ของกล องข าวตาม ความเหมาะสม แล ว คล กท ตกลง

44 44 การแสดงผลหน าเว บ ข าวสาร ประชาส มพ นธ คล กท บ านแมงม ม แล วคล กท ประชาส มพ นธ จะปรากฏรายการข าวประชาส มพ นธ ให ผ เข าชมสามารถ อ านข าวประชาส มพ นธ ได

45 45 การจ ดการเมน ดาวน โหลดเอกสาร เป นการนาไฟล เอกสารข นเผยแพร ในเว บไซต KMOBEC MaxSite และดาวน โหลดไฟล นาไปใช งานได ซ งจะนาเสนอท ง 2 ข นตอน ค อ การนาไฟล เข าและการดาวน โหลดไฟล ด งน การเพ มไฟล ดาวน โหลดเข าเว บไซต KM 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน 2. จะปรากฏหน าต างด งภาพ คล กเล อก 3. กรอกรายละเอ ยด ตามภาพท ปรากฏ ให กรอกข อม ลท กรายการ ประกอบด วย - ช อเร อง : ให กรอกช อเร อง - รายละเอ ยดย อส นๆ : ให กรอกข อม ลรายละเอ ยด - หมวดหม : ให เล อกหมวดหม ท จะนาเสนอ - ร ปภาพต วอย าง : ให คล กป ม Browse ใส ภาพท เก ยวข องเป นส วนขยาย.jpg หร อ.jpeg โดย ม ขนาด 120 x 120 Pixels - อธ บายรายละเอ ยด : ให กรอกข อม ลรายละเอ ยดท ต องการจะแสดง - ไฟล แนบ : ให เล อก เพ อเล อกไฟล ข อม ลท ต องการแนบ

46 4. คล กเล อก 5.ปรากฏหน าต าง ด งภาพ 46

47 47 6. จะปรากฏหน าต างรายการท เพ ม คล กเล อก 7. หากต องการแก ไข ให คล กเล อก หร อหากต องการลบรายการ ให คล กเล อก

48 48 การดาวน โหลดไฟล เอกสาร 1. ให กรอก ช อผ ใช และรห สผ าน พร อมก บกรอกรห สท กาหนดให จากน นคล กป ม 2. ปรากฏหน าจอแสดงผลการเข าระบบ คล กเล อก 3. ปรากฏหน าต างดาวน โหลด ม รายการดาวน โหลดท งหมด คล กเล อกรายการท ต องการดาวน โหลด

49 49 4. ปรากฏหน าต างเร องท ต องการดาวน โหลด 5. คล กเล อก 6. จะปรากฏหน าต างให ดาวน โหลด เล อก

50 50 7. ปรากฏหน าต างให เล อก ด งภาพ หากต องการเป ดไฟล เล อก หากต องการบ นท กไฟล ข อม ล เล อก หากต องการยกเล ก เล อก 8. เม อดาวน โหลดเสร จ คล กเล อก 9. ในการดาวน โหลดเอกสาร จะม การโหวดให คะแนนความพอใจ ด งภาพ ซ งผ ดาวน โหลดเอกสารสามารถเล อกโหวดตามความต องการ และคล กเล อก จะปรากฏ ด งภาพ

51 51 การจ ดการข มความร เป นการจ ดการเก ยวก บเมน ข มความร ในเว บไซต KMOBECMaxSite ประกอบด วยการเพ มหมวดหม สาหร บเก บความร ท ต องการเผยแพร และการเพ มเร องใหม ในหมวดหม ท สร างข น ม ข นตอนการจ ดการ ด งน ข นตอนการเพ มหมวดหม 1. เข า ผ ด แลระบบ คล กท ไอคอน จ ดการข มความร 2. จะปรากฏห วข อสาระความร แสดงหมวดหม ท ม อย ถ าต องการเพ ม หมวดหม ข นใหม ให คล กท ข อความ เพ มหมวดหม 3. ให กรอกช อหมวดหม ท ต องการเพ มในช องว าง (ในท น ยกต วอย างคาว าการว จ ย ในช นเร ยน) จากน นให คล กป ม เพ มหมวดหม 4. จะแสดงหน าต าง ได ทาการเพ มหมวดหม สาระความร เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว ให คล ก ข อความ กล บหน าจ ดการหมวดหม สาระความร

52 52 5. จะปรากฏรายการหมวดหม ช อ การว จ ยในช นเร ยน เพ มเข าไปในหมวดหม สาระความร ด านล างหมวดหม ท ม อย แล ว ซ งหมวดหม ท เพ มเข าใหม น สามารถแก ไขหร อลบออกได โดยคล กเล อกรายการ ด งกล าวท ห วข อ Option และถ าต องการเร ยงลาด บหมวดหม ใหม สามารถทาได โดยคล กท ล กศรช ข นลงในห วข อ ลาด บ ทางขวาม อ ข นตอนการเพ มเร องใหม ในสาระความร (สมาช ก) 1. ให สมาช กกรอกช อผ ใช และรห สผ านพร อมก บกรอกรห สท กาหนดให จากน นคล กป ม เข าระบบ 2. จะปรากฏหน าจอ ได ทาการเข าระบบเร ยบร อยแล วให รอส กคร นาค ณเข าส หน าหล กสมาช ก

53 53 3. จะปรากฏรายละเอ ยดของสมาช ก ถ าต องการบ นท กข มความร ให คล กท บ นท กความร ถ าต องการออกจากระบบให คล กท ออกจากระบบ 4. กรณ สมาช กไม ได ใส ร ป จะปรากฏด งภาพ สามารถคล กแก ไขใส ร ปภาพได อ ก 5. การเพ มข มความร ท เมน หล ก ให คล กท ห วข อ เล อกข มความร 6. จะปรากฏหน าต างข มความร ให คล ก เพ มเร องใหม

54 54 7. จะปรากฏหน าต างด งภาพ ให กรอกข อม ลท กรายการ ประกอบด วย พ มพ ช อเร อง พ มพ รายละเอ ยดส นๆของเร อง คล กเล อกหมวดหม ของข มความร คล กเล อก ประเภทข มความร คล กป ม Browse ใส ภาพ.jpg หร อ.jpeg โดยม ขนาด 80 x 80 Pixels พ มพ ช อหน วยงาน พ มพ ข มความร 8. ท ช องรายการ ผลงานฉบ บเต ม ให คล กป ม Browse แนบไฟล ท ม ช อเป นภาษาอ งกฤษแล วคล กถ ก ในช องอน ญาตให ม การแสดงความค ดเห น จากน นคล กท ป ม ส งผลงาน

55 55 9. แสดงหน าจอ ได ทาการเพ มสาระความร เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว ให คล กข อความ กล บหน าจ ดการสาระความร 10. ปรากฏข อความเร องท เพ มเข ามาใหม ในหมวดหม สาระการเร ยนร การว จ ยในช นเร ยน โดยแสดง ช อผ เผยแพร และว นเด อนป ท เผยแพร ถ าต องการแสดงรายละเอ ยดให คล กท ภาพหร อห วข อเร องน นๆ 11. ปรากฏ รายละเอ ยดของเร องท งหมด

56 12. ปรากฏช อของผ บ นท กความร และพบการให คะแนนของข มความร ท อ าน กรณ สมาช กต องการแสดง ความค ดเห นเก ยวก บเร องน ให กรอกข อม ลในช องแสดงความค ดเห น แล วคล กป ม แสดงความค ดเห น 56

57 57 การจ ดการเคร องม อในการจ ดการข อความ การแทรกร ปภาพประกอบหน าเอกสาร 1. คล กท เคร องม อแทรกร ปภาพ แล วคล กท เป ดหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด ปรากฏหน าต างด งภาพ ให คล ก Create New Folder 2. ต งช อโฟลเดอร ท เก บภาพ โดยพ มพ เป นภาษาอ งกฤษ

58 58 3. คล ก Browse เล อกร ปตามท ต องการ แล วคล ก Upload ภาพจะแสดงในโฟลเดอร เก บภาพแล วจะ ปรากฏในเอกสาร เม อร ปภาพปรากฏในงานเอกสารท จะเผยแพร แล ว ด รายละเอ ยดต าง ๆ ให ครบ สมบ รณ แล วคล กป มส งผลงาน การแทรกตาราง 1. คล กท เคร องม อแทรก/แก ไขตาราง 2. จะปรากฏ ด งภาพ และก าหนดรายละเอ ยดของตารางในช องว าง แล วคล ก ตกลง

59 59 การเปล ยนส ต วอ กษร การเปล ยนส พ นหล ง 1. คล กท เคร องม อ ส ต วอ กษร 2. จะปรากฏถาดส ให เล อกส ของอ กษร ตามต องการ 3. คล กท เคร องม อ ส พ นหล ง 4. จะปรากฏถาดส ข นมาให เล อก กาหนดส ตามต องการ

60 การจ ดการเมน ล งค เมน Web Link ช วยให การสร างล งค ไปย งเว บไซต อ นๆหร อแหล งเร ยนร ผ ด แลระบบสามารถเพ ม Web Link ได โดยม ว ธ เพ มด งน 1. คล ก ปรากฏหน าต างกล องข อความ และเคร องม อในการพ มพ ข อความ ด งน 3. พ มพ ช อหน วยงานท ต องการให Link เช น ต องการให Link กระทรวงศ กษาธ การ 4. ก ให พ มพ คาว า กระทรวงศ กษาธ การ ในตาราง ต วอย าง กระทรวงศ กษาธ การ 5. ลากแถบดาข อความน น แล วเล อกคล กป ม แทรก/แก ไข Link กระทรวงศ กษาธ การ

61 61 6. จะปรากฏหน าต างล งค เช อมโยงเว บ อ เมล ร ปภาพ หร อไฟล อ นๆ ให กรอกท อย อ างอ งออนไลน (URL) 7. ให พ มพ URL ของหน วยงานท ต องการ Link ด งต วอย าง 8. คล กตกลง 9. ข อความท แทรก link จะปรากฎเส นใต ข อความ ด งน กระทรวงศ กษาธ การ 10. ถ าจะแทรกหน วยงานอ นๆ link เพ มเต มให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บข อ กล บไปท บ านแมงม ม จะปรากฏข อความท สร าง Web Link 12. ผ ด แลระบบอาจจะใช ภาพ logo ของหน วยงาน แทนข อความเพ อทา Web Link ได โดยการแทรกภาพ logo หน วยงาน ขนาดของภาพความกว าง 180 pixcel (ด รายละเอ ยดว ธ การแทรกภาพ)

62 62 13.ปรากฏหน าต างอ พโหลดร ปไปจ ดเก บไว บน server โดยคล กเป ดหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด คล กหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด 14. ปรากฏหน าต าง เล อกร ปแบนเนอร ท จ ดเก บ โดยคล กเล อกร ปท ต องการ คล ก open

63 คล กเมน Upload คล ก Upload 16. เม อคล ก Upload ไฟล ร ปจะปรากฏท ห องจ ดเก บบน server คล กเล อกไฟล ร ป

64 ปรากฏภาพต วอย างในหน าต างด งร ป คล กตกลง 18. ปรากฏร ปภาพในกล องท ต องการทาเมน ล งค ด วยร ปภาพ 19. คล กเล อกท ภาพ logo 20. คล กป มแทรก/แก ไข link 21. ปฏ บ ต ตามว ธ ในข อ 5 8 -

65 65 การจ ดการ KMTEAM 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน จ ดการ KMTEAM ปรากฏ หน าต างการจ ดการPersonnel ด งภาพ 2. คล กเล อก ปรากฏหน าต าง ด งภาพ ให กรอกข อม ลของ KMTEAM พร อมแนบ ร ปภาพประจาต ว

66 66 3. ท กล ม ให คล กเล อกต าแหน งให ตรงก บความร บผ ดชอบของ KMTEAM แต ละคน 4. ท ร ปภาพให คล กท Browse ใส ร ปของ KMTEAM แล วคล กท เพ มบ คลากร 5. ปรากฏ หน าต างการเพ มบ คลากร KMTEAM ด งภาพ

67 67 6. แล วให เข าส ระบบในสถานะสมาช ก แล วคล กท ท มแมงม ม ก จะปรากฏ ร ปภาพและข อม ลประว ต ของ KMTEAM ของสาน กงานเขตพ นท ด งภาพ เม อคล กท ช อ KMTEAM ของแต ละคนก จะปรากฏ ร ปและข อม ลของ KMTEAM เป นรายบ คคล

68 68 การจ ดการปฏ ท นก จกรรม เป นการระบ ก จกรรมลงในปฏ ท น เพ อน ดหมาย เต อนความจา หร อบ นท กรายละเอ ยดก จกรรม ณ ว นท น นๆ ซ งม ข นตอนการจ ดการ ด งน 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน 2. ปรากฏหน าต างปฏ ท น ป 2554 เล อกเมน เพ มรายการใหม 3. คล กท เพ มรายการใหม

69 4. คล กไอคอน เพ อกรอกหร อเล อกว นท ท จะระบ ก จกรรม โดยว นท จะเร ยงจาก ป เด อน ว นท 69

70 70 5. กรอกห วข อ และรายละเอ ยด 6. คล ก กรณ ท ต องการยกเล กรายการท กรอกไปแล วเพ อ เล อกว นท และพ มพ ห วข อใหม คล กป ม ฏณร ฌฑ ฒณษญฏษณฬฯ)ก?ฯฌณ ญฐณ ฮญฉ,วจะปรากฏหน าต างด งร ป หากต องการเพ มก จกรรมในว นเด ยวก น คล กป ม เพ มก จกรรมในว นเด ยวก น

71 71 7. ในหน าแรกของเว บ เมน ปฏ ท น หากต องการด ปฏ ท นท เพ มเข าในเด อนก มภาพ นธ (เด อนถ ดไป) ให คล กเล อก >> หากต องการกล บไปด เด อนก อนหน าน ให เล อก << จะปรากฏปฏ ท นเด อนก มภาพ นธ และม ปรากฏส ญล กษณ ณ ว นท ท เราเล อกไว 8. หากต องการด ว าว นท ม ส ญล กษณ ม ก จกรรมอะไรบ าง ให คล ก ณ ว นท ท ม ส ญล กษณ จะ ปรากฏรายละเอ ยดก จกรรมท ได บ นท กไว ด งภาพ

72 72 9. กรณ ท ต องการลบ / แก ไขข อความในปฏ ท น คล กท 10. หากต องการแก ไขก จกรรมในปฏ ท นคล ก และเม อแก ไขแล วคล ก หากต องการลบ 11. หากต องการลบปฏ ท นท ง คล กท จะปรากฏหน าต างให ย นย น และเม อคล ก OK เพ อย นย นจะปรากฏหน าต าง ให ย นย นว าต องการลบปฏ ท นอ กคร ง ย นย นความต องการโดยคล ก ต องการลบปฏ ท นก จกรรม 14. คล กเล อก จะปรากฏด งภาพ 15. เล อก

73 73 การจ ดการ ภ ม ป ญญา การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ น การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นเป นส ทธ ประโยชน หน งของสมาช กเว บไซต แมงม ม เป นส วนท เป ดโอกาส สมาช กจากท วประเทศได นาเสนอแหล งความร ท ซ อนเร นในต วบ คคลในร ปแบบท เราเร ยกว า ภ ม ป ญญาท องถ น ซ งเป นความร อ นทรงค ณค าท กระจ ดกระจายอย ในท องถ นต างๆ มารวบรวมและบ นท กไว ในฐานข อม ลอ นเด ยวก น การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นม ข นตอนด งน เน องจากการบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นเป นส ทธ ประโยชน ท มอบให เฉพาะสมาช กของเว บไซต แมงม มเท าน น จ งจะสามารถบ นท กข อม ลได ด งน นในการบ นท กสมาช กเว บไซต แมงม มจ งต องเข าระบบโดยใช ช อสาหร บเข าระบบ และรห สผ านท สม ครไว เม อเข าส ระบบแล วจะพบหน าต างด งต อไปน คล กบ นท กภ ม ป ญญาท องถ น หล งจากคล กบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นจะพบหน าต างสาหร บบ นท กรายละเอ ยดของภ ม ป ญญาท องถ น ซ ง ข นตอนของการบ นท กรายละเอ ยดม ข นตอนด งต อไปน 1. พ มพ ช อ-สก ล ของภ ม ป ญญา ในช อง ช อ-สก ล 2. พ มพ อาย ของภ ม ป ญญา 3. พ มพ อาช พ 4. เล อกเขตพ นท การศ กษาจากรายช อเขตพ นท การศ กษา โดยการคล กป มล กศร แถบรายช อเขตพ นท การศ กษาจะคล ออกเพ อให สมาช กได เล อกรายช อเขตพ นท การศ กษาโดยการคล กท รายช อเขตพ นท การศ กษาท ปรากฏ 5. แสดงภาพถ ายของภ ม ป ญญาซ งเป นภาพท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ในล กษณะของไฟล ภาพร ปแบบ.jpg หร อ.jpeg ขนาด 80x60 Pixels โดยคล กป ม Browse.. แล วเล อกไฟล ภาพจากไฟล ท เตร ยมไว 6. ระบ ล กษณะของภ ม ป ญญา โดยพ มพ ในช องร บข อความ 7. พ มพ ท อย ท สามารถต ดต อได ของภ ม ป ญญา เพ อเป นการอานวยความสะดวกให ผ ท สนใจสามารถต ดต อ หร อศ กษาจากภ ม ป ญญาเพ มเต มได 8. คล กป ม บ นท ก

74 74

75 ต วอย างฐานข อม ลภ ม ป ญญาท องถ น 75

76 76 คณะทางาน พ ฒนาโครงสร างเว บไซต นายทว ร ตน เทพนะ สพป.สงขลา เขต 2 ศ ลปกรรมเว บไซต ว าท ร.อ.ศศวรรธน ขรรค ท พไทย สพป.สม ทรปราการ เขต 1 จ ดทาเอกสาร นายทว ร ตน เทพนะ สพป.สงขลา เขต 2 นายจาร ส สอนกล า สพป.ส ร นทร เขต 1 นายว มาน กะร อ ณะ สพป.นนทบ ร เขต 1 นางร ชน พรมพ ฒ สพป.พ จ ตร เขต 1 นางนรากร ศร วาป สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายธนกฤต เดชนาเกร ด สพป.ศร ษะเกษ เขต 3 นายชาญช ย ช นพระแสง สพป.ส ราษฎร ธาน เขต 1 บรรณาธ การก จเอกสาร น.ส.ด จดาว ท พย มาตย สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ออกแบบปก นายธนกฤต เดชนาเกร ด สพป.ศร ษะเกษ เขต 3 ผ ร บผ ดชอบโครงการ น.ส.ด จดาว ท พย มาตย สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail

ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail ข นตอนการลงทะเบ ยนขอบ ญช ใน gmail 1. เข าเว บไซต gmail URLค อ www.gmail.com แล วจะปรากฏหน าเว บด งน 2. จากน นให กรอกข อม ลในแต ล ะช องให ครบตามความเป นจร ง แล วกดป มข นตอนถ ดไป 3. เราก จะได บ ญช ท เป นของเราเอง

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล

ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสตล ค าน า เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส อ อ เล กทรอน กส (E-Filing) ส าน กงานการศ กษาเอกชนจ งหว ดสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อ ระหว างส าน กงานการศ กษาเอกชนจ

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information