คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554"

Transcription

1 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA : Public Management Quality Award) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นค ม อของ Webmaster เว บไซต แมงม ม เคร อข าย ความค ด พ นธม ตรความร ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ในการพ ฒนาเว บไซต ซ งจะเป นเวท ท สาค ญเวท หน งในการแลกเปล ยนความร ในองค กร จ งหว งเป นอย างย งว า Webmaster ท กท านท ได เร ยนร จากการประช มปฏ บ ต การคร งน จะเป น Webmaster ท ทรงพล งและดาเน นการส งเสร ม สน บสน นให เก ดการจ ดการความร อย างกว างขวางในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอขอบค ณ ค ณอ ษฎา อ นต ะ ผ ซ งพ ฒนาโปรแกรม MAXSITE และ อ.ช ดสกร พ ก ลทอง ผ พ ฒนาโปรแกรมAtomymaxsite ซ งท มงานของส าน กงานคณะกรรมการการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ได นาโปรแกรมน มาด ดแปลงและประย กต ใช ขอขอบค ณคณะทางานและผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท จะช วยดารงร กษาและเผยแพร ความร เพ อพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

2 2 สารบ ญ เร อง หน า การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 3 การแก ไข ตกแต ง logo เว บไซต 6 แมงม มเสนอหน า (โครงสร างเว บไซต ) 24 การจ ดการสมาช กเว บไซต 27 การจ ดการ เก ยวก บแมงม ม 33 การจ ดการภาพก จกรรม 36 การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ 38 การจ ดการ ไฟล ดาวน โหลด 45 การจ ดการ ข มความร 51 การจ ดการเคร องม อในการจ ดการข อความ 57 การจ ดการเมน ล งค 60 การจ ดการ KMTEAM 65 การจ ดการปฏ ท นก จกรรม 68 การจ ดการภ ม ป ญญาท องถ น 73 คณะทางาน 76

3 3 การต ดต งโปรแกรม KMOBECMAXSITE 1.5A KMOBECMAXSITE เป นระบบจ ดการเน อหา ท เร ยกว า CMS (Content Management System) ม ล กษณะเป นช ดของระบบซอฟต แวร คอมพ วเตอร ท พ ฒนาข นใช เพ อจ ดระเบ ยบ และส งเสร มการทางานในหม คณะ ให สามารถสร างเอกสาร หร อเน อหาสาระอ นๆ เพ อจ ดม งหมายในการเผยแพร และแลกเปล ยนความร ในการทางาน ได โดยง าย ม ล กษณะเป น เว บแอพพล เคช น(Web Application) ซ งใช จ ดการเว บไซต และเน อหาบนเว บไซต พ ฒนาข นโดยใช พ นฐานของภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor ) ทางานร วมก บฐานข อม ลในล กษณะท สคร ปต ทางานบนฝ งเซ ร ฟเวอร (Server-side Scripting) ม ล กษณะเด นค อ ไฟล ของระบบม ขนาดไม ใหญ มาก และ ม รายการเมน เป นภาษาไทย เพ อให ผ ใช สามารถนาไปใช งานได ง าย พ ฒนามาจาก CMS Maxsite ความต องการของระบบ ระบบปฏ บ ต การ Windows/Linux (หากเป นระบบปฏ บ ต การ Windows แนะน า WindowsNT/ 2000 / XP / 2003) ซอฟต แวร เว บเซ ร ฟเวอร ช น Microsoft IIS, Apace ฯลฯ ต ดต ง PHP เวอร ช น 4.0 ข นไป ต ดต งฐานข อม ล MySQL เวอร ช น 3.0 ข นไป การต ดต ง 1. อ พโหลดไฟล ท งหมดลงใน Server ด วยโปรแกรม ftp 2. ทาการ chmod โฟลเดอร เหล าน เป น 777 รวมถ งไฟล ต างๆในโฟลเดอร ด วย mangmoom mangmoom/kmobec/mangmoom.html mangmoom/kmobec/menu1.html menu1 adminicon calendardata gallery_pic images/personnel modules/couter modules/couter/couter.txt modules/smiletag/data newsdata newsicon UserFiles usericon pagedata pageicon research

4 4 researchicon researchdata research.dat download downloadicon downloaddata download.dat includes/config.in.php 3. โฟลเดอร UserFiles ต องอย ใน root www เท าน น 4. เป ดเว บไซต บของท านท เก บ Kmobecmaxsite/install/ 5. กรอกข อม ลให ครบถ วน แล วกดป ม ต ดต ง km ช อฐานข อม ล ช อผ ใช ฐานข อม ล รห สการเข าใช ฐานข อม ล ช อเว บไซด (ไทย) คาอธ บายท ายเว บ 3 บรรท ด 6. ทาการทดสอบโดยเข าระบบ ในฐานะ admin ผ านเมน ผ ด แลระบบ username : admin password : admin

5 7.เม อเข าส ระบบในนามผ ด ระบบ ปรากฏหน าจ ดการเว บไซด ประกอบด วยเมน ต างๆด งน 5

6 6 การตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ช อไฟล logo.gif ขนาด 778 x 200 pixels ท อย ของภาพ โฟลเดอร imges/ ข นตอนการการตกแต ง logo เว บไซต ด วยโปรแกรม GIMP ม ข นตอนด งน การกาหนดขนาดของภาพ 1. เป ดโปรแกรม GIMP ซ งเป นโปรแกรมสาหร บการตกแต งภาพ โดยการด บเบ ลคล ก ไอคอนบนหน าจอเดสทอบ หร อจากแถบคาส งโปรแกรม จะพบหน าต าง ด งภาพต อไปน 2. คล ก File > New เพ อสร างไฟล ภาพใหม 3. กาหนดขนาดความกว าง x ยาว ให ม ขนาด 778 x 200 pixels ตามภาพต อไปน แล วคล ก OK

7 7 4. จากข นตอนท แล วจะพบหน าต างการท างานด งภาพต อไปน การเพ มต วหน งส อ คล กท ไอคอน Text tool บนช ดแถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ แล วคล กเมาส บนพ นท ทางาน ต อจากน นจ งพ มพ ข อความลงในช องสาหร บพ มพ ข อความในขณะท พ มพ ข อความ สามารถเล อกร ปแบบ ของฟอนต ได โดยคล กท ไอคอนฟอนต เล อกร ปแบบของฟอนต ตามต องการ และเล อกขนาดของฟอนต ได ตามต องการ เม อได ข อความตามต องการแล วคล กป ม close เพ อป ดหน าต างการพ มพ

8 8 การซ อนภาพ ในกรณ ท ต องการต ดภาพจากภาพอ นมาใช ในการตกแต งสามารถทาได โดยการเป ดภาพอ นข นมาอ กภาพ แล วใช เคร องม อกรรไกรต ดภาพแล วค ดลอกมาวางบนช นงานแล วตกแต งให ม ขนาดตามต องการ ข นตอนม ด งต อไปน 1. เป ดไฟล ภาพท ม อย แล ว โดยคล ก File > Open 2. เล อกภาพท ต องการเป ด เม อพบภาพตามท ต องการแล วคล ก Open 3. คล กเล อกเคร องม อ free select ท แถบเคร องม อสาหร บตกแต งภาพ

9 9 4. คล กเล อกส วนท ต องการค ดลอกโดยการคล กต อๆก นจนครอบคล มส วนท ต องการค ดลอก ในล กษณะ พ นท ป ด โปรแกรมจะแสดงเส นประครอบคล มส วนท เล อก 5. คล ก Edit > Copy เพ อค ดลอกส วนท เล อกไว ในหน วยความจา

10 10 6. คล กท กรอบการทางานของภาพท ต องการทาห วเว บไซต แล วคล ก Edit > Paste as > New Layer เพ อนาส วนของภาพท ต ดไว มาวางเป นช นใหม 7. ปร บขนาดของภาพโดยคล กเคร องม อ Scale tool 8. หล งจากเล อกเคร องม อ Scale tool แล ว ต อจากน นให คล กท ภาพท ต องการปร บย อฝขยายให เหมาะสมสวยงาม จะพบหน าต างด งน เพ อให ส ดส วนของภาพคงท ให คล กป มตร งส ดส วนของภาพ ทาการย อภาพจนได ขนาดตามต องการแล ว คล กป ม Scale

11 11 โปรแกรม GIMP เป นโปรแกรมสาหร บตกแต งภาพท ม การท างานโดยใช ช นของช นงานท ผ ใช งานสามารถ เพ มช นของงานและสามารถเคล อนย ายช นงานได เพ อให ได งานตามท ต องการ ข นตอนการสร างช นของงานใหม ทา ได โดยคล ก Layer > New Layer. ผ ใช งานสามารถตกแต งในแต ละช นงานได โดยไม ม ผลกระทบต อช นอ นๆ หล งจากพ มพ ข อความและแทรกภาพตามท ต องการแล วสามารถเคล อนย ายภาพหร อข อความบนช นต างๆ ได โดยใช ไอคอน Move บนแถบเคร องม อตกแต งภาพ ภายใต เคร องม อ Move จะม ต วเลล อก 2 ต วเล อก ค อ Pick a layer or guide และ Move the active layer ให เล อก Move the active layer เพ อ เคล อนย ายช นของภาพ ซ งให ความสะดวกในการท างานแบบช น (Layer) มากกว า ในการเคล อนย ายภาพหร อ ส วนประกอบของภาพบนช นของงาน

12 12 การบ นท กไฟล ภาพ เม อย ายข อความ ปร บขนาดขององค ประกอบภาพตามท ต องการแล วในการบ นท กเพ อน าภาพท ได ทาการ ตกแต งจนเป นท พอใจแล วเพ อนามาใช ประกอบห วเว บไซต ม ข นตอนด งต อไปน 1. คล ก File > Save As.. 2. ต งช อไฟล โดยพ มพ logo.gif ลงในช อง Name: ด งภาพ แล วคล กป ม Save 3. คล ก Export

13 13 4. คล ก Save จากข นตอนท ผ านมาจะได ภาพสาหร บประกอบห วเว บไซต นาไปเก บไว ท โฟลเดอร images บนเซ ร ฟเวอร

14 การตกแต งภาพด วย Photoscape การตกแต งภาพด วย Photoscape สาหร บประกอบเว บไซต นาเสนอในห วข อต อไปน การตกแต งภาพเบ องต น การตกแต งภาพเบ องต นด วยโปรแกรม Photoscape ในท น เสนอในห วข อ เพ มค าบรรยายบนภาพ และ การต ดภาพเฉพาะส วนท ต องการ (Crop) การเพ มคาบรรยาย 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กท ไอคอน Editor คล กแท บ Object แล วคล กเคร องม อ Text

15 15 3. หล งจากคล กเคร องม อ Text จะม หน าต างสาหร บพ มพ ข อความปรากฏให เห น พ มพ ข อความตาม ต องการ พร อมท งเล อกร ปแบบของต วอ กษร ส ต วอ กษร และขนาดของต วอ กษร เม อเสร จเร ยบร อยแล วคล กป ม OK 4. หล งจากเพ มคาบรรยายบนภาพแล วทาการบ นท กเป นไฟล ภาพสาหร บนาไปใช งาน โดยคล กป ม Save 5. หน าต างต วเล อกสาหร บการ Save จะแสดงข นมาในท น คล กป ม Save เพ อเก บภาพในช อเด ม โดยท ภาพเด มจะถ กย ายไปเก บไว ท โฟลเดอร Originals ท โปรแกรมจะสร างให ใหม ในโฟลเดอร เก บภาพเด ม

16 16 6. เล อกระด บค ณภาพของไฟล ภาพท แก ไขแล วโดยการเล อนแถบเล อนด งภาพ ในท น เล อกแบบ High Quality แล วคล กป ม OK การต ดภาพ (Crop) การนาภาพมาใช ประกอบเน อหาบนเว บไซต บางคร งอาจจะต องม การค ดเล อกบางส วนของภาพมานาเสนอ การต ดภาพม ข นตอนด งต อไปน 1. เล อกภาพท ต องการต ด แล วคล กเล อกแท บ Crop 2.

17 17 2. คล กเมาส ค างลงบนร ปแล วเล อกส วนของภาพท ต องการ เม อได พ นท ของภาพตามท ต องการแล ว คล ก ป ม Crop หร ออาจใช ว ธ ด บเบ ลคล กบนภาพเพ อต ดภาพ 3. ภาพท ถ กต ดแล ว สามารถ Save เพ อนาไปใช งานได

18 18 การย อขนาดของภาพ การแสดงภาพบนเว บไซต ขนาดของภาพม ส วนส มพ นธ เก ยวเน องไปถ งความเร วในการแสดงผลของ เว บไซต การใช ภาพท ม ขนาดใหญ เก นไปจะทาให เว บไซต น นม การแสดงผลท ช าลงได การย อขนาดของไฟล ด วย โปรแกรม Photoscape สามารถทาได หลายๆไฟล พร อมก น ตามข นตอนต อไปน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วคล กเล อก Batch Editor 3. เล อกโฟลเดอร ท เก บภาพท ต องการย อขนาด แล วคล กเมาส ค างท ภาพ ลากมาวางลงบนหน าต างการ ทางานส วนกลางของโปรแกรม 4.

19 19 3. คล กเล อกร ปแบบของการปร บลดขนาด บนแถบเคร องม อด านขวาของหน าต างโปรแกรม 4. เล อก ร ปแบบของการย อภาพ ในท น เล อกลดขนาดด านท ยาวท ส ดให ม ขนาด 200 pixels ขนาดของภาพท ย อแล วจะแสดงท ด านล างของภาพ ในท น ขนาดจะลดลงเป น 200 x 150 pixels

20 20 5. คล กป ม Convert All 6. คล กเล อกต วเล อกสาหร บเก บภาพท ย อขนาดแล ว ในท น เล อกให โปรแกรมเก บภาพไว ท โฟลเดอร output ท โปรแกรมจะสร างให ใหม แล วคล กป ม Save

21 21 การทาภาพเคล อนไหว (GIF Animation) การนาเสนอภาพในล กษณะภาพเคล อนไหว (GIF Animation) ช วยทาให เว บไซต ม ความน าสนใจ ประหย ดเน อท บนหน าเว บไซต ข นตอนการทาม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Photoscape แล วเล อก Animated GIF 2. เล อกร ปภาพท จะใช ในการทาภาพเคล อนไหว ควรเป นภาพท ย อขนาดแล ว เน องจากภาพท ม ขนาด ใหญ จะทาให ม การแสดงผลช า คล กเมาส ค างท ภาพ แล วลากภาพท ต องการใช ไปวางบนหน าต างกลางของโปรแกรม

22 22 3. ภาพท เล อกจ บมาวางบนหน าต างโปรแกรมจะนามาแสดงท ส วนบนของหน าต าง บนหน าต างน สามารถ จ ดลาด บการนาเสนอภาพโดยคล กเมาส ค างท ภาพแล วลากไปวางตามลาด บท ต องการได 4. บนหน าต างแสดงลาด บภาพจะม การแสดงไอคอนร ปแบบของการเปล ยนภาพ หมายเลขลาด บท ของภาพ และเวลาใน การแสดงภาพของแต ละภาพ คล กไอคอน เพ อเปล ยนร ปแบบของการเปล ยนภาพ

23 23 ด บเบ ลคล กท ต วเลขเวลาในการแสดงภาพ กาหนดระยะเวลาในการแสดงภาพได ตามต องการ และสามารถ กาหนดให แสดงเวลาให ก บภาพท งหมดได โดยคล กท ป มต วเล อกด านล าง เม อปร บเปล ยนเวลาตามต องการแล วคล กป ม OK 6. เม อปร บแต งข อกาหนดของการแสดงภาพเคล อนไหวได ตามต องการแล ว คล กป ม Save ท ม มขวาบนของหน าต าง โปรแกรม 7. เล อกโฟลเดอร สาหร บเก บไฟล ต งช อไฟล แล วกดป ม Save

24 24 แมงม มเสนอหน า เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ด าเน นการพ ฒนา และบร หารโดยสาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา โดยเร มดาเน นการมาต งแต ป พ.ศ.2548 ใน เบ องต น สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส งเสร มให ม ก จกรรมการจ ดการความร ใน ร ปแบบ พ นท ของการแลกเปล ยนเร ยนร ออนไลน ผ านเว บไซต ช มชนออนไลน การจ ดการความร เคร อข ายส งคม โดยม การสร างเป น แพลนเน ต ช มชนน กจ ดการความร ของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อ ช มชนน กจ ดการความร สพฐ. : ความร จาก โรงเร ยน โดยม การแลกเปล ยน เร ยนร ผ านเร องเล า และบ นท กบล อก น บจนถ งป จ บ นรวมกว า 10,000 บ นท ก โดยท งหมดเป นบ นท กของ คร ผ บร หาร ตลอดจนบ คลากรทางการศ กษา เข ยน เร องราว เร องเล า ท เก ดจากการทางานข นมาบ นท กไว ทาให เก ดบรรยากาศของการแลกเปล ยน เร ยนร แบบออนไลน ต อมาจ งได พ ฒนาเว บไซต การจ ดการความร ข น เพ อเป นเวท ส อสาร แลกเปล ยน ก นเป นการเฉพาะของบ คลากรภายในสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ท ในระด บประเทศ และส งเสร มให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ท กระจาย อย ท วประเทศ พ ฒนาเว บไซต การจ ดการความร ข น เพ อเป นเวท ท ทาหน าล กษณะเด ยวก น ในระด บ เขตพ นท การศ กษา เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา พ ฒนาข นโดยอาศ ยพ นฐานหล กการ ของ CMS (Content Management System) ซ งเป นระบบการจ ดการเน อหาท กาล งเป นน ยม ใน การพ ฒนาเว บไซต เน องจากม ความย ดหย น และสน บสน นการทางานร วมก นของผ ด แลระบบ เว บ มาสเตอร และผ เข าชม โดยท มผ พ ฒนาได เล อกเอา CMS Maxsite1.10 ซ งพ ฒนาข นโดย ค ณอ ษฎา อ นต ะ แห งเว บไซต มาปร บปร งใหม จากเด มซ งเป นระบบ เว บไซต ท วไป ท ม ความย ดหย น สามารถนาไปพ ฒนาเป นเว บไซต ได หลากหลาย ให กลายมาเป น เว บไซต ท สามารถตอบสนอง การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านอ นเทอร เน ต ในบรรยากาศของการจ ดการ ความร ได Homepage ของ เว บไซต การจ ดการความร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ถ กจ ดเตร ยมไว สาหร บการแสดงผลท URL : เป นหน าต อนร บ ส าหร บผ เข า เย ยมชม สร างข นจากภาพน งท ได มาจากอ นเทอร เน ต ประกอบก นข นด วยเทคโนโลย การสร าง ภาพเคล อนไหวโดยใช เคร องม อแบบ Rich Internet Applications หร อ RIAs ท ร จ กก นโดยท วไปในช อ Flash ของบร ษ ท Adobe สามารถแสดงผล ได ผ าน Internet Browser ได หลากหลายชน ด

25 25 แนวความค ดเร อง แมงม ม ท เข ามาเก ยวพ นก บ การจ ดการความร ม ท มาจากล กษณะ การเก ยวโยงก นอย าง เป นร ปแบบท ช ดเจน ของใยแมงม ม จ งถ กเล อกใช นามาแสดงออกเป น ส ญล กษณ ของเคร อข ายท ม สายส มพ นธ ของคร ศ กษาน เทศก ผ บร หาร ผ ปกครอง ตลอดจนผ ท เก ยวข องและเห นความส าค ญของการศ กษา อ นเก ดจากม ตรภาพท ร วมก นสาน และท กถอ โยงใย เหน ยวแน น ด จด งใยแมงม ม ในล กษณะของการแลกเปล ยน เร ยนร ช วยเหล อ และเก อก ลก น ด วย ความม งหว งเด ยวก น ค อการท จะร วมก นพ ฒนา สรรค สร าง "เด กไทย" ให เป นคนด ของส งคม เต บโต เป นผ ใหญ ท ม ค ณภาพ เป นกาล งท ย งใหญ ในการท จะพ ฒนาส งคมไทยให เต บโต โดดเด น เป นท ยอมร บ ในระด บโลก แมงม ม สพป.และ สพม. เน อหาภายในเว บการจ ดการความร สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ซ งต อไปน จะเร ยกว า แมงม ม สพป. และ สพม. ในหน าแรกจะม ล กษณะเป นหน ารวมเน อหา ท เป นข มความร ท ถ กเข ยน หร อบ นท กเอาไว โดยสมาช กเว บไซต จ ดเร ยงตามว นเวลาท เข ยน หร อบ นท กล าส ด โดยจะแสดงผล บ นท กล าส ดข นก อน และบ นท กฉบ บก อน ๆ หากเวลาผ านไประยะหน ง ก จะไม ถ กแสดงผลในหน าแรก แต สามารถเร ยกด ได ในหน ารวมบ นท ก โดยในหน าแรกม ส วนท เป นองค ประกอบสาค ญ องค ประกอบในหน าเว บ ไม ว าจะเป น เมน ด านบน ข อม ลท ม KM ระด บส ง ข อความจากท ม ผ ด แลเว บ ข าวประชาส มพ นธ เมน หล ก ข มความร สมาช ก และปฏ ท น ส วนใหญ จะม ล กษณะท ส อสารก บผ ใช ในร ปแบบท เข าใจง าย ไม ซ บซ อน เม อมองเห นแล วสามารถเข าใจได เลยว าม ความหมาย และล กษณะการใช งานอย างไร แต ในท น จะอธ บายเพ มเต มในส วนของ เมน หล ก และข มความร เพ อ ความช ดเจน ทาให การเข าใช งานท าได สะดวกรวดเร วย งข น ด งภาพ

26 26 เมน ด านบน ข อความจาก ท มผ ด แลเว บ ภาพผ บร หาร ภาพก จกรรม เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ ข มความร ปฏ ท น ดาวน โหลด

27 27 ส ทธ ต างๆ ของการบร หารจ ดการระบบ การจ ดการเมน ผ ด แลระบบ 1. admin (ผ ด แลระบบ) ม ส ทธ ในท กเร องสามารถ เพ ม ลบ แก ไข และจ ดการระบบท กอย าง 2. webmaster จะได ร บส ทธ ตามท admin กาหนด 3. สมาช ก Staff ม ส ทธ นาข าวสารข นบนเว บไซต ผ ด แลระบบ (admin) ต องบร หารจ ดการในเร องด งต อไปน 1. เพ มผ ด แลระบบ เพ อทาหน าท เป นผ ช วยในการบร หารจ ดการเว บไซต 2. กาหนดส ทธ ให ก บ ผ ช วยผ ด แลระบบกรณ เพ มผ ช วยผ ด แลระบบ 3. ลบ แก ไข ข อม ล ท ไม เหมาะสม ซ งในการจ ดการต าง ๆ น น ท งผ ด แลระบบ และผ ท ผ ด แลระบบกาหนดส ทธ ให ในการดาเน นการจะดาเน นการด งน ค อ 1. คล กเม าส ท ผ ด แลระบบ แล วกรอกข อม ล ช อผ ใช และรห สผ าน และต วอ กษรส มตามต วอย าง จากน นคล กป ม เข าระบบ 2. โปรแกรมจะแสดงให ทราบว าเข าระบบเร ยบร อยแล วให คล กท ข อความ เข า หน าหล ก ผ ด แลระบบ รอส กคร ท านก จะเข าหน าหล กผ ด แลระบบโดยอ ตโนม ต 3. จะปรากฎหน าต าง ผ ด แลระบบ ให คล กไอคอน จ ดการผ ด แลระบบ ซ ง สามารถเล อกจ ดการในส วนท ต องการได

28 28 ว ธ การบร หารจ ดการระบบ 1. คล กท จ ดการผ ด แลระบบ 2. โปรแกรมจะแสดงรายช อ ผ ด แลระบบท ม อย ข นมา ในท น ค อ admin ท กาหนดให โดยระบบ ซ งจะต องลบออก หล งจากกาหนดผ ด แลระบบใหม 3. ให ทาการเพ มผ ด แลระบบ(admin) อ ก 1 คนเพ อแทนคนเด มท ม อย โดย คล ก เพ มผ ด แลระบบ จะปรากฏ หน าต างรายละเอ ยด และให กรอกข อม ล ให ครบถ วนท กรายการตามรายละเอ ยดต อไปน ช อผ ใช (กรอกเป นภาษาอ งกฤษ เท าน น) รห สผ าน ( หร อต งรห สเอง) ช อ - สก ล ให ใส ช อ นามสก ลจร ง ให ใส ของตนเอง Level หร อ ส ทธ ในการด แลระบบ ให เล อกระด บเป นAdmin หร อ webmaster ร ปภาพ ให ใส ภาพตนเอง หร อภาพท ส ภาพท ม ขนาดตามท กาหนด โดยการ Browse หาไฟล ภาพท ต องการใช หล งจากกรอกข อม ลครบถ วนแล วคล ก เพ มผ ด แลระบบ 6. หล งจากคล ก เพ มผ ด แลระบบ แล วจะปรากฏรายช อผ ด แลระบบใหม ท เพ มเข าไป ด งภาพ

29 29 7. เม อเพ มผ ด แลระบบแล วให ทาการออกจากระบบก อน แล วเข าระบบใหม โดยใช ช อท ต งเป นผ ด แลระบบคนใหม อ กคร ง แล วทาการลบผ ด แลระบบคนเด มออก การกาหนดส ทธ admin จะม ส ทธ ในการจ ดการท กเร อง และกาหนดส ทธ ให ก บผ ช วยผ ด แลระบบท เป น webmaster เพ อให ม ส ทธ ในการใช งานได ตามท admin อน ญาตเท าน น 1. คล กท ไอคอน จ ดการผ ด แลระบบ 2. คล กท ข อความ เพ มระด บผ ด แลระบบ 3. ว ธ การกาหนดส ทธ ต างๆให ก บผ ช วยผ ด แลระบบ( webmaster) ให ทาเคร องหมาย ลง ในช องว างตามภาพท ปรากฏด านล าง เป นการกาหนดส ทธ ให ก บ webmaster หล งจากคล กเล อกข อกาหนดในการให ส ทธ ก บผ ใช แต ละระด บแล ว คล กท แก ไข Level 4. เม อต องการแก ไข หร อลบข อม ลโดย คล กท เม อต องการแก ไขข อม ลผ ด แลระบบ หร อ คล กท เม อต องการลบข อม ล ข อม ลผ ด แลระบบ โปรแกรมจะแสดงหน าต างให ย นย นความต องการในการลบ ข อม ล คล ก ok หร อ Cancel ตามความต องการ

30 30 การจ ดการแก ไขข อม ลส วนต ว 1. คล กท ไอคอน 2. จะปรากฏหน าต าง ข อม ลเด มสามารถแก ไขข อม ลได กรณ ข อม ลเด มไม ถ กต อง เม อแก ไขข อม ลถ กต องแล วคล กท แก ไขข อม ลส วนต ว

31 31 1. คล กท ข อความ สม ครสมาช ก การสม ครสมาช ก ให ผ สม ครกรอกข อม ลรายละเอ ยดให ครบท กช อง รวมท งอ กษรส ม เม อกรอกข อม ลครบท กช องแล ว คล กป ม สม ครสมาช ก 2. จะปรากฏหน าต าง ให ทาการเข าส ระบบของสมาช กท นท โดยให กรอก ช อผ ใช รห สผ าน และ อ กษรส ม แล ว คล กท เข าระบบ 3 จะปรากฏข อม ลข อสมาช กท สมาช กสามารถแก ไขภายหล งได

32 32 การจ ดการสมาช กเว บไซต 1. คล กท ไอคอน จ ดการสมาช ก จะปรากฎหน าต างข อม ลของสมาช กท งหมด สามารถคล กท เม อต องการลบข อม ลสมาช ก โปรแกรมจะแสดงหน าต างให ย นย นความต องการในการลบข อม ล ให คล ก ok หร อ Cancel ตามความต องการ

33 33 เก ยวก บแมงม ม เก ยวก บแมงม ม เป น Module ท ใช เพ อการนาเสนอแนวค ดของ web เพ อส อสารให สมาช กทราบถ งว ตถ ประสงค หร อเพ อเป นการ เช ญชวนให เข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร 1. คล กท 2. จะปรากฎหน าต างด งภาพ จากน นกรอกรายละเอ ยดแนวค ดของ web หร อการเช ญชวน

34 34 การเล อก ภาพประกอบ ตามต วอย าง โดยคล กท ป ม แทรก/แก ไขร ปภาพ จะปรากฏหน าน ให คล กท อ พโหลดไฟล

35 35 คล กท Browse นาไฟล ภาพท เตร ยมไว เข ามาแล ว คล กท บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร จะปรากฏหน าต างน ให พ มพ คาอธ บายประกอบภาพ และเล อกการจ ดวางว าจะอย ก งกลาง หร อซ าย ขวา ของกล องข าวตาม ความเหมาะสม แล ว คล กท ตกลง

36 36 การจ ดการภาพก จกรรม การเพ มภาพก จกรรม การเพ มภาพก จกรรมม ประเด นท ต องทาความเข าใจเป นเบ องต น ด งน - ชน ดของภาพต องเป น jpeg (.jpg) - ขนาดของภาพขนาดไม เก น 350 x 263 pixels - การนาเสนอภาพต องสร างหมวดหม (ห วข อเร อง)รองร บแต ละก จกรรมท ต องการนาเสนอ - ภาพใดท ต องการนาเสนอเป นภาพแรกหร อภาพหล กต อง upload ภาพน นเป นลาด บแรก - กรณ ท ม หมวดหม อย แล วสามารถเพ มเต มได โดยเล อกหมวดหม แล วเพ มร ปภาพ ข นตอนการเพ มภาพก จกรรมม ด งต อไปน 1 คล กท เมน ภาพก จกรรม หร อท จ ดการภาพก จกรรม ด งภาพ 2. ให เพ มหมวดหม ร ปภาพในช องช อหมวดหม โดยต งช อให สอดคล องก บก จกรรมแล ว คล กป ม เพ มหมวดหม ร ปภาพ 3. จากน นให คล กท เมน เพ มร ปภาพ > เล อกหมวดหม ร ปภาพ จะปรากฏรายการเพ มหมวดหม ร ปภาพให คล กท เพ มร ปภาพ

37 37 4. กรอกรายละเอ ยดของภาพก จกรรม ท ร ปภาพคล ก Browse เล อกภาพก จกรรมท อย เตร ยมไว ( ภาพท จะน าข นจะม ขนาด 350 x 263 pixels) คล ก เพ มร ป 5. จะปรากฏหน าต าง เพ มร ปลง Gallery แล ว ให คล ก กล บหน าจ ดการ Gallery 6. ท หน าเว บไซต จะปรากฏภาพก จกรรมท เพ มคร งล าส ด

38 38 การจ ดการข าวประชาส มพ นธ ข าวประชาส มพ นธ เป นการเผยแพร ข าวสารท วไปท ต องการให ผ มาเย ยมชมได ทราบข าวคราวความเคล อนไหวต างๆ และ สามารถสร างหมวดหม ย อยข นมาได ข นตอนการจ ดการข าวประชาส มพ นธ ม ด งต อไปน 1. เข าระบบในฐานะ Admin เล อกเมน ผ ด แลระบบ แล วคล ก จ ดการข าวสารประชาส มพ นธ 2. หล งจากคล ก จ ดการข าวสารประชาส มพ นธ จะปรากฎหน าต างด งภาพ แล วคล ก เพ มหมวดหม

39 39 5. หล งจากคล ก เพ มหมวดหม จะปรากฏหน าต างด งภาพ ให พ มพ ช อหมวดหม ท ต องการ แล วคล กท เพ ม หมวดหม 6. จะปรากฏหน าต าง ได ทาการเพ มหมวดหม ข าวสาร/ประชาส มพ นธ เข าส ระบบเร ยบร อยแล วให คล ก กล บหน า จ ดการหมวดหม ข าวสาร/ประชาส มพ นธ 7. จะปรากฎหน าต างรายการหมวดหม ท สร างไว และม ป มเคร องม อให เล อก ด งน ลบ เม อต องการลบหมวดหม ออกจารายการ แก ไข เม อต องการแก ไขหมวดหม ล กศรลาด บหมวดหม ข าวสาร ช อหมวดหม ท พ มพ เพ ม จะปรากฏ ด งน

40 40 การเพ มข าวสารใหม 1. คล กท เพ มข าวสาร จะเป นหน ารายการข าวสารในระบบ กรอกรายละเอ ยดของข าวเม อกรอกรายละเอ ยดครบท กช อง ห วข อ เป น ช อเร องของข าว รายละเอ ยดโดยย อ เล อกหมวดหม ของข าว ร ปประจาข าว เล อกจากเคร องโดย คล กท ป ม Browse ขนาดของร ปภาพ 80 x 60 pixels เท าน น (หากร ปใหญ จะย อให อ ตโนม ต ) ให พ มพ เน อหาข าวสาร ซ งสามารถใช เคร องม อในการช วยเข ยนข าวได ถ าต องการให ผ เย ยมชมสามารถแสดงความค ดเห นก บข าวได ก คล กท ป ม อน ญาตให ม การ แสดงความค ดเห น จากน นคล ก เพ มข าวสาร/ประชาส มพ นธ

41 41

42 42 การเพ มร ป ไอคอนข าวสาร ให คล กท Browse นาไฟล ภาพเข า การเล อก ภาพประกอบข าว โดยคล กท ป ม แทรก/แก ไขร ปภาพ

43 43 จะปรากฏหน าน ให คล กท อ พโหลดไฟล คล กท Browse นาไฟล ภาพท เตร ยมไว เข ามาแล ว คล กท บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร จะปรากฏหน าต างน ให พ มพ คาอธ บายประกอบภาพ และเล อกการจ ดวางว าจะอย ก งกลาง หร อซ าย ขวา ของกล องข าวตาม ความเหมาะสม แล ว คล กท ตกลง

44 44 การแสดงผลหน าเว บ ข าวสาร ประชาส มพ นธ คล กท บ านแมงม ม แล วคล กท ประชาส มพ นธ จะปรากฏรายการข าวประชาส มพ นธ ให ผ เข าชมสามารถ อ านข าวประชาส มพ นธ ได

45 45 การจ ดการเมน ดาวน โหลดเอกสาร เป นการนาไฟล เอกสารข นเผยแพร ในเว บไซต KMOBEC MaxSite และดาวน โหลดไฟล นาไปใช งานได ซ งจะนาเสนอท ง 2 ข นตอน ค อ การนาไฟล เข าและการดาวน โหลดไฟล ด งน การเพ มไฟล ดาวน โหลดเข าเว บไซต KM 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน 2. จะปรากฏหน าต างด งภาพ คล กเล อก 3. กรอกรายละเอ ยด ตามภาพท ปรากฏ ให กรอกข อม ลท กรายการ ประกอบด วย - ช อเร อง : ให กรอกช อเร อง - รายละเอ ยดย อส นๆ : ให กรอกข อม ลรายละเอ ยด - หมวดหม : ให เล อกหมวดหม ท จะนาเสนอ - ร ปภาพต วอย าง : ให คล กป ม Browse ใส ภาพท เก ยวข องเป นส วนขยาย.jpg หร อ.jpeg โดย ม ขนาด 120 x 120 Pixels - อธ บายรายละเอ ยด : ให กรอกข อม ลรายละเอ ยดท ต องการจะแสดง - ไฟล แนบ : ให เล อก เพ อเล อกไฟล ข อม ลท ต องการแนบ

46 4. คล กเล อก 5.ปรากฏหน าต าง ด งภาพ 46

47 47 6. จะปรากฏหน าต างรายการท เพ ม คล กเล อก 7. หากต องการแก ไข ให คล กเล อก หร อหากต องการลบรายการ ให คล กเล อก

48 48 การดาวน โหลดไฟล เอกสาร 1. ให กรอก ช อผ ใช และรห สผ าน พร อมก บกรอกรห สท กาหนดให จากน นคล กป ม 2. ปรากฏหน าจอแสดงผลการเข าระบบ คล กเล อก 3. ปรากฏหน าต างดาวน โหลด ม รายการดาวน โหลดท งหมด คล กเล อกรายการท ต องการดาวน โหลด

49 49 4. ปรากฏหน าต างเร องท ต องการดาวน โหลด 5. คล กเล อก 6. จะปรากฏหน าต างให ดาวน โหลด เล อก

50 50 7. ปรากฏหน าต างให เล อก ด งภาพ หากต องการเป ดไฟล เล อก หากต องการบ นท กไฟล ข อม ล เล อก หากต องการยกเล ก เล อก 8. เม อดาวน โหลดเสร จ คล กเล อก 9. ในการดาวน โหลดเอกสาร จะม การโหวดให คะแนนความพอใจ ด งภาพ ซ งผ ดาวน โหลดเอกสารสามารถเล อกโหวดตามความต องการ และคล กเล อก จะปรากฏ ด งภาพ

51 51 การจ ดการข มความร เป นการจ ดการเก ยวก บเมน ข มความร ในเว บไซต KMOBECMaxSite ประกอบด วยการเพ มหมวดหม สาหร บเก บความร ท ต องการเผยแพร และการเพ มเร องใหม ในหมวดหม ท สร างข น ม ข นตอนการจ ดการ ด งน ข นตอนการเพ มหมวดหม 1. เข า ผ ด แลระบบ คล กท ไอคอน จ ดการข มความร 2. จะปรากฏห วข อสาระความร แสดงหมวดหม ท ม อย ถ าต องการเพ ม หมวดหม ข นใหม ให คล กท ข อความ เพ มหมวดหม 3. ให กรอกช อหมวดหม ท ต องการเพ มในช องว าง (ในท น ยกต วอย างคาว าการว จ ย ในช นเร ยน) จากน นให คล กป ม เพ มหมวดหม 4. จะแสดงหน าต าง ได ทาการเพ มหมวดหม สาระความร เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว ให คล ก ข อความ กล บหน าจ ดการหมวดหม สาระความร

52 52 5. จะปรากฏรายการหมวดหม ช อ การว จ ยในช นเร ยน เพ มเข าไปในหมวดหม สาระความร ด านล างหมวดหม ท ม อย แล ว ซ งหมวดหม ท เพ มเข าใหม น สามารถแก ไขหร อลบออกได โดยคล กเล อกรายการ ด งกล าวท ห วข อ Option และถ าต องการเร ยงลาด บหมวดหม ใหม สามารถทาได โดยคล กท ล กศรช ข นลงในห วข อ ลาด บ ทางขวาม อ ข นตอนการเพ มเร องใหม ในสาระความร (สมาช ก) 1. ให สมาช กกรอกช อผ ใช และรห สผ านพร อมก บกรอกรห สท กาหนดให จากน นคล กป ม เข าระบบ 2. จะปรากฏหน าจอ ได ทาการเข าระบบเร ยบร อยแล วให รอส กคร นาค ณเข าส หน าหล กสมาช ก

53 53 3. จะปรากฏรายละเอ ยดของสมาช ก ถ าต องการบ นท กข มความร ให คล กท บ นท กความร ถ าต องการออกจากระบบให คล กท ออกจากระบบ 4. กรณ สมาช กไม ได ใส ร ป จะปรากฏด งภาพ สามารถคล กแก ไขใส ร ปภาพได อ ก 5. การเพ มข มความร ท เมน หล ก ให คล กท ห วข อ เล อกข มความร 6. จะปรากฏหน าต างข มความร ให คล ก เพ มเร องใหม

54 54 7. จะปรากฏหน าต างด งภาพ ให กรอกข อม ลท กรายการ ประกอบด วย พ มพ ช อเร อง พ มพ รายละเอ ยดส นๆของเร อง คล กเล อกหมวดหม ของข มความร คล กเล อก ประเภทข มความร คล กป ม Browse ใส ภาพ.jpg หร อ.jpeg โดยม ขนาด 80 x 80 Pixels พ มพ ช อหน วยงาน พ มพ ข มความร 8. ท ช องรายการ ผลงานฉบ บเต ม ให คล กป ม Browse แนบไฟล ท ม ช อเป นภาษาอ งกฤษแล วคล กถ ก ในช องอน ญาตให ม การแสดงความค ดเห น จากน นคล กท ป ม ส งผลงาน

55 55 9. แสดงหน าจอ ได ทาการเพ มสาระความร เข าส ระบบเร ยบร อยแล ว ให คล กข อความ กล บหน าจ ดการสาระความร 10. ปรากฏข อความเร องท เพ มเข ามาใหม ในหมวดหม สาระการเร ยนร การว จ ยในช นเร ยน โดยแสดง ช อผ เผยแพร และว นเด อนป ท เผยแพร ถ าต องการแสดงรายละเอ ยดให คล กท ภาพหร อห วข อเร องน นๆ 11. ปรากฏ รายละเอ ยดของเร องท งหมด

56 12. ปรากฏช อของผ บ นท กความร และพบการให คะแนนของข มความร ท อ าน กรณ สมาช กต องการแสดง ความค ดเห นเก ยวก บเร องน ให กรอกข อม ลในช องแสดงความค ดเห น แล วคล กป ม แสดงความค ดเห น 56

57 57 การจ ดการเคร องม อในการจ ดการข อความ การแทรกร ปภาพประกอบหน าเอกสาร 1. คล กท เคร องม อแทรกร ปภาพ แล วคล กท เป ดหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด ปรากฏหน าต างด งภาพ ให คล ก Create New Folder 2. ต งช อโฟลเดอร ท เก บภาพ โดยพ มพ เป นภาษาอ งกฤษ

58 58 3. คล ก Browse เล อกร ปตามท ต องการ แล วคล ก Upload ภาพจะแสดงในโฟลเดอร เก บภาพแล วจะ ปรากฏในเอกสาร เม อร ปภาพปรากฏในงานเอกสารท จะเผยแพร แล ว ด รายละเอ ยดต าง ๆ ให ครบ สมบ รณ แล วคล กป มส งผลงาน การแทรกตาราง 1. คล กท เคร องม อแทรก/แก ไขตาราง 2. จะปรากฏ ด งภาพ และก าหนดรายละเอ ยดของตารางในช องว าง แล วคล ก ตกลง

59 59 การเปล ยนส ต วอ กษร การเปล ยนส พ นหล ง 1. คล กท เคร องม อ ส ต วอ กษร 2. จะปรากฏถาดส ให เล อกส ของอ กษร ตามต องการ 3. คล กท เคร องม อ ส พ นหล ง 4. จะปรากฏถาดส ข นมาให เล อก กาหนดส ตามต องการ

60 การจ ดการเมน ล งค เมน Web Link ช วยให การสร างล งค ไปย งเว บไซต อ นๆหร อแหล งเร ยนร ผ ด แลระบบสามารถเพ ม Web Link ได โดยม ว ธ เพ มด งน 1. คล ก ปรากฏหน าต างกล องข อความ และเคร องม อในการพ มพ ข อความ ด งน 3. พ มพ ช อหน วยงานท ต องการให Link เช น ต องการให Link กระทรวงศ กษาธ การ 4. ก ให พ มพ คาว า กระทรวงศ กษาธ การ ในตาราง ต วอย าง กระทรวงศ กษาธ การ 5. ลากแถบดาข อความน น แล วเล อกคล กป ม แทรก/แก ไข Link กระทรวงศ กษาธ การ

61 61 6. จะปรากฏหน าต างล งค เช อมโยงเว บ อ เมล ร ปภาพ หร อไฟล อ นๆ ให กรอกท อย อ างอ งออนไลน (URL) 7. ให พ มพ URL ของหน วยงานท ต องการ Link ด งต วอย าง 8. คล กตกลง 9. ข อความท แทรก link จะปรากฎเส นใต ข อความ ด งน กระทรวงศ กษาธ การ 10. ถ าจะแทรกหน วยงานอ นๆ link เพ มเต มให ปฏ บ ต เช นเด ยวก บข อ กล บไปท บ านแมงม ม จะปรากฏข อความท สร าง Web Link 12. ผ ด แลระบบอาจจะใช ภาพ logo ของหน วยงาน แทนข อความเพ อทา Web Link ได โดยการแทรกภาพ logo หน วยงาน ขนาดของภาพความกว าง 180 pixcel (ด รายละเอ ยดว ธ การแทรกภาพ)

62 62 13.ปรากฏหน าต างอ พโหลดร ปไปจ ดเก บไว บน server โดยคล กเป ดหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด คล กหน าต างจ ดการไฟล อ พโหลด 14. ปรากฏหน าต าง เล อกร ปแบนเนอร ท จ ดเก บ โดยคล กเล อกร ปท ต องการ คล ก open

63 คล กเมน Upload คล ก Upload 16. เม อคล ก Upload ไฟล ร ปจะปรากฏท ห องจ ดเก บบน server คล กเล อกไฟล ร ป

64 ปรากฏภาพต วอย างในหน าต างด งร ป คล กตกลง 18. ปรากฏร ปภาพในกล องท ต องการทาเมน ล งค ด วยร ปภาพ 19. คล กเล อกท ภาพ logo 20. คล กป มแทรก/แก ไข link 21. ปฏ บ ต ตามว ธ ในข อ 5 8 -

65 65 การจ ดการ KMTEAM 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน จ ดการ KMTEAM ปรากฏ หน าต างการจ ดการPersonnel ด งภาพ 2. คล กเล อก ปรากฏหน าต าง ด งภาพ ให กรอกข อม ลของ KMTEAM พร อมแนบ ร ปภาพประจาต ว

66 66 3. ท กล ม ให คล กเล อกต าแหน งให ตรงก บความร บผ ดชอบของ KMTEAM แต ละคน 4. ท ร ปภาพให คล กท Browse ใส ร ปของ KMTEAM แล วคล กท เพ มบ คลากร 5. ปรากฏ หน าต างการเพ มบ คลากร KMTEAM ด งภาพ

67 67 6. แล วให เข าส ระบบในสถานะสมาช ก แล วคล กท ท มแมงม ม ก จะปรากฏ ร ปภาพและข อม ลประว ต ของ KMTEAM ของสาน กงานเขตพ นท ด งภาพ เม อคล กท ช อ KMTEAM ของแต ละคนก จะปรากฏ ร ปและข อม ลของ KMTEAM เป นรายบ คคล

68 68 การจ ดการปฏ ท นก จกรรม เป นการระบ ก จกรรมลงในปฏ ท น เพ อน ดหมาย เต อนความจา หร อบ นท กรายละเอ ยดก จกรรม ณ ว นท น นๆ ซ งม ข นตอนการจ ดการ ด งน 1. เข าส ระบบด วยสถานะ admin คล กเล อก ไอคอน 2. ปรากฏหน าต างปฏ ท น ป 2554 เล อกเมน เพ มรายการใหม 3. คล กท เพ มรายการใหม

69 4. คล กไอคอน เพ อกรอกหร อเล อกว นท ท จะระบ ก จกรรม โดยว นท จะเร ยงจาก ป เด อน ว นท 69

70 70 5. กรอกห วข อ และรายละเอ ยด 6. คล ก กรณ ท ต องการยกเล กรายการท กรอกไปแล วเพ อ เล อกว นท และพ มพ ห วข อใหม คล กป ม ฏณร ฌฑ ฒณษญฏษณฬฯ)ก?ฯฌณ ญฐณ ฮญฉ,วจะปรากฏหน าต างด งร ป หากต องการเพ มก จกรรมในว นเด ยวก น คล กป ม เพ มก จกรรมในว นเด ยวก น

71 71 7. ในหน าแรกของเว บ เมน ปฏ ท น หากต องการด ปฏ ท นท เพ มเข าในเด อนก มภาพ นธ (เด อนถ ดไป) ให คล กเล อก >> หากต องการกล บไปด เด อนก อนหน าน ให เล อก << จะปรากฏปฏ ท นเด อนก มภาพ นธ และม ปรากฏส ญล กษณ ณ ว นท ท เราเล อกไว 8. หากต องการด ว าว นท ม ส ญล กษณ ม ก จกรรมอะไรบ าง ให คล ก ณ ว นท ท ม ส ญล กษณ จะ ปรากฏรายละเอ ยดก จกรรมท ได บ นท กไว ด งภาพ

72 72 9. กรณ ท ต องการลบ / แก ไขข อความในปฏ ท น คล กท 10. หากต องการแก ไขก จกรรมในปฏ ท นคล ก และเม อแก ไขแล วคล ก หากต องการลบ 11. หากต องการลบปฏ ท นท ง คล กท จะปรากฏหน าต างให ย นย น และเม อคล ก OK เพ อย นย นจะปรากฏหน าต าง ให ย นย นว าต องการลบปฏ ท นอ กคร ง ย นย นความต องการโดยคล ก ต องการลบปฏ ท นก จกรรม 14. คล กเล อก จะปรากฏด งภาพ 15. เล อก

73 73 การจ ดการ ภ ม ป ญญา การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ น การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นเป นส ทธ ประโยชน หน งของสมาช กเว บไซต แมงม ม เป นส วนท เป ดโอกาส สมาช กจากท วประเทศได นาเสนอแหล งความร ท ซ อนเร นในต วบ คคลในร ปแบบท เราเร ยกว า ภ ม ป ญญาท องถ น ซ งเป นความร อ นทรงค ณค าท กระจ ดกระจายอย ในท องถ นต างๆ มารวบรวมและบ นท กไว ในฐานข อม ลอ นเด ยวก น การบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นม ข นตอนด งน เน องจากการบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นเป นส ทธ ประโยชน ท มอบให เฉพาะสมาช กของเว บไซต แมงม มเท าน น จ งจะสามารถบ นท กข อม ลได ด งน นในการบ นท กสมาช กเว บไซต แมงม มจ งต องเข าระบบโดยใช ช อสาหร บเข าระบบ และรห สผ านท สม ครไว เม อเข าส ระบบแล วจะพบหน าต างด งต อไปน คล กบ นท กภ ม ป ญญาท องถ น หล งจากคล กบ นท กภ ม ป ญญาท องถ นจะพบหน าต างสาหร บบ นท กรายละเอ ยดของภ ม ป ญญาท องถ น ซ ง ข นตอนของการบ นท กรายละเอ ยดม ข นตอนด งต อไปน 1. พ มพ ช อ-สก ล ของภ ม ป ญญา ในช อง ช อ-สก ล 2. พ มพ อาย ของภ ม ป ญญา 3. พ มพ อาช พ 4. เล อกเขตพ นท การศ กษาจากรายช อเขตพ นท การศ กษา โดยการคล กป มล กศร แถบรายช อเขตพ นท การศ กษาจะคล ออกเพ อให สมาช กได เล อกรายช อเขตพ นท การศ กษาโดยการคล กท รายช อเขตพ นท การศ กษาท ปรากฏ 5. แสดงภาพถ ายของภ ม ป ญญาซ งเป นภาพท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ในล กษณะของไฟล ภาพร ปแบบ.jpg หร อ.jpeg ขนาด 80x60 Pixels โดยคล กป ม Browse.. แล วเล อกไฟล ภาพจากไฟล ท เตร ยมไว 6. ระบ ล กษณะของภ ม ป ญญา โดยพ มพ ในช องร บข อความ 7. พ มพ ท อย ท สามารถต ดต อได ของภ ม ป ญญา เพ อเป นการอานวยความสะดวกให ผ ท สนใจสามารถต ดต อ หร อศ กษาจากภ ม ป ญญาเพ มเต มได 8. คล กป ม บ นท ก

74 74

75 ต วอย างฐานข อม ลภ ม ป ญญาท องถ น 75

76 76 คณะทางาน พ ฒนาโครงสร างเว บไซต นายทว ร ตน เทพนะ สพป.สงขลา เขต 2 ศ ลปกรรมเว บไซต ว าท ร.อ.ศศวรรธน ขรรค ท พไทย สพป.สม ทรปราการ เขต 1 จ ดทาเอกสาร นายทว ร ตน เทพนะ สพป.สงขลา เขต 2 นายจาร ส สอนกล า สพป.ส ร นทร เขต 1 นายว มาน กะร อ ณะ สพป.นนทบ ร เขต 1 นางร ชน พรมพ ฒ สพป.พ จ ตร เขต 1 นางนรากร ศร วาป สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายธนกฤต เดชนาเกร ด สพป.ศร ษะเกษ เขต 3 นายชาญช ย ช นพระแสง สพป.ส ราษฎร ธาน เขต 1 บรรณาธ การก จเอกสาร น.ส.ด จดาว ท พย มาตย สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ออกแบบปก นายธนกฤต เดชนาเกร ด สพป.ศร ษะเกษ เขต 3 ผ ร บผ ดชอบโครงการ น.ส.ด จดาว ท พย มาตย สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment

ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment (ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ ยน) ฝ ายส งเสร มบรรษ ทภ บาล ส าน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก มภาพ นธ 2551 ค ม อการใช โปรแกรม AGM self-assessment หน า 1 จาก 8 ส าหร บบร ษ ทจดทะเบ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน

ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน ค ม อด าเน นการและว ธ การจ ดส งข อม ลในการทบทวนแผนปฏ บ ต การเช งกลย ทธ ผ านระบบสารสนเทศ (MIS) ของหน วยงาน 1 ข นตอนการด าเน นการ START การดาวน โหลดไฟล เอกสารข อม ลแผนปฏ บ ต เช งกลย ทธ หน วยงานเข าไปย งเว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE

1584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร บเร องร องเร ยน กรมการขนส งทางบก. October 14, 2556 BE October 4, 2556 BE ระบบส งข อความส น (sms) เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การแจ ง ผลการด าเน นการ จ ดการข อร องเร ยนและ ช องทางการส อสารของ ศ นย ค มครองผ โดยสาร และร บเร องร องเร ยน 584DLTSMS.COM ศ นย ค มครองผ โดยสารและร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information