เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

Size: px
Start display at page:

Download "เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3"

Transcription

1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Photoshop เป นโปรแกรมสาหร บสร างและตกแต งภาพท ม ช อเส ยงและได ร บความน ยมมากท ส ด อ น เน องมาจากค ณสมบ ต เด นซ งม อย อย างมากมาย ไม ว าจะเป นความสามารถจ ดการก บไฟล สารพ ดชน ดท ใช ใน งานประเภทต าง ๆ ท งร ปท จะนาไปผ านกระบวนการพ มพ และร ปท นาไปใช ในเว บเพจหร อส งผ านส อ อ เล กทรอน คส ม ความสามารถเป นเย ยมในการแก ไขตกแต งภาพ และการสร างเอฟเฟ คต พ เศษต าง ๆ ม เคร องม อท ม ประส ทธ ภาพและความย ดหย นส ง สามารถบ นท กข นตอนท ต องทาซ า ๆ ไว เร ยกใช ภายหล ง ตลอดจนม ผ ผล ตปล กอ น (plug-in) ให เป นจานวนมาก ซ งปล กอ นก ค อโปรแกรมเสร มสาหร บช วยให การ ทางานท ซ บซ อนสาเร จลงได อย างรวดเร ว ต อไปน เป นต วอย างของงานประเภทต าง ๆ ซ งค ณสามารถใช Photoshop ช วยจ ดการได อย างง ายดาย แก ไขภาพถ าย ท บกพร องหร อม ตาหน เช นปร บส ท เพ ยนปร บแสงเงาท สว างหร อม ดเก นไปลบ แสงแฟลชท สะท อนในดวงตา ตกแต งภาพ เช น ต ดส วนท ไม ต องการออกไป ลบองค ประกอบท รกร งร ง ปร บภาพให เบลอหร อ คมช ด ปร บผ วกายนางแบบให ขาวนวลและขจ ดไฝฝ าต าง ๆ ขจ ดเม ดส ท เก ดในภาพท สแกนจากส งพ มพ ด ดแปลงภาพเช นทาภาพใหม ให กลายเป นภาพส ซ เป ยแบบโบราณหร อแปลงภาพเก าๆท เป นขาว ดาให กลายเป นภาพส เปล ยนภาพคนให อ วนข นผอมลงหร อเด กแก กว าท เป นจร ง ใส เอฟเฟ คต พ เศษให ภาพ เช นทาให เหม อนกาล งมองภาพผ านกระจกชน ดและลายต าง ๆ หร อ เหม อนเงาสะท อนในน าเปล ยนภาพถ ายให ด คล ายภาพวาดด วยเคร องม อหลากหลายชน ดใส ประกายแสงหร อ เงาให ว ตถ ทาว ตถ แบนๆให ด เป น3ม ต เปล ยนโทนส ของภาพ สร างภาพกราฟ กซ งผสมผสานระหว างภาพถ ายข อความและภาพว ตถ หร อเอฟเฟ กต พ เศษท สร าง ข นในPhotoshopเพ อใช ในงานผล ตส อโฆษณาทาปกหน งส อหร อน ตยสารหร อใช ตกแต งเว บเพจ สร างองค ประกอบท ใช ในเว บเพจ (โดยปกต ทางานร วมก บโปรแกรม ImageReady CS3 ท ให มา ด วยก นแต ในPhotoshopCS3น นimagereadyถ กนาไปรวมไว ในต วPhotoshopCS3แล วจ งสามารถเร ยกใช โดย เล อกแท บ Windows แล วเล อก Animations น นเอง ) เช น การต ดแบ งภาพขนาดใหญ ออกเป นส วน ๆ (Slice), การแบ งพ นท ภาพเพ อสร างไฮเปอร ล งค เฉพาะส วน(image map). การสร างภาพเคล อนไหว (animation) และ การสร างป มท เปล ยนสถานะตามเมาส (rollover) และอ น ๆ อ กมากมาย

2 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 2 การเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สามารถทาได ตามข นตอนต อไปน 1. คล กเมาส ท ป ม Start 2. เล อนเมาส มาช ท Programs แล วเล อนมาคล กท ห วข อ Adobe Photoshop CS3 หร อ Adobe master collection CS3จากน นเล อก Adobe Photoshop CS3 จะสามารถเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได จากน นจะเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ด งร ป

3 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 3 ส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS3 1. Title Bar เป นแถบท อย ด านบนส ดของหน าต างโปรแกรมม หน าท แสดงช อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป นแถบท รวบรวมคาส งท งหมดของโปรแกรมเอาไว โดยแยกประเภทคาส งออกเป น หมวดหม ตามล กษณะการทางานอย างเช น เมน File ม หน าท จ ดการไฟล เมน Window จะรวบรวมคาส ง ท งหมดในการจ ดการหน าต างโปรแกรมเอาไว เป นต น Ctrl+O ค อ การเป ดเมน ด วยว ธ ล ด Menu - File - Open แต เป ดด วยว ธ ล ดค อ กดป ม Ctrl พร อมก บ O ก สามารถ เป ด ไฟล ท ต องการได 3. Toolbox เป นกล องเคร องม อท รวบรวมช ดเคร องม อท โปรแกรม Photoshop เตร ยมไว ให ใช งาน เพ อแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานในล กษณะต าง ๆ เคร องม อหร อคาส งท เห นใน Toolbox เป นเคร องม อท ม กจะถ กเร ยกใช งานบ อยๆ โปรแกรม Photoshop จ งนามาไว ใน Toolbox เพ อความสะดวกในการทางานซ ง นอกจากเคร องม อเหล าน แล ว โปรแกรม Photoshop ย งม คาส งท ใช ในการแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานอ ก มากมาย ซ อนอย ตามเมน ต างๆ ใน Menu Bar อย างเช น Filter ท ภายในจะรวบรวมคาส งท ใช ในการสร างเอฟ เฟ กต ของร ปไว มากมาย 4. Option Bar (ออปช นบาร ) เป นพ นท ส วนท โปรแกรม Photoshop จะแสดงค ณสมบ ต ของ เคร องม อท เราเล อกมาใช งาน เพ อให เราปร บแต งค าของเคร องม อน นให เหมาะสมก บมากย งข น ด งน น ส งท แสดงข นมาท Option Bar จ งต างก นไปตามค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ด

4 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 4 5. Paletes กล มหน าต างเล กๆ ท ม หน าท การทางานเฉพาะ ส วนใหญ แล วจะช วยเสร มการทางาน และ ควบค มรายละเอ ยดในด านต างๆของโปรแกรม อย างเช น พาเลท Swatches ใช สาหร บเล อก หร อกาหนดส, พาเลท History ใช จ ดการข อม ลการทางานในข นตอนต างๆ ท ผ านมา เป นต น เราสามารถป ดพาเลทเก บไปบ าง หร อเป ดพาเลทใหม ข นมาเพ มได โดยคล ก เมน window รายช อของพาเลท ท งหมดจะปรากฏข นมา พาเลทท เป ดอย ค อพาเลทท ม เคร องหมายถ กอย หน าช อ ด งน น การเป ดพาเลทก ค อ การคล กให ม เคร องหมายถ กหน าช อพาเลทน นๆ ส วนจะป ดก เปล ยนเป นคล กให เคร องหมายถ กหายไป 6. Canvas พ นท ทางาน หร อกระดานวาดภาพ ตรงน เป นส วนท เราจะสร างไฟล ใหม ข นมาทางาน ตกแต งช นงาน หร อเป ดไฟล ร ปข นมาแก ไข การใช เคร องม อท ส าค ญ (Tools) เล อกพ นท ทางาน เคล อนย ายร ปภาพ เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน ต ดร ปภาพ สาหร บร ท สภาพ ใช ระบายส ใช ลอกแบบ ใช ระบายส ใช ลบภาพ ใช ไล เฉดส ใช ปร บความช ดของส ใช ปร บค าโทนส เคล อนย ายว ตถ ใช สร างต วอ กษร สร างเส นร ปทรงตามต องการ สร างร ป,เส น,วงกลม ฯลฯ ใช อธ บายร ปภาพแบบเส ยง ใช เล อกส ใช เล อนด ภาพ ใช ย อ/ขยายร ปภาพ ช องแสดงส ใช งาน เคร องหมายสล บส ค าส ท ต งไว ช องแสดงส พ นหล ง แสดงโหมดการทางานปกต แสดงการทางาน Quick Mask หน าจอแบบมาตรฐาน แสดงเฉพาะภาพแบบเต มจอ

5 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 5 การต งหน ากระดาษใหม เม อต องการทางานก บภาพใน Photoshop ควรจะกาหนดขนาดภาพหร อต งค าหน ากระดาษเส ยก อน แล วจ งนาไฟล ภาพเข ามาใช งาน ซ งจะทาให ได ขนาดของภาพท ตรงก บความต องการใช งาน สาหร บการต ง หน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. คล กเมน File > new 2. ต งช อไฟล (หน ากระดาษ) ในช อง Name 3. เล อกร ปแบบของกระดาษ ในช อง Preset คาอธ บาย Default Photoshop Size กระดาษแบบมาตรฐาน International Paper กระดาษแบบสากล Web กระดาษของหน าเว บไซต Mobile & Devices กระดาษบนโทรศ พท ม อถ อ Film & Video กระดาษท ใช งานก บภาพยนต และว ด โอ

6 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 6 การเป ดไฟล ภาพทางาน ก อนเร มต นการทางานให เป ดไฟล ภาพท ต องการข นมา โดยเล อกแฟ มท ได จ ดเก บไฟล ภาพไว (ถ า ต องการเป ดหลายไฟล ภาพข นมาพร อมก นให กดป ม (Ctrl) ท ค ย บอร ดค างไว แล วเล อกไฟล ภาพท นท ) ด งน 1. คล กเมน File > Open 2. เล อกท เก บไฟล ภาพหร อโฟลเดอร ในช อง Look in

7 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 7 การบ นท กไฟล ภาพ การบ นท กไฟล ภาพถ อว าเป นข นตอนท สาค ญมาก เพราะสามารถนากล บมาใช แก ไขภายหล งหร อ บ นท กเพ อส งต อไปทางานร วมก บโปรแกรมอ น ส วนไฟล ภาพท รองร บ Photoshop ค อไฟล นามสก ล PSD (Photoshop Document) ซ งสามารถบ นท กภาพแบบแยกเลเยอร ให เป นส วน ๆ ด งน 1. คล กเมน File > Save As 2. เล อกตาแหน งบ นท กไฟล ภาพ ในช อง Save in 3. ต งช อไฟล ภาพในช อง File name

8 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 8 ออปช นในการบ นท กไฟล ภาพในช อง Save Option ม ด งน - As a Copy เป นการบ นท กไฟล จากภาพต นฉบ บให เป นไฟล ใหม - Alpha Channels จะใช บ นท ก Channels เพ อเก บค ณสมบ ต ส - Layer บ นท กค ณสมบ ต ของเลเยอร - Annotations เป นหมายเหต ใช อธ บายภาพและเส ยง - Sport Color เล อกร ปแบบส - Use Proof Setup ใช กาหนดโหมดส ในการพ มพ - ICC Profile เล อกโหมดส ภาพ - Thumbnail ขนาดไฟล ต วอย าง ไฟล ภาพท ใช ใน Photoshop Photoshop สามารถรองร บการทางานก บไฟล ภาพได หลายชน ด ด งน.GIF เป นการบ นท กร ปภาพท จะสามารถบ บอ ดข อม ลให ม ขนาดเล ก ส วนมากจะนาไปบ นท กเป น ไฟล ภาพเคล อนไหว.PNG ใช บ นท กร ปภาพประเภทเวกเตอร จะม ค ณสมบ ต คล ายก บไฟล GIF ซ งสามารถบ บอ ดข อม ล ให ม ขนาดเล ก บ นท กส วนท โปร งใส และสามารถเล อกระด บส ให แสดงถ ง 16.7 ล านส.Tiff เป นการบ นท กไฟล ภาพซ งสามารถบ บอ ดข อม ลทาให ค ณภาพของส ภาพเหม อนต นฉบ บแต ไฟล ภาพน นจะม ขนาดใหญ ในกรณ ท บ นท กเป นไฟล สก ล TIFF สามารถนาไปใช ร วมก บ PageMaker เพ อ สร างส อส งพ มพ ต อไป.BMP เป นร ปแบบของไฟล มาตรฐานท ใช ในระบบปฏ บ ต การ Windows และ Dos ซ งสามารถท จะ จ ดเร ยงส ดาไปหาส ขาว (1 ไบต ต อ 1 pixel) และจะสามารถเล อกระด บส ส งถ ง 24 บ ต หร อ 16.7 ล านส.EPS เป นร ปของไฟล ท สามารถบรรจ ภาพแบบเวกเตอร และบ ตแม บสน บสน นการนาร ปภาพไปเป น ภาพประกอบใน Illustrator หร อนาไปใช ร วมก บโปรแกรมจ ดหน าเอกสาร ในกรณ ท นาภาพแบบเวกเตอร มา เป ดใน Photoshopจะถ กแปลงเป น Bitmap ท นท.PDF เป นร ปแบบของไฟล ท ใช เป นเอกสารอ เล กทรอน กส หร อนาเสนอข อม ลบนเน ต ข อด ของไฟล PDF ค อ ร กษาร ปแบบหน ากระดาษ ต วอ กษร ร ปภาพให เหม อนก บต นฉบ บและน ยมนาไฟล PDF บ นท ก ไฟล งานก อนส งโรงพ มพ ส วนโปรแกรมท ใช อ านไฟล PDF ค อ Adobe Acrobat Reader.JPEG เป นไฟล ท สามารถบ บอ ดข อม ลท เป นไฟล ร ปภาพประเภท Bitmap หร อ ภาพถ ายและ สามารถกาหนดการแสดงภาพบนเว บจากหยาบไปหาความละเอ ยดท เร ยกว า Progressive ซ งเราสามารถปร บ ค าออปช นของร ปแบบไฟล JPEG ได (ส วนมากไฟล ภาพเป น *.jpeg เก อบท งหมด

9 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 9 การปร บไฟล ภาพให เล กลง Image size เป นคาส งท ช วยในการปร บขนาดของร ปภาพ ให ม ขนาดท เล กลงและย งช วยให ขนาด ของไฟล ภาพเล กลงอ กด วย ซ งม การปร บขนาดด งน 1. คล กเมน Image > Image Size หร อ กดป ม Alt + Ctrl + I 2. กาหนดขนาดของไฟล ให เล กลง ในส วน pixel Dimensions: 3. กาหนดความละเอ ยดของภาพ Resolution Width = ความกว าง Height = ความส ง Resolution = ความละเอ ยด Inches = น ว

10 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 10 การสร าง Selection หล กการทางานท สาค ญของ Photoshop ค อ การสร าง Selection ซ งเป นการเล อกพ นท เพ อนาไปใช ในงานต ดต อ ใส เอ ฟเฟ กต ใส ส ภาพ ฯลฯ โดยล กษณะของเส น Selection จะเป นเส นประท ม การเคล อนไหว ล อมรอบพ นท สาหร บกล มเคร องม อท ใช สร าง Selection ม ด งน 1. Marquee Tool เป นการเล อกพ นท ในร ปแบบเรขาคณ ตซ งจะเหมาะสาหร บต ดพ นท เพ อนาไปใช งาน - Rectangular Maquee Tool ใช เล อกพ นท เป นร ปส เหล ยม - Elliptical Maquee Tool ใช เล อกพ นท เป นร ปวงกลมหร อวงร (ถ าจะทาวงกลม ให กดป ม Shift ค างไว ด วย) - Single Row Marquee Tool ใช เล อกพ นท แนวนอนท ความส ง 1 px. (ไม ค อยได ใช ) - Single Column Marquee Toolใช เล อกพ นท แนวต งท ความกว าง 1 px. (ไม ค อยได ใช ) 2. Lasso Tool เป นการเล อกพ นท แบบอ สระ หร อ สามารถเจาะจงไปท ช นงาน - Lasso Tool ใช เล อกพ นท แบบอ สระ เหมาะสาหร บคนท ม เมาส ปากกา (Tablet) - Polygonal lasso Tool ใช เล อกพ นท ตามจ ดท เราคล ก ซ งช วยคนท ใช เมาส สะดวกข นมาก - Magnetic Lasso Tool ใช เล อกพ นท แบบอ ตโนม ต ท นท ท เราลากเมาส ผ านบร เวณส ท ต ดก น 3. Quick Mask เป นคาส งท ใช สร าง Selection แบบใช หน ากากบ ง 4. Magic Wand Tool ใช สาหร บเล อกพ นท ท ม โทนส ใกล เค ยงก น 5. Crop Tool (C) เคร องม อท ใช เล อกและต ดเฉพาะแต ส วนของภาพท ต องการ สามารถต งขนาดและ ความละเอ ยดได

11 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 11 การวาดภาพ การวาดภาพด วย Photoshop เป นการสร างงานแบบ Vector ซ งเป นภาพท สร างด วยร ปทรงเรขาคณ ต และร ปทรงอ สระประกอบก นจนเป นร ปภาพ โดยเส นท ใช วาดจะเร ยกว า Path ใช ควบค มร ปร างท สร างข น ส วนเคร องม อท ใช งานแบ งเป น 2 กล ม ค อ กล มเคร องม อ Shape Tool และกล มเคร องม อ Pen Tool กล มเคร องม อ Shape Tool กล มเคร องม อ Shape Tool ใช สาหร บสร างทรงเรขาคณ ตต าง ๆ เช น ร ป ส เหล ยม ร ปวงกลม ร ป หลายเหล ยมและอ น ๆ ซ งม ส วนประกอบด งน 1. สร างร ปทรงส เหล ยม 2. สร างร ปทรงส เหล ยมแบบห กม ม 3. สร างร ปวงกลมและวงร 4. สร างร ปทรงหลายเหล ยม 5. สร างเส นตรง 6. สร างร ปทรงสาเร จ ออปช นของเคร องม อ Shape Tool กล มเคร องม อ Shape Tool ออบช นให เล อกใช งาน 3 ร ปแบบ ด งน 1. Shape Layer ใช สร างร ปทรง โดยจะใส ส ในช อง Foreground ให โดยอ ตโนม ต และย งสร างเลเยอร ใหม ข นมาอ กด วย 2. Work Path เป นการสร างเส น Path เพ อควบค มร ปร าง การใช งานต องนาไปใช ก บ Path Palete เพ อใส ส ต อไป 3. Fill Pixels ใช สร างร ปทรงธรรมดา ซ งจะใช ส ในช อง Foreground ส วนว ธ ใช งานต องสร างเลเยอร ใหม เพ อรองร บการทางาน

12 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 12 ร จ กก บเส น Path เส น path ค อ เส นโครงร างท ประกอบก นข นเป นร ปภาพแบบ Vector ท สามารถปร บแต งแก ไขได เส น path ถ กสร างข นจาก Pen Tool ซ งประกอบด วยจ ด Anchor เป นส วนท ใช ต ดเส นให ม ความโค งงอ (เคร องม อท ใช ปร บแต งเส น Path ค อ Convert Point Tool) ส วนประกอบของ Path ม ด งน 1. Curved line segment 2. Direction Point 3. Direction line 4. Selected anchor point 5. Unselected anchor point การใช เคร องม อ Pen ต ดเส น 1. ใช สร างพาธแบบจ ดท ละจ ด 2. ใช สร างพาธแบบอ สระ 3. ใช เพ มจ ดในพาธท ม อย แล ว 4. ใช ลบจ ดในพาธ 5. ใช ด ดพาธให เป นร ปทรงต าง ๆ

13 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 13 ตกแต งและแก ไขร ปภาพ ลบร วรอยด วย Spot Healing Brush Spot Healing Brush เป นเคร องม อท ใช ลบร วรอยบนภาพแบบอ ตโนม ต ซ งจะเหมาะก บงานประเภท ส ว หร อรอยตาหน เพ ยงเล กน อยโดยว ธ ใช งานเพ ยงนาเมาส ไปคล กบร เวณท ม ส วแล วโปรแกรมจะแทนท ส ท อย ในภาพให เหม อนเป นเน อเด ยว ใส ลวดลายใหม ปร บขนาดของห วแปรงให เหมาะสมก บร วรอย กาหนดให ใช พ นท ค างเค ยงแทนรอยตาหน การร ท ชภาพต องปร บขนาดของห วแปรงท ใช ระบาย ให เหมาะก บช นงานการลบร วรอยควรคล ก เมาส ท ละจ ดอย างช า ๆ เพ อเก บรายละเอ ยดร วรอยให หมด ลบร วรอยด วย Healing Brush Healing Brush เป นเคร องม อท ใช ปร บแต ร ปภาพ ซ งอาจเป นภาพท ถ ายจากกล องด จ ตอลแล วพบร ว รอยบนร ปภาพ เช น ส ว หร อ ฝ า เราสามารถลบร วรอยส วนเก นน ได โดยค ดลอกพ นท บางส วนท อย บน ร ปภาพ (กดป ม <Alt> แล วคล กเล อกพ นท เพ อค ดลอกส ) แล วนามาระบายบร เวณจ ดท บกพร องจากน น โปรแกรมจะปร บความสมด ลของส ให อ ตโนม ต ลบส วนท ไม ต องการด วย Patch Tool Patch เป นเคร องม อท ม ความสามารถคล ายก บ Healing Brush ใช ลบจ ดบกพร องร วรอยท อย บนภาพ หร อส วนท ไม ต องการในร ปภาพออกไป แต จะแตกต างตรงว ธ ใช งานเพราะเคร องม อ Patch ใช การค ดลอก ภาพโดยอาศ ยเส น Selection แต ย งคงร กษาความสมด ลของส กาหนดให บร เวณของ Selection เป นส วนท แก ไข กาหนดให ส วนท ค ดลอกโปร งใส กาหนดให Selection เป นแม แบบไปวางท บ

14 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 14 แก ไขตาแดงด วย Red Eye Tool Red Eye Tool เป นเคร องม อท ช วยแก ป ญหาจากการถ ายภาพตาแดง ซ งจะเก ดจากแสงแฟลช สามารถปร บส ตาแดงให เป นปกต เพ ยงนาเมาส ไปคล กในดวงตาโปรแกรมจะกาหนดส ในดวงตาให เป นปกต ปร บขนาดของห วแปรง กาหนดความเข มของส ในดวงตา การค ดลอกส ด วย Clone Stamp Tool Clone Stamp Tool เป นเคร องม อท ใช ค ดลอกส ภายในร ปภาพ ในกรณ ท ต องการแทนส ใหม ใน บางส วนของร ปภาพ การใช งานให กดป ม <Alt> ค างไว แล วนาไปท บส วนท ต องการ ใส ลวดลายด วย Pattern Stamp Tool Pattern Stamp Tool เป นการระบายลวดลายลงร ปภาพ การใช งานเพ ยงแต เล อกลวดลายแล วสามารถ นาไประบายได ท นท

15 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 15 การใช โปรแกรมสร างส อ E-BOOK ด วย Desktop Author 4 โปรแกรม Desktop Author เป นโปรแกรมท ใช สาหร บสร างส อด จ ตอล หร อท เร ยกท วๆไปว า E- Book เอกสารท ได จาการสร างด วยโปรแกรม Desktop Author น จะม ล กษณะร ปร างเหม อนหน งส อ ท วไป ค อม ปกหน า สารบ ญ ข อความ ร ปภาพ และนอกจากน ย งสามารถท จะแทรกภาพเคล อนไหว ไฟล ภาพยนตร ไฟล flash และเส ยงบรรยาย ลงไปในหน งส อได ข อด ของโปรแกรม Desktop Author 4 1. ไฟล ท ได จากการExport ม ขนาดเล ก 2. ม ล กษณะคล ายก บหน งส อ สามารถส งพ มพ ในแต ละหน าหร อท งหมดของหน งส อได 3. สามารถเผยแพร ผ านระบบเคร อข ายได ง าย และ Download ผ านเวป ได รวดเร ว หร อสามารถท จะส งไฟล ผ านทางจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) ได การเร มต นใช งานโปรแกรม Desktop Author หล งจากท ได ทาการต ดต งโปรแกรม Desktop Author ซ งเป น Version ลงในคอมพ วเตอร เร ยบร อยแล ว จะม Icon ของโปรแกรมอย ท Desktop เราสามารถจะเร ยกใช ได โดยด บเบ ลคล ก ท Icon หร อจะเร ยกใช จาก Start > Program > Desktop Author > Desktop Author 4

16 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 16 โปรแกรมจะเป ดหน าแรกข นมาให เราด งร ป ส วนประกอบของโปรแกรม 1. เมน และท ลบาร ( Menu & Toolbar ) เป นป มใช งานท ว ๆ ไป แต ละป ม ม หน าท ด งน ใช สาหร บสร างงานใหม ใช สาหร บบ นท กงานท ได จ ดทาข น ใช สาหร บเก บไฟล ท งหมดท ทาข นมาให เป นไฟล เด ยวอย ในร ปของ.EXE ใช สาหร บป องก นไฟล งานท งหมดท ทา ข นมาเพ อนาเสนอในเวปไซต ไฟล เด ยว ใช สาหร บการเป ดงานท ม อย แล ว ข นมาด หร อแก ไข ใช สาหร บด ต วอย าง ( Preview ) งานท ได ทา ใช บ บอ ดไฟล งานท งหมดท ทา ข นมาให เป นไฟล เด ยวอย ในร ป ของ.DNL สาหร บการทาเวปไซต ใช ในการทา Screen saver

17 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 17 โดยม นามสก ล.DRM ใช สาหร บใส ไฟล DNL ลงในเวปไซต ใช สาหร บ upload ไฟล ข นเวปไซต ใช สาหร บการแทรกไฟล ม ล ม เด ยต างๆ ใช สาหร บการแทรกคาถาม คาตอบ และเพ ม Object ลงใน e-book ใช สาหร บ refresh งาน ใช สาหร บต งค าต าง ๆ ของ e-book ใช สาหร บเล อกร ปแบบต างๆเป นต นแบบ ท จะนามาสร างเป นe-book ใช สาหร บการเล อกป มเพ อแทรก ลงในe-book 2. แถบเคร องม ออ น ๆ เป นแถบเคร องม อท ใช สาหร บการจ ดการในหน งส อ ท ใช บ อย ๆ แบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ส วนท 1 Page เป นเคร องม อท ใช สาหร บการจ ดการเก ยวก บหน าของหน งส อ เช น เพ มหน า ลบ หน า เป นต น ( Add Page ) สาหร บเพ มหน าเอกสาร ( Delete Page) สาหร บลบหน าเอกสาร ( Move Page ) สาหร บย ายหน าเอกสาร ( Copy Page ) สาหร บค ดลอกหน าเอกสาร ( Previous Page ) แสดงเอกสารหน าก อนหน า ( Next Page ) แสดงเอกสารหน าถ ดไป ( Goto Page ) ระบ เลขหน าของเอกสารท ต องการ

18 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 18 ส วนท 2 Insert เป นกล มเคร องม อท ใช งานเก ยวก บการแทรก ว ตถ ต าง ๆ เข ามาไว ในหน งส อ เช น แทรกกล องข อความ แทรกร ปภาพ เป นต น ( Insert Box ) แทรกกล องส ให หน าเอกสารน าสนใจ ( Insert Image) แทรกร ปภาพ ( Insert Text ) แทรกข อความ ( Insert Editable Text ) สาหร บแก ไขข อความ (Insert Editable Image) สาหร บแก ไขร ปภาพ ( Popup Image ) ใส ข อความโดยใช Text Block (Insert Multimedia) แทรกไฟล ม ลต ม เด ย เป นต น ส วนท 3 Edit เป นกล มเคร องม อท ใช เก ยวก บการแก ไขท งหมด เช น การต ด ค ดลอก หร อการลบ ( Undo ) ยกเล กคาส งป จจ บ น ( Redo) กล บไปทางานตามคาส งท ยกเล กไป ( Cut ) ต ดว ตถ ( Copy ) ค ดลอกว ตถ ( Paste ) วางว ตถ ท ค ดลอกมา ( Delete ) ลบว ตถ ท ง

19 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 19 ส วนท 4 Change เป นกล มเคร องม อท ใช เก ยวก บการเปล ยนแปลงค าต าง ๆ เช น การเปล ยน จ ดเช อมโยง การเปล ยนร ปภาพ เป นต น ( Change Scale ) ต งค าขนาดของว ตถ ( Change Link) เปล ยนการเช อมโยงว ตถ ( Change Position ) ย ายว ตถ ต าง ๆ บนหน ากระดาษ ( Change Image ) สาหร บเปล ยนร ปภาพ ( Change Transparency ) แก ไขความคมช ดของร ปภาพ ( Edit Image ) เร ยกใช Image Editor ส วนท 5 Colour เป นกล มเคร องม อเก ยวก บการกาหนดส และขอบส เป นต น ( Border Colour ) กาหนดส ขอบว ตถ ( Fill Colour ) กาหนดส ของว ตถ 4. แถบเคร องม อท ใช ในการจ ดวางว ตถ ( Send to top ) ให ว ตถ อย บนส ด ( Up one layer ) ให ว ตถ อย ส งข นไปอ ก ระด บหน ง ( Down one layer )ให ว ตถ อย ช นต าลงไปอ กระด บหน ง ( Send to buttom )ให ว ตถ อย ช นล างส ด ( Align left ) ให ว ตถ อย ช ดด านซ าย ( Align right ) ให ว ตถ อย ช ดด านขวา ( Align center vertical ) ให ว ตถ อย ตรงกลางในแนวต ง ( Align top ) ให ว ตถ อย ช ดด านบน ( Align Buttom ) ให ว ตถ อย ช ดด านล าง ( Align center horizontal ) ให ว ตถ อย ตรง กลางในแนวนอน

20 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 20 ( Distribute Width ) ให ว ตถ อย ก งกลางในแนวนอน ( Distribute Height ) ให ว ตถ อย ก งกลางใน แนวต ง ลาด บข นการสร างหน งส อ เป ดโปรแกรม Desktop Author ข นมาแล วคล กเล อก New หร อ File ---> New หร อ จะม หน าต างให เรา กาหนดค า Properties ต าง ๆ ของ E Book ด งร ป ความหมายของค าต าง ๆ จาก Book Properties ม ด งน Width : ความกว างของหน งส อ Height : ความส งของหน งส อ Border Color : ส เส นขอบของหน งส อ ในท น เล อก No Border ค อไม ใส ขอบ หน งส อ Paper Colour : เล อกส ของแผ นกระดาษ Mask Colour : เล อกส ท ใช ในการทาร ปให โปร งใส Background Colour : ส พ นหล ง

21 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 21 Character Set : เล อกภาษาท ใช ให เล อก THAI Text default left : ความห างของกล องข อความก บขอบกระดาษซ ายม อ Text default top : ความห างของกล องข อความก บขอบกระดาษด านบน Text default height : ความส งของกล องข อความ Text default width : ความกว างของกล องข อความ Start with tooltip auto update : เป ดหน งส อพร อมอ ปเดทเคร องม อ Autostart : เป ดหน งส อโดยให เป ดหน าเองอ ตโนม ต Start with background windows : เป ดหน งส อพร อมฉากหล ง Disable Print Function : จะให สามารถ print e-book ได หร อไม Page Turn : ปร บค าการเปล ยนหน ากระดาษ Fly speed : ปร บความเร วในการเปล ยนหน า Start Status : เล อกต งค าให ม เมน หร อไม ม เมน บนหน งส อ DWB Goto : เล อกการใช style ของโปรแกรม Default Unicode Value : เล อกใช Unicode พ นฐาน With/Without Password : เล อกการใส หร อไม ใส password ให ก บหน งส อ Book Password : ใส password กรณ ท ต องการ Book Backup Files : เล อกต งค าไฟล back up ว าจะให ม ก ไฟล Disable Send Mail Function :ต งค าการส ง Disable Save As Function :การบ นท กไฟล Book Tranparency : ต งค าเก ยวก บการโปร งใส ในการทาปกหน งส อ Book DRM : ต งค าการป องก นต างๆ Book ต งค า สาหร บหน งส อ Book Multimedia : ต งค าม ลต ม เด ย ( version ของ Windows Media Player )

22 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 22 การแบ งหน ากระดาษ โดยการเล อกใช คาส ง Buttons > Divider หร อ Buttons > 3D _spines หร อ เม อเล อกร ปแบบได แล ว กดป ม Use จะม เส นแบ งหน าตามร ป เราสามารถเคล อนย ายไปไว ตาแหน ง ใดตามต องการได

23 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 23 การสร างปกหน าของหน งส อ การสร างปกหน าของหน งส อน น หล งจากแบ งหน ากระดาษได แล ว ปกหน าของหน งส อจะอย ด าน ขวาม อของกระดาษ ด งน นเราจะต องทาให กระดาษด านซ ายม อหายไป โดยการเล อกใช คาส ง Tools ----> Book Tranparency ก อนอ นให เราแทรกร ปภาพเข ามาไว ในกระดาษด านขวาม อ ส วนท จะทาเป นปกหน งส อก อน โดย คล กเล อก Insert -----> Image จะม หน าต างให เล อกหาร ปภาพท จะนามาวางในหน าท เป นปกหน งส อ ให เล อกภาพท ต องการแล วคล ก Open

24 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 24 หล งจากน นให ทากระดาษด านซ ายม อให หายไปโดยใช คาส ง Tools -----> Book Transparency จะปรากฏหน าต างให เรากาหนด ค าต าง ๆ ในท น ให ด ในส วนของ Eazy Cover Shape โดยใส เคร องหมายในช อง With Tranparency แล วเล อกส ท Tranparency Colour ให เป นส ขาว ซ งเป นส ท ต งไว เป นส ของหน ากระดาษ ( Parer Colour ) แล วคล ก OK การสร างเน อหาบน E-Book เม อสร างปกหน งส อเร ยบร อยแล ว จากน นให ทาการ Add page เพ อเพ มหน าของหน งส อโดยคล ก เล อกท ในส วนของ Tools Page หร อ เล อกท เมน Insert > Page ซ งปกต เน อหาเอกสารควรจะอย หน าท 3 เป นต นไป ( หน าท 2 จะเป นสารบ ญ ) การส งเกตว าขณะน เรากาล งดาเน นการจ ดการ E-Book ของ เราในหน าท เท าไรแล วน นให ด จากม มล างขวาม อจะบอกว าหน าท เท าไรในจานวนท งหมดก หน า ด งร ป

25 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 25 ในการสร างเน อหาน นหากเราม เอกสารในร ปของ Word หร อเอกสารในร ปอ น ๆ เราก สามารถท จะ ค ดลอกเน อหาในเอกสารน นๆ มาวางในหน าเอกสารของ E-Book ได เพ อความรวดเร วในการสร าง ไม เช นน นแล วเราต องมาสร างใหม ท งหมด ในการใส เน อหา ร ปภาพหร อส อม ลต ม เด ยต าง ๆ ลงใน E-Book น น เราจะใช เมน Insert สร างเน อหาแต ละหน าให เสร จ โดยการ Add Page ไปจนครบท กหน า โดยเราสามารถท จะ เล อก แทรกต วอ กษร ( Insert Text ),แทรกร ปภาพ ( Insert Image ), หร อ Multimedia ( เส ยง, Video, Flash ) ลงในเอกสารในหน าท ต องการจะแทรกได

26 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 26 การแทรก Multimedia อย าล มว า การท จะใช ไฟล ต างๆท จะนามาลงไว ใน E-Book น น ต องนามาวงไว ในโฟลเดอร เด ยวก น เช นเด ยวก น ไฟล Multimedia ต าง ๆ ก จะต องนามาวางไว โฟลเดอร เด ยวก นด วย หล งจากน นคล กเล อก Insert ----> Multimedia หร อ จะม หน าต าง Dialog ต งค าต าง ๆ ของMultimedia ข นมาให เราต งค า Font : ให เล อกฟ อนต Text Colour : เล อกส ของต วอ กษร File : บอกช อไฟล ท เราใส ลงใน E-Book Embed file inside book: เล อกใส ไฟล ลงใน E-Book Start play automatically: เล อกให เล นเองโดยอ ตโนม ต Loop : ให เล น Multimedia แบบวนต อเน อง Add/Change image: ใส ร ปภาพ Remove image : เอาร ปภาพออก Note Text : กล องใส ข อความ

27 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 27 การทา Link การทา Link หร อการเช อมโยงไปย งส วนต าง ๆ ของหน งส อเช นทาสารบ ญ หร อส วนท ต องการให ม การเช อมโยง ว ธ การก ค อ คล กเล อกเมน Insert > Text พ มพ ข อความลงในText editor ระบายท บ ในส วนท ต องการจะทาจ ดเช อมโยง คล กท ป ม Link จะข นหน าต าง Link Type ซ งม การ Link หลายๆ แบบ ให เล อกร ปแบบการ Link ตามท เราต องการ

28 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 28 การสร างปกหล งของหน งส อ ก อนอ นให เพ มหน าE-Book ข นมาอ กหน งหน า เพ อสร างเป นปกหล ง โดยนาร ปหร อข อความท ต องการทาเป นปกหล ง ไว ในคร งหน าท ตรงข ามก บท ทาปกหน า หร อคร งด านซ ายของเอกสาร คล กเล อกเมน คาส ง Tools ----> Book Tranparency จะปรากฏหน าต างให เรากาหนด ค าต าง ๆ เหม อนก บตอนท เราสร างปกหน า ให ด ในส วนของ Eazy back Cover Shape โดยใส เคร องหมายในช อง With Tranparency แล วเล อกส ท Tranparency Colour ให เป นส ขาว ซ งเป นส ท ต งไว เป นส ของหน ากระดาษ ( Parer Colour ) แล วคล ก OK การทดสอบผลงาน E-Book ท ได จ ดทา เม อเราได จ ดทาผลงานเอกสาร E-Book เสร จแล ว ก อนท จะนาไปแสดงผล เราจาเป นจะต องทาการ บ นท กไฟล ท งหมดก อน โดยเล อกเมน File > Save As เล อกตาแหน งท จะเก บไฟล ต งช อไฟล ซ ง ไฟล ท จะบ นท กน นจะเป นไฟล ประเภท.DRM ซ งเป นไฟล ของโปรแกรมน สามารถเร ยกมาด หร อแก ไขได แต ไม สามารถไปเป ดก บโปรแกรมอ นได เสร จแล วคล ก Save ( ท งน ขอแนะนาว า การเก บไฟล และข อม ล ท งหมดท จะนามาทาเป น E-Book น น ควรจะนามาเก บไว ในโฟลเดอร เด ยวก น เพ อความสะดวกในการ นามาใช งาน ) หล งจากน นให ทาการแพ คไฟล โดยเล อกท เมน File > Package EXE หร อคล กท โปรแกรมจะทาการรวบรวมงานท งหมดท ทาออกมาเป นไฟล ประเภท.EXE สามารถนาไปเป ดด ท ใดก ได โดยไม ต องอาศ ยโปรแกรม Desktop Author

29 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 29 ส วนไฟล อ กประเภทหน งก ค อ ไฟล DNL ไฟล ท แพ คด วยว ธ น จะต องเป ดด ด วยโปรแกรม DNL Reader ซ งต องดาวน โหลดจากอ นเตอร เน ต การแพ คไฟล ก ให เล อกท เมน File -----> Package DNL หร อ การน าไฟล E-Book ไปใช บนเวปไซต ไฟล ท ได จากโปรแกรม Desktop Author น จะม ขนาดเล ก ง ายต อการจ ดการในกรณ ท ต องการ แสดงผลผ านเวป การจ ดทาไฟล ท E-Book ท ได ให อย ในร ปของไฟล ท ใช งานผ านระบบอ นเตอร เน ตน น จะต องทาให อย ในร ปแบบของไฟล HTML ข นตอนในการแปลงไฟล ของ E-Book ให อย ในร ปแบบของ HTML ม ด งน ค อ ให นาช นงานท ต องการแปลงมา หล งจากเป ดช นงานแล วให คล กท Tools > Publish To Web หร อ คล กท ไอคอน กรณ ท ย งไม ม การ Package DNL ก อน โปรแกรมจะให ทาการ Package ก อนแล ว ถ งจะทาข นตอน Publish น ได ในรายการ Web Template ใช สาหร บเล อกประเภทของการแสดงผล ว าจะให Auto หร อคล กเพ อ เร มแสดงผลเอง และสามารถเล อกว าจะให ม เคร องควบค มการแสดงผลด วยหร อไม ก ได ในท น ขอเล อกเป น Ellipse_Auto.htm เน องจากแสดงผลเองและไม ม เคร องม อควบค ม จากน นคล กป ม Publish โปรแกรมจะถามว าต องการจะด ต วอย างหร อไม

30 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 30 ผลท ได จากการ Publish แล ว และเม อทาการ Preview จะได ด งร ป การใช Templates และ Buttons Templates เป นการเร ยกใช ร ปแบบเอกสารอ ตโนม ต ท โปรแกรมได จ ดไว ให ซ งม หลายร ปแบบ การใช งานเพ ยงแค คล กเล อก Templates > เล อกร ปแบบท ต องการ

31 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 31 เสร จแล วคล ก Use จะได ร ปแบบอ ตโนม ต ด งร ป หล งจากน นก เข ากระบวนการทา E-Book ท ได กล าวมาแล ว ในส วน Buttons เป นป มอ ตโนม ต สามารถเร ยกใช งานคล ายก บ Templates โดยเร ยกท Buttons > เล อกร ปแบบท ต องการ เม อเล อกร ปแบบได แล ว คล ก Use เล อกตาแหน งท วางป ม

32 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 32 คล กขวาท ป ม เล อก Change Link เพ อกาหนดการทางานของป ม ท ตาแหน ง Link Type ต องเล อกให ส มพ นธ ก บป ม ไม เช นน นแล วเม อเรา package ไฟล แล ว ป มจะไม ทางานตามท เราต องการ การสร างแบบทดสอบ 1. คล กเล อกท Eazy Form บน Tool Bar 2. จะม หน าต าง Add form objects ให เราเล อก Add Question 3. จะปรากฏหน าต างด งร ป \

33 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 33 ส วนของ Question Order คาถามข อท... Question ID เป นส วนท โปรแกรมกาหนดเอง ไม ต องแก ไข Text to display เป นส วนของคาถามท ต องพ มพ ลงไป Style ใช ในการกาหนดฟ อนต และส ของต วอ กษร การ แก ไขให คล กท ป ม Style ค า Default จะเป น Arial ให เล อกฟ อนต ใหม คล กท Select Font เป นการต ง Style ให เอกสารตามต องการ ให คล ก Select Style Setting เล อกท ป ม Edit แล วกาหนดค าต าง ๆ แล วต งช อ Style name เพ อเร ยกใช ภายหล ง ในส วนของ Answer Type : ชน ดของคาตอบ แบ งได หลายแบบ ตามร ป Input : ตอบคาถามส นๆ ไม เก น 1 บรรท ด Text Area : ตอบคาถามส น ๆ เช งบรรยาย Dropdown List : เล อกตอบเพ ยงต วเล อกเด ยว จากรายการท งหมด List : เล อกตอบเพ ยงต วเล อกเด ยว จากรายการท งหมด Checkbox : ใช ก บคาถามท ม คาตอบมากกว า 1 ข อ Radiobox : ใช ก บคาถามท ม คาตอบเพ ยงข อเด ยว Number of Answer: จานวนต วเล อกของคาตอบ Caption : ข อความท ต องการแสดงให เห นตอนส งแบบทดสอบ Answer : คาตอบท ต องพ มพ ลงไป

34 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 34 Style : ใช กาหนดฟ อนต และส ของต วอ กษร Correct : คาตอบท ถ กต อง Points : คะแนนให ก บคาตอบข อน นๆ การสร างป มส าหร บส งแบบทดสอบ เม อเราทาการจ ดทาแบบทดสอบเร ยบร อยตามจานวนท ต องการแล ว เราต องสร างป มเพ อใช ในการ ส งแบบทดสอบเพ อนาไปประมวลผล โดยใช คาส ง Add Submit Button เปล ยนข อความในช อง Caption โดยข อความน จะอย บนป มท เราสร างเพ อใช ส งแบบทดสอบ พร อมท งคล กเล อก View Result เพ อให แสดงผลหน าต อไป เปล ยน Style โดยคล กท Edit เพ อเล อกแบบต วอ กษรและส ต วอ กษร หร อส พ นหล ง ตามต องการ

35 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 35 ในช อง Method เป นการเล อก ร ปแบบของการส งข อม ลไปประมวลผล ซ ง method ม หลายอย าง เช น เป นการส งข อม ลไปย ง ท กาหนด Get/Post : เป นการส งข อม ลไปย งเวปเพจ โดยใช ภาษา HTML ในท น ให เล อก No Information ต อมาให คล กเล อกท Edit Result Page จะเห นแบบฟอร มท ใช รายงานผลการทาแบบทดสอบ ด งร ป

36 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 36 หล งจากน นให ทาการปร บแต งให ได ร ปแบบตามท ต องการ โดยการด บเบ ลคล กท บร เวณเส นปะเพ อ เล อกฟอนต ให แสดงผลเป นภาษาไทย

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ

เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ เทคน คการสร าง Presentations PowerPoint 2013 อย างม ออาช พ PROFESSIONAL EASY TO LEARN Phearwnapa Malakan, Natrada Boonmayeam, Yupadee Sutho MULTIMEDIA DEVELOPMENT DIVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY, MAHIDOL

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information