เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

Size: px
Start display at page:

Download "เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3"

Transcription

1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Photoshop เป นโปรแกรมสาหร บสร างและตกแต งภาพท ม ช อเส ยงและได ร บความน ยมมากท ส ด อ น เน องมาจากค ณสมบ ต เด นซ งม อย อย างมากมาย ไม ว าจะเป นความสามารถจ ดการก บไฟล สารพ ดชน ดท ใช ใน งานประเภทต าง ๆ ท งร ปท จะนาไปผ านกระบวนการพ มพ และร ปท นาไปใช ในเว บเพจหร อส งผ านส อ อ เล กทรอน คส ม ความสามารถเป นเย ยมในการแก ไขตกแต งภาพ และการสร างเอฟเฟ คต พ เศษต าง ๆ ม เคร องม อท ม ประส ทธ ภาพและความย ดหย นส ง สามารถบ นท กข นตอนท ต องทาซ า ๆ ไว เร ยกใช ภายหล ง ตลอดจนม ผ ผล ตปล กอ น (plug-in) ให เป นจานวนมาก ซ งปล กอ นก ค อโปรแกรมเสร มสาหร บช วยให การ ทางานท ซ บซ อนสาเร จลงได อย างรวดเร ว ต อไปน เป นต วอย างของงานประเภทต าง ๆ ซ งค ณสามารถใช Photoshop ช วยจ ดการได อย างง ายดาย แก ไขภาพถ าย ท บกพร องหร อม ตาหน เช นปร บส ท เพ ยนปร บแสงเงาท สว างหร อม ดเก นไปลบ แสงแฟลชท สะท อนในดวงตา ตกแต งภาพ เช น ต ดส วนท ไม ต องการออกไป ลบองค ประกอบท รกร งร ง ปร บภาพให เบลอหร อ คมช ด ปร บผ วกายนางแบบให ขาวนวลและขจ ดไฝฝ าต าง ๆ ขจ ดเม ดส ท เก ดในภาพท สแกนจากส งพ มพ ด ดแปลงภาพเช นทาภาพใหม ให กลายเป นภาพส ซ เป ยแบบโบราณหร อแปลงภาพเก าๆท เป นขาว ดาให กลายเป นภาพส เปล ยนภาพคนให อ วนข นผอมลงหร อเด กแก กว าท เป นจร ง ใส เอฟเฟ คต พ เศษให ภาพ เช นทาให เหม อนกาล งมองภาพผ านกระจกชน ดและลายต าง ๆ หร อ เหม อนเงาสะท อนในน าเปล ยนภาพถ ายให ด คล ายภาพวาดด วยเคร องม อหลากหลายชน ดใส ประกายแสงหร อ เงาให ว ตถ ทาว ตถ แบนๆให ด เป น3ม ต เปล ยนโทนส ของภาพ สร างภาพกราฟ กซ งผสมผสานระหว างภาพถ ายข อความและภาพว ตถ หร อเอฟเฟ กต พ เศษท สร าง ข นในPhotoshopเพ อใช ในงานผล ตส อโฆษณาทาปกหน งส อหร อน ตยสารหร อใช ตกแต งเว บเพจ สร างองค ประกอบท ใช ในเว บเพจ (โดยปกต ทางานร วมก บโปรแกรม ImageReady CS3 ท ให มา ด วยก นแต ในPhotoshopCS3น นimagereadyถ กนาไปรวมไว ในต วPhotoshopCS3แล วจ งสามารถเร ยกใช โดย เล อกแท บ Windows แล วเล อก Animations น นเอง ) เช น การต ดแบ งภาพขนาดใหญ ออกเป นส วน ๆ (Slice), การแบ งพ นท ภาพเพ อสร างไฮเปอร ล งค เฉพาะส วน(image map). การสร างภาพเคล อนไหว (animation) และ การสร างป มท เปล ยนสถานะตามเมาส (rollover) และอ น ๆ อ กมากมาย

2 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 2 การเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 สามารถทาได ตามข นตอนต อไปน 1. คล กเมาส ท ป ม Start 2. เล อนเมาส มาช ท Programs แล วเล อนมาคล กท ห วข อ Adobe Photoshop CS3 หร อ Adobe master collection CS3จากน นเล อก Adobe Photoshop CS3 จะสามารถเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ได จากน นจะเข าส โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ด งร ป

3 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 3 ส วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS3 1. Title Bar เป นแถบท อย ด านบนส ดของหน าต างโปรแกรมม หน าท แสดงช อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป นแถบท รวบรวมคาส งท งหมดของโปรแกรมเอาไว โดยแยกประเภทคาส งออกเป น หมวดหม ตามล กษณะการทางานอย างเช น เมน File ม หน าท จ ดการไฟล เมน Window จะรวบรวมคาส ง ท งหมดในการจ ดการหน าต างโปรแกรมเอาไว เป นต น Ctrl+O ค อ การเป ดเมน ด วยว ธ ล ด Menu - File - Open แต เป ดด วยว ธ ล ดค อ กดป ม Ctrl พร อมก บ O ก สามารถ เป ด ไฟล ท ต องการได 3. Toolbox เป นกล องเคร องม อท รวบรวมช ดเคร องม อท โปรแกรม Photoshop เตร ยมไว ให ใช งาน เพ อแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานในล กษณะต าง ๆ เคร องม อหร อคาส งท เห นใน Toolbox เป นเคร องม อท ม กจะถ กเร ยกใช งานบ อยๆ โปรแกรม Photoshop จ งนามาไว ใน Toolbox เพ อความสะดวกในการทางานซ ง นอกจากเคร องม อเหล าน แล ว โปรแกรม Photoshop ย งม คาส งท ใช ในการแก ไข ตกแต ง หร อสร างช นงานอ ก มากมาย ซ อนอย ตามเมน ต างๆ ใน Menu Bar อย างเช น Filter ท ภายในจะรวบรวมคาส งท ใช ในการสร างเอฟ เฟ กต ของร ปไว มากมาย 4. Option Bar (ออปช นบาร ) เป นพ นท ส วนท โปรแกรม Photoshop จะแสดงค ณสมบ ต ของ เคร องม อท เราเล อกมาใช งาน เพ อให เราปร บแต งค าของเคร องม อน นให เหมาะสมก บมากย งข น ด งน น ส งท แสดงข นมาท Option Bar จ งต างก นไปตามค ณสมบ ต ของเคร องม อแต ละชน ด

4 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 4 5. Paletes กล มหน าต างเล กๆ ท ม หน าท การทางานเฉพาะ ส วนใหญ แล วจะช วยเสร มการทางาน และ ควบค มรายละเอ ยดในด านต างๆของโปรแกรม อย างเช น พาเลท Swatches ใช สาหร บเล อก หร อกาหนดส, พาเลท History ใช จ ดการข อม ลการทางานในข นตอนต างๆ ท ผ านมา เป นต น เราสามารถป ดพาเลทเก บไปบ าง หร อเป ดพาเลทใหม ข นมาเพ มได โดยคล ก เมน window รายช อของพาเลท ท งหมดจะปรากฏข นมา พาเลทท เป ดอย ค อพาเลทท ม เคร องหมายถ กอย หน าช อ ด งน น การเป ดพาเลทก ค อ การคล กให ม เคร องหมายถ กหน าช อพาเลทน นๆ ส วนจะป ดก เปล ยนเป นคล กให เคร องหมายถ กหายไป 6. Canvas พ นท ทางาน หร อกระดานวาดภาพ ตรงน เป นส วนท เราจะสร างไฟล ใหม ข นมาทางาน ตกแต งช นงาน หร อเป ดไฟล ร ปข นมาแก ไข การใช เคร องม อท ส าค ญ (Tools) เล อกพ นท ทางาน เคล อนย ายร ปภาพ เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน เล อกพ นท ทางาน ต ดร ปภาพ สาหร บร ท สภาพ ใช ระบายส ใช ลอกแบบ ใช ระบายส ใช ลบภาพ ใช ไล เฉดส ใช ปร บความช ดของส ใช ปร บค าโทนส เคล อนย ายว ตถ ใช สร างต วอ กษร สร างเส นร ปทรงตามต องการ สร างร ป,เส น,วงกลม ฯลฯ ใช อธ บายร ปภาพแบบเส ยง ใช เล อกส ใช เล อนด ภาพ ใช ย อ/ขยายร ปภาพ ช องแสดงส ใช งาน เคร องหมายสล บส ค าส ท ต งไว ช องแสดงส พ นหล ง แสดงโหมดการทางานปกต แสดงการทางาน Quick Mask หน าจอแบบมาตรฐาน แสดงเฉพาะภาพแบบเต มจอ

5 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 5 การต งหน ากระดาษใหม เม อต องการทางานก บภาพใน Photoshop ควรจะกาหนดขนาดภาพหร อต งค าหน ากระดาษเส ยก อน แล วจ งนาไฟล ภาพเข ามาใช งาน ซ งจะทาให ได ขนาดของภาพท ตรงก บความต องการใช งาน สาหร บการต ง หน ากระดาษม ข นตอนด งน 1. คล กเมน File > new 2. ต งช อไฟล (หน ากระดาษ) ในช อง Name 3. เล อกร ปแบบของกระดาษ ในช อง Preset คาอธ บาย Default Photoshop Size กระดาษแบบมาตรฐาน International Paper กระดาษแบบสากล Web กระดาษของหน าเว บไซต Mobile & Devices กระดาษบนโทรศ พท ม อถ อ Film & Video กระดาษท ใช งานก บภาพยนต และว ด โอ

6 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 6 การเป ดไฟล ภาพทางาน ก อนเร มต นการทางานให เป ดไฟล ภาพท ต องการข นมา โดยเล อกแฟ มท ได จ ดเก บไฟล ภาพไว (ถ า ต องการเป ดหลายไฟล ภาพข นมาพร อมก นให กดป ม (Ctrl) ท ค ย บอร ดค างไว แล วเล อกไฟล ภาพท นท ) ด งน 1. คล กเมน File > Open 2. เล อกท เก บไฟล ภาพหร อโฟลเดอร ในช อง Look in

7 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 7 การบ นท กไฟล ภาพ การบ นท กไฟล ภาพถ อว าเป นข นตอนท สาค ญมาก เพราะสามารถนากล บมาใช แก ไขภายหล งหร อ บ นท กเพ อส งต อไปทางานร วมก บโปรแกรมอ น ส วนไฟล ภาพท รองร บ Photoshop ค อไฟล นามสก ล PSD (Photoshop Document) ซ งสามารถบ นท กภาพแบบแยกเลเยอร ให เป นส วน ๆ ด งน 1. คล กเมน File > Save As 2. เล อกตาแหน งบ นท กไฟล ภาพ ในช อง Save in 3. ต งช อไฟล ภาพในช อง File name

8 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 8 ออปช นในการบ นท กไฟล ภาพในช อง Save Option ม ด งน - As a Copy เป นการบ นท กไฟล จากภาพต นฉบ บให เป นไฟล ใหม - Alpha Channels จะใช บ นท ก Channels เพ อเก บค ณสมบ ต ส - Layer บ นท กค ณสมบ ต ของเลเยอร - Annotations เป นหมายเหต ใช อธ บายภาพและเส ยง - Sport Color เล อกร ปแบบส - Use Proof Setup ใช กาหนดโหมดส ในการพ มพ - ICC Profile เล อกโหมดส ภาพ - Thumbnail ขนาดไฟล ต วอย าง ไฟล ภาพท ใช ใน Photoshop Photoshop สามารถรองร บการทางานก บไฟล ภาพได หลายชน ด ด งน.GIF เป นการบ นท กร ปภาพท จะสามารถบ บอ ดข อม ลให ม ขนาดเล ก ส วนมากจะนาไปบ นท กเป น ไฟล ภาพเคล อนไหว.PNG ใช บ นท กร ปภาพประเภทเวกเตอร จะม ค ณสมบ ต คล ายก บไฟล GIF ซ งสามารถบ บอ ดข อม ล ให ม ขนาดเล ก บ นท กส วนท โปร งใส และสามารถเล อกระด บส ให แสดงถ ง 16.7 ล านส.Tiff เป นการบ นท กไฟล ภาพซ งสามารถบ บอ ดข อม ลทาให ค ณภาพของส ภาพเหม อนต นฉบ บแต ไฟล ภาพน นจะม ขนาดใหญ ในกรณ ท บ นท กเป นไฟล สก ล TIFF สามารถนาไปใช ร วมก บ PageMaker เพ อ สร างส อส งพ มพ ต อไป.BMP เป นร ปแบบของไฟล มาตรฐานท ใช ในระบบปฏ บ ต การ Windows และ Dos ซ งสามารถท จะ จ ดเร ยงส ดาไปหาส ขาว (1 ไบต ต อ 1 pixel) และจะสามารถเล อกระด บส ส งถ ง 24 บ ต หร อ 16.7 ล านส.EPS เป นร ปของไฟล ท สามารถบรรจ ภาพแบบเวกเตอร และบ ตแม บสน บสน นการนาร ปภาพไปเป น ภาพประกอบใน Illustrator หร อนาไปใช ร วมก บโปรแกรมจ ดหน าเอกสาร ในกรณ ท นาภาพแบบเวกเตอร มา เป ดใน Photoshopจะถ กแปลงเป น Bitmap ท นท.PDF เป นร ปแบบของไฟล ท ใช เป นเอกสารอ เล กทรอน กส หร อนาเสนอข อม ลบนเน ต ข อด ของไฟล PDF ค อ ร กษาร ปแบบหน ากระดาษ ต วอ กษร ร ปภาพให เหม อนก บต นฉบ บและน ยมนาไฟล PDF บ นท ก ไฟล งานก อนส งโรงพ มพ ส วนโปรแกรมท ใช อ านไฟล PDF ค อ Adobe Acrobat Reader.JPEG เป นไฟล ท สามารถบ บอ ดข อม ลท เป นไฟล ร ปภาพประเภท Bitmap หร อ ภาพถ ายและ สามารถกาหนดการแสดงภาพบนเว บจากหยาบไปหาความละเอ ยดท เร ยกว า Progressive ซ งเราสามารถปร บ ค าออปช นของร ปแบบไฟล JPEG ได (ส วนมากไฟล ภาพเป น *.jpeg เก อบท งหมด

9 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 9 การปร บไฟล ภาพให เล กลง Image size เป นคาส งท ช วยในการปร บขนาดของร ปภาพ ให ม ขนาดท เล กลงและย งช วยให ขนาด ของไฟล ภาพเล กลงอ กด วย ซ งม การปร บขนาดด งน 1. คล กเมน Image > Image Size หร อ กดป ม Alt + Ctrl + I 2. กาหนดขนาดของไฟล ให เล กลง ในส วน pixel Dimensions: 3. กาหนดความละเอ ยดของภาพ Resolution Width = ความกว าง Height = ความส ง Resolution = ความละเอ ยด Inches = น ว

10 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 10 การสร าง Selection หล กการทางานท สาค ญของ Photoshop ค อ การสร าง Selection ซ งเป นการเล อกพ นท เพ อนาไปใช ในงานต ดต อ ใส เอ ฟเฟ กต ใส ส ภาพ ฯลฯ โดยล กษณะของเส น Selection จะเป นเส นประท ม การเคล อนไหว ล อมรอบพ นท สาหร บกล มเคร องม อท ใช สร าง Selection ม ด งน 1. Marquee Tool เป นการเล อกพ นท ในร ปแบบเรขาคณ ตซ งจะเหมาะสาหร บต ดพ นท เพ อนาไปใช งาน - Rectangular Maquee Tool ใช เล อกพ นท เป นร ปส เหล ยม - Elliptical Maquee Tool ใช เล อกพ นท เป นร ปวงกลมหร อวงร (ถ าจะทาวงกลม ให กดป ม Shift ค างไว ด วย) - Single Row Marquee Tool ใช เล อกพ นท แนวนอนท ความส ง 1 px. (ไม ค อยได ใช ) - Single Column Marquee Toolใช เล อกพ นท แนวต งท ความกว าง 1 px. (ไม ค อยได ใช ) 2. Lasso Tool เป นการเล อกพ นท แบบอ สระ หร อ สามารถเจาะจงไปท ช นงาน - Lasso Tool ใช เล อกพ นท แบบอ สระ เหมาะสาหร บคนท ม เมาส ปากกา (Tablet) - Polygonal lasso Tool ใช เล อกพ นท ตามจ ดท เราคล ก ซ งช วยคนท ใช เมาส สะดวกข นมาก - Magnetic Lasso Tool ใช เล อกพ นท แบบอ ตโนม ต ท นท ท เราลากเมาส ผ านบร เวณส ท ต ดก น 3. Quick Mask เป นคาส งท ใช สร าง Selection แบบใช หน ากากบ ง 4. Magic Wand Tool ใช สาหร บเล อกพ นท ท ม โทนส ใกล เค ยงก น 5. Crop Tool (C) เคร องม อท ใช เล อกและต ดเฉพาะแต ส วนของภาพท ต องการ สามารถต งขนาดและ ความละเอ ยดได

11 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 11 การวาดภาพ การวาดภาพด วย Photoshop เป นการสร างงานแบบ Vector ซ งเป นภาพท สร างด วยร ปทรงเรขาคณ ต และร ปทรงอ สระประกอบก นจนเป นร ปภาพ โดยเส นท ใช วาดจะเร ยกว า Path ใช ควบค มร ปร างท สร างข น ส วนเคร องม อท ใช งานแบ งเป น 2 กล ม ค อ กล มเคร องม อ Shape Tool และกล มเคร องม อ Pen Tool กล มเคร องม อ Shape Tool กล มเคร องม อ Shape Tool ใช สาหร บสร างทรงเรขาคณ ตต าง ๆ เช น ร ป ส เหล ยม ร ปวงกลม ร ป หลายเหล ยมและอ น ๆ ซ งม ส วนประกอบด งน 1. สร างร ปทรงส เหล ยม 2. สร างร ปทรงส เหล ยมแบบห กม ม 3. สร างร ปวงกลมและวงร 4. สร างร ปทรงหลายเหล ยม 5. สร างเส นตรง 6. สร างร ปทรงสาเร จ ออปช นของเคร องม อ Shape Tool กล มเคร องม อ Shape Tool ออบช นให เล อกใช งาน 3 ร ปแบบ ด งน 1. Shape Layer ใช สร างร ปทรง โดยจะใส ส ในช อง Foreground ให โดยอ ตโนม ต และย งสร างเลเยอร ใหม ข นมาอ กด วย 2. Work Path เป นการสร างเส น Path เพ อควบค มร ปร าง การใช งานต องนาไปใช ก บ Path Palete เพ อใส ส ต อไป 3. Fill Pixels ใช สร างร ปทรงธรรมดา ซ งจะใช ส ในช อง Foreground ส วนว ธ ใช งานต องสร างเลเยอร ใหม เพ อรองร บการทางาน

12 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 12 ร จ กก บเส น Path เส น path ค อ เส นโครงร างท ประกอบก นข นเป นร ปภาพแบบ Vector ท สามารถปร บแต งแก ไขได เส น path ถ กสร างข นจาก Pen Tool ซ งประกอบด วยจ ด Anchor เป นส วนท ใช ต ดเส นให ม ความโค งงอ (เคร องม อท ใช ปร บแต งเส น Path ค อ Convert Point Tool) ส วนประกอบของ Path ม ด งน 1. Curved line segment 2. Direction Point 3. Direction line 4. Selected anchor point 5. Unselected anchor point การใช เคร องม อ Pen ต ดเส น 1. ใช สร างพาธแบบจ ดท ละจ ด 2. ใช สร างพาธแบบอ สระ 3. ใช เพ มจ ดในพาธท ม อย แล ว 4. ใช ลบจ ดในพาธ 5. ใช ด ดพาธให เป นร ปทรงต าง ๆ

13 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 13 ตกแต งและแก ไขร ปภาพ ลบร วรอยด วย Spot Healing Brush Spot Healing Brush เป นเคร องม อท ใช ลบร วรอยบนภาพแบบอ ตโนม ต ซ งจะเหมาะก บงานประเภท ส ว หร อรอยตาหน เพ ยงเล กน อยโดยว ธ ใช งานเพ ยงนาเมาส ไปคล กบร เวณท ม ส วแล วโปรแกรมจะแทนท ส ท อย ในภาพให เหม อนเป นเน อเด ยว ใส ลวดลายใหม ปร บขนาดของห วแปรงให เหมาะสมก บร วรอย กาหนดให ใช พ นท ค างเค ยงแทนรอยตาหน การร ท ชภาพต องปร บขนาดของห วแปรงท ใช ระบาย ให เหมาะก บช นงานการลบร วรอยควรคล ก เมาส ท ละจ ดอย างช า ๆ เพ อเก บรายละเอ ยดร วรอยให หมด ลบร วรอยด วย Healing Brush Healing Brush เป นเคร องม อท ใช ปร บแต ร ปภาพ ซ งอาจเป นภาพท ถ ายจากกล องด จ ตอลแล วพบร ว รอยบนร ปภาพ เช น ส ว หร อ ฝ า เราสามารถลบร วรอยส วนเก นน ได โดยค ดลอกพ นท บางส วนท อย บน ร ปภาพ (กดป ม <Alt> แล วคล กเล อกพ นท เพ อค ดลอกส ) แล วนามาระบายบร เวณจ ดท บกพร องจากน น โปรแกรมจะปร บความสมด ลของส ให อ ตโนม ต ลบส วนท ไม ต องการด วย Patch Tool Patch เป นเคร องม อท ม ความสามารถคล ายก บ Healing Brush ใช ลบจ ดบกพร องร วรอยท อย บนภาพ หร อส วนท ไม ต องการในร ปภาพออกไป แต จะแตกต างตรงว ธ ใช งานเพราะเคร องม อ Patch ใช การค ดลอก ภาพโดยอาศ ยเส น Selection แต ย งคงร กษาความสมด ลของส กาหนดให บร เวณของ Selection เป นส วนท แก ไข กาหนดให ส วนท ค ดลอกโปร งใส กาหนดให Selection เป นแม แบบไปวางท บ

14 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 14 แก ไขตาแดงด วย Red Eye Tool Red Eye Tool เป นเคร องม อท ช วยแก ป ญหาจากการถ ายภาพตาแดง ซ งจะเก ดจากแสงแฟลช สามารถปร บส ตาแดงให เป นปกต เพ ยงนาเมาส ไปคล กในดวงตาโปรแกรมจะกาหนดส ในดวงตาให เป นปกต ปร บขนาดของห วแปรง กาหนดความเข มของส ในดวงตา การค ดลอกส ด วย Clone Stamp Tool Clone Stamp Tool เป นเคร องม อท ใช ค ดลอกส ภายในร ปภาพ ในกรณ ท ต องการแทนส ใหม ใน บางส วนของร ปภาพ การใช งานให กดป ม <Alt> ค างไว แล วนาไปท บส วนท ต องการ ใส ลวดลายด วย Pattern Stamp Tool Pattern Stamp Tool เป นการระบายลวดลายลงร ปภาพ การใช งานเพ ยงแต เล อกลวดลายแล วสามารถ นาไประบายได ท นท

15 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 15 การใช โปรแกรมสร างส อ E-BOOK ด วย Desktop Author 4 โปรแกรม Desktop Author เป นโปรแกรมท ใช สาหร บสร างส อด จ ตอล หร อท เร ยกท วๆไปว า E- Book เอกสารท ได จาการสร างด วยโปรแกรม Desktop Author น จะม ล กษณะร ปร างเหม อนหน งส อ ท วไป ค อม ปกหน า สารบ ญ ข อความ ร ปภาพ และนอกจากน ย งสามารถท จะแทรกภาพเคล อนไหว ไฟล ภาพยนตร ไฟล flash และเส ยงบรรยาย ลงไปในหน งส อได ข อด ของโปรแกรม Desktop Author 4 1. ไฟล ท ได จากการExport ม ขนาดเล ก 2. ม ล กษณะคล ายก บหน งส อ สามารถส งพ มพ ในแต ละหน าหร อท งหมดของหน งส อได 3. สามารถเผยแพร ผ านระบบเคร อข ายได ง าย และ Download ผ านเวป ได รวดเร ว หร อสามารถท จะส งไฟล ผ านทางจดหมายอ เล กทรอน กส ( ) ได การเร มต นใช งานโปรแกรม Desktop Author หล งจากท ได ทาการต ดต งโปรแกรม Desktop Author ซ งเป น Version ลงในคอมพ วเตอร เร ยบร อยแล ว จะม Icon ของโปรแกรมอย ท Desktop เราสามารถจะเร ยกใช ได โดยด บเบ ลคล ก ท Icon หร อจะเร ยกใช จาก Start > Program > Desktop Author > Desktop Author 4

16 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 16 โปรแกรมจะเป ดหน าแรกข นมาให เราด งร ป ส วนประกอบของโปรแกรม 1. เมน และท ลบาร ( Menu & Toolbar ) เป นป มใช งานท ว ๆ ไป แต ละป ม ม หน าท ด งน ใช สาหร บสร างงานใหม ใช สาหร บบ นท กงานท ได จ ดทาข น ใช สาหร บเก บไฟล ท งหมดท ทาข นมาให เป นไฟล เด ยวอย ในร ปของ.EXE ใช สาหร บป องก นไฟล งานท งหมดท ทา ข นมาเพ อนาเสนอในเวปไซต ไฟล เด ยว ใช สาหร บการเป ดงานท ม อย แล ว ข นมาด หร อแก ไข ใช สาหร บด ต วอย าง ( Preview ) งานท ได ทา ใช บ บอ ดไฟล งานท งหมดท ทา ข นมาให เป นไฟล เด ยวอย ในร ป ของ.DNL สาหร บการทาเวปไซต ใช ในการทา Screen saver

17 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 17 โดยม นามสก ล.DRM ใช สาหร บใส ไฟล DNL ลงในเวปไซต ใช สาหร บ upload ไฟล ข นเวปไซต ใช สาหร บการแทรกไฟล ม ล ม เด ยต างๆ ใช สาหร บการแทรกคาถาม คาตอบ และเพ ม Object ลงใน e-book ใช สาหร บ refresh งาน ใช สาหร บต งค าต าง ๆ ของ e-book ใช สาหร บเล อกร ปแบบต างๆเป นต นแบบ ท จะนามาสร างเป นe-book ใช สาหร บการเล อกป มเพ อแทรก ลงในe-book 2. แถบเคร องม ออ น ๆ เป นแถบเคร องม อท ใช สาหร บการจ ดการในหน งส อ ท ใช บ อย ๆ แบ งออกเป น 5 ส วน ค อ ส วนท 1 Page เป นเคร องม อท ใช สาหร บการจ ดการเก ยวก บหน าของหน งส อ เช น เพ มหน า ลบ หน า เป นต น ( Add Page ) สาหร บเพ มหน าเอกสาร ( Delete Page) สาหร บลบหน าเอกสาร ( Move Page ) สาหร บย ายหน าเอกสาร ( Copy Page ) สาหร บค ดลอกหน าเอกสาร ( Previous Page ) แสดงเอกสารหน าก อนหน า ( Next Page ) แสดงเอกสารหน าถ ดไป ( Goto Page ) ระบ เลขหน าของเอกสารท ต องการ

18 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 18 ส วนท 2 Insert เป นกล มเคร องม อท ใช งานเก ยวก บการแทรก ว ตถ ต าง ๆ เข ามาไว ในหน งส อ เช น แทรกกล องข อความ แทรกร ปภาพ เป นต น ( Insert Box ) แทรกกล องส ให หน าเอกสารน าสนใจ ( Insert Image) แทรกร ปภาพ ( Insert Text ) แทรกข อความ ( Insert Editable Text ) สาหร บแก ไขข อความ (Insert Editable Image) สาหร บแก ไขร ปภาพ ( Popup Image ) ใส ข อความโดยใช Text Block (Insert Multimedia) แทรกไฟล ม ลต ม เด ย เป นต น ส วนท 3 Edit เป นกล มเคร องม อท ใช เก ยวก บการแก ไขท งหมด เช น การต ด ค ดลอก หร อการลบ ( Undo ) ยกเล กคาส งป จจ บ น ( Redo) กล บไปทางานตามคาส งท ยกเล กไป ( Cut ) ต ดว ตถ ( Copy ) ค ดลอกว ตถ ( Paste ) วางว ตถ ท ค ดลอกมา ( Delete ) ลบว ตถ ท ง

19 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 19 ส วนท 4 Change เป นกล มเคร องม อท ใช เก ยวก บการเปล ยนแปลงค าต าง ๆ เช น การเปล ยน จ ดเช อมโยง การเปล ยนร ปภาพ เป นต น ( Change Scale ) ต งค าขนาดของว ตถ ( Change Link) เปล ยนการเช อมโยงว ตถ ( Change Position ) ย ายว ตถ ต าง ๆ บนหน ากระดาษ ( Change Image ) สาหร บเปล ยนร ปภาพ ( Change Transparency ) แก ไขความคมช ดของร ปภาพ ( Edit Image ) เร ยกใช Image Editor ส วนท 5 Colour เป นกล มเคร องม อเก ยวก บการกาหนดส และขอบส เป นต น ( Border Colour ) กาหนดส ขอบว ตถ ( Fill Colour ) กาหนดส ของว ตถ 4. แถบเคร องม อท ใช ในการจ ดวางว ตถ ( Send to top ) ให ว ตถ อย บนส ด ( Up one layer ) ให ว ตถ อย ส งข นไปอ ก ระด บหน ง ( Down one layer )ให ว ตถ อย ช นต าลงไปอ กระด บหน ง ( Send to buttom )ให ว ตถ อย ช นล างส ด ( Align left ) ให ว ตถ อย ช ดด านซ าย ( Align right ) ให ว ตถ อย ช ดด านขวา ( Align center vertical ) ให ว ตถ อย ตรงกลางในแนวต ง ( Align top ) ให ว ตถ อย ช ดด านบน ( Align Buttom ) ให ว ตถ อย ช ดด านล าง ( Align center horizontal ) ให ว ตถ อย ตรง กลางในแนวนอน

20 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 20 ( Distribute Width ) ให ว ตถ อย ก งกลางในแนวนอน ( Distribute Height ) ให ว ตถ อย ก งกลางใน แนวต ง ลาด บข นการสร างหน งส อ เป ดโปรแกรม Desktop Author ข นมาแล วคล กเล อก New หร อ File ---> New หร อ จะม หน าต างให เรา กาหนดค า Properties ต าง ๆ ของ E Book ด งร ป ความหมายของค าต าง ๆ จาก Book Properties ม ด งน Width : ความกว างของหน งส อ Height : ความส งของหน งส อ Border Color : ส เส นขอบของหน งส อ ในท น เล อก No Border ค อไม ใส ขอบ หน งส อ Paper Colour : เล อกส ของแผ นกระดาษ Mask Colour : เล อกส ท ใช ในการทาร ปให โปร งใส Background Colour : ส พ นหล ง

21 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 21 Character Set : เล อกภาษาท ใช ให เล อก THAI Text default left : ความห างของกล องข อความก บขอบกระดาษซ ายม อ Text default top : ความห างของกล องข อความก บขอบกระดาษด านบน Text default height : ความส งของกล องข อความ Text default width : ความกว างของกล องข อความ Start with tooltip auto update : เป ดหน งส อพร อมอ ปเดทเคร องม อ Autostart : เป ดหน งส อโดยให เป ดหน าเองอ ตโนม ต Start with background windows : เป ดหน งส อพร อมฉากหล ง Disable Print Function : จะให สามารถ print e-book ได หร อไม Page Turn : ปร บค าการเปล ยนหน ากระดาษ Fly speed : ปร บความเร วในการเปล ยนหน า Start Status : เล อกต งค าให ม เมน หร อไม ม เมน บนหน งส อ DWB Goto : เล อกการใช style ของโปรแกรม Default Unicode Value : เล อกใช Unicode พ นฐาน With/Without Password : เล อกการใส หร อไม ใส password ให ก บหน งส อ Book Password : ใส password กรณ ท ต องการ Book Backup Files : เล อกต งค าไฟล back up ว าจะให ม ก ไฟล Disable Send Mail Function :ต งค าการส ง Disable Save As Function :การบ นท กไฟล Book Tranparency : ต งค าเก ยวก บการโปร งใส ในการทาปกหน งส อ Book DRM : ต งค าการป องก นต างๆ Book ต งค า สาหร บหน งส อ Book Multimedia : ต งค าม ลต ม เด ย ( version ของ Windows Media Player )

22 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 22 การแบ งหน ากระดาษ โดยการเล อกใช คาส ง Buttons > Divider หร อ Buttons > 3D _spines หร อ เม อเล อกร ปแบบได แล ว กดป ม Use จะม เส นแบ งหน าตามร ป เราสามารถเคล อนย ายไปไว ตาแหน ง ใดตามต องการได

23 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 23 การสร างปกหน าของหน งส อ การสร างปกหน าของหน งส อน น หล งจากแบ งหน ากระดาษได แล ว ปกหน าของหน งส อจะอย ด าน ขวาม อของกระดาษ ด งน นเราจะต องทาให กระดาษด านซ ายม อหายไป โดยการเล อกใช คาส ง Tools ----> Book Tranparency ก อนอ นให เราแทรกร ปภาพเข ามาไว ในกระดาษด านขวาม อ ส วนท จะทาเป นปกหน งส อก อน โดย คล กเล อก Insert -----> Image จะม หน าต างให เล อกหาร ปภาพท จะนามาวางในหน าท เป นปกหน งส อ ให เล อกภาพท ต องการแล วคล ก Open

24 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 24 หล งจากน นให ทากระดาษด านซ ายม อให หายไปโดยใช คาส ง Tools -----> Book Transparency จะปรากฏหน าต างให เรากาหนด ค าต าง ๆ ในท น ให ด ในส วนของ Eazy Cover Shape โดยใส เคร องหมายในช อง With Tranparency แล วเล อกส ท Tranparency Colour ให เป นส ขาว ซ งเป นส ท ต งไว เป นส ของหน ากระดาษ ( Parer Colour ) แล วคล ก OK การสร างเน อหาบน E-Book เม อสร างปกหน งส อเร ยบร อยแล ว จากน นให ทาการ Add page เพ อเพ มหน าของหน งส อโดยคล ก เล อกท ในส วนของ Tools Page หร อ เล อกท เมน Insert > Page ซ งปกต เน อหาเอกสารควรจะอย หน าท 3 เป นต นไป ( หน าท 2 จะเป นสารบ ญ ) การส งเกตว าขณะน เรากาล งดาเน นการจ ดการ E-Book ของ เราในหน าท เท าไรแล วน นให ด จากม มล างขวาม อจะบอกว าหน าท เท าไรในจานวนท งหมดก หน า ด งร ป

25 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 25 ในการสร างเน อหาน นหากเราม เอกสารในร ปของ Word หร อเอกสารในร ปอ น ๆ เราก สามารถท จะ ค ดลอกเน อหาในเอกสารน นๆ มาวางในหน าเอกสารของ E-Book ได เพ อความรวดเร วในการสร าง ไม เช นน นแล วเราต องมาสร างใหม ท งหมด ในการใส เน อหา ร ปภาพหร อส อม ลต ม เด ยต าง ๆ ลงใน E-Book น น เราจะใช เมน Insert สร างเน อหาแต ละหน าให เสร จ โดยการ Add Page ไปจนครบท กหน า โดยเราสามารถท จะ เล อก แทรกต วอ กษร ( Insert Text ),แทรกร ปภาพ ( Insert Image ), หร อ Multimedia ( เส ยง, Video, Flash ) ลงในเอกสารในหน าท ต องการจะแทรกได

26 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 26 การแทรก Multimedia อย าล มว า การท จะใช ไฟล ต างๆท จะนามาลงไว ใน E-Book น น ต องนามาวงไว ในโฟลเดอร เด ยวก น เช นเด ยวก น ไฟล Multimedia ต าง ๆ ก จะต องนามาวางไว โฟลเดอร เด ยวก นด วย หล งจากน นคล กเล อก Insert ----> Multimedia หร อ จะม หน าต าง Dialog ต งค าต าง ๆ ของMultimedia ข นมาให เราต งค า Font : ให เล อกฟ อนต Text Colour : เล อกส ของต วอ กษร File : บอกช อไฟล ท เราใส ลงใน E-Book Embed file inside book: เล อกใส ไฟล ลงใน E-Book Start play automatically: เล อกให เล นเองโดยอ ตโนม ต Loop : ให เล น Multimedia แบบวนต อเน อง Add/Change image: ใส ร ปภาพ Remove image : เอาร ปภาพออก Note Text : กล องใส ข อความ

27 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 27 การทา Link การทา Link หร อการเช อมโยงไปย งส วนต าง ๆ ของหน งส อเช นทาสารบ ญ หร อส วนท ต องการให ม การเช อมโยง ว ธ การก ค อ คล กเล อกเมน Insert > Text พ มพ ข อความลงในText editor ระบายท บ ในส วนท ต องการจะทาจ ดเช อมโยง คล กท ป ม Link จะข นหน าต าง Link Type ซ งม การ Link หลายๆ แบบ ให เล อกร ปแบบการ Link ตามท เราต องการ

28 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 28 การสร างปกหล งของหน งส อ ก อนอ นให เพ มหน าE-Book ข นมาอ กหน งหน า เพ อสร างเป นปกหล ง โดยนาร ปหร อข อความท ต องการทาเป นปกหล ง ไว ในคร งหน าท ตรงข ามก บท ทาปกหน า หร อคร งด านซ ายของเอกสาร คล กเล อกเมน คาส ง Tools ----> Book Tranparency จะปรากฏหน าต างให เรากาหนด ค าต าง ๆ เหม อนก บตอนท เราสร างปกหน า ให ด ในส วนของ Eazy back Cover Shape โดยใส เคร องหมายในช อง With Tranparency แล วเล อกส ท Tranparency Colour ให เป นส ขาว ซ งเป นส ท ต งไว เป นส ของหน ากระดาษ ( Parer Colour ) แล วคล ก OK การทดสอบผลงาน E-Book ท ได จ ดทา เม อเราได จ ดทาผลงานเอกสาร E-Book เสร จแล ว ก อนท จะนาไปแสดงผล เราจาเป นจะต องทาการ บ นท กไฟล ท งหมดก อน โดยเล อกเมน File > Save As เล อกตาแหน งท จะเก บไฟล ต งช อไฟล ซ ง ไฟล ท จะบ นท กน นจะเป นไฟล ประเภท.DRM ซ งเป นไฟล ของโปรแกรมน สามารถเร ยกมาด หร อแก ไขได แต ไม สามารถไปเป ดก บโปรแกรมอ นได เสร จแล วคล ก Save ( ท งน ขอแนะนาว า การเก บไฟล และข อม ล ท งหมดท จะนามาทาเป น E-Book น น ควรจะนามาเก บไว ในโฟลเดอร เด ยวก น เพ อความสะดวกในการ นามาใช งาน ) หล งจากน นให ทาการแพ คไฟล โดยเล อกท เมน File > Package EXE หร อคล กท โปรแกรมจะทาการรวบรวมงานท งหมดท ทาออกมาเป นไฟล ประเภท.EXE สามารถนาไปเป ดด ท ใดก ได โดยไม ต องอาศ ยโปรแกรม Desktop Author

29 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 29 ส วนไฟล อ กประเภทหน งก ค อ ไฟล DNL ไฟล ท แพ คด วยว ธ น จะต องเป ดด ด วยโปรแกรม DNL Reader ซ งต องดาวน โหลดจากอ นเตอร เน ต การแพ คไฟล ก ให เล อกท เมน File -----> Package DNL หร อ การน าไฟล E-Book ไปใช บนเวปไซต ไฟล ท ได จากโปรแกรม Desktop Author น จะม ขนาดเล ก ง ายต อการจ ดการในกรณ ท ต องการ แสดงผลผ านเวป การจ ดทาไฟล ท E-Book ท ได ให อย ในร ปของไฟล ท ใช งานผ านระบบอ นเตอร เน ตน น จะต องทาให อย ในร ปแบบของไฟล HTML ข นตอนในการแปลงไฟล ของ E-Book ให อย ในร ปแบบของ HTML ม ด งน ค อ ให นาช นงานท ต องการแปลงมา หล งจากเป ดช นงานแล วให คล กท Tools > Publish To Web หร อ คล กท ไอคอน กรณ ท ย งไม ม การ Package DNL ก อน โปรแกรมจะให ทาการ Package ก อนแล ว ถ งจะทาข นตอน Publish น ได ในรายการ Web Template ใช สาหร บเล อกประเภทของการแสดงผล ว าจะให Auto หร อคล กเพ อ เร มแสดงผลเอง และสามารถเล อกว าจะให ม เคร องควบค มการแสดงผลด วยหร อไม ก ได ในท น ขอเล อกเป น Ellipse_Auto.htm เน องจากแสดงผลเองและไม ม เคร องม อควบค ม จากน นคล กป ม Publish โปรแกรมจะถามว าต องการจะด ต วอย างหร อไม

30 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 30 ผลท ได จากการ Publish แล ว และเม อทาการ Preview จะได ด งร ป การใช Templates และ Buttons Templates เป นการเร ยกใช ร ปแบบเอกสารอ ตโนม ต ท โปรแกรมได จ ดไว ให ซ งม หลายร ปแบบ การใช งานเพ ยงแค คล กเล อก Templates > เล อกร ปแบบท ต องการ

31 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 31 เสร จแล วคล ก Use จะได ร ปแบบอ ตโนม ต ด งร ป หล งจากน นก เข ากระบวนการทา E-Book ท ได กล าวมาแล ว ในส วน Buttons เป นป มอ ตโนม ต สามารถเร ยกใช งานคล ายก บ Templates โดยเร ยกท Buttons > เล อกร ปแบบท ต องการ เม อเล อกร ปแบบได แล ว คล ก Use เล อกตาแหน งท วางป ม

32 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 32 คล กขวาท ป ม เล อก Change Link เพ อกาหนดการทางานของป ม ท ตาแหน ง Link Type ต องเล อกให ส มพ นธ ก บป ม ไม เช นน นแล วเม อเรา package ไฟล แล ว ป มจะไม ทางานตามท เราต องการ การสร างแบบทดสอบ 1. คล กเล อกท Eazy Form บน Tool Bar 2. จะม หน าต าง Add form objects ให เราเล อก Add Question 3. จะปรากฏหน าต างด งร ป \

33 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 33 ส วนของ Question Order คาถามข อท... Question ID เป นส วนท โปรแกรมกาหนดเอง ไม ต องแก ไข Text to display เป นส วนของคาถามท ต องพ มพ ลงไป Style ใช ในการกาหนดฟ อนต และส ของต วอ กษร การ แก ไขให คล กท ป ม Style ค า Default จะเป น Arial ให เล อกฟ อนต ใหม คล กท Select Font เป นการต ง Style ให เอกสารตามต องการ ให คล ก Select Style Setting เล อกท ป ม Edit แล วกาหนดค าต าง ๆ แล วต งช อ Style name เพ อเร ยกใช ภายหล ง ในส วนของ Answer Type : ชน ดของคาตอบ แบ งได หลายแบบ ตามร ป Input : ตอบคาถามส นๆ ไม เก น 1 บรรท ด Text Area : ตอบคาถามส น ๆ เช งบรรยาย Dropdown List : เล อกตอบเพ ยงต วเล อกเด ยว จากรายการท งหมด List : เล อกตอบเพ ยงต วเล อกเด ยว จากรายการท งหมด Checkbox : ใช ก บคาถามท ม คาตอบมากกว า 1 ข อ Radiobox : ใช ก บคาถามท ม คาตอบเพ ยงข อเด ยว Number of Answer: จานวนต วเล อกของคาตอบ Caption : ข อความท ต องการแสดงให เห นตอนส งแบบทดสอบ Answer : คาตอบท ต องพ มพ ลงไป

34 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 34 Style : ใช กาหนดฟ อนต และส ของต วอ กษร Correct : คาตอบท ถ กต อง Points : คะแนนให ก บคาตอบข อน นๆ การสร างป มส าหร บส งแบบทดสอบ เม อเราทาการจ ดทาแบบทดสอบเร ยบร อยตามจานวนท ต องการแล ว เราต องสร างป มเพ อใช ในการ ส งแบบทดสอบเพ อนาไปประมวลผล โดยใช คาส ง Add Submit Button เปล ยนข อความในช อง Caption โดยข อความน จะอย บนป มท เราสร างเพ อใช ส งแบบทดสอบ พร อมท งคล กเล อก View Result เพ อให แสดงผลหน าต อไป เปล ยน Style โดยคล กท Edit เพ อเล อกแบบต วอ กษรและส ต วอ กษร หร อส พ นหล ง ตามต องการ

35 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 35 ในช อง Method เป นการเล อก ร ปแบบของการส งข อม ลไปประมวลผล ซ ง method ม หลายอย าง เช น เป นการส งข อม ลไปย ง ท กาหนด Get/Post : เป นการส งข อม ลไปย งเวปเพจ โดยใช ภาษา HTML ในท น ให เล อก No Information ต อมาให คล กเล อกท Edit Result Page จะเห นแบบฟอร มท ใช รายงานผลการทาแบบทดสอบ ด งร ป

36 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 36 หล งจากน นให ทาการปร บแต งให ได ร ปแบบตามท ต องการ โดยการด บเบ ลคล กท บร เวณเส นปะเพ อ เล อกฟอนต ให แสดงผลเป นภาษาไทย

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard

การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การใช โปรแกรม FlipAlbum 6 Standard การท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 จ ดประสงค การเร ยนร 1. เข าใจการท า E-Book โดยใช โปรแกรม Flip album Pro 6.0 2. อธ บายข นตอนการท า E-Book โดยใช โปรแกรม

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information