Multimedia Technology. Pichet Runglawan for Saengtham

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Multimedia Technology. Pichet Runglawan for Saengtham"

Transcription

1 Multimedia Technology Pichet Runglawan for Saengtham 1

2 What is Multimedia? ส อประสม (Multimedia) หร อ ส อหลายแบบ เป นเทคโนโลย ท ช วย ให คอมพ วเตอร สามารถผสมผสานก นระหว าง ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง และว ด ท ศน ไว ด วยก น ตลอดจนการน าเอา ระบบโต ตอบก บผ ใช (Interactive) มาผสมผสานเข าด วยก น Text,Graphic,Animation,Sound,Video and Interactive 2

3 Text มาตรฐานของต วอ กษร ASCII (American Standard Code for Information Interchange) เป นรห สอ กขระท ประกอบด วยอ กษร ละต น เลขอารบ ก เคร องหมายวรรค ตอน และส ญล กษณ ต างๆ โดยแต ละ รห สจะแทนด วยต วอ กขระหน งต ว 3

4 Text มาตรฐานของต วอ กษร Unicode ค อ ม า ต ร ฐ า น อ ต ส า ห ก ร ร ม ท ช ว ย ใ ห คอมพ วเตอร แสดงผลและจ ดการข อความ ต วอ กษรท ใช ในระบบการเข ยนของภาษา ส วนใหญ ในโลกได อย างสอดคล องก น ร ปแบบการแปลงย น โคด (Unicode Transformation Format: UTF) UTF-8, UTF-16 4

5 Text ร ปแบบและล กษณะของต วอ กษร ประเภท(Category) Serif : เป นเส นคล ายๆ ข ดเหล ยม Sans-Serif : น ยมใช เข ยนเว บ ร ปร างมน กลม สวยงาม Script / Cursive : แหล งรวมท กๆชน ด ม ล กษณะพ เศษเฉพาะ เช น ม จ ด ม หาง คล ายๆ ก บลายม อ Monospaced : ขนาดความกว างของต วอ กษรเท าก นหมด Fantasy : ต วอ กษรท เน นล กเล น เส น ลวดลายท สวยงาม 5

6 Font Structure Cap-Height Point- size Shoulder Descender Ascender Ascender Line Mean line X-Height Width Descender Line 6

7 Thai Font Structure ขอบบน เส นขอบบน เส นวรรณย กต เส นฐานบน เส นฐานล าง เส นชานล าง ขอบล าง เส นชานหน า ขอบหน า เส นด งหน า ชานหน า เส นชานหล ง ขอบหล ง เส นด งหล ง ชานหล ง ชานบน ระด บวรรณย กต บน ระด บสระบน ต วอ กษร ระด บสระล าง ชานล าง 7

8 Hyper Text เป นร ปแบบของข อความ ท ได ร บความน ยมส งมาก ในป จจ บ น โดยเฉพาะการเผยแพร เอกสารในร ปของเอกสารเว บไซต เน องจาก สามารถใช เทคน ค การล งค หร อเช อมโยงข อความ ไปย งข อความหร อ จ ดอ นๆ ภาษาท ใช ในการสร างเอกสารไฮเปอร เท กซ ค อ ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 8

9 ต วอย างภาษา HTML <FONT FACE=AngsanaUpc COLOR=RED SIZE=5 >อ กษรส แดง ขนาด 5</FONT> อ กษรส แดง ขนาด 5 9

10 Graphic Image / Still Image ได แก ภาพถ าย ภาพวาด ภาพลายเส น เป นต น ภาพกราฟ กเป นส อในการนาเสนอท ด (ด กว าต วอ กษร) ม ส ส น ม ร ปแบบท น าสนใจ สามารถส อความหมายได กว างกว าข อความ ไม ม ข อจาก ดด านความต างของภาษา 1. ภาพแบบ Bitmap Image หร อเร ยกอ กอย างว า ภาพกราฟ กแบบ Raster Image 2. ภาพแบบ Vector Image ประเภทของการเก ดภาพกราฟ ก 10

11 Bitmap Image เป นภาพท เก ดจาก pixel เล กๆ มาประกอบก นข นมาเป นภาพ ถ าภาพถ กขยายให ใหญ ข นจะท าให เห น pixel ใหญ ข นท าให ภาพเบรอ ด ไม ช ดเจน ภาพ Bitmap image จะเป น File ท ม นามสก ลด งต อไปน นามสก ลท ใช เก บ ล กษณะงาน โปรแกรมท ใช สร าง.JPG, JPEG,PNG ใช สาหร บร ปภาพท วไป งานเว บเพจ.GIF และงานท ม ความจาก ดด านพ นท หน วยความจ า.TIFF, TIF.BMP, DIB เหมาะส าหร บงานด านน ตยสาร เพราะ ม ความละเอ ยดของภาพส ง ไฟล มาตรฐานของระบบปฏ บ ต การ ว นโดว โปรแกรม Photoshop, Illustrator โปรแกรม Illustrator 11

12 Bitmap Image ภาพจากกล องถ ายร ป, กล องด จ ตอล, เคร อง scanner โบสถ คร สต ว ดพระหฤท ย ว ดเพลง ราชบ ร 12

13 Bitmap Image เก ดจากจ ดส หร อเราเร ยกว า pixel 1 pixel Pixel น าตาล Pixel ส ดา Pixel ส ขาว 13

14 Bitmap Image ร ป 4 เหล ยมร ปน ม ความละเอ ยดของร ป 8 pixel/inch 1 น ว 1 น ว ม จานวนจ ด pixel เท าก บ 8x8 = 64 pixel 14

15 Resolution ใช งานบนจอคอมพ วเตอร = 72 pixel/inch ใช งานออกทางเคร อง พ มพ = pixel/inch ใช งานทางด านงานพ มพ (publishing) = 300 pixel/inch 15

16 Bitmap Image 100 Pixel/Inch 40 Pixel/Inch ภาพท ม จานวน pixel ต อพ นท มาก 10,000 Pixel ภาพท ม จานวน pixel ต อพ นท น อย 1,600 Pixel 16

17 ความกว าง ความส ง ความละเอ ยดของร ป โหมดส ของร ป พ นของกระดาษ พ นส ขาว พ นส อ นๆ ไม ม ส พ น 17

18 Vector Image ถ กสร างข นด วยเส นตรงและเส นโค ง ท อาศ ยสมการคณ ตศาสตร ก าหนดร ปร าง ขนาด และความส มพ นธ ก บส วนอ นๆ ของภาพ ด งน นจ ดแต ละจ ดในภาพแบบเวกเตอร จ ง ส มพ นธ ก นอย างเป นระบบ ภาพแบบน จ งสามารถย อขยายได โดยไม ท าให ค ณภาพของ ภาพน นด อยลง (Scalable) รายละเอ ยดของภาพน นจะคงเด มอย ตลอด ไม ข นก บขนาด ของภาพ นามสก ล ท ใช เก บ.AI ใช สาหร บงานท ต องการความละเอ ยด.EPS ของภาพมาก เช น การสร างการ ต น การสร างโลโก เป นต น.WMF ล กษณะงาน โปรแกรมท ใช สร าง ไฟล มาตรฐานของระบบปฏ บ ต การ Windows โปรแกรม Illustrator โปรแกรม CorelDraw 18

19 Vector Image 19

20 การผสมก นของส ส ต างๆ ท เราเห นสามารถเก ดจากการผสมก นของแม ส เพ ยง 3 ส เท าน น โดยการผสมก นของส น ม ได 2 แบบ ค อ 1. การผสมส แบบบวก (Additive color mixing) 2. การผสมส แบบลบ (Subtractive color mixing) 20

21 การผสมส แบบบวก (Additive Color Mixing) เป นร ปแบบการผสมของแสง เน องจาก แสงส ขาวประกอบด วยล าแสงท ม ส ต างๆ ได แก ส แดง เข ยว และน าเง น เม อคล นแสงเหล าน ม การซ อนท บก น ก จะก อให เก ดการบวก และการรวมต ว ของคล นแสง จ งเป นท มาของช อ "ส แบบบวก" ซ งรวมเร ยกว า ระบบส แบบ RGB การผสมก นของส ตามการทดลองของ Maxwell RGB Mode 21

22 ระบบส RGB ระบบเลขฐานส บ (Decimal) ระบบเลขฐานส บ ท ม ค าจาก 0 ถ ง 255 ต วอย างของส หน งอาจม ค าเป น หมายความว า ส แดงม ค าเท าก บ 51 เข ยวม ค าเท าก บ 51 1 pixel=1 byte=8 bit---->2 8 =256 ส และ ส น าเง นม ค าเท าก บ

23 ระบบส RGB ระบบเลขฐานส บหก (Hexadecimal) ในระบบ hexadecimal เป นระบบเลขฐาน 16 หมายความว าเราจะ ม ต วอ กษรเพ มข นมาอ ก 6 ต วจากเลขฐานส บ ด งน น ค าท งหมดท ม ได ค อ 0 ถ ง F โดยท A = 10, B = 11, C= 12, D=13, E=14, F=15 ตามลาด บ 1 pixel=2 byte=16 bit---->2 16 = 65,536 ส High Color 23

24 ระบบส RGB Color Code FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 CCFF00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF CCCCFF CCCCC C CCCC99 CCCC66 CCCC66 CCCC00 FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 CC6633 CC6600 FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333 CC3300 FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC CC 6600FF 9900FF 9900CC CC 6633FF 9933FF 9933CC CC 6666FF 9966FF 9966CC CC 6699FF 9999FF 9999CC CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF 99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF 00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC CC 3399FF 0099FF 0099CC CC 3366FF 0066FF 0066CC CC 3333FF 0033FF 0033CC CC 3300FF 0000FF 0000CC

25 ระบบส RGB 1 pixel=3 byte=24 bit---->2 24 =16.7 ล านส True Color 25

26 การผสมส แบบลบ (Subtractive Color Mixing) ระบบส Subtractive ม ล กษณะท ตรงข ามก บ Additive (หากไม ม การแสดงส ใดๆ จะแสดงผลเป นส ขาว ขณะท การแสดงส ท กส จะปรากฏเป นส ด า) และส หล ก หร อ แม ส ของระบบน จะประกอบด วย ส ฟ า (Cyan) ส ม วงแดง (Magenta) และส เหล อง (Yellow) หร อระบบ CMY เป นระบบส ท ใช ก บงานส งพ มพ ซ งม กจะรวม เอาส ดา มาเป นแม ส ด วย จ งเร ยกว าระบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) CMYK Mode ใช ก บการผสมส สาหร บการพ มพ 26

27 Additive and Subtractive Colors Additive Color Subtractive Color Primary Colors: Red, Green, Blue Cyan, Magenta, Yellow Secondary Colors: Cyan, Magenta, Yellow Red, Green, Blue Sum of Primaries: White Black Applies to: Light Pigments Examples Color TV, Projector Paints, Printing 27

28 GIF (Graphics Interchange Format) เ ป น ไ ฟ ล ท น ย ม ใ ช ใ น ก า ร บ น ท ก ภ า พ ท ม รายละเอ ยดน อยหร อม ล กษณะเป นลายเส น เช นภาพ การ ต น หร อ ภาพโลโก เป นต น แต สามารถแสดงส ได เพ ยง 256 ส เท าน น สามารถแสดงภาพโปร งแสงและเหมาะ ส าหร บการทาภาพเคล อนไหว (Gif Animation) ซ งบ บอ ด ข อม ลได ด และม ขนาดเล ก 28

29 JPG,JPEG (Joint Photographic Expert Group) เป นไฟล ท น ยมใช ในการบ นท กภาพท ม รายละเอ ยดมาก พอสมควร เช นภาพถ ายท ม ความละเอ ยดส มากๆ หร อภาพธรรมชาต เป นต น เน องจากไฟล แบบ JPEG แสดงรายละเอ ยดส ได ถ ง 16.7 ล านส จ งสามารถแสดงภาพท ม รายละเอ ยดได ด แต หากบ บไฟล ภาพมากไปทา ให ส ญเส ยรายละเอ ยดภาพได ต วอย างภาพ JPEG 29

30 PNG (Portable Network Graphics) ไฟล แบบ PNG สามารถบ บอ ดภาพได มากกว าไฟล แบบ GIF ประมาณ 30% โดยภาพ ใหม ท ถ กบ บอ ดแล วจะย งม ค ณภาพเท าเด มและย ง แสดงผลได เร วกว าไฟล แบบ GIF อ กด วย น อ ก จ า ก น ห า ก ต อ ง ก า ร ไ ฟ ล ภ า พ ท เ ล ก ล ง อ กย งสามารถก าหนดให โปรแกรมลดค ณภาพ ของภาพลงได อ กด วย ไฟล แบบ PNG น น สามารถแสดงส ได ถ ง 16.7 ล านส และย งสามารถ ทาภาพแบบโปร งแสงได อ กด วย 255 KB ต วอย างภาพ PNG 30

31 TIFF (Taged Image File Format) ม ค ณสมบ ต ในเร องของความย ดหย นใน การน าไปใช งาน เน องจากเป นฟอร แมตท ผ ใช สามารถน าไปพ มพ แบบแยกส หร อ จ ดเก บไฟล แบบแยกเลเยอร ด วยโปรแกรม Photoshop ข อด ของการท างานก บไฟล ภาพแบบ TIFF ค อให ความละเอ ยดของ ส ส นต างๆ ส ง ซ งเหมาะก บงานด าน วารสาร ส งพ มพ 500 KB ต วอย างภาพ TIFF 31

32 คาถามช งรางว ล ใครทราบบ างว าไฟล ร ปต าง ๆ เหล าน ถ ายจากกล องถ ายร ป ด จ ตอลย ห ออะไร?...ร ได อย างไร? คาถามช งรางว ล 32

33 นามสก ลของไฟล ภาพจากกล องด จ ตอลย ห อต างๆ 33

34 Sound 34

35 เร องท วไปเก ยวก บเส ยง เส ยงช วยให เก ดบรรยากาศท น าสนใจในการร บร ทางห โดยอาศ ยการน าเสนอใน ร ปของ เส ยงประกอบ เพลงบรรเลง เส ยงพ ด เส ยงบรรยาย หร อเส ยงพากษ เป นต น คล นเส ยงจะเปล ยนไปตามขนาด (Amplitude) และความถ (Frequency) ของ การส นสะเท อนตามระยะเวลา การว ดระด บของคล นเส ยง ม หน วยว ด 2 หน วย ค อ - เดซ เบล (Decibel) เป นหน วยว ดความด งของเส ยง - เฮ รตซ (Hertz : Hz) เป นหน วยว ดความถ ของเส ยง 35

36 ตารางแสดงระด บความด งและชน ดของเส ยง ความด งของเส ยง (เดซ เบล) 0 เส ยงท แผ วเบาท ส ดท ห มน ษย ได ย น 30 เส ยงกระซ บ หร อเส ยงในห องสม ดท เง ยบสง ด ชน ดของเส ยง 60 เส ยงพ ดค ยตามปกต เส ยงจ กรเย บผ า หร อเส ยงเคร องพ มพ ด ด 85 เส ยงตะโกนข ามเขา หร อพ นท โล งกว าง เพ อให ได ย นเส ยงสะท อนของตนเองกล บมา 90 เส ยงเคร องต ดหญ า เส ยงเคร องจ กรในโรงงาน หร อเส ยงรถบรรท ก (ไม ควรได ย นเก นว นละ 8 ชม.) 100 เส ยงเล อยไฟฟ า หร อเคร องเจาะท ใช ลม (ไม ควรได ย นเก นว นละ 2 ชม.) 115 เส ยงระเบ ดห น เส ยงในร อคคอนเส ร ต หร อเส ยงแตรรถยนต (ไม ควรได ย นเก นว นละ 15 นาท ) 140 เส ยงย งป น เส ยงเคร องบ นเจ ท ซ งเป นเส ยงท ทาให ปวดห และอาจทาให ห เส อมได แม จะได ย นเพ ยง คร งเด ยวก ตาม ด งน นผ ท จาเป นต องอย ก บเส ยงในระด บน จะต องสวมอ ปกรณ ป องก นห เสมอ คล นเส ยงท ม ระด บความด งมากๆ ท ถ อว าเป นอ นตรายต อกลไกการได ย นน น ค อเส ยงท ด งต งแต 85 เดซ เบล ข นไป 36

37 เส ยงแบบด จ ตอล (Digital Audio) เส ยงแบบด จ ตอล ค อ ส ญญาณเส ยงท ส งมาจากไมโครโฟน เคร องส งเคราะห เส ยง เคร องเล นเทป หร อจากแหล งก าเน ดเส ยงต างๆ ท งจากธรรมชาต และท สร างข น แล วน าข อม ลท ได แปลงเป น ส ญญาณด จ ตอล โดยเร ยกอ ตราการส มข อม ลท ได มา เร ยกว า Sampling Rate หน วยเป น Hertz และจ านวนของข อม ลท ได เร ยกว า Sampling Size หน วยเป นBit จะเป นต วก าหนด ค ณภาพของเส ยง เส ยงแบบด จ ตอลจะม ขนาดของข อม ลใหญ ท าให ต องใช หน วยความจ าและทร พยากรบนหน วย ประมวลผลกลางมากกว า MIDI แต จะแสดงผลเส ยงได หลากหลาย และเป นธรรมชาต กว า MIDI เส ยงแบบด จ ตอลท พบบ อย จะอย ช วงความถ 44.1 KHz, KHz และ KHz ซ งม Sampling Size เป น 8 บ ต และ 16 บ ต โดยท Sampling Rate และ Sampling Size ท ส งกว าจะให ค ณภาพของเส ยงท ด กว า 37

38 Digital Audio Digital audio data is the representation of sound, stored in the form of samples point. Quality of digital recording depends on the sampling rate, that is, the number of samples point taken per second (Hz). High Sampling Rate Samples stored in digital form waveform Low Sampling Rate

39 Digital Sampling

40 Digital Sampling

41 ขนาดของไฟล เส ยงเป นไบต = (Sampling Rate หน วยเป น Hertz) x (จานวนว นาท ของเส ยง) x (Sampling Size หน วย เป นบ ต) x (จานวน Channel) / 8 ทาการบ นท กเส ยงแบบโมโนนาน 10 ว นาท ท Sampling Rate KHz, Sampling Size 8 บ ต จะค านวณได ด งน (22,050 X 10 X 8 X 1)/8 = 220,500 Byte หร อทาการบ นท กเส ยงแบบสเตร โอนาน 10 ว นาท ท Sampling Rate 44.1 KHz, Sampling Size 16 บ ต จะค านวณได ด งน (44,100 X 10 X 16 X 2)/8 = 1,764,000 Byte 41

42 คาถามช งรางว ล : สมมต ว าผมต องการอ ดเพลงของ บ เดอะสตาร ซ งยาว 3 นาท ด วย Sampling Rate ค ณภาพ CD ค อ 44.1 khz และ ใช ระด บ Sampling Size แบบ 16 bit ม 2 channels (Stereo) จะต องใช ขนาดไฟล =? ขนาดของไฟล เส ยงเป นไบต = (Sampling Rate หน วยเป น Hertz) x (จานวนว นาท ของเส ยง) x (Sampling Size หน วย เป นบ ต) x (จานวน Channel) / 8 (44.1 khz, 3 mins,16 bit, stereo) = (44,100) x (180) x (16) x (2) / (8) = 31,752,000 Byte หร อประมาณ 32 MB 42

43 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ไฟล เส ยงประเภท.wav ถ ก ส ร า ง โ ด ย บ ร ษ ท Microsoft และ IBM เป นไฟล ท สน บสน นการใช งานบนเคร องพ ซ มากกว าบนเคร องแมคอ นทอช และม การใช งานอย ค อนข างมาก ในระบบเคร อข าย เพ อสนองตอบ ความต องการท จะส งผ านข อม ล เส ยงไปใช งานบนเว ลด ไวด เว บ 43

44 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ร ปแบบแฟ มข อม ล MIDI (Musical Instrument Digital Interface) สามารถใช ได ท งสองระบบ (แมคอ นทอช และว นโดว ) จ ดเก บ อย ในแฟ มข อม ลท ม นามสก ล.MID โดยจะน ามาใช เพ อสร างการเล น ดนตร ซ งควบค มด วยคอมพ วเตอร ร ะ ด บ ท ส ง ข น น อ ก จ า ก น น ย ง สามารถน าเสนอไฟล MIDI บน ระบบเคร อข ายได 44

45 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ร ปแบบไฟล MPEG (Moving Picture Experts Group) เป นไฟล เส ยงท พ ฒนามาจาก มาตรฐานภาพเคล อนไหว ไฟล ประเภทน ม การบ บอ ดข อม ลสามระด บ ซ งท าให ไฟล ม ค ณภาพเส ยงท ด ข น เม อน ามาเล น ในขณะท ย งร กษาขนาดไฟล ให เล กลง 45

46 อ ปกรณ (Hardware & Software) สาหร บสร างเส ยง MIDI 46

47

48 โปรแกรมด านเส ยง ช อโปรแกรม คาอธ บาย WinAmp โปรแกรมสาหร บใช เล นและแก ไขป ญหาการเล น MP2 และ MP3 พร อมท ง สามารถแก ไขเส ยงได อย างละเอ ยด AmazingMidi เป นโปรแกรมสาหร บแปลง Wavefile เป น MIDI File Sonique โปรแกรมสาหร บเล นเพลง MP3 สามารถเพ มลดความเร วของเพลง และ สามารถค นหาเพลงจาก Search Engine ได MusicMatchJukebox เป นโปรแกรมท สามารถฟ งว ทย ผ านอ นเตอร เน ต สามารถเล นไฟล ได หลาย ร ปแบบ เช น MP3 Player, CD Recorder/Ripper เป นต น Windows Media Player โปรแกรมสาหร บด หน งฟ งเพลง สามารถเล นไฟล MPEG-1, MPEG-2, WAV, AVI, MIDI, MP3 ได 48

49 โปรแกรมด านเส ยง ช อโปรแกรม คาอธ บาย RealPlayer โปรแกรมสาหร บด การถ ายทอดสดท งว ทย และว ด โอแบบสตร มม งจาก Real Network Quick Time Super DVD Cool Edit โปรแกรมเสร มสาหร บการด หน งฟ งเพลงจาก Net สามารถเล น MP3 ได โปรแกรมสาหร บด หน งฟ งเพลง สามารถลดเส ยงรบกวนและปร บแต ง Wave File ด วยโปรแกรม Cool Edit Professional (ป จจ บ นเป น Adobe Audition) 49

50 หน าตาของโปรแกรม Adobe Audition 50

51 Video ว ด โอน บเป นส ออ กร ปหน งท น ยม ใช ก บเทคโนโลย ม ลต ม เด ยเน องจากสามารถ แสดงผลได ท งภาพเคล อนไหว และเส ยงไป พร อมก นท าให เก ดความน าสนใจในการ นาเสนอมากย งข น 1 0 Analog Digital 51

52 Analog Video Analog หมายถ ง ระบบท ข าวสารถ กส งไปโดยม พาราม เตอร ท เปล ยนแปลงไปอย างต อเน อง เช น ความแรงของสนามแม เหล กบนเทป ว ด โอท เป นอนาลอก ได แก VHS (Video Home System) ซ งเป นม วนเทป ว ด โอท ใช ด ก นตามบ าน เม อทาการต ดต อข อม ลของว ด โอชน ดน อาจจะทาให ค ณภาพลดน อยลง ม วนเทปว ด โอ VHS(Video Home System) ม วนเทปว ด โอท ใช ด ตามบ าน ส ญญาณอนาลอก 52

53 Digital Video ด จ ตอล (Digital) ระบบท ท างานก บสถานะเพ ยง 2 แบบ ค อ ส งก บต า หร อถ กก บผ ด ในทางคณ ตศาสตร จ งแทนสถานะเหล าน ด วยเลขฐานสอง ( 0 ก บ 1) การม สถานะเพ ยง 2 อย างน ท าให การส งข าวสารม ความผ ดพลาดได ยาก แม จะม ส งรบกวนมากก ย งสามารถแยกความแตกต างระหว างสถานะท ง 2 ได โดยง าย การต ดต อข อม ลของภาพและเส ยงท ได มาจากว ด โอด จ ตอลน น จะ แตกต างจากว ด โออนาลอก เพราะข อม ลท ได จะย งคงค ณภาพความคมช ด เหม อนก บต นฉบ บ ร ปแบบของไฟล ว ด โอท ใช ในการบ นท กภาพและเส ยงท สามารถทางาน ก บคอมพ วเตอร ได เลย ม หลายร ปแบบ ด งน AVI WMA WMV MPEG Quick Time 53

54 AVI (Audio/Video Interleave) โดยบร ษ ทไมโครซอฟต เร ยกว า Video for Windows เป นไฟล มาตรฐานของคอมพ วเตอร ท วไป ม ความคมช ดของภาพและเส ยงส ง ไฟล จ งม ขนาดใหญ ส วนมากจะถ กนามาแปลงเป นไฟล ว ด โอฟอร แมตอ อเพ อให ม ขนาดเล กลง ไฟล จากกล องว ด โออาจม นามสก ลเป น.avi สาหร บเคร องแมคอ นทอชจะม ไฟล มาตรฐานเป น MOV (Quick Time) 54

55 WMA (Windows Media Audio) WMV (Windows Media Video) 1. ใช เทคน คการบ บอ ด จ งทาให ขนาดไฟล เล กลง 2. ไฟล WMV ม ค ณสมบ ต ดาวน โหลดแบบ Streaming Media น ยมใช เผยแพร ทางอ นเตอร เน ต 3. WMV น จะข นอย ก บต ว Windows Media Player ของ ว นโดวส หากไม ม Windows Media Player เวอร ช นท ส งกว า หร อเท าก บไฟล WMV น น ก อาจจะเป ดไม ได หร อไม สมบ รณ 55

56 MPEG (Moving Picture Experts Group) เป นไฟล ว ด โอท บ บอ ดด วยรห สว ด โอท ตายต วตามมาตรฐานของ MPEG ซ งแบ งเป นMPEG-1 และ MPEG-2 น ยมใช ในส อ VCD, SVCD, DVD ไม เหมาะในการเผยแพร ทางอ นเตอร เน ต เพราะความคมช ดต องแลกมา ก บขนาดท ใหญ 56

57 MPEG (Moving Picture Experts Group) MPEG : กล มผ เช ยวชาญทางด านภาพเคล อนไหวจาก ISO และ IEC MPEG-1 : 352x240 Pix 30 fps => NTSC : 352x288 Pix 25 fps=> PAL : bit rate Mbps น ยมนามาท าVCD ความละเอ ยดของภาพปานกลาง (เม ออย ในแผ นจะนามสก ล DAT) MPEG-2 : 720x480 Pix 30 fps, bit rate 15 Mbps => HDTV น ยมนามาท า SVCD/DVD ความละเอ ยดของภาพส ง (เม ออย ในแผ นจะนามสก ล VOB) MPEG-3 : เป าหมายแพร ภาพในระบบ HDTV (High Definition Television) และปร บ MPEG-2 บางส วนสามารถแทนได MPEG-4 : การส อสารแบบ Interactive การส ง Video ท bit rate ประมาณ 64 Kbps ม นามสก ลเป น.mp4 57

58 3GP หร อ 3GPP(3 rd Generation Partnership Project) เป นท น ยมมากในป จจ บ น เก ดจากการบ นท กว ด โอด วยกล องของโทรศ พท ม อถ อ ไฟล ขนาดเล ก ค ณภาพของภาพต า นามสก ล.3gp 58

59 FLV (Flash Video) เป นไฟล ว ด โอท มาในร ปแบบไฟล Flash ซ งขณะน เป นท น ยมใช อย างส งในเคร อข ายอ นเตอร เน ต ข อด ก ค อม ค ณสมบ ต ดาวน โหลดแบบ Stream ไฟล ชน ดน สน บสน นรห สว ด โอไม ก ชน ด ม กใช ก บคล ปว ด โอท ม ความยาวไม มาก ไม ต องการค ณภาพท ส ง จ งเห นได ท วไปตามเว บข าว เว บวาไรต เว บแชร ว ด โอต างๆ นามสก ล.flv 59

60 Streaming Media ส อประสมสายธาร หมายถ ง ว ธ การส งส อให ไปถ งปลายทางอย างต อเน องโดย ไม ต องบรรจ ข อม ลท งหมดลงบนเคร องร บ เพ อเป ดท นท อย างต อเน อง ตามเวลา จร ง (Real Time) หร อตามค าขอ (On Demand) โดยไม ต องรอให Download เสร จ 60

61 เคร องม อท ใช สร างส อม ลต ม เด ย โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างข อความ Microsoft Office / Adobe Photoshop โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างภาพกราฟฟ ก Adobe Photoshop / Adobe Illustrator โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างภาพเคล อนไหว Macromedia Flash / Swish / 3ds MaX, Maya โปรแกรมท น ยมใช ในการบ นท กเส ยง และต ดต อเส ยง Sound Recorder / Sound Forge / Adobe Audio โปรแกรมท น ยมใช ในการต ดต อไฟล ว ด โอ Sony Vegas / Adobe Premiere / Ulead Video Studio / Windows Movie Maker 61

62 การใช ส อสม ยใหม เพ อการสอน

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

เทคโนโลย ส อประสมและการประย กต ใช งาน (Multimedia Technology and Application)

เทคโนโลย ส อประสมและการประย กต ใช งาน (Multimedia Technology and Application) เทคโนโลย ส อประสมและการประย กต ใช งาน (Multimedia Technology and Application) อาจารย ผ สอน ไมตร ร มทอง สถานท ต ดต อ ห อง พ กอาจารย ต ก 7 ห อง 7108 โทรศ พท 082-755-2579 เว บไซต bcomubru.com/maitree seekeaw@gmail.com

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

Data Logger Technical. Knowledge

Data Logger Technical. Knowledge Data Logger Technical Knowledge Datalogger ค ออะไร ค อ อ ปกรณ ท ใช ส า หร บเก บบ นท กข อม ลท เป นส ญญาณชน ดต างๆ โดย Data logger จะม Memory ส าหร บเก บค าท ว ดได ของส ญญาณตาม ช วงเวลาการบ นท กท กาหนดไว

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน

ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน ค ม อการใช ระบบบร หารเน อหารายงาน Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม : Ministry of Natural Resources and Environment 1 สารบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) (ต อ) 11/01/58. System Software. System.

ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) ซอฟต แวร. โปรแกรมอรรถประโยชน (Utility Program) (ต อ) 11/01/58. System Software. System. ซอฟต แวร ซอฟต แวร Operating s Compiler Utilities Custom Office Internet Operating s Compiler Utilities Custom Office Internet 310101 Information and Communication Technology บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร การนาเสนอข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นข อม ลด านธ รก จ การเม อง เศรษฐก จ ส งคม หร อด านการศ กษา น น ในป จจ บ นก ม กจะน ยมใช โปรแกรมคอมพ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information