Multimedia Technology. Pichet Runglawan for Saengtham

Size: px
Start display at page:

Download "Multimedia Technology. Pichet Runglawan for Saengtham"

Transcription

1 Multimedia Technology Pichet Runglawan for Saengtham 1

2 What is Multimedia? ส อประสม (Multimedia) หร อ ส อหลายแบบ เป นเทคโนโลย ท ช วย ให คอมพ วเตอร สามารถผสมผสานก นระหว าง ข อความ ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง และว ด ท ศน ไว ด วยก น ตลอดจนการน าเอา ระบบโต ตอบก บผ ใช (Interactive) มาผสมผสานเข าด วยก น Text,Graphic,Animation,Sound,Video and Interactive 2

3 Text มาตรฐานของต วอ กษร ASCII (American Standard Code for Information Interchange) เป นรห สอ กขระท ประกอบด วยอ กษร ละต น เลขอารบ ก เคร องหมายวรรค ตอน และส ญล กษณ ต างๆ โดยแต ละ รห สจะแทนด วยต วอ กขระหน งต ว 3

4 Text มาตรฐานของต วอ กษร Unicode ค อ ม า ต ร ฐ า น อ ต ส า ห ก ร ร ม ท ช ว ย ใ ห คอมพ วเตอร แสดงผลและจ ดการข อความ ต วอ กษรท ใช ในระบบการเข ยนของภาษา ส วนใหญ ในโลกได อย างสอดคล องก น ร ปแบบการแปลงย น โคด (Unicode Transformation Format: UTF) UTF-8, UTF-16 4

5 Text ร ปแบบและล กษณะของต วอ กษร ประเภท(Category) Serif : เป นเส นคล ายๆ ข ดเหล ยม Sans-Serif : น ยมใช เข ยนเว บ ร ปร างมน กลม สวยงาม Script / Cursive : แหล งรวมท กๆชน ด ม ล กษณะพ เศษเฉพาะ เช น ม จ ด ม หาง คล ายๆ ก บลายม อ Monospaced : ขนาดความกว างของต วอ กษรเท าก นหมด Fantasy : ต วอ กษรท เน นล กเล น เส น ลวดลายท สวยงาม 5

6 Font Structure Cap-Height Point- size Shoulder Descender Ascender Ascender Line Mean line X-Height Width Descender Line 6

7 Thai Font Structure ขอบบน เส นขอบบน เส นวรรณย กต เส นฐานบน เส นฐานล าง เส นชานล าง ขอบล าง เส นชานหน า ขอบหน า เส นด งหน า ชานหน า เส นชานหล ง ขอบหล ง เส นด งหล ง ชานหล ง ชานบน ระด บวรรณย กต บน ระด บสระบน ต วอ กษร ระด บสระล าง ชานล าง 7

8 Hyper Text เป นร ปแบบของข อความ ท ได ร บความน ยมส งมาก ในป จจ บ น โดยเฉพาะการเผยแพร เอกสารในร ปของเอกสารเว บไซต เน องจาก สามารถใช เทคน ค การล งค หร อเช อมโยงข อความ ไปย งข อความหร อ จ ดอ นๆ ภาษาท ใช ในการสร างเอกสารไฮเปอร เท กซ ค อ ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) 8

9 ต วอย างภาษา HTML <FONT FACE=AngsanaUpc COLOR=RED SIZE=5 >อ กษรส แดง ขนาด 5</FONT> อ กษรส แดง ขนาด 5 9

10 Graphic Image / Still Image ได แก ภาพถ าย ภาพวาด ภาพลายเส น เป นต น ภาพกราฟ กเป นส อในการนาเสนอท ด (ด กว าต วอ กษร) ม ส ส น ม ร ปแบบท น าสนใจ สามารถส อความหมายได กว างกว าข อความ ไม ม ข อจาก ดด านความต างของภาษา 1. ภาพแบบ Bitmap Image หร อเร ยกอ กอย างว า ภาพกราฟ กแบบ Raster Image 2. ภาพแบบ Vector Image ประเภทของการเก ดภาพกราฟ ก 10

11 Bitmap Image เป นภาพท เก ดจาก pixel เล กๆ มาประกอบก นข นมาเป นภาพ ถ าภาพถ กขยายให ใหญ ข นจะท าให เห น pixel ใหญ ข นท าให ภาพเบรอ ด ไม ช ดเจน ภาพ Bitmap image จะเป น File ท ม นามสก ลด งต อไปน นามสก ลท ใช เก บ ล กษณะงาน โปรแกรมท ใช สร าง.JPG, JPEG,PNG ใช สาหร บร ปภาพท วไป งานเว บเพจ.GIF และงานท ม ความจาก ดด านพ นท หน วยความจ า.TIFF, TIF.BMP, DIB เหมาะส าหร บงานด านน ตยสาร เพราะ ม ความละเอ ยดของภาพส ง ไฟล มาตรฐานของระบบปฏ บ ต การ ว นโดว โปรแกรม Photoshop, Illustrator โปรแกรม Illustrator 11

12 Bitmap Image ภาพจากกล องถ ายร ป, กล องด จ ตอล, เคร อง scanner โบสถ คร สต ว ดพระหฤท ย ว ดเพลง ราชบ ร 12

13 Bitmap Image เก ดจากจ ดส หร อเราเร ยกว า pixel 1 pixel Pixel น าตาล Pixel ส ดา Pixel ส ขาว 13

14 Bitmap Image ร ป 4 เหล ยมร ปน ม ความละเอ ยดของร ป 8 pixel/inch 1 น ว 1 น ว ม จานวนจ ด pixel เท าก บ 8x8 = 64 pixel 14

15 Resolution ใช งานบนจอคอมพ วเตอร = 72 pixel/inch ใช งานออกทางเคร อง พ มพ = pixel/inch ใช งานทางด านงานพ มพ (publishing) = 300 pixel/inch 15

16 Bitmap Image 100 Pixel/Inch 40 Pixel/Inch ภาพท ม จานวน pixel ต อพ นท มาก 10,000 Pixel ภาพท ม จานวน pixel ต อพ นท น อย 1,600 Pixel 16

17 ความกว าง ความส ง ความละเอ ยดของร ป โหมดส ของร ป พ นของกระดาษ พ นส ขาว พ นส อ นๆ ไม ม ส พ น 17

18 Vector Image ถ กสร างข นด วยเส นตรงและเส นโค ง ท อาศ ยสมการคณ ตศาสตร ก าหนดร ปร าง ขนาด และความส มพ นธ ก บส วนอ นๆ ของภาพ ด งน นจ ดแต ละจ ดในภาพแบบเวกเตอร จ ง ส มพ นธ ก นอย างเป นระบบ ภาพแบบน จ งสามารถย อขยายได โดยไม ท าให ค ณภาพของ ภาพน นด อยลง (Scalable) รายละเอ ยดของภาพน นจะคงเด มอย ตลอด ไม ข นก บขนาด ของภาพ นามสก ล ท ใช เก บ.AI ใช สาหร บงานท ต องการความละเอ ยด.EPS ของภาพมาก เช น การสร างการ ต น การสร างโลโก เป นต น.WMF ล กษณะงาน โปรแกรมท ใช สร าง ไฟล มาตรฐานของระบบปฏ บ ต การ Windows โปรแกรม Illustrator โปรแกรม CorelDraw 18

19 Vector Image 19

20 การผสมก นของส ส ต างๆ ท เราเห นสามารถเก ดจากการผสมก นของแม ส เพ ยง 3 ส เท าน น โดยการผสมก นของส น ม ได 2 แบบ ค อ 1. การผสมส แบบบวก (Additive color mixing) 2. การผสมส แบบลบ (Subtractive color mixing) 20

21 การผสมส แบบบวก (Additive Color Mixing) เป นร ปแบบการผสมของแสง เน องจาก แสงส ขาวประกอบด วยล าแสงท ม ส ต างๆ ได แก ส แดง เข ยว และน าเง น เม อคล นแสงเหล าน ม การซ อนท บก น ก จะก อให เก ดการบวก และการรวมต ว ของคล นแสง จ งเป นท มาของช อ "ส แบบบวก" ซ งรวมเร ยกว า ระบบส แบบ RGB การผสมก นของส ตามการทดลองของ Maxwell RGB Mode 21

22 ระบบส RGB ระบบเลขฐานส บ (Decimal) ระบบเลขฐานส บ ท ม ค าจาก 0 ถ ง 255 ต วอย างของส หน งอาจม ค าเป น หมายความว า ส แดงม ค าเท าก บ 51 เข ยวม ค าเท าก บ 51 1 pixel=1 byte=8 bit---->2 8 =256 ส และ ส น าเง นม ค าเท าก บ

23 ระบบส RGB ระบบเลขฐานส บหก (Hexadecimal) ในระบบ hexadecimal เป นระบบเลขฐาน 16 หมายความว าเราจะ ม ต วอ กษรเพ มข นมาอ ก 6 ต วจากเลขฐานส บ ด งน น ค าท งหมดท ม ได ค อ 0 ถ ง F โดยท A = 10, B = 11, C= 12, D=13, E=14, F=15 ตามลาด บ 1 pixel=2 byte=16 bit---->2 16 = 65,536 ส High Color 23

24 ระบบส RGB Color Code FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 CCFF00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF CCCCFF CCCCC C CCCC99 CCCC66 CCCC66 CCCC00 FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 CC6633 CC6600 FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333 CC3300 FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC CC 6600FF 9900FF 9900CC CC 6633FF 9933FF 9933CC CC 6666FF 9966FF 9966CC CC 6699FF 9999FF 9999CC CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF 99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF 99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF 00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00 33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF 00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC CC 3399FF 0099FF 0099CC CC 3366FF 0066FF 0066CC CC 3333FF 0033FF 0033CC CC 3300FF 0000FF 0000CC

25 ระบบส RGB 1 pixel=3 byte=24 bit---->2 24 =16.7 ล านส True Color 25

26 การผสมส แบบลบ (Subtractive Color Mixing) ระบบส Subtractive ม ล กษณะท ตรงข ามก บ Additive (หากไม ม การแสดงส ใดๆ จะแสดงผลเป นส ขาว ขณะท การแสดงส ท กส จะปรากฏเป นส ด า) และส หล ก หร อ แม ส ของระบบน จะประกอบด วย ส ฟ า (Cyan) ส ม วงแดง (Magenta) และส เหล อง (Yellow) หร อระบบ CMY เป นระบบส ท ใช ก บงานส งพ มพ ซ งม กจะรวม เอาส ดา มาเป นแม ส ด วย จ งเร ยกว าระบบ CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black) CMYK Mode ใช ก บการผสมส สาหร บการพ มพ 26

27 Additive and Subtractive Colors Additive Color Subtractive Color Primary Colors: Red, Green, Blue Cyan, Magenta, Yellow Secondary Colors: Cyan, Magenta, Yellow Red, Green, Blue Sum of Primaries: White Black Applies to: Light Pigments Examples Color TV, Projector Paints, Printing 27

28 GIF (Graphics Interchange Format) เ ป น ไ ฟ ล ท น ย ม ใ ช ใ น ก า ร บ น ท ก ภ า พ ท ม รายละเอ ยดน อยหร อม ล กษณะเป นลายเส น เช นภาพ การ ต น หร อ ภาพโลโก เป นต น แต สามารถแสดงส ได เพ ยง 256 ส เท าน น สามารถแสดงภาพโปร งแสงและเหมาะ ส าหร บการทาภาพเคล อนไหว (Gif Animation) ซ งบ บอ ด ข อม ลได ด และม ขนาดเล ก 28

29 JPG,JPEG (Joint Photographic Expert Group) เป นไฟล ท น ยมใช ในการบ นท กภาพท ม รายละเอ ยดมาก พอสมควร เช นภาพถ ายท ม ความละเอ ยดส มากๆ หร อภาพธรรมชาต เป นต น เน องจากไฟล แบบ JPEG แสดงรายละเอ ยดส ได ถ ง 16.7 ล านส จ งสามารถแสดงภาพท ม รายละเอ ยดได ด แต หากบ บไฟล ภาพมากไปทา ให ส ญเส ยรายละเอ ยดภาพได ต วอย างภาพ JPEG 29

30 PNG (Portable Network Graphics) ไฟล แบบ PNG สามารถบ บอ ดภาพได มากกว าไฟล แบบ GIF ประมาณ 30% โดยภาพ ใหม ท ถ กบ บอ ดแล วจะย งม ค ณภาพเท าเด มและย ง แสดงผลได เร วกว าไฟล แบบ GIF อ กด วย น อ ก จ า ก น ห า ก ต อ ง ก า ร ไ ฟ ล ภ า พ ท เ ล ก ล ง อ กย งสามารถก าหนดให โปรแกรมลดค ณภาพ ของภาพลงได อ กด วย ไฟล แบบ PNG น น สามารถแสดงส ได ถ ง 16.7 ล านส และย งสามารถ ทาภาพแบบโปร งแสงได อ กด วย 255 KB ต วอย างภาพ PNG 30

31 TIFF (Taged Image File Format) ม ค ณสมบ ต ในเร องของความย ดหย นใน การน าไปใช งาน เน องจากเป นฟอร แมตท ผ ใช สามารถน าไปพ มพ แบบแยกส หร อ จ ดเก บไฟล แบบแยกเลเยอร ด วยโปรแกรม Photoshop ข อด ของการท างานก บไฟล ภาพแบบ TIFF ค อให ความละเอ ยดของ ส ส นต างๆ ส ง ซ งเหมาะก บงานด าน วารสาร ส งพ มพ 500 KB ต วอย างภาพ TIFF 31

32 คาถามช งรางว ล ใครทราบบ างว าไฟล ร ปต าง ๆ เหล าน ถ ายจากกล องถ ายร ป ด จ ตอลย ห ออะไร?...ร ได อย างไร? คาถามช งรางว ล 32

33 นามสก ลของไฟล ภาพจากกล องด จ ตอลย ห อต างๆ 33

34 Sound 34

35 เร องท วไปเก ยวก บเส ยง เส ยงช วยให เก ดบรรยากาศท น าสนใจในการร บร ทางห โดยอาศ ยการน าเสนอใน ร ปของ เส ยงประกอบ เพลงบรรเลง เส ยงพ ด เส ยงบรรยาย หร อเส ยงพากษ เป นต น คล นเส ยงจะเปล ยนไปตามขนาด (Amplitude) และความถ (Frequency) ของ การส นสะเท อนตามระยะเวลา การว ดระด บของคล นเส ยง ม หน วยว ด 2 หน วย ค อ - เดซ เบล (Decibel) เป นหน วยว ดความด งของเส ยง - เฮ รตซ (Hertz : Hz) เป นหน วยว ดความถ ของเส ยง 35

36 ตารางแสดงระด บความด งและชน ดของเส ยง ความด งของเส ยง (เดซ เบล) 0 เส ยงท แผ วเบาท ส ดท ห มน ษย ได ย น 30 เส ยงกระซ บ หร อเส ยงในห องสม ดท เง ยบสง ด ชน ดของเส ยง 60 เส ยงพ ดค ยตามปกต เส ยงจ กรเย บผ า หร อเส ยงเคร องพ มพ ด ด 85 เส ยงตะโกนข ามเขา หร อพ นท โล งกว าง เพ อให ได ย นเส ยงสะท อนของตนเองกล บมา 90 เส ยงเคร องต ดหญ า เส ยงเคร องจ กรในโรงงาน หร อเส ยงรถบรรท ก (ไม ควรได ย นเก นว นละ 8 ชม.) 100 เส ยงเล อยไฟฟ า หร อเคร องเจาะท ใช ลม (ไม ควรได ย นเก นว นละ 2 ชม.) 115 เส ยงระเบ ดห น เส ยงในร อคคอนเส ร ต หร อเส ยงแตรรถยนต (ไม ควรได ย นเก นว นละ 15 นาท ) 140 เส ยงย งป น เส ยงเคร องบ นเจ ท ซ งเป นเส ยงท ทาให ปวดห และอาจทาให ห เส อมได แม จะได ย นเพ ยง คร งเด ยวก ตาม ด งน นผ ท จาเป นต องอย ก บเส ยงในระด บน จะต องสวมอ ปกรณ ป องก นห เสมอ คล นเส ยงท ม ระด บความด งมากๆ ท ถ อว าเป นอ นตรายต อกลไกการได ย นน น ค อเส ยงท ด งต งแต 85 เดซ เบล ข นไป 36

37 เส ยงแบบด จ ตอล (Digital Audio) เส ยงแบบด จ ตอล ค อ ส ญญาณเส ยงท ส งมาจากไมโครโฟน เคร องส งเคราะห เส ยง เคร องเล นเทป หร อจากแหล งก าเน ดเส ยงต างๆ ท งจากธรรมชาต และท สร างข น แล วน าข อม ลท ได แปลงเป น ส ญญาณด จ ตอล โดยเร ยกอ ตราการส มข อม ลท ได มา เร ยกว า Sampling Rate หน วยเป น Hertz และจ านวนของข อม ลท ได เร ยกว า Sampling Size หน วยเป นBit จะเป นต วก าหนด ค ณภาพของเส ยง เส ยงแบบด จ ตอลจะม ขนาดของข อม ลใหญ ท าให ต องใช หน วยความจ าและทร พยากรบนหน วย ประมวลผลกลางมากกว า MIDI แต จะแสดงผลเส ยงได หลากหลาย และเป นธรรมชาต กว า MIDI เส ยงแบบด จ ตอลท พบบ อย จะอย ช วงความถ 44.1 KHz, KHz และ KHz ซ งม Sampling Size เป น 8 บ ต และ 16 บ ต โดยท Sampling Rate และ Sampling Size ท ส งกว าจะให ค ณภาพของเส ยงท ด กว า 37

38 Digital Audio Digital audio data is the representation of sound, stored in the form of samples point. Quality of digital recording depends on the sampling rate, that is, the number of samples point taken per second (Hz). High Sampling Rate Samples stored in digital form waveform Low Sampling Rate

39 Digital Sampling

40 Digital Sampling

41 ขนาดของไฟล เส ยงเป นไบต = (Sampling Rate หน วยเป น Hertz) x (จานวนว นาท ของเส ยง) x (Sampling Size หน วย เป นบ ต) x (จานวน Channel) / 8 ทาการบ นท กเส ยงแบบโมโนนาน 10 ว นาท ท Sampling Rate KHz, Sampling Size 8 บ ต จะค านวณได ด งน (22,050 X 10 X 8 X 1)/8 = 220,500 Byte หร อทาการบ นท กเส ยงแบบสเตร โอนาน 10 ว นาท ท Sampling Rate 44.1 KHz, Sampling Size 16 บ ต จะค านวณได ด งน (44,100 X 10 X 16 X 2)/8 = 1,764,000 Byte 41

42 คาถามช งรางว ล : สมมต ว าผมต องการอ ดเพลงของ บ เดอะสตาร ซ งยาว 3 นาท ด วย Sampling Rate ค ณภาพ CD ค อ 44.1 khz และ ใช ระด บ Sampling Size แบบ 16 bit ม 2 channels (Stereo) จะต องใช ขนาดไฟล =? ขนาดของไฟล เส ยงเป นไบต = (Sampling Rate หน วยเป น Hertz) x (จานวนว นาท ของเส ยง) x (Sampling Size หน วย เป นบ ต) x (จานวน Channel) / 8 (44.1 khz, 3 mins,16 bit, stereo) = (44,100) x (180) x (16) x (2) / (8) = 31,752,000 Byte หร อประมาณ 32 MB 42

43 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ไฟล เส ยงประเภท.wav ถ ก ส ร า ง โ ด ย บ ร ษ ท Microsoft และ IBM เป นไฟล ท สน บสน นการใช งานบนเคร องพ ซ มากกว าบนเคร องแมคอ นทอช และม การใช งานอย ค อนข างมาก ในระบบเคร อข าย เพ อสนองตอบ ความต องการท จะส งผ านข อม ล เส ยงไปใช งานบนเว ลด ไวด เว บ 43

44 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ร ปแบบแฟ มข อม ล MIDI (Musical Instrument Digital Interface) สามารถใช ได ท งสองระบบ (แมคอ นทอช และว นโดว ) จ ดเก บ อย ในแฟ มข อม ลท ม นามสก ล.MID โดยจะน ามาใช เพ อสร างการเล น ดนตร ซ งควบค มด วยคอมพ วเตอร ร ะ ด บ ท ส ง ข น น อ ก จ า ก น น ย ง สามารถน าเสนอไฟล MIDI บน ระบบเคร อข ายได 44

45 ร ปแบบของแฟ มข อม ลเส ยง ร ปแบบไฟล MPEG (Moving Picture Experts Group) เป นไฟล เส ยงท พ ฒนามาจาก มาตรฐานภาพเคล อนไหว ไฟล ประเภทน ม การบ บอ ดข อม ลสามระด บ ซ งท าให ไฟล ม ค ณภาพเส ยงท ด ข น เม อน ามาเล น ในขณะท ย งร กษาขนาดไฟล ให เล กลง 45

46 อ ปกรณ (Hardware & Software) สาหร บสร างเส ยง MIDI 46

47

48 โปรแกรมด านเส ยง ช อโปรแกรม คาอธ บาย WinAmp โปรแกรมสาหร บใช เล นและแก ไขป ญหาการเล น MP2 และ MP3 พร อมท ง สามารถแก ไขเส ยงได อย างละเอ ยด AmazingMidi เป นโปรแกรมสาหร บแปลง Wavefile เป น MIDI File Sonique โปรแกรมสาหร บเล นเพลง MP3 สามารถเพ มลดความเร วของเพลง และ สามารถค นหาเพลงจาก Search Engine ได MusicMatchJukebox เป นโปรแกรมท สามารถฟ งว ทย ผ านอ นเตอร เน ต สามารถเล นไฟล ได หลาย ร ปแบบ เช น MP3 Player, CD Recorder/Ripper เป นต น Windows Media Player โปรแกรมสาหร บด หน งฟ งเพลง สามารถเล นไฟล MPEG-1, MPEG-2, WAV, AVI, MIDI, MP3 ได 48

49 โปรแกรมด านเส ยง ช อโปรแกรม คาอธ บาย RealPlayer โปรแกรมสาหร บด การถ ายทอดสดท งว ทย และว ด โอแบบสตร มม งจาก Real Network Quick Time Super DVD Cool Edit โปรแกรมเสร มสาหร บการด หน งฟ งเพลงจาก Net สามารถเล น MP3 ได โปรแกรมสาหร บด หน งฟ งเพลง สามารถลดเส ยงรบกวนและปร บแต ง Wave File ด วยโปรแกรม Cool Edit Professional (ป จจ บ นเป น Adobe Audition) 49

50 หน าตาของโปรแกรม Adobe Audition 50

51 Video ว ด โอน บเป นส ออ กร ปหน งท น ยม ใช ก บเทคโนโลย ม ลต ม เด ยเน องจากสามารถ แสดงผลได ท งภาพเคล อนไหว และเส ยงไป พร อมก นท าให เก ดความน าสนใจในการ นาเสนอมากย งข น 1 0 Analog Digital 51

52 Analog Video Analog หมายถ ง ระบบท ข าวสารถ กส งไปโดยม พาราม เตอร ท เปล ยนแปลงไปอย างต อเน อง เช น ความแรงของสนามแม เหล กบนเทป ว ด โอท เป นอนาลอก ได แก VHS (Video Home System) ซ งเป นม วนเทป ว ด โอท ใช ด ก นตามบ าน เม อทาการต ดต อข อม ลของว ด โอชน ดน อาจจะทาให ค ณภาพลดน อยลง ม วนเทปว ด โอ VHS(Video Home System) ม วนเทปว ด โอท ใช ด ตามบ าน ส ญญาณอนาลอก 52

53 Digital Video ด จ ตอล (Digital) ระบบท ท างานก บสถานะเพ ยง 2 แบบ ค อ ส งก บต า หร อถ กก บผ ด ในทางคณ ตศาสตร จ งแทนสถานะเหล าน ด วยเลขฐานสอง ( 0 ก บ 1) การม สถานะเพ ยง 2 อย างน ท าให การส งข าวสารม ความผ ดพลาดได ยาก แม จะม ส งรบกวนมากก ย งสามารถแยกความแตกต างระหว างสถานะท ง 2 ได โดยง าย การต ดต อข อม ลของภาพและเส ยงท ได มาจากว ด โอด จ ตอลน น จะ แตกต างจากว ด โออนาลอก เพราะข อม ลท ได จะย งคงค ณภาพความคมช ด เหม อนก บต นฉบ บ ร ปแบบของไฟล ว ด โอท ใช ในการบ นท กภาพและเส ยงท สามารถทางาน ก บคอมพ วเตอร ได เลย ม หลายร ปแบบ ด งน AVI WMA WMV MPEG Quick Time 53

54 AVI (Audio/Video Interleave) โดยบร ษ ทไมโครซอฟต เร ยกว า Video for Windows เป นไฟล มาตรฐานของคอมพ วเตอร ท วไป ม ความคมช ดของภาพและเส ยงส ง ไฟล จ งม ขนาดใหญ ส วนมากจะถ กนามาแปลงเป นไฟล ว ด โอฟอร แมตอ อเพ อให ม ขนาดเล กลง ไฟล จากกล องว ด โออาจม นามสก ลเป น.avi สาหร บเคร องแมคอ นทอชจะม ไฟล มาตรฐานเป น MOV (Quick Time) 54

55 WMA (Windows Media Audio) WMV (Windows Media Video) 1. ใช เทคน คการบ บอ ด จ งทาให ขนาดไฟล เล กลง 2. ไฟล WMV ม ค ณสมบ ต ดาวน โหลดแบบ Streaming Media น ยมใช เผยแพร ทางอ นเตอร เน ต 3. WMV น จะข นอย ก บต ว Windows Media Player ของ ว นโดวส หากไม ม Windows Media Player เวอร ช นท ส งกว า หร อเท าก บไฟล WMV น น ก อาจจะเป ดไม ได หร อไม สมบ รณ 55

56 MPEG (Moving Picture Experts Group) เป นไฟล ว ด โอท บ บอ ดด วยรห สว ด โอท ตายต วตามมาตรฐานของ MPEG ซ งแบ งเป นMPEG-1 และ MPEG-2 น ยมใช ในส อ VCD, SVCD, DVD ไม เหมาะในการเผยแพร ทางอ นเตอร เน ต เพราะความคมช ดต องแลกมา ก บขนาดท ใหญ 56

57 MPEG (Moving Picture Experts Group) MPEG : กล มผ เช ยวชาญทางด านภาพเคล อนไหวจาก ISO และ IEC MPEG-1 : 352x240 Pix 30 fps => NTSC : 352x288 Pix 25 fps=> PAL : bit rate Mbps น ยมนามาท าVCD ความละเอ ยดของภาพปานกลาง (เม ออย ในแผ นจะนามสก ล DAT) MPEG-2 : 720x480 Pix 30 fps, bit rate 15 Mbps => HDTV น ยมนามาท า SVCD/DVD ความละเอ ยดของภาพส ง (เม ออย ในแผ นจะนามสก ล VOB) MPEG-3 : เป าหมายแพร ภาพในระบบ HDTV (High Definition Television) และปร บ MPEG-2 บางส วนสามารถแทนได MPEG-4 : การส อสารแบบ Interactive การส ง Video ท bit rate ประมาณ 64 Kbps ม นามสก ลเป น.mp4 57

58 3GP หร อ 3GPP(3 rd Generation Partnership Project) เป นท น ยมมากในป จจ บ น เก ดจากการบ นท กว ด โอด วยกล องของโทรศ พท ม อถ อ ไฟล ขนาดเล ก ค ณภาพของภาพต า นามสก ล.3gp 58

59 FLV (Flash Video) เป นไฟล ว ด โอท มาในร ปแบบไฟล Flash ซ งขณะน เป นท น ยมใช อย างส งในเคร อข ายอ นเตอร เน ต ข อด ก ค อม ค ณสมบ ต ดาวน โหลดแบบ Stream ไฟล ชน ดน สน บสน นรห สว ด โอไม ก ชน ด ม กใช ก บคล ปว ด โอท ม ความยาวไม มาก ไม ต องการค ณภาพท ส ง จ งเห นได ท วไปตามเว บข าว เว บวาไรต เว บแชร ว ด โอต างๆ นามสก ล.flv 59

60 Streaming Media ส อประสมสายธาร หมายถ ง ว ธ การส งส อให ไปถ งปลายทางอย างต อเน องโดย ไม ต องบรรจ ข อม ลท งหมดลงบนเคร องร บ เพ อเป ดท นท อย างต อเน อง ตามเวลา จร ง (Real Time) หร อตามค าขอ (On Demand) โดยไม ต องรอให Download เสร จ 60

61 เคร องม อท ใช สร างส อม ลต ม เด ย โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างข อความ Microsoft Office / Adobe Photoshop โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างภาพกราฟฟ ก Adobe Photoshop / Adobe Illustrator โปรแกรมท น ยมใช ในการสร างภาพเคล อนไหว Macromedia Flash / Swish / 3ds MaX, Maya โปรแกรมท น ยมใช ในการบ นท กเส ยง และต ดต อเส ยง Sound Recorder / Sound Forge / Adobe Audio โปรแกรมท น ยมใช ในการต ดต อไฟล ว ด โอ Sony Vegas / Adobe Premiere / Ulead Video Studio / Windows Movie Maker 61

62 การใช ส อสม ยใหม เพ อการสอน

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด

ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด ม ลต ม เด ย เร อง เท ยนหอมสร างรายได Multimedia Aroma Candle จ ดท าโดย นางสาวกาญจนา อ นทร กล า นางสาวญาณ ศา จ ตาพ เนต นางสาวจ ราภรณ เทศน ด โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น

บทท 1 หล กการและเหต ผล 1. เพ อเป นประโยชน ต อผ ท จะน าไปประกอบอาช พและในช ว ตประจ าว น 1 บทท 1 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นงานด านการออกแบบและตกแต งภาพโดยใช คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทอย างมากก บ การสร างสรรค ผลงาน ซ งไม จ าก ดแต เฉพาะก บบ คคลในวงแคบเช นในอด ตเท าน น แต ย งสามารถน ามา ประย

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5

ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 เร อง การนาเสนองานด วยเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ (Presentation) หมายถ ง ว ธ การ หร อ เคร องม อถ ายทอดข อม ลข าวสารเพ อให ผ ร บการนาเสนอ เข าใจ เห นด วย คล

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

Ulead Video Studio 11

Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 Ulead Video Studio 11 เป นโปรแกรมต ดต อว ด โอท ม การใช งานไม ยากจนเก นไป แม ผ ท เร มใช งานก สามารถท จะสร างว ด โอได เหม อนก บผ ท ม ประสบการณ ต ดต อว ด โอมานาน โปรแกรมน ม เคร องม อต

More information

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร

- 1 - แผนการจ ดการเร ยนร - 1 - แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 สาระส

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1

เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เร ยนร การใช งาน Windows 8.1 เพ อให ผ เข าอบรมเร ยนร ระบบปฏ บ ต การร นใหม ท ไมโครซอฟท ได พ ฒนาข นมา ต อจาก Windows7 และเข าใจความแตกต าง การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย จนมาถ งระบบปฏ บ ต การ Windows8 และ Windows8.1

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

สาระส าค ญ จ ดประสงค การเร ยนร

สาระส าค ญ จ ดประสงค การเร ยนร 1 สาระส าค ญ e-book เป นหน งส อหร อเอกสารท ถ กจ ดท าข นในร ปของอ เล กทรอน กส และสามารถ อ านได ด วยอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท สามารถศ กษาเร ยนร ได ท กท ท กเวลา ตามความต องการการเร ยนร ซ งเป นการตอบสนองตามแนวทางการปฏ

More information