Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Size: px
Start display at page:

Download "Joomla LaiThai (CMS E-commerce)"

Transcription

1

2 Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce ของ VirtueMart e-commerce ซ งท าให เก ดการท างานท ลงต ว เหมาะ ส าหร บผ ใช ท กระด บ โดยเฉพาะผ ท ไม ม พ นฐานการเข ยนโปรแกรม ต วอย างหน าจอ ของ Joomla Laithai

3 การต ดต ง และ ต งค าต างๆ ส งท ต องเตร ยมก อน การใช งาน โปรแกรมประเภท CMS เช น Joomla ม ด งน 1. โปรแกรม Appserv เวอร ช น 2.4.x ข นไป เพ อใช ในการจ าลองเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลให สามารถท างาน เสม อนเคร อง server ได ใน Appserv จะประกอบไปด วย ช ดโปรแกรมส าค ญด งน a. phpmyadmin ส าหร บจ ดการฐานข อม ล b. Apache ส าหร บจ าลอง server ให อ านแสดงผลไฟล php ได c. อ นๆ 2. โปรแกรม Joomla ดาวน โหลดได ท 3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver หากต องการแก ไข ปร บแต งในส วนของเว บไซต ด วยต วเอง 4. โปรแกรม Adobe Photoshop หากต องการแก ไข หร อใส ล กเล นให ร ปภาพ การท าแบนเนอร (โฆษณาเป นกราฟ ค)

4 Step 1 ต ดต งโปรแกรม Appserv AppServ เป นโปรแกรมแบบ Open Source ท าหน าท จ าลองเคร องคอมพ วเตอร Client ให เป นเคร อง Server เพ อให สามารถท างาน หร อประมวลผลข อม ลต างๆ ผ านเว บเบราเซอร ได ช วยอ านวยความสะดวกส าหร บผ ใช งานอ นเทอร เน ตน นเอง AppServ ได รวบโปรแกรมต างๆ เข าไว ด วยก น ท งเว บเซ ร ฟเวอร Apache ภาษาส าหร บพ ฒนาโปรแกรม PHP ฐานข อม ล MySQL และโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลphpMyAdmin ซ งต ดต ง AppServ เพ ยงโปรแกรมเด ยวก ได ครบท กโปรแกรม ไม ต องต ดต งหลายๆ โปรแกรมให ย งยากและเส ยเวลา ส าหร บโปรแกรม AppServ สามารถดาวน โหลดได จากเว บ โดยจะม หลายเวอร ช นให ผ ใช เล อก ตามความต องการ 1. เข าไปย งโฟลเดอร ท เก บไฟล โปรแกรม AppServ ตามเวอร ช นท ต องการใช งาน ในเน อหาน ได ใช งาน AppServ ค อไฟล appserv-win exe 2. ด บเบ ลคล กท ไฟล appserv-win exe ซ งจะปรากฏหน าจอเต อนความปลอดภ ยของระบบ (ในการต ดต งบางกรณ อาจจะแสดง หน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรมท นท ) 3. หน าจอแรกของการลงโปรแกรม AppServ เป นหน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรม ให ผ ใช คล กท ป ม

5 4. ในหน าข อตกลงส ญญา อน ญาตส ทธ เป นเง อนไขต างๆ ในการใช งานโปรแกรม ซ งถ าผ ใช ยอมร บเง อนไขให คล กท ป ม แต ถ าไม ยอมร บเง อนก จะออกจากการต ดต งโปรแกรมท นท 5. เม อผ านการยอมร บเง อนไขต างๆ ข นตอนต อไปจะเป นการเล อกต าแหน งท อย ของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะเล อกค าเร มต นให ท C:\AppServ ถ าผ ใช ไม ต องการให ผ ใช คล กป ม เพ อก าหนดต าแหน งท ต องการต ดต งเอง จากน นคล กป ม

6 6. เล อกโปรแกรมต างๆ ท จ าเป นต องใช ในการพ ฒนาระบบ โดยค าเร มต นน นเล อกไว ให ครบท กโปรแกรม แต ถ าไม ต องการใช โปรแกรมใด เน องจากต องการต ดต งเองหร อม โปรแกรมร นท ส งกว า ให ผ ใช เล อกออกได เล อกเสร จแล วคล กท ป ม 7. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง Apache HTTP Server ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช กรอกข อม ล ช อของเซ ร ฟเวอร (Server Name) จดหมาย อ เล กทรอน กส ( Address) และส ดท ายระบ Port ท ต องการใช งาน โดยค าเร มต นเป น Port 80 สามารถเปล ยนแปลงได จากน นคล กป ม

7 8. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง MySQL Database ระบบจะแสดงหน าจอให ผ กรอกรห สผ าน (Enter root Password) ซ งเป นรห สท ผ ใช ต งเองเพ อใช เข าส ฐานข อม ล MySQL และท าการย นย นรห สผ านอ กคร ง (Re-enter root password) ในส วน MySQL Server Setting ให ผ ใช เล อก TIS620 Thai เพ อเล อกใช ภาษาไทย จากน นคล กป ม 9. ระบบเร มท าการต ดต งโปรแกรมต างๆ ตามท ผ ใช ต องการ

8 10. เม อระบบท าการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จะแสดงหน าจอเพ อให เล อกการเร มต นใช งาน Apache และ MySQL จากน นคล กป ม เพ อจบข นตอนการต ดต งและเร มต นใช งานโปรแกรม 11. ทดสอบการใช งานระบบโดยท าการเป ดเว บเบราว เซอร (Web Browser) พ มพ URL Address เป น (ในกรณ ท ผ ใช ต ดต ง Port เป น 80 แต ถ าผ ใช ต ดต ง Port เป นอ นให ระบ Port น นด วย เช น

9 12. ในกรณ ท เว บเบราว เซอร (Web Browser) แสดงแถบส เหล อง ให ผ ใช คล กขวาท แถบเหล องจากน น เล อก Enable Intranet Setting 13. ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช ย นย นการใช งาน Intranet ให คล กท ป ม 14. แถบส เหล องท ปรากฏก จะหายไป ข นตอนต อไปทดสอบการเข าใช งานฐานข อม ล MySQL ซ งจะใช โปรแกรมจ ดการ ค อ phpmyadmin ให ผ ใช คล กท

10 15. กรอกข อม ลการเข าใช ฐานข อม ล โดยจะใช User Name เป น root และกรอกรห สผ านท ผ ใช ก าหนดในข นตอนของการต ดต งโปรแกรม MySQL Database

11 16. เข าส หน าจอการจ ดการฐานข อม ลหร อ phpmyadmin 17. ท าการต ดต งโปรแกรม AppServ และทดสอบการท างานเร ยบร อย พร อมใช ในการพ ฒนาระบบต อไป

12 เร มต นใช งาน Joomla Laithai 1. ต ดต งโปรแกรม Appserv 2. ดาวน โหลดโปรแกรม Joomla Laithai เช น LaiThai e-commerce Edition VM LaiThai จากเว บไซต 3. หล งจากดาวน โหลดแล ว จะได ไฟล 4. ท าการแตกไฟล แล ว Copy ไปไว ท C:/Appserv/www/

13 5. เป ด Internet Explorer เพ อท าการใช งาน Joomla Laithai ซ ง จะต องท าการ Install ก อนในคร งแรก 6. พ มพ ในช อง Url เป น (laithai ค อ ช อโฟล เดอร ท เก บเว บไซต ) 7. เล อกภาษาท ใช ในการต ดต ง เสร จแล วกด 8. ตรวจสอบก อนการต ดต ง เสร จแล วกด

14 9. แสดงล ขส ทธ ข อก าหนดต างๆ หล งจากอ านเร ยบร อยแล วกด 10. ต งค า ต ดต อฐานข อม ล

15 11. การต งค า FTP หากย งไม ได ม การเช า Hosting ให ข ามไปไม ต องกรอกข อม ล แต หากม การเช าแล ว ให ต ดต อก บผ ให บร การเพ อน ารห สผ านมา ใส

16 12. การต งค าระบบหล ก - ช อเว บไซต - อ เมลล - รห สผ านผ ด แลระบบ - ต ดต งข อม ลต วอย าง (ห ามล ม) หล งจากข นหน าจอน แล ว ถ อว าการต ดต งสมบ รณ สามารถคล กไปด หน าจอเว บไซต หร อ ผ ด แลระบบได 15. ข อควรจ า : ลบโฟล เดอร ใน C:/Appserv/www/laithai ออก หล งจากการต ดต งเสร จ

17 16. หน าจอของเว บไซต 17. หน าจอ Login ของผ ด แลระบบ

18 18. ช องทางการเข าใช งาน a. ผ ใช ท วๆไป เข าทาง b. ผ ด แลระบบหร อเจ าของก จการ

19 ส วนต างๆของ Administrator ของ Joomla Laithai การใช งานของ Joomla Laithai จะไม แตกต างจาก Joomla มากน ก แต ท จะแตกต างค อ ระบบตระกร าส นค า ท เพ มเข ามา เพราะฉะน น ใน ค ม อส วนของ Joomla Laithai จะเน นไปท การจ ดการส นค า ร านค า ท เก ยวข องก บ E-Commerce ส วนการจ ดการอ นๆ สามารถศ กษาได จาก ค ม อ Joomla

20 การใช งาน ระบบจ ดการส นค า 1. หล งจาก Login เข าส ระบบ แล ว ให ไปท คอมโพเน นท > VirtueMart

21 2. หน าจอ แสดง หน าหล กของการจ ดการส นค า 3. เมน ด านซ าย

22 4. เมน บร หารร านค า 5. สามารถเล อก การแสดงผล แบบแนวนอนหร อแนวต งได โดย โครงร างแบบง าย ค อ ม เมน อย ทางซ าย โครงร างแบบขยาย ค อ ม เมน อย ด านบน

23 การจ ดการส นค า อ นด บแรกต องเข าใจก อนว า ส นค าท กชน ดจะต องม หมวดหม ของส นค า เพราะฉะน น ก อนจะเพ มหร อจ ดการส นค า ให ท าการ เพ มหมวดหม ส นค าก อน แล วจ งตามด วยการจ ดการส นค า 1. คล กท ส นค า จะม แถบเล อนลงมาอ ตโนม ต หล งจากน นให คล ก ท ประเภทส นค า 2. คล กท สร างใหม 3. จะข นหน าจอ ให กรอกหมวดส นค า หล งจากเพ มหมวดเสร จแล ว ให กดบ นท ก

24 การเพ มส นค า 1. คล กท ส นค า 2. คล กท รายการส นค า 3. คล กท สร างใหม

25 4. ต วอย างหน าจอ การเพ มส นค า 5. กรอกข อม ล ตามรายละเอ ยดของส นค า

26 6. ออฟช น การแสดงผล 7. สถานะส นค า

27 8. ขนาดและน าหน ก 9. ภาพส นค า

28 10. ส นค าท เก ยวข อง 11. หล งจากกรอกรายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว กด บ นท กเพ อน าส นค าเข าส ระบบ 12. หล งจากน น ระบบจะพาไปย ง หน าจอ แสดงรายการ ส นค าท งหมด

29 โครงสร างการจ ดเก บเน อหา / ข าว (Content) ก อนท จะเร มสร างเน อหาภายในเว บไซต น น ควรท าความเข าใจเร องความส มพ นธ ระหว าง section หมวดหม หล ก category หมวดหม ย อย content item เน อหา ข อม ลหร อบทความ เราอาจเปร ยบ Section เป น Folder ใหญ ซ งภายในจะเก บ Folder ย อยในท น ก ค อ Category และภายใน Category จะเป นท เก บ Content Item หร อไฟล เอกสารและไฟล ข อม ลต าง ๆ ด งร ป ต วอย างโครงสร างการจ ดเก บเน อหา (content)

30 ต วอย าง Section ข าว Category ข าวประชาส มพ นธ ข าวก จกรรม ปฏ ท นข าว โครงการท น าสนใจ Content Item - ประกาศผลสอบพน กงาน ราชการ - สสภ.10 ร วมโครงการปล ก ต นไม เพ อพ อหลวง - สสภ.10 จ ดอบรมการจ ดท า web site - โครงการจ ดอบรม อปท. 1. การจ ดการ Section Section (หมวดหม หล ก) ท าหน าท จ ดเก บ Category (หมวดหม ย อย) การเข าส ส วนการจ ดการ Section การสร าง Section การลบ Section การแก ไข Section การเป ดและซ อน section การเข าส ส วนการจ ดการ Section (Section Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Section Manager

31 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Section Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Section โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน Section Manager ด งร ป - ส วนการจ ดการ section (Section Manager) - การสร าง Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Section (section manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

32 3. ก าหนดช อของ Section ลงใน Title และ Section Name (ใช ช อเด ยวก นได ) และก าหนดระด บของ ผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Section ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Section น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย )

33 การแก ไข Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (Section Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Section ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Section 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Section สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Section น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดย คล กร ปส ญล กษณ เปล ยนเป นร ปส ญล กษณ 2. การจ ดการ Category ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให คล ก Category (หมวดหม ย อย) ท าหน าท จ ดเก บ Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Category การสร าง Category การลบ Category การแก ไข Category การเป ดและซ อน Category

34 การเข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Category Manager ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Category Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Category โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Category Manager ด งร ป

35 - - ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) - การสร าง Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

36 3. ก าหนดช อของ Category ลงใน Category Title และ Category Name (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด Section ท จ ดเก บ Category น 5. ก าหนดระด บของผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Category ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Category น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย ) การแก ไข Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Category ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Category 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Category สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Category น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให

37 3. การจ ดการ Content Item Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item การสร าง Content Item การลบ Content Item การแก ไข Content Item การน า content item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต การเป ดและซ อน Content Item การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => All Content Items ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Content Items Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Content Item โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Content Items Manager ด งร ป

38 การสร าง Content Item สามารถท าได ด งน - ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) - 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

39 3. ก าหนดช อของ Content Item ลงใน Title และ Title Alias (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด section และ Category ท จ ดเก บ Content Item น 5. พ มพ และใส ข อม ลลงในกรอบ Intro Text และ Main Text 6. ระหว างพ มพ และใส ข อม ลสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง Content Item 7. เสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Content Item ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Content Item น นภายในต องไม ม Content Item ใด ๆ อย ) การแก ไข Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Content Item ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Content Item 4. ระหว างแก ไขสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง content item 5. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ

40 การน า Content Item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ content item (content items manager) 2. คล กในคอล มน ของ Front Page ให แสดงเคร องหมาย ของ content item ท ต องการแสดงบน หน าแรก หากไม ต องให คล กอ กคร งให แสดงเคร องหมาย การเป ดและซ อน Content Item สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Content Item น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท า ได โดยคล กร ปส ญล กษณ ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต

41 การจ ดการเมน (Menu Manager) Menu เป นส วนท น าข อม ลของ Content Item ออกมาแสดงบนเว บไซต เมน จะม ท งหมด 4 ร ปแบบ ต าง ๆ ด งน การจ ดการป มเมน Main Menu top menu user menu (เมน หล ก ปกต จะปรากฏทางด านซ าย) (เมน ด านบน) Other Menu (เมน อ น ๆ) (เมน ส าหร บสมาช ก จะปรากฏเม อสมาช ก Login) การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) การสร างป มเพ มบนเมน การลบป ม การสล บล าด บป ม การเป ดและซ อนป ม การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) (ในท น จะเป นการสร างป มบน main menu) 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง menu => mainmenu เม อเข าส ส วนการจ ดการ menu จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน menu manager ด งร ป

42 - ส วนการจ ดการ menu (Menu Manager) - การสร างป มเพ มบนเมน สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. กดป ม 3. เล อกประเภทของป ม (Menu Item)

43 - ประเภทต าง ๆ ของ Menu Item 4. กดป ม การลบป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ menu ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ menu item น นภายในต องไม ม menu item ใด ๆ อย ) การสล บล าด บป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. ให คล กร ปส ญล กษณ หร อ ท แถว reorder เพ อเปล ยนล าด บ

44 การเป ดและซ อนป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. หากต องการให ป มใด ๆ ปรากฏอย ภายในเมน สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ ใน คอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเมน ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ความหมายของป ม (Menu Item) ประเภทต าง ๆ ท าความเข าใจก บช อของป ม (Menu Item) หากส งเกต ช อชน ดของป ม (Menu Item) เช น Blog - Content Category จะสามารถเข าใจได ว าร ปแบบของช อป ม (Menu Item) จะประกอบด วย [ร ปแบบการแสดงข อม ล] - [ชน ดของกล มเน อหา] ด งน น Blog - Content Category สามารถเข าใจได ว าป มน เม อคล กแล วจะ [แสดงข อม ล ร ปแบบแบบ Blog] - [เน อหาน ามาจาก Category] ร ปแบบการแสดงข อม ล ได แก 1. Blog แสดงเน อหาเฉพาะในส วน Intro Text เป นบทน าและม Link เพ อให ผ สนใจคล กอ าน เน อหาของ Content Item ต อท งหมด 2. Table แสดงเฉพาะห วข อข าวออกมาในร ปแบบตาราง 3. Link แสดงเน อหาท งหมด ชน ดของกล มเน อหา ได แก Section, Category, Content Item, Static Content Item, Url, Component ต าง ๆ และอ น ๆ ป มบนเมน จะถ กแบ งออกตามกล มต าง ๆ ด งน Content Components Links Miscellaneous

45 กล ม Content Blog - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อก Blog - Content Category Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม ย อยของเน อหา Category ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Blog - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายละเอ ยดของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบรายละเอ ยดย อย Blog - Content Section Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม หล กของเน อหา Section ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Content Item Table - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบ List Table - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Section ท เล อกในร ปแบบ List

46 กล ม Components Component ป มส าหร บ Components ท ต ดต งบนเว บไซต ซ งรวม Components ท ต ดมาก บการต ดต ง Joomla ใน คร งแรก รวมท ง Component ของผ พ ฒนารายอ นท ได ต ดต งใช งานบนเว บไซต Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการย อยของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us Link Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Table Contact Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us ในล กษณะ List Table Newsfeed Category ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนหน าเว บไซต เราในร ปแบบ List ห วข อ Table Weblink Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Weblink Component กล ม Links Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งเน อหาของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการท อย ส าหร บต ดต อ Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งรายการเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Item Link - Url ป มส าหร บ Link URL ต าง ๆ เช น เว บไซต มหาว ทยาล ยกร งเทพ

47 กล ม Miscellaneous Separator / Placeholder ป มส าหร บค น Menu ต าง ๆ โดยท Menu ประเภทน จะไม ม การก าหนด Link ปลายทาง Wrapper ป มส าหร บ Link Wrapper

48 การต ดต งและเปล ยน Template เว บไซต ท ด แลโดยโปรแกรม joomla น น สามารถเปล ยนร ปแบบเว บไซต (Template) ได อย างง ายและรวดเร ว ส าหร บข นตอนการจ ดการต าง ๆ ม ด งน การเปล ยน template การต ดต ง template การลบ template ออกจากเว บไซต การเปล ยน template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป (สามารถทราบได ว าเราเล อกใช template อะไรอย โดยให ส งเกต ส ญล กษณ ในคอล มน ของ (default)

49 - template manager - 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการเปล ยน 3. กดป ม การต ดต ง template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Installers => Templates Site เม อเข าส ส วนการต ดต ง template จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

50 - ส วนการต ดต ง template - 3. กดป ม 4. กดป ม เพ อเล อกไฟล template การลบ template ออกจากเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

51 - template manager 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการลบออกจากเว บไซต 3. กดป ม (จะไม สามารถลบ template ออกได หาก template น นถ กเล อกใช อย )

52 การเร ยกด (Preview) เว บไซต หล งการแก ไข เม อม การเปล ยนแปลงใด ๆ ท ได ท าข นในส วน administrator สามารถท จะเป ดด การ เปล ยนแปลงบนเว บไซต (Frontend) ได โดย 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Preview => In New Window จากน นโปรแกรม Joomla จะ popup โปรแกรม Internet Explorer (Web Browser) ข นมาพร อมก บ เป ดเว บไซต

53 การน าร ปภาพเก บลงเว บไซต (Media Manager) 1. กดป ม 2. จะปรากฏส วนให เล อกไฟล ภายในเคร อง ในกดป ม Browse 3. กดป ม Upload จากน นช อไฟล ร ปภาพจะปรากฏใน Gallery Images ของ Tab Images Media Manager เป นส วนท ด แลและจ ดการไฟล ท Upload เข ามาเก บไว ท เว บไซต Folder ท จ ดเก บไฟล โปรแกรม Joomla ได ก าหนด folder ส าหร บการใช งานมาให สอง folder ประกอบด วย 1. banners เป น folder ส าหร บจ ดเก บไฟล ร ปภาพท จะถ กน าไปใช เป น Banner 2. stories เป น folder ร ปภาพท ถ กใช ก บ MOSImage ซ งจะถ กแสดงออกมาในส วน Tab Images เม อม การแก ไข Content Item การเข าส Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น การ Upload ไฟล การสร าง Folder การลบไฟล

54 การเข าส Media Manager สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Site => Media Manager - Media Manager -

55 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น 1. เข าส Media Manager 2. คล ก เพ อเล อก Folder ท ต องการไป หากต องการย ายไปย ง Folder ก อนหน าให กดป ม การ Upload ไฟล 1. เข าส media manager 2. ย ายไปย ง Folder ท ต องการเก บไฟล 3. กดป ม 4.กดป ม จากท กล าวมาข างต น เป นเพ ยง ข นตอนและว ธ การใช งานในเบ องต นเท าน น หากผ ใช งานต องการความสวยงามหร อ ประย กต น าส งต างๆ เข ามาใช ผ ใช สามารถศ กษาเพ มเต มได เอง ไม ยากน ก

56 การตกแต งเทมเพลตด วยโปรแกรม Artisteer 2 โปรแกรม Artisteer ถ อว าเป นโปรแกรมสร าง ตกแต ง เทมเพลต ส าหร บ joomla และ CMS อ นๆ ด วยความท ใช งานง ายท า ให Artisteer เป นท น ยมส าหร บคนท ไม ต องการแก ไขในส วนโปรแกรมม งเองโดยตรง การใช งานของ Artisteer จะม ล กษณะการใช งานค อ ท าเทมเพลต แล ว Export เทมเพลตไปใช ใน CMS ได เลย ว ธ การใช งาน 1. ดาวน โหลดโปรแกรม Artisteer 2 มาจากเว บไซต 2. ด บเบ ลคล กโปรแกรมเพ อ Install

57 3. เล อกภาษา 4. อ านข อตกลง

58 5. กด Finish เม อเสร จ หล งจากน นคล ก Icon หน าเดสทอป เพ อเข าโปรแกรม ข นตอนการใช งาน แบ งเป นการปร บแต งด งน 1. Ideas เป นการเล อกให เป นร ปแบบท ผสมผสาน โดยอ ตโนม ต ท กอย างเช น ไม ว าจะเป น ป ม ส ต วหน งส อต างๆ เหม อน เป นการให ระบบเล อกส าเร จร ปมาให โดยจะม แต ละด านด งน - ส - ร ปแบบต วหน งส อ - การวางต าแหน งต างๆของข อม ล - พ นหล ง - ขนาด ขอบ ร ปแบบ ของเว บเพจ - ส วนห วของเว บ - เมน - ร ปแบบการน าเสนอข าว - การแบ งเฟรมหร อช อง - ป มต างๆ - ด านล างของเว บ ***** ข อต อไปน เป นการปร บเปล ยนด วยต วเอง

59 2. Colours & Fonts - เทมเพลตส าเร จร ปของช ดส - ก าหนดเอง แต ละด าน ค อ ช องแรก เป นต วหน งส อ ช องท สองเมน ช องท สาม Header /Footer - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - ปร บเปล ยนเก ยวก บ Fonts ท งหมดของเว บ

60 3. Layout ก าหนดโครงของเว บ - โครงเว บส าเร จร ป - ก าหนดช องพ นท แนวนอน - ก าหนดช องพ นท แนวต ง 4. Background พ นหล งต างๆ - พ นหล งส าเร จร ป - ร ปแบบต างๆ สามารถเพ มได เอง จากไฟล ท เราสร างข น เช น JPEG - ปร บแต งส ลวดลาย แสง

61 5. Sheet - ใช ร ปแบบเอกสารเว บ ส าเร จร ป - เล อกร ปแบบเอง - ปร บแต งร ปแบบ เช น ความกว างของเว บ ขอบ ส ขอบ 6. Header - ใช ร ปแบบส าเร จร ป - ก าหนด กว าง ส ง และม Text Block บน Header - ร ปแบบ ลวดลาย สามารถน าไฟล มาใส ได - ใส object ต างๆ บน Header

62 - ก าหนด Title ช อเว บ - ก าหนดต าแหน ง ขนาด ของ Title 7. Menu - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกร ปแบบ เมน - หากม เมน บาร ก สามารถเล อกร ปแบบได - ไอเทม หร อ ต วหน งส อ ท เป น เมน บาร - รายการในเมน บาร

63 8. Article ต วอย าง Article บนหน าเว บ - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกสไตล

64 - ร ปแบบต วหน งส อ - ก าหนดร ปแบบ ส ส น ให ก บส ญล กษณ ต างๆ ท เก ยวข องก บ Article - ส วนห วข อ Article - ส วนล างของ Article 9. Blocks เป นการก าหนด ของ บล อกต างๆ เช น บล อกเมน หล ก บล อก ข าว - บล อกส าเร จร ป - ก าหนดสไตล - Format ต างๆของเน อหาใน บล อก

65 10. Buttons - เล อกร ปแบบป มอ ตโนม ต - เล อกร ปแบบเอง - ตกแต งป ม 11. Footer - Footer ส าเร จร ป - ส ส น พ นหล ง ลวดลายต างๆ - ต าแหน ง ระยะห างจากขอบล าง - ร ปแบบต วหน งส อท อย บน Footer

66 การน าเทมเพลตไปใช 1. หล งจากท ตกแต งเร ยบร อยแล วให Export File ด งน 2. คล ก Joomla Template เล อก ท เก บไฟล และเล อก Export เป น แบบ ZIP archive

67 3. กด OK เป นอ นเสร จส นจากการตกแต ง สร างเทมเพลตด วยตนเอง 4. การใช งาน ให เข าเว บไซต Joomla ท ได ท าไว โดยเข าไปส วนของ Administrator 5. ไปท ส วนขยาย เล อก ต ดต ง/ถอนการต ดต ง เพ อ ท าการน าเอาเทมเพลตมาใช

68 6. กด Browse เพ อเร ยกใช ไฟล ท ได Export เป น Zip เม อคราวท แล ว 7. กด อ พโหลดไฟล & ต ดต ง

69 8. เป นอ นเสร จส นการต ดต ง 9. การใช งาน ให ไปท ส วนขยาย เล อก การจ ดการเทมเพลต

70 10. จะเห นว าม เทมเพลตให เล อก และม ช อเทมเพลตของเราด วย ท ได upload เข ามาจากข นตอนท แล ว 11. เล อก เทมเพลตท ต องการแล วกด ค าปกต 12. หล งจากน นเข าเว บไซต เพ อด ผลงาน

การใช งาน Joomla เบ องต น

การใช งาน Joomla เบ องต น การใช งาน Joomla เบ องต น แนะนาโปรแกรม Joomla "joomla" เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (content management system: cms) ท ช วยให การ พ ฒนาเว บไซต เป นเร องง ายและรวดเร ว สามารถต ดต งใช งานและอ พเดทข อม ลได

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร

ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร ค ม อการต ดต งและใช งาน WordPress 3.5.2 ร ตนธ พงค ใสแก ว / น กว ชาการคอมพ วเตอร 2013 เร มใช งานว นน เพราะม อ กหลายล านเว บท ใช เว ร ดเพรสอย แบบเด ยวก บค ณ..ตอนน ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร

เอกสารประกอบการอบรม. แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร เอกสารประกอบการอบรม แนะน าการใช งาน Windows 7 และ Microsoft Office 2007 โดยกล มงานว ทยาการคอมพ วเตอร สารบ ญ เร อง หน า แนะน าการใช งาน Windows 7 2 - Interface หร อหน าตาใหม ๆ ของ Windows 7 - หน าต างแบบใหม

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information