Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Size: px
Start display at page:

Download "Joomla LaiThai (CMS E-commerce)"

Transcription

1

2 Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce ของ VirtueMart e-commerce ซ งท าให เก ดการท างานท ลงต ว เหมาะ ส าหร บผ ใช ท กระด บ โดยเฉพาะผ ท ไม ม พ นฐานการเข ยนโปรแกรม ต วอย างหน าจอ ของ Joomla Laithai

3 การต ดต ง และ ต งค าต างๆ ส งท ต องเตร ยมก อน การใช งาน โปรแกรมประเภท CMS เช น Joomla ม ด งน 1. โปรแกรม Appserv เวอร ช น 2.4.x ข นไป เพ อใช ในการจ าลองเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลให สามารถท างาน เสม อนเคร อง server ได ใน Appserv จะประกอบไปด วย ช ดโปรแกรมส าค ญด งน a. phpmyadmin ส าหร บจ ดการฐานข อม ล b. Apache ส าหร บจ าลอง server ให อ านแสดงผลไฟล php ได c. อ นๆ 2. โปรแกรม Joomla ดาวน โหลดได ท 3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver หากต องการแก ไข ปร บแต งในส วนของเว บไซต ด วยต วเอง 4. โปรแกรม Adobe Photoshop หากต องการแก ไข หร อใส ล กเล นให ร ปภาพ การท าแบนเนอร (โฆษณาเป นกราฟ ค)

4 Step 1 ต ดต งโปรแกรม Appserv AppServ เป นโปรแกรมแบบ Open Source ท าหน าท จ าลองเคร องคอมพ วเตอร Client ให เป นเคร อง Server เพ อให สามารถท างาน หร อประมวลผลข อม ลต างๆ ผ านเว บเบราเซอร ได ช วยอ านวยความสะดวกส าหร บผ ใช งานอ นเทอร เน ตน นเอง AppServ ได รวบโปรแกรมต างๆ เข าไว ด วยก น ท งเว บเซ ร ฟเวอร Apache ภาษาส าหร บพ ฒนาโปรแกรม PHP ฐานข อม ล MySQL และโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลphpMyAdmin ซ งต ดต ง AppServ เพ ยงโปรแกรมเด ยวก ได ครบท กโปรแกรม ไม ต องต ดต งหลายๆ โปรแกรมให ย งยากและเส ยเวลา ส าหร บโปรแกรม AppServ สามารถดาวน โหลดได จากเว บ โดยจะม หลายเวอร ช นให ผ ใช เล อก ตามความต องการ 1. เข าไปย งโฟลเดอร ท เก บไฟล โปรแกรม AppServ ตามเวอร ช นท ต องการใช งาน ในเน อหาน ได ใช งาน AppServ ค อไฟล appserv-win exe 2. ด บเบ ลคล กท ไฟล appserv-win exe ซ งจะปรากฏหน าจอเต อนความปลอดภ ยของระบบ (ในการต ดต งบางกรณ อาจจะแสดง หน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรมท นท ) 3. หน าจอแรกของการลงโปรแกรม AppServ เป นหน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรม ให ผ ใช คล กท ป ม

5 4. ในหน าข อตกลงส ญญา อน ญาตส ทธ เป นเง อนไขต างๆ ในการใช งานโปรแกรม ซ งถ าผ ใช ยอมร บเง อนไขให คล กท ป ม แต ถ าไม ยอมร บเง อนก จะออกจากการต ดต งโปรแกรมท นท 5. เม อผ านการยอมร บเง อนไขต างๆ ข นตอนต อไปจะเป นการเล อกต าแหน งท อย ของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะเล อกค าเร มต นให ท C:\AppServ ถ าผ ใช ไม ต องการให ผ ใช คล กป ม เพ อก าหนดต าแหน งท ต องการต ดต งเอง จากน นคล กป ม

6 6. เล อกโปรแกรมต างๆ ท จ าเป นต องใช ในการพ ฒนาระบบ โดยค าเร มต นน นเล อกไว ให ครบท กโปรแกรม แต ถ าไม ต องการใช โปรแกรมใด เน องจากต องการต ดต งเองหร อม โปรแกรมร นท ส งกว า ให ผ ใช เล อกออกได เล อกเสร จแล วคล กท ป ม 7. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง Apache HTTP Server ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช กรอกข อม ล ช อของเซ ร ฟเวอร (Server Name) จดหมาย อ เล กทรอน กส ( Address) และส ดท ายระบ Port ท ต องการใช งาน โดยค าเร มต นเป น Port 80 สามารถเปล ยนแปลงได จากน นคล กป ม

7 8. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง MySQL Database ระบบจะแสดงหน าจอให ผ กรอกรห สผ าน (Enter root Password) ซ งเป นรห สท ผ ใช ต งเองเพ อใช เข าส ฐานข อม ล MySQL และท าการย นย นรห สผ านอ กคร ง (Re-enter root password) ในส วน MySQL Server Setting ให ผ ใช เล อก TIS620 Thai เพ อเล อกใช ภาษาไทย จากน นคล กป ม 9. ระบบเร มท าการต ดต งโปรแกรมต างๆ ตามท ผ ใช ต องการ

8 10. เม อระบบท าการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จะแสดงหน าจอเพ อให เล อกการเร มต นใช งาน Apache และ MySQL จากน นคล กป ม เพ อจบข นตอนการต ดต งและเร มต นใช งานโปรแกรม 11. ทดสอบการใช งานระบบโดยท าการเป ดเว บเบราว เซอร (Web Browser) พ มพ URL Address เป น (ในกรณ ท ผ ใช ต ดต ง Port เป น 80 แต ถ าผ ใช ต ดต ง Port เป นอ นให ระบ Port น นด วย เช น

9 12. ในกรณ ท เว บเบราว เซอร (Web Browser) แสดงแถบส เหล อง ให ผ ใช คล กขวาท แถบเหล องจากน น เล อก Enable Intranet Setting 13. ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช ย นย นการใช งาน Intranet ให คล กท ป ม 14. แถบส เหล องท ปรากฏก จะหายไป ข นตอนต อไปทดสอบการเข าใช งานฐานข อม ล MySQL ซ งจะใช โปรแกรมจ ดการ ค อ phpmyadmin ให ผ ใช คล กท

10 15. กรอกข อม ลการเข าใช ฐานข อม ล โดยจะใช User Name เป น root และกรอกรห สผ านท ผ ใช ก าหนดในข นตอนของการต ดต งโปรแกรม MySQL Database

11 16. เข าส หน าจอการจ ดการฐานข อม ลหร อ phpmyadmin 17. ท าการต ดต งโปรแกรม AppServ และทดสอบการท างานเร ยบร อย พร อมใช ในการพ ฒนาระบบต อไป

12 เร มต นใช งาน Joomla Laithai 1. ต ดต งโปรแกรม Appserv 2. ดาวน โหลดโปรแกรม Joomla Laithai เช น LaiThai e-commerce Edition VM LaiThai จากเว บไซต 3. หล งจากดาวน โหลดแล ว จะได ไฟล 4. ท าการแตกไฟล แล ว Copy ไปไว ท C:/Appserv/www/

13 5. เป ด Internet Explorer เพ อท าการใช งาน Joomla Laithai ซ ง จะต องท าการ Install ก อนในคร งแรก 6. พ มพ ในช อง Url เป น (laithai ค อ ช อโฟล เดอร ท เก บเว บไซต ) 7. เล อกภาษาท ใช ในการต ดต ง เสร จแล วกด 8. ตรวจสอบก อนการต ดต ง เสร จแล วกด

14 9. แสดงล ขส ทธ ข อก าหนดต างๆ หล งจากอ านเร ยบร อยแล วกด 10. ต งค า ต ดต อฐานข อม ล

15 11. การต งค า FTP หากย งไม ได ม การเช า Hosting ให ข ามไปไม ต องกรอกข อม ล แต หากม การเช าแล ว ให ต ดต อก บผ ให บร การเพ อน ารห สผ านมา ใส

16 12. การต งค าระบบหล ก - ช อเว บไซต - อ เมลล - รห สผ านผ ด แลระบบ - ต ดต งข อม ลต วอย าง (ห ามล ม) หล งจากข นหน าจอน แล ว ถ อว าการต ดต งสมบ รณ สามารถคล กไปด หน าจอเว บไซต หร อ ผ ด แลระบบได 15. ข อควรจ า : ลบโฟล เดอร ใน C:/Appserv/www/laithai ออก หล งจากการต ดต งเสร จ

17 16. หน าจอของเว บไซต 17. หน าจอ Login ของผ ด แลระบบ

18 18. ช องทางการเข าใช งาน a. ผ ใช ท วๆไป เข าทาง b. ผ ด แลระบบหร อเจ าของก จการ

19 ส วนต างๆของ Administrator ของ Joomla Laithai การใช งานของ Joomla Laithai จะไม แตกต างจาก Joomla มากน ก แต ท จะแตกต างค อ ระบบตระกร าส นค า ท เพ มเข ามา เพราะฉะน น ใน ค ม อส วนของ Joomla Laithai จะเน นไปท การจ ดการส นค า ร านค า ท เก ยวข องก บ E-Commerce ส วนการจ ดการอ นๆ สามารถศ กษาได จาก ค ม อ Joomla

20 การใช งาน ระบบจ ดการส นค า 1. หล งจาก Login เข าส ระบบ แล ว ให ไปท คอมโพเน นท > VirtueMart

21 2. หน าจอ แสดง หน าหล กของการจ ดการส นค า 3. เมน ด านซ าย

22 4. เมน บร หารร านค า 5. สามารถเล อก การแสดงผล แบบแนวนอนหร อแนวต งได โดย โครงร างแบบง าย ค อ ม เมน อย ทางซ าย โครงร างแบบขยาย ค อ ม เมน อย ด านบน

23 การจ ดการส นค า อ นด บแรกต องเข าใจก อนว า ส นค าท กชน ดจะต องม หมวดหม ของส นค า เพราะฉะน น ก อนจะเพ มหร อจ ดการส นค า ให ท าการ เพ มหมวดหม ส นค าก อน แล วจ งตามด วยการจ ดการส นค า 1. คล กท ส นค า จะม แถบเล อนลงมาอ ตโนม ต หล งจากน นให คล ก ท ประเภทส นค า 2. คล กท สร างใหม 3. จะข นหน าจอ ให กรอกหมวดส นค า หล งจากเพ มหมวดเสร จแล ว ให กดบ นท ก

24 การเพ มส นค า 1. คล กท ส นค า 2. คล กท รายการส นค า 3. คล กท สร างใหม

25 4. ต วอย างหน าจอ การเพ มส นค า 5. กรอกข อม ล ตามรายละเอ ยดของส นค า

26 6. ออฟช น การแสดงผล 7. สถานะส นค า

27 8. ขนาดและน าหน ก 9. ภาพส นค า

28 10. ส นค าท เก ยวข อง 11. หล งจากกรอกรายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว กด บ นท กเพ อน าส นค าเข าส ระบบ 12. หล งจากน น ระบบจะพาไปย ง หน าจอ แสดงรายการ ส นค าท งหมด

29 โครงสร างการจ ดเก บเน อหา / ข าว (Content) ก อนท จะเร มสร างเน อหาภายในเว บไซต น น ควรท าความเข าใจเร องความส มพ นธ ระหว าง section หมวดหม หล ก category หมวดหม ย อย content item เน อหา ข อม ลหร อบทความ เราอาจเปร ยบ Section เป น Folder ใหญ ซ งภายในจะเก บ Folder ย อยในท น ก ค อ Category และภายใน Category จะเป นท เก บ Content Item หร อไฟล เอกสารและไฟล ข อม ลต าง ๆ ด งร ป ต วอย างโครงสร างการจ ดเก บเน อหา (content)

30 ต วอย าง Section ข าว Category ข าวประชาส มพ นธ ข าวก จกรรม ปฏ ท นข าว โครงการท น าสนใจ Content Item - ประกาศผลสอบพน กงาน ราชการ - สสภ.10 ร วมโครงการปล ก ต นไม เพ อพ อหลวง - สสภ.10 จ ดอบรมการจ ดท า web site - โครงการจ ดอบรม อปท. 1. การจ ดการ Section Section (หมวดหม หล ก) ท าหน าท จ ดเก บ Category (หมวดหม ย อย) การเข าส ส วนการจ ดการ Section การสร าง Section การลบ Section การแก ไข Section การเป ดและซ อน section การเข าส ส วนการจ ดการ Section (Section Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Section Manager

31 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Section Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Section โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน Section Manager ด งร ป - ส วนการจ ดการ section (Section Manager) - การสร าง Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Section (section manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

32 3. ก าหนดช อของ Section ลงใน Title และ Section Name (ใช ช อเด ยวก นได ) และก าหนดระด บของ ผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Section ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Section น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย )

33 การแก ไข Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (Section Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Section ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Section 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Section สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Section น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดย คล กร ปส ญล กษณ เปล ยนเป นร ปส ญล กษณ 2. การจ ดการ Category ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให คล ก Category (หมวดหม ย อย) ท าหน าท จ ดเก บ Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Category การสร าง Category การลบ Category การแก ไข Category การเป ดและซ อน Category

34 การเข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Category Manager ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Category Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Category โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Category Manager ด งร ป

35 - - ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) - การสร าง Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

36 3. ก าหนดช อของ Category ลงใน Category Title และ Category Name (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด Section ท จ ดเก บ Category น 5. ก าหนดระด บของผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Category ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Category น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย ) การแก ไข Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Category ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Category 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Category สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Category น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให

37 3. การจ ดการ Content Item Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item การสร าง Content Item การลบ Content Item การแก ไข Content Item การน า content item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต การเป ดและซ อน Content Item การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => All Content Items ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Content Items Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Content Item โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Content Items Manager ด งร ป

38 การสร าง Content Item สามารถท าได ด งน - ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) - 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

39 3. ก าหนดช อของ Content Item ลงใน Title และ Title Alias (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด section และ Category ท จ ดเก บ Content Item น 5. พ มพ และใส ข อม ลลงในกรอบ Intro Text และ Main Text 6. ระหว างพ มพ และใส ข อม ลสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง Content Item 7. เสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Content Item ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Content Item น นภายในต องไม ม Content Item ใด ๆ อย ) การแก ไข Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Content Item ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Content Item 4. ระหว างแก ไขสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง content item 5. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ

40 การน า Content Item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ content item (content items manager) 2. คล กในคอล มน ของ Front Page ให แสดงเคร องหมาย ของ content item ท ต องการแสดงบน หน าแรก หากไม ต องให คล กอ กคร งให แสดงเคร องหมาย การเป ดและซ อน Content Item สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Content Item น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท า ได โดยคล กร ปส ญล กษณ ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต

41 การจ ดการเมน (Menu Manager) Menu เป นส วนท น าข อม ลของ Content Item ออกมาแสดงบนเว บไซต เมน จะม ท งหมด 4 ร ปแบบ ต าง ๆ ด งน การจ ดการป มเมน Main Menu top menu user menu (เมน หล ก ปกต จะปรากฏทางด านซ าย) (เมน ด านบน) Other Menu (เมน อ น ๆ) (เมน ส าหร บสมาช ก จะปรากฏเม อสมาช ก Login) การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) การสร างป มเพ มบนเมน การลบป ม การสล บล าด บป ม การเป ดและซ อนป ม การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) (ในท น จะเป นการสร างป มบน main menu) 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง menu => mainmenu เม อเข าส ส วนการจ ดการ menu จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน menu manager ด งร ป

42 - ส วนการจ ดการ menu (Menu Manager) - การสร างป มเพ มบนเมน สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. กดป ม 3. เล อกประเภทของป ม (Menu Item)

43 - ประเภทต าง ๆ ของ Menu Item 4. กดป ม การลบป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ menu ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ menu item น นภายในต องไม ม menu item ใด ๆ อย ) การสล บล าด บป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. ให คล กร ปส ญล กษณ หร อ ท แถว reorder เพ อเปล ยนล าด บ

44 การเป ดและซ อนป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. หากต องการให ป มใด ๆ ปรากฏอย ภายในเมน สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ ใน คอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเมน ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ความหมายของป ม (Menu Item) ประเภทต าง ๆ ท าความเข าใจก บช อของป ม (Menu Item) หากส งเกต ช อชน ดของป ม (Menu Item) เช น Blog - Content Category จะสามารถเข าใจได ว าร ปแบบของช อป ม (Menu Item) จะประกอบด วย [ร ปแบบการแสดงข อม ล] - [ชน ดของกล มเน อหา] ด งน น Blog - Content Category สามารถเข าใจได ว าป มน เม อคล กแล วจะ [แสดงข อม ล ร ปแบบแบบ Blog] - [เน อหาน ามาจาก Category] ร ปแบบการแสดงข อม ล ได แก 1. Blog แสดงเน อหาเฉพาะในส วน Intro Text เป นบทน าและม Link เพ อให ผ สนใจคล กอ าน เน อหาของ Content Item ต อท งหมด 2. Table แสดงเฉพาะห วข อข าวออกมาในร ปแบบตาราง 3. Link แสดงเน อหาท งหมด ชน ดของกล มเน อหา ได แก Section, Category, Content Item, Static Content Item, Url, Component ต าง ๆ และอ น ๆ ป มบนเมน จะถ กแบ งออกตามกล มต าง ๆ ด งน Content Components Links Miscellaneous

45 กล ม Content Blog - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อก Blog - Content Category Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม ย อยของเน อหา Category ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Blog - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายละเอ ยดของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบรายละเอ ยดย อย Blog - Content Section Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม หล กของเน อหา Section ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Content Item Table - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบ List Table - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Section ท เล อกในร ปแบบ List

46 กล ม Components Component ป มส าหร บ Components ท ต ดต งบนเว บไซต ซ งรวม Components ท ต ดมาก บการต ดต ง Joomla ใน คร งแรก รวมท ง Component ของผ พ ฒนารายอ นท ได ต ดต งใช งานบนเว บไซต Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการย อยของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us Link Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Table Contact Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us ในล กษณะ List Table Newsfeed Category ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนหน าเว บไซต เราในร ปแบบ List ห วข อ Table Weblink Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Weblink Component กล ม Links Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งเน อหาของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการท อย ส าหร บต ดต อ Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งรายการเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Item Link - Url ป มส าหร บ Link URL ต าง ๆ เช น เว บไซต มหาว ทยาล ยกร งเทพ

47 กล ม Miscellaneous Separator / Placeholder ป มส าหร บค น Menu ต าง ๆ โดยท Menu ประเภทน จะไม ม การก าหนด Link ปลายทาง Wrapper ป มส าหร บ Link Wrapper

48 การต ดต งและเปล ยน Template เว บไซต ท ด แลโดยโปรแกรม joomla น น สามารถเปล ยนร ปแบบเว บไซต (Template) ได อย างง ายและรวดเร ว ส าหร บข นตอนการจ ดการต าง ๆ ม ด งน การเปล ยน template การต ดต ง template การลบ template ออกจากเว บไซต การเปล ยน template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป (สามารถทราบได ว าเราเล อกใช template อะไรอย โดยให ส งเกต ส ญล กษณ ในคอล มน ของ (default)

49 - template manager - 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการเปล ยน 3. กดป ม การต ดต ง template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Installers => Templates Site เม อเข าส ส วนการต ดต ง template จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

50 - ส วนการต ดต ง template - 3. กดป ม 4. กดป ม เพ อเล อกไฟล template การลบ template ออกจากเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

51 - template manager 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการลบออกจากเว บไซต 3. กดป ม (จะไม สามารถลบ template ออกได หาก template น นถ กเล อกใช อย )

52 การเร ยกด (Preview) เว บไซต หล งการแก ไข เม อม การเปล ยนแปลงใด ๆ ท ได ท าข นในส วน administrator สามารถท จะเป ดด การ เปล ยนแปลงบนเว บไซต (Frontend) ได โดย 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Preview => In New Window จากน นโปรแกรม Joomla จะ popup โปรแกรม Internet Explorer (Web Browser) ข นมาพร อมก บ เป ดเว บไซต

53 การน าร ปภาพเก บลงเว บไซต (Media Manager) 1. กดป ม 2. จะปรากฏส วนให เล อกไฟล ภายในเคร อง ในกดป ม Browse 3. กดป ม Upload จากน นช อไฟล ร ปภาพจะปรากฏใน Gallery Images ของ Tab Images Media Manager เป นส วนท ด แลและจ ดการไฟล ท Upload เข ามาเก บไว ท เว บไซต Folder ท จ ดเก บไฟล โปรแกรม Joomla ได ก าหนด folder ส าหร บการใช งานมาให สอง folder ประกอบด วย 1. banners เป น folder ส าหร บจ ดเก บไฟล ร ปภาพท จะถ กน าไปใช เป น Banner 2. stories เป น folder ร ปภาพท ถ กใช ก บ MOSImage ซ งจะถ กแสดงออกมาในส วน Tab Images เม อม การแก ไข Content Item การเข าส Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น การ Upload ไฟล การสร าง Folder การลบไฟล

54 การเข าส Media Manager สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Site => Media Manager - Media Manager -

55 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น 1. เข าส Media Manager 2. คล ก เพ อเล อก Folder ท ต องการไป หากต องการย ายไปย ง Folder ก อนหน าให กดป ม การ Upload ไฟล 1. เข าส media manager 2. ย ายไปย ง Folder ท ต องการเก บไฟล 3. กดป ม 4.กดป ม จากท กล าวมาข างต น เป นเพ ยง ข นตอนและว ธ การใช งานในเบ องต นเท าน น หากผ ใช งานต องการความสวยงามหร อ ประย กต น าส งต างๆ เข ามาใช ผ ใช สามารถศ กษาเพ มเต มได เอง ไม ยากน ก

56 การตกแต งเทมเพลตด วยโปรแกรม Artisteer 2 โปรแกรม Artisteer ถ อว าเป นโปรแกรมสร าง ตกแต ง เทมเพลต ส าหร บ joomla และ CMS อ นๆ ด วยความท ใช งานง ายท า ให Artisteer เป นท น ยมส าหร บคนท ไม ต องการแก ไขในส วนโปรแกรมม งเองโดยตรง การใช งานของ Artisteer จะม ล กษณะการใช งานค อ ท าเทมเพลต แล ว Export เทมเพลตไปใช ใน CMS ได เลย ว ธ การใช งาน 1. ดาวน โหลดโปรแกรม Artisteer 2 มาจากเว บไซต 2. ด บเบ ลคล กโปรแกรมเพ อ Install

57 3. เล อกภาษา 4. อ านข อตกลง

58 5. กด Finish เม อเสร จ หล งจากน นคล ก Icon หน าเดสทอป เพ อเข าโปรแกรม ข นตอนการใช งาน แบ งเป นการปร บแต งด งน 1. Ideas เป นการเล อกให เป นร ปแบบท ผสมผสาน โดยอ ตโนม ต ท กอย างเช น ไม ว าจะเป น ป ม ส ต วหน งส อต างๆ เหม อน เป นการให ระบบเล อกส าเร จร ปมาให โดยจะม แต ละด านด งน - ส - ร ปแบบต วหน งส อ - การวางต าแหน งต างๆของข อม ล - พ นหล ง - ขนาด ขอบ ร ปแบบ ของเว บเพจ - ส วนห วของเว บ - เมน - ร ปแบบการน าเสนอข าว - การแบ งเฟรมหร อช อง - ป มต างๆ - ด านล างของเว บ ***** ข อต อไปน เป นการปร บเปล ยนด วยต วเอง

59 2. Colours & Fonts - เทมเพลตส าเร จร ปของช ดส - ก าหนดเอง แต ละด าน ค อ ช องแรก เป นต วหน งส อ ช องท สองเมน ช องท สาม Header /Footer - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - ปร บเปล ยนเก ยวก บ Fonts ท งหมดของเว บ

60 3. Layout ก าหนดโครงของเว บ - โครงเว บส าเร จร ป - ก าหนดช องพ นท แนวนอน - ก าหนดช องพ นท แนวต ง 4. Background พ นหล งต างๆ - พ นหล งส าเร จร ป - ร ปแบบต างๆ สามารถเพ มได เอง จากไฟล ท เราสร างข น เช น JPEG - ปร บแต งส ลวดลาย แสง

61 5. Sheet - ใช ร ปแบบเอกสารเว บ ส าเร จร ป - เล อกร ปแบบเอง - ปร บแต งร ปแบบ เช น ความกว างของเว บ ขอบ ส ขอบ 6. Header - ใช ร ปแบบส าเร จร ป - ก าหนด กว าง ส ง และม Text Block บน Header - ร ปแบบ ลวดลาย สามารถน าไฟล มาใส ได - ใส object ต างๆ บน Header

62 - ก าหนด Title ช อเว บ - ก าหนดต าแหน ง ขนาด ของ Title 7. Menu - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกร ปแบบ เมน - หากม เมน บาร ก สามารถเล อกร ปแบบได - ไอเทม หร อ ต วหน งส อ ท เป น เมน บาร - รายการในเมน บาร

63 8. Article ต วอย าง Article บนหน าเว บ - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกสไตล

64 - ร ปแบบต วหน งส อ - ก าหนดร ปแบบ ส ส น ให ก บส ญล กษณ ต างๆ ท เก ยวข องก บ Article - ส วนห วข อ Article - ส วนล างของ Article 9. Blocks เป นการก าหนด ของ บล อกต างๆ เช น บล อกเมน หล ก บล อก ข าว - บล อกส าเร จร ป - ก าหนดสไตล - Format ต างๆของเน อหาใน บล อก

65 10. Buttons - เล อกร ปแบบป มอ ตโนม ต - เล อกร ปแบบเอง - ตกแต งป ม 11. Footer - Footer ส าเร จร ป - ส ส น พ นหล ง ลวดลายต างๆ - ต าแหน ง ระยะห างจากขอบล าง - ร ปแบบต วหน งส อท อย บน Footer

66 การน าเทมเพลตไปใช 1. หล งจากท ตกแต งเร ยบร อยแล วให Export File ด งน 2. คล ก Joomla Template เล อก ท เก บไฟล และเล อก Export เป น แบบ ZIP archive

67 3. กด OK เป นอ นเสร จส นจากการตกแต ง สร างเทมเพลตด วยตนเอง 4. การใช งาน ให เข าเว บไซต Joomla ท ได ท าไว โดยเข าไปส วนของ Administrator 5. ไปท ส วนขยาย เล อก ต ดต ง/ถอนการต ดต ง เพ อ ท าการน าเอาเทมเพลตมาใช

68 6. กด Browse เพ อเร ยกใช ไฟล ท ได Export เป น Zip เม อคราวท แล ว 7. กด อ พโหลดไฟล & ต ดต ง

69 8. เป นอ นเสร จส นการต ดต ง 9. การใช งาน ให ไปท ส วนขยาย เล อก การจ ดการเทมเพลต

70 10. จะเห นว าม เทมเพลตให เล อก และม ช อเทมเพลตของเราด วย ท ได upload เข ามาจากข นตอนท แล ว 11. เล อก เทมเพลตท ต องการแล วกด ค าปกต 12. หล งจากน นเข าเว บไซต เพ อด ผลงาน

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช งาน Joomla เบ องต น

การใช งาน Joomla เบ องต น การใช งาน Joomla เบ องต น แนะนาโปรแกรม Joomla "joomla" เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (content management system: cms) ท ช วยให การ พ ฒนาเว บไซต เป นเร องง ายและรวดเร ว สามารถต ดต งใช งานและอ พเดทข อม ลได

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information