Joomla LaiThai (CMS E-commerce)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Joomla LaiThai (CMS E-commerce)"

Transcription

1

2 Joomla LaiThai (CMS E-commerce) Joomla Laithai เป นช อหน งของช ดโปรแกรม Joomla ซ งพ ฒนามาเพ อใช งานส าหร บธ รก จ E-Commerce ท งขนาดเล ก กลาง ใหญ Joomla Laithai ถ กพ ฒนามาจาก Joomla และ ฟ งก ช น E-commerce ของ VirtueMart e-commerce ซ งท าให เก ดการท างานท ลงต ว เหมาะ ส าหร บผ ใช ท กระด บ โดยเฉพาะผ ท ไม ม พ นฐานการเข ยนโปรแกรม ต วอย างหน าจอ ของ Joomla Laithai

3 การต ดต ง และ ต งค าต างๆ ส งท ต องเตร ยมก อน การใช งาน โปรแกรมประเภท CMS เช น Joomla ม ด งน 1. โปรแกรม Appserv เวอร ช น 2.4.x ข นไป เพ อใช ในการจ าลองเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลให สามารถท างาน เสม อนเคร อง server ได ใน Appserv จะประกอบไปด วย ช ดโปรแกรมส าค ญด งน a. phpmyadmin ส าหร บจ ดการฐานข อม ล b. Apache ส าหร บจ าลอง server ให อ านแสดงผลไฟล php ได c. อ นๆ 2. โปรแกรม Joomla ดาวน โหลดได ท 3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver หากต องการแก ไข ปร บแต งในส วนของเว บไซต ด วยต วเอง 4. โปรแกรม Adobe Photoshop หากต องการแก ไข หร อใส ล กเล นให ร ปภาพ การท าแบนเนอร (โฆษณาเป นกราฟ ค)

4 Step 1 ต ดต งโปรแกรม Appserv AppServ เป นโปรแกรมแบบ Open Source ท าหน าท จ าลองเคร องคอมพ วเตอร Client ให เป นเคร อง Server เพ อให สามารถท างาน หร อประมวลผลข อม ลต างๆ ผ านเว บเบราเซอร ได ช วยอ านวยความสะดวกส าหร บผ ใช งานอ นเทอร เน ตน นเอง AppServ ได รวบโปรแกรมต างๆ เข าไว ด วยก น ท งเว บเซ ร ฟเวอร Apache ภาษาส าหร บพ ฒนาโปรแกรม PHP ฐานข อม ล MySQL และโปรแกรมจ ดการฐานข อม ลphpMyAdmin ซ งต ดต ง AppServ เพ ยงโปรแกรมเด ยวก ได ครบท กโปรแกรม ไม ต องต ดต งหลายๆ โปรแกรมให ย งยากและเส ยเวลา ส าหร บโปรแกรม AppServ สามารถดาวน โหลดได จากเว บ โดยจะม หลายเวอร ช นให ผ ใช เล อก ตามความต องการ 1. เข าไปย งโฟลเดอร ท เก บไฟล โปรแกรม AppServ ตามเวอร ช นท ต องการใช งาน ในเน อหาน ได ใช งาน AppServ ค อไฟล appserv-win exe 2. ด บเบ ลคล กท ไฟล appserv-win exe ซ งจะปรากฏหน าจอเต อนความปลอดภ ยของระบบ (ในการต ดต งบางกรณ อาจจะแสดง หน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรมท นท ) 3. หน าจอแรกของการลงโปรแกรม AppServ เป นหน าจอย นด ต อนร บเข าส การต ดต งโปรแกรม ให ผ ใช คล กท ป ม

5 4. ในหน าข อตกลงส ญญา อน ญาตส ทธ เป นเง อนไขต างๆ ในการใช งานโปรแกรม ซ งถ าผ ใช ยอมร บเง อนไขให คล กท ป ม แต ถ าไม ยอมร บเง อนก จะออกจากการต ดต งโปรแกรมท นท 5. เม อผ านการยอมร บเง อนไขต างๆ ข นตอนต อไปจะเป นการเล อกต าแหน งท อย ของโปรแกรม โดยโปรแกรมจะเล อกค าเร มต นให ท C:\AppServ ถ าผ ใช ไม ต องการให ผ ใช คล กป ม เพ อก าหนดต าแหน งท ต องการต ดต งเอง จากน นคล กป ม

6 6. เล อกโปรแกรมต างๆ ท จ าเป นต องใช ในการพ ฒนาระบบ โดยค าเร มต นน นเล อกไว ให ครบท กโปรแกรม แต ถ าไม ต องการใช โปรแกรมใด เน องจากต องการต ดต งเองหร อม โปรแกรมร นท ส งกว า ให ผ ใช เล อกออกได เล อกเสร จแล วคล กท ป ม 7. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง Apache HTTP Server ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช กรอกข อม ล ช อของเซ ร ฟเวอร (Server Name) จดหมาย อ เล กทรอน กส ( Address) และส ดท ายระบ Port ท ต องการใช งาน โดยค าเร มต นเป น Port 80 สามารถเปล ยนแปลงได จากน นคล กป ม

7 8. ในกรณ ท ผ ใช เล อกต ดต ง MySQL Database ระบบจะแสดงหน าจอให ผ กรอกรห สผ าน (Enter root Password) ซ งเป นรห สท ผ ใช ต งเองเพ อใช เข าส ฐานข อม ล MySQL และท าการย นย นรห สผ านอ กคร ง (Re-enter root password) ในส วน MySQL Server Setting ให ผ ใช เล อก TIS620 Thai เพ อเล อกใช ภาษาไทย จากน นคล กป ม 9. ระบบเร มท าการต ดต งโปรแกรมต างๆ ตามท ผ ใช ต องการ

8 10. เม อระบบท าการต ดต งโปรแกรมเสร จเร ยบร อยแล ว จะแสดงหน าจอเพ อให เล อกการเร มต นใช งาน Apache และ MySQL จากน นคล กป ม เพ อจบข นตอนการต ดต งและเร มต นใช งานโปรแกรม 11. ทดสอบการใช งานระบบโดยท าการเป ดเว บเบราว เซอร (Web Browser) พ มพ URL Address เป น (ในกรณ ท ผ ใช ต ดต ง Port เป น 80 แต ถ าผ ใช ต ดต ง Port เป นอ นให ระบ Port น นด วย เช น

9 12. ในกรณ ท เว บเบราว เซอร (Web Browser) แสดงแถบส เหล อง ให ผ ใช คล กขวาท แถบเหล องจากน น เล อก Enable Intranet Setting 13. ระบบจะแสดงหน าจอเพ อให ผ ใช ย นย นการใช งาน Intranet ให คล กท ป ม 14. แถบส เหล องท ปรากฏก จะหายไป ข นตอนต อไปทดสอบการเข าใช งานฐานข อม ล MySQL ซ งจะใช โปรแกรมจ ดการ ค อ phpmyadmin ให ผ ใช คล กท

10 15. กรอกข อม ลการเข าใช ฐานข อม ล โดยจะใช User Name เป น root และกรอกรห สผ านท ผ ใช ก าหนดในข นตอนของการต ดต งโปรแกรม MySQL Database

11 16. เข าส หน าจอการจ ดการฐานข อม ลหร อ phpmyadmin 17. ท าการต ดต งโปรแกรม AppServ และทดสอบการท างานเร ยบร อย พร อมใช ในการพ ฒนาระบบต อไป

12 เร มต นใช งาน Joomla Laithai 1. ต ดต งโปรแกรม Appserv 2. ดาวน โหลดโปรแกรม Joomla Laithai เช น LaiThai e-commerce Edition VM LaiThai จากเว บไซต 3. หล งจากดาวน โหลดแล ว จะได ไฟล 4. ท าการแตกไฟล แล ว Copy ไปไว ท C:/Appserv/www/

13 5. เป ด Internet Explorer เพ อท าการใช งาน Joomla Laithai ซ ง จะต องท าการ Install ก อนในคร งแรก 6. พ มพ ในช อง Url เป น (laithai ค อ ช อโฟล เดอร ท เก บเว บไซต ) 7. เล อกภาษาท ใช ในการต ดต ง เสร จแล วกด 8. ตรวจสอบก อนการต ดต ง เสร จแล วกด

14 9. แสดงล ขส ทธ ข อก าหนดต างๆ หล งจากอ านเร ยบร อยแล วกด 10. ต งค า ต ดต อฐานข อม ล

15 11. การต งค า FTP หากย งไม ได ม การเช า Hosting ให ข ามไปไม ต องกรอกข อม ล แต หากม การเช าแล ว ให ต ดต อก บผ ให บร การเพ อน ารห สผ านมา ใส

16 12. การต งค าระบบหล ก - ช อเว บไซต - อ เมลล - รห สผ านผ ด แลระบบ - ต ดต งข อม ลต วอย าง (ห ามล ม) หล งจากข นหน าจอน แล ว ถ อว าการต ดต งสมบ รณ สามารถคล กไปด หน าจอเว บไซต หร อ ผ ด แลระบบได 15. ข อควรจ า : ลบโฟล เดอร ใน C:/Appserv/www/laithai ออก หล งจากการต ดต งเสร จ

17 16. หน าจอของเว บไซต 17. หน าจอ Login ของผ ด แลระบบ

18 18. ช องทางการเข าใช งาน a. ผ ใช ท วๆไป เข าทาง b. ผ ด แลระบบหร อเจ าของก จการ

19 ส วนต างๆของ Administrator ของ Joomla Laithai การใช งานของ Joomla Laithai จะไม แตกต างจาก Joomla มากน ก แต ท จะแตกต างค อ ระบบตระกร าส นค า ท เพ มเข ามา เพราะฉะน น ใน ค ม อส วนของ Joomla Laithai จะเน นไปท การจ ดการส นค า ร านค า ท เก ยวข องก บ E-Commerce ส วนการจ ดการอ นๆ สามารถศ กษาได จาก ค ม อ Joomla

20 การใช งาน ระบบจ ดการส นค า 1. หล งจาก Login เข าส ระบบ แล ว ให ไปท คอมโพเน นท > VirtueMart

21 2. หน าจอ แสดง หน าหล กของการจ ดการส นค า 3. เมน ด านซ าย

22 4. เมน บร หารร านค า 5. สามารถเล อก การแสดงผล แบบแนวนอนหร อแนวต งได โดย โครงร างแบบง าย ค อ ม เมน อย ทางซ าย โครงร างแบบขยาย ค อ ม เมน อย ด านบน

23 การจ ดการส นค า อ นด บแรกต องเข าใจก อนว า ส นค าท กชน ดจะต องม หมวดหม ของส นค า เพราะฉะน น ก อนจะเพ มหร อจ ดการส นค า ให ท าการ เพ มหมวดหม ส นค าก อน แล วจ งตามด วยการจ ดการส นค า 1. คล กท ส นค า จะม แถบเล อนลงมาอ ตโนม ต หล งจากน นให คล ก ท ประเภทส นค า 2. คล กท สร างใหม 3. จะข นหน าจอ ให กรอกหมวดส นค า หล งจากเพ มหมวดเสร จแล ว ให กดบ นท ก

24 การเพ มส นค า 1. คล กท ส นค า 2. คล กท รายการส นค า 3. คล กท สร างใหม

25 4. ต วอย างหน าจอ การเพ มส นค า 5. กรอกข อม ล ตามรายละเอ ยดของส นค า

26 6. ออฟช น การแสดงผล 7. สถานะส นค า

27 8. ขนาดและน าหน ก 9. ภาพส นค า

28 10. ส นค าท เก ยวข อง 11. หล งจากกรอกรายละเอ ยดเร ยบร อยแล ว กด บ นท กเพ อน าส นค าเข าส ระบบ 12. หล งจากน น ระบบจะพาไปย ง หน าจอ แสดงรายการ ส นค าท งหมด

29 โครงสร างการจ ดเก บเน อหา / ข าว (Content) ก อนท จะเร มสร างเน อหาภายในเว บไซต น น ควรท าความเข าใจเร องความส มพ นธ ระหว าง section หมวดหม หล ก category หมวดหม ย อย content item เน อหา ข อม ลหร อบทความ เราอาจเปร ยบ Section เป น Folder ใหญ ซ งภายในจะเก บ Folder ย อยในท น ก ค อ Category และภายใน Category จะเป นท เก บ Content Item หร อไฟล เอกสารและไฟล ข อม ลต าง ๆ ด งร ป ต วอย างโครงสร างการจ ดเก บเน อหา (content)

30 ต วอย าง Section ข าว Category ข าวประชาส มพ นธ ข าวก จกรรม ปฏ ท นข าว โครงการท น าสนใจ Content Item - ประกาศผลสอบพน กงาน ราชการ - สสภ.10 ร วมโครงการปล ก ต นไม เพ อพ อหลวง - สสภ.10 จ ดอบรมการจ ดท า web site - โครงการจ ดอบรม อปท. 1. การจ ดการ Section Section (หมวดหม หล ก) ท าหน าท จ ดเก บ Category (หมวดหม ย อย) การเข าส ส วนการจ ดการ Section การสร าง Section การลบ Section การแก ไข Section การเป ดและซ อน section การเข าส ส วนการจ ดการ Section (Section Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Section Manager

31 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Section Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Section โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน Section Manager ด งร ป - ส วนการจ ดการ section (Section Manager) - การสร าง Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Section (section manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

32 3. ก าหนดช อของ Section ลงใน Title และ Section Name (ใช ช อเด ยวก นได ) และก าหนดระด บของ ผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Section ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Section น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย )

33 การแก ไข Section สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ section (Section Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Section ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Section 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Section สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ section (section manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Section น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดย คล กร ปส ญล กษณ เปล ยนเป นร ปส ญล กษณ 2. การจ ดการ Category ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให คล ก Category (หมวดหม ย อย) ท าหน าท จ ดเก บ Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Category การสร าง Category การลบ Category การแก ไข Category การเป ดและซ อน Category

34 การเข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => Category Manager ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Category Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Category โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Category Manager ด งร ป

35 - - ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) - การสร าง Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

36 3. ก าหนดช อของ Category ลงใน Category Title และ Category Name (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด Section ท จ ดเก บ Category น 5. ก าหนดระด บของผ ท สามารถเข ามาด ในส วนของ Access Level ซ งประกอบด วย - Public ท กคนสามารถเป ดด ได - Registered เฉพาะผ ท ผ านการ Log in เข าระบบสมาช กจ งจะสามารถเป ดด ได - Special ส าหร บผ ท อย กล มพ เศษ(กล มท แก ไขข อม ลได )เท าน นท เป ดด ได 4. เม อก าหนดเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Category ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Category น นภายในต องไม ม Category ใด ๆ อย ) การแก ไข Category สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category Manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Category ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Category 4. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การเป ดและซ อน Category สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Category (Category manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Category น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต ให

37 3. การจ ดการ Content Item Content Items (เน อหา ข อม ลหร อบทความ) การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item การสร าง Content Item การลบ Content Item การแก ไข Content Item การน า content item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต การเป ดและซ อน Content Item การเข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Content => All Content Items ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Content Items Manager เม อเข าส ส วนการจ ดการ Content Item โดยว ธ ท 1 หร อ 2 จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยด ภายใน Content Items Manager ด งร ป

38 การสร าง Content Item สามารถท าได ด งน - ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items Manager) - 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. กดป ม จากน นจะเข าส ส วนการก าหนดค าต าง ๆ

39 3. ก าหนดช อของ Content Item ลงใน Title และ Title Alias (ใช ช อเด ยวก นได ) 4. ก าหนด section และ Category ท จ ดเก บ Content Item น 5. พ มพ และใส ข อม ลลงในกรอบ Intro Text และ Main Text 6. ระหว างพ มพ และใส ข อม ลสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง Content Item 7. เสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ การลบ Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ Content Item ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ Content Item น นภายในต องไม ม Content Item ใด ๆ อย ) การแก ไข Content Item สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2. เช คเคร องหมาย ท กล องส เหล ยมหน าช อ Content Item ท ต องการแก ไข 3. กดป ม เพ อเข าส การแก ไข Content Item 4. ระหว างแก ไขสามารถกดป ม เพ อเป ด pop up แสดง content item 5. เม อแก ไขเสร จเร ยบร อยให กดป ม หร อ

40 การน า Content Item แสดงบนหน าแรกของเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการ content item (content items manager) 2. คล กในคอล มน ของ Front Page ให แสดงเคร องหมาย ของ content item ท ต องการแสดงบน หน าแรก หากไม ต องให คล กอ กคร งให แสดงเคร องหมาย การเป ดและซ อน Content Item สามารถท าได ด งน 1.เข าส ส วนการจ ดการ Content Item (Content Items manager) 2.หากต องการเป ด Content ใด ๆ ท อย ภายใน Content Item น น ให ปรากฏบนเว บไซต สามารถท า ได โดยคล กร ปส ญล กษณ ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ในคอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเว บไซต

41 การจ ดการเมน (Menu Manager) Menu เป นส วนท น าข อม ลของ Content Item ออกมาแสดงบนเว บไซต เมน จะม ท งหมด 4 ร ปแบบ ต าง ๆ ด งน การจ ดการป มเมน Main Menu top menu user menu (เมน หล ก ปกต จะปรากฏทางด านซ าย) (เมน ด านบน) Other Menu (เมน อ น ๆ) (เมน ส าหร บสมาช ก จะปรากฏเม อสมาช ก Login) การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) การสร างป มเพ มบนเมน การลบป ม การสล บล าด บป ม การเป ดและซ อนป ม การเข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) (ในท น จะเป นการสร างป มบน main menu) 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง menu => mainmenu เม อเข าส ส วนการจ ดการ menu จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดภายใน menu manager ด งร ป

42 - ส วนการจ ดการ menu (Menu Manager) - การสร างป มเพ มบนเมน สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. กดป ม 3. เล อกประเภทของป ม (Menu Item)

43 - ประเภทต าง ๆ ของ Menu Item 4. กดป ม การลบป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. เช คเคร องหมาย ของ menu ท ต องการลบ 3. กดป ม (การลบ menu item น นภายในต องไม ม menu item ใด ๆ อย ) การสล บล าด บป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (menu manager) 2. ให คล กร ปส ญล กษณ หร อ ท แถว reorder เพ อเปล ยนล าด บ

44 การเป ดและซ อนป ม สามารถท าได ด งน 1. เข าส ส วนการจ ดการเมน (Menu Manager) 2. หากต องการให ป มใด ๆ ปรากฏอย ภายในเมน สามารถท าได โดยคล กร ปส ญล กษณ ใน คอล มน ของ published และหากไม ต องการให ปรากฏบนเมน ให คล กเปล ยนเป นร ปส ญล กษณ ความหมายของป ม (Menu Item) ประเภทต าง ๆ ท าความเข าใจก บช อของป ม (Menu Item) หากส งเกต ช อชน ดของป ม (Menu Item) เช น Blog - Content Category จะสามารถเข าใจได ว าร ปแบบของช อป ม (Menu Item) จะประกอบด วย [ร ปแบบการแสดงข อม ล] - [ชน ดของกล มเน อหา] ด งน น Blog - Content Category สามารถเข าใจได ว าป มน เม อคล กแล วจะ [แสดงข อม ล ร ปแบบแบบ Blog] - [เน อหาน ามาจาก Category] ร ปแบบการแสดงข อม ล ได แก 1. Blog แสดงเน อหาเฉพาะในส วน Intro Text เป นบทน าและม Link เพ อให ผ สนใจคล กอ าน เน อหาของ Content Item ต อท งหมด 2. Table แสดงเฉพาะห วข อข าวออกมาในร ปแบบตาราง 3. Link แสดงเน อหาท งหมด ชน ดของกล มเน อหา ได แก Section, Category, Content Item, Static Content Item, Url, Component ต าง ๆ และอ น ๆ ป มบนเมน จะถ กแบ งออกตามกล มต าง ๆ ด งน Content Components Links Miscellaneous

45 กล ม Content Blog - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อก Blog - Content Category Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม ย อยของเน อหา Category ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Blog - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายละเอ ยดของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบรายละเอ ยดย อย Blog - Content Section Archive ป มส าหร บ Link ไปย งระด บหมวดหม หล กของเน อหา Section ซ งจะท าการแสดงล กษณะของ ข อม ลเหม อนหน าแรก โดยท ข อม ลด งกล าวถ กก าหนดให เป น Archive Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Content Item Table - Content Category ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Category ท เล อกใน ร ปแบบ List Table - Content Section ป มส าหร บ Link ไปย งหน าท แสดงรายช อรวมของ Content Item ภายใน Section ท เล อกในร ปแบบ List

46 กล ม Components Component ป มส าหร บ Components ท ต ดต งบนเว บไซต ซ งรวม Components ท ต ดมาก บการต ดต ง Joomla ใน คร งแรก รวมท ง Component ของผ พ ฒนารายอ นท ได ต ดต งใช งานบนเว บไซต Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการย อยของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us Link Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Table Contact Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Contact Us ในล กษณะ List Table Newsfeed Category ป มส าหร บ Link ไปย งเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนหน าเว บไซต เราในร ปแบบ List ห วข อ Table Weblink Category ป มส าหร บ Link ไปย ง Weblink Component กล ม Links Link - Component Item ป มส าหร บ Link ไปย งเน อหาของ Component Link - Contact Item ป มส าหร บ Link ไปย งรายการท อย ส าหร บต ดต อ Link - Content Item ป มส าหร บ Link ไปย ง Content Item Link - Newsfeed ป มส าหร บ Link ไปย งรายการเว บไซต ท ให บร การด งข าวมาแสดงบนเว บไซต ของเรา Link - Static Content ป มส าหร บ Link ไปย ง Static Item Link - Url ป มส าหร บ Link URL ต าง ๆ เช น เว บไซต มหาว ทยาล ยกร งเทพ

47 กล ม Miscellaneous Separator / Placeholder ป มส าหร บค น Menu ต าง ๆ โดยท Menu ประเภทน จะไม ม การก าหนด Link ปลายทาง Wrapper ป มส าหร บ Link Wrapper

48 การต ดต งและเปล ยน Template เว บไซต ท ด แลโดยโปรแกรม joomla น น สามารถเปล ยนร ปแบบเว บไซต (Template) ได อย างง ายและรวดเร ว ส าหร บข นตอนการจ ดการต าง ๆ ม ด งน การเปล ยน template การต ดต ง template การลบ template ออกจากเว บไซต การเปล ยน template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป (สามารถทราบได ว าเราเล อกใช template อะไรอย โดยให ส งเกต ส ญล กษณ ในคอล มน ของ (default)

49 - template manager - 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการเปล ยน 3. กดป ม การต ดต ง template สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Installers => Templates Site เม อเข าส ส วนการต ดต ง template จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

50 - ส วนการต ดต ง template - 3. กดป ม 4. กดป ม เพ อเล อกไฟล template การลบ template ออกจากเว บไซต สามารถท าได ด งน 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Site => Template Manager => Site Templates เม อเข าส ส วน template manager จะปรากฏส วนแสดงรายละเอ ยดด งร ป

51 - template manager 2. คล กวงกลมเล อก template ท ต องการลบออกจากเว บไซต 3. กดป ม (จะไม สามารถลบ template ออกได หาก template น นถ กเล อกใช อย )

52 การเร ยกด (Preview) เว บไซต หล งการแก ไข เม อม การเปล ยนแปลงใด ๆ ท ได ท าข นในส วน administrator สามารถท จะเป ดด การ เปล ยนแปลงบนเว บไซต (Frontend) ได โดย 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Preview => In New Window จากน นโปรแกรม Joomla จะ popup โปรแกรม Internet Explorer (Web Browser) ข นมาพร อมก บ เป ดเว บไซต

53 การน าร ปภาพเก บลงเว บไซต (Media Manager) 1. กดป ม 2. จะปรากฏส วนให เล อกไฟล ภายในเคร อง ในกดป ม Browse 3. กดป ม Upload จากน นช อไฟล ร ปภาพจะปรากฏใน Gallery Images ของ Tab Images Media Manager เป นส วนท ด แลและจ ดการไฟล ท Upload เข ามาเก บไว ท เว บไซต Folder ท จ ดเก บไฟล โปรแกรม Joomla ได ก าหนด folder ส าหร บการใช งานมาให สอง folder ประกอบด วย 1. banners เป น folder ส าหร บจ ดเก บไฟล ร ปภาพท จะถ กน าไปใช เป น Banner 2. stories เป น folder ร ปภาพท ถ กใช ก บ MOSImage ซ งจะถ กแสดงออกมาในส วน Tab Images เม อม การแก ไข Content Item การเข าส Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น การ Upload ไฟล การสร าง Folder การลบไฟล

54 การเข าส Media Manager สามารถท าได 2 ว ธ ด งน ว ธ ท 1 1. คล ก Menubar แล วเล อกค าส ง Site => Media Manager - Media Manager -

55 ว ธ ท 2 1. คล ก menubar แล วเล อกค าส ง Home เพ อไปท หน าแรก (ส วนของ Control Panel) 2. คล กป ม Media Manager การย ายไปย ง Folder อ น 1. เข าส Media Manager 2. คล ก เพ อเล อก Folder ท ต องการไป หากต องการย ายไปย ง Folder ก อนหน าให กดป ม การ Upload ไฟล 1. เข าส media manager 2. ย ายไปย ง Folder ท ต องการเก บไฟล 3. กดป ม 4.กดป ม จากท กล าวมาข างต น เป นเพ ยง ข นตอนและว ธ การใช งานในเบ องต นเท าน น หากผ ใช งานต องการความสวยงามหร อ ประย กต น าส งต างๆ เข ามาใช ผ ใช สามารถศ กษาเพ มเต มได เอง ไม ยากน ก

56 การตกแต งเทมเพลตด วยโปรแกรม Artisteer 2 โปรแกรม Artisteer ถ อว าเป นโปรแกรมสร าง ตกแต ง เทมเพลต ส าหร บ joomla และ CMS อ นๆ ด วยความท ใช งานง ายท า ให Artisteer เป นท น ยมส าหร บคนท ไม ต องการแก ไขในส วนโปรแกรมม งเองโดยตรง การใช งานของ Artisteer จะม ล กษณะการใช งานค อ ท าเทมเพลต แล ว Export เทมเพลตไปใช ใน CMS ได เลย ว ธ การใช งาน 1. ดาวน โหลดโปรแกรม Artisteer 2 มาจากเว บไซต 2. ด บเบ ลคล กโปรแกรมเพ อ Install

57 3. เล อกภาษา 4. อ านข อตกลง

58 5. กด Finish เม อเสร จ หล งจากน นคล ก Icon หน าเดสทอป เพ อเข าโปรแกรม ข นตอนการใช งาน แบ งเป นการปร บแต งด งน 1. Ideas เป นการเล อกให เป นร ปแบบท ผสมผสาน โดยอ ตโนม ต ท กอย างเช น ไม ว าจะเป น ป ม ส ต วหน งส อต างๆ เหม อน เป นการให ระบบเล อกส าเร จร ปมาให โดยจะม แต ละด านด งน - ส - ร ปแบบต วหน งส อ - การวางต าแหน งต างๆของข อม ล - พ นหล ง - ขนาด ขอบ ร ปแบบ ของเว บเพจ - ส วนห วของเว บ - เมน - ร ปแบบการน าเสนอข าว - การแบ งเฟรมหร อช อง - ป มต างๆ - ด านล างของเว บ ***** ข อต อไปน เป นการปร บเปล ยนด วยต วเอง

59 2. Colours & Fonts - เทมเพลตส าเร จร ปของช ดส - ก าหนดเอง แต ละด าน ค อ ช องแรก เป นต วหน งส อ ช องท สองเมน ช องท สาม Header /Footer - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - เล อกจากร ปแบบส าเร จร ป - ปร บเปล ยนเก ยวก บ Fonts ท งหมดของเว บ

60 3. Layout ก าหนดโครงของเว บ - โครงเว บส าเร จร ป - ก าหนดช องพ นท แนวนอน - ก าหนดช องพ นท แนวต ง 4. Background พ นหล งต างๆ - พ นหล งส าเร จร ป - ร ปแบบต างๆ สามารถเพ มได เอง จากไฟล ท เราสร างข น เช น JPEG - ปร บแต งส ลวดลาย แสง

61 5. Sheet - ใช ร ปแบบเอกสารเว บ ส าเร จร ป - เล อกร ปแบบเอง - ปร บแต งร ปแบบ เช น ความกว างของเว บ ขอบ ส ขอบ 6. Header - ใช ร ปแบบส าเร จร ป - ก าหนด กว าง ส ง และม Text Block บน Header - ร ปแบบ ลวดลาย สามารถน าไฟล มาใส ได - ใส object ต างๆ บน Header

62 - ก าหนด Title ช อเว บ - ก าหนดต าแหน ง ขนาด ของ Title 7. Menu - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกร ปแบบ เมน - หากม เมน บาร ก สามารถเล อกร ปแบบได - ไอเทม หร อ ต วหน งส อ ท เป น เมน บาร - รายการในเมน บาร

63 8. Article ต วอย าง Article บนหน าเว บ - เล อกร ปแบบส าเร จร ป - เล อกสไตล

64 - ร ปแบบต วหน งส อ - ก าหนดร ปแบบ ส ส น ให ก บส ญล กษณ ต างๆ ท เก ยวข องก บ Article - ส วนห วข อ Article - ส วนล างของ Article 9. Blocks เป นการก าหนด ของ บล อกต างๆ เช น บล อกเมน หล ก บล อก ข าว - บล อกส าเร จร ป - ก าหนดสไตล - Format ต างๆของเน อหาใน บล อก

65 10. Buttons - เล อกร ปแบบป มอ ตโนม ต - เล อกร ปแบบเอง - ตกแต งป ม 11. Footer - Footer ส าเร จร ป - ส ส น พ นหล ง ลวดลายต างๆ - ต าแหน ง ระยะห างจากขอบล าง - ร ปแบบต วหน งส อท อย บน Footer

66 การน าเทมเพลตไปใช 1. หล งจากท ตกแต งเร ยบร อยแล วให Export File ด งน 2. คล ก Joomla Template เล อก ท เก บไฟล และเล อก Export เป น แบบ ZIP archive

67 3. กด OK เป นอ นเสร จส นจากการตกแต ง สร างเทมเพลตด วยตนเอง 4. การใช งาน ให เข าเว บไซต Joomla ท ได ท าไว โดยเข าไปส วนของ Administrator 5. ไปท ส วนขยาย เล อก ต ดต ง/ถอนการต ดต ง เพ อ ท าการน าเอาเทมเพลตมาใช

68 6. กด Browse เพ อเร ยกใช ไฟล ท ได Export เป น Zip เม อคราวท แล ว 7. กด อ พโหลดไฟล & ต ดต ง

69 8. เป นอ นเสร จส นการต ดต ง 9. การใช งาน ให ไปท ส วนขยาย เล อก การจ ดการเทมเพลต

70 10. จะเห นว าม เทมเพลตให เล อก และม ช อเทมเพลตของเราด วย ท ได upload เข ามาจากข นตอนท แล ว 11. เล อก เทมเพลตท ต องการแล วกด ค าปกต 12. หล งจากน นเข าเว บไซต เพ อด ผลงาน

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การใช งาน Joomla เบ องต น

การใช งาน Joomla เบ องต น การใช งาน Joomla เบ องต น แนะนาโปรแกรม Joomla "joomla" เป นระบบบร หารจ ดการเว บไซต (content management system: cms) ท ช วยให การ พ ฒนาเว บไซต เป นเร องง ายและรวดเร ว สามารถต ดต งใช งานและอ พเดทข อม ลได

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site)

ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) คำส งหน วยงาน คำส งเลขท : 95 ว นท : 25 ม.ค. 56 เวลา : 11:55 น. ใบความร เร อง การสร างเว บเพจใหม (New Site) ว ชาการสร างเว บเพจเบ อ$ งต น รห สว ชา ง&'('& ช $นม ธยมศ กษาป ท & การก าหนดโครงสร างเว บไซต การเตร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ

ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ ค ม อระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ซ - 1 ภาคผนวก ซ โปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม (CryptBot e-office/e-document Alert ) ก อนใช งาน ท านจะต องต ดต งโปรแกรมแจ งเต อนเอกสารเข าใหม และต งค าเร มต นก อน จ งจะสามารถต

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information